You are on page 1of 11

Seminarski rad iz predmeta

:

Poslovno pravo
Tema:

Menica

Profesor:

Student:

Isplata menice8 6.4 6.Akceptiranje menice8 6.Intervencija kod menice9 6.Sadr?aj: Uvod3 Uloga menice3 Izvori prava3 Vrste menica4 Meni?ni elementi4 Meni?ne radnje7 6.Meni?no jemstvo (aval)8 6.9 6.Prezentacija menica8 6.5 6.Prenos menice7 6.7 6.Izdavalje menice7 6.Meni?na tu?ba9 Blanko menica10 8 Zaklju?ak10 9 Literatura11 1 2 3 4 5 6 6.10 7 .8 6.Notifikacija kod menice9 6.11 6.3 6.2 6.Meni?ni regres9 6.1 6.12 6.6 6.Umno?avanje menice7 6.Protest kod menice9 6.

a svoju poslovnu banku kao lice koje treba da plati po menici. prvih poku?aja medjunarodne unifikacije meni?nog prava. prodavac kreditra kupca. Ti poku?aji su urodili plodom tek po?etkom 20-og vek g prava nije u potpunosti uspela zbog odbijanja SAD da ratifikuje konvenciju. dok ju je Velika Britanija prihvatila 3 . vreme dok ?eka da menica dospe za pla?enje.Seminarski Menica rad - avalac (trasant) izdaje bezuslovni nalog drugom licu (trasatu) da korisniku isprave (remitentu) isplati odre?enu bitne osobine hartije od vrednosti: jen sadr?aj je odredjen imperativnim anja odredjene sume novca ?enu u menici ako meni?nom du?niku ne prenos menice i prava koja su sadr?ana u zule u tom smislu u meni?no pismo i potpisom lica koje prenosi menicu ao korisnika. Prodavac podnosi menicu kup?evoj a naplati ugovoreni iznos.

SUM i" " Forma ?enevskih sopstvenih menica na engleskom a. mesec. domicilirana.menica kod koje trasant ozna?ava samog sebe kao trasata.. Beograd 2004 . godinu i mesto izdavanja menice -Dan . Velikoj Britaniji i zemljama Komonvelta. operativna.koji je va?io u SAD. godinu i mesto dospe?a menice D r Milenko Radoman. odnosno lice koje treba da elementi propisao obavezne elemente za trasiranu i za sopstvenu menicu. Trasirana menica obavezno sadr?i: -Potpis trasanta (onaj koji izdaje menicu) Remitenta (preduze?e kom pla?anje treba da se izvr?i) asata (preduze?e koje vr?i pla?anje u roku menice) • -Dan. ana menica po sopstvenoj naredbi. menice postoji izjava o neopozivoj isplati dok kod trasirane postoji naredba o neopozivoj isplati. edjunarodnim transiranim i sopstvenim menicama. komisiona. mesec. Osnove prava medjunarodnog robnog prometa i prava Evropske Unije. WE PflOMISE TQ PAV THIB PRdHlSSORV t*OTE . kreditna.Za stupanje konvencije na snagu potrebno je 10 ratifikacija ..menica kod koje izdavalac(trasant) ozna?ava samog sebe kao korisnika(rem ana sopstvena menica. Ipak razlikujemo dve osnovne vrste menica : d nje izdavalac(trasant) daje bezuslovan nalog drugom licu(trasatu) da isplati ozna?enu sumu novca tre?em lic ?e sam u odre?eno vreme i na odre?enom mestu isplatiti ozna?eni iznos novca licu imenovanom u menici. ica se mo?e izdati i kao teasirana menica po sopstvenoj naredbi i trasirana sopstvena menica.

Nalog mora biti bezuslovan.. u pravila kojima se uredjuje niz pitanja vezanih za menice(valuta. ?to zna?i da se pla?anje menice ne mo?e vezivati ni za kakve dopunske pisivanjem menice nastaje meni?na obaveza za njenog izdavaoca. stoga je neophodno da izdavalac potvrdi tu a izdavanja.Seminarski Menica rad - 'menica'. ) Menica u kojoj nije ozna?en 5 .. forma menice.

Ovom klauzu " indosant (lice na koga je menica preneta indosamentom i koje je dalje prenelo menicu na tre?e lice) isklju?uj okri?e obezbedjuje trasat unosi se klauzula "i stavite menicu meni u ra?un" . a ako pokri?e obezbedjuje tre?e lic .uzula o prezentaciji u jednom primerku i da se ne mo?e umno?iti. dok se klauzulom "plati po ovoj prvoj menici " nazna?ava da je m ja menice koji ima za svrhu da se verodostojno utvrdi da trasat nije akceptirao ili platio po menici.

Time trasant postaje meni?ni du?nik. fotokopija menice. a isplata meni?ne svote od glavnog meni?nog du?nika. Kod sopstvene c i lica koja kasnije vr?e prenos menice. menicu otpisa trasantu i predavanjem meni?ne isprave remitentu. Jedna vrsta prepisa menice je npr. Indosant upisuje na poledjini menice klauzulu "po naredbi" ili "platite po mojoj e mo?e prenositi prostom predajom iz ruke u ruku. Kada meni?nu obavezu preuzima preduze?e kao pravno lice. kao i izdavanje omogu?ava d Prvi indosant je uvek i remitent. jer kada bi stavio pot o?e zahtevati isplata meni?ne svote.Radnja preno?enja menice. Lice na koga je preneta menica mora pre naplate upisati sv 7 .Seminarski Menica rad - posobnost sti?u upisom u sudski registar. ali trasat akceptira samo jedan primerak menice.

Prezentacija na akcept vr?i se pre dospelosti menice. a o avalu se daje uno?enjem u menicu klauzule "kao aval" ili "per aval". Neprekinuti niz indosame . dok se prezentacija na ispla c stekao to svojstvo na osnivu neprekinutog niza indosamenta u meni?nom pismenu. imena lica za koga se jem?i i potpisa av e menicu meni?nom du?niku. avezu u celini.nosu na tekst menice.

Seminarski Menica rad - eni?e. st je meni?na radnja kojom meni?ni poverilac verodostojno utvrdjuje da radnja akceptiranja ili isplate menice n svog prethodnika po menici -indosanta u roku od ?etri dana od podizanja protesta. Tako se meni?ni dug uve 9 . To su sva lica koja su prethodno potpisala menicu kao ca koju je isplatio dodaje zateznu kamatu i tro?kove koje je snosio u vezi sa regresom. odnosno podno?enja menice poverilac se mo?e obratiti ostalim meni?nim du?nicima. Razlikuju se pozivna i spontana intervencija.

. meni?ni poverilac mo?e podi?i u roku od jedne godine od dana ve? meni?ni poverilac naknadno upisuje ove podatke pre nego ?to menicu podnese na naplatu. Izdavanje blank . Tu?bu protiv indosanata ili izdavaoca menice.

. . Osnove prava medjunarodnog robnog prometa i prava Evropske Unije.Beograd 2002 3.wikipedia.org 11 .http://www. Ekonomija od A do Z.Wikipedia . Beograd 2004 2.Dr Milenko Radoman. Lazar ?estovi?.Seminarski Menica rad - 9 Literatura 1.Milica Bogdanovi?.