~

106

STEHIOMETRIJA

KEMIJSKIH REAKCIJA

7. STEHIOMETRIJA

KEMIJSKIH REAKCIJA

Poznato nam je da kemijskom jednadzbom prikazujemo jedinicnu kemijsku promjenu pri kojoj se trose reaktanti i stvaraju produkti. S obzirom na to, kemijska jednadzba nema samo kvalitativno, vee i kvantitativno znacenje. masa reaktanata

U kemijskoj reakciji mora biti "sacuvana" masa (Lavoisierov mora biti jednaka ukupnoj masi produkata. Zahvaljujuei Potkrijepimo 4. AI(s) 4 atoma Buducl toj spoznaji, navedenu kemijske tvrdnju
-+

zakon),

a to znaci da ukupna

jednadzbe

rnozerno

koristiti za razlicita kemijska

lzracunavania,

primjerom 2 AI203(S)

oksidacije

aluminija:

+

3 02(g)

aluminija

i 3 molekule jedinki : N(AI203)

kisika daju 2 formulske njihovoj

jedinke

aluminij-oksida pisati:

da je brojnost N(AI) : N(02)

razmjerna

rnnozini, to rnozemo : n(AI203)

=

n(AI) : n(02)

=

4 : 3 : 2.

lzracunavan]e rnnozine pornocu poznate mase tvari, broja jedinki iii volumena (za plinove) vee smo upoznali, pa time imamo temelj za izracunavanje mnogih podataka povezanih s odnosom rnnozina u kemijskoj reakciji. Iz svega sto smo naveli slijedi zakllucak:

Stehiometrija kemijskih reakcija proueava odnose mnozlna reaktanata
Buduci da ce nam prj lzracunavanlu stalno biti potrebni s njom povezane, treba ponoviti i dobro upamtiti: m(x) N(x) n(x)=--=-=-M(x) L
Vo(X)

i produkata.
rnnozine i ostalih vellcina koje su

odnosi

izmedu

V~

7.1. STEHIOMETRIJSKA
~
12,4
Zadano je: m(AgCI) = 12,4 9

OBRADA KEMIJSKIH

REAKCIJA

P-7.1. Kolika je masa kalcij-klorida potrebnog da u reakciji sa srebro-nitratom nastane

9 srebro-klorlda?
Traii se: ?

-

Napiserno jednadzbu kemijske reakcije i istaknemo koeficijente i formule kornponenata koje ulaze u racun: rnnozlna tih tvari u [ednadzbi kemijske reakcije (radi lakseg izracunavanja u brojnik stavljamo velicinu koju treba lzracunati): Odnos broja jedinki i odnos

I

'I

I

-

tvari jednak je odnosu koeficijenata

N(CaCI2) N(AgCI)

=

n(CaCI2) n(AgCI) 1

2

n(CaCI2) = Buducl da je n(x) m(x) = M(x)

"2 . n(AgCI)

STEHIOMETRIJA KEMIJSKIH REAKCJJA

107

-

izlazi: Masa kalcij-klorida je:

m(CaCI2) M(CaCI2)
=

"2'

1 m(AgCI)
M(AgCI)

M(CaCI2) . m(AgCI)

2· M(AgCI) 111,08,g:mor. 12,4 9 2 . 143,3,gmor 4,8g
i srebro-nitrata potrebno je 4,8 9

=
Odgovor: Za stvaranje kalcij-klorida.

12,4 9 srebro-klorida

reakcijom

kalcij-klorida

~

P-7.2.

Produkti izgaranja saharoze jesu ugljik(IV}-oksid koja moze sagorjeti s 5 mola cistog kisika? Treii se:
5 mol m(C12H22011)

i voda. Kolika je masa saharoze

Zadano je:
n(02)

=

=

?

Izraz za ornler rnnozina je:

n(C12H22011) n(02) 12

-

Iz toga izlazi: Zamjenom dobij~mo:

1 n(C12H22011) = 12' n(02) m(C12H22011)
__:;'-="---'-'--

_

M(C12H22011)

= -.1

12

n(02) . n(02)'

m(C12H22011) =

M(C12H22011)

12

. 12 142,5 9
Odgovor: S 5 mola cistog kisika rnoze sagorjeti

342

g·mer· 5.mar

142,5 9 saharoze.

~

P-7.3.

a) lzracuna] masu bakra koji nastaje redukcijom 16,0 9 bakar(II)-sulfida s dovoljnom koli'cinom kisika! b) Koliki je volumen kisika potreban za ovu reakciju uz s.u. (standardni uvjeti)? Traii se:
= 16,0 9

Zadano je:
m(CuS)

? ?
kemijske reakcije: CuS(s)

a) Naplserno jednadzbu Omjer mnozlna

+ 02(g) ~

Cu(s)

+ S02(g)

za CuS i Cu jest:

n(Cu) __ n(CuS) n(Cu) = n(CuS) m(Cu) _ m(CuS) M(Cu) - M(CuS)

-

iz cega slijedi: Zamjenom

.

dobijemo:

108

STEHIOMETRIJA

KEMIJSKIH REAKCUA

-

Iz poznatih bakra:

velicina

tzracunamo

masu m(Cu)

=

m(CuS)· M(GU) M(GuS)

16,0 g. 63,55.lf.coor
95.61,g.~

= 10,6 9 b) Omjer mnozina
kisika i GuS jest: n(02) _.1 n(CuS) - 1 n(Oz)

= neGuS)
m(CuS)

-

A Iz toga zamjenom

dobijemo:

---v;r- '" M(CuS)
VO(02) =

VO(Ov

-

pa je volumen

kisika:

--=--M{CuS} 22,4 dm3 .

V~· m(GuS)

.mer-: , 6,0 g'
!fJllor
dm3 klsika pri

=
Odgovor:
Aedukcijom standardnim

95,61 3,75 dm3

16,0 9 bakar(II)-sulfida
uvjetima.

dobije

se

10,6 9 bakra, a utrosl3,75

~

P-7.4. Kolika je mas a zivog vapna, CaO, koje se mcze proizves1i termtekem raz.gradnjom
1 tone vapnenca Zadano ie:
m(vapnenca) == 1 t W(CaC03) = 0,90
=:

u kojem je maseni udio cistog

kalcij-karbonata

0,90?

Tuw se:
1000 kg m(CaO)

=

?

-Jednadzba Izracunamo bonata:

zadanog masu

procesa cistog

jest: kalcij-kar-

CaC03(s)

~

CaO(s)

+

GOz(g)

w(CaC03, vapnenac)

m(CaG03) = ----=-m(vapnenac)

m(CaCOa) = w(CaGOa)

. m(vapnenac)

= 0,90'

=
Omjer mnoiina CaO i CaC03 jest: n(CaO) n(CaCOg)

1000 kg 900 kg = 9' 105 g.

-

-

a iz toga:
Izracunamo masu kalcij-okslda:

n(GaO) = n(CaCOa) m(CaO) M{CaO) m(CaO) = m(CaGOg) M(CaCOa) M(CaO) . m(CaCOa) M{GaC03)

= 56@·.mor· 9.105 9
"" 5.04 . 105 9

100 g.,mort"

=

504 . 103 9

=::

504 kg

Odgovor: lz 1 tone vapnenca
vapna.

u kojem

je maseni

udio kalcij-karbonata

0,90 dobije

se 504 kg zivog

STEHIOMETRIJA KEMIJSKIH REAKCIJA

109

~

P-7.5. Koliki je volumen zraka (pri s.u.) koji trebautrosltl za potpunu oksidaciju 0,5 tona piritne rude u kojoj je maseni udio cistog pirita, (FeS2), 89,5%? Produkti reakcije jesu: zeljezo(III)-oksid i sumpor(IV}-oksid.
Zadano je: m(piritna ruda)=500 w(FeS2) = 0,895 kg=500 . 103 9

Traii se:
V"(zrak)

?

-

Naplserno

jednadzbu

kemijske

reakcije:

2 FeS2(s) 4 FeS2(S)

+ +

11 2

02(g)

-

Fe203(S)

+

4 S02(g)

/. 2

11 02(g)

Q 2 Fe203(S)

+

8 S02(g)

-

lzracunarno

masu pi rita u rudi:

w(FeS)

2

-

_m....:._(F_e_S:::_2) m(ruda) w(FeS2)· m(ruda) 0,895 . 500.103 9 447,5 . 103 9

m(FeS2)

-

-

Iz omjera

mnozlna

kisika i pi rita izlazi:

n(02) n(FeS2) n(02) VO(02)

11

4 ...
11 ="4 . n(FeS2) 11 m(FeS2)

-

a iz toga:

--v;r- = "4. M(FeS2)
lzraeunarno 11'(02)
11 . V~ . m(FeS2) 4· M(FeS2) 11 ·22,4 dm3._mort . 447,5.103 4· 119,97 _g._mort

f1

= 137,85 . 103 dm3
137,85 m3 u zraku je 21 %. na 20%, a to je 20/100 = 1/5. Slijedi da je volumen zraka koji se utrosl za reakciju pet puta veci od volumena kisika: Volumni udio kisika

Zaokruflrno ovu vrijednost

VC?(zrak) 5 . 137,85 m3 = 689,25 m3.

-

Zelimo Ii izracunati tocan volumen zraka, rnoramo u racun uvrstiti da je volumni udio kisika 21 %:

lI'(zrak)

= 137,85 ~2 656,43 m3.

100m3 zraka . ...:..::..:::.....:..:..:.._:== 21 ~2

Odgovor: 0,5 t piritne rude s masenim udjelom pirita 89,5% utrosi pri bksidaciji 689,25 m3 zraka iii tocno 656,43 m3 zraka pri s.u..

137,85 m3 kisika, odnosno _

-~

110

STEHIOMETRIJA

KEMIJSKIH REAKCIJA

~

P-7.6. Produkti reakcije bakar(II)-karbonatai nitratne kiseline jesu voda, ugljik(IV}-oksid i bakar(II)-nitrat. Za reakciju je utrosene 50 9 bakar(II)-karbonata. lzraeuna]: a) volumen ugljik(IV}-oksida koji se razvije pri s.u., b) masu ugljik(IV}-oksida!
Zadano je: m(CuC03) Trazi se:

50 9

a) V"(C02) = ? b) m(C02) = ? reakciju jedn(C02) n(CuC03)

a) -

Prikazlmo
nadzborn:

kemijsku

Iz omjera mnozlna CO2 i CuC03 izlazi:

="1
_

1

n(C02) = n(CuC03)·

-

Zamjenom se dobije:

VO(C02)

m(CuC03)

V~

- M(CuC03)
m(CuC03) . V~

V (C02) =

°

M(CuC0

3

)

Volumen CO2 lzraeunarno podataka:

iz poznatih VO(C02) 50 nI . 22,4 dm3~ = -~"'-----'----:::-123,55f1~

!!!!!!!!!!!!!!!

b) Pomocu

va

= 9,07 dm3 lzracunamo rnasu C02:
VO(C02) _ m(C02) V~ - M(C0 )
2

I

. M(C02)

VO(C02) . M(C02)

v.0 m

22,4~·mor = 17,82 9
Odgovor:

=

9,07 ~

. 44

g:rnor

a) Iz 50 9 bakar(II)-karbonata u reakciji s nitratnom kiselinom dobije se 9,07 dm3 ugljik(IV)-oksida pri standardnim uvjetima, b) masa ugljik(IV)-oksida iznosi 17,82 g.

~

P-7.7. Reakcijom otopina zeljezo(III)-sulfata i barij-klorida nastaje zeljezo(III)-nitrat biJeli talog barIJ-sulfata.Izracunaj: a) broj iona barija u talogu, ako je masa nastalog barij-sulfata 2,5 g, b) mase barij-klorida zeljezo(III)-sulfata potrebnih za nastajanje 2,5 9 barij-sulfata!
Zadano je: m(BaS04) = 2,5 9 TraZi se:

a) N(Ba2+) = ? b) m(BaCI2) = ? m (Fe2(S04)J) = ?

STEHIOMETRIJA

KEMIJSKIH REAKCIJA

111

a) Prikaiimo jednadzbom kemijsku reakciju: Iz odnosa mnozma iona barija i barijsulfata izlazi: n(Ba2l n(Ba2l
Zamjenom

_1

n(BaS04) - 1

= n(BaS04)
j.L
m(BaS04)' L M(BaS04) 2,5!:j· 6,022·1023.mo1"'"'" 233,3g·_mort = 6,45. 1021

dobijemo:

b) Traiimo odnos rnnozlna BaCI2 i BaS04:

n(BaCI2) n(BaS04)

_~ _

1
1

3

n(BaCI2) = n(BaS04) Zamjenom dobijemo:

m(BaCI2)

=

M(BaCI2) . m(BaS04) M(BaS04)

:::208,25 ~..Rrof'" . 2,5 9

= 2,23 9
Prikaiemo odnos rnnonna zeljezo(III)sulfata i barij-sulfata:

233,3€S~

m(Fe2(S04)3)

1 m(BaS04)

M(Fe2(S04h) = 3" M(BaS04) m(BaS04)' M(Fe2(S04h) 3· M(BaS04) 2,5g·399,7~ 3·233,3.g.mo1' = 1,44 9 Odgovor: a) U 2,5 9 barij-sulfata nalazi se 6,45 . 10 iona barija, b) da bi nastalo 2,5 9 barij-sulfata potrebno je 2,23 9 barij-klorida i 1,44 9 zeljezo(III)-sulfata.
21

~

112

STEHlOMETRIJA

KEMUSKIH REAKCIJA

~

P-7.B. U vodenoj otoplnl nalazj se 0,0177 mola srebro-nitrata. Ot.opina reagira s vodenom otopinom kalij-bromida, koja sadr:ii 6 9 ove soli. Izracunaj: a) koji reaktant nile prlsutan u dovoljnoj kollcini, b)masu srebro-bromida k.oJinastaje ovom reakclloml
Zadano je:
n(AgN03) = 0,0177 mol m(KBr) = 6,0 9

rraii sa:
m(AgBr)

?

a) Kemijska

jednadiba reakcije

reakcije 9lasi: proizlazi da je:

AgN03(aq) n(KBr) n(AgN03) n(KBr)

+

KBr(aq)

-

AgBr(s)

+

KN03(aq)

-

Iz jednadzbe

==.1
1
m(KBr) M(KBf)

=

:: _--'S:.L.,O;;_;0,-,,9.___ 119,01 g-mol-1 = 0,05 mol
Buducl da je odnos mnozina KBr i AgN03 1 : 1, za reakciju sa 0,05 mola KBr potrebno je 0.05 mola AgNOa. Njega Ima sarno 0,0177 mola, stoga srebro-nitrat ogranlcava reakciju. MnoZinu srebro-bromida odredit prema mnozin' srebro-nitrata:

-

eerno
n{AgBr) 1
-

n(Ag N03)
n(AgBr)

1

=
=

n(AgN03)

0,0177 mol

-

Zamjenom

dobljemo:

~~~:~~ = 0,0177 mOl/- M(AgBr)
m(AgBr)

= =

= 0,0177 mol - M(AgBr)

0,01.77 _mtj(. 187,78 g~ 3,32 9
b) masa izlucenog srebro-bromida

Odllovor: a) Reaktant koJeg nama u dovoljnoj je 3,32 g.

koifcini je srebro-nitrat,

~

P-7.9. ReakcfJom magnezlJa I duilka nastaje magnezIJ-nHrld.Odredl: a) volumen duslka (prj s.u.), b) bre] atoma magnezlla potrebnlh za na.stalanje 1DOg magnezlJ-nltrldal
Zadano je:
m(Mg3N2)

rraii
= 100 9

se:

V'(N2) = ? N(Mg) = ?

a) Napisemo

jednadibu

kemijske reakcije:

STEH[OMETRIJA

KEMIJSKIH REAKCIJA

113 ~

-

Iz jednadibe vidimo da je odnos mnoZina dusika i magneziJ-nitrida 1 : 1

n(N2)

n(MggN2)

1

n(N2) = n(Mg3Nz) Zamjenom dobijemo:

-

Iz toga ]e volumen

dusika: VO(Nz)

=
=

--"-'_..;.......;=-..;:;..

V~ . m(Mg3N2)
M(Mg3N2)

22,4 dm3.~. 100,95g.~ 22,19 dm3
3 1
3 2)

100 g

=
Omjer mnoZine Mg i Mg3N2 jest: n(Mg) n(Mg3N2) n(Mg) ZamJenom dobijemo:

= 3 . n(Mg N

N(Mg)

==

3 . L . m(MQ3Nz)
M(Mg3N2)

= =

3 . 6,02.2·1023.m0r4 . 100 _g 100,95 if.m()f"'f
17,9 . 1023 = 1,79 . 1024

Odgovor: a) Volumen duslka potrebnog za reakciju jest 22,19 dm3 (pri s.u.), 24 b) da bi rea.kcijom nastalo 100 9 magne.zij-nitrida, potrebno je 1,79 . 10 atoma magnezija.

~P-7.10.

Grljanjem kallJ-klorata nastaJe kalij-klorld I klslk. Kollka Je masa kaUj-klorata potrebnog za stvaranje 5.6 . 1024 molekula klslka? . Traii se:
. 1024 m(KCI03) =?

Zadano ie:
N(Oz) = 5,6

-

Prikaiemo reakciju jednadZbom: Iz jednadzbe klorata.

kemijskom

-

3 mola kisika potrebna2

vidimo da su za nastajanje mola kall]Znaei da je omjer mnoZina.:

Zamjenom prolzlazf:

s

odgovarajuCim

lzrazlrna m(KCIOa) 2 N(Oz) M(KCI0 ) -L3

'3 .

I

.M(KCIOa)

STEHIOMETRlJA

KEMIJSKIH REAKCIJA

. 2 . N(0z) . M(KCI03) m(KCI.DS);;: .

S·L
2'4

Odgovo.r: Oa bl raspadom kalij·klorata nastalo 5,6 . 10
24

2·5,6·10.

.122,55 3 . 6,o.22.1023

..mar

__ g·.mQ1 .

--r

;;: 759,79 molekula kisika potrebno je 759,7 9 kalij·klorata.

~.

P':7.11.Reak.cijom nekog nepoznatog .metalnogkarbonata (MeC03J s kloridnom klselinom razVije se 0,019 mola ugIJik(IV}·okslda (p.rl s.u.)..Za ovumnozlm.l ugIJlk(IV)-okslda utroii. se 1,00 9 metalnog karbonata. Odredl: a) 'ko), Je to metal, b) koJa ie formula spojal
Zadano je: n{C02)

Traii

se:

=

0,019 mol

m{MeCOs)

=

1,0.0 9

a) Me ? b) formula MeGOs

=

?

-

Da bismo mogH odrediti ko] je to metal,
rnorarno saznatl njegovu ralatlvnuatomsku rnasu i iz periodnog sustava elemenata oteitatl 0 kojem sa metalu radi. Znamo da vrijedi odnos:

M(Me) '" Ar(Me) g.mor1,

sto znael da rnoramo iu-acunati M(Me).
Jednadzba racun jest: zadane reakciJe glasl: MeCOs

+

2 HCI ......MeCI2

+ C02 + H20

-

Odnos mno:!ina Jedlnki koje ulaza u n(MeCOs)
n{C02)

t
-1

fl(MeCOa) ;;:n(C02)
lamjenom dobijemo:

m(MeCOS> I\.1(MeCOa) n(COa) M(MeCO:v= . .. .
m(MeCOs) 1 ,0.0..9 . ;;:. , .. 1'1(002) 0,0119 mol

-

Molarna rnasa metalnog karbonata jest:

M(MeCOs) =64,.03 g/mol. Znaci da je: Mr(MeC03l '" 84 Mr(MeCOs) = Ar(Me) + AdC) + 3 ., Ar(O) Ar(Me) = Mr(MeCOs) - Ar{C) - 3 . Ar(O) =84,3 - 12 - 48 =84,3 - 60 . =24,3. -

-

Iz tabllce perlodnog sustava alemenata ot.cltamo da [e zadani metal magnezij. traZenog metalnog karbonata Je: MgCOs,

b) Formula

Odgovor: Akose

reakcijom. metalnog karbonata I kloridne klseline razvije 0,0 119 rnola ugtJik(IV)-oksida a utro§i 1,00 9 malalnogkarbonata, raolse 0 metalu ma.gnezlju ! spoju magnezij-karbonalu.

STEHlOMETRIJA

KEMIJSKIH REAKCUA

115

~

~

P-7.12.Spajanjem vodlka I klsika nastaje voda. Izracunal masu vode koJa ce nastatl ako u smjesl Ima 25 9 vodlka I 25 9 klslkal Zadano ie:
m(H2) m(02) -

Trali sa:
m(HzO)

= 25 9 = 25 9
kemijskom

=

?

Proces prika.iemo jednadibom: Mase H2 i

2 H2(g)
u mnoiine

+

02(9)

.!4 2 H20(g) 25 II
12,4 mol

O2 preraeunarno

n(H ) - m{H2) _
n(02)

2 - M(H2) - 2,016 tmol-1

= M(O 2) == 32,00

m{0v

25 f1
g.mol-

1 - 0,78 mol

-

Prema jednadibi za12,4 mola Hz trebalo bi 6,2 mola O2 (omjer Hz : O2 = 2 : 1) BuduCi da kisika lrna mnogo manje, kisik le ogranic3avajuci (Iimitlraju6i) reaktant. Prema tome, kisik uvjetuje mnoiinu nastale vode, a veliki dio vodika (10,48 mola) neee reagiratL

-

Iz omjera
kisikaizlazi: Zamjenom

mnoZine dobijemo:

vode

rnnozfne n(H20)

= 2 . n(02l
= =
2 . M(H20) 2· 18,02 g.~.

m(H20) = 2 . n(O). M(H20) 2 m(H20) . n(02) 0,78

-

izracunamo

masu vode;

mof

= 28,11 9. Odgovor: Iz smjese kOja se sasto] od 25 9 vodika i 26 9 kisika nastat ee 28,11 9 vode.

~

P-7.13.Odredl masu bakar(I)·sulflda koJI mozemo oksldlratl sa 7,8 . 1023 molekula klslkal Produkti reakcile su baka.r(I)-oksld I sumpor(IV)-oksld. Zadano ie:
N(02)

TtaZi sa:
7,8 . 1023 m(Cu2S)

=

=

?
3

-

Kemijsku reakciju jednadzbom: Odnos jest:

prikafemo

GU2S(S)

+ '2

02(g) -

CU20(S)

+

S02(9)

/·2

2 CU2S(S) + 3 02(g} mnoZina bakar(I)-sulfida i kisika I1(CuzS) 11(02) 2 -3

2 CU20(S)

+

2 502(9)

3 . n(CuzS) = 2 . 11(02) n(CuzS) =

I: 3

'3 . n(°2)

2

STEHIOMETRIJA

KEMIJSKIH REAKCIJA

-

Zamjenom

dobijemo:'

m(Cu2S) _ ~ N(02) M(CU2S) - 3' L .m(Cu2S) = =

/' .

M(CU2S)

-

lzraeunarno masu Cu2S:

2 . M(CU2S) . N(02)

3.L
2·159,1 g.,mor. 3.6,022.1023 7,8.1023

_mort

= 137,38 9

Odgovor: Sa 7,8 . 10

23

molekula

kisika rnoze se oksidirati

137,38 9 bakar(I)-sulfida.

~

P-7.14. 35 9 Jitija reagira s kisikom. Masa kisika ie 52,5 g; Odredi i izracuna;: a) ko;i je element u suvlsku, b) broj jedinki elementa koji ostaje nelskorlsten u reakciji, c) masu Jitij-oksida koji nastaje reakcijom!
Zadano je:
m(Li) = 35 9 m(02) = 52,5 9

Treii se:
a) element u suvlsku = ? b) broj [edinkl koji ne reagira c) m(LbO) = ? glasi:

?

-

Jednadzba Mnozina

reakcije litija jest:

4 Li(s)
n(Li)

+

02(g)

-

2 Li20(S)

= m(Li) =
M(Li)

35 g 6,94 g.mol-1

= 5,04 mol Mnozina kisika jest:

n (0 2 ) -

_ m(02) _ M(02)
-

52,5

9

32,00 ~.mol-1

= 1,64 mol a) Omjer rnnozma litija i kisika jest: n(Li) n(02)

-.!
-

1

I

nO' . ( 2)

n(Li) = 4 . n(02) = 4 ·1,64 mol = 6,56:mol. Budu6i da je lzracunata rnnozlna litija 5,04 mola a ne 6,56 mola, koliko blbilo potrebno, znaci da ovog elementa nema u dovoljnoj kollclnl, b) Mnozina kisika koja reagira s litijem jest> n(02) n(Li) n(02)

= 1 1

.1. /.
4

n(Li)

= 4' . n(:i)
=4'.5,04

.
mol

= 1,26 mol Mnozina kisika litijem jest: Broj jedinki koja nije reagirala s n(02)= 1,64 mol-1 =0,38 mol. koje ne reagiraju jest: n(02) = N(~2) /. L ,26 mol

STEHlOMETRlJA

KEMUSKlH REAKClJA

117

N{0a)

n(0v

.L

:: O,38.mOf: 6,022.1023

=

_mor1"

2,29.10

23

e) Omjer mnozlna Jitij-oksida i kisika jest;

n(UaOJ n(UaO)

n(02) =

'1 . n(°2)
I

2

I

= 2 . n(Oa).

-

Zamjenom dobijemo:

M(LiaO)

m(LiaO)

= 2 . n(0v
=

. M(LiaO)

m(Li2G) = 2 - n(02) . M(UaO) 2· 1,26 mc(. 29,88 g'lJIar"

=- 75,3 9
Odgovor: a) Kisik je element kojeg ima u suvisku, b) 2,29 ·102'3 molekula kisika ostaje neiskoristeno u ovoj reakelji, c) masa litij-oksida kOja reakcijom nastaje jest 75,3 g.

~

Zadaci za vjezbu

Z·7.1. Srebro-bromid je va.i:na komponenta fotografskog filma. Moz.e se proizvesti reakcijom vodenih alopina srebro-nltrata i natrij-bromida. a) Napis; jednadibu reakcije, b) izracunaJ masu srebro-nitrata koji se utrosl za proizvodnju 52 9 srebro-brcmlda, eJ koJika je rnasa natrfj-brornlda patrebnog za ovu reakeiju? Z-7.2. Elek1rolizomvodene otopine natrij-klorida nastaju vodlk, klor i natrijeva Juiina. Jednadiba reakcije glasi; 2 NaCI(aq) + 2 H20(I) H2(g) + GI2(g) + 2 NaOH(aq) 24 lzracuna] masu svih reaktanata i produkata ako [e reakcijom nastalo 7,0 . 10 molekula kloral Z-7.3, U visokoj peci zeljez.o(III)-oksid reducira se s ugljik(II)-aksidom. Produkti reakcije jesu elementarno .ieljezo i ugljik(IV)-oksid. Odredi volumen ugijik(JI)·oksida pri s.u. potrebnog z.a potpunu redukciju 100 kg zeljezo(III)-aksida! Z.7.4. Dusik(I),oksid rnoze se proizvesti termlcktrn raspadom amonij-nitrata {drugi produkt je voda}. Odredi masu amonij-nitrata koji je potreban za stvaranje 2,5 . 1022 molekula dusik(I)-oksida! Z-7.5. Neki oksid skandija reducira se vodikom do elementarnog skandija. Masa oksida skandija je 1,423 g. amasa efementarnog skandija 0,929 g. a) Kako glasi formula skandij-oksida, b) kolika je masa vode koja nastaje reakeijom (vodik se oksidira u vodu)? Z-7.6. Voda za pice u kojoj ima otopljenog sumporavodika u maloj kolicini je neugodna mirisa. Kroz takvu vodu propusta se plinoviti klor, a zatim se voda filtrira da se ukloni istaloieni sumpor. a) Napisi jednadibu reakcije, b) izracunaj masu klara potrebnog za oksidaciju sumporovodika u 2,5 m~ vade u kojaj je maseni udio sumporovodika 10 ppm (pretposlavlmo da Ie gustoCa vode 1 g/cm\ Z-7.7. Kalcij-karbanat se zagrijavanjem raspada na kalcij-oksid i ugIJik(IV)-oksid. lzracune]: a) rnasu kaleij-karbonata potrebnog za proizvodnju 200 kg kalcij-oksida, b) koliko ce molekula ugljik{IV)-oksida nastati ovom reakcijom!
e_oll>:a

Z-7.B. a) Koliki volumen plina (pri s.u.) nastaje reakcijom 2,9 9 cinka s kloridnom kiselinom? b) lzracuna] masu cink-klorida koji nastaje tom reakcijoml 2-7.9. Potpunim izgaranjem etina (aoetllena - G2H~ naslaje ugljik(IV)-aksid i voda. Odredi masu etina koji maze lzqorjett, ako se pri reakelji utrosi 5,4 . 1025 molekula kisikal

118

STEHIOMETRIJA

KEMIJSKIH REAKCIJA

Z-7.10. Reakcijom vodenih otopina natrij-sulfata i barij-klorida nastaje talog barij-sulfata. U svakoj od otopina otopljeno je 100 9 navedenih soli. a) Koji reaktant oqranlcava (Iimitira) reakciju, b) izracuna] masu barij-sulfata ko]l nastaje reakcijom, c) kolika je masa reaktanta u suvisku preostalom nakon reakcije? Z-7.11. Grijanjem se natrij-nitrat djelomice raspao na kisik i natrij-nitrit. Grijanjem 4,25 9 natrij-nitrata masa se smanji za 0,65 g. lzracune] broj formulskih jedinki neraspadnutog natrij-nitrata! Z-7.12. Reakcijom otopine natrij-klorida koja sadrzl 5,0 9 natrij-klorida i srebro-nitrata koja sadrz' 10,0 9 srebro-nitrata nastaje srebro-klorid. lzracuna]: a) koji reaktant je u suvisku, b) kolika je rnnozlna tog reaktanta ostala neiskoristena; c) kolika je masa srebro-klorida koji rnoze nastati reakcijom! Z-7.13. Krom(III)-oksid rnoze se reducirati vodikom u elementarni krom. Kolika je masa kroma koji rnoze 22 nastati redukcijom ako se za reakciju potrosi 5,8 . 10 molekula vodika?

..

Z-7.14. Reakcijom amonijaka i nitratne kiseline dobije se umjetno gnojivo amonij-nitrat. lzracuna] masu amonij-nitrata koja se rnoze dobiti iz 1m3 amonijaka (pri s.u.) uz 80-postotno lskoristenjel Z-7.15. lzracuna] volumen zraka potrebnog za potpuno izgaranje 640 9 metana!

Rjesenja zadataka
7.1. a) AgN03(aq) + NaBr(aq) e) m (NaBr) = 28,5 9 7.2.m(NaCI)
--+

.

AgBr(s) + NaN03(aq), b) m(AgN03) = 47,06 g, 418,8 g, m(H2)

=

1,36 kg, m(H20) 3

=

=

23,43 g, m(CI2)

=

825,0 g, m NaOH) = 929,6 9

1

7.3. VO(CO) = 42,09 m 7.5.

a) SC203, b) m(H20)
--+

0,279 9 S(s) + 2 HCI(aq), 7.7. a) m(CaC03)=357kg, b) N(C02)=2,15.10 7.9. m(C2H2) = 933 9 7.11. N(NaN03) = 6,022 . 1021
27

7.6. a) H2S(aq) + CI2(g) b) m(CI2) = 52,2 9

7.8. a) VO(H2)= 0,-986 dm", b) m(ZnCIzj' = 6,0 9 7.10. a) Reakciju oqranleava BaCI2, b) m(BaS04) = 111,98 g, e) m(Na2S04) = 31,24 9 7.12. a) U suvisku je NaCI, b) n(NaCI) = 0,026 mol, e) m(AgCI) = 8,46 9 7.14. m(NH4NOa) = 2,86 kg

7.13. m(Cr)

3,34 9

7.15. v"(zrak)

8,96 m3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful