Part 3: Law Fulfilled (2:21-52

)
July 21, 2013

Background: The Law and the Temple
Bago natin pakinggan ang kasunod na kuwento, mahalagang malaman muna natin ang ilan sa mga background nito sa Old Testament. Para sa mga Judio, merong dalawang bagay na mahalaga sa buhay nila at sa relihiyon nila - ito ay ang Kautusan at ang Templo. Ang Kautusan ay ang Salita ng Diyos. Ang Templo ay ang Presensiya ng Diyos. Siyempre alam na natin ang nangyari sa Genesis 1-3. Nilikha ng Diyos sina Adan at Eba para maenjoy ang presensiya niya sa Garden of Eden (ibig sabihin ng Eden ay "delightful"). Nagbigay siya ng salita niya, utos na dapat sundin, na pwedeng kainin ang bunga ng mga punong kahoy doon maliban lang sa isa. Pero sinuway nila ito at dahil doon, nalayo sila sa presensiya ng Diyos. Simula noon, walang tigil naman ang Diyos na gumawa ng paraan para maibalik ang tao sa magandang relasyon sa kanya. Nangako ang Diyos kay Abraham (Gen. 12) na ibabalik niya

ang tao sa mabuting relasyon sa kanya sa pamamagitan ng lahi ni Abraham. At isang palatandaan ng pag-angkin sa pangakong ito ay ang pagtutuli sa lalaking sanggol sa ikawalong araw (Gen. 17:12; Lev. 12:3). Sa pagdating naman ng panahon ni Moises, ibinigay ang Kautusan para ipakita sa Israel ang problema ng puso nila na masuwayin at para magbigay ang Diyos ng paraan para maibalik ang tao sa muling magandang relasyon sa kanya. Ilan sa mga utos na ito ay ang paghahandog para maituring ulit na malinis ang babaeng nanganak (Lev. 12:6). Hindi dahil kasalanan ang panganganak - kundi simbolo ng nais ng Diyos na paglilinis sa atin. Maghahandog sila ng tupa para doon, pero kung mahirap lang sila, inakay o kalapati ay puwede na (12:6-8). Dapat ding ihandog sa Panginoon ang bawat panganay na lalaki (Ex. 13:2, 12). Dapat din silang maghandog tuwing ipagdiriwang nila ang Feast of Passover para alalahanin ang ginawang pagliligtas sa kanila ng Diyos (Ex. 12). Ang mga paghahandog na ito ay gagawin sa Tabernacle (simula sa panahon ni Moises) o sa Templo (simula sa panahon ni Solomon). Ang templo ay lugar na tinatawag na "bahay ng Panginoon" - dito naninirahan ang presensiya ng Diyos para ipakita ang pagnanais niya na ibalik ang tao sa unang karanasan nina Adan at Eba noon. Pero alam din natin na ang kautusan mismo, dahil sa pagsuway nila ang naging sumpa sa kanila. Naipakita na hindi natin kayang ilapit ang sarili natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kung sa sarili lang natin tayo magtitiwala, o sa ibang tao, o sa relihiyon, o sa katatayuan sa buhay, wala tayong pag-asang muling makalapit sa Diyos. Ito ang kaawa-awang kalagayan nating mga tao. Pero sa pagdating ni Jesus, malaking pagbabago ang nangyari. Sa Part 1, nakita nating kung paanong ito ay katuparan ng pangako ng Diyos. Sa part 2, nakita nating kung paanong ito ay nagbibigay ng malaking kagalakan sa marami. At dito naman sa part 3, makikita nating kung paanong ang pagdating ni Jesus ay katuparan ng Kautusan para maibalik tayo sa mabuting relasyon sa Diyos.

The Story
Pagdating ng ikawalong araw mula nang isilang ni Maria ang sanggol, tinuli siya at pinangalanang Jesus, tulad ng sinabi ng anghel sa kanya. Sa ika-apatnapung araw, nakatakdang maghandog sina Jose at Maria para maituring na malinis ang babaeng nanganak, ayon sa Kautusan ni Moises. Ayon sa kautusan ang handog nila ay: "isang pares na batu-bato o dalawang inakay na kalapati." Si Jesus din ay inihandog nila sa templo sa Jerusalem ayon sa nakasulat sa Kautusan ng Panginoon. Doon ay may isang taong ang pangalan ay Simeon. Matuwid siya, may takot sa Diyos, at sumasakanya ang Espiritu. Naghihintay siya sa pagdating ng haring magliligtas sa Israel - ang Mesias. Sinabi kasi sa kanya ng Espiritu na hindi siya mamamatay hangga't hindi niya ito nakikita. Pagpunta doon nina Jose at Maria, nakita ni Simeon ang sanggol. Kinarga niya ito at pinuri ang Diyos: "Panginoon, pwede na akong mamatay na inyong alipin dahil nakita ko na ang ipinangako n'yong Tagapagligtas, na inihanda n'yo para sa lahat ng tao. Siya ang magbibigay-liwanag sa isipan ng mga hindi Judio, at magbibigay-karangalan sa inyong bayang Israel." Namangha ang ama at ina ng sanggol sa narinig nila. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria, "Ang batang ito'y magdudulot ng pagbagsak at pagtaas ng marami sa Israel. Hahamakin siya ng marami. Masasaktan ka na parang sinaksak ng patalim ang puso mo. At dahil sa gagawin niya, mahahayag ang mga nasa puso ng maraming tao." Naroon din ang isang biyuda at propeta na si Ana. Pitong taon lang niya nakasama ang asawa niya bago siya mabiyuda. Ngayon ay 84 na taon na siya. Palagi siyang nasa templo; araw-gabi ay sumasamba siya, nananalangin, at nag-aayuno. Nagpasalamat siya sa Diyos nang makita niya ang sanggol. Sinabihan niya rin ang lahat ng mga naghihintay sa araw ng pagliligtas ng Diyos tungkol sa batang ito. Nang magawa na nina Jose at Maria ang lahat ng dapat nilang gawin ayon sa Kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa Nazaret.

Lumaki ang batang si Jesus, at naging malakas at marunong. At sumakanya ang pagpapala ng Diyos. Nang 12 taon na si Jesus, pumunta sila ng mga magulang niya sa Jerusalem para sa Pista ng Paglampas ng Anghel (Passover), tulad ng ginagawa nila taun-taon na ayon din sa Kautusan. Nang pauwi na sila, nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem pero hindi ito namalayan ng mga magulang niya. Akala nila'y kasama siya ng ilan sa mga kababayan nila sa paglalakbay pauwi. Nang mapansin nilang hindi nila kasama si Jesus, bumalik sila sa Jerusalem. Sa ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa may templo na nakikipagdiskusyon sa mga tagapagturo ng Kautusan. Nakikinig sila kay Jesus at namamangha sa karunungan niya. Sabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Alalang-alala kami sa iyo ng tatay mo!" Sumagot si Jesus, "Bakit n'yo po ako hinahanap? Hindi n'yo ba alam na dapat na naririto ako sa bahay ng aking Ama?" Pero hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Umuwi si Jesus kasama ang kanyang mga magulang, at patuloy siyang naging masunuring anak. Ang lahat ng ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging marunong. Kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao.

Law Fulfilled in Jesus
Nakita nating kung paanong ang pagdating ni Jesus ay katuparan ng Kautusan para maibalik tayo sa mabuting relasyon sa Diyos. Law fulfilled. Makikita natin ito sa paulit-ulit na tema na binabanggit sa kuwento. Si Jose at Maria sumunod sa tuntunin tungkol sa purification - "according to the Law of Moses" (v. 22), tungkol sa dedication ng panganay nila - "as it is written in the Law of the Lord" (v. 23); sa kinakailangang ihandog - "according to what is said in the Law of the Lord" (v. 24), "to do for him according to the custom of the Law" (v. 27). Ang pagpunta sa Jerusalem para icelebrate ang Passover ginagawa nila taun-taon bilang pagsunod sa kautusan (vv. 4142). Sabi sa verse 39, "they had performed everything according to the Law of the Lord." Ang unang bahagi ng kuwento natin, saan nangyari? Hindi ba't sa templo? Ang ikalawang bahagi, sa templo din di ba?

Malinaw na ipinapakita na ang paraan para maibalik tayo sa magandang relasyon sa Diyos (symbolized by the temple) ay sa pamamagitan ng lahat ng nakasaad sa kautusan ng Diyos (indicated in the Law of Moses). Pero ang point ng story na 'to ay hindi para ihighlight sina Jose at Maria. Hindi para sabihin ni Luke sa atin na, "Ayan, tularan n'yo ang mag-asawang ito. Masunurin sila sa utos ng Panginoon. Napalaki nila nang maayos ang kanila anak. Dapat ganoon din ang gawin natin." Tama ngang magandang halimbawa sila ng pagiging magulang. Pero secondary lang iyon sa kuwento. Ang main point ay para ipakita sa atin na hindi naman natin kayang sundin lahat! E ang requirement ng Diyos sundin lahat! "Cursed is everyone who does not continue to do everything written in the Book of the Law" (Gal 3:10 NIV; from Deut. 27:26). Do you want to go near to God through obedience of the law? Subukan mo, you'll eventually end up as cursed. So here's the point. Naparito si Jesus - Diyos na nagkatawang tao - para sundin o tuparin ang buong kautusan para sa atin na sumuway sa buong kautusan. Sa kanyang pagiging sanggol, sa kanyang pagkabata, ipinapakita n na siya'y naparito para lahat ng sinasaad sa kautusan ay matupad sa kanya. Ipinapakita rin dito na magagawa niya ito dahil sa kanyang unique relationship with the Father. Na kahit 12 taong gulang pa lang siya ay iyon na ang pinakamahalagang relasyon para sa kanya. Siya ang Anak ng Diyos na nagkatawang tao para tayong mga tao na sumuway sa kautusan ng Diyos at nasa ilalim ng sumpa ay mailapit sa Diyos at sa kanyang pagpapala sa pamamagitan ni Jesus na tumupad sa lahat ng kautusan bilang kahalili natin. In Jesus, the law is fulfilled so that our life will be fulfilled in him.

Who is this Jesus?
His Perfect and Sinless Humanity. Magagawa niya ito dahil namuhay din siya na tulad nating mga tao. Tulad ng lahat sa atin, pinagbuntis siya ng kanyang ina sa loob ng siyam na buwan. Tulad ng ginagawa sa mga lalaking Judio na ipinapanganak, tinuli siya sa ikawalong araw (2:21). Ganoon din ang ginawa kay Juan (1:59). At tulad natin ng mga anak

natin na lumalaki, lumalakas, natututong maglakad, natututong magbasa at magsulat, natututong sumunod sa mga magulang, pinagdaanan ding lahat iyan ni Jesus. Bagamat wala tayong masyadong alam tungkol sa pagkabata ni Jesus, mahalagang sabihin ni Luke na ganito ang pinagdaanan niya, "And the child grew and became strong, filled with wisdom. And the favor of God was upon him" (2:40). Hindi rin natin alam kung anu-ano ang nangyari nang siya ay kabataan na hanggang maging adult siya, pero sinabi sa atin ang buod ng kanyang buhay noon, "And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man" (2:52). What is the point? Para ipakita sa atin na ang Diyos ay tunay na nagkatawang-tao. He underwent physical development, intellectual development, social development, and spiritual development. Tunay na tao siya tulad natin. Pero iba sa atin, he is sinless and perfect. Ibang klase siyang makitungo sa tao. Perfect ang obedience niya sa kanyang mga magulang. He was submissive to them all the time (2:51). At pinakamahala sa lahat - he was submissive to the Father in heaven all the time. Hindi naman tayo ganyan. Hindi naman ganyan ang mga bata ngayon? Maliit pa lang, makasarili na. Mga teenagers, hindi ba't paulit-ulit n'yong sinusuway ang mga magulang n'yo? Sa pagdating ni Jesus, ipinakita ng Diyos na, "This is how all human beings should live." Sa pagdating niya, sinasabi din sa atin ng Diyos, "This is how all human beings failed to live." That's why we need Jesus. His mission. Alam iyon ng Diyos. Kaya nga may "Messiah" iyong "Anointed One" na haring darating na mula sa lahi ni David na tutupad ng misyon ng Diyos na ibalik ang tao sa kanya. Jesus is "The Lord's Christ" (v. 26) - na hinihintay na Simeon na makita tulad ng sinabi sa kanya ng Espiritu. Siya ang ipinadala ng Diyos para sa isang partikular na misyon na siya lang ang makagagawa, wala nang iba (see John 14:6).

Our Savior - Para magbigay ng kaligtasan sa mga alipin ng kasalanan. Ang ibinigay na pangalan sa kanya ay "Jesus" (2:21), galing sa Yeshua/Joshua na ibig sabihin ay "God saves." Jesus ang pangalan niya kasi: "he will save his people from their sins" (Matt. 1:21, 25). Kaya sabi ni Simeon sa prayer niya sa Panginoon na ang batang nakita niya ay: "your salvation" (v. 30). Siya ang ibinalita ng propetang si Ana sa lahat ng naghihintay sa pagliligtas ng Diyos o pagtubos ng Diyos sa Jerusalem (v. 38). Kahit na ang Jerusalem ang sentro ng relihiyon ng mga Judio, kailangang iligtas. Ipinapakitang lahat ng tao, relihiyoso man o hindi, ay alipin o bihag ng kasalanan. Nakulong tayo sa kalagayang ito at walang ibang makakapagpalaya sa atin. Walang iba kundi si Jesus. Our Healer – Para magbigay ng kagalingan sa mga pusong sugatan. Simeon was described as waiting for "the consolation of Israel" (v. 25). Dahil sa kasalanan ng tao, sugatan ang puso natin, hindi natin nararanasan ang tunay na kapayapaan. Pero ipinangako ng Diyos, "I have seen his ways, but I will heal him; I will lead him and restore comfort to him and his mourners, creating the fruit of the lips. Peace, peace, to the far and to the near," says the Lord, "and I will heal him." (Isa. 57:18-19). God is our healer. Jesus is our healer. Walang ibang makagagawa noon. Walang ibang kamay na yayakap sa iyo na tulad niya. Walang ibang balikat na masasandalan mo maliban sa kanya. Our Light – Para magbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman. Tinawag siya ni Simeon na "a light for revelation to the Gentiles" (v. 32). Hindi lang siya para sa Israel. Nasa Israel ang liwanag ng salita ng Diyos. Malaking pribilehiyo ito para sa kanila. Pero ang buong mundo ay namumuhay sa kadiliman, mga ignorante sa paraan ng kaligtasan. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Pero naparito si Jesus para ipakilala kung sino ang Diyos. Sinasabi niya, "Look at me and you will see God." Wala nang ibang makapagbibigay ng liwanag sa atin maliban kay Jesus. Wala nang ibang makapagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos maliban kay Jesus.

Our Glory – Para magbigay ng karangalan sa mga nakalubog sa kahihiyan. Sabi pa ni Simeon sa prayer niya: "for glory to your people Israel" (v. 32). Ang ganda ng kalagayan ng Israel noon dahil pinili ng Diyos na sa kanila siya magsalita, pinili ng Diyos na sa Israel siya manahan. Pero dahil sa pagsuway, sa halip na karangalan, kahihiyan ang inabot nila. Napakalalim ng shame sa karanasan nila bilang isang bansa. At ganoon din naman sa atin. Pilit nating pinagtatakpan ang kasalanan natin, kasi ayaw natin, nahihiya tayong umalingasaw ang baho nito at makita ng mga tao kung gaano tayo karumi. Pero dapat nating marealize na naparito si Jesus para siyang maglinis sa karumihan natin, para siyang umako sa kahihiyan natin, to give us the glory and the honor that we don't deserve. That's grace. Si Jesus lang ang makapag-aalis ng kahihiyan natin, at makapagbibigay ng karangalan sa atin. His unique relationship with God. Jesus, only Jesus. Hindi ito magagawa ng ordinaryong tao. Kahit gaano kabait ang boyfriend o asawa mo, kahit gaano kayaman ang tatay mo, hindi nila maibibigay sa iyo ang pinakamalaking kailangan mo - ang maibalik ka sa magandang relasyon sa Diyos. Kung si Jesus ay ordinaryong tao lang, hindi rin naman niya magagawa iyon. But he is more than a man. He was more than just a child of Mary. He is the Son of God. Iyon ang point ng pangalawang bahagi ng kuwento natin. Hindi ito para turuan tayo ng parenting. Sasabihin ng iba na itong si Jose at si Maria nagpapabaya sa anak nila, hindi alam na di nila kasama si Jesus pabalik sa Jerusalem. Well, so far in the story they had been good parents. Sumusunod sila sa kautusan, sinasama nila si Jesus sa religious festival tulad ng Passover. At alalalang-alala din naman sila nang nawala ang anak nila. Hindi rin naman para sabihing si Jesus ay walang pakialam sa sinasabi ng mga magulang niya. Baka naman nagsabi siya na papaiwan siya, nakaligtaan lang ng parents niya. Hindi natin alam. At para maiwasan ang ganoong conclusion, sinabi ni Luke na palagi siyang naging masunurin sa magulang niya.

The point of this part of the story is to tell us of Jesus' unique relationship with God. Kahit 12 years old pa lang siya - he was aware of the priority and the importance of his relationship with the Father. Sinabi ni Maria sa kanya na alalang-alala sila ng kanyang ama sa kanya. Pero sagot ni Jesus? "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house" (2:49)? Well, hindi masyadong naintindihan ito nina Jose at Maria. Pero malinaw na ipinapakita rito na Jesus was the Son of God. Kahit sa murang edad, pinakamahalaga sa kanya ang relasyon sa Ama. Hindi ganito ang maraming kabataan ngayon - na mas mahalaga pa ang mga facebook friends nila o ang mga computer games para sa kanila kaysa hubugin ang relasyon nila sa Diyos. So here's the point. Wala ni isa man sa atin ang nagpahalaga sa relasyon natin sa Diyos nang tulad ni Jesus. He was the only one who has this unique relationship with God. Kaya nga siya lang ang kailangan natin para maibalik tayo sa mabuting relasyon sa Diyos. Wala nang iba. Magagawa niya iyon dahil tinupad niya ang kalooban ng Diyos.
In sacrifice and offering you have not delighted, but you have given me an open ear. Burnt offering and sin offering you have not required. Then I said, “Behold, I have come; in the scroll of the book it is written of me: I delight to do your will, O my God; your law is within my heart.” (Psalm 40:6 -8)

Tinupad niya para ang pangakong ito ng Diyos sa Isaiah 25:6-9 ay matupad sa atin.
On this mountain the Lord of hosts will make for all peoples a feast of rich food, a feast of well- aged wine, of rich food full of marrow, of aged wine well refined. And he will swallow up on this mountain the covering that is cast over all peoples, the veil that is spread over all nations. He will swallow up death forever; and the Lord God will wipe away tears from all faces, and the reproach of his people he will take away from all the earth, for the Lord has spoken. It will be said on that day, “Behold, this is our God; we have waited for him, that he might save us. This is the Lord; we have waited for him; let us be glad and rejoice in his salvation.”

Nararanasan na natin ito at lubos na mararanasan sa kanyang muling pagparito. In Jesus, the law is fulfilled so that through Jesus our life will be fulfilled.

Our Response
Kung gayon pala, ano dapat ang maging response natin? Isaiah 25:9, “Behold, this is our God; we have waited for him, t hat he might save us. This is the Lord; we have waited for him; let us be glad and rejoice in his salvation.” Makikita natin iyan sa naging response nina Simeon, Ana, at Jose at Maria sa kuwento. By faith, wait for Jesus. Hintayin si Jesus. Yun bang kung alam mong wala kang ibang pag-asa malibang kung dumating siya, kaya siya ang pinakahihintay mo. Alam ito ng ilang mga Judio. Alam nilang sumuway sila sa mga utos ng Diyos at wala silang pag-asang makabalik sa relasyon sa kanya maliban na lang kung dumating ang Messiah. We can see this Spirit-filled faith in the life of Simeon. Maaaring matanda na siya, although hindi naman binanggit sa kuwento. Ang description sa kanya ay "righteous and devout" (v. 25). Pero hindi ibig sabihing na perfectly siyang nakasunod sa lahat ng sinasabi sa kautusan. Ang pinakaimportanteng makita dito ay ang pagkilos ng Espiritu sa buhay niya. Nagsasalita ang Espiritu sa kanya, ang sabi, hindi raw siya mamamatay hangga't hindi niya nakikita ang Messiah. So God is saying to him, Jesus will be your life's fulfillment. Dahil doon, he was "waiting for the consolation of Israel." He was waiting for the Messiah. He was waiting for Jesus. Walang kabuluhan, walang pag-asa ang buhay niya, gaano man siya karelihiyoso, kung hindi darating si Jesus. By the grace of God, nakita niya ang sanggol. Sa udyok din ng Espiritu, nagpuri siya sa Diyos habang karga-karga niya ang sanggol. Ang sabi niya, "Lord, pwede na akong mamatay. My life is fulfilled. Wala na akong ibang hahanapin pa, wala na akong ibang papangarapin pa. You're all I need." Jesus, only Jesus. Makikita din natin ito sa buhay ni Ana. Matanda na siya. Ilampung taong biyuda na. Isa siyang propeta, ibig sabihin

nasa patnubay din ng Espiritu. Kahit na nag-iisa na lang siya sa buhay, hindi na niya pinangarap mag-asawa ulit - bagamat wala namang masama doon. Hindi rin niya inisip na dahil religious siya ay fulfilled na ang buhay niya. Kundi inilaan niya ang buong buhay niya para sa Diyos - sa pagsamba, sa panalangin. Madalas na rin nga siyang hindi kumakain (fasting) para ipakitang ang Diyos lang ang ninanais niya. She also was waiting for the coming of God. Kaya nang makita niya ang sanggol, laking tuwa at pasalamat niya sa Diyos. Hindi lang naman sila ni Simeon ang naghihintay dito. Meron pang iba. Kaya ikinuwento niya ang tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa kanyang pagdating. What are you waiting for? Ano ang pinakahihintay mo? Mga singles, iniisip mo ba na ang fulfillment mo ay kapag nagkaroon ka ng boyfriend o girlfriend at nakapag-asawa na? Sa tingin mo ba ay sex ang makapagbibigay ng fulfillment sa iyo? Si Ana, kahit wala na siyang asawa, si Jesus ang fulfillment ng buhay niya. Mga lalaki, ang fulfillment mo ba ay nasa affirmations or praises na ibinibigay sa iyo ng mga tao? O sa posisyon na hinahawakan mo sa trabaho o sa ministeryo? Si Simeon saka si Jose, ni hindi nga binabanggit ang katatayuan nila sa lipunan, pero ang fulfillment nila ay nakay Jesus. Mga babae, ang fulfillment n'yo ba ay kapag maraming tao ang nagsasabing maganda ka o magaling ka? Si Ana, ang fulfillment n'ya ay si Jesus. Mga biyuda o hiwalay sa asawa, ang fulfillment n'yo ba ay ang makahanap ng muling magmamahal sa inyo? Si Ana, ang fulfillment n'ya ay si Jesus. Mga matatanda, ang fulfillment n'yo ba bago man lang kayo mamatay ay may maipamana kayong magandang buhay sa mga anak n'yo, na makitang maganda rin ang naging pamilya nila? Si Simeon at si Ana, ang fulfillment nila ay si Jesus. Dumating na si Jesus. Oo nga't umalis siya ulit pero nangako siyang babalik. Naghihintay pa tayo sa kanyang muling pagbabalik kung kailan malulubos ang kagalakan natin. Pero hanggang wala pa iyon, alam nating nandito siya (through the Holy Spirit). So...

By faith, keep Jesus in your heart. Yakapin mo si Jesus. Like keeping the greatest treasure you have. At ganito ang ginawa nina Jose at Maria. Mahirap lang sila. Si Jose ay isang karpintero. Si Maria naman ay teenager pa lang. Kaya nga kalapati ang offering nila kasi hindi nila afford ang tupa. Mula sa pagsilang pa lang ni Jesus, ang kagalakan na niya ay si Jesus. Last week nagtapos ang kuwento natin dito, "Mary treasured all these things" (2:19). Ngayon, nagtapos ang kuwento natin dito, "His mother treasured up all these things in her heart" (2:51). Oo nga't namamangha sila, nagtataka sa mga bagay na naririnig nila tungkol kay Jesus at maging sa sinabi ni Jesus ay hindi nila naiintindihan ang lahat. Pero ang mahalaga sa kanila ay maranasan ang napakalaking pribilehiyo na maging mga magulang ng Panginoong Jesus sa kanyang paglaki. Kaya nang di nila makita si Jesus, alalang-alala sila. Kahit na mahirap lang sila, pero para sa kanila ang mga experiences ng ilang taong nakasama nila si Jesus ang pinakamalaking kayamanan nila na hinding-hinding hahayaan nilang mawala sa puso nila. Mga magulang, ang fulfillment n'yo ba ay ang mapalaki ang mga anak n'yo na may magandang pinag-aralan at may magandang asal? Paano kung hindi mangyari iyon? Si Maria, ang fulfillment n'ya ay si Jesus. Mga mahihirap, ang fulfillment n'yo ba ay kapag yumaman na kayo o kaya ay manalo sa Lotto? Paano kung manatili kayong mahirap? Si Maria at si Jose, si Jesus ang fulfillment nila hindi ang kayamanan. Mga kabataan, ang fulfillment n'yo ba ay nasa paglalaro, paggimik, paglilibang kasi hindi n'yo naman naranasan ang pagmamahal ng inyong mga magulang? Si Jesus ang fulfillment n'ya ay ang malapit na relasyon niya sa kanyang Diyos Ama. Si Maria, isa ring kabataan, teenager pa lang, pero ang fulfillment n'ya ay nakay Jesus. Mga relihiyoso, ang fulfillment n'yo ba ay ang mga activities na ginagawa n'yo para sa Diyos, sa performance n'yo para sa kanya? Si Simeon, si Ana, sina Jose at Maria, bagamat tumutupad sila sa mga tuntunin ng kanilang relihiyon, hindi iyon ang fulfillment nila, si Jesus ang pinakahihintay nila, si Jesus ang kayamanan nila, si Jesus ang fulfillment nila.

Narito na si Jesus. Yakapin mo. Treasure him above everything in your life. Through Jesus the law is fulfilled, so that in Jesus our life will be fulfilled.

Our Hearts Exposed
Kung nakikinig ka sa kabuuuan ng sermong ito, mapapansin mong puro si Jesus ang maririnig mo. At unti-unti mong makikita rin kung ano ang laman ng puso mo, ano ang kalagayan ng puso mo tungkol sa kanya. At isa itong dahilan kung bakit naparito si Jesus - to reveal the condition, the true condition of our hearts. Sabi ni Simeon kay Mary, "This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed. And a sword will pierce your own soul too." (Luk 2:34-35 NIV) Ano na ang sinasabi ng puso mo ngayon tungkol kay Jesus? Do you now love him and treasure him above everything and everyone in your life? Do you now love him above even you own life? Or you don't care? Tandaan mo na dito nakasalalay ang buhay mo. Ang response mo kay Jesus ang magpapakita kung kasama ka doon sa mga "falling" o doon sa "rising," kung ang kahihinatnan ng buhay mo ay "collapse, ruin at destruction" o new life at resurrection. Dumating si Jesus para igarantiya ang bagong buhay, ang fulfilled life para sa atin. He's a sign that is opposed. Hinayaan ng Ama na patayin siya para magkaroon tayo ng buhay. Nabuhay siyang muli para sabihan sa atin, "I have fulfilled the Law, so that your life will be fulfilled." Hindi sa mga blessings na tinatanggap natin, kundi dahil nasa atin na si Jesus. Itinuro sa akin ito ng Diyos sa ilang araw na pagbabakasyon ko sa ministry. Pagkapanganak ng asawa ko, ayaw ko pa ngang magleave sa ministry. Siyempre masaya ako sa bagong baby namin. Pero natabunan ito ng stress sa mga gawain sa bahay. God revealed the condition of my heart. Na parang hinahanaphanap ko ang mga ginagawa ko sa ministry kasi ito ang nagbibigay ng fulfillment sa akin. Pero itinuro sa akin ng Diyos na ang fulfillment hindi sa ministry ko makukuha. At kahit

noong nagbakasyon ako at naenjoy ko ang time ko sa family, sinabi din ng Diyos na wala din sa family ang fulfillment. Only in Jesus. Kaya nga nitong isang araw, habang naghuhugas ako ng mga pinagkainan namin, bigla ko na lang nasabi (alam kong udyok ng Holy Spirit), "I love you, Jesus." Habang gumagawa ng gawain sa bahay, hindi habang nagsesermon o nangunguna sa church. Isang paalala sa akin at sa ating lahat na ang mahalaga sa buhay ay hindi iyong ginagawa natin, kahit ginagawa natin para sa Diyos, kundi iyong ginawa ni Jesus para sa atin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful