Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni Avaz-14.04.2009

Dnevni Avaz-14.04.2009

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 6,144 |Likes:
Published by Welsson

More info:

Published by: Welsson on Apr 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Umjesto sada{njih vi{e od tri, upisana vrijednost bila bi smanjena na 2,15 milijardi KM
Revizori„Ernst & Younga“ jo{ 2004. utvrdili precijenjenu imovinu u iznosu od skoro 545 miliona maraka
 Po~itelj: O~aravaju}a ljepota srednjovjekovnog gradi}a
(Foto: A. Du~i})
U
prava i Nadzorni odbor„Elektroprivrede BiH“zatra`ili su od Skup{ti-ne dioni~ara ove na-jve}e dr`avne kompanije da odo-bri smanjenje kapitala za nevjer-ovatnih 872.707.846 KM. Timebi, umjesto sada{njih vi{e od trimilijarde, upisana vrijednostEPBiH bila smanjena na dvijemilijarde i 155 miliona maraka.Ovaj prijedlog, o kojem je ve}vo|ena burna rasprava, sasvimsigurno otvara opet niz pitanja oposlovanju kompanije.
 2. strana
RASPRAVE
Pred Skup{tinu dioni~ara najve}e dr`avne firme
GUBITAKELEKTROPRIVREDE
BiH 872 MILIONA KM!
Posjete:Bakir Izetbegovi} u Srebrenici
NAJTE@I MOMENTDA SE POSTANEPREDSJEDNIK SDA
Intervju:Selmo Cikoti}, ministar odbrane
POLITIKA KO^IPUT BiH U NATO
Repor ta `a
   4 .  s   t  r .   5 .  s   t  r .
Posjeta kamenom gradi}u na Neretvi
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
utorak, 14. 4. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4880
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
 VAHID HALILHOD@I]
’Zmajevi’
mogu na
Mundijal
HAP[ENJA
Inspektoripriveli 11osoba
   7   3 .  s   t  r .
7. strana
   1   6 .  s   t  r  a  n  a
Dr`ava napustila Po~itelj
8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA
MILION
NA DAR
 
11.520
nagrada!!!
vi{e od
Nagradna igra „Sre}a“:Danas peti kupon
5
Kupon br.
14. 04. 2009.
    
SRE]A
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,14. april/travanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Slijedi nova kriza u Vladi FBiH 
- Kriza bud`eta FBiH je nesposobnost Vlade FBiHi ni{ta drugo. Sve vlade svijeta do sada su bar je-dnom rebalansom skresale svoje tro{kove ubud`etima za mnogo vi{e od 13,3 posto, samo VladaFBiH ni{ta ne radi. Vlada treba odmah pokrenutirebalans bud`eta i umjesto smanjenja socijalnih fondova, smanjiti~itavoj administraciji plate i tople obroke, a pogotovo tro{kove admi-nistracije (od dnevnica, goriva, telefona, itd.), te odgoditi na neo-dre|eno sve projekte koji ne nose direktnu dobit.
(ursule)
PORTAL - komentar dana
O medijskim napisima da jeSpecijalno odjeljenje za ratnezlo~ine Srbije raspisalo internepotjernice za 19 bh. dr`avljanazbog navodnog ratnog zlo~ina uslu~aju „Dobrovolja~ka ulica“,odnosno da li je rije~ o istraga-ma ili o optu`nicama, jo{ nemazvani~nih informacija.Odgovore na ova pitanja tra`emnogi, me|u kojima su i EjupGani}, Ivo Kom{i} i Miro Lazo-vi}, ~lanovi ratnog Predsjedni{tvaRBiH. Navodno, na toj listi na{lisu se Gani} i Stjepan Kljui}.
Vrh dr`ave bez stava
Gani}, Kom{i} i Lazovi} nasastancima sa ~lanovima Pre-dsjedni{tva BiH Harisom Sila-jd`i}em i @eljkom Kom{i}em,ministrom pravde BiH Bari{om^olakom i delegacijom MVP-asa Zoranom Perkovi}em na ~elutra`ili su da institucije BiH zau-zmu stav o ovom pitanju.@eljko Kom{i} potvrdionam je da, uprkos nizu sastana-ka, Predsjedni{tvo nije zauzelostav o ovom problemu niti jedobilo odgovore na pitanje okakvoj je listi i potrazi rije~.- Ministar ^olak, odnosnoMinistarstvo pravde BiH, jedinoje poduzelo konkretne mjere i odMinistarstva pravosu|a Srbijezatra`ilo podatke o tome postojili istraga protiv bh. dr`avljana, koje obuhva}en tom eventualnomistragom i jesu li raspisane potjer-nice. Na`alost, odgovora jo{ ne-ma, a tek ako bi bili potvr|enimedijski napisi, Ministarstvo bimoglo podnijeti i zvani~an za-htjev za prebacivanje tog pre-dmeta u BiH - rekao je Kom{i} za„Dnevni avaz“.
Alkalaj formirao tim
Prema njegovim rije~ima,ministar vanjskih poslova SvenAlkalaj formirao je tim MVP-akoji }e koordinirati rad dr`avnihorgana u vezi s ovim proble-mom. Me|u zaklju~cima sasta-nka s timom MVP-a je i taj da }ebiti organizirani susreti s amba-sadorima u BiH, na kojima }e ihupoznati da je na{a zemlja, akouop}e postoje optu`nice vezaneuz „Dobrovolja~ku“, spremnaprocesuirati taj slu~aj u svojiminstitucijama.To }e, smatra Kom{i}, biti isvojstven poziv da, ako se poja-ve me|unarodne potjernice zabh. dr`avljanima, uzmu u obziri ~injenicu da Srbija nije na-dle`na da sudi za zlo~ine u BiHi da se u skladu s tim okolnosti-ma „s razumijevanjem postavespram tih potjernica“.- Tu nije rije~ samo o ~lanovi-ma ratnog Predsjedni{tva RBiHnego o 19 ljudi anga`iranih1992. uglavnom u institucijamadr`ave koje su na razne na~inebranile BiH od agresije i od ko-jih se danas ne smije okretatiglava - ka`e @eljko Kom{i}.
S. [KULETI]
^lanovi Predsjedni{tva RBiH tra`e odgovor
Srbija {uti o potjeriza 19 bh. gra|ana
Na{e Ministarstvo pravde mo`e podnijeti zahtjevza prebacivanje tog predmeta u BiH, ka`e Kom{i}
 Kom{i}: ^ekaju odgovor Srbije
@eljko Kom{i} naglasio jeda je najmanje {to dr`ava tre-nutno mo`e u~initi to da zau-zme stav o navodnim istraga-ma ili potjernicama za 19 bh.dr`avljana.- Bio bi red da se institucijeBiH o~ituju o tom pitanju. Jer,ako su se desila ubistva u Dobr-ovolja~koj, a jesu, onda to trebaistra`iti Tu`ila{tvo BiH, a ne dato radi druga dr`ava, koja,ina~e, tvrdi da nije imala svojuvojsku ovdje, da nije vodila ratu na{oj zemlji... Otuda i pitanjena osnovu ~ega onda Srbijauop}e daje sebi za pravo da voditaj postupak - ka`e on.
Otkud Srbiji pravo da vodi postupak
Disciplinskipostupak
Zamjenicaministra vanjskihposlova BiH AnaTri{i}-Babi} izja-vila je ju~er za Sr-nu da je pripre-mila dopis za po-kretanje discipli-nskog postupkaprotiv pomo}ni-ka ministara va-njskih poslovaBiH, koji su prisustvovali sa-stanku s ratnim ~lanovimaPredsjedni{tva BiH.
Tri{i}-Babi}: Pripremljendopis
RASPRAVE
Pred Skup{tinu dioni~ara najve}e dr`avne firme
Kapital EPBiH manjiza 872 miliona KM!?
Revizori „Ernst & Younga“ jo{ 2004. utvrdili da „Elektroprivreda BiH“ imaprecijenjenu imovinu u iznosu od skoro 545 miliona maraka
Uprava i Nadzorni odbor „El-ektroprivrede BiH“ zatra`ili suod Skup{tine dioni~ara ove na-jve}e dr`avne kompanije da odo-bri smanjenje kapitala za nevjero-vatnih 872.707.846 KM. Time bi,umjesto sada{njih vi{e od tri mi-lijarde, upisana vrijednost EP-BiH bila smanjena na dvije mili-jarde i 155 miliona maraka.Ovaj prijedlog, o kojem je ve}vo|ena burna rasprava, sasvim si-gurno otvara opet niz pitanja oposlovanju kompanije.
Mali dioni~ari
 Jo{ se jedino ~eka da resornoMinistarstvo industrije i energe-tike, s Vahidom He}om na ~elu,imenuje svog zastupnika naSkup{tini dioni~ara i usvoji ovajprijedlog, jer Vlada FBiH raspo-la`e sa 90 posto vlasni{tva firme.Mali dioni~ari ne}e se mnogo pi-tati uprkos otporu da se ovakosmanjuju kapital EPBiH i nomi-nalna vrijednost dionica.Bez obzira na to {to se tvrdi daprava dioni~ara ni na koji na~inne}e biti umanjena, osim {to ubu-du}e vrijednost dionice ne bi bila100 ve} 71 KM, neophodno je pr-ibaviti i stav regulatornih tijela,poput Komisije i Registra vrije-dnosnih papira. No, mnogo je za-nimljivije otkriti kako je mogu}eda firma poput EPBiH akumuliranevjerovatnih 872.707.808 KMgubitka.Prema raspolo`ivim informa-cijama iz materijala o kojem suraspravljali Uprava i NO, gubitakje nastao zbog potrebe da budeutvr|ena stvarna vrijednost imo-vine, odnosno osnovnih sredsta-va, u skladu s me|unarodnimra~unovodstvenim standardima.
Ranije procjene
Uprava i NO pozvali su se nanalaze kompanije „Ernst & You-ng“ iz 2004. godine, kada je ut-vr|eno da ve} tada EPBiH imaprecijenjenu imovinu u iznosu odskoro 545 miliona KM. Jedno od dodatnih obrazlo-`enja je i primjer HE Mostar, ko-ju EPBiH sada vodi u svojim po-slovnim knjigama, mada njomeupravlja EPHZHB. No, pitanjemo`e li se ovaj „knjigovodstveni“potez u~initi na ovaj na~in, tek jeotvoreno.
 A. HAD@IARAPOVI]
 Zgrada EPBiH: Burna rasprava
[ta su pokazali laboratorijski nalazi za 2007. i 2008.
Opasna i uvezena i doma}a hrana
Stvarni podaci su i gori, jer analize ne obuhvataju robu s crnog tr`i{ta, smatra Lakota
Na osnovu izvje{taja koje jeAgencija za sigurnost hrane BiHprimila iz laboratorija, 2007. i2008. godine u na{oj zemlji ur-a|eno je 135.077 analiza uzorakahrane. To se navodi u informaci-ji o stanju sigurnosti hrane uBiH i dodaje da je od tog broja, uskladu s propisima, bilo 126.676zadovoljavaju}ih rezultata ili93,66 posto, dok 9.291 analiza ili6,34 posto rezultata nije bilo pr-opisno.Tokom dvije prethodne godi-ne, Evropska komisija upozorilaje Agenciju u 11 slu~ajeva o po-stojanju rizika za zdravlje po-tro{a~a od hrane uvezene na bh.tr`i{te. U istom periodu bilo je 12upozorenja za postojanje rizikaod hrane proizvedene u na{oj ze-mlji. Jedina ve}a epidemija trova-nja hranom registrirana u ovomperiodu, kako se navodi u infor-maciji, bila je u julu 2008., kadasu od salmonele enteritidis obo-ljele 203 osobe.No, kako ka`e Mensud Lako-ta, sekretar Udru`enja za za{tituinteresa potro{a~a KS, ove infor-macije treba uzeti s rezervom, jerse odnose samo na stanje na lega-lnom tr`i{tu, a stvarni podacimnogo su gori.- Znamo da 50 posto robe do-lazi s crnog tr`i{ta, postavlja sepitanje {ta je s tim proizvodima injihovom ispravno{}u. Da sam jaradio izvje{taj, napisao bih da ne-ma podataka o nelegalnomtr`i{tu, ne bih narodu bacaopra{inu u o~i - rekao je Lakota.U izvje{taju se navodi da sukrajem pro{le i po~etkom ove go-dine na tr`i{tu registrirane kine-ske igra~ke koje sadr`e ve}e ko-li~ine ftalata. Ta hemikalija u do-diru s pljuva~kom izaziva te{kereproduktivne smetnje.
 B. T.
18.417
ovaca i koza oboljelo odbruceloze
220
goveda oboljelo od bruceloze
81
slu~aj bjesnila
35
slu~ajeva trihineloze
Bolesti `ivotinjau 2008.
 Lakota: Bacanje pra{ine u o~i 
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,14. april/travanj 2009.
3
 Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal 
 avaz.ba)
Alkalajevo„va|enje“
To {to se `ali da mu ljudi iz SNSD-a rade o glavi,misle}i prije svih na Nikolu [piri}a, samo je jeftinpoku{aj tra`enja alibija za vlastitu nesposobnost 
Sven Alkalaj, ministar vanjskih poslova BiH, pona{a se poputMuje iz narodne poslovice. Majka Muju, naime, nije klela {to se ko-ckao, nego {to se „vadio“. Po istoj matrici, o~ito, funkcionira i Alka-laj, kojem bi javnost mo`da i oprostila to {to je potpuno zabrljao, aline mo`e prihvatiti toliku samozaljubljenost i nespremnost da pri-zna o~igledne gre{ke.Na kritike svoje zamjenice Ane Tri{i}-Babi} da je privatiziraoMinistarstvo, ministar je poku{ao odgovoriti u subotnjem„Dnevniku D“ Federalne televizije. Nastup je kod gledateljstvaostavio katastrofalan utisak, pa se Alkalaj odlu~io popraviti u inter-vjuu za Federalnu novinsku agenciju (Fena), tonu}i tako sve dubljeu `ivo blato koje je sam sebi zakuhao.Ponavljaju}i kao papagaj da MVP s njim na ~elu ostvaruje najbo-lje rezultate od svog postanka, da se protiv njega, navodno, urotilagrupica neradnika unutar Ministarstva koji ne}e da dolaze redovnona posao te da funkcioneri SNSD-a od po~etka njegovog mandatanastoje proizvesti vje{ta~ku krizu i minimizirati njegove uspjehe,Alkalaj nam ne nudi nijedan konkretan dokaz dobrog rada MVP-a,ne navodi nijednu diplomatsku inicijativu koju je on osmislio, neobja{njava za{to ga kao ministra vanjskih poslova BiH u Va{ingto-nu, Londonu, Berlinu ili Parizu do~ekuju ni`erazredni zvani~nici i,na kraju, za{to se na svjetske diplomatske skupove, ako do njih i do-baci, mora u{unjati na sporedna vrata.Posebna je pri~a ministrovo blamiranje na regionalnom planu.Doista, mo`e li se kao relevantan i autenti~an sagovornik u Zagrebuprihvatiti prvi diplomata BiH kada, naprimjer, moli vlasti u Hrva-tskoj da mu daju domovnicu i paso{ sa {ahovnicom? Ili, kada ka`eda nije problem to {to ova zemlja nema svog ambasadora u Beogra-du skoro dvije godine, a pri tome i vrapci na grani znaju koliko subitni i sudbonosni odnosi BiH sa Srbijom?Poduga~ak je spisak Alkalajevih proma{aja i naravno da to kori-ste i oni kojima dr`ava BiH nije na srcu. I to {to se `ali da mu ljudiiz SNSD-a rade o glavi, misle}i prije svih na dr`avnog premijeraNikolu [piri}a, samo je jeftin poku{aj tra`enja alibija za vlastitu ne-sposobnost.Uostalom, ba{ takav on najbolje odgovara interesima SNSD-a.Zato [piri}, vjerovatno, nikada i ne}e pokrenuti proceduru njegovesmjene, jer ne `eli riskirati da na Alkalajevo mjesto do|e neko stva-rno kvalitetan i sposoban.
Komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana nawww.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 104.018 posjetilaca.
A
Lo{a aktivnost nadle`nihna izgradnji autoputa
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
 Pitanje: Kako ocjenjujete dosada{nje aktivnostinadle`nih na izgradnji autoputa kroz BiH?
A) Zadovoljava 6%B) Lo{e 87%C) Dobro 7%
BC
KONA^NO POSTI\ENI
Nakon opravdane osude javnosti
Parlamentarci smanjujupla}e za oko 300 KM?
Ako prijedlog Kolegija Komisije za finansije i bud`et bude prihva}en,bit }e umanjene pla}e svima koji imaju koeficijent ve}i od ~etiri
Nakon pritiska javnosti i seri-je tekstova u na{em listu o neza-ja`ljivosti dr`avnih parlamentar-aca, o enormnim pove}anjimanjihovih pla}a, pau{ala i naknadaza rad u parlamentarnim komisi-jama, poslanici su kona~no po-sti|eni te su odlu~ili poraditi nasmanjenju svojih primanja.
Novi obra~un
Kako „Dnevni avaz“ saznaje,na dana{njoj sjednici Komisije zafinansije i bud`etPredstavni~kog doma ParlamentaBiH na}i }e se prijedlog Kolegijaove komisije o dopuni Zakona opla}ama i naknadama u instituci-jama BiH. Prema tom prijedlogu,za obra~un pla}a bud`etskih kori-snika koji imaju koficijent ve}i od~etiri primjenjivat }e se osnovicaod 498 KM, umjesto nedavnoutvr|ene od 535 maraka.Ako ~lanovi Kolegija Komisijeza finansije Lazar Prodanovi}, Ve-limir Juki} i Sadik Bahti} dobijupodr{ku ostalih parlamentaraca,zvani~nicima s koeficijentomve}im od ~etiri pla}e }e biti uma-njenje za 150 do 350 KM. Vrlo skr-omno, ali od bh. vlasti i to je ne{to.Ovo smanjenje pla}a obuhva-tilo bi dr`avne slu`be-nike, diplomatsko-ko-nzularno i vojno-di-plomatsko osoblje, imenovanepolicijske slu`benike i imenova-na profesionalna vojna lica. Pla}eonih koji imaju koeficijent manjiod ~etiri ne bi bile smanjivane.S obzirom na to da je do sadaiz Parlamenta uvijek stizalo obra-zlo`enje da smanjenja pla}a nemo`e biti zbog sporne ustavneodredbe koja zabranjuje umanje-nje naknada zvani~nicima u BiHza vrijeme trajanja mandata, Ko-misija je sada na{la „ustavni os-nov kroz dopunjavanje posto-je}eg Zakona o pla}ama i nakna-dama u institucijama BiH“.
Hitna procedura
Nakon dana{nje sjednice Ko-misije o~ekuje se da }e ovaj prije-dlog biti po hitnompostupku upu}enna usvajanje u pa-rlamentarnuproceduru. Prema raspolo`enjuposlanika s kojima smo ju~er ra-zgovarali (SDA, SBiH, SNSD),prijedlog bi danas pred Komisi-jom trebao dobiti podr{ku, a pre-ma nekim najavama, podr`at }ega i predstavnik HDZBiH.
S. RO@AJAC
Prema rije~ima predsjedava-ju}eg Predstavni~kog doma BiHBeriza Belki}a, mogu}e je po uzo-ru na amandman na Ustav BiH oBr~kom donijeti i amandman ko-jim bi bio izmijenjen ~lan vezanuz nemogu}nost smanjenja pla}abud`etskim korisnicima.- To pitanje sigurno }e biti treti-rano ustavnim promjenama. Koli-ko mi je poznato, niko ne}e biti pr-otiv toga. Me|utim, postavlja se pi-tanje spremnosti da se posebno pr-ovede ukupna ustavna proceduraza jedan amandman - ka`e Belki}.
Ustavnim promjenama do ve}eg kresanja
2008. godina2009. godina
Predsjedavaju}i domova4.332 KM 4.654 KMPredsjedavaju}i komisija i klubova4.233 KM4.547 KMPoslanici i delegati4.183 KM4.494 KMOsnovica za obra~un498 KM535 KM
(Nove) stare pla}e
 Komisija za finansije i bud`et: Inicijativa Kolegija
Komisija za izbor novog dire-ktora Direkcije za evropske inte-gracije (DEI), utvrdila je da je pr-istiglo 16 prijava na konkurs zaupra`njeno mjesto direktora, sa-znaje „Avaz“.No, procedura izbora provjereprijava jo{ nije po~ela, jer se, kakosaznajemo, tek ove sedmice o~ekujesastanak Komisije na kojem }e bitiutvr|eno koji kandidati ispunjavajuosnovne uvjete. Nakon toga bit }eutvr|en terminintervjua s njima ina kraju kona~nalista bit }e dosta-vljena Vije}u mini-stara BiH.Me|u prija-vljenima, nezva-ni~no, ima neko-liko poznatih oso-ba, a jedan od na-jozbiljnijih ka-ndidata je Bisera Turkovi}, biv{aambasadorica BiH u SAD.Osim nje, kandidirale su se Li-dija Topi}, biv{a ambasadorica BiHu Briselu, te Nevenka Savi}, aktue-lna koordinatorica za reformu javneuprave u BiH (PARCO). Prijavio sei Dragi{a Meki}, pomo}nik mini-stra vanjske trgovine i ekonomskihodnosa i biv{i zamjenik glavnog bh.pregovara~a sa EU o Sporazumu ostabilizaciji i pridru`ivanju.
T. L.
Turkovi}: Najozbiljniji  kandidat
Ove sedmice dogovor o intervjuima
Za direktora DEI-ja 16 prijava

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nalogf liked this
nesaitosa liked this
zijad liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->