คํานํา

หนังสือ Key Physics เลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อชวยเหลือนอง ๆ ที่มีปญหาในการทําโจทยฟสิกส ซึ่งเหมาะสมกับทั้งผูอาน
ที่ไดทบทวนบทเรียนสม่ําเสมอและทั้งผูที่ทบทวนกอนสอบ เนื่องจากไดอธิบายไวอยางละเอียดและเขาใจงาย
ทั้งนี้ทั้งนั้น หลังจากที่อานเนื้อหาในหนังสือเรียนเสร็จแลว พวกพี่ ๆ ตองการใหนอง ๆ ไดลองฝกทําแบบฝกหัดดวย
ตนเอง กอนที่จะดูเฉลยเลมนี้เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และ Key Physics เลมนี้ก็ไดเนนย้ํา สิ่งที่สําคัญไวหลาย ๆ จุด ที่นอง
ๆ ควรพึงสังเกต ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความเขาใจสูงสุดของนอง ๆ เอง
หนังสือเลมนี้ไดมีการตรวจสอบหลายครั้ง เพื่อใหมีความถูกตอง และสมบูรณ ดังนั้นพวกพี่ ๆ หวังวา Key Physics
เลมนี้จะเปนประโยชนสูงสุดตอผูใช และชวยใหสามารถติดตามบทเรียนไดดียิ่งขึ้น หากพบขอผิดพลาดประการใดของหนังสือ
เลมนี้ ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย
คณะผูจัดทํา
พี่เบง พี่โก พี่นิ่ม พี่พัน และเพื่อน ๆ ภาคฟสิกส
รหัส 413 xxxxx 23
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
มิถุนายน 2544

สารบัญ แบบฝกหัดบทที่ 1 แบบฝกหัดบทที่ 2 แบบฝกหัดบทที่ 3 แบบฝกหัดบทที่ 4 แบบฝกหัดบทที่ 5 แบบฝกหัดบทที่ 6 แบบฝกหัดบทที่ 7 แบบฝกหัดบทที่ 8 แบบฝกหัดบทที่ 9 แบบฝกหัดบทที่ 10 แบบฝกหัดบทที่ 11 แบบฝกหัดบทที่ 12 แบบฝกหัดผนวก ภาคผนวก 1 8 23 31 38 48 64 68 80 87 93 103 112 122 .