Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2011 PSTPM Kedah PPerniagaan 1 w Ans

2011 PSTPM Kedah PPerniagaan 1 w Ans

Ratings: (0)|Views: 5,513|Likes:
Published by jee2kk
Pengajian Perniagaan 1 Percubaan PSTPM Negeri Kedah 2011
Pengajian Perniagaan 1 Percubaan PSTPM Negeri Kedah 2011

More info:

Published by: jee2kk on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
PENGAJIAN
PERNIAGAAN
SEPT. 20113
JAM
PROGRAMPENINGKATAI\
AKADEMIK
STPM
}OII
ANJURAN
MAJLIS
PENGETUASBKOLAH.SEKOLAH
MALAYSIA
(KEDAH)
PENGAJIAN
PERNIAGAAN
KERTAS
1
(TIGA
JAM)A,rahan
kepada
calon:
Jawab
empat
soalansahaja:
semua
soalan
dalam
Bahagian
A
dan
dua
soalandalamBahagian
B
Semua kerja
perhitunganhendaklah
ditunjukkan
dengan
jelas.Markah
untuk tiap-tiap
soalan
diberikan
dalamtanda
[
].Kertas
soalan
ini
terdiridaripada
4
halamanbercetak
94611
*
Kertas
ini
SULIT
sehingga
peperiksaankertas ini
tamat.
[Lihat
sebelahSULIT-
 PENGAJIAN PERNIAGAANSEPT
2011
3JAM
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK STPM 2011ANJURANMAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)
PENGAJIAN PERNIAGAAN
KERTAS 1
(TIGA JAM)
Arahan kepada calon:
Jawab
empat
soalan sahaja:
semua
soalan dalam Bahagian A dan
dua
soa/an da/amBahagian
B
Semua kerja perhitungan hendak/ah ditunjukkan dengan je/as.Markah untuk tiap-tiap soa/an diberikan da/am tanda
[ ].Kertas soalan ini terdiri daripada 4 halaman bercetak.
946/1
*
Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.[Lihat sebelahSULlT*
 j*k2011 PSTPM Kedah
 
Jawab
semua
soalan.
BahagianA
1
(a)
Berdasarkan
contohindustri
getah,
jelaskan
bagaimana
proses
tambahnilai
berlaku.
t3
l
(b)
Bezakanantara
entitiperniagaan
Perkongsian
Nazri
Bersaudaradengan.SyarikatNazri
Sdn
Bhd dari aspek:
i)
Jenis
atau
klasifikasi
perniagaan
ii)
Keahlian
iii)
Liabiliti
(c)
Huraikanperkara-perkara
yang
berikut:
i)
Misi
ii)Dasariii) Prosedur
(d)
Jelaskan
maksud
autoriti
lini
dan
autoritistaf
(e)
Nyatakantiga
ciri
kawalan
yang
berkesan.
(fl
Jelaskan
secararingkas
jenis-jenis
pengedaran
di
bawah;
i)
Pengedaranintensif
ii)
Pengedaran
selektif
iii)
Pengedaran
eksklusif
13
l
(g)
Nyatakanelemen-elemenyangterdapatdalam
campuran
pemasaran.
l,2l
t3lt3l
121
t3l
f,2l
t2l
(h)
Huraikanmaksud
perekayasaan
semula(reengineering)
(i)
Huraikanmaksud
pembuatan
keputusanrasional
(j)
Nyatakan
jenis
kemahiranyang
perlu
adabagiseorangpengurusdalam
sebuah
Jrganisasi.l2l
2.
Syarikat
Satu
PendangBerhadadalah
pengedarbaranganpengguna
yang
mempunyairangkaiancawangan
di
seluruhMalaysia.Syarikat
ini telah
beroperasi
selamalimatahuntetapipeningkatanjualannya perlahan.lni disebabkanoleh
sasaran
pasarannya
yang
kurang
efektif.
Pengurusan
syarikatberpendapatbahawa
ia
perlu
memahamikaedahpemetakanpasaran
yangbetulagar
pertumbuhan
jualan
dapat
dipertingkatkan
lagi.
(a)
(i)
Apakah
yang
dimaksudkan
denganpasaran?(ii)Huraikanmaksudpemetakan
pasaran.
(b)
Huraikanciri-ciri
yang
bolehdigunakanolehsyarikat
tersebut
untukmemetakkanpasaran
barangan
penggunakeseluruh
negara.
t10I
jelaskan
elemen-elemen
yang
terdapat
t1
1l
ILihat
sebelah
SULIT-
(c)
Berikanmaksud
sistem
logistik
dan
didalamnya.
e
I
-+
tg
/sq4ea,)
46/1\
t21
I2l
*
Kertasini SULIT
sehingga
peperiksaan kertas
ini
tamat.
 j*k2011 PSTPM Kedah
 
Bahagian
B
Jawab
dua
soa/an
sahaja.
3
(a)
Jelaskan bagaimana
persekitaran
ekonomi,
persekitaran
sosio
persekitaran
teknologi
dan
persekitaran
undang-undang
mempengaruhi
telekomunkasl di
Malaysia.(b)Bezakankonsep berikut:
i)
Perniagaanprimer
dan
sekunder
ii)
Perniagaan huluan
dan
hiliran
iii)
Perniagaan
domestik
dan antarabangsa
(c)Ter:angkan
empat
kepentingan
perniagaankepada ekonomi negara.
budaya,
industri
t8ltelt8l
ILihat
sebelah
SULIT-
4
(a)
Bincangkan
perkaitanantara tahap
rancangan strategik,
tahap
rancangan tatikaldan
tahap
rancangan
operasi
112)
(b)Encik
Wana
ialah
pengurus
kilang
sos.
Diabercadanguntukmenjualsebotolsos
dengan
harga
RM3.00.
Kos berubahialah 60%
daripada
harga
jualan
dan
kos
tetap adalah
sebanyak
RM2
500.
i)
Hitungkan
Titik Pulangan
Modal
ii)
Hitungkan
jumlah
kos operasipada
TitikPulangan
Modal
iii)
Sekiranya
Encik
Wana
menganggarkan
jumlah
maximum
botol
sos
yang
boleh
dijual dalam sebulanialah2000 botol, hitunguntung atau rugi
pada
jumlah
botol
jualantersebut.
iv)
Hitungkan harga
jualan
sebotol
sos bagi
mencapaipulangan
modal
bagi
pengeluaran2000 botol
sos
t13l
5
(a)
Berikan
maksud
dan
kepentingan
penstafantsl
(6)
Jelaskan analisiskerja
dalam
pengambilan
tenaga
manusia.
I5l
(c)
Berikan
definisi
pengrekrutan
dan
senaraikankaedah
-
kaedah
pengrekrutanyangboleh
digunakan
untuk
sumberdalaman
dan
luaran.
17
I
'
(alHuraikln
dengan
ringkas
empat
kaedah
pemilihan'pekerja.
t8
l
6
(a)
Jelaskan
cabaran-cabaran
yang
dihadapi
oleh
pengurus
pengeluaran.[10](b)
Jelaskan faktor-faktor
yangperlu
diambil
kira dalam
penentuan
sesuatu
lokasi
pengeluaransesuatu
produk.
l15l
9461',|
*
KertasiniSULIT
sehingga
peperiksaankertas
initamat.
 j*k2011 PSTPM Kedah

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Diniz Wary liked this
Khu Fazlin liked this
Rohaya Roy liked this
Vimallah Devi liked this
puteri_noreen liked this
Nur Hidayah liked this
Diniz Wary liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->