You are on page 1of 5

Fejlstninger og grammatikken bag disse

- til delprve 1

1. Grammatik: kongruens (1)


Fejlstning: Practising the piano every day for two hours are challenging for a child
Rettes til: Practising the piano every day for two hours is challenging for a child
Forklaring: Kongruens-fejl. Der skal vre overensstemmelse mellem grundleddet
the piano og udsagnsleddet to be.

2. Grammatik: Kongruens (2)


Fejlstning: Nobody know the trouble I have seen.
Rettes til: Nobody knows the trouble I have seen.
Forklaring: Kongruens-fejl. Der skal vre overensstemmelse mellem grundleddet
nobody og udsagnsleddet to know. Ord der ender p -body, -thing
og -one tager altid 3. person ental.

3. Grammatik: Uregelmssige verber


Fejlstning: You do not know what he teached me.
Rettes til : You do not know what he taught me.
Forklaring: teached =taught, da to teach er t af de verber der bjes uregelmssigt.

4. Grammatik: genitivs -s
Fejlstning: (1) The cats paws were white
(2) I hate both my parent's rules
(3) I do not know what he want's.
Rettes til: (1) The cats paws were white
(2) I hate both my parents rules
(3) I do not know what he wants
Forklaring: (1) Cats str i genitiv og krver derfor apostrof'
(2) Apostroffen i genitiven er forkert anbragt
(3) 's bruges i forbindelse med genitiv eller ved sammentrkning. Det er
ikke tilfldet her, da want er et verbun, som skal str i 3. person ental.

5. Grammatik: Relative pronominer / henfrende stedord


Fejlstning: (1) The minister is a busy woman which has no time for the press.
(2) I am dating a man there is not the best person for me.
Rettes til: (1)The minister is a busy woman who/ that has no time for the press.
(2) I am dating a man who is not the best person for me.
Forklaring: (1) P engelsk bruger man det relative pronomen which om ting / ikke-
personer. Who / that bruges som personer og dyr.

Side 1 af 5
(2) There er ikke et relativt pronomen, men et adverbium. Stningen
krver et relativt pronomen fx who eller that ELLER Det er en
fordansket oversttelse.

6. Grammatik: Ubestemt artikel


Fejlstning: He had always wanted to be teacher
Rettes til: He had always wanted to be a teacher
Forklaring: Foran stillingsbetegnelser og nationalitetsbetegnelser anvender p
engelsk ubestemt artikel.

7. Grammatik: Possessiv pronomen (ejestedord) el. artikel


Fejlstning: He put the arm around her and kissed her
Retttes til: He put his arm around her and kissed her
Forklaring: P engelsk anvendes possessivt pronomen snarere end bestemt artikel
hvor der er tale om subjektets legemsdele, bekldning eller andre
genstande der knytter sig srligt til subjektet (fx life, way).

8. Grammatik: prpositioner og genstandsstninger (that-stninger)

Fejlstning: The emperor shivered, for he was certain of that they were right.

Rettes til: The emperor shivered, for he was certain that they were right

Forklaring: En prposition som fx of kan ikke styre en genstandsstning. Her skal


prpositionen enten fjernes; der skal indsttes et the fact eller omskriv
med gerundium (ing-form) ALDRIG PRPOSITION
EFTERFULGT AF THAT

9. Grammatik: Prpositioner og infinitiv


Fejlstning: I am looking forward to see you
Rettes til: I am looking forward to seeing you
Forklaring: En prposition kan ikke styre en infinitiv. To er her en prposition og
see skal derfor rettes til ing-formen seeing.

10. Grammatik: ing-form ved bestemte verber


Fejlstning: How do we avoid to be overlooked?
Rettes til: How do we avoid being overlooked?
Forklaring: Avoid er t af de verber, som altid flges af en ing-form. Nogle andre
almindelige verber er:

Side 2 af 5
Enjoy Mind Dislike Consider Cannot help Stop
Practise Burst out Give up Escape suggest avoid

11. Grammatik: stavning eller problemer med homofoner


Fejlstning : It was clearly to good to be true
Rettes til: It was clearly too good to be true
Forklaring: 'To' er et infinitivsmrke eller en prposition. Her skal der imidlertid
bruges adverbiet 'too'. Eller en stavefejl (ortografisk fejl). Man kan ogs
sige at ordene er homofoner hvor det ene ord betyder . og det andet
ord betyder.

12. Grammatik: adjektiv eller adverbium


Fejlstning: (1) Some people felt a terribly fascination when watching the collapse of
the Twin Towers.
(2) He was serious hurt in the incident.
(3) The soup smells wonderfully
(4) He dances jolly.

Rettes til: (1) Some people felt a terrible fascination when watching the collapse
of the Twin Towers.
(2) He was seriously hurt in the incident
(3) The soup smells wonderful
(4) He danced in a jolly way
Forklaring: (1)Terrible er et adjektiv der lgger sig til substantivet / navneordet
fascination
(2) 'Seriously' er et adverbium der lgger sig til adjektivet 'hurt'
(3) Sanseverber som smell, feel, look taste sound tager altid
adjektiv.
(4) adjektiver der ender p -ly (silly, jolly, ugly, friendly, lovely og lively)
kan ALDRIG laves til adverbier. Skal disse bruges adverbielt (til at
beskrive MDEN noget sker p), skal man derfor omskrive med in a
way eller in a manner.

13. Grammatik: Adverbiets placering (1) - tidsadverbier, stedsadverbier og lngere


adverbielle led
Fejlstning: When I a few years later returned, I was quite disappointed to find a
bridge had been installed

Side 3 af 5
Rettes til: When I returned a few years later, I was quite disappointed to find a
bridge had been installed
Forklaring: P engelsk m man ikke anbringe et tidsadverbium, et stedsadverbium
eller lngere adverbielt led a few years later mellem et subjekt I og dets
verbum to return ELLER tidsadverbier, stedsadverbier og lngere
adverbielle led skal anbringes frst eller sidst i stningen.

14. Grammatik: Adverbiets placering (2)


Fejlstning: He took suddenly the glass from her little pale hand.
Rettes til: He suddenly took the glass from her little pale hand.
Forklaring: P engelsk anbringes de mellemstillede adverbier som hovedregel
mellem subjekt og verballed. Kun hvis verballeddet er en form af to be,
et hjlpeverbum eller et modalverbum m subjektet ALDRIG skilles fra
verballeddet.

15. Grammatik: Adjektiv / adverbium - Sanseverber


Fejlstning: The hot soup tastes wonderfully.
Rettes til: The hot soup tastes wonderful.
Forklaring: Ved sanseverber bruges adjektiv. Andre sanseverber er feel, look, hear,
see, watch

16. Grammatik: Utllelige substantiver


Fejlstning: (1) I have an information for you
(2)Much of the furnitures were sold.
Rettes til: (1) I have a piece of information for you el. I have some information for
you.
(2) Much of the furniture was sold.
Forklaring: (1) Information er et utlleligt substantiv, og udtrykket skal derfor
omskrives med piece of eller some.
(2) Furniture er et utlleligt substantiv og kan derfor ikke sttes i flertal
/ pluralis. S derfor ogs en kongruensfejl. (Andre utllelige
substantiver:

money bread advice News Air milk


information furniture police knowledge happiness luggage

17. Grammatik: Sttteord


Fejlstning: I chose the red but can change my mind to the black , if I want

Side 4 af 5
Rettes til: I chose the red one but can change my mind to the black one, if I want
Forklaring: Sttteord mangler. P engelsk kan et adjektiv ikke bruges alene om
enkeltpersoner eller ting, men krver et sttteord, fx one (andre stteord
er thing, man, woman, person ect)

18. Grammatik: Substantivernes flertalsdannelse

Fejlstning: (1) Grab two knifes from the box, please.


(2)All the womans in the world are pretty and clever.
Rettes til: (1) Grab two knives from the box, please.
(2) All the women in the world are pretty and clever.
Forklaring: (1) Substantivet knife danner uregelmssigt flertal og tilfjes ves.

Life -> lives Leaf - > leaves Wife - >wives Wolf - >wolves Thief - >thieves
Shelf -> shelves Half - >halves Loaf - >loaves Calf -> calves

(2)Woman er et af de substantiver der danner flertal ved at ndre


vokalen. Andre ord er bl.a:

Man -> men Tooth -> teeth Mouse -> mice Foot -> feet

19. Grammatik: logisk flertal


Fejlstning: They changed train in London.
Rettes til: They changed trains in London.
Forklaring: P engelsk anvendes logisk flertal, nr der er tale om flere bestanddele,
fx they lost their lives, they swapped seats osv.

20. Grammatik: ligefrem ordstilling

Fejlstning: Yesterday came he too late because he missed his train.

Rettes til: Yesterday, he came too late because he missed his train.

Forklaring: P engelsk anvendes ligefrem ordstilling (subjekt fr verballed) i


almindelige fremsttende stninger. I sprgsml anvendes dog ogs
omvendt ordstilling.

Side 5 af 5