You are on page 1of 80

Petak

www.glassrpske.com 14. januar 2011.


Broj 12.416
Godina LXVIII

Cijena
0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI Pozvati na BIZNIS “Aktiva SPORT Troicki


odgovornost investu“ pro{ao u
slu`be zabraweno da polufinale
bezbjednosti raspola`e turnira
zbog propusta fondovima u Sidneju
странa 5 странa 13 странa 49

Hap{ewa u Italiji
DOKUMENTA I FONO-ZAPISI
O AFERI “REKET SDP-a“ U
POSJEDU “GLASA SRPSKE“

Me|unarodna
trgovina
qudima i{la
preko BiH
странa 4

DANAS

Husein Hasibovi} rekao da on nije pristao na prijedlog Zlatka Lagumxije da nam uzmu 3,5 miliona
KM jer je smatrao da je to velika cifra, a da su Damir Haxi} i Marin Ivani{evi} predlo`ili da
im damo 2,2 miliona KM u ke{u, {to bi zna~ilo da je to deset KM po kvadratnom metru izgra|ene
povr{ine, izjavio Imamovi} u Tu`ila{tvu BiH странa 3

Inicijativa mladih za qudska prava Hrvatske o Pripreme za koncert podr{ke


zlo~inima u Vukovaru 1991. Zulfikaru Ali{pagi

Transkripta Koncert u
o zlo~inima odbranu
nad Srbima ratnog
u DORH-u zlo~inca
странa 18 странa 7
2 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Obe}ao sam da }u obuti gumene ~izme i obilaziti Krajinu. Dr`im do svoje rije~i,
takav sam politi~ar i `elim od Unsko-sanskog kantona napraviti istinski kanton

Vijesti dana broj jedan u dr`avi.


Hamdija Lipova~a,
novi mandatar Vlade Unsko-sanskog kantona

Incko sa predstavnicima NVO


BiH potrebna
Zloupotrebe

sna`na vlast
Ko{arac je istakao da su
pripadnici Armije RBiH
koristili to {to je Sre-
SARAJEVO - BiH je o~ajni~ki potrebna sna`na, principi- brenica bila za{ti}ena i
jelna i efikasna vlast, a politi~ki lideri moraju staviti da je jasno da postoji kla-
interese glasa~a i dr`ave iznad svega i formirati ve}inu koja si~na zloupotreba Sre-
}e biti u stawu da odgovori na izazove sa kojima se suo~avaju
brenice.
BiH i weni gra|ani.
- RS je otvorila proces
Izjavio je to visoki predstavnik u BiH Valentin Incko tokom
utvr|ivawa istine o doga-
ju~era{weg sastanka sa predstavnicima stotinu intelektualaca
iz BiH i inostranstva koji su potpisali “Otvoreni apel“.
|ajima u i oko Srebrenice
- Bez obzira na sve pote{ko}e u procesu formirawa vlasti, od 1992. do 1995. godine.
oktobarski izbori i daqe predstavqaju najboqu {ansu za novi Mi }emo i daqe pri-
po~etak BiH - istakao je Incko. kupqati dokaze i u skori-
joj budu}nosti, za tri ili
Milorad Dodik, predsjednik RS ~etiri mjeseca, iza}i }e-

FOTO: AGENCIJE
ICG u pravu kada se
mo sa prvim informacija-
ma o onome {to smo

zala`e za odlazak OHR-a


uo~ili - naglasio je Ko{a-
Rasim Deli} sa~inio izvje{taj o padu Srebrenice
rac.
BAWALUKA - Me|unarodna uglavnom kori{}ena kada su da-
krizna grupa (ICG) je u pravu vane lo{e ocjene o Srpskoj da Tajni izvje{taj biv{eg komandanta Armije RBiH Rasima Deli}a
kada ka`e da OHR treba da se se naprave akcije, a sada kada
povu~e iz BiH, izjavio je ju~e ne{to ka`u o OHR-u , vjerova-
predsjednik Srpske Milorad
Dodik, javila je Srna.
- OHR je bez ikakvih osnova
tno ne}e ni{ta preduzeti.
Ponovio je da je rukovodstvo RS
opredijeqeno da, kada se bude
U enklavu Srebrenica
smjewivao i ka`wavao ugla- donosila kona~na odlu ka o
vnom srpske politi~are, name-
tao zakone koji su protiv RS i
krajwe je vrijeme da odu iz BiH
pristupawu BiH NATO-u, orga-
nizuje izja{wavawe stanovnika
Srpske da li to `ele ili ne.
stigle 23 tone oru`ja
Ovo je dokaz da su, iako je Srebrenica bila za{ti}ena i demilitarizovana zona,
- rekao je Dodik na bo`i}nom Ponovio je da je RS opredi-
prijemu, koji je organizovan u jeqena za mir i stabilnost, te pripadnici Armije RBiH dobijali oru`je. Za svakog objektivnog to je ~iwenica
kasarni “Kozara“ u Bawaluci. o~uvawe Dejtonskog mirovnog koja daje novo svjetlo na ~itav odnos i doga|aje, rekao Dodik
Dodik je podsjetio da je ICG sporazuma.
PRIREDILA: SVJETLANA TADI] nicija prebacivani helikop- Sre bre ni ca ni je bi la ono ci je i na ru {a vawa uku pne
svjetlanat@glassrpske.com terima i to na takav na~in {to `e le da pred sta ve me|unarodne politike, iako
BAWALU KA - Uprkos da se ne ugrozi status Sre- Bo{waci i jedan dio me|u- je bila za{ti}ena i demili-
~iwenici da je Srebrenica brenice kao demilitarizova- narodne zajednice. Ovo je do- tarizovana zona.
od 1993. imala status demi- ne zone. kaz da su, iako je Srebrenica Rukovodilac Tima Vlade
litarizovane zone pod kon- U tom periodu je, izme|u bila za{ti}ena i demilita- RS za koordinaciju aktivnos-
trolom i za{titom snaga ostalog, u Srebrenicu preba- rizovana zona, pripadnici ti istra`ivawa ratnih zlo-
UNPROFOR-a, u tu enklavu ~eno vi{e od 370.000 komada Armije RBiH dobijali oru- ~i na i tra `ewa nes ta lih
je, s teritorije koju je kon- municije, ali i blizu 650.000 `je. Za svakog objektivnog to lica Sta{a Ko{arac rekao je
trolisala Armija RBiH, do wema~kih maraka. je ~iwenica koja daje novo “Glasu Srpske“ da RS ima ne-
wenog pada u julu 1995. godi- U iz vje {ta ju je De li} svjetlo na ~itav odnos i do- oborive dokaze da su iz za-
ne, do tu re no ~ak 23 to ne na veo da ko man dant sna ga ga|aje - rekao je predsjednik {ti }e ne zo ne Sre bre ni ca
oru`ja, municije i drugih Armije RBiH u Srebrenici RS Milorad Dodik. pripadnici 28. divizije, pod
Dodik u kasarni “Kozara“ FOTO: SRNA ma te ri jal no-te hni ~kih Naser Ori} nije bio u en- DELI] ko man dom Na se ra Ori }a,
sredstava koji su kori{}e- klavi za vrijeme wenog pa- naveo da je oru`je izlazili pod naoru`awem i
Centralna izborna komisija BiH ni u napadima na srpske po- da, ve} u Tu zli u ko ju je vr{ili zlo~ine u srpskim se-
Utvr|eni izborni
dopremano
lo`aje. do{ao nekoliko mjeseci ra- lima nad srpskim civilima.
nije. helikopterima - To je ne obo riv do kaz
Ne ka da{wi ko man dant
rezultati u pet kantona Armije RBiH Rasim Deli}
naveo je to u svom izvje{taju
On je napisao da je ko-
manda u Sarajevu o~ekivala
On je ponovio da se pre-
ko Srebrenice ne mo`e na-
koji dokazuje ~iwenicu da se
28. di vi zi ja Ar mi je RBiH
SARAJEVO - Centralna izborna komisija BiH do sada je ut- o padu Srebrenice, koji je ve}i stepen otpora u Srebre- pra vi ti ka ra kter ra ta u sistematski naoru`avala na
vrdila izborne rezultate u pet kantona za Dom naroda Parla- kra jem ju la 1995. dos ta vio nici poslije napada Vojske cijeloj BiH. razli~ite na~ine. Mi smo i
menta FBiH, ali da bi ovaj dom bio konstituisan, potrebno je da Skup{tini RBiH. RS, jer su za to pos to ja li Novoimenovani minis- u pro ce su Ra si ma De li }a
izborni rezultati za svih deset kantona budu utvr|eni, a potom U ovom do ku men tu, pod uslovi, ali da se to nije do- tar rada i bora~ko-invalid- ukazivali na to da je on od-
potvr|eni i objavqeni u “Slu`benom glasniku“. oznakom “strogo povjerqivo“, godilo. ske za{tite RS Petar \oki} go vo ran za je dnu vrstu na -
- Tek od tog trenutka po~iwe te}i mandat novoizabranim dele- koji su objavile “vesti-online”, - Ovaj izvje{taj Rasima podsjetio je da je Srebrenica oru `a vawa - is ta kao je
gatima u Domu naroda Parlamenta FBiH - izjavila je Srni por- navodi se da su oru`je i mu- De li }a sa mo pot vr|u je da bila mjesto stalne provoka- Ko{arac.
tparol CIK-a Maksida Piri} i dodala da do tada radi saziv
Doma naroda iz mandatnog perioda 2006-2010. godina.
U {est kantona u FBiH sproveden je postupak izbora delegata Lider SBB BiH treba da okupi predsjednike stranaka u BiH
za Dom naroda federalnog Parlamenta i CIK je utvrdila rezul-
tate pet. Piri}eva je napomenula da iz ~etiri kantona - Posav-
skog, Her ce go va ~ko-ne re tvan skog, Za pa dno her ce go va ~kog i
Sastanak lidera poslije 17. januara
Kantona deset u CIK jo{ nisu stigle ni kandidatske liste. SARAJEVO - Lider Sa- {i} ko ji tre ba sa pred sta- razgovora i kada }emo odr`a- de re SDP-a Zlat ka La gu-
veza za boqu budu}nost BiH vni ci ma stra na ka da se ti sastanak. U svakom slu~aju myiju i SDA Sulejmana Ti-
www.glassrpske.com Fahrudin Radon~i} rekao je odr`i do sqede }eg po ne - taj sas ta nak }e se odr`a ti hi}a na pro{li sastanak, te
Stvarno ne mogu da vjerujem da se u zgradi u kojoj je “Glasu Srpske“ da do 17. janu- djeqka. nezavisno od rezultata sas- da im nije poznato iz kojih
smje{teno Predsjedni{tvo BiH nalazila tolika koli- ara ne}e sazivati sastanak tanka u Parlamentu i nasta- razloga se nisu odazvali.
sa liderima SNSD-a, SDS-a, ^EKA SE vi }e mo da ra di mo na {to Lideri SNSD-a, SDS-a,
~ina oru`ja. Pa zar niko nije pregledao tu zgradu? ishod sastanka koji
HDZ BiH i HDZ 1990, Milo- br`oj implementaciji izbor- HDZ-a BiH, HDZ-a 1990 i
[ta je radila SIPA i ostali koji su zadu`eni za bez- je zakazao Ba{i}
ra dom Do di kom, Mla de nom nih rezultata u skladu sa le- SBB BiH 10. ja nu ara su na
bjednost? E sva{ta }emo jo{ ~uti. Bosi}em, Draganom ^ovi}em gitimitetom koji smo dobili sastanku u Sarajevu zakqu~i-
dragica.34@yahoo.com i Bo`om Qubi}em i drugima - Sa~eka}emo da vidimo od bira~a - kazao je Radon- li da ovih pet stranaka treba
Nadam se da }e se OHR kona~no zatvoriti. Mislim da koji bi se eventualno odazva- ko ji je ka pa ci tet i re alan ~i}, isti~u}i da }e se sa ko- da nastave zajedni~ka nasto-
nema svrhe da vi{e budu ovdje, jer nam vi{e odma`u li. domet sastanka koji zakazuje le ga ma iz pe tor ke jawa za {to skorije formi-
nego {to poma`u. Vrijeme je da i Valentin Incko i Ka`e da }e sa~ekati dok Ba{i}. Poslije toga razgova- dogovoriti koga }e pozvati rawe parlamentarne ve}ine
svi ti radnici OHR-a koji primaju velike plate odu i ne vidi rezultate sastanka u ra}u sa Dodikom, ^ovi}em, na sastanak. na nivou BiH i da sqede}i
da ostave na{im politi~arima da sami odlu~uju. po nedjeqak ko ji or ga nizuje Bosi}em i Qubi}em pa }emo Konstatovao je da je “pe- wihov sastanak treba da or-
privremeni predsjedavaju}i zajedni~ki donijeti odluku o torka“ bila i ranije veoma ganizuje Radon~i}.
zoran_81@gmail.com
Parlamenta BiH Adnan Ba- tome kada je nastavak na{ih korektna i da je pozvala li- @. D.
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 3

Karaxi}eva odbrana tra`i novi prekid su|ewa


HAG - Odbrana biv{eg predsjednika Republike Srpske Radova- od tri mjeseca, prije nego {to po~ne izvo|ewe dokaza po dije-
na Karaxi}a zatra`ila je da sudsko vije}e donese zakqu~ak da lu optu`nice koji se odnosi na op{tine u BiH, prenose agenci-
je Tu`ila{tvo ponovo prekr{ilo pravilo o blagovremenom je.
objelodawivawu osloba|aju}eg materijala. Su|ewe Karaxi}u ju~e je nastavqeno svjedo~ewem britanskog
Kao pravni lijek je predlo`en novi prekid su|ewa u trajawu novinara Xeremija Bouena pred Ha{kim tribunalom.

Dokumenta i fono-zapisi o aferi “reket SDP-a“ u posjedu “Glasa Srpske“

Lagumxija tra`io reket


od 3,5 miliona maraka
Husein Hasibovi} rekao da on nije pristao na
prijedlog Zlatka Lagumxije da nam uzmu 3,5 miliona
KM, jer je smatrao da je to velika cifra, a da su
Damir Haxi} i Marin Ivani{evi} predlo`ili da
im damo 2,2 miliona KM u ke{u {to bi zna~ilo da je
to deset KM po kvadratnom metru izgra|ene povr{ine,
izjavio Imamovi} u Tu`ila{tvu BiH
PI[E: GORAN MAUNAGA cifra, a da su SDP-ovi fun- re no na sas -
g.maunaga@glassrpske.com kcioneri, na~elnik op{tine tan ku u
SARAJEVO - Predsjednik Novi Grad i predsjedavaju}i B o { w a ~ ko m
SDP-a Zlat ko La gumyija Gradskog vije}a Damir Hayi} in sti tu tu na
predlo`io je da za usvajawe i Marin Ivani{evi} predlo- ko me su bi li
regulacionog plana “Alipa- `i li da da mo 2,2 miliona pri su tni La -
{ino poqe 7“ u sarajevskoj KM u ke{u {to bi zna~ilo da gumyija,
op{tini Novi Grad, gdje je je to deset KM po kvadratnom Hayi}, Ivani-
firma "ASA holding" kupila metru izgra|ene povr{ine - {evi} i SDP-
parcelu i zapo~ela gradwu izjavio je Imamovi}. ov funkcioner
objekata, platimo reket od Imamovi} je rekao tu`i- i na~elnik op-
3,5 miliona KM {to je jedan ocu da su tom sastanku, pored {tine Centar
odsto od ukupne investicije. Hasibovi}a i wega, prisus- Yevad Be}ire-
Na veo je to di re ktor tvovali i wegov kolega Emir vi}. Ha si bo -
"ASA holdinga" Nihad Ima- Ahmetagi}, direktori firme vi} je jo{
movi} u izjavi Tu`ila{tvu “A gradwa“ Sanin Granov i re kao da je
BiH datoj 9. juna 2010. godine, Yemo Poqak, vlasnik firme tom sastanku
ko ja je u po sje du “Gla sa “Dalas“ Qutvo Hajrovi} i tre ba lo da
Srpske“. projektant u "ASA holdingu" prisustvuje i
Ima mo vi} je ovo re kao Beriz Povlaki}. gra do na ~el -
kao svje dok u ve} po zna toj nik Sarajeva Tu`ilac ^ampara bio prisutan u policiji kada je
aferi “reket SDP-a“, odgova- PRIMOPREDAJA Ali ja Be - Imamovi} prijavio djelo
ra ju }i tu `i ocu Du brav ku novca u Bo{wa~kom hmen, ali da je sprije~en po- Imamovi} je naveo da je
^ampari na pitawa. institutu sjetom kod kardinala Vinka poslije wegove prijave poku-
- To je na sastanku odr`a- Puqi}a - navedeno je u zapi- {aja reketirawa usvajawe re-
nom 24. juna 2009. godine u Istakao je i da im je Ha- sniku o saslu{awu svjedoka gulacionog plana u op{tini
staroj zgradi Astre rekao di- sibovi} rekao da }e primo- Imamovi}a. Novi Grad potpuno stopirano,
rektor firme “Butmir“ i La- pre da ja nov ca bi ti u Imamovi} nastavqa da je iako je 23. septembra 2008. go-
Bo{wa~kom institutu gdje poslije nekoliko dana predao dine zavr{ena sva procedura ke ti rawa u re `i ji SDP-a sa Hayi}em i Ivani{evi}em
gumyijin po sre dnik u
bi bile “zamijewene na{a i snimak tog razgovora dire- oko tog plana. prvo prijavio MUP-u FBiH predlagao da se tim novcem
poku{aju reketirawa Husein
ta {na ko ju }e do ni je ti ktoru FUP-a Zlatku Mileti- - Za to trpi mo ve li ku 13. juna 2009. i na osnovu te finansira izborna kampawa
Sejo Hasibovi}, a sve to je i
{ef“. }u i da je pristao da svjedo~i {te tu pa }e mo po kre nu ti pri ja ve Tu `i la{ tvo BiH SDP-a u 2010. go di ni, a
snimqeno na diktafon. Ha- otvorilo je istragu. Hayi} i Ivani{evi} su pre-
- Hasibovi} je garantovao u ovom predmetu. krivi~nu prijavu protiv od-
sibovi} je tada dodao da on U za pi sni ku o pri je mu dlo`ili da se pare tra`e
nije pristao na taj prijedlog da }e sve biti kako treba jer, - Prijavu sam podnio za govornih koji su stopirali
po ku {aj re ke ti rawa. Svi te izmjene nastoje}i da pri- usme ne pri ja ve Ima mo vi }a odmah. Na ~in is pla te bio
jer je smatrao da je to velika kako je naglasio, to je dogovo-
sqede}i sastanci sa Hasi- ka`u da se radi o nelegalnoj FUP-u od 13. juna 2009. godi- bi gotovinski ruke na ruke -
bovi}em kome sam rekao da gradwi. Mi smo uz pismene ne stoji da je svjedok Imamo- izjavio je Imamovi} poli-
Tu`ila{tvo novac nije skupqen bili su i usmene dogovore na toj lo- vi} re kao da mu je Hu se in ciji.
pod kontrolom FMUP-a. Za kaciji ulo`ili 27 miliona Hasibovi} rekao da }e regu- On je tada policiji pre-
Portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} ka`e da je, sve ove raz go vo re pos to je KM do sada, a samo zemqi- lacioni plan kao ta~ka dne- dao i tri CD-a na kojima je
kao {to je to “Glasu“ izjavio i u novembru pro{le godi- snim ci ko je ni sam imao {te povr{ine 10.700 metara vnog reda biti stavqen na snimqen razgovor investito-
pri li ke da vi dim, ali kvadratnih pla}eno je 15 mi- sjednicu Gradskog vije}a u ju- ra sa delegacijom SDP-a koja
ne, istraga u aferi “reket SDP-a“ jo{ u zavr{noj fazi.
FMUP ih je dos ta vio Tu - liona KM - stoji u zapisni- lu 2009. godine, a da }e biti je tra`ila reket. I ovaj sni-
- Tra`ili smo pravnu pomo} iz [vajcarske i o~ekujemo
`ila{tvu BiH - rekao je u ku Tu `i la{ tva BiH o skinut ako novac do tada ne mak razgovora, koji je trajao
je. Za sada ni{ta drugo ne mogu da ka`em - isti~e Grube-
izja vi u Tu `i la{ tvu BiH saslu{awu Imamovi}a. bude dat. du`e od 40 minuta, u posjedu je
{i}.
svjedok Imamovi}. Imamovi} je poku{aj re- - Lagumyija je na sastanku “Glasa Srpske“.

Veterani protiv Hrvati krijum~arili SBiH: SDP ostaje


koalicije sa HSP-om drogu iz BiH samo na obe}awu
SARAJEVO - Koordinacija Udru`ewa hrvatskih veterana iz SPLIT - Dvo ji ca dr`avqana SARAJEVO - SBiH saop{tila je ju~e da je sa nevjericom
proteklog rata u BiH uputila je ju~e otvoreno pismo predsjedni- Hrvatske uhap{eni su na grani~nom primila izjavu predsjednika SDP-a Zlatka Lagumyije da
cima SDP-a Zlatku Lagumyiji, SDA Sulejmanu Tihi}u i Naro- prelazu Kamensko kada su poku{ali dr`ava “nije mjesto gdje se mo`e rije{iti ve}ina predi-
dne stran ke “Ra dom za boqitak“ Mla de nu Li ja no vi }u da iz BiH u Hrvatsku prenesu 7,2 zbornih obe}awa SDP-a”, te da ta izjava potvr|uje da je pre-
Ivankovi}u u kojem ih pita za{to su u koaliciju primili HSP kilograma marihuane. dizborno obe}awe SDP-a izra`eno u sloganu “dr`ava za
BiH, kada mogu imati parlamentarnu ve}inu i Vladu FBiH i - Na pomenutom grani~nom prela- ~ovjeka“ bilo samo predizborno obe}awe, javila je Srna.
bez ove stranke, javila je Srna. zu zaustavqen je automobil koji je - Prvi nagovje{taj ovakvog odnosa je SDP-ova Platforma
Koordinacija zakqu~uje da HSP nema poslanike u Bosansko- i{ao iz BiH, te je u sklopu kontrole sa slu`benim psom u za formirawe vlasti kojom se imovina dr`ave na kraju pre-
podriwskom kantonu, Unsko-sanskom, Sredwobosanskom, Sara- automobilu prona|eno 11 paketa sa marihuanom vrijednom vodi na entitete i tako razvla{}uju i dr`ava i gra|ani -
jevskom, Zeni~ko-dobojskom, kao ni u Tuzlanskom kantonu. oko 90.000 maraka - rekli su ju~e u policiji. Kriminalisti- navode u SBiH. SBiH smatra da “dr`avna imovina, kao i
Koordinacija od Lagumyije, Tihi}a i Lijanovi}a, kao predsje- ~kom obradom utvr|eno je da su wih dvojica marihuanu kupi- energetski potencijali BiH, moraju ostati u vlasni{tvu
dnike stranaka koje su se okupile oko Platforme, tra`i li u BiH i namjeravali da je preprodaju u Splitu. dr`ave u skladu sa Ustavom BiH.
obja{wewe . G. O.
4 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: GLAS SRPSKE


Komentar dana

Pi{e:
Goran
MAUNAGA

Za{titite
Vaskovi}a
Novinaru politi~kog magazina FTV-a #60 minuta# Slobo-
danu Vaskovi}u hitno treba obezbijediti policijsku za{ti-
tu. Tako bi bilo postignuto nekoliko bitnih ciqeva.
Na taj na~in mogla bi da se sprije~i wegova eventualna li-
kvidacija koju ve} spomiwu, o~igledno dobro upu}ene, wego-
ve ko le ge sa FTV-a, ko ji su iz vr{ni or gan Zlat ka Ilegalni imigranti hap{eni i u Bawaluci
Lagumxije, SDP-a i pojedinih predstavnika me|unarodne za-
jednice. Razbijena mre`a koja je mjese~no {vercovala oko 200 imigranata
Vaskovi}evi Iako postoji niz dokaza,
naredbodavci,
kojima je u
dokumenata i svjedoka koji
pokazuju da Vaskovi} nije
novinar ve} ne{to sasvim
svemu najbitnije drugo i da mu najve}a opa-
nano{ewe {tete snost prijeti upravo od
Trgovina qudima
Republici
Srpskoj, ne}e
prezati ni
od ~ega ako
onih sa ko ji ma se upet-
qao u klup ko kri mi na -
la, reketa{ewa i korupci-
je, ~iwenica je da bi Srp-
i{la preko BiH
Avganistanci su {vercovani preko Pakistana, Irana i Turske u Gr~ku, a potom u Italiju
ska odmah mogla da bude
zakqu~e {ta progla{ena za krivca ako preko Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske ili Slovenije. Iz Italije su
treba u~initi bi se Vaskovi}u ne{to de-
da bi se Srpskoj silo.
se prebacivali u Norve{ku, [vedsku i Veliku Britaniju, saop{tio Evropol
PI[E: SVJETLANA TADI] Petina od oko 200 imigra- slove sa strancima BiH Dra- ci oni cen tar sva ko dne vno
nanijelo najve}e To odli~no znaju wegovi svjetlanat@glassrpske.com
naredbodavci kojima je u nata, koliko ih je ta grupa pre- gan Mekti} rekao je “Glasu smjesti oko 30 imigranata.
zlo. Zato
AMSTERDAM - Itali- ba ci va la mje se ~no od 2008. Srpske“ da se problem sa ile- - Taj lanac trgovine je da-
Vaskovi}u treba svemu najbitnije nano- janska policija rasturila je godine, bila su maloqetnici i galnim Avganistancima u BiH leko ve}i, postoje mnogo ve}e
{ewe {te te Re pu bli ci
obezbijediti Srpskoj, pa ne}e prezati mre`u koja je mjese~no {ver- djeca. pojavquje unazad nekoliko mje- rute kretawa trgovine i kriju-
policijsku ni od ~e ga ako zakqu~e co va la oko 200 ile gal nih Evropol je saop{tio da su se ci i da je broj zate ~enih m~a rewa qudi, kao re ci mo
za{titu {ta treba u~initi da bi se imigranata, uglavnom iz Av- Av ga nis tan ci {ver co va ni dr`avqana iz afro-azijskih morski put od Gr~ke direktno
Srpskoj nanijelo najve}e ganistana u zemqe Evropske preko Pakistana, Irana i Tur- zemaqa u BiH, u posqedwih go- prema Italiji i prema Bugar-
zlo. To zna i Vaskovi}, {to godinama koristi za li~nu pro- unije, a jedna od tranzitnih ske u Gr~ku, a potom u Italiju dinu, znatno pove}an. skoj - rekao je Mekti} i ista-
mociju i samopodizawe cijene, kao i za bla}ewe Srpske. Ra- zemaqa za {verc bila je i preko Albanije, Crne Gore, kao da nedostatak finansij-
BiH, saop{teno je iz Kance- BiH, Hrvatske ili Slovenije. BiH POSTALA skih sredstava onemogu}ava da
zbijao je on staklo na svom automobilu tvrde}i da ga je neko jedna od zemaqa
kamenovao, slao je sam sebi prijete}a pisma, prijavqivao la ri je Evrop ske po li ci je Iz Italije su se prebacivali u se BiH jo{ vi{e suprotstavi
policiji svaki pogled koji mu se nije dopao. (Evropol). Norve{ku, [vedsku i Veliku na pravcu kretawa tom problemu.
- Istraga koja je trajala Britaniju. Navode i da je puto- ilegalnih migranata - Popuwenost slu`be je 70-
Iako nikad nikog u RS nije uspio da natjera ni #~voku# da
pune dvije godine rezultirala vawe iz Avganistana do zapa- 80 odsto, ali najve}i napredak
mu opali, ~ak ni one koji tvrde da ih je reketirao, mora se
je sa 26 hap{ewa, uglavnom u dne Evro pe tra ja lo od - Ranije gotovo da nismo se mo`e napraviti u regional-
priznati da je policiji uspio da se prika`e kao `rtva i ta-
Italiji, ali i Francuskoj i nekoliko dana do nekoliko se- imali nikakav susret s wima. nom smislu, da se boqe pove-
ko u nekoliko navrata sebi podigne cijenu i obezbijedi po-
Wema~koj. U tu mre`u bile su dmica, a da su imigranti za Mislim da je to poku{aj stva- `emo, da sara|ujemo i razmje-
li cij sku za {ti tu. Vas ko vi} je no vi nar po za dat ku i
ukqu~ene kriminalne grupe iz prebacivawe morali da pla}a- rawa jedne rute kretawa preko wujemo informacije - rekao je
stru~wak u zamjeni teza. To {to on radi nije nimalo ~udno ju izme|u 3.500 i 5.000 evra. BiH, ali da trenutno taj in- Mekti}.
Gr~ke, Norve{ke, [vedske, Ve-
za takav profil, jer je ~ak uspio da se od `estokog SDS-ovog Mre`a je za {verc qudi koris- tenzitet opada. BiH je postala Prema posqedwem izvje-
like Britanije, Avganistana,
jastreba i pulena Radovana Karaxi}a preobrati u demokratu tila falsifikovana dokumen- jedna od zemaqa na pravcu kre- {taju Slu`be za poslove sa
Irana i Pakistana - navedeno
i da se Sarajevu predstavi kao branilac Bo{waka od napada ta Evropske unije. tawa ilegalnih migranata iz strancima, iz BiH je protjera-
je u saop{tewu, prenijele su
Milorada Dodika. Direktor Slu`be za po- Gr~ke, preko Albanije i Make- no 729 osoba u 2010. godini,
agencije.
Po{to ve} policija ne mo`e stanovnike RS da za{titi od donije, Crne Gore, Srbije i {to je za oko deset odsto vi{e
Vaskovi}evog medijskog terora, nadajmo se da }e mo}i da za- onda preko BiH prema zapadnoj nego u istom periodu pro{le
{titi Vaskovi}a. Ako uop{te ta policija koja ga bude ~uva- Avganistanci Evropi. Tu se u najve}em broju godine.
la ima ingerencije za to, po{to se do sada pokazalo da Direktor Slu`be Dragan Mekti} rekao je da je kod Avganis- slu~ajeva radi o krijum~arewu Di re ktor Po li ci je RS
Vaskovi}u ama ba{ niko ni{ta ne mo`e, a da on mo`e ne- tanaca veoma te{ko utvrditi identitet, jer se za {est do de- qudi i trgovini qudima - is- Gojko Vasi} rekao je “Glasu
ka`weno da ~ini sve {to mu se prohtije. vet mjeseci ne dobiju povratne informacije iz Avganistana. takao je Mekti}. Dodao je da su Srpske“ da u Policiji RS nisu
Treba zato Vaskovi}u dati policijsku za{titu i biti uz - Veoma ~esto la`u i o tome koliko godina imaju, te da su ma- BiH i wene slu`be dosta puta upoznati sa akcijom italijan-
wega svake sekunde ne bi li se jednom za sva vremena saznalo loqetni kako bi imali bla`i tretman. Nikada ne govore da presjekli organizovane mre`e ske policije, a u FUP-u u toku
{ta radi i od koga mu, u stvari, prijeti opasnost. A od su iz Avganistana, ve} iz Palestine ili Iraka i sve ~ine da krijum~ara, {to dokazuje i sa- ju~era{weg dana nismo uspjeli
Srpske mu sigurno ne prijeti. ne do|emo do wihovog pravog identiteta - istakao je Mekti}. ma ~iwenica da se u Imigra- da dobijemo izjavu.

U Bavarskoj uhap{ena deveto~lana banda {vercera iz BiH i Srbije


Veqko
Odalovi}, [vercovali cigarete u Wema~ku
predsjednik Komisije Vlade BER LIN - Ca rin ska svega, pokrajinama Bavarska la{tvo o ovom hap{ewu vlas- su ~la no vi ban de uhva }e ni
slu`ba wema~ke savezne po- i Baden Virtemberg. Vlasti ti iz Wema~ke nisu obavijes- bilo je samo 15 putnika.
Srbije za nestala lica krajine Bavarske saop{tila uhap{ene {vercere sumwi~e ti le, te da o to me ne zna ju Po li ci ja pre tpos tavqa
je u ~etvrtak da je uhap{ena da su u protekla ~etiri mje- ni{ta. da je novac od prodaje karata
Institut za tra`ewe nestalih lica BiH mora biti u punom deveto~lana banda {vercera se ca ile gal no uve zli u Pre ma na vo di ma ba var - slu`io tek za pokrivawe tro-
kapacitetu i mora imati punu podr{ku svih koji u~estvuju u cigareta iz Srbije i BiH, ja- Wema~ku vi{e od 3,5 mili- skih medija, boksovi cigare- {kova goriva, dok je glavni
tra`ewu nestalih. vile su agencije. ona cigareta i da su wema~ku ta u Srbiji i BiH nabavqani po sao pre vo zni ka za pra vo
U akciji je u~estvovalo carinsku slu`bu time o{te- su po cijeni od deset evra, a u bio {verc cigareta.
Institut 130 pripadnika carine i po- tili za najmawe 500.000 evra. Wema ~koj pro da va ni za 25 Uhap{eni su stari izme-
licije, a zaplijeweno je 1.500 evra. Na ve de no je i da su |u 22 i 57 godina i svi su po-
za tra`ewe boksova sa oko 300.000 ciga- ZAPLIJEWENO autobusi koji su kori{}eni rijeklom iz Srbije ili BiH.
nestalih lica BiH reta. 1.500 boksova za {verc cigareta bili “pro- Za cigarete su imali “stalne
Cigarete su ilegalno do- cigareta fesionalno preure|eni“, pa kup ce“ u mjes ti ma na ju gu
vo`ene iz Srbije i BiH auto- su u krov vozila bili ugra|e- Wema~ke, o kojima policija
busima kojima su prevo`eni Por tpa rol Tu `i la{ tva ni mehanizmi koji omogu}uju tek nastoji da sazna pojedi-
Rije{io svega sedam slu~ajeva nestalih Srba za tri godine stanovnici ove dvije zemqe BiH Boris Grube{i} rekao brzi utovar i istovar ciga- nosti.
rada, a u isto vrijeme potro{io sedam miliona maraka. na ra du u Wema ~koj, pri je je “Glasu Srpske“ da Tu`i- reta. U autobusima u kojima N. T.
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 5

Poslije otkri}a da kolektivni {ef dr`ave stoluje na buretu baruta Bijeqinski SDS
Stawe u stranci
Pozvati na odgovornost stabilno
BIJEQINA - Predsjedni{tvo SDS-a u Bijeqini ocijeni-

slu`be bezbjednosti lo je ju~e da je stawe u stranci stabilno i da nedavni doga|a-


ji nisu naru{ili unutarpartijsko jedinstvo, saop{teno je iz
Op{tinskog odbora SDS-a, javila je Srna.
- Rukovodstvo stranke potpuno je prozrelo i razobli~ilo po-
U sobi 18 prona|ene i granate, vojne uniforme i panciri. U vi{e navrata srpski ku{aje nekolicine biv{ih i sada{wih funkcionera u wihovoj
predstavnici tra`ili razja{wewe {ta se nalazi u prostorijama podruma, kao i da namjeri da izazovu vje{ta~ku krizu {to bi SDS ponovo dovelo
u stawe lo{ih unutra{wih odnosa - navodi se u saop{tewu.
li postoje prolazi u zgradu koje bezbjednosno treba provjeriti, ali im nije odgovoreno Dodaje se da Predsjedni{tvo OO SDS-a Bijeqina potpuno
PI[E: @EQKA DOMAZET sto ji iza odlu ka Pred sje dni{ tva SDS-a na ni vou RS o
glasss@teol.net iskqu~ewu Dragana An|eli}a iz stranke, kao i iza disciplin-
SARAJEVO - Nakon {to skih mjera prema jo{ ~etvorici funkcionera SDS-a u Bije-
su u srijedu u podrumskim qini.
pros to ri ja ma Pred sje -
dni{ tva BiH pro na |e ni Josip Peri}
Uskratiti plate
oru`je i vojna oprema, po-
li ti ~a ri iz Re pu bli ke

politi~arima u BiH
Srpske sla`u se u ocjeni da
se ra di o skan da lo znom
pro pus tu slu `bi bez bje -
TOMISLAVGRAD - Pred- povawa vremena zbog svega
dnosti za koji neko mora da
sjednik Kluba Hrvata u Domu {to se de{ava u dogovorima
odgovara.
naroda Parlamenta FBiH u i pregovorima vode}ih stra-
- ^iwenica da 15 godi-
tehni~kom mandatu Josip Pe- naka u BiH - rekao je Peri}.
na poslije rata kolektivni
ri} predlo`io je da se poli- Peri} je zatra`io uskra}i-
{ef dr`ave BiH stoluje na
ti~arima koji bi trebalo da vawe plata politi~arima, uz
bu re tu ba ru ta pred stavqa
u~estvuju u formirawu nove obrazlo`ewe da niko nema
prvorazredni skandal koji
vlas ti na svim ni vo ima u pravo da onemogu}i zaposlene
govori ne samo o propusti-
BiH uskrati primawe plata u prosvjeti, zdravstvu, poli-
ma bez bje dno snih slu `bi
i drugih naknada sve dok se ciji, javnim preduze}ima i
nego i nizu nedostataka koje
ne oformi vlast, javila je ustanovama koje se finansi-
se mogu adresirati na zaje-
Srna. raju iz buyeta, da normalno
dni ~ke in sti tu ci je. Skan -
- Odugovla~ewe u formi- funkcioni{u i obavqaju po-
dal je prvo ra zre dan i
rawu nove vlasti je igra ku- slove.
propusti ove vrste ne mogu
se pravdati ni~im - rekao je
Policija pred zgradom Predsjedni{tva FOTO: GLAS SRPSKE Emil Vlajki, potpredsjednik RS
“Gla su Srpske“ ge ne ral ni
sekretar SDS-a Dragan ]u- Poslanik u Parlamentu dal propust slu`bi bezbje- navrata srpski predstavni-
zulan. BiH Du{anka Majki} sma- dnosti ~ija odgovornost se ci u za je dni ~kim in sti tu - Prona}i po~inioce
Isti~e da je krajwe vri-
jeme da neko za to odgovara,
tra tako|e da je nedopustivo
da se u zgradi Predsjedni{-
mora tra`iti.
Portparol kantonalnog
ci ja ma tra `i li
razja{wewe {ta se nalazi
su
krivi~nih djela
jer RS i weni poreski obve- tva prona|e soba koja je puna MUP-a Ir fan Ne fi} re - u pros to ri ja ma po dru ma,
zni ci iz dva ja ju enor mna oru`ja. kao je da su oru`je i vojna kao i da li postoje prolazi
sredstva za funkcionisawe - Skandal je da 15 godi- opre ma pre da ti Ci vil noj u zgra du ko je bez bje dno sno
zajedni~kih institucija. na ~lanovi Predsjedni{tva za{titi i da }e biti uni- treba provjeriti, ali im na
- In for ma ci je ko je su BiH sjede na buretu baruta. {teni. to nije odgovarano.
iznesene do sada u javnosti To {to je otkriveno u pros- PRVORAZREDNI To kom ra ta u BiH od
da su pro na |e ni oru `je i toriji 18 jasan je dokaz da skandal za koji 1992. do 1995. go di ne u
municija ostav{tina iz ra- zgrada nije pro{la procedu- zgra di gdje je da nas Pred -
ta jasan su dokaz da je ratno ru pro tiv di ver zan tske za - nema opravdawa sje dni{ tvo BiH dje lo va lo
Predsjedni{tvo RBiH u ko- {tite {to je obaveza za sve Direktor Direkcije za je Pred sje dni{ tvo Re pu -
me su stolovali Alija Ize- objekte koje ~uvaju policij- ko or di na ci ju po li cij skih bli ke BiH i naj va `ni ji
tbe go vi}, Ejup Ga ni} i ta ske agencije. Ko nam garan- tijela BiH Himzo Selimo- dio ko man dnih stru ktu ra
bolumenta bilo legitiman tu je da je to je di na vi} re kao je da su u po - Armije RBiH.
vojni ciq, jer je u wemu bi- prostorija sa naoru`awem - drum skim pros to ri ja ma Kon sti tu isawem prvog
lo oru`je iz kojeg se djelo- ka `e Maj ki }e va za “Glas Pred sje dni{ tva BiH pro - saziva Predsjedni{tva BiH,
valo po srpskim polo`ajima Srpske“. na |e ni dvi je ru ~ne bom be, u oktobru 1996. godine, nas- Emil Vlajki FOTO: ARHIVA
- ka`e ]uzulan. Isti~e da je ovaj skan- trotilski metak, topovski tavqen je boravak ~lanova
BAWALUKA - Potpredsjednik Republike Srpske Emil
udar, mu ni ci ja ra zli ~i tih kolektivnog {efa dr`ave u
Vlajki zatra`io je ju~e od direktora Policije RS Gojka
ka li ba ra, {kol ski sa tni ovoj zgra di. Sa da su u woj
Vasi}a da se hitno provjere informacije o kriminalnim
Radmanovi} mehanizam. smje{teni kabineti bo{wa-
radwama i prona|u wihovi po~inioci u bawalu~koj mjesnoj
Portparol sarajevskog ~kog, srpskog i hrvat skog
- Pokazalo se da je najzna~ajniji objekat u Sarajevu, a ti- zajednici [imi}i, koja je naseqena hrvatskim povratnici-
Kantonalnog tu`ila{tva ~lana Predsjedni{tva BiH,
me i u BiH, potpuno nekontrolisan. To pokazuje nefunkci- ma, javila je Srna.
Jasmina Omi~evi} rekla je ka bi ne ti pred sje dni ka i
onisawe institucija BiH, od Predsjedni{tva pa nadoqe, - U povratni~kim zonama takva djela, opravdano ili ne,
da u ovom slu~aju nema ele- potpredsjednika Federacije
kao i da ne postoji kvalitetna za{tita takvih institucija ~esto se tuma~e kao pritisak na preostalo hrvatsko stano-
menata krivi~nog djela i da BiH, Ustavni sud BiH, Mi-
i li~nosti - rekao je predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH vni{tvo i povratnike - saop{teno je iz Kabineta potpred-
ne}e biti pokretana is- nistarstvo spoqne trgovine
Neboj{a Radmanovi} Srni. sjednika RS.
traga. i ekonomskih odnosa i jo{
Kazao je da je unutra{we obezbje|ewe objekta vezano za Prema navodima delegacije stanovnika [imi}a, te mje-
“Glas Srpske” sa zna je neka ministarstva i ustano-
federalne slu`be bezbjednosti, a ne za SIPA koja nikada da su u sobi broj 18 prona- ve. U prizemqu zgrade smje-
snog `upnika Ante Mari}a i predsjednika Udru`ewa Hrva-
nije uspjela da u|e u unutra{wost objekta, kao ni oni koji ta [imi}a Pere Radmana, u no}i izme|u 24. i 25. decembra
|eni granate, vojne unifor- {ten je Ar hiv Bo sne i
obezbje|uju ~lanove Predsjedni{tva. provaqeno je u sedam povratni~kih ku}a u ovom mjestu, a u
me i pan ci ri. U vi {e Hercegovine.
no}i izme|u 8. i 9. januara presje~ena je i ukradena vodovo-
dna cijev koja spaja rezervoar sa `upnom kancelarijom lo-
“Vikiliks“ objavio depe{u ameri~kog konzulata u Napuqu iz 2008. kalne katoli~ke crkve.
Italijanska mafija trguje oru`jem iz BiH
NA PUQ - Pre ma tvrd- juna 2008. godine poslata u slodavce na Kalabriji za sa- or ga ni zo va ni kri mi nal u
wama italijanskog tu`ioca Stejt department iz ameri- mo 20 do 30 evra dnevno, {to Italiji naru{ava tr`i{te. Sud wema~ke pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija odlu~io je
Marija Spagnola zadu`enog ~kog konzulata u Napuqu, a smawuje tro {ko ve ra da za Kako navode razli~iti izvo- da {efovi imaju pravo da narede zaposlenim `enama da no-
se grudwak na radnom mjestu, a prema istoj odluci, mogu
za bor bu pro tiv ma fi je, koju je objavio sajt “Viki- pojedina preduze}a - stoji u ri, ci je ne ve }i ne ro be i odrediti i du`inu wihovih noktiju, kao i zahtijevati da im
“Ndran ge ta“ je trgu ju }i, liks“. depe{i. U ovoj depe{i navo- usluga u ju`noj Italiji svu- kosa bude ~ista i uredna, prenose agencije.
izme|u ostalog, ratnim osta- “NDRANGETA” de se i tvrdwe ne ko li ko da su za dva do pet procenata Mu{karci mogu imati bradu, ali {ef ima pravo tra`iti da
cima iz BiH, unaprijedila trgovala ratnim stru~waka i tu`ilaca zadu- vi{e nego {to bi bile da ona bude uredna, a ne da li~i na onu koju je imao Robinson
trgovinu oru`jem do te mje- ostacima iz BiH `enih za borbu protiv ma- nema organizovanog krimi- Kruso poslije brodoloma.
re da je “kala{wikov” mogu- fije u vezi sa ekonomskim nala - isti~e se u depe{i. - No{ewe grudwaka i nokti kra}i od pola centimetra ne za-
}e ku pi ti za tre }i nu - Spa gno lo je re kao da dimenzijama organizovanog “Takse za za{titu“ iznose od diru u li~na prava, odnosno time ona nisu naru{ena - navo-
le gal ne ci je ne je dnog pi - “Ndran ge ta” vo di la nac kriminala u ju`noj Italiji, 100 do 500 evra mjese~no za di se u sudskoj odluci. Grudwaci mogu biti raznih boja, a sud
{toqa. ilegalnih imigracija, koji- ko ji ima uti caj na ci je lu ma le pro da vni ce i de set je nalo`io jedino da ne bqe{te kroz odje}u. @ene mogu nosi-
Navodi se to u diplomat- ma omo gu }a va stra nim dr`avu. hiqada evra za gradili{ta. ti ~ak i takve, bqe{tave grudwake, ali tada moraju imati
skoj depe{i koja je po~etkom dr`avqanima da rade za po- - Gdje god da se po ja vi, V. [. potko{uqu, kako se oni ne bi vidjeli ispod odje}e.
6 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Zaustaviti selektivnu isplatu bora~kih dodataka


ISTO^NO SARAJEVO - Op{tinske bora~ke organi- sredstva i da se istovremeno isplati bora~ki doda-

Dru{tvo zacije sarajevsko-romanijske regije uputile su ju~e


zahtjev nadle`nim u RS da prekinu sa selektivnom is-
platom bora~kih dodataka i odlikovawa.
Na vanrednom sastanku bora~kih organizacija jedan
tak i podijele odlikovawa svim borcima koji imaju
pravo na to.
I BO regije isto~ne Hercegovine zatra`ila je da se
obustavi selektivna isplata bora~kog dodatka.
od zakqu~aka bio je da se do kraja mjeseca skupe A. M.

Ministarstvo saobra}aja i veza Poslije podno{ewa tu`bi za ratnu {tetu iz Sarajeva i Tuzle protiv RS
Ugovor sa CPM-om

FOTO: ARHIVA
nije produ`en
BAWALUKA - Ministarstvo saobra}aja i veza RS ener-
gi~no odbacuje tvrdwe slovena~kog CPM-a da je Vlada RS
produ`ila rok za pribavqawe garancija do 1. marta ove go-
dine za izgradwu autoputa Bawaluka - Doboj.
Portparol ovog Ministarstva Sandra Kova~evi} rekla je
da je odredbama Ugovora o potkoncesiji preciziran odnos
izme|u ugovornih strana te da }e Ministarstvo postupiti u
skladu sa odredbama tog ugovora i interese Srpske {tititi
u redovnom sudskom postupku.
- Ugovorni odnosi nisu mijewani, nema aneksa ugovora ko-
jim bi se taj rok produ`io, a Ministarstvo je ve} CPM-u
uputilo pismo za raskid ugovora - rekla je Kova~evi}eva.
CPM se proglasio plate`no nesposobnim, a predstavni-
ci preduze}a pred mariborskim Sudom rekli su da ugovor sa Iz Sarajeva stigle 1.374 tu`be
RS o izgradwi ovog autoputa nije raskinut, odnosno da su
uspjeli obezbijediti wegovo produ`ewe, kao i da je taj ugo-
vor osnova za wihov oporavak. M. ^.

Milka Mr|a
Devet novooboqelih
od H1N1 u Srpskoj nema potpisnika
U tu`bama iz Sarajeva protiv RS ima dosta lica koja su tu`ila Srpsku, a da
BAWALUKA - U RS ju~e je bolnici “Kasindo” jo{ uvi-
registrovano devet novo- jek nalazi pet pacijenata. uop{te za to i ne znaju. Neko je na{ao spisak qudi i stavio wihove podatke u
oboqelih od H1N1, rekla je U Kli ni ~kom cen tru
“Glasu Srpske” portparol In- Univerziteta Sarajevo pre- tu`bu, a nije ih ni konsultovao, re~eno u Pravobranila{tvu RS
stituta za za{titu zdravqa RS minula je pedesetdevetogo- PI[E: GORAN MAUNAGA {tinskom sudu u Sarajevu. Tu- Us ta vnom su du BiH, po put `nost i mo`e da preispita
Milka Mr|a. Ona je naglasila di{wa pa ci jen tkiwa iz g.maunaga@glassrpske.com `be su podignute na osnovu one ko ju je ne da vno po dnio bilo koju presudu bilo kog su-
da su hospitalizovana ukupno 22 Go ra `da, kod ko je je pot - BAWALUKA - Uvidom u presude generalu VRS Stani- potpredsjedavaju}i Doma na- da u BiH. To je apsurd - sma-
pacijenta, od kojih je za 13 pot- vr|en grip H1N1, a trenu- tu`be gra|ana Sarajeva pro- slavu Gali}u u Hagu, a od{te- roda Parlamenta BiH Sulej- traju u Pravobranila{tvu RS.
vr|eno da su oboqeli od H1N1. tno stawe drugog oboqelog tiv Republike Srpske za ra- tni zah tjev izno si 900 man Ti hi} sa zah tje vom za Ka `u i to da tu `be iz
- Na Klinici za infekti- smje{tenog u Jedinici in- tnu {tetu uo~eno je da ~ak i miliona KM. poni{tewe Zakona o dr`a- Tuzle sti`u pojedina~no. Tu-
vne bolesti nalazi se 15 pa- ternisti~ke intenzivne te- punomo}i na pojedine tu`i- vnoj imovini RS, mogu biti `ioci se pozivaju na presudu
cijenata, a dvoje u Jedinici ra pi je i daqe je te {ko, oce nisu ispravne, jer je veli- ZBOG USTAVNOG opasne, jer u tom sudu ne rade Ha{kog tribunala generalu
intenzivne medicine - re- prenijele su agencije. ki broj tu`bi potpisivalo suda treba sudije nego politi~ari. Novaku \uki}u. U toj presu-
kla je Mr|a i dodala da se u D. K. jedno lice u ime drugih. promijeniti - Radi Ustavnog suda po- di stoji da je u “slu~aju Tu-
Re kli su to “Gla su Ustav BiH trebno je promijeniti Ustav zlanska kapija“ poginulo 71
Srpske“ u Pravobranila{tvu BiH. Recimo, odredba ~lana 5. li ce i raweno oko 300, a
Reagovawe Parlamenta BiH RS i dodali da se to dogodi- Ustava BiH ka`e da Ustavni wihova rodbina, individu-
Imena su bila na sajtu lo, jer vjerovatno veliki broj
lica koja su navodno tu`ila
U Pravobranila{tvu RS
ka`u da su du`ni da upozore
sud ima ape la ci onu na dle - alno, danas podi`e tu`be.

Na osnovu zakonskih propisa i Kodeksa za {tampu, moli- RS, to i ne znaju. da ove tu`be mogu biti po-
mo Vas da u narednom broju “Glasa Srpske“ objavite reago- - Zato se, kao i u slu~aju tencijalna opasnost po buyet Alijagi}i
vawe na dio sadr`aja teksta “Na sajtovima vijesti stare lo go ra {a, mo `e de si ti da Srpske.
i vi{e od godinu“, (“Glas Srpske“, 10. januar 2011. godine, do|e do velikog broja povla- - Mi o~ekujemo da }e sud, U Pravobranila{tvu RS ka`u da je Tihi}evom zahtjevu sli-
str. 5). Analiziraju}i veb stranice institucija u BiH va- ~ewa tu`bi. O~igledno je da ako bude postupao po zakonu, ~an i zahtjev bra}e Alijagi}i Ustavnom sudu kojim tra`e da
{a novinarka napisala je: “Na sajtu Parlamenta BiH ure- se ra di o ma ni pu li sawu ove tu`be odbaciti kao ne- im se novac po presudi za ratnu {tetu u wihovoj limarskoj
dno su a`urirana obavje{tewa o sjednicama oba doma i `rtva ma ra ta - sma tra ju u blagovremene i da RS ne mo-
radionici u Trebiwu isplati u ke{u umjesto u obveznicama.
razli~itih komisija. Me|utim, na sajtu jo{ nisu ispisana Pravobranila{tvu. `e bi ti tu `e na, jer se
- O~ekuje se da Ustavni sud BiH po politi~koj direktivi do-
imena novoizabranih poslanika u Predstavni~kom domu.” Radi se o ukupno 1.374 tu- tu`ioci pozivaju na krivi-
nese odluku u korist Alijagi}a kao i do sada. Zato }e se
Istina je druga~ija - cjelokupan novoimenovani saziv `be iz Sarajeva protiv RS, ~no djelo koje mo`e po~ini-
opet do}i u apsurdnu situaciju da je odluka Ustavnog suda
Predstavni~kog doma na na{oj oficijelnoj veb strani- koje su stigle sredinom de- ti sa mo po je di nac, i on
cembra pro{le godine, na ko- mo`e i treba namirivati - protiv zakona koji va`e u BiH. Time se pravi haos. Isti je
ci “ispisan je” mawe od dva ~asa nakon {to je davawem slu~aj i sa odlukama Ustavnog suda kojima se kr{e zakoni o
sve~ane izjave na konstitutivnoj sjednici prihvatio je je Pra vo bra ni la{ tvo istaknuto je.
pro sli je di lo od go vo re Op - Is ta knu to je da `al be privatizaciji i BiH i entiteta - ka`u u Pravobranila{tvu.
mandat. Konkretno, od 30.11.2010. godine posjetioci
www.parlament.ba mogu pro~itati sva imena novih posla-
nika i pogledati wihova 42 svje`e ura|ena portreta. Privredni subjekti obavezni da dostave promjene cijena Vladi RS
Sektor za odnose s javno{}u
Parlamentarne skup{tine BiH
Utvr|eni proizvodi od posebnog zna~aja
BAWALUKA - Vlada RS kojim }e se utvrditi obaveza tro {a ~ke kor pe ko ju vr{i vo}a, mlijeko, {e}er kris-
Odgovor utvrdila je ju~e listu proi- privrednika da dostavqaju Republi~ki zavod za statis- tal, jo gurt, uybe ni ci za
zvoda i usluga od posebnog obavje{tewa o cijenama, a tiku. osno vnu {ko lu, li je ko vi,
Poslanika nije bilo, zna~aja za za{titu standar-
da stanovni{tva, na osnovu
na osno vu ~e ga }e Mi nis -
tarstvo trgovine i turizma
PREMA LISTI hra na za be be - za mje na za
maj ~i no mli je ko, hra na za
ali ni obavje{tewa ko je }e bi ti do ne sen pra -
vilnik
djelovati neophodnim mjera-
ma kontrole, u skladu sa za-
ra~una}e se minimalne dojen~ad i drvo i ugaq - na-
potro{a~ke korpe vodi se u saop{tewu.
Prilikom pisawa teksta “Na sajtovima vijesti stare i
konom. Usluge od posebnog zna-
vi{e od godinu“, (“Glas Srpske“, 10. januar 2011. godine, str. 5)
U sa op {tewu Bi roa - Proizvodi od posebnog ~aja su isporuka vode i elek-
autor teksta jeste otvorio veb stranicu Parlamenta BiH
Vlade RS za odnose s zna~aja za za{titu standarda tri ~ne ener gi je, uslu ga
kako bi provjerio wenu a`urnost, kao {to je uradio kada su u
pitawu i sve ostale stranice pomenute u tekstu. Pomo} javno{}u navodi se stanovni{tva su p{eni~no fiksne telefonije, grijawe
da }e se prema lis- bra{no tip 850 i 500, hqeb i isporuka gasa, odvoz sme-
Ono {to je napisao istina je. Na Va{oj stranici to-
ti proi zvo da i od bra{na tip 850 i 500, so }e, usluga javnog prevoza li-
ga dana nije bilo obavje{tewa da li je sajt u kvaru ili
uslu ga od po se - za qudsku ishranu, suncokre- ca u gradskom i prigradskom
da li se zbog tehni~kih pote{ko}a mo`da ne mogu vidje- Na ra~un za posebne namjene koji je
bnog zna ~a ja za tovo uqe za ishranu, sviw- saobra}aju, odvo|ewe otpa-
ti imena i biografije poslanika. Vlada RS otvorila kod NLB Razvojne
`i vo tni stan - ska mast, ma slac, ma slo i dnih voda, zdravstvene uslu-
Informacije o poslanicima na sajtu su mogle da se vide banke Bawaluka za poplavqene op-
dard stanovni{- margarin. Od posebnog zna- ge i participacija za djecu
ve} 10. januara 2011. godine, nakon {to je tekst objavqen, {tine do ju~e je upla}eno 726.690
tva ba zi ra ti i ~aja su i sve vrste svje`eg obu hva }e nu pred {kol skim
ali nije naveden datum kada su podaci postavqeni. KM, rekla je Srni {ef Biroa Vlade
“ “ za odnose sa javno{}u Vera Saji}. izra~unavawe mesa i ribe, koko{ija jaja, vaspitawem i obrazovawem.
Redakcija Glasa Srpske mi ni mal ne po - sve vrste svje`eg povr}a i M. ^.
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 7

Od 8.000 povratnika u Drvar zaposleno jedva wih 500


DRVAR - Od oko 8.000 povratnika u op{tinu Drvar zaposleno prijeratnih `iteqa.
je jedva wih 500, rekao je predsjednik Udru`ewa povratnika - Malo je u~iweno na ponovnoj integraciji povratnika u lo-
“Unac“ Milorad Srdi}, javila je Srna. kalnu zajednicu, a podatak da je na ovom podru~ju jo{ vi{e od
Srdi} ka`e da se u Drvar, prvu op{tinu u BiH u kojoj je otpo- 1.000 devastiranih stambenih objekata, te da jo{ ima naseqa
~eo proces organizovanog povratka po Aneksu sedam Dejton- bez elektri~ne energije, dovoqno govori o neodr`ivosti po-
skog mirovnog sporazuma, vratilo ne{to vi{e od 40 odsto vratka i opstanka - upozorio je Srdi}.

U Sarajevu pripreme za koncert podr{ke Zulfikaru Ali{pagi Vijesti


Odr`ivi povratak

Koncert u odbranu Zaposleno do


jedan odsto
povratnika

ratnog MOSTAR - U BiH pro{la


vlast ostvarila je porazne
rezultate po pitawu povrat-
ka jer je svega izme|u 0,8 i
jedan odsto povratnika za-

zlo~inca posleno, a od obe}ane obno-


ve 40.000 stam be nih
objekata obnovqeno je wih
tek 3.450, re kla je ju ~e u
Mostaru predsjednik Unije
Ako taj koncert bude odr`an, otvori}e se novi problemi na za odr`ivi povratak i in-
ovom prostoru, jer se tada daje pravo Srbima i Hrvatima tegraciju u BiH Mirhunisa
Zuki}, javila je Srna.
da organizuju sli~ne manifestacije, a da za to ne snose
bilo kakve sankcije. Tada vi{e ne}e biti kraja i neko Obrazovawe
}e morati intervenisati, rekao Velimirovi} Rasprava o
Zulfikar Ali{pago
eventualnoj
PI[E: VAWA [TRBAC
vanjas@glassrspske.com
Centra za ratne zlo~ine RS ispod minus 20 stepeni - na- da }e “glavni koncert“, iako jeli mandat boravi u Hagu, a korupciji
Janko Velimirovi}. veo je biv {i pred sje dnik ne vje ru jem Tu `i la{ tvu prima platu ministra... Ovo
BAWALU KA, SA RA JE - Velimirovi} je dodao da Saveza logora{a RS Slavko BiH previ{e, biti u Sudu je zemqa sa tri naroda, tri BAWALUKA - Ministar-
VO - Sa ra jev ski “Si ti su i u Re pu bli ci Srpskoj Jovi~i}. BiH pro tiv Ali {pa ge i istorije i tri istine - na- stvo prosvjete i kulture RS do
pab“ priprema veliki kon- otvorena pitawa i da posto- wego vih krvni ka, ko ji su glasio je poslanik u Parla- kraja januara organizova}e te-
KONCERT matsku raspravu o prepozna-
cert po dr{ke Zul fi ka ru je iz vje {ta ji o zlo ~i ni ma stra vi ~no zlos tavqali mentu BiH Ivo Miro Jovi}
2. februara vawu eventualne korupcije u
Ali{pagi Zuki, optu`enom nad Srbi ma za ko je se srpske logora{e Silosa i i dodao da je o~igledno da
oblasti obrazovawa, rekao je
za ra tni zlo ~in po ~iwen sumwi~i Ali{pago i da bi Krupe - kazao je Jovi~i}. “neko u ovoj zemqi ima vi{e resorni ministar Anton Ka-
nad hrvatskim civilima i odr`avawe koncerta dodatno Do dao je da Ali {pa go, Jo vi ~i} je is ta kao da prava u odnosu na druge“. sipovi}, javila je Srna. Kasi-
ratnim zarobqenicima 16. za kom pli ko va lo ve} ve oma na`alost, nije optu`en za nije iznena|uju}e {to “Sa- Optu`nica protiv Ali- povi} je naglasio da }e se
aprila 1993. godine, preno- komplikovanu situaciju. zlo ~i ne nad Srbi ma i na - rajevo na takav na~in daje {page podignuta je 21. juna tematska rasprava prvenstve-
se sarajevski portali. Ako organizatori dobi- glasio da bi ga volio pita- podr{ku ratnim zlo~inci- 2010. godine, a optu`en je za no odnositi na mjere za spre-
Pre ma in for ma ci ja ma, ju saglasnost bo{wa~kog po- ti gdje su kos ti mu ~ki ma, jer je to potpuno bo{wa- ne san kci oni sawe ra tnih ~avawe i suzbijawe korupcije
de taqi jo{ ni su po zna ti, li ti ~kog ru ko vod stva, ubi je nog Srbi na Ja dran ka ~ki grad“. zlo~ina u selu Trusina kod u obrazovnom sistemu.
ali organizatori su navo- istakao je Velimirovi}, to Glava{a. - Uop{te nije ~udno {to Kowica kao ra tni ko man -
dno u pregovorima sa tride- }e bi ti uvod u je dnu no vu - To je samo jedno od pi- su razli~ita mjerila u BiH. dant u Armiji RBiH.
se tak izvo |a ~a ko ji bi pri~u u kojoj }e se otvoriti tawa koje bih mu postavio. Eju pu Ga ni }u se i{lo u Sud BiH potvrdio je 21. Vlada RS
trebalo da nastupe 2. febru- “Pandorina kutija“. Neka oni slave i organizuju London i branio se novcem juna 2010. optu`nicu koja ga Ispla}eno
ara u Domu mladih na Sken- - Nadam se da }e se “kon- koncerte, a ja se nadam ipak BiH, Sefer Halilovi} ci- tereti za krivi~no djelo ra-
deriji. cert“ odr`ati u Sudu BiH i tni zlo~in protiv civilnog 1.900.000
- Ovo je sa mo sli ka i kada bude, ne pada mi na pa- sta no vni{ tva i kri vi ~no KM premija
prilika doga|aja u BiH. Ako met da aplaudiram, nego da ZLO^IN djelo ratni zlo~in protiv
BAWALUKA - Ministar-
taj kon cert bu de odr`an, posvjedo~im {ta je Zulfi- ratnih zarobqenika.
stvo poqoprivrede, {umarstva
otvori}e se novi problemi kar Ali{pago po~inio srp- U optu`nici se navodi da je jedinice izveli na selo Ali{pago, prema optu-
i vodoprivrede RS isplatilo
na ovom prostoru, jer se tada skim lo go ra {i ma, pa i Ali{pago u svojstvu koman- Trusina. `nici, kao nadre|ena osoba je vi{e od 1.900.000 maraka
daje pravo Srbima i Hrvati- meni kada je wegova jedini- danta Specijalnog odreda Prilikom napada ubijeno s de ju re i de fac to ovla{ - poqoprivrednicima u Srpskoj
ma da organizuju sli~ne ma- ca bi la na Igma nu, a on za posebne namjene pri je 18 hrvatskih civila i }ewima nad zamjenikom ko- na ime premije za priplodnu
nifestacije, a da za to ne slao svoje najve}e zlo~ince [tabu Vrhovne komande ~etiri pripadnika Hrvat- man dan ta i pri pa dni ci ma stoku i proizvedeno meso, sa-
snose bilo kakve sankcije. da nas prebijaju u logoru i Armije RBiH “Zulfikar“ skog vije}a odbrane, dok su odreda “Zulfikar“ nije pre- op{teno je iz ovog ministar-
Tada vi{e ne}e biti kraja i kada nas je dovodio na prve znao za napad koji su wemu ~etiri civila te{ko duzeo nu`ne i razumne mjere stva. Dodali su da je ispla}en
neko }e morati intervenisa- borbene linije na Igman da podre|eni pripadnici te rawena. da po~inioci zlo~ina budu i dio premije za p~ele, mlije-
ti - is ta kao je di re ktor ko pa mo po tem pe ra tu ra ma ka`weni. ko, ulagawa u sto~arstvo i
poqoprivrednu mehanizaciju
te dio za vanredne potrebe i
Prigovor NVO “Kroacija libertas“ protiv FTV-a stigao u RAK mjere iz oblasti veterinarstva.
M. Mi.
RAK razmatra prigovor na "60 minuta" “Krov“ - PKB
BAWALUKA - Prigovor javqenog u emisiji “60 minu- Pot vrdi la je to “Gla su uz emitovawe fa{isti~kih emisiji “60 minuta“ 8. febru-
ko ji je pred sje dnik NVO ta“ Fe de ral ne te le vi zi je Srpske“ por tpa rol RAK-a simbola. ara, a zatim i sqede}eg dana u Ugovor za
“Kro aci ja li ber tas“ Leo (FTV), a u kojem je za predsta- Amela Odoba{i}. Uz melodiju antifa{is- centralnoj informativnoj izgradwu
Plo~kini} podnio Regulator- vnike Srba i Hrvata sugeri- - Tra`i}emo da nam FTV ti ~ke pje sme “Ay Car me la“ emisiji “Dnevnik“. RAK je ta-
noj agenciji za komunikacije sano da su fa{isti, stigao je dostavi snimak emisije “60 Darka Rundeka emitovane su da saop{tila da smatra da je staklenika
(RAK) BiH zbog priloga ob- ju~e u RAK. minuta“ koji }emo zatim ana- fotografije javnih li~nosti FTV “ozbiqno ugrozila pro- BIJEQINA - Tim inovato-
lizirati, poslije ~ega }e RAK iz RS i BiH. fesionalne i eti~ke standar- ra RS “Krov“, koji je u decem-
donijeti odluku. Zakon o komu- de ja vnih ser vi sa, kao i bru dobio titulu tehnolo{kog
nikacijama ka`e da, ako se us- SANKCIJA wihovu funkciju“, ali FTV inovatora Srpske za 2010. go-
tanovi da postoje odre|ena za FTV mo`e biti nije ka`wena. dinu za izum savremenog, eko-
kr{ewa kodeksa ure|ivawa opomena ili RAK je odbila i prijavu lo{kog staklenika, potpisao
RTV programa, sankcije prema nov~ana kazna Hrvat ske seqa ~ke stran ke je ju~e u Beogradu ugovor sa
FTV-u mogu biti pismene ili (HSS) protiv FTV-a zbog sa- kooperativom PKB-a o iz-
usmene opomene ili nov~ana dr`aja iznijetih u emisiji gradwi staklenika povr{i-
kazna - istakla je Odoba{i}e- FTV je u februaru 2010. “60 minuta“ od 8. novembra ne 5.000 kvadratnih metara,
va. godine emitovala video-klip 2010. godine, kada su Hrvati, javila je Srna. ^lan tima
U politi~kom magazinu sa “Jutjuba“, nazvan “Vidimo gra|ani [irokog Brijega i “Krov“ Radomir Stojanovi}
FTV-a “60 minuta“ u pone- se u Bile}i“, na kojem je pre- navija~i Fudbalskog kluba ka`e da je ovaj tim pripre-
djeqak nave~e predstavnici mijer RS Milorad Dodik pri- “[i ro ki Bri jeg“ na zva ni mio idejno rje{ewe za sta-
srpskog i hrvatskog naroda u ka zan kao Hi tler, a fa{istima, nacistima i po- klenik za koji je beogradska
BiH su, uz govor mr`we i kle- predstavnici vlasti Srpske i {tovaocima Paveli}a i Hi- kooperativa stavila garan-
vete urednika i novinara te BiH kao pripadnici Tre}eg tlera. ciju od 2.500.000 KM na ra-
Zgrada RAK-a FOTO: ARHIVA emisije, nazvani fa{istima rajha. Snimak je prikazan u S. T. spolagawe staklenika.
8 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Nacionalni park “Kozara“ posjetilo 70.000 qudi


PRIJEDOR - Nacionalni park “Kozara“ lani je imao Referent za marketing u NP “Kozara“ Nata{a Pjevi} re-

Panorama 70.000 posjetilaca, kao i u prethodnih nekoliko godina, a


posjete su uglavnom bile izletni~ke i jednodnevne i mahom
organizovane u qetnim mjesecima, javila je Srna.
kla je da {ansu za razvoj receptivnog turizma “Kozara“ vi-
di u br`em razvoju rekreativnih kapaciteta. Ona je dodala
da je za mali{ane na Mrakovici ure|ena trim-staza.

FOTO: S. TASI]
Biro za zapo{qavawe Srebrenica Prijedorski Romi obiqe`ili praznik
Mawe nezaposlenih
u pro{loj godini
SREBRENICA - Organizator poslova u srebreni~kom
Birou za zapo{qavawe Veqko Petrovi} saop{tio je da je
Vasilica
na kraju pro{le godine evidentirano 1.761 nezaposleno li-
ce, {to je za 40 mawe u odnosu na 2009. godinu. Naveo je da je
me|u nezaposlenima bilo 816 `ena ili tri mawe nego kra-
jem prethodne godine.
za dobro
- U pro{loj godini imali smo 415 novoprijavqenih lica
koja tra`e posao, a zaposlilo se 190 osoba, od kojih je 163
zasnovalo radni odnos na neodre|eno vrijeme - rekao je Pe-
trovi}. K. ].
zdravqe
[G “Drina“ iz Srebrenice
^etinari na 20,5 hektara
i sre}u
novih povr{ina Obi~aj je da se na Vasilicu okupi i
SREBRENICA - [umsko nih kultura izvr{eno je na staro i mlado, da se u sve~anoj
gazdinstvo “Drina“ iz Sre- 50,2 hektara {to je 89 odsto atmosferi zapali neparan broj svije}a
bre ni ce ispu ni lo je pro - od planiranih 56,2 hektara
{logodi{wi plan u okviru i taj plan nije u potpunosti
na bijeloj poga~i i da cijeli dan pro|e
kojeg je bilo predvi|eno po- realizovan, zbog padavina i u vesequ uz romsku muziku
{umqavawe 20,5 hektara po- ne po voqnih vre men skih PI[E: SNE@ANA TASI]
vr{i na. Re kao je to uslova u vrijeme kada su se vrstan fe no men - ka zao je
krozrs@glassrpske.com Sale{evi}.
direktor Ratko Majstorovi} ti poslovi obavqali - rekao
dodaju}i da je po{umqavawe je Majstorovi} isti~u}i da PRIJEDOR - Prijedor- On je dodao da Vasilica
obavqeno sadnicama ~etina- je “Drina“ finansirala na- ski Romi ju~e su se okupili zna ~i zdravqe, sre }u i ve -
ra, dok je sjetvom sjemena bu- bavku sjemena i sadnica, te u pros to ri ja ma ov da{weg seqe.
kve i hras ta obu hva }e no da su najve}i dio posla oba- udru`ewa kako bi obiqe`i- - Veoma mi je drago {to
planiranih 50 hektara. vi li ra dni ci tog gaz din - li svoj tradicionalni pra- smo u Udru `ewu o`i vje li
- ^i{}ewe ranije zasa|e- stva. K. ]. znik - Vasilicu. ovaj obi~aj okupqawa na ovaj Vasilica zna~i zdravqe, sre}u i veseqe
Obi ~aj ko ji da ti ra jo{ dan, da uz bogatu trpezu, koja
Izlo`ba slikarke Ane Fafuli} iz pe ri oda po sli je Dru gog ina~e nije svakodnevica sva- da se u sve~anoj atmosferi `elimo i svima onima koji
svjetskog rata je da se Romi ke romske porodice, ali koja zapali neparan broj svije}a nas Rome prihvataju u svojim
Budilniku dala okupe uo~i praznika Svetog je simbol `eqe da to postane
stvarnost - kazao je Sale{e-
na bijeloj poga~i i da cijeli
dan pro|e u vesequ uz romsku
sredinama - rekao je Sale{e-
vi}.
Vasilija kako bi jedni dru-
qudsko obli~je gima po`eqeli zdravqe, sre- vi}. muziku.
- Mi smo ve seo na rod,
Na po dru ~ju op {ti ne
Prijedor `ivi oko 650 Roma
}u i boqi `i vot u no voj
godini. U PRIJEDORU uvijek spremni da pomognemo koji ve} nekoliko godina os-
Pred sje dnik Udru `ewa `ivi 650 Roma kom{ijama bilo koje vjere i tvaruju svoja prava i putem
Roma Ramo Sale{evi} je re- nacije. Na ovaj dan `elimo Udru`ewa Roma.
kao da je u nastojawima da Obi~aj je da se na Vasi- da po ru ~i mo da is te `eqe - Imamo veoma dobru sa-
odr`i i ovaj tradicionalni licu okupi i staro i mlado, koje `elimo na{em narodu radwu sa op{tinom Prijedor
obi~aj romskog naroda imao i pored redovnih sredstava
podr{ku Saveza Roma Repu- koje dobijamo kao udru`ewe
blike Srpske. MATERWI JEZIK na~elnik nam ~esto izlazi u
- To je obi ~aj ko ji su susret i podr`ava na{e broj-
wegovali na{i preci i ovim Prema rije~ima Sale{evi- zna svoj jezik, a planirano ne aktivnosti, kao {to je po-
smo `eqeli da to prenesemo }a, gotovo 60 odsto Roma u je i osnivawe kulturno- dr{ka na {im u~e ni ci ma i
na na{e mlade, da se tradi- Prijedoru ne govori ma- umjetni~kog dru{tva koje }e studentima putem stipendija,
cija nastavi, da se weguju na- terwi, romski jezik, tako wegovati romsku bogatu ali i na {em fu dbal -
Ana Fafuli} pored murala FOTO: S. SAVI] {i stari obi~aji i kultura da }e u idu}em periodu kulturnu ba{tinu i obi~a- skom klubu, te odnedavno i
ovog na ro da ko ja je svo je - nastojati da omladina upo- je. Kulturno-umjetni~kom dru{-
ZVORNIK - Diplomirana slikarka Ana Fafuli} koja tvu - rekao je Sale{evi}.
radi kao profesor likovne kulture u Gimnaziji i Sred-
woj stru~noj {koli “Petar Ko~i}“ u Zvorniku priredila je Dje~ije obdani{te u Rogatici ima sve mawe polaznika
u Domu omladine izlo`bu posve}enu budilniku.
- Budilniku sam dala qudsko obli~je. Htjela sam da se poi-
gram sa ~asovnikom i da zaustavim vrijeme koje zapravo za
mene ne postoji - ka`e Fafuli}eva.
Cijeli vrti} ~etiri mali{ana
Ona je pojasnila da je na{la staru maminu ~itanku iz koje ROGATICA - Iako su uslo- osam radnika, i iz prihoda od
je cijepala listove i ~iji su je naslovi nosili. vi za boravak djece u rogati- djelatnosti ostanemo bar na
~kom obdani{tu veoma dobri, u nivou koji smo dostigli u 2010.
Zvorni~ka izlo`ba koja je otvorena do 20. januara je Ani-
ovoj pred{kolsko-obrazovnoj us- Fali nam minimum 21.000 ma-
na {esta samostalna izlo`ba, ima preko 30 grupnih izlo-
tanovi boravi samo ~etvoro ma- raka - rekla je direktor obda-
`bi i u~estvovala je na dosta likovnih kolonija. S. S.
li{ana. Zbog toga se zaposleni ni{ta Jasna Purkovi}.
Branislav Bo{kovi}, kandidat SNSD-a u obdani{tu suo~avaju sa fi- Ona je istakla da je neop-
nansijskim problemima. hodno popuniti kapacitete za
Poqoprivreda temeq - Na{ ciq je da uz grant iz
buyeta op{tine, koji }e ove go-
bar jo{ 50 odsto u odnosu na
pro{lu godinu, kada ih je bilo
razvoja Osmaka dine iznositi 63.000 maraka i
koji jedva da pokriva plate
15. I u igraonici bi trebalo
da bude znatno vi{e djece i Lani u vrti}u boravilo 17 djece FOTO: S. MITROVI]
OSMACI - Kandidat proizvodwe zdrave hrane, Bo- onda bismo mi mogli normal- ne mogu da pla}aju ni minimalnu
SNSD-a za na~elnika op{tine {kovi} je rekao da ova op{ti- no raditi. naknadu za boravak u obdani{tu
Osmaci Branislav Bo{kovi} na ni pri bli `no ni je Izlazak iz krize - rekla je Purkovi}eva.
izjavio je da su poqoprivreda, iskoristila svoje kapacitete. NEOPHODNO Ona je istakla da je kraj
izgradwa putne infrastru- On je dodao da su razvojne Purkovi}eva ka`e da su odricawem zaposlenih radnika uz po- popuniti pro{le godine do~ekalo samo
kturne mre`e i elektrifika- {anse ove op{tine i sto~ar- zajmicu op{tine i pomo}i nekih privatnih preduzetnika sani- ~etvoro djece u cjelodnevnom
kapacitete
cija temeqi privrednog stvo i vo }ar stvo, te iz - rana najkriti~nija mjesta u obdani{tima i obnovqena oprema. boravku. U poludnevnom bo-
razvoja Osmaka, javila je Srna. gradwa pre ra |i va ~kih - Od donacija smo kupili kompjuter sa prate}om opremom, - Ali, to nije do nas. Iako ravku imali su 13 i u igraoni-
Isti~u}i da pod tim podra- ka pa ci te ta, na ro ~i to u novi telefon i faks, kosa~icu za travu... Dobili smo i ne- nudimo sve boqe uslove za bora- ci 17 mali{ana, {to je daleko
zumijeva ulagawa u ovaj kraj s oblasti vo}a i povr}a, kojeg {to hrane za djecu, u ~emu je i pomo} na{eg stalnog donato- vak, djece je sve mawe. Razlog ma- mawe od prostornih i kadrov-
ciqem da Osma ci pos ta nu bi uz dobre projekte ovaj kraj ra pripadnika EUFOR-a. Sve u svemu, na putu smo da ove log broja polaznika je ekonomska skih mogu}nosti obdani{ta.
cen tar se os kog tu ri zma i mogao da ima u izobiqu. godine iza|emo iz sveop{te krize - rekla je Purkovi}eva. kriza i besparica roditeqa koji S. M.
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 9

Paketi}i za djecu bora~ke populacije


ZVORNIK - Bora~ka organizacija op{tine Zvornik obezbije- Predsjednik Skup{tine Bora~ke organizacije Zvornik Mile
dila je 60 novogodi{wih paketi}a za djecu demobilisanih bo- Vukadinovi} rekao je da je op{tinska Bora~ka organizacija
raca koji imaju vi{e djece, kao i djeci ratnih vojnih invalida odlu~ila da od ove godine dijeli paketi}e za demobilisane
prve i druge kategorije. Paketi}e je mali{anima, povodom borce koji imaju ~etvoro, petoro i vi{e djece.
Pravoslavne nove godine, ju~e uru~io Djeda Mraz. S. S.

Incident zbog primopredaje du`nosti u bratuna~koj {koli Vijesti


Br~ko
Folklora{i
otputovali

FOTO: K. ]IRKOVI]
u Be~
BR^KO - ^lanovi fol-
klornog ansambla Srpskog
pros vje tnog i kul tur nog
dru{ tva “Pros vje ta“ iz
Iako sam ponudio Br~kog ju~e su otputovali u
ostavku na mjesto Be~ na Fes ti val srpskog
direktora, ne mo`e se folklora koji }e trajati do
16. januara.
izvr{iti primopredaja - Na ovoj reviji folklo-
bez saglasnosti ra “Pros vje ta“ }e bi ti
predstavnik Srpske i BiH
ministra prosvjete. - rekao je predsjednik fol-
Pozvao sam policiju klor ne se kci je Dru{ tva
Boban Radovi}.
zbog toga {to su
`eqeli da nelegalno Crveni krst
izvr{e primopredaju, Vi{e akcija
rekao Ranki} darovawa
Sredwo{kolski centar u Bratuncu
krvi
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] napustiti kancelariju dok se je da se ipak danas izvr{i
KOTOR VARO[ - Dobro-
krozrs@glassrpske.com ne steknu uslovi za to. primopredaja navela je Ranki- Ministarstvo voqno davala{tvo krvi u
- Iako sam ponudio ostav- }a da pozove policiju, koja je
op{tini Kotor Varo{ je u
BRATUNAC - Iako je bi-
ku, koju je prihvatio [kolski uzela izjave i napustila {ko- usponu, pa se umjesto dvije,
lo najavqeno, dosada{wi di- U dopisu od 8. decembra 2010. godine ministar prosvje-
odbor, ne mo`e se izvr{iti lu. ve} tri godine organizuju
re ktor Sredwo {kol skog te i kulture RS Anton Kasipovi} uputio je inicijativu
primopredaja bez saglasnosti - Pozvao sam policiju zbog tri akcije dobrovoqnog da-
centra u Bratuncu Nikola [kolskom odboru za smjenu direktora bratuna~kog
Ranki} nije predao du`nost ministra prosvjete i kulture toga {to su `eqeli da nele- rovawa krvi. Sekretar op-
sredwo{kolskog centra.
vr{iocu du`nosti direkto- RS o imenovawu vr{ioca du- galno izvr{e primopredaju. {tin ske or ga ni za ci je
- Poslije izvr{ene revizije u Sredwo{kolskom centru
ra Raj ku Za ri }u, ko jeg je `nosti direktora. Ne smijem Nemam pravo da napustim kan- Crve nog krsta Bo ri slav
Bratunac konstatovano je da direktor {kole Nikola Ran-
[kolski odbor imenovao na pristupiti toj radwi dok se ne celariju dok je nekome ne pre- Brborovi} rekao je da je u
ki} nije po{tovao zakonske propise i da je prekr{io vi- 2010. go di ni ko mi si ja za
sjednici odr`anoj 4. januara steknu uslovi za primopredaju dam - re kao je Ran ki} i {e zakonskih odredaba iz Zakona o sredwem obrazovawu
ove godine. - rekao je Ranki} Zari}u i tro- ponovio da odustanu od primo- okupqawe dobrovoqnih da-
- navedeno je, izme|u ostalog, u dopisu koji je potpisao va la ca or ga ni zo va la tri
Ranki} je rekao Zari}u i ~lanoj komisiji zamoliv{i ih predaje du`nosti. ministar Kasipovi}.
~lanovima Komisije za primo- da iza|u iz kancelarije. akcije na koje se odazvao 201
predaju du`nosti da on ne}e Upornost ~lanova komisi- [KOLSKI kao je Zari} i slo`iv{i se s prosvjetnim inspektorom sa- davalac, od kojih je poslije
odbor imenovao ta kvim uput stvom iza {ao s znali smo da je ta odluka tre- qekarskog pregleda 152 dalo
Zari}a za ~lanovima komisije iz kance- ba lo da bu de upu }e na kao dragocjenu te~nost.
larije direktora. zahtjev, a ne kao informaci- D. K.
v.d. direktora
Potpredsjednik [kolskog ja, ka ko je upu ti la pra vna
odbo ra i ~lan Ko mi si je za slu `ba Cen tra - re kla je Han Pijesak
Mu~na situacija promi- preuzimawe vr{ioca du`nos- Panteli}eva i konstatovala
jewena je tek nakon {to je Ran- ti direktora Du{ica Pante- da se ra di “o op stru kci ji
Lokalni
ki} po zvao Re pu bli ~ku li} podsjetila je da je Ranki} smijewenog direktora i pra- ekolo{ki
prosvjetnu inspekciju sa kojom podnio ostavku, {to je [kol- vne slu`be“. plan
je razgovarao i Zari}. ski odbor prihvatio na sje- Ranki} i Zari} izjavili su
- Inspektor tra`i da se dnici odr`anoj 4. januara ove “Glasu Srpske“ da su se pojedi- HAN PIJESAK - Lokalni
na osnovu odluke [kolskog godine, na kojoj je za vr{ioca na~no obratili resornom mi- ekolo{ki akcioni plan u Han
odbora uputi zahtjev Minis- du`nosti direktora imenovao nistarstvu tra`e}i da {to Pijesku, koji }e biti izra|en,
tarstvu prosvjete i kulture RS Zari}a. prije razrije{i novonastalu trebalo bi da obezbijedi uslo-
za da vawe sa gla snos ti za - Prema toj odluci, Rajko situaciju, koju su, svaki na svoj ve za sprovo|ewe projekata up-
vr{ioca du`nosti direktora Za ri} pre uzi ma du `nost 5. na~in, ocijenili “vanrednom“ ravqawa `ivotnom sredinom,
Razgovori Zari}a, Ranki}a i ~lanova komisije za primopredaju Sredwo{kolskog centra - re- ja nu ara. Tek u kon ta ktu sa i “nemogu}om za rad“. te da podi`e svijest i ja~a
dr`avnu podr{ku u aktivnos-
FOTO: S. PUHALO

Radiolog Biqana Maksimovi} iz Doboja, autor kwige o karcinomu dojke tima na o~uvawu `ivotne sre-
dine putem finansirawa i

Rak dojke nije osuda na smrt inovacija u ovom sektoru. SO


Han Pijesak prihvatila je
u~e{}e op{tine u projektu
DOBOJ - Karcinom dojke nije i minimalni karcinomi dojki“, ko- obja{wava dr Maksimovi}. UNDP-a na izradi lokalnog
osuda na smrt, on danas mo`e da se ja je objavqena u izdawu “Zadu`bine Ona ka `e da se kwiga ba zi ra ekolo{kog akcionog plana.
otkrije dovoqno rano u vrijeme kada Andrejevi}“ iz Beograda. prvenstveno na epidemiologiji ko- B. M.
se `ena prakti~no jo{ nije ni ra- ja je va`e}a u svijetu i koja ka`e da
SVAKA 12
zboqela, ka`e poznati radiolog Bi- svaka deveta `ena mo`e da se ra- Bijeqina
qana Maksimovi} iz Doboja, koja je `ena obolijeva zbo li od ra ka doj ke, a da do sa da
o tome napisala kwigu pod nazivom od karcinoma oboli u prosjeku svaka 12. Roniocima
“Prekance- - Zna ~i, rak doj ki nas ta je u uru~ene
roze Kwiga je, prema wenim rije~i- osam odsto slu~ajeva. Takvo stawe je
ma, plod wenog bogatog iskustva i i na {irem podru~ju Doboja. [to se zahvalnice
sakupqenih znawa i saznawa sada ti ~e ot kri vawa pre kan ce ro znih BIJEQINA - Ronioci sa
Zna~ajno djelo va`e}ih u svijetu u ovoj oblasti. promjena u svome radu upore|ivala podru~ja op{tine Bijeqina,
- Namijewena je prvenstveno sam svoje podatke sa qudima koji ra- Biqana Maksimovi} koji su dali zna~ajan dopri-
qudima koji se bave promjenama de u svijetu, prvenstveno sa ameri- starijih od 40 godina - ka`e dr Ma- nos u spasavawu, evakuaciji
- Rije~ je o kwizi koja predstavqa na dojkama, odnosno karcinoma ~kim, a po tom i fran cus kim ksimovi}. i drugim vidovima pomo}i
zna~ajno djelo o bolesti karcinoma dojke, u okviru mamografske ul- istra`iva~ima i utvrdila da nema Promociji kwige, koja je odr`a- ugro`enom stanovni{tvu u
dojke. Qekarima iz te oblasti ko- trazvu~ne dijagnostike. Radi se gotovo nikakvih odstupawa. Posto- na u srijedu nave~e u Doboju, pri- katastrofalnim decembar-
risti}e veoma mnogo kako bi mogli o mogu}nosti otkrivawa pro- ji mogu}nost da se otkriju prve pro- sus tvo vao je ve li ki broj qeka ra, skim poplavama, dobili su
da kvalitetnije lije~e pacijente - mje na pri je ne go {to nas ta ne mjene u dojkama i prekanceroze, a stru~waka u ovoj oblasti, ali i za- zahvalnice od na~elnika op-
rekao je dr Predrag Lazi}. rak u dojci, i to zahvaquju}i te- najta~nija dijagnoza je kada se rade interesovanih `ena za ovu temati- {tine Bijeqina Mi}e Mi-
hnolo{kom i napretku u nauci - mamografija i ultrazvuk kod `ena ku. Sl. P. }i}a, javila je Srna.
10 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

OSNOVNA [KOLA “VUK KARAYI]“


VLASENICA LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE
Broj:6/2011 Akcionarsko dru{tvo
Datum, 13.1.2011. godine BAWALUKA, Ul. Cara Lazara 29
KONKURS Upisana kod Osnovnog suda u Bawaluci u Reg. ul. broj: 1 - 10829 - 00
Tel: 051/430-500, 432-700; Tel/faks: 051/432-333, e-mail: jp_lutrija_rs@blic.net.
Za radno mjesto: mati~ni broj: 1824902; JIB: 4401560970004
1. Nastavnik ruskog jezika.......................................................................................................14 ~asova
@iro ra~uni: 5510010001281981 Nova Bawalu~ka banka a.d.; 562-099-00000296-91
na neodre|eno vrijeme. NLB Razvojna banka a.d.; 5655014200000629 Bobar banka a.d Bijeqina

Op{ti uslovi za prijem u radni odnos: Za radno mjesto potrebna je VSS ili V[S prema
Pravilniku o stru~nim profilima i zvawima nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj Broj: 163-01/11
{koli (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09). Bawaluka, 13.1.2011. godine
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti: diplomu o odgovaraju}oj stru~noj
spremi, uvjerewe o neka`wavawu, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o dr`avqanstvu, Na osnovu ~lana 5. stav 2. Dopunskih pravila za dodatnu igru na sre}u “To~ak sre}e“
qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima - po prijemu. i ~lana 31. alineja 19. Statuta Lutrije Republike Srpske a.d. Bawaluka, privremena
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
Prijave slati na adresu: Osnovna {kola “Vuk Karayi}“ Vlasenica Svetosavska 30, tele- Uprava Lutrije RS na pedeset sedmoj sjednici odr`anoj dana 13.1.2011. godine do-
fon: 056/733-181 (direktor); 056/733-813. nosi, sqede}u
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.

Direktor, ODLUKU
Savo Jevti}
o rasporedu dobitaka na “To~ku sre}e“

^lan 1.
U dopunskoj igri na sre}u “To~ak sre}e“ se nalazi 30 poqa na “To~ku sre}e“ sa
sqede}im rasporedom dobitaka:

• 1 h 3000,00 KM
U skladu sa ~lanom 6. stav 4. Zakona o posredovawu u osigurawu (“Slu`beni glas- • 2 h 2000,00 KM
nik R. Srpske“, br. 17/05, 64/06 i 106/09) DUNAV OSIGURAWE a.d. Bawaluka, • 3 h 1500,00 KM
izdaje • 3 h 1000,00 KM
• 6 h 600,00 KM
• 12 h 400,00 KM
• 3 h JOKER +
OBAVJE[TEWE ZA JAVNOST
^lan 2.
Ovom Odlukom stavqa se van snage Odluka o rasporedu dobitaka na “To~ku sre}e“ br.
143/10 od 15.1.2010. godine.
da je DUNAV OSIGURAWE a.d. Bawaluka, sa sjedi{tem u Bawaluci, Ulica Vese-
lina Masle{e, JIB 4400960780003, dana 1.1.2011. godine, otkazalo Ugovor o zastu- ^lan 3.
pawu u osigurawu, broj 01-2430-32/10, zakqu~en dana 1.4.2010. godine izme|u KOSIG Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u dnevnim novinama.
DUNAV OSIGURAWE a.d. Bawaluka i Zastupnika MARINKOVI] (Petar)
SLA\ANE iz Prwavora, Ulica @. Preradovi}a br. 105, JMBG 1201972108528, regi-
strovanog u Registru zastupnika u osigurawu kod Agencije za osigurawe Republike Predsjednik
Srpske, pod brojem RZ-1-182. privremene Uprave
Sini{a Doj~inovi}

REPUBLIKA SRPSKA
Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Bawaluka,
Trg Republike Srpske 1

Na osnovu ~lana 35. i ~lana 80. Zakona o za{titi `ivotne sredine - Pre~i{}en tekst (“Slu`beni glas-
nik Republike Srpske”, br. 28/07, 41/08 i 29/10) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti
izgra|ena i pu{tena u rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 7/06 i 21/10) Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju obavje{tava
zainteresovanu javnost

O PODNO[EWU ZAHTJEVA ZA IZDAVAWE


EKOLO[KE DOZVOLE
Za postrojewe 110 kV dalekovod Lakta{i - Topola, na teritoriji op{tina Lakta{i i Gradi{ka
Podnosilac zahtjeva: “ELEKTROPRIJENOS - ELEKTROPRENOS BiH”
Operativno podru~je Bawaluka

Dana 23.12.2010. godine, podnosilac zahtjeva “ELEKTROPRIJENOS - ELEKTROPRENOS BiH”


Operativno podru~je Bawaluka, kao investitor, predao je Ministarstvu zahtjev za izdavawe ekolo{ke
dozvole za postrojewe 110 kV dalekovod Lakta{i - Topola, na teritoriji op{tina Lakta{i i
Gradi{ka.
Zainteresovana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u zahtjev za ekolo{ku dozvolu i prilo`enu doku-
mentaciju u prostorijama op{tina Gradi{ka i Lakta{i, u roku od 30 dana od dana objavqivawa ovog
obavje{tewa.
U ovom roku zainteresovana javnost mo`e podnijeti ovom ministarstvu mi{qewe o zahtjevu i
prilo`enoj dokumentaciji, u pisanoj formi. MINISTAR
Fatima Fetibegovi}, dipl. in`. arh.

Izdaje se
kancelarijski
i skladi{ni prostor
u centru grada,
uz fizi~ko obezbje|ewe,
video-nadzor.
Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 11

U ~etiri lokalne zajednice u Srpskoj devet kandidata za na~elnika Vijesti


Sokolac

U nedjequ izbor ~etiri Pomo} za


`iteqe Novog
Gora`da

FOTO: GLAS SRPSKE


na~elnika SOKOLAC - Na podru~ju
op{tine Sokolac u toku je
akcija prikupqawa pomo}i za
stanovni{tvo Novog Gora-
U [ekovi}ima `da ugro`eno decembarskim
kandidata SNSD-a poplavama, a do sada je pri-
kupqeno 1.369 maraka, saznaje
podr`a}e PDP. U Srna u op{tinskoj Adminis-
Srpcu se u SNSD-u trativnoj slu`bi. Sekretar
Op{tinske organizacije
nadaju podr{ci Crvenog krsta Milena Ma-
DNS-a i SP-a, dok ri} rekla je da se u akciju
ukqu~ila i sokola~ka Fa-
}e kandidat NSP-a brika “Fates“ koja je donira-
imati podr{ku la deset tepiha, dok su 23 lica
SDS-a, PDP-a, prikupila odje}u i obu}u.
SRS-a RS, NDS-a Doboj
i DP-a Poziv
PI[U: SVJETLANA TADI] Romima za
svjetlanat@glassrpske.com
GORAN PERI] zapo{qavawe
krozrs@glassrpske.com DOBOJ - Nezavisni odbor-
BAWALU KA - Sta no - nik iz reda nacionalnih
vnici op{tina Srbac, Vu- mawina u Skup{tini op{ti-
kosavqe, [ekovi}i, Dowi ne Doboj Dragan Markovi}
@abar, Srebrenik, Osma- pozvao je dobojske Rome i po-
ci, Vogo{}a i Biha} bira- slodavce da se prijave za ko-
Op{tina Srbac
}e na ~el ni ke na ri{}ewe novca iz Projekta
pri je vre me nim izbo ri ma poziciju na~elnika op{ti- rije{io zna~ajan broj nago- Kandidat SNSD-a @iv- op {ti ne Osma ci su iz podr{ke zapo{qavawu Roma u
ko ji }e se odr`a ti u ne - ne bore se kandidat SNSD- milanih socijalnih proble- ko Mikuli} rekao je “Glasu SNSD-a Branislav Bo{ko- RS u 2011. godini, za koji je
djequ, 16. januara, a izbor- a Mo mir Ris ti} i SDS-a ma - istakao je Gali}. Srpske“ da o~ekuje da ga na vi}, SDS-a Qubo Petrovi}, Ministarstvo za qudska pra-
na ti{ina po~iwe ujutru u @eqko Risti}. Do dao je da je do sa da predstoje}im izborima po- SDA Mirzet Ali} i nezavi- va i izbjeglice BiH izdvoji-
sedam ~asova i traja}e do svjesno ili nesvjesno posto- dr`e sta no vni ci op {ti ne sni kandidat Kajo ^abri}. lo 393.541 marku. Novac je
zatvarawa bira~kih mjesta PRAVO NA jala odre|ena vrsta opstru- Srbac, te ~lanovi DNS-a i Kandidat SDA za na~el- namijewen za sufinansirawe
u nedjequ. glas ima 145.226 kci je pre ma op {ti ni SP-a. nika op{tine Osmaci Mir- samozapo{qavawa i za za-
Cen tral na izbor na ko - bira~a [ekovi}i u vezi sa kapital- - O~ekujem da se nastave zet Ali} re kao je da po{qavawa kod poslodavaca.
misija (CIK) BiH raspisa- nim pro je kti ma i ula ga- razvojni projekti op{tine eko nom ski ra zvoj op {ti ne S. P.
la je prijevremene izbore za Pred sje dnik Op {tin - wima od strane Vlade RS i Srbac, sve zacrtane inves- Osmaci treba da bude usmje-
na~elnike u osam op{tina, skog odbora Partije demo- resornih ministarstava. ti ci je nas ta vi }e mo da re - ren na izgradwu kapaciteta Semberija
u Osmacima i [ekovi}ima krat skog pro gre sa (PDP) U op{tini Srbac za na- ali zu je mo. Kam pawa je za pre ra du vo }a, po vr}a,
zbog opoziva na~elnika iz- [ekovi}i Dragan Gali} re- ~el ni ~ku po zi ci ju bore se vo|ena u fer odnosu i, ako qeko biqa i dru gih poqo - Otpisan
glasanog na referendumu, a kao je “Glasu Srpske“ da }e kan di dat SNSD-a @iv ko budem izabran, to zna~i da privrednih proizvoda ovog dug za vodu
u os ta lih {est op {ti na ova partija na predstoje}im Mi ku li} i Dra go ]i ri} }emo nastaviti putem razvo- kraja. BIJEQINA - Doma}in-
zbog prestanka mandata na- prijevremenim izborima za koga je kandidovao opozici- ja uz po dr{ku Vla de RS i Kandidat SNSD-a za na- stvima na poplavqenim po-
~elnicima koji su preuzeli na ~el ni ka op {ti ne [e ko - oni blok ko ji ~i ne SDS, stranke SNSD - istakao je ~elnika op{tine Dowi @a- dru~jima u Semberiji bi}e
neki drugi mandat osvojen vi }i po dr`a ti kan di da ta PDP, SRS RS, NDS, NSP i Mikuli}. bar je Stevo Stevi}, kao i otpisan kompletan dug za vo-
na posqedwim op{tim izbo- Saveza nezavisnih socijal- DP. Kandidati za na~elnika ne za vi sni kan di dat Sa vo du za januar koji iznosi uku-
rima. demokrata (SNSD) Momira Jovi~i} i kandidat SDS-a pno oko 70.000 maraka, rekao
Na izborima za na~elni- Risti}a. @eqko Marjanovi}. je Srni portparol ovog pre-
ke osam op{tina u~estvuje
ukupno 25 kandidata i to u
- Risti} je kao kandidat
za na~elnika, po prvi put, Cijena izbora Za na ~el ni ka op {ti ne
Vukosavqe bori}e se Bori-
duze}a Stojadin Kne`evi}.
- Na ovaj na~in “Vodovod
Biha}u, Srebreniku, Osma- kroz svoj rad sa gle dao sve slav Raki} iz SNSD-a i El- i kanalizacija“ }e, prakti-
cima i Vogo{}i po ~etiri, probleme koje imaju stano- Procijeweno je da }e izbori ko{tati oko 65.000 maraka, a vir Hayiomerovi} iz SDA.
u skladu sa Izbornim zakonom BiH, prijevremene izbore ~no, donirati vodu onima
Dowem @a ba ru tri, te vnici op{tine [ekovi}i. Pravo glasa u svih osam koji su pretrpjeli {tetu u
Srpcu, Vukosavqu i [ekovi- U protekla dva mjeseca, ko- finansiraju op{tine u kojima se oni i sprovode. Izbori u op{tina ima ukupno 145.226
Srpcu ko{ta}e 10.800 maraka, u Vukosavqu 3.200, [ekovi- posqedwim poplavama koje
}ima po dva kandidata, pre- liko je na funkciji v.d. za- bira~a, ukqu~uju}i redovne su pogodile Semberiju - re-
nosi Srna. mjenika na~elnika, primio }ima 3.400, Dowem @abaru 2.600, Srebreniku 13.800, bira~e koji glasaju u odsus-
Osmacima 2.100, Vogo{}i 7.700 i u Biha}u 21.000 maraka. kao je Kne`evi}.
U op{tini [ekovi}i za je sigurno preko 800 qudi i tvu i putem po{te. Prema ranijim najavama,
pos ku pje }e vo da za do ma -
Problemi stanovnika Tesli}a zbog odrona zemqi{ta }in stva i me tar ku bni
ko{ta}e, umjesto 80 fenin-
Klizi{ta uni{tavaju ku}e i puteve
TESLI] - Za potpunu sa- tina hiqada maraka, rekao je u ve}ini naseqa tesli}ke op- a proradila su i nova i situ- U sanaciji je proteklih go-
ga bez PDV-a, jednu KM.

[amac
na ci ju {te te i traj no {ef tesli}ke slu`be Civilne {tine i nanose {tetu i na acija je postala alarmantna. dina skromnim sredstvima
stavqawe pod kontrolu klizi- za{tite Vladimir Jankovi}. stambenim objektima i in- Klizi{ta su ugrozila nekoli- u~estvovala samo Civilna za- Bajkeri
{ta koja ugro`avaju brojna po- Jan ko vi} ka `e da su i frastrukturi. ko stambenih objekata, brojne {tita. Za razliku od ranijih obradovali
dru~ja na podru~ju op{tine posqedwih godina klizi{ta Kako ni ranije, nije ula- pomo}ne zgrade, a najve}a {te- godina, pro{logodi{wim
Tesli} potrebno je vi{e sto- veliki problem, proradila su gano ni{ta u wihovu sanaciju, ta nanesena je infrastruktur- buyetom planirana su i iz- mali{ane
nim obje kti ma, pu te vi ma, vr{ena zna~ajnija ulagawa u te [AMAC - ^lanovi {ama-
vo do vo di ma, vo}waci ma i svrhe, pa je tako 320.000 maraka ~kog Moto-kluba “Gremium”
poqoprivrednom zemqi{tu. utro{eno za sanaciju klizi{ta ju~e su u Gradi{ci uru~ili
na lokalnom putu Bawa Vru}ica
ZA SANACIJU - Tesli}, u nasequ Hrast Potok.
novogodi{we paketi}e djeci
sa posebnim potrebama i ma-
potrebne stotine Jankovi} ka`e da je potre- li{anima iz socijalno ugro-
hiqada maraka bno izdvojiti novac za sanaci- `enih porodica sa podru~ja
ju klizi{ta koja su posqedwe ove op{tine. Predsjednik
Naj te `a si tu aci ja je u obilne ki{e aktivirale na kluba Miroslav Savi} je re-
Gorwem Rankovi}u gdje su po- jo{ nekim lokalitetima, pose- kao da je slatki{e i igra~ke
tpuno uni{teni neki stambe- bno na lokalnom putu Tesli} - dobilo 50 mali{ana ~ija se
ni obje kti, za tim u Dowoj Vitkovci u mjestu @arkovina, imena nalaze na spisku Cen-
Vru}ici, Stewaku, Dowem Ru- gdje je dio saobra}ajnice sve- tra za socijalni rad, sa kojim
`evi}u, Ukrinici, Jasenici, den na rizi~ni nu`ni prolaz, od po~etka ovakvih aktivnos-
Boricama, Ugodnovi}u i Go- kao i u jo{ nekim naseqima. ti dobro sara|uju. A. V. M.
Klizi{ta ponovo aktivirana FOTO: ARHIVA mjenici. V. T.
12 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Sarkozi: Evro prejak u odnosu na dolar


PARIZ - Francuski predsjednik Nikola Sarkozi rekao je ju~e da evro ve}i za 0,1 poen zna~i milijardu evra tro{kova nekoj

Biznis da je evro jo{ uvijek prejak u odnosu na ameri~ki dolar i da


taj kurs {kodi francuskom i evropskom izvozu.
- Iako je danas stawe boqe nego ina~e, jer je odnos evra i do-
lara izme|u 1,29 i 1,30, ali i to je previ{e. Vrlo dobro znam
kompaniji - rekao je Sarkozi radnicima u postrojewu proizvo-
|a~a aviona “Erbas“ u Blanaku na jugozapadu Francuske.
On je dodao da ne}e dozvoliti propast evra, prenijele su
agencije.

U Registar koncesija Republike Srpske upisan 2.441 ugovor

FOTO: GLAS SRPSKE


ZVANI^NA KOTACIJA
Sredwi Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14.79 0.34 7,843.20

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo Sredwi Promet Vrijednost
kurs dionica

ZIF BIG INV.A GRUPA D.D. SARAJEVO 3.76 2.45 188.00


ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR 5.90 1.72 130,159.60
ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO 5.06 -1.36 5,060.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE


Sredwi Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica
BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 19.70 -0.60 25,597.14
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 4.83 2.89 7,237.26
ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 12.00 0.08 2,382.30
FABRIKA DUHANA SA. D.D. SARAJEVO 80.37 0.72 5,385.08
HE “Bo~ac”
JP HT D.D. MOSTAR 8.80 0.00 26,875.20
SOLANA D.D. TUZLA 13.50 -3.57 13,500.00
[IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO
GP @GP D.D. SARAJEVO
2.45
6.21
0.00 1,477.35
0.08 3,791.41 Za hidroelektrane
Ko posjeduje najve}u dru{tvenu mre`u
Bono Voks vlasnik
1,5 odsto “Fejsbuka“
dato 114 koncesija
Osim za hidroelektrane, ugovori o koncesiji sklapani su i za kori{}ewe poqoprivrednog
PALO ALTO - Pjeva~ svjetski poznate rok grupe “Ju tu”
Bono Voks ima vlasni~ki udio u “Fejsbuku“ od 1,5 odsto, zemqi{ta, kori{}ewe qekovitih i termalnih voda, te za lov i ribolov
objavili su portali. PI[E: MARINA ^IGOJA vora potpisano u Tesli}u i elek tra na, plus 11 ane ksa vor o koncesiji za izgradwu
Irski pjeva~ preko svoje investicione kompanije “Elevej- marinacigoja@glassrpske.com
{n partners“ u najve}oj dru{tvenoj mre`i na svijetu dr`i Kozarskoj Dubici - pi{e u ugo vo ra, 33 ugo vo ra za is - energetskih objekata, odnosno
750 miliona dolara vrijedan paket akcija. BAWALUKA - Od 2.441 Informaciji. tra `i vawe i ko ri{ }ewe Termoelektrane “Stanari“.
Najve}i udio u “Fejsbuku“, i to 30 odsto, imaju zaposleni, dok ugovora o koncesijama koji energetskih i drugih mine- Ministarstvo poqopri-
wegov osniva~ Mark Cukerberg dr`i 24 odsto udjela, vrijednog su do sada upisani u Regis- U DOBOJU ralnih sirovina. vrede, {umarstva i vodopri-
12 milijardi dolara. Suosniva~i mre`e Dastin Moskovic i tar koncesija u Republici zakqu~eno 18 ugovora Dodaje se da je potpisano vrede je prijavilo ukupno 57
Eduardo Severin imaju {est, odnosno pet Srpskoj, ~ak 114 odnosi se o koncesijama i 15 ugovora o koncesiji za ugovora o koncesiji.
na izgradwu malih hidro- kori{}ewe qekovitih, ter- - Od toga 52 ugovora su
FOTO: AGENCIJE

odsto vlasni{tva u “Fejsbuku“.


Nedavnom finansijskom injekcijom elektrana, a najvi{e ih je Na nadle`nost Minis- malnih i mineralnih voda, 20 iz oblas ti ko ri{ }ewa
od 500 miliona dolara vrijednost kom- upisano u Doboju. tarstva industrije, energe- ugovora za istra`ivawe i ko- poqoprivrednog zemqi{ta,
panije uve}ana je na 50 milijardi dola- U Informaciji o upisa- tike i rudarstva Republike ri{}ewe nemetalnih mine- tri iz oblasti kori{}ewa
ra. Investiciona banka Goldman Saks nim koncesijama u Registar Srpske odnosi se 184 upisa- ral nih si ro vi na, je dan qekovitih, termalnih i mi-
u “Fejsbuk“ je ulo`ila 450 miliona, a koncesija navodi se da, osim nih ugovora i to 103 ugovora ugovor za kori{}ewe vodoto- neralnih voda, jedan ugovor
ruska investiciona firma “Diy- koncesija za izgradwu hidro- za iz gradwu ma lih hi dro - ka i drugih voda i jedan ugo- za ko ri{ }ewe vo do to ka i
ital skaj tehnoloyis“ dala je do- elektrana, predwa~e i aneksi drugih voda i jedan o konce-
datnih 50 miliona dolara. i ugovori za istra`ivawe i si ji iz oblas ti lov stva i
ko ri{ }ewe ener get skih i RASKINUTI UGOVORI ribolova - isti~e se u ovoj
drugih mineralnih sirovina. informaciji.
Ir~ev udio vrijedan - Najve}i broj zakqu~e- U toku ove godine sporazu- raskinuto je jo{ ~etiri ugo- Ministarstvo trgovine
750 miliona dolara
nih ugovora o koncesijama je mno je raskinut jedan ugo- vora o koncesiji iz oblasti i turizma u Registru konce-
u Do bo ju i to 18. Sli je de vor o koncesiji, i to onaj malih hidroelektrana, ali si ja ima pri javqena tri
“Fajnen{el tajms“ Kotor Varo{ sa 14 ugovora za izgradwu male hidro- jo{ nisu prijavqeni regis- ugo vo ra, od ~e ga se je dna
Ubla`ena evropska o koncesiji, Zvornik i Fo-
~a sa po 13, Bi jeqina i
elektrane “R-S-3” na rije-
ci Sutjeska.
tru zbog kompletirawa doku-
mentacije - navodi se u
koncesija odnosi na oblast
lovstva i ribolova, a dvije
du`ni~ka kriza Bawaluka 12, dok je 11 ugo- - U toku decembra ove godine informaciji. koncesije na oblast turizma.
LON DON - Evrop ska du - me upozoravaju da je jo{ rano
`ni~ka kriza, po svemu sude- da se Portugalija proglasi
Radnici Beogradske autobuske stanice nezadovoqni ponudom za preuzimawe
}i, se ubla `a va, pi {e u
~etvrtak londonski “Fajnen-
za{ti}enom, te je jo{ uvijek
nije iskqu~eno da Lisabon, Sindikat protiv prodaje "Damjanu"
{el tajms“. ne}e biti idu}i u redu za do- BEO GRAD - Sin di kat tr`i{ne cijene. prevoznika i dnevno obez- stanici, preko Akcionarskog
List navodi da su se evrop- bijawe pomo}i Evropske unije “Ne za vi snost“ Beo grad ske - Lo{om privatizacijom bje|uje prevoz za oko 10.000 fonda i Fonda PIO, dr`ava
ske finansije, koje su se na- i Me|unarodnog monetarnog auto bus ke sta ni ce (BAS) ne }e sa mo bi ti o{te }e ni putnika. ima udio od 40 odsto, a osta-
{le na samoj ivici ponora, u fonda. upozorio je ju~e male akci- mali akcionari, ve} mo`e Preduze}e “Damjan“ kra- tak preduze}a u vlasni{tvu je
srijedu za jedan korak udaqile Evropska komisija najavila onare ovog preduze}a da ne bi ti ugro `en sve uku pan jem pro{le godine objavilo ma lih akci ona ra, odno sno
od pro pas ti, na kon {to je je da pokre}e godi{wi pro- prihvate ponudu kompanije saobra}aj u Srbiji - rekao je je ponudu za preuzimawe 40,31 biv{ih i sada{wih radnika.
Portugalija uspje{no prodala gram kontrole raspolagawa “Da mjan“ iz Bawalu ke, jer predsjednik sindikata BAS- odsto akcija Autobuske sta- U 2009. godini beograd-
vladine obveznice. buyetom zemaqa ~lanica, pod ponu|ena cijena od 760 di- a Novak Lukovac. nice po cijeni od 760 dinara sko preduze}e imalo je prihod
Evropski lideri uprkos to- nazivom “Evropski semestar“. nara za jednu akciju BAS-a On je dodao da to predu- za pojedina~nu akciju. ve}i od milijardu i neto do-
izno si tek je dnu de se ti nu ze}e posluje sa vi{e od 300 U Beogradskoj autobuskoj bit od 1,3 miliona dinara.

FTSE 100 INDEX MEMBERS DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS


Naziv kompanije Cijena Promjena Naziv kompanije Cijena Promjena
LLOYDS BANKING 68.53 0.82 BANK OF AMERICA 14.89 0.2
ROYAL BK SCOTLAN 42.64 1.44 GENERAL ELECTRIC 18.56 -0.07
BARCLAYS PLC 304.6 2 JPMORGAN CHASE 44.52 0.92
VODAFONE GROUP 171.9 0.85 INTEL CORP 21.13 0.08
HSBC HLDGS PLC 717.3 2.3 CISCO SYSTEMS 21.03 0.15
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 13

Od Beograda do Sarajeva “Jatom“ za 99 evra


BEOGRAD - Srpski avioprevoznik “Jat ervejz“ snizi}e cijene ka- ricu, Skopqe, Sarajevo, Be~, Berlin, Diseldorf, [tutgart i
rata za 25 evropskih destinacija u periodu od 17. do 31. janu- Solun je 99 evra. U Rim, Milano, Carigrad i Cirih mo`e se pu-
ara, za putovawa od 1. februara do 15. aprila, najavqeno je tovati za svega 119 evra - navode u “Jatu“ i dodaju da putovawa SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
ju~e iz kompanije, prenijele su agencije. do Atine, Pariza, Londona, Stokholma, Kopenhagena, Getebroga,
- Akcijska cena povratne karte za Trst, Qubqanu, Tivat, Podgo- Amsterdama, Brisela, Larnake i Frankfurta ko{taju 149 evra. Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena
Тржница а.д. Бањалука 1,50 -1,32 60.448,50
Zbog sumwe u malverzacije akcijama “Aktiva invest fonda“ i “VB fonda“ Телеком Српске а.д. Бањалука 1,41 0,00 30.808,60
Република Српска - измирење ратне штете 2 36,37 3,59 24.156,89
Република Српска - измирење ратне штете 3 36,64 -0,97 10.991,90

"Aktivi" zabraweno da Република Српска - измирење ратне штете 1


Република Српска - измирење ратне штете 4
Нова банка а.д. Бањалука
37,83
36,32
0,97
0,05
-0,14
0,00
8.518,72
6.881,56
4.230,17
ХE на Требишњици а.д. Требиње 0,43 -12,07 4.085,00

raspola`e fondovima FONDOVI


Komisija za hartije od vrijednosti Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena
utvrdila da je transakcijama izme|u
ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука 3,26 0,00 234,72
“Aktiva fonda“ i “VB fonda“ kao kupaca ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука 4,01 0,00 0,00
i investicionog fonda “Western ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука 3,82 1,60 2.062,20
Balkan Investment Fund“ iz Podgorice ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука 2,78 0,00 0,00
ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука 6,10 1,67 4.709,20
kao prodavca, u decembru u vi{e ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина 0,05 -20,00 7.800,00
navrata izvr{eno podizawe cijena ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале 3,19 0,00 401,94
ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука 6,09 2,87 4.993,80
akcija “Aktiva fonda“ i “VB fonda“
ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука 2,93 0,00 0,00
PI[E: MARINA ^IGOJA Investment Fund“ iz Podgorice ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука 1,50 0,00 0,00
marinacigoja@glassrpske.com 1,00 0,00
kao prodavca, te da je u vi{e ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина 0,00
BAWALUKA - Komisija navrata izvr{eno podizawe ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука 3,11 0,00 0,00
za hartije od vrijednosti Re- cijena akcija “Aktiva fonda“ ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука 3,09 0,65 61,80
publike Srpske zabranila je i “VB fonda“. ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука 4,26 0,71 609,80
Dru{tvu za upravqawe in- - Po tim vi{im cijenama,
ves ti ci onim fon do vi ma akcije “Aktiva fonda“ je ku-
“Aktiva invest“ Bawaluka povao “VB fond“ i obrnuto. Hrvatska
ra spo la gawe imo vi nom
“Akti va in vest fon da“ i
Uvidom u vlasni~ku strukturu
ova dva fonda utvr|eno je da “Dukat” i “Megle“
“VB fon da“, zbog sumwe u
mal ver za ci je pri li kom
je “Western Balkan Investment
Fund“ otu|io sve akcije tih poskupquju mlijeko
obavqawa transakcija. fondova, koje je imao u svom ZAGREB - Dva najve}a proizvo|a~a mlijeka u Hrvatskoj
U Rje{ewu Komisije, koje vlasni{tvu - navodi se u rje- “Dukat“ i “Megle“ najavili su da }e uskoro pove}ati cije-
je ju~e objavqeno na Bawalu- {ewu Komisije. ne svojih proizvoda.
~koj berzi, navodi se da se za- Kao razlog poskupqewa navode vi{e otkupne cijene mli-
brana raspolagawa imovinom PRA[TALO:
jeka, prenijele su agencije.
dva fonda izri~e privremeno U Rje{ewu KOHV-a Sr|an Pra{talo FOTO: ARHIVA I srpska kompanija “Imlek“ po~etkom sedmice pove}ala
i da }e trajati do okon~awa navedene besmislice dru{tva “Aktiva invest“ sa Direktor “Aktiva inves- je cijene mlijeka i mlije~nih proizvoda u Srbiji za neko-
vanredne kontrole. pet od sto akci ja sa pra vom ta“ Sr|an Pra{talo ka`e da
Dodaje se da “Western Bal- liko dinara.
Komisija je, pi{e u Rje- glasa, te je i ~lan uprave tog su u Rje{ewu Komisije nave-
{ewu, utvrdila da su transa- kan In ves tment“ fon dom up-
dru{ tva. S ob zi rom na to, dene besmislice i da se tu ra-
kci je sa akci ja ma ovih ravqa “Western Balkan Capital“
postoje osnovane sumwe da su di o namjeri dijela ~lanova Srbija
fondova 14, 15. i 16. decembra iz Podgorice ~iji je jedan od
ove transakcije dogovorene, Komisije, sa wenim predsje-
2010. godine obavqane izme|u
“Aktiva fonda“ i “VB fon-
osniva~a Vladimir Gli{ovi}
koji posjeduje 2,37 odsto udjela
odnosno da su lica koja su da-
va la na lo ge za ku po vi nu i
dnikom Miodragom Jandri-
}em na ~elu, da se obezvrijede
Svjetska banka garantuje
da“ kao kupaca i investici-
onog fonda “Western Balkan
u tom dru{tvu.
- Ovo lice akcionar je i
prodaju znala da }e biti dat cijene akcija “Aktiva invest zadu`ivawe u inostranstvu
nalog za kupovinu i prodaju fonda” i “VB fonda“ i da se
tih akcija od drugog lica po na taj na ~in stvo re uslo vi BEOGRAD - Srbija }e us- ka ma tnom sto pom i du `im
cijeni i broju koji je isti odre|enim interesnim grupa- koro mo}i da se zadu`uje u ro kom ot pla te, pre ni je le
Tu`ba ili pribli`no isti. Shodno ma da po povoqnijim cijenama inos tran stvu uz ga ran ci je su agencije.
Sr|an Pra{talo ka`e da ~lan 267. Zakona o tr`i{tu harti- tome, Komisija je 24. decembra poku{aju do}i do ogromnog Svjetske banke. Ovaj vid saradwe Beogra-
ja od vrijednosti, na koji se Komisija poziva, predvi|a izri- 2010. go di ne do ni je la rje - kapitala kojim ova dva fonda Iz Ministarstva finan- da i Svjet ske ban ke do go -
cawe mjere zabrane obavqawa poslova samo u slu~aju kada {ewe kojim se odre|uje spro- raspola`u. si ja sa op {te no je da je vo ren je u Va {in gto nu, a
se utvrdi kr{ewe zakona. Dodaje da se stavom dva utvr|uje da vo |ewe nad zo ra pri li kom Ju~e nismo uspjeli da do- Srbi ja u mo gu }nos ti da Srbi ja je tre }a dr`a va sa
Komisija nije nadle`na da utvr|uje kr{ewe zakona, ve} sud, upravqawa fon do vi ma bijemo komentar od predsje- obe zbi je di 400 mi li ona ko jom je ova fi nan sij ska
a da Komisija u najgorem slu~aju mo`e da pokrene prekr{ajnu “Aktiva invest fond” i “VB dnika Komisije za hartije od dolara komercijalnih kre- in sti tu ci ja do go vo ri la
ili krivi~nu prijavu. Pra{talo najavquje tu`be. fond“ - navodi se u rje{ewu vri je dnos ti RS Mio dra ga di ta na me |u na ro dnom da vawe ga ran ci ja za za du -
Komisije. Jandri}a. tr`i{tu, sa znatno ni`om `ivawe.
Silvio Berluskoni, italijanski premijer
Sporan ostanak “Fijata“ u Italiji KURSNA
BERLIN - Italijanski premijer Sil- jem radnom vremenu, mogao da prebaci ~itavu Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 14. 1. 2011. godine. LISTA
vio Berluskoni podr`ao je “Fijatov“ plan proizvodwu u zemqe sa mawim tro{kovima Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
za podizawe produktivnosti u doma}im pogo- poslovawa, prenijele su agencije.
Oznaka za devize Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
nima i naglasio da }e najve}i doma}i indus- Radnici u “Fijatovim“ pogonima u Ita- Zemlja za devize
i efekt. valutu za devize za devize za devize
trijski poslodavac imati dobar razlog da liji izja{wavaju se ove sedmice o sporazumu
napusti Italiju ako ne dobije podr{ku sin- ko jim se pre dvi |a uvo |ewe vi {e smje na i EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
di ka ta u no voj or ga ni za ci ji ra da i ra ci - smawuju beneficije zaposlenih. Australija AUD 1 1.477650 1.481353 1.485056
onalnijoj proizvodwi. Sporazum je dio plana izvr{nog direkto- Kanada CAD 1 1.494745 1.498491 1.502237
Hrvatska HRK 100 26.369405 26.435494 26.501583
Berluskoni je kazao da je budu}nost “Fi- ra “Fijata“ Ser|a Markijonea da stabilizu- ^e{ka R. CZK 1 0.080055 0.080256 0.080457
jata“ u Italiji “dovedena u pitawe“ i da bi, je poslovawe svih pogona u Italiji koji rade Danska DKK 1 0.261872 0.262528 0.263184
ako se ne postigne dogovor o fleksibilni- sa gubicima. Ma|arska HUF 100 0.710440 0.712221 0.714002
Japan JPY 100 1.781681 1.786146 1.790611
Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norve{ka NOK 1 0.250217 0.250844 0.251471
[vedska SEK 1 0.219195 0.219744 0.220293
[vajcarska CHF 1 1.521439 1.525252 1.529065
Turska TRY 1 0.953772 0.956162 0.958552
ZIF Kristal invest fond ZIF Invest nova fond V. Britanija GBP 1 2.334358 2.340209 2.346060
a.d. Bawa Luka a.d. Bijeqina USA USD 1 1.478097 1.481802 1.485507
Srbija RSD 100 1.852776 1.857420 1.862064
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
6,09 2,87 0,052 -20,00%
14 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ukrao metalnu kasu iz internet kluba


TUZLA - Nepoznati mu{karac je od radnice internet kluba Tuzlanskog kantona. Razbojnik je poslije po~iwenog krivi-
“Virak.net” u Gra~anici ~iji su inicijali A. J. (24), pod pri-
Hronika jetwom no`em ukrao metalnu kasu u kojoj se nalazilo 700
KM, saop{tilo je danas Ministarstvo unutra{wih poslova
~nog dijela oti{ao u nepoznatom pravcu.
O ovom razbojni{tvu, koje je izvr{eno ju~e, obavije{ten je
kantonalni tu`ilac, javila je Srna.

FOTO: ARHIVA
Uhap{eni kradqivci
Spomenik isjekli
pa prodali
ISTO^NO SARAJEVO - Policija Isto~nog Sarajeva
uhapsila je Mustafu Yaferovi}a, Almedina Ala|uza i
Darka Ogwenovi}a iz Kantona Sarajevo zbog sumwe da su u
no}i izme|u 19. i 20. novembra pro{le godine ukrali spo-
menik narodnom heroju Aleksi Bojovi}u.
Spomenik je bio postavqen u spomen-parku Kasindol u
Isto~noj Iliyi. “Glas Srpske“ saznaje da je protiv wih po-
dnesen izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu koji ih tereti za
te{ku kra|u, a sva trojica su priznala ovo djelo. Oni su
spomenik ukrali tako {to su ga isjekli testerom i odvezli
u gara`u u nasequ Rje~ica. Zatim su spomenik isjekli na
mawe dijelove i prodali za 2.120 marka na otpadu u nasequ
Ba~i}i. @. D.

Bawaluka
Uhap{en zbog ru{ewa
saobra}ajnih znakova
BAWALUKA - Policija je sku patrolu, oni su po~eli

Ministar pijan
uhap si la Mi len ka Ja ga ru da bje`e. Policija je uspje- Mostarska policija uhapsila Esada Humu
(42) zbog sumwe da je sa jo{ la da uhapsi Jagaru, koji je
dva lica ju~e ujutro u Bule- po sli je kri mi na lis ti ~ke
varu Vojvode Stepe Stepano- obrade pu{ten na slobodu -

napao policajce
vi }a u Bawalu ci ru {io potvr|eno je u policiji.
saobra}ajne znakove i bacao Kako nezvani~no saznaje-
ih na trotoar, potvr|eno je u mo, policija sumwa da je sa
CJB Bawaluka. Ja ga rom bio i wegov ma -
Policija je ju~e oko pet ~a- loqetni sin. On je u poli-
sova zatekla vi{e nepozna- ci ji ne gi rao da je ru {io
tih lica kako ru{e znakove. znakove. Po privo|ewu u Policijsku stanicu Esad Humo nastavio sa vrije|awem i galamom,
- Kada su vidjeli policij- G. O.
zatim je fizi~ki napao jednog policajca. Poslije toga je uhap{en, a poslije
kriminalisti~ke obrade pu{ten na slobodu
Sarajevo PI[E: GORAN OBRADOVI] broj gra |a na pri ja vio ka - je za “Glas Srpske“, navode-
gorano@glassrpske.com
Pritvor MOS TAR - Mi nis tar
ko u ulici Alekse [anti-
}a u tom gra du ne po zna to
}i samo inicijale, na~elnik
po li cij ske upra ve Cen tar
krijum~arima skanka privrede Hercegova~ko-ne- lice naru{ava javni red i
mir ga la mom i lomqewem
Mostar Hasan Leri}.
re tvan ske `u pa ni je Esad
Humo (50) iz Mostara uha- stvari. PROTIV
p{en je ju~e ujutru zbog toga - Odmah po prijavi poli- ministra bi}e
{to je pijan fizi~ki na- cijska patrola je oti{la na podnesen izvje{taj
pao policajca, potvr|eno je po me nu tu adre su i ta mo su tu`ila{tvu
u policiji. zatekli Humu koji je bio u
U po li cij skoj upra vi vidno alkoholisanom stawu On je dodao da Humo ni- Esad Humo
Mos tar re kli su da je i u potpunosti je odbio sa- je htio da po ka `e li ~nu
wima oko 1.05 ~a sova ve}i radwu sa policijom - rekao kartu policiji. Tada je po- Humo je poslije krimi-
SARAJEVO - Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine predlo- ~eo da vrije|a i omalova`a- nalisti~ke obrade pu{ten
`ilo je odre|ivawe jednomjese~nog pritvora za Mahira va po li caj ce ko ji su na slo bo du, a pro tiv wega
Veli}a (20) i Medihu Hayovi} (42), osumwi~enih za orga- STRANKA poku{ali da ga smire. }e bi ti po dne se ni iz vje -
nizovani kriminal i neovla{}eni promet opojnih droga, - Potom su ga policajci {taji tu`ila{tvu zbog na-
saop{teno je iz tu`ila{tva. U Stranci za BiH ~iji je ~lan privrede Esad Humo je kao da priveli u slu`bene pros- ru {a vawa ja vnog re da i
Veli}a i Hayovi}evu uhapsila je Grani~na policija BiH Esad Humo ju~e nismo uspjeli se ni{ta nije desilo ju~e torije u stanicu, gdje je on mira i zbog napada i vrije-
na grani~nom prelazu Deleu{a kod Trebiwa i tom prilikom da dobijemo wihov komentar. prijepodne prisustvovao nas ta vio sa vri je |awem i |awa slu`benih lica.
kod wih prona{la oko 10,3 kilograma modifikovane mari- Na pozive u kancelariji sastanku predstavnika Vlade galamom, a zatim je jednog Portparol Vlade Herce-
huane skank. Pritvor im je predlo`en zbog bojazni da bi na stranke rekli su da nema ni- sa predstavnicima sindikata po li caj ca fi zi ~ki na pao. go va ~ko-ne re tvan ske `u pa -
slobodi mogli uticati na istragu i da }e ponoviti djelo. kog ko bi to mogao komenta- jablani~kog “Granita“. Sas- Po sli je to ga je uha p{en - nije Pero Pavlovi} kazao je
Droga je na|ena pretresom “reno megana“ koji je vozio Ve- risati, a funkcioneri ove tanak se odr`ao u Mostaru istakao je na{ izvor i do- da je ministar Humo gra|a-
li} i bila je sakrivena ispod tapacirunga i na drugim stranke nisu se javqali na gdje se poku{ava rije{iti te- dao da je o ovom do ga |a ju nin `upanije za kojeg, kao i
mjestima. N. T. mobilni telefon. {ka situacija u kojoj se nala- obavije{ten de`urni tu`i- za svakog drugog gra|anina,
Poslije burne no}i ministar zi ova firma. lac. vrijede zakoni.

Optu`eni `ali zbog saobra}ajne nesre}e koju je skrivio


PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] }a koju je skrivio Milija{ taj dan sam ga trebao odvesti u put vidi i da im nije pomo- od{tetu.
ntomasevic@glassrpske.com desila se 17. februara 2009. gao, kako tvrdi.
[trpce, a desila se nesre}a. Milija{ev advokat Vuja-
BAWALU KA - Ra den ko godine na magistralnom putu @ao mi je zbog svega - rekao - Od{tetu smo dobili od din Qubojevi} najavio je da
Mi li ja{ (54), op tu `en za Derventa - Prwavor, u Gor- je Milija{ i dodao da je po- nekog Od{tetnog fonda i to }e na nastavku su|ewa biti
izazivawe saobra}ajne nesre- wim Pala~kovcima. slije toga pomogao porodici kada je moj stric to zatra`io. saslu{an vje{tak Vlado \a-
}e u kojoj je poginuo Qubinko Milija{ je voze}i “opel nastradalog. On tvrdi da im je Zvala me samo Milija{eva ji}, koji treba da se izjasni o
Vidi} iz Dervente, ju~e je u omegu“, sa 3,46 promila alko- dao odre|en iznos novca. k}erka i to da ka`e da nismo zdravstvenom stawu optu`e-
bawalu~kom Okru`nom sudu hola u krvi, udario u zadwi VOZIO trebali gawati od{tetu pre- nog poslije nesre}e.
izja vio da je zbog ne sre }e dio autobusa STP “Derventa“, ko fonda ve} da smo se mogli - U nesre}i je optu`eni
psihi~ki potresen i da bi vo- koji se kretao u istom smjeru sa 3,46 promila dogovoriti - kazao je Dario te{ko povrije|en, od ~ega i
lio da je i on poginuo. prema Prwavoru. Tada je po- alkohola u krvi Vidi}. sada ima posqedice. Taj doga-
Pre ma op tu `ni ci, ko ju ginuo wegov saputnik Qubin- Sin nastradalog Qubin- On je istakao da tra`i |aj je izazvao i psihi~ke tra-
zastupa okru`ni tu`ilac Se- ko Vidi}. ka Vi di }a, Da rio Vi di}, krivi~nu odgovornost optu- ume kod wega - re kao je
ad @eri}, saobra}ajna nesre- - Vidi}a sam poznavao i izjavio je da Milija{a prvi `enog Milija{a, ali ne i Vujadin Qubojevi}.
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 15

Pravnik osu|en zbog namje{tawa konkursa


BIHA] - Pravnik zaposlen u livawskom odjeqewu Agencije za dr`a-
vnu slu`bu Federacije BiH Ahmet Burek (56) osu|en je na {est mjese-
Livnu u maju 2009. godine namjestio konkurs za zaposlewe Senade
Hanxi} i Sanele Abdulahovi} iz Biha}a. Iako je znao da su uvjerewa
Policija
ci zatvora uslovno zbog namje{tawa konkursa za zaposlewe dvjema o pripravni~kom sta`u Hanxi}eve i Abdulahovi}eve la`na, Burek ih
osobama, potvr|eno je Srni u Op{tinskom sudu u Biha}u. je prihvatio i dozvolio da se procedura nastavi u Odjeqewu Agen-
Burek je u svojstvu zaposlenog u Agenciji za dr`avnu slu`bu FBiH u cije za Livawski i Unsko-sanski kanton, sa sjedi{tem u Livnu.

Ispalili {est hitaca


Pucwava u sarajevskoj ulici Mula Mustafe Ba{eskije Vijesti
Kotor Varo{
Te{ko

i ranili sugra|anina
povrije|en
pje{ak
KOTOR VARO[ - Pje{ak
Strajilo Trivunovi} (59) iz
[ipraga kod Kotor Varo{a
Policija uhapsila Almira Memi}a, Jahiju Ho{ija i Adnana Hela}a zbog sumwe da su iz pi{toqa ranili je te{ko povrije|en u sao-
Sedina Kara~i}a. Motiv napada nije saop{ten, ali se pretpostavqa da je rije~ o nastavku ranijih sukoba bra}ajnoj nesre}i koja se do-
go di la u sri je du ne {to
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] poslije 14.30 ~asova na regi-
ntomasevic@glassrpske.com onal nom pu tu Obo dnik -
SARAJEVO - Sedin Kara- Kru{evo Brdo u [ipragama.
~i} (21) iz Sarajeva te{ko je U Tri vu no vi }a je udario
povrije|en ju~e prijepodne u “ford eskort“ kojim je up-
pucwavi u ulici Mula Mus- ravqao Sanel Gigovi}.
tafe Ba{eskije u Sarajevu. Uvi|aj na licu mjesta oba-
Istragom je policija do{la vila je policija iz Kotor
do saznawa da su na wega iz Varo{a i de`urni okru`ni
pi{toqa pucali Almir Me- tu`ilac iz Bawaluke, a sao-
bra}aj na ovom regionalnom
mi} (21), Jahija Ho{i (20) i
putu bio je obustavqen ne-
Adnan Hela} (21), koji su i
{to vi{e od dva ~asa. G. O.
uhap{eni nedugo poslije na-
pada.
Iz Klini~kog centra “Ko-
Lakta{i
{evo“ je saop{teno da je Ka- Prona|en
ra~i} primqen sa tri rane ukradeni
nanesene vatrenim oru`jem i
trenutno je stabilan. “pasat“
Jo{ nije utvr|eno ko je LAKTA[I - Policija iz
od trojice napada~a pucao, a La kta {a u sri je du je u
portparol MUP-a Kantona [u{warima prona{la auto-
Sarajevo Irfan Nefi} ka- mobil “pasat“ koji je ukraden
zao je novinarima da se na- 4. januara na podru~ju Der-
pad na S. K. do go dio oko vente, saop{teno je iz CJB
11.40 ~asova i da su napada~i Bawaluka. Zbog dovo|ewa u
odmah uhap{eni. On je dodao vezu sa ovom kra|om raspisa-
da je poslije pucwave prona- na je potjernica za @. K. iz
|en pi{toq iz kojeg je puca- Policija na mjestu pucwave FOTO: AGENCIJE Bawaluke. G. O.
no.
- Daqom istragom utvrdi}e {e detaqa bi}e poznato po- Prema izjavama o~evidaca, kao je stanar ulice Mula Mus- dnika agencije za obezbje|ewe Isto~no Sarajevo
se ko je od wih pucao, a ko su slije saslu{awa osumwi~e- Kara~i} je {etao ulicom Mula tafe Ba{eskije koji je `elio u preduze}u Bili}-Eri}a Josi-
bili pomaga~i - rekao je Ne- nih. Pretpostavqa se da bi Mustafe Ba{eskije, a napada- da ostane anoniman. pa Mari}a. Mari}a su tada “Opel astra“
fi} novinarima. motiv mogao da bude raniji ~i Hela}, Ho{i i Memi} su
PRONA\ENO
uboli u le|a, a odmah poslije vra}ena
Motiv ovog napada nije sukob napada~a sa Kara~i- i{li iza wega. napada policija ih je uhapsila
saop{ten iz policije, a vi- }em. - Kada su ga sustigli, jedan oru`je iz i alkotestirawem je tvr|eno vlasniku
od wih je izvukao pi{toq i kojeg je pucano da su svi bili pijani. ISTO^NO SARAJEVO -
zapucao na Kara~i}a. Ispalio Policija je prona{la “opel
je {est hitaca, od ~ega je Kara- Iz sarajevske policije je astru“, vlasni{tvo M. D., koju
~i} pao. Potom se podigao i sa op {te no da su na pa da ~i su nepoznati lopovi ukrali iz
poku{ao da ustane, ali je na- Memi}, Ho{i i Hela}, navo- Povrede Isto~nog Sarajeva, saop{teno
pada~ ispalio jo{ nekoliko de}i wihove inicijale, ju~e je ju~e iz Centra javne bezbje-
hitaca i on je opet pao - rekao saslu{ani i da }e danas biti Portparol Klini~kog centra dnosti Isto~no Sarajevo.
je jedan od o~evidaca ne `ele- predati Kantonalnom tu`i- “Ko{evo“ Biqana Jandri} Automobil je vra}en vlasni-
}i da mu pomiwemo ime. la{tvu Sarajevo. rekla je da je Sedin Kara~i} ku.
On je kazao da je vidio ka- Ju~e je tokom uvi|aja u uli- zadobio prostrelnu ranu U saop{tewu se dodaje da je
da su napada~i pobjegli i da ih ci Mula Mustafe Ba{eskije lijevog koqena i ustrijeqen vozilo na|eno u ulici Trg
je u jednom trenutku policija nakratko bio obustavqen tram- je u lijevu natkoqenicu i grada Prata, op{tina Novi
presrela i uhapsila. vajski saobra}aj. slabinski dio le|a. Grad, Kanton Sarajevo.
- Poslije sam ~uo pri~u da Memi} i Hela} su poznati - Ta dva projektila su izva- - Utvr|eno je da je vozilo
su napada~i bili drogirani i policiji odranije, a u julu |ena i on je upu}en na Kli- ukradeno nakon {to su lopovi
sva sre}a je da nisu jo{ nekoga pro{le godine, zajedno sa Ta- niku za ortopediju i provalili u ku}u M. D. i
pogodili jer je ulica gdje se rikom Ku{tri}em i Almirom traumatologiju na daqe lije- ukrali kqu~eve. Za po~ini-
desio obra~un prometna. Po- Adilovi}em, u Makarskoj u ~ewe - kazala je Biqana ocima ovog djela se traga - na-
Policija za kratko vrijeme uhapsila napada~e licija je brzo reagovala - re- Hrvatskoj su izboli no`em ra- Jandri}. vedeno je u saop{tewu. N. T.

Odre|en jednomjese~ni Oskrnavqeni spomenici Prona|eno tijelo


pritvor za 18 lica na muslimanskom grobqu ubijenog Marija Toli}a
SARAJEVO - Sud BiH odredio je ju~e jednomjese~ni pritvor za 18 BAWALUKA - Nepoznati vandali uni{tili su dva SARAJEVO - Tijelo Marija Toli}a iz Zenice prona|eno je
lica koja su uhap{ena u policijskoj akciji “Kamen”, a osumwi~eni nad gro bna spo me ni ka na mu sli man skom grobqu u 27. decembra pro{le godine u Ivan Sedlu kod Hayi}a, a to je
su za organizovani kriminal, krijum~arewe, te{ke kra|e, falsi- bawalu ~kom na sequ Obi li }e vo, sa zna je “Glas utvr|eno DNK analizom, potvr|eno je ju~e u Tu`ila{tvu
fikovawe isprava, prikrivawe i zloupotrebu polo`aja ili Srpske“. Predsjednik Meylisa Islamske zajednice u BiH.
ovla{}ewa, javila je Srna. Pritvor je odre|en: [emsudinu Hoyi}u, Bawaluci Hayi Kasim Muji~i} izjavio je da su van- Za ubistvo Toli}a i skrivawe wegovih posmrtnih ostata-
Goranu Pe}araninu, Enisu Mandalu, Admiru Kova~evi}u, Edinu dali po~eli da ru{e i tre}i spomenik, ali ih je ne- ka sumwi~e se pripadnici organizovane kriminalne grupe
Kazagi}u, Mustafi Demirovi}u, Draganu Iki}u, Slobodanu Sto- {to o~igledno prekinulo. na ~ijem ~elu je Zijad Turkovi}, koji se nalazi u pritvoru od
janovi}u, Krsti Jak{i}u, Josipu Ra{i, Jozi ]orluki, Bernardu - Pored uni{tavawa, u grobqe su ubacili sme}e iz septembra 2010. godine. Istra`ni tim Tu`ila{tva BiH je
Musi, Ivici Karamati}u, Mirnesu Mahovki}u, Damiru Ja`i}u, kontejnera, poslije ~ega su pobjegli - naveo je Muji- 27. decembra u Ivan Sedlu kod Hayi}a, osim Toli}evog tije-
Nadi Govedarici, Aidinu Salmanu i Ivici ]orluki. ~i}. la, prona{ao jo{ jedno za koje se pretpostavqa da pripada,
Osumwi~enim Esudinu Hayi}u, Vladimiru Lizdeku i Vedranu Iz policije su potvrdili da je pokrenuta istraga tako|e ubijenom, Verneru Ajdariju. Obojica su nestali u mar-
[kavi izre~ene su mjere zabrane napu{tawa mjesta boravi{ta. kako bi vandali bili uhap{eni. N. T. tu pro{le godine. G. O.
16 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Du{a me boli dok gledam raskol u opoziciji.


Velimir Ili},
Srbija predsjednik Nove Srbije

FOTO: ARHIVA
Srpske op{tine na Kosovu Stanko Suboti} negirao da je Darko [ari}
Sramna odluka o preko wega prao novac
doktoru Sonmezu
GRA^ANICA - Odluka turskog suda da Jusufu Sonmezu dopus-
ti da se brani sa slobode je sramna, izjavio je potpredsjednik
Zajednice srpskih op{tina na Kosovu Marko Jak{i}.
Cane tvrdi
On je u izjavi za KiM radio ocijenio da to ne}e doprinijeti
rasvjetqavawu zlo~ina koji su se dogodili srpskim civilima.
- Imaju}i u vidu da je veliki broj qudi stradao i da su im va|e-
ni organi, {to je te`ak zlo~in, odluka da se Sonmezu dozvoli da
da mu
se brani sa slobode dokaz je da je put do pravde stvarno te`ak -
naveo je Jak{i}.
Prema wegovim rije~ima, ovakva odluka je jo{ jedna potvrda da
je u igri veliki politi~ki ulog. Jak{i} je dodao da sada, u vrije-
namje{taju
me kada se puno govori o izvje{taju Dika Martija i zlo~inima u
“`utoj ku}i“, ovakva odluka ~udi.

Centralna izborna komisija


Mi{kovi}
Ponovno brojawe
glasova na Kosovu
i Beko
S obzirom na to da nemaju nijedan dokaz
PRI[TINA - Centralna tiri op{tine je, prema prvim za te optu`be, Milan Beko i Miroslav
izborna komisija na Kosovu je re zul ta ti ma sa po novqenih
odlu~ila da ponovo prebro- izbora, najvi{e glasova dobi- Mi{kovi}, pomognuti svojim slugama,
ji gla sa ~ke lis ti }e iz po - la Demokratska partija Kosova poku{avaju da me la`no optu`e
novqenih izbora odr`anih 9. Ha{ima Ta~ija, dok je u De~a-
januara u pet kosovskih op{ti- nima pobijedila Alijansa za
za druga dela, poput {verca droge Stanko
na, zbog utvr|enih nepravil- budu}nost Kosova Ramu{a Ha- i prawa para, rekao Suboti} Suboti} Cane
nosti. radinaja. BEOGRAD - Kontrover- drugim mo}nicima - Aleksan- gnuti svojim slugama, poku{a- ucewuju da me po me nu ka ko
Po odluci CIK-a, bi}e po- Ovo je drugi put da CIK do- zni biznismen Stanko Subo- drom Ti ja ni }em i Sr|a nom vaju da ga la`no optu`e za znaju i umeju a potom u svojim
novo prebrojano 92 odsto gla- nosi odluku o ponovnom bro- ti} Ca ne ne gi rao je ju ~e [aperom - naveo je Suboti} u druga djela, poput {verca dro- medijima ekskluzivno “sazna-
so va u Srbi ci, Glo gov cu, jawu glasova. Prethodno je to tvrdwe da je odbjegli narko- pismu iz @eneve. ge i prawa para. ju“ i pre no se, te ta ko nas -
De ~a ni ma, Ma li {e vu i ura|eno poslije prvog izbor- bos Darko [ari} preko wega Pismo je redakciji porta- - Po{to posle dve godine tavqaju svoj prqavi po sao
Lipqanu, javio je Tanjug. U ~e- nog kruga 12. decembra. prao novac od prodaje narko- la “vestionline“ proslijedio istrage nisu na{li ni trun- ko ji je Ti ja ni}, ina ~e, pre
tika, a koje je u srijedu na su- wegov advokat Radoslav Tadi}. ~icu moje veze sa tim krimi- nekoliko dana i najavio - do-
Dom Narodne skup{tine |ewu u Spe ci jal nom su du nalom, a kako bi opravdali daje on.
iznio [ari}ev nekada{wi CANE: ono {to o meni la`no plasi- Suboti} u pismu isti~e
Gorjela kancelarija bliski saradnik Neboj{a Jo- Protiv mene se vodi raju javnosti, sada prave la- da “dr`avi Srbiji nema spasa
ksovi} Joksa. montirani proces krdiju pronalaze}i nekakve dok Beko i Mi{kovi}, sa svo-
kluba mawina - Ono {to sam ve} rekao, opskurne likove, teraju ih i jim slugama, wome upravqaju“.
BEOGRAD - U jednoj od dvije kancelarije poslani~kog kluba ponovo se potvr|uje. Samo no- - Kao {to je ve} poznato,
mawina u zgradi Doma Narodne skup{tine Srbije ju~e je izbio vine Beka i Mi{kovi}a ek- protiv mene se vodi montira-
po`ar, koji je ubrzo uga{en. skluzivno saznaju {ta je neki ni la`ni proces u Specijal- SVJEDO^EWE
U vrijeme po`ara u kancelarijama nije bilo poslanika, a {ef za{ti}eni kriminalac, kojeg nom su du, kao pred tek st za
te poslani~ke grupe Balint Pastor rekao je Tanjugu da su izgorje- pri tome ne znam i prvi put pqa~ku moje imovine od stra- Svjedok saradnik Neboj{a prodaje droge finansirao
li kompjuter, foteqa i sto. On nije mogao da precizira kada je ~ujem za wega, navodno rekao ne istih qudi - navodi daqe Joksovi} Joksa (39) rekao je biznismena Stanka Suboti}a
po`ar izbio, ali je rekao da je ubrzo lokalizovan i da je u toku na su|ewu zatvorenom za ja- Suboti}. u Specijalnom sudu da je Caneta, objavili su beograd-
istraga nadle`nih organa. vnost. Ovo je samo nastavak On isti~e da s obzirom Darko [ari} (40), koji je op- ski mediji. Joksa je u nastav-
Pastor je naveo da mu je sekretar parlamenta Veqko Odalovi} kampawe koju ovaj dvojac sil- na to da nemaju nijedan dokaz tu`en za organizaciju {ver- ku su|ewa detaqno govorio
prenio da je uzrok po`ara vjerovatno kvar na elektri~nim insta- nika i vlasnika Srbije vode za te optu`be, Milan Beko i ca dvije i po tone kokaina iz kako je kokain prodavan i ka-
lacijama. pro tiv me ne, po tpo mo gnu ti Miroslav Mi{kovi}, pomo- Ju`ne Amerike, novcem od ko je Cane “oprao“ taj novac.
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 17

Jo{ jedan mandat i \ilas napu{ta politiku


BEOGRAD - Gradona~elnik Beograda Dragan \ilas najavio je - Politi~ke ambicije su mi da budem gradona~elnik jo{ jedan
da }e se wegovo politi~ko anga`ovawe zavr{iti poslije iste- mandat, da neke projekte koje sam zapo~eo privedem kraju i da
ka drugog mandata na ~elu prestonice, isti~u}i da nema namje- se povu~em posle drugog mandata - naveo je \ilas za nedjeqnik
ru da poslije toga obavqa neku drugu funkciju. “Vreme“, koji ga je proglasio za li~nost 2010. godine.

SNS predala potpise Skup{tini Srbije za promjenu Ustava Vijesti


[kolstvo
Ustav se ne mijewa onako Zavr{en
zimski
raspust
kako `ele napredwaci
Na na~in koji je odabrala Srpska napredna stranka ne radi se u civilizovanim zemqama i ne mo`e
BEO GRAD - \a ci u
Srbiji vra}aju se u {kole
u ponedjeqak poslije dvo-
nedjeqnog zimskog raspus-
svakog mjeseca svaka stranka da kapitalizuje jednu ideju i da otvara referendum, rekla Jelena Trivan ta, javile su ju~e agencije.

FOTO: AGENCIJE
BEOGRAD - Potpredsje- U drugom polugodi{tu ne-
dnik Demokratske stranke radni dan u {kolama bi}e
(DS) Jelena Trivan izjavila i Dan dr`avnosti Srbije
je ju~e da ustavne reforme ne 15. februar, dok }e {kol-
mogu da se odvijaju na na~in ska slava Sveti Sava, 27.
koji zagovara Srpska napre- januara, biti obiqe`ena
dna stranka ve} kao u svim kao radni, ali nenastavni
civilizovanim zemqama na dan. \ake o~ekuje i proqe-
osnovu ozbiqne pravne anali- }ni raspust, koji po~iwe
ze i javne debate. 22. aprila i zavr{ava se
- Postoje dva ozbiqna ra- po sli je prvo maj skih pra -
zloga zbog kojih ustavne re- znika, 4. maja.
forme ne idu na na~in na koji
to radi SNS. Zbog atmosfere Loznica
pravne sigurnosti ne mo`ete
svaka dva meseca govoriti da Isu{ene
Ustav ne vaqa. Uradi}ete pra- 102 ku}e
vnu analizu, sakupiti sve ini-
LOZNICA - Do sada su
cijative, a ima ih dosta, ne
po se bnim ma {i na ma isu -
samo ona SNS, i re}i {ta to u
{ene 102 porodi~ne ku}e
Ustavu ne vaqa, otvoriti javnu
na pri obal nom po dru ~ju
debatu i tako krenuti u izmene
Drine u lozni~kom kraju,
ustava - rekla je Jelena Trivan
koji je po~etkom decembra
za B92.
bio zahva}en nezapam}enom
SNS je predala ju~e Skup-
Jelena poplavom, a taj posao bi u
{tini Srbije 304.580 potpisa Trivan cje li ni tre ba lo da bu de
gra|ana koji podr`avaju ini- zavr{en za desetak dana, ja-
cijativu da se promijeni Ustav, - U ~itavoj na{oj kampawi biti odr`ani i razgovori sa stabilni i da je ovo vlada sa - Inicijativa napredwaka vio je Tanjug. Isu{ivawe se
koja predvi|a smawewe broja smawivawa dr`avnih tro{ko- predstavnicima Demokratske najmawe turbulencija. obi~no je politikantstvo koje redovno obavqa, prvenstve-
poslanika na polovinu. va na pola potrebno je prome- stranke Srbije, kao i sa svima Lider Liberalno- sa sobom nosi i dve velike na- no u doma}instvima sa ma-
Poslije predaje potpisa niti i Ustav Srbije da bi se koji “ne `ele da administra- demokratske partije ^edomir cionalne opasnosti za lom dje com, sta ri ma i
predsjednik SNS-a Tomislav sas tav Na ro dne skup {ti ne cija pojede ceo buyet“. Jovanovi} izjavio je da je ini- demokratiju u Srbiji, koje bolesnima.
Nikoli} rekao je da }e napred- promenio tako da Skup{tina cijativa SNSa- za promenu Us- SNS poku{ava da prikrije
waci inicirati zakazivawe broji 125 poslanika - rekao je NAPREDWACI tava Srbije opasna i da se iza parolom o borbi za ukidawe
vanredne sjednice parlamenta Nikoli}. tra`e smawewe we krije "potpuno ru{ewe politi~kih privilegija - Zdravstvo
na kojoj bi bilo rije~i o toj On je rekao da se inicija- broja poslanika politi~kog sistema dr`ave". rekao je Jovanovi}. Od raka
inicijativi i ocijenio da }e ti vi da se broj po sla ni ka
taj zahtjev podr`ati sve stran- smawi sa 250 na 150 prikqu~i- Trivanova je navela da se oboqelo
ke koje `ele promjene u Srbiji. la Nova Srbija, a da }e uskoro na na~in koji su odabrali na- DVOSTRANA^KI SISTEM 32.000 qudi
predwaci ne radi u civilizo-
vanim zemqama i da ne mo`e BEOGRAD - Prema najno-
Komentari{u}i izjavu lide- stotinu godina - rekla je vijim podacima u Srbiji je
svakog mjeseca svaka stranka da ra Socijalisti~ke partije ona i dodala da je pri~a o
kapitalizuje jednu ideju i da oko 32.000 oboqelih od ra-
Srbije Ivice Da~i}a da so- tome u Srbiji “besmislena, ka, a broj novooboqelih od
otvara referendum. cijalisti nemaju namjeru da nerealna i bezrazlo`na“
- Potrebna je javna debata u ra zli ~i tih ma li gnih bo -
podr`e promjene izbornih bez obzira na to {to svaka lesti svake godine se pove-
kojoj populisti~kim metodama zakona ili Ustava da bi po- stranka ima `equ da bude
ne}ete govoriti idealno je }a va, sa op {te no je iz
mogli DS i SNS da stvore najve}a i da u sebe apsor- Mi nis tar stva zdravqa
imati 125 poslanika - rekla je dvostrana~ki sistem, Triva- buje {to ve}i broj malih
Trivanova i dodala da treba da Srbije. Za prva tri mjeseca
nova je navela da je Srbija stranaka. Prema wenim ri- rada linije za psiholo{ku
se zna na osnovu kojih parame- daleko od dvopolarnog sis- je~ima, lider SPS-a je sa
tara se to govori. po dr{ku qudi ma ko ji su
tema ma koliko to politi~ke tom pri~om izrazio bojazan oboqeli od najte`ih, mali-
Potpredsjednik DS-a je po- stranke `eqele. i legitimno branio intere-
novila da su odnosi u vladaju- gnih bolesti, kao i ~lano-
- Dvopartijski sistem u se jedne “male - mawe vi ma wiho vih po ro di ca,
}oj ko ali ci ji odli ~ni i Srbiji ne}e biti mogu} za stranke“.
Napredwaci predali 304.580 potpisa upu}eno je 1.300 poziva za
psihoonkolo{ku podr{ku.

Kraqevo
Hrvatska da dostavi Vaspita~i u {trajku DRI sprema prijave Bla`i
spisak osumwi~enih Srba GORWI MILANOVAC - U obdani{tima u
zemqotres
BEOGRAD - Dr`avna revizorska institucija
BEOGRAD - Koalicija udru`ewa izbjeglica saop{tila je Gorwem Milanovcu ju~e je po~eo {trajk vaspita~a, pokrenu}e do kraja januara postupke protiv kori- KRAQEVO - Zemqo tres
ju~e da je kona~no do{lo vrijeme da Srbija od Hrvatske za- a wihov jedini zahtjev je po{tovawe uredbe Vlade snika republi~kog buyeta za 2009. godinu koji su ja~ine oko tri stepena Ri-
htijeva a`uriran to jest kompletan spisak osumwi~enih, Srbije o platama vaspitnog osobqa, javile su kr{ili propise. hte ro ve ska le po go dio je
optu`enih i osu|enih Srba za ratne zlo~ine. agencije. Predsjednik {trajka~kog odbora Goran - Izve{taj o reviziji buyeta za 2009. godinu da- Kraqevo ju~e popodne, ali
U saop{tewu se navodi da je spisak od 1.534 lica, koji je Vasojevi} izjavio je da se ta vladina Uredba pri- nas }e biti razmatran na sednici Odbora Skup- nije zabiqe`ena materi-
Hrvatska dostavila Srbiji jula pro{le godine, nepotpun, mjewuje u cijeloj Srbiji osim u Gorwem Milanov- {tine Srbije za finansije, posle ~ega }e DRI jalna {teta na objektima u
{to je priznala i ministar pravosu|a Srbije Sne`ana cu i da to traje {est godina. pokrenuti odgovaraju}e postupke protiv svih koji tom gra du. Zemqo tres su
Malovi}. On je objasnio da su vaspita~i prije pet mjeseci su radili nezakonito i nisu po{tovali utvr|ene osjetili mnogi Kraqev~a-
Koalicija smatra da je neprihvatqivo da Hrvatska 15 go- od Ustavnog suda dobili presudu da je dosada{wi procedure - najavio je predsjednik Savjeta DRI ni, naro~ito oni koji `ive
dina poslije rata koristi instrument tajnih spiskova za pravilnik po kome su primali plate bio protivza- Radoslav Sretenovi}. u zgradama.
zastra{ivawe izbjeglih i prognanih Srba, kako ne bi Zemqotres ja~ine 5,4 ste-
konit, ali da se od tada ni{ta nije promijenilo. On nije `eli da navodi kakve }e prijave biti
odlazili u mjesta izbjegli{tva i tra`ili svoja imovinska, pe na Ri hte ra po go dio je
Zato 70 vaspita~a sjedi u objektima i ne prima dje- podnijete protiv odgovornih za kr{ewe propisa,
ste~ena i druga prava, stvarawe pravne nesigurnosti i Kraqevo 3. novembra 2010.
cu a samo 15 radi jer su anga`ovani na odre|eno ali je podsjetio da su nepravilnosti utvr|ene u
ograni~avawa slobode kretawa. godine.
vrijeme. svim kontrolisanim ministarstvima.
18 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ako hrana poskupi, Vlada je pogre{no procijenila.

Region Ivo Josipovi}, predsjednik Hrvatske

FOTO: ARHIVA
Zlo~in u Skopqu Inicijativa mladih za qudska prava
Zatvorenik ubio Hrvatske o zlo~inima u Vukovaru 1991.
na vikend-odsustvu
SKOPQE - Zatvorenik ~iji su inicijali I. M. (35) iz
makedonskog sela Rankovce osumwi~en je da je vikend-odsus-
tvo iz zatvora iskoristio kako bi opqa~kao i ubio Trajku Ne-
Tran skrip ta o
zirovsku (69) iz istog sela.
Nezirovska je prona|ena mrtva u svom stanu, sa tragovima
nasiqa, 23. decembra pro{le godine. Osumwi~eni se trenutno
zlo ~i ni ma nad
nalazi na izdr`avawu zatvorske kazne u skopskom zatvoru
Idrizovo zbog izvr{ene 63 kra|e na podru~ju Krive Palanke
i Skopqa. Istraga je pokazala, da je ubistvo izvr{eno u danu
kada je I. M. bio na vikend-odsustvu, pi{e skopska {tampa,
prenose}i saop{tewe Policijske uprave u Kumanovu.
Srbi ma u DORH-u
Inicijativa tra`i da
Josip Muselimovi}, mostarski advokat DORH dokumentaciju
Zahtjev za osloba|awe iskoristi u istrazi i
prilikom oblikovawa
Tihomira Purde optu`nice protiv
ZAGREB - Branilac Tihomi- u srijedu u Zagrebu vodili mi- Tomislava Mer~epa,
ra Purde, mostarski advokat nis tri prav de Srbi je i
Josip Muselimovi}, podnio Hrvatske Sne`ana Malovi} i ali i drugih osoba koje su
je ju ~e zah tjev za Pur di no Dra`en Bo{wakovi}, preni- u~estvovale u zlo~inima
osloba|awe iz ekstradici- jeli su hrvatski elektronski
onog pritvora, u koji je smje- mediji. po~iwenima nad
{ten po sli je ha p{ewa 5. - Dvije strane su postigle civilnim stanovni{tvom
januara, u Ora{ju u BiH, na dogovor da Srbi ja Purdin
osnovu potjernice iz Srbije, slu ~aj pre pus ti hrvat skom srpske nacionalnosti, Dr`avno tu`ila{tvo
prenijele su agencije. sudstvu radi mogu}eg proce- rekao Ma`i} Hrvatske
Zahtjev je podnesen na osno- suirawa - rekao je Museli-
vu rezultata razgovora koje su movi}. ZAGREB - Inicijativa po ~i ni li su ih pri pa dni - za po vje dni{ tvom od sep - du`nosti, imale saznawa o
mla dih za qud ska pra va ci Zbo ra na ro dne gar de tembra 1991. godine - navo- zlo ~i ni ma i re zo lu tno
Pravnici u Crnoj Gori ju ~e je Dr`a vnom tu `i - (ZNG) i Se kre ta ri ja ta za di Ini ci ja ti va mla dih u odbi ja li da dje lu ju na
la{tvu Hrvatske (DORH) narodnu odbranu u Vukova- saop{tewu. wihovom spre~avawu i san-
Krivi~nopravno dostavila {est transkri-
pata izjava ~lanova poro-
ru.
Ini ci ja ti va tra `i da
TADA[WI kci oni sawu iako su za to
imali mogu}nost i obavezu.
politi~ki vrh Hrvatske
protiv Amfilohija di ca oso ba uha p{e nih,
ubijenih i nestalih Srba
DORH ovu do ku men ta ci ju
iskoristi u istrazi i pri-
znao za zlo~in - Ovo se u prvom re du
odno si na ta da{weg mi -
s podru~ja Vukovara 1991. li kom obli ko vawa op tu - Is tra ga Ini ci ja ti ve nistra unutra{wih poslo-
go di ne, za hti je va ju }i da `ni ce pro tiv To mi sla va ukazuje na to da je u Vuko- va Hrvat ske Iva na
se pro ce si ra ju od go vor ni Mer~epa, ali i drugih oso- varu u ovom periodu provo- Veki}a, te tada{weg pred-
za te zlo~ine, saop{tio je ba ko je su u~es tvo va le u |en te ror nad sjednika Kriznog {taba za
koordinator ove Inicija- zlo ~i ni ma po ~iweni ma sta no vni{ tvom srpske na - Slavoniju i Barawu Vladi-
tive Mario Ma`i}. nad ci vil nim sta no vni{ - cionalnosti. mi ra [e ksa - na vo di Ma -
Ovi su zlo ~i ni, pre ma tvom srpske na ci onal nos - U tran skrip ti ma, ko ji `i} u saop{tewu.
informacijama do kojih je ti u Vukovaru 1991. godine. su ju ~e pre da ti DORH-u On dodaje da se Inici-
Mitropolit Amfilohije FOTO: ARHIVA do{la Inicijativa mladih - Iz optu`nice protiv postoje i navodi o tome da jativa nada da }e DORH de-
Hrvat ske, po ~iweni u pe - Mer~epa ne smije izostati su ne ke oso be iz voj nog i taqno obra di ti ove i
PODGORICA - Predsjednik Senata Udru`ewa pravnika i
ri odu od ju na do av gus ta wegovo djelovawe u Vukova- politi~kog vrha iz tog vre- druge slu~ajeve i omogu}i-
advokata Crne Gore Stanko Mari} i biv{i predsjednik Us-
1991. go di ne, a pre ma sa - ru, pri je osni vawa re zer - mena, a od kojih neke ti ade kva tno pro ce su -
tavnog suda Blagota Mitri} zatra`ili su ju~e krivi~nopra-
znawima nekih od sagovor- vne je di ni ce MUP-a ko ja i da nas obavqaju irawe od go vor nih za
vne mjere dr`avnog tu`ila{tva protiv mitropolita Srpske
ni ka Ini ci ja ti ve, je dje lo va la pod wego vim vi so ke dr`a vne zlo~ine.
pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, zbog wegovih
izjava sa politi~kim porukama.
Mari} i Mitri} su u podgori~kim medijima ocijenili da je “Oluja“
od Amfilohijevih kletvi “problemati~nija“ wegova nedavna
izjava da poslanik Demokratskog saveza (Albanaca) u Crnoj Go- Ma`i} je ranije “Glasu Srpske“ rekao da su u “Oluji“, a po-
ri Mehmed Bardhi, navodno, vodi rat protiv metalne crkve na sebno poslije we ubijeni brojni civili. Oko 20.000 priva-
Rumiji, “kao {to su to uradili Turci osvaja~i, kada su osvojili tnih objekata, mahom u vlasni{tvu gra|ana srpske
Bar i kada su sru{ili ~asni krst na Rumiji“. Amfilohije je to nacionalnosti, spaqeno je, a protjeran je ogroman broj qudi.
rekao na Badwe ve~e u Baru, a po{to je poslanik Bardhi musli- - O tome treba pri~ati, to treba priznati i za to se izvini-
man po vjeroispovijesti, prema ocjeni Mari}a i Mitri}a, mi- ti. Tek tada se mo`e govoriti o stvarnom pomirewu i o su-
tropolit je pomenutom izjavom po~inio akt protiv vjerskog i o~avawu sa ratnom pro{lo{}u na osnovu ~iwenica. Do tada
me|unacionalnog sklada na podru~ju Bara i u Crnoj Gori. }e ovo pitawe uvijek biti kamen spoticawa. Treba utvrditi
~iwenice i procesuirati zlo~ince - istakao je Ma`i}. Mario
Ma`i}
DOBRA PODGORICA
VIJEST Novine u informativnom programu Hrvatske televizije
Seizmolo{ki zavod Crne Go-
re registrovao je ju~e zemqo-
SKOPQE
- Makedonija se intenzivno
tres mawe ja~ine, sa
epicentrom dva kilometra
HTV ukida emitovawe "Latinice"
zapadno od Plava. Ja~ina ZA GREB - In for ma ti - “Latinica“ poslije 17 godi- kratko re~eno da bi trebao vnog pro gra ma in ten zi vno
priprema da se ukqu~i u pro- vni program HTV-a emito- na emi to vawa sa znao sam pripremiti “unutra{wopo- pri pre ma no va po li ti ~ka
jekat zajedni~ke lutrije, u ko- zemqotresa u hipocentru
iznosila je 2,6 jedinica Ri- va}e u ponedjeqak posqedwu pet minuta prije nego {to je li ti ~ku emi si ju“, ali bez emisija tok-{ou formata.
joj }e u~estvovati sve dr`ave “La ti ni cu“, sa op {te no je po sla to slu `be no sa op - ikakvih detaqa poput onih - Novi tok-{ou omogu}i-
nastale na podru~ju biv{e hterove skale, {to odgovara
epicentralnom intenzitetu ju~e s HRT-a. {tewe HRT-a. Nisam imao spada li to u proqe}nu {e- }e ve}e u~estvovawe javnos-
Jugoslavije. Ministarstvo Slu`beno obja{wewe s nikakvih indicija da bi se mu ili jo{ u postoje}u zim- ti - u stu dio }e mo uves ti
finansija prihvatilo je sve od ~etiri stepena Merkali-
jeve skale. @ari{te zemqo- Prisavqa je da je Latinici to moglo dogoditi - rekao je sku. publiku, a gledaocima omo-
na{e prijedloge. ^im zakon “istekao wen `ivotni vi- La tin za hrvat ske por ta le gu}iti u~e{}e u emisiji te-
bude usvojen, po~iwemo sa tresa locirano je na dubini “LATINICA“
od tri kilometra. jek, a pred autorom Denisom dodaju}i da nema komentara le fon skim ukqu~i vawem.
aktivnostima. Mi smo ve} La ti nom je no vi iza zov - o eventualnim razlozima za-
se gasi poslije Emisija }e se baviti svim
spremni - izjavio je direktor osmi{qavawe no ve unu - {to se wegova emisija ne}e 17 godina aktuelnim temama u Hrvat-
Dr`avne lutrije Makedonije LO[A tra{wopoliti~ke emisije“. vi{e emitovati. U saop{tewu stoji da se skoj ali i svi je tu - sa op -
Jovan Siqanovski. VIJEST - O odlu ci da se ga si Latin je dodao da mu je u no voj {e mi In for ma ti - {tio je HRT.
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 19

TOP STORIES CNN


Svijet
koliko ~asova poslije dolaska ame-
Najmawe dva lica su poginula, a 13
je raweno ju~e ujutro u tri napada u ri~kog potpredsjednika Xoa Bajdena,
centralnom i sjevernom Bagdadu. koji je doputovao u nenajavqenu po-
Ovi novi napadi dogodili su se ne- sjetu Bagdadu.

Situacija u Tunisu na ivici gra|anskog rata Vijesti


[panija

Uveden policijski ~as


Aktivisti za za{titu qudskih prava vjeruju da je u sukobima ubijeno najmawe 50 qudi, a mnogi tvrde
Kokain
u bananama
MADRID - [panska po-
licija zaplijenila je 162
da je policija upotrijebila prekomjernu silu protiv demonstranata kilograma kokaina, skri-
TUNIS - ^etiri osobe venog u plasti~nim bana-
su poginule u sukobu sa poli- na ma, ko je su bi le
cijom u gradu Douz na jugu smje{tene sa 20 tona pra-
Tu ni sa, ja vio je Roj ters. vog vo}a upu}enog iz Ekva-
Prema tvrdwama o~evida- do ra. ^e ti ri li ca su
ca, po li ci ja je u gla vnom uhap{ena u sklopu opera-
gradu i okolnim oblastima cije povezane sa isporu-
uvela policijski ~as. kom, ko ja je sti gla u
- Bilo je najmawe ~etvoro Alhesiras, luku u Sredo-
mrtvih koje sam vidio - rekao zemnom moru, iz Gvajakila,
je preksino} jedan o~evidac najve}eg grada u Ekvadoru.
agenciji Rojters, `ele}i da
ostane anoniman. Isti broj Brizbejn
mrtvih ima i pre ma
tvrdwama jo{ dva o~evica. Pro{ao
Neredi su izbili kada su vrhunac
demonstranti po~eli da ba-
caju kamewe, na {ta je poli-
poplava
cija odgovorila upotrebom BRIZBEJN - U popla-
suzavca. vnim talasima u Austra-
Vlada je u prestonici Tu- li ji, ~i ji je vrhu nac
ni su uve la po li cij ski ~as pro{ao, 13 osoba je izgu-
tokom no}i sa srijede na ~et- bilo `ivot. U Brizbejnu
vrtak, po{to je tokom viken- i okolini po~iwe ra{-
da u na sil nim pro tes ti ma ~i{ }a vawe i pro cje na
stradala najmawe 21 osoba, {te te. Vrhu nac po pla ve
prenio je Bi-Bi-Si. dostignut je preksino} i
Akti vis ti za za {ti tu sa da se, pre ma izja va ma
qudskih prava vjeruju da je u Policija upotrijebila prekomjernu silu FOTO: AGENCIJE svjedoka sa lica mjesta,
sukobima ubijeno najmawe 50 voda povla~i. U Brizbej-
qudi, a mnogi tvrde da je po- vremenu i da }e se zavr{ava- zabrinutost zbog reagovawa snosti u turisti~kim mjesti- nu i okolini oko 25.000
BiH
licija upotrijebila preko- ti u {est ujutro. vlade na nerede. ma u kojima oni borave, re~e- objekata je potpuno ili
mjer nu si lu pro tiv NEZADOVOQSTVO Vi so ki ko me sar UN za no je ju ~e agen ci ji Be ta u djelimi~no pod vodom.
demonstranata. qud ska pra va Ne vi Pi laj Ambasadi Srbije u Tunisu.
Ne za do voqstvo sta no -
zbog skupo}e izjavila je da su protesti bi- - Turisti koji se nalaze u - Svi stanovnici Bosne i
vni{ tva je iza zva no pos - i nezaposlenosti li mirni i da su snage bez- Susu i u Hamametu, prema in- Hercegovine koji borave Angela Merkel
kupqewem hrane i goriva i Takva mjera je preduzeta, bje dnos ti “od go vo ri le for ma ci ja ma tu ris ti ~kih ili `ive u Tunisu su dobro
- potvrdio je za “Sarajevo-
Sankcije za
visokom stopom nezaposle-
nosti i korupcije.
kako je saop{teno, zbog “ne-
mira, pqa~kawa i napada na
prekomjernom silom u supro-
tnos ti sa me |u na ro dnim
vodi~a, koji su na licu mjes-
ta, dobro su i generalno oko x.com“ Ferhat [eta, am- Bjelorusiju
Mi nis tar stvo unu - qude i imo vi nu u ne kim standardima“. turisti~kih kompleksa i ho- basador BiH u Libiji. On je BER LIN - Wema ~ki
tra{wih poslova saop{tilo gradskim distriktima“. Tu ris ti dr`avqani tela za sada nema bezbjedno- zamolio stanovnike Bosne i kancelar Angela Merkel
je da }e policijski ~as traja- SAD, Ujediwene nacije Srbije u Tunisu su dobro i za snih opasnosti - re~eno je Hercegovine da ne putuju u izjavila je da bi Evropa
ti od 20 ~asova po lokalnom i Evropska unija su izrazili sada nema bezbjednosnih opa- Beti u Ambasadi. Tunis. trebalo da razmotri po-
novno uvo|ewe sankcija
za Bje lo ru si ju po sli je
odr`a vawa pred sje dni -
~kih izbora u toj zemqi
19. de cem bra. Po sli je
sastanka sa italijanskim
pre mi je rom Sil vi jom
Berluskonijem, Merkelo-
va je re kla da se de {a -
vawa u Bje lo ru si ji
posmatraju sa velikom za-
brinuto{}u, te da na`a-
lost, mo ra ju po no vo da
govore o sankcijama, ja-
vio je AP.

DOBRA
VIJEST SUDAN
Uhap{eni zbog Iran poziva u posjetu
zatrovanog mlijeka postrojewima
Tri ~lana helikopterske

PEKING - Kineska policija uhapsila je 96 osumwi~enih TEHERAN - Iran poziva strane stru~wake da u dru{tvu sa
IZRAEL posade koju je anga`o-
vao Svjetski program za
za zatrovanost mlijeka u prahu melaminom, otrovnim dodat- me|unarodnim predstavnicima posjete nuklearna postrojewa. Lideri nekoliko pales- hranu UN (UNVFP) oteta
kom zbog kog je 2008. umrlo {estoro djece i oboqele stotine Dr`avna iranska televizijska stanica ju~e je prenijela izja- tinskih ekstremisti~kih su ju~e u Darfuru, saop-
hiqada, objavila je ju~e dr`avna agencija Sinhua. vu portparola iranskog Ministarstva inostranih poslova Ra- organizacija kazali su {teno je iz UNVFP. Mi-
Ali uprkos skandalu ogromnih razmjera, u julu 2010. uzor- mina Mehmanparasta, koji je rekao da }e pozivnica za posjetu vo|ama islamisti~kog nistarstvo inostranih
ci mlijeka one~i{}eni melaminom ponovo su bili prona|e- nuklearnim postrojewima, prvobitno upu}ena predstavnicima Hamasa, koji vlada po- poslova Bugarske saop-
ni na sjeverozapadu Kine u pokrajinama Gansu i ]inghaj i Rusije, Kine, EU, zemqama u razvoju i arapskim zemqama, biti jasom Gaze, da }e obus- {tilo je da je rije~ o
tako pokazali da je kontrola hrane i daqe lo{a. pro{irena i na stru~wake. Dr`avni mediji tako|e su prenije- taviti raketirawe dr`avqanima Bugarske.
Kina je do sada osudila 17 osoba, od kojih su dvije 2009. li izjavu iranskog predstavnika u Me|unarodnoj agenciji za Izraela kako bi spri-
pogubqene, a dvije osu|ene na do`ivotan zatvor. Jo{ 38 uha- atomsku energiju (IAEA) Ali A{gara Soltanije da }e predsta- je~ili novu izraelsku
p{enih ~eka na su|ewe, a istraga je u toku za jo{ 41 osobu. vnici iz Egipta, Al`ira, Venecuele i Sirije posjetiti nu- ofanzivu.
Melamin, koji se koristi u proizvodwi plastike, vje{ta- klearna postrojewa 15. i 16. januara. EU je saop{tila da weni LO[A
~kih |ubriva i betona, mo`e izazvati kamenac u bubrezima. predstavnici ne}e prisustvovati posjetama postrojewa. VIJEST
20 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: AGENCIJE
Dr`avni tu`ilac u Tirani
Istraga protiv
potpredsjednika vlade
TIRANA - Dr`avni tu`ilac u Tirani pokrenuo je is-
tragu o video-snimku na kojem je potpredsjednik vlade
Iqir Meta prikazan kako namje{ta posao oko izgradwe je-
dne hidroelektrane, poslije ~ega je Meta saop{tio da se
odri~e imuniteta. Pravni postupak bi}e pokrenut zbog kri-
vi~nog djela primawa mita i zloupotrebe polo`aja, navede-
no je ju~e u saop{tewu kancelarije tu`ila{tva, izdatom
po{to je televizijska stanica Top ~anel objavila u utorak
snimak razgovora Mete i biv{eg ministra energetike Dri-
tana Priftija. Kancelarija }e uzeti video-traku da bi je
koristila kao dokaz tokom pravnog postupka, prenijela je
albanska novinska agencija ATA.
Meta je negirao sve optu`be, navela je agencija Rojters.

Haiti
Protesti na
godi{wicu zemqotresa Ku}e odnesene u klizi{tima

PORT-O-PRENS - Godinu vropskom vremenu odr`an je Smrtonosna klizi{ta u Brazilu


po sli je ka tas tro fal nog minut }utawa, ta~no u trenut-
zemqotresa koji je razorio
Haiti, vi{e hiqada qudi je
pro tes to va lo na ne ko li ko
mjesta u Port-o-Prensu.
ku kada je zemqotres ja~ine
sedam stepeni udario 12. ja-
nuara 2010. godine.
- U katastrofalnom zemqo-
Stradalo najmawe
Demonstranti su zapalili tresu na Haitiju pro{le go-
je dan auto mo bil, uz uzvi ke
“Dole NVO, dole UN“.
Vi{e hiqada qudi prisus-
tvovalo je slu`bi ispred ra-
di ne stra da lo je vi {e od
316.000 qudi - izjavio je pre-
ksino} premijer @an-Maks
Belriv, ~ime je revidirao do-
355 qudi
U najgore pogo|enom gradu Tersepolisu
zru{ene katoli~ke katedrale. sa da{wu pro cje nu od oko
Oko 22 ~asa po centralnoe- 250.000 poginulih. poginulo najmawe 130 qudi, a stotine
porodica okupile se u gradskoj
Arizona mrtva~nici poku{avaju}i da
Komemoracija identifikuju svoje najbli`e
`rtvama pucwave RIO DE @ANEIRO - Pquskovi i klizi{ta svake
TUSON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama je po- Pquskovi su u brojnim pla- godine dovedu do sto tina
zvao Amerikance na jedinstvo i zamolio ih da poginuli- ninskim gradovima u Brazilu smrtnih slu~ajeva, posebno to-
ma u Arizoni odaju po{tu time {to }e SAD postati boqa uzrokovali velika klizi{ta, kom ju`noameri~kog qeta. Naj-
zemqa. u kojima je poginulo najmawe gore prolaze siroma{ni, ~ije
On je, tokom memorijalne slu`be za `rtve napada u Tuso- 335 qudi, a deseci wih jo{ su su ku}e ~esto izgra|e ne na
nu u Arizoni dodao da “snage koje razdvajaju (Amerikan- uvijek nestali, dok spasioci obroncima planina.
ce) nisu tako jake kao one koje ih ujediwuju“. poku{avaju da ih prona|u, ja-
Kelsi Hoks (21), koja je godinu bila u vezi s ubicom iz vile su agencije. U POPLAVAMA
Arizone Yaredom Lafnerom, u razgovoru za “Dejli mejl“ U najgore pogo|enom gradu najgore prolaze
rekla je da se Yared jako promijenio poslije wihovog pre- Tersepolisu poginulo je naj- siroma{ni
kida te da je izgledao kao da nema razloga da `ivi. Bilo mawe 130 qudi, a stotine poro-
je to 2005. godine. dica ju~e su se okupile u U Tersepolisu su stotine
- Dok smo bili zajedno bio je skroz normalan momak, ali gradskoj mrtva~nici, gdje poku- ku}a izgra|enih od cigle i
poslije prekida postao je psihoti~an. Kao da mu se `ivot {avaju da identifikuju svoje drveta jednostavno odnesene u
ra spao - re kla je Kel si o Yare du, ko me }e su di ti zbog najbli`e. Spasioci svaki dan klizi{tima, nakon {to je u sa-
ubistava. poku{avaju da prona|u zatrpane mo 24 ~asa palo vi{e od 25 cen-
qude, a prekju~e su uspjeli da timetara ki{e.
izvuku 25-godi{waka koji je 15 U susjednom gradu Nova
~asova u rukama dr`ao svog Friburgo poginulo je najmawe
{estomjese~nog sina. 107 qudi, me|u wima i ~etiri
- Ovo sam ranije vidjela sa- vatrogasca koji su se prikqu~i-
mo na televiziji. Sve je poput li akcijama spasavawa.
horora. Voda za sobom nosi ku}e Uz novu katastrofu, od 25.
i automobile. Zastra{uju}e je - decembra su klizi{ta odnijela
rekla je za Skaj wuz jedna `ena, vi{e od 300 `ivota {irom
Spasioci svakodnevno poku{avaju da prona|u zatrpane svjedok doga|awa u Brazilu. zemqe.

Nesre}a u Wema~koj
Prevrnuo se tanker na Rajni
KOBLENC - Tanker koji je pri pa dao je dnoj wema ~koj
prevozio oko 2.400 tona sum- kompaniji i plovio je iz Lu-
porne kiseline prevrnuo se ju- dvig sha fe na u ju go za pa dnoj
~e rano ujutro na rijeci Rajni Wema ~koj do An tver pe na u
izme|u gradova Koblenc i Maj- Belgiji. Nesre}a se dogodila
nc. Dva ~lana posade broda su u blizini ~uvene stijene Lo-
nestala, a dva su spasena, javile relaj, nazvane po imenu nim-
su agencije pozivaju}i se na fe iz wema ~ke mi to lo gi je
izjave predstavnika rije~ne po- ko ja je za no snim pje sma ma
licije u Bingenu. privla~ila mornare i potapa-
Nesre}a se dogodila u ~e- la brodove.
ti ri ~a sa uju tro kod mjes ta OPASNI
Sankt Goarshausena. Uzrok pre- tovar se
vrtawa broda jo{ nije poznat, a
rijeka je zasad zatvorena za nije razlio
plovidbu. Sre}a u nesre}i je to Na te re nu su eki pe ko je
{to tanker nije o{te}en i {to nastoje da obezbijede opasni
U~enici sjede pored male improvizovane pe}i na }umur koju se opasni tovar nije razlio u tovar u potopqenom brodu tan-
koriste da bi se ugrijali dok su na ~asovima u Osnovnoj {koli
“^aping” u oblasti Sinhuang u centralnoj kineskoj provinciji rijeku, tvrde stru~waci. keru i prona|u nestala dva ~la-
Hunan. Brod tanker “Valdhof“ je na posade, navodi agencija AP. Tanker prevozio 2.400 tona sumporne kiseline FOTO: ROJTERS
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 21

Uzdrmana politi~ka scena na Bliskom istoku Vijesti


Indonezija

Hezbolah sru{io Priznao


silovawe
96 dje~aka

vladu Libana
Vlada Libana pala jer su ministri iz Hezbolaha podnijeli ostavke. Razlog za
YAKARTA - Jedan 34-go-
di{wi in do ne `an ski
pro da vac igra ~a ka pri -
znao je da je silovao naj-
mawe 96 dje ~a ka,
to nesporazum oko Tribunala UN koji istra`uje ubistvo biv{eg libanskog saop{tila je ju~e polici-
ja. Silovateq je uhap{en
Zastave Hezbolaha na ulicama premijera Rafika Haririja
Bejruta pro{le sedmice u indo-
ne `an skoj pres to ni ci
BEJRUT - Jedanaest li- Yakarti, poslije prijave
banskih ministara iz He- roditeqa jedne od navo-
zbo la ha i sa ve zni ~kih dnih `rtava. Osumwi~e-
partija podnijelo je ostav- ni je to kom ispi ti vawa
ku, zbog ~ega je pala vlada priznao da je u prethodne
nacionalnog jedinstva, pre- dvije godine silovao naj-
nio je RTS. mawe 96 dje ~a ka uzras ta
Oni su pozvali predsje- izme|u 13 i 17 godina.
dnika Mi{ela Sulejmana da
formira novu vladu, a kao Novi Zeland
razlog za ostavke naveli su
ne spo ra zum oko Tri bu na la Prestala
UN koji istra`uje ubistvo potraga za
biv{eg libanskog premijera
Ra fi ka Ha ri ri ja, oca sa - rudarima
da{weg premijera Saada Ha- VELINGTON - Novoze-
ririja. lan dska po li ci ja sa op -
Os tav ke su objavqene u {ti la je ju ~e da su
tre nut ku ka da je pre mi jer prekinuti napori za iz-
Hariri boravio u Va{ingto- vla~ewe tijela 29 rudara,
nu na sastanku sa ameri~kim koji su poginuli poslije
predsjednikom Barakom Oba- ek splo zi ja u ru dni ku u
mom, pre ni je le su svjet ske novembru. Policijski ko-
agencije. mesar Hauard Brod ista-
Predsjednik Libana Mi- Libanski ministri objavquju ostavke FOTO: AGENCIJE kao je da je pre vi {e
{el Sulejman prihvatio je opasno poku{avati pro-
ostavku premijera Saada Ha- hodno naveli da tra`e da Ha- poslije sastanka sa Obamom, roniti i Druzi imali su 15 lah, koji ima podr{ku Siri- na}i tijela i da bi `ivo-
ri ri ja po sli je pa da vla de, riri pristane da sazove hi- ali je ameri~ki predsjednik ministara, a pet preostalih je, porekao je bilo kakvu umi- ti spa si la ca bi li
saop{teno je ju~e iz wegovog tan sas ta nak vla de, zbog ponudio podr{ku SAD, kazao imenovao je predsjednik, na- je{anost u zlo~in i osudio ugro `e ni uko li ko bi
ka bi ne ta. U sa op {tewu se krize oko Tribunala. je jedan neimenovani zvani- vodi Bi-Bi-Si. Tribunal UN, tvrde}i da se u{li u ja mu ru dni ka
dodaje da je Sulejman tra`io ~nik. Zastoj u radu zbog krize radi o zavjeri. “Pajk river“ na Ju`nom
od Ha ri ri ja da os ta ne na STRAHUJE Hezbolah je imao dva mi- oko Tribunala doveo je do pa- Ubijeni Hariri bio je os trvu. U ru dnik se dva
funkciji dok ne bude formi- se od novih sukoba nistra u vladi sa ukupno 30 da vlade, poslije 14 mjeseci su nit i imao je po dr{ku mje se ca ni je mo glo u}i
ran novi kabinet. Libanski ~lanova, na osnovu dogovora od formirawa. Vlada se sas- hri{}ana koji su cijenili zbog po`ara i eksplozi-
premijer je zbog toga skratio - Otvaraju}i put za for- o podjeli vlasti iz novembra tala na brzinu samo jednom u wegove napore da smawi uti- vnih gasova.
posjetu SAD. mirawe nove vlade ministri 2009. godine. Saveznici He- posqedwa dva mjeseca i nije caj Sirije na Liban.
Od Tribunala UN se o~e- podnose ostavke, nadaju}i se zbo la ha, {i it ski po kret mogla da zadobije podr{ku Zvani~nici su uo~i pada Kina
kuje da optu`i ~lanove He- da }e predsjednik brzo predu- Amal i lider hri{}ana ma- parlamenta za buyet. vla de Li ba na re kli da je
zbolaha za ubistvo biv{eg ze ti ne op ho dne ko ra ke na ronita biv{i general Mi- Hariri je ubijen 2005. u propao diplomatski poku{aj Eksplozija
premijera, zbog ~ega se stra- formirawu nove vlade - re- {el Aun, imali su jo{ osam eksploziji bombe, koja je ubi- Sirije i Saudijske Arabije u fabrici
huje od novih sukoba izme|u kao je ministar energetike ministara. la jo{ dvadeset i dvije oso- da se pos ti gne do go vor o
libanskih muslimana, {iita Yibran Bazil. Haririjeva sunitska par- be. Taj doga|aj je polarizovao smawewu politi~kih nape- petardi
i sunita. Ministri su pret- Hariri nije davao izjave tija i saveznici, tako|e ma- Liban. Proiranski Hezbo- tosti u Libanu. PEKING - Od eksplozi-
Pripravnost
je u nelegalnoj fabrici
petardi i pirotehni~kih
sredstava na sjeveru Kine
Hiqade izraelskih vojni- poginulo je najmawe de-
ka na granici sa Liba- vet lica, a dva su rawena,
nom nalaze se u objavila je kineska agen-
pripravnosti poslije pa- cija Sinhua. Eksplozija
da libanske vlade, rekao se do go di la pre kju ~e u
je ju~e jedan vi{i izrael- gra du Ti jan |i jan zu ang u
ski vojni zvani~nik. provinciji [anksi, na-
Izraelske vlasti su za- vodi agencija koja preci-
brinute da bi politi~ka zi ra da su po vri je |e ni
nestabilnost u Libanu prolaznici.
mogla da izazove novi su-
Tribunal UN istra`uje kob na libansko-izrael- Pakistan
ubistvo biv{eg premijera skoj granici.
Napadnuti
^e{ka primjewuje stroge mjere {tedwe policajci
Zamrznute plate i sve{tenicima PE[AVAR - Jedan po-
licajac ju~e ujutro je po-
gi nuo, a pe to ri ca su
PRAG - ^e{ki ministar ona evra godi{we, bez obzira nansira iz javnih sredstava. za obje strane - pohvalio je prosjeku primaju platu od 640 rawena od ek splo zi je u
kul tu re Jir `i Be ser je sa na to da li }e se pove}avati - Taj sporazum je odgovor dogovor i sekretar Federaci- evra mjese~no. ^e{ka jo{ ni- gradu Banu na sjeveroza-
predstavnicima vjerskih za- broj sve{tenika i crkvenih na trenutnu ekonomsku situ- je jevrejskih zajednica Toma{ je rije{ila pitawe vra}awa padu Pakistana, gdje je ju-
jednica potpisao sporazum o lica. aciju u kojoj i crkve i vjerske Kraus. crkvene imovine koju su naci- ~e u sa mo ubi la ~kom
zamrzavawu plata sve{teni- IZBJEGNUTO zajednice shvataju da su potre- ^e{ka sa oko deset mili- onalizovali komunisti, a dok napadu stradalo 18 lica,
cima do 2014. godine, ~ime smawewe plata za bne mjere {tedwe, a istovre- ona stanovnika, kao zemqa sa to pitawe ne rije{i, sve{te- saop{tila je lokalna po-
su se na udaru mjera {tedwe me no omo gu }a va ju vla di da najvi{e ateista u Evropi, iz nike pla}a dr`ava. licija.
po sli je ~e {kih {pi ju na u
deset odsto odgovorno priprema buyet dok buyeta pla}a 4.892 sve{teni- Ministar Beser je rekao - Po li caj ci su bi li u
inostranstvu na{li i sve- Tim dobrovoqnim dogovo- joj traje mandat - kazao je po- ka i velikodostojnika iz 20 da bi pitawe poravnawa sa vozilu kada je sa distan-
{tenici, prenio je RTS. rom crkve u ^e{koj izbjegle gla var ^e {ke ka to li ~ke registrovanih vjerskih zaje- crkvama moglo da se rije{i ce aktivirana bomba pos-
Vla da pre mi je ra Pe tra su smawewe plata od deset od- crkve, nadbiskup pra{ki Do- dnica. Wihove prosje~ne pla- do sredine ove godine, do ka- tavqena na putu - izjavio
Ne~asa izdvaja}e u te svrhe, iz sto koje va`i za sve ~inovni- minik Duka. te dosti`u oko 70 odsto ~e{ke da nove radne grupe treba da je {ef policije Mohamad
dr`avnog buyeta do 2014. go- ke u dr`a vnoj upra vi i - To jeste zamrzavawe pla- prosje~ne plate, pa, na pri- pripreme prijedlog u dogovo- Iftikar.
dine, maksimalno 250 mili- slu`benike ~iji rad se fi- ta, ali i vrlo razuman dogovor mjer, katoli~ki sve{tenici u ru sa vjerskim zajednicama.
22 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawaluka 8 dje~aka 8 djevoj~ica

U 2010. ime i prezime


Mati~na slu`ba Administrativne slu`be grada
GRADSKI
VODI^

Va`ni telefoni
promijenila 142 lica
U dosada{wim postupcima spornim su se pokazala nastojawa da se li~no ime promijeni maloqetnoj djeci
Informacije 1185
~iji roditeqi ne `ive u braku. Kada se oni ne mogu sporazumjeti u postupak se ukqu~uje organ starateqstva,
Hitna pomo} 124, 230- 620 pojasnio [aji}
Vatrogasci 123 PI[E: JELENA BJELICA
CJB 122, 337-100 jelenabj@glassrpske.com
Ta~no vrijeme 1373 U Odjeqewu za op {tu
Meteorolo{ka stanica upravu tokom pro{le godi-
307-943 ne pozitivno je odgovoreno
S.O.S. telefon 1264 na 142 zahtjeva za promjenu
li ~nog ime na. Naj ~e{ }i
(Linija za pomo} `rtvama
razlog za to je uskla|ivawe
nasiqa u porodici) imena, odnosno prezimena
koja su razli~ito eviden-
bolnice tirana u dokumentima ili
Paprikovac 342-100 evi den ci ja ma ra zli ~i tih
organa.
Poliklinika 247-333
Re kao je za “Glas
ordinacije Srpske“ por tpa rol Admi -
nis tra ti vne slu `be gra da
Deamedik 309-221 Milenko [aji}.
Euromedik 219-111 - Uskla|ivawe je u 80 od-
Intermedik 216-661 sto slu~ajeva razlog za pro-
mjenu imena. Procentualno
Jelena 324-310
najmawi broj zahtjeva odno-
Firena 437-222 si se na “pra vu“ pro mje nu
li~nog imena jer im se ne
prevoz svi |a ju ba{ ta ko ja su im
odredili roditeqi pri ro-
Autobuska stanica 315-355 |ewu - objasnio je [aji}.
@eqezni~ka stanica 301-229 Jo{ neki od razloga, ka-
Aerodrom Bawaluka 535-210 ko [aji} navodi, jesu `eqe U Mati~noj slu`bi imali mnogo posla FOTO: G. [URLAN
Biletarnica (centar) 315-867 da oso be ko ris te pre zi me
koje su nosili prije braka, - U dosada{wim postup- ko se roditeqi ne mogu do- imena novoro|en~etu je tri- ti ~na slu `ba slu ~aj
taxi ili da promjenu izvr{e ta-
ko {to }e koristiti vari-
cima spornim su se pokazala
nastojawa da se li~no ime
go vo ri ti oko odre |i vawa
imena novoro|en~etu.
deset dana od dana ro|ewa.
Na sre}u u pro{loj godini
prosqe|u ju or ga nu sta ra -
teqstva - istakla je Bira~eva.
jantu “duplog“ prezimena. promijeni maloqetnoj djeci nismo imali takvih slu~aje- Ona je objasnila da po
Prema wegovim rije~i- ~i ji ro di teqi ne `i ve u ZAKONSKI va - objasnila je na~elnik Zakonu o li~nom imenu, ro-
ma o zahtjevu za promjenu li- braku. Kada se oni ne mogu rok 30 dana da se Odjeqewa za op {tu upra vu diteqi sporazumno odre|uju
~nog imena odlu~uje gradski sporazumjeti u postupak se djetetu da ime Biqana Bira~. ime djeteta a prezime dobija
organ, na ~ijem podru~ju po- ukqu~uje organ starateqstva Prema wenim rije~ima, od jednog ili oba roditeqa
dno si lac ima pre bi va li - - pojasnio je [aji}. - Ako ro di teqi po ro - na dle `ni or gan sta ra - bez ob zi ra da li su oni u
{te. Isto se de{ava i ukoli- |ewu dje te ta ne pos ti gnu teqstva du`an je da u roku braku ili nisu.
sporazum o odre|ivawu ime- od 15 dana rje{ewem odredi U mati~noj slu`bi grada
na oba vje {tewe o to me, djetetu ime. ka`u da do sada nisu imali
Taksa prosqe|uje se organu stara- - Isto se de{ava i ako slu~ajeva da se roditeqi tri-
teqstva, odnosno Centru za postoji slu~aj da roditeqi deset dana nisu mogli dogovo-
- Gradska administrativna taksa za promjenu li~nog imena socijalni rad u mjesto pre- odrede pogrdno ime ili ime ri ti oko li ~nog ime na
inspekcija ko{ta 30 KM. Zakonom je utvr|eno pravo gra|anina na pro- bi va li {ta maj ke, ka ko bi koje vrije|a moral, ili koje je djeteta. Ukoliko bi do{lo do
mjenu imena ili prezimena. Postupkom se utvr|uje da li oni donijeli rje{ewe. Za- u suprotnosti sa obi~ajima i toga, zakon postoji i spremni
Sanitarna 244-475
osoba ispuwava uslove za promjenu - naglasio je [aji}. kon ski rok za odre |i vawe shvatawem sredine, tada ma- su da postupe u skladu sa wim.
Tr`i{na 348-710
Inspekcija rada 348-730
Prosvjetna 466-346 REPERTOAR
Komunalna 306-464
Republi~ka uprava za BIOSKOPI MEGAUM 3D Amanda Pit MUZEJ SAVREMENE
MULTIPLEKS “PALAS“ - animirani termini: 17.15 ~asova UMJETNOSTI RS
inspekcijske poslove 213-624
re`ija: MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO Izlo`ba “Pra{wavo srce“ autora
Republi~ki devizni UPOZNAJTE MALE
Tom Mekgret - doma}i film Sini{e Tomi}a, traje do 30. januara
inspektorat 300-434 FOKEROVE - komedija
uloge: Vil Ferel, re`ija: Dragan Bjelogrli}
re`ija: Pol Vajc MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
Bred Pit, Tina uloge: Bata @ivojinovi},
kvarovi uloge: Robert de Niro,
Fej Sergej Trifunovi}, Nikola \uri~ko,
Stalna izlo`bena postavka - “Od
Ben Stiler, Xesika Alba... praistorije do savremenog doba“
Prijava kvarova 258-686 termini: petkom, Sr|an Todorovi}
termini: 17.15, 19.15, 22 Multimedijalna izlo`ba
Kvarovi na telefonima 1275 subotom i termini: 15, 19.30, 21.15 svaki dan
~asa - “Jasenovac“
nedjeqom u 12.30 ~asova i dodatni termini petkom, subotom
i dodatni termini petkom, subotom Istorijska izlo`ba Vrbaska
TURISTA - triler, romanti~ni i nedjeqom u 14 ~asova
hoteli i nedjeqom u 12 ~asova banovina
triler SEMI NA PUTU OKO SVIJETA
VRLO ZAPETQANA PRI^A Izlo`ba “15 godina od potpisivawa
"Bosna" 215-681 re`ija: Florijan Henkel fon - animirani, avantura
- animirani, sinhronizovan Dejtonskog mirovnog sporazuma“
"Palas" 218-723 Donersmerk re`ija: Majkl Iptid
re`ija: Nejten Grenou, Bajron Hauard
"Ideja" 217-444 uloge: Xoni Dep, An|elina Xoli termini: petkom, subotom i nedjeqom NARODNA I UNIVERZITETSKA
termini: 15.15, 19 ~asova svaki dan,
Pol Betani u 11.30 ~asova BIBLIOTEKA RS
"Vidovi}" 217-217; 245-800 petkom, subotom i nedjeqom u 13.15
termini: 17.30, 20.45 Izlo`ba “Trajawe Skendera
"Cezar" 326-400 GRIN HORNET - akcioni NARODNO POZORI[TE RS
GULIVEROVA PUTOVAWA Kulenovi}a i Me{e Selimovi}a“
"Grand" 380-105 re`ija: Majkl Gondri “Radni~ka hronika“ tragikomedija
- avanturisti~ka fantazija autora Danke Deli}, grafi~ki
"Meriot" 222-870; uloge: Set Roxen, Kameron Dijaz Petra Mihajlovi}a, Velika scena,
re`ija: Lob Leterman dizajn i priprema plakata
termini: 22.30 ~asova 15. januara u 20 ~asova
217-801 uloge: Xek Blek, Emili Blant, Borislav Stan~evi}
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 23

Prijemna kancelarija otvorena za stanovni{tvo


Iako je danas neradni dan povodom obiqe`avawa Pravosla- - U sobi 16 organizovano je de`urstvo, tako da }e stanovni{-
vne nove godine, prijemna kancelarija u Administrativnoj slu- tvo mo}i da izvadi ili ovjeri dokumenta. A ostale slu`be, koje
`bi grada, uprkos ~iwenici da ostala odjeqewa ne}e raditi, ne}e raditi, ovaj radni dan nadoknadi}e u toku 2011. godine -
bi}e otvorena za sve korisnike od osam do 16 ~asova, saop- stoji u saop{tewu.
{teno je iz Odsjeka za odnose sa javno{}u. S. J.
FOTO: ARHIVA

GRADSKE VIJESTI
Paketi}i slijepoj
i slabovidoj djeci
Gradska organizacija Crvenog krsta uru~ila je ju~e 46
novogodi{wih paketi}a najmla|im ~lanovima Organizacije
slijepih i slabovidih lica te mali{anima starijih ~lanova
tog udru`ewa.
- Ovo ve} postaje na{a tradicija jer 13. godinu zaredom di-
jelimo paketi}e ovim mali{anima. Onima koji nisu mogli
da do|u na podjelu paketi}i }e biti naknadno uru~eni - ista-
kla je sekretar Crvenog krsta @eqkica Ili}.
Predsjednik organizacije slijepih Miroslav Mandi} na-
glasio je odli~nu saradwu sa Crvenim krstom.
- Mi smo odlu~ili da djecu obradujemo paketi}ima za Pra-
voslavnu novu godinu. Zahvalni smo Crvenom krstu, koji je
obezbijedio sredstva za poklone - istakao je Mandi}.
J. B.

Posebna pa`wa posve}ena


prehrambenim proizvodima

Inspektori sproveli 1.570 kontrola i naplatili 16.870 KM kazni

Sru{ena tri hangara Djeca se obradovala poklonima

u krugu "^ajaveca"
FOTO: J. BJELICA

Besplatni ~asovi
plesa za mali{ane
Besplatna obuka sportskog planiramo to da u~inimo za
Zdravstveno-sanitarna inspekcija je zbog utvr|enih nepravilnosti uni{tila 5.862 plesa i modernog baleta za djecu. Odlu~ili smo da ovu
kilograma prehrambenih proizvoda, 12.384 litra raznih vrsta pi}a, 140 komada djecu u JP “Akvana“ po~iwe godinu po~nemo na takav na-
u februaru, a prijave se mogu ~in, s tim da se pored naj-
jaja. Ta roba je vrijedna ukupno 53.474 marke, kazao Sandi} slati do 31. januara, saop- mla |ih mo gu pri ja vi ti i
PI[E: SAWA JOKI] krugu nekada{weg privre- zbog utvr|enih nepravilnos- prometa 30 kilograma robe, {tili su ju~e iz ovog predu- osnovci i sredwo{kolci -
sanjaj@glassrpske.com ze}a. rekla je Vrhov~eva.
dnog gi gan ta “Ru di ^a ja - ti, uni{tila 5.862 kilogra- od toga najvi{e suvomesna-
In spe kto ri Odjeqewa vec“. ma prehrambenih proizvoda, tih i mlije~nih proizvoda Prema rije~ima portparo- Napomenula je da se svi za-
za in spe kcij ske po slo ve Re kao je ovo “Gla su 12.384 li tra ra znih vrsta kao i 140 komada jaja. Na taj la “Akvane” Dijane Vrhovac, interesovani od tri do 18
Srpske” pomo}nik na~elni- pi}a, 140 komada jaja. na~in napla}ena je 381 mar- pro{le godine u saradwi sa godina mogu prijaviti SMS
obavili su u decembru 1.570
ka ovog odjeqewa u Admi - ka. ple snim klu bom “La ti no porukom na broj 065/567-633
kontrola i tom prilikom
INSPEKCIJA dens“ organizovana je bes- sa osnovnim podacima (ime,
izdali 47 prekr{ajnih na- nistrativnoj slu`bi grada - Vo dna in spe kci ja je
izdala 47 pla tna obu ka sal se za od- pre zi me, {ko la i ra zred)
lo ga za ko je je na pla }e no Slavi{a Sandi}. sprovela 70 inspekcijskih
rasle. ili putem i-mejla www.pklati-
16.870 maraka. Izme|u osta- Prema wegovim rije~i- prekr{ajnih naloga kontrola ali i izdala jedan - Tada su nas pitali da li nodance.com. M. K.
log izdali su rje{ewa o ru- ma, Urbanisti~ko-gra|evin- prekr{ajni nalog kojim je
{ewu {est obje ka ta me |u ska inspekcija imala je pune - Ta roba je vrijedna uku- izre~ena kazna od 200 mara-
kojima su i tri hangara u ruke posla. pno 53.474 marke. Kazne smo ka - kazao je Sandi}. Prvoj novogodi{woj
- U oblasti prostornog izricali zbog brojnih kon- Jo{ je rekao da je Sao-
ure|ewa i gra|ewa izdata su ditorskih proizvoda kojima bra}ajna inspekcija u oblas- bebi 1.000 maraka
Vozilo tri prekr{ajna naloga ko- su istekli rokovi trajawa, a ti javnih puteva izdala pet Gradona~elnik Bawaluke Dragoqub Davidovi} darovao je
Po nalogu saobra- jim su izre~ene nov~ane ka- koji su odmah uni {ta va ni. kazni u vrijednosti od 1.500 ju~e sa 1.000 maraka Milo{a [ukaru, prvu bebu ro|enu u
}ajnih inspektora, zne u iznosu od 5.600 maraka. Poqoprivredna inspekcija maraka ali je i legalizova- 2011. godini u bawalu~kom porodili{tu, uz `eqe da ga prati
iz saobra}aja je u Po nalogu inspektora sru- je ka`wava la ve li ki broj no 15 oglasnih medija. dobro zdravqe, sre}a i blagostawe.
toku pro{log mjese- {eno je {est objekata me|u qudi zbog prodaje alkohol- - U oblas ti drum skog - Darivawe prvoro|ene bebe je dio pozitivne pronatalite-
ca iskqu~eno jedno kojima su tri hangara u kru- nih pi}a u rinfuzi, a koja saobra}aja, izdali smo ~eti- tne politike grada i na{e opredjeqewe je da pru`amo po-
drumsko vozilo. gu preduze}a “Rudi ^ajavec“ ujedno nisu imala nikakvu ri prekr{ajna naloga ~ija je dr{ku porodici kao osnovnoj }eliji dru{tva - rekla je
kao i neki pomo}ni objekti, deklaraciju. Oduzeli smo i vrijednost bila 1.800 mara- na~elnik Odjeqewa za dru{tvene djelatnosti Qiqana Rado-
- Ovako smo postu-
krovne konstrukcije i zida- uni{tili na licu mjesta 20 ka - kazao je Sandi}. vanovi} koja je, u gradona~elnikovo ime, uru~ila ovu zna~ajnu
pili iz razloga {to
na ograda. Ve}ina ovih obje- litara alkoholnih pi}a, ra- On je na kraju rekao da donaciju.
je vozilo bilo te- Majka malog Milo{a, Swe`ana [ukara kazala je da joj je
hni~ki neispravno i ka ta ni je ima la ure dnu ki je i vi na, ~i ja je vri je - su eko lo {ki in spe kto ri
dokumentaciju, a hangari su dnost 177 maraka - pojasnio obavili 63 kontrole. ju~era{wa ~estitka jedna od najdra`ih koju }e wen sin kada
ugro`avalo je osta- poraste ~uvati kao uspomenu. S. J.
le u~esnike u sao- bili dotrajali i opasni po je Sandi}. - Zbog utvr|enih nepra-
bra}aju - rekao je okolinu - istakao je Sandi}. Prema ovom izvje{taju, vil nos ti do ni je li su pet
Kako je rekao, Zdravstve- tr`i {ni i ve te ri nar ski rje {ewa po slu `be noj du -
Slavi{a Sandi}.
no-sanitarna inspekcija je inspektori su stavili van `nosti - dodao je Sandi}. PA@WA
Dan “Vodovoda“
MATI^NI URED Bawalu~ki “Vodovod“ pro- pripadnici Vojske Republi-
Ro|eni: k}i Miroslava i Sla|ane; sin Nen si; Amar \o ki}, {nik, k}i Nedeqka i Svje- slavi}e danas, 20. put za- ke Srpske polo`ili `ivote
Marko ^ergi}, sin Davo- Ivana Jeremi}, k}i Branka sin Mus ta fe i Asmi re; tlane; Stefan Sladojevi}, redom, Dan preduze}a. na oltar otaxbine, a pla-
ra i Jovane; Du{an Daki}, i Rade; Lea Vasi}, k}i Da- La zar Kr~i}, sin Dra go- sin Dra{ka i @eqke; Mi- Planirano je da se kod nirana je i sve~anost po-
sin Gorana i Tawe; Mensur nijela i Tawe; Damjan Ma- quba i Gordane; Petar Ka- hajlo Prihoda, sin Vladeka spomen-~esme kod Upravne vodom ispra}aja u penziju
Me {ko vi}, sin Be hri je i li}, sin Zlat ka i ra}, sin Ogwena i i Ta tja ne; \or |e Da ki}, zgrade oda po~ast radnici- osam radnika, saop{teno
Se ni ne; Je le na Su bo ti}, Swe`ane; Nikolo Pu{kar, Ma ri ja ne; La ra Kra ji - sin Sini{e i Nene. ma “Vodovoda“ koji su kao je iz “Vodovoda“. K. N.
24 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kultura Fransoa Vejergans,


SMEJATI SE
I PLAKATI
Kolum Meken
VRTI SE,
VELIKI SVETE

FOTO: S. ILI]
Bawalu~ka filharmonija
Novogodi{wi koncert
BAWALUKA - Bawalu~ka filharmonija odr`a}e novogo-
di{wi koncert danas u 12 ~asova u Banskom dvoru Kulturnom
centru, javila je Srna.
Ulaznice za novogodi{wi koncert mogu se kupiti na bile-
tarnici Banskog dvora po cijeni od deset maraka.
Najavquju}i koncert, ministar prosvjete i kulture RS Anton
Kasipovi} rekao je da }e koncert simboli~no otvoriti kultur-
nu scenu u Srpskoj u 2011. godini, za koju vjeruje da }e biti
mnogo uspje{nija od prethodne.
Dirigent Simfonijskog orkestra Bawalu~ke filharmonije
Vanesa Kremenovi} rekla je da }e na koncertu nastupiti ovaj
orkestar u punom sastavu i da }e u jednom trenutku na sceni bi-
ti vi{e od 100 u~esnika.
Umjetni~ki direktor Bawalu~ke filharmonije Ivan Ota{e-
vi} rekao je da }e sutra{wi koncert biti u znaku klasi~ne mu-
zike sa Balkana.

Predstavnici Muzeja savremene umjetnosti RS

Jubilej Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske

"Multioriginali"
Berlinski filmski festival
Po~ast reditequ
Ingmaru Bergmanu
za proslavu
Ovogodi{wi moto muzeja je “Idem u muzej. Ja sam savremen/a“, ~ime ova institucija
BERLIN - Ovogodi{wi `ivot i stvarala{tvo, pa }e o `eli {iroj javnosti popularno da predstavi i promovi{e svoju djelatnost. Jubilej }e
berlinski me|unarodni fil- pro slavqenom re di tequ i
mski festival oda}e po~ast wego vim dje li ma, ka ko na biti proslavqen i velikom izlo`bom “Multioriginali“
~uvenom {vedskom reditequ filmskom platnu, tako i u po- PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] cija `eli {iroj javnosti po- “Multioriginali“ iz fundu- svojim djelovawem druga~ije
Ingmaru Bergmanu kroz re- zori{tu, govoriti poznate aleksandrar@glassrpske.com pularno da predstavi i pro- sa Mu ze ja sa vre me ne umje - pozicionira svoje mjesto u
trospektivu “Jesewe sonate“, glumice Harijet Anderson i
BAWALUKA - Muzej sa- movi{e svoju djelatnost. tnosti koja }e biti otvorena cijelom dru{tvu, pa }e tako
jednog od wegovih najpoznati- Liv Ulman.
vremene umjetnosti Republi- Direktor Muzeja savre- 10. februara 2011. godine. ovaj ju bi lej pro sla vi ti sa
jih ostvarewa, javio je Tanjug. Na festivalu, koji ove go-
ke Srpske obiqe`io je ju~e mene umjetnosti Republike svojim sugra|anima.
Program 61. Berlinala dine svoja vrata otvara 10. fe- MOTO
jubilej, 40 godina od osni- Srpske Qiqana La bo vi}- - U fe bru aru }e na
ukqu~iva}e i niz debata koje bru ara, a u okvi ru “Idem u muzej. Ja
vawa Galerije u Bawaluci, Marinkovi} pojasnila je da bawalu ~kim uli ca ma bi ti
}e za temu imati umjetnikov retrospektive, na}i }e se i
koja je 2004. godine prerasla se upravo susretom sa novi- sam savremen/a“ postavqeno 40 bilborda sa
wegovi brojni filmovi, pri-
u Muzej savremene umjetnos- narima ozvani~ava po~etak 40 razli~itih reprodukcija
mjerci wegovog rada kao sce-
ti Republike Srpske. jubilarne 40. godine u ovoj - Ovaj da tum za pra vo je na{ih slika i time }e prvi
nariste i jedan dokumentarac
Ovogodi{wi moto muzeja instituciji. najva`nija ~iwenica u isto- put u is to ri ji ovog gra da
u re`iji [ve|anina Stiga
je “Idem u muzej. Ja sam sa- Ju bi lej }e bi ti pro - riji ove ku}e, jer je tog dana trajati veli~anstvena izlo-
Bjorkmana. Bergman je svijetu
vremen/a“, ~ime ova institu- slavqen i velikom izlo`bom Vlada Republike Srpske do- `ba na otvorenom - najavila
filma ostavio vi{e od 60 os-
nijela Odluku o preimeno- je Labovi}-Marinkovi}.
tvarewa, me|u kojima su kul-
vawu Galerije u Muzej. Od 10. Specifi~no je i to {to
tni “Kri ci i {a pu tawa“,
“Fani i Aleksander“, “Li- MAJICE februara 2004. do 2011. godi- }e uz slike iz fundusa Muze-
ne, pod nazivom “Inventure ja savremene umjetnosti Repu-
~nost“, “Se dmi pe ~at“,
U skladu sa ovogodi{wim natpisom. Qiqana Labovi}- ener gi je“, objavqena je i bli ke Srpske bi ti
“Divqe jagode“ i “Osmijeh
motom muzeja “Idem u muzej. Marinkovi} ka`e da je ciq promovisana publikacija ko- od{tampani i logotipi tele-
qetwe no}i“.
Ja sam savremen/a“ Muzej Muzeja da {to vi{e qubi- ju je Muzej od{tampao za ju- vizijskih i novinskih ku}a,
savremene umjetnosti RS je teqa umjetnosti i posjetila- bi lej - re kla je Qiqana kao najpouzdanijih partnera
Narodna i univerzitetska biblioteka RS za svoje prijateqe i publiku ca pro|e kroz ovu ustanovu Labovi}-Marinkovi}. ove institucije i najva`ni-
Ona dodaje da ova insti- jih hroni~ara wenog `ivota
Pjesni~ko ve~e pripremio majice sa ovim kulture.
tu ci ja kul tu re nas to ji da i djelovawa.
za praznike Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti
BAWALUKA - Kwi`evno ve~e i dru`ewe uz keks i ~aj pod
nazivom “Novogodi{wa literarna ~estitka“ odr`ana je u
srijedu uve~e u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Repu-
Slike i crte`i Dragana Karaxi}a
blike Srpske. BEOGRAD - Izlo`ba sli- grafijama i u konzervator-
U~esnici novogodi{we literarne ~estitke su bili kwi`e- ka, crte`a, akvarela i foto- skom radu“.
vnici Tatjana Bijeli}, Berislav Blagojevi}, Aleksandra ^vo- grafija umjetnika Dragana
Karayi}a otvorena je u Gale-
POSTAVKA
rovi}, Borjana Mr|a, Goran Daki}, Mirko Vukovi}, Ogwen obuhvata 102 rada
Radovi} i Tawa Stupar-Trifunovi}. riji Srpske akademije nauka
Qubiteqi kwige koji su te ve~eri bili na pjesni~koj ve~eri i umetnosti.
dobili su djela pisaca u~esnika na poklon, ali su imali pri- Prema rije~ima potpred- Dragan Karayi} je u Beo-
liku da ~uju neka od wihovih novih djela. A. R. sjednika SANU akademika gradu posqedwi put izlagao
Qubisava Raki}a, rije~ je o prije pet godina, a ovoga puta
FOTO: S. ILI]

jednom od “najeminentnijih wegova izlo`ba ima retro-


crnogorskih likovnih ume- spektivni karakter, na kojoj
tnika, ~lanu Crnogorske aka- su izlo`ena 102 rada, 56 sli- Postavka privukla posjetioce FOTO: S. TASI]
demije nauka i umjetnosti, ka na pla tnu, 30 crte `a i sva djela ne{to {to je vezano pored reprodukcije radova,
slikaru individualnog ruko- akvarela i 18 fotografija - za wegov ateqe i to je samo nalaze se i uvodni tekstovi
pisa, prepoznatqivog poteza, najnoviji radovi. mali dio wegovog rada u po- Olge Perovi} i Qubomira
prefiwenog kolorita ~iji se Svi radovi su iz wegovog sqedwih 35 godina. Gligorijevi}a, koji je i autor
talenat ispoqio u slikama, okru`ewa, ni{ta nije pozajm- U prate}em reprezentati- postavke.
Bawalu~ki pjesnici akvarelima, crte`ima, foto- qivao od kolekcionara, ve} su vnom katalogu ove izlo`be, S. T.
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 25

Vorholovi portreti ^arlsa i Dajane u prodaji


LONDON - Jedna londonska galerija stavila je u proda- nabavila od jednog privatnog kolekcionara i da }e ih
ju portrete britanskog princa ^arlsa i princeze Dajane prodati kao diptih ~ija je vrijednost procijewena na dva
koje je umjetnik Endi Vorhol uradio povodom wihovog miliona funti (3,15 miliona dolara). Portrete je iste
vjen~awa, javile su agencije. godine kada su nastali kupio privatni kolekcionar i od
Galerija “Opera“ saop{tila je da je portrete iz 1982. tada nisu vi|eni u javnosti.

Eva Ras, glumica i kwi`evnica, za “Glas Srpske“ Vijesti

"Ku}a na prodaju" London


Madagaskar 3
LON DON - Os ka rov ka
Franses Mekdormand pozaj-

na filmskom platnu mi}e glas negativki animi-


ranog filma “Madagaskar
3”, javile su agencije.
Ben Sti ler, Kris Rok,
Dej vid [vi mer i Yej da
Pris ta la bih po no vo da u|em u ne ki ri ja li ti program
Pin ket Smit vra ti }e se
za to {to je di vno `i ve ti u qud skoj za je dni ci ka kva ulogama u filmu o `ivo-
god da je. Po {to sam iz gu bi la po ro di cu i `i vim sa tiwama koje bje`e iz wujor-
{kog zo olo {kog vrta i
tra gi ~nim se }awima, bi lo mi je le po na “Far mi“, dospijevaju na ostrvo blizu
bez ob zi ra na sve gru bos ti, re kla Ra so va isto~ne obale Afrike.
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] romanu koji ne treba mnogo
aleksandrar@glassrpske.com
“{minkati“.
Film
BAWALU KA - Mo ju Ra so va pri ~a da je na “Dinastija
kwigu “Ku }a na pro da ju“ “Farmu“ u{la jer je htjela
da vi di me ha ni zam ko ji
Karington“
na filmsko platno prene-
}e Dra go slav La zi}. Kon- iznu tra po kre }e ri ja li ti LONDON - Tvorac “Di-
taktirao me tim povodom program i da kao pisac da nastije“ Ri~ard [apiro
i to je tek prvi korak na svoj pri log tom fe no me nu objavio je da je u planu fil-
tom projektu. ovog vremena. mska adaptacija te popular-
Re kla je ovo za “Glas ne TV serije iz 1980-ih,
U ROMAN javile su agencije. [apiro
Srpske“ glumica i kwi`e- o “Farmi“ uve{}u
vnica Eva Ras iz Beograda, je rekao da }e film biti
koja ovih dana pi{e svoj no-
Petra Ko~i}a prednastavak serije, u ~ijem
vi ro man o da ni ma ko je je - Pris ta la bih po no vo je sredi{tu bila imu}na po-
provela kao u~esnik rijali- da u|em u ne ki ri ja li ti rodica Karington.
ti programa “Farma“. program zato {to je divno - K}erka Flori je do{la
- Ro man “Lu da ba ba na `iveti u qudskoj zajednici na ideju o prednastavku i to
farmi 3” pojavi}e se u mar- kakva god da je. Po{to sam nam je zvu~alo veoma dobro.
tu u izdawu Zadu`bine “Pe- izgubila porodicu i `ivim Radi}e se o tome kako mladi
tar Ko ~i}“ Bawalu ka - sa tragi~nim se}awima, bi- Blejk ne shvata da je sin To-
Beo grad, sa ko jom sam po - lo mi je lepo na “Farmi“, ma Karingtona - rekao je
tpi sa la ugo vor o ob- bez obzira na sve grubosti. [apiro.
javqivawu kwige Meni su oni u~esnici ri-
pre ne go {to sam jalitija bili dragi, ali Eva Ras FOTO: S. ILI] Pozori{te
u{la na “Farmu“ - ja wima nisam - isti~e da ostane u finalu. “Farmi“ - smatra Eva Ras. Prema wenim rije~ima, “Virus“ u
ka`e Eva Ras i do- Eva Ras. - Potpisala sam ugovor Ona tvrdi da wen roman teza wenog romana je da sva-
daje da je rije~ o do- Ona pri~a da je osje- sa di re kto rom Za du `bi ne ne }e ima ti ni ka kve sli - ki ~o vjek sa sva kim ~o vje -
Beogradu
kumentarnom tila da nema podr{ku “Pe tar Ko ~i}“, pe sni kom ~nosti sa djelima koja je o kom na Zemqi mo`e da ~ini BEO GRAD - Te atar
Ni ko lom Vu ko li }em, da toj temi pisao Yory Orvel. zajednicu. “Ubuntu“ iz Bijeqine gos-
kwigu koju budem napisala - Yory Orvel je napisao - Ja ko mi se do pa da ta tova}e sutra na sceni “Ra-
objavi wegova izdava~ka ku- ne{to {to je basna, a ja pi- teza 2011. godine i poruka {a Pla ovi}“ sa dra mom
}a. ^ak }emo i pisca Petra {em o qudi ma. Wegov ro - sa na {e “Far me“ ko ju smo Sini{e Kova~evi}a “Vi-
Ko ~i }a uvu }i u ri ja li ti man je bio fu tu ris ti ~ki, poslali preko mog romana. rus“, u re `i ji prva kiwe
{ou, verujem, da je `iv, da ali se wegov futurizam ni- To je poruka da svi qudi ko- dra me Na ro dnog po zo ri -
bi i on uzeo tu temu - ka`e je ostvario. @il Vern ga je ji se na|u na jednom mestu {ta u Beo gra du Qiqane
Eva Ras. svakako prevazi{ao. Orvel mo gu da bu du za je dno i da Blagojevi}, javio je Tanjug.
Ova umje tni ca ka `e da je `i vo tiwe ko ris tio da sva razdvajawa i ratovi ne- Pred sta va je pre mi jer no
}e kwiga o “Far mi“ bi ti uka zu je na ru `ne qud ske maju nikakve svrhe na po~et- izvedena 1. decembra 2010.
roman o jednom kolektivnom osobine, a ja to ne `elim - ku tre }eg mi le ni ju ma - godine u Bijeqini. U po-
`ivotu, o grupi qudi koju su istakla je Rasova. naglasila je Eva Ras. djeli su, pored gostuju}ih
odabrali da `ive zajedno. umjetnika iz Narodnog po-
- Bi}e to roman vrlo za- zori{ta i mladi diplomi-
nimqive kompozicije, ja }u VARKA rani glumci iz Bijeqine.
qude sa kojima sam provela
105 dana opisivati onoliko - Varka je kada qudi misle da “Farmu“, mislila sam da }u
su videli sve {to se de{ava u imati priliku da vidim ne{to Gradi{ka
ko li ko su me ni bi li za -
nimqivi i koliko sam ima- rijaliti programu. Sedam re- {to do sada nisam videla. Ne, Izlo`ba
la kontakta sa wima. Tamo diteqa su birali materijale i ja sam samo prisustvovala fotografija
ima 60 ka me ra, o “Far mi“ aktere, a publika je to gleda- sopstvenom `ivotu! - ka`e Eva
la. Kada sam ulazila na Ras. GRADI[KA - Izlo`ba
naj mawe zna te kad ste na fotografija sa ~etvrtog
Me|unarodnog salona fo-
Roman Dragana Veliki}a Koncert u Kolar~evoj zadu`bini to gra fi ja “Bawalu ka
2010“, na kojoj je prikaza-
“Ruski prozor“ u Italiji Iz baleta “Ohridska legenda“ no oko 180 fotografija,
najboqu kwigu 2007, a Veli- otvorena je u izlo`benom
BEO GRAD - Ita li jan ska BEO GRAD - Beo grad ska u SAD Darka Butorca, a so- baleta “Ohridska legenda“
salonu Kulturnog centra u
izdava~ka ku}a “Zandonai“ ki }u je u Aus tri ji do di - filharmonija odr`a}e ve~e- lista }e biti talentovani Stevana Hristi}a, “Ciganske
Gradi{ci, javila je Srna.
objavila je roman Dragana jeqena i Evropska nagrada ras u Kolar~evoj zadu`bini mladi violinista Darko Pi- melodije“ Pabla de Sarasa-
Odabrane su fotografi-
Veliki}a “Ruski prozor“, u za do pri nos sredwoe vrop - pretposqedwi koncert iz ci- ler. Na programu prvog kon- tea...
je izme |u vi {e od dvi je
pre vo du Duwe Badwevi} i skoj kwi`evnosti 2008. klusa Nove godine - Novogo- cer ta Beo grad ske
hiqade pristiglih.
Manuele Orazi, saop{tio je Ovo izdawe “Stubova kul- di{wi kon cert po filharmonije u 2011. godini - To je pre sjek svjet ske
ju~e Veliki}ev srpski izda- tu re“ je naj pro da va ni ja i julijanskom kalendaru, javile je muzika iz popularnih opera fotografske produkcije
va~ “Stubovi kulture“, javio naj~itanija kwiga u 2008. i su agencije. na{ih i ruskih kompozitora, naj boqih auto ra u 2010.
je Tanjug. 2009. godini, a samo u Srbi- Na ve ~e ra{wem kon cer tu koji su u svojim djelima ko- godini - rekao je koordi-
Roman “Ruski prozor“ je u ji je do sada prodato u 14 iz- Beo grad ska fil har mo ni ja ristili folklorne elemente. na tor Uni ver zi tet skog
Srbiji dobio NIN-ovu na- dawa. Ro man je pre ve den i nastupi}e pod dirigentskom Na programu je Simfonij- foto-kino kluba Bawalu-
gradu za roman godine i na- na wema ~ki, ma |ar ski, upravom jednog od najperspe- ski triptihon “Ko{tana“ Pe- ka Dragan Prole.
gradu “Me{a Selimovi}“ za gr~ki i bugarski jezik. ktivnijih mladih dirigenata tra Kowovi}a, “Grlica“ iz
26 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 27
28 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

O`enio se Crnogorac, pa po~eo da zapostavqa svo- mu` legao u krevet i po~eo da ~ita novine, `ena po-

Razbibriga je bra~ne du`nosti. @ena se po`ali prijateqici i


zatra`i savjet. - Kupi crni dowi ve{ i probaj da ga
zavede{ - savjetuje ova.
@ena je poslu{a i kupi crni dowi ve{. Uve~e, kad je
~ne da se mazi poku{avaju}i da mu skrene pa`wu na
sebe. Poslije izvjesnog vremena, Crnogorac odlo`i
novine, pa ka`e: - Ako je umro striko Savo, odmah
mi reci, nemoj mi tu okoli{ati!

Od tra~a do istine
Bane ostavio Katarinu
Qubav koja se rodila u popularnom rijalitiju “Farma“ izme-
|u manekena Branislava - Baneta Jankovi}a i pjeva~ice Kata-
rine - Ka}e @ivkovi} okon~ana je maltene prije nego {to je i Sve je vi{e kombina-
po~ela, prenijeli su mediji u Srbiji. cija u jelima sa loso-
- Raskinuli su po~etkom pro{log vikenda, a {anse da }e do}i som, kojem se nerijetko
do pomirewa ravne su nuli - izjavio je izvor blizak sada ve} pripisuju i zasluge za
biv{em qubavnom paru, i dodao: o~uvawe mladena~kog
- Cela ta pri~a oko veze bila je vi{e farsa nego realnost. Vi- izgleda. Imix mu je sa-
deli su da }e boqe pro}i ako ostanu zajedno i gurali su to neka- svim realno zasnovan
ko celih sedam dana. Trebalo je da u petak odu zajedno na na bogatstvu vitamina
Jahorinu, ali od toga nema ni{ta. On je ~ak ugovarao tezgu na i omega-3 masnih kise-
popularnoj planini, me|utim, stvar je propala. lina. Provjerite to
Ina~e, Bane se u ponedje- pripremaju}i {pagete
qak pojavio u jednom beo- s dimqenim lososom.
gradskom klubu, gdje je Za pripremu ovog jela,
flertovao s Jelenom prema ovom receptu za
Mrki}, u~esnicom “Survaj- ~etiri osobe, potre-
vera“. ^ak je pozvao i na bno je oko 60 minuta.
pi}e, {to se sigurno ne}e
svidjeti Gojku Ka~aru,
wenom momku. Za to vrije-
me Katarina je bila u Ska-
darliji s Jasminom Anom...
Maneken nije `elio ni da [pageti
potvrdi, ni da demantuje
ove informacije.
sa lososom
- Ne}u vi{e da komentari-
{em ni{ta {to ima veze s
mojim i Katarininim odno-
som - kratko je rekao.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni
budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

ГОВЕЧЕ, ТЕР, АВА, АГРАР, РАТА, АСТЕР, ДАНИЈЕЛ, ИНО


РЈЕШЕЊЕ: М,Н, П, Н, МИЛАН ГУТОВИЋ, ОЛОВО, БРЗАК, К, ЛОВИТИ, СЛ, ОКО, ДС, КАСЕТА, ЛАТ, ПАТКА, ТР, ТРИВО, ВИ, ВИРОВИ, ЋАР, СИЊ, АЛАС, ТО, ЈАСТОГ, НИЛ, А, ПИВАРА, Т, ЈАСА, ИСТА,
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 29

@ena dolazi u bra~no savjetovali- on odli~no zara|uje i presre}ni Ulazi pijanac u kafanu i s vrata - Kakva nova godina - do~ekuje ga
{te: smo kad smo zajedno. vi~e: dru{tvo. - Ve} je februar!
- Ja volim wega, on luduje za mnom, - Pa u ~emu je onda problem? - Sre}na nova godina! Ko {ta pi- - Jao, ubi}e me `ena! Nikad se
imamo zajedni~ke sklonosti. Uz to, - Ne znam {ta da ka`em svom mu`u. je! nisam tako kasno vratio s do~eka!

Sastojci
(za 4 osobe)
Priprema HOROSKOP
1. [pagete skuvajte u posoqenoj vodi, pa ih onda i ocijedite.
2. Na maslinovom uqu propr`ite nasjeckani luk, a zatim do-
Cijene u KM Ovan Vaga
400 g {pageta
250 ml pavlake dajte na plo{ke nasje~en komora~, stabqiku celera nasjecka- {pagete 2 (21.3 - 20.4) (23.9 - 22.10)
za kuvawe nu na ve}e komade, kapare, te za~in “vegeta tvist tjestenina“. pavlaka 1,2 Morate kontroli- Sa partnerom ste
1 ka{ika kapara 3. Ove sastojke dinstajte podlijevaju}i s malo vode ot- limun 0,3 sati svoje burne na razli~itim tala-
limunova prilike desetak minuta. vino 1,2 reakcije u prisustvu drugih. snim du`inama, ili ste fizi~ki
korica 4. Zatim, dodajte vino, naribanu limunovu koricu i nas- losos 3,5 Mo`da oni namjerno `ele da razdvojeni. Po{to `elite da
200 ml bijelog vina tavite dinstati dok te~nost napola ne ispari. uqe 0,4 vas izbace iz takta. Ne do- znate na ~emu ste, tvrdoglavo
2 ka{ike soka 5. Povr}u dodajte dimqenog lososa isje~enog na trake. povr}e 0,8 zvolite im tako ne{to. Obi- reagujete u pogre{no vrijeme
od limuna Umije{ajte pavlaku, limunov sok i {pagete. za~ini 0,2 ~no u sli~nim situacijama na pogre{nom mjestu. Postajete
250 g dimqenog parmezan 1,2 postajete nervozni. Kad boqe agresivni u namjeri da do|ete
lososa Poslu`ivawe razmislite, vidje}ete da ni- do ciqa. Mo`da to nekome
200 g komora~a {ta nije vrijedno nervirawa. smeta, pa vas zato izbjegava.
3 ka{ike [pagete s lososom pripremqene po ovom receptu pospi-
maslinovog te naribanim parmezanom, pa poslu`ite uz zelenu ili Bik
neku drugu salatu po `eqi.
[korpija
uqa (21.4 - 20.5) (23.10 - 22.11)
80 g crnog luka
100 g celerove Savjet CIJENA Dolazite do Morate povesti

RU^KA
stabqike zakqu~ka da vam vi{e ra~una o
za~in Svje`e i krupno nariban parmezan u potpunosti }e zao- {to{ta ne polazi za zdravqu. Nesebi~no
kru`iti okus ovog jela. rukom onako kako biste vi se iscrpqujete ve} du`e vri-
Za posipawe: Kako biste jelo od tuwevine mogli poslu`iti i onda kad `eqeli, a uvijek `elite mno- jeme, pa lako mo`ete obo-
uku}ani ne sjede istovremeno za stolom, va`no je tjeste- go. Odustajete od planova i qeti. Budite umjereniji u
parmezan ninu ne skuvati do kraja, ocijediti, isprati vodom i os-
taviti u hladnoj vodi. Tako mo`ete u svako vrijeme
odre|enu koli~inu staviti u pripremqeni umak, dodati
po potrebi i malo maslaca i zagrijati u tavi ili pak u
10,8 povla~ite se u svoj svijet. U
wemu sve tako dobro funkci-
oni{e. Ma{ta je intenzivna,
a mogu}e je da }e vam se sno-
svemu, posebno kad su ner-
virawa u pitawu. Niko nije
dostojan toga da vam pokva-
ri raspolo`ewe. Neko je
mikrovalnoj rerni. vi zaista ostvariti. zaqubqen u vas.
Blizanci Strijelac
(21.5 - 20.6) (23.11 - 20.12)
Po{to je va{ ner- Mnogi pripadnici
vni sistem blago na- ovog vatrenog znaka
ru{en, bilo bi po`eqno trenutno su u fazi po-

Bezbjedna soba za mali{ane uraditi sve s ciqem sanirawa


ovog problema. Znate {ta vas
mo`e smiriti, opustiti i pri-
slovne i materijalne ekspanzi-
je. U ku}i poku{avate da masu
obaveza svalite na partnero-
Kada starija djeca dijele prostor s bebom uzrasta od jedne do dvije godine, ~initi vam zadovoqstvo. U~i- va ple}a. Zar se niste zapita-
va`no je pobrinuti se da je soba {to bezbjednija za najmla|eg ~lana porodice nite mali napor sa svoje li dokle }e on to da toleri{e?
strane kako biste to postigli. Ku}ni poslovi i obaveze vama
Boravak sve djece u is- malog istra`iva~a. Ideal- Boqe }ete se osje}ati. po pravilu ne odgovaraju.
toj so bi ima mno ge pre - no je iskoristiti uti~nice
dnos ti i u ve }i ni je ko je su iza te {kog na mje - Rak Jarac
slu~ajeva neizbje`na real- {taja, ili pak na visini (21.6 - 20.7) (21.12 - 19.1)
nost. Ipak, beba koja je tek do koje mali{an ne mo`e
prohodala, u sobi se mora ru~icom, ali ni pewawem Sve te~e po us- U dobrom ste ra-
osje}ati bezbjedno. po namje{taju. taqenom {ablonu. spolo`ewu, po{to
Stru~waci ka `u da je Korak daqe je i micawe Korektno funkcioni- trenutna materijalna
jo{ va`nije da su roditeqi svih `ica koje klinci vole {ete u svim segmentima `i- situacija nije kriti~na. Sa
sigurni kako se mali{a ne- gri cnu ti vaqaju }i se po vota. Iako nemate razloga partnerom ste sklopili
}e povrijediti istra`uju}i podu, a opasne su i za prve za emotivno nezadovoqstvo, primirje; popu{tate, ~ine}i
}o{kove sobe i imitiraju- korake, jer se djeca ba{ o pomalo ipak patite. Radom mu po ko zna koji put ustupke
}i stariju bra}u. Prije sve- wih spoti~u. i sportom uspje{no preva- - sve zarad mira u ku}i. @e-
ga, to se odno si na Os ta le uti ~ni ce bi lo zilazite neke poraze. Znate lite da po svaku cijenu
elektri~ne uti~nice za koje bi dobro za{tititi poklop- da }e biti i povoqnijih si- odr`ite zajednicu. Va{i
vajte no}ne svjetiqke koje jo{ su prili~no opasni za
treba obezbijediti za{titu. cima s tim da su najboqi tuacija. napori su zaista plemeniti.
idu di rek tno u uti ~ni cu. dvogodi{wake. Uklonite sve
U vezi s tim stru~waci izbor oni koje starija djeca
ko ji se ba ve pro ble ma ti - ne mogu jednostavnim pote-
Mnogo su boqe one koje mo- sitne igra~ke i ~uvajte ih u Lav Vodolija
`ete smjestiti na neku vi- nekoj drugoj prostoriji, gdje (21.7 - 21.8) (20.1 - 18.2)
kom razvoja djece savjetuju zom i{ ~u pa ti. Pri li kom {u povr{inu u sobi. mo`ete nadgledati igrawe.
sqede}e: izbora poklopca, zaobi|ite Pazite gdje postavqate nis- Imate osje}aj da Niste u potpunosti
Ukoliko u sobi postoje one s crtanim likovima te TREBA DA BUDETE ki namje{taj. On je samo je- neko uporno ko~i zadovoqni emoti-
ure |a ji ko ji za hti je va ju ku pi te obi ~ne bi je le, jer sigurni da se dijete dna ste pe ni ca do vi {eg va{e akcije, ali to je sa- vnim `ivotom. A ko jeste? Mi-
ukqu~ivawe u struju, neka {areni }e vrlo brzo zainte- namje{taja ili ladice koju mo plod va{e uobraziqe. slili ste da }e vam partner
bu du uko p~a ni u one uti - resovati mali{ana. ne}e povrijediti
}e mali{an povu}i na sebe. ^esto ste u raskoraku pru`iti ve}u podr{ku, ali ste
~nice koje su izvan dohvata Ako je mogu}e, izbjega- Prozori i roletne: Li je ko ve, be bi uqa i izme|u `eqa i mogu}nosti, se malo prevarili. Imate
Klasi~ne roletne mnogo ostale kremice koje starija {to i nije ni{ta neobi- utisak da on ne samo da vam
su boqi izbor od trakastih djeca ponekad ostavqaju u ~no.Partnera izvedite u ne poma`e ve} vam i odma`e,
metalnih zavjesa jer uz wih so bi re do vno spre maj te u bioskop, pa na pi}e ili ali utisak je subjektivan. Po
ide duga {paga za rukovawe, kupatilu, izvan dohvata dje- ve~eru. obi~aju, pretjerujete.
koja predstavqa opasnost od ce, kako ih beba ne bi pro-
gu{ewa. Isto tako, pazite bala - popila ili pojela. Djevica Ribe
da u blizini prozora nema ^ak i kad ste preduzeli (22.8 - 22.9) (19.2 - 20.3)
stolica, ormari}a ili dru- ve }i nu mje ra, naj va `ni ji Mogu}i su emo- Nervoza je ono
gog nis kog na mje {ta ja na }e biti razgovor sa stari- tivni problemi, {to vas sputava da
koji se mali{ani vole pe- jom djecom. Ne}e biti pro- po{to ste o~igledno normalno razmi{qate.
wati. Brzo }e savladati i blem obja sni ti im ka ko idealizovali partnera. Uop{te niste u situaciji da
otva rawe pro zo ra, pa se upravo oni moraju biti do- On vam po ko zna koji put sagledate svoj trenutni pro-
javqa opasnost od pada. bar pri mjer ma lom bra tu daje do znawa da ste na blem, a jo{ mawe da bilo
Po ten ci jal no opa sni ili sestri. To zna~i da ga pogre{nom putu kad su {ta preduzmete kako biste
predmeti u sobi: ne }e u~i ti stva ri ma i wegova osje}awa u pitawu. ga sanirali. Savjetuju se
Predmeti koji su bezbje- igrawu za koje je premalen Ne sekirajte se, ve} se strpqewe i marqiv rad.
dni za pred {kol sku dje cu i koje su opasne za wega. okrenite onim oblastima Uvijek prave vrijednosti po-
u kojima ste uspje{niji. bje|uju.
30 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 31
32 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 33
34 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 35

SRPSKI OBAVE[TAJCI
Feqton (Obave{tajna slu`ba u Milo{evoj Srbiji) (9)
FOTO: ARHIVA

U Srbiji se sprovodi
turska strahovlada
MILAN V. PETKOVI] su anga`ovana posebno pla}ena lica, posebne kao {to se mo`e zakqu~iti, u okviru slu`be
kne`eve komisije ili posebno odre|ene li- se sasvim jasno ocrtavaju elementi obave{taj-
U Srbiji za vreme vladavine kneza Mi- ~nosti i slu`be ~ija je spoqna delatnost bila ne, kontraobave{tajne, psiholo{ko-propagan-
lo{a gotovo da nije postojala jasna razlika maskirana neupadqivim nazivima ili je bila dne, diplomatske i slu`be javne bezbednosti.
i podela izme|u upravnih i sudskih vlasti, podvo|ena pod obele`ja privatne, mahom trgo-
izme|u civilne i vojne slu`be, niti je u pra- va~ke slu`be. Iako se ne mo`e govoriti da je Novi turski teror
ksi bilo drugog zakonodavnog tela osim kne- ta i takva slu`ba bila dobro organizovana,
`e ve kan ce la ri je, odno sno sa mog kne za precizno orijentisana i stru~no osposobqena …Posle ugu{ivawa Hayi-Prodanove bune
Milo{a. On je sam rukovodio i spoqnom po- i vo|ena, obave{tajna slu`ba kneza Milo{a u jesen 1814. godine, u Srbiji je zavladala
litikom zemqe, ako se o takvoj politici uop- se afirmisala svojim radom i rezultatima u turska strahovlada koja je veoma podse}ala na
{te mo`e govoriti u pravom smislu te re~i. re{avawu odre|enih zadataka poverqive pri- dahijsku vladavinu, a u pone~emu ~ak bila i
Pored svog politi~kog uticaja u javnom rode od zna~aja za dr`avu ili kneza li~no. stra{nija od terora koji su sprovodili dahi-
`ivotu zemqe, knez je mobilisao sve potenci- Ne treba sumwati da je obave{tajna slu`ba je i wihove horde uo~i Prvog srpskog ustanka.
ja le i mono po li sao ce lu spoqnu trgo vi nu Srbije bila zainteresovana i za spoqnu proble- I sam knez Milo{, koji je ostao u Srbiji
Srbije, jedini je imao pravo op{tewa na naj- matiku. Tako se mo`e re}i, mada to ne odgovara i bio amnestiran od strane Turaka, bio je
vi{em nivou sa turskim vlastima, a me{ao se dana{wim shvatawima pojma organizacije oba- primoran da se povu~e u Brusnice, pa u [ara-
i u pitawa crkvene organizacije u Srbiji. Tek ve{tajnih slu`bi, da je Milo{eva obave{tajna ne, a onda u Crnu}u, “u samu rudni~ku planinu,
Poslije gu{ewa od 1835. godine totalitarna centralizacija slu`ba imala dve vrste aktivnosti - jednu za i onde u jednoj dolini, u velikoj vrleti, na~i-
Haxi-Prodanove bune vlasti po~iwe da izlazi iz Milo{evih ruku. dr`avnu (kne`evu) bezbednost i drugu, usmerenu ni ku}u i nekoliko zgrada oko we”. Knez Mi-
na op{tu bezbednost, red i poredak u zemqi. lo{ je to, o~i gle dno, u~i nio ra di li ~ne
u jesen 1814. godine, Ja~awe obavje{tajnog rada Prva “grana“ obave{tajne slu`be bila je bezbednosti, ali su u wegovoj ku}i na{li
u Srbiji zavladala anga`ovana na re{avawu slede}e problema- skloni{te i neki kasniji poznati komandan-
Me|utim, ba{ period od 1830. do 1835. go- ti i vo|e ustanka: Lazar Mutap, Sima Pa{-
turska strahovlada dine predstavqa razdobqe u kome se pojavquju ti ke: 1) kon tro la i obe zbe |ewe od unu -
tra{weg pre vra ta - po bu ne, po li ti ~kih trmac, Blagoje iz Kni}a i drugi. Oni su se
koja je veoma podsje}ala znaci {ire organizacije obave{tajne politi- predstavqali kao Milo{evi radnici i ~uva-
~ke slu`be u Srbiji iako je ona, na primiti- opozicionih pokreta, zavera protiv uprave,
priprema atentata na kneza i sli~no; 2) kon- ri ku}e. Prema pisawu Vuka Karayi}a, oni su
na dahijsku vladavinu, van na~in i u po~etnim formama i na~inima,
trola i obezbe|ewe od turske agresije; 3) se prikrivali da im ne bi bio otkriven iden-
a u pone~emu ~ak bila postojala jo{ od prvih dana Drugog srpskog titet te da ne bi do{li pod udar turske odmaz-
ustanka. Ta obave{tajna politi~ka slu`ba je, kontrola i obezbe|ewe od delovawa Rusije i
Austrije; 4) kontrola i obezbe|ewe od utica- de: “...da ne bi u podozrenije kakvo pali, bili
i stra{nija od terora u stvari, bila li~na Milo{eva slu`ba, kojom su pokupovali nekoliko trnokopa, pa su dawu
je on upravqao i koja je bila pot~iwena di- ja srpskih i drugih podanika Turske koji bi
koji su sprovodile dahije imali na umu promenu vlasti u Srbiji; 5) po lepom vremenu od besposlice kr~ili i sa-
rektno i samo wemu. Iako pravno i formalno dili {qive po potoku (premda su videli, da
i wihove horde uo~i nije imala posebnu instituciju i posebnu or- odnosi prema ostalim stranim zemqama.
ni od svoji, koje ve} ra|aju, nema polze), a no}u
Prvog srpskog ustanka ganizacionu formu, ona je su{tinski postoja- su i{li po selima ~ak i u druge kne`ine, te
la, delovala i donosila izvesne rezultate. PRVA “GRANA“ se s prijateqima i poznanicima, osobito s
…U svojoj osnovi, obave{tajna slu`ba je obavje{tajne slu`be ~uvala od onima, koji su od Turaka onako zazirali, kao i
Period od 1830. do bila, pre svega, u nadle`nosti organa upravne unutra{weg prevrata - pobune oni, dogovarali, {ta }e raditi.” Knez Mi-
slu`be, ali ne jedino wih. Za pojedine poslove lo{, koji je za ovo znao i po ~ijem odobrewu su
1835. godine predstavqa to i radili, u rano prole}e 1815. godine nije
Druga “grana“ sadr`avala je elemente od
razdobqe u kome zna~aja za normalan `ivot i razvoj zemqe; 1) bio kod svoje ku}e, ve} je neko vreme bio u za-
se pojavquju znaci kontrola i pregled rada administrativnih us- to~eni{tvu u Beogradu, kod Sulejman-pa{e
tanova i odnos vlasti prema narodu; 2) kon- Skopqaka, kao zaloga za mir i red u Srbiji.
{ire organizacije tro la i pre gled nad pri vre dnim `i vo tom …Sve {to se de{avalo uglavnom se svo-
obavje{tajne politi~ke Nevidqivi zemqe; 3) pregled rada sanitetskih ustanova; dilo na tajne sastanke i dogovore. Pri tome,
4) kontrola dru{tvenog kretawa, javnog mo- za ka zi vawe sas ta na ka je vr{e no oda -
slu`be u Srbiji iako Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito
rala i privatnog `ivota pojedinaca. Kao {iqawem tajnih poruka preko kurira i dru-
zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i gih poverqivih i probranih qudi. Tako je,
je ona, na primitivan poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali posebne delatnosti, mogle su se jo{ izdvo-
jiti: 1) tajna nabavka oru`ja i ratne opre- na pri mer, knez Mi lo{ slao svog pi sa ra
na~in postojala jo{ neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je
me iz inos tran stva; 2) pri kupqawe “kroz rudni~ku nahiju pod vidom nove hara~e
pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sa-
od prvih dana Drugog brana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih di plo mat sko-oba ve {taj nih po da ta ka u kupiti“, dok je, u stvari, raznosio obave-
inostranstvu; 3) propaganda u zemqi i {tewa o sastancima ili prenosio tajne po-
srpskog ustanka obavje{tajaca od davnih dana i borbi do kraja
inostranstvu; 4) kontrola emigracije i ruke lokalnim prvacima.
Prvog svjetskog rata. Ovdje se obja{wava prakti-
~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca. o~uvawe dr`avnih i vojnih tajni. Dakle, (Nastavi}e se)

14. januar 1842. godine 14. januar 1897. godine 15. januar 1992. godine

Otvorena Ro|en Snage UN


Srpska Vasa u Kninskoj
~itaonica ^ubrilovi} Krajini
1842 - U Irigu je srpski pi- slavom nego i delom na ol- 1897 - Ro|en je srpski istori- zatvoru. Tokom Drugog svjetskog 1992 - U okviru Vensovog rawskoj oblasti. Mirovne
sac i iguman manastira tar prosve{}enija `rtve ~ar Vasa ^ubrilovi}, akademik, rata izvjesno vrijeme proveo je plana za Krajinu, u Jugosla- snage UN nisu reagovale pri-
Kru{edol Dimitrije Kres- prinose“. Srpska ~itaoni- profesor Beogradskog univer- u logoru na Bawici.Djela: “Bo- viju je stigla prva grupa pri- likom agresije Hrvatske na
ti} otvorio Srpsku ~ita- ca u Irigu je ~itavih stoti- ziteta. Kao |ak pristupio je na- sanski ustanak 1875-1878“, padnika UN. Kasnije je na zapadnu Slavoniju 1. maja
onicu. Na sve~anosti nu godina primala svu cionalno-revolucionarnoj “Poreklo muslimanskog plem- osnovu rezolucije Savjeta 1995. kao i na Kninsku Kra-
prilikom otvarawa, prvi va`niju srpsku {tampu kao i organizaciji “Mlada Bosna“, a stva u Bosni i Hercegovini“, bezbjednosti UN raspore|eno jinu, Liku, Kordun i Baniju 4.
wen predsjednik Kiril Ne- strane ~asopise, ali su ovu zbog u~e{}a u sarajevskom aten- “Prvi srpski ustanak i bosan- oko 19.000 “plavih {qemo- avgusta 1995. Protjerani
ofitovi}, sve{tenik, rekao dragocjenu zbirku 1944. to- tatu osu|en je na 16 godina ro- ski Srbi“, “Politi~ka pro{lost va“ u Kninskoj Krajini, Lici, Srbi sa svojih vjekovnih
je: “Da svi skupa revnosno kom Drugog svjetskog rata, bije i do sloma Austrougarske u Hrvata“, “Istorija politi~ke Kordunu, Baniji, zapadnoj ogwi{ta jo{ se nisu vratili,
slu`e narodu i da ne samo uni{tile hrvatske usta{e. Prvom svjetskom ratu bio je u misli u Srbiji XIX veka“... Slavoniji i u sremsko-ba- jer Hrvati ko~e povratak.
36 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Oglase, reklame www.glassrpske.com

Oglasi
i ~ituqe DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

mo`ete predati
dopisni{tvu
GLASA SRPSKE

Povoqno se prodaje ku}a sa 130 m2, cijena po dogovoru, tel. Prodajem nov dvosoban stan 48 m2 i Izdajem jednosoban namje{ten stan
KU]E oku}nicom, 800 m2, u Du{anovu kod 065/562-426. dvoiposoban 51 m2, `ute zgrade, use- ul. Natalije Jovi}, tel. 051/352-640.
PRODAJA Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem ~etvorosoban stan 76 m2, qiv, cijena 1.750 KM/m2 sa PDV-om, Izdajem studentima ili zaposlenoj
U Bawaluci prodajem ku}u sprat- drugi sprat, sa dva luksuzno tel. 065/524-505. `enskoj osobi namje{tenu garsoweru
Prodajem u Bawaluci (Obili}evo) nicu, sre|enu i useqivu, ili mijewam opremqena kupatila, ~etiri sobe i ZAMJENA u centru, cijena 300 KM + re`ije, tel.
ku}u 72 m2 sa pomo}nim objektom 3,9h3,8 za jednosoban ili mawi dvosoban stan, dva balkona, ul. Desanke Maksimovi}, Mijewam dvosoban stan u Bawaluci, 065/788-215.
m na placu od 505 m2, zvati od osam do
2 uz va{u doplatu, tel. 066/347-480. tel. 065/562-426. 1/1, za Zemun, Beograd, Novi Sad, tel. Izdajem jednosoban namje{ten stan,
15 ~asova, tel. 387 65/918-240. Prodajem useqivu ku}u v.p. (dvije Prodajem ~etiri dvosobna stana, 051/308-758. odmah useqiv, parking za auto, poseban
Prodajem ili mijewam ku}u u centru odvojene stambene jedinice) kod “Kos- novogradwa, odmah useqivi, od 48, 52, Mijewam trosoban stan za jed- ulaz, ostalo po dogovoru, Bawaluka,
Karlovca, tel. 065/383-606. mosa”, mo`e zamjena za stan u 53 i 64 m2, cijena 1.500 KM + PDV, nosoban uz dogovor, Borik, stan je u tel. 066/535-773.
Bawaluci, tel. 065/528-247. tel. 065/562-426. dobrom stawu, zvati od 8 do 11 i od 15 Izdajem namje{tenu garsoweru u
Prodajem ku}u preko puta naseqa
Sunce, mo`e zamjena za stanove, tel. KUPOVINA Prodajem ili mijewam za Bawaluku do 21 ~as, tel. 051/253-614. Novoj varo{i, tel. 051/347-371.
065/685-800. Kupujem ku}u ili vikendicu u namje{ten stan od 46 m2 u Herceg Mijewam u Bawaluci trosoban stan Izdajem jednosoban stan, namje-
Kne`evu, tel. 065-594-183; 387 65/298- Novom, tel. 065/969-934; 065/561-274. u centru za mawi uz nadoknadu, tel. {teno, a mo`e i soba sa dva kreveta,
Prodajem baraku u Lazarevu 58 metara
kvadratnih, po regulacionom planu, tel. 304. Prodajem jednosoban stan 39 m2, 051/463-419. ul. Jovice Savinovi}a 103 A, tel.
066/617-780. ZAMJENA sedmi sprat, u Boriku, renoviran, tel. Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u 051/355-552.
Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 Mijewam ku}u i 1.800 m2, zemqe u
066/913-106. Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889-959. POTRA@WA
m2 placa, 10h9, prizemqe, sprat, Bratuncu, za odgovaraju}e u Kantonu Prodajem totalno sre|en stan od 100 IZDAVAWE Hitno potrebna garsowera ili
potkrovqe nije izgra|eno, tel. 065/448- Sarajevo, tel. 033/202-060; 061/827-590. m2 u Aleji Svetog Save, tel. 065/939- mawi jednosoban stan u u`em centru
969. Izdajem nov prazan stan od 35 i 50
763. IZDAVAWE m2, vlastito grijawe na plin, sani- za poslovnu djevojku, internet -
Prodajem u Bawaluci ku}u sa Prodajem jednosoban stan, 45 m2, u tarna voda na plin, klimatizovano, obavezno, tel. 065/710-543.
Izdajem firmama ku}u u centru
POSLOVNI
poslovnim prostorom i placem od 350 Krfskoj ulici u Obili}evu, tel. ulica Stojana Novakovi}a 12, tel. 387
Bawaluke, ul. Vase Pelagi}a kod Raj- 065/939-969.
m2, kod Zelenog mosta, tel. 065/698-012.
PROSTORI
fajzen banke, potrebna adaptacija koja 65/534-684.
Prodajem ku}u u Zalu`anima na ulazi u kiriju, tel. 387 65/513-897. Prodajem dvosoban stan u centru Izdajem namje{ten, dvosoban stan u
glavnoj ulici, tel. 065/497-846; 051/216- Izdajem namje{tenu ku}u kod Napri-
Bawaluke ul. Milana Tepi}a, 57 m2, zgradi - Ko~i}ev vijenac, tel. 387 PRODAJA
155. drugi sprat, ima balkon, ostavu i u do- 65/884-162.
jedovog stadiona, porodi~nim i za- brom stawu, hitno, tel. 065/672-496. Prodajem poslovni prostor
Prodajem ku}u na sprat s dva poslovna poslenim qudima, tel. 065/528-247; Izdajem prazan trosoban stan u cen- (Zanatski centar Star~evica), 30 m2,
prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, 065/972569. Prodajem dvosoban komforan stan tru Pala (centralno grijawe), tel. 387 dva izloga, tel. 065/685-800.
u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, pa- 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43, ili 65/216-879.
Izdajem nenamje{ten jednosoban mijewam za mawi uz doplatu do 35 m2 Izdajem ili prodajem poslovni
piri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636- stan u ku}i, poseban ulaz, grijawe na Izdajem trosoban stan sa central- prostor u Novoj varo{i, pogodan za
545. Borik ili Nova varo{, tel. 065/419-
drva, ul. Koste Jari}a na Star~evici, 294. nim grijawem, tel. 065/841-595. razne djelatnosti, povr{ine 140 m2,
Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u tel. 437-698; 065/514-837. Izdajem jednosoban stan sa cenral- tel. 065/527-849.
na sprat + poslovni prostor pekara, s Prodajem jednoiposoban stan 48 m2,
Izdajem ku}u namje{tenu sa gara`om Bulevar cara Du{ana, Bawaluka, tel. nim grijawem, komunalije ura~unate u Prodajem opremqenu pekaru, povo-
dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 i lijepim dvori{tem kod Bawaluke, cijenu, cijena 400 KM, tel. 065/525- qno, tel. 065/631-613.
kod “Alibabe”, ulica Koste Vojinovi}a, 065/569-294.
tel. 051/215-158; 065/573-046. 796. Prodajem ili izdajem halu, povoqno,
tel. 065/636-545. Prodajem ve}i stan ili mijewam za
Izdajem dvosoban namje{ten stan u tel. 065/631-613.
Prodajem ku}u u Novoj varo{i sa STANOVI dva mawa u centru grada, naseqe Pen-
tagon, preko puta “Sanrema”, tel. zgradi za ~etiri djevojke, le`aj 130 Prodajem vi{enamjenski objekat
poslovnim prostorom i placem od 333
2
m , tel. 065/698-012. PRODAJA 066/285-530. KM, Obili}evo, uslovi odli~ni, veli~ine 13,5x8,5 m2 na placu od 1.000
Bawaluka, tel. 065/297-651. m2 ili mijewam za mawi stan, Mi-
Prodajem ku}u prizemnicu, 14h9, sa Prodajem stan u ul. \ure \akovi}a,
Prodajem dvosoban stan, prva zona, Hiseta, 52 m2, prvi sprat, zvati od Izdajem trosoban stan u potkrovqu, losavci kod Lakta{a, tel. 065/522-151.
placem od oko 950 m2, kod prelaza Trn - u ulici Jasimira Mal~i}a 3 kod auto-
Jablan, cijena 85.000 KM, tel. 065/698- ulica Srpska, tel. 051/215-829, zvati osam do 16 ~asova, tel. 066/235-816. Prodajem poslovni prostor u Obi-
od 14 do 17 ~asova. {kole “Volan”, tel. 065/566-181. li}evu (vrlo povoqno), tel. 065/601-
012. Prodajem trosoban stan 80 m2 ul.
Prodajem jednosoban stan, prvi Novice Cerovi}a 13 Borik, cijena po Izdajem jednoiposoban stan na 772.
Prodajem hitno i povoqno novu ku}u, Star~evici, namje{ten, cijena 300
nezavr{enu, 10h9, P+Pt, sa 1.000 m2 sprat, 40 m2, kompletno opremqen, dogovoru, tel. 051/251-226. Prodajem ili izdajem poslovni
prije Venecije mosta, tel. 065/685-800. KM + re`ije, tel. 065/478-885. prostor 27 m2 u Novoj varo{i, tel.
zemqi{ta u Rami}ima, iznad “Elektro- Prodajem stan 46 m2 u Rosuqama, prvi
prenosa”, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem garsoweru, 21 m2, prvi sprat, dobro grijawe, tel. 065/966-808; Izdajem ozbiqnim zaposlenim os- 065/525-010.
sprat u Dubici, strogi centar, mo`e i 051/318-739. obama namje{ten jednosoban stan, cen- Prodajem poslovni prostor 175 m2 u
[argovac (250 m od O[), prodajem tralno grijawe, kod Medicinske
500 m2 placa - ku}u sa dvosobnim stanom zamjena za Bawaluku, tel. 065/685-800. Prodajem tri mawa stana, Borik, Bawaluci iza Poliklinike, tel.
elektronike, cijena 500 KM sa 065/881-644.
+ trosobanim stanom + 66 m2 poslovnog Prodajem dvosoban stan u Novoj Star~evica, centar, povoqno, tel. re`ijama, tel. 065/512-811.
prostora + gara`a sa kotlovnicom, ci- varo{i preko puta {kole, 58 m2, drugi 065/939-969. Prodajem poslovni prostor, 52 m2, u
jena 125.000 KM, tel. 065/935-191. sprat, tel. 065/685-800. Izdajem dvosoban namje{ten stan centru ^elinca, mo`e zamjena za
Prodajem trosobne stanove, Borik, (60 m2) parno grijawe, ul. Skendera
Prodajem novu monta`nu ku}u, tel. Prodajem kompletno namje{ten Hiseta i Star~evica, tel. 065/939-969. mawi stan u Bawaluci, tel. 065/636-
Kulenovi}a kod “Sindija 3”, tel. 473.
065/672-680. dvosoban stan, novogradwa, sa Prodajem jednosoban stan, 36 m2, u 065/870-484, 066/268-848.
Prodajem ku}u u Prije~anima 8,5x7,5 m gara`om, Kwaza Milo{a 11a, tel. 387 Obili}evu, povoqno, tel. 065/939-969. Prodajem poslovni prostor od 45 m2
66/766-920. Izdajem dvosoban stan bez cen- prizemqe u novoj poslovnoj zgradi na
P+S+P, u blizini {kole, gra|evinska Prodajem stanove, novogradwa, kod tralnog grijawa, ul. Podgrme~ka -
dozvola i na placu 495 m2, cijena 65.000 Prodajem ili mijewam za Bawaluku Malti, tel. 065/768-669.
Medicinske elektronike (centar), ci- Lau{, cijena 250 KM, vlasnik odsu-
KM, tel. 051/428-008; 065/351-000. dva dvosobna stana, 40 kvadrata u jena po dogovoru, mo`e i na rate bez tan, tel. 065/538-509. IZDAVAWE
Prodajem ku}u - imawe u Sanskom Budvi. Ostali uslovi po dogovoru, tel. `iranata, tel. 065/750-732. Izdajem poslovni prostor Bulevar
387 65/400-458. Izdajem jednoj ili dvjema osobama
Mostu ili mijewam za stan u Bawaluci Prodajem dvosoban stan u Obi- jednosoban namje{ten stan, tel. Cara Du{ana, 18 m2, pogodno za kance-
ili Gradi{ci, tel. 065/915-746; 065/919- Prodajem nov stan od 34 i 50 m2. li}evu, ul. G. Principa, tre}i sprat, 051/315-530. lariju ili trgovinu, tel. 065/685-800.
363. Vlastito grijawe na plin, klimatizo- ima lift, povoqno, tel. 065/939-969.
vano, izolacija deset cm, ul. Stojana Izdajem stan, 74 m2, prizemqe ku}e,
Nova ku}a na sprat sa vi{e novih Prodajem jednosoban stan, 34 m2, u poseban ulaz, novogradwa, nena-
pomo}nih objekata na deset dunuma Novakovi}a 12, tel. 387 65/534-684.
prizemqu stambene zgrade u Gra- mje{ten, ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, Izdaje se
zemqe u komadu u centru Ivawske, Prodajem jednosoban stan u centru di{ci, ulica Kozarskih brigada G-1, kod “Eliosa”, tel. 065/075-500.
Potkozarje, mo`e zamjena za Srbiju, tel. Lakta{a, tel. 387 65/622-173. tel. 065/663-787.
065/531-101. Prodajem stanove u ^elincu od 32
Izdajem dvosoban polunamje{ten kancelarijski
Prodajem dvosoban stan 45 m2 i 53 m2 stan ul. J. Ra{kovi}a 110, tel. 065/338-
Prodajem ku}u u Slatini sa gara`om m2. Nova gradwa, useqivi, tel. 051/551- novogradwa (kod Medicinske elek- 857.
i vo}wakom, mo`e i zamjena za stan, tel. 332; 387 65/332-828. tronike) cijena povoqna, tel. 065/524- prostor u centru
066/369-864. Izdajem polunamje{tenu garsoweru
Prodajem stan u H. Novom 27 m2, 505. zaposlenim djevojkama u privatnoj
Prodajem useqivu ku}u sa potkrovqem ukwi`en, 38.000 evra, tel. 387 66/655- Prodajem stan 40 m2 u Mejdanu (novo- ku}i, ul. Stepe Stapanovi}a 210, tel. grada, uz fizi~ko
130 m2, poslovni objekat 100 m2 na placu 508 i 00381669074883. gradwa), tel. 065/601-772. 051/429-662.
od 400 m2. Vlasni~ki list 1/1 u blizini Prodajem ili mijewam garsoweru u
@utih zgrada., tel. 066/606-222. strogom centru Sarajeva za Bawaluku,
Prodajem nov useqiv trosoban stan, Izdajem jednosoban mawi stan, obezbje|ewe,
77 m2, drugi sprat, lift, dva balkona, namje{ten, odmah useqiv, poseban ulaz,
U Glamo~u, naseqe Pilana, uz glavni tel. 065/589-171. dva WC-a, kod Rebrova~ke crkve, tel. parking, ostalo po dogovoru, samo
put, ku}a sa pomo}nim objektima na 900 Prodajem jednosoban stan 38 m2 , 065/404-424. ozbiqne ponude, tel. 051/355-671. video-nadzor,
2
m , mo`e i zamjena za Srbiju, tel. Borik, Korduna{ka 8, visoko
065/531-101. Prodajem dva dvosobna stana u Mej- Izdajem trosoban namje{ten stan u
prizemqe, Bawaluka, tel. 065/682-818. danu, ul. Carice Milice, povoqno, Rosuqama, tel. 066/235-816. higijeni~arsku slu`bu
Prodajem ili mijewam za stan ku}u u Prodajem dvosoban stan 57 m2, u tel. 065/939-969.
Drakuli}u kod {kole, tel. 065/369-000. Izdajem stan i poslovni prostor sa
Bara}ima kod Mrkowi} Grada, voda, Prodajem stan 54 m2 u centru grada centralnim grijawem, namje{ten u i kantinu.
Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci 7h4 struja, asfalt, tel. 051/586-618. kod [oping centra, na drugom spratu, Slatini, povoqno, tel. 065/973-635.
m, dozvoqena gradwa dvije ku}e, Prodajem u Boriku renoviran jed- balkon + podrum 12 m2, zvati od 8 do 16
lokacija veoma dobra za stanovawe., tel. Izdajem trosoban stan na spratu, Telefon 051/231-077,
nosoban stan, 40 m2, povoqno, tel. ~asova, tel. 066/357-709. namje{ten, stan se nalazi u blizini
065/663-787; 051/831-232. 065/785-526.
Prodajem dva stana, useqivi, u cen- OBI-ja, poseban ulaz, tel. 051/385-502.
Bawaluka - Buyak, prodajem stariju Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, tru grada, vel. 82, 61 m2, cijena po do- Zaposlenim licima izdajem jedno-
zvati do 16 ~asova.
ku}u na placu oko 600 m2 uz put na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, govoru, papiri 1/1, tel. 065/986-453,
Bawaluka - Gradi{ka, tel. 065/569-294. soban namje{ten stan, odmah useqiv,
tel. 065/526-714. 063/995-968. parking za automobile, poseban ulaz,
Prodajem ku}u u Gradi{ci, naseqe Prodajem garsoweru od 30 m2 u iz- Prodajem ili mijewam za ve}i kom- ostalo po dogovoru, tel. 066/535-773. Izdajem kancelarijski prostor 20
Bok Jankovac, povr{ine 1.045 m2, tel. gradwi, useqiva u martu 2011, 57.000 foran dvosoban stan, 61 m2, u centru, m2, u “Ekvator” centru, na prvom
065/843-891. Izdajem prazan dvosoban stan, 200
KM, tel. 065/562-426. stan je kompletno renoviran i luk- KM, ul. Q. Mrkowi}a 8, Bawaluka, spratu, tel. 065/799-432.
Prodajem ku}u na parceli na kojoj je Prodajem dva dvosobna stana u iz- suzno opremqen, tel. 051/316-692; tel. 051/355-960. Izdajem poslovni prostor 40 m2, u ul.
predvi|ena izgradwa lamele u nizu ul. gradwi od 44 i 56 m2, po 1.650 KM sa 065/513-838. Izdajem dvjema studentkiwama Bra}e Ma`ar i majke Marije, ugos-
Ranka [ipke 10, vrlo povoqno, tel. PDV-om, tel. 065/562-426. Prodajem stan 35 m2 na Petri}evcu, titeqski objekat, a mo`e i prodaja,
051/303-038, 051/307-514, 065/180-753. namje{tenu garsoweru u Novoj varo{i
Prodajem nove gotove stanove od 42, `ute zgrade, visoko prizemqe, hitno, kod zgrade Vlade, centr. grijawe, pose- tel. 065/588-889.
Prodajem povoqno ku}e u Bawaluci i 44, 46, 51, 64 i 66 m2 na atraktivnoj zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/357- ban ulaz, zvati od 7 do 15, tel. 065/406- Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelari-
okolini, tel. 065/939-969. lokaciji, tel. 065/562-426. 709. 556. jskog prostora u Bawaluci: centar,
Prodajem vikend ku}u na Kr~mari- Prodajem nove stanove u apartman- Prodajem jednosoban stan, 37 m2, Izdajem jednosoban namje{ten ili {est parkinga, klima , alarm , cen-
cama i tri dunuma zemqe pod vo}em, ima kod restorana “Marko Polo” od prvi sprat, naseqe A. Jaki}a, tel. nenamje{ten stan, poseban ulaz, tel. tralno, upotrebna dozvola, tel. 387
voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. 48, 50, 63, 68, 72, 73, 81, 90, 108, 111 i 065/698-012. 066/545-653. 65/666-435.
OGLASI GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 37

Izdajem kancelarijski prostor, 46 centar, povoqno, zvati od 11 do 19 Prodajem “mercedes 190” dizel i Ku}ni majstor vodo i elektroradovi, KU]NI
m2, centralno grijawe, klima, alarm, ~asova, tel. 051/216-375. benzin u dijelovima, tel. 065/218-600. popravke i od{topavawe odvoda, os-
parking, preko puta parka “Mladen talo, povoqno i kvalitetno, tel. QUBIMCI
Izdajem dvokrevetnu sobu, studen-
Stojanovi}“, povoqno, tel. 387 65/621- tkiwama, sve pogodnosti za stanovawe GRA\EVINARSTVO 065/882.511. PRODAJA
248. nalazi se blizu gradskog mosta kraj PRODAJA Posjedujem licencu za nadzor i Prodajem doma}e ze~eve, cijena
Izdajem halu u Lakta{ima, 2,5 km Vrbasa, tel. 065/544-189. izvo|ewe poslova grijawa, ukqu~uju}i povoqna, tel. 387 65/668-978 i 051/381-
prema Srpcu, kompletna infrastruk- Izdajem dva le`aja studentima, i plinsko. Dajem je na raspolagawe 851.
tura, ulaz za {lepera u halu, {iroki Prodajem rezanu gra|u, brodski pod, izvo|a~ima radova ili investi-
Borik, Korduna{ka 16, sa centralnim lamperiju i ostali gra|evinski ma- Uz mawu nadoknadu dajem {tenad bi-
prilaz, tel. 387 65/513-897 i 051/532-022. grijawem, zvati od osam do 20 ~asova, torima, tel. 065/706-149; 051/464-725.
terijal, rasprodaja pilana KPZ jele boje staru dva mjeseca, otac mal-
Lakta{i, izdajem poslovni prostor tel. 051/253-614. Tuwice, daska 230KM do 31. januara, Nastavnik matematike i fizike tezer, majka sli~na mje{anac, tel.
160 m2, upotrebna dozvola, pogodno za Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku, tel. 387 65/541-743. daje instrukcije u~enicima osnovne 051/319-806.
skladi{te ili mawu proizvodwu, tel. tel. 065/594-870, 065/655-437. {kole. Informacije i dogovor od 16
065/294-606; 051/532-250.
Izdajem namje{tenu sobu, ul. Zore MUZIKA do 20 ~asova, tel. 065/668-947. ZAPO[QAVAWE
Izdajem poslovni prostor, 27 m2, u Dajem ~asove na harmonici i sinti-
Prijedoru, tel. 051/323-424.
Kova~evi} br. 14, tel. 051/355-935. PRODAJA sajzeru, na programu su narodne pjesme
Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011.
Izdajem kancelarije, namje{teno, tel. poseban ulaz, grijawe, centar grada, Tra`imo samostalne, ambiciozne
065/631-613. Prodajem harmoniku 48 basova marke
Du{ka Ko{~ice 2, tel. 051/212-764; “delicia”, tel. 065/971-583. Pravim sve od `eqeza, ograde, nad- osobe sa podru~ja Prijedora i okoline
Izdajem poslovni prostor 22 m2 za sve 065/561-328. stre{nice, stala`e, natkrivam za poslove kancelarijske prodaje, tel.
namjene upotrebna dozvola, Kara|or|eva Prodajem zvu~nike "Cat", tel. 066/237- balkone, gara`na vrata, za{titne 387 66/491-299.
Izdajem namje{tenu sobu u Boriku 746. re{etke itd., tel. 065/600-993.
445, Bawaluka, tel. 282-106; 065/635-449. dvjema u~enicama, bez prisustva vlas- Francuz tra`i djevojku za ku}ne
Izdajem poslovni prostor na nika stana, tel. 065/337-843. NAMJE[TAJ U restoranu "Bawalu~anka"
poslove, mogu}e stanovawe besplatno
Hani{tu, tel. 065/028-363. i plata po dogovoru, sve sa dogovorom,
Izdajem 30 m2 kancelarijskog pros-
Izdajem studentu mu{karcu slobodan
le`aj u dvokrevetnoj sobi u Boriku,
PRODAJA veoma povoqno izdajem salu za tel. 065/245-613.
tora, klima, alarm, telefon, parking sahrane, cijena 13 KM po osobi, Ako imate SSS ili vi{u {kolu,
tel. 051/255-425.
ul. N. Pa{i}a 15, tel. 065/699-500. Prodajem dva kau~a, kuhiwski sto i tel. 065/948-436 8657. `elite dobru zaradu, napredak u kari-
Iznajmqujem sobu `enskoj osobi u ~etiri stolice, {poret na drva, tel. jeri uz pla}eno {kolovawe, li~nu
Izdajem lokal povr{ine 16 m2 u ul. ku}i u blizini carinarnice na Pred- 051/250-032. Instrukcije i privatni ~asovi iz
Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br. nezavisnost, nazovite i zaka`ite raz-
gra|u, tel. 066/717-305. engleskog jezika, tel. 051/275-145. govor, tel. 066/247-277.
33 (Hani{te), na glavnoj ulici, tel. Prodajem kau~, skoro nov, cijena 200
Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama KM, tel. 065/635-030. Dostava svega {to vam padne na
066/253-490. u blizini Gimnazije, poseban ulaz,
Prodajem kau~, orman, el. {poret, pamet i popravke sitnih vodoinsta- Atraktivna djevojka tra`i
Izdajem poslovni prostor u centru centralno grijawe, tel. 065/228-840; laterskih i elektri~nih kvarova u
Nove varo{i, tel. 065/604-488. 051/211-892. fri`ider, zamrziva~, ve{-ma{inu, posao u butiku ili prodavnici,
bicikl, pe} na drva, tel. 354-543. stanu, obavqa ozbiqan nezaposlen poznavawe rada na ra~unaru,
Izdajem poslovni prostor 30 m2 Izdajem studentkiwama sobu sa gri- bravar, tel. 066/641-487. tel. 066/195-798 8580.
prizemqe. RK “Boska” (strogi centar), jawem sa posebnim ulazom, tel. Prodajem regal iz tri dijela, elek-
tri~ni {poret, pe} na drva, radio Dajem instrukcije iz matematike i
tel. 065/524-505. 065/546-658. fizike osnovcima i sredwo{kol-
“kosmaj”, tel. 066/299-787. Tra`im posao, no}no ~i{}ewe
Izdajem krevet u dvokrevetnoj sobi icma, povoqno, tel. 065/561-087.
GARA@E mu{karcima, poseban ulaz, upotreba Prodajem dvije ve{-ma{ine u
Pravim metalne ograde, kapije,
lokala, tel. 066/428-477.
odli~nom stawu i magnet za dizawe
PRODAJA kuhiwe i kupatila, centralno gri-
plo~astog `eqeza do 1.500 kg, tel. gara`na vrata, nadstre{nice, zat- Zavr{ena SSS gimnazija i apsol-
jawe, tel. 065/228-840; 051/211-892. varam balkone i ostalo od metala, tel. vent na arhitekturi, mu{karac,
065/931-383. ozbiqan, tra`im bilo kakav posao na
Izdajem ili prodajem gara`u kod Izdajem studentima mu{karcima 051/463-329; 066/257-534.
USLUGE
MUP-a, tel. 065/497-846; 051/216-155. dvokrevetnu sobu u Boriku, preko puta podru~ju Bawaluke radi finansirawa
Dajem instrukcije iz engleskog na fakultetu, tel. 065/199-122.
kampusa i “Akvane”, tel. 051/350-735; jezika osnovcima i sredwo{kolcima,
Prodajem zidanu gara`u, 16,5 m2 066/834-204. OSTALO
kanal, struja, Milo{a Obili}a 56, tel. tel. 065/235-403. Tra`imo iskusnog konobara u
255-673, 065/895-971. Izdajem sobu sa dva le`aja, central- kafi}u na Hani{tu, tel. 065/250-893.
Majstor minuta radi sve vrste
nim grijawem i upotrebom kuhiwe dv- Profesor engleskog jezika daje retrovizora za autobuse, kamione i Tra`im osam lakirera za rad u
Prodajem gara`u u centru grada sa jema u~enicama, tel. 051/437-794; ~asove i prevodi tekstove, tel. 065/229-
kanalom 18m2, tel. 065/323-767. kombi vozila, yipove, te kriva i lakirnici, zvati u toku radnog vre-
065/773-403. 553 i 051/467-148; 387 65/245-630. rezana ogledala sa ugradwom za mena, od osam do 16 ~asova, tel.
KUPOVINA Izdajem sobu sa upotrebom kupatila, Pronala`ewe podzemnih voda, putni~ka kola, farovi i za “mer- 065/770-771; 065/822-299; 051/584-153.
Kupujem gara`u od 20 m2 u vlasni{tvu, kuhiwe i dnevnog boravka za dva stu- bu{ewe bunara. Rad na podru~ju cedes”, tel. 065/538-048. Djevojka, ekonomski tehni~ar, tra`i
u u`em centru grada, tel. 051/219-761; denta, tel. 062/054-553. Bawaluke, Kozarske Dubice, Prije- posao u kancelariji, butiku ili pro-
066/493-221. Izdajem studentkiwama trokrevetnu dora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, RAZNA ROBA dajnoj radwi. Poznavawe rada na
dvadesetogodi{we iskustvo u radu,
PLACEVI
sobu sa centralnim grijawem u centru
tel. 387 65/952-183. PRODAJA ra~unaru i engleskog jezika, tel.
066/363-302.
Bawaluke, tel. 065/986-453; 063/995-
PRODAJA 968. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i
Prodajem fiskalnu kasu "altera" Potrebne {najderice i tri radnika
za centralna grijawa, povoqno, tel. za pripremu i tapacirawe elemenata
Izdajem sobu djevojci, upotreba
051/483-144 i 065/670-639. GPRS terminalom, LCD displej, 600
2
Prodajem 800 m zemqe u Kuqanima, kuhiwe, kupatila, ku}a sa parnim gri- KM, tel. 065/824-048. za namje{taj, tel. 051/584-614.
tel. 065/685-800. jawem u blizini carinarnice, tel. Dajem instrukcije iz matematike os- Kafe-baru u gradu potrebna kono-
051/316-776. novcima, tel. 051/311-576. Prodajem dobro o~uvan pi{toq duga
Prodajem ~etiri placa na Lau{u, tel. devetka 7,62 mm, iskqu~ivo licima s barica, plata po dogovoru, tel.
065/685-800. Izdajem dvokrevetnu sobu sa cen- Elektri~ar - ugradwa, zamjena au- dozvolom, cijena 200 KM, tel. 387 065/237-113.
tralnim grijawem i upotrebom tomatskih osigura~a, interfona, 65/546-164. Hitno potrebna iskusna djevojka za
Prodajem dva placa kod {kole u grija~a, rasvjeta, indikatori, insta-
Motikama od 500 i 1.100 m2, tel. 065/618- kuhiwe i kupatila, Borik, Rade posao manikira u RK "Boska", tel.
Vrawe{evi}, tel. 066/898-247. lacije, gromobrani, dolazak i pregled Prodajem staklene prizme, dva
505 ili 00385 98/262-017. paketa, 20 komada, tel. 065/197-142. 066/444-676.
besplatni, Bawaluka, tel. 065/566-141.
Prodajem plac u Kuqanima 540 metara MOTORNA Prodajem laser za epilaciju i ski- Potrebna tri saradnika za rad u Os-
Povoqno dajem ~asove wema~kog
kvadratnih, 200 metara od po{te, tel. VOZILA jezika svim osnovcima i sredwo{kol- dawe fleka, ameri~ki, palomar neo igurawu, obuka je obezbije|ena u toku
rada minimum SSS, tel. 065/932-539.
387 65/306-147. luks, 60000 impulsa. Cijena: 36000
PRODAJA cima, tel. 065/681-170.
KM, tel. 387 65/186-503. Potrebne radnice za rad u dispe~er-
Prodajem plac 3.134 m 2 u Novoj Popravqam okvire nao~ara svih
Topoli, 200 m od glavnog puta iza ka- Prodajem autoprikolicu “sabatijer” Prodajem doma}u rakiju {qivu u skom centru., tel. 065/523-048.
sa poklopcem, tel. 065/971-583 i vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog
toli~ke crkve, tel. 387 65/336-869. Save br. 16, tel. 051/318-227. Bawaluci, donosim na probu, tel. Potreban grafi~ki dizajner u
065/410-485. 066/829-204. {tampariji. Poznavawe Corel i Photo-
Hitno prodajem plac u Prije~anima,
na veoma lijepoj lokaciji kod Lova~kog Prodajem “ford eskort” karavan, 1.6 Rigips moleraj, renovirawe, povo-
Prodajem kwige “Sukob civi- shop programa, po`eqno poznavawe
kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., reg- qna cijena, tel. 065/672-680. engleskog. Prednost osobe sa isku-
bara, ravan teren, 680 m2, kompletna in- lizacija” od Hantigtona i “[ahovsku
frastruktura, 22.000 KM, tel. 065/161- istrovan do decembra 2011. godine, Iskusni ku}ni majstor obavqa sve tablu” od B`e`inskog, tel. 066/829- stvom, tel. 051/325-572.
284; 387 66/690-777. klima, servo, ABS, el. podiza~i air vrste ku}nih poslova, elektro, vodoin- 204.
Prodajem tri dunuma zemqe u beg, tel. 065/528-238. stalacija, moleraj i ostalo vrlo TURIZAM
Prodajem komplet pr`ionicu kafe
Ivawskoj uz put, tel. 066/369-864. Prodajem kamion “mercedes 12-17”, kvalitetno i profesionalno, tel.
065/980-038. kapaciteta 30 kg, kombinacija PONUDA
Prodajem u Trnu uz autoput gra|evin- hladwa~a, tel 065/318-540. struja-plin, ili mijewam za automo-
Gradimo kamine, pecane i fontane, bil, cijena 3.300,00 KM, tel. 065/629- Turisti~ka agencija Hilandar or-
sku parcelu, 2.000 m2, tel. 065/785-526. Prodajem “nisan patrol” 2003. g.p.
tel. 066/256-211. ganizuje pokloni~ko putovawe na
pre{ao 50.000 km, registrovan godinu, 350.
Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke bare - Nastavnica matematike i fizike Svetu goru i Hilandar 20.6.2011. go-
kod `utih zgrada, tel. 066/820-832. odli~an ili mijewam za poslovni Prodajem dva kau~a, dvije foteqe, dine sa desetodnevnim boravkom u
prostor u centru Bl ili bli`e uz moju daje instrukcije u~enicima osnovne TA pe}, hrastovo bure za rakiju 85 l,
Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke bare {kole, tel. 051/302-196. Paraliji. Uplata u {est rata, tel.
doplatu, mo`e i stan, tel. 387 65/513- jedan plasti~ni ormari} za kupatilo, 051/465/210, 065/644-500.
kod `utih zgrada, tel. 065/750-711. 897. Ma{insko cijepawe drva {ah drveni, WC {oqu, umivaonik,
Prodajem vi{e placeva za izgradwu u Prodajem “sitroen ksara pikaso”, hidrauli~nim cjepa~em, rad motornom tri ~esme nove, crijevo sa tu{ bater- LI^NI
Trnu, ul. Cara Du{ana br. 34, tel. 2002, pre{ao 220.000 km, dizel 2.0 pilom, tel. 065/345-604. ijom novo, tel. 051/216-358; 066/437- KONTAKTI
066/284-363. 725.
HDI, registrovan do septembra, cijena Vr{im usluge kucawa, {tampawa
Prodajem u ^esmi osam dunuma zemqe, 11.300 KM, kontakt, tel. 387 65/920- kori~ewa, diplomskih, seminarskih i Prodajem lova~ku pu{ku oruzasa 16 Mu{karac, 53 g., bez obaveza, upoznao
tel. 00385 99/574-8734. 729. maturskih radova, cijena od 20 do 40 mm i lova~ki karabin 7,9 mm sa ured- bi `ensku osobu za dru`ewe, vezu, tel.
Prodajem plac 350 m2 sa urbanis- Prodajem ili mijewam za jeftinije KM, jako povoqno, tel. 065/971-550. nim papirima, tel. 065/235-838. 387 66/281-086.
ti~kom dozvolom, Vrbawa, R. Petrovi}a, "mercedes A klasa" 1,7, dizel 2001. g.p.,
tel. 065/644-713. tel. 065/528-247.
Prodajem plac 846m2 u blizini srpske
KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Prodajem “pasat”, 1.9 dizel TDI, '96.
crkve u Motikama 6,5 km od centra godi{te, limuzina, crni metalik, tel.
grada, tel. 065/961-201. 00381 64/66-85-155.
SOBE Prodajem hladwak “golfa 3”, benz-
inac, sa klimom, tel. 065/391-383. Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima),
IZDAVAWE Prodajem “opel astru” dizel 2003 g.
pre{la 72.000 km, plava, metalik,
putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
Izdajem dvokrevetnu sobu studentki- drugi vlasnik, alu. felge, kao nova, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka
wama, poseban ulaz sa kuhiwom i ku- cijena po dogovoru, sport oprema, tel.
patilom ima centralno grijawe, centar 065/633-378.
grada, tel. 387 65/585-524. Prodajem dva “mercedesa” 190 D reg-
Tekst:
Izdajem dvokrevetnu sobu studentki- istrovan do 9/11, u super stawu i 240
wama, poseban ulaz, sa kuhiwom i ku- D, nije registrovan, 1.200 KM u
patilom, centralno grijawe, centar voznom stawu, povoqno, tel. 065/068-
grada, tel. 387 65/585-524. 663; 065/297-493.
Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku Prodajem dva yipa “micubi{i pa-
upotreba kuhiwe, kupatila, kablovska, jero 2,3”, dizel, 62 KW i “nisan pikap
tel. 065/670-587. 2,5", dizel, 59 KW, u odli~nom stawu, Telefon:
Izdajem namje{tenu sobu djevojci, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297-493.
38 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Dana 15.1.2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e drage Na{oj jedinoj i voqenoj

NEVENI
Tu`no je i bolno `ivjeti bez tebe.
Zauvijek tvoji: Qi{ka, Maja, Ana, Dragan i Matej

8656 B-2 M

Tu`no sje}awe na voqenu kumu Dana 17.1.2011. godine


navr{ava se tu`na godina
od smrti na{eg dragog

NEVENE
[KRBI]
DU[ANA
MOM^ILOVI]A
NEVENU ^uva}emo uspomenu na Tebe.
Porodica
Pomen }e se odr`ati dana 15.1.2011. godine u 11 ~asova na grobqu “Sveti
Pantelija“ u Boriku. Ni{ta vi{e nije isto kao prije. 8634 A-3 M
Ranko, Nina i Nata{a Vole te Marijana, Zlatko i Ksenija
Posqedwi pozdrav dragoj kumi
8656 A-8 M

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana


12.1.2011. godine, u 67. godini `ivota, preminula na{a draga
8673 B-5 M
Tu`no sje}awe na na{u dragu Tu`no sje}awe na dragu
MIRA MIRI
(Vase)
od kumova Latin~i}.
MAJSTOROVI]
8667 A-1 M
NEVENU Sahrana }e se obaviti 14.1.2011. godine u 13 ~asova na Momi}a grobqu Posqedwi pozdrav dragoj snahi
[KRBI] - Lakta{i.
O`alo{}eni sin Sini{a 8667 A-6 M
NEVENU
Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj sestri
Porodica Topolovi}: Qiqana, Milovan, Tina i Marko Kom{ije Maja, Mira i Ante
Vidovi}
8674 A-6 M 8657 A-1 M

Tu`no sje}awe na moju dragu Posqedwi pozdrav dragoj


MIRI
od djevera \ure sa porodicom.

MIRI MIRI 8668 A-1 M


NEVENU
Posqedwi pozdrav
[KRBI] od sestre Lele sa porodicom. od sestre Vide sa porodicom.
dragoj strini
8667 A-1 M 8667 A-1 M
MIRI
Hvala ti jo{ jednom za svu neizmjernu qubav, dobrotu i plemenitost Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj sestri
koju si mi pru`ila. od Swe`ane Zec sa porodicom.
Jasmila
8674 A-6 M 8668 A-1 M

Svakim danom nedostaje{ sve vi{e Desetogodi{wi pomen


voqenom bratu i ujaku
MIRI
od Ranka sa porodicom.
8668 A-1 M
MIRI MIRI
Dana 14.1.2011. godine
od sestre Dragice sa porodicom. od brata Marinka. navr{ava se godina dana
od smrti na{e drage
8667 A-1 M 8667 A-1 M

VEQKU Posqedwi pozdrav dragoj Posqedwi pozdrav dragoj


VUKOVI]U
NEVENA Sestra Mirjana, sestri}i
Branislav i Aleksandar
DESE ]URLI]
Qubim te. 8679 A-3 M
Tvoji: Goga i Milovan U subotu, 15.1.2011. godine, u 11
~asova posjeti}emo wenu vje~nu
8648 A-8 M MIRI MIRI ku}u na Rebrova~kom grobqu,
polo`iti cvije}e i zapaliti
od kom{ije Milorada sa od porodice Skaki}. svije}e.
porodicom. O`alo{}ena porodica
8667 A-1 M 8667 A-1 M 8659 A-3 M
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 39

Posqedwi pozdrav dragom suprugu

MOMIRU
BIJELI]U

od supruge Radojke.

B-7 UP

Posqedwi pozdrav dragom ocu i djedu

MOMIRU
BIJELI]U

od sina Radomira, snahe Petre i unuka \or|a i Svjetlane.

B-7 UP
40 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Posqedwi pozdrav dragom ocu i djedu

MOMIRU
BIJELI]U

od sina Branimira, snahe Rose i unuka Milana i Milo{a.

B-7 UP

Posqedwi pozdrav

MOMIRU
BIJELI]U

od radnika GP “Gradip” i GP “Qubi}“.

B-7 UP
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 41

Tu`no sje}awe
Povodom Dana Akcionarskog dru{tva “Vodovod” Bawaluka - 14. januara, sa tugom se sje}amo i pomiwemo na{e
radnike - pripadnike Vojske Republike Srpske, koji su poginuli u Otaybinskom ratu:

MARIO (Vlade) SENEK ALEKSIJA (\ur|a) LUKAJI] PETAR (Dragoquba) GLIGORI]


30.5.1962 - 14.10.1991. 30.3.1953 - 5.7.1992. 8.8.1957 - 25.8.1992.

DRA@ENKO (Mirka) KRE^AR STANOJA (Drage) MILAKOVI] MILOMIR (Dane) RADULOVI]


23.8.1971 - 22.10.1992. 17.6.1956 - 18.12.1992. 29.4.1961 - 13.4.1995.

NEDEQKO (Stanka) RAKOVI] NOVAK (Mla|ana) MATI] GOLUB (Dragosava) PAJI]


17.10.1956 - 13.9.1995. 1.12.1959 - 10.9.1995. 12.2.1954 - 9.9.1995.
Neka im je vje~na slava i hvala!
“Vodovod” AD Bawaluka B-7 F
^etrdeset dana od kada nije sa nama na{ najmiliji suprug, otac i djed Navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg voqenog oca, djeda i punca

ILIJA ILIJE
RA[ETA RA[ETE
U subotu, 15.1.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u u Dowem Lapcu. Hvala ti {to si bio najboqi otac na svijetu, za svu qubav i pa`wu koju si mi dao i za sve ono
Vje~no o`alo{}ena supruga Bosiqka, k}erke Violeta i Milica, unu~ad Andreo, Sandra i {to nisi stigao da da{. Nikada te ne}u pre`aliti. Zauvijek zahvalna tvoja k}erka Milica
Lana, zetovi Tomislav i Sr|an Tvoji najmiliji: Milica, Lana i zet Sr|an Raj~evi}

8654 B-2 M 8654 B-2 M

^etrdeset tu`nih dana od prerane smrti na{eg milog i nikada nepre`aqenog

MOMIR ILIJE
BIJELI] RA[ETE
Bio si divan otac i deda, hvala ti za sve {to si u~inio za nas. Dragi tata, posqedwu bitku nisi dobio, za nas utjehe nema, samo tuga i bol u na{im srcima i
Mnogo te volimo! du{i. Za nas zaborav ne postoji, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima, uvijek }emo te voqeti.
K}erka Zora, unuke i zet K}erka Violeta, unuk Andreo, unuka Sandra i zet Tomislav Kuqanac

8663 B-2 M 8654 B-2 M


42 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Enica / enaelena Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini i prijateqima da je dana 12.1.2011. godine
prestalo da kuca veliko i plemenito srce moje drage majke

MIQE
PERI]
Sahrana }e se obaviti 14.1.2011. godine u 13 ~asova na Novom grobqu.
O`alo{}eni: k}erka Dragica, unu~ad Aleksandra i Neboj{a, praunuka Na|a, te ostala rodbina
i prijateqi.

8655 B-2 M

MILENA Posqedwi pozdrav dragoj Posqedwi pozdrav dragoj majci

SAVI]

Znali su te samo kao Milenu, povr{ni su bili


Ostali su siroma{ni, nikada nisu upoznali enaelenu MIQI
od sestre Stane i sestri~ine
za umjetnost si imala neograni~en talenat Slave Vukalo sa porodicom.
samo talent za umjetnost `ivota ti je nedostajao 8676 A-1 M
Posqedwi pozdrav dragoj tetki MIQI
u `ivotu se dogode dve tragedije:
jedna, da nikad ne dobije{ ono {to `eli{
a druga je da to dobije{ a ne iskoristi{ od k}erke Dragice sa porodicom.

Tvoj Boko 8655 A-8 M

Posqedwi pozdrav dragoj baki


MIQI
B-5 NNF od brati}a Nenada Vukmirice
sa porodicom
Dana 17.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{eg dragog 8676 A-1 M
Tu`no sje}awe
na zeta i te~u

MIQI
STIPU
MATI]A od Aleksandre, Zorana i Na|e.
Porodica Mandi} 8655 A-8 M
STIPE
8660 A-2 M Posqedwi pozdrav baki
MATI]A Tu`no sje}awe na supruga i oca
17.1.2010 - 17.1.2011.

U subotu, 15.1.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti
Marko“, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
O`alo{}ena supruga Nade`da i sin Dragan sa porodicom
8660 B-2 M

Dana 17.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti moje voqene majke
KOJU
OSTOJI]A
14.1.2002 - 14.1.2011.
MIQI
Supruga Rada i k}erka Marija

8624 A-2 M
od unuka Neboj{e.
Tu`no sje}awe na dragog brata
8655 A-8 M
Dana 18.1.2011. godine navr{avaju se tri godine od smrti

DESANKE
[QIVANAC @ARKA
Dana 15.1.2011. godine (subota) u 10.30 ~asova da}emo pomen na mjesnom grobqu u Lili}u.
MILU @IVKOVI]A
Pozivamo rodbinu, kom{ije i prijateqa da nam se pridru`e. BOJINOVI]A
Draga i nezaboravqena majko, pro|e tu`nih godinu dana bez tebe ali sa velikom qubavqu 1929-2008.
nosim te u svome srcu. 14.1.2010 - 14.1.2011.
Dana 15.1.2011. godine (subota) u 11 ~asova na Rebrova~kom grobqu
Po~ivaj u miru Bo`ijem. Brat Mirko sa porodicom obiqe`i}emo godi{wi pomen.
Majko, vole te i qube tvoja k}erka Smiqa-Seka i zet Anton Porodica
8627 B-2 M 8635 A-2 M 8635 A-6 M
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 43

Dana 15.1.2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina Dana 20.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina Dana 14.1.2011. godine navr{avaju se 22 godine
od smrti na{eg dragog od smrti na{e drage od smrti na{e drage

SA[E VERE SAVKE


[ESTI]A (ro|. Ku~uk) MARINKOVI]
VE[EKRUNA

Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, Pomen }e se odr`ati 16.1.2011. godine u 11 ~asova na Re-
polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. brova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
Neutje{na porodica: majka Vida, supruga Danijela, k}erka Dana 15.1.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wen grob. Pozi- Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e.
Ivana, brat Danko, snaha Sanda, brati}i Nemawa i Tamara vamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. S qubavqu i po{tovawem.
Porodica Porodica Marinkovi}

8688 B-1 G 8683 B-1 M 8686 B-1 G


Pet godina tuge za tobom Tu`no sje}awe Dana 21.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina
na dragu od smrti na{eg dragog
Tu`no sje}awe na voqenog oca

\UKA
\UKA RADIVOJ[A VERU
SA[U RADIVOJ[A VI[EKRUNA
Uvijek si imala srca da voli{,
Voqeni nikad ne umiru 14.1.2006 - 14.1.2011. qubi{ i pra{ta{. Djever Brane, jetrva Ranka sa SIME
Tvoja k}erka Ivana Sestra Doja sa porodicom k}erkama Vawom i Sawom
8688 A-3 G Porodica Radivoj{a 8661 A-2 M 8681 A-2 M
PE[EVI]A
8605 A-3 M Dana, 16.1.2011. godine navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog U subotu, 15.1.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu
ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
U nedjequ 16.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e.
od smrti na{eg dragog Voqeni nikad ne umiru, oni `ive dok `ive oni koji ih vole.
K}erka Krstina sa porodicom 8651 A-8 M

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 12.1.2011.


godine, u 77. godini `ivota, nakon kratke bolesti preminuo na{ dragi

RADIVOJA
GAVRE TALI]A
]ULUMA U subotu 15.1.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u,
polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
U subotu, 15.1.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u Wegovi najmiliji: supruga Du{anka, sinovi Goran i Slobodan sa VLADO (Teodora)
na grobqu “Sveti Pantelija“, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. porodicama
Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. 8698 A-8 G ZELENIKA
O`alo{}eni: supruga Sara, k}erke Branka i Qiqana, brat Mla|en i
zet Ekrem 8699 A-8 G ^etrdesetodnevni ^etrdesetodnevni
pomen dragom bratu pomen dragom bratu Sahrana }e se obaviti na grobqu Jablan, zaselak Zelenike, 14.1.2011.
godine u 13 ~asova.
^etrdesetodnevni ^etrdesetodnevni O`alo{}eni: supruga Milica, k}erke Gordana i Slobodanka, zet
pomen dragom bratu pomen dragom bratu Ivan, unu~ad Dejan i Danijel, te ostala mnogobrojna rodbina
A-8 GK 31

Dana 19.1.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

MILIVOJE MILIVOJE
MOCOWA MOCOWA
MILIVOJE MILIVOJE od sestre Stanije sa porodicom. od sestre Du{anke sa
MOCOWA MOCOWA A-1 32 N porodicom. A-1 32 N
od brata Miroslava sa od brata Velimira sa Tu`no sje}awe na dragu tetku
porodicom. A-1 32 porodicom. A-1 32 N

VILKE
VILKU
PLAV[I]
U subotu 15.1.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u
na grobqu u Kolima kod crkve, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
Sestri~ina Ravijojla sa porodicom Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e.
Sestra Gospa i zet @iko sa porodicom
8671 A-6 M 8671 A-8 M
44 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama In memoriam
kom{ijama da je dana 13.1.2011. godine, u 95. godini `ivota, da je dana 13.1.2011. godine,
nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi u 92. godini `ivota, preminula na{a draga

TEODOR SPASENI]
12.1.2010 - 12.1.2011.

Blagost, topli osmijeh, umjerenost, tihi, dragi savjeti... i plemeni-


tost, iznad svega, {iroko srce za sve. Nema ih vi{e. Mnogo nam ne-
dostaje{.
U subotu, 15. januara 2011. godine, u 11 ~asova pokloni}emo se s
qubavqu i po{tovawem, tvom dragom liku i zapaliti svije}e.
O`alo{}ena porodica 8595 A-8 G

VLADIMIR VIDA Dana 14.1.2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana


od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi sin i brat
(Tome) ZLOKAPA
SAVI]

Sahrana }e se obaviti u petak, 14.1.2011. godine, u 13 ~asova


na Mali}a grobqu u Glamo~anima. Povorka kre}e ispred ku}e Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se u petak, 14.1.2011. go-
o`alo{}enih u Glamo~anima. dine, u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci.
O`alo{}eni: sin Milo{ - ]u}o, sestre Jelka i Grozda, O`alo{}eni: sinovi \uran i Mirko, snahe Zorka i Vera,
snahe Finka i Lela, unuci Dragan, Goran i Zoran, unuke unu~ad Goran, Boban, Dragan i Biqana sa porodicama, te os-
Biqana, Senka i Dijana, praunu~ad Vesna, Vladimir, Jovana, tala rodbina i prijateqi
Kosta i Sara, te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i
kom{ije
NEMAWA
RADOVAN^EVI]
8697 B -1 G 8687 B-1 G Nema rije~i kojima bi se izrazila tuga koja nam slama srca od kad si
nas napustio, dragi na{ Memice. Tvoj vedri lik, osmijeh na usnama
Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragoj na{oj tetki nikada ne}emo zaboraviti. Po~ivaj u miru An|ele na{.
Tvoji najmiliji: otac Nenad, majka Natalija i brat Nikola
8702 A-8 G

VLADIMIRU

od sestara Jelke i Grozde.


8697 A-6 G MEMARO MOJA NEMAWA
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav VIDI Majka te voli i voqe}e te to- An|ele moj, ostaje{ zauvijek
dragom djedu dragom djedu liko dugo koliko je potrebno dio srca i du{e moje. Tata }e te
rijekama da isteku i zvijezdama vje~no voqeti i nikad ne}e{
od wenih: brati~ina Gine, Vide, Dese i Nata{e sa porodicama. da se ugase. An|ele moj, po~ivaj oti}i u zaborav.
u miru, ne dam te u zaborav. Otac Nenad
Zauvijek o`alo{}ena majka Na- 8702 A-2 G
talija
8687 A-8 G
8702 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog unuka
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav
dragom djedu dragom svekru

VLADIMIRU VLADIMIRU
od unuka Zorana, unuke Dijane i od unuka Dragana, unuke Biqane,
praunuke Jovane. praunu~adi Vesne i Vladimira.
NEMAWU
8607 A-3 G 8697 A-3 G Baka [tefa
NEMAWA
Mom An|elu 8702 A-1 G
VLADIMIRU VLADIMIRU U srcu zauvijek.
Brat Nikola Tu`no sje}awe na dragog
8702 A-1 G
od unuka Gorana, unuke Senke, od snahe Lele sa porodicom.
praunu~adi Koste i Sare.
Tu`no sje}awe na dragog
NEMAWI
8697 A-3 G 8697 A-3 G

Bio si mi sve, bio si kraj mene, ostale su samo bolne uspomene, no}i Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog
bez tebe sve su hladnije i du`e, imam samo suze, otkad nebo mi te uze.
Da vi{e ne postoji{ ne mogu da shvatim, ho}u da te vidim, `elim da te
vrati. U ruci tvoja slika, o~i pune suza, bebo, {aqem ti na nebo NEMAWU
hiqadu ru`a.
Djevojka Dragana 8702 A-6 G Porodica Ne|e Radovan~evi}a
NEMAWU
Dana 14. januara 2011. godine Tu`no sje}awe 8702 A-1 G
navr{ava se deset godina na dragog sina i brata Porodica Jove Radovan~evi}a
od smrti na{eg dragog Posqedwi pozdrav
NEMAWU NEMAWU 8702 A-1 G

Porodica Paurevi} Radenko i Milena Radovan~evi} Tu`no sje}awe na dragog


8702 A-1 G 8702 A-1 G

DOJ^INA
MILENKA GAJI]A MOMIRU
14.1.1993 - 14.1.2011. (Save)
KOPRENOVI]A
Godine prolaze, tuga i bol ostaje. NEMAWU BIJELI]U
Tvoju dobrotu pamti}emo dok Tvoji najmiliji: otac Vlado,
smo `ivi: supruga Anka, sinovi majka Milosavka, brat Mile i Mi}o, Milena, Vesna i Biqana
sestra Miqa sa porodicama od porodice Vojvodi}.
Igor i \or|e, snahe i unuci Radovan~evi}
013340 A3 ^N 8596 A-3 G 8702 A-1 G A-2 UP
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 45

Tu`no sje}awe na dragog sina Posqedwi pozdrav


na{oj dragoj baki

DAMIRA
DUBO^ANINA MIQI
15.1.1988 - 15.1.2011. Bakom smo te nazvale dok si za
nas brinula i mnogo, mnogo Ti
Oti{ao si rano sa ovoga svi- hvala.
jeta, ali iz mog srca ne}e{ Ra~i} Sava-Savka, Adrijana i
oti}i nikada. Milana sa porodicama
Voli te tvoja majka Milica
8700 A-3 G 8692 A-3 G
Tu`no sje}awe Posqedwi pozdrav
na dragog dragoj

DAMIRA
Voqe}emo te do kraja `ivota i MIQI
~uvati od zaborava.
Tvoj ujak Milorad Kuzmi} sa
porodicom
8700 A-2 G Osta}ete nam u divnom sje}awu.
Porodica Zlokapa
Posqedwi pozdrav dragoj teta

8687 A-4 G

Dana 14.1.2011. godine navr{ava


se 40 godina od upokojewa

MIQI
od porodice Kecman.

8690 A-1 G

Posqedwi pozdrav JOVANA (Milana)


GAJINA
Gospod da ga pomene u carstvu
svome.
Supruga Smiqka i sinovi Mio-
drag i Jovica A-2 8672 M

MIQI
PERI]
Pozdravi nam na{e drage.
S qubavqu i po{tovawem
Snaha Mira Peri}
8682 A-3 M
46 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Bravar i dva automehani~ara presu|uju u srpskom fudbalu.

Sport Goran Je{i},


predsjednik FK In|ija

FOTO: AGENCIJE
Deseta etapa 32. relija Dakar u Ju`noj Americi

Pobjeda Partizana
Pobjedom protiv ekipe HDK Maribora od 5:3,
hokeja{i Partizana upisali su 21. trijumf u
Slohokeju, a jedanaesti uzastopni. Dvostruki
strijelac bio je Nemawa Vu~urevi}, a po jedan
pogodak su postigli Marko Kova~evi}, An`e Ter-
likar i Bojan Jankovi}.

Gabor Sagmajster

Napad na kadete

ne posustaju
Na turniru u malom fudbalu “^elinac 2011“ na
me~u izme|u kadeta Borca koji su igrali pod ^agin
imenom @itopeka i Pekare “Klas“ do{lo je do
ne`eqenih scena kada su napadnuti bawalu~ki Rus Vladimir ^agin je ost-
fudbaleri verbalno, a bilo je i fizi~kog konta- vario svoju petu pobjedu na
kta kako na parketu tako i u svla~ionicama od ovogodi{wem reliju u kon-
sudija i redara. Dvostruki osvaja~ Dakara je imao za skoro deset minuta br`e kurenciji kamiona. On je
vrijeme od branioca titule Francuza Sirila Desprea i sada za 21 minut i 38 sekundi
bio br`i od svog timskog
samo ~udo mo`e da ga sprije~i da u nedjequ ne podigne kolege i zemqaka Firda-
pobjedni~ki pehar usa Kabirova, dok je tre}i
Odbojka{ice Vizure nisu uspjele da se pla- bio Marsel van Vliet. U
siraju u osminu finala GM Kapital kupa BUENOS AJRES - [p- sada samo ~udo mo`e da ga ster pao na 68. mjesto zbog generalnom plasmanu ^agin
izaziva~a. Gent je u Belgiji, trijumfovao u anski motociklista Mark sprije~i da u nedjequ ne po- velike kazne od ~etiri sata je pove}ao prednost u
“zlatnom setu“ sa 15:11 i eliminisao Vizu- Koma i @inijel de Vilije, di gne po bje dni ~ki pe har. koju je dobio, ali jo{ nema odnosu na Kabirova na 17
ru. U regularnom toku, Gent je slavio sa 3:0, automobilista iz Ju`noa- Tre}e vrijeme na etapi os- informacija zbog ~ega. minuta i 27 sekundi.
a u prvoj utakmici, odigranoj u Beogradu, fri~ke Republike, trijum- tvario je Portugalac Ruben
Vizura je savladala Belgijanke sa 3:2. fovali su na desetoj etapi Faria, tako|e na KTM moto- KOMA IMA u generalnom plasmanu je za-
32. Dakara. ru, ispred odli~nog Mirana prednost od 18. dr`ao Naser Al-Atijah iz
Predsjednik turskog Trabzona Sadi [ener Koma je do tre}e pobjede Sta no vni ka iz Slo ve ni je. minuta nad Despreom Katara, koji je zauzeo ~et-
o~ekuje brzo rje{avawe situacije sa Mila- na ovogodi{wem izdawu naj- Jedini srpski predstavnik u vrto mjesto na specijalu, is-
nom Jovanovi}em, kojeg `arko `eli u svom presti`nijeg svjetskog re- Argentini i ^ileu, Gabor Kod automobilista, naj- pred tim skog ko le ge iz
timu. Odluka je na Jovanovi}u, a po{to ne li ja do {ao u vre me nu od Sa gmaj ster, za uzeo je 54. br`i je bio De Vilije, {am- Folksvagena [panca Kar-
dobija pravu {ansu u klubu sa “Enfilda“ 3:06:35 sata poslije pre|e- mjesto sa sat i ~etrdeset mi- pi on Da ka ra iz 2009. lo sa Sa in ca. Al-Ati jah je
mogu}e je da se srpski reprezentativac nih 176 kilometara od Kopi- nu ta sla bi jim pro la znim godine, koji je trijumfovao za hvaquju }i to me {to je
preseli u Tursku. japa do ^ilesita. Dvostruki vremenom od Kome. U gene- na brzin cu u vre me nu od brzinac kompletirao za de-
osva ja~ Da ka ra je imao za ralnom plasmanu kod moto- 2:53:15 sata, ispred Poqaka vet minuta br`e od aktuel-
sko ro de set mi nu ta br`e ciklista Koma sada ima 18 Kri {to fa Ho lov ~i ka i nog {ampiona Dakara svoju
vrijeme od branioca titule minuta prednosti u odnosu Stefana Peterhansela. Po- pre dnost po ve }ao na vi {e
Foto dana Francuza Sirila Desprea i na Desprea, dok je Sagmaj- slije desete etape, prednost od 12 minuta.

Jedva ~ekam da po~nem igrati


Zbog mene je organizovana trening utakmica Turskoj i Kup predsednika sa Efesom, a {to se
drugog tima Efesa protiv drugoliga{a Bejko- ti~e Evrolige, `elimo da doguramo {to je daqe
za, da osetim malo ko{arku i igrao sam skoro mogu}e. Jedini pravi i ozbiqan rival u Turskoj
30 minuta. je Fenerbah~e Ulker. Oni su odli~an tim, u do-
Veoma dobro sam igrao. Dao sam 20 poena, broj formi. Vide}emo {ta }e biti kad budemo
imao i neke asistencije. Normalno radim, iz- igrali utakmice protiv wih, mogu da mislim
dr`im ceo trening, mada mi je dosta zamorno, ali ne i da tvrdim da smo boqi. U Carigradu se
jer sam predugo pauzirao. Trudim se da izguram ose}am kao kod ku}e, jedino me nerviraju sao-
koliko mogu, nije to jo{ sto odsto. Bli`i se i bra}ajne gu`ve. Ovde slobodno vreme provodim
Miroslav ozbiqan debi, i to na startu TOP 16 faze sa odbojka{icama Ivanom \erisilo, Vesnom
Evrolige. Trebalo bi da budem u timu 19. janu- ^itakovi} i wenim suprugom Du{kom \uri{i-
Raduqica, ara, kada do~ekujemo Montepaski iz Sijene. Is- }em, na{im rukometa{em Be{ikta{a Vladi-
ko{arka{ Efes kreno, jedva ~ekam da zaigram. Nadam se da }u mirom Zeli}em. Od saigra~a, Igor Rako~evi}
Pilsena zauzeti mesto u prvoj petorci, jer je jedino Vuj- mi je pomogao u periodu adaptacije. ^ujem se
~i} klasi~na petica, a i trener Perasovi} me stalno sa pobratimom Marko Ke{eqom, Ne-
je dugo ~ekao i moram da opravdam strpqewe i mawom Proti}em, Mladenom Jeremi}em, Zora-
poverewe svih u klubu. Nije bilo ba{ toliko nom Ercegom. Sjajna stvar nam je bio #Skajp
"Trebalo bi da budem u timu te{ko ovih meseci bez ko{arke. Jedino je te- kafe#, svi sednemo pred kompjuter, svako u svom
19. januara, kada do~ekujemo {ko kada na utakmici sedi{ pored klupe i samo gradu i stanu, pustimo muziku i u`ivamo. Mada,
Montepaski iz Sijene". gleda{, a ne mo`e{ da u|e{ na teren i pomo- sad su uveli da se ta opcija preko #Skajpa# pla-
Navija~i Barselone u me~u protiv Betisa u Kupu kraqa
pokazali masku Lea Mesija. gne{. Plan ove sezone je da osvojim titulu u }a, a kriza je ba{ stisla.
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 47

FIBA Evropa odredila “{e{ire“ za `rijeb za EP u Litvaniji Ko{arka{ki klub Igokea

Srbija nosilac
[utulovi} poja~awe
ALEKSANDROVAC - Novi ~lan Ko{arka{kog kluba
Igokea je Milorad [utulovi} (20, 196). On igra na pozi-
ciji beka, a s Aleksandrov~anima je potpisao ugovor do
kraja teku}e sezone.
Pored “orlova“ koji su vice{ampioni Starog kontinenta, u prvom “{e{iru“ nalaze Mladi ko{arka{ ve} se oprobao u regionalnom takmi-
se jo{ reprezentacije [panije, Gr~ke i Slovenije ~ewu je je nastupao za Union Olimpiju iz Qubqane i Budu-
}nosti iz Podgorice. Igrao je jo{ i za Primorje iz Herceg
BEO GRAD - Ko {ar ka - tinenta, u prvom “{e{iru“ Gora i Belgija, a u ~etvrtom li fi ka ci ja u ko ji ma }e
Novog. Omladinski je reprezentativac Crne Gore. S. B.
{ka reprezentacija Srbije nalaze se jo{ reprezentacije Velika Britanija, Makedo- igrati Finska, Ma|arska i
bi }e me |u no si oci ma na [panije, Gr~ke i Slovenije. nija, Izrael i Gruzija. Portugalija.
pred sto je }em `ri je bu za Ovo je sa op {ti la FI BA Ita li ja, Bu gar ska, Po- @ri jeb za Evrop sko Lotomatika na{la trenera
Evrop sko prven stvo u ko -
{arci, koje }e na jesen biti
Evropa.
Drugi “{e{ir“ ~ini}e
qska i BiH bi }e u pe tom
“{e{iru“, a u {estom Ukra-
prvenstvo zakazan je za 30. ja-
nuar u glavnom gradu Litva- Filipovskom klupa
odr`ano u Litvaniji. Francuska, Hrvatska, Rusija jina, Letonija i dvije sele- nije Viqnusu, a takmi~ewe RIM - Sa{o Filipovski vio predvode}i Olimpiju, a
Po red “or lo va“ ko ji su i Turska, u tre}em }e biti kci je ko je do Evrop skog }e se odr`ati od 31. avgusta postavqen je za novog trene- trenirao je i poqski Turov
vice{ampioni Starog kon- Wema~ka, Litvanija, Crna prvenstva stignu preko doda- do 18. septembra ove godine. ra Lotomatike, saop{teno i rusku Lokomotivu Kuban.
tnih kva - Evrop sko prven stvo u je na saj tu rim skog klu ba. Posqedwi posao imao je u
FOTO: ARHIVA

Litvaniji bi}e prvo na kome Slo ve na ~ki stru~wak po - CSKA, kao asistent Du{ku
}e se umjesto dosada{wih 16 tpisao je ugovor na godinu i Vujo{evi}u.
ekipa takmi~iti 24 repre- po. Lotomatika je dan ranije
zentacije, koje }e u prvoj fa- Fi li pov ski je ro |en 6. otpus ti la tre ne ra Ma tea
zi biti podijeqene u ~etiri septembra 1974. u Qubqani. Boni}olija, a u kombinaci-
grupe. Mladi stru~wak se prosla- ji je bio i sam Vujo{evi}.
@RIJEB
zakazan Duel kumova u gr~koj ligi
za 30. januar Ivkovi} boqi
Pla sman u dru gu fa zu
izbori}e po tri najboqa ti-
od Obradovi}a
ma koji }e potom biti podi- ATI NA - U der bi ju gr~kog ko {ar ka {kog prven stva
jeqeni u dvije nove grupe od Olimpijakos savladao Panatinaikos kao gost 65:61. U
po {est ekipa. Najboqe ~e- prvom susretu kumova, @eqka Obradovi}a i Du{ana Ivko-
tiri ekipe iz obje grupe u vi}a, otkako je selektor Srbije sjeo na klupu kluba iz Pi-
dru goj fa zi obe zbi je di }e reja, ja~i je bio - Ivkovi}.
nastup u ~etvrtfinalu. Bio je to me~ 12. kola gr~kog {ampionata
Ko{arka{i Srbije su na koji su rivali do~ekali sa maksimalnim
posqedwem Evrop - u~inkom. Ujedno, bio je to prvi duel “ze-
lenih“ i “crveno-bijelih“ poslije skanda-
lo znog pre ki da tre }eg me ~a fi na la
pro{losezonskog plej-ofa. Tada je prekid
uslijedio zbog divqawa navija~a Olimpijakosa, pa je ka-
snije Panatinaikosu dodijeqena titula.
skom
prven stvu u Po- NLB liga, 16. kolo
Slavqe Cibone
qskoj prije dvije godine u
finalu pora`eni od [pa-
nije koju su savladali u ta-
kmi ~ewu po gru pa ma. ZAGREB - Ko{arka{i Ci- Tabela
Pro{le godine Srbija je bi- bone savladali su kao doma- 1. Olimpija 16 11 5 1220:1146 27
la ~et vrta na Svjet skom }ini Cedevitu 73:71 (16:10, 2. Krka 16 10 6 1223:1148 26
Novica Veli~kovi} prvenstvu odigranom u Tur- 18:16, 15:18, 24:27) u 16. kolu 3. Partizan 15 9 6 1185:1065 24
i Milo{ Teodosi} (Srbija) skoj. NLB lige i sti-
4. Budu}nost 15 9 6 1137:1079 24
gli do se dme po -
5. Cedevita 16 8 8 1264:1231 24
bje de u se zo ni.
Odgo|eni susret 15. kola “Lige 13” BiH za ko{arka{e Tim trenera Ace 6. Zagreb 15 9 6 1162:1156 24

Leotar otpisao Slaviju iz elite


7. Igokea 16 7 9 1198:1193 23
Pe tro vi }a po ra -
`en je u neizvje- 8. [iroki 15 8 7 1162:1196 23

snoj za vr{ni ci 9. Nimburk 16 7 9 1266:1306 23


ISTO^NO SARAJEVO - period rije{io u svoju ko- spolo`en za komentar susre- kmica i rekao bih najva`ni- iako je Ro bert 10. Cibona 16 7 9 1212:1282 23
Slavija je nastavila seriju rist 12:17. Imao je Leotar u ta, vje ro va tno su o~e ni s ja {to se ti ~e mo ga ti ma. Troha imao {ut za tri poena 11. Hemofarm 15 7 8 1197:1226 22
slabih rezultata u “Ligi 13” 13. minuti 12 poena vi{ka ~iwenicom da su potopqene Nismo blistali u gostima
za pobjedu, ali je proma{io. 12. Zadar 16 5 1 11249:1288 21
ko{arka{kog prvenstva BiH. (12:24) koju je Slavija isto- sve nade kada je u pitawu op- ove sezone i pribojavao sam
Najefikasniji kod doma}i- 13. Radni~ki 14 6 8 1163:1212 20
Od we je u odgo|enoj utakmi- pila u sqede}ih pet minuta stanak. se toga. Ipak, uspjeli smo da
ci 15. kola bio boqi SL IAT na svega tri poena (25:28). Za slavimo. Neshvatqivo je ka- na bio je Bojan Bogdanovi} 14. C. zvezda 15 5 10 1128:1238 20
U TABORU sa 20 poena, dok je kod Cede-
Leotar koji je po svemu sude- svega tri minut Trebiwci su doma}ina ko je dolazilo do opu{tawa
}i raspr{io i ono malo nade napravili seriju 10:0, do{li u tre nu ci ma ~im stvo ri mo vi te na je fi ka sni ji bio 82:70, Krka - Olimpija 75:80,
da premijerliga{ iz Isto- do velikih 18 poena vi{ka
bez izjava veliku razliku i u tim tre- Korsli Edvards sa 36. Zadar - Zagreb 71:81, sino}
~nog Sarajeva zadr`i status u (29:47) {to je bilo nedosti- Ra do mir Ki si}, tre ner nucima bila je uo~qiva ner- Rezultati i parovi 16. ko- su igrali: Partizan - [iro-
eliti. `no za doma}ina. SL IAT Leotara bio je zado- voza kako kod igra~a tako i la: Cibona - Cedevita 73:71, ki, Budu}nost - Hemofarm,
Doma}i tim je brzo poveo U taboru Slavije poslije voqan poslije me~a: kod mene. u utorak: Igokea - Nimburk Radni~ki - Crvena zvezda.
5:0, imao u posqedwim sekun- utakmice niko nije bio ra- - Bila je ovo te{ka uta- G. I.
dama prve ~etvrtine jedan po- NBA liga
en vi {ka (12:11) da bi
Leotar za desetak sekundi
poentirao {est poena i prvi
Stop za Majami
LOS AN \E LES - Los An |e les Kli per si iz -
SLAVIJA 60 gle da ni su mo ti vi sa li do voqno “Ve li ku troj -
SL IAT LEOTAR 81 ku“ Ma ja mi Hi ta, kao Lej ker si kra jem pro {le
(12:17, 17:20, 16:19, 15:25) go di ne. Ni Ri ja na, ni Yesi ka Al ba u prvim re do vi ma
Dvorana: SC “Slavija“ u Isto~nom nisu inspirisale Lebrona Yejmsa, Dvejna Vejda i Krisa
Sarajevu.
Gledalaca: 150.
Bo{a.
Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Sa- Poslije 13 uzastopnih pobjeda na gostovawima, “vreli-
{a Babi} i Dragan ]azi} (Bawaluka). na“ u posqedwih mje sec i vi {e da na za us tavqena je u
SLAVIJA: Krsmanovi}, \uri}, Sa- “El-Eju”.
vovi} 19, Perovi} 1, Damjanovi} 4, Re zul ta ti me ~e va odi gra nih u no }i izme |u sri je de i
Vukovi} 10, Ninkovi} 4, Klinac 8, ~et vrtka: In di ja na - Da las 102:89, To ron to - Atlan ta
Boqkovac 7, Be{ovi}, Malovi} 7.
Trener: Petar Pej~i}. 101:104, [ar lot - ^i ka go 96:91, Bos ton - Sa kra men to
SL IAT LEOTAR: Kova~evi}, Jova- 119:95, Detroit - Memfis 99:107, Wu Orleans - Orlando
novi} 8, Aleksi} 4, Pelki} 10, Vuko- 92:89, 81:81, Mil vo ki - San An to nio 84:91, Hjus ton -
vi}, Zotovi} 3, Crnogorac 6,
\urasovi} 23, Markovi}, Seten~i}
Okla ho ma Si ti 112:118, Fi niks - Wu Yer si 118:109,
3, Gwato 5, Josipovi} 10. Trener: 103:103, Juta - Wujork 131:125, Golden Stejt 110:115, LA
Radomir Kisi}. Igor Josipovi} (SL IAT Leotar) FOTO: ARHIVA Klipers - Majami 111:105.
48 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Odbojka{ice br~anskog Jedinstva se oprostile od Evrope

FOTO: ARHIVA
Pi{e:
Slobodan
PUHALO

“Krivci“
Sada je napokon sve jasno: u Rukometnom klubu
Sloga iz Doboja za jesewi neuspjeh krivi su jedi-
no igra~i. I to ne wih nekoliko, ve} cijeli tim.
#Tuto kompleto#.
#Crno na bi je lo# to je ovje rio Upra vni odbor
ov da{weg pre mi jer li ga {a ko ji im je od mje rio
nov~ane kazne za nezalagawe u septembru i okto-
bru. Ne na pre ~ac, ve} po sli je du `eg pro -
mi{qawa, na te na ne i te meqito pa je odlu ku
donio 5. decembra pro{le, a igra~ima je rje{ewa
poslao po~etkom ove godine. Dumalo je rukovod-
stvo ci je li dan do po dne, ali ni je stvar lo mi lo
preko koqena, ve} je postupilo po onoj narodnoj
da je ju tro pa me tni je od ve ~e ri pa je, bo ga mi,
stvar objelodawena tek sutra, ali, poslije mjesec.
U tom stva ra la ~kom gr~u, {to je i nor mal no
ka da je o wima ri je~, pro ma klo im je ne ko li ko
#si tni ca#. Ni su se uop {te, ma kar i ovla{, os -
vrnuli zapravo na najve}i neuspjeh minule jeseni
protiv novajlije u ligi Gra~anice, koja je iz Do-
bo ja odni je la bod. Vi {e od to ga za boqela je
~iweni ca da na tom me ~u prvi put ni ko iz pu bli -
ke nije pozdravio istr~avawe na teren Sloginih
igra~a niti je aplauzom nagradio po koji wihov
i dobar potez. Nisu se, bar do sada, zapitali ka-
Ubjedqiv Dijana Vasi}

ko je mogu}e da ekipa Sloge u znatno boqem sas-


ta vu ne go la ni, je se nas ima di ja me tral no
suprotan u~inak. Da li je jo{ neko odgovaran za
to osim igra~a?
poraz "princeza"
U revan{ susretu izabranice Gorana Haxi}a pora`ene u Carigradu od Galatasaraja
Ni na pamet im nije bilo da razmotre situaciju
poslije me~a sa Krivajom kada nije blagovremeno sa 0:3, ba{ kao i u prvom me~u odigranom prije sedam dana
oda ta po ~ast mi nu tom }utwe pre mi nu lom \or |u
Lavrni}u, legendi svjetskog rukometa. U normal- PI[E: VEDRAN GAJI] pe koja je pokazala da je dos- iz Srbije nisu imali sre}e takmi~ewe u Ligi {ampi-
nim sredinama to se ni u kom slu~aju ne bi dogo- vedrang@glassrpske.com ta iskusnija i kvalitetnija u evropskim takmi~ewima. ona za vr{io na ~et vrtom
di lo, a i ako bi, on da bi bar pred sje dnik zbog BAWALUKA - Odbojka- ekipa od Br~anki. mjestu na tabeli, po{to ni-
takvog ne~uvenog propusta podnio ostavku. {ice br~anskog Jedinstva - Ekipa Galatasaraja je SAMO je ostvario nijednu pobjedu.
Ali, ne tre ba, mo `da, bi ti ta ko strog pre ma izgubile su u revan{ me~u pokazala da je dosta kvali- {est poena osvojile Ni{ta vi{e uspjeha ni-
wima. Su de }i po od mje ra vawu ka zni igra ~i ma, dru gog ko la CEV ku pa od tetnija i iskusnija od nas. u drugom setu su imali ni odbojka{i no-
rukovodstvu za sve treba puno vremena. Sasvim je Galatasaraja u Carigradu Veoma lo{e smo odigrali, vosadske Vojvodine. Oni su
mogu}e da ono o svim ovim i drugim #sitnicama# sa ubjedqivih 0:3 (19:25, {to sam rezultat govori i Odbojka{i Radni~kog iz na svom parketu izgubili od
razmi{qa i sprema odgovaraju}a rje{ewa. ^ak i 6:25, 13:25). doma}e igra~ice su sasvim Kra gu jev ca iz gu bi li su od austrijskog tima Posojilni-
za to ka da i pod ~i jim stru ~nim ru ko vod stvom Poslije velike borbe i zaslu`eno slavile - rekao je belgijskog Nolika i pora- ce iz Blajburga, u drugoj uta-
ru ko me ta {i Slo ge tre ba da po ~nu pri pre me za poraza u prvom me~u koji je u te le fon skom javqawu za zom se oprostili od u~e{}a kmi ci osmi ne fi na la
nas ta vak {am pi ona ta. Jer, proqe}e je jo{ da le - odigran u Br~kom, tako|e sa “Glas Srpske“ iz Carigrada u Ligi {ampiona ove sezo- ^e leny ku pa sa 1:3 (25:15,
ko, ni polovina januara nije jo{ minula. re zul ta tom 0:3, “prin ce ze“ {ef stru~nog {taba br~an- ne. Noliko je u Mazeiku sla- 23:25, 20:25, 22:25). U prvom
su u re van {u odi gra nom u skog Je din stva Go ran vio sa 3:0 (25:16, 25:14, me~u odigranom u Sloveni-
Carigradu ubjedqivo nadi- Hayi}. 25:16) u posqedwem, {estom ji, Austrijanci su pobijedi-
grane od strane turske eki- Ni odbojka{ki klubovi ko lu gru pe B. Ra dni ~ki je li tako|e sa 3:1.
Svjetsko prvenstvo za rukometa{e
Srbija sa Al`irom Pripreme za Izbor najboqih sportista Dervente za 2010. godinu
STOKHOLM - Utakmicom u grupi D izme|u doma}ina
[vedske i ^ilea sino} je po~elo 22. svjetsko prvenstvo za
rukometa{e na kojem nastupaju 24 najboqe reprezentacije.
^itaoci na potezu
DERVENTA - Izbor naj- gradu su: {ahistkiwa @ana
Me|u wima je i selekcija Srbije, koja danas od 20.45 u okvi- boqih derventskih sportis- Kokanovi} (u~esnik prven-
ru grupe C ne bi trebalo da ima te`ak zadatak protiv Al- ta za 2010. go di nu bi }e stva Evrope za mlade, Porto
`ira. I ostale reprezentacije danas }e odigrati me~eve obavqen na iden ti ~an na - Ka ras, Gr~ka), kik-bo kser
prvog kola. ~in kao i prethodne godine. Ni ko la \u ri} (u~e snik
Sastaju se: grupa A: Francuska - Tunis (18 ~asova), Wema- Po jednu tre}inu kona~nog Svjet skog prven stva Beo -
~ka - Egipat (18.15), [panija - Bahrein (20.15), grupa B: rezultata ~ine glasovi `i- grad, Srbi ja), te kvon do is -
Island - Ma|arska (17), Norve{ka - Japan (19.10), Austrija rija, glasovi ~italaca “Der- tkiwa Ma ja Stoj ko vi}
- Brazil (21.30), grupa C: Hrvatska - Rumunija (18), Danska - ventskog lista“ i ostvareni (u~esnik Evropskog prven-
Australija (19.15), Srbija - Al`ir (20.45), grupa D: Ju`na rezultati. stva u seniorskoj konkuren-
Ko re ja - Ar gen ti na (18.15), Poqska - Slo va ~ka (20.15), - Gla sa ~ki lis ti} u ci ji, San kt Pe ter burg,
[vedska - ^ile igrano sino}. “Derventskom listu“ objav- Rusija) i karatista Stefan
qen je ju~e i bi}e objavqen Bogosavac (reprezentativac
Nastup prwavorskih tenisera jo{ jednom, tako da naj{ira RS, prva mjesta u Kupu {am-
Stigao prvi trofej derventska sportska javnost
ima mogu}nost da uti~e na
pi ona RS, kva li fi ka ci -
onom tur ni ru, Fu na ko {i
Tekvondo klub Derventa FOTO: ^. VUJI^I]

PRWAVOR - Od dvadese- ~ewu. Do priznawa je stigao kona~ni ishod izbora - ka`u kupu i Otvorenom prvenstvu ponovi pro{logodi{wi re- tkiwa Ma gda le na \u ri},
tak prwavor skih klu bo va poletarac Ogwen Kosi}. u sportskoj redakciji ovih RS). zultat. U `enskoj konkuren- fudbaler Zlatko Duspara i
kalendarsku godinu otvori- - Vrijedno treniramo i u stogodi{wih novina. ciji su odbojka{ice Jelena {ahistkiwa @ana Kokano-
li su mladi ~lanovi Tenis- ove zimske mjesece, jer imamo Osim pri znawa za naj - FUDBALSKI Bosi} i Monika Valandro, vi}. U konkurenciji za naj-
kog klu ba Bo ni to. Na adekvatnu dvoranu. Pod vo|- boqe sportiste u mu{koj i klub Tekstilac koja je istovremeno i trener boqi sportski kolektiv su
pionirskom prvenstvu Repu- stvom trenera Darka Mihaj- `en skoj kon ku ren ci ji, te me|u kandidatima der ven tskog Odboj ka {kog Fudbalski klub Tekstilac,
bli ke Srpske u Bawalu ci lovi}a radi pedesetak igra~a najperspektivnijeg sportis- klu ba, te Ma ja Stoj ko vi}, Ru ko me tni klub Der ven ta,
nastupalo je devet takmi~a- - rekao je Ogwen Kosi}. tu i najboqi sportski kole- U konkurenciji za naj- prvak RS i BiH u tekvondou. Ka ra te klub Der ven ta, Te -
ra iz Prwavora, a smotra }e Ve} sqede }eg vi ken da ktiv, ove go di ne bi }e boqeg sportistu su fudbale- Za pri znawe za naj per spe - kvondo klub Derventa, Bo-
ostati u sje}awu ovog kole- Prwavor~ani }e se predsta- do di jeqeno i pri znawe za ri Dra`en Pe}i} i Danijel ktivnijeg sportistu konku- kser ski klub Der ven ta,
kti va, jer je osvo jen prvi viti u [irokom Brijegu na najboqi ostvareni pojedi- Drqa~a, ka ra tis ta Du {an ri {u ka ra tis ta Sr|an [ahovski klub Derventa i
tro fej od osni vawa klu ba prven stvu BiH za mla |i na~ni takmi~arski rezultat. Mari} i kik-bokser Nikola Stje pa no vi}, bo kser Jo van Odbojka{ki klub Derventa.
na nekom zvani~nom takmi- uzrast. B. R. U konku renci ji za ovu na- \uri}, koji ima priliku da Stje pa no vi}, te kvon do is - ^. V.
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 49

Zavr{nica ATP turnira u Sidneju


Australijen open

Viktor Tro ic ki
Ana odustala od miksa
MELBURN - Ana Ivanovi} je odustala od miks dubla na
Australijen openu, tako da }e Nenad Zimowi} morati da

u po lu fi na lu
tra`i novu partnerku na prvom ovosezonskom grend slem
turniru.
Razlog je povreda koju je Ivanovi}eva zaradila neposredno
pred finale Hopman kupa, pa su ona i Novak \okovi} mora-
li da odustanu od mogu}eg osvajawa titule u Pertu. Srpska
Srpski teniser u ~etvrtfinalnom okr{aju je bez ve}ih problema savladao Francuza teniserka je po~ela da trenira, ali }e se koncentrisati sa-
mo na singl na Australijen openu, kako se stawe povrede ne
Ri{ara Gaskea sa 6:4, 6:4 bi pogor{alo.
Ana Ivanovi} je pro{le godine na ovom turniru elimi-
nisana u drugom kolu od Argentinke @izele Dulko.

Dukati predstavio novi prototip


“Doktor” dobio
novu igra~ku
MA DO NA DI KAM PI - po ~e tak tre }e fa ze na {eg
QO - Eki pa Du ka ti ja zva - takmi~ewa u Moto GP {am-
ni ~no je pred sta vi la pionatu i to }e biti isto-
prototip koji }e Valentino rij ski mo ment. Uz to,
Rosi voziti u predstoje}em Valentinov dolazak daje no-
Moto GP {ampionatu. Kao vi aspekt timu, jer svi znaju
{to se i o~e ki va lo, “Do - za {ta je on sposoban kada
ktor“ je osmislio farbawe je u pitawu poboq{awe mo-
svog novog motora i po tome tora, ali i pro{irewe na-
se razlikuje od onog na ko- {eg pro je kta - re kao je
jem }e se na}i wegov timski generalni menayer Dukati-
kolega Niki Hejden. Proto- ja Klaudio Domenikali.
tip “de zmo se di ~i G11“ Ro si je u Du ka ti do {ao
predstavqen je u Madoni di poslije sedam godina prove-
Kam piqo to kom tra di ci - denih u Jamahi, tokom kojih
onal nog “Wro om 2011“ de - je osvojio ~etiri titule u
{a vawa, na ko jem je Ro si najja~oj klasi, dok je pret-
imao svo je prvo zva ni ~no hodne tri osvojio kao voza~
obra}awe medijima i navi- Honde. “Doktor“ uz tih se-
Viktor Troicki FOTO: AGENCIJE
ja~ima od dolaska u Dukati. dam titula ima i po jednu
- Bi}e ovo godina velikih iz klasa do 125 i 250 kubi-
SIDNEJ - Poslije ~et- Nijemcem Florijanom Maje- nu u drugom kolu Australijen uzastopna poena i poslije 36 pro mje na, jer }e ozna ~i ti ka.
vrtfinala na prvom turniru rom. opena. minuta poveo sa 1:0 u setovima.
sezone, u Dohi, Viktor Troic- Dru gom po bje dom u dva Samim plasmanom me|u ~e- To je mogao da uradi i pri vo|-
ki oti{ao je korak daqe u mjeseca nad Francuzom Ri- tiri najboqa na turniru Seri- stvu 5:3, na servis Francuza, Rod Lejver, legendarni teniser
Sidneju i plasirao se u polu-
finale! Tamo }e igrati sa
{arom Gaskeom, Dejvis kup
heroj Srbije do{ao je na ko-
je 250, Tro icki je zaradio
21.950 dolara i 90 ATP poena,
ali se peti nosilac u Sidneju
nekako izvukao. “Nije to grend slem“
rak od fi na la u Si dne ju. na turniru na kojem je ukupan U dru gom se tu Gas ke je MELBURN - Rod Lejver je izjavio da, ~ak i da Rafael
Rezultati Gas ke je igrao mno go boqe nagradni fond 422.300 dolara. zna~ajno podigao nivo igre i Nadal u Australiji osvoji ~etvrti grend slem turnir u
nego u ~etvrtfinalu Bazela u Pro{le sezone Troic ki je poslije izgubqenog servisa i ni zu, to ne bi bio po dvig kao wegov “se zon ski“ grend
~etvrtfinala novembru pro{le godine, ali ispao u drugom kolu od Marko- vo|stva Troickog od 2:1, odmah slem. Australijanac je 1962. i 1969. trijumfovao na sva
je ponovo izgubio, ovog puta sa Bagdatisa, tako da je ve} za- je uspio da napravi “ribrejk“ ~etiri grend slem turnira, a Nadal je 2010. slavio na Ro-
U ~etvrtfinalu smotre u sa 6:4, 6:4. radio 70 ATP bodova, a za 2:2, odnosno da prvi put na lan Garosu, Vimbldonu i US openu.
Sidneju postignuti su eventualnim trijumfom u Si- me~u srpskom teniseru oduzme
sqede}i rezultati: Ale- - To bi bio mini-slem ili kako god `elite da ga zovete,
SQEDE]I dneju do{ao bi do novih 230 ser vis. Pri re zul ta tu 4:4 u ali nije grend slem. Meni je to po{lo sa rukom prije ~e-
ksandr Dolgopolov (Ukraji- rival Nijemac bodova. drugom setu, Troicki je sa dva
na) - @il Simon trde se tak go di na, a pri je me ne to se ni je do go di lo od
Majer U prvom setu Troicki (38. sjajna bekhenda do{ao do brejk
(Francuska) 4:6, 3:6, Er- 1930-ih, ta ko da to ni ka ko ni je la ko. Uko li ko Na dal
igra~ svijeta) je bio znatno lopte, {to je o~igledno debe-
nest Gulbis (Letonija, 3) - boqi i opasniji rival, sigur- lo po re me ti lo Gas kea (40.
osvoji Australijen open, ne `elim da omalova`im wego-
U polufinalu Troicki,
Sergeh Stahovski (Ukraji- ~etvrti nosilac u Si dneju, no je osvajao svoje servis gemo- ATP). Duplom servis gre{kom vo dostignu}e, to je ogromni uspjeh, ali mislim da osvo-
igra}e protiv Florijana Maje- ve, a pri re zultatu 2:2 Francuz je poklonio gem pro- ji ti ~e ti ri u ni zu to kom dvi je se zo ne ni je is to kao
na) 6:4, 6:4, Ri{ar Gaske
ra iz Wema~ke koji je razbio realizovao je drugu od tri uzas- tivniku, pa je Troicki dobio u~initi to u jednoj kalendarskoj godini -
(Francuska, 5) - Viktor
Italijana Potita Stara}ea u topne brejk lopte, poslije ~ega priliku da servira za me~. rekao je Rod Lejver.
Troicki (Srbija, 4) 4:6, FOTO: AGENCIJE
~etvrtfinalu - 6:4, 6:1. Bi}e to se nije osvrnuo do 6:4. Samo je Uradio je to vi{e nego sigur- On je obja snio da bi
4:6, Florijan Majer
prilika da se Troicki osveti pri vo|stvu srpskog asa od 5:4 nim servisima, a osmim asom tri jumf u Mel bur nu
(Wema~ka) - Potito Stara- bio samo prvi korak za
}e 6:4, 6:1. Majeru, trenutno 37. teniseru Gaske imao opasnih 0:30, ali je za vr{io je po sao pro tiv
svijeta, za poraz od prije godi- Troicki potom osvojio ~etiri vr{waka iz Francuske - 6:4. [panca.
- To bi bio kraj i po-
~e tak. Uko li ko bi
Srpkiwa pora`ena u polufinalu WTA turnira u Sidneju

Jovanovski zaustavqena
osvo jio Aus tra li jen
open, onda bi mogao da
“juri“ grend slem, qudi
to uvi jek ka `u na kon
SIDNEJ - Srpska teni- Li Na je pobjedom preki- ne. Nisam o~ekivala ovakav {to osvoje Australijen
serka Bojana Jovanovski ni- nu la naj du `i niz po bje da uspeh. Nadala sam se samo da open. To bi bio po ~e -
je us pje la da se pla si ra u mlade teniserke, koja zaosta- }u pro}i kvalifikacije, tako tak za wega - do dao je
finale WTA turnira u Si- je za kineskom teniserkom na da je ovo neverovatan rezultat Lejver. Rod Lejver
dneju po{to je pora`ena od WTA listi za ~ak 70 mjesta. za mene. U Melburn odlazim u
Kineskiwe Li Na sa 6:7 (5), Upra vo ta ~iweni ca ni je vrlo po zi ti vnom ra spo lo - Prvi grend slem sezone
3:6. obe}avala `estok duel, ali `ewu - rekla je Bojana Jova-
Osmi nosilac na turni- se Jovanovski lavovski bo- novski, svakako najprijatnije \okovi} tre}i nosilac
ru pobijedila je mladu Beo- rila i, u su{tini, nesre}no iznena|ewe u `enskom tenisu MEL BURN - Or ga ni za - {ao se i Vi ktor Tro ic ki
gra|anku poslije ta~no 100 izgubila prvi set u taj-brej- na po~etku 2011. godine. to ri Aus tra li jen ope na na 29. mjestu, dok }e Boja-
minuta igre. ku. Po sli je ta kvog {o ka obja vi li su lis te no si la - na Jovanovski, zbog dobrih
Srpska teniserka je pla- usli je dio je pad u igri U FINALU ca za prvi grend slem tur- rezultata, ove godine pres-
sma nom u po lu fi na le Si - srpske teniserke, koja je iz- Li Na i Kim nir u sezoni. ko~iti kvalifikacije.
dneja ostvarila svoj najve}i gubila i drugi set. Klajsters No vak \o ko vi} pos - Zva ni ~ni `ri jeb za Aus -
us pjeh u ka ri je ri, ~i me je - Krivo mi je {to nisam tavqen je za tre }eg no si - tra li jen open 2011. bi }e
osvo ji la 200 WTA bo do va, pobedila, ali sam dala sve od Li Na }e se u fi na lu oca mu{kog turnira, dok je odr`an u “Melburn parku”
poslije ~ega }e sko~iti na sebe. Imala sam prilike u sastati sa Belgijankom Kim Je le na Jan ko vi} se dmi u danas, a parove }e izvla~i-
rang-listi za 20 pozicija. prvom setu, ali ih nisam is- Klajsters koja je savladala `en skoj kon ku ren ci ji, a ti teniska legenda i neka-
Tako|e, Jovanovski }e zara- koristila. U drugom setu je Ruskiwu Alisu Klejbano- Bojana Ana Ivanovi} 19. da{wi svjet ski “broj
diti i 29.500 dolara. Li igrala dosta boqe od me- vu sa 4:6, 6:3, 7:6 (1). Jovanovski Me |u 32 “kos tu ra {a“ na - jedan“ Ivan Lendl.
50 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: ARHIVA
Fudbalski klub Slavija
Prihva}ene ostavke
ISTO^NO SARAJEVO - Na sjednici Upravnog odbora
Fudbalskog kluba Slavija usvojene su ostavke tri dosa-
da{wa ~lana ovog tijela: Sta{e Ko{arca, Verislava Sav-
~i}a i Nenada Mi{ovi}a. Ko{arac je ostavku podnio zbog
nezadovoqstva radom UO, dok su druga dva ~lana oti{la, ka-
ko su naveli, iz li~nih razloga.
“Upravni odbor FK Slavija izrazio je `aqewe zbog ovih
ostavki jer se radi o qudima koji su dali veliki doprinos
klubu. Zbog novonastale situacije u klubu dogovoreno je da
se sredinom februara odr`i sjednica Skup{tine kluba,
koja }e se osim imenovawa novih ~lanova UO, baviti i fi-
nansijskim planom za 2011. godinu, kao i izvje{tajem o ra-
du u prethodnoj godini“, stoji u saop{tewu portparola
kluba Gordane [arovi}.

Pripreme Rudar Prijedora


Prikqu~io se \ori}
PRI JE DOR - Fu dba le ri biti obavqena u Prijedoru.
Rudar Prijedora pripremaju - Sve je standardno, radi-
se za nastavak sezone, novih mo i hvatamo zalet. Nema no-
imena nema, a timu se u po- vih ime na. Ima ne ko li ko
nedjeqak, kako je i planira- igra ~a na pro bi, ali oni
no, prikqu~io i is ku sni jo{ ni su vri je dni po me na
vezista Zlatko \ori}. On je dok ne vi di mo odre |e ne
zbog pri va tnih oba ve za stvari. Radimo dva puta dne- Dragan Risti} (desno)
napustio Zvorni~ane
izostao sa prozivke, a uz do- vno, ujutru tr~imo na na{em
pu{tewe kluba kasnio je na stadionu, a poslijepodne ra- Drina iz Zvornika po~ela pripreme za proqe}ni dio prvenstva
po ~e tak pri pre ma. Tre ner di mo na te re ni ma “Su vi
Prijedor~ana Boris Gavran Prijedor” - rekao je Boris
is ti ~e da je atmo sfe ra u
klubu radna i da pripreme
teku po planu. Prva faza }e
Gavran, {ef stru~nog {ta-
ba Rudar Prijedora.
Trener Vojvodi}
obe}ao opstanak
@elim u ekipi samo spremne i zadovoqne igra~e. Zato ni ja ni uprava ne}emo praviti
smetwe nikome od igra~a koji na|u boqe uslove u nekom od klubova, rekao Vojvodi}
PI[E: DRAGO GAJI] - @elim vam puno sre}e izboriti opstanak u Premi- Zvornika. Da li }e to biti
drago.g@teol.net u pri pre mnom pe ri odu, da jer ligi. stara baza u Krupwu ili na
ZVORNIK - Prozivkom vas mi mo i|u po vre de i da - Uslov za to je ma ksi - dru gom mjes tu, odlu ~i }e
igra~a koju je obavio tre- {to spremniji u|ete u nas- malna pripremqenost igra- uprava.
ner Darko Vojvodi} po~ele ta vak prven stva. Mi iz ~a. Posebno }emo obratiti [to se ti ~e igra ~kog
su pri pre me fu dba le ra uprave kluba obe}avamo da pa`wu na fi zi ~ku spre mu kadra, prozivci se nisu oda-
Zlatko \ori} FOTO: ARHIVA Drine za nastavak prven- }emo do po~etka proqe}nog jer je nespremnost ekipe bi- zvali Dragan Risti}, dosa-
stva u Premijer ligi BiH. dijela prvenstva izmiriti la glavni uzrok lo{eg pla- da{wi ka pi ten, i Ogwen
Turnir “Novi Grad 2011“ za os ta le oba ve ze pre ma sma na u je sewem di je lu \el mi}, ko ji su pos ti gli
Igra ~i ma su se po tom
Pobjednik obratili Miodrag Jevti},
predsjednik Upravnog odbo-
igra~ima - rekao je Jevti}.
Dar ko Voj vo di} je poz -
prvenstva. @elim u ekipi
sa mo spre mne i za do voqne
dogovor o prelasku u ekipu
Zvijezde iz Grada~ca. Trener
Jo{ne Kostajnica ra, i Jo van To mi}, ~lan
uprave kluba.
dravqaju}i igra~e ponovio
da je ubije|en da }e Drina
igra~e. Zato ni ja ni uprava
ne}emo praviti smetwe ni-
Vojvodi} ne ra~una na uslu-
ge Vedrana Papovi}a, a Sve-
NOVI GRAD - Pobjednik Petog novogodi{weg turnira u ko me od igra ~a ko ji na |u to za ru Vu ka {i no vi }u }e
malom fudbalu “Novi Grad 2011“ je ekipa Jo{ne Kostajnica, Duga~ak spisak `eqa boqe uslove u nekom od klu- biti ponu|eno neko od mjes-
koja je u finalu savladala sastav “Bobana-transporta“ rezulta- bova - naglasio je Vojvodi}. ta u stru~nom {tabu. Novi-
tom 3:1. Me|u najzvu~nijim poja~awima Drine u proqe}nom dijelu
sta ri igra~ je Mi ro slav
Tre}e mjesto osvojio je tim OKI Bawaluka po{to je golo- prvenstva su Aleksandar Kiki}, ~lan Rudara iz Prijedora, koji DO 1. FEBRUARA Jevti}, koji se oporavio od
vima ~etvorostrukog strijelca Nikole Zeca pobijedio sa 4:3 je navodno spreman da do|e u Zvornik, ali se ~eka odgovor
Prijedor~ana, i Nedad Ze~evi}, sada{wi ~lan Leotara iz
treninzi u Tr{i}u povrede. Na prvoj prozivci
“God i ]ele“. nisu se pojavili ni Roberto
Epitet najboqeg igra~a ponio je Sr|an Toma{evi} (Jo- Trebiwa. Dogovor je postignut sa Radanom Muminovi}em, igra-
Do 1. februara Drina }e Karvaqo ni Nemawa Obra-
{ne Kostajnica), dok su iz redova OKI Bawaluka najuspje- ~em Proletera iz Tesli}a, i Igorom Le`aji}em, igra~em Sre-
tre ni ra ti na igra li {tu dovi}, ali se o~ekuje da oni
{niji golman Bojan Dobrijevi} i prvi strijelac turnira, ma iz Jakova. Na listi `eqa Drine su i Jasmin Jaranovi} iz
Podriwa u Tr{i}u, a od tog sigurno nastave saradwu sa
pomenuti Nikola Zec, sa {est pogodaka. Prvoplasiranoj Lukavca, \or|e [u{a, Milan Galin i jo{ jedan {pic igra~.
da na }e ra di ti ne gdje van Drinom.
ekipi uru~ena je nov~ana nagrada u iznosu od 2.400 maraka,
drugoplasiranoj 700, a tre}eplasiranoj 300. N. \. Luka Petrovi}, novi predsjednik Leotara, optimista
@eqa jak i evropski Leotar
FOTO: ARHIVA

Prijateqski me~ veterana


Omladinac slavio TRE BIWE - Lu ka Pe -
tro vi}, no vi pred sje dnik
Pe tro vi} ni je krio da
bi opet rado volio da vidi
zbijediti uslove za rad, {to
zahtijeva pomalo strpqewa i
u Gradi{ci KO ZARA
OMLADINAC
3
4
Upra vnog odbo ra FK Le -
otar, ve} je krenuo u akciju
Leotar na evropskoj sceni.
- @e lim kva li te tan
voqe. Ne sumwam u us pje -
{nost na {eg ra da. Ve oma
BAWALU KA - Ve te ra ni pa prikupqa svaku infor- tim, ispuwene tribine “Po- brzo }e slijediti i redovna
Balon u Gradi{ci.
Omladinca gostovali su kod Gledalaca: 50. maciju kako bi detaqno sa- lica“. Jedan od na{ih veli- sjednica Skup{tine klu-
vr{waka iz Kozare u Gradi- Sudija: Radovan Erceg (Bawaluka). gledao poslovawe kluba. kih za da ta ka je i ure |ewe ba, ali i niz aktivnos-
{koj i odi gra li tra di ci - KOZARA: Gigovi}, Kumi}, Ostoji} 1, - Ne krijem da `elim jak stadiona, koji je bio i os- ti kako bi se Leotaru
onal nu pri ja teqsku Kukavica, Pavlovi}, Marjanovi} 1, Ga- Le otar, pa }u u~i ni ti sve tao mjesto svih na{ih uspje- vratili stari sjaj i
utakmicu u kojoj su slavili ji} 1, D. Dostani}, O. Dostani}.
Trener: Vlado Marjanovi}. kako bi Leotar ponovo bio ha, do ko jih smo do la zi li ugled. Svi mi ko ji
4:3. OMLADINAC: N. Kne`evi}, @. Kne- klub iz vrha premijerliga- slo`nim radom. budemo u klubu }emo
- Bilo je ovo jo{ jedno u `evi} 1, M. ]etojevi}, P. ]etojevi} 1, {kog fudbala. Sre}an sam raditi bez odmora.
nizu dru`ewa s na{im dra- \uki} 1, Rosi} 1, Vukovi}, Ostoji}, ]u-
{to }u imati podr{ku dosa- PRIPREME Do po~etka prven-
lum, Dejanovi}, Gveri}.
gim prijateqima iz Gradi- Trener: Momo Kquni}. da{weg pred sje dni ka Vla - po~iwu 17. januara stva ima dovoqno
{ke, a po sli je sve ga dislava Vladi~i}a, sa kojim vre me na da se
odigrano je “tre}e poluvri- ge DIPO - rekao je trener je zadovoqstvo raditi, ali i Petrovi} je svjestan da planovi ostvare
jeme“ uz bogatu trpezu i pi- veterana Omladinca Momo zbog pomo}i svih dobrona- je pred wim veliki posao i - zavr{io je Pe-
}e. Do kra ja ja nu ara Kquni}. mjernih qudi koji su uz Le- trud, ali smatra da }e se sve trovi}. ^. M.
pla ni ra mo da ode mo u Utakmica je odigrana u ba- otar kada je te{ko - rekao je to jednog dana isplatiti.
Gorwe Podgradce i odigra- lonu u Gradi{ci pred oko jedan od najmla|ih predsje- - Sedamnaestog januara Vladislav Vladi~i}
mo me~ protiv veterana Slo- 50 gledalaca. Z. V. dnika trebiwskog kluba. po~iwu pripreme, treba obe- poma`e klubu
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 51

Kriza i daqe trese redove engleskog premijerliga{a Liverpula Nevoqe za igra~a Kardifa
Uhap{en Belami
Dalgli{: Vidim KARDIF - Fudbaler Krejg Belami ne mo`e bez proble-
ma, ni na terenu ni van wega. U centru glavnog grada Vel-
sa pretu~ena su dvojica mladi}a (20 i 26 godina), a uhap{en
je fudbaler Kardifa. Nanesene su im povrede glave, koje

boqe dane za klub


Ovo je o~igledno veliki izazov, a te{ko je kada se u|e u novi posao bez ikakve
nisu zahtijevale wihov ostanak u bolnici.
- Uhap{eno je 31-godi{we lice pod sumwom za napad i za-
dr`ano je radi ispitivawa - stoji u policijskom saop-
{tewu, a mediji prenose da je rije~ o Belamiju.
Portparol Kardifa je tim povodom izjavio:
pripreme. Znak koji ohrabruje je samopouzdawe fudbalera, rekao Dalgli{ - Poznato nam je da je jedan na{ igra~ bio umije{an u tu~u
minulog vikenda. Ipak, ne bi bilo umjesno da komentari-
FOTO: AGENCIJE

{emo dok traje policijska istraga.

Togoancu smeta konkurencija


Adebajor `eli u Real
MAN ^ES TER - Ema nu el ima znatno vi{e ciqeve, `e-
Adebajor je svjestan da }e do- li da pos ta ne igra~ Re al
las kom Edi na Yeka ima ti Madrida. “Kraqevski klub“
sve mawe prostora u prvom mo ra da po pu ni pra zni nu
timu Man~ester Sitija, pa je nas ta lu po vre dom Gon za la
spre man da po tra `i no vu Iguaina, a Adebajor je quba-
sredinu. zno sam ponudio svoje usluge
Za wegove usluge zaintere- i ne bi trebalo da ~udi uko-
sovani su ~elnici Juventusa, liko i uspije da se nametne
ali re pre zen ta ti vac To ga @ozeu Muriwu.

Real Madrid bez napada~a


Iguain operisao le|a
MADRID - Reprezentativac Argentine Gonzalo Iguain
odsustvova}e sa terena do kraja sezone, jer je podvrgnut
operaciji le|a, potvr|eno je u “kraqevskom klubu“.
- Iguain }e se za dva mjeseca vratiti treninzima, poslije
dva mjeseca }e igrati, ali }e tek na po~etku sqede}e sezone
biti 100 odsto spreman. To je o~ekivano, nisam ni ra~unao
Keni Dalgli{,
trener Liverpula na wega, pa nisam razo~aran - rekao je trener Madri|ana
@oze Muriwo.
LIVERPUL - Fudbal- boqe vrijeme. Dalgli{ pri- Menayer “redsa“ je u Ble- Tabela Iguain je ove sezone odigrao 18 utakmica i postigao de-
skom klubu Liverpul nikako znaje da se susreo sa “te{kim kpulu drugi put sjedio na klu- 1. Man~ester j. 20 12 8 0 43:19 44 set golova.
da krene. Klub svijetle tra- nasqedstvom“ od Roja Hoysona pi Liverpula. Debitovao je u 2. Man~ester S. 22 12 6 4 33:16 42 Zvani~no najboqi trener na svijetu u 2010. godini izjavio
dicije nalazi se na dnu am- i svoj zadatak vidi kao veliki nedjequ u FA kupu na “Old 3. Arsenal 21 12 4 5 42:22 40 je da ne o~ekuje od uprave kluba poja~awe u ovom prelaznom
bisa ove sezone, a ekipi sa izazov. Trafordu“ protiv Man~ester 4. Totenhem 21 10 6 5 31:25 36
roku, ali da zbog toga nije u sva|i sa vrhom “kraqevskog
“Enfilda“ nije pomogla ni “REDSI“ junajteda (0:1), a jedini gol 5. ^elzi 21 10 5 6 36:19 35
kluba“.
promjena trenera, kada je postigao je Rajan Gigs iz pe- - Ve}ina kvalitetnih klubova ima mnogo napada~a u svo-
pora`eni 6. Sanderlend 22 8 9 5 25:22 33
umjesto Roja Hoysona do{la nala u drugom minutu. jim ekipama. Arsenal ima petoricu, Milan ima Zlatana
le gen da klu ba Ke ni Dal -
od Blekpula sa 1:2 - Razo~arani smo jer smo iz
7. Bolton 22 7 9 6 34:29 30
Ibrahimovi}a, Robiwa i Pata, a mi sada imamo samo Kari-
8. Wukasl 21 8 4 9 34:31 28
gli{. - Ovo je o~igledno veliki utakmice u Blekpulu iza{li ma Ben ze mu. Ali ta ko je, ne pos to ji sa vr{e na eki pa -
9. Blekpul 20 8 4 8 29:33 28
U odgo|enoj utakmici en- izazov, a te{ko je kada se u|e u bez ijednog boda. Imali smo zakqu~io je Muriwo.
10. Blekburn 22 8 4 10 29:35 28

FOTO: AGENCIJE
gleskog fudbalskog {ampi- novi posao bez ikakve pripre- dobar start i Fernando je do-
11. Stouk 21 8 3 10 26:26 27
onata Liverpul je kao gost me. Znak koji ohrabruje je sa- bro zavr{io napad. Prvi gol
12. Everton 21 5 10 6 23:25 25
pora`en od Blekpula sa 1:2, mo po uz dawe fu dba le ra. protivnika je proistekao iz
Mislim da su svi pokazali na{eg lo{eg pasa. Imali smo 13. Liverpul 21 7 4 10 25:29 25
{to je bio deseti poraz “red-
sa“ u 21 odigranoj utakmici privr`enost klubu, samo fale pozitivnih momenata, ali naj- 14. Fulam 21 4 10 7 22:24 22

ove sezone! Ostvarene su samo rezultati. Postoje stvari koje pozitivnije je to {to su igra~i 15. Birmingem 20 4 10 6 20:25 22
dvije pobjede u skoro 13 mjese- mo`emo da rije{imo i ako rije{eni da poboq{aju stvari 16. VBA 21 6 4 11 26:39 22
ci! uspijemo, bi}e boqe - ubije|en - smatra legenda Liverpula. 17. Vulverhem. 21 6 3 12 21:34 21
Kormilar Liverpula ka- je Dalgli{, koji je razo~aran Od go |e ni me~ 19. ko la: 18. Aston Vila 21 5 6 10 23:38 21
`e da se ekipa suo~ava sa te- na~inom na koji je Liverpul Blekpul - Liverpul 2:1 (Fle- 19. Vigan 21 4 9 8 18:33 21
{kim trenucima, ali vidi pora`en od Blekpula. ~er u 12, Kembel 69 - Tores 3). 20. Vest Hem 22 4 8 10 22:38 20

Jozef Sep Blater, predsjednik Svjetske fudbalske federacije

Primera najboqa na svijetu


CI RIH - Pred sje dnik prva ka Evro pe, mi lan skog tako|e ima najve}i broj lo- Blater je rekao da je ne-
Svjetske fudbalske federa- Intera. kal nih igra ~a - ka zao je prisustvo igra~a iz Premijer
cije (FIFA) Jozef Sep Bla- ENGLE- predsjednik FIFA. lige u najboqem sastavu poka- Gonzalo Iguain
(Real Madrid)
ter izjavio je da smatra da je ZI zalo da je nekada najja~a liga
{panska Primera najboqa ipak izgubila na kvalitetu. Liga kup Engleske
liga na svijetu.
mogu da - Pre mi jer li ga je naj -
[vaj ca rac tvrdi da bi
klu bo vi iz en gles ke Pre -
- Gledaju}i najboqih 11,
to je svakako najja~a liga na
boqe reklamirana liga na
svijetu. To je dobra liga, sa
Ipsvi~ u}utkao “topove“
mijer lige mogli dosta da svijetu - rekao je Blater. dobrim igra~ima, ali kada LONDON - Ipsvi~ je sa- “Tra kto ris ti“ su dru go
na u~e od svo jih ko le ga iz - A ka da po gle da te uzme te u ob zir da ni je dan vladao favorizovani Arse- poluvrijeme odigrali kao u
[pa ni je. Svo ju tvrdwu startnu pos tavu nacional - igra~ nije uspio da se na|e u nal sa 1:0 u prvom du elu tran su, pa je na tre nut ke
Bla ter je obra zlo `io nog ti ma [pani je, ko ji je najboqem sastavu, mo`da bi polufinala Liga kupa. Tim bilo te{ko povjerovati da
~iwenicom da se me|u naj- osvo jio Svjet sko trebalo da razmisle da iz ^empion{ipa, koji je sa- se ovaj tim tre nu tno bo ri
boqih 11 igra ~a za 2010. prven stvo, svi ne{to promijene - mo ne ko li ko da na ra ni je za opstanak u ^empion{i-
go di nu po izbo ru FI FA i igra ju fu dbal u rekao je [vajca- primio sedam golova od ^el- pu. Hrabro, brzo i jednosta-
FIFPro nalazi osam igra~a [paniji. rac. zija, slavio je protiv kandi- vno su igrali doma}i, dok
koji igraju u [paniji, kao [pan ska da ta za ti tu lu u Pre mi jer je odbrana “tobyija“ pravi-
i da je [pa ni ja svjet ski liga ligi. U prvom poluvremenu la gre {ku za gre {kom.
prvak. nije bilo golova, barem ne Upravo iz jedne takve sti-
Me |u ide al nih je da na - priznatih, Ipsvi~ je uspio gao je i pogodak za Ipsvi~.
est, nalazi se {est igra~a da ubaci loptu u mre`u pred Ar se nal }e ipak ima ti
iz Bar se lo ne i dvo ji ca iz sam kraj prvog dijela igre, {ansu da pro|e daqe, jer se
ma drid skog Re ala, dok su ali je sudija poni{tio po- re van{ igra na wiho vim
preostala trojica ~lanovi Jozef Sep Blater godak zbog ofsajda. “Emiratima“.
52 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Dragan Stojkovi} Piksi bio gost Fudbalskog saveza Srbije

"Prosine~ki osve`ewe za
Drago mi je {to je jedan igra~ iz onako
dobre generacije Zvezde postao wen
trener i preuzeo odgovornost. Sama
pojava Prosine~kog na trenerskoj klupi
me raduje, rekao Stojkovi}
BEOGRAD - Trener fu- {log vijeka u Crvenoj zvez-
dbalskog {ampiona Japana di.
Na go je Dra gan Stoj ko vi} - Robi predstavqa osve-
Pi ksi re kao je da mu je `ewe za srpski fudbal. Vi-
drago {to je wegov biv{i de }e mo ka kvi }e mu bi ti
saigra~ Robert Prosine~ki rezultati, a nadam se da }e
postao trener Crvene zvez- Zvezda po~eti da igra dobar
de. Stojkovi} je dodao da za fu dbal - do dao je biv {i
sa da ne ra zmi{qa o pre - predsjednik FSS i Crvene
uzi mawu ne kog evrop skog zvezde.
kluba. Stojkovi} je rekao i da
- Drago mi je {to je je- zna da je stawe u srpskom
dan igra~ iz onako dobre ge- fudbalu daleko od idealnog,
ne ra ci je Zvez de iz 1991. ali da se nada boqoj budu-
godine postao wen trener i }nosti.
preuzeo od go vor nost. Sa ma - Ova kvo stawe ni ko ga
pojava Prosine~kog na tre- ne os tavqa ra vno du {nim.
nerskoj klupi me raduje, ali Potrebno je mno go zno ja i
~eka ga |avolski te`ak po- truda da se sve dovede na ne-
sao. Ne poznajem wegov tre- ki za do voqava ju }i ni vo.
ner ski rad, ali i Mo ra i da pos to ji po {to - Dragan Stojkovi} FOTO: GLAS SRPSKE
Prosine~kom i Zvezdi `e- vawe me|u svim akterima u
zemqi koja po~iva na po{to- rijere. titke... Lepo je kada vam ~es-
lim sve najboqe - rekao je takmi~ewu - istakao je on.
Stojkovi} u razgovoru sa no- Stojkovi}, biv{i fudba-
vawu. Drago mi je {to mogu - Uspeh iz pro{le godine tita Gvardiola koji je hit u Srpski
da spro vo dim u de lo ne ke je i obaveza za novu sezonu, svetu i sa Barselonom pos-
vi na ri ma u pros to ri ja ma ler i pred sje dnik Crve ne
svoje ideje - kazao je popular- jer smo postavili neke nove tavqa nove standarde. Qudi
fudbal
Fudbalskog saveza Srbije u zvezde, pro{le godine je kao
ni Piksi. standarde. @elim da pono- su pokazali po{tovawe pre-
Beogradu. trener Nagoje postao prvak Komentari{u}i stawe u
Na go ji je to bi la prva vimo uspeh u prvenstvu Japa- ma na{im rezultatima - re-
Prosine~ki i Stojkovi} Japana. srpskom fudbalu, Piksi
titula {ampiona Japana, a na, a ve} u martu nas ~eka i kao je Stojkovi} i dodao da
su igra li za je dno kra jem - U`i vam u ovom po slu ka`e da ono nije sjajno,
Stojkovi} je u tom klubu pro- Liga {ampiona Azije. Bilo mu je na uspjehu ~estitao i
osam de se tih go di na pro - koji je kreativan i radim u jer je kvalitet veoma ni-
veo i veliki dio igra~ke ka- bi lepo da se okitimo i tom li~no predsjednik FIFA Jo-
zak i daleko je od evrop-
titulom - istakao je Stojko- zef Sep Blater.
skih standarda.
Li~na karta vi}. Uspjeh sa Nagojom za so-
- Vidim da fudbalska or-
bom je povukao i logi~no pi-
NA USPJESIMA ganizacija dosta radi na
Ime i prezime: Dragan Stojkovi} tawe o nastavku trenerske
mu ~estitao i Sep poboq{awu infrastru-
Nadimak: Piksi karijere.
Blater kture, ali je najva`nije da
Datum i mjesto ro|ewa: 3. mart 1965. godine u Ni{u - Ni sam pre vi {e ra -
se stvore igra~i koji }e
Pozicija u timu: ofanzivni vezni zmi{qao o trenerskoj budu-
mo}i da odgovore svim ve-
Visina: 175 cm Srpski trener priznao je }nos ti. Ne ki even tu al ni,
likim izazovima na me|u-
Klubovi: Radni~ki, Crvena zvezda, Olimpik Marseq, Vero- da su mu na nedavnoj sve~a- novi klub mora da mi pred-
narodnoj sceni. Bez toga
na, Nagoja. nos ti u sje di {tu Svjet ske stavqa izazov i da nam se po-
na{i klubovi ne mogu da
Reprezentacija: SFR Jugoslavija 84 (15) fudbalske federacije (FIFA) klope ambicije. Ne bih i{ao
ra~unaju da }e imati zna-
Trenerska karijera: Nagoja. u [vaj car skoj ~es ti ta li da treniram bilo koji klub u
~ajniju ulogu u evropskim
Biv{e funkcije: Predsjednik FS Srbije i Crne Gore, pred- mnogi poznati qudi iz ovog Evropi, jer trenutno u`ivam
kupovima - kazao je Stoj-
sjednik FK Crvena zvezda sporta. u japanskoj ligi - zakqu~io je
kovi}.
- Prijale su mi sve ~es- Stojkovi}.

[panski Kup kraqa Engleski selektor Fabio Kapelo dobija pomo}nika


Het-trik Mesija
MADRID - Fudbaleri Barselone stekli su nedosti`nu
prednost u prvoj utakmici ~etvrtfinala {panskog Kupa
Prvi kandidat Alan [irer
LON DON - En gles ki generalni sekretar Fudbal- stru~waku istekne ugovor, a je doveo Horna u tu organi-
kraqa, po{to su na “Nou Kampu“ pobijedili Betis sa 5:0.
fudbalski trener radi}e u skog saveza (FA) Aleks Horn. radio bi i sa mla|im sele- zaciju, rekao je da bi krajem
Trostruki strijelac bio je Leo Mesi, ~etvrti gol postigao
stru~nom {tabu reprezenta- Novi trener bi mogao da kcijama, ukqu~uju}i i mladu februara stru~ni {tab re-
je Pedro, a peti Keita. Betis se u prvom poluvremenu dobro
cije Engleske sa selektorom zamijeni Kapela na mjestu reprezentaciju koju predvodi prezentacije mogao da dobi-
dr`ao i poklekao je tek krajem poluvremena, kada je Leo
Fabijom Kapelom, rekao je selektora, kada italijanskom Stjuart Pirs. FA }e novog je novog ~lana.
Mesi dao prvi gol za Katalonce.
tre ne ra ukqu~i ti u rad sa - O~e ku jem da }e mo do
FOTO: AGENCIJE

Rezultati: Viqareal - Seviqa 3:3 (Kani 24, Rosi 29, Ruben


stru ~nim {ta bom kra jem kra ja fe bru ara obja vi ti
55 - Negredo 39, 60, Aleksis 88), Barselona - Betis 5:0 (Me-
sqede }eg mje se ca, a “Skaj ime trenera. Mislim da nam
si 44, 62, 73, Pedro 76, Keita). Sino} su igrali: Almerija -
sport“ pre no si da je na jo - treba pomo} u mnogim stva-
Deportivo, Real Madrid - Atletiko Madrid.
zbiqni ji kan di dat biv {i ri ma. Mla di tre ner mo `e
re pre zen ta ti vac En gles ke mnogo da nau~i od Fabija,
Kup Italije Alan [irer. ali i od Pirsa i selektora
Tandem ide daqe PIRS
reprezentacije do 17 godina
Yona Pi ko ka - is ta kao je
RIM - Odigrane su dvije Inter - \enova 3:2 (Eto 15, kandidat za Bruking.
utakmice osmine finala Ku- 43, Mariga 59 - Harja 54 pe- olimpijsku selekciju Me di ji na vo de da je
pa Italije, a prolaz u idu}u nal, Sku li 90). Si no} su Stjuart Pirs najozbiqniji
rundu obezbijedili su Paler- igrali Juventus - Katanija), - Imamo kandidata, ali kan di dat za se le kto ra re -
mo i Inter. Napoli - Bolowa (18. januar), ne}u da otkrijem o kome se prezentacije Velike Brita-
Rezultati osmine finala Sampdorija - Udineze, Roma - radi - rekao je Horn. ni je na Olim pij skim
Kupa Italije: Palermo - Kje- Lacio (19. januara) i Milan - Direktor razvoja fudba- igrama u Londonu 2012. go-
vo 1:0 (Mi ko li 80 pe nal), Bari (20. januar). Alen [irer la u FA Trevor Bruking, koji dine.
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 53

Jo{ jedna TV voditeqka u{la u svla~ionicu Real Madrida

Lara zaludila Serhija Ramosa


Fotoreporteri su je snimili u zagrqaju
defanzivca i reprezentativca “crvene
furije“ Serhija Ramosa, {to zna~i da
su tako golman “kraqevskog kluba“
Iker Kasiqas i wegova djevojka Sara
Karbonero dobili “opasnu“ konkurenciju
MA DRID - Mla da i Sa ra Kar bo ne ro do bi li
pre li je pa TV vo di teqka “opasnu“ konkurenciju. No-
Lara Alvarez nije dugo na va TV voditeqka prosto je
televizijskim ekranima, a zaludjela [paniju!
ve} je u{la u visoko {pan- La ra Al va rez je 24-go -
sko fudbalsko dru{tvo. di{wa {pan ska qepo ti ca
Fo to re por te ri su je koju je nedavno anga`ovala
snimili u zagrqaju defan- La Sexta, televizijska stani-
ziv ca i re pre zen ta tiv ca ca na kojoj je prve profesi-
“crvene furije“ Serhija Ra- onalne korake napravila i
mosa, {to zna~i da su tako Sara Karbonero, slu`beno
golman “kraqevskog kluba“ najseksepilnija svjetska TV
Iker Kasiqas voditeqka i djevojka golma-
i wego va na [panije i Real Madrida
djevojka Ikera Kasiqasa koja trenu-
tno radi za Telecinco.
FOTO: AGENCIJE

Na ime, de fan ziv ca


“kraqevskog kluba“ su foto-
reporteri uhvatili nespre-
mnog dok je izla zio iz
jednog madridskog restora-
Lara Alvarez FOTO: AGENCIJE
na u zagrqaju prelijepe
La re, ko ja }e sa da za osmijehe na lice dok slu{aju - Sva ko od igra ~a ima
svoje sportske vijesti vijesti o svojim omiqenim pravo na privatni `ivot i
tako|e imati infor- sportistima i klubovima. to je sve normalno. Ne znam
macije iz prve ruke. zbog ~ega se podigla tolika
Prekrasna La-
MURIWO
pompa za Serhijem i Larom.
ra ve} ima televi- `eli mir @elim mir u svla~ionici -
zij skog is kus tva u svla~ionici rekao je Muriwo.
jer je na Telemadri- Serhio Ramos nije `elio Povodom “neo~ekivane
du radila kao ure- da komentari{e novu vezu i konkurencije“ nije se oglasio
dnica i voditeqka, a pratiqu, vje{to se sakrivao ni Iker Kasiqas, kojeg su
{panske navija~e po- od novinara. Zato se oglasio {panski novinari pitali {ta
sebno veseli ~iwenica wegov trener Portugalac @o- misli o vezi Serhija i Lare.
da Sara vi{e ne}e biti ze Muriwo, koji je istakao da Golman Madri|ana se samo
jedino sportsko televizij- novinari treba da “ostave na osmijehnuo i pro{ao pored
Serhio sko lice koje }e im mamiti miru“ wegove fudbalere. predstavnika “sedme sile“.
Ramos

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Promjenqivo Beograd Boris


DMITRA[INOVI]
obla~no Subotica Maks. 11 oC direktor
U Srbiji }e biti pro- Min. 6 oC Mirjana KUSMUK
Bijeqina mjenqivo obla~no, a to- glavni i odgovorni urednik
Bawaluka Doboj kom dana mogu}i su kra}i Novi Sad
Darko GAVRILOVI] (zamjenik
Tuzla sun~ani periodi. Mini- glavnog i odgovornog urednika)
malne dnevne temperatu- Sandra MILETI]
re kreta}e se od -2 na (novosti)
Zvornik Dragana ]OSI]
planinama, u ostalim (dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Zenica Beograd Daliborka SEKULI]
Toplije krajevima od 2 do 6, a
(biznis)
maksimalne od 5 do 7 na Mehmed DIZDAR
U Republici Srpskoj uju- Sarajevo planinama, u ostalim (hronika)
tro i tokom prijepodneva krajevima od 10 do 14 Vawa POPOVI]
bi}e magle i pove}ane niske (panorama)
stepeni Celzijusa. Tawa MILAKOVI]
obla~nosti, a na planinama i (Srbija, region)
u Hercegovini prete`no ve- Mostar Novi Pazar Ni{ Milenko KINDL
dro, uz malu ili umjerenu (svijet)
Neda SIMI]-@ERAJI]
obla~nost. Tokom dana prom- (kultura)
jenqivo obla~no sa du`im Darko GRABOVAC
sun~anim periodima i toplije, Nik{i} (Bawaluka)
osim u krajevima sa du`im za-
Bawaluka Slavko BASARA
Pri{tina
14 oC
(sport)
dr`avawem magle. Duva}e Trebiwe Maks. Podgorica Tihomir GA^I]
slab, prete`no zapadni vje- Min. 2 oC (tehni~ka)
tar. Jutarwa temperatura Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ
vazduha -3 na pojedinim viso- NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici
kraj Drvara, 31. jula 1943. godine.
ravnima, u ostalim krajeva od Evropske metropole Od 15. septembra 1992. godine od-
0 do 6, a dnevna od 7 do 12, Budimpe{ta 10 London 10 Prag 10 lukom Narodne skup{tine RS izlazi
Amsterdam 7 kao dnevni list Republike Srpske.
lokalno na sjeveru i na jugu do Bukure{t 8 Madrid 11 Rim 13
Atina 14 Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5.
16 stepeni Celzijusa. Carigrad 9 Minhen 10 Sofija 5
Berlin 10 maja 2003. godine.
Be~ 11 Dablin 8 Moskva -4 Stokholm -5
Bratislava 11 Kopenhagen 3 Oslo -4 Var{ava 3 e-mail: dopisnik@glassrpske.com
Brisel 10 Lisabon 12 Pariz 12 @eneva 9 marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marke-
ting: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka
551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
54 petak, 14. januar 2011. GLAS SRPSKE

Antena
Kako ja ka`em Bermudski trougao
Uloge: Dajan Kiton, Uloge: Naomi Vots,
50
22 00 Mendi Mor, Nil Hopkins,
Pajper Perabo
23 Sam Behrens,
Suzana Tompson
RTRS Re`ija: Majkl Leman RTRS Re`ija: Ian Tojnton
Dajan Kiton je maj- Poslije misteriozne oluje u Karibima koja
KABLOVSKA ka ko ja k}er ka ma na - po ta pa brod, po ro di ca Ever man se na {la za -
mje {ta i mom ke i robqena na pustom ostrvu u drugoj dimenziji. Do
mu `e ve. Pos to ji li ovog wihovog boravi{ta odvela ih je grupa in-
ijedna djevojka koja bi teligentnih delfina.
B 92 to zaista trpjela? Na-
6.00 Jutarwi program 18.00 Super genije kon {to je us pje {no
10.00 Vijesti 18.30 Vijesti udala svoje prve dvije
10.30 Super genije 19.00 Sun|er Bob, crtani k}erke, Dafne Vajlder
11.00 Otka~ena istorija film ku je plan ka ko da
12.00 Udar, film 20.00 Robinzon Kruso, “zbri ne” i svo ju naj -
14.00 Robinzon Kruso, serija mla|u k}erku koja nema
serija 21.00 Udar 2, film sre}e u qubavi. Mili,
15.00 Najboqe godine, 23.00 Vijesti koja je ve} pre{la dva-
serija 23.30 Prerijska groznica, desetu, ~ini se da pri-
16.00 Vijesti film vla~i samo “neprikladne” mu{karce - o`ewene,
16.30 Sportski pregled 1.00 Otka~ena istorija nevjerne i one “u ormaru”. Dafne odlu~i da uzme
16.50 Najboqe godine, serija - Info stvar u svoje ruke i stavqa oglas u novine, te sama

Fox Crime
intervjui{e potencijalne partnere za vlastitu
k}erku. Wen izbor pada na mladog Yejsona. Mili
se u me|uvremenu spetqala sa Yonijem, zgodnim
6.50 Metlok 17.40 Prevaranti muzi~arem koji wenoj majci i nije ba{ po voqi. I
7.35 Brojevi 18.30 Rexenesis dok ona va`e svoje opcije, wena se majka po~iwe
8.20 Wujor{ki 19.10 Bjekstvo iz zatvora pitati je li u redu da svoj `ivot pro`ivqava kroz
plavci 20.05 Brojevi `ivote vlastitih k}erki, odnosno mo`e li se ona
9.10 Distrikt 20.45 Nestali u 60. godini `ivota ponovo zaqubiti?
9.55 Odjeqewe 21.30 Zlo~ina~ki
10.45 Bouns umovi
11.30 Prevaranti 22.20 Zlo~ina~ki
12.20 Rexenesis
13.05 Brojevi 23.10
umovi
Bouns
RTRS BN RTS 1 RTS 2
13.55 Wujor{ki 23.55 Zlo~ina~ki 6.00 Jutarwi 7.00 Muzi~ki {ou 6.00 Vijesti 6.00 Koncert
plavci umovi program Sne`ane 6.05 Jutarwi za dobro jutro
14.40 Distrikt 0.40 Bjekstvo iz zatvora 9.00 Vijesti program 6.40 U zdravom tijelu
15.30 Bouns 1.20 Rexenesis 9.10 Nodi, \uri{i} 8.00 Dnevnik 7.00 Kuvati srcem
16.15 Nestali 2.00 Zlo~ina~ki crtani 8.00 Muzi~ki {ou 8.10 Jutarwi program 7.30 [umska {kola,
17.05 Odjeqewe umovi film Vere Matovi} 9.00 Boqi `ivot, crtani film

Fox Life
9.20 Stvoriteqeva serija 7.35 Pepa prase,
igra, 9.00 Muzi~ki 9.30 U zdravom tijelu crtani film
7.00 Ko `iv ko mrtav 18.50 Svi gradona~elnikovi film {ou Ere 10.00 Vijesti 7.40 Metro Erni,
7.50 Svita qudi 11.00 Karmelita, Ojdani}a 10.05 Razglednica crtani film
8.40 Kako sam 19.30 Doktor Haus serija 10.30 Na skriveno 7.50 Spajdermen,
12.00 Dnevnik 10.00 Od zlata te vodim mjesto crtani film
upoznao 20.20 Razvedeni
va{u majku Gari 12.10 Novogodi{wi jabuka, 11.00 Vijesti 8.10 Aleks,
9.00 Doktor Haus 20.50 Kako sam koncert film 11.05 O~ajne doma}ice, crtani film
10.00 Porodi~na upoznao Bawalu~ke serija 8.20 Maks i dru{tvo,
filharmonije 11.50 Profesionalac, 12.00 Dnevnik
praksa va{u majku film
10.40 Ko `iv ko mrtav 21.00 Da draga 13.10 Tajna film 12.10 Sport plus 9.40 Novogodi{wa
11.30 Svita 22.00 Houp manastirske 13.20 Koncert 12.30 Gastronomad klackalica
12.40 Razvedeni Gari i Fejt rakije, 12.40 Prevaranti, 10.30 Metropolis
film Zdravka serija
13.00 Kako sam 22.50 Ko je 11.00 @ivot
upoznao Samanta 15.00 Vijesti ^oli}a 13.30 Drugari na snijegu, i standardi
va{u majku 23.10 Doktor 15.10 Od klasike 14.50 A sad adio, film 11.30 Put humanizma
13.30 Sta`isti Haus do folklora 15.00 Vijesti 12.00 Muzika
16.30 Srpska film 15.10 TV lica
14.10 O~ajne doma}ice 0.00 Porodi~na 13.00 Trezor
15.00 Ko `iv ko mrtav praksa danas 16.00 Dnevnik 15.50 Vijesti 14.00 Halo, Beograd zove
15.50 [apat duhova 0.50 Svi gradona~elnikovi 17.00 Karmelita, 16.10 Gu~a, film 16.00 Bela la|a, 14.30 Ku}a oblaka
16.40 [apat duhova qudi serija serija 15.00 Ars praktika
18.00 TV Bingo 18.00 Danas 17.00 Dnevnik
17.30 Ko je Samanta 1.40 Ko `iv 15.10 Novogodi{wa
18.00 Ru`na Beti ko mrtav 18.40 Mala u Srpskoj RT Vojvodina klackalica
princeza, 18.20 Muzi~ki {ou 17.20 [ta radite bre 16.00 Ovo je Srbija
Radio RS crtani
film - Baja
17.40 Beogradska
hronika
16.30 Mali beogradski
6.00 Jutarwi program 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, kabare
19.00 Upitnik Mali 18.20 Oko
10.00 Vijesti emisija narodne muzike 17.00 Kalendar
19.30 Dnevnik Kninxa 19.00 Slagalica
10.05 Zajedni~ki 20.00 Vijesti kroz vijekove
20.10 Imam 19.30 Dnevnik
talas 20.05 Kultura u ogledalu 19.30 Dnevnik 17.20 Trag u prostoru
jednu 20.00 Miris ki{e
11.00 Vijesti 21.00 Vijesti `equ na Balkanu, serija 17.50 Ko{arka:
20.00 Jelena,
11.05 Zajedni~ki 21.05 Ve~e uz radio 21.00 Raweni 21.00 Visoki napon Tami{ - Sloga
serija 20.00 Gala novogodi{wi
talas 22.00 Hronika dana orao, 22.00 Vijesti
12.00 Podnevne 22.10 Rok portret serija 21.00 Bela la|a, koncert
22.05 Da mo`da ne
novosti 0.00 Pono}ne 22.00 Kako ja serija 21.20 O~ajne doma}ice,
23.00 Vijesti
12.10 U ritmu dana vijesti ka`em, serija
22.30 Dnevnik 23.05 Prevaranti,
13.00 Vijesti 0.10 Higijena `ivota film 22.00 Mrtva priroda,
22.40 Otac na serija
13.05 U ritmu 1.00 No}ni 23.50 Bermudski film
0.00 Dnevnik 23.50 Lov i ribolov
dana program trougao, slu`benom 0.20 Sjaj trulog novca, 0.20 Reli Dakar
14.00 Vijesti film putu,
14.05 Svilen konac Frekvencije: 1.10 Bermudski
serija 0.50 Trezor
15.00 Vijesti Bawaluka - 90,9; film 1.10 Sudija Mastran|elo 5, 1.50 Ko{arka:
trougao 2,
16.00 Dnevnik Bawaluka, Prijedor, film 0.40 Mu}ka, film Tami{ - Sloga
16.20 Muzi~ka Gradi{ka - 92,7; 2.30 Bermudski 2.30 Miris ki{e 3.10 Gala novogodi{wi
film na Balkanu, serija
kutija Doboj - 90,7; trougao 3, koncert
17.00 Vijesti Petrovo - 93,5; film 2.10 Riko{et, 3.00 Vijesti 4.30 Trag
17.05 Argumenti Bijeqina - 89,9; 4.00 Tajna film 3.30 Na skriveno u prostoru
18.00 Vijesti I. Sarajevo - 92,8; manastirske te vodim mjesto 5.00 Kalendar
3.50 Satelitski
18.05 Mozaik radija Han Pijesak - 90,3; rakije, 4.00 Oko kroz vijekove
19.00 Ve~erwe novosti Fo~a - 87,3. film program 4.30 Razglednica 5.30 Lov i ribolov
GLAS SRPSKE petak, 14. januar 2011. 55

Ubistva iz zabave Prerijska groznica Nova


Uloge: Gregori Harison, Uloge: Kevin Sorbo, Lens
23
14.40 Slomqeno srce, serija
30
6.40 Na{i najboqi dani,
1 00 Robert Kolins,
Rebeka Xenkins
Henriksen, Dominik Svejn,
Xejmi En Olman, Felisija Dej
serija
7.30 Gospodin Magu,
15.40
16.30
Provjereno
Gumu{, serija
PINK BH Re`ija: [eldon Leri B 92 Re`ija: Stiven Brixvoter crtani film 17.00 Vijesti
8.00 Bumba, 17.20 Gumu{,
Putovawe kroz ameri~ku preriju za posrnulog crtani film serija
policajca predstavqa put ka iskupqewu, za tri 8.10 Graditeq Bob, 18.20 In magazin
problemati~ne `ene - jedinu nadu, a za odmetnicu crtani film 19.10 Dnevnik
- samo jo{ jedno mjesto na kojem mo`e lak{e da se 8.30 Rori, 20.00 Crno svitawe,
sakrije. Policajca Prestona Brigsa tuga zbog `e- crtani film film
nine smrti odvodi u depresiju, bijedu i alkoholi- 9.30 Slomqena strijela, 21.50 Ukleti let,
zam. Nakon {to, poslije jedne kafanske tu~e i serija film
sam zavr{i iza re{etaka, {erif mu daje priliku 10.20 Gumu{, 0.50 Opaki igra~i,
da se iskupi - da isprati tri problemati~ne `e- serija film
ne iz udaqenih sela u civilizaciju na lije~ewe. 11.50 Asi, serija 2.50 Bloodrayne 2, film
Sve one pate od 13.00 In magazin 4.30 Na rubu zakona, serija
“prerijske gro- 13.50 Zauvijek zaqubqeni, 5.20 Ezo TV
znice”. Leti je serija 6.40 In magazin
na granici ra-
zu ma, na kon K3
{to je poku{a-
la da ubije mu- 9.30 Vijesti 17.00 Hrana i vino
`a, Ebi gejl, 9.40 Kliford crveni pas 18.00 Op~iweni,
mlada nevjesta, 10.00 Hrana i vino serija
previ{e slaba 10.30 Ti si moja sudbina 18.40 Novosti
da podnese `i- 11.00 Op~iweni, 19.30 Dnevnik RTS
vot u preriji i serija 20.10 Rebelde,
religiozna 12.00 Vijesti serija
O jednom u`asnom ubistvu poznata novinarka Blu, ko ja je 12.05 Rebelde, 21.00 Turizam
zna vi{e nego {to bi trebalo. Svi weni dokazi pre`ivjela te- serija 22.00 Novosti
ukazuju na misterioznog milionera, ali niko joj `ak napad. 13.30 SMS Party 22.30 Fojlov rat,
ne}e povjerovati. 15.00 Vijesti serija
15.05 Stav 1.00 Astrologija
16.00 Ti si moja 2.30 Film
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN sudbina 4.00 RTS

6.00 Xuboks 7.00 Dobro jutro 6.00 Trenutak 6.10 Ajron Men
HRT 2
7.00 Danijela, 9.00 Frenderi, spoznaje 6.30 Ogi 6.20 More qubavi, 15.00 [kolski program
serija crtani film 7.00 Dobro jutro, i `ohari serija 15.40 @upanijska
9.10 101 nesta{luk, Hrvatska 6.50 Xoni Test 7.00 Ku}ni svemirci, panorama
8.00 [ta je serija 9.05 @ivot u Africi, 7.20 Metajets crtani film 16.00 Crtani film
s tobom, 10.00 Vijesti serija 7.40 Gusarska 7.30 Gladijatorska 16.10 Briqantin
Nina, 10.10 Qubavna oluja, 10.00 Vijesti akademija akademija, 16.50 Ritam tjedna
film serija 10.10 Iz pti~je 8.00 Ludo srce, crtani film 17.30 Rukomet:
11.00 Moja mala perspektive serija 7.50 Mala TV Hrvatska - Rumunija
9.30 Udri 11.00 Kod Ane
kuhiwa 9.10 Odred 8.20 Lagodan `ivot 19.40 Hit dana
mu{ki 11.05 Avenija Okean, 11.10 Opra {ou za ~isto}u Zaka i Kodija, 20.00 Svemirska
10.30 Superstaza serija 12.00 Dnevnik 9.50 Povratak serija istra`ivawa
Djeda 12.00 Vijesti 12.30 More qubavi, u budu}nost 8.50 [kolski program 20.50 Mu{karci
12.10 Dru{tvo serija 10.10 Bilo jednom 9.30 Paulino qeto, na stablima,
Mraza
znawa 13.20 Puna ku}a u Turskoj, serija serija
11.00 Valentina, 12.40 The Doha Debates Raftera, serija 9.50 Jelovnici izgubqenog 21.40 Ubistva
serija 13.40 Putevi serija 11.10 Survivor vremena u Midsomeru,
12.00 Info top zdravqa 14.05 Vijesti 11.50 Info 10.20 Superkombinacija (m) serija
12.10 Svjetlost 14.10 Vijesti 14.15 Drugo 12.10 Biseri 11.40 Pola ure kulture 23.20 Na rubu nauke
14.30 Gorko-slatko, mi{qewe 13.00 Skrivena 13.10 Mala TV 0.00 Gara`a
dana, 15.00 Moja porodica,
serija kamera 13.50 Superkombinacija (m) 0.30 Muzika
film 15.00 Be Ha te bebe serija 13.50 Mjesto
14.00 Info top 15.05 Ozi Bu, 15.20 Emisija zlo~ina: RTL
14.10 Mje{oviti crtani film iz kulture Las Vegas,
15.10 Dok. program 16.00 Hrvatska serija 6.40 Dva glupa psa, 16.50 Rejmond, serija
brak, u`ivo crtani film 17.20 Bibin svijet,
15.20 Uradi sam, 15.30 Gumu{,
serija uradi sama 16.50 Vijesti serija 7.10 Ritam zona serija
15.00 Danijela, 15.30 Muzika 17.20 Petar 16.40 Info 9.00 Bibin svijet, 18.00 Magazin
serija 15.40 Mi Evropqani Guberina 16.50 Odred serija 18.30 RTL danas
16.30 Gastro kutak 17.40 Iza ekrana za ~isto}u 9.30 Magazin 19.00 Ve~era za pet
15.50 Info top
17.00 Gorko-slatko, 18.10 Kod Ane 17.20 Povratak 10.20 Ve~era za pet 20.00 Firma, film
16.00 Valentina, 18.30 U istom loncu 11.20 1001 no}, serija 22.30 Lovci na blago,
serija u budu}nost
serija 17.30 Kona~no petak 19.30 Dnevnik 17.50 Bilo jednom 12.00 Ezel, serija film
17.00 Ivkova 18.40 Du{ko 20.00 Fantasti~na u Turskoj, 12.50 Klon, serija 0.20 Vijesti
slava, Dugou{ko, ~etvorka: serija 14.30 An|eo i |avo, serija 0.30 Lov na Crveni
crtani film Dolazak 18.50 Info 16.00 Pod istim krovom, serija oktobar, film
serija srebrnog
18.50 Moj prvi izbor 19.00 Survivor 16.30 Kraq Kvinsa, serija 2.50 Astro {ou
17.30 Superstaza 19.00 Dnevnik leta~a, 19.50 Gumu{,
Djeda 20.00 Pe~at, serija film serija ATV
Mraza 20.30 Povjerqivi 21.50 Dnevnik 21.10 Zakon
22.30 Peti dan 7.30 Jutarwi program 16.50 Indija, serija
18.00 Gladijator, dosijei bra}e,
23.20 Vrijeme 8.50 Vijesti 18.00 Kulinarski
film 21.00 Miris ki{e serija
osvete, 9.00 Timi, crtani film qetopis
na Balkanu, 22.10 Red karpet
19.50 Info film 9.10 Ajron Kid, crtani film 18.20 Sasuke
serija 23.00 Mjesto
top 1.40 Fantasti~na 9.30 Fifi, crtani film ninxa ratnici
22.00 Vijesti zlo~ina:
~etvorka: 10.00 Bakugan, crtani film 19.00 Vijesti
20.00 Kursaxije 22.10 Godina Las Vegas,
Dolazak 10.20 Ben Ten, crtani film 20.00 1001 no},
21.00 Grand prepoznavawa, serija
srebrnog 10.50 Vinks, crtani film serija
film 0.00 Plejbojeve
{ou leta~a, 11.20 Sirene, crtani film 21.00 Zvijezda
23.50 Pod dejstvom djevojke
23.00 Izgubqeno film 11.50 Vijesti mo`e{ biti ti
alkohola, 0.30 Najseksi
3.20 Moja porodice, 12.00 Indija, serija 22.00 Vijesti
u vatri, film `ene
serija 13.00 Pali an|eo, 22.10 Zvijezda
film 1.50 Subota svijeta
3.50 Opra {ou serija mo`e{ biti ti
u jednom kadru, 1.00 Red karpet
1.00 Ubistva 4.20 Mu{karci 14.00 Vizita 23.20 Top Secret,
film 2.00 Rat bendova
iz zabave, na stablima, serija 15.50 1001 no}, film
3.00 Povjerqivi 4.00 ^uvari
film 5.20 U istom loncu serija 1.20 Sport centar
dosijei planete
Luda planeta

Tom Kruz i wegova supruga Kejti Hol- Toples


ms opet su na “ratnoj nozi“. Najnoviji lopatawe
“kamen spoticawa“ izme|u holivudskih Wujor{ke toples plesa~i-
supru`nika je, ni mawe ni vi{e, ve} ce nezadovoqne koli~i-
obrazovawe wihove k}erke Suri. Da se Tom nom snijega na gradskim
i Kejti ~esto razilaze u mi{qewima, svi ulicama odlu~ile su poka-
ve} odavno znaju. Najnoviji tra~ oko ~ega zati upravi grada kako se
se supru`nici sva|aju jeste na~in na koji ovaj problem mo`e efika-
}e se {kolovati malena Suri. sno rije{iti. S lopatama
I dok poznati glumac insistira da se u rukama i bundicama
wegova najmla|a k}erka podu~ava kod ku- preba~enim preko golih
}e od strane privatnog profesora, ba{ grudi hrabro su se latile
kao i wegova starija djeca Konor i ve} pu- lopata. Izgleda da im se
noqetna Izabela, Kejti misli druga~ije. ovaj potez isplatio.
Ona `eli da Suri ide u privatnu {kolu.
Wihova akcija ne samo da
- Su ri }e na vr{i ti pet go di na u
je do{la do gradona~el-
aprilu i vrijeme je da zapo~ne svoje obra-
nika nego je obi{la i ci-
zovawe. Upravo je weno obrazovawe uvelo
jeli svijet.
pometwu i izazvalo pravu krizu u braku
poznatih supru`nika - tvrdi jedan od
izvora.
Osim na~ina na koji }e se {kolovati
k}erka, poznati par neprestano se sva|a i
oko Tomovog ~estog odsustva iz ku}e i ~es-
tih putovawa, koja glumici nikako ne od-
go va ra ju. Mo `da se no va sva |a mo gla
naslutiti i prije nekoliko dana kada je Zidar
ina~e le`erna Kejti pokazala sve svoje
~ari. Poslije dugo vremena, glumica je po-
maneken
kazala kako izgleda kada se “sredi“. U Devetnaestogodi{wak iz
editorijalu za magazin “Elle“, supruga i Liverpula katapultirao
majka probudila je u sebi divqu stranu i se u svijet mode po{to je
snimila fotografije kakve }e se dugo wegova sestra kri{om
pamtiti. Naslovnicu magazina za febru- poslala wegove fotogra-
ar krasi}e upravo Kejti koja je, izgleda, fije jednoj britanskoj mo-
odlu~ila da ponovo zagolica ma{tu svo- dnoj agenciji. Predstav-
jih obo`avalaca. @enstvena, seksi i pro- nici italijanskog giganta
vokativna, pokazala je svoju divqu stranu “Dolce & Gabana“ odmah
i pozirala u crnoj haqini dubokog izreza su ga uzeli za svoje za-
koja je vi{e otkrivala nego pokrivala. {titno lice. Poslije sa-
Iako nije pokazala previ{e, uspjela mo godinu pred
je da zagolica ma{tu i ostavi utisak na objektivom tinejxer je zi-
mu{ki dio publike, a ve} tada su se mnogi darski kombinezon zami-
pitali kako }e wen dragi Tom reagovati jenio najfinijim
na ovakve provokativne fotografije. modelima visoke mode.

Magazin “Rolingstoun“ izabrao je 11 najgorih Album “Bionik“ Kristine Agilere nalazi se na


stvari koje su se “dogodile muzici“ u godini za nama, tre}em mjestu, jer se vidi da je “bezuspje{no poku{a-
a na prvom mjestu nalazi se Kortni Lav. la da iskopira Ledi Gagu“.
Okupqawe benda “Houl” ~ija je frontmenka udovi- Na ~etvrtom mjestu nalazi se solo album Nika Nezakonito
ca Kurta Kobejna, najgora je stvar koja se dogodila u Yonasa iz sastava “Jonas brothers“, na petom po-
muzici, pi{e magazin, navode}i da je Kortni “oku- vratni~ka turneja benda “Stone Temple Pilots“, a
grudvawe
pila bend tako {to je pozvala nove muzi~are da rade na listi su i pjesme “Prej“ tinejyerske zvijez- Jedan Britanac osu|en je
sa wom”. de Yastina Bibera, “The Time“ sastava “Black na dvosedmi~ni ku}ni
Bend “The Who“ nalazi se na drugom mjestu zbog nas- Eyed Pe as“ i spot za pje smu Maj kla Ye kso na pritvor i na nov~anu ka-
tupa na poluvremenu finala ameri~kog fudbala. “Hold my hand“. znu jer je jednog policajca
ga|ao grudvom. Din Smit,
koji je priznao krivicu za
ovaj “zlo~in“, mora}e da
plati 85 funti. Kada su
NEKAD BILO... policajci do{li po wega,
Drugi brak POSQEDWA mislio je da je rije~ o
{ali, a sada 14 dana mo-
Merilin Monro Princ na vjen~awe ra da nosi elektronsku
pozvao biv{e djevojke narukvicu za pra}ewe.
Ameri~ka glumica i seks simbol svog vremena Merilin On ka`e da se incident
Monro udala se drugi put na dana{wi dan 1954. godi- Na svoje vjen~awe britanski princ Vilijam i wegova vjerenica Kejt Mid- dogodio kada je i{ao u
ne. Wen izabranik bio je 12 godina mla|i bejzbol lton pozva}e ukupno 600 qudi, dok }e 300 sre}nika dobiti pozivnice
kupovinu sa porodicom i
igra~ Xo Dima|io, a brak je trajao svega devet mjese- koje im garantuju “upad“ na veliku zabavu u Bakingemskoj palati. Mladen-
u {ali bacio grudvu na
ci. Dima|io je bio su{ta suprotnost naspram Meri- ci su dobili dozvolu da pozovu po 100 gostiju po svom izboru. Vilijam je
policajca.
lin, koja se stalno nalazila u centru pa`we, od ~ega je pozivnice uru~io i nekim besku}nicima, a zanimqivo je da je ~ak sedam
on uporno bje`ao. Vjen~ali su se u San Francisku, a pozivnica oti{lo na adrese wegovih biv{ih djevojaka. Jedna od wih je i
medeni mjesec proveli su u Japanu. Koliko je Merilin Xeka Krejg, koju je princ upoznao kad je imao 16 godina, a Rouz Farkuhar
voqela da joj masa aplaudira, govori i ~iwenica da je je Vilijamova prva qubav, sa kojom je princ izlazio 2000. godine. Oli-
sa medenog mjeseca “skoknula“ u Koreju da bodri ame- vija Hant se sa princem kratko zabavqala dok su bili studenti, poslije
ri~ke vojne trupe koje su se u to vrijeme tamo nalazile. ~ega je bio sa Anom Sloun (27), bogata{icom iz Tenesija, koju je upoznao
Stalno je govorila Xou da slu{a kako joj narod kli~e i preko zajedni~kih prijateqa. Natali Hiks-Lobek Vilijam je upoznao u po-
prebacivala mu kako on nikada nije ~uo tako ne{to. lo klubu u koji su oboje bili u~laweni, a bio je u vezi i sa {efom odje-
O~igledno je da Xo, koji je kao igra~ Jenkisa sigurno qewa za odnose sa javno{}u u “Gu~iju“ Arabelom Musgrejv, kao i sa
~uo glasnije navijawe, to nije mogao dugo izdr`ati. biv{om manekenkom Davinom Dakvort-^ed.
Глас Српске
15 - 21. januar 2011.

@ana Vukosavqevi},
urednik Religijskog programa

1140 @ivot je stao 1320 Gospodari 2300 Magla


B92 RTRS PINK BH
subota pejntbola ~etvrtak petak

od petka
21.00
Uloge: Lea Tompson, Entoni Lemke, Uloge: Kejr O’Donel, Kajl Vels, Mi- Uloge: Tom Viling, Megi Grejs, Sel-
Endrju Xonston
Re`ija: Stefan Plezinski
{el Bort
Re`ija: Tim Tomasino
ma Bler
Re`ija: Rupert Veinrajt
“Stubovi zemqe“
8 26. i15 7.
- 21.decembar
januar 2011. 2009. GLAS PLUS Глас Српске
GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008.3 9
15 - 21. januar 2011.

“Televizijska posla“ - serija na Novoj TV

Rame uz rame sa zvijezdama Veliki brat ponovo


Xulijen Mur pojavquje se u ulozi Xekove sredwo{kolske qubavi, zatim oskarovka Vupi Goldberg te pjeva~ Xon
Bon Xovi koji }e utjeloviti sami sebe. Ostala gluma~ka imena ~etvrte sezone su Martin [in i Elizabet Banks na Pink BH
Nagra|ivana serija do- Povratak
bitnica {est Zlatnih glo- u velikom
busa i ~etrnaest Emija
ispunila je `equ producen- stilu
ta, autora i protagoniste Veliki brat vra}a se na
serije Tine Fej koja se sada ekrane Pink BH televizije
mo`e pohvaliti dodatnim ve}i nego ikada prije. Svi
impresivnim imenima na qubiteqi ovog najve}eg i naj-
popisu gostuju}ih uloga ove spektakularnijeg rijaliti
serije. {oua na svijetu se kona~no
Tako se Yulijen Mur po- opet mogu po~eti pripremati
javquje u ulozi Yekove za vrhunsku zabavu jer Veliki
sredwo{kolske qubavi, za- brat najzanimqiviji i naju-
tim oskarovka Vupi Gol- zbudqiviji do sada, priprema
dberg te pjeva~ Yon Bon spektakularan povratak.
Yovi koji }e utjeloviti sa- Nova sezona donosi nova
mi sebe. Ostala gluma~ka uzbu|ewa, jo{ ve}a i{~eki-
imena ~etvrte sezone su vawa i jo{ vi{e o~aravaju}e
Martin [in i Elizabet tajanstvenosti svojstvene
Banks, a u zadwem nastavku ovom {ouu bez premca. For-
sezone Tina je uspjela da os- mat }e biti koprodukcija naj-
tvari svoju neispuwenu pro- ve}e svjetske produkcijske
ducentsku `equ te tako ku}e Endemol i srbijanska
gledaoci “Televizijskim po- dana{wice, Martina Skor- Fej) i Yejn (Yejn Krakov- a druga je atraktivna vodi- Bju{emija, Yerija Sajnfel- ku}e Emotion Production, koji
slima“ mogu vidjeti i oska- sezea te glumca Kristofera ski) kako se u televizijskom teqka Ajveri Yesap koju }e da, Metjua Broderika i za gledaoce pripremaju mno{-
rovka Mata Dejmona. U ovoj Vokena. poslu moraju vi{e prilago- odglumiti zanosna Elizabet Yenifer Aniston, a u kameo tvo noviteta. Zadaci }e biti
sezoni gledaoci imaju pri- U prvim nastavcima no- |avati. Yejn }e se iz tog ra- Benks. Na poslovnom planu ulogama su se pojavqivali i uzbudqiviji, iznena|ewa ne-
like i da ~uju glasove jednog ve sezone Yek (Alek Bol- zloga odlu~iti na drasti~nu Yek }e se uznemiriti kada Al Gor, Yon Mekinro i brojena, a izobiqa pamtqivih
od najpoznatijih rediteqa dvin) upozori Liz (Tina promjenu svog imiya. Liz }e mu atraktivna Ajveri saop- Kris Hansen. trenutaka zasigurno ne}e
se pak morati usredoto~iti {ti informaciju da }e na- mawkati. Tako }e “udomiti“
na svoj novi tok {ou, a wen vodno jedna kompanija stanare iz Hrvatske, Makedo-
{ef }e zaglibiti u priva- kupiti NBC. nije, Srbije, Crne Gore i Bo-
tnim i poslovnim proble- Originalan naslov “30 sne i Hercegovine i dati im
mima. Naime Yek }e se Rock“ je izveden prema adre- priliku da poka`u sve svoje
na}i, u situaciji u kojoj bi si NBC Universala koji je vje{tine, talente, osobine,
mu mnogo mu{karaca pozavi- smje{ten u ulici Rokfeler ambiciju i odlu~nost u borbi
djelo, a to je izbor qubavne Plaza na broju 30 u Wujorku. za nagradu od 100 hiqada evra.
partnerke. Jedna od wih je Kroz seriju je pro{lo mnogo
Yekova sredwo{kolska gostuju}ih uloga me|u kojima
qubav Nensi Donovan koju treba spomenuti Salmu Ha-
}e utjeloviti Yulijen Mur, jek, Izabelu Roselini, Stiva

“Dvor“ - rijaliti {ou na Pink BH Program Radija RS

@ivot u svili Do sva kog slu {a oca


i kadifi Jutarwi program
Jutarwi program Radija
zarja, a u petak, 21. januara,
Hroniku regije Br~ko. Sva-
pravoslavnoj crkvi, sveti
Jovan je uzdignut iznad os-
“Ami G” - {ou
“Dvor“, no vi ri ja li ti na Pink BH
RS svakog dana donosi na- ke srijede, od 10 do 11 ~aso- talih svetaca, {to se naj-
{ou Te le vi zi je “Pink“
jaktuelnije vijesti, dobru va, “Sabornik“, emisija boqe vidi iz ~iwenice da U novom ruhu
ve} je izazvao veliko in-
zabavu i pozitivne emocije. posve}ena na{im gra|ani- su od petnaest velikih pra- Nova sezona “Ami G” {oua
teresovawe. Lokacija se
Dru`ewe sa slu{aocima od ma u dijaspori. Urednica znika, dva posve}ena wemu. po~ela je da se emituje na TV
nalazi na samom ulazu u
6 do 9 ~asova ispuweno je emisije, Slavica Brki}. Sve ovo i jo{ mnogo lije- Pink BH. Voditeq i autor
[imanovce, nedaleko od
zanimqivim rubrikama i “Svilen konac”, ra- pih narodnih pri~a i pje- emisije Ogwen Amiyi} ka`e
kompleksa filmskog stu-
temama. Za sve koji nam se dnim danom, 14.00 sama, svakog radnog dana na da se vrijedno pripremao za
dija PFI.
`ele pridru`iti u jutar- Krstovdanska, Bogo- talasima Radija RS od 14 ovu sezonu.
U “Dvo ru“ se ko ris ti
wim razgovorima tu su bro- javqenska ili Jovawdan- do 16 ~asova u emisiji - Studio u kojem radimo je
naj sa vre me ni ja te hno lo -
jevi telefona 051/339-989 i ska? Koji god prefiks dali “Svilen konac“ uz Tatjanu dosta ve}i i ima potpuno novi
gija, tako da gledaoci po-
339-990, broj za SMS poruke ovoj sedmici ne}emo pogri- ]orkovi} i Danijela [a- izgled. Iskreno, ovako je tre-
red malih ekrana mogu da
je 065/245-245. je{iti, a zajedni~ka dru- ri}a. balo da izgleda jo{ u prvoj se-
uo~e svaki pokret budu}ih
Zajedni~ki talas, ra- `ewa bi}e i daqe Radio globus, pone- zoni, ali tada smo startovali
dvorjana. Novi rijaliti
dnim danom, 10.00 zanimqiva i vesela u emi- djeqak, 17.00 brzo i iz tehni~kih razloga
pra ti ~ak 24 sla vne li -
Svakog radnog dana od siji narodne muzike “Svi- Evropski parlament iz- nismo mogli da realizujemo
~nos ti iz ci je log re gi -
10 do 12 ~asova na programu len konac“. Bi}e govora o bliza, kako se odvija afera sve ideje. Sre}om, sada smo to
ona, koje }e `ivjeti 45 dana u pravom dvorcu. Za razliku
Radija RS - “Zajedni~ki ta- obiqe`avawu zimskog dioksin u Wema~koj, Oba- uspjeli i imamo mnogo ve}i
od “Farme“ ili “Survivora“, gdje u~esnici moraju da op-
las“, emisija koju prenose Krstovdana koji se praznuje ma i Sarkozi, Amerika i prostor za manevrisawe. Po-
stanu u neprikladnim ili te{kim uslovima, u~esnici
lokalne radio stanice Re- kao uspomena na dan kada je Evropa poslije svjetske red toga, zadr`a}emo neke
“Dvora“ `ivje}e u “svili i kadifi“.
publike Srpske. Hronike sveti Jovan krstio Isusa krize, biblijske poplave u stvari iz prethodnih serijala
“Dvor“ }e biti najinteresantniji {ou ikada vi|en na
regija ponedjeqkom i pet- Hrista u rijeci Jordan. Australiji. i doda}emo dosta novih - ka`e
ovim prostorima. Ovaj rijaliti {ou emituje se na svim
kom u prvom satu Zajedni- ^u}ete koji se to obi~aji i Svijet, u kojem `ivimo Ogwen i otkriva da }e se u
“Pinkovim“ frekvencijama ukqu~uju}i i Pink BH a vi-
~kog talasa, 17. januara vjerovawa u na{em narodu i boqem se nadamo. Ure- ovoj sezoni i za Oskara na}i
sina nagrade bi}e u kraqevskom stilu, kako za pobjedni-
poslu{ajte Hroniku Potko- povodom Bogojavqewa. U dnik Velimir Bo`i} mjesta u wegovoj emisiji.
ka, tako i za sve ostale u~esnike.
- “Dvor“ je na{ autenti~ni format, nigdje u svijetu ni-
je emitovan i bi}e potpuno osvje`ewe, a pored takmi~ara B92, ponedjeqak, 22.00, “Insajder“
iz Srbije u~estvova}e i VIP li~nosti iz biv{ih jugoslo-
venskih republika. Na dvoru }e `ivjeti kraq i kraqica,
oni }e ima ti svo je pomo }ni ke, slu ge, vite zo ve, ali i
U svi je tu kri mi na lnih radwi
dvorsku ludu i robove, a sistem takmi~ewa, zadaci i Poslije jednogodi{we pa- spregama mafije, biznisa i znih kriminalnih grupa, ~ime ti da se emituje. U okviru se-
princip po kojem }e se birati pobjednik bi}e kompila- uze, novi dvodijelni serijal politike. Poslije svih ot- joj je ograni~ena sloboda kre- rijala “Insajder“ o Insajde-
cija najboqih stvari iz svih rijalitija koji su do sada emisije “Insajder“ po~iwe kri}a, autorki Insajdera tawa. Zbog takve situacije u ru, osim najzna~ajnijih
prikazivani na ovim prostorima. U novom rijalitiju mo- 17. januara podsje}awem na sve Brankici Stankovi} dodi- proteklih godinu dana pro- otkri}a i svjedo~ewa iz pret-
}i }e da u`ivaju gledaoci na gotovo ~itavom balkanskom dokaze koji su otkriveni u jeqeno je policijsko obezbje- {iren je tim emisije “Insaj- hodnih serijala, Brankica
posqedwih sedam godina o ko- |ewe zbog procjene nadle`nih der“, koja sada ima pet autora Stankovi} prvi put govori o
prostoru i ne sumwam da }e ovaj {ou uspjeti da obori sve
rupciji, dr`avnim zlo~inima, institucija da joj je bezbje- i koja }e bez obzira na sve svemu {to se de{avalo tokom
rekorde u gledanosti - izjavio je @eqko Mitrovi}.
pqa~ki gra|ana, kriminalu i dnost ugro`ena od strane ra- pritiske i prijetwe nastavi- istra`ivawa.
8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 15 - 21. januar 2011. Глас Српске

B92, od petka, 21.00, “Stubovi zemqe“

Saga o graditeqima katedrale


Foletov roman “Stubovi zemqe“ preveden je na 30 jezika, i prodat u 20 miliona primjeraka {irom
svijeta. Na{ao se na 33. mjestu BBC Big Read top-liste, na kojoj je predstavqeno 200 najomiqenijih
kwiga u Ujediwenom Kraqevstvu
Prema ~uvenom bestseleru
Kena Foleta i od producenata
Ridlija i Tonija Skota dola-
zi nam spektakularna epska
serija - “Stubovi zemqe“.
Gluma~ku ekipu predvode
Donald Saterland i Ian Me-
k{ejn (znamo ga kao Ala Sve-
rinyena iz serije “Dedvud“), a
re`irao je Ser|o Mimica,
sin ~uvenog rediteqa iz biv-
{e Jugoslavije - Vatroslava
Mimice. pone{to o tome {ta se dogo-
Izuzetno osmi{qena pri- dilo kraqevom sinu. Ambi-
~a kroz znala~ki odabran is- cio zni bis kup Vor len je
torijski kontekst u~inila je optu`io Elen za vje{ti~a-
kwigu “Stubovi zemqe“ je- rewe. On naime `eli da je se
dnom od najpopularnijih isto- otarasi, kako se ne bi saznalo
rijskih romana svih vremena. za wegovo u~e{}e u zavjeri
Osnovna nit oko koje se plete protiv kraqevog sina. Vorle-
radwa, zasnovana na realisti- novi saveznici u zavjeri su
~kim prikazima dru{tvenih porodica Hamli i wihov sin
slojeva i odnosa 12. vijeka i Vilijam.
autenti~nim junacima, a sas- “Stubovi zemqe“ je saga o brata. Vilijama za Alinu, k}erku igrom slu~aja uspijeva da pre- Uz To mo vu po mo}, Elen
toji se u izgradwi katedrale u Fi li pu, monahu iz Kin gs- Pri~a je smje{tena u 12. grofa Bartolomeja, ali grof `ivi i Tom ga zbriwava u ma- uspijeva da pobjegne, pa je sada
jednom fiktivnom nasequ u briya, re vno snom i sna - vijek u vrijeme krize oko toga to odbija. Poslije toga Vili- nas tir u Kin gsbriyu gwev porodice Hamli usmje-
Kingsbriyu. la`qivom kalu|eru koji je ko }e da naslijedi engleski jam se brutalno obra~unava sa (izmi{qeno mjesto na jugu ren na Filipa i Toma.
Foletov roman “Stubovi podigao najve}u gotsku kate- presto. Jedini legitimni sin grofom, ubijaju}i i wega i Engleske). Manastir brzo bi- Serija “Stubovi zemqe“
zemqe“ preveden je na 30 jezi- dralu na svijetu, o Tomu, zida- kraqa Henrija poginuo je u wegovu `enu pod optu`bom za va o{te}en u po`aru, pa se ima ~etiri epizode, a premi-
ka, i prodat u 20 miliona pri- ru ko ji je pos tao wen brodskoj nesre}i, {to je dove- izdaju, a Aliena i wen brat Tom dogovara sa glavnim mo- jerno je prikazivana u Ameri-
mjeraka {irom svijeta. Na{ao arhitekta, o prelijepoj i neu- lo do toga da se Henrijeva Ri~ard ostaju i bez novca i nahom Filipom da izgradi ve- ci, Kanadi i Ve likoj
se na 33. mjestu BBC Big Read hvatqivoj lejdi Eleni, koju k}erka Maud, bratanac Stiven bez imawa. liku katedralu. Paralelno, Britaniji tokom jula i avgusta
top-liste, na kojoj je pred- ti{ti skriveni grijeh, te o i vanbra~ni sin Gloster bore Vilijam otpu{ta i svog Filip je protiv svoje voqe 2010. godine. Ina~e, rediteq
stavqeno 200 najomiqenijih vje~itoj borbi izme|u dobra i za krunu. U to vrijeme aristo- glavnog graditeqa Toma Bil- uvu~en u borbu za presto, jer Ser|o Mimica re`irao je po
kwiga u Ujediwenom Kraqev- zla koja je okrenula crkvu pro- kratska porodica Hamli po- dera, koji je povodom vjen~awa igrom slu~aja saznaje tajnu o nekoliko epizoda mnogih po-
stvu. tiv dr`ave i brata protiv ku{ava da o`eni svog sina trebalo da izgradi veliku, sa- tome da je sin kraqa Henrija pularnih holivudskih serija
vremenu katedralu. Tom ostaje zapravo ubijen. U ~itavu pri- kao {to su “Heroji“, “Bjekstvo
da luta za poslom, u nema{ti- ~u upleten je i Tom. Naime, on iz zatvora“, a bio je i prvi
ni, zajedno sa trudnom `enom se zaqubquje u Elen, na - asistent u skoro svim Spil-
i djecom. Wegova `ena umire driqekarku, koja `ivi u {u- bergovim filmovima po~ev{i
na poro|aju, a novoro|eni sin mi, ali ko ja ta ko |e zna od “[indlerove liste“.

“Karmelita“ - hit serija na RTRS-u


Qubav, strast i mr`wa
Ponedjeqak
Maksim sumwa da je An-
ton umije{an u Karmeliti-
nu otmicu, ali ni prijetwe,
ni nu|ewe novca u zamjenu za
informaciju, nisu dali us-
pje ha. An ton ka te go ri ~ki
odbacuje da je u~estvovao u
otmici. Baro i Miro bezus-
pje{no pretra`uju katakom-
be. Ruka je uspio da sakrije
Karmelitu i Ri~a. Baro je
odlu~io da plati otkup koji
tra`e otmi~ari. Miro obe-
}ava da }e mu tabor pomo}i
da sakupi novac.
Utorak melita Astahovqeva k}erka. cita nagovara Mira da tra-
Fors od Tamare i Anto- Ri~ poma`e Kar meliti da `i Ri~a i Karmelitu u ka-
na saznaje da je Karmelita pobjegne iz katakombi, ali takombama. Sveta ne vjeruje
Astahovqeva k}erka. Astahov je Fors vra}a nazad. Karme- da wena drugarica nije Ci-
do bi ja ano ni mno pi smo u lita sada zna da su Fors i ganka i moli Antona da joj
kojem je navedeno da je Kar- Udav jedna te ista osoba. Ba- ka`e istinu.
melita wegova k}erka. Asta- ro, izner vi ran As ta - Petak
hov mo li Ta ma ru da mu hovqevim tvrdwama da je on Lu ci ta ci gan skom
ispri~a istinu o Karmeli- Karmelitin otac, namjerava krvnom zakletvom primora-
tinom ro|ewu. Baro je zamo- da sa wim prekine sve odno- va Maksima da povjeruje da
lio Zem fi ru da uz po mo} se, ali mu Zemfira potvr|u- je Ri~ nevin. Astahov saop-
svetog zlata otkrije gdje se je da je Astahov u pravu. {ta va Ba ru da i od wega
nalazi Karmelita, ali woj ^etvrtak tra`e milion evra za Kar-
to ne uspijeva. Olesja saop- Astahov obe}ava Baru da melitin `ivot. Fors nare-
{tava Maksimu da je wegova ne}e re}i Karmeliti da joj |uje Antonu da uzme otkup od
vjerenica Astahovqeva k}er- je on pra vi otac. Ma ksim As ta ho va. An ton pre dla `e
ka. Maksim je veoma potre- ponovo poku{ava da primo- Tamari da prevare Forsa i
sen. ra Antona da prizna da je odu iz gra da sa pa ra ma.
Srijeda u~estvovao u Karmelitinoj Fors daje instrukcije Asta-
Tamara je rekla Astahovu otmi ci. Ta ma ra, nu de }i hovu i Baru i kako da preda-
da je ona zamijenila bebe u Igoru novac uspijeva da ga ju novac otmi~arima. Baro
po ro di li {tu. Ma ksim ne ubijedi da sa wom i Anto- moli Mira da prati ~ovjeka
mo`e da povjeruje da je Kar- nom pobjegne iz grada. Lu- koji uzme novac od otkupa.
GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9
15 - 21. januar 2011. 5

@ana Vukosavqevi}, urednik Religijskog programa RTRS

Novinar ne radi za nagradu


Dobiti visoko priznawe od Internacionalne lige humanista za mene je zaista
ne{to veliko, kao kada glumac dobije “Oskara“, ka`e @ana Vukosavqevi}
RAZGOVARALA: BHRT-a. Emisija o religiji nama i koji nam neizmjerno du}em radu?
MIRNA PIJETLOVI] “Duhovni mostovi“ rezultat je poma`u u realizaciji emisija VUKOSAVQEVI]: Ova-
mirnap@glassrpske.com saradwe dva javna emitera, o religiji. ko velikih priznawa koja su
Uvijek ka`em da novinar RTRS-a i BHRT-a. GLAS SRPSKE: Koji su internacionalnog karaktera,
ne radi za nagradu, ve} za do- GLAS SRPSKE: Koliko Vam su sre ti sa vjer skim kao {to je ovo, do sada nije
brobit {ire dru{tvene zaje- je potrebno truda i vremena predstavnicima ostali u po- bilo. Moram ovom prilikom
dnice. Ali, svaka nagrada je da se u|e u su{tinu ove kom- sebnom sje}awu? posebno da spomenem dvije za-
veliki podsticaj za daqe i pleksne oblasti? VUKOSAVQEVI]: Ne- hvalnice za dosada{wi rad
lijepo je kada neko primijeti VUKOSAVQEVI]: Re- zaboravni su susreti sa dvoji- koje sam dobila od Islamske
ne~iji trud i zalagawe, ka`e ligija je jedna zaista kom- com vjer skih po gla va ra, zajednice u Bawaluci i Je-
u intervjuu za “Glas Srpke“ pleksna oblast, ali ako joj se patrijarhom srpskim gospodi- vrejske op{tine u Doboju. Ka-
@ana Vukosavqevi}, urednik prilazi otvorenog srca i uma, nom Pavlom u Beogradu 2003. da je u pi tawu moj bu du }i
Religijskog programa RTRS. ona postaje jednostavna. Za godine i sa papom Ivanom anga`man, mo`emo o~ekivati
GLAS SRPSKE: Ve} ~e- mene je veliki izazov to {to Pavlom Drugim u Rimu iste nas ta vak ra da na do sa -
trnaestu godinu svoj novi- mogu da napravim vezu izme|u godine. da{wim emisijama, sa uvo-
narski rad usmjerili ste na teolo{kih nauka, duhovnosti GLAS SRPSKE: Dobili |ewem nekih novih tema. A
oblast religije. i mogu}nosti koju nosi tele- ste izuzetno priznawe Lige sve to ne bih mogla sama da
VUKOSAVQEVI]: Od vizija kao moderan medij, to humanista. [ta za Vas zna~i nema dobre ekipe na Radio-
1997. godine, kada sam do{la jest spoj rije~i i slike. Prije ova nagrada? televiziji Republike Srpske
na Radio-televiziju RS, do nego {to sam po~ela da radim VUKOSAVQEVI]: Uvi- sa kojom zajedno stvaram emi-
danas pro{la sam sve stepe- re li gij ski pro gram ima la jek ka`em da novinar ne radi sije. I ovom prilikom svim
nice u televizijskom novinar- sam osnovno predznawe o re- za nagradu, ve} za dobrobit svo jim ko le ga ma od
stvu, a to po dra zu mi je va: li gi ja ma. Ka ko je vri je me {ire dru{tvene zajednice. srca zahvaqu-
novinar-saradnik, gradska ru- odmi ca lo, ta ko sam se i ja Ali, svaka nagrada je veliki jem.
brika, Jutarwi program, reda- usavr{avala i obrazovala i podsticaj za daqe i lijepo je
ktor i ure dnik vi jes ti, mno go ~i ta la o vjer skim kada neko primijeti ne~iji
voditeq i urednik emisija u~ewima. trud i zalagawe. Dobiti viso-
“Srpska danas“ i “Ve~erwe GLAS SRPSKE: Kakva je ko priznawe od Internaci-
novosti“, komentator direk- saradwa sa predstavnicima onal ne li ge hu ma nis ta za
tnih prenosa vjerskih de{a- konfesija u RS? mene je zaista ne{to veliko,
vawa, autor mno gih VUKOSAVQEVI]: Do- kao kada glumac dobije “Oska-
dokumentarnih i religijskih sada{wa saradwa je izuzetno ra“. Nisam o~ekivala da }u
emisija. Trenutno obavqam dobra. Koristim priliku da dobiti ovakvo jedno priznawe
funkciju urednika Religij- zahvalim svim predstavnici- koje nosi puni naziv Zlatna
skog programa. Ve} deset go- ma Srpske pravoslavne crkve, poveqa sa zna~kom - Interna-
dina vodim i ure|ujem emisiju Rimokatoli~ke crkve, Islam- cionalni novinar godine.
o religiji “Rije~ vjere“, a ske zajednice i Jevrejske zaje- GLAS SRPSKE: Da li je
{estu godinu i emisiju “Du- dni ce ko ji ve} du gi niz bi lo sli ~nih pri znawa i
hovni mostovi“ za program godina uspje{no sara|uju sa {ta mo`emo o~ekivati u bu-

Izdvajamo iz programa RTRS-a


Rijaliti, “Moj biznis“, RTRS, srijeda, 20.10
Na umu pobjeda U do brom ri tmu

Hercegovina je idealno podnebqe za proizvodwu qeko-


vitog, aromati~nog i za~inskog biqa. Slobodanka ^o- sambla “Kolo“ iz Beograda.
mi} i Svjetlana Vuleti}, finalistkiwe serijala “Moj Etno-spe ktakl “Bal kan ska
biznis“, svjesne su da za uspjeh wihove poslovne ideje ni- odiseja“ na umjetni~ki na-
je presudno samo podnebqe. ~in oslikava tradicional-
I jedna i druga daju prioritet marketingu u realiza- nu kul tu ru srpskog na ro da
ciji wihove poslovne ideje. Zbog toga u posqedwem tre- kroz is to ri ju na Bal ka nu.
nutku mijewaju reklamu za svoj proizvod. Pogledajte {ta Re per to ar obu hva ta najqe -
stru~waci za marketing i ostali finalisti misle o p{e narodne pjesme poput:
wihovoj reklami. Svima je na umu pobjeda, a {ta je na “Gde si bi la ja re mo je“,
umu direktoru Komercijalne banke u Trebiwu pogledajte “Igrale se delije“, “Cafti
u 15. epizodi serijala “Moj biznis“. ru`o“, kao i koreografije
Za.Druga - Hrabrost, su- Krase ga bre`uqci, {ume, u [pa ni ji. Ne pro pus ti te narodnih igara iz jugoisto-
RTRS, subota, 15.30 “Pri~e o pjesmama“ bota, 17.40 pa{waci. Ima bezbroj pute- jo{ je dno za nimqivo iz - ~ne Srbije, Kosova i Meto-
“Qudi ni su mu dri u va, a rijetko koji je asfal- dawe “Lake opere“, jer }ete hi je, za pa dne Srbi je,
U dru{tvu srazmjeri sa svojim iskus-
tvom, ve} sa svo jom spo so -
tiran. Svi, uglavnom, vode
ka slivu rijeke Velike Uso-
~uti i dvije popularne arije
iz opere “Trubadur“.
Timo~ke Krajine i [umadi-
je. Drugi dio ovog koncerta
Zvonka Bogdana bno{}u da iskustvo prime“. re prema Blatinici i Mi- No limit, utorak, 23.50 mo `e te po gle da ti u ~et -
vrtak, 20. januara, od 18 ~a-
Novi, ovogodi{wi serijal “Pri~e o pjesmama“ po~iwe Za mladog ~ovjeka se smatra lan poqu. Uz emisiju “No limit“
predstavqawem stvarala{tva Zvonka Bogdana, najva`nijeg da ne mo`e biti mudar i da La ka ope ra, uto rak, uvijek ste u toku muzi~kih sova.
autora i interpretatora tradicionalne tambura{ke muzi- godinama sti~e ovu emoci- 13.00 doga|awa. Ovaj put sazna}e- Froj do va ri zni ca, pe -
ke Panonske nizije. onal nu oso bi nu. Ka ko se Za mawe od dvije godine te {ta je novo na svjetskoj tak, 13.00
Upozna}emo se sa tri Zvonkove pjesme, a svakako }e biti postaje mudar i ko su to mu- \u ze pe Ver di stvo rio je muzi~koj sceni. Premijerno Koliko je radno-okupa-
i rije~i o va`nosti kafane, kafanskog pjevawa i tambura- dri qudi - saznajte u emisi- svoje najpopularnije opere no vi spo to vi: Mo tor hed, ci ona te ra pi ja zna ~aj na u
{kih orkestara za o~uvawe narodne pjesme sa prostora Pa- ji “Za.Druga“. “Rigoleto“ i “Trubadur“. U Saj pres Hil, Kol dplej, tretmanu sa psihijatrijskim
nonije. Serijal }e u 2011. godini imati priliku da otvori Ogwi{ta u Mladikovi- novoj epizodi serijala “La- Adel, Taj ni Tem pa i Ke li bolesnicima? Kakva je ulo-
vjerovatno Zvonkova najzna~ajnija autorska pjesma “Ve} nama, nedjeqa, 12.20 ka ope ra“ bi }e go vo ra o Rouland. ga radnog terapeuta, a kakva
odavno spremam svog mrkova“. Zbog ~ega je ovaj bard tambu- Mla di ko vi ne - se lo sa “Trubaduru“. Ovo melodra- Balkanska odiseja, sri- medicinske sestre tehni~a-
ra{ke muzike pustio suze kada je po~eo da pri~a o nastanku ~etiri rijeke, ~etiri crkve, matsko remek-djelo nastalo jeda, 18.00 ra u po mo }i pa ci jen tu? U
te pjesme i ~iji melodijski motivi susjednih narodnosti 44 brijega, dvije {kole, bi- je 1853. godine i posve}eno “Balkanska odiseja“ na- “Frojdovoj riznici” pogle-
su iskori{}eni za kompoziciju, tako|e }ete imati prilike lo bi ih ~etiri da su neka je quba vi i osve ti. Radwa ziv je koncerta koji su nam dajte i izlo`bu pacijenata
da saznate u prvoj epizodi. sre}nija vremena. Nalazi se opere smje{tena je na po~e- pri re di li fan tas ti ~ni Klinike za psihijatrijske
16 ki lo me ta ra od Te sli }a. tak 15. vijeka u vrijeme rata ~la no vi Na ci onal nog an - bolesti KC-a Bawaluka.
8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS Глас Српске
6 15 - 21. januar 2011.

HRT 1

Ponedjeqak kako bi joj rekla da joj je veoma


Lucijana odlazi u zatvor kako `ao zbog toga {to se dogodilo.
bi rekla Viktoru da sazove novi- Ko ral po sje }u je Le ona i on je
nare i objavi da je on ubio Her- grubo uhvati za vrat nakon {to
na na. Vi ktor to odbi je i pi ta mu je rekla da jo{ nije nabavila
Federiku za{to je lagala tokom novac da plati pilota koji }e ih
su|ewa. Viktor i tri zatvoreni- odves ti u inos tran stvo. Na kon
ka planiraju bijeg. Viktor je za- {to Santos nazove Orijanu, ona
bri nut jer vje ro va tno po ma `e vjeruje da on `eli da ga ona izba-
opasnim kriminalcima, ali ne- vi, ali narednik joj samo ka`e da
ma izbora zato {to `eli da pro- }e se o`eniti Katalinom.
na|e pravog ubicu i spere qagu
sa svog imena. Leon je sre}an s Srijeda
Marijom od mora. Govori da ni- Nakon {to je Koral izbacila
kada ne}e vratiti dijete. Koral Tilika i Moharasa, Estrela ih
se ga di San to so va ne ure dnost. odvodi svojoj ku}i i brine se o
Daje mu pi{toq kojim treba ubi- wima. Katalina je uvjerila sudi-
ti Orijanu. U tom trenutku ulazi ju da joj dozvoli da uzme sav novac
Orijana, ali on ne mo`e da pra- Viktora Manuela, kao i wegovu
ti wene naredbe. imo vi nu. Luz je pos ta la wena
slu{kiwa. Nakon {to je Koral
Utorak jo{ je dan put re kla San to su da
Potpuno izvan sebe, Esperan- ubije Orijanu, on shvati koliko dmice u samici. U me|uvremenu bli`we jer je zatvoren u samicu.
ca poku{ava da otme dijete mu- je Koral zla, te odlazi Orijani i Leonu se privi|aju scene iz pro- Samo je Koral sre}na i `eli da ga
{kar cu za ko jeg vje ru je da je na koqenima je moli da mu opros- {losti. nikad ne puste iz we. Osim toga,
Leon. Odvode je u policijsku sta- ti. U zatvoru Viktor Manuel jo{ ona u`iva iskaquju}i se na Luz
nicu, a Estrela je izbavi. Misti- kopa tunel kako bi pobjegao, ali ^etvrtak kad god uhvati priliku. Estrela se
ka sa zna je za otmi cu jedan ga zatvorenik izda i Vi- Jo{ jedanput Viktor Manuel vra}a u Plaju Eskondidu kako bi
Esperancinog djeteta i nazove je ktor mo ra da pro ve de dvi je se - ne na mjer no po vri je di svo je zavr{ila projekat, pa da poslije
mo`e razmi{qati o ne~em drugom
i ostati zdravog razuma.

Petak
Estrela je zavr{ila svoj posao
u Punti de Piedras i svi u Plaji
Eskondidi su joj zahvalni. Salva-
dor izlazi iz zatvora, ali ostaje u
gradu kako bi pomogao Esperanci
i Martinu u tra`ewu male Mari-
je. Me|utim, prisje}awa na onu
no} kada je oti{ao Hernanu pro-
gone ga. Ka`e svojoj majci da je
podmitio zatvorskog ~uvara i oti-
{ao iz zatvora na jednu no}. Oti-
{ao je u Hernanovu ku}u kako bi
sprije~io da se Hernan mije{a u
Estrelinu vezu s Viktorom.

NOVA

Ponedjeqak ka `e Ce sa ru da Gon za lo Cesar ka`e Juliju, Rebeki


Rebeka ka`e Floren- istra`uje wihovu pronevje- i Berti da ne}e javiti po-
ciji da je Fabricio otet, a ru u Ulagawima San Lo- li ci ji za Fa bri ci ovu
ona do`ivi nervni slom. rente u Londonu. otmicu, jer bi ga otmi~a-
Cesar se naquti na Huana, ri mogli ubiti. Berta po-
jer je rekao Rebeki da }e je Utorak sjeti Fabricija i preko
optu`iti za ubistvo ako se Ce sar i Ber ta mi sle telefona prekorava Zgo-
Florenciji i{ta dogodi. da Alehandro vjerovatno dnoga {to ga je pretukao.
Alehandro ka`e Mirandi ima istu sr~anu manu kao Fermin ka`e Mirandi da
da }e Gonzalo srediti ra- i Florencija i Lizanija. su ra~uni koje ga je zamo-
~une s wim, te da je Berta Daira ka`e Huanu i Fer- lila da ispita iskori{-
iza zva la su sret izme |u nan di da je Li za ni ja sa }eni za pronevjeru i glase
Fernande i Alfreda one ~ovjekom koji je tu~e zato na Gonzalovo ime.
no}i kad je Gonzalo pucao u {to je nisu nikako mogli
Al fre da. Lu is Al ber to na }i. Ve ro ni ka za mo li ^etvrtak
Florenciju da joj oprosti Berta prijeti Fabri- Berta naredi Zgodnom da titi jer nema osje}aja za
{to je ucjewivala Fabri- ci ju da }e na udi ti Flo - psiholo{ki mu~i Fabri- qude i za hvaquje Hu anu
cija. Florencija misli da renciji i Rebeki ako on cija. Renata ka`e Miran- {to brani `ivot, a ne no-
ga je ona otela. Cesar ka- ne pos ta ne ne ka vrsta di da joj je Li za ni ja vac. Renata ka`e Floren-
`e Samsonu da se rije{i wenog advokata koji }e je re kla da se upo zna la sa ciji da je Lizanija umrla.
Lizanijinog tijela. braniti. Cesar ka`e Lu- mu{karcem sa kojim je ho- Ce sar za mo li Re be ku da
isu Albertu da je Lizani- dala preko we. vi {e ni kad ne spo miwe
Srijeda ja umrla u wegovom stanu da je bi la zaqubqena u
Cesar ka`e Dairi da i da se on morao rije{i- Petak wega. Fernanda ka`e Hu-
ne zna te le fon ski broj ti tijela kako ne bi sva- Medicinska sestra u anu da je ne{to ili neko
osobe koja je vidjela ~o- lio sumwu na sebe. Cesar bol ni ci uzru ja se jer se uzrujao Lizaniju do kra-
vjeka koji je pretukao Li- savjetuje Nuriji da mu bu- Huan brine o siroma{noj jwih granica i da joj je to
zaniju. Rebeka ka`e Juliju de poslu{na, tako da budu starici. Daira i Miran- izazvalo sr~ani udar. Ce-
da je Fabricio otet. Mi- sre }ni sa svo jim si nom. da ka`u Alehandru {ta je sar ka`e Berti da je u`i-
randa ka`e ocu Santijagu Preko telefona Miranda ubi lo Li za ni ju. Do ktor vao gledaju}i Alehandrovu
da je Fabricio otet i da ka`e Alehandru da se Li- Eskalante ka`e medicin- tu gu zbog Li za ni ji ne
Глас Српске se Lizanija nije pojavila. zanija jo{ nije pojavila. skoj sestri da }e je otpus- smrti.
GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9
15 - 21. januar 2011. 7

NOVA

mr`wu koju osje}a. Naprotiv, jo{ zajedno. Dok Ihsan poku{ava pono-
je osna`uje. Demir i Asi ih dosti- vo da okupi porodicu, Suhejla poku-
`u, ali pu{ka u Aslanovim rukama {ava da pridobije Aslana na svoju
iznenada opali. Asi odlu~uje sama stranu. Aslan, kojeg zanima ho}e li
oti }i u Is tan bul zbog po slo va se wegov pravi otac pobrinuti za
Yemala Age. @eli da se udaqi od wega, testira Ihsana. Kad ne dobi-
svih i svega {to se dogodilo. je rezultat koji je htio, sklapa savez
sa Suhejlom protiv Ihsana. Sada je
^etvrtak Aslan Koyiuoglu postao opasnost
Demir podupire ideju da Asi za svoju porodicu. Neriman na De-
provede nekoliko sati u Istanbulu. fne i Kerimu iskaquje svoje neza-
Upoznaje Asi s qepotama Istanbu- do voqstvo Su hej li nom
la. Ali qubomora me|u wima spre- prisutno{}u.
~ava ih da provedu lijepo vrijeme

Ponedjeqak Utorak Asi sada vrlo dobro razumije ra-


Kad se Suhejla suo~i s Ihsa- Svi su iznena|eni {to su Su- zloge zbog kojih se Demir udaqio
nom, otkriva jo{ ve}u tajnu. Ihsan hejla i Ihsan za Aslana zabrinuti od we.
je skrhan istinom. Poslije ovoga, ba{ koliko i Fatma i Oke{. Si-
wegov }e `ivot biti potpuno dru- tuacija nije uobi~ajena. Svi na- Srijeda
ga~iji. Koliko god da je Demir qut slu }u ju da se ne {to do go di lo, Upe riv {i pu {ku u Ihsa na,
na Ihsana zbog onoga {to je pre- `ele to {to prije da saznaju. Kad Aslan nadja~ava one koji ga poku-
`ivio, ~ini se kao da se zbog sve- niko ni{ta ne ka`e, Yemal Aga je {avaju sprije~iti i odvodi Ihsa-
ga is kaquje na Asi. Ihsan i pri mo ran. Is ti na sve po tre se. na na mjes to gdje ne ma ni ko ga.
Su hej la shva ta ju da je hla dno }a Svi smatraju Ihsana odgovornim Ra zra ~u na }e se na sa mo. Svi su
izme|u Asi i Demira zanimqiva. za ono {to se dogodilo. Ihsan je upla {e ni i bo je se da Aslan ne
Ali Asi ne}e biti lako kad sazna postao ne`eqena osoba. Aslan se naudi Ihsanu. Asi i Demir ih sli-
istinu. Koliko }e jo{ Demir da pak ni je ra zra ~u nao s Ihsa nom. jede da bi intervenisali. Aslan
krije od Asi ono {to se dogodilo? Ba{ suprotno, zapo~iwe novo po- se razra~unava poigravaju}i se s
Kad sazna istinu, Aslan pati zbog glavqe. To je ra zlog zbog ko jeg Ihsanom kao da `eli da ga izludi.
la`i koje je godinama slu{ao. Asla nov bi jes pos ta je opa sni ji. To ra zra ~u na vawe ne bri {e

RTL

Ponedjeqak ali Ezel uspijeva da ga odgovori lova molba da posjeti doktora spe-
Ezel uspije da uvjeri Alija da od toga. Mumtaz je pu{ten iz bol- cijalistu u Londonu. Mert uspije-
je Ra mi zo va k}er ka Azat mrtva. nice, a u posjetu mu dolaze Ej{an va da nestane iz Kamilovog vida i
Mert je ve} du`e vrijeme uvjeren i Yan. Ezel priprema iznena|ewe na|e se u zamci.
da su Yengiz i Ej{an ubili Ome- za Ba har na kro vu svo je zgra de.
ra, te odlu~i da posjeti Yengiza Umjesto qubavi, Bahar do~eka Eze- Utorak
da bi mu izrekao svoje mi{qewe, Dok su Yengiz, Ej{an i Yan u
posjeti kod Omerovih roditeqa, u
Alijev kasino dolazi Mert. Ezel
se brine da bi moglo do}i do pro-
blema. Zahvaquju}i Ramizovim ri-
je~ima, Mert s lako}om pronalazi
sef u kojem je originalna snimka
pqa~ke kasina. Ej{an pronalazi
uplakanu Bahar koja tuguje za Eze-
lom. Ej{an joj, nikako ne mo`e po-
mo}i jer se i sama vi|a s Ezelom.
U Alijev dom nepozvan je u{ao Ra- da ubije Kandiralija ako `eli vi- odbije da ubije Kandiralija, a u
miz. djeti svog sina `ivog. Yengiz za- pomo} mu pri|e Azad. Kako bi pred
moli Alija i Ezela za pomo}, ne Yengizom bili {to uvjerqiviji,
Srijeda znaju}i da su i oni dio osvetni- Ali prebije, a potom “ubije“ Te-
Ramizovoj k}eri Azat je dosta ~kog plana. Yengiz se upla{i i fa.
skrivawa uprkos tome {to je otac
tra`io da se strpi barem mjesec
dana, da bi se wegovi neprijateqi
uvjerili da je mrtva. Ezelov plan
da jo{ ve~eras Yengiz ode u za-
tvor zbog smrti ~uvara ide prema
planu, ali ne i wegov odnos prema
Ej{an i Bahar - Ezel poqubi Ba-
har pred Ej{aninim o~ima. Najno-
vi ji plan je ote ti Yana to kom
nastave, a Ej{an se sve vi{e boji
da }e ne{to po}i po zlu. Uz Tefo-
vu pomo}, Ramiz obavje{tava Yen-
giza da je oteo wegovog sina.

^etvrtak
Qubomorna Ej{an uzruja se ka-
da joj se Bahar pohvali da je Ezel
poqubio. Da bi je povrijedila, Ej-
{an ka `e ses tri da Ezel qubi
drugu `enu. Ramiz naredi Yengizu
8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
8 15 - 21. januar 2011. Blockbuster Глас Српске

Trka do uklete planine (Race to Witch Mountain)


@anr: avantura, fantastika Uloge: Dvejn Xonson, Ana
Trajawe: 98 Sofija Rob, Karla Gugino,
Godina: 2009. Kiaran Hinds, Aleksander
Zemqa: SAD Ludvig, Tom Everet Skot,
Re`ija: Endi Fikmen Kristofer Marget, Geri Mar{al

Fantasti~na pri~a u kojoj mafija{i, Endija Fikmena (“Plan igre“) i glumca


ameri~ka vlada, pa ~ak i vanzemaqci po- Dvejna Yonsona, poznatijeg kao The Rock
ku{avaju sprije~iti planove troje gla- (“Ulovi Smarta“). Producent je Endrju
vnih junaka. Gan (“Pri~e za laku no}“), a scenario su
Godinama kru`e pri~e o tajnom mjes- na pi sa li Mat Lo pez (“Pri ~e za la ku
tu usred pus tiwe Ne va de, po zna tom po no}“) i Mark Bom bak (“Umri mu {ki
neobja{wivim fenomenima i neobi~nim 4.0”) prema romanu “Escape to Witch Mo-
doga|ajima. To mjesto zove se Ukleta pla- untain“ autora Aleksandera Keja. Film je
nina, a kada se u taksiju lasvega{kog ta- moderna verzija Kejevog romana na kojem
ksiste Yeka Brune odjednom zatekne dvoje se bazirao Diznijev klasik iz 1975. go-
tinejyera s natprirodnim sposobnosti- dine, “Escape to Witch Mountain“, a ~iji su
ma, on se ubrzo na|e usred jedne sasvim likovi poslu`ili i kao inspiracija za
neobja{wive avanture. Kroz zajedni~ku nastavak filma “Return from Witch Moun-
saradwu, Yek i wegovo dvoje mladih pu- tain“ iz 1978. godine.
tnika otkri}e da jedini na~in da spase Uprkos naporima talentovane gluma-
svijet le`i u razotkrivawu tajne Uklete ~ke postave, “Trka do Uklete planine“ i
planine. Tada zapo~iwe trka do Uklete daqe je jedan lo{ rimejk kojem nedostaju
planine, a takmi~e se protiv vlade, ma- {arm i atmosfera originala. Tako gla-
fija{a i vanzemaqaca. si konsenzus kritika na internet stra-
Diznijeva “Trka do Uklete planine“ nicama iako je situacija ne{to boqa kod
nastala je ponovnim spajawem re`isera obi~ne publike.

Slagalica strave 3D (Saw 3D)


@anr: horor Re`ija: Kevin Greutert
Trajawe: 90 Uloge: Tobin Bel,
Godina: 2010. Kostas Mandilor,
Zemqa: SAD, Kanada Betsi Rasel

Sla ga li ca stra ve nas tavqa pre`ivjeti se okupqa. Tra`e po-


pla{iti i mu~iti, a ovaj put to ~i- mo} od gurua za samopomo} i jednog
ni i u tri dimenzije. od pre`ivjelih, Bobija Dagena, ~o-
Dok bjesni smrtonosna bitka vjeka ~ije }e sopstvene mra~ne taj-
oko brutalne Jigsawove ostav{ti- ne otvo ri ti vra ta no vom ta la su
ne, grupa onih koji su ga uspjeli terora.
Blockbuster GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9
15 - 21. januar 2011. 9

13
@anr: akcija, drama, triler, Re`ija: Gela Babluani
misterija Uloge: Xejson Stejtem,
Godina: 2010. Miki Rurk,
Zemqa: SAD Aleksander Skarsgard

Triler o mladi}u koji pravi stra- sa uputstvom za tajanstveni posao ko-


{nu gre{ku - i upada u tajnu kockar- ji obe}ava pravo bogatstvo. Ubrzo se
sku igru sa ruskim ruletom. Obrada na|e usred smrtonosnog kruga tajnih
kultnog filma Gele Babluanija. kockara koji se klade na rezultat tur-
Film “13“ pra ti pri ~u mla dog nira u ruskom ruletu, koji ukqu~uje
gra|evinskog radnika koji preuzima brojne igra~e i visoke rizike – naro-
identitet mrtvaca i wegovu kovertu ~ito za one koji stoje ispred obara~a.

Artur 3: Rat dvaju svjetova (Arthur et la guerre des deux mondes )


@anr: avantura, animirani, Re`ija: Luk Beson
porodi~ni, fantastika, dje~iji Uloge: Fredi Hajmor,
Trajawe: 100 Mia Farou,
Godina: 2010. Robert Stenton,
Zemqa: Francuska Peni Balfur

Tre}i nastavak animira- obzirom na to da je jo{ uvi-


ne avanturisti~ke pri~e Lu- jek u formatu Minimejaca,
ka Besona, pri~a o hrabrom naravno da mo`e da ra~una
Arturu koji se bori protiv na Selenijinu i Betameche-
zlog Maltazarda koji `eli ovu po mo}, ali naj ve }e je
da osvoji svijet. iznena|ewe pomo} koju nudi
Mal ta zard je uspio da Dar kos, Mal ta zar dov sin,
pre|e u qudski svijet. Wegov koji tvrdi da `eli zamijeni-
ciq je jednostavan: okupiti ti strane. Artur i wegovi
ve li ku voj sku i osvo ji ti prijateqi treba}e svu mogu-
svijet. ^ini se da samo Ar- }u pomo} u kona~nom obra~u-
tur mo`e da osujeti wegove nu s Maltazardom, pa kre}u u
pla no ve, ali prvo se mo ra bit ku pje {i ce, bi ci klom,
vratiti u svoju spava}u sobu automobilom, pa ~ak i “Har-
i na normalnu veli~inu. S lijem Dejvidsonom”.
8106. i157.- 21.
decembar 2009. GLAS PLUS
januar 2011. Глас Српске

TV
RTRS 20.10 PINK BH 23.00
Napoleon i ja Stranac
Devetnaestogodi{wi profesor Martino ostao je Xonatan Kold je agent - “fri lanser“ koga
bez posla zbog antibonapartisti~kog djelovawa unajmquje jedan misteriozni ~ovjek da ispo-

program na predavawima. Taj zadrti revolucionarista


prezirao je Napoleona i sve {to je veliki vojsko-
ru~i paket iz Francuske u Wema~ku. Sa-
dr`aj paketa je nepoznat, ~ak ga ne zna ni
vo|a predstavqao. Poslije otkaza Martino se agent na zadatku, ali {ta god da je, ~ini se
zaputio na ostrvo Elbu, u naru~je qubavnice, ba- da izaziva veliku pometwu: politi~ke ko-
ronice Emilije. Napoleonov prisilni dolazak na rupcije, zabijawe no`eva u le|a lo{im
ostrvo pru`io mu je neo~ekivanu priliku koju je momcima i niz ubistava... Me|utim, isku-
objeru~ke prihvatio: postao je Napoleonov li~ni sni agent Kold zna da on mora biti uvijek
sekretar, ~ovjek zadu`en za biqe`ewe wegovih korak ispred sila zla koje su u akciji, ko
memoara, dobiv{i tako jedinstvenu priliku za god da one bile, i to po svaku cijenu, jer se
upoznavawe “omiqene mu”, harizmati~ne persone. to pretvorilo u beskrupuloznu igru...
Uloge: Danijel Autil, Elio Germano, Monika Belu~i Uloge: Stiven Sigal, Maks Rajan, Hari van Gorkum
Re`ija: Paolo Virzi Re`ija: Majkl Oblovic

RTRS 20.00 Dvor 15.10 TV lica 15.20 Opera


21.00 Zvijezde Granda 15.50 Vijesti 16.00 Euromagazin
6.00 Muzika 23.00 FILM Stranac 15.50 Selo gori a baba se ~e{qa, 16.40 Vijesti
6.20 Amaro Del 1.00 FILM Xumbus u gimnaziji serija 16.50 Reporteri
7.10 Turizam plus 3.00 Gold muzika 16.50 FILM Sestre u akciji 17.50 @ivot u kro{wama
8.00 Vijesti 18.30 Kvadratura kruga 18.40 Potro{a~ki kod
8.10 Jutarwi program BHT 1 19.00 Slagalica 19.10 Loto
9.00 Nodi, crtani film 19.30 Dnevnik 19.30 Dnevnik
9.20 Medo Rupert, crtani film 7.10 Mi Evropqani FILM Posqedwi samuraj, film
8.00 Vijesti 20.00 Selo gori a baba se ~e{qa, 20.00
9.30 Tomica i prijateqi, serija 22.40 Vijesti
8.10 Be Ha Te bebe
crtani film 21.00 FILM Slatki{ i ubica 23.00 FILM Ruska obe}awa
9.40 FILM Danijelov dvojnik 8.15 Ozi Bu, crtani film
8.20 Uradi sam, uradi sama 23.00 Vijesti 0.50 1408, film
10.10 Moja {pijunska porodica, serija
8.30 Govor ti{ine 23.05 FILM Boja no}i 2.30 FILM Posqedwi samuraj
10.40 Rimske misterije, serija 1.20 Vijesti 5.10 Potro{a~ki kod
11.10 TNT, serija 9.20 Pe~at, serija
10.00 Vijesti 1.25 Selo gori a baba se ~e{qa,
12.00
12.20
Dnevnik
Pravoslavqe 10.05 Tribunal serija HRT 2
10.40 Veleslalom (`) 2.20 Srbija na vezi 8.00 Garfild i prijateqi,
12.40 Rije~ vjere 3.00 Vi i Mira Adawa Polak
13.00 Imam jednu `equ 11.40 Josip Pejakovi}: crtani film
3.40 TV lica
14.00 FILM Klinci detektivi U ime naroda 8.20 Plesne note, serija
12.00 Vijesti 4.30 Kvadratura kruga 8.50 Moji prijateqi
15.30 Pri~e o pjesmama 5.00 Leti, leti, pjesmo moja mila
16.00 Zauvijek mlad, serija 12.10 Spust (m) Tigar i Pu,
13.40 Veleslalom (`) crtani film
16.40
17.00
Gastronomad
Vijesti 14.30 Obalska stra`a RTS 2 - Ajn{tajn~i}i,
17.10 Bjekstvo sa ostrva 15.10 Engleska Premijer liga, pregled 6.00 Brazde crtani film
{kopriona 15.50 Fudbal: 7.00 TV lica 9.20 Ni da ni ne
17.40 Za.Druga Man~ester Siti - Vulverhempton 8.00 Delta Stejt, serija 10.30 Veleslalom (`)
18.00 TNT, serija 18.00 Divqina Rusije 8.20 Mobil fest 11.30 Crtani film
18.50 Ah ta planeta 19.00 Dnevnik 8.50 Artur, crtani film 11.50 Pripovjeda~:
19.30 Dnevnik 19.30 London Live 9.10 Drama Gr~ki mitovi,
20.10 FILM Napoleon i ja 20.00 Kozara, film 9.40 Vjerski mozaik Srbije serija
22.00 Prislu{kivawe, serija 22.10 Vijesti 10.30 Klinika Vet 12.20 Spust (m)
22.30 FILM Qubavni napitak broj 9 11.00 Profil i profit 13.30 Veleslalom (`)
23.00 Dnevnik
0.00 Ve~eras sa Xulsom Holandom 11.30 Kwiga utisaka 14.40 FILM Uzimam (ne uzimam)
23.20 Koncert - Partibrejkersi
0.20 Mjesto zlo~ina: 1.10 Obalska stra`a, serija 12.10 Vrijeme odluke 16.10 Lada Ka{telan
1.50 FILM Kozara 12.30 Svijet zdravqa 17.10 Xinks, koncert
Majami, serija
1.10 FILM Napoleon i ja 3.50 London Live 13.00 Sedam RTS dana 19.20 Gara`a
13.30 Gra|anin 20.00 FILM
2.50 Dnevnik
3.20 Za.Druga OBN 14.00 Leti, leti, pjesmo moja mila 21.30 Skladi{te, serija
3.40 Bjekstvo sa ostrva 14.30 Emisija iz kulture 22.30 Skladi{te, serija
6.40 Nimboli
{kopriona 15.00 Gala koncert solista 23.20 Xez
6.50 Ogi i `ohari, crtani film
4.10 Prislu{kivawe baleta najve}ih 0.20 Muzika
7.10 Gusarska akademija, crtani film
5.00 Muzika pozori{ta Rusije
7.30 An|eli i prijateqi, crtani film
5.10 Turizam plus 7.50 ^uvari planete
15.50 Istinite pri~e NOVA TV
16.40 Dalmatinske klape 7.40 Frikovi, serija
8.40 Bilo jednom u Turskoj, serija
BN 9.30 Bilo jednom u Turskoj, serija
17.10 Vrele gume 8.20 U sedmom nebu, serija
17.50 Hokej: Partizan - Triglav 9.00 Bra~ne vode, serija
6.30 Jutarwi program 10.20 Bilo jednom u Turskoj, serija
Bilo jednom u Turskoj, serija 20.10 Total tenis 9.30 Pepa, crtani film
9.00 Jelena, serija 11.10
12.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 20.30 Vrijeme fresaka 10.00 Timi Tajm, crtani film
12.00 Auto{op magazin 21.00 Svijet sporta
13.00 Smijeh terapija 12.50 Lonci i poklopci 10.10 Vinks, crtani film
13.40 Ke~eri 21.20 Direktno u fudbal 10.40 ^agington, crtani film
14.40 BN koktel 22.00 Ciganski simfonijski
14.30 FILM Ludi odmor 10.50 Ben 10, crtani film
16.00 Dnevnik orkestar “Sto violina“
16.20 Tu|e sla|e 16.10 Zakon bra}e, serija 11.20 Televizijska posla, serija
17.50 Red karpet 23.00 Svijet ribolova 11.50 Frikovi, serija
17.20 Prequbnici 23.20 Reli Dakar
17.40 Kao kod svoje ku}e 18.50 Info 12.50 U sedmom nebu, serija
19.00 Pitajmo zajedno 23.50 Vrele gume 13.50 Privatna praksa,
19.30 Dnevnik 0.20 Hokej: Partizan - Triglav
20.00 FILM Uspavanka za mafiju serija
20.00 Vitafon 2.00 Direktno u fudbal
21.30 FILM Sport u budu}nosti 14.50 FILM Ukleti let
20.30 BN muzika 2.40 Svijet ribolova
23.00 FILM 17.00 Vijesti
21.30 Tu|e sla|e 3.10 Istinite pri~e
0.30 FILM 17.10 Film - nastavak
22.30 Dnevnik 4.00 Dalmatinske klape
FILM Hajde da se volimo 2.00 FILM 18.10 Nad lipom 35
23.00 4.30 Ciganski simfonijski
FILM Sve za moju djecu 3.30 FILM 19.10 Dnevnik
0.50 orkestar “Sto violina“
FILM Pri~a o Rut 20.00 FILM Robin Hud:
2.30 5.30 Klinika Vet
RTS 1 Princ lopova
FILM Nepobjedivi 2:
PINK BH 6.00 Vijesti HRT 1
22.30
6.05 Jutarwi program U posqedwoj rundi
6.00 Xuboks 6.00 Drugo mi{qewe 0.10 Grijeh, film
7.00 Valentina, serija 8.00 Dnevnik FILM Crno svitawe
6.50 Iza ekrana 2.00
8.00 Lov na mi{a, film 8.10 Jutarwi program
7.20 Emisija iz kulture 3.30 Ezo TV
10.00 FILM Zamijewene na ro|ewu 9.00 Vijesti FILM Kobna odluka u Sandaunu FILM Nepobjedivi 2:
8.00 5.00
12.00 Info top 9.05 @ikina {arenica
9.20 Misto moje lipo U posqedwoj rundi
12.20 Gold muzika 10.00 Vijesti
10.00 Vijesti 6.20 Slu~ajni junak, film
14.00 Info top 10.05 @ikina {arenica
10.10 Ku}ni qubimci
FILM Dobrodo{li u xunglu 11.00 Vijesti
14.05
11.05 Dizni
10.40 Mijewam svijet RTL
15.50 Info top 11.10 Normalan `ivot
16.00 Valentina, serija 12.20 Na slovo na slovo 7.40 Dva glupa psa, crtani film
12.00 Dnevnik 8.30 U~ilica
17.00 [ou tajm 13.00 Dnevnik
12.30 Veterani mira 9.00 Magazin
18.00 Info top 13.10 Sport plus
13.20 Prizma 9.30 Sinovi i k}eri, serija
18.40 Birajte svoj hit 13.30 Srbija na vezi
14.00 Duhovni izazovi 10.00 Malkolm u sredini, serija
19.00 Neobi~ne metode, 14.10 Vi i Mira Adawa Polak
14.40 Eko zona 11.00 FILM Istina o ma~kama i psima
serija 15.00 Vijesti
subota, 15. januar GLAS PLUS 6. i157.- 21.
decembar 2008. 9
januar 2011. 11

B92 23.30
Kler
Ono {to Kler vidi, mo`e da bude pogubno po wen `ivot. Kler Banion
je `ena koja ima {esto ~ulo. Ona se polako vra}a u `ivot, nakon {to
je prije dvije godine predvidjela smrt svog supruga Xeka. [to je najgo-
re, nikako nije mogla da sprije~i zlo~in. Sa svojim k}erkama Helenom i 1405
Megi seli se u predgra|e Somerseta. Tamo se sprijatequje sa umjetni-
com Bani Holden. Tu pronalazi i novu qubav, to je Ben, jedan od prija- PINK BH
Dobrodo{li u xunglu
teqa iz djetiwstva wenog pokojnog mu`a. Me|utim, Ben ima aveti U zagu{qivoj, urbanoj xun-
pro{losti koje ga progawaju. Kada je zavr{io sredwu {kolu, zajedno sa gli Los An|elesa postoje
svojim prijateqem Martijem bio je odgovoran za saobra}ajnu nesre}u u qudi kao {to je Bek; pa, ne
kojoj je nekoliko qudi poginulo, a Marti je zavr{io u zatvoru. A onda ba{ kao Bek - ~ovjek koji ko-
se sve u Somersetu mijewa. Marti se vra}a iz zatvora, jedno ubistvo risti sve {to je neophodno
potresa stanovnike mjesta, a Kler ponovo po~iwe da vidi stvari. da povrati natrag sve {to
Uloge: Valeri Bertineli, Piter Xejson, Mikol Merkurio je platio. Kad je rije~ o
Re`ija: Stiven Brixvoter kockarskim dugovima, Bek se
12.20 FILM Mi{olovka 22.50 FILM Planina Broukbek ne razlikuje mnogo od drugih
14.10 FILM Maturalno putovawe 1.10 Novi `ivot, serija - wegov moto “zavr{imo sa
16.10 FILM Lov na Crveni oktobar 2.00 Beverli Hils 90210, serija tim” i wegova fizi~ka snaga
18.00 Zvijezde Ekstra rje{avaju sve. Za wega je to
18.30 RTL danas B 92 jednostavan vi{estruki
19.00 Bibin svijet, serija 7.00 Znawe na poklon izbor rije~i: a) Bekov na-
19.40 @uta minuta 8.20 Trnav~evi}i u divqini, crtani film ~in, b) Bekov na~in sa si-
20.00 Ledom do slave, film 8.50 Vodi~ za roditeqe lom, ili c) - ne postoji c.
21.30 Dreamgirls, film 9.00 FILM Pinokio Bek ne tra`i nevoqe i ni-
23.40 Operacija [akal, film 10.50 Idealan profil
2.00 Astro {ou kome ne pravi nevoqe. Na
11.40 FILM @ivot je stao
3.00 Lovci na blago, film nesre}u, nevoqa je ne{to
13.30 Popodne {to on mora da otkloni, a
15.30 Bu|elar
ATV 16.00 Vijesti
postoji jedna velika koju
7.00 Ben Ten, crtani film 16.30 FILM Udar 2 mora da po~isti prije nego
8.00 Jutarwi program 18.20 Dvougao {to sve ostavi za sobom. Ta
9.50 Vijesti 18.30 Vijesti velika nevoqa odve{}e ga u
10.30 Ajron Kid, crtani film 19.00 Na{a mala klinika, serija amazonsku xunglu. Usred ove
11.00 Vinks, crtani film 20.00 Top Gear nevoqe je Trevis, diler
11.30 Sporti}i 21.00 FILM Nije nego droge koji brzo pri~a i ~iji je otac an- re na neke nerazja{wene misterije iz
11.50 Vijesti 23.00 Vijesti ga`ovao Beka da mu pomogne u avanturi xungle, kao i He~er, despot koji `eli da
12.00 Indija, serija 23.30 FILM Kler
u Brazilu. Trevis je dokazao da mo`e okrene xunglu i wene stanovnike u svoju
13.00 Auto {op magazin 1.10 FILM @ivot je stao
da bude korisniji nego {to je Bek o~e- korist i da stavi bogatstvo bri`nog
14.00 Sasuke ninxa ratnici - Info brata u nezgodan polo`aj.
16.00 1001 no}, serija
kivao. Tu je Marijana, koja ima odgovo-
16.50 Indija, serija BEL Uloge: Dvejn Xonson, [on Vilijam Skot, Rozario Douson
18.00 Odmori se, zaslu`io si, serija 7.30 22 ~asa Re`ija: Piter Berg
19.00 Vijesti 8.00 Gomboce omnibus
19.40 Sinema magika hronike 8.50 U~imo srpski
20.00 1001 no}, serija 9.10 Bel mozaik
21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 10.00 Bistro
22.00 Stubovi zemqe, serija 10.20 Stil
0.00 FILM Misti~na rijeka
10.50 Na{a realnost
12.00 Vijesti
K3 12.10 Pri~e iz kwi`are
10.00 Vijesti 12.40 U na{em ataru
10.10 Kliford crveni pas 13.30 Vrele gume
12.00 Vijesti 14.00 Bilding {op
12.05 Kliford crveni pas 15.00 Vijesti
13.00 SMS Party 15.10 Trend seter
15.00 Vijesti 16.00 Vi{e od sporta
15.05 TV ordinacija 17.30 Afrika od vrha do dna
16.30 Superhitovi 17.30 Putevima juga
17.40 Poznati 18.00 Bel dan
18.40 Novosti 18.40 Muzi~ki zid
19.30 Dnevnik RTS 20.00 Kreni u prirodu
20.00 Panorama regije 21.20 Put vina
21.40 Autovizija 22.00 22 ~asa
22.40 FILM Druga strana bijesa 22.30 FILM Orelijen
0.30 Fojlov rat, serija
2.30 Dok. program RADIO RS
3.10 Poznati
6.00 Jutarwi program
5.00 Dobro ti ve~e
10.00 Vijesti
6.00 RTS
10.05 Korijeni
11.00 Vijesti
FTV 11.05 Zvjezdano nebo djetiwstva
8.00 Vijesti 12.00 Vijesti
8.05 Dona Barbara, serija 12.10 Zvrk
9.00 ZIZ, zabava igra znawe 13.00 Vijesti
11.20 Mozaik religija 13.05 Starogradska muzika
12.00 Dnevnik 13.30 Narodna muzika
12.10 Dona Barbara, 14.00 Vijesti
serija 14.05 Sportsko-zabavno popodne
13.00 Sarajevska hronika 15.00 Vijesti
13.30 Novi `ivot, serija 16.00 Dnevnik
14.20 Beverli Hils 90210, - Sportsko-zabavno popodne
serija 18.00 Vijesti
15.00 FILM Dvije polovine srca 18.05 Tkanica od nota
16.30 Vijesti 19.00 Vijesti
16.40 FILM Crveni udar - Zabavna muzika
18.40 Crvene kapice, 19.30 Muzika naroda
crtani film 20.00 Vijesti
19.10 Loto 20.05 Evergrin klub
19.20 [oni i wegovo stado, 22.00 Vijesti
crtani film 22.05 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike
19.30 Dnevnik 23.00 Muzika za laku no}
20.10 Strategija {vrake, serija 0.00 Pono}ne vijesti
21.00 FILM Sledge 0.05 No}ni program
22.30 Dnevnik 3.00 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike
8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS Глас Српске
12 15 - 21. januar 2011.

TV
RTRS 20.40 PINK BH 14.10

Buba{inter Ple{i sa mnom


Uni{tavawe buba{vaba u magacinu pekare Rubi, biv{a plesa~ica, sawa o
je prvi zadatak koji pekar povjerava svom o`ivqavawu svoje nekad obe}avaju}e kar-

program
petnaestogodi{wem sinu, nadaju}i se da }e ijere. U me|uvremenu radi kao instruktor
ga tako iz svijeta sawalica uvesti u svijet plesa u plesnom studiju ~iji je vlasnik
radnika. Razlog za neuspjeh u poslu otac Xon Barnet. Wen san i klasi~an metod
nalazi u dje~akovom nesre|enom seksual- plesa dovodi u pitawe strastveni iako
nom `ivotu, pa ga vodi u jedan motel. ne{kolovani mladi Kubanac Rafael In-
Po{to i taj poku{aj ostaje bez uspjeha, fante koji osvaja srca svojim spontanim
otac di`e ruke. plesnim stilom. Rubi nema puno po{to-
Uloge: @arko Baji}, Gizela Vukovi}, Bata vawa prema wegovom inferiornom
Stojkovi}, Radmila Savi~evi}, Zlata na~inu plesa. Uloge: Vanesa Vilijams,
Petkovi} Kris Kristoferson, Bet Grant
Re`ija: Milan Jeli} Re`ija: Randa Heins

RTRS 16.00 Info top 23.10 FILM Ludi odmor 20.30 Vrijeme fresaka
16.10 Nemogu}a misija 0.40 FILM 21.00 Zaboravqeni umovi Srbije
6.00 Klinci detektivi 17.00 Sve za qubav 2.30 Rat bendova 22.00 Jelen top deset
7.20 Muzika 18.30 Info top 4.30 ^uvari planete 22.50 Istinite pri~e
8.00 Vijesti 18.40 Birajte svoj hit 23.40 Vikend Evronet
8.10 Snop
9.00 Nodi, crtani film
- Paparaco potjera
RTS 1 0.00 Reli Dakar
- Dvor - ulazak - Zaboravqeni umovi Srbije
9.10 Medo Rupert, crtani film - FILM Jecaji sunca
6.00 Vijesti - Dok. program
9.20 Tomica i prijateqi, crtani film - FILM Ponovo mrtav
6.05 Jutarwi program - Jelen top deset
9.30 FILM Filmske avanture, film 8.00 Dnevnik
3.00 Grand hitovi 5.30 Moj qubimac
10.00 Moja {pijunska porodica, serija 8.10 Jutarwi program
10.30 Rimske misterije, serija 9.00 Vijesti
BHT 1 9.05 @ikina {arenica
HRT 1
11.00 [etwa sa dinosaurusima
11.30 Kvizolog 7.00 Divqina Rusije 10.00 Vijesti 5.50 Duhovni izazovi
12.00 Dnevnik 8.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica 6.20 Euromagazin
12.20 Ogwi{ta 8.10 Be Ha Te bebe 11.00 Vijesti 7.00 Mala TV
12.40 Sviraj ne{to narodno 8.15 Ozi Bu, crtani film 11.05 Dizni 8.00 Prijateqi
13.10 Moj biznis 8.20 Debate o debatama 12.40 Gastronomad 9.00 Nora Fora
14.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 9.10 Vijesti 13.00 Dnevnik 9.50 Vijesti
14.50 Raweni orao, serija 9.20 Slalom (`) 13.10 Sport plus 10.00 [erif u Wujorku, serija
15.50 Kiki Lesendri} Live 10.10 Slalom (m) 13.20 Balkanskom ulicom 11.20 Jelovnici izgubqenog vremena
16.10 Robin Hud, serija 11.10 Duhovni mostovi 14.10 Vrijeme je za bebe 12.00 Dnevnik
17.00 Vijesti 12.00 Vijesti 14.50 Vijesti 12.20 Plodovi zemqe
17.10 [iz 12.10 Slalom (`) 13.20 More
15.00 SAT
18.40 Gastronomad 13.10 Slalom (m) 14.00 Nedjeqom u dva
15.40 Vijesti
19.00 Humanost na djelu 14.10 Biti lijep 15.00 Mir i dobro
15.50 Moj ro|ak sa sela, serija
15.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 15.30 Vijesti
19.30 Dnevnik 16.50 Rokovnik
16.00 Vijesti 15.50 FILM Bijeli o~wak 2
20.10 Zauvijek mlad, serija 17.20 Zadwa po{ta Srbija
FILM Buba{inter 16.10 Festival cirkusa 17.40 Globalno sijelo
20.40 17.40 Lud zbuwen normalan, serija
16.20 Smawi gas 18.10 Lijepom na{om
22.30 Dnevnik 18.20 Sasvim prirodno
16.50 Ko{arka: [iroki TT 19.10 Loto
23.00 Sportski pregled 19.00 Slagalica
Kabeli - Hemofarm STADA 19.30 Dnevnik
23.30 Zelena zelena trava, serija 19.30 Dnevnik
19.00 Dnevnik 20.00 1 protiv 100
0.00 Buba{inter, film 20.00 Moj ro|ak sa sela, serija
19.30 Retrovizor 21.00 Stipe u gostima, serija
1.20 Kiki Lesendri} Live 21.00 FILM @ivjeti za jedan dan
20.00 Tale, serija 21.40 FILM Infekcija
1.40 Robin Hud, serija 22.40 Vijesti
20.50 Kod ku}e je najboqe 23.20 Vijesti
2.30 Dnevnik 22.45 Uvi|aj
22.10 Vijesti 23.50 FILM Proces Jeanne d’Arc
3.00 [iz 23.20 Dnevnik
22.30 Global 0.50 [erif u Wujorku, serija
4.30 Peru{awe bi i pro|e 23.40 Qubavnice, serija
23.00 Sport 2.50 Gara`a
4.50 Muzika 0.30 Egzit
23.10 Obalska stra`a, serija 3.20 Globalno sijelo
5.10 Ogwi{ta - Mladikovina 2.30 Moj ro|ak sa sela, serija
0.00 Ko{arka: Sloboda - Zriwski 3.50 Lijepom na{om
5.30 Sviraj ne{to narodno 3.00 Vijesti
1.30 Kod ku}e je najboqe 4.40 Plodovi zemqe
3.20 SAT
BN
4.00 Balkanskom ulicom
6.30 BN koktel OBN
HRT 2
8.00 Sa Kraji{nicima po Krajini 7.00 Ajronmen, crtani film
8.30 Nedjeqno jutro 7.10 Ogi i `ohari, crtani film RTS 2 7.20 Simfonijski orkestar HRT
8.20 FILM Doba svinga
10.30 Selo 7.40 Xoni Test, crtani film 6.00 Muzika za dobro jutro
11.00 JV komerc 10.00 Slalom (m)
8.00 Metajets, crtani film 7.00 Amen a|es
12.00 BN muzika 10.50 Portret crkve i mjesta
8.20 Nimboli, crtani film 8.00 Dozvolite
13.00 Bez maske 11.00 Misa
8.30 Ajronmen, crtani film 9.00 Artur, serija
14.00 Prequbnici 12.00 Biblija
8.50 Ogi i `ohari, crtani film 9.20 Drama
15.00 Nedjeqno popodne 12.10 Slalom (`)
9.10 Xoni Test, crtani film 9.30 Dok. program
19.30 Dnevnik 13.00 Slalom (m)
9.30 Metajets, crtani film 9.50 Program za djecu
20.00 Prequbnici 14.00 Filipove bebe
9.50 Nimboli, crtani film 10.00 Igraj fudbal budi sre}an
21.00 Pazi mogu}e je 14.30 [ima Jovanovac
10.10 ^uvari planete 10.30 Moj qubimac
21.30 Nijesmo mi od ju~e 16.00 e-Hrvatska
11.00 Na{a mala klinika, serija 11.00 Znawe imawe
FILM Otac na slu`benom putu
16.40 Olimp
22.20 11.50 Nemojte {ta zamjeriti 12.00 UNHCR - Povratak: Kosovo
0.10 FILM Tri dolara
17.50 Ko{arka: Cedevita - Partizan
12.20 Dejana {ou 12.30 e-TV
19.30 Rukomet: Hrvatska - Al`ir
2.00 Satelitski program 13.10 Lonci i poklopci 13.00 Put oko svijeta
21.50 FILM Gospodar prstenova:
14.00 Gumu{, serija 13.30 Kulturako aresipe
Povratak kraqa
15.10 Gumu{, serija
PINK BH
14.00 Srpski isto~nici
1.10 Muzika
16.20 Gumu{, serija 15.00 Muzika
8.00 FILM Svi psi idu u raj 2 17.30 Gumu{, serija 15.40 Istinite pri~e NOVA TV
9.20 Grand hitovi 18.40 Gumu{, serija 16.30 Muzika za sva vremena 8.30 Brza blagajna, serija
10.00 FILM Zamijewene na ro|ewu 2 18.50 Info 17.50 Rukomet: Australija - Srbija 9.00 Pepa, crtani film
12.00 Info 19.00 Gumu{, serija 18.00 Rezervisano vrijeme 9.20 Timi Tajm, crtani film
12.10 Gold ekspres 20.00 FILM Ispovijedi opasnog uma 18.40 Kroz godinu: Srpski sport 9.30 Vinks, crtani film
14.00 Info top 21.40 Arhiv srca 19.30 Sportske legende 10.00 ^agington, crtani film
14.10 FILM Ple{i sa mnom 22.30 Nemojte {ta zamjeriti 19.50 Nau~ni kafe 10.10 Ben 10, crtani film

Глас Српске
nedjeqa, 16. januar GLAS PLUS 6. i 7. 15
decembar 2008. 9
- 21. januar 2011. 13

B92 0.00

Moje qeto sa Dezom


Sve se de{ava u trojkama. Upravo je to u Martinovoj glavi kada za
kratko vrijeme izgubi posao, bogatstvo i djevojku Anu. Uvijek je tu fud-
bal i prenosi Evropskog prvenstva 1996. godine koje za TV prenosi
wegov li~ni heroj Dezmond Linam. A onda, kao an|eo da je pao sa
neba, u wegov `ivot dolazi luda za fudbalom Rouzi. Martin se momen-
Gospodar prstenova:
talno zaqubquje u `enu koja se ~ini nestvarnom i idealnom za wega. Povratak kraqa 1450
Wegovi prijateqi su tako|e odu{evqeni, a i Engleska odli~no igra na HRT 2
Sauronove sile ulo`ile
po~etku turnira. Svemu do|e kraj, pa tako i uspjesima engleske
su sve snage da bi elimin-
reprezentacije, {to se poklapa sa misterioznim Rouzinim nestankom.
isale qudsku rasu i sada
Martin po~iwe da se prisje}a stvari koje mu je Rouzi rekla pred svoj
su u opsadi Minas Tirita,
nestanak.
glavnog grada Gondora.
Uloge: Nil Morisej, Rej~el Vajs, Xon Gordon Sinkler, Arabela Vir
Nekada to bje{e veliko
Re`ija: Sajmon Kartis
kraqevstvo koje sada ima
samo starog i nemo}nog up-
10.40 Automotiv 2.30 Dok. program 12.00 Vijesti ravnika i vapi da se po-
11.10 Novac 4.10 Cinenews 12.10 FILM Crni gusar javi wen pravi kraq. Da
11.40 Televizijska posla 6.00 RTS 13.50 Uskijavawe li }e Aragorn mo}i da
12.10 Frikovi, serija 14.20 Bonaventura odgovori na zov svojih
13.20 U sedmom nebu, serija FTV 15.00 Vijesti predaka i svog nasqedstva
14.20 FILM Slu~ajni junak 15.10 Farma i postane ono {to mu je
8.00 Vijesti su|eno da bude?
16.30 FILM Robin Hud: Princ lopova 16.10 Turizam plus
8.05 Dok. program
17.00 Vijesti
9.00 ZIZ, zabava igra znawe 17.00 Kreni u prirodu Uloge: Ilaja Vud, Vigo Mortensen, Ian Mekilen
17.10 FILM
11.20 Sedmica 18.00 Bel dan Re`ija: Piter Xekson
19.10 Dnevnik 18.40 Muzi~ki zid
12.00 Dnevnik
20.00 Nad lipom 35
12.10 Zelena panorama 20.00 Pri~e iz kwi`are 1630 Nije nego
21.00 FILM Miris love B92
12.40 Bolnica Three Rivers, serija 20.30 Dangube, serija
22.50 Red Carpet 21.00 Biqana za vas
13.30 Beverli Hils 90210, serija Profesor Herceg bori
0.10 FILM Grijeh
14.20 FILM Sledge 22.00 22 ~asa se sa te{ko}ama, jer
1.50 FILM Opaki igra~i FILM Orelijen 2
16.00 Vijesti 22.30 mu nije ba{ lako da
3.40 Red Carpet FILM U svijetu qubavi
16.10 odredi kako u~enicima
17.50 Anti~ki Rim RADIO RS da dozira znawe, a jo{
RTL 18.50 Crvene kapice, crtani film 6.00 Jutarwi program je te`e izbje}i mr`wu
5.50 Istina o ma~kama i psima 19.10 [oni i wegovo stado, crtani film 8.00 Vijesti prema u~enicima, a
8.20 Dva glupa psa, crtana serija 19.30 Dnevnik simpatiju prema u~eni-
8.10 Snop, emisija za selo
9.50 Malkolm u sredini, serija 20.10 Lud zbuwen normalan, serija cama. Dolazak televiz-
9.00 Vijesti
FILM Mi{olovka 21.00 FILM Ko to tamo peva
ije u {kolu, anketa o
11.30 9.05 Starogradska muzika novoj {koli, u~eni~ke
13.00 Kolumbo, serija 22.20 Paralele 9.30 Narodna muzika podvale i sli~ne okol-
14.20 FILM Izborni dani 22.50 Dnevnik 10.00 Vijesti nosti sigurno ne}e
16.00 FILM Zlatni de~ko 23.10 Bolnica Three Rivers, serija 10.05 Top-lista Radija RS olak{ati wegov prob-
17.40 Diskaveri: Pre`ivjeti divqinu 0.00 Beverli Hils 90210, serija 11.00 Vijesti lem.
18.30 RTL Danas
Uloge: Bata @ivojinovi}, Nikola Simi}, Ru`ica Soki}
11.05 Sje}awa
19.00 Magazin
B 92
12.00 Vijesti Re`ija: Milivoje Mi}a Milo{evi}
20.00 FILM Osvetnik 12.05 Vjerski program
21.40 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 6.50 FILM Pinokio

23.10 FILM Krvna slika 8.00 Beograd za po~etnike


13.00
13.05
Vijesti
Zvrk Miris love 2100
NOVA
1.00 Astro {ou 8.30 Znawe na poklon 14.00 Vijesti Na rije~ima vje{ti prevarant
2.00 FILM Dreamgirls 11.00 Potraga 14.05 Pri~aonica Frenklin Ha~et pogre{no je
11.30 FILM Kler optu`en za ubistvo policajaca.
15.00 Vijesti
ATV
13.00 Vrati}e se rode, serija 15.05 Sportski pregled Poslije hvatawa Ha~et zajedno
14.00 Izme|u redova 16.00 Dnevnik sa svojim “kolegama” Vilardom
7.00 Ben Ten, crtani film 15.00 Top Gear 16.20 Nedjeqni radio magazin i Dabrejem uspije da pobjegne
8.00 Jutarwi program 16.00 Vijesti kada eksplodira zatvorski au-
18.00 Vijesti
9.50 Vijesti 16.30 FILM Nije nego tobus koji ih je prevozio.
18.05 Medaqoni u vremenu
10.30 Ajron Kid, crtani film 18.30 Vijesti Poslije izlaska Frenklin sh-
19.00 Vijesti vati da wegovi “prijateqi”
11.00 Vinks, crtani film 19.00 Na{a mala klinika, serija 19.05 Zaigrajmo, zapjevajmo
11.30 Sporti}i `ele da ga se rije{e, a slu~ajno
20.00 Idealan profil 20.00 Vijesti ~uje i wihov razgovor u kojem
11.50 Vijesti 21.00 Utisak nedjeqe 20.05 Razgovornik otkrivaju lokaciju skrivenih
12.00 FILM Savr{ena igra 23.00 Vijesti 21.00 Vijesti dijamanata. Frenklinovo ime
13.40 1001 no}, serija 23.30 Patrola 21.05 Starogradska sje}awa je sada na svim vijestima koje
18.00 @ivot sa stilom 0.00 FILM Moje qeto sa Dezom ga opisuju kao opasnog krimi-
22.00 Vijesti
19.00 Vijesti - Info 22.05 Korijeni nalca. Kako bi o~istio svoj obraz Ha~et se obra}a televizijskom
19.40 Nema vi{e zeko reko Bel 23.00 Sje}awa novinaru Xejmsu Raselu koji o~ajni~ki treba pri~u da bi vratio
20.00 Stubovi zemqe, serija 0.00 Pono}ne vijesti svoj posao.
7.30 22 ~asa
FILM Sabqarka
22.00 8.00 Gomboce omnibus 0.10 Kultura u ogledalu Uloge: Kris Taker, ^arli [in, Heder Loklir, Pol Sorvino
0.00 Sport centar 9.10 Autosprint 1.00 No}ni program Re`ija: Bret Retner
10.00 Afrika od vrha do dna 5.00 Snop
K3
9.00 Izvorwaci
10.00 Zemqa izvor `ivota
11.00 Zavi~aju mili raju
12.00 Panorama regije
13.00 Cinenews
15.00 Nedjeqno popodne
17.00 Folk {ou
18.40 Novosti
19.30 Dnevnik RTS
20.00 Mili raju, rodni kraju
21.00 Kafanska pri~a
22.00 Scena
22.40 FILM Nepremostive razlike

0.30 FILM Paklena misija


8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS Глас Српске
14 15 - 21. januar 2011.

TV
PINK BH 8.00 PINK BH 0.00
,
Sre}na nova 49 ^etiri vjen~awa i sahrana
Pri~a o dva brata razli~itih ^arls je engleski ne`ewa i bonvivan koji mno{-
opredjeqewa i sudbina. Drama se tvo vremena provodi odlaze}i na vjen~awa svo-
program
odvija u atmosferi napetosti i jih biv{ih i sada{wih prijateqa, koji su se
straha, za vrijeme sukoba KPJ sa po~eli `eniti u velikom broju. Iako ga to ne
staqinizmom, u vrijeme Informbi- brine previ{e, ^arls se s vremena na vrijeme
roa. Stariji brat, povratnik iz Ru- upita ho}e li se on sam ikada o`eniti. Na je-
sije, biva nepravedno optu`en i dnom od navedenih vjen~awa upozna prekrasnu
uhap{en. Mla|eg brata ne zanima Amerikanku Keri, s kojom provede no} i u koju se
politika, ali privla~i bratovqeva
zaqubi, iako ona na sve gleda kao na seks za je-
`ena i mafija{ko podzemqe kojim
dnu no}.
uveliko {u{te ameri~ki dolari.
Uloge: Hju Grant, Endi Mekdauel, Xon Hana,
Uloge: Svetozar Cvetkovi}, Meto
Xems Flit
Jovanovski, Ivan Bekjarev
Re`ija: Majk Wuel
Re`ija: Stole Popov

RTRS 14.10 Mje{oviti brak, serija 2.00 Najseksi `ene svijeta


FILM
18.00 An|elov sin
15.00 Danijela, serija 2.40 18.20 Razglednica
6.00 Jutarwi program 15.50 Info Top 4.20 Telering 18.50 Ruske bajke
9.00 Vijesti 16.00 Valentina, serija 5.10 ^uvari planeta 20.10 Rukomet: Danska - Srbija
9.10 Nodi, crtani film 17.00 Super staza Deda Mraza 22.10 O~ajne doma}ice, serija
9.20 Mala princeza, crtani film FILM Fargo
9.30 Mimo i ^arli, crtani film
18.00 Dobar kom{ija RTS 1 23.00
19.50 Info Top 0.30 Muzika
9.40 Svijet divqine 20.00 Dvor 6.00 Vijesti 1.30 Trezor
9.50 Miniskule 21.00 Grand - Narod pita 6.05 Jutarwi program 2.30 Rukomet: Danska - Srbija
FILM [a{ava Buki 8.00 Dnevnik
10.00 0.00 FILM ^etiri vjen~awa i sahrana 3.50 Ekologija
10.30 Kvizolog - iza kamera 2.00 FILM Pogrebnikova svadba 8.10 Jutarwi program 4.20 Obrazovni program
11.00 Karmelita, serija 9.00 Boqi `ivot, serija 4.50 Muzika
12.00 Dnevnik BHT 1 9.40 U zdravom tijelu 5.30 Razglednica
12.20 U fokusu 10.00 Vijesti
13.00 Pregled nedjeqe za osobe 7.00 Dobro jutro 10.05 Lov i ribolov
za o{te}enim sluhom 9.00 Be Ha Te bebe 10.30 Eko karavan
13.20 FILM Hodaju}i grom 9.10 Ozi Bu, crtani film 11.00 Vijesti HRT 1
15.00 Vijesti 9.15 Muzika 11.10 O~ajne doma}ice, serija 5.40 More
15.10 Dolina sunca, serija 9.30 Bruklinski most, serija 12.00 Dnevnik 6.10 Mir i dobro
16.00 Re’publika 10.00 Vijesti 12.10 Sport plus 7.00 Dobro jutro, Hrvatska
16.30 Srpska danas 10.10 Qubavna oluja, serija 12.30 Gastronomad 9.00 Lugarnica, serija
17.00 Karmelita, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 12.50 Prevaranti, serija 10.00 Vijesti
18.00 Art ma{ina 11.05 Avenija Okean, serija 13.30 FILM Xejms i xinovska breskva 10.10 Iz pti~je perspektive
18.40 Mala princeza, crtani film 12.00 Vijesti 15.00 Vijesti 11.00 Kod Ane
19.00 Upitnik 12.10 Tale, serija 15.10 Visoki napon 11.10 Tre}e doba
19.30 Dnevnik 13.20 Global 15.50 Vijesti 12.00 Dnevnik
20.10 Presing 13.30 Muzika 16.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 12.30 More qubavi, serija
21.30 Miris ki{e na Balkanu, serija 13.40 TV Liberti 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 13.10 Puna ku}a Raftera, serija
22.30 Dnevnik 14.10 Vijesti 17.20 [ta radite bre 14.00 Vijesti
23.00 Cirkus, serija 14.30 Gorko-slatko, serija 17.40 Beogradska hronika 14.20 Znanstvena petica
23.50 Bez odu{evqewa molim 15.00 Be Ha Te bebe 18.20 Oko 15.00 Moja porodica, serija
0.20 FILM Hodaju}i grom 15.05 Ozi Bu, crtani film 19.00 Slagalica 15.20 Glas domovine
1.50 Miris ki{e na Balkanu, serija 15.10 ^udesni svijet 19.30 Dnevnik 16.00 Hrvatska u`ivo
2.40 Dnevnik 15.20 Nema problema 20.00 Bela la|a, serija 16.50 Vijesti
3.10 Re’publika 15.40 Muzika 20.50 Pjesma plus Bingo 17.20 Osmi kat
3.30 Presing 16.00 Doma}a lektira 22.00 Upitnik 18.10 Kod Ane
4.40 Muzika 16.30 Gastro kutak 23.00 Vijesti 18.40 Tvoja sam sudbina, serija
5.10 Cirkus, serija 17.00 Gorko-slatko, serija 23.05 Prevaranti, serija 19.30 Dnevnik
17.30 Sve u svemu 0.00 Dnevnik 20.00 Latinica
18.40 Du{ko Dugou{ko, crtani film 0.20 Sjaj trulog novca, serija 21.50 Revizija
BN 18.50 Moj prvi izbor 1.00 FILM Sudija Mastran|elo 6 22.30 Dnevnik
19.00 Dnevnik 2.40 Upitnik 23.10 Lica nacije
6.30 Jutarwi program 20.00 Male bo`i}ne tajne, serija
8.30 Nuki i prijateqi, crtani film 3.00 Vijesti 0.00 Andras Schiff, koncert
21.00 Dimenzija vi{e 3.40 Eko karavan 1.20 Ksena - princeza ratnica, serija
8.35 @ivotiwske {ale 22.00 Vijesti
9.00 Nezaboravne biblijske pri~e 4.10 Oko 2.00 Dragi Xon, serija
22.10 Tema dana 4.40 Lov i ribolov
10.00 Novosti 2.20 Zavr{ni udarac, serija
23.00 Crni talas
10.20 Kradqivac srca, serija 3.10 Zavr{ni udarac, serija
23.50 Male bo`i}ne tajne, serija
11.00 Svijet na dlanu 0.40 Sve u svemu RTS 2 3.50 Mjesto zlo~ina: Majami, serija
12.00 Novosti 6.00 Koncert za dobro jutro 4.40 Glas domovine
FILM Gu~a 5.10 Osmi kat
12.10
OBN 6.50 U zdravom tijelu
14.00 Novosti 7.00 Kuvati srcem
14.05 Kamionxije, serija 6.10 Ajron men 7.30 [umska {kola HRT 2
15.00 Jelena, serija 6.30 Ogi i `ohari 7.35 Pepa prase
6.50 Xoni Test 6.20 More qubavi, serija
16.00 Dnevnik 7.40 Metro Erni 7.00 Ku}ni svemirci, crtani film
16.10 Bela la|a, serija 7.20 Metajets 7.50 Spajdermen, crtani film
7.40 Gusarska akademija 7.30 Gladijatorska akademija, crtani film
17.10 Kradqivac srca, serija 8.10 Aleks, crtani film 7.50 Mala TV
8.00 Ludo srce, serija 8.30 Tuma~ewe kwi`evnog djela
18.00 Danas u Srpskoj 8.20 Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija
9.00 Kulinarski {ou 8.40 Mansarda
18.20 Monitoring 8.50 [kolski program
10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 9.10 Jedna slika jedna pri~a
19.00 BN sport 9.30 Paulino qeto, serija
10.40 Stol za 4 9.20 Arhitektura
19.30 Dnevnik 10.00 Tvoja sam sudbina, serija
11.10 Mu}ke, serija 9.40 Enciklopedija
20.00 Jelena, serija 11.50 Info 10.50 More
21.00 BN koktel 10.00 Vrele gume
12.10 Arhiv srca 10.30 Total tenis 11.20 Lijepom na{om
22.30 Dnevnik 13.00 Skrivena kamera 12.40 Mala TV
FILM Osvetnik
11.00 Nau~ni program
23.00 13.50 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 13.10 [kolski program
11.30 Obrazovni program
- Satelitski program 14.00 FILM Eva i vatreni kow
15.30 Gumu{, serija 12.00 Muzika
16.50 Info 13.00 Trezor 15.30 @upanijska panorama
PINK BH 16.50 Kulinarski {ou 14.00 Tuma~ewe kwi`evnog djela 15.40 Lugarnica, serija
6.00 Xuboks 17.10 Stol za 4 14.10 Mansarda 16.30 [apta~ psima
7.00 Danijela, serija 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 14.40 Jedna slika jedna pri~a 17.30 Rukomet: Hrvatska - Australija
FILM Sre}na nova 49
,
8.00 18.50 Info 14.50 Arhitektura 19.50 Hit dana
9.30 Udri mu{ki 19.00 Pitajmo zajedno 15.10 [kolski program 20.00 TV Bingo {ou
10.30 Super staza Deda Mraza 19.50 Gumu{, serija 15.30 Sportski program 20.40 Zavr{ni udarac, serija
11.00 Valentina, serija 21.10 Telering 16.00 Ovo je Srbija 21.30 Zavr{ni udarac, serija
12.00 Info Top 22.10 FILM Pre`ivjeti s vukovima 16.30 Uzbuna 22.20 Mjesto zlo~ina: Majami, serija
12.10 FILM Ni{ta zajedni~ko 0.50 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 17.00 Obrazovni program 23.20 FILM Eva i vatreni kow

14.00 Info Top 1.40 Plejbojeve djevojke 17.20 Ekologija 0.50 Muzika
Глас Српске
ponedjeqak, 17. januar GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9
15 - 21. januar 2011. 15

PINK BH 2.00

Pogrebnikova svadba
@ivot Marija Belinija, pogrebnika, ni-
je sigurno pun romantike, ali u wegovom
pogrebnom salonu doga|a se iznenada
2330
mnogo akcije: wegov posao je po~eo da
cvjeta zahvaquju}i lokalnom ratu izme-
Bez kontrole B92

|u mafija.
Marsi Katler je pametna mlada
Mafija{ki bos Alberto tra`i od
`ena, radi kao forenzi~arka i
Marija da sakrije wegovog pla}enog
nada se da }e uskoro da postane
ubicu Roka, a broj mrtvih i daqe
raste. detektivka. Poslije ubistva po-
Uloge: Adrijen Brodi, Xef Vinkot, Kari licijskog dou{nika, prihvata da
Vurer se infiltrira u grupu krimina-
Re`ija: Xon Bred{ou laca, trgovaca drogom. Slu~aj
vode Liza Grant i Gas Staton.
Zahvaquju}i nepoznatom korum-
NOVA TV 19.00 Vijesti 16.00 Vijesti
19.40 Sinema magika hronike 16.30 Sportski pregled piranom policajcu, zaplijewena
6.40 Na{i najboqi dani, serija 20.00 1001 no}, serija 16.50 Najboqe godine, serija droga nestaje iz stanice i
7.30 Gospodin Magu, crtani film 21.00 Tajna `ute ku}e 18.00 Super genije ubrzo se ponovo nalazi na uli-
8.00 Bumba, crtani film 22.00 Vijesti 18.30 Vijesti ci. U isto vrijeme se pojavquju
8.10 Graditeq Bob, crtani film 22.20 FILM Cooler dokazi koji upu}uju na to da je
19.00 Sun|er Bob, crtani film
8.30 Rori, crtani film 0.20 Seks i grad, serija 20.00 Robinzon Kruso, serija Liza ubila dou{nika, poslije
9.30 Slomqeno srce, serija 1.00 Sport centar 21.00 Vrati}e se rode, serija ~ega ona pobjegne u nepoznatom
10.20 Gumu{, serija 22.00 Insajder pravcu. Marsi preuzima slu~aj.
11.50 Asi, serija 23.00 Vijesti
K3 Uloge: Lora Vandervort, Kris Kramer, Ejmi Sloan
13.10 In magazin 23.30 FILM Bez kontrole
13.50 Zauvijek zaqubqeni, serija 9.30 Vijesti Re`ija: @an-Klod Lord
1.10 Otka~ena istorija
14.40 Slomqeno srce, serija 9.40 Kliford, crtani film
- Info
15.40 Najboqe godine, serija 10.00 Hrana i vino
U~iteq 2210
16.30 Gumu{, serija 10.30 Ti si moja sudbina, serija NOVA
17.00 Vijesti 11.30 Op~iweni, serija BEL
17.20 Gumu{, serija 12.00 Vijesti 7.30 22 ~asa
18.20 In magazin 12.05 Rebelde, serija 8.00 Crtani filmovi
19.10 Dnevnik 13.10 SMS Party 8.20 Usijavawe
20.00 Najboqe godine, serija 15.00 Vijesti 9.00 Gomboce
21.00 Asi, serija 15.05 Autosprint 9.30 Biografije
22.10 FILM U~iteq 16.00 Ti si moja sudbina, serija 10.20 Gradovi svijeta
23.40 Vijesti 17.00 Hrana i vino 11.00 Kapri, serija
0.00 FILM Miris love 18.00 Op~iweni, serija 12.00 Vijesti
1.40 Bra~ne vode, serija 18.40 Novosti 12.10 USSR - Kuba
19.30 Dnevnik RTS 13.00 FILM Orelijen
2.00 Heroji, serija
3.00 Ezo TV 20.10 Rebelde, serija 14.50 Mobile
4.00 FILM Istraga 21.00 Potez 15.00 Vijesti
5.30 Bra~ne vode, serija 22.00 Novosti 15.10 Biografije
22.30 FILM Na poglavi~inoj farmi 16.00 Rije~ vjere
5.50 In magazin
0.30 Astrologija 17.00 Bel mozaik
2.30 Vijesti 18.00 Bel dan
RTL 3.00 FILM Nepremostive razlike 18.30 Gomboce
8.00 Dva glupa psa, crtani film 6.00 RTS 18.40 U~imo srpski
8.20 Ritam zona 19.00 Muzi~ki zid
Ujak Tak je vlasnik biqne apo- {ko rawen i premla}en. Spa-
10.40 Bibin svijet, serija 19.40 Svijet bajki, crtani film
teke. Jednog dana na putu prema sava ga slu~ajna prolaznica
11.30 Ve~era za pet FTV 20.00 Fair Play
21.00 Kapri, serija ku}i susretne svog biv{eg u~e- Ana, mlada studentkiwa na
12.00 Magazin 7.00 Dobro jutro, jutarwi program nika Xonija koji ga izazove na praznicima, koja ga odvede ku}i
13.00 Klon, serija 22.00 22 ~asa
9.00 Vijesti borbu. Xoni je porazio i ubio te ga uspijeva izlije~iti. Takov
14.20 An|eo i |avo, serija 22.30 USSR - Kuba
9.05 Dona Barbara, serija 23.30 Gradovi svijeta sve u~iteqe koji su bili `ivi, u~enik Xet `ivi u Kini, jer se
16.10 Pod istim krovom, serija 10.00 Program za djecu a sada namjerava svojoj uli~noj boji da do|e u Ameriku. Skupiv-
16.30 Kraq Kvinsa, serija 10.40 Fantasti~na ~etvorka, serija bandi da doka`e kako je naj- {i hrabrosti za put, Xet dola-
17.00 Rejmond, serija 11.00 Vila Marija, serija boqi tako {to }e u borbi bez zi u Los An|eles gdje }e se u
17.20 Bibin svijet, serija RADIO RS
12.00 Dnevnik oru`ja ubiti svog u~iteqa. U potrazi za svojim u~iteqem po-
18.00 Magazin 12.10 Dona Barbara, serija 6.00 Jutarwi program borbi ~itava apoteka biva ku{ati da se navikne na ameri-
18.30 RTL danas 13.00 FILM U svijetu qubavi 10.00 Vijesti
uni{tena, a ujak Tak ostaje te- ~ke obi~aje i na~in `ivota.
19.00 Ve~era za pet 14.40 Paralele 10.05 Zajedni~ki talas
20.00 1001 no}, serija 11.00 Vijesti Uloge: Xet Li, Vaks Juen, Kristal Kvok, Xeri Trimbl
15.10 Vijesti
20.40 Ezel, serija 11.05 Zajedni~ki talas Re`ija: Hark Tsui
15.20 Crna hronika, serija
21.30 FILM Delta Force 12.00 Podnevne novosti
16.20 Mali lete}i medvjedi}i, crtani film
23.40 Vijesti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 400
0.00 Bratstvo, serija
17.00
17.20
Federacija danas
Vila Marija, serija
13.00
13.05
Vijesti
U ritmu dana
Istraga NOVA
1.50 Astro {ou 18.10 Na{a mala klinika, serija
2.50 FILM Osvetnik 14.00 Vijesti Ri~ard je tipi~ni policajac ko-
19.00 Upitnik
14.05 Svilen konac ji previ{e vremena provodi na
19.30 Dnevnik 15.00 Vijesti
20.10 60 minuta poslu i nije uvijek uz svoju po-
16.00 Dnevnik rodicu. Kada se jednog dana
ATV 21.20 Odbornici, serija 16.20 Muzi~ka kutija sprema da provede ugodno po-
8.00 Jutarwi program 22.20 Dnevnik 17.00 Vijesti
8.50 Vijesti 23.00 Napravimo novac slijepodne sa svojom k}erkom,
17.05 Radio - globus iznenada primi hitan poziv i
9.00 Timi, crtani film 0.50 Hajd u park 18.00 Vijesti
9.10 Ajron Kid, crtani film 1.20 60 minuta iza|e na teren. Kad se vrati
18.05 Mozaik radija ku}i, otkriva da je wegova
9.30 Fifi, crtani film 2.30 Federacija danas 19.00 Ve~erwe novosti
10.00 Bakugan, crtani film 3.00 Dnevnik k}erka nestala, a uskoro pro-
19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, nalaze i weno tijelo. Ri~ard je
10.20 Ben Ten, crtani film
emisija narodne muzike shrvan krivicom i pro`et
10.50 Vinks, crtani film
20.00 Vijesti mr`wom prema ~ovjeku koji je
11.20 Sirene, crtani film B 92 20.05 Ve~e uz radio uhva}en za taj zlo~in. Nakon
11.50 Vijesti
12.00 Indija, serija 6.00 Jutarwi program 21.00 Vijesti {to je poslan u zatvor,
13.00 Pali an|eo, serija 10.00 Vijesti 21.05 Medaqoni u vremenu okrivqenik uspijeva da nagovo-
14.00 Sasuke ninxa ratnici 10.30 Super genije 22.00 Hronika dana ri Ri~arda da s wim zapo~ne
14.30 Vizita 11.00 Otka~ena istorija 22.10 Melodije zvu~nih boja dopisivawe.
15.50 1001 no}, serija 12.00 Na{a mala klinika, serija 23.00 Top lista radija RS
0.00 Pono}ne vijesti Uloge: @an Du`ardin, Loren Lukas, Agnes Blan{ot, @ak Franc
16.50 Indija, serija 13.00 Na{a mala klinika, serija
0.10 No}ni program Re`ija: Frenk Mankuzo
17.50 Kulinarski qetopisi 14.00 Robinzon Kruso, serija
18.20 Sasuke ninxa ratnici 15.00 Najboqe godine, serija 2.30 Muzika naroda
8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 15 - 21. januar 2011. Глас Српске

B 92 23.30 RTRS 13.30

TV
Misterija holivudske majke Moto-klinci
Ova zanimqiva pri~a o zlo~inu u visokom holi- Li~ni izazov Evana Hensona, trenera
vudskom dru{tvu nastala je prema krimi-noveli {ampiona u moto-krosu, jeste da spase
Lindsi Marakoti. Lusi se bavi ilustracijama i moto-stazu svog prijateqa od bezobzir-

program
bori se da uspije u poslu. Udata je za Kita, ne- nog biznismena koji namjerava da mu je
kada uspje{nog holivudskog producenta koji tra- preuzme. Ko }e biti vlasnik zemqe, odlu-
`i sqede}u veliku priliku koja }e mu omogu}iti ~i}e samo jedna trka. Problemi po~iwu
da odr`i wihov `ivotni stil dostojan Beverli kada se Evanov najboqi voza~ povrijedi
Hilsa. Postaju slavniji nego {to su i sawali ka- uo~i trke. Evan pronalazi neo~ekivanu
da u wihovom bazenu osvane le{ biv{e starle- zamjenu - {impanzu Kodi, koja }e nau~iti
te, a Kit postane glavni osumwi~eni... i wega i djecu da su ~uda ipak mogu}a.
Uloge: Xastin Baterman, Elizabet Pewa, Uloge: Bobi Preston, Brenon Aleksander,
Endrju Mekarti Brent Entoni, Xeri A{er, Alan Ostin
Re`ija: Dejvid S. Kas St Re`ija: Ri~ard Gabai

RTRS 10.30 Superstaza Djeda Mraza serija 15.10 [kolski program


11.00 Valentina, serija 18.50 Info 15.30 Sportski program
6.00 Jutarwi program 12.00 Info Top 19.00 Magazin 16.00 Ovo je Srbija
9.00 Vijesti 12.10 FILM Ka suncu 19.50 Gumu{, serija 16.30 Uzbuna
9.05 Nodi, crtani film 14.00 Info Top 21.10 Dejana {ou 17.00 Pri~e iz prirode
9.20 Mala princeza, 14.10 Mje{oviti brak, 22.10 FILM Ekvilibrijum 17.20 Putokazi vjere
crtani film serija 23.50 Mjesto zlo~ina: 17.50 Ko{arka: Hemofarm - Cedevita
9.30 Mimo i ^arli, 15.00 Danijela, serija Las Vegas, serija 20.00 TV mre`a
crtani film 15.50 Info Top 0.40 Plejbojeve djevojke 20.30 Vrijeme fresaka
9.40 Moja {pijunska porodica, 16.00 Valentina, serija 1.10 Najseksi `ene svijeta 21.00 O~ajne doma}ice, serija
serija 17.00 Superstaza 1.40 Dejana {ou 21.40 Drugi vijek
10.30 Rimske misterije, Djeda Mraza 2.30 Rat bendova 22.10 Obrazovni program
serija 18.00 Dobar kom{ija 4.30 ^uvari planeta 22.40 Svjetski izazov
11.00 Karmelita, serija 19.40 Info Top 23.10 Likovna kolonija
12.00 Dnevnik 20.00 Dvor 23.30 Muzika
RTS 1
12.20 U fokusu 21.00 Amixi {ou 0.00 Trezor
13.00 Laka opera FILM Bez milosti
6.00 Vijesti
22.10 6.05 J