You are on page 1of 2

Pornograpiya: Krisis ng ating Ekonomiya

ni Michiko A. Ito Paras :D


Sa ating mga Panauhing Pangdangal, kay Prof. May C. Mojica, sa aking mga kamag-aral at sa lahat ng tagapakinig, magandang umaga sa inyong lahat. Una sa lahat, atin munang alamin ang ibig sabihin ng salitang pornograpiya o mas kilala ng nakararami sa ta ag na porn o porno. Para sa kaalaman ng lahat, ang pornograpiya ay ang mga malalas ang panoorin o babasahing s!ks al, na nakakapagbigay ng arousal sa sinumang makakapanood o makakabasa nito. "ng pagkakaroon ng ganitong uri ng mga panonoorin o babasahin ay hindi lamang nakakapag-baba ng ating moral, kundi, sinisira din nito ang r!sp!to natin sa ating mga kap a. #akakalungkot ding isipin na hindi man lang ito binibigyang $ pansin ng ating pamahalaan, bagkus ito%y ipinagsasa alang bahala lang. &akit nga ba nila uunahin ang ganitong isyu, gayong mas marami pa silang kailangang asikasuhin tulad ng mga Pilipinong alang trabaho at alang makain' P!ro ang hindi nila alam, ang pornograpiya ang isa sa mga higit na nakaka-ap!kto sa ating (konomiya. "t yun ang nais kong ipali anag sa inyong lahat. "ng !p!kto ng pornograpiya sa ating !konomiyang pambansa. "t h!to sila) Una, sa panahon ngayon masyado ng sopistikado ang pornograpiya at patuloy itong namamayagpag sa pamamagitan ng t!knolohiya. *ung noon ay nagkalat lamang ito sa mga diyaryo at komiks, ngayon ay makakapamili na ang mga parokyano sa mga pirat!d +C,%s at ,+,%s. Maging sa mga cellphone na kung saan p !d! kang magpa-do nload sa mga kompyut!r shops sa pamamagitan ng internet ay sadyang patok din. "t sa aminin man natin o hindi, lubos na pinagkakakitaan ng mga n!gosyant! ang pagkahumaling ni -uan d!la Cru. sa mga porno. /alamak ang b!ntahan ng mga piniratang 000 +C,%s at ,+,%s sa mga bangk!ta, at kung susumastahin, ni ala naman silang permit na galing sa ,/1 at &12 na nagbibigay sa kanila ng karapatan upang magb!nta ng mga ganoong klas!ng produkto. "t imbis na nagbabayad sila ng bu is sa ating goby!rno at para makatulong sa sambayanan, ay nakakap!r isyo pa sila. #ais ko lang ding ga ing halimba a dito ang pagsabog ng isyu ng *atrina 3alili $ 3ayd!n *ho S!4 +id!o Scandal. *ung atin lamang matatandaan, napaka-aktibo ng massm!dia nang lumabas ang !skandalong ito. *ali a%t kanan ang headlines, at napakalaki talaga ng p!rang naga a ng m!dia dito. Mula sa mga primetime na balita, sa radyo at kahit sa mga tabloid. "t sa aminin man natin o hindi, pumatok din ito sa internet pati na sa cellphone na naging dahilan ng kali a%t kanang pamimirata dito. 5rab! talaga yung impact nito sa !konomiya natin. 6o, kumita talaga sila. Maganda para sa kanila, p!ro ang tanong, tama ba'7 Pangala a, ang pagb!b!nta ng kata an ang nakikita ng karamihan bilang solusyon sa lumalalang kahirapan.

"ng nakakaalarma pa dito, mas maraming minor-d!-!dad ngayon ang pumapasok sa mga ganitong uri ng kalakaran, katulad ng Cyb!r S!4. *ung tutuusin, napakalaking p!ra ang pumapasok sa mga sindikatong nasa likod nito, subalit hindi naman sila nagbabayad ng kaukulang bu is sa ating goby!rno, dahil ill!gal nga ang kanilang ginaga a. "t ang huling suliraning pang-!konomiyang nakikita ko dito ay ang paglobo ng ating populasyon, sa dala ang dahilan8

a.) "ng pagpasok sa pre-marital sex ng mga kabataan nang dahil sa mga kuryosidad na nakapaloob sa kanya at)

b.) "ng pagdami ng mga bilang ng mga single mothers $ maaring r!sulta ng rap!, o dala ng sobrang kuryosidad.
Paano na lang ang sinabi ni 5at -os! 2i.al, na ang kabataan ang pag-asa ng bayan' *ung halos lahat ng kabataan natin, nabubuhay at lumalaki sa sirang pamilya. #akakalungkot. "nong magaga a mo -uan d!la Cru.' Sa simpl!ng paraan lamang bilang Pilipino, malaki na ang maitutulong natin. "ng pagsugpo sa mga ill!gal na pagb!b!nta ng pornographic mat!rials, ang pagbibigay-!dukasyon sa ating mga kabataan, at ang mismong hindi pagtangkilik dito. "t nararapat lamang po nating tandaan na ang sex, ay gina a ng Panginoon upang dumami ang sangkatauhan. Masyado itong sagrado at dapat lamang na ginaga a ito nang mga mag-asa ang nakapaloob sa kasal. 3indi ito gina a upang maging pang-ali o pang-n!gosyo lamang. Pahalagahan natin ang Poong Maykapal at igalang natin ang ating kap a, gaya ng paggalang natin sa ating mga sarili. Maraming Salamat po.