You are on page 1of 5

HEOGRAPIYA, KASAYSAYAN, AT SIBIKA AT KULTURA (HEKASI) 5

Pagsasanay Para Sa Pangalawang Katlong Taong Pagsusulit
Punan ang mga patlang ng mga nararapat na sagot. Piliin ang iyong sagot mula sa
nakalista sa ibaba.Katipunan
Kilusang Propaganda
La Solidaridad
Kalayaan
Kartilya
“Sigaw sa Pugadlawin”
La Liga Filipina
ThomasitesTaft Commission
Kumbensyon sa Tejeros
Sekular
Regular
Philippine Commission
Kasunduan sa Paris
Bill of Rights

1. Ang mga paring _______________ ay mga paring kabilang sa alinmang ordeng
panrelihiyon.
2. Ang mga paring _______________ ang nammahala sa mga parokya ng bansa.
3. Ang _______________ ay itinatag matapos bitayin ang mga paring GOMBURZA.
Layunin nito na gumamit ng lapis, papel, at karunungan upang mapaabot ang
kanilang karaingan sa kinauukulan sa mapayapang paraan.
4. Ang _______________ ang opisyal na pahayagan ng mga propagandista.
5. Itinatag ni Jose Rizal ang _______________ nang siya ay magbalik sa Pilipinas
noong 1892.
6. Ang _______________ ay isang lihim na samahang naghangad ng kalayaan mula
sa mga Kastila sa pamamagitan ng rebolusyon.
7. Sa _______________ napapaloob ang mga aral ng Katipunan.
8. Ang _______________ ang nagsilbing ipisyal na pahayagan ng Katipunan.
9. Sabay-sabay na pinunit ng mga Katipunero ang kanilang mga sedula at
sumigaw ng “Mabuhay ang Pilipinas.” Nakilala ang pangyayaring ito sa
kasaysayan bilang _____________________________.
10. Naitatag sa _____________________________ ang isang Rebolusyonaryong
Pamahalaan noong Marso 22, 1987.
11. Ang mga _______________ ang mga naging unang gurong nagpatupad ng
sistema ng edukasyon ng mga Pilipino sa bansa.
12. Kilala sa tawag na ____________________ ang pagbenta ng mga Kastila sa
Pilipinas sa mga Amerikano.
13. Ang _____________________________ ay binuo ni Pangulong McKinely upang
matiyak na maayos at magkakaroon ng gabay ang pamahalaang Amerikano
sa Pilipinas.
14. Sa ilalim ng _____________________________ naisabatas ang pagtakda ng
pananalapi para sa Sandatahang Lakas ng Estados Unidos.
15. Nakasaad sa ____________________ ang listahan ng karapatan ng mga
mamamayan.
Tukuyin kung sino ang taong nababanggit sa bawat pangungusap.
_________________ 16. Siya ang inhinyerong Pranses na gumawa ng Suez Canal.
_________________ 17. Nakatulong ng malaki sa pagunlad ng nasyonalismo sa puso ng
mga Pilipino ang pamumuno niya.
_________________ 18. Siya ang unang punong patnugot ng pahayagang La

HEKASI 5
LSM 2011-2012

1

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©

_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Solidaridad.
19. Gumamit siya ng pangalang Laong Laan at Dimas Alang sa
kanyang pagsulat sa Kilusang Propaganda.
20. Gumamit siya ng pangalang Plaridel sa kanyang pagsulat at
nakilala sa kanyang mga akdang Dasalan at Tocoshan, Caiingat
Cayo, at “Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas.”
21. Gumamit siya ng pangalang Taga-Ilog sa kanyang pagsulat.
22. Ginamit niya ang mga pangalang Tikbalang, Naning, at
Kalipulako sa kanyang mga isinulat para sa kilusan.
23. Siya ay kilala bilang “Ama” o “Supremo” sa Kataas-taasan,
Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK).
24. Kilala rin sa sagisang na “Pingkian,” siya ay tinaguriang Utak ng
Katipunan dahil siya ang nagsilbing tagapayo ng samahan.
25. Nabunyag ang lihim ng Katipunan dahil sa kanyang
pangungumpisal kay Padre Mariano Gil nang sila ay magkaroon
ng hidwaan ni Apolonio de la Cruz.
26. Siya ang batambatang heneral na namuno sa mga Katipunero
sa Cavite.
27. Siya ang sundalong Amerikano na bumaril sa isang kawal na
Pilipino na naging dahilan ng pagsiklab ng Digmaang PilipinoAmerikano.
28. Siya ang unang gobernador-sibil sa bansa. Ang kanyang
patakaran ay “Pilipinas para sa Pilipino.”
29. Kasama ni Sergio Osmeña, siya ay ipinadala sa isang misyon
patungong Amerika noong 1931 na naging daan sa
pagkakabuo ng Hare-Hawes-Cutting Bill.
30. Siya ang Pilipinong nanguna sa Constitutional Convention at sa
pagbuo ng Saligang Batas ng 1935.
31. Siya ang nahalal na pangulo ng Pamahalaang Komonwelt
noong 1935.
32. Ang nahalal na ikalawang pangulo ng Pamahalaang
Komonwelt.
33. Hinirang na tagapayaong militar ng bansa noong panahon ng
Pamahalaang Komonwelt.
34. Siya ang unang babaeng konsehal ng bansa.
35. Siya ang nagtatag ng simbahang Iglesia ni Cristo sa bansa.

Isulat ang TAMA kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang kaisipan. Kung ito
naman ay mali, palitan ang salitang naka-salungguhit at isulat ang tamang sagot sa
patlang.
__________________ 36. Sa pagbubukas ng Suez Canal, nakapasok din ang mga
kaisipang liberal na pumukaw sa damdaming makabayan ng
mga Pilipino.
__________________ 37. Pinamunuan ni Mariano Alvarez ang pangkat Magdalo ng
Katipunan samantalang si Baldomero Aguinaldo naman ang
namuno sa pangkat Magdiwang.
__________________ 38. Ipinapatay ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio
sa Biak-na-Bato sa Maragondon, Cavite upang maiwasan ang
patuloy na pagkakahati ng mga miyembro ng Katipunan.
__________________ 39. Sinasagisag ng walong sinag ng araw sa watawat ang walong
HEKASI 5
LSM 2011-2012

2

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©

__________________

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

araw ng pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga Kastila.
40. Naging taliwas sa ilang patakarang ipinahayag ni Pangulong
McKinley sa kanyang Benevolent Assimilation Proclamation ang
pagpapahuli at pagpaparusa ng mga Amerikano sa mga
Pilipinong lumaban sa kanilang pamamahala.
41. Itinatag ang Pamahalaang Sibil sa Pilipinas sa pagdating ng
mga Amerikano upang mapigilan ang mga pag-aalsang
maaaring sumiklab sa bansa.
42. Ang Jones Law ay kilala rin sa tawag na Philippine Organic Act.
43. Hinikayat ng Torrens title ang pagtatangkilip sa sariling produkto
kaysa sa produktong stateside.
44. Alinsunod sa Saligang Batas 1935, nagkaroon ng isang
pambansang halalan noong Nobyembre 15, 1935 upang piliin
ang mamumuno sa pamahalaang Komonwelt.
45. Unang batas na pinagtibay ng Pambansang Asemblea ay ang
Batas ng Tanggulang Pambansa (National DefenseAct).
46. Ang Senado at Mababang Kapulungan ay bahagi ng sangay
ng hudisyal ng pamahalaan.
47. Itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa hango sa Batas
Komonwelt Blg. 184.
48. Ang Philippine Mint ay itinatag noong 1920 upang gumawa ng
salaping metal sa bansa.

Hanapin sa Hanay B ang tamang sagot sa bawat tanong sa Hanay A. Isulat lamang
ang titik ng tamang sagot.
A
_______ 49. Ayon dito, dapat palitan ang pamahalaang
militar sa Pilipinas ng isang pamahalaang sibil.
_______ 50. Ang nagbigay-sandigan sa kalayaan ng bansa at
nagbigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na
maging kinatawan at mamahala sa ilang
katungkulan sa pamahalaan.
_______ 51. Naglaan ng pondo para sa pagpapatayo ng
mga paaralan sa bansa.
_______ 52. Nilalayon ng batas na itong mabigyan ng
kalayaan ang Pilipinas sa sandaling magkaroon
ng matatag na pamahalaan ang bansa.
_______ 53. Bunga ng Misyong OsRox noong 1931. Sang-ayon
dito, ipagkakaloob ang kalayaan sa Pilipinas
matapos ang 10 taong paghahanda.
_______ 54. Nilagdaan ni Pangulong Roosevelt ang batas na
ito na nagtadhan ng kasarinlan ng Pilipinas noong
Hulyo 4, 1946.
_______ 55. Nagbigay karapatan sa mga Pilipino na
makapagmay-ari ng hindi hihigit sa 24 na
ektaryang lupang pansakahan.
_______ 56. Ayon dito, hindi magbabayad ng buwis ang mga
produktong mula sa Pilipinas ngunit may quota sa
pagluluwas nito sa Amerika.
_______ 57. Ang batas na ito ang nag-alis ng quota ng
pagluwas ng produktong tulad ng abaka at
tabako na naging dahilan ng mas mataas na kita
ng bansa.
_______ 58. Nagtadhana ng sistema ng pananalapi sa bansa.

HEKASI 5
LSM 2011-2012

3

B
a. UnderwoodSimmons Act
b. Jones Law
c. Spooner
Ammendment
d. Hare-HawesCutting Bill
e. Philippine Currency
Act
f. Cooper Act
g. Payne-Aldrich Act
h. Batas TydingsMcDuffie
i. Gabaldon Act
j. Homestead Law

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©

Isulat ang hinihingi sa bawat bilang.
59. Mga salik na bumuo ng damdaming makabayan ng mga Pilipino.

a. _____________________________

d. _____________________________

b. _____________________________

e. _____________________________

c. _____________________________

f.

_____________________________

65. Tatlong paring martir.
a. _____________________________

c. _____________________________

b. _____________________________
68. Tatlong antas na kinabibilangan ng mga kaanib ng Katipunan.

a. _____________________________

c. ____________________________

b. _____________________________
71. Tatlong Amerikanong naging gobernador-militar sa Pilipinas.
a. _____________________________

c. __________________________

b. _____________________________
74. Mga itinadhana ng Batas Tydings-McDuffie.
a. __________________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________________________
e. __________________________________________________________________________________
79. Tatlong sangay ng pamahalaan alinsunod sa Saligang Batas 1935.
a. _____________________________

c. ____________________________

b. _____________________________
82. Mga makataong batas na ipinatupad ng Pamahalaang Komonwelt para sa
pagkakaroon ng katarungang panlipunan para sa lahat.
a. _____________________________

c. _____________________________

b. _____________________________

d. _____________________________

Pagsunud-sunurin ang mga namunong Amerikanong gobernador militar at gobernador sibil sa
bansa. (Magsimula sa titik A para sa pinaka-una.)
________ 86. William C. Forbes
________ 87. Wesley Merritt
________ 88. James Smith
________ 89. Arthur MacArthur, Jr.
________ 90. Elwell Otis
________ 91. Henry Ide
________ 92. William Taft
________ 93. Luke Wright

HEKASI 5
LSM 2011-2012

4

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©

Isulat sa loob ng tamang kahon ang bilang ng iyong sagot. Piliin ang sagot sa listahan sa ibaba.
94.

Constitutional Convention at Pagbuo
ng Saligang Batas
95. Hare-Hawes-Cutting Law
96. Ikalawang Misyong Pangkalayaan ni
Quezon
97. Jones Law
98. Misyong OsRox
99. Pamahalaang Militar
100. Pamahalaang Sibil

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Philippine Assembly
Philippine Bill
Schurman Commission
Spooner Amendment
Taft Commission
Tydings-McDuffie Law
Unang Misyong Pangkalayaan ni
Quezon

1898

1899

1900

Marso 1901

Hulyo 1901

1902

1907

1916

1932

1931

1919

1933

1934

1935

Ilarawan ang mga pagbabagong naganap sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng mga
Amerikano.
108. Transportasyon at komunikasyon
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
109. Sistema ng edukasyon
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
110. Relihiyon
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
111. Sining at panitikan
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
112. Agrikultura
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
113. Bahay at arkitektura
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
114. Kalakalan at komersyo
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
115. Karapatan ng mga kababaihan
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

HEKASI 5
LSM 2011-2012

5

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©