Elemen Nilai Tambah (ENT) dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR

)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA

• Bahasa • Pendidikan Alam Sekitar • Nilai Murni • Sains dan Teknologi • Patriotisme
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3

Apakah Elemen Nilai Tambah?
Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah nilai dengan memperkenalkan elemen:    Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Elemen Nilai Tambah (ENT) ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang  berfikiran kreatif, kritis dan inovatif  mempunyai ciri dan sikap keusahawanan  serta dapat menguasai kemahiran TMK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen?
 Kemahiran abad ke-21
Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)
Disciplined Mind Respectful Mind Synthesizing Mind Ethical Mind Creating Mind

4

Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating
Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: • keperluan masa kini/masa depan • menjamin kejayaan • k-ekonomi sesebuah negara New Basics Skills  Multiliteracy  Creativity  Communication  IT  Teamwork  Lifelong learning  Adaptation and change  Environmental responsibility Successful Knowledge Economics Characterized by: • Creativity • Flexibility • Problem solving • Ingenuity • Collective intelligence • Professional task • Risk taking • Continuous improvement

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

5

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.)
 Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian. “Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui ...”. (Tun Mahathir) Model Baru Ekonomi (MBE) • Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif • Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

6

Bilakah hendak melaksanakan Elemen Nilai Tambah?
 Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar.  ENT diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.  Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan ENT dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ELEMEN NILAI TAMBAH
KREATIVITI DAN INOVASI

Apakah Kreativiti?

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Kreativiti?
• Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan /mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan” (QCA, 2007). • Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997).

Inovasi?
• Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

8

Matlamat
• Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

OBJEKTIF
Supaya murid: • Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. • Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. • Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. • Menguasai kemahiran komunikasi. • Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. • Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI
Strategi P&P

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum
• • • Penekanan kurikulum Pendekatan penerapan (infusion) Objektif pembelajaran Pra sekolah, sekolah rendah, menengah

Mata pelajaran berteraskan kreativiti
     Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran Hidup-Komponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK
  

Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan Kajian masa depan

PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KONSEP KERANGKA PEMBANGUNAN KREATIF
Insan yang Kreatif

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Proses Kreativiti
(Model Proses Kreativiti Terarah)
metakognisi Pemerhatian Analisis

2. Imaginasi 1. Persediaan
metakognisi Amalan berterusan

Penjanaan idea

Sintesis idea metakognisi

Pelaksanaan

Penambahbaikan

4. Tindakan

3. Perkembangan
Penilaian

metakognisi

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Indikator Pemikiran Kreatif
banyak idea
LANCAR

boleh menghasil idea baharu

ASLI

Indikator

LUWES

idea boleh dikembang dan dipelbagaikan

JELAS

menghurai idea dengan terperinci dan sistematik
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Bagaimana membangunkan kreativiti dalam p&p?
Peranan Guru: 1. Merancang Pengajaran dan Pembelajaran 2. Membimbing dan Menjadi Fasilitator 3. Mentaksir Berterusan 4. Mengurus Persekitaran Pembelajaran 5. Membangunkan Komuniti

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ELEMEN NILAI TAMBAH
KEUSAHAWANAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK)?
USAHAWAN

TEKNOLOGI

INOVASI

PERKEMBANGAN

EKONOMI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

17

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

OBJEKTIF
Membudayakan: EK-1 Sikap Cemerlang EK-2 Pemikiran Cemerlang EK-3 Aplikasi Ilmu Dan Kemahiran Asas Pengurusan Dalam Konteks Perniagaan EK-4 Menghasilkan Produk, Konsep Atau Proses Berasaskan Ilmu, Kemahiran, Teknologi & Vokasional EK-5 Nilai Moral Dan Etika Cemerlang
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

18

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

DUNIA SENI VISUAL
TAJUK: AKTIVITI: TEMA: TAJUK: MASA: MENGGAMBAR KOLAJ ALAM BENDA KAD HARI LAHIR 60 MINIT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1.1 Persepsi Estetika: • Murid memerhati dan menceritakan tentang bahan-bahan yang ditunjukkan oleh guru. (EK- 2) • Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti: - rupa - kualiti (EK- 4) - warna - menarik perhatian
(EK- 1, 2, 4 dan 5) - bentuk - harga (EK – 1, 3 & 5)
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL
1.2 Aplikasi Seni: • Murid menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru (EK- 3 & 4). 1.3 Ekspresi Kreatif • Murid memilih dan memanipulasi (EK- 3 & 4) bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsurunsur komersial (EK- 1, 2, 3 & 4) pada tempoh masa (EK-1) yang diberikan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL Tindakan: • Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1, 2, 3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan, laman web atau blog.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ELEMEN NILAI TAMBAH
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

24

Apa itu Elemen TMK?

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.

Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut:

 Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu
disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output).  Belajar Dengan TMK – sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office).  Belajar Melalui TMK – maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROM).

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Objektif
Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: • Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. • Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. • Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. • Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. • Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. • Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. • Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum) - Belajar Dengan dan Melalui TMK

Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CDROM atau bahan muat turun daripada Internet. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital.

Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

26

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

 Rujuk Dokumen Standard TMK untuk

memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di peringkat Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I
Tahun 1
Literasi TMK •Pengenalan Perkakasan Komputer •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip •Menyisip imej •Membuka fail •Menyimpan fail •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. •Merakam suara •Melakar dan melukis secara digital •Mencetak dokumen Internet •Mencari imej Nilai Peraturan makmal, Bertoleransi, bertanggung jawab

Tahun 3

Tahun 2
Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dan format • Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta • Membuat pengiraan ke atas maklumat • Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit

Literasi TMK •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip dalam lajur dan baris •Menyisip imej ke dalam jadual •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks, grafik dan audio •Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid

Internet • Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data, Teknologi Hijau, kerjasama

Internet •Mencari maklumat •Menghantar dan membalas e-mel
Nilai Teknologi Hijau, Keselamatan komputer dan data

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Mod Penggunaan TMK Dalam P&P
1. Guru dan murid

2. Guru sahaja

3. Murid sahaja

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK
Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui: Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian Menjana idea baru dengan menggunakan TMK Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

30

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Bagaimana hendak menulis ENT-TMK dalam Rancangan Pengajaran Harian?
Gunakan format penulisan yang sedia ada, guru hanya perlu nyatakan perkakasan atau perisian yang digunakan semasa p&p
Sebagai contoh: ABM/BBM: Persembahan Powerpoint guru, murid sediakan persembahan PowerPoint atau murid buat karangan menggunakan MS Word

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Rumusan ENT
Kreativiti & Inovasi
dan/atau

32

Dokumen Standard Mata pelajaran

+

Keusahawanan

=
dan/atau

Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.

TMK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

33

Sekian Terima kasih
www.moe.gov.my/bpk

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

FASA PERSEDIAAN
Pemerhatian Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna kaedah atau prosedur, kenalpasti ciri, situasi, fenomena, dapatn makna, kenalpasti objek, situasi disekeliling. Analisis Persamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baikburuk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

FASA IMAGINASI
Penjanaan Idea
Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak), hasilkan idea bermakna, cari hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada. komunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumat tambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir, bincang kebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan, buat fefleksi berterusan

Sintesis Idea Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

FASA PERKEMBANGAN
Penambah baikan Tokok tambah idea, ubahsuai idea, beri penerangan rasional idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan. Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea,nyatakan kekuatan/kelemahan, kbaikan/kburukan berdasarkan bukti, buat pilihan bdasarkan kenyataan dan x dipengaruhi oleh perasaan.

Menilai

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

FASA TINDAKAN
Pelaksanaan Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan khusus, susun idea,hasikan idea x sama dgan org lain Peka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenalpasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkan proses kreatif unt hasilakan idea baharu secara berterusan

Amalan berterusan

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful