You are on page 1of 1

Beoordelingsformulier casestudy en presentatie actieonderzoek (code AV6-B)

Naam student Studentnummer Groep Datum


Competenties:
– een open, nieuwsgierige en op ontwikkeling gerichte houding toont (1.2)
– in gesprek gaat met collega's op de basisschool die betrokken zijn bij schoolontwikkeling (5.1)
– participeert binnen en input levert aan schoolontwikkeling (5.2)
– veranderingsprocessen herkent en benoemt binnen de schoolorganisatie (5.2)
– instellingen (schoolbestuur, inspectie en onderwijskundige expertisecentra) in kaart brengt (6.3)
– ervaring opdoet met collectief leren binnen basisscholen (7.3)
– zijn nieuwsgierige houding bewust inzet om nieuwe kennis op te doen (7.3)

Inleiding Opmerkingen
• De inleiding voldoet aan de geformuleerde eisen van
de inleiding
• In de inleiding wordt aangegeven hoe er is gewerkt
aan de pluscompetenties
Verslag Opmerkingen
Het verslag geeft antwoord op de vragen:
• Waar de student zich mee bezig heeft gehouden en
waarom
• Hoe de student zich daarmee mee bezig heeft
gehouden en waarom
• Wat de successen waren en wat de problemen
waren?
• Wat de student daarvan heeft geleerd?
• Wat anderen hebben geschreven over het algemeen
idee en de bevindingen?
Slot Opmerkingen
In het slot geeft de student aan:
• Wat de belangrijkste trends of thema’s zijn in de
casestudy
• Wat de algemene conclusie is
• welke vervolgstappen hij kan nemen
Overige kwaliteitskenmerken verslag
• Beweringen zijn onderbouwd met bewijzen Ja Nee
• Onderzoeksgegevens zijn overzichtelijk opgenomen Ja Nee
• Literatuurlijst is opgenomen volgens APA-normen Ja Nee
• In de bijlage zijn relevante documenten en reflecties Ja Nee
opgenomen
• Het verslag voldoet aan de eisen van Goed Ja Nee
geschreven
Presentatie
Inhoud en opbouw
Spreken
Non-verbale aspecten
Hulpmiddelen

De casestudy is voldaan/ niet voldaan