You are on page 1of 27

THE KNEE COMPLEX

THE KNEE COMPLEX

:‫שלושה מפרקים‬
Tibio-Femoral •
‫לשני המפרקים קפסולה משותפת‬
Patelo- Femoral•
‫קשור מכנית גם‬
Inferior tibio‫ל‬ Superior Tibio- Fibular •
fibular jiont
‫‪THE TIBIOFEMORAL JOINT‬‬
‫• המפרק הגדול ביותר‬
‫בגוף‬
‫•‪Modified hinge joint‬‬
‫• שלוש דרגות חופש‬
‫במישור סאגיטלי‪ ,‬קורונארי‬
‫וטרנסברסאלי‬
‫• מפרק סינוביאלי בעל‬
‫סנוביה נרחבת המקושרת‬
‫לבורסות רבות‬
‫מאפיינים‬

‫•שלוש דרגות חופש‬


‫•ממוקם בקצוות זרועות מומנט‬
‫ארוכות חשוף לפגיעות‬
‫•קו הכובד עובר בחלק‬
‫המדיאלי של הברך‬
‫•כוח קומפרסיבי‬
‫•כוח טנסילי‬

‫• המערכת הדינמית משמעותית‬


‫יותר מהפאסיבית בייצוב‬
‫המשטחים‬
‫הפרקיים‬
‫בין ‪ Femoral Condyles‬ל ‪Tibial Plateau‬‬
‫‪.Lateral Tibiofemoral Jt‬‬ ‫‪.Medial Tibiofemoral Jt‬‬
‫• קונדיל פמוראלי קצר‬ ‫• קונדיל פמוראלי ארוך יותר‬
‫וקטן‬
‫• משטח טיביאלי רחב יותר‬
‫• משטח טיביאלי קטן‬
‫• מניסקוס גדול ופחות‬
‫יותר‬
‫מובילי‬
‫• מניסקוס מובילי‬
‫• מבנה "רחב" יותר של‬
‫במישור ‪AP‬‬
‫התמודדות עם כוחות‬ ‫רצועות וקפסולה‬
‫התמודדות עם‬
‫• מבנה "חבל" (‪)Rope‬‬ ‫כוחות‬
‫טנסיליים‬
‫יותר של רצועות‬
‫תנועת המפרק‬
‫•כיפוף משולב עם רוטציה פנימית‬
‫• יישור משולב עם רוטציה חיצונית‬
‫•‪ -OKC‬ההחלקה והגלגול באותו כיוון (יישור‪ -‬החלקה‬
‫וגלגול קדימה‬
‫• ‪ -CKC‬החלקה וגלגול מנוגדים (יישור‪ -‬החלקה‬
‫‪CKC‬‬ ‫לאחור וגלגול קדימה‬
‫‪OKC‬‬
‫המניסקוסי‬
‫ם‬
‫מאפיינים‬
‫• סחוס פיברוקרטילאג‬
‫•אספקה דמית בחלק הפריפרי‬
‫בלבד‬
‫• תזונה מהנוזל הסינוביאלי‬
‫• עצבוב חלקי‬
‫• קישורים אנטומים לרקמות‬
‫פאסיביות ודינמיות‬
‫המניסקוסי‬
‫ם‬
‫תפקידים‬
‫• יציבות (בפרט‬
‫בכיפוף)‬
‫•ספיגת זעזועים‬
‫• פיזור כוחות‬
‫•לובריקציה ותזונה‬
‫•על ידי מבנה‬
‫"משפך"‬
‫המניסקוסי‬ ‫מקובע יותר‬ •
‫ם‬ ‫• הצמדה לקפסולה ע"י‬
‫מדיאלי‬ Coronary lig .2
Meniscofemoral lig .3
2 ‫• קישורים אנטומים‬
1
ACL •
MCL •
)Transverse lig )G •
Meniscopatelar lig •
Semimembanosus •
‫• מושפע בעיקר מכיווץ‬
Hamstrings & Quadriceps
‫המניסקוסי‬
‫ם‬
‫לטראלי‬
‫•נייד‬
‫•הצמדה מינימלית‬
‫לקפסולה‬
‫•מקושר‬
‫• ‪Meniscofemoral lig‬‬
‫• ‪)Transverse lig )G‬‬
‫• ‪)popliteus )D‬‬
‫המניסקוסים‬
‫תנועתיות‬
‫•ביישור נעים קדימה ‪Quadriceps -‬‬
‫•בכיפוף נעים לאחור ‪Semimembranosus & -‬‬
‫‪Popliteus‬‬
‫•המניסקוס המדיאלי מפסיק לנוע לפני הלטראלי‬
‫•תזוזת המניסקוס הלאטרלי גדולה פי ‪ 2‬מהמדיאלי‬
‫• ברוטציה המניסקוס נע בכיוון הפוך לתנועת‬
‫הטיביה‬
‫בנשיאת‬ ‫ללא נשיאת‬
‫משקל‬ ‫משקל‬
‫‪Screw Home‬‬
‫‪Mechanism‬‬
‫•מנגנון פאסיבי‬
‫•מתבצעת רוטציה חיצונית של‬
‫הטיביה‬
‫•הפעולה מתבצעת בסיוע הרצועות‬
‫הצולבות‬
‫•מבנים שונים של הפמורל קונדייל‬
‫•‪Close pack position‬‬
‫‪UNLOCKING- MECHANISM‬‬
‫• מתרחש בתחילת הכיפוף‬
‫• מתבצעת רוטציה פנימית של‬
‫הטיביה על מנת לאפשר תנועה‬
‫לכיוון כיפוף‬
‫• מתבצע בסיוע שריר הפופליטאוס‬
Passive Knee
Restraints
ACL

Anterior
MM
ITB @ >30°
Med cap

MCL Medial Lateral LCL

Arcuate
POL
Popliteus
Posterior
PCL
‫‪ACL‬‬
‫מבנה‬
‫• רצועה "מניפתית"‬
‫•הסיבים האנטרומדיאלים‬
‫נמתחים בכיפוף‬
‫• הסיבים הפוסטרולאטרליים‬
‫נמתחים ביישור‬
‫• מכילה חיישנים פרופריוצפטיביים‬
‫‪ACL‬‬

‫הרצועה הצולבת הקדמית (‪)ACL‬‬


‫• מונעת טרנסלציה קדמית‬
‫• הגבלת רוטציה בטיביה‬
‫• מסייעת בשמירת כוחות בכיוון ‪Valgus‬‬
‫‪→Varus‬‬
‫• מסייעת ב‪Home screw mechanism‬‬
‫• תפקיד פרופריוצפטיבי‬
‫‪PCL‬‬
‫מבנה‬

‫•ורטיקאלית ביחס ל‪ACL‬‬


‫• הסיבים הפוסטרומדיאליים נמתחים‬
‫ביישור‬
‫• הסיבים האנטרולטראליים נמתחים‬
‫בכיפוף‪.‬‬

‫בזמן רוטציה חיצונית הרצועות מופרדות‬


‫בזמן רוטציה פנימית הרצועות מפותלות זו ע"ג‬
‫‪PCL‬‬
‫רצועה צולבת אחורית (‪)PCL‬‬
‫• משמשת כציר מרכזי‬
‫• מסייעת במניעת טרנסלציה אחורית‬
‫• מסייעת בייצוב בכיוון →‪Varus‬‬
‫‪Valgus‬‬
‫•מסייעת ב‪Home screw mechanism‬‬
‫• מייצבת את המפרק ע"י קומפרסיה‬
‫של המשטחים המפרקיים‬
‫‪Medial stabilizers‬‬

‫•כולל מייצבים סטטים ודינמיים‬


‫• כולל ‪ 3‬שכבות‪:‬‬
‫חיצונית‪ -‬גידי פסנסרינוס וגסטרוקנמיוס‬
‫ורטינקולום‬
‫אמצעית‪( MCL -‬שטחי) ו‪Posterior obliqe lig‬‬
‫עמוקה‪-‬קפסולה ורצועות מניסקיאליות‬
‫• מייצב כוחות בכיוון וולגוס‬
‫‪Lateral stabilizers‬‬

‫• כולל מייצבים סטטים ודינמיים‬


‫• כולל ‪ 3‬שכבות‬
‫• חיצונית‪ ITB -‬וגיד ההמסטרינג הלטראלי‬
‫• אמצעית‪ LCL -‬ורטינקולום‬
‫• עמוקה‪-‬קפסולה רצועות מניסקיאליות‬
‫פופליטאוס ‪Arcuate lig‬‬
‫• מייצב כוחות בכיוון ווארוס ואחראי על היציבות‬
‫הפוסטרולטראלית‬
Antero-Medial
Stability
 ACL
 MCL
 Medial meniscus
Postero Lateral
Stability
 PCL
 Oblique popliteal
ligament
 Arcuate complex
 Arcuate popliteal lig
 LCL
 Popliteal tendon
 Lateral meniscus
‫המפרק הפטלו‬
‫פמוראלי‬
‫• המשטחים המפרקיים‪ :‬פיקה ו‪Trochlear groove‬‬
‫‪of Femur‬‬
‫• הפיקה‪ -‬עצם ססמואידית גדולה מחולקת לצד‬
‫מדיאלי‪ ,‬לטראלי ו‪ Odd facet‬בצד המדיאלי‬
‫• מיקומה של הפיקה הוא בקומפלקס של שריר‬
‫הקוודריספס בין גיד הקוודריספס לגיד הפיקה‬
‫• הפיקה משמשת כגלגלת לשריר‪ .‬הוצאתה‬
‫גורמת להחלשת השריר ב‪30%‬‬
‫• הפיקה מושפעת מכוחות חיצוניים הפועלים‬
‫עליה‬
‫המפרק הפטלו פמוראלי‪-‬‬
‫תנועה‬
‫• במהלך תנועת כיפוף ויישור הברך‬
‫קיימת תנועה של הפיקה‬
‫• בכל שלב בתנועה חלק אחר של‬
‫הפיקה בא במגע עם הפמור‬
‫• התנועה הכוללת של הפיקה היא‬
‫בצורת האות ‪C‬‬
‫• הפיקה מחליקה כ ‪ 7‬ס"מ‬
‫מיישור לכיפוף‬
‫• שטח המגע של הפיקה עם‬
‫המשטח עולה עם התקדמות‬
‫הכיפוף‬
‫מכניזם היישור‬

‫• כולל את הפיקה‪ ,‬הקוודריספס והרקמות‬


‫הרכות הנצמדות‬
‫• התזמון בין קבוצות שרירים שונות משפיע‬
‫על מנגנון היישור‬
‫• תפקיד ה‪ ,Articularis genu‬הוא למשוך את‬
‫הקפסולה בעת יישור ע"מ למנוע צביטה‬
‫שלה‬
‫מנח לוקה של הפיקה‬

‫• ‪ -Patella alta‬מנח פיקה גבוה‬


‫•‪ -Patella bacha‬מנח של פיקה נמוכה‬
‫• זוית ‪ Q‬משפיעה על מנח הפיקה‬
‫• מנח הירך (‪)Anteversion‬‬
‫• מנח כף הרגל (פרונציה מוגברת)‬