Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Procena uticaja na zivotnu sredinu

Procena uticaja na zivotnu sredinu

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by Nemanja Konjevic
Rekonstrukcija glavnog kanalskog sliva Horgos - Martonos
Rekonstrukcija glavnog kanalskog sliva Horgos - Martonos

More info:

Published by: Nemanja Konjevic on Apr 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

 
Procena uticaja na životnu sredinuProjekat:Rekonstrukcija glavnog kanala slivaHorgoš – Martonoš
Mentor: Studenti:Prof. dr. Anđelka Belić Nemanja KonjevićDragana SamardžićSrđan BozićIgor Obrovac
 
SADRŽAJ
1. Podaci o nosiocu projekta…………………………………………………………….32. Projektni zadatak……………………………………………………………………..33.Uvod…………………………………………………………………………………..34. Opis…………………………………………………………………………………..,44.2. Pedološke, geomorfološke, geološke, hidrogeološke I seizmičke karakteristiketerena…………………………………………………………………………………....64.3. Hidrološke karakteristike………………………………………………………....74.4. Klimatske karakteristike………………………………………………………….84.5. Zašticena prirodna I kulturna dobra………………………………………………85. Tehnički opis…………………………………………………………………………96. Mere zaštite životne sredine………………………………………………………….97. Zaključak …………………………………………………………………………..108. Literatura…………………………………………………………………………….11
2
 
1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTAZastupanje: PREDUZECE u unutrašnjem i spoljno trgovinskom prometu zastupa direktor Aleksandar Velicki, dipl.inž. bez ograničenja2. PROJEKTNI ZADATAK  Neophodnost izrade Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izradu Projekta Rekonstrukcija Glavnogkanala sliva Horgoš - Martonoš, Odeljenje za inspekcijsko – nadzorne poslove, a na osnovu Zakona o zaštiti životnesredine (Sl. glasnik RS, br. 135/04, 36/09), i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS, br. 135/04,36/09).Cilj izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja Projekta Rekonstrukcija Glavnog kanalaslivaHorgoš – Martonoš je da se na osnovu uslova i saglasnosti nadležnih komunalnih organizacija, kao i postojećedokumentacije o prisutnim prirodnim i izgrađenim sadržajima u neposrednoj okolini, registruju promene stanja životnesredine nastale pod uticajem dosadašnjeg rada kompanije kao i novo projektovanih objekata i predlože mere zaštite.3. UVOD1.1 Metodologija izrade i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinuMetodologija i sadržaj Studije o proceni uticaja, su definisani "Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnusredinu" ("Sl. glasnik RS" br.69/05).Svrha Studije je da se kvalitativno vrednuje postojeće stanje životne sredine na prostoru na kome se nalazi predmetno postrojenje, definišu i kvantifikuju uticaji i mogući uticaji u slučaju korišćenja punog kapaciteta, konstatuju ieventualno dopune mere zaštite i definiše monitoring životne sredine. Metodološki pristup, kojim se vrši procenauticaja ovog objekta na životnu sredinu, čini nekoliko koraka, i to:1. Prikupljanje osnovnih informacija, što podrazumeva identifikaciju:osnovnih izvora i načina ugrožavanja životne sredine,karakteristika zemljišta, reljefa i pejzaža na lokaciji objekta, klime područja sameteorološkim podacima i dr.kvaliteta vazduha,kvaliteta vode (podzemne i površinske),flore i faune na posmatranom terenu, ipostojeće populacije sa demografskim karakteristikama.2. Procena uticaja na osnovu kvantifikacije sledećih elemenata:veličine izvora i vrste zagađivanja,dominantno zagađujućih materija i njihovih karakteristika,stanja kvaliteta životne sredine, iprocene prostorne raspodele dominantnih zagađujućih materija.3. Analiza ugroženosti, pod kojom se podrazumeva identifikacija svih osetljivih resursa u okolini kompleksa tj. ljudi,materijalnih i prirodnih dobara.4. Određivanje mera zaštite na osnovu rezultata procene stepena uticaja, za sve činioce životne sredine (vazduh,voda, zemljište), uključujući preventivne, tehničko-tehnološke i organizacione mere zaštite.1.2 Sadržaj Studije procene uticaja na životnu sredinuProcena uticaja se radi na osnovu karakteristika definisane lokacije, postojećeg stanja životne sredine na njoj, tehničko-tehnoloških karakteristika objekta i procesa, kao i drugih raspoloživih podataka i dokumentacije koja je urađena za predmetnu lokaciju.1.3 Zakonska regulativaPored "Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu" ("Sl. Glasnik RS" br.69/05) u toku izradeStudije korišćen je niz drugih zakonskih i podzakonskih akata od kojih su najznačajniji:1. Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS”, br.135/04, 36/09);2. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( "Sl. glasnik RS" br.135/04);3. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS”, br.135/04, 36/09);4. Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS”, br.135/04);5. Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS”, br. 36/09);6. Zakon o vodama ("Sl. glasnik RS”, br. 30/10);7. Zakon o zaštiti prirode ("Sl. glasnik RS”, br. 36/09);8. Zakon o kulturnim dobrima ("Sl. glasnik RS” br.71/94);
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->