You are on page 1of 3

Choroby aparatu ruchu (kartka

):
1. Osteoporoza
2. Krzywica
3. Reumatoidale zapaleie staw!w
• Osteoporoza jest to choroba w wyniku której kości naszego ciała stają
się bardziej podatne na złamania. Nazwa osteoporoza określa nie jedną
chorobę, ale grupę chorób i tak jest osteoporoza uogólniona, miejscowa,
pierwotna i wtórna. !est jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na
świecie.
• Przyczyny
"steoporoza występuje głównie u pa#, które przeszły ju$ menopauzę oraz u osób
starszych, w wyniku zmian zachodzących w ich starzejącym się organizmie. %o$e
doprowadzi& do niej równie$ długotrwałe unieruchomienie ko#czyny 'np. za pomocą
gipsu( lub nieprawidłowe od$ywianie'niedobór wapnia(. )o czynników ryzyka nale$ą
równie$ palenie tytoniu, spo$ywanie znacznych ilości alkoholu, czy przyjmowanie
niektórych rodzajów leków
• Ob"awy:
"steoporoza długo nie powoduje $adnych dolegliwości. "bjawy osteoporozy to nie
tylko łamliwoś& kości, jak mylnie się sądzi. *en symptom pojawia się dopiero, gdy
choroba jest ju$ znacznie zaawansowana. Najczęściej następuje złamanie nadgarst+
ka, kości udowej, $eber, kręgów kręgosłupa. )o takich złama# dochodzi w sytu+
acjach, kiedy zdrowemu człowiekowi nie mogłoby się nic sta&, na przykład podczas
mycia okien czy kąpieli. "steoporoza jest podstępna. Nie boli, nie przeszkadza w co+
dziennych czynnościach. *ak jest w większości przypadków. Niekiedy pojawiają się
bóle kręgosłupa, bóle w odcinku krzy$owym, piersiowym
i między łopatkami. ,m szyb ciej na stą pi dia gno za oste opo ro zy, tym le piej.
• #rodki zapobie$awcze s% zr!&icowae i obe"mu"%:
zaprzestanie palenia tytoniu i ograniczenie spo$ycia alkoholu
zwiększenie 'o ile to mo$liwe( aktywności -izycznej. z punktu widzenia sprawności
układu szkieletowego najlepsze są długie, regularne spacery oraz taniec towarzyski
czyli działanie w naturalny sposób anga$ujące nasz układ ruchu. !est to nawet lepsze
ni$ jazda na rowerze lub pływanie.
eliminowanie ryzyka upadków co wymaga stworzenia bardziej przyjaznego otoczenia
w sensie technicznym oraz co nie mniej wa$ne, -achowe leczenie zaburze# krą$enia i
równowagi
zapewnienie odpowiedniego, codziennego spo$ywania wapnia w postaci /ródeł
naturalnych lub odpowiednich preparatów tak, aby jego iloś& wynosiła 0122 mg '0,1
g( na dobę
stosowanie preparatów witaminy ) w indywidualnie dobranych przez lekarza
dawkach,
• Krzywica jest chorobą niedoboru witaminy ) w organizmie i zaburze#
wchłaniania wapnia. 3ystępuje u niemowląt i małych dzieci. 3 pierwszych
latach $ycia dzieci bardzo szybko rosną. !eśli wystąpi u nich niedobór
witaminy ), organizm zaczyna zu$ywa& wap# zawarty w kościach, co
prowadzi do ich rozmiękczenia. 4rzywicy sprzyja tak$e przebywanie w
mieście, gdzie dostęp do promieni ultra-ioletowych jest ograniczone
'witamina ) wytwarzana jest na skórze pod wpływem promieni
słonecznych(.
• 'rzyczyy
5rzyczyną choroby jest niedobór witaminy ), a tak$e zaburzenia wchłaniania wapnia,
w wyniku czego dochodzi do zniekształcenia kości. 3itamina )6 dostarczana jest w
po$ywieniu oraz produkowana w skórze pod wpływem promieniowania 78, zatem
niedostateczne przebywanie na sło#cu równie$ mo$e prowadzi& do jej niedoboru .
• Ob"awy
5ierwszymi objawami krzywicy mogą by& pocenie się główki dziecka przy karmieniu
oraz w nocy, niepokój dziecka, mniejsza odpornoś&, miękkoś& potylicy, opó/nione
zarastanie ciemiączka oraz wyrzynanie zębów. 7 dziecka zaczynającego chodzi&
pojawiają się de-ormacje kostne, guzy na czole, koślawe i szpotawe kolana. "bjawy
te zanikają po wyrównaniu niedoborów witaminy ). Natomiast tzw. pó/ne objawy tj.
płaskostopie, wady kręgosłupa oraz klatki piersiowej pozostają na całe $ycie.
• 'ro(ilaktyka
5olega na podawaniu leków, produktów z witaminą )6 i wapniem. 9aleca się tak$e
przebywanie na sło#cu.
• Reumatoidale zapaleie staw!w 'reumatyzm,:9;( to najcię$sza
posta& zapalenia stawów. <horoba ta nale$y do schorze#
autoimmunologicznych. "znacza to, $e organizm niszczy własne tkanki,
wywołując szkody dla stawów, czasem bardzo powa$ne, jak np. ich
całkowita de-ormacja wraz z towarzyszącym, silnym bólem. Nie leczenie
reumatoidalnego zapalenia stawów często prowadzi do stopniowego ich
zniekształcenia, niepełnosprawności, a nawet przedwczesnej śmierci.
• 'rzyczyy
5rzyczyny i występowanie :9; nie są w pełni znane. "pinie specjalistów na ten
temat są podzielone. 9daniem części ekspertów podobnie jak w przypadku wielu
innych schorze#, ryzyko zachorowania na :9; zwiększa się wraz genetycznymi
skłonnościami oraz wystąpieniem choroby we wcześniejszych pokoleniach. ,nni
podejrzewają drobnoustroje, które po wniknięciu do organizmu wywołują
nieprawidłowe reakcje odpornościowe, wynikiem których jest atak na własne komórki
znajdujące się wewnątrz torebki stawowej. ;ą tak$e specjaliści, którzy twierdzą, $e
:9; wywołują oba te czynniki. =ezpośrednim powodem rozwoju choroby mogą by&
tak$e silne prze$ycia i emocje. :9; mo$e zaostrzy& długotrwały stres, znaczny
wysiłek -izyczny, a nawet poród. ,stotny wpływ na pojawienie się reumatoidalnego
zapalenia stawów ma równie$ styl $ycia.
• Ob"awy
Najczęściej występujące objawy :9; to
ból stawów w palcach i nadgarstku
sztywnoś& stawów
obrzęk okołostawowy
uczucie rozgrzania i zaczerwienienie okolic okołostawowych
wyczuwalne zgrubienia podskórne
brak apetytu
niewysoka gorączka
9azwyczaj choroba rozwija się powoli, zaś jej głównym symptomem są niewielkie
bóle stawów.3 miarę postępu schorzenia dolegliwości bólowe zwiększają się oraz
pojawiają się ograniczenia ruchowe. <horoba atakuje zwykle stawy mniej obcią$one
'stawy palców, nadgarstków, łokci( i przebiega w 6 etapach
obrzęk i rozplem błony maziowej w stawach powodujące ból, rozgrzanie stawu oraz
sztywnoś&.
rozwój stanu zapalnego.
zniekształcenia zwiększające ból i upośledzające ruchomoś& stawów.
• 'ro(ilaktyka
Niestety nie znamy sposobów, jakimi mo$naby zapobiega& powstawaniu :9;.
3iemy za to, $e gdy choroba ju$ się pojawi, kluczowe jest szybkie zgłoszenie się do
lekarza, szybka diagnoza i włączenie leczenia. >ktywny tryb $ycia, &wiczenia,
kinezyterapia i -izykoterapia oraz maksymalnie pozytywne nastawienie do $ycia
ułatwią kontrolę choroby.