สารจากคณบดี...

คณะการแพทย์ แ ผนไทย เกิ ด ขึ้ น จากความต้ อ งการอนุ รัก ษ์ สื บ ทอด และพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาด้ า น
การแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงแนวคิดและเชื่อมั่นในสิ่งที่คิด นามา
ลงมือทา จึงเป็นจุดเริ่มในการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย มุ่งเน้นการดาเนินภารกิจด้านผลิตบัณฑิต วิจัย
และบริการวิชาการและวิชาชีพ ควบคู่กับการสร้างดุลยภาพในการบริหารจัดการองค์กร
ในการกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างกลไกการพัฒนาองค์กรอย่างมีดุลยภาพนั้น ในช่วง 10 ปี ที่
ผ่านมา มีผลการดาเนินงานที่เป็นทั้งความก้าวหน้าและปัญหาอุบั ติใหม่หลายประการ แม้การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นยังไม่ได้สะท้อนความโดดเด่นที่ชัดเจนใดๆ แต่ทั้งกรอบปรัชญาและแนวทางการดาเนินงานของคณะ
กลับสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ ยนแปลง โดยเฉพาะการดาเนินภารกิจแบบบูรณาการ และการมุ่งผลลัพธ์ใน
การดาเนินงาน ในภาพรวมคณะฯ สามารถธารงและเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กาหนดไว้แต่เดิม ท่ามกลางความ
ไม่สอดคล้องกับ นโยบายการพัฒ นาบางประการที่แกว่งไกวไปตามสถานการณ์ คณะมีความเชื่อมั่นว่าการ
พัฒนาไปในทิศทางที่สมดุลน่าจะเป็นแนวโน้มที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจาเป็นต้องพยายาม
ออกแบบกลไกที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคณะฯ ในระยะต่อไปอย่างมีดุลยภาพเป็นสาคัญ
การสนั บสนุน ทั้งในรูป ของการร่วมขับเคลื่ อนนโยบายที่กาหนดและการท้วงติงของประชาคมใน
คณะฯ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องล้วนมีประโยชน์ต่อ การพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของคณะในช่วงที่
ผ่านมา จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของคณะช่วงที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
มหาวิทยาลั ย และผู้ บ ริ ห ารคณะฯ ในอนาคตจะสามารถขั บ เคลื่ อนคณะฯ ให้ เป็ น ประโยชน์ ต่อ สั งคมและ
ประเท ศชาติ ไ ด้ ดี ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ในระยะต่ อ ไป สมดั ง พ ระราชปณิ ธานของสมเด็ จ พ ระบรมราชชน ก
ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ใช้เป็นหลักการชี้นาการดาเนินงานมาแต่ดั้งเดิม ที่ว่า …

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง
หากท่านทรงธรรมะ แห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์

มิถุนายน 2560

1
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
คานา
ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี เพื่ อเป็ น การอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด และพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาด้ านการแพทย์ แผนไทย ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของคนไทย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งในการพึ่ง พาตนเองด้านการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน ในปี พ.ศ.2547 มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะ
การแพทย์แผนไทย” เพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ทา
หน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ/บริการวิชาชีพ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้
เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2548 เป็นปีการศึกษาแรก “โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย” ได้รับ
อนุมัติให้จัดตั้งเป็น “คณะการแพทย์แผนไทย” ในปี พ.ศ. 2550 (ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 302 (9/2550) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550) และในปี พ.ศ. 2552 คณะการแพทย์แผนไทย ได้
ปรับปรุงหลักสูตรเป็น “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ” ได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
ถึ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2554 และเนื่ อ งจากได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2554 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด โดยยังคงใช้ชื่อ “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต” และใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่
นี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา ในการจัดการเรียนการสอน จะสอนและฝึกให้ผู้เ รียนสามารถออกไป
ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการวินิจฉัยโรค การใช้ยารักษาโรค การปรุงยา
แผนไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย ตามหลักการของการแพทย์แผนไทย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีแนวคิดในการจัดทาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต เพื่อ พัฒนาภูมิ
ปัญ ญาการแพทย์แผนไทยให้มีความเป็ นสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ยกระดับความรู้ทางวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยด้วยการบวนการวิจัยที่ได้มาตรฐาน และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2553
ปัจจุบันจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลังจากเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ในปี พ.ศ. 2556
คณะการแพทย์ แ ผนไทย จึ งมี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาการแพทย์แ ผนไทยให้ มี ค วามก้ าวหน้ ามากขึ้ น โดยใช้
กระบวนการวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ จึงได้จัดทาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต เพื่อเปิด
โอกาสทางการศึ ก ษาส าหรั บ บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรีแ ละปริญ ญาโท ในสาขาวิช า
การแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือในสาขาวิชาอื่ นที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดรับนักศึกษาเป็นปีการศึกษาแรก แต่ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตร และมีนักศึกษาในหลักสูตรฯ ครั้งแรกในปีการศึกษา 2559
ภารกิจด้านวิจั ยและบริ การวิช าการ คณะฯ มี ทิศทางงานวิจัยของคณะฯ ที่ชัด เจนมีการปรับปรุง
ทิศทางงานวิจัยเป็นประจาทุกปี ควบคู่กับการให้บริการวิชาการวิชาชีพซึ่งเสริมสร้างประสบการณ์ให้คณาจารย์
และนักศึกษาในการทางานเชิงบูรณาการได้เป็นอย่างดี

2
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
รายงานฉบับนี้ นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของคณะการแพทย์แผนไทย ในช่วงปี
การศึกษา 2548-2559 โดยนาเสนอทั้งผลการดาเนินงานสาคัญตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนดและผลการ
ดาเนินงานตามกรอบปรัชญา และยุทธศาสตร์จาเพาะของคณะฯ ซึ่งคาดหวังที่จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
การพัฒ นาทั้งทางวิชาการวิชาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้ กับชุมชนและสังคมอย่างมีดุลยภาพหรือ ยั่งยืน
มากกว่าการแข่งขันเป็นผู้นาตามกระแส สะท้อนทั้งความเหมือนและความแตกต่างกับแนวทางในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารระดับต่างๆ และผู้สนใจนาไปพิจารณาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการคณะฯให้มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะต่อไป

มิถุนายน 2560

3
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
สารบัญ
เรื่อง หน้า

สารจากคณบดี 1
คานา 2
สารบัญ 4
สารบัญภาพ 6
สารบัญตาราง 7
การบริหารงานองค์กร 8

ผลการดาเนินงาน
ด้านการเรียนการสอน 14
 หลักสูตร 14
 นักศึกษา 16
 ช่องทางการรับนักศึกษา 17
 ทุนการศึกษา 17
 การบ่มเพาะนักศึกษา 18
 การประกันคุณภาพ 19
 รางวัลที่นักศึกษาได้รับในระหว่าง ปีการศึกษา 2548-2559 21
 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ 22
 การสอบได้ใบประกอบวิชาชีพ 23
 การได้งานทา 23
 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 24
 ความต้องการตลาดแรงงาน 25
 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่สาคัญ 26

ด้านการวิจัย
 กองทุนวิจัยคณะการแพทย์แผนไทย 29
 โครงการวิจัยที่ผลมีกระทบต่อชุมชนวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 31

ด้านการบริการวิชาการ
 บริการวิชาการแก่ชุมชมแบบให้เปล่า 33
 การให้บริการวิชาการแบบลงทะเบียน 36

ด้านความสัมพันธ์กับสังคมและชุมชน 37
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 38

4
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง หน้า

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 รายชื่อบุคลากรคณะการแพทย์แผนไทย 41
ภาคผนวก 2 การนาเสนอผลงานวิจัย 43
ภาคผนวก 3 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 48
ภาคผนวก 4 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 55
ภาคผนวก 5 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 56
ภาคผนวก 6 ผลงานวิจัยที่ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ 57
ภาคผนวก 7 ผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 60
ภาคผนวก 8 โครงการพัฒนานักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2548-2559 66
ภาคผนวก 9 โครงการบริการวิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2548-2559 67
ภาคผนวก 10 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปีการศึกษา 2548-2559 68
ภาคผนวก 11 กิจกรรมต่างๆ ของคณะการแพทย์แผนไทย 69

5
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
สารบัญภาพ

เรื่อง หน้า

ภาพที่ 1 การสอบได้ใบประกอบวิชาชีพ ปีการศึกษา 2551 - 2559 23
ภาพที่ 2 การได้งานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 - 2558 23
ภาพที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 – 2558 24
ภาพที่ 4 จานวนผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับการเผยแพร่
ปีการศึกษา 2555 - 2559 28
ภาพที่ 5 กองทุนวิจัยคณะการแพทย์แผนไทย ในช่วงปีงบประมาณ 2552-2559 30
ภาพที่ 6 เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจานวนอาจารย์ประจา ปีพ.ศ. 2548 – 2559 30
ภาพที่ 7 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ช่วงปี 2553-2558 31
ภาพที่ 8 บรรยายกาศการประชุมเพื่อจัดทา มคอ 1 31
ภาพที่ 9 ยาน้ามันทาแผลแบบหลอดหยด 32
ภาพที่ 10 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพโครงการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 34
ภาพที่ 11 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพในโครงการสุขภาพดีวิถีไทย 35
ภาพที่ 12 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพในงานนิทรรศการ ม.อ. วิชาการ 35
ภาพที่ 13 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแบบลงทะเบียน 36
ภาพที่ 14 รายรับจากการให้บริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ 39

6
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
สารบัญตาราง

เรื่อง หน้า

ตารางที่ 1
จานวนศิษย์เก่าทุกระดับการศึกษา 16
ตารางที่ 2
จานวนนักศึกษาปัจจุบัน 17
ตารางที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 20
ตารางที่ 4
รางวัลที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับ 21
ตารางที่ 5
ผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับปริญญาตรี 24
ตารางที่ 6 ผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับปริญญาโท 25
ตารางที่ 7 ความต้องการของตลาดแรงงานกับคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 25
ตารางที่ 8 จานวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 39

7
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
การบริหารงานองค์กร

คณะการแพทย์แผนไทย มีระบบการบริหารงานองค์กรในรูปคณะกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกร่วมเป็ น คณะกรรมการประจาคณะ ทาหน้าที่สนับสนุ นการดาเนินภารกิจร่วมกับคณะต่างๆ โดย
คณะกรรมการที่สาคัญประกอบด้วย

 คณะผู้บริหารคณะการแพทย์แผนไทย
(1) รศ.ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
(2) ผศ. ดร. อรทัย เนียมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
(3) ดร. พัชรวลัย ใจสมุทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการวิชาการ
(4) ดร. นงลักษณ์ กุลวรรัตต์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(5) ผศ.ดร. ศศิธร ชูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
(6) ผศ.ดร.เกศริน มณีนูน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(7) ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

 คณะกรรมการประจาคณะการแพทย์แผนไทย
(1) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ประธานกรรมการ
(2) รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ
(3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
(4) รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
(5) รศ.ดร. ฉวีวรรณ จั่นสกุล กรรมการ
(6) ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช กรรมการ
(7) ผศ.ดร. ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล กรรมการ
(8) นางกิตติวรรณ วรรณพฤกษ์ เลขานุการ

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล ประธานกรรมการ
(2) ดร. สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ รองประธานกรรมการ
(3) รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ จั่นสกุล กรรมการ
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา จ้อยชะรัด กรรมการ
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูศรี กรรมการ
(6) ดร. จุฬา วิริยะบุบผา กรรมการ
(7) ดร. ชลทิต สนธิเมือง กรรมการ
(8) ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช กรรมการ
(9) นายธนัท เต็งพาณิชยกุล เลขานุการ

8
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
 คณะกรรมการวิชาการคณะการแพทย์แผนไทย
(1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล กรรมการ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ กรรมการ
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา จ้อยชะรัด กรรมการ
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศริน มณีนูน กรรมการ
(6) ดร. สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ กรรมการ
(7) ดร. จุฬา วิริยะบุบผา กรรมการ
(8) ดร. ชลทิต สนธิเมือง กรรมการ
(9) ดร. นงลักษณ์ กุลวรรัตต์ กรรมการ
(10) ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช กรรมการ
(11) นางกชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร กรรมการ
(12) นางสาวอรพรรณ สกุลแก้ว กรรมการ
(13) นางสาวกชกร มุสิกพงษ์ กรรมการ
(14) นางสาวพีชยา อรุโณทัย กรรมการ
(15) นางสาวสิริพร จารุกิตติ์สกุล กรรมการ
(16) นางสาวฐาปนีย์ เขียวจีน กรรมการ
(17) นายกวิน กปิลกาญจน์ กรรมการ
(18) นายมานะ รักษ์วงศ์ กรรมการและเลขานุการ
(19) นางสาวรัตนาวิไล ถาวรสุวรรณ์ กรรมการและช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะการแพทย์แผนไทย
(1) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ประธานกรรมการ
(2) รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ
(3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
(4) รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
(5) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย กรรมการ
(6) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
(7) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
(8) นางจุฑารัตน์ ศรีมณี ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
(9) นางสาวอารินี กิตติบุญญาทิวากร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

 คณะกรรมการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
(1) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ประธานกรรมการ
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
(3) รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
(4) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย กรรมการ
9
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
(5) รศ.ดร. ฉวีวรรณ จั่นสกุล กรรมการ
(6) ผศ.ดร. นันทิยา จ้อยชะรัด กรรมการ
(7) ผศ.ดร. ศศิธร ชูศรี กรรรมการ
(8) ดร. เกศริน มณีนูน กรรมการ
(9) ดร. สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ กรรมการ
(10) ดร. ชลทิต สนธิเมือง กรรมการ
(11) นางสาวอารินี กิตติบุญญาทิวากร กรรมการและเลขานุการ
(12) นายธนัท เต็งพาณิชยกุล กรรมการและเลขานุการ
(13) นางสาวรัตนาวิไล ถาวรสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ

ประวัติคณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนาของภาคใต้ มีปณิธานที่จะ
เป็นที่พึ่งของสังคม ได้เล็งเห็นความสาคัญของการแพทย์แผนไทย และเห็นควรให้มีการจัดการศึกษาศาสตร์
ทางด้านการแพทย์แผนไทยในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ ดารงตาแหน่ง อธิการบดี ในขณะนั้น ได้บรรจุห ลักสูตร
การแพทย์แผนไทยไว้ในช่วงเวลาแผนฯ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ของมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ได้รับการเสนอให้
มีการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยจากรองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการจัดทาหลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัยฯ
พ.ศ. 2543-2544
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สันติประชา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในขณะนั้นได้มีหนังสือไปยัง
คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อหารือ
ความเป็นไปได้ในการจัดทาหลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนไทยขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมี
ความเห็นร่วมกันว่า ควรจะมีการเริ่มดาเนินการจัดทา “ร่างหลักสูตรการแพทย์แผนไทย” และดาเนินการเพื่อ
เตรียมความพร้อมไปด้วย โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานจานวน 2 ชุด
คณะทางานชุดที่ 1 คือ คณะทางานร่างหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเป็ นประธาน และมีตัวแทนจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ กองบริการการศึกษา และแพทย์
แผนไทยจากภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะทางาน
คณะทางานชุด ที่ 2 คือ คณะทางานกาหนดขอบเขตเนื้อหาและค าอธิ บายรายวิชาที่เกี่ยวกับ
การแพทย์แ ผนไทย โดยมี ร องศาสตราจารย์ ดร. สนั่ น ศุ ภ ธีรสกุล เป็ น ประธาน และมี ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ด้ าน
การแพทย์แผนไทยจากโรงเรียนเวชศาสตร์ไทยจังหวัดสงขลา และจากสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ร่ วมเป็น
คณะทางาน
คณะทางานดังกล่ าวทั้ ง 2 ชุด ได้ดาเนิ นการจัดท าร่างหลั กสู ตรการแพทย์แผนไทย จนแล้ วเสร็จ
ประมาณกลางปี พ.ศ. 2545 เป็นการสิ้นสุดหน้าที่
พ.ศ. 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนไทย
ซึ่งในขณะนั้น ใช้ชื่อว่า “หลักสูตรเวชศาสตรไทยบัณฑิต ” โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานและมี
10
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
กรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ กองบริการการศึกษา กองแผนงาน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ นายแพทย์ชวลิต สัตติกิจรุ่งเรือง นายศักดิ์ชัย
จัน ทร์ สงเคราะห์ (แพทย์ แผนไทย) และนายประกอบ อุบลขาว (แพทย์แผนไทย) โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.สนั่ น ศุภ ธีร สกุ ล เป็ น กรรมการและเลขานุก าร คณะกรรมการฯ ได้ ดาเนิ น การจัด ท าหลั กสู ต รต่อ จาก
คณะท างานร่ า งหลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ จนหลั ก สู ต รผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย มีหน้าที่จัดทา
กรอบแนวคิดในการบริหารและวางรูปแบบการจัดการภายในทางด้านการแพทย์แผนไทย พร้อมประมวลจัดทา
เอกสาร การจั ดตั้งคณะการแพทย์ แผนไทย นาเสนอมหาวิทยาลั ยฯ เพื่ อพิจารณา และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย
ซึ่งหลั กสู ตรเวชศาสตรไทยบั ณ ฑิ ต ได้เปลี่ ยนชื่อเป็ น หลั กสูตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
การแพทย์แผนไทย ตามการแนะนาจากที่ประชุมสภาวิชาการ และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 66 (4/2547) เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2547 ผ่ านความเห็ นชอบจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 272 (5/2547) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และได้เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2548 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทย ตามค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ที่
2325/2548 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
คณะการแพทย์แผนไทยได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 302 (9/2550) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีมติให้จัดตั้ง
ค ณ ะก ารแพ ท ย์ แผ น ไท ย เป็ น ห น่ วย งาน ภ ายใน ม ห าวิ ท ย าลั ย ส งข ล าน ค ริ น ท ร์ ต าม ป ระก าศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.
2541 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551
ต่ อ มาสภามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 310 (8/2551) เมื่ อ วั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2551 มีมติให้มหาวิทยาลัยนาเสนอนโยบายในเรื่ององค์กรและโครงสร้างต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้เป็นหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะ ส่วนหน่วยงานที่ต่ากว่านั้น มอบให้เป็นอานาจ
ของอธิการบดีโดยคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย (ที่ประชุมคณบดี) พิจารณาอนุมัติและที่ประชุม
คณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ได้พิจารณาเรื่อง การกาหนดโครงสร้างการ
บริหารสายสนับสนุนและสายวิชาการคณะการแพทย์แผนไทย ที่ประชุมมีมติอนุมัติ คณะการแพทย์แผนไทย
จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานภายในคณะการแพทย์ แ ผนไทย และในที่ ป ระชุ ม คณบดี นั ด พิ เศษประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบ กาหนดโครงสร้างใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. สานักงานคณะการแพทย์แผนไทย
2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
3. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ปัจจุบันคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสานักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่อาคารการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 และโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้องเรียน ตั้งอยู่ที่อาคารคาเฟตฯ

12
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ผลการดาเนินงาน

13
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ด้านการเรียนการสอน
 หลักสูตร

ปั จ จุ บั น คณะการแพทย์ แ ผนไทย ได้ ด าเนิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ หลั ก สู ต รปริญ ญาตรี 1
หลั กสู ตร คือ หลั กสู ตรการแพทย์ แ ผนไทยบั ณ ฑิ ต และระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษา 2 หลั กสู ตร คื อ (1) หลั กสู ต ร
การแพทย์แผนไทยมหาบั ณฑิต และ (2) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต โดยมีระบบ กลไก และ
ดาเนิ น การตามแนวทางการบริห ารเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ประวัติหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาด้านการแพทย์แผน
ไทย ในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของคนไทย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองด้านการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะ
การแพทย์ แผนไทย” เพื่อรองรับ การเปิ ดสอนหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการแพทย์แผนไทย
ทาหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ/บริการวิชาชีพ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2548 เป็นปีการศึกษาแรก “โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย”
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “คณะการแพทย์แผนไทย” ในปี พ.ศ. 2550 (ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 302 (9/2550) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550) และในปี พ.ศ. 2552 คณะการแพทย์แผนไทย
ได้ป รับ ปรุงหลักสูตรเป็น “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ” ได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา
2553 ถึงปี การศึกษา 2554 และเนื่องจากได้มีป ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2554 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด โดยยังคงใช้ชื่อ “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต” และใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่
นี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา ซึ่งจะครบระยะเวลา 5 ปี ของการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2559
โดยขณะนี้ คณะฯ กาลั งดาเนิ น การปรั บ ปรุงหลักสู ตรให้ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของการใช้ห ลั กสูตรที่
ส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษากาหนด ปั จจุบั น หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2559 พร้อมใช้ส าหรั บ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการ และการฝึก
ปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพหรือฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ที่จะออกไปประกอบอาชีพด้า นการแพทย์แผนไทยได้เป็นอย่างดี มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะสาเร็จ
การศึกษา โดยจัดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร เป็นการวัดผลการประมวลความรู้เชิงวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้
มีความมั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่จะสาเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถอย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสอบขึ้นทะเบียนและรั บใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยใน 4 ประเภท คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย
มีการเตรียมความพร้อมและปลูกฝังให้นักศึกษามีความคิดในการสร้างงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ตั้งแต่
14
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ชั้น ปี ที่ 1 เป็ น ต้ น ไป และมีก ารจั ด โครงการเตรีย มความพร้อ มให้ กั บ นั ก ศึ กษาชั้ น ปี ที่ 4 ในการสมัค รงาน
สัมภาษณ์งานและการทางาน ในส่วนของแหล่งงานรองรับเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษา สามารถประกอบ
อาชีพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีการให้บริการสุขภาพทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือในสถาน
บริ ก ารสุ ข ภาพของภาคเอกชน เช่ น การนวดแผนไทย สปา เป็ น ต้ น หรือ ประกอบวิช าชี พ อิ ส ระที่ เป็ น
สถานพยาบาล หรือธุรกิจทางด้านยาสมุนไพร

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2551 คณะการแพทย์แผนไทย มีแนวคิดในการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ช่วยใน
การดูแลรักษาสุ ขภาพของประชาชน ให้ มีความเป็ นสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยการยกระดับ
ความรู้ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้วยกระบวนการวิจัยที่ได้มาตรฐาน จึงจัดทาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
มหาบัณฑิต เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาสาหรับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท เพื่อพัฒนาคนให้มี ทักษะในการพิสูจน์ ความถูกต้องของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่
พ.ศ. 2552 มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ได้ มี ค าสั่ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0547/2552 ลงวันที่ 7 เมษายน
2552 โดยมี ค ณบดี ค ณะการแพทย์ แ ผนไทย (รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่ น ศุ ภ ธีร สกุ ล ) เป็ น ประธาน
คณะกรรมการ ต่อมาหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2552 และได้รับ
การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552
พ.ศ. 2553 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก โดยมีนักศึกษา
เข้าศึกษาในหลั กสูตร ทั้งหมด 4 คน ภายในปีเดียวกัน ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มี
นโยบายให้ทุกหลักสูตรดาเนิน การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งทางหลักสูตร ได้ดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยมหาบั ณ ฑิ ต ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1262/2553 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2553 โดยมีคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
(รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล) เป็นประธาน
พ.ศ. 2554 หลักสู ตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณ ฑิ ต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้ผ่ านการ
เห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2554 และได้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554
พ.ศ. 2559 ปัจจุบันหลักสูตรได้เปิดรับนักศึกษามาแล้วทั้งหมด 7 รุ่น โดยมีนักศึกษากาลังศึกษาอยู่
18 คน และมีนักศึกษาจบไปแล้ว 21 คน มีอัตราการได้งานทา 100 %

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต
พ.ศ. 2556 ตามที่คณะการแพทย์แผนไทย ได้เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต มาเป็น
ระยะเวลา 4 ปี จึงมีแนวคิดในการพัฒ นาการแพทย์แผนไทยให้ มีความก้าวหน้ามากขึ้นโดยการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ด้วยกระบวนการวิจัยขั้นสูงขึ้น เพื่อให้มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ จึงเป็นที่มา
ของแนวคิดในการจัดทาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาสาหรับบัณฑิตที่
15
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ หรือในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาคนให้มีสามารถใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์แผนไทย ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยดุษฎีบัณฑิต ตามคาสั่งมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ที่ 1942/2556 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 โดยมี
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย (รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล) เป็นประธาน และได้รับ ความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 357(4/2557) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต ได้เปิดรับนักศึกษาเป็นปีการศึกษาแรก แต่
ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร และมีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2559

 นักศึกษา
คณะการแพทย์แผนไทยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยบัณฑิต มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว 8 รุ่น จานวนทั้งสิ้น 506 คน หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
มหาบัณฑิต 5 รุ่น จานวนทั้งสิ้น 21 คน (ตารางที่ 1)
ศิษย์ เก่าคณะการแพทย์ แผนไทย ได้รวมตัว จัดตั้งเป็น ชมรมศิษ ย์เก่าคณะการแพทย์แผนไทย มี
ประธานชมรม รองประธานชมรม และมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทาหน้าที่ตามบทบาทที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ชมรมศิษย์เก่าแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556
สาหรับจานวนนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) มีจานวนทั้งสิ้น 352
คน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 จานวนศิษย์เก่าทุกระดับการศึกษา

รหัส จานวนศิษย์เก่า
ป.ตรี ป.โท
57xxxxxxxx - 5
56xxxxxxxx - 4
55xxxxxxxx 79 6
54xxxxxxxx 94 3
53xxxxxxxx 61 3
52xxxxxxxx 71
51xxxxxxxx 65
50xxxxxxxx 40
49xxxxxxxx 44
48xxxxxxxx 52
รวม 506 21

16
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ตารางที่ 2 จานวนนักศึกษาปัจจุบัน

ชั้นปี รหัส จานวนนักศึกษาปัจจุบัน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 59xxxxxxxx 130 5 3
2 58xxxxxxxx 97 9
3 57xxxxxxxx 58 4
4 56xxxxxxxx 67
รวม 352 18 3

 ช่องทางการรับนักศึกษา
คณะมีนโยบายการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทกี่ าหนดไว้ชัดเจนในประเภท/ วิธีการรับที่คณะฯ มี
การดาเนินการ โดยแจ้งมหาวิทยาลัย เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่
เป็นนักเรียนได้ทราบ มีประเภท/ วิธีการรับดังนี้
1) การสอบคั ดเลื อ กนั ก เรี ย นใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึ กษาในสถาบั น อุด มศึก ษา ภายใต้ก าร
คัดเลือกโดยวิธีรับตรง
2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยวิธีรับรวม
3) การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4) การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย
5) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา
หลั ก สู ต รทางด้ านการแพทย์ แ ผนไทยในประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ประเภท คื อ หลั ก สู ต รทางด้ า น
การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีจานวนสถาบันที่สภาวิชาชีพให้การรับรองแล้ว 18 สถาบัน และหลักสูตรทางด้าน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีจานวนที่ถูกรับรองแล้วโดยสภาวิชาชีพ 9 สถาบัน พิจารณาผลจากการสอบเข้า
admission ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีคะแนนสอบเข้าสูงสุดของนักศึกษาอยู่ในลาดับ 3 ของประเทศ ในปี
การศึกษา 2559 คณะฯ มีคะแนนสอบเข้าสูงสุดของนักศึกษาอยู่ในลาดับ 5 ของประเทศ
สาหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรฯจะพิจารณาผู้สมัครจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
การแพทย์แผนไทย การตรวจสอบจากผลการศึกษาและประสบการณ์การทาวิจัย คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์

 ทุนการศึกษา
ในระหว่างปีการศึกษา 2548 - 2559 มีทุนการศึกษาที่นักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทยได้รับดังนี้
1. ทุนการศึกษานักศึกษาช่วยงานสอน ในทุกภาคการศึกษาคณะฯ จัดสรรทุนให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กาหนด ภาคการศึกษาละ
3 ทุน
2. ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาทางานแลกเปลี่ยน ในทุกภาคการศึกษาคณะฯ จัดสรรทุนให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการเรียนไปแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กาหนด
ภาคการศึกษาละ 3 ทุน
3. ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป คณะฯ จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เป็นผู้ประพฤติดีแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในปีการศึกษา 2558 มีจานวน 11 ราย
17
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
4. ทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะจัดสรรทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคการศึกษาละ 2 ทุน
5. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดสรรทุนให้นักศึกษาประดับปริญญาตรี ที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
6. ทุ น PSU President Scholarship มี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท ได้ รั บ ทุ น ในปี
การศึกษา 2556 จานวน 1 ราย คือ Miss Pushpa Rai
7. ทุน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ ราชอาณาจั กรกัม พู ช าด้า นการศึก ษา คณะ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อพระราชทาน
ให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย
คือ Mrs. Chansorphea Srey
8. ทุน Thailand’s Education Hub for Southern Region of ASEAN Countries (THE-
AC) มีนั กศึกษาต่างชาติร ะดั บ ปริญ ญาโทได้รับทุ นในปี การศึกษา 2557 จานวน 1 ราย คือ Miss Nilufar
Turqeva และปีการศึกษา 2559 จานวน 1 ราย คือ Miss Lian Suan Cing
9. ทุน การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา ภายใต้กองทุน วิจัยคณะการแพทย์แ ผนไทย
คณะฯ จัดสรรทุนให้ แก่บุ คลากรที่กาลังศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ ระดับปริญญาโท จานวน 3 ทุน และ
ปริญญาเอก จานวน 1 ทุน
10. ทุนสนับสนุนการทาวิจัยโครงงานนักศึกษาปริญญาตรี และระดับบัณ ฑิตศึกษา ภายใต้
กองทุ น วิจั ยคณะการแพทย์แ ผนไทย คณะฯ จัด ตั้งกองทุ น วิจัย ตั้ งแต่ปี 2551 เพื่ อสนั บ สนุน การทาวิจัย
น าเสนอผลงานวิ จั ย และตี พิ ม พ์ ของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรี และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ งการจั ด สรรทุ น จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามจานวนนักศึกษาในขณะนั้น
(ไม่รวมทุนสนับสนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย และทุนผู้ช่วยวิจัยที่จัดสรรภายใต้
โครงการวิจัยของคณาจารย์จานวนหนึ่ง)

 การบ่มเพาะนักศึกษา
คณะฯ สนับสนุนให้มีการบ่มเพาะนักศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของสมเด็จพระราช
บิดาและกรอบปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในทุกด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
คุณ ธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทั กษะปัญ ญา (4) ด้าน
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ระหว่างบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ (5) ด้ าน
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (6) ด้านทักษะวิช าชีพ และกาหนดให้ นักศึกษาเข้าร่ว ม
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาหรื อ กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รในประเภท
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (1) กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะ พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและความมีวินัย (2) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทาง
สั งคม วิช าการ วิช าชี พ และเสริม สร้างสมรรถนะสากลบนพื้ น ฐาน
ความเป็นไทย (3) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภู มิใจในสถาบัน ความ
เป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขตหรือเขตการศึกษา (4)
18
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข (5) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการจัดบริการให้คาปรึ กษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
คณะฯ ได้ดาเนินกิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นประจาทุกปี ภายใต้ กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา กิจกรรมโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ อาทิเช่น
โครงการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โครงการสายสัมพันธ์ครูกับศิษย์ โครงการรับกาวน์แพทย์แผน
ไทย โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการประเพณีลอยกระทง โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย และโครงการพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย เป็นต้น

 การประกันคุณภาพ
คณะการแพทย์แผนไทยมีระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงานโดยใช้ระบบ PDCA มาเป็นรูปแบบ
การดาเนิ น งานในทุกภาคส่ว น ในส่ วนของหลั กสู ตรมีระบบการประเมินคุณ ภาพภายในและภายนอกเป็ น
กระบวนการสาคัญของการปรับปรุงระบบและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการกาหนดมาตรฐาน
หลักสูตรด้วย มคอ. ด้านการวิจัยมีการกาหนดด้วยระดับคุณภาพของการตีพิมพ์และพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ มีการนาระบบ HA มาพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ นา
แนวทางเวชปฏิบัติทางด้านการแพทย์แ ผนไทยมาใช้ในการให้บริการวิชาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร นอกจากนี้ ยังมีการนา 5 ส. และ KM มาใช้ในสานักงาน ตั้งแต่ปพี .ศ. 2548 – 2559

 การประกันคุณภาพการศึกษา
ในช่วงปีการศึกษา 2548 – 2559 คณะฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่ อง
ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด กล่าวคือ ในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2548-2557 ใช้เกณฑ์ประเมิน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2558 ใช้เกณฑ์ประเมิน EdPEx สาหรับการ
ประเมิน ระดับ หลั กสู ตร เริ่มมีการประเมิน ในปี การศึกษา 2557 โดยใช้เกณฑ์ประเมินของ สกอ สาหรับ ปี
การศึกษา 2558 มีการนาเกณฑ์ AUNQA มาใช้ในการประเมิน (ตารางที่ 3)
ในปี การศึกษา 2553 คณะฯ เข้ารับ การประเมินภายนอกรอบสาม ตามเกณฑ์ สมศ และ
ได้รับการรับรองผลการประเมินในระดับดีมาก (4.55) (ตารางที่ 3)

19
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินรับรองโดยต้นสังกัด
ปีการศึกษา ระดับหลักสูตร
ระดับคณะฯ
ตรี โท เอก
2548 4.35
2549 2.72
2550 3.91
2551 3.99
2552 4.41
2553 4.11
2554 4.30
2555 4.51
2556 4.52
2557 3.89 3.43 2.73
2558 EdPEx* 2.45 3.18 2.67
หมายเหตุ *อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ EDPEX โดยปี
การศึกษา 2558 คณะฯ ดาเนินการในขั้นส่งโครงร่างองค์กร

 รางวัลคุณภาพ
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ นอกจากจะให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนแล้ว คณะ
ยังมีการบูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพกับการเรียนการสอน มีการนาความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในรายวิชาชีพของหลักสูตร มี
การจัดให้นักศึกษาได้ร่วมออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพ เป็นการฝึกทักษะทั้งด้านวิชาการ/ วิชาชีพและการ
เข้าถึงชุมชน นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การให้บริการวิชาการและวิชาชีพควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์ทั้งการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ในส่วน
ของความต่อเนื่อง/ ต่อยอดความรู้ที่ได้มีการดาเนินการ คือ การบูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพกับ
การวิจัย ได้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ ทั้งที่เป็นงานวิจัยจากโครงงานนักศึกษาและงานวิจัยของ
คณาจารย์ ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ จึงเป็นการใช้ประโยชน์
ร่วมกันในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ได้บ ริการวิชาการและวิชาชีพ ได้
พัฒ นาการจัดการเรียนการสอน คณาจารย์และนักศึกษาได้ทาวิจัยใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน โดยอาจ
กล่าวได้ว่า การดาเนินงานโดยภาพรวมทั้งหมด มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อ
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และกลับไปบริการสู่ประชาชน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 คณะได้ รั บ การคั ด เลื อ กแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านบริการวิชาการ เรื่อง การบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย

20
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
 รางวัลที่นักศึกษาได้รับในระหว่าง ปีการศึกษา 2548 – 2559
ตั้ งแต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2548 - ปี ก ารศึ ก ษาปั จ จุ บั น (2559) นั ก ศึ ก ษาของคณะฯได้ รับ เกี ย รติ บั ต ร
ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลต่าง ๆ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 รางวัลที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับ

ปี ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ กิจกรรม/ผู้มอบรางวัล
การศึกษา
2559 นางสาวนิอวันตี นิมะ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบาเพ็ญประโยชน์ คณะการแพทย์แผนไทย
ศิษย์เก่ารุ่น 1 ประจาปีพุทธศักราช 2559

นายไพบูลย ตั่นสกูล ได้รับรางวัลระดับ ดีมาก จากการ ณ งานประชุมวิชาการวิทยาการหลัง
ศิษย์เก่ารุ่น 5 นาเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง การเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 14 2-3
“ผลของกรดซาลิไซลิกจากภายนอก มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์
ต่อการสร้างโปรตีนบางชนิดที่ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตอบสนองต่อสภาวะเครียดของผล จัดโดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลัง
ส้ม” แบบ Oral Presentation การเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 นางสาวจอมขวัญ ดาคง นักศึกษาผู้มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมดีเด่นโครงการแข่งขันความรู้ทางวิชาการ
รหัสนักศึกษา 5611410006 และกีฬาสมาพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์
(นักศึกษารุ่น 9) แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 “พะยอม
เกมส์” 30 ตุลาคม–4 พฤศจิกายน
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวภรณี อัครสุต ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะ
(ศิษย์เก่ารุ่น 1) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ประจาปีพุทธศักราช
2558 วันที่ 30 มกราคม 2559
นายนูรฮากีม ตะเย๊าะ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้าน ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะ
(ศิษย์เก่ารุ่น 3) ความสาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ประจาปีพุทธศักราช
2558 วันที่ 30 มกราคม 2559
นายวรายุทธ อุทังโค ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงาน ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะ
(ศิษย์เก่ารุ่น 4) ดีเด่น การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ประจาปีพุทธศักราช
2558 วันที่ 30 มกราคม 2559
นางสาวภรณี อัครสุต ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ศิษย์เก่ารุ่น 1) 2559

21
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ปี ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ กิจกรรม/ผู้มอบรางวัล
การศึกษา
2557 นางสาวภรณี อัครสุต คนดีศรีสาธารณสุข ประจาปี 2557 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
(ศิษย์เก่ารุ่น 1) จังหวัดกระบี่ ประเภทลูกจ้าง
ชั่วคราว
คนดีศรีสาธารณสุข ประจาปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 11
ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 11
ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
โล่พระราชทานรางวัล “คนดีศรี กระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุข ประจาปี 2557” จาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลีฯ พระวรราชาทินัดดามาตุ
รางวัลชนะเลิศการประกวด กระทรวงสาธารณสุขลานักงาน
นวัตกรรมดีเด่นด้านการแพทย์แผน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ไทย ระดับเขต ประจาปี 2557
รองชนะเลิศอันดับ 2 การนาเสนอ เครือข่ายบริการสุขภาพ: โรงพยาบาล
ผลงานประเภท เรื่องเล่าเร้าพลัง วชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข
เรือง ให้ยิ่งใหญ่กว่าได้รับ จาก
โครงการมหกรรมคุณภาพวิชาการ
วิจัย เขตบริการสุขภาพที่ 11
นางสาวศิรดา ทองเกตุ นักศึกษาผู้มีคณุ ธรรม จริยธรรม แข่งขันความรู้ทางวิชาการและกีฬา
ดีเด่น นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก สมาพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์แผนไทย
และแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 7 “ช่อแก้วเกมส์”
ประจาปีการศึกษา 2557
2556 นางสาวชนัญธิดา เดชวรรณ นักศึกษาผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม แข่งขันความรู้ทางวิชาการและกีฬา
ดีเด่น นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก สมาพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์แผนไทย
และแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 6 “แม่โดมเกมส์”
2555 นายกวินศักดิ์ จัตุฑะศรี นักศึกษาผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม แข่งขันความรู้ทางวิชาการและกีฬา
ดีเด่น นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทย
และแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 5 “ดอยแง่มเกมส์”

 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ
คณะฯ มีความร่ วมมือ ทางวิช าการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยมีนักศึกษาในระดับ
ปริญญาโท นางสาวปาลิกา เวชกุล ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศใน
ประชาคมอาเซียน เมื่อปี 2558 ให้ไปทาวิจัย ณ Universiti Kebangsaan Malaysia

22
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
 การสอบได้ใบประกอบวิชาชีพ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 - 2559 คณะฯ มีเปอร์เซ็นต์การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ดังภาพที่ 1 สาหรับในปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรกที่กรมพัฒ นาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกมีการเปรียบเทียบข้อมูลการสอบผ่านของทุกสถาบันที่ต้องเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ โดย
คณะการแพทย์ผนไทย มีจานวนบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยครั้งแรกเฉพาะ
ด้านเวชกรรมไทย ขั้น ตอนที่ 3 อยู่ ในล าดับที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ 97.50 จากทั้ งหมด 13 สถาบั น และเมื่ อ
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยพบว่าคณะฯ อยู่ในลาดับที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 83.87

ภาพที่ 1 การสอบได้ใบประกอบวิชาชีพ ปีการศึกษา 2551 - 2559

 การได้งานทาของบัณฑิต
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวบรวมข้อมูลการได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ของบั ณทิตมาตั้งปี การศึกษา 2552 – 2558 ในช่วงของพิธีพระราชทานปริญ ญาบัตร ส าหรับ
บัณฑิตปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การได้งานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 - 2558
23
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในทุกปี
การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 – 2558 สาหรับรายละเอียดของบัณฑิตหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต
ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 – 2558

ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีการสารวจผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 6 ด้าน ของหลักสูตรได้ผลการประเมิน
ดังตารางที่ 5 และ 6

ตารางที่ 5 ผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังระดับปริญญาตรี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลคะแนนความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นที่ 7 บัณฑิต รุ่นที่ 8 ศิษย์ปัจจุบัน
คุณธรรม จริยธรรม 4.38 4.05 4.04
ความรู้ 4.20 3.49 3.55
ปัญญา 4.28 3.49 3.55
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.33 3.90 3.86
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 4.36 3.32 3.56
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.31 3.49 3.70

24
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ตารางที่ 6 ผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังระดับปริญญาโท
ผลคะแนนความพึงพอใจ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ นักศึกษา
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 4.57 4.36 4.00
2. มีทักษะกระบวนการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและสามารถทางาน 4.38 4.25 4.25
วิจัยเชิงลึกเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย
3. มีคุณ ธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการดารงชีวิตในสังคมได้อย่าง 4.49 4.00 4.00
เหมาะสม
4. มีความสามารถในการปรับตัว วางตัวให้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 4.5 4.14 4.00
บุ ค คลและสั งคมนั้ น ๆ ได้ อ ย่ างเหมาะสม และมี ค วามเป็ น ผู้ น าและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่าง 4.38 4.56 4.25
สร้างสรรค์
6. มี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาประยุ ก ต์ ใช้ ใน 4.34 4.66 4.00
งานวิจั ย ด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและเลื อ กใช้
รูปแบบในการสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

 ความต้องการของตลาดแรงงาน
ความต้องการของตลาดแรงงาน (ผู้ใช้บัณฑิต ปี 51, 52, 53) สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดัง
ตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ความต้องการของตลาดแรงงานกับคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คุณธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพัน การวิเคราะห์ การ
จริยธรรม ธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข ปฏิบัติ
บุคคลและ การสื่อสาร ทาง
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ความ และการใช้ วิชาชีพ
รับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
บูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับ  
การแพทย์แผนปัจจุบันได้
มีประสบการณ์ในการวินิจฉัย และรักษาโรค  
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยมากขึ้น
การมีส่วนร่วม กล้าแสดงความคิดเห็น 
ควรมีทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะด้าน  
งานวิจัย
ควรมีการคิดค้นสิ่งใหม่ นวัตกรรมเพื่อ 
ประยุกต์ใช้กับงาน
ความตรงต่อเวลา 

25
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่สาคัญ
ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีการกาหนดตัวชี้ วัดที่สาคัญระดับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต ดังนี้
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะฯ ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ จานวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านในแต่ละชั้นปี พบว่า นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถสอบผ่านเลื่อนชั้นได้ แต่มีนักศึกษาชั้นปี 1 บางส่วนที่ออก
ระหว่างภาคการศึกษาหรือออกเมื่อสิ้นปี เพื่อไปเรียนในหลักสูตรอื่นและคณะอื่นๆ ที่สนใจ จากการติดตาม
พบว่านักศึกษาบางส่วนไม่ชอบวิชาชีพหรือไม่เข้าใจวิชาชีพ จึงออกไปตั้งแต่ชั้นปี 1 หรือเมื่อศึกษาต่อไปในชั้นปี
สูงขึ้นจะมีผลการเรียนอ่อน หรือไม่ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยเมื่อจบการศึกษา ดังนั้นปีการศึกษา 58 จึง
ได้กาหนดให้นักศึกษาชั้นปี 1 ได้มีกิจกรรมสังเกตการปฏิบัติงานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในวิชาชีพ ดาเนินการผ่านรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วยหวังให้
นั กศึกษารักในวิช าชีพ และไม่ล าออกเมื่อขึ้น ปี 2 ทั้ งนี้ ห ลั กสู ต รการแพทย์ แผนไทยได้เปรียบเที ยบสั ดส่ ว น
นักศึกษาลาออกพบว่า หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ม.อ. มีการตกออก 16.49%
จากการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีประวัติเรียน
อ่อน สอบไม่ผ่านรายวิชาพื้นฐานจากต่างคณะ หรือ สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ของคณะฯ ทาให้
นั กศึกษาบางรายไม่ ส ามารถจบได้ ภ ายใน 4 ปี อย่างไรก็ต าม ปีการศึ กษา 2558 นั กศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดภายใน 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 97.53
คณะฯ กากับติดตามเกี่ยวกับผลต่างๆ ที่เกิดกับบัณฑิตหรือศิษย์เก่า โดยในขั้นแรกจะมีการสารวจ
ภาวะการได้งานท าของบั ณ ฑิ ตในวัน รั บ ปริ ญ ญา ซึ่งมักเป็น ระยะ 6 เดือนแรกของการจบการศึ กษา และ
หลังจากนั้นจะมีการติดตามผ่านโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ เพื่อให้ทราบสถานะบัณฑิตทั้งหมด และรายงานผล
ให้คณะฯ ทราบในการประชุมการประกันคุณภาพและแผน ของคณะฯ สาหรับปีการศึกษา 2558 มีผู้สอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย คิดเป็นร้อยละ 75.61
สาหรับ งานวิจั ยระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะฯ ได้กาหนดทิศทางงานวิจัย ประชาสั มพันธ์ทุ นวิจัย และ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ ในการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ โดยมอบหมายให้อาจารย์รับโครงงานวิจัยที่เป็นทิศทาง
วิจัยของคณะฯ และรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปี 4 ที่สนใจเข้าร่วมงานวิจัย อันเป็นส่วนหนึ่งของของรายวิชา
190-480 (โครงงานพิเศษทางการแพทย์แผนไทย) กาหนดผู้ประสานงานสาขา และอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท
ขึ้นไป เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก มีการกาหนดโครงสร้างกิจกรรม คะแนน และทุนวิจัย โดยร่วมกับรายวิชา
190-305 (ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย) เพื่อให้นักศึกษามีโครงร่างงานวิจัยที่สมบูรณ์ตั้งแต่รายวิชานี้
ในชั้น ปี 3 และพร้อมทางานวิจัยเมื่อขึ้นชั้นปี 4 เมื่อสิ้ นสุ ดรายวิช านักศึกษาจะต้องมีบทความวิจัย ที่ส่ งไป
submit กับทางวารสาร และมีห ลักฐานเพื่อใช้ในการขอเบิก ทุนวิจัยย้อนหลัง ทั้งนี้คุณภาพผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสามารถเผยแพร่ได้ทั้งวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในปีการศึกษา
2557 ผลงานของบัณฑิตปริญญาตรีที่เผยแพร่ได้มี 6 ผลงาน เป็นบทความวิจัยระดับชาติ 5 ผลงาน และระดับ
นานาชาติ 1 ผลงาน
การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อบัณฑิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทย (ใช้เกณฑ์ด้านผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง) โดยจะสารวจเดือนธันวาคม ของทุกปี และเมื่อวิเคราะห์ผลแล้ว หากต้องมีการใช้ข้อมูลเพิ่ม
จะดาเนินการอีกครั้งในเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต มีผล
ประเมินโดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย = 4.31 (ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้/ ด้าน
ความรู้/ ด้านทักษะทางปัญญา/ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ/ด้านทักษะการ
26
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ) และหาก
รวมผลการประเมินด้านบุคลิกภาพความเป็นแพทย์แผนไทย มีผลประเมินโดยรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย = 4.32
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต พิจารณาอัตราการสาเร็จการศึกษาและอัตราการลาออก
ของนักศึกษา ผลจากพิจารณาการลาออกระหว่างเรียนของนักศึกษา ทาให้มีการจัด กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อ
ปรับพื้นฐานให้นักศึกษาก่อนเข้าเรียน และมีการเปิดรายวิชา 190-783 หัวข้อพิเศษทางการแพทย์แผนไทย
เพื่อเพิ่มเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการลาออกระหว่างเรียน ทั้งนี้
อัตราการสาเร็จการศึกษาของคณะฯ (นักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2555-2557) คือ 76.8%
สาหรับระยะเวลาที่ใช้เพื่อจบการศึกษาของคณะฯ (นักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2555-2558) คือ
2.58 ปี โดยผลจากการกากับดูแลอย่างใกล้ชิด พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในเพื่อจบการศึกษาของคณะฯ มีค่าลดลง
และเป็นไปตามแผนการศึกษา
อัตราการได้งานทาของนักศึกษาหลังจบการศึกษาและตรงกับสาขาที่จบการศึกษา มีการนาเข้าเพื่อ
พิจารณาในที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรฯ ทุกปี ทั้งนี้อัตราการได้งานทาของนักศึกษาหลังจบ
การศึกษาของคณะฯ (นักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2555-2558) คือ 100% โดยคณะได้มีการสอบถามทั้งใน
ลักษณะงานที่ได้ ระยะเวลาที่ใช้ในการหางาน และความต้องการในการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
เพื่ อใช้ในการดาเนิ น การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของคณะฯ ต่อไป โดยในปีก ารศึ กษา 2558 นั ก ศึก ษา
สามารถหางานทาได้เฉลี่ยภายใน 6 เดือนหลังจบการศึกษา
การประกันคุณภาพของวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2558 มีการเผยแพร่ผลการวิจัยของนักศึกษาใน
ลักษณะของบทความวิจัยต่อนักศึกษาคิดเป็น 1.4 เรื่อง/คน โดยแบ่งเป็น บทความวิจัยระดับชาติ 6 บทความ
คิ ด เป็ น 1.7 เรื่ อ ง/คน บทความระดั บ นานาชาติ 1 บทความ คิ ด เป็ น 0.15 เรื่ อ ง/คน โดยการเผยแพร่
ผลการวิจัยของนักศึกษาเป็นส่วนของเงื่อนไขในการจบการศึกษา ซึ่งจะมีการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุกรายที่ยื่นขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้จานวนบทความวิจัยต่อนักศึกษาของ
คณะฯ (นักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2555-2558) เฉลี่ยคือ 1.38 เรื่อง/คน
หลักสูตรมีระบบกลไกในการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาของคณะต่อบัณฑิต โดยจะสารวจเดือนพฤษภาคมของทุกปี และเมื่อวิเคราะห์ผลแล้ว
ข้อมูลที่ได้มีการนาเข้ามาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และ/
หรือเก็บเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตของนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2556 มีค่าเท่ากับ 4.4 จากคะแนนเต็ม 5
ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2559 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบการควบคุมดูแลให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตร เป็นผู้กากับการดูแล ซึ่งนักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์ ทุก ๆ 4 เดือน และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ถ้าพบว่านักศึกษามีผล
การศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ก็จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคล

27
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาพที่ 4 จานวนผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับการเผยแพร่
ปีการศึกษา 2555 - 2559

28
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ด้านการวิจัย
คณะการแพทย์แผนไทย มีแนวทางดาเนินงานด้านการวิจัยโดยได้ พยายามเชื่อมโยงพันธกิจวิจัยกับ
พันธกิจอื่นๆ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการผลิตบัณฑิตทั้งใน
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ปริญ ญาโท และปริญ ญาเอก โดยงานวิจัย ในส่ ว นของอาจารย์ อาจน าไปสู่ การวิจัย เพื่ อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคมในรูปแบบต่างๆ ในทางกลับกันงานบริการ
วิชาการของคณาจารย์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจานวนหนึ่งกลายเป็นโจทย์วิจัยที่ถูกนามาวิจัยต่อยอด
ต่อไป ทั้งในเชิงพาณิชย์และการแก้ปัญหาให้กับชุมชน
คณะได้กาหนดทิศทางในการดาเนิน พันธกิจด้านการวิจัย โดยมุ่งพัฒนา ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยในการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 1) วินิจฉัยโรคถูกต้อง 2) วิธีการ
รักษาถูกต้อง และมีป ระสิ ทธิภ าพ 3) ยามีป ระสิ ทธิภ าพ สาหรับ ในช่ว งปีงบประมาณ 2559 – 2565 โดย
จาแนกจุดมุ่งหมายแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านเวชกรรมไทย มุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน การตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ
ผู้สูงอายุด้วยกระบวนการทางการแพทย์แผนไทย
ด้านเภสัชกรรมไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
ด้านการนวดไทย และ ผดุงครรภ์ไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมการรักษาผู้ป่วยด้วยการนวดไทยและการ
ดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
การแพทย์พื้นบ้านไทย มุ่งเน้นการศึกษาเทคนิค วิธีการ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการ
รักษา

 กองทุนวิจัยคณะการแพทย์แผนไทย
คณะการแพทย์ แผนไทย ได้จั ดตั้งกองทุนวิจัยขึ้นตามนโยบายและระเบี ยบมหาวิท ยาลัยสงขลา
นครินทร์ ว่าด้วย กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (ภาพที่ 5) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนั บสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรภายในคณะฯ การสนั บ สนุ น ทุน จากกองทุนวิจัยคณะฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพื่อ
สนับสนุนการวิจัย และแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยใหม่
เครือข่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ

29
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ส านะของกองทุนวิจัย
3 2.6727
2.5 2.1742
หน่วย ล้านบาท
2 1.5803
1.5 1.1768
0.8257
1
0.4728 0.4483
0.5 0.1412
0
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
ปีงบประมาณ

ภาพที่ 5 กองทุนวิจัยคณะการแพทย์แผนไทย ในช่วงปีงบประมาณ 2552-2559

ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2559 คณะได้ดาเนินโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากแหล่งเงินทุน
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย สกว. วช. สกอ.
ฯลฯ (ภาพที่ 6) และได้ผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ
และตีพิมพ์ในวารสารวิช าการระดับ ชาติและนานาชาติ รวมทั้งผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นๆ
แบ่งเป็นระดับ TCI กลุ่ม 2 จานวน 12 เรื่อง ระดับ TCI กลุ่ม 1 จานวน 19 เรื่อง และ ISI จานวน 42 เรื่อง
(ภาพที่ 7)
(หน่วย : บาท)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
350000
303,684.35
300000

250000 225,799.11
206,184.84
200000
153,043.99
150000 125,057.44125,439.85

100000
53,280.33
44,183.77
50000 6,572.92
0 5,415.755,562.50
0
2548 2549 255 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ภาพที่ 6 เงินสนับสนุนงานวิจยั ต่อจานวนอาจารย์ประจา ปีพ.ศ. 2548 – 2559

30
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
(หน่วย : เรื่อง)
จานวนผลงานวิจัยอาจาย์ประจาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
12
10
8
6
4
2
0
2553 2554 2555 2556 2557 2558
TCI กลุ่ม 2 TCI กลุ่ม 1 ISI

ภาพที่ 7 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ช่วงปี 2553-2558

 โครงการวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชนวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 โครงการวิจัยเรื่อง การจัดท ามาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาตรี สาขาวิช า
การแพทย์แผนไทย (มคอ.1)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ได้รับความสนใจและดาเนินการจัดการเรียนการสอน
จากหลายสถาบัน จึง ต้องมีการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ซึ่งจะทาให้บัณฑิตจากทุก
สถาบันมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทัดเทียมกัน โดยคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับมอบหมายให้เป็นแกนนาหลักในการทาวิจัยเพื่อจัดทา มคอ 1 ดังกล่าว (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 บรรยายกาศการประชุมเพื่อจัดทา มคอ 1
ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

31
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนายาน้ามันทาแผลและแผ่นปิดแผลผสมตารับยา
สมานแผลเพื่อรักษาแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เป็ น การพัฒ นารูป แบบของยาสมานแผลให้ อยู่ในรูปของ (1) ยาน้ ามันสกัดทาแผลแบบ
หลอดหยด และ (2) แผ่นปิดแผลทดแทนการปิดด้วยผ้าก๊อซ หรือผลิตภัณฑ์ hydrocolloid โดยเป็นสูตรยา
สมุนไพรที่พัฒนาจากตารับยาสมุนไพรของหมอสมพร ชาญวนิชย์สกุล หมอพื้นบ้านประจาคณะการแพทย์แผน
ไทย ซึ่งใช้วิธีการตาพอกบริเวณบาดแผล โดยคณะผู้วิจัยพัฒนาตารับยาสมานแผลในรูปแบบน้ามัน และต่อมา
พัฒนาเป็นแผ่นปิดแผล (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 ยาน้ามันทาแผลแบบหลอดหยด (ซ้าย) และแบบแผ่นปิดแผล (ขวา บน-ล่าง)
ที่พัฒนาโดยคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

32
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2559 คณะการแพทย์แผนไทย ผลิตงานบริการวิชาการวิชาชีพทีม่ ุ่งบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิ จัย โดยพยายามเชื่อมโยงกับภารกิจด้านการเรียนการสอน และงานวิจัย การ
ให้บริการมี 2 ลักษณะคือ 1) การให้บริการแก่ชุมชนแบบให้เปล่า 2) การให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อกาหนดของคณะฯ โดยมีการดาเนินงานทั้งโดยบุคคล กลุ่ม
บุคคล และเครือข่าย

 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนแบบให้เปล่า
คณะการแพทย์แผนไทย มีความเป็นอัตลักษณ์ด้านการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และภูมิ
ปั ญ ญาท้ องถิ่น ได้ก าหนดให้ การให้ บ ริ การวิช าการและวิช าชีพ เป็ น พัน ธกิจหนึ่ง และได้กาหนดเป็ นแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ กาหนดเป็นเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดาเนินงานด้านนี้ได้ตามพันธกิจที่กาหนด และด้วยความเป็นสาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกัน ดูแล รักษาสุขภาพของประชาชน จึงเสมือนหนึ่งเป็น
ความรับ ผิดชอบด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ในฐานะที่ต้องเป็นที่พึ่งของชุมชน ของประชาชน ในการ
ป้องกัน ดูแล รักษาสุขภาพ จากการดาเนินงานที่ผ่านมาในช่วงแรก ๆ อาจมีปัญหาบ้างในการเข้าถึงชุมชน
เนื่องจากเป็นสาขาวิชาใหม่ที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ในภาคใต้ ในการออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
จึงได้เน้ น ประชาสัมพันธ์คณะฯ และหลักสู ตรการเรียนการสอนควบคู่กันไป และจากการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2549 ทาให้ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ เป็นที่ รู้จักและเป็น ที่
ยอมรับของสังคม ชุมชน มากขึ้นโดยลาดับ ซึ่ งพิจารณาได้จากการสารวจความต้องการด้านการดูแล ป้องกัน
รักษาสุขภาพของประชาชน และจากผลการประเมินการจัดโครงการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสู่ชุมชนและ
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพอื่นๆ ที่ได้ดาเนินการ
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมช่วยเหลือทางวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริมการสร้า งเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะและชุมชน โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งนาปัญหาและ
ประสบการณ์จากงานบริการวิชาการสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยและโครงการวิจัย ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ตาม
ความต้องการของสังคมและชุมชน รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อชุมชนเป้าหมายสามารถพัฒนาตนเอง
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วง พ.ศ. 2548 – 2559 คณะการแพทย์แผนไทย ได้ดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ
แก่สังคมและชุมชน โดยมีโครงการ/ กิจการที่ดาเนินการเป็นประจาทุกปี ได้แก่ โครงการภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ม.อ. วิชาการ และโครงการ/ กิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้น
ตามสถานการณ์/ ความต้องการในแต่ละปี เช่น การจัดโครงการในปีที่มีภัยพิบัติภัยธรรมชาติ การจัดประชุม
ทางวิชาการทางด้านการแพทย์แผนไทย ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
รวมทั้งชุมชนในพื้นที่

- โครงการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
การแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์แห่งการแพทย์แบบตะวันออกที่สืบเนื่องมาจากองค์ความรู้ที่สั่งสมมาจาก
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยตั้งแต่อดีตกาล โดยมีแนวคิดพื้นฐานการแพทย์แบบองค์รวม เน้นด้านการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพ มากกว่าการรักษาและฟื้นฟู คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะ
33
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนี้โดยตรงและกาหนดให้ก ารบริการวิชาการและวิชาชีพเป็นหนึ่งในพันธ
กิจหลักของคณะฯ จึงได้กาหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน”
เป็นประจาทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นการให้บริการด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ชนบท และเป็น
การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความรู้ เรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพตามแนวทางการแพทย์ แ ผนไทย ซึ่ งในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมในโครงการฯ คณะการแพทย์แผนไทย ได้บูรณาการการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพเข้ากับการวิจัย โดยนาข้อมูลกรณีศึกษาที่พบจากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ นามาพิจารณาเป็น
หัวข้อการทาวิจัย ในรายวิชาโครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย (190-480) นอกจากนี้ยังได้บูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอน ในรายวิชาเวชกรรมไทย 3 (190-306) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพชุมชน สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชุมชนใกล้เคียง
นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกประสบการณ์ตรงด้วยการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง เป็นการเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาและเสริมสร้างการมีจิตสานึกสาธารณะ (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
โครงการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

- โครงการสุขภาพดีวิ ีไทย
ภูมิปั ญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน เป็นส่ วนสาคัญที่ทาให้คนไทย
ตั้งแต่บ รรพบุ รุษมีสุ ขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถต่อสู้กับโรคภัยต่างๆได้ แต่ในปัจจุบันภูมิปัญ ญา
การแพทย์อันมีค่าเหล่านี้ได้ลางเลือนไปกับกาลเวลา ประชาชนต้องพึ่งแพทย์และโรงพยาบาลมากขึ้น ขาดการ
ดูแลสุขภาพโดยการพึ่งพาตนเอง การแพทย์แผนไทยเป็น แนวทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้กับคนใน
ชุมชนได้แบบปฐมภูมิ มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มาก
ขึ้นดังนั้นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ทาโครงการ “สุขภาพดีวิถีไทย”
โดยมีการอบรมการทาลูกประคบสมุนไพรและยาดมสมุนไพร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาได้ง่าย สามารถใช้แก้ไข
อาการป่วยเบื้องต้นได้ดี ช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชน มีความเข้าใจในการแพทย์แผนไทย มองเห็นคุณค่าของยา
ไทย สมุนไพรไทย ที่มีอยู่มากมายในชุมชนของตนเอง และรู้จักเลือกสรรนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ มี
แนวทางในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวตามแนวทางการแพทย์แผนไทยเพื่อประชนคน
ไทยมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 -2560 สาหรับปี 2561 มีการวางแผนในการจัด
โครงการช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561 ในเขตจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียง (ภาพที่ 11)

34
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาพที่ 11 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพในโครงการสุขภาพดีวิถีไทย

- โครงการงานนิทรรศการ ม.อ. วิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กาหนดจัดงาน ม.อ. วิชาการ (PSU Open Week) ใน
ฐานะที่คณะการแพทย์แผนไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิท ยาลัย และเห็นความสาคัญ ในการเข้าร่วมจัด
กิจกรรมในงาน ม.อ. วิชาการ จึงเสนอโครงการนิทรรศการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมในการ
จัดกิจกรรม ในงานดังกล่าว ถือเป็น โอกาสดี ในการประชาสัม พันธ์ห ลักสูต รของคณะการแพทย์แ ผนไทย
เพื่อ ให้นักเรีย น ครู -อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะการแพทย์
แผนไทย เป็นการเผยแพร่หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักเรียน/ ผู้ปกครอง ใน
การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้และให้บริการสุขภาพด้าน
การแพทย์แผนไทยแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อสืบสานภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย
สืบต่อไป (ภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพในงานนิทรรศการ ม.อ. วิชาการ

35
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
- โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
รัฐบาลกาหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญ ญาการแพทย์แผนไทย
แห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ที่มีความสาคัญและคุณูปการ
ต่อวงการแพทย์แผนไทย เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสานึกให้คนไทยทั้งชาติได้รู้จักและตระหนักในคุณค่าของภูมิ
ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อันเป็นภูมิปัญญาประจาชาติที่มีมาช้านาน เป็นการสร้าง
กระแสและเป็ นกลไกผลักดันในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตลอดจนการใช้กลไกการคุ้มครองภูมิปั ญญา
การแพทย์แผนดั้งเดิมในระบบบริการสุขภาพ อนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาดังกล่าวของชาติไทยสืบไป
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ปรากฏหลักฐานการใช้
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยปรากฏหลักฐานมากกว่า 1,000 ปี ทั้งในระดับบรม
ครู พระมหากษัตริย์ บุคคลชั้นสูง ปราชญ์ และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังได้รับความนิยมในสังคมปัจจุบันและ
แพร่กระจายไปสังคมโลก แต่ยังขาดระบบกลไกและมาตรการหรือเครื่องมือ ในการบริห ารจัดการอนุรักษ์
คุ้มครอง ปกป้อง เพื่อพัฒนาสู่การนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
คณะการแพทย์ แ ผนไทย มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ได้ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รด้ า น
การแพทย์ แผนไทยผลิ ตบั ณ ฑิ ตเพื่ อประกอบวิช าชีพ การแพทย์แผนไทยรับใช้สั งคมไปกว่า 8 รุ่น และเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เห็นความสาคั ญของวันภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จึงกาหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระ
บามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็ นบุคคลสาคัญในการรวบรวมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมา
แพร่หลายในวงกว้าง ซึ่งมีการจัดโครงการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558

 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแบบลงทะเบียน
คณะการแพทย์ แผนไทย เริ่ ม จั ดโครงการบริการวิช าการและวิช าชี พ แบบลงทะเบี ยนผู้ เข้าร่ว ม
โครงการในปีงบประมาณ 2558 จานวน 1 โครงการ เป็นโครงการอบรมแก่แพทย์แผนไทย/ ผู้สนใจให้มีความรู้
ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนจานวน 31 คน
(ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแบบลงทะเบียน
36
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ด้านความสัมพันธ์กับสังคมและชุมชน

การแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพของชาวไทยทุกชนชั้นมาตั้งแต่โบราณ แต่เมื่อมีการ
นาระบบการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามา ความขัดแย้งในหลักการรักษา และความน่าเชื่อถือในระบบการแพทย์
แผนตะวัน ตก ท าให้ การรั กษาด้ว ยการแพทย์แ ผนไทยถู กจากัด ซึ่งส่ งผลให้ ก ารพั ฒ นาระบบสุ ขภาพตาม
แนวทางการแพทย์แผนไทยได้ชะลอลง อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุ ขได้ส่งเสริมให้การแพทย์
แผนไทยเป็นการแพทย์ทางเลือกที่ใช้เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในเบื้องต้น เพื่อลดความเจ็บป่วยรุนแรงที่
อาจเกิดขึ้นตามมา โดยการส่งเสริมดังกล่าวทาให้ประชาชนจานวนมากหันมาสนใจการดูแลและรักษาสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทยมากขึ้น ระบบให้บ ริการสาธารณสุ ขจึงต้องจัดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านนี้
เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงเป็นที่มาให้สถาบันการศึกษาซึ่งมีพันธกิจหลักใน
การผลิตกาลังคนเข้าสู่ระบบให้บริการของรัฐ สนใจผลิตบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยเข้าสู่สถานพยาบาล
มากขึ้น ตลอดจนผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และความน่าเชื่อถือให้กับวงการแพทย์แผนไทยจานวนมาก
ในปี พ.ศ. 2558 คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดาเนินการจัดการศึกษา
ครบรอบ 10 ปี จึงได้ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสภาการแพทย์แผนไทย
จั ด งานการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ก ารแพทย์ แ ผนไทย ครั้ ง ที่ 1 (The 1st National Conference in
Traditional Thai Medicine: NC-TTM 1): การแพทย์แผนไทย ศาสตร์ไทย ศิลป์ไทย สู่สากล ในระหว่างวันที่
23 - 25 ธันวาคม 2558 เพื่อสนับสนุนให้มีการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการแพทย์แผนไทย และ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิด ความเห็นระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากร
ทางการแพทย์แผนไทยและบุคคลทั่วไป อันจะก่อเกิดภาคีเครือข่ายทางวิชาการขึ้น

37
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลการแพทย์ แ ผนไทย มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ วัน ที่ 24
กรกฎาคม 2551 โดยปรับปรุงจากอาคารคาเฟตเก่า ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเปิดให้บริการ
วิ ช าชี พ ทางการแพทย์ แ ผนไทย และเป็ น แหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิ ช าชี พ แก่ นั ก ศึ ก ษาการแพทย์ แ ผน
ไทย หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี ได้มีการต่อเติมจากอาคารเดิมเป็นห้องผลิตยาแผนไทย เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิต
ยาสาหรับจ่ายแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2552
และจนถึงปี 2559 มียอดผู้ป่วยทั้งสิ้น 6,470 ราย (ตารางที่ 8) มีรายรับจากการให้บริการทั้งสิ้น 2.8393 ล้าน
บาท (ภาพที่ 14)
ปั จ จุ บั น โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิท ยาลั ยสงขลานคริน ทร์ ได้เปิ ดให้ บ ริก าร
วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้ง 4 สาขา คือ
เวชกรรมไทย ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโรค โดยเปรียบเทียบหาความความสัมพันธ์ของสาเหตุ
การเกิดโรค อาการและพยาธิสภาพของโรค วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธาตุกาเนิด ธาตุปัจจุบันและอาการ
เจ็บป่วย ตามหลักการของการแพทย์แผนไทย และให้การรักษาด้วยยาแผนไทยหรือยาสมุนไพร
เภสัชกรรมไทย ได้แก่ การเตรียมยาหรือผลิตยาแผนไทย สาหรับการจ่ายแก่ผู้ป่วยที่มารับ
การรักษาในโรงพยาบาลฯ ทั้งยาสมุนไพรเดี่ยว ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ และตารับยาสมุนไพรอื่นๆ
กว่า 40 ตารับ
นวดไทย ได้แก่ การตรวจ การวินิจฉัย และการบาบัดโรคด้วยการนวด โดยผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขานวดไทยที่มีความรู้ความสามารถ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ นวดบาบัดโรค
นวดน้ามัน นวดฝ่าเท้า
ผดุงครรภ์ไทย ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาวะของทารก หญิงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ
หลังคลอด และการดูแลตามหลักการแพทย์แผนไทย ผนวกกับการนาภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพตามวิถีไทย
โบราณมาประยุกต์ใช้ เช่น การทับหม้อเกลือ การอยู่ไฟ การประคบสมุนไพร การนั่งถ่าน ทั้งนี้เพื่อให้มารดา
หลังคลอด กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยบริการที่พร้อมด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย แบ่งประเภทของการให้บริการเป็น 3 หมวด ได้แก่
1. หมวดการรักษา เช่น นวดบาบัดรักษานิ้วล็อค, นิ้วซ้น, ปวดตึงกล้ามเนื้อหัวไหล่ติ ด, ข้อ
เท้าแพลง, คอตกหมอน ฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาต, อัมพาตใบหน้า อาการปวดไมเกรน, อาการภูมิแพ้ นวดคัดท้อง
รักษาโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ โรคโลหิตระดูสตรี โรคไข้ต่างๆ ด้วยตารับยาสมุนไพร
2. หมวดการส่งเสริมสุขภาพ เช่น นวดปรับสมดุลร่างกาย ประคบสมุนไพร อบไอน้าสมุนไพร
วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนโดยอายุรเวท เพื่อให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน
3. หมวดการบริการผดุงครรภ์ เช่น คอร์สมารดาหลังคลอดคอร์สนวดเต้านม แก้ภาวะน้านม
น้อยนวดเต้านมประคบสมุนไพร อบสมุนไพรสด นวดบาบัดมารดาระยะใกล้คลอด
นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน และยังเป็นสถานที่หลักในการฝึก
ปฏิบัติงาน และฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์จริงให้กับนักศึกษาหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เพื่อเตรียมความพร้ อมให้กับนักศึกษาการแพทย์แผน
ไทย เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีภาวะผู้นา มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย

38
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ตารางที่ 8 จานวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

ปี พ.ศ. ผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยใหม่ รวมทั้งสิ้น
2552 170 9 179
2553 1,647 1,046 2,693
2554 2,125 1,283 3,408
2555 2,635 1,522 4,157
2556 3,453 1,927 5,380
2557 3,495 1,772 5,267
2558 4,278 1,690 5,968
2559 4,909 1,561 6,470

รายรับจากการให้บริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
2.8393
3 2.5420
1.9319
หน่วย ล้านบาท

2 1.6078
0.9443 1.101
1 0.6964

0
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
ปีงบประมาณ

ภาพที่ 14 รายรับจากการให้บริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

39
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาคผนวก

40
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาคผนวก 1 รายชื่อบุคลากรคณะการแพทย์แผนไทย

 อาจารย์ประจา
รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล
รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล
ผศ.ดร.นันทิยา จ้อยชะรัด
ผศ.ดร.ศศิธร ชูศรี
ผศ.ดร.เกศริน มณีนูน
ผศ. ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ
ดร.นงลักษณ์ กุลวรรัตต์
ดร.ชลทิต สนธิเมือง
ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
ดร.จุฬา วิริยะบุบผา
ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
ดร.พัชรวลัย ใจสมุทร
Dr. Opeyemi Joshua Olatunji
อาจารย์กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร
อาจารย์ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงค์

 ผู้มีความรู้ความสามาร พิเศษ
นายสมพร ชาญวณิชย์สกุล

 ผู้ช่วยสอน
นางสาวพีชยา อรุโณทัย
นางสาวสิริพร จารุกิตสกุล
นางสาวฐาปนีย์ เขียวจีน
นางสาวกชกร มุสิกพงษ์
นายกวิน กปิลกาญจน์

 บุคลากรสายสนับสนุนและปฏิบัติการ
นางกิตติวรรณ วรรณพฤกษ์ งานเลขานุการคณบดี และงานการเจ้าหน้าที่
นางสาวอุษณีย์ ชนะวรรโณ งานประกันคุณภาพ งานนโยบายและแผน
และงานประชาสัมพันธ์
นายสนิท ลิ้นทอง งานพัสดุ และงานอาคารสถานที่
นางจุฑารัตน์ ศรีมณี งานการเงินและบัญชี และงานยานยนต์
นางสาวจตุพร ตรีวัย งานสารบรรณ
นายมานะ รักษ์วงค์ งานหลักสูตร
นางสาวอารินี กิตติบุญญาทิวากร งานวิจัย และงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
41
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
นางสาวปิยะพร สิงห์มหาศักดิ์ งานกิจการนักศึกษา งานบริการวิชาการ
และงานทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
นางสาวรัตนาวิไล ถาวรสุวรรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์
นางสาวสุจิตรา หนูอุไร งานสอบประมวลความรอบรู้ และงานค่าสอน
นายนิติ โชติแก้ว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวทวีภรณ์ คีรีคช นางสาวดวงทิพย์ อรัญดร
และนายธวัชชัย ศรีสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุพรรณิกา ใจสมัน และนายธีรวัฒน์ สุดขาว แพทย์แผนไทย
นางสาวสลิลทิพย์ ฟุ้งธรรมสาร นางสาวพิมพ์วิภา แพรกหา
และนายคมจักร แก้วน้อย นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสดิ์ พนักงานธุรการ งานการเงินและบัญชี
นางเพ็ญแข คลายคลี่ แม่บ้าน

42
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาคผนวก 2 การนาเสนอผลงานวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย ผู้นาเสนอ รูปแบบการ การประชุม ชื่อการประชุม
นาเสนอ ระดับ
ปี พ.ศ. 2552
1. Anti-Onychomycosis Herbal Recipe of พิชามญชุ์ อัครยศพงศ์ Oral ชาติ การประชุมวิชาการประจาปี
Traditional Thai Docter, Somporn การแพทย์แผนไทย การแพทย์
Chanwanisakul พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้ง
ที่ 6
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพค เมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2553
1. Thai Folk Wisdom on herbal พัชรวลัย ใจสมุทร Poster ชาติ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์
treatment of the Genus Alpinia in แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
Songkhla province เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553
ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านจังหวัดสงขลาใน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.
การใช้พืชสกุลข่า (Alpinia spp.) เพื่อประโยชน์ เชียงใหม่
ในการรักษา
2. Quercus infectoria : an alternative Sasitorn Chusri Poster นานาชาติ Bioscience For The Future
decolonization agent for me thicillin- 2010 The 7th IMT-GT UNINET
resistant Staphylococcus aureus and the 3rd Joint International
3. Inhibition Effect of Rhodomyrtus Surasak Limsuwan Poster นานาชาติ PSU-UNS Conferences.
tomentosa Leaf Extract and เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553
Rhodomyrtone Microbial Adhesion to ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
Plastic Surface สมบัติครบ 60 ปี
4. Terpenoid constituents and antifungal Nantiya Joycharat Poster นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
activity of Aglaia forbesii seed against
phytopathogens
5. Knowledge of Traditional Healers on Katesirin Maneenoon Poster นานาชาติ
Utilization of Medicinal Plants in some
Areas of Songkhla Lake Basin,
Peninsular Thailand
6. A Survey on Medicinal Plants in Thung Oratai Naumsuwan Poster นานาชาติ
Soong Community Forest, Krabi
Province
7. การศึกษาเถาวัลย์เปรียงแคปซูลในการรักษา พิชามญชุ์ อัครยศพงศ์ Oral ชาติ การประชุมวิชาการประจาปี
ผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเรื้อรังในโรคชิคุนกุน การแพทย์แผนไทย การแพทย์
ยา พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้ง
Therapecutic Effect of Thao-Wan- ที่ 7
Priang Capsules on Chronic Arthralgia เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2553
of Chikungunya Patients ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
8. องค์ความรู้ในการรักษาผู้ปว่ ยโรคชิคุนกุนยา ธีรวัฒน์ สุดขาว Oral ชาติ อิมแพค เมืองทอง
ตามแนวทางการแพทย์แผนไทยในจังหวัด ธานี
สงขลา

43
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ชื่อโครงการวิจัย ผู้นาเสนอ รูปแบบการ การประชุม ชื่อการประชุม
นาเสนอ ระดับ
ปี พ.ศ. 2554
1. Anti-staphylococcal activity of Sasitorn Chusri Poster นานาชาติ
traditional Thai herbal formula for
wound treatment
2. Inhibitory activity of ethanol and water Sasitorn Chusri Poster นานาชาติ
extracts of traditional Thai herbal
formula on biofilm producing
Staphyloccus epidermidis
3. Assessment of traditional Thai herbal Sasitorn Chusri Poster นานาชาติ
formula as growth inhibitors and
biofilm inhibitors of multidrug-resistant
Pseudomonas aeruginosa
4. In vitro efficacy of Apocynaceae Sasitorn Chusri Poster นานาชาติ
extracts as resistant modifying agents
for antibiotics against Escherichia coli
5. Resistant modifying ability of Sasitorn Chusri Poster นานาชาติ
Apcynaceae in combination with
conventional antibiotics against
Acinetobacter baumannii International Congress on
6. Antibacterial activity of Rhodomyrtus Sasitorn Chusri Poster นานาชาติ Natural Products
tomentosa (Aiton) Hassk. Against ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2554
Staphylococcus aureus isolated form ณ โรงแรมเขาหลัก เอมเมอรัลด์ รี
bovine mastitis สอร์ท แอนสปา จังหวัดพังงา
7. Effects of Thai traditional medicinal Sasitorn Chusri Poster นานาชาติ
plant extracts as resistant modifying
agents of novobiocin on Acinetobacter
baumanni
8. Desmos chinensis: A new candidate as Nantiya Joycharat Poster นานาชาติ
natural antifungal agent to control rice
diseases
9. Anti-Streptococcus mutans efficacy of Nantiya Joycharat Poster นานาชาติ
Thai herbal recipes used as a remedy
for dental caries
10. Knowledge of Thai traditional healers Katesirin Maneenoon Oral นานาชาติ
on the utilization of medicinal plants
for psoriasis treatment in the lower
part of southern peninsular Thailand
11. Effect of Rhodomyrtus tomentosa Surasak Limsuwan Poster นานาชาติ
(Aiton) Hassk. Extracts on quorum
sensing system of Chromobacterium
violaceum
12. Ethnobotanical survey of medicinal Oratai Neamsuvan Poster นานาชาติ 15th Flora of Thailand
and edible plants from mangrove and Meeting,Chiang Mai, November
beach forest in Sating Phra peninsula, 2011
Songkhla Province ณ Queen Sirikit Botanic
Garden, Chiang Mai
8-11 November 2011

44
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ชื่อโครงการวิจัย ผู้นาเสนอ รูปแบบการ การประชุม ชื่อการประชุม
นาเสนอ ระดับ
13. การสารวจพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการไข้ นฤมล เส้งนนท์* บรรยาย ชาติ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์
จากป่าชายเลนและป่าชายหาด บริเวณ อรทัย เนียมสุวรรณ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 28 - 30 มีนาคม 2555
ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ปี พ.ศ 2555
1. An application of traditional Thai Chusri S,* Oral นานาชาติ 16th International Congress of
herbal recipes as an alternative Maneenoon K, Oriental Medicine
antibiofilm agent Limsuwan S Coex in Seoul, Korea
14-16 Sep 2012
2. Anti-Streptococcus mutans activity of Joycharat N,* Oral นานาชาติ Gordon Research Conferences:
Albizia myriophylla Voravuthikunchai SP, New Antibacterial Discovery
Rachderm A, and Development
Chanpate P, Lucca in Tuscany, Barga
Tongwong P 15-20 April 2012
3. Thai Herbal Recipe (THR-SK010) เจษฎาพร บุญพ่อมี Poster นานาชาติ Natural Products Research and
Preparation for Topical Treatment of Development Center (NPRDC),
Diabetic Ulcers Science and Technology
Research Institute (STRI),
The Fourth International
Conference on Natural
Products for Health and
Beauty
Chiang Mai University,
Chiang Mai, 28-30 Nov. 2012
4. Quercus infectoria Olivier (Nutgalls) Julalak Chokpaisarn Oral นานาชาติ Natural Products Research and
preparation for topical treatment of Anuchit Ratsamee Development Center (NPRDC),
diabetic foot disorders Wisarut Rattanakornku Science and Technology
Sasitorn Chusri Research Institute (STRI),
Supayang Piyawan The Fourth International
Voravuthikunchai Conference on Natural
5. Resistant modifying ability of Thanyaluck Siriyong* Oral นานาชาติ Products for Health and
Holarrhena antidysenterica in Sasitorn Chusri Beauty
combination with conventional Chiang Mai University,
antibiotics against Acinetobacter Chiang Mai, 28-30 Nov. 2012
baumannii
6. Knowledge of Traditional Healers on เจษฎาพร บุญพ่อมี Poster นานาชาติ The AIC Unsyiah & IMT-GT
Utilization of Medicinal Plants to Uninet Biosciences Conference
Treat Snakebite, Nakhon Si 2012 in Banda Aceh, Indonesia.
Thammarat, Peninsular Thailand” November 22-24, 2012
7. การรวบรวมภูมิปัญญาการนวดไทยรักษาโรค ดวงทิพย์ อรัญดร Poster ชาติ ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารสุข
อัมพฤกษ์ อัมพาตของหมอพื้นบ้านตามแบบ ประจาปี 2555 เทิดพระเกียรติ 120
แผนของหมอละออง เหมรา อาเภอบ้านตา ปี ชาตกาล สมเด็จพระมหิตลาธิเบ
ขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
8. การปริวรรตหนังสือบุดขาวของหมอวงศ์ อรทัย เนียมสุวรรณ Poster ชาติ ชนก "ก้าวตามรอยพระบาทที่มุ่งมั่น
พิมพ์ท่าทอง อาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุ เพื่อสร้างสรรค์การแพทย์และการ
ราษฎร์ธานี สาธารณสุขไทย ณ ศูนย์ประชุม

45
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ชื่อโครงการวิจัย ผู้นาเสนอ รูปแบบการ การประชุม ชื่อการประชุม
นาเสนอ ระดับ
9. การศึกษาการนวดกระเบนเหน็บลดอาการ สลิลทิพย์ ฟุ้งธรรมสาร Oral ชาติ นานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ
ปวดประจาเดือนในอาสาสมัครตามวิธีการนวด นลินวรรรณ ชลสงคราม 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ของหมอสมพร เขมะพันธุ์มนัส เนตรนภา เพ็ชรมณี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สิริพร จารุกิตติ์สกุล ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555
สนั่น ศุภธีรสกุล
10. การศึกษาภูมิปัญญาการนวดรักษาโรคซางใน กชกร มุสิกพงษ์* Oral ชาติ
เด็กของหมอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดกระบี่ กมลชนก ทิมรอด
กรณีศึกษาหมอทวี หมันหมาดและหมอปีปี ทิพย์นภาภรณ์ หมวดใหม่
ปราบเภท ปาจรีย์ ขาวสุด
สนั่น ศุภธีรสกุล
11. สารลดการดื้อยา: ทางเลือกใหม่ในการ ศศิธร ชูศรี* Oral ชาติ
ประยุกต์ใช้สมุนไพร ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
ปิ่นอนงค์ ณ พัทลุง
ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์
วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ
12. ประสิทธิภาพของตารับยาพื้นบ้าน: จากภูมิ ศศิธร ชูศรี* Oral ชาติ
ปัญญาไทยสู่การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล
คุณัญญา สมเพ็ชร
ทรงชัย ศรีชาย
สมโชค มุขดี
โสภณ จันทร์ศรีสว่างวงศ์
จารุวรรณ ลิ้มสง่าวรนันท์
ณวรา สวนอินทร์
ปานเกศ สิทธิชัย
วิทยา จิตรานนท์
13. การปริวรรตตารับยาพื้นบ้านและการศึกษาพืช ชัยพร กาญจนอักษร* Oral ชาติ
สมุนไพรในหนังสือบุดขาว: กรณีศึกษาตารับ ณัฐชนา ทองแดง
ยาที่ตกทอดมายังหมอแฉลม มงคล จังหวัดสุ ธีราภรณ์ ศรีอุ่น
ราษฎร์ธานี เกศริน มณีนูน
เปรมินทร์ คาระวี
14. การศึกษาพืชสมุนไพรรักษามะเร็งของหมอ กรวิกา เลื่อนแก้ว* Oral ชาติ
พื้นบ้านในจังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา มลธิชา เพชรชุม
ศรัณยา จันษร
เกศริน มณีนูน
15. การสารวจพฤกษศาสตร์พื้นบ้านพืชป่ากินได้ อิศรารัตน์ พุ่มทอง Oral ชาติ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
ในเกาะพงัน อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่
ราษฎร์ธานี 38 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม
2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็ม
เพรส จังหวัดเชียงใหม่
16. Resistant Modifying Ability of ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์ Poster นานาชาติ The 4th International
Holarrhena antidysenterica Extracts Conference on Natural
against Acinetobacter baumannii Products for Health and
Beauty (NATPRO4) “Future
Trends in Health Products :
Safety and Effectiveness for
All”
November 28-30, 2012
Chiang Mai Orchid Hotel,
Chiang Mai, Thailand
46
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ชื่อโครงการวิจัย ผู้นาเสนอ รูปแบบการ การประชุม ชื่อการประชุม
นาเสนอ ระดับ
ปี พ.ศ. 2556
1. การสารวจเบือ้ งต้นของสมุนไพรเฉพาะโรค นฤมล เส้งนนท์ Poster ชาติ การประชุมวิชาการพฤษศาสตร์แห่ง
สตรี จากอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อรทัย เนียมสุวรรณ ประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 3-5
จังหวัดกระบี่ เมษายน 2556 ณ อาคารหอประชุม
2. การสารวจเบือ้ งต้นของพืชสมุนไพรรักษา ปฐมา จันทรพล Poster ชาติ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
อาการไข้ จากอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อรทัย เนียมสุวรรณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก
จังหวัดกระบี่ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2557
1. Molecularly Imprinted Polymer Pamornrat Kueseng Poster ชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัย
prepared by Custom-Made Microwave Chonlatid Sontimuang ลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
Heating for Analysis of Atrazine 3-4 ก.ค. 2557
Herbicide
2. Chemical constituents and biological Nantiya Joycharat Poster นานาชาติ Euro-American conference for
properties of Albizia myriophylla wood Academic disciplines
ปี พ.ศ. 2559
1. การรวบรวมภูมิปัญญาการนวดไทยรักษาโรค กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร ชาติ การประชุมวิชาการระดัชาติ “วลัย
อัมพฤกษ์ อัมพาตของหมอพื้นบ้านตามแบบ ลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8”
แผนของหมอละออง เหมรา อาเภอบ้านตา วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559
ขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. Effects of short-term Chronic Lard-Or Chaweewan Jansakul Oral Internatio The International Bioscience
Palm oil Consumption on Vascular nal and the 6th International PSU-
functions in Middle-aged male rats UNS Bioscience Conference –
IBSC 2016

47
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาคผนวก 3 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

บทความวิจยั เรื่อง เจ้าของผลงานวิจัย วารสารทีต่ ีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2553
1. Terpenoid constituents and antifungal Nantiya Joycharat Canadian Journal of Chemistry
activity of Aglaia forbesii seed againstPatmaporn Plodpai Vol.88 2010 (page 937-944)
phytopathogens Kanda Panthong
Boon-ek Yingyongnarongkul
Supayang Voravuthikunchai
2. การตรวจสอบมาตรฐานพริกไทยล่อนและขิงที่มี สันติ แซ่เต็ง วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
จาหน่ายในร้านขายยาสมุนไพรในอาเภอ ภัสสร ศิริมหาชัย Vol.13 No.1 Jan.-Jun. 2010 (page
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภิมลมาส รัตนบุรี 11-19)
Standardization of Piper nigrum and เสาวนีย์ เจ๊ะเหยง
Zingiber officinale from Tradition Thai กมลวรรณ สุกแดง
Drug Store in Hatyai, Songkhla เฉลิมขวัญ ฤทธิ์ทอง
บัวขวัญ อุ่นเสียม
พัชรา เจริญวิลาศพงษ์
อรพรรณ สกุลแก้ว
รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล
3. การศึกษาการปนปลอมสารสเตียรอยด์ เพรดนิโซ สิรินทิพย์ วิชญวรนันท์ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
โลนและเด็กซ่าเมทธาโซนในยาแผนโบราณ ใน ดวงทิพย์ อรัญดร Vol.13 No.1 Jan.-Jun. 2010 (page
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สรียา แซ่ลิ่ม 21-30)
Study on Adulteration of Steroids, อภิณัฐ คล้ายสถิต
Prednisolone and Dexamethasone in ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย
Traditional Thai Medicines in Hat-Yai,
Songkhla
ปี พ.ศ. 2554
1. Potential antibiotic and anti-infective Surasak Limsuwan Phytomedicine
effects of rhodomyrtone from Anne Hesseling-Meinders Vol.18, Issue 11, 15 August 2011
Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. Supayang Voravuthikunchai (page 934-340)
on Streptococcus pyogenes as revealed Jan Maarten van Dijl
by proteomics Oliver Kayser

2. การรวบรวมภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอาเภอ กชกร สุขจันทร์ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา กรณีศึกษาหมอไข่ โก เบญจพร บัวชุม และมนุษยศาสตร์
สินทธุ์ วิลาวรรณ ศรีพล Vol.17 No.1 Jan.-Feb. 2011 (page
The Compilation of Folk Medicine Healer อุทุมพร ทินสุวรรณ์ 124-132)
Knowledge in “Ruttaphum District, รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล
Songkhla Province” A Case Study of
Mr.Khai Kosin
3. Damage of staphylococcal cytoplasmic Chusri S. Letters in Applied Microbiology
membrane by Quercus infectoria G. Voravuthikunchai SP. Vol.52 Issue 6 June 2011 (page
Olivier and its components. 565-572)
ปี พ.ศ. 2555
1. In vitro antibacterial activity of ethanol Sasitorn Chusri Journal of Medicinal Plants
extracts of nine herbal formulas and its Nattawan Chicoch Research
plant components used for skin Wanvalit Thongza-ard Vol.5, No.18 15 May,2012
infections in Southern Thailand Surasak Limsuwan วารสารอยู่ในฐานข้อมูล ISI (ค่า Impact

48
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
บทความวิจยั เรื่อง เจ้าของผลงานวิจัย วารสารทีต่ ีพิมพ์
Supayang Voravuthikunchai Factor =0.879)
2. Anti-Streptococcus mutans efficacy of Naniya Joycharat Pharmacatical Biology
Thai herbal formula used as a remedy Surasak Limsuwan Vol.50, No.8 August 2012 (page 941-
for dental caries Sanan Subhadhirasakul 947)
Supayang Voravuthikunchai วารสารอยู่ในฐานข้อมูล ISI
Saranyabhong Pratumwan (ค่า Impact Factor =0.878)
Idris MAD-A-Hin
Wanlapa Nuankaew
Atchariya Promsawat
3. A Survey of Medicinal Plants in Mangrove Oratai Neamsuvan Journal of Medicinal Plants
and Beach Forests from Sating Phra Patcharin Singdam Research
Peninsula, Songkhla Province, Thailand Kornkanok Yingcharoen Vol. 6(12), pp. 2421-2437
Narumon Sengnon , 30 March, 2012
วารสารอยู่ในฐานข้อมูล ISI
(ค่า Impact Factor = 0.879)
4. การสารวจพืชสมุนไพรที่ใช้เพื่อบารุง จากป่า อรทัย เนียมสุวรรณ วิทยาศาสตร์บูรพา
ชุมชนบ้านทุ่งสูง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ฉบับที่ 2 ปีที่ 17 (กรกฎาคม – ธันวาคม
2555)
5. แนวทางการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพการแพทย์ มานะ รักษ์วงศ์ สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
แผนไทย มนุษย์ศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค. -
มี.ค. 55) หน้า 135-181
6. Anti-biofilm activity of Quercus infectoria S. Chusri Letters in Applied Microbiology
G. Olivier against methicilln-resistant P.N. Phatthalung Volume 54, Issue 6, pages 511–
Staphylococcus aureus S.P. Voravuthikunchai 517, June 2012
7. Mechanical properties and cure test of a SA-AD Riyajan Rubber Chemistry and Technology
natural rubber/poly(vinyl alcohol) blend Suwit Chaiponban Vol. 85, No. 1, pp.147-156 (2012)
Sasitorn Chusri
Supayang Piyawan
Voravuthikunchai
8. Anti-quorum sensing activity of Thai Surasak Limsuwan Journal of Medicinal Plants
medicinal plants Sasitorn Chusri Research
Watcharapong Mitsuwan Accepted 10 Feb. 2012
Supayang Piyawan Vol.6(xx), pp. xxx-xxx 23 April 2012
Voravuthikunchai วารสารอยู่ในฐานข้อมูล ISI (ค่า Impact
Factor =0.879)
9. Thai ethnomedicinal plants as resistant Pinanong Na Phatthalung BMC Complementary&Alternative
modifying agents for combating Sasitorn Chusai Medicine
acinetobacter baumannii infections Supayang Piyawan Publication date : 26 April 2012
Voravuthikunchai วารสารอยู่ในฐานข้อมูล ISI (ค่า Impact
Factor =1)
10. Inhibition of Staphylococcus epidermidis S. Chusri Evidence-Based Complementary
Biofilm Formation by Traditional Thai K. Sompetch and Alterative Medicine
Herbal Recipes Used for Wound S. Mukdee Vol. 2012 Article ID 159797 August
Treatment S. Jansrisewangwong 2012
T. Srichai (ค่า Impact Factor =4.774)
K. Maneenoon
S. Limsuwan
S.P. Voravuthikunchai

49
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
บทความวิจยั เรื่อง เจ้าของผลงานวิจัย วารสารทีต่ ีพิมพ์
11. A survey of folk remedies for Oratai Neamsuvan Journal of Ethnopharmacology
gastrointestinal tract diseases from Tuwaeyah Tuwaemaengae Accepted 10 July 2012
Thailand’s three southern border Fatin Bensulong Available online 8 August 2012
provinces Asma Asae P.11-22
Kholeel Mosamae
12. ผลของการนวดกระเบนเหน็บตามวิธีการของ สลิลทิพย์ ฟุ้งธรรมสาร วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
หมอคณิต เขมะพันธุ์มนัส ต่ออาการปวด นลินวรรณ ชลสงคราม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ประจาเดือน เนตรนภา เพ็ชรมณี 2555
Effect of Sacral Massage by Method of สิริพร จารุกิตติ์สกุล หน้าที่ 66-74
Mr.Khanit Khemapanmanat to Reduce สนั่น ศุภธีรสกุล
Dysmenorrhea
13. Antibacterial Activity of Rhodomyrtus Surasak Limsuwan Evidence-Based Complementary
tomentosa (Aiton) Hassk. Leaf Extract Oliver Kayser and Alternative Medicine
against Clinical Isolates of Streptococcus Supayang Piyawan Volume 2012, Article ID 697183, 6
pyogenes. Voravuthikunchai pages
doi:10.1155/2012/697183
(4.77 Impact Factor)
14. พฤกศาสตร์พื้นบ้านของพืชกินได้จากป่าชายเลน อรทัย เนียมสุวรรณ วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
และป่าชายหาด บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ นฤมล เส้งนนท์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (2012)
จังหวัดสงขลา กรกนก ยิ่งเจริญ หน้าที่ 981 - 991
Ethnobotany of Edible Plants from พัชรินทร์ สิงห์ดา
Mangrove and Beach Forest in Sating
Phra Peninsula, Songkhla Province
15. การสารวจภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรจากหนังสือ อรทัย เนียมสุวรรณ วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บุดขาวของหมอวงศ์ พิมท่าทอง อาเภอบ้านตา ซาลายา กูนิง สุขภาพ (Thai Pharmaceutical and
ขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม Health Science Journal)
ศิริขวัญ มณี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน
เจษฎาพร บุญพ่อมี, 2555)
พัชรวลัย ใจสมุทร
ปี พ.ศ. 2556
1. A Survey of folk medicinal and edible Oratai Neamsuvan American-Eurasian Journal of
plants from local markets, Phatthalung Manita Choommaya Sustainable Agriculture
Province, Thailand Rissara Jeenapong Vol. 7, No.4 page 269-281
Wilailuck Daechasit 2013
(SJR : Q.3)
2. Anti-quorum Sensing Activity of Medicinal Surasak Limsuwan Journal of Pure and Applied
Plants Used in Thai Traditional Medicine Sasitorn Chusri Microbiology
for Infection Watcharapong Mitsuwan Vol.7 No.3 September 2013
Supayang Piyawan Page 1717-1724
Voravuthikunchai วารสารอยู่ในฐานข้อมูล ISI
(ค่า Impact Factor =0.054)
และฐาน Scopus
(SJR : Q.4)
3. Obtusinones D and E, linear and angular Abdul-wahab Salae Tetrahedron Letters
fused dimeric icetexane diterpenoids Nawong Boonnak Vol. 54, No.11, March 2013
from Premna obtusifolia roots page 1356-1359
(ค่า Impact Factor =2.683)
(SJR : Q.2)

50
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
บทความวิจยั เรื่อง เจ้าของผลงานวิจัย วารสารทีต่ ีพิมพ์
4. An Effective Antibiofilm Agent Against Sasitorn Chusri Microbial Drug Resistance
Pseudomonas aeruginosa Biofilm from Wittaya Jittanon Vol. 19, No.5, 2013
Traditional Thai Herbal Recipes Used for Katesarin Maneenoon page 337-343
Wound Treatments Supayang Piyawan (ค่า Impact Factor =2.364)
Voravuthikunchai (SJR : Q.2)

5. Thai Herbal Formulas Used for Wound Sasitorn Chusri The Journal of alternative and
Treatment : A Study of Their Sukanya Settharaksa complementary medicine
Antibacterial Potency, Anti-Inflammatory, Julalak Chokpaisarn Vol. 19, No.7, 2013
Antioxidant, and Cytotoxicity Effects Surasak Limsuwan page 671-676
Supayang Piyawan (ค่า Impact Factor =1.464)
Voravuthikunchai (SJR : Q.1)
6. Prenylated Flavone from Roots of a Kanda Panthong JOURNAL OF THE BRAZILIAN
Hybrid between Artocarpus Kanogwan Tohdee CHEMICAL SOCIETY
heterophyllus and Artocarpus integer Nonporn Hutadtlok-Towatana Vol. 24, No.10, 2013
and its Biological Activities Supayang Piyawan page 1656-1661
Voravuthikunchai (SJR : Q.2)
Sasitorn Chusri
7. การศึกษาองค์ความรู้การรักษาโรคอัมพฤกษ์- อรทัย เนียมสุวรรณ วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ
อัมพาต ของหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษา หมอสม จริยา บุญทอง สุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน -
พร สุดใจ จากจังหวัดชุมพร มัทนียา บุญแก้ว มิถุนายน 2556) หน้าที่ 51-57
หนึ่งฤทัย สุดรัก (ฐานข้อมูล สกอ.)
กชกร มุสกิ พงษ์
8. การสารวจสมุนไพรรักษาโรคริดสีดวง : อรทัย เนียมสุวรรณ วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ
กรณีศึกษาหนังสือบุดขาวของหมอรุ่ง ชูมณี ณญาดา เจริญสุข สุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน -
อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อัญชนา ทางรัตนสุวรรณ มิถุนายน 2556) หน้าที่ 43-50
สมพร ขุมทอง (ฐานข้อมูล สกอ.)
นฤมล เส้งนนท์
9. An ethnobotanical survey of medicinal Katesarin Maneenon Burapha University International
plants used for psoriasis treatment in Virasakdi Chongsuvivatwong Conference 2013
Songkhla, Phatthalung and Trang Winyu Wongwiwat Burapha University, Thailand
provinces, Thailand July 4-5, 2013
P 90-98
(งานตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ)

10. Effect of Tub Moa Gluea on Reducing Thapanee Keawjeen Burapha University International
Body Weight and Waist Circumference in Sanan Subhadhirasakul Conference 2013
Obese Women Werawath Mahathanatrakul Burapha University, Thailand
July 4-5, 2013
P 85-89
(งานตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ)
11. Quality control of Medicinal Plants in a Sirikan Mukda Burapha University International
Herbal Recipe for Sanan Subhadhirasakul Conference 2013
Hemorrhoid Treatment Burapha University, Thailand
July 4-5, 2013
P 90-98
(งานตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
51
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
บทความวิจยั เรื่อง เจ้าของผลงานวิจัย วารสารทีต่ ีพิมพ์
วิชาการระดับนานาชาติ)
12. พืชสมุนไพรไทย : ประยงค์ (Aglaia odorata นันทิยา จ้อยชะรัด วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Lour.) นันท์นภัส เพชรวรพันธ์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 5
Thai Medicinal Plant : Prayong (Aglaia บุญหลง ตุ้ยสุข ฉบับที่ 9 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2556
odorata Lour.) รัตนาวดี ศรีนวล
13. ฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสกุล Albizia Biological นันทิยา จ้อยชะรัด วารสารวิทยาศาสตร์
Activities of Albizia spp. สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 41 ฉบับที่ 3
หน้าที่ 542 - 566 ปี 2556
14. Obtusinones D and E, linear and angular Abdul-wahab Salae Tetrahedron Letters
fused dimeric icetexane diterpenoids Nawong Boonnak 54 (2013) page 1356-1359
from Premna obtusifolia roots
15. (E)-2-[4-(Diethylamino)styryl]-1- Chantrapromma, S. Organic compounds
ethylpyridinium iodide monohydrate Boonnak, N.
Kaewanee, N.
Quah, C.K.
Fun, H.-K.
ปี พ.ศ. 2557
1. การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย : สุพรรณิกา ใจสมัน วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์
กรณีศึกษา หมอประวิทย์ แก้วทอง สนั่น ศุภธีรสกุล และมนุษยศาสตร์
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม
2557)
2. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเกิดสารประกอบ ธวัชชัย นาใจคง วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เชิงซ้อนกับเหล็กของสมุนไพรไทยบางชนิด อาซีด หวันยาวา ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม
กฤตพงษ์ เก้าเอี้ยน 2557)
จตุพร คงสุขนิรันดร์
สนั่น ศุภธีรสกุล
มาลินี วงศ์นาวา
นิสิตา บารุงวงศ์
3. Evaluation of antibacterial activity, Chusri S1, THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND
phytochemical constituents, and Sinvaraphan N, COMPLEMENTARY MEDICINE
cytotoxicity effects of Thai household Chaipak P, Volume 20, Number 12, 2014, pp.
ancient remedies Luxsananuwong A, 909–918 ª Mary Ann Liebert, Inc.
Voravuthikunchai SP. DOI: 10.1089/acm.2013.0173
4. Effects of Kaempferia parviflora rhizomes Yorsin S1, J Ethnopharmacol. 2014 Oct
dichloromethane extract on vascular Kanokwiroon K2, 28;156:162-74. doi:
functions in middle-aged male rat Radenahmad N3, 10.1016/j.jep.2014.08.020. Epub
Jansakul C4. 2014 Aug 27.
Q1
5. DEVELOPMENT AND VALIDATION OF LC- Tossaton Charoonratana, Kingkan International Journal of Pharmacy
MS METHOD FOR QUANTITATIVE Bunluepuech, Tun Chusut, and Pharmaceutical Sciences ISSN-
ANALYSIS OF A TRADITIONAL THAI Jirapornchai , Thanapat Songsak 0975-1491 Vol 6, Issue 8, 2014
ANTIHYPERTENSIVE HERBAL RECIPE ฐาน Scopus Q3
ปี พ.ศ. 2558
1. A SURVEY OF MEDICINAL PLANTS Oratai Neamsuvana Afr J Tradit Complement Altern
AROUND UPPER SONGKHLA LAKE, Narumon Sengnona Med. (2015) 12(2):133-143
THAILAND Nittaya Seemaphrika Q2
Metinee Chouychooa
Rojjana Rungrata
Sujittra Bunrasria

52
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
บทความวิจยั เรื่อง เจ้าของผลงานวิจัย วารสารทีต่ ีพิมพ์
2. Anti-HIV-1 integrase activity and Pattarapan Panthong Pharmaceutical Biology
molecular docking of compounds from Kingkan Bunluepuech Early Online: 1–6
Albizia procera bark Nawong Boonnak ! 2015 Informa Healthcare USA, Inc.
Prapaporn Chaniad DOI:
Somsak Pianwanit 10.3109/13880209.2015.1014568
 Chatchai Q3
Wattanapiromsakul
 Supinya Tewtrakul
3. Antioxidant, anti-cancer, and cytotoxic S. Chusri CyTA – Journal of Food
effects of Thai traditional herbal P. Singthong 2015 Vol.13, No.1, 40-48,
preparations consumed as rejuvenators T. Kaewmanee http://dx.doi.org/10.1080/19476337.
2014.909885
Q3
4. พืชสมุนไพรที่ใช้ดูแลสุขภาพสตรีจากอุทยาน อรทัย เนียมสุวรรณ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 20
แห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ ศรายุทธ ตันเถียร (ฉบับที่ 1) ม.ค. - มิ.ย. 58 (หน้า 118 -
132)
TCI กลุ่ม 1
5. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดย่านางแดง อภิชาติ บุญยัง The 3rd NEU National and
Antioxidant Activity of Bauhinia ประกาย บุตรดาวัน International Conference 2015
strychnifolia Extract กิ่งกาญจน์ บันลือพืช “Integrated Enhances Sustainable
สุภิญญา ติว๋ ตระกูล Knowledge”
สวนีย์ ไกรเทพ
6. Pharmacological justification of use of Janbaz KH1, Janbaz et al. Journal of
Solena heterophylla Lour. in Akhtar T2, Translational Medicine (2015)
gastrointestinal, respiratory and vascular Saqib F3, 13:134 DOI 10.1186/s12967-015-
disorders Imran I4, 0470-8
Zia-Ul-Haq M5,6, Q1
Jansakul C7,
De Feo V8,
Moga M9.
7. Enhanced dissolution and oral Weerapol Y1, Eur J Pharm Biopharm. 2015
bioavailability of nifedipine by Limmatvapirat S1, Apr;91:25-34. doi:
spontaneous emulsifying powders: Effect Jansakul C2, 10.1016/j.ejpb.2015.01.011. Epub
of solid carriers and dietary state Takeuchi H3, 2015 Jan 20.
Sriamornsak P4. Q2
8. A survey of medicinal plants for diabetes Oratai Neamsuvan, , Journal
treating from Chana and Nathawee Nareerat Madeebing, ofEthnopharmacology174(2015)82–
district, Songkhla province, Thailand Latepah Mah, 90
Wasana Lateh
Q1
9. Ethnomedicinal plants used by Maneenoon K1, Journal of Ethnobiology and
traditional healers in Phatthalung Khuniad C2,3, Ethnomedicine (2015) 11:43 DOI
province, PeninsularThailand Teanuan Y4,5, 10.1186/s13002-015-0031-5
Saedan N6, Q3
Prom-In S7,
Rukleng N8,
Kongpool W9,
Pinsook P10,
Wongwiwat W11

53
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
บทความวิจยั เรื่อง เจ้าของผลงานวิจัย วารสารทีต่ ีพิมพ์
10. Chemical constituents and biological Joycharat N1,2, PHARMACEUTICAL BIOLOGY
activities of Albizia myriophylla wood Boonma C1, VOLUME 54, ISSUE 1, 2016
Thammavong S3, Q3
Yingyongnarongkul BE4,
Limsuwan S1,2,
Voravuthikunchai SP2,5.
11. A survey of herbal formulas for skin Oratai Neamsuvan, , Abdulmalek Journal of Herbal Medicine
diseases from Thailand’s three southern Kama, Abeedah Salaemae, Volume 5, Issue 4, December 2015,
border provinces Suraiya Leesen, Pages 190–198
Nasreen Waedueramae Q3
12. Vasorelaxant effect of 3,5,7,3’,4’- Somruedee Yorsin, Yauwapa J Physiol Biomed Sci. 2015;28(1) : 5-
pentamethoxyflavone isolated from Sukpondma, Chaweewan 14
Kaempferia parviflore:partly stimulating Jansakul
the release of NO and H2S by rat thoracic
aorta

13. รายงานผู้ป่วย : การศึกษาประสิทธิผลของตารับ ฐาปนีย์ เขียวจีน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ยาทาน้าผึ้งว่านหางจระเข้เปรียบเทียบกับยา 1% กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
Silver sulfadiazine cream ต่อการหายของ 2558 (87-94)
แผลกดทับ TCI กลุ่ม2
14. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หลักสูตร มานะ รักษ์วงศ์ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 21ฉบับที่ 4
ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2558 (193-
221)
ปี พ.ศ. 2559
1. Plant materials for gastrointestinal Oratai Neamsuvan Thanchanok Journal of Ethnopharmacology
diseases used in Chawang District, Phumchareon 194 (2016) 179–187
Nakhon Si Thammarat Province, Thailand Wanisa Bunphan, Available online 7 September 2016
Wayanan Kaosaeng Q1
2. A survey of herbal weeds for treating skin Oratai Neamsuvan , Pattaraporn Journal of Ethnopharmacology 193
disorders from Southern Thailand: Bunmee (2016) 574–585
Songkhla and Krabi Province Available online 28 September
2016
Q1
3. Anti-HIV-1 Protease Activity of Kingkan BUNLUEPUECH1,* , Walailak J Sci & Tech 2016; 13(10):
Compounds from Cassia garrettiana Supinya TEWTRAKUL2 and 827-835.
Chatchai WATTANAPIROMSAKUL2 Scopus (Subject Area - Other)
4. Effects of 6 weeks oral administration of Chongsa W1, Journal of Ethnopharmacology 176
Phyllanthus acidus leaf water extract on Kanokwiroon K2, (2015) 79–89
the vascular functions of middle-aged Jansakul C3. Q1
male rats.

54
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาคผนวก 4 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

บทความวิชาการ เจ้าของบทความ วารสารทีต่ ีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2554
1. สารลดการดื้อยา (Resistant modifying agent): ดร.ศศิธร ชูศรี ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางเลือกใหม่ในการประยุกต์ใช้สมุนไพร (Thai Pharmaceutical and Health
Science Journal)
2. สารลดการดื้อยา (Resistant modifying agent): ศศิธร ชูศรี วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกใหม่ในการประยุกต์ใช้สมุนไพร ทางเลือก
ปีที่10 ฉบับที่3 กันยายน-ธันวาคม 2555
หน้าที่ 160-175
3. พืชสมุนไพรไทย : ประยงค์ (Aglaia odorata Lour.) นันทิยา จ้อยชะรัด วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Thai Medicinal Plant : Prayong (Aglaia นันท์นภัส เพชรวรพันธ์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 5
odorata Lour.) บุญหลง ตุ้ยสุข ฉบับที่ 9 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2556
รัตนาวดี ศรีนวล
ปี พ.ศ. 2557
1. ทบทวนพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรรักษาไข้ ปฐมา จันทรพล วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 6 (1) : 1-9 ปี
มาลาเรียในประเทศไทย อรทัย เนียมสุวรรณ 2557
TCI กลุ่ม 2

55
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาคผนวก 5 ผลที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

ชื่อผลงาน ประเภท/ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ วันที่ยื่นจด
ปีการศึกษา 2552
1. สื่อการเรียนการสอน เรื่อง “การนวดอัม โสตทัศนวัสดุ 22 มกราคม 2553
พฤกษ์ อัมพาต โดยสูตรการนวดของหมอ -
ประวิทย์ แก้วทอง”
2. สื่อการเรียนการสอน เรื่อง “การนวด โสตทัศนวัสดุ 3 มิถุนายน 2553
-
รักษาโรคมดลูกต่าและโรคหัวใจ”
3. สื่อการเรียนการสอน เรื่อง “ปฏิบัติการ โสตทัศนวัสดุ 9 กุมภาพันธ์ 2553
-
ทางเดินเส้นประธานสิบ”
4. การนวดรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับ โสตทัศนวัสดุ 1 เมษายน 2553
-
เส้นประสาทระดับเอว และโรคจับโปงเข่า
ปีการศึกษา 2554
1. กรรมวิธีการเตรียมผงขมิ้นชัน โดยวิธกี าร รองศาสตราจารย์ ดร.สนัน่ ศุภธีรสกุล - 22 มกราคม 2553
ออโต้เคลฟ (Autoclave) ดร.ศศิธร ชูศรี
ปีการศึกษา 2555
1. กรรมวิธีการเตรียมผงขมิ้นชัน โดยวิธกี าร รองศาสตราจารย์ ดร.สนัน่ ศุภธีรสกุล - 22 มกราคม 2553
ออโต้เคลฟ (Autoclave) ดร.ศศิธร ชูศรี
ปีการศึกษา 2556
1. กรรมวิธีการเตรียมผงขมิ้นชัน โดยวิธกี าร รองศาสตราจารย์ ดร.สนัน่ ศุภธีรสกุล อนุสิทธิบัตร 26 กรกฎาคม 2554
ออโต้เคลฟ (Autoclave) ดร.ศศิธร ชูศรี 1103000760
ออกให้ 22 มี.ค. 2556
หมดอายุ 25 ก.ค. 2560

56
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาคผนวก 6 ผลงานวิจัยที่ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่ให้การรับรองการนาไปใช้
บทความวิจยั เรื่อง เจ้าของผลงานวิจัย
ประโยชน์
ปีการศึกษา 2553
1. การพัฒนาการผลิตตารับยาสมุนไพรสาหรับโรคชิคุน พิชามญชุ์ อัครยศพงศ์ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
กุนยาและการศึกษาประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยทาง พัชรวลัย ใจสมุทร จ.สงขลา
คลินิก กุลภักดิ์ สุทธิภักดี ที่ 56/2554 : 14 มีนาคม 2554
นิศาชล แซ่ลิ่ม
พัชรินทร์ จันทะกูฎ
ศิริรัตน์ สว่างรัตน์
กฤตนัย มณีนวล
จิตติมา หลิวศิริ
โชติรส กปิลกาญจน์
2. ผลของการนวดเต้านมต่อการไหลของน้านมในมารดา นงลักษณ์ กุลวรรัตต์ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
หลังคลอด กรณีศึกษา หมอบุสมาวาตี ดือแระ กีรณา แท่นนิล จ.สงขลา
นภาพร หงส์สิทธิชัยกุล ที่ 55/2554 : 14 มีนาคม 2554
ปิยะนุช สุวรรณรัตน์
สุทธิวดี มุสิกพงศ์
3. การนวดรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สันติ แซ่เต็ง องค์การบริหารส่วนตาบลวังหิน
ระดับเอวและโรคจับโปงเข่า ณัฏฐภพ ร่มเย็น จ.นครศรีธรรมราช
วิลาวัลย์ เผือกชาย : 13 กุมภาพันธ์ 2554
ศิริลักษณ์ สว่างรัตน์
4. การนวดรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สันติ แซ่เต็ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
ระดับเอวและโรคจับโปงเข่า ณัฏฐภพ ร่มเย็น หนองเจ
วิลาวัลย์ เผือกชาย จ.นครศรีธรรมราช
ศิริลักษณ์ สว่างรัตน์ : 13 กุมภาพันธ์ 2554

5. ประสิทธิผลการนวดไทยรักษาอาการหัวไหล่ติดโดยวิธี อ.กชกร สุขจันทร์ งานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลป่า
ของหมอคณิต เขมะพันธุ์มนัส อ.รจนลักษณ์ เกือ้ กูล ตอง จ.ภูเก็ต
ผศ.รักษ์เกียรติ จิรันธร ที่ ภก.0027/รพ.2/2554
นางสาวซูไฮลา สมูซอ : 28 กุมภาพันธ์ 2554
นางสาวฟาตีฮะห์ อามะ
6. ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในพื้นที่ปก ดร. เกศริน มณีนูน งานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลคีรีรตั น์
ปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้า นางสาว น้าทิพย์ ชินนาพันธ์ นิคม จ.สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายผลิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาว นูรีฮัน มะแซ ที่ สฎ. 7014/2554
: 31 มีนาคม 2554
ปีการศึกษา 2554
1. ผลการนวดไทยโดยวิธีการของหมอคณิต เขมะพันธุ์ อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ คลินกิ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสะบ้า
มนัส ต่อช่วงรอคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วและ ผศ.เยาวเรศ สมทรัพย์ ย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ต่อการเจ็บครรภ์คลอด นางสาวอาทิตยา พิพัฒน์สุริยะ
นางสาวกมลพร แก้วหนู
นางสาวมัณฑนา เอื้อละพันธ์
นางสาวธัญญา สิงห์ดา
2. การศึกษาภูมิปัญญาหมอกระดูกในอาเภอคลองหอย อาจารย์ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงค์ คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนม อ.
โข่ง จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาหมอพร้อม ทองเสนอ ผศ.สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ พนม จ.สุราษฎร์ธานี
อาจารย์พีชยา อรุโณทัย
นางสาวจุฑารัตน์ ตรงจิตร
นางสาวธรทิพย์ เหล็กเพชร
นางสาววรรณฤดี ลีภัทรกิจ
57
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
หน่วยงานที่ให้การรับรองการนาไปใช้
บทความวิจยั เรื่อง เจ้าของผลงานวิจัย
ประโยชน์
3. องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพสตรีวัยหมดประจาเดือน อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพระ
ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ในจังหวัดสงขลา ผศ.รักษ์เกียรติ จิรันธร พรหม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุกัญญา กาลังเกื้อ
นางสาวสุนิษา สมโรย
นางสาวเสาวนีย์ เขียวมาก
ปีการศึกษา 2555
1. ผลการนวดไทยโดยวิธีการของหมอคณิต เขมะพันธุ์ อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสะบ้า
มนัส ต่อช่วงรอคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วและ ผศ.เยาวเรศ สมทรัพย์ ย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ต่อการเจ็บครรภ์คลอด นางสาวอาทิตยา พิพัฒน์สุริยะ วันที่เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2555
นางสาวกมลพร แก้วหนู
นางสาวมัณฑนา เอื้อละพันธ์
นางสาวธัญญา สิงห์ดา
2. การศึกษาภูมิปัญญาหมอกระดูกในอาเภอคลองหอย อาจารย์ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงค์ คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนม อ.
โข่ง จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาหมอพร้อม ทองเสนอ ผศ.สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ พนม
อาจารย์พีชยา อรุโณทัย จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวจุฑารัตน์ ตรงจิตร วันที่เผยแพร่ : 28 กุมภาพันธ์ 2555
นางสาวธรทิพย์ เหล็กเพชร
นางสาววรรณฤดี ลีภัทรกิจ
3. องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพสตรีวัยหมดประจาเดือน อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพระ
ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ในจังหวัดสงขลา ผศ.รักษ์เกียรติ จิรันธร พรหม อ.พระพรหม
นางสาวสุกัญญา กาลังเกื้อ จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุนิษา สมโรย วันที่เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2555
นางสาวเสาวนีย์ เขียวมาก
ปีการศึกษา 2556
1. ผลต่อการผ่อนคลายของน้ามันหอมระเหย จากช่อ ดร.ชลทิต สนธิเมือง สานักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
ดอกดาหลาในอาสาสมัครโดยวิธกี ารสูดดม อาจารย์พีขยา อรุโณทัย
นางสาวสุทธนี ครุนิอาจ
นางสาวจุฑารัตน์ วังชนะชัย
นางสาววริศรา เขียวดี
2. ผลต่อการผ่อนคลายของน้ามันหอมระเหย จากช่อ ดร.ชลทิต สนธิเมือง สานักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
ดอกดาหลาในอาสาสมัครโดยวิธกี ารสูดดม อาจารย์พีขยา อรุโณทัย
ภายใต้โครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร “การสกัด นางสาวสุทธนี ครุนิอาจ
น้ามันหอมระเหยจากช่อดอกดาหลา” นางสาวจุฑารัตน์ วังชนะชัย
นางสาววริศรา เขียวดี
3. การพัฒนาตารับยาแผนไทย “ยาสมานแผล” เพื่อ ดร.ศศิธร ชูศรี รพ.สต.ท่าข้าม จ.สงขลา
รักษาแผลในผู้ป่วยเบาหวาน รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล รพ.สต.คลองแห จ.สงขลา
อ.เจษฎาพร บุญพ่อมี รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา
นางสาวชฎาภรณ์ จินดามณี ศูนย์บริการสาธารณสุขอู่ท.ส. จ.สงขลา
นายสุวิทย์ จบถิ่น ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2
นางสาวกิจจา รัตนศิริ จ.สงขลา
นางสาวกัญญาณี จริงจิตต์ รพ.สต.เกาะแต้ว จ.สงขลา
นางสาวชุนาพร ศรีเทพ
นางสาวปิ่นมนัส ยินเจริญ
4. ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร ดร.เกศริน มณีนูน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ในเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ ดร.ทพ.ประกาศ สว่างโชติ
ภายใต้โครงการ “เยาวชนร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์” นางสาววารยา ยาฝาด
นางสาวอามานี ยีขุน
นางสาวคอรีเยาะ อะแซ

58
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
หน่วยงานที่ให้การรับรองการนาไปใช้
บทความวิจยั เรื่อง เจ้าของผลงานวิจัย
ประโยชน์
5. การศึกษาผลของยาใส่แผลจากเบญกานีต่อการรักษา ดร.ศศิธร ชูศรี รพ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
แผลผู้ป่วยเบาหวาน อ.เจษฎาพร บุญพ่อมี รพ.สต.ควนลัง จ.สงขลา
นายวิศรุต รัตนากรกุล รพ.สต.คลองอู่ตะเภา จ.สงขลา
นายอนุชิต รัศมี รพ.สต.บ้านพรุ จ.สงขลา
6. การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาโรคลมปลาย อาจารย์ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงค์ รพ.สต.โพพระ อ.เมือง
ปัตคาดสัญญาณ 5 หลัง ด้วยวิธีการนวดแบบราช ผศ.สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ จ.เพชรบุรี
สานัก พท.ธีรวัฒน์ สุดขาว
นางสาวจันทร์จิรา ชูแสง
นางสาวจันทร์ทิพย์ ล้วนฤทธิ์
นายพงพัฒน์ ทองจันทร์
7. ผลของยาโลหิตหญิงสาวต่อภาวะประจาเดือนมาไม่ อาจารย์ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงค์ รพ.สต.บ้านคลองเสียด
ปกติในอาสาสมัคร ผศ.สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ จ.กระบี่
อาจารย์สิริพร จารุกิตติ์สกุล
นายวรายุทธ อุทังโค
นางสาวจันทนี สิขะโต
นางสาวธิดาลักษณ์ จาเริญนุสิต
นางสาวสุคนธา คงลา
ปีการศึกษา 2557
1. ผลต่อความผ่อนคลายของน้ามันหอมระเหยจากดอก สโรชา หมื่นสิทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีบในอาสาสมัครสุขภาพดี สุนิสา หลีหมุด
ฮุสนา มุขศรีประเสริฐ
ดร.ณวงศ์ บุนนาค
อ.พีชยา อรุโณทัย
อ.ฐาปนีย์ เขียวจีน

59
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาคผนวก 7 ผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท

ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลงานนาเสนอ/ตีพิมพ์
ปีการศึกษา 2555
1. Mr. Sonesay องค์ประกอบทางเคมีจากเนื้อไม้ของชะเอมไทย Nantiya Joycharat, Sonesay Thammavong,
Thammavong เเละฤทธิ์ทางชีวภาพ Surasak Limsuwan, Sirilux Homlaead, Supayang
5411420004 Piyawan Voravuthikunchai, Boon-ek
Yingyongnarongkul, Sukanya Dej-adisai and Sanan
Subhadhirasakul. . "Antibacterial Substances from
Albizia myriophylla Wood against Cariogenic
Streptococcus mutans", ARCHIVES OF
PHARMACAL RESEARCH
ปีการศึกษา 2556
1. นางสาวฐาปนีย์ เขียวจีน ผลของการทับหมอเกลือและอบไอน้าสมุนไพร Keawjeen T, Subhadhirasakul S. "Effect of Tub
5311420001 ต่อการลดน้าหนักและขนาดรอบเอวของ Moa Gluea on Reducing Body Weight and Waist
อาสาสมัครที่มีภาวะอ้วน Circumference in Obese Women", ใน Burapha
University International Conference 2013 (BUU
2013). 4-5 กรกฎาคม 2556. Jomtein Palm Beach
Hotel & Resort, Pattaya, Thailand : Burapha
University,Thailand
2. นายวิญญู วงศ์วิวัฒน์ ภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอ Winyu Wongwiwat, Katesarin Maneenoon,
5311420005 พื้นบ้านในจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล Virasakdi Chongsuvivatwong. "An ethnobotanical
survey of medicinal plants used for psoriasis
treatment in Songkhla, Phatthalung and Trang
provinces, Thailand", ใน Burapha University
International Conference 2013 (BUU 2013) . 4-5
July 2013. Jomtein Palm Beach Hotel & Resort,
Pattaya, Thailand : Burapha University,Thailand.
3. นางสาวสิริกานต์ มุกข์ดา ศึกษาผลของการรักษาโรคริดสีดวงทวารด้วย Mukda S, Subhadhirasakul S. "Quality control of
5311420006 ตารับยาสมุนไพร medicinal plants in a herbal recipe for
hemorrhoid treatment", ใน Burapha University
International Conference 2013 (BUU 2013) . 4-5
กรกฎาคม 2556. Jomtein Palm Beach Hotel &
Resort, Pattaya, Thailand : Burapha
University,Thailand.
4. นางสาวธัญญลักษณ์ ศิริ ฤทธิ์ลดการดื้อยาปฏิชีวนะของสารสกัดจากโมก Chusri S., Siriyong T.,Na-Phatthalung
ยงค์ หลวง ต่อ Acinetobacter baumannii P.,Maneenoon K., and Voravuthikunchai S.P.. .
5511420003 "Resistance modifying agents from Apocynaceae
ethnomedicinal plants against multidrug resistant
Acinetobacter baumannii", EVIDENCE-BASED
COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
Chusri S., Siriyong T.,Na-Phatthalung P.,Paosen
S.,and Voravuthikunchai S.P. . "Mechanisms of
Holarrhena antidysenterica as a resistance
modifier against clinical isolates Acinetobacter
baumannii", MICROBIOLOGICAL RESEARCH
Siriyong T.,Phetphrom P.,Choonoo M., Kaewsak
W.,Maneenoon K., Chusri S.. "Resistant modifying
ability of Apocynaceae extracts in combination
with conventional antibiotics against
60
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลงานนาเสนอ/ตีพิมพ์
Acinetobacter baumannii", ใน The 16th
International Congress of Oriental Medicine . 14-
16 September 2012. Seoul,Korea : World
Traditional Medicine EXPO in Sancheong
Siriyong T. and Chusri S. "Resistant modifying
ability of Holarrhena antidysenterica in
combination with conventional antibiotics against
Acinetobacter baumannii", ใน The 4th
International Conference on Natural Products for
Health and Beauty . 28-30 November 2012.
Chiang Mai : Natural Products Research and
Development Center, Science and Technology
Research Institute, Chiang mai University,
Thailand.
5. นางสาวปริยาภัทร สิงห์ ความสามารถด้านการต้านอนุมูลอิสระของ S. Chusri, P.Singthong, T.Kaewmanee. .
ทอง ตารับยาแผนไทย เเละการประยุกต์ใช้ระดับ "Antioxidant, anti-cancer, and cytotoxic effects of
5511420004 คลีนิค Thai traditional herbal preparation", CYTA -
JOURNAL OF FOOD
P.Singthong, T.Kaewmanee, S. Chusri. "The
beneficial role of Thai Traditional ancient recipes
as natural antioxidants", ใน Burapha University
International conference 2013 . July 4-5, 2013.
Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya,
Thailand : Burapha University
6. นางสาวพิชชานันท์ เธียร การศึกษาฤทธิ์ยบั ยั้งเอมไซม์แอลฟากลูไคซีเดส พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์. "α-Glucosidase and
ทองอินทร์ และแอลฟาอะไมเลสของตารับยาไทย และ α-Amylase Inhibitory Activities of Thai Folk
5511420005 การศึกษาพฤษเคมีของเปลือกต้นไข่เน่าและ Antidiabetes Formularies", ใน The 3rd Current
สารสาคัญ Drug Development Internation Conference (CDD
2014) . 1-3 May 2014. Pavilion Queen's Bay Krabi,
Ao Nang Beach, Krabi, Thalind : Faculty of
Phamaceutical Science, Prince of Songkla
University Phvtomedicine and Pharmaceutical
Biotecchnology Research Center Drng Delivery
System Excellence Center
7. นางสาวสิริรัตน์ ทองรอด กลไกการออกฤทธิ์ของตารับยาสมุนไพรต่อเชื้อ Sasitorn Chusri, Julalak Chokpaisarn, Surasak
5511420008 Staphylococci ที่แยกได้จากโรคเต้านมโค Limsuwan and Supayang Piyawan
อักเสบ Voravuthikunchai, Sirirat Tongrod. . "Antagonistic
interactions of 'Ya-Sa-Marn-Phlae' ethanol extract
in combination with topical antiseptics clinical
isolate of Staphylococcus aureus", BIOMED
RESEARCH INTERNATIONAL
Sirirat Tongrod, Sasitorn Chusri, Jongkon Saising.
"Anyibacterial activity of a traditional Thai herbal
recipe, its medicinal plant components and
chemical constituents against Staphylococci spp.
Isolated from bovine mastitis", ใน Burapha
University International Conference 2013 . 4-5
July 2556. Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya,
Chonburi, Thailand : Burapha University

61
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลงานนาเสนอ/ตีพิมพ์
ปีการศึกษา 2557
1.นางสาวอิศรารัตน์ พุ่มทอง การสารวจสมุนไพรในอาเภอเกาะพะงัน อิศรารัตน์ พุ่มทอง. "Ethnobotanical of edible wild
5411420003 จังหวัดสุราษฏ์ธานี plants in Phangan Lsland, Surathani province,
Thailand", ใน The 38 th congress on science and
technology of Thailand (STT38) . 17-19/10/2555.
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ : The
science socity of Thailand under the Patronage of
His Majesty the King
2.นางสาวจันทร์เพ็ญ ธรรมพร การศึกษาพืชสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านในจังหวัด จันทร์เพ็ญ ธรรมพร เกศริน มณีนูน นิสติ า บารุงวงศ์ และ
5511420002 สงขลาใช้รักษาโรคตับและการทดสอบฤทธิ์ของ มาลินี วงศ์นาวา. . "การใช้สมุนไพรรักษาโรคตับของหมอ
ตารับยา ที่ได้คัดเลือกในการป้องกันความเป็น พื้นบ้านในจังหวัดสงขลา", วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
พิษต่อตับที่ถูกเหนีย่ วนาด้วยพาราเซตามอลใน จันทร์เพ็ญ ธรรมพร เกศริน มณีนูน นิสติ า บารุงวงศ์ และ
หนูขาว มาลินี วงศ์นาวา. "การศึกษาภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
รักษาโรคตับจากหมอพื้นบ้าน ในจังหวัดสงขลา", ใน ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน . 17-18
กรกฎาคม 2557. โรงแรมธรรมรันทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง :
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
3.นางสาวปฐมา จันทรพล การสารวจพืชสมุนไพรรักษาโรคที่มีอาการไข้ ปฐมา จันทรพล, ศรายุทธ ตันเถียร และ อรทัย เนียม
5611420003 จากสวนครัวของหมอพื้นบ้าน และพื้นที่ สุวรรณ. 42. "ความหลากหลายของพืชสมุนไพรสาหรับ
ธรรมชาติในจังหวัดกระบี่ รักษาอาการไข้ จากอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
จังหวัดกระบี่ (diversity of Medicinal Plants for
Fever Healing from Khao Phanom Benja National
Park, Krabi Province)", วารสารวิทยาศาสตร์ มข. .
(42), 313-326.
4.นางสาวกัญทร ยินเจริญ การศึกษาประสิทธิภาพของสูตรตารับยาสมาน กัญทร ยินเจริญ และ ศศิธร ชูศรี. "การศึกษาฤทธิ์ตา้ นไบ
5611420004 แผลในการต้านไบโอฟิล์มของแบคทีเรีย โอฟิล์มของยาสมานแผลและสารสกัดเปลือกมังคุด (anti-
biofilm activity of Ya-Sa-Marn-Phlae and Garcinia
mangostana L. (pericarp) extract)", ใน สหวิทยาการ:
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน . 17-
18 กรกฎาคม 2557. โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
: สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณะสุขเครือข่าย
วิทยาลัยพยาบายและวิทยาการสาธารณสุขภาคใต้ ร่วมกับ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เครือข่ายบริการ
สุขภาพที่ 11 และ 12.
5. Ms. Srey Chansorphea Chemical study of eEtlingera latior C. Srey,C. Sontimuang,S. Thengyai,C.Ovatlarnporn
5611420009 (Zingiberaceae)-Rhizome and Its alpha- and P. Puttarak. . "Anti alpha-glucosidase,anti
Glucosidase and alpha-Amylase alpha-amylase,anti-oxidation and anti-
Inhibitory Activities inflammation activities of Etlingera elatior
rhizome
Chansorphea Srey,Chonlatid Sontimuang and
Chitchamai Ovatlarnporn. "Antidiabetes potential
of Etlingera elatior rhizome", ใน The 1st
International Symposium on Treditional and
Alternative Medicine . 15-16/12/2557. Ubon
Ratchathani Rajabhat University ,Thailand : Ubon
Ratchathani Rajabhat University ,Thailand.

62
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลงานนาเสนอ/ตีพิมพ์
ปีการศึกษา 2558
1. นางสาววีริสา ภูมิปัญญาพื้นบ้านและการใช้สมุนไพรของหมอ นางสาววีริสา ทองสง. "การสารวจพืชสมุนไพรที่ใช้ฟื้นฟู
ทองสง ตาแยในจังหวัดพัทลุง สุขภาพของหญิงหลังคลอดจากหมอตาแยจังหวัดพัทลุง",
5411420002 ใน ประชุมใหญ่และนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
เรื่องสหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่
ประชาคมอาเซียน . 17-19 กรกฎาคม 2557. : เครือข่าย
วิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยสาธารณสุข ภาคใต้
เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคใต้
2. นางสาวจันทร์จีรา บุญมา ปริมาณสาร lupinifolin และฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Nantiya Joycharat,Chancheera Boonma ,Saranya
5511420001 Streptococcus mutans ของชะเอมไทย Muangnua,Phakjira Poorisakpaisal,Chidhathai
(Albizia myriophylla benth) จากพืน้ ที่ Suwannawong and Surasak Limsuwan. 4. "ฤทธิืต้าน
ต่างๆในประเทศไทย เชื้อ Streptococcus mutans ของสารลูปินิโฟลินในสาร
สกัดหยาบเอทานอลของชะเอมไทย Anti-Streptococcus
mutans activity of lupinifolin from ethanol
extract of Albizia myriophylla Benth", วารสาร
วิทยาศาสตร์ มข. . (4), 806-819.
นางสาวจันทร์จีรา บุญมา. "เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านเชื้อ
Streptococcus mutans ของชะเอมไทยในพื้นที่ต่างๆ ใน
ประเทศไทย", ใน สหวิทยาการ: ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน . 17-18 กรกฎาคม 2557.
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง : สมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลกระทรวงสาธารณะสุขเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาย
และวิทยาการสาธารณสุขภาคใต้ ร่วมกับ เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11
และ 12.
3. นางสาวสินีนาฏ สันพินิจ ตารับยาไทยรักษาโรคฟันผุ : ฤทธิ์ตา้ นไบโอ สินีนาฏ สันพินจิ , สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ, นันทิยา จ้อยชะรัด.
5711420013 ฟิล์มและผลต่อปัจจัยการก่อโรคของเชื้อ "ฤทธิ์ต้านไบโอฟิล์มและระบบ Quorum-sensing ของ
Streptococcus mutans ตารับยาไทยต่อเชื้อ Streptococcus mutans", ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่1 . 23-
25 ธันวาคม 2558. โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ๋ :
คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สินีนาฏ สันพินจิ , สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ. "Effects of Thai
herbal formula on biofilm formation and acid
production by Streptococcus mutans", ใน The 6th
International Conference on Natural products for
Health and Beauty . 21-23 มกราคม 2559. Pullman
Raja Orchid Hotel, Khon Kean, Thailand : Faculty
of Pharmaceutical Sciences, Khon Kean University
4. นางสาวธมกร เรืองฤทธิ์ การสารวจพืชสมุนไพรจาพวกผัก-หญ้า : ธมกร เรืองฤทธิ,์ อรทัย เนียมสุวรรณ, จรูญศักดิ์ ห่อ
5711420004 กรณีศึกษาจากองค์ความรู้พื้นบ้าน จังหวัด สุวรรณ์. "พืชสมุนไพรจาพวกหญ้าที่ใช้ดูแลสุขภาพสตรี
กระบี่ จากจังหวัดกระบี"่ , ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
การแพทย์แผนไทย ครั้งที่1 . 23-25 ธันวาคม 2558.
โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ๋ : คณะแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
Thamakorn Ruangrit, oratai Neamsuvan, A survey
of herbal weeds that are used to treat
gastrointestinal disorders from Southern Thailand:
Krabi and Songkhla Provinces,Journal of
Ethnopharmacology 196 (2017), 84-93

63
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลงานนาเสนอ/ตีพิมพ์
5. นางสาวภัทราพร บุญมี การสารวจพืชสมุนไพรจาพวกผัก-หญ้า : ภัทราพร บุญมี, อรทัย เนียมสุวรรณ. "การสารวจพืช
5711420010 กรณีศึกษาจากองค์ความรู้พื้นบ้าน จังหวัด สมุนไพรจาพวกผักเพื่อบาบัดความผิดปกติของระบบ
สงขลา ทางเดินปัสสาวะจากหมอพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา",
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่
1 . 23-25 ธันวาคม 2558. โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ๋ :
คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
Pattaraporn Bunmee, oratai Neamsuvan, A
survey of herbal weeds for treating skin disorders
from Southern Thailand: Songkhla and Krabi
Province,Journal of Ethnopharmacology 193
(2016), 574-585
ปีการศึกษา 2559
1. นางสาวกชกร มุสิกพงษ์ Lupinifolin: กลไกการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อ Surasak Limsuwan, Sirilux Homlaesd, Sirimaporn
5611420010 โรคฟังผุ Streptococcus mutans Watcharakul, Sasitorn Chusri, Kotchakorn
Moosigapong, Jongkon Saising, Supayang Piyawan
Voravuthikunchai. . "Inhibition of microbial
adhesion to plastic surface and human buccal
epithelial cells by Rhodomyrtus tomentosa leaf
extract", ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY . (), 1256-
1265.
กชกร มุสิกพงษ์, สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ, นันทิยา จ้อยชะรัด.
"Antibacterial activity of ethanol extract and
lupinifolin from Albizia myriophylla Benth against
Streptococcus mutans", ใน The fifth International
Conference on Natural Products for Health and
Beauty . 6-8 May 2557. Movenpick Resort& Spa
Karon Beach, Phuket, Thailand : สถานวิจยั ความเป็น
เลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
กชกร มุสิกพงษ์, สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ, นันทิยา จ้อยชะรัด.
"Antibacterial activity of ethanol extract and
lupinifolin from Albizia myiophylla Benth. against
cariogenic Streptococcus mutans",
ใน Multidisciplinary on cultural diversity towards
the ASEAN community . 17-18 July 2014. โรงแรม
ธรรมรินทร์ธนา ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ตรัง.
กชกร มุสิกพงษ์, สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ, นันทิยา จ้อยชะรัด.
"Antibacterial activity of lupinifolin from Albizia
myriophylla Benth. against cariogenic
Streptococcus mutans", ใน 113th TRF Seminar
Series in basic Research . 25/09/2558. อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กชกร มุสิกพงษ์, สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ, นันทิยา จ้อยชะรัด.
"Lupinifolin: anti-biofilm activity on cariogenic
Streptococcus mutans", ใน The Sixth International
Conference on Natural Products for Health and
Beauty . 21-23 ม.ค. 2559. Pullman Raja Orchid
Hotel, Khon Kaen : สถานวิจัยความเป็นเลิศด้าน
64
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลงานนาเสนอ/ตีพิมพ์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นางภัคจิรา บุญสา โรคเบาหวานที่มภี าวะแทรกซ้อนทางหลอด ภัคจิรา บุญสา, กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช. "การแพทย์แผน
5711420017 เลือดสมองในเชิงทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ไทยกับการรักษาโรคเบาหวานทีก่ ่อให้เกิดอาการทางหลอด
เลือดสมอง", ในการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์
แผนไทย ครั้งที่ 1 . 23-25 ธันวาคม 2558. โรงแรมหรรษา
เจบี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : คณะแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. นางสาวปาลิกา เวชกุล ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการ ปาลิกา เวชกุล, ศศิธร ชูศรี. "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพิกัด
5711420007 ยืดอายุของ carenorhabditis eleguns ด้วย จตุผลาธิกะและสมุนไพรองค์ประกอบในพิกัดที่ใช้บริโภคใน
ตารับจตุผลาธิกะ ประเทศไทยประเมินโดยวิธี DPPH และ ABTS", ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 .
23-25 ธันวาคม 2558. โรงแรมหรรษาเจบี อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : คณะแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ปาลิกา เวชกุล, ศศิธร ชูศรี. "DPPH and ABTH
scavenging potency of a Thai traditional
rejuvenator, Jatu-Pha-La-Ti-Ga and it medicinal
plant components", ใน The 6th International
conference on natural products for health and
beauty . 21-23 January 2016. Pullman Raja Orchid
Hotel, Khon Kaen : Faculty of Pharmaceutical
Sciences, Khon Kaen University.

65
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาคผนวก 8 โครงการพัฒนานักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2553-2556

ลาดับ ชื่อโครงการ วันที่ดาเนินการ
1. โครงการสายสัมพันธ์ครูกบั ศิษย์ ครั้งที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
2. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ธันวาคม ของทุกปี
3. โครงการ “หมอแผนไทย ปันน้าใจสู่ชุมชน” กุมภาพันธ์ ของทุกปี
4. โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา กุมภาพันธ์ ของทุกปี
5. โครงการโรงเรียนเพื่อน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
6. โครงการกีฬาประจาคณะการแพทย์แผนไทย (กีฬาหม้อยาสานสัมพันธ์) มีนาคม ของทุกปี
7. โครงการสายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 มีนาคม ของทุกปี
8. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “บัณฑิตแพทย์แผนไทยไม่โกง” มีนาคม ของทุกปี
9. โครงการกีฬาศรีตรังเกมส์ เมษายน ของทุกปี
10. โครงการรับกาวน์แพทย์ เมษายน ของทุกปี
11. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะการแพทย์แผนไทย เมษายน ของทุกปี
12. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เมษายน ของทุกปี
13. โครงการกีฬาน้องใหม่ (Freshy Game) เมษายน ของทุกปี
14. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขึ้นทะเบียนสอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พฤษภาคม ของทุกปี
15. โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ คณะการแพทย์แผนไทย สิงหาคม ของทุกปี
16. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สิงหาคม ของทุกปี
17. โครงการโต้วาทีน้องใหม่ นักศึกษา กันยายน ของทุกปี
18. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กันยายน ของทุกปี
19. โครงการค่ายมหิดล (ร่วม 5 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ) กันยายน ของทุกปี
20. โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาการแพทย์แผนไทยและ ตลอดปีการศึกษา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย

66
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาคผนวก 9 โครงการบริการวิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2548-2559

ลาดับ ชื่อโครงการ วันที่ดาเนินการ
1. โครงการบริการวิชาการในงานนิทรรศการ ม.อ. วิชาการ สิงหาคม ของทุกปี
2. โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ตุลาคม ของทุกปี
3. โครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสูช่ ุมชน ครั้งที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
4. ครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสูช่ ุมชน ครั้งที่ 2 เมษายน ของทุกปี

67
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาคผนวก 10 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปีการศึกษา 2548-2559

ลาดับ ชื่อโครงการ วันที่ดาเนินการ
1. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมษายน ของทุกปี
2. โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย สิงหาคม ของทุกปี
3. โครงการพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย กันยายน ของทุกปี
4. โครงการประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน ของทุกปี

68
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
ภาคผนวก 11 กิจกรรมต่างๆ ของคณะการแพทย์แผนไทย

69
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
70
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
71
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ
คณะชั้นนาด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อสังคมไทย
รายงานประจาปีการศึกษา 2548 - 2559
คณะการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดทาโดย : คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย เนียมสุวรรณ

คณะผู้จัดทา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย เนียมสุวรรณ
: นางสาวอารินี กิตติบุญญาทิวากร
: นางสาวปิยะพร สิงห์มหาศักดิ์
: นางสาวรัตนาวิไล ถาวรสุวรรณ
: นางสาวอุษณีย์ ชนะวรรโณ
: นายธีรวัฒน์ สุดขาว

วันเดือนปีทเี่ ผยแพร่ : มิถุนายน พ.ศ. 2560

72
คณะการแพทย์แผนไทย : พัฒนาวิชาการ ผลิตงานมาตรฐาน ทางานอย่างมืออาชีพ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful