Rfåtlh´fkmzsq cj<´jhß dj b9 vy

cdd. Zjdjv∑xtzbrœdß b8 b8 cgjdælzbrœdß
Hœcc√qcrbüß 8b Cdyn´bntky Z1rjk´fy
Hfcgbcfzbt <jujckeötzbq

dß u. V´+zützä
Ì. cÚ.

14.11.
15.11.
15.11.
16.11.
16.11.
20.11.
21.11.

cÚ. cÚ.

1.11.
2.11.
2.11.
3.11.
3.11.
7.11.
8.11.

18:00
9:00

ÑËÏËÚË‚Ò͇fl ëÛ··ÓÚ‡ - êÓ‰ËÚÂθÒ͇fl (ÔÓÏËÌÓ‚ÂÌË ÛÒÓÔ¯Ëı)
ǘÂÌfl Ë ÛÚÂÌfl, Ô‡‡ÒÚ‡Ò
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

ë·.
ÇÒ.
ÇÒ.

17:00
8:00
10:00

ç‰ÂÎfl 22-fl ÔÓ èflÚˉÂÒflÚÌˈÂ
ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
ÅÓÊ. ÎËÚÛ„Ëfl ‚ ÔˉÂΠë‚flÚ. çËÍÓ·fl (̇ ÌÂψÍÓÏ flÁ.)
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

óÚ.
èÚ.

ëÓ·Ó ë‚. ÄıËÒÚ‡ÚË„‡ ÅÓÊËfl åËı‡Ë· Ë ÔÓ˜Ëı ·ÂÒÔÎÓÚÌ˚ı ÒËÎ
18:00 ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
10:00 ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl
ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËfl: å-Ludwigsfeld, Achatstr. 14

èÚ.
ë·.

22.11.
23.11.

9.11. ë·.
10.11. ÇÒ.

28.11.

15.11. èÚ.

29.11.
30.11.
30.11.

3.12.
4.12.
6.12.
7.12.
9.12.
10.12.

13.12.
14.12.
18.12.

16.11. ë·.
17.11. ÇÒ.
17.11. ÇÒ.

17:00
10:00

ç‰ÂÎfl 23-fl ÔÓ èflÚˉÂÒflÚÌˈÂ
ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl
燘‡ÎÓ êÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓ„Ó èÓÒÚ‡

ç‰ÂÎfl 24-fl ÔÓ èflÚˉÂÒflÚÌˈÂ
17:00 ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
9:30 ÇÒÚ˜‡ ë‚flÚÂÈ¯Â„Ó è‡Úˇı‡ Ë Ó·Î‡˜ÂÌËÂ
10:00 ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl
ãËÚÛ„˲ ‚ÓÁ„·‚ÎflÂÚ ë‚flÚÂȯËÈ è‡Úˇı åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ‚ÒÂfl êÛÒË,
ÄÎÂÍÒËÈ II.
18:00
10:00

ǂ‰ÂÌË ‚Ó ı‡Ï èÂÒ‚flÚÓÈ ÅÓ„ÓӉˈ˚
ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

23.11. ë·.
24.11. ÇÒ.

17:00
10:00

ç‰ÂÎfl 25-fl ÔÓ èflÚˉÂÒflÚÌˈÂ
ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

26.11. ÇÚ.
27.11. ë.

àÍÓ̇ ÅÓÊËÂÈ å‡ÚÂË “äÛÒ͇fl äÓÂÌ̇fl”
17:00 ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
7:00 ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl
ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËfl ‚ ÊÂÌÒÍÓÈ Ó·ËÚÂÎË (‚ ÅÛıẨÓÙÂ)

20.11. ë.
21.11. óÚ.

30.11. ë·.
1.12. ÇÒ.
5.12.

óÚ.

17:00
10:00

ç‰ÂÎfl 26-fl ÔÓ èflÚˉÂÒflÚÌˈÂ
ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

18:00

ë‚flÚËÚÂÎfl çËÍÓ·fl, ‡ıËÂÔ. åË ãËÍËÈÒÍËı óÛ‰ÓÚ‚Óˆ‡
ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ

Flhtc cj<jhf: Lincolnstr. 58, 81549 München, ntk. 690 07 16 – Zfcnjyntkm: Fhübtgbcrjg Vfhr, ntk. 834 89 59
Cdyotzzbrb: ghjnjbthtq Zbrjkfq Fhntvjd, ntk. 690 42 95; bthtq Fzlhtq >thtpjdcrbq, ntk. 693 78 222
cnfhjcnf: Dflbv Fktrcttdbx Tcbrjdcrbq, ntk. 316 316 3
Postgiro München BLZ 700 100 80, Kto-Nr.: 728 51-805 – Internet: http://www.russian-church.de
Kirchenbau: ROKA, Dresdner Bank, Kto 302 444 100, BLZ 700 800 00

12.11.2008

Ì. cÚ.
19.12.
20.12.
21.12.
21.12.

24.12.
25.12.
25.12.
25.12.
26.12.
26.12.
27.12.

cÚ. cÚ.
6.12. èÚ.
7.12.
8.12.
8.12.

11.12.
12.12.
12.12.
12.12.
13.12.
13.12.
14.12.

ë·.
ÇÒ.
ÇÒ.

ë.
óÚ.
óÚ.
óÚ.
èÚ.
èÚ.
ë·.

10:00

ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

17:00
8:00
10:00

ç‰ÂÎfl 27-fl ÔÓ èflÚˉÂÒflÚÌˈÂ
ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
ÅÓÊ. ÎËÚÛ„Ëfl ‚ ÔˉÂΠë‚flÚ. çËÍÓ·fl (̇ ÌÂψÍÓÏ flÁ.)
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

18:00
9:00
15:00
17:30
7:30
17:30
7:30

èÂÔ. ÉÂχ̇ ÄÎflÒÍËÌÒÍÓ„Ó
è‡‚ÓÒ·‚Ì˚È ÓÚÍ˚Ú˚È ÒÂÏË̇
ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl
éÚÍ˚ÚË è‡‚ÓÒ·‚ÌÓ„Ó ëÂÏË̇‡
ǘÂÌfl, ìÚÂÌfl
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl
ǘÂÌfl, ìÚÂÌfl
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

27.12.
28.12.

14.12. ë·.
15.12. ÇÒ.

17:00
10:00

ç‰ÂÎfl 28-fl ÔÓ èflÚˉÂÒflÚÌˈ - ë‚‚. è‡ÓÚˆ
ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

31.12.

18.12. ë.

19:00

çÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÏÓηÂÌ

17:00
9:00

ë‚. àÓ‡Ì̇ äÓ̯ڇ‰ÚÒÍÓ„Ó
ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

17:00
10:00

ç‰ÂÎfl 29-fl ÔÓ èflÚˉÂÒflÚÌˈ - ç‰ÂÎfl Ò‚‚. éÚˆ
ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

17:00
8:00
10:00

燂˜ÂË êÓʉÂÒÚ‚‡ ïËÒÚÓ‚‡, ëÓ˜ÂθÌËÍ
ǘÂÌfl, å‡ÎÓ èӂ˜ÂËÂ Ë ìÚÂÌfl
ñ‡ÒÍË ˜‡Ò˚
ǘÂÌfl Ò ãËÚÛ„ËÂÈ ë‚. LJÒËÎËfl ÇÂÎ.

17:00
10:00

êÓʉÂÒÚ‚Ó ïËÒÚÓ‚Ó
ÇÂÎËÍÓ Ôӂ˜ÂËÂ Ë ìÚÂÌfl
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ãËÚÛ„Ëfl ë‚. àÓ‡Ì̇ á·ÚÓÛÒÚ‡

17:00
9:00

ÇÚÓÓÈ ‰Â̸ êÓʉÂÒÚ‚‡ – ëÓ·Ó èÂÒ‚. ÅÓ„ÓӉˈ˚
ǘÂÌfl, ìÚÂÌfl
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

17:00
10:00

ç‰ÂÎfl 30-fl ÔÓ èflÚˉÂÒflÚÌˈ (ÔÓ ê. ï. - ÅÓ„ÓÓڈ‚)
ÇÒÂÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÎËÚÛ„Ëfl

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.
6.1.
6.1.
7.1.
7.1.
8.1.
10.1.
11.1.

19.12. óÚ.
20.12. èÚ.
21.12. ë·.
22.12. ÇÒ.
23.12. èÌ.
24.12. ÇÚ.
24.12. ÇÚ.
24.12. ÇÚ.
25.12. ë.
25.12. ë.
26.12. óÚ.
28.12. ë·.
29.12. ÇÒ.

Gj chtlfv d 18:30 x.: gjgthtvtzzj Frfabcn Ghtcdynjq >jujhjlbwt b vjkt<tz
Cdd. Zjdjvextzbrfv b Bcgjdtlzbrfv Hjccbqcrbv j cjdthitzbb cnhjbntkmcndf ühfvf.
Gjckt vjkt<zf <tctlf j dtht (Pfrjz >jöbq) lky dphjcksü.
12.11.2008