Cai dat incident management

Chu y la: truoc khi xem cai nay phai xem lai tai lieu cau hinh system prepare va
basic configuration trong t-code solman_setup , da note lai rieng cho 2 phan nay roi
Refer : https://websmp106.sap-ag.de/~form/sapnet?
_SHORTKEY=01100035870000741530&_SCENARIO=01100035870000000202&
Cách fix lỗi không cần join domain mà vẫn có thể vào transaction solman_setup:

1/ them suffix cho may tinh:

Sau do chinh trong file host :

1 .Va chinh trong file cấu hình của hệ thống SAP đó là file default và default1 cua hệ thống Mo file default them tham so sau: Va file default.

Sau do vao bat cac services cua he thong SAP nhu sau: Bước tiếp theo ta bật toàn bộ services của hệ thống để vào transacsion solman_setup như sau B1: vào services bằng transaction là SICF .

Sau đó vào bên trong tìm đến các danh sách services và bật hết lên: Danh sách gồm có: Tham khảo đường link sau: .

http://www.html /sap/bc/ags_workcenter/ags_work_appln /sap/bc/ags_workcenter/ags_work_webgui /sap/bc/bsp/sap/wba_start_smdia /sap/bc/dal/demoA /sap/bc/webdynpro/sap/ags_work_incident_man /sap/bc/webdynpro/sap/ags_workcenter /sap/bc/webdynpro/sap/ags_work_trans_print /sap/bc/webdynpro/sap/ags_work_incident_create_app /sap/bc/webdynpro/sap/ags_work_change_man /sap/bc/webdynpro/sap/ags_work_setup /sap/bc/webdynpro/sap/ags_work_job_sch_man /sap/bc/webdynpro/sap/ags_work_implementation /sap/bc/webdynpro/sap/ags_work_bp_iterf_mon /sap/bc/webdynpro/sap/ags_rbe /sap/bc/webdynpro/sap/ags_work_gui_selection /sap/bc/webdynpro/sap/wdc_wba_rfc_monitoring /sap/bc/webdynpro/sap/ags_work_gui_default_set /sap/bc/solman/nwbc/solmanwork /sap/public/bc/dashboard /sap/public/bc/icons /sap/public/bc/icons_rtl /sap/public/bc/its /sap/public/bc/pictograms /sap/public/bc/ur /sap/public/bc/webdynpro /sap/public/bc/webicons Sau đó vào restart lại hệ thống bằng cách Vào transaction SMICM .com/2013/09/troubleshoot-common-issues-or- errors-on.sapbasisforbeginner.

như sau: .vn chua Sau đó vào hệ thống SAP xem thông tin đã được chỉnh sửa chưa?? .Vào tab administrator\ICM\restart\yes Sau do kiem tra tham so cua he thong xem da phai la FQDN SAP.ect.

Click vào display cho ta bảng thông tin sau: .

Check tên đã chuẩn Sau đó vào lại transaction SOLMAN_SETUP là oki: .

Chinh them javascript cua trinh duyet IE enable tinh nang javascript len la ok Phai cai firfox hoac google chorme thi moi khac phuc loi add-on bi fail nay Sau khi cai FF hoac google chorme . ta tiep tuc cac buoc tiep theo: Vào SM30 .

Tao mot entry nhu hinh ve. .

2/ gán quyền role SOLMANPRO cho user ADMIN Vào t-code: PFCG Trên Menu  Role Create .

Chọn Single role .

.

.

.

3/ master data: .

4/ Synch Customer Number and Installations: you start the standard Report AI_SC_GET_SAP_CUSTOMER_NUMBERS from within the IMG via Activity Maintain SAP Customer Numbers  Generate SAP Customer Numbers Chu y: phai thuc hien implement cac note dang bi loi nhu sau: .

Thuc hien implement: click execute hoac an F8 Click nut V .

Click nut V Click nut V .

Chon cai dau tien Lam tuong tu voi cac note con lai: .

Sau do setup trang thai choc ac note la complete: Chon set processing status: .

Chon Compltd Sau do click V  thi note do bien mat .

Lam tuong tu voi cac note khac: sau do se het hien thi cac note la in processing Kiem tra trang thai xu ly cac note .

Click sap note brower- dien ma so cua note 0001279687

An F8

Oki thanh cong.

Sau do phai tao mot system LMDB trong solman_setup nhu sau:

Bước tiếp theo cài đặt incident management sau khi da cau hinh xong 2 phan
system prepare va basic configuration trong t-code solman_setup
Dung mot so kich ban test ITSM:

Su dung t-code CRM_UI .

sap. nhập user ADMIN chọn change. Tham khao o day : http://scn.com/thread/3179380 .Select business role Nếu gặp lỗi Thực hiện như sau: Sử dụng user sap* để vào SU01. chọn Parameter và thêm tham số như hình dưới SAVE he fastest way to get a business role is to set the following parameter for your user: This will get you a list of all existing business roles to select from.

com/thread/3337542 http://scn.com/thread/3498986 Select role SOLMANPRO .sap.sap.sap.http://scn.sap.com/thread/3498986 http://scn.sap.com/thread/3144481 http://scn.com/thread/3151115 http://scn.

Loi xay ra: .

eu/the-sap-crm-business-role/ chu y cai nay .http://sapuniversity.

com/en/sap/table/AGS_WORK_CUSTOM-create-new-action-in- web_ui-of-SMIN-thread-1-3226468.htm .Tham khao: http://benxbrain.

method that I use in my custom actions that I created in SPPFCADM tcode Regards.one of the needed condition for showing the actions menu HF_SET_STATUS . Diana .Hi! Read Acions in CRM UI IMG activity documentation (SPRO-Capabilities (Optional)-Application Incident Management (Service Desk)-Define Action Profile-Acions in CRM UI) I've done this settings in AGS_WORK_CUSTOM where ZMIN_STD_MSG_DISPATCH_1-ST LIN .

Them mot loi khi tao message: http://scn.com/thread/2130860 .sap.com/thread/3218262 http://scn.sap.sap.com/thread/3151492 Ko chon dc system va client http://scn.

sap.com/thread/766974 .loi tiep theo 5—connection time out http://scn.

com/thread/1046824 http://scn.sap.com/thread/3519541 lai them mot loi nua khi vao ben trong crm_ui  create- incident template .Gg nhu sau: http://scn.sap.

sap. Lai mot loi nua xuat hien http://scn.Doc note 1466273 No reply from the TREX Server or index missing.com/thread/3369763 khi click creta incident .

1997603 ."Service cannot be reached" error when creating incident .

com/thread/3473006 vao t-code : SICF_SESSIONS .com/wiki/display/SAPITSM/E-MAIL+INBOUND+CONFIGURATION- +ALM%3A+Incident+Management Tao email inbound trong incident Cách fix lỗi này như sau: Fix loi khong vao dc trang quan tri incident : http://scn.sap.sap.Mot van de khac cua solman: http://wiki.scn.

click dup vao client 001 Oki bay gio thi da co the vao ben trong cau hinh duoc cac tinh nang tao incident .Click bat clicent 001 len.

Chon solmanpro .

.

ta chưa đăng ký một user hệ thống (có trong SU01) và gán các Roles cho user đó. Cần quay lại cấu hình và gán các Role như trong hình dưới cho user .5 của cấu hình IT Service Management trong SOLMAN_SETUP.Chú ý: trong trường hợp login vào ITSM mà có báo lỗi: your user is not assigned to a business partner Nguyên nhân: do trong tiến trình 2.

Chú ý là các Roles: SAP_* Click create incident: .

còn support team là của ETC .Chon SMIN Khi tao incident : Bat buoc phai dien thong tin vao reported by. reported by chính là s-user và tên của khách hàng (vietin).

message processor: chính là thông tin của user của ETC xử lý cái incident này. ZSAP_SUPPDESK_CREATE_COMP và parameter ZSOLMANPRO Thực hiện 6. Dưới đây là lỗi gặp phải khi chưa có thông tin về reported by và message processor Nhung khi tim reported trong nay thi khong thay co du lieu của user nào Fix: Lý do là vì chưa đồng bộ được s-user của ETC về hệ thống B1: đồng bộ s-user của ETC về hệ thống: 6. user này có thể là S-user của ETC( chị dung) hoặc là user admin trên hệ thống SOLMAN mà có role cho phép xử lý incident. sent to sap. Gán user Role: ZSAP_SM_CRM_UIU_SOLMANPRO. Generate s-user cho khách hàng trên solman: AI_SDK_SP_GENERATE_BP_V2 7 . receive từ sap.: Generate s-user cho khách hàng trên solman: AI_SDK_SP_GENERATE_BP_V2 .

Chạy program này: Click execute hoac f8: .

Chon customer cua ETC:1345169 .

Sau do execute (f8) Chú ý: Nếu excute gặp lỗi như bên dưới: Note 1676491:IBase Generation fails with 'No business partner of type organization for customer number xxxxx' Error Thực hiện Fix như bên dưới Symptom Error Message 'No business partner of type organization for customer number xxxxx' when trying to generate IBase from IB_GEN transaction or Activity "Create IBase Components for SMSY Systems" in .

Environment SAP Solution Manager 4.1 SP09.0 and above Reproducing the Issue Generate IBase using transaction IB_GEN and you will see the error message. Go to Activity: Create IBase Components for SMSY Systems" 3. .SOLMAN_SETUP shows an error "No business partner of type organization for customer number xxxxx". Please note that from SAP Solution Manager 7. Configure Automatically 2. the above activity has moved from Step 5 to new Step 7 with name "Maintain Systems in IBase". Or 1. Go to SOLMAN_SETUP --> Basic Configuration --> Step 5.

How to create Manually? 1. To assign the organization BP to the customer number it is important to enter the customer number in the identification area with category SP0001. 3. . After creating the organization BP the message should no longer occur. In order to generate the IBase correctly please create a Business Partner with type 'Organisation' for customer number 'xxxxx'. 4. Here you will see the below error message: Cause Business Partner of type 'Organisation' for the customer number has not been created. Where 'xxxxx'is the customer number. 2. Resolution You can generate IBase either manually or automatically.

3. Go to Edit from top menu and select Expert Settings. kiểm tra trong aisuser t-code . Set Flag "Generate Business Partners from OSS" to 'C'. For more details. 4. Kết quả đã sync dc s-user về hệ thống . 4. please check Note: 1144386: Runtime error NO_BP w/ IBase generation How to create Automatically? 1. Go to SMSY_SETUP 2. After that please run job REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT again.

kiem tra xem da co du role va parameter cho viec gui incident va nhan incident tu sap chua Lam theo buoc 7.Vao su01 de xem role va parameter cua cac s-user nay . ZSAP_SUPPDESK_CREATE_COMP và parameter ZSOLMANPRO SU01: Click theo hinh . Gán user Role: ZSAP_SM_CRM_UIU_SOLMANPRO.

Click V .

Day la toan bo thong tin cua cac s-user cua ETC va cac user khoi tao khi cai dat trong solman_setup ( cho doan preparation va basic configure) Xem thong tin cua user chi do thi kim dung( s0010948831) Click display: .

com.com/thread/3517280 http://scn.google.Chuyen sang parameter Cách chế role và parameter như sau: Tham khảo: https://www.com/thread/3519594 .sap.vn/? gfe_rd=cr&ei=mqC8VN66H4yK8Qep1YGYAg&gws_rd=ssl#q=how+to+copy+busine ss+role+in+sap+crm http://scn.sap.

com/community/it-management/alm/solution- manager/blog/2013/11/15/quick-tip-customizing-business-role-in-solution-manager- 71-itsm-part-3changing-workcenter-sequence http://wiki.scn.sap.com/community/crm/webclient-ui- framework/blog/2012/11/25/creating-a-business-role http://scn.sap.com/wiki/display/CRM/CRM+Web+Client+UI+Framework http://wiki.scn.sap.com/community/crm/webclient-ui-framework/blog/2012/05/06/where- are-the-business-roles-assigned-in-sap-crm chế role: .com/wiki/display/CRM/Create+a+new+Business+Role http://scn.http://scn.scn.com/community/it-management/alm/solution- manager/blog/2013/10/09/quick-tip-business-role-in-solution-manager-71-itsm http://scn.sap.sap.sap.com/wiki/display/CRM/Authorization+Editing+Business+Partner+ in+the+Web+UI http://wiki.com/community/it-management/alm/solution- manager/blog/2013/10/24/quick-tip-customizing-business-role-in-solution-manager- 71-itsm-part-2 http://scn.sap.sap.

Click role copy: .

To role: chuyen la ZSAP_SM_CRM_UIU_SOLMANPRO Click copy all: oki Sau do xem lai cai role nay .

Click display: .

Click user va gan cho do thi kim dung: The la oki 1 role cho S-user. Role con lai lam y het do la role: SAP_SUPPDESK_CREATE_COMP chuyen thanh ZSAP_SUPPDESK_CREATE_COMP .

Chế parameter ZSOLMANPRO cho S-user của chị dung: Click sap reference IMG .

Tham khao cai nay: http://scn.com/community/crm/webclient-ui- framework/blog/2012/11/25/creating-a-business-role .sap.

Tim den solmanpro Clcik dup .

nav bar profile. layout profile… sau: Define role configure key: . lưu ý là các role hay parameter mà ta tự tạo thì phải bắt đầu bang chữ Z hoăc Y Để tạo được ZSOLMANPRO ta phải chú ý: Phải tạo các thông số sau trước khi tạo đó là : role config key.Tren man hinh la thong tin cua SOLMANPRO Ta phai che ra thogn tin cua ZSOLMANPRO.

Click vao day:

Chọn SOLMANPRO , sau đó click copy as:

Sua thanh ZSOLMANPRO

Click execute F8
The la da co role configure key: ZSOLMANPRO

Các cái khác làm tương tự như role configure key , cứ theo hình vào bên trong và
tạo như role configure key:

Sau khi đã tạo hết các thông số cần thiết như sau: Thì vào tạo parameter ZSOLMANPRO: .

Clcik dup vao : .

Sau do chon het cac tham so sang Z_* Sau do an enter: .

The la da co parameter ZSOLMANPRO Sau do gan vao s-user cua chi dung: .

bay gio vao lai t-code CRM_UI thi co the chinh sua va tao dc incident gui den SAP: Giao dien tao mail gui den SAP nhu tren Cach tao incident lam theo huong dan sau: .Xong roi.

Chon sold-to-party: Tren man hinh click serach: .

Tim thay 101 roi Click vao: Chon reported by: ( moi truong test dung luon cua ETC. dung S-user cua chi dung) .

Search .

Search click vao ra 2 ten DUNG: .

search tiep First nam: Thi Kim Dung Last name: Do Click vao chi dung .Chon do thi kim dung: Sau do ra ngoai.

.

Gui den sap Click sent to sap: Lam du 6 buoc nay la oki Click nẽt .

Click next: Next: .

Next sau do an cofirm and send la Oki Them mot so cai tren mang noi nhu sau( co the khong can them): .

Doc note 1486132 .

sap. cuc quan trong: http://scn.scn.com/wiki/display/SMSETUP/Create+EarlyWatch+Alert+in+solutio n+manager+7.sap.1 .com/community/data-warehousing/bw/blog/2014/04/29/what-is-sap- early-watch-alert http://wiki.Cau hinh them tinh nang early watch alert .

htm? param=69765F6D6F64653D3030312669765F7361706E6F7465735F6E756D626572 3D3139303733383326 https://www.sdn.com/2012/05/solution-manager-earlywatch-alert- setup.slideshare.php? option=com_content&view=article&id=1315:steps-to-trigger-early-watch-alert-for- as-java-manually-solution-manager-71&Itemid=628 http://sapbasistechnical.net/BalakrishnaVegi/activating-the-sap-early-watch-alert-on- solution-manager-70 http://www.sap.scn.1?original_fqdn=wiki.com/thread/3428084 .com http://scn.com/25-configuring-earlywatch-alert-in-sap-solution- manager/ http://scn.sap.sap.net/architectsap/how-to-configure-early-watch-alert-in-sap- solution-manager http://sapbasisdurgaprasad.com/watch?v=ZztlF0kLBAE http://scn.de/sap(bD1lbiZjPTAwMQ==)/bc/bsp/sno/ui_entry/entry.html https://hpersonal.blogspot.sap.com/wiki/display/SMSETUP/Create+EarlyWatch+Alert+in+solutio n+manager+7.wordpress.http://www.html http://scn.com/index.com/2011/06/how-to-configure-early-watch- alert.sap- ag.com/community/data-warehousing/bw/blog/2014/04/29/what-is-sap- early-watch-alert https://vi.blogspot.com/thread/1054124 http://wiki.com/doc/20204394/SOLMAN-Early-Watch-Alert-Procedure http://basisondemand.sap.sap.slideshare.com/thread/3411776 https://websmp230.scribd.youtube.

Chuan bi cac buoc cai early watch: B1: chay se38 va report RTCCTOOL de test he thong truoc khi cai dat. sau khi chay co thong bao nhu sau: .

Chu y phai thuc hien download va upload cac du lieu theo 2 note huong dan do la 69455 va 539977. cac goi phai update do la ST-A/PI O1R_700 va ST-PI 2008_1_700 Xem cach lam o day: Xem qua note .

com/home/abap-stack/abap-stack-wiki/install-upgrade-st-pi- and-st-a-pi-sap-components  Step1: RTCCTOOL: Service Preparation Check  Program RTCCTOOL is delivered via addon ST-A/PI.com/home/abap-stack/abap-stack-wiki/install-upgrade-st-pi- and-st-a-pi-sap-components http://www.sapbasistuts. Cach lam: Vao se 38 chay RTCCTOOL: .It is a service tool that eastablishes a connection to SAP and accesses an up to date list of required actions and SAP Notes which are necessary for our System.sapbasistuts.http://www.

sau đó set status  chuyển sang trạng thái xanh set green Click set status . thi click vao nó .Neu cai nao bao la status mau do hoac vang.

Click tiep set -> green: The la no da implement cai nay Lam tuong tu cac cai con lai  ok .

Sau do vao tung cai ben trong va lam theo huong dan cua no Chay tiep nhu sau: .

.

.Va lam tipe mot so buoc tiep theo…. Sau khi lam xong thi se sinh ra 2 destination RFC nhu sau: Mo tung RFC ra de xem chi tiet cau hinh: .

.

.

Rieng SOLCLNT001 la mot back rfc destination nen ko co ket noi den SAP ne khi test chi la connect den sap solution manager tu cac sallite system Buoc 2:  Step 2: Setup of the Service Data Control Center .

containing profile S_SDCC_ADM_N vao user cua chi dung.slideshare. role SAP_SDCCN_ALL. The RFC must test okay. In SDCCN > Menu > Settings > Task Specific > RFC Destinations is where the SM_<SID>CLNT<client>_BACK RFC should be defined.  The Service Data Control Center (TCODE SDCCN) is a service tool that provides us with an overview of SAP EarlyWatch Alert sessions and controls the data transfer between the Satellite System and the Central SAP Solution Manager system . http://www.net/BalakrishnaVegi/activating-the-sap-early-watch-alert-on- solution-manager-70 truoc khi chay SDCCN thi phai tao RFC connect nhu sau: RFC Destination to Solution Manager must be defined in SM59 and in SDCCN. cap role nay: . that is. < Setup RFC connection between your satellite system and the solution manager system An RFC connection can be made between 2 systems using Transaction code SM59 4) Setup RFC connection between your solution manager and the SAP service market place Truoc do phai cao role cho user chay : The user executing the activation must have the necessary authorizations.

Va profile nay: Tuong tu lam nhu vay voi user SAPADMIN .

Initialize SDCCN locally via Utilities ->Activate: .Buoc tiep theo vao SDCCN: Manual Initialization of SDCCN Call SDCCN. all tabs will be empty. When you call SDCCN for the first time.

Chon active .

con he thong khac sau khi active moi co 2 task nhu sau: Buoc tiep theo : Defining RFC Destinations for SAP Solution Manager Systems .Thong bao SDCCN da dc active: O he thong cua minh da active nen co 2 task roi.

.In SDCCN -> Goto -> Settings -> Task specific -> RFC destinations -> Settings -> RFC destinations you can check which destinations SDCCN knows.