You are on page 1of 1

Dayalogo

Isa sa mga pamamaagi agud mamentinar naton nga matinlo kag malayo sa
katalagman ang aton kumunidad amo ang husto nga paghabot sang aton basura. Yari ang
dayalogo sang isa ka pamilya nga naga pakita sang ila pamaagi sang husto nga paghaboy sang
ila basura.

JL: Yeheey! Nay ara na si tatay. Tay, daw kabug at gid sang ginapas an mo ba? Guro damu gid
kuha mo. Tay, ngaman daw kasubo gd sand itsura mo? Wala ka bala nalipay nga damo kuha
ta?
Tatay: Sakto ka anak. Damu kuha ta, pero puno ang uyaban ta laban naman ang basura.
Paano abi ang iban nga kasilingan ta pinabuang lang haboy sang ila basura sa dagat. Wala nila
ginapraktis ang husto nga paghaboy sang basura. Wala nila ginapanumdom nga ang basura
nga ila ginahaboy sa dagat mabalik man gihapon sa aton.
Nanay: Gani man. Ahaay… kun padayunon nila ang paghaboy sang basura sa dagat sigurado
gid ako nga magaabaot ang tion nga wala na kita dakpon nga isda sa dagat. Kag nahadlok ako
anak nga mawad an kita sang pangabuhian. Nagasalig lang nga daan kita sa dagat.
JL: Abaw! Hay kung subong sina ang matabo nay magutuman gid gali kita sini. Paan o pa gali
kami sini katapos sang amo pag-eskwela. Sabagay gina tudluan man gami kami sa eskelahan
sng husto nga paghaboy sang basura ugaling pagabot diri sa barrio wala gina praktis sang mga
bumulutho ang ila tinunan.
Nanay: Husto ka anak. Ipangamuyo na lang naton nga makabugtaw gi ang aton mga
kasilingan kag mabuligan nila kita amlig sang aton dunang mangad. Sa subong ipadayon na
lang naton ang aton pagsiparar sang aton basura. Sa gihapon ang mga madunoton kaangay
sang dahon kag panit sang prutas kag utan pinsana sa galon kay sa masunod nga semana
ibutang ta naman ina sa gintanom ko nga okra kg talong agod indi na ta mag bakal sa banwa.
Kag ang mga plastic ta didto man gihapon ihaboy sa buho nga gin kutkut ni tatay mo
Tatay: Sa subong anak ikaw na anay baligya sang aton kuha pasalamatan na lang naton nga
may ibakal kita bugas.
JL: Sige tay.