Diskurso at Komunikasyon

2.1 Mga Batayang Kaalaman sa Diskurso at Pagdidiskurso
2.1.1 Depinisyon at Katangian 2.1.2 Konteksto ng Diskurso 2.1.3 Mga Teorya ng Diskurso: Pahapyaw na Pagtalakay

DISKURSO: Ano nga ba ito?

-tumutukoy sa berbal na komunikasyon tulad ng kumbersasyon -isang pormal at sistematikong eksaminasyon ng isang paksa, pasalita man o pasulat

Noah Webster

Pangkat 5

Fil10-A6

Courtesy: Mapua Memes

Komunikatib Kompitens at Linggwistik Kompitens

istatus ng mga pangyayaring panlipunan at iba pa .Komunikatib Kompitens -tinatawag ding SOSYOLINGGWISTIKS Noam Chomsky -pragmatik kompitens o kahusayang pragmatiko na nagiinbolb sa abilidad ng isang ispiker upang piliin ang angkop na barayti ng wika para sa isang tiyak na sitwasyong sosyal -nangangailangan ng sensitibiti sa dayalek o rehistro at kaalaman sa mga kultural na reperens tulad ng pamilyariti sa lipunan. pulitika. kulturang popular.

Komunikatib Kompitens DALAWANG KONSEPTO: 1) Tekstwal Kompitens o abilidad na sumulat nang may kohisyon at organisasyon. at Lyle Bachman 2) Ilukyusyonari Kompitens o ang abilidad na magamit ang wika para sa ideation. manipulasyon. . at imahinasyon. heuristik.

1.1 Depinisyon at Katangian 2.1.1.Diskurso at Komunikasyon 2.1 Mga Batayang Kaalaman sa Diskurso at Pagdidiskurso 2.3 Mga Teorya ng Diskurso: Pahapyaw na Pagtalakay .2 Konteksto ng Diskurso 2.

Konteksto ng Diskurso .

.

Mga Konteksto ng Diskurso Kontekstong Interpersonal – usapan ng magkaibigan .

.Mga Konteksto ng Diskurso Kontekstong Panggrupo – pulong ng pamunuan ng isang samahang pangmagaaral.

Mga Konteksto ng Diskurso Kontekstong Pang-organisasyon – memorandum ng pangulo ng isang kumpanya sa lahat ng empleyado .

Mga Konteksto ng Diskurso Kontekstong Pangmasa – pagtatalumpati ng isang pulitiko sa harap ng mga botante .

Mga Konteksto ng Diskurso Kontekstong Interkultural – pagpupulong ng mga pinuno ng mga bansang ASEAN .

Mga Konteksto ng Diskurso Kontekstong Pangkasarian – usapan ng mag-asawa. .

Ngunit… .

1.1 Mga Batayang Kaalaman sa Diskurso at Pagdidiskurso 2.1 Depinisyon at Katangian 2.3 Mga Teorya ng Diskurso: Pahapyaw na Pagtalakay .1.2 Konteksto ng Diskurso 2.1.Diskurso at Komunikasyon 2.

Mga Teorya ng Diskurso: Pahapyaw na Pagtalakay .

Pili na! Decision making Photo .

Speech Act Theory -ang wika ay isang mode of action at isang paraan ng pagko-convey ng impormasyon *How to Do Things with Words (1975) John Langshaw Austin .

Speech Act Theory John Seale “All linguistic communication involves linguistic acts…” .

Picture ng bibig Pangkat 5 Fil10-A6 .

Speech Act Theory TATLONG KOMPONENT: 1) Aktong Lokyusyonari o ang akto ng pagsasabi ng isang bagay. John Langshaw Austin .

Pangkat 5 Fil10-A6 .

Speech Act Theory TATLONG KOMPONENT: 1) Aktong Lokyusyonari o ang akto ng pagsasabi ng isang bagay. 2) Aktong Ilokyusyonari o ang pagganap/perpormans sa akto ng pagsasabi ng isang bagay John Langshaw Austin .

Pangkat 5 Fil10-A6 .

Speech Act Theory TATLONG KOMPONENT: 1) Aktong Lokyusyonari o ang akto ng pagsasabi ng isang bagay. 2) Aktong Ilokyusyonari o ang pagganap/perpormans sa akto ng pagsasabi ng isang bagay 3) Aktong Perlokyusyonari o ang pagsasabi ng isang bagay na kadalasang nagpoprodyus ng mga tiyak na konsikwensyal na epekto sa damdamin. ng ispiker o maging ng ibang tao John Langshaw Austin . pag-iisip at aksyon ng tagapakinig.

Pangkat 5 Fil10-A6 .

at tungkulin ng pagsasalita .Ethnography of Communication . gamit.ang pinakasusi nito ay ang pamamaraang PARTISIPANTOBSERBASYON na nangangailangan ng imersyon sa isang partikular na komunidad . patern.pag-aaral ng mga sitwasyon.

.

Iba’t-ibang Teknik na Maaaring Magamit sa Partisipant-Obserbasyon: .

Introspection o paggamit ng intuition .Iba’t-ibang Teknik na Maaaring Magamit sa PartisipantObserbasyon: 1.

utak Pangkat 5 Fil10-A6 .

Introspection o paggamit ng intuition Detached Observation o ang di-partisipatoring obserbasyon ng interaksyon sa komunidad . 2.Iba’t-ibang Teknik na Maaaring Magamit sa PartisipantObserbasyon: 1.

Pangkat 5 Fil10-A6 .

2.Iba’t-ibang Teknik na Maaaring Magamit sa PartisipantObserbasyon: 1. Introspection o paggamit ng intuition Detached Observation o ang di-partisipatoring obserbasyon ng interaksyon sa komunidad Interviewing o ang isatraktyurd na interaksyon berbal sa mga myembro ng komunidad . 3.

Pangkat 5 Fil10-A6 .

Introspection o paggamit ng intuition Detached Observation o ang di-partisipatoring obserbasyon ng interaksyon sa komunidad Interviewing o ang isatraktyurd na interaksyon berbal sa mga myembro ng komunidad Philology o paggamit ng mga pasulat ng materyales . 3. 2. 4.Iba’t-ibang Teknik na Maaaring Magamit sa PartisipantObserbasyon: 1. .

Pangkat 5 Fil10-A6 .

Iba’t-ibang Teknik na Maaaring Magamit sa PartisipantObserbasyon: 1. 3. Introspection o paggamit ng intuition Detached Observation o ang di-partisipatoring obserbasyon ng interaksyon sa komunidad Interviewing o ang isatraktyurd na interaksyon berbal sa mga myembro ng komunidad Philology o paggamit ng mga pasulat ng materyales Ethnosemantics o ang pag-aaral ng kahulugang kultural. 5. 4. 2. .

Pangkat 5 Fil10-A6 .

Introspection o paggamit ng intuition Detached Observation o ang di-partisipatoring obserbasyon ng interaksyon sa komunidad Interviewing o ang isatraktyurd na interaksyon berbal sa mga myembro ng komunidad Philology o paggamit ng mga pasulat ng materyales Ethnosemantics o ang pag-aaral ng kahulugang kultural. 3. 2. 5. 4. Ethomethodology o detalyadong analisis ng mga kumbersasyon.Iba’t-ibang Teknik na Maaaring Magamit sa PartisipantObserbasyon: 1. 6. tinatawag ding diskors analisis ng mga linggwistika .

Pangkat 5 Fil10-A6 .

tinatawag ding diskors analisis ng mga linggwistika Phenomenology o pag-aaral ng kumbersasyon bilang isang problemang penomenolohikal. Introspection o paggamit ng intuition Detached Observation o ang di-partisipatoring obserbasyon ng interaksyon sa komunidad Interviewing o ang isatraktyurd na interaksyon berbal sa mga myembro ng komunidad Philology o paggamit ng mga pasulat ng materyales 5. 4. 7. 3. .Iba’t-ibang Teknik na Maaaring Magamit sa PartisipantObserbasyon: 1. Ethomethodology o detalyadong analisis ng mga kumbersasyon. Ethnosemantics o ang pag-aaral ng kahulugang kultural. 6. 2.

Pangkat 5 Fil10-A6 .

Communication Accomodation Theory -sinusuri ang motibasyon at konsikwens ng pangyayari kung ang dalawang ispiker ay nagbabago ng istilo ng komunikasyon -ang mga gumagamit sa teoryang ito ay naniniwalang sa komunikasyon. ang mga tao ay nagtatangkang iakomodeyt ang kanilang istilo kapag nakikipag-usap sa iba. .

Communication Accomodation Theory Pangkat 5 Fil10-A6 .

Communication Accomodation Theory Dalawang Paraan ng Akomodasyon: 1. Divergence Ang madalas na gumagamit nito ay ang grupong may malakas ng pagmamalaking etniko upang ihaylayt ang kanilang identidad .

Pangkat 5 Fil10-A6 .

Ang gumagawa nito ay madalas ang mga indibidwal na walang kapangyarihan .Communication Accomodation Theory Dalawang Paraan ng Akomodasyon: 1. Convergence Nagaganap kung saan mayroong matinding pangangailangan para sa social approval. Divergence Ang madalas na gumagamit nito ay ang grupong may malakas ng pagmamalaking etniko upang ihaylayt ang kanilang identidad 2.

Pangkat 5 Fil10-A6 .

Narrative Paradigm (naratibong lohika o lohika ng mabuting katuwiran) -naglalarawan sa mga tao bilang mga storytelling animals. -nagpapanukala ng Pangkat 5 naratibong lohika bilang pamalit sa tradisyunal na lohika ng Fil10-A6 argumento -nagmumungkahi na husgahan ang kredibilidad ng isang ispiker batay sa kohirens at pideliti ng kanilang istorya .

Salamat po sa Pakikinig! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful