You are on page 1of 33

CINCIES NATURALS

Introducci

Finalitat de lrea

El currculum de lrea de cincies naturals tracta de posar les bases


perqu els alumnes entenguin el mn natural que els envolta i
puguin comprometres a tenir-ne cura i conservar-lo, i ajudar-los a
comprendre els fenmens naturals i a desenvolupar actituds, valors i
competncies per a la feina individual i en equip, fent servir els
mitjans tecnolgics que estan al seu abast.

Estructura del currculum

Orientacions metodolgiques

El currculum daquesta assignatura parteix del nivell cognitiu i


emocional dels alumnes en aquesta etapa, de la concreci del seu
pensament, de les seves possibilitats de desenvolupament
intellectual, del seu inters per aprendre i relacionar-se amb els
iguals i amb lentorn, per arribar a un pensament abstracte al final
de letapa.

Els alumnes haurien de desenvolupar estratgies comunicatives,


dobservaci, de descripci, de recerca dinformaci, de selecci i
danlisi.

Les diferents activitats haurien danar encaminades a fomentar


lactitud investigadora per explorar la realitat.

Contribuci de lrea al desenvolupament de les competncies

Cal que els alumnes adquireixin autonomia en la planificaci i


lexecuci daccions i treballs, i incentivar la iniciativa en la presa de
decisions en cada un dels projectes que desenvolupi al llarg de
letapa. Igualment, shan daprendre estratgies per fer la feina tant
de manera individual com en equip, conixer les tcniques de
primers auxilis, les normes ds i seguretat dels instruments i

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
1
materials de treball, aix com establir relacions amb els elements de
lentorn.

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
2
Objectius

Els objectius daquesta assignatura estan encaminats a comprendre


la realitat del mn que ens envolta i les transformacions a qu est
sotms, i valorar els avenos cientfics i tecnolgics i les
investigacions que ens permeten millorar la qualitat de vida.

Continguts

En la selecci de continguts shan prioritzat els que contribueixin a la


consecuci dels objectius de letapa i al desenvolupament de les
competncies. Shan estructurat en cinc blocs:

Bloc 1. Iniciaci a lactivitat cientfica.


Bloc 2. Lsser hum i la salut.
Bloc 3. Els ssers vius.
Bloc 4. Matria i energia.
Bloc 5. Tecnologia, objectes i mquines.

En el bloc 1 es planteja la necessitat social de ms educaci


cientfica. s per aquest motiu que es proposa treballar des de la
perspectiva dobservar, pensar, experimentar i comunicar els
continguts de lassignatura. s convenient que els alumnes sinicin
en el desenvolupament del pensament cientfic a travs de la
utilitzaci de mitjans propis de lobservaci i entrin en contacte amb
la cincia consultant i utilitzant documents escrits, imatges i grfics.

En el bloc 2 shi inclou el coneixement del cos hum: anatomia,


fisiologia, funcionament, funcions vitals, malalties i importncia de
tenir hbits saludables.

El bloc 3 est orientat al coneixement, respecte i estima pels ssers


vius en tota la seva diversitat.

El bloc 4 inclou continguts relatius als fenmens fsics, les


substncies i els canvis qumics, bsics per a aprenentatges
posteriors.

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
3
En el bloc 5 es presenten els avenos cientfics com a present i futur
de la societat i la importncia de les fonts denergia en el
desenvolupament de les mquines i els aparells, i es fomenta un s
responsable de les tecnologies de la informaci i la comunicaci per
prevenir conductes de risc.

Criteris davaluaci

Els alumnes haurien de saber fer una recerca i una selecci


dinformaci, i arribar a unes conclusions, relacionar-les amb els
coneixements previs, presentar projectes i informes per comunicar-
ho de manera clara i ordenada, reflexionar sobre el procs seguit,
mostrar actituds positives envers la tasca i valorar lesfor. Tots
aquests processos shaurien dadequar al seu nivell i ritme
daprenentatge.

Estndards daprenentatge avaluables

En acabar aquesta etapa lalumne hauria de ser capa de


seleccionar i organitzar la informaci obtinguda i utilitzar-la per als
seus projectes, aix com incorporar els coneixements adquirits per
millorar la vida quotidiana i valorar la conservaci i la protecci del
medi ambient.

Orientacions metodolgiques

Mtodes i propostes didctiques

Es proposa fer projectes i presentar informes en paper o en suport


digital, recollir informaci per diferents fonts i mitjans, i exposar
oralment les experincies ajudant-se dimatges i textos escrits.
Igualment es treballa i es dna importncia al fet que la presentaci
de treballs es faci de manera ordenada, clara i neta.

En el currculum de lrea de cincies naturals els continguts sn


instruments que hem de fer servir per arribar a aconseguir els
objectius; shaurien de presentar de manera interessant i variada,
aprofitant la interacci amb lentorn natural. La millor manera de
conixer lentorn s sortir a veurel; aix es pot explorar, observar,

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
4
analitzar, comparar, descobrir, manipular, reflexionar Per tant,
conv aprofitar les sortides i excursions per construir els
aprenentatges i comprovar els efectes i limpacte de lactivitat
humana en el medi natural. Cal utilitzar estratgies en qu els
alumnes es plantegin interrogants i puguin establir relacions i
reconixer la causalitat dels fenmens.

s un context adient per tenir bona cura de les exposicions orals i


presentacions de treballs escrits, fent especial incidncia en
lextracci de les idees principals mitjanant resums, esquemes, i
valorant la validesa de les informacions obtingudes.

Lestudi del propi cos, la importncia dadquirir hbits saludables,


ls responsable dels recursos naturals, la preservaci del medi
ambient i el consum responsable shaurien diniciar a partir
dexperincies properes als alumnes, donant importncia a la
reflexi i a la presentaci de conclusions.

El coneixement de lentorn hauria de partir de la localitzaci i


lobtenci dinformaci que ajudi lalumne a comprendre fenmens a
travs de lobservaci, la manipulaci, el registre de dades,
esquemes senzills, representacions grfiques com a referncies.

Els continguts de les cincies naturals es poden demostrar a travs


de lexperimentaci i per aix s bsic la utilitzaci de la lgica. Es
recomana que laula o un altre espai del centre pugui convertir-se en
un laboratori on els alumnes experimentin i comprovin algunes
propostes cientfiques, com la fotosntesi, els circuits elctrics, els
imants, canvis destat...

Recursos didctics

La recerca dinformaci a travs de textos escrits (diaris, revistes),


mitjans audiovisuals, tecnologies de la informaci i la comunicaci,
les experincies prpies i daltres persones i lobservaci directa
esdevenen fonamentals.

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
5
Ls de les noves tecnologies contribueix a fer que els alumnes
adquireixin fonaments slids de cultura cientfica per arribar a
comprendre el paper de la cincia en el progrs de la humanitat.

Shaurien de facilitar als alumnes els instruments necessaris per


poder entendre i interpretar les informacions a les quals tenen accs
i poder trobar respostes vlides a qestions formulades que siguin
coherents amb els criteris cientfics actualitzats, sempre partint de
lexperincia.

Cal fomentar lactitud investigadora per explorar la realitat per mitj


de diferents activitats, entre les quals hi ha els treballs de camp.

s recomanable la manipulaci de materials que puguin ajudar a


millorar els coneixements cientfics, com representacions del cos
hum.

La importncia de tenir cura del nostre cos per poder gaudir duna
bona salut ha de ser una prioritat. Shan de treballar pautes de
comportament i alimentaci saludables i anar avanant en la
incorporaci durant tota letapa dactituds positives per evitar els
riscs de conductes que poden perjudicar la nostra salut. Una
proposta interessant seria recollir tota aquesta tasca en un dossier.

Participaci de les famlies

s important la implicaci de les famlies per donar suport i


continutat a la feina iniciada des del centre, ja que en la seva vida
quotidiana poden aplicar els aprenentatges adquirits sobre
conservaci del seu entorn ms proper, optimitzaci dels recursos,
consum responsable, prevenci i cura de la salut. La coordinaci
famlia-escola facilita que aquests aprenentatges es puguin reforar
de manera natural.

El paper dels docents

El docent esdev un guia per orientar la recerca dinformaci i dirigir


els procediments de recollida, selecci i anlisi.

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
6
Els docents haurien dadaptar les programacions a les necessitats
reals dels alumnes en relaci amb els objectius i els continguts.

Cal fomentar lactitud investigadora per explorar la realitat.

Sha dafavorir el treball en equip, lesperit crtic i lesfor com a


elements essencials del procs daprenentatge.

Cal procurar una atenci individualitzada als alumnes.

s important que el docent animi els alumnes a fer-se preguntes del


mn que els envolta, a cercar respostes i posar en prctica actituds
positives de protecci, cura, prevenci envers lentorn i envers un
mateix, i poder establir relacions i valoracions en mbits allunyats de
la seva realitat.

El docent, a travs de la recerca dinformaci, s important que vetlli


perqu els alumnes hagin aconseguit una bona comprensi lectora i
una correcta expressi oral en lexposici dels treballs.

Distribuci espai-temps

Les sortides extraescolars permeten experimentar i viure de manera


directa el mn que els envolta, perqu el puguin entendre, valorar,
respectar i es puguin implicar en la seva conservaci.

Shaurien dadaptar els continguts per aconseguir els objectius i


seqenciar-los en les programacions.

La distribuci del temps ha danar en funci de la importncia de les


activitats proposades, de les necessitats del grup i de la resposta
dels alumnes, sempre respectant els diferents ritmes
daprenentatge.

Aquesta rea s ideal per fer treballs en grups, projectes,


aprenentatge cooperatiu, la qual cosa possibilita lesfor que sha de
fer per arribar a acords, la participaci de tots els membres de
lequip, lesperit crtic i la demostraci cientfica.

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
7
La creaci dambients daprenentatge dins laula facilita la
comprensi i lexperimentaci dels fenmens cientfics, aix com
tamb la manipulaci de materials per arribar a conixer el
funcionament i la cura del nostre cos.

Tipologia dagrupaments

La feina en grup permet el repartiment de tasques i lassumpci de


responsabilitats, la collaboraci entre iguals, accions que ajuden al
procs daprenentatge, i a adoptar actituds participatives, a
expressar opinions prpies, a desenvolupar lesperit crtic. Combinar
la feina en grup amb la individual, flexibilitzar els grups classe sn
estratgies que possibiliten ladaptaci dels continguts a les
necessitats dels alumnes.

Els treballs encomanats en aquesta assignatura permeten treballar


per parelles, petits grups i grans grups per exposar les conclusions.

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
8
Avaluaci

Partir duna avaluaci inicial ens donar el punt de partida per


plantejar els objectius que shan daconseguir.

Lobservaci directa, el registre dactivitats, lesfor i linters que


demostra lalumne esdevenen pilars bsics. Lordre i la netedat en la
presentaci de les tasques sn fonamentals.

Lavaluaci durant el procs daprenentatge hauria dincidir en les


formes de planificaci del pensament i lacci, i tenir en compte els
progressos en lassoliment de competncies i la consecuci
dobjectius, autonomia i planificaci a lhora de fer les tasques
proposades.

La capacitat que t lalumne per valorar les seves aportacions i les


dels altres, lactitud crtica i la darribar a acords en els treballs fets
en grup o cooperatius shan de tenir en compte a lhora davaluar.

s convenient que els alumnes participin del propi procs


davaluaci i que aprenguin a autoavaluar-se, aix com tamb que
coneguin els criteris amb qu sels ha davaluar.

Durant el procs daprenentatge, el docent ha de canviar les


estratgies metodolgiques i adaptar-les al ritme daprenentatge del
grup si detecta que els alumnes no aconsegueixen assolir els
objectius proposats i exigits en els estndards.

Lavaluaci final ha de ser global i comprovar el desenvolupament de


les competncies partint de situacions o problemes en qu hagin
daplicar els coneixements apresos per donar-hi resposta.

s convenient adaptar lavaluaci tenint en compte les necessitats


individuals dels alumnes.

Tractament disciplinari

La recerca dinformaci s un element imprescindible com a


procediment per adquirir coneixements.

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
9
Presentar els continguts i els treballs en contextos quotidians els fa
veure la relaci i laplicaci de les cincies amb el mn que ens
envolta.

La selecci, lorganitzaci i la interpretaci de les informacions


obtingudes sn objecte prioritari daprenentatge en aquesta
assignatura. La seva competncia en comunicaci lingstica,
especialment en comprensi lectora i expressi oral, s bsica per
entendre la informaci i exposar les conclusions i els treballs.

Aprofitar les experincies i vivncies dels alumnes en altres camps


enriqueix laprenentatge i permet adaptar-lo als diferents nivells que
hi pugui haver dins la classe.

Contribuci de lrea al desenvolupament de les


competncies

La competncia matemtica i les competncies bsiques en cincia i


tecnologia contribueixen a la interacci de lsser hum amb lentorn
que lenvolta i lajuda a interpretar-lo i tamb a saber com es
construeix el mn cientfic: adquirir informaci, definir problemes,
analitzar diverses solucions, dissenyar estratgies, analitzar resultats
i comunicar-los. Tamb hi contribueix la utilitzaci de tcniques
matemtiques, com percentatges o representacions grfiques.

La competncia digital s imprescindible per a molts dels


aprenentatges, especialment en aquesta rea, en qu la recerca
guiada dinformacions s bsica.

La riquesa que suposa laugment significatiu de vocabulari especfic,


lexposici clara i ordenada dels treballs i els intercanvis
comunicatius entre docent i alumne i entre iguals contribueixen a la
competncia lingstica.

Aquesta rea, en la qual s important treballar en equip, memoritzar,


fer resums i esquemes, afavoreix la competncia daprendre a
aprendre, aix com reflexionar sobre el que sha aprs, com sha
aprs i com es transmet.

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
10
El desenvolupament dhabilitats i sobretot dactituds de protecci del
medi ambient i de lentorn contribueix a les competncies socials i
cviques i a la competncia de conscincia i expressions culturals.

Quant a la competncia de sentit diniciativa i esperit emprenedor,


aquesta rea inclou continguts que hi estan directament relacionats,
ja que ensenya a prendre decisions des del coneixement dun mateix
i de manera autnoma que sn beneficioses per a la seva salut i la
preservaci i la conservaci de lentorn.

Objectius especfics

1. Iniciar lactivitat cientfica, utilitzant les diferents fonts


dinformaci (directes, textos...), fent s de les noves tecnologies
per seleccionar informaci, simular processos, com a instruments
per aprendre i compartir coneixements i presentar conclusions.
2. Conixer el cos hum i el seu funcionament per ajudar a construir
la prpia identitat i autonomia personal i les relacions amb els
altres.
3. Respectar els hbits de salut i de prevenci de malalties i
accidents, i comportar-shi dacord per evitar els efectes nocius
de conductes irresponsables que poden perjudicar-la.
4. Identificar els avenos de la cincia que milloren la salut.
5. Observar els ssers vius i la seva relaci amb el medi.
6. Analitzar els beneficis i riscs de les tecnologies i la cincia
valorant la seva contribuci a la millora de les condicions de vida
de les persones.
7. Estudiar i classificar materials segons les propietats, i observar i
fer experiments per entendre les caracterstiques dalguns
fenmens.
8. Participar en treballs dinvestigaci relacionats amb aspectes
rellevants de les cincies naturals.
9. Analitzar la intervenci humana en el medi fent una valoraci
crtica i fomentant actituds de protecci i conservaci de lentorn.

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
11
Continguts, criteris davaluaci i estndards daprenentatge avaluables

Del primer al tercer curs


BLOC 1. INICIACI A LACTIVITAT CIENTFICA
Continguts Criteris davaluaci Estndards daprenentatge
avaluables

Aproximaci a alguns 1. Obtenir informaci sobre fets o 1.1. Cerca, selecciona, organitza i
experiments senzills. fenmens naturals a travs de analitza informacions i nobt
Utilitzaci de diverses fonts lobservaci i a partir de conclusions, reflexiona sobre quin
dinformaci (llibres i materials consultes i comunicar els procs ha seguit i ho comunica de
propis de cincies naturals). resultats. forma oral i escrita.
Utilitzaci de les TIC per cercar 2. Formar-se criteris propis dels 1.2. Utilitza lobservaci.
i seleccionar informaci. esdeveniments naturals i dels 1.3. Consulta documents escrits,
Hbits de prevenci de que sn provocats a travs imatges i grfics.
malalties i accidents a laula i al dexperiments. 2.1. Demostra autonomia en la
centre. 3. Comunicar de forma oral i planificaci i lexecuci daccions i
Feina individual i en grup. escrita els resultats obtinguts tasques i en la presa de decisions.
Desenvolupament dhbits de desprs de fer diverses 3.1. Utilitza de manera adequada
treball, esfor i responsabilitat. experincies. el vocabulari que ha aprs en cada
4. Treballar de forma cooperativa, bloc de continguts.
tenint cura de la prpia 3.2. Exposa oralment de forma
seguretat i de la dels companys ordenada continguts relacionats
i de les eines i materials amb lrea.
utilitzats en els experiments. 4.1. Inicia la utilitzaci de les TIC
5. Elaborar projectes senzills i com a recurs.

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
12
presentar informes de les 4.2. Presenta els treballs de forma
conclusions a qu sha arribat. ordenada i neta en paper.
4.3. Utilitza estratgies per arribar
a fer els treballs de forma
individual o en equip i solucionar
els conflictes que puguin sorgir.
4.4. Coneix i respecta les normes
ds dels instruments i dels
materials de treball.
5.1. Du a terme experincies
senzilles i petites investigacions:
planteja problemes, fa hiptesis,
arriba a conclusions i comunica els
resultats.
5.2. Elabora un projecte senzill fet
de forma individual o en equip i el
presenta en paper.
BLOC 2. LSSER HUM I LA SALUT
Continguts Criteris davaluaci Estndards daprenentatge
avaluables

El cos hum i el seu 1. Identificar i localitzar les parts 1.1. Identifica i localitza les parts
funcionament: parts, del cos hum i alguns rgans del cos i alguns rgans implicats
diferncies amb els dels altres, implicats en les funcions vitals. en les funcions vitals de respiraci,
canvis al llarg de la vida. 2. Conixer el funcionament del nutrici i relaci.
Funcions vitals dels ssers cos hum: les funcions vitals de 2.1. Descriu les principals
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
13
humans. La respiraci. La respiraci, nutrici i relaci. caracterstiques de les funcions
nutrici: importncia que t en 3. Relacionar la bona salut amb els vitals de lsser hum.
relaci amb la salut, la hbits i estils de vida 3.1. Reconeix estils de vida
prevenci de malalties i el saludables: bona alimentaci, saludables i els efectes
creixement. Funci de relaci: descans, exercici fsic, beneficiosos que tenen per a la
rgans dels sentits i aparell prevenci de malalties i higiene salut.
locomotor. personal. 3.2. Valora i adopta hbits
Adquisici dhbits saludables saludables per prevenir malalties.
dalimentaci identificant 3.3. Coneix i explica dietes
aliments diaris necessaris, equilibrades i beneficioses per a la
exercici fsic, descans salut.
Adopci dhbits per evitar 3.4. Observa, identifica i descriu
malalties que afecten lsser alguns avenos de la cincia que
hum i accidents domstics. milloren la salut: medicina,
Coneixement dun mateix i dels conservaci daliments
altres. La identitat i lautonomia 3.5. Identifica algunes emocions i
personal. La relaci amb els sentiments dels companys i dels
altres. La presa de decisions i adults i manifesta conductes
les seves conseqncies. emptiques.
Aprendre a solucionar conflictes 3.6. Sinicia en les estratgies
de forma pacfica. destudi i de treball efica.
3.7. Reflexiona sobre les feines
fetes, treu conclusions de la
manera com treballa i aprn, i
cerca noves estratgies per
continuar laprenentatge.
3.8. Planifica de forma autnoma
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
14
activitats doci i temps lliure de
forma individual i en grup.
BLOC 3. ELS SSERS VIUS
Continguts Criteris davaluaci Estndards daprenentatge
avaluables

Diferenciaci entre ssers vius i 1. Conixer les caracterstiques 1.1. Identifica i explica les
inerts. Observaci de mltiples dels ssers vius: tipus i algunes diferncies entre ssers vius i
formes de vida. funcions i relacions. ssers inerts.
Els ssers vius i les seves 2. Conixer les caracterstiques 1.2. Observa, identifica, descriu i
caracterstiques. Descobriment dalguns ecosistemes ms classifica els ssers vius segons les
dels principals animals i plantes propers. caracterstiques.
de lentorn i les funcions de 3. Emprar alguns mitjans 1.3. Observa directament i
nutrici, relaci i reproducci. tecnolgics, respectar les indirectament, identifica
Classificaci dels animals normes ds, de seguretat i de caracterstiques i classifica animals
segons les caracterstiques. manteniment dels materials de vertebrats i invertebrats.
Diferncies entre vertebrats i treball, mostrar inters per 1.4. Observa, identifica
invertebrats: caracterstiques i lobservaci i lestudi dels caracterstiques i classifica
classificaci. ssers vius i tenir hbits de plantes.
Diferenciaci de les parts de les respecte i cura cap als ssers 2.1. Explica algunes relacions
plantes i les seves funcions. vius. entre els ssers vius: cadenes
Tipus de plantes segons les alimentries, ecosistemes propers.
diferncies o les similituds. 2.2. Coneix les caracterstiques
Les relacions entre els ssers dalgunes plantes i alguns animals
vius: cadenes alimentries. autctons.
2.3. Observa i identifica les
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
15
Caracterstiques dalguns caracterstiques ms importants
ecosistemes propers. Parcs dels ecosistemes ms propers:
naturals de les Illes. litoral, albufera...
Respecte per les normes ds, 2.4. Observa i identifica diferents
de seguretat i de manteniment hbitats dels ssers vius.
dels instruments dobservaci i 3.1. Mostra conductes de respecte
dels materials de treball. i cura cap als ssers vius.
Inters per lobservaci i 3.2. Empra els ordinadors i les
lestudi dels ssers vius. pissarres digitals per fer alguns
Hbits de respecte i cura cap treballs.
als ssers vius. 3.3. Observa i registra algun
Algunes normes de prevenci procs associat a la vida dels
de riscs. ssers vius utilitzant mitjans
s de mitjans tecnolgics per audiovisuals o tecnolgics
estudiar els ssers vius. apropiats i comunica oralment els
resultats.
3.4. Respecta les normes ds, de
seguretat i de manteniment dels
instruments i materials de treball.
BLOC 4. MATRIA I ENERGIA
Continguts Criteris davaluaci Estndards daprenentatge
avaluables

Estudi i classificaci dalguns 1. Estudiar i classificar materials 1.1. Observa, descriu i classifica
materials segons textura, color, segons les propietats. alguns materials segons les
forma... i utilitat dalguns 2. Conixer el procediment per propietats.
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
16
productes o materials per al mesurar la massa. 2.1. Utilitza algun procediment per
progrs de la societat. 3. Identificar forces conegudes. mesurar la massa.
Observaci dalguns fenmens Aplicar forces datracci i 3.1. Planifica i du a terme
fsics observables: pes, massa, repulsi. experincies senzilles, preveu
estat, volum, atracci 4. Identificar fonts i usos de canvis en el moviments, la forma o
magntica i relaci amb ls lenergia i la seva relaci amb lestat dels cossos per lefecte de
que sen fa. els canvis de la vida quotidiana. les forces o lenergia, i comunica el
Predicci de canvis en el 5. Valorar i fer un s responsable procs seguit i el resultat obtingut.
moviment o en la forma dels de les energies. 4.1. Identifica i explica algunes de
objectes. 6. Planificar i dur a terme senzilles les principals caracterstiques de
Identificaci de fonts i usos investigacions per estudiar el les formes denergia: lumnica i
denergia. Observaci de la comportament dels cossos elctrica.
intervenci de lenergia en els davant la llum i altres petits 4.2. Identifica i explica algunes de
canvis de la vida quotidiana. experiments. les principals caracterstiques de
Concepte denergia. Fonts les energies renovables i no
denergia renovables i no renovables.
renovables. Valoraci dun s 5.1. Identifica i explica els
responsable. La llum com a font beneficis i els riscs relacionats amb
denergia. la utilitzaci de lenergia
Observaci i anlisi del (esgotament, contaminaci, etc.).
comportament dels cossos 6.1. Separa els components duna
davant la llum i la calor mescla senzilla.
(descomposici de la llum, 6.2. Observa, aprecia i explica els
reflexi, refracci). efectes de la calor en laugment de
Identificaci de mescles en la temperatura.
alguns aliments, productes o 6.3. Identifica alguns canvis
destat i hi experimenta.
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
17
objectes de la vida quotidiana. 6.4. Investiga a travs
Planificaci i realitzaci dexperincies senzilles per
dexperincies senzilles per estudiar les propietats de matries
estudiar les propietats de ds com, en fa prediccions i
materials ds com. nextreu conclusions.
Utilitat dalguns productes i 6.5. Respecta les normes ds, de
materials per a la societat. seguretat i de conservaci dels
instruments i materials de treball
utilitzats.
BLOC 5. TECNOLOGIA, OBJECTES I MQUINES
Continguts Criteris davaluaci Estndards daprenentatge
avaluables

Mquines i eines senzilles de la 1. Conixer els principis bsics de 1.1 Identifica diferents tipus de
vida quotidiana i utilitat que les eines i les mquines mquines i eines senzilles.
tenen. estudiades. 1.2. Identifica i descriu alguns dels
Construcci destructures 2. Planificar la construcci components de les mquines o les
senzilles que serveixin per a destructures senzilles. eines.
una funci concreta. 3. Fer experincies senzilles i 1.3. Identifica algunes de les
Lelectricitat com a font petites investigacions sobre aplicacions de les mquines i la
denergia per al funcionament diferents fenmens fsics de la utilitat que tenen per facilitar les
de les mquines. matria. activitats humanes.
La cincia: present i futur de la 2.1. Construeix alguna estructura
societat. senzilla amb peces modulades.
Alguns beneficis i riscs de les 3.1. Identifica alguns efectes de
lelectricitat.
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
18
tecnologies i dels seus 3.2. Explica alguns dels grans
productes. invents i descobriments que han
Alguns descobriments i invents: millorat la vida de la humanitat.
roda, engranatge, fre 3.3. Valora la influncia del
Recerca guiada dinformaci a desenvolupament tecnolgic en les
la xarxa. Control de temps i s condicions de vida i de feina.
responsable de les tecnologies 3.5. Coneix i explica alguns
de la informaci i la avenos de la cincia i les
comunicaci. tecnologies de la informaci i la
comunicaci a la llar, la medicina,
loci, lart i la msica que faciliten
la vida quotidiana.
3.6. Fa recerques guiades
dinformaci a la xarxa.
3.7. Coneix i aplica algunes
estratgies o recursos al seu abast
proporcionats per les tecnologies
de la informaci per comunicar-se.

Del quart al sis curs


BLOC 1. INICIACI A LACTIVITAT CIENTFICA
Continguts Criteris davaluaci Estndards daprenentatge
avaluables

Iniciaci a lactivitat cientfica. 1. Obtenir informaci rellevant 1.1. Cerca, selecciona i organitza
Aproximaci experimental a sobre fets o fenmens informaci concreta i rellevant,
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
19
algunes qestions. prviament delimitats, fer lanalitza, obt conclusions,
Utilitzaci de diverses fonts de prediccions sobre comunica la seva experincia,
informaci (directes, llibres). esdeveniments naturals, reflexiona sobre el procs seguit i
Lectura de textos propis de integrar dades de lobservaci el comunica oralment i per escrit.
lrea. directa i la indirecta a partir de 1.2. Utilitza mitjans propis de
Utilitzaci de les TIC per cercar i la consulta de fonts directes i lobservaci.
seleccionar informaci, simular indirectes i comunicar-ne els 1.3. Consulta i utilitza documents
processos i presentar resultats. escrits, imatges i grfics.
conclusions. 2. Establir conjectures tant 1.4. Desenvolupa estratgies
Hbits de prevenci de malalties respecte desdeveniments que adequades per accedir a la
i accidents a laula i al centre. ocorren duna forma natural informaci dels textos de carcter
Utilitzaci de diversos materials, com sobre els que ocorren quan cientfic.
tenint en compte les normes de es provoquen a travs dun 2.1. Manifesta autonomia en la
seguretat. experiment o una experincia. planificaci i lexecuci daccions i
Treball individual i en grup. 3. Comunicar de forma oral i tasques i t iniciativa en la presa
escrita els resultats obtinguts de decisions.
Tcniques destudi i de feina.
desprs de fer diverses 3.1. Utilitza de manera adequada
Desenvolupament dhbits de
experincies i presentar-los en el vocabulari corresponent a cada
treball. Esfor i responsabilitat.
suport grfic. un dels blocs de continguts.
Planificaci de projectes i
4. Treballar de forma cooperativa 3.2. Exposa oralment de forma
presentaci dinformes.
vetllant per la seguretat prpia i clara i ordenada continguts
Elaboraci de projectes. la dels companys, tenint cura relacionats amb lrea i demostra
de les eines i fent un s que comprn textos orals i/o
correcte dels materials. escrits.
5. Elaborar projectes i presentar 4.1. Usa de forma autnoma el
informes. tractament de textos (ajustar la
pgina, inserir illustracions o
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
20
notes, etc.).
4.2. Fa un s adequat de les
tecnologies de la informaci i la
comunicaci com a recurs doci.
4.3. Coneix i aplica les mesures de
protecci i seguretat personals
quan empra les tecnologies de la
informaci i la comunicaci.
4.4. Presenta els treballs de forma
ordenada, clara i neta en paper i
en suport digital.
4.5. Utilitza estratgies per fer
treballs de forma individual i en
equip i mostra habilitats per a la
resoluci pacfica de conflictes.
4.6. Coneix i respecta les normes
de ls i de seguretat dels
instruments i dels materials de
treball.
5.1. Du a terme experincies
senzilles i petites investigacions:
planteja problemes, enuncia
alguna hiptesi, selecciona el
material necessari, fa, arriba a
conclusions i comunica els
resultats.
5.2. Fa un projecte, treballant de
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
21
forma individual o en equip, i
presenta un informe utilitzant el
paper i/o el suport digital, recollint
informaci de diferents fonts
(directes, llibres, Internet) amb
diferents mitjans i comunicant de
forma oral lexperincia duta a
terme amb ajuda dimatges i
textos escrits.
BLOC 2. LSSER HUM I LA SALUT
Continguts Criteris davaluaci Estndards daprenentatge
avaluables

El cos hum i el seu 1. Identificar i localitzar els 1.1. Identifica i localitza els
funcionament: anatomia i principals rgans implicats en principals rgans implicats en les
fisiologia, aparells i sistemes. les funcions vitals del cos hum, funcions vitals del cos hum:
Les funcions vitals en lsser i establir algunes relacions nutrici (aparell respiratori,
hum. Funci de relaci (rgans fonamentals entre aquestes i digestiu, circulatori i excretor),
dels sentits, sistema nervis, determinats hbits de salut. reproducci (aparell reproductor) i
aparell locomotor). Funci de 2. Conixer el funcionament del relaci (rgans dels sentits,
nutrici (aparells respiratori, cos hum: cllules, teixits, sistema nervis, aparell
digestiu, circulatori i excretor). rgans, aparells, sistemes locomotor).
Funci de reproducci (aparell (localitzaci, forma, estructura, 2.1. Identifica i descriu les
reproductor). funcions, etc). principals caracterstiques de les
Salut i malaltia. Principals 3. Relacionar determinades funcions vitals de lsser hum.
malalties que afecten els prctiques de vida amb 2.2. Identifica les principals
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
22
aparells i sistemes de ladequat funcionament del cos, caracterstiques dels aparells
lorganisme hum. adoptar estils de vida (respiratori, digestiu, reproductor,
Hbits saludables per prevenir saludables i saber les circulatori, excretor i locomotor) i
malalties. Dieta mediterrnia. La repercussions per a la salut de nexplica les principals funcions.
conducta responsable. Efectes la manera de viure. 3.1. Reconeix estils de vida
nocius del consum dalcohol i saludables i els seus afectes sobre
drogues. la cura i el manteniment dels
Avenos de la cincia que diferents rgans i aparells.
milloren la vida. 3.2. Identifica i valora hbits
Coneixement dactuacions saludables per prevenir malalties i
bsiques de primers auxilis. mant una conducta responsable.
Coneixement dun mateix i dels 3.3. Identifica i adopta hbits
altres. La identitat i lautonomia dhigiene, cura i descans.
personal. 3.4. Coneix i explica els principis
La relaci amb els altres. La de les dietes equilibrades i
presa de decisions: criteris i identifica les prctiques saludables
conseqncies. La resoluci per prevenir i detectar els riscs per
pacfica de conflictes. a la salut.
La igualtat entre homes i dones. 3.5. Reconeix els efectes nocius
del consum dalcohol i drogues.
3.6. Observa, identifica i descriu
alguns avenos de la cincia que
milloren la salut: medicina,
producci i conservaci daliments,
potabilitzaci daigua, etc.
3.7. Coneix i utilitza tcniques de
primers auxilis en situacions
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
23
simulades i reals.
3.8. Identifica emocions i
sentiments propis, dels companys i
dels adults i manifesta conductes
emptiques.
3.9. Coneix i aplica estratgies per
estudiar i treballar de manera
efica.
3.10. Reflexiona sobre la feina feta,
treu conclusions de la manera com
treballa i aprn, i elabora
estratgies per continuar
aprenent.
3.11. Planifica de forma autnoma
i creativa activitats doci i temps
lliure, individuals i en grup.
3.12. Manifesta autonomia en la
planificaci i lexecuci daccions i
tasques, desenvolupa iniciativa en
la presa de decisions i identifica els
criteris i les conseqncies de les
decisions preses.
BLOC 3. ELS SSERS VIUS
Continguts Criteris davaluaci Estndards daprenentatge
avaluables

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
24
ssers vius, ssers inerts. 1. Conixer lestructura dels 1.1. Identifica i explica les
Diferenciaci. ssers vius: cllules, teixits, diferncies entre ssers vius i
Organitzaci interna dels ssers rgans, aparells i sistemes, i ssers inerts.
vius. Estructura dels ssers vius: identificar-ne les principals 1.2. Identifica i descriu lestructura
cllules, teixits: tipus; rgans; caracterstiques i funcions. dels ssers vius (cllules, teixits,
aparells i sistemes: principals 2. Conixer diferents nivells de rgans, aparells i sistemes), i
caracterstiques i funcions. classificaci dels ssers vius, nidentifica les principals
Els ssers vius: caracterstiques, atenent a les caracterstiques i caracterstiques i funcions.
classificaci i tipus. tipus. 2.1. Observa i identifica les
Els animals vertebrats i 3. Conixer les caracterstiques i caracterstiques dels ssers vius i
invertebrats: caracterstiques i els components dun els classifica: regne animal, regne
classificaci. ecosistema. de les plantes, regne dels fongs,
Estructura i fisiologia de les 4. Emprar mitjans tecnolgics, altres regnes.
plantes. Plantes autctones de respectar les normes ds, de 2.2. Observa directament i
les Illes. La fotosntesi i la seva seguretat i de manteniment indirecta, identifica
importncia per a la vida a la dels instruments dobservaci i caracterstiques, reconeix i
Terra. dels materials de treball, classifica animals invertebrats.
Les relacions entre els ssers mostrar inters per lobservaci 2.3. Observa directament i
vius. Cadenes alimentries. i lestudi rigors de tots els indirecta, identifica
Poblacions, comunitats i ssers vius i tenir hbits de caracterstiques, reconeix i
ecosistemes. respecte i cura cap als ssers classifica animals vertebrats.
vius. 2.4. Observa directament i
Caracterstiques i components
indirecta, identifica
dun ecosistema. Ecosistemes
caracterstiques i classifica
propers (pradera, bassa, bosc,
plantes.
litoral i ciutat) i els ssers vius.
2.5. Utilitza guies en la
Parcs naturals de les Illes.
identificaci danimals i plantes.
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
25
Animals autctons. Espcies 2.6. Explica la importncia de la
protegides danimals. fotosntesi per a la vida a la Terra.
La biosfera, diferents hbitats 3.1. Identifica i explica les
dels ssers vius. relacions entre els ssers vius:
Respecte per les normes ds, cadenes alimentries, poblacions,
de seguretat i de manteniment comunitats i ecosistemes.
dels instruments dobservaci i 3.2. Identifica i explica algunes de
dels materials de treball. les causes de lextinci de les
Inters per lobservaci i lestudi espcies.
rigors de tots els ssers vius. 3.3. Observa i identifica les
Hbits de respecte i cura cap als principals caracterstiques i els
ssers vius. components dun ecosistema.
Normes de prevenci de riscs. 3.4. Reconeix i explica alguns
s de mitjans tecnolgics per ecosistemes (pradera, bassa, bosc,
estudiar els ssers vius. litoral i ciutat) i els ssers vius que
hi habiten.
3.5. Observa i identifica diferents
hbitats dels ssers vius.
4.1. Mostra conductes de respecte
i cura cap als ssers vius.
4.2. Utilitza la lupa i altres mitjans
tecnolgics a diferents treballs que
fa.
4.3. Manifesta una certa precisi i
rigor en lobservaci i en
lelaboraci dels treballs
corresponents.
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
26
4.4. Observa i registra qualque
procs associat a la vida dels
ssers vius, utilitzant els
instruments i els mitjans
audiovisuals i tecnolgics
apropiats, i comunica de forma
oral i escrita els resultats.
4.5. Respecta les normes ds, de
seguretat i de manteniment dels
instruments dobservaci i dels
materials de treball.
BLOC 4. MATRIA I ENERGIA
Continguts Criteris davaluaci Estndards daprenentatge
avaluables

Estudi i classificaci dalguns 1. Estudiar i classificar materials 1.1. Observa, identifica, descriu i
materials segons les propietats. segons les propietats. classifica alguns materials per les
Utilitat dalguns avenos, 2. Conixer els procediments per seves propietats (duresa,
productes i materials per al mesurar la massa, el volum i la solubilitat, estat dagregaci,
progrs de la societat. densitat dun cos. conductivitat trmica).
Diferents procediments per 3. Conixer lleis bsiques que 2.1. Utilitza diferents procediments
mesurar la massa i el volum regeixen fenmens, com la per mesurar la massa i el volum
dun cos. reflexi de la llum, la dun cos.
Explicaci de fenmens fsics transmissi del corrent elctric, 2.2. Identifica i explica fenmens
observables en termes de el canvi destat o les reaccions fsics observables en termes de
diferncies de densitat. La qumiques (la combusti, diferncies de densitat.
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
27
flotabilitat en un lquid. loxidaci i la fermentaci). 2.3. Identifica i explica les
Predicci de canvis en el 4. Planificar i dur a terme principals caracterstiques de la
moviment o en la forma dels investigacions senzilles per flotabilitat en un lquid.
cossos per efecte de les forces. estudiar el comportament dels 3.1. Coneix les lleis bsiques que
Concepte denergia. Diferents cossos davant la llum, regeixen fenmens, com la reflexi
formes denergia. Fonts lelectricitat, el magnetisme, la de la llum o la transmissi del
denergia i matries primeres: calor o el so. corrent elctric.
origen. Energies renovables i no 5. Fer experincies senzilles i 3.2. Coneix les lleis bsiques que
renovables. petites investigacions sobre regeixen el canvi destat i les
La llum com a font denergia. diferents fenmens fsics i reaccions qumiques (la combusti,
Electricitat: el corrent elctric. qumics de la matria. loxidaci i la fermentaci).
Circuits elctrics. Magnetisme: 4.1. Planifica i du a terme
el magnetisme terrestre. experincies senzilles i prediu
Limant: la brixola. canvis en el moviment, en la forma
Planificaci i realitzaci o en lestat dels cossos per efecte
dexperincies diverses per de les forces o de les aportacions
estudiar les propietats de denergia, i comunica el procs
materials ds com i el seu seguit i el resultat obtingut.
comportament davant la llum, el 4.2. Identifica i explica algunes de
so, la calor, la humitat i les principals caracterstiques de
lelectricitat. les diferents formes denergia:
Observaci dalguns fenmens mecnica, lumnica, sonora,
de naturalesa elctrica i els seus elctrica, trmica, qumica.
efectes (llum i calor). Atracci i 4.3. Identifica i explica algunes de
repulsi de crregues les principals caracterstiques de
elctriques. les energies renovables i no
renovables, i identifica les
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
28
Separaci de components duna diferents fonts denergia i matries
mescla mitjanant destillaci, primeres i lorigen del qual
filtraci, evaporaci o dissoluci. provenen.
Reaccions qumiques: la 4.4. Identifica i explica els
combusti, loxidaci i la beneficis i els riscs relacionats amb
fermentaci. la utilitzaci de lenergia
Utilitat dalguns avenos, (esgotament, pluja cida,
productes i materials per a la radioactivitat), i exposa possibles
societat. actuacions per a un
El desenvolupament energtic, desenvolupament sostenible.
sostenible i equitatiu. 4.5. Du a terme experincies
senzilles per separar els
components duna mescla
mitjanant destillaci, filtraci,
evaporaci o dissoluci, i comunica
de forma oral o escrita el procs
seguit i el resultat obtingut.
5.1. Identifica i exposa les
principals caracterstiques de les
reaccions qumiques (combusti,
oxidaci i fermentaci).
5.2. Separa els components duna
mescla mitjanant destillaci,
filtraci, evaporaci o dissoluci.
5.3. Observa de manera
sistemtica, aprecia i explica els
efectes de la calor en laugment de
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
29
temperatura i la dilataci dalguns
materials.
5.4. Identifica, experimenta,
exemplifica i argumenta alguns
canvis destat i la seva
reversibilitat.
5.5. Investiga a travs
dexperincies senzilles sobre
diferents fenmens fsics i qumics
de la matria: planteja problemes,
enuncia alguna hiptesi,
selecciona el material necessari,
nextreu conclusions, comunica
resultats, i manifesta competncia
en cada una de les fases, aix com
en el coneixement de les lleis
bsiques que regeixen els
fenmens estudiats.
5.6. Investiga a travs
dexperincies senzilles per
acostar-se al coneixement de les
lleis bsiques que regeixen
fenmens, com la reflexi de la
llum, la transmissi del corrent
elctric, el canvi destat, les
reaccions qumiques (la combusti,
loxidaci i la fermentaci).
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
30
5.7. Respecta les normes ds, de
seguretat i de conservaci dels
instruments i dels materials de
treball a laula i al centre.
BLOC 5. TECNOLOGIA, OBJECTES I MQUINES
Continguts Criteris davaluaci Estndards daprenentatge
avaluables

Mquines i aparells. Tipus de 1. Conixer els principis bsics que 1.1. Identifica diferents tipus de
mquines en la vida quotidiana i regeixen mquines i aparells. mquines, i les classifica segons el
utilitat que tenen. 2. Planificar la construcci nombre de peces, la manera
Anlisi doperacions i utilitzaci dobjectes i aparells amb una daccionar-les i lacci que fan.
en la construcci dun aparell. finalitat prvia, utilitzant fonts 1.2. Observa, identifica i descriu
Construcci destructures energtiques, operadors i alguns dels components de les
senzilles que compleixen una materials apropiats, fer la feina mquines.
funci o condici per resoldre un individualment i en equip, i 1.3. Observa i identifica alguna de
problema a partir de peces proporcionar informaci sobre les aplicacions de les mquines i
modulades. les estratgies que shan aparells, i la seva utilitat per
Lelectricitat en el emprat. facilitar les activitats humanes.
desenvolupament de les 3. Conixer les lleis bsiques que 2.1. Construeix alguna estructura
mquines. regeixen els fenmens, com la senzilla que compleixi una funci o
Elements dels circuits elctrics. reflexi de la llum, la condici per resoldre un problema
Efectes de lelectricitat. transmissi del corrent elctric. a partir de peces modulades
4. Fer experincies senzilles i (escala, pont, etc.).
Conductors i allants.
petites investigacions sobre 3.1. Observa i identifica els
Relaci entre electricitat i
diferents fenmens fsics de la elements dun circuit elctric i els
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
31
magnetisme. matria: plantejant problemes, aplica per construir-ne un altre.
La cincia: present i futur de la enunciant alguna hiptesi, 3.2. Observa, identifica i explica
societat. seleccionant el material alguns efectes de lelectricitat.
Beneficis i riscs de les necessari, muntant, fent, 3.3. Exposa exemples de materials
tecnologies i productes. arribant a conclusions, conductors i allants, i argumenta
Importants descobriments i comunicant resultats, aplicant la seva exposici.
invents. coneixements bsics de les lleis 3.4. Observa i identifica les
Tractament de textos. Cerca bsiques que regeixen aquests principals caracterstiques i els
guiada dinformaci a la xarxa. fenmens, com la reflexi de la imants, i relaciona lelectricitat i el
Control del temps i s llum o la transmissi del corrent magnetisme.
responsable de les tecnologies elctric. 3.5. Coneix i explica alguns dels
de la informaci i la grans descobriments i invents de
comunicaci. la humanitat.
4.1. Elabora un informe com a
tcnica per registrar un pla de
treball, i comunica de forma oral o
escrita les conclusions.
4.2. Valora i descriu la influncia
del desenvolupament tecnolgic
en les condicions de vida i en la
feina.
4.3. Coneix i explica alguns
avenos de la cincia i les
tecnologies de la informaci i la
comunicaci a la llar i la vida
quotidiana, la medicina, la cultura i
loci, lart, la msica, el cinema i
Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
32
lesport.
4.4. Fa recerques guiades
dinformaci a la xarxa.
4.5. Coneix i aplica estratgies
daccs i de feina a Internet.
4.6. Utilitza alguns recursos
proporcionats per les tecnologies
de la informaci per comunicar-se i
collaborar.

Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 Palma


Tel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es
33