อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมโรมัน เป็ นอารยธรรมที่สืบเนื่ องมาจากอารยธรรมกรีก โดย
ชาวอิทรัสกัน (Etruscan) ซึ่งมีถ่ินเดิมอยู่ในเอเชียไมเนอร์อพยพเข้า
ในแหลมอิตาลี นำาเอาความเชื่อและศิลปวัฒนธรรมของกรีกเข้ามา

ด้วย ตูอมาบรรพบุรุษของชาวโรมันคือ ละติน ซึ่งมีถ่ินฐานเดิมอยู่ทาง
ตอนใต้ของแมูน้ ำาไทเบอร์ (Tiber) ได้ขับไลูกษัตริย์อิทรัสกันออกไป

ชาวละตินรวมตัวและชุมนุ มกันบริเวณที่เรียกวูา ฟอรัม (Forum) ซึ่ง
ถือเป็ นศ่นย์กลางของเมืองและเป็ นจุดเริม
่ ต้นของกรุงโรมในเวลาตูอ
มา ชาวโรมันจึงรับเอาอารยธรมของชาวกรีกจากชาวอิทรัสกันมา
เป็ นต้นแบบอารยธรรมของตนด้วย

ลักษณะทางภ่มิศาสตร์ของโรมัน

ลักษณะทางภ่มิศาสตร์ของโรมันได้เปรียบกวูากรีกหลายประการ คือ

มีท่ีราบอันกว้างใหญูและอุดมสมบ่รณ์เพาะปล่กได้เต็มที่ หุบเขาใกล้
เคียงมีปูาไม้และเหมาะแกูการเลี้ยงสัตว์ ที่ต้ ังของกรุงโรมอยู่หูางจาก

ทะเล 15 ไมล์ เหมาะกับการทำาการค้าทางทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน กรุง
โรมตั้งอยู่ในทำาเลที่ความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์ คือ สามารถใช้
แมูน้ ำาเป็ นเส้นทางคมนาคม มีภ่เขาและหนองนำ้ากีดขวางผ้่บุกรุก

ประมาณ 100 ปี กูอนคริสตกาล โรมันได้รวบรวมดินแดนโดยรอบ

ทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนไว้ในอำานาจ ปั จจัยที่สนั บสนุ นการแพรูอำานาจ
ของอาณาจักรโรมันคือ การสร้างถนนที่มัน
่ คงถาวรไปยังดินแดนที่ยึด
ครอง ทำาให้เกิดความคลูองตัว การขยายกองทัพและการคมนาคม

ขนสูง การสร้างถนนจึงเป็ นปั จจัยสำาคัญในการขยายอำานาจและสร้าง
ความมัน
่ คงให้กับจักรวรรดิโรมัน
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโรมัน

อิทธิพลที่สูงตูอมาสู่การกูอกำาเนิ ดอารยธรรม
โรมกูอตัวจากหมู่บ้านทางภาคกลางของอิตาลี อุปนิ สัยของโรมันคือ

ความเครูงขรึมและสร้างสรรค์สิ่งตูาง ๆ อยูางช้า ๆ แตูมัน
่ คง ความ

การปกครองของโรมันแบูงออกเป็ น 2 ยุค ได้แกู 3.สามารถทางทหารของโรมันอยู่ท่ีความอดทนมากกวูายุทธวิธีท่ีฉลาด ปราดเปรื่อง ระยะแรกสำาหรับประวัติศาสตร์โรมนั้ นคูอนข้างมืดมน ราว 750 ปี กูอน ค.2 โรมันในสมัย จักรวรรดิ • เริม ่ ต้นขึ้นเมื่อตอนที่ออคตาเวียน ขึ้นปกครองโรม จึงเปลี่ยนการ ปกครองเป็ นระบอบกษัตริย์ และสถาปนาตนเองเป็ นกษัตริย์ ชื่อวูา ออกุสตุส ซีซาู ร์ ์ ูอมาอีก 4 พระองค์ โรมันเจริญ • สมัยออตเตเวียนและจักรพรรดิต . ชาวโรมันมีนิสัยเดูน คือ ชอบทำาการรบ และการปกครอง เป็ นพวกมีวินัย เป็ นนั กคิด นั กปฏิบัติ 3. บรรดาผ้่อพยพตูางรวมตัว กันตั้งนครรัฐแหูงโรมขึ้น ทำาเลของนครรัฐตั้งอยู่ในที่ซ่ึงเหมาะสม เหมาะสำาหรับความเจริญของโรมในอนาคตทางเหนื อของโรมติดตูอกัย ดินแกนที่เรียกวูา อีทร่เรีย คือ ทัสคานี ปัจจุบัน อีทร่เนี ยเป็ นที่อยู่ อาศัยของพวกที่มีอารยธรรมส่งเรียกวูา อีทรัสกัน ซึ่งเป็ นพวกที่วาง ร่ปวัฒนธรรมของชาวโรมันแตูเริม ่ แรก ลำาดับเหตุการณ์พัฒนาการของอารยธรรม โรมันเป็ นพวก อินโดย่โรเปี ยน ย้ายเข้ามาอยู่ใน แหลมอิตาลี กลูุมที่ อพยพเข้ามา เรียกรวมๆวูา อิตาลิก ( Italic) แตูกลูุมคนที่สำาคัญ สูวนใหญูคือ พวกลาติน ซึ่งเอาชนะชาวพื้ นเมืองอีทรัสกัส และสร้าง อาณาจักรโรมขึ้นมา รวมทั้งกรุงโรมด้วย 2.ศ.1 โรมันในสมัยสาธารณรัฐ • มีผ้่นำาคนสำาคัญ คือ จ่เลียส ซีซูา ( Julius Caesar) มีความสามารถ ด้านการรบมากสามารถแผูขยายอณาเขต รบชนะ กรีก อียิปต์ เอเชีย ไมเนอร์ แอฟริกา และ เสปน ได้หมด 3.ศ. มีผ้่อพยพมาตั้ง ถิ่นฐานแถบภ่เขาพาเลนไตน์ใกล้แมูน้ ำาไท เบอร์ ตูอมาประมาณ 600 ปี กูอน ค.

1 ศิลปะโรมันได้รบ ั อิทธิพลศิลปกรรมจากกรีก แตูก็ได้ พัฒนาให้มีร่ปแบบเป็ นของตัวเอง แสดงออกถึงความยิ่งใหญู โอูอูา หร่หรา ซึ่งตูางจากกรีกที่มีร่ปแบบเครูงครัดตายตัว ประณี ต และ แสดงออกซึ่งจิตวิญญาณมากกวูาโรมัน ทั้งนี้ เพราะปรัชญาแหูงการ ดำาเนิ นชีวิตตูางกัน ในขณะที่กรีกมีพื้นฐานปรัชญาเน้นพุทธิปัญญา ( Intellectual) เป็ นเป้ าหมายส่งสุด แตูโรมันมีเป้ าหมายอยู่ท่ีความสุข เพราะมีหลักปรัชญาแบบประโยชน์นิยมและสุขนิ ยมเป็ นพื้ นฐาน ์ ละประชาชน โรมัน โรมันจึงสร้างสิ่งตูาง ๆ ขึ้นมาเพื่อรับใช้จักรพรรดิแ เป็ นนั กดัดแปลงที่เกูงกาจ มรดกของโรมันได้เหลือตกทอดให้แกู คนในยุคปั จจุบันได้ใช้ประโยชน์มีเป็ นจำานวนไมูน้อย อาณาจักรโรมัน จึงเป็ นแหลูงวัฒนธรรมที่สำาคัญแหูงหนึ่ งของโลกที่นูาศึกษาและ อนุ รก ั ษ์เป็ นมรดกโลก . 476 กรุงโรมได้ สลายลง เพราะการโจมตีของชนเยอรมัน ติวโต นิ ก 4.ศ. Ostrogoths ตะวันออก (เยอร์มัน/โปแลนด์) ) • ฝั ่ งตะวันตก มีศ่นย์กลางอยู่ท่ี กรุงโรม • ฝั ่ งตะวันออก มีศ่นย์กลางอยู่ท่ี กรุงคอนสแตนติโนเปิ ล ( เดิมชื่อ ไบแซนไทน์ ปั จจุบันคือ อิสตันบล่ ของตุรกี ) ค.ส่งสุดและได้ช่ ือวูาเป็ นสมัยแหูง “ สันติภาพโรมัน ” • หลังจากนั้ นโรมันก็ถ่กชนเยอรมันเผูา ก๊อด ( Goth) มารุกราน จักร ์ อนสแตนติน จึงต้องแยก โรมันออกเป็ น 2 สูวน ( Goth เป็ น พรรดิค ชื่อเรียกชนเผูาหนึ่ งที่เอยู่ตอนเหนื อของยุโรป แบูงเป็ น 2 เผูา คือ 1. VisiGoth ตะวันตก (อยู่ในแถบฟิ นแลนด์และ สวีเดน) 2. อารยธรรมเดูนๆ 4.

4 มีการสร้างสถานที่เดูนๆหลายอยูาง เชูน • สนามกีฬาโคลอสเซียม • ประต่ชัย • สะพานและทูอลำาเลียงนำ้า 4.3 มีการประมวลกฎหมาย 12 โต๊ะ คือกฏหมาย เน้น เรื่องความเสมอภาคของประชาชนทุกคนในโรมัน และเป็ นรากฐาน ของกฎในปั จจุบันนี้ 4.6 วรรณกรรมที่เดูนๆ เชูน มหากาพย์ อีเนี ยด แนวความคิดหรือความเชื่อของประชาชนในสังคม ศาสนาโรมัน โรมมีเทพเจ้าประจำาชาติ แตูด้วยขันติธรรมทางศาสนา ลัทธิบช ่ าตูาง ๆ จึงอยู่ได้ในโรมัน บุคคลหนึ่ งสามารถนั บถือได้หลายลัทธิ สมัยพรินซิเพท เกิดลัทธิบ่ชาจักรพรรดิ (Cult of Emperor) จักรพรรดิออกุสตุสได้รบ ั การ ยกยูองบ่ชาโดยถือเป็ นเทพ ลัทธิน้ ี กลายเป็ นพิธีกรรมประจำาชาติอยูาง เป็ นทางการเพื่อปลุกใจให้รก ั ชาติมากกวูาเป็ นเรื่องทางศาสนา สำาหรับ ชาวยิวและคริสต์แล้วไมูเกี่ยวกับพิธีกรรมดังกลูาวเพราะขัดกับหลักคำา สอนทางศาสนา ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์อารยธรรมที่ศึกษา .5 ถ้าสังเกตดีๆจะร้่วูา อาคารสูวนใหญูของชาวโรมันจะ เป็ นร่ปโค้ง หรือ หลังคาเป็ นร่ปโดม เพราะเชื่อวูา วงกลม เป็ นร่ป แบบที่ ไมูมีท่ีส้ ินสุดเปรียบเหมือนพระเจ้าที่ไมูมีจุดเริม ่ ต้น ไมูมีท่ีส้ ิน สุด 4.2 โรมันเป็ นพวกที่ไมูนิยมการปั้ นร่ปปั้ นเน้นสัดสูวน แบบกรีก แม้วูาจะได้รบ ั อิทธิพลทางศิลปะจาก กรีกแตูโรมันก็นำา มา ปรับใช้ให้เหมาะสมและเน้นเรื่องการใช้ประโยชน์มากที่สุด ชาวโรมัน จึงมีความสุขกับวัตถุนิยม และมีความภ่มิใจในความยิ่งใหญูของตน 4.4.

วัตถุประสงค์ในการสร้าง ใช้เป็ นสถานที่ให้นักโทษตูอส้่กับสิงโตที่อดอาหารหรือใช้เป็ นที่ประลอง ฝี มือเชิงฟั นดาบของเหลูาทาสให้ตูอส้่กันเอง .สนามกีฬากรุงโรม .อิทธิพลที่สูงผูานมายังผลงาน ความรูุงโรจน์ของอาณาจักรโรมันโบราณ -จุดเดูนของผลงาน เป็ นอนุ สรณ์ใหญูโตของอาณาจักร ตัวสนามสร้างเป็ นตึกวงกลมกูอ ด้วยอิฐและหินขนาดใหญู วัดโดยรอบยาว 527 เมตร ส่ง 57 เมตร มี4 ชั้น ภายในมีอัฒจรรย์สำาหรับคนนั ่งด่ จุคนประมาณ 80.000 คน ใต้อัฒจรรย์มีห้องขังนั กโทษที่รอการประหารชีวิตและสิงโตหลายร้อย ห้อง สวนลอยแหูงกรุงบาบิโลน สถานที่ต้ ัง กลางทะเลทราย แบกแดด ประเทศอิรก ั ปั จจุบัน ทั้งสวน ทรุดโทรมจนแทบไมูเหรือซาก ประวัติ พระเจ้าเนบ่ซัดเนซซาร์สร้างขึ้นให้พระราชินีของพระองค์ท่ีรูวมกันขับ ไลูพวกอัสซีเรียออกไปได้ พระราชินีเซมีรามิสทรงอาลัยอาวรณ์ ภ่มิประเทศบ้านเกิดของพระองค์ซซึ่งเป็ นพื้ นที่เทือกเขาแบบ เปอร์เซียและไมูโปรดความเรียบร้อยของนครบาบิโลน พระเจ้าเนบ่ ซัดเนซซาร์ทรงให้สร้างสวนลอยที่เป็ นภ่เขาที่สร้างโดยฝี มือมนุ ษย์ข้ ึน สวนแหูงนครบาบิโลนสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 600 ปี กูอนคริสตการ โดย กูอเป็ นเนิ นส่งเป็ นชั้นๆส่ง 100 เมตรล้อมด้วยกำาแพงหนา 7 เมตรหลัง จากพระเจ้าเนบ่ซัดเนซซาร์ส้ ินพระชนม์22 ปี สวนลอยนี้ อยู่คู่กับเมือง ได้จนถึงศตวรรษที่3 กูอนคริสตการ ปั จจุบันสวนลอยแหูงนี้ ได้ทรุดโทรมจนแทบไมูเหลือแล้ว หลงเหลือ เพียงบูอนำ้าและซุ้มประต่ .

ศ.600-873 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ มัง่ คัง่ และอำานาจของอาณาจักรโรมันอาคารสถาปั ตยกรรมมขนาด กว้างใหญูและมีการตกแตูงอยูางฟู ุมเฟื อยและมีการควบคุมทำาเลที่ต้ ัง การจัดภ่มิทัศน์อยูางพิถีพิถันมีการสร้างโรงชุมนุ ม โรงมหรสพหรือ สนามกีฬาโรงอาบนำ้าสาธารณะและอาคารที่พักอาศัยมากมาย สูวน ใหญูประดับด้วยหินสีหินอูอนและประติมากรรมแกะสลักตกแตูงอยูาง สวยงาม ศาสนาและปรัชญา ศาสนาและปรัชญาของโรมันรับมาจากกรีกเสียเป็ นสูวนใหญู เชูน เทพเจ้าตูางๆผสมกับความเชื่อเรื่องภ่ตผีปีศาจประจำาธรรมชาติ เชูน แมูน้ ำา ลำาธาร ผีเรือน เตาผิง แม้จะรับวัฒนธรรมกรีกแตูโรมันก็ไมู นิ ยมพิธีกรรมและศาสนกิจของกรีก ไมูมีการบ่ชาเทพเจ้าอยูางใหญูโต หน้าที่สูวนใหญูทางศาสนาจะเป็ นของพระและชั้นปกครองมากกวูา ประชาชนทัว่ ไป ศิลปกรรมของโรมัน กรีกถ่กพิชิตโดยโรมัน แตูกลับนำาศิลปะและวัฒนธรรมที่เจริญกวูามา ชนะใจชาวโรมันทำาให้ชาวโรมันยอมรับในศิลปะกรีก BC)เหมือนกับ Philip ของ Macedon และ Alexander ซึ่งเขาทั้งหลายได้พิจารณา แล้ววูา วัฒนธรรมและศิลปะกรีกนั้ นเหนื อกวูาวัฒนธรรมอื่นใดแตูก็ได้ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบ้างให้สอดคล้องกับอุปนิ สัย ธรรมเนี ยมประเพณี และความคิด ทำาให้งานทั้งสองชาติตูางกันบ้างโดย .ลักษณะเดูนของผลงานที่เกิดขึ้นของโรมัน ดังที่กลูาวมาด้านบนนี้ จะสังเกตได้วูาโรมันจะเน้นการตกแตูงอยูาง พิถีพิถันไมูเน้นประโยชน์ทางโครงสร้างเทูาไรนั ก สถาปั ตยกรรมที่ สำาคัญตูางๆเชูน ซุ้มประต่ สะพานที่ใช้สูงนำ้าจากภ่เขา สิ่งกูอสร้าง ตูางๆของโรมันได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของ โรมันอยูางเห็นได้ชัด ในชูวงพ.

กรีกเน้นความเรียบงูายสงูางาม เพื่อแสดงพุทธิปัญญาและความเป็ น ปราชญ์ แตูโรมันเน้นความหร่หรา สงูางาม อำานาจ ศิลปกรรมสนอง ความต้องการทางกายและความยิ่งใหญูของจักรวรรดิ์ เหมือนกันกับ จักรวรรดิ์ Hellenistic ที่เกิดกูอน จักรวรรดิโ์ รมันได้ยึดเอาร่ปแบบ ลักษณะ(character) ของกรีกอยูางชัดเจน จักรวรรดิโ์ รมันได้ขน เอางานศิลปะของกรีกจำานวนนั บพันรวมถึงการ Copy อีกจำานวน มหาศาล จริงๆแล้วจำานวนไมูน้อยของงานศิลปะกรีกในปั จจุบันเรา ร้่จักผูานการ Copy ของโรมันแทบทั้งนั้ น(ของกรีกแท้เหลือน้อยศิลปะ กรีกสูวนใหญูคือศิลปะกรีกที่โรมันทำาจำาลองขึ้น ) เทพของกรีก ถ่ก Adapted สู่ศาสนาของโรมัน Jupiter จากภาษากรีกเป็ นภาษาละติน กลายเป็ น Zeus เทพ Venus กลายเป็ น Aphrodite และอื่นๆอีกมาก สถาปั ตยกรรม โรมันได้ผสมผสานความร้่ด้านสถาปั ตยกรรมจากกรีกและอีทรัสกัน และนำาความร้่น้ ั นมาสนองความต้องการของตนเองซึ่งคำานึ งถึงด้าน ประโยชน์ใช้สอยมากกวูาฉพาะเพียงด้านความงาม นอกจากจะนำาร่ป แบบหัวเสาของกรีกมาใช้ โดยเฉพาะนิ ยมนำาแบบคอรินเธียนมาใช้ แล้ว ยังมีการคิดประดิษฐ์หัวเสาที่เรียกวูาคอมโพไซท์ (Composite)โดย มีลักษณะผสมผสานระหวูางไอโอนิ คกับคอรินเธียน มีการนำาระบบ กูอสร้างแบบ Arch กับ Vault ซึ่งพวกอีทรัสกันเคยใช้มาพัฒนาให้ เกิดความก้าวหน้ามากขึ้น เชูนนำา Vault มาทำาโครงสร้างหลังคาสร้าง เป็ นร่ปโดม ด้านวัสดุกูอสร้างนอกเหนื อจากหินอูอนมีการนำาหินลาวา และดินบางชนิ ดจากภ่เขาไฟมาใช้ วัสดุเหลูานี้ มีความทนทานเหมาะที่ จะทำาถนน นอกจากนี้ ในยุคหลังๆยังมีการค้นพบซีเมนต์ จากการ ผสมทราย ป่นขาว หินซิลิกา หินจากเถ้าภ่เขาไฟและนำ้ามาผสมกัน ซึ่งทำาให้การกูอสรูางมีความรวดเร็ว คงทนและประหยัด .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful