Lesson Plan In Araling-Panlipunan III I.

Mga Layunin Matapos talakayin ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Naipaliliwanag ang mga kaganapan sa rebolusyong Pangkaisipan; 2. Naiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Prances at America; 3. Napahahalagahan ang mga kaisipang nalinang ng mga lider ng Rebolusyong Pangkaisipan; at 4. Naiuugnay ang mga ideya ng rebolusyong Pangkaisipan sa pang-araw-araw na buhay ngayon. Nilalaman A. Paksa Rebolusyong Pangkaisipan -Ugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa rebolusyong Pranses at Amerikano -Impluwensya ng Pagkamulat na Pangkaisipan ng mga Pranses at Amerikano Paghahambing ng Nasyonalismong Nalinang sa Europe at sa Kolonya B. Kagamitan Larawan ng mga pilosopong nagmulat ng mga kaisipan sa daigdig, mapa ng daigdig C. Sanggunian Kasaysayn ng Daigdig, pp. 216-220 III. Pamamaraan A. Paglulunsad Ano ang kaugnayan ng Renaissance sa rebolusyong Pangkaisipan? B. Paglinang ng Bagong Aralin 1. Pagtatalakay tungkol sa Rebolusyong Pangkaisipan 2. Paggawa ng Systems Wheel. Rebolusyong Pangkaisipan ang sentro ng gulong at ang mga ideya ang rayos ng gulong.
Panitikan Agham Pulitika

II.

Lipunan

REBOLUSYONG PANGKAISIPAN

Ekonomiya

kasaysayan Relihiyon

2. Pagpapayaman ng Aralin Ipahayag sa simpleng pangungusap ang mga kaisipan ng mga pilosopo sa panahon ng Rebolusyong Pangkaisipan. John Locke d. Iupaliwag ang katuturan ng rebolusyong Pangkaisipan sa mga tao. Ano ang impluwensya ng Rebolusyong Pangkaisipan sa kasalukuyanng panahon? V. 4. D. Jean Jacques Rosseau 5. Malaki ang impluwensya ng Rebolusyong Pangkaisipan sa pagkamulat ng mga Pranses at Amerikano sa kanilang mga karapatan. Isaac Newton f. VI. Newton. . Pagpahalaga Bakit mahalagang malaman natin ang ating mga karapatan? Takdang Aralin 1. Baron de Montesquieu c.Diderot at iba pa. Ipaliwanag ang mga kaisipan nina Rosseau. IV. Locke. Pagtatalakay tungkol sa mga rayos ng gulong 4. Paano umunlad ang nasyonalosmo sa daigdig? 2. Denis Diderot b. pp. a. Pag-uugnay ng mga bagong kaisipan sa mga Pranses at Amerikano. Voltaire e. Ipakita ang kaugnayan ng pagkamulat sa rebolusyong Prnses at Amerikano sa mga pagbabago.3. Montesquieu. Pangwakas na Gawain Pagbubuod. 3. Basahin ang pag-uunlad ng nasyonalismo saEngland.220-224 ng bataynag aklat. Magsaliksik upang makagawa ng profile ng sumusunod na mga tao. Ebalwasyon 1. C. Voltaire. Ano ang kaibahan ng nasyonalismong nalinang sa Europe at sa mga kolonya? 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.