You are on page 1of 1

ANAFILAKTIKI OK TERAPIJA

Anafilaktiki ok je veomaretka reakcija na primenu leka.


Javlja se uglavnom kod injekcionog naina primene.

Kod prvih znakova (znojenje munina, bledilo, cijanoza pad


pritiska)

1. Prekinuti davanje osumnjienog leka


2. Uvesti iglu u venu
3. Izdii donji deo tela i noge iznad glave
4. Osloboditi disajne puteve
5. Preduzeti medikamerntozne mere

SMESTA

=> ADRENALIN im./iv. 0,5 mg = 0,5 ml = polovina ampule;


ponavljati svakih 10 12 minuta u:
deltoidni mii,
kvadriceps,
donju stranu jezika;
doza u zavisnosti od krvnog pritiska i pulsa

=> H1 antihistaminik za iv. primenu (Synopen)

AKO SE STANJE DALJE POGORAVA

=> Dati infuziju fiziolokog rastvora


=> AMINOFILIN iv. ili inhalaciju beta adrenergikog
bronhodilatatora (Aloprol)
=> Dati kiseonik
=> Dati kortikosteroidni hormon (Dexason, Lemod Solu) i.v./im.