c 

    

ˉ̖̣̯̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚ ̨̛̦̖̥̦̱̖̥ ̭̖ ̭̻̬̏̏̌̚ ̭ ̨̨̛̬̯̖̣̦̍̌̏̌́̚ ̛̖̣̔̌ ̦̌ ̨̬̖̥̖̯̏ ̛ ̨̨̥̭̯̯́ ̛
̭̖ ̨̱̭̣̍̌̏́ ̨̯ ̨̛̛̣̦̖̯̏́ ̦̌ ̨̨̥̦̐ ̴̡̨̛̯̬̌. ˉ̛̖̣̯̖ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚ ̛ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̨̭̣̱̙̯̍̏̌
̡̨̪̬́ ̨̛̖̦̭̖̦̔̏ ̨̖̜̦̭̯̯̔̌ ̦̌ ̴̨̨̨̛̪̬̖̭̦̣̦̌ ̛̖̯̯̖̌̚ ̏ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚ ̶̛̣̌,̸̡̛̛̭̏
̨̛̛̪̯̬̖̯̖̣̍ ̦̌ ̨̨̬̯̖̣̖̦̍̌̏̌̚ ̨̡̪̬̱̯̔ ʹ ̯.̖. ̶̨̨̣̯́ ̨̨̺̖̭̯̍̏. ˋ̛̛̖̯̬ ̵̨̨̪̔̔̌ ̌̚
̴̨̛̬̥̱̣̬̦̖̌ ̦̌ ̶̛̖̣̯̖ ̦̌ ̸̨̛̱̖̦̖̍:
1.
2.
3.
4.

ˋ̬̖̚ ̸̨̨̛̱̦̯̌̏̌̚ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌
ˋ̬̖̚ ̨̖̜̦̭̯̯̔̌ ̦̌ ̸̛̱̯̖̣́
ˋ̬̖̚ ̛̻̯̬̖̹̦̯̖̏ ̶̨̛̪̬̖̭ ̦̌ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̦̌ ̸̡̛̱̖̦̌
ˋ̬̖̚ ̸̱̖̦̯̍̌̌ ̨̖̜̦̭̯̔ ̦̌ ̸̡̛̱̖̦̌

?   
-̨̨̛̦̯̖̯́ ̡̨̨̛̛̯̭̦̥̌ ̛̥̌ ̶̡̛̬̻̐ ̵̨̨̛̪̬̔̚ maxis ̛ nomos ʹ ̡̨̦̌̚ ̌̚
̬̖̔̌. ʶ̨̛̛̦̯̦̯̐̏̌̌ ̡̨̨̛̯̭̦̥̌́ ̦̌ ʥ̣̱̥ ̖ ̨̛̬̖̦̐̌̔̚ ̨̯ ̵̛̜̖̬̬̌́ ̨̯ ̹̖̭̯ ̛̬̦̺̌̏̌ ʹ ̨̯
̨̨̨̪̬̭̯̯ ̨̪̥̦̦̖̌́̚ ̛ ̨̛̻̪̬̖̙̦̖̏̏̔̌̚̚ ̦̌ ̛̦̦̌́̚ ̨̔ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̯̍̌ ̔̌ ̶̨̖̦̹́̏̌ ̶̨̛̪̬̖̭ ̛
̛̣̖̦́̏́. ˃̡̨̨̛̭̦̥̯̌́̌ ̦̌ ʥ̣̱̥ ̛̥̌ ̛̭̣̖̦̔́ ̛̏̔: 
*̛̦̦̖̌ ʹ ̨̪̥̦̦̖̌́̚ ̛ ̨̛̻̪̬̖̙̦̖̏̏̔̌̚̚ ̦̌ ̸̛̱̦̌̏̌̚ ̛̥̯̖̬̣̌̌ 
Ǎ̛̬̦̖̍̌̚ ʹ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̯̍̌ ̔̌ ̭̖ ̛̪̬̖̭̯̔̌̏ ̛̭̥̭̻̣̻̯ ̦̌ ̸̨̛̱̦̖̯̌̏̌̚ ̸̬̖̚ ̸̛̛̬̣̦̌̚
̴̨̛̬̥, ̶̛̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̌, ̛̭̬̦̖̦̌̏́. 
-̨̛̛̬̣̙̖̦̖ ʹ ̸̡̣̏̀̏̌ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̯̍̌ ̔̌ ̭̖ ̬̖̹̯̌̏̌ ̸̛̌̔̌̚, ̡̨̯̌ ̭̖ ̛̪̬̣̯̌̐̌ ̸̛̛̱̖̦̚
̛̪̬̣̌̏̌, ̨̛̥̖̯̔, ̨̛̛̯̖̬. 
ơ̦̣̌̚ ʹ ̨̪̬̖̪̣̔̌̐̌ ̨̨̻̥̙̦̭̯̯̏̌̚ ̌̚ ̬̖̣̦̖̌̔́̚ ̦̌ ̶̨̨̣̯́ ̦̌ ̸̛̭̯̌, ̨̡̛̯̬̦̖̏̌ ̦̌ ̨̛̦̏
̡̛̬̻̏̚ ̛ ̨̨̛̯̦̹̖̦́. 
†̛̦̯̖̚ ʹ ̭̻̬̏̏̌̚ ̭̖ ̭ ̨̨̛̪̬̖̙̦̖̯̏̔̌̚ ̦̌ ̡̛̛̱̦̣̦̌ ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̌́, ̶̨̡̛̪̬̱̔́. 
̶̖̦̦̖́̏̌ ʹ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̯̍̌ ̔̌ ̭̖ ̨̯̭̻̙̔̌ ̨̪ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̦̌ ̸̨̨̛̱̦̯̌̏̌̚, ̡̨̯̌ ̭̖
̨̛̪̣̯̏̌̚̚ ̛̻̦̹̦̏ ̛̛̣ ̛̻̯̬̖̹̦̏ ̡̛̛̛̬̯̖̬.

-̨̣̭̖̯̖̀̏ ̦̌ ̡̨̨̛̯̭̦̥̯̌́̌ ̦̌ ʥ̣̱̥ ̭̌: *̦̜̌-̨̛̬̯̔̍́ ̵̨̨̪̔̔ ̌̚ ̶̨̖̦̦̖́̏̌ ̦̌ ̸̶̛̛̱̖̦̯̖;
*̡̛̭̯̬̱̯̱̬̬̦̖̌ ̦̌ ̨̖̜̦̭̯̯̔̌ ̛̭ ̡̨̯̌ ̨̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌; *̨̛̭̱̬̐́̏̌ ̨̬̔̍̌ ̴̡̛̖̖̯̦̌ ̨̬̯̦̍̌̌
̡̬̻̏̌̚; *̨̨̪̣̏́̏̌̚ ̛̦ ̣̖̭̦̌ ̨̡̛̛̦̭̯̔̌̐̌; *̨̨̪̪̥̔̌̐̌ ̸̶̛̛̱̖̦̯̖ ̏ ̸̛̦̦̌̌ ̨̪ ̡̨̨̜̯ ̯̖ ̸̱̯̌.
ʻ̡̨̡̨̣́ ̨̛̛̦̐̔ ̭̣̖̔ ̨̭̻̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ̡̨̛̛̦̯̦̯̐̏̌̌ ̡̨̨̛̯̭̦̥̌́ ʪ. ʶ̨̬̯̱̣̌ ̭̻̔̌̏̌̚   
 ' ̨̨̭̦̯̏̌̌ ̜ ̣̌́̐̌̚ ̨̛̬̬̦̖̯̌̍̌̚, ̸̖ ̶̨̖̦̦̭̯̯̌ ̦̌ ̸̨̱̖̦̖̯ ̛ ̦̌ ̨̛̦̦̖̯̌̚ ̌̚ ̡̛̭̖̏
̸̡̛̱̖̦ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̛̬̯̌̏̏̌̚ ̭̻̭ ̨̨̭̻̺̯ ̛̛̦̥̦̖̏̌, ̡̡̨̯̌ ̛ ̡̛̦̯̖̣̖̯̻̯. ˃̡̌̌ ̭̖ ̬̙̌̔̌
̵̸̛̜̖̬̬̦̌̌ ̴̶̡̡̛̛̛̣̭̌̌́ ̭ ̪̖̯ ̨̨̛̭̦̦̏ ̛̬̦̺̌̏̌. 
-̻̬̯̏̌̌ ̡̨̛̯̖̬̌̐́ ʹ ̛̻̪̬̖̥̦̖̏̌̚ ʹ ̖ ̭̻̬̦̏̌̌̚ ̭ ̸̨̛̛̪̬̣̦̖̯̏̌ ̦̌ ̨̛̛̦̥̦̖̯̏̌ ̡̻̥
̨̪̬̖̖̣̖̦̔ ̴̨̖̦̥̖̦ ̛̛̣ ̴̡̯̌. 
ʻ̌ ̛̬̦̺̖̌̏ ̨̨̯̬̦̖̐̏̌́ ̭̖ ̸̨̡̌̏̌ ̡̨̛̯̦̌̏ ̸̛̱̭̯̖̌ ̏ ̡̛̛̛̭̱̭̔, ̶̡̛̬̖̌́ ̦̌ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔
̨̛̪̬́̏, ̶̨̛̖̥̦̭̯̬̔̌́ ̦̌ ̛̦̯̖̬̖̭ ̡̻̥ ̨̪̬̖̖̣̖̦̔̌ ̨̪̬̣̖̥̦̍̌ ̨̣̭̯̍̌. 
˃̬̖̯̯̌̌ ̡̨̛̯̖̬̌̐́ ̨̪̬̖̪̣̔̌̐̌ ̶̨̖̦̦̖́̏̌ ̦̌ ̸̖̖̏ ̨̨̛̻̪̬̖̯̯̏̚. ʫ̛̯̪̯̖̌, ̪̬̖̚ ̡̨̨̛̯ ̭̖
̛̪̬̖̥̦̌̏̌ ̭̌ ̛̯̬ ʹ ̨̯ ̛̪̬̖̥̦̖̌ ̦̌ ̶̨̖̦̦̭̯̯̌ ̪̬̖̚ ̨̨̦̖̜̦̯ ̸̨̛̪̬̖̪̯̦̖̔̌ ̨̔
̨̨̯̬̦̖̯̌́̏̌̚ ̜ ̏ ̨̨̛̪̖̖̦̖̯̏̔. 
ʻ̌ ̸̨̖̯̻̬̯̏ ̛̬̦̺̖̌̏ ̭̖ ̨̛̛̬̦̬̐̌̌̚ ̶̨̖̦̦̭̯̦̯̌̌ ̛̭̭̯̖̥̌. 
ʻ̌ ̨̪̖̯ ̭̖ ̛̦̥̬̯̌̌ ̶̨̛̖̦̦̭̯̦̯̖ ̡̨̡̛̥̪̣̖̭, ̡̨̨̛̯ ̨̪̬̖̖̣̯̔́ ̸̛̦̦̌̌ ̦̌ ̨̛̙̯̏ ̦̌
̸̨̡̖̏̌.

c    
 

-̸̨̖̖̏ ̏ ̴̭̖̬̯̌̌ ̦̌ ̸̛̦̱̦̯̖̌ ̨̡̛̬̬̯̌̌̍̚ ̨̭̯̌̏̌ ̛̯̬̖̯̯́ ̨̨̭̦̖̦̏ ̛̏̔ ̡̨̨̛̛̯̭̦̥̌ʹ
̵̨̨̨̛̛̪̭̥̯̬̦̯̖. ˉ̛̖̣̯̖ ̭̌ ̛̭̻̬̦̏̌̚ ̭ ̨̛̛̬̯̖̯̌̏̚ ̦̌ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̨̛̛̛̖̯̖̣̦̏̔̏̔̏̐̌ ̛̱̥̖̦́.
*̨̛̪̬̦̖̔̌̏̌; *̸̨̭̬̻̦̭̯; *̸̨̨̯̦̭̯,̪̻̣̦̌ ̶̨̛̛̯̥̯̌̏̌̌́̚

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful