Projekti Mbështetje në Themelimin e Klubeve të Mjedisit dhe të Energjisë nëpër Shkollat Fillore në Kosovë

Prezantimi për temën Mbrojtja e mjedisit
Shtator 2010, Prishtinë

Realizimi i projektit
• Financuar nga: Ambasada e SHBA-ve në Prishtinë

• Përkrahur nga: MASHT, MMPH, Komuna e Prishtinës, Autoritetet e shkollave

• Realizuar nga: OJQ Klubi Kosovar për Mjedis dhe Energji, Prishtinë

• Shkollat përfituese: Hasan Prishtina, Hilmi Rakovica dhe 7 Marsi

4. 3. 2. 5. Roli i shkollave dhe nxënësve në mbrojtjen e mjedisit Mbrojtja e mjedisit Ndryshimet klimatike Kursimi i energjisë Efiçenca e energjisë Burimet e ripërtërishme të energjisë . 6.Temat e trajnimeve Projekti “Mbështetje në Themelimin e Klubeve të Mjedisit dhe të Energjisë nëpër Shkollat Fillore në Kosovë” 1.

16 – 27 shtator 2010  Hasan Prishtina.  Mësimdhënës të shkollave  Klubet e Mjedisit dhe të Energjisë .Agjenda  Prezantimi i KKEM nëpër shkolla  Tema: Mbrojtja e mjedisit  Realizimi: shtator 2010  Shkollat pjesëmarrëse në projekt:  Hilmi Rakovica. 20 – 29 shtator 2010  Pjesëmarrësit gjatë realizimit të projektit:  Ekipi i projektit. 17 – 28 shtator 2010  7 Marsi.

Mbrojtja e mjedisit  Dy sesione për temën Mbrojtja e mjedisit  Sesioni i parë  Prezantim në Power Point mbi temën Mbrojtja e mjedisit  Diskutimi i ideve për zgjerimin e temës  Shpërndarja e pyetësorit  Sesioni i dytë  Prezantimi i detyrave të shtëpisë  Ushtrime dhe vlerësimi i temës  Rezultatet e pritura  Ngritja e njohurive dhe vetëdijes  Fituesi/-ja me detyrat e shtëpisë më të mirat .

më pak burime Zhvillimi dhe konsumimi i energjisë në rritje Ndotja e mjedisit në rritje Ndryshimet klimatike po ndodhin .Fakte     Numri i njerëzve në rritje e sipër.

Ndotja dhe mbrojtja e mjedisit    Çka është mbrojtja e mjedisit? Ndotja vjen nga? A mund ta mbrojmë mjedisin? .

në nivel individual. Ne mund të zvogëlojmë ndotjen dhe të mbrojmë mjedisin! . në dobi të mjedisit natyror dhe (ose) të qenieve njerëzore. të organizatave ose të qeverisë.Çka është mbrojtja e mjedisit? Mbrojtja e mjedisit është praktikë e mbrojtjes së mjedisit. Mbrojtja e mjedisit nga aktivitete të ndryshme të njeriut është e nevojshme.

Ajo shkaktohet kryesisht nga aktivitetet e njeriut.Çka është ndotja? Ndotja paraqet hedhjen e materialit kontaminues (ndotës) në mjedis. duke e bërë praktikisht të pamundur qëndrueshmërinë e jetës. Ndotja ka ndikim dëmtues në çfarëdo organizmash të gjallë në mjedis. . por gjithashtu mund të jetë rezultat i fatkeqësive natyrore.

shtëpiake dhe bujqësore. Tri llojet kryesore të ndotjes janë: Ndotja e tokës Ndotja e tokës paraqet ndotjen e sipërfaqes natyrore të Tokës nga aktivitetet industriale. Ndotja e ujit Ndotja e ujit paraqet hedhjen e materieve kimike. të cilat materie shkatërrojnë cilësinë e gjallesave në të dhe që e shpenzojnë atë. Ndotja e ajrit Ndotja e ajrit paraqet grumbullimin e atyre substancave të rrezikshme në atmosferë të cilat substanca rrezikojnë jetën e njerëzve dhe të gjallesave të tjera. . biologjike dhe fizike nëpër sasi të mëdha të ujit.Ndikimi i ndotjes Ndotja dëmton mjedisin në Tokë dhe banorët në shumë mënyra. komerciale.

Ndotja vjen nga? Burimet Transporti/transformimet Lëvizjet Efektet .

Ndotja e mjedisit Burimet e ndotjes  Industria Transporti Bujqësia Aktivitetet e njeriut Mbeturinat     .

Ndotja vjen nga? Ndotja vjen nga:         Ndotësit:        Industria Transporti Amvisëritë Ujërat e zeza Mbeturinat Bujqësia Pesticidet Aktivitetet vullkanike Avulli (H2O) Dioksidi I Karbonit (Co2) Metani (CH4) Dioksidi I Sulfurit (SO2) Oksidi I nitrogjenit( Nox) Ozoni (O3) Kloroflurokarboni (CFCs) .

. shfrytëzimit të tokës në mënyrë adekuate dhe praktikave adekuate bujqësore.Si të parandalohet ndotja!  Ndotja e tokës Mënyra më e mirë për të parandaluar ndotjen e tokës është përmes menaxhimit të mbeturinave në mënyrë adekuate.  Ndotja e ajrit Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjes së ajrit është të ecim këmbë ose të ngasim biçikletën dhe të ngasim makinat më pak. Kjo do të parandalojë ndotjen e ajrit nga lëndët djegëse fosile  Ndotja e ujit Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjes së ujit është që të mos hedhim mbeturina dhe materie të tjera kimike të dëmshme në burimet tona të furnizimit me ujë.

 Reduktimi i lirimit të gazrave  Shfrytëzimi i burimeve natyrore  Kursimi i energjisë  Efiçenca e energjisë  Shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë  Zvogëlimi i sasisë së mbeturinave dhe riciklimi i tyre  Zvogëlimi i përdorimit të pesticideve  Kursimi i ujit  Pyllëzimi  Reduktimi i zhurmës Familja juaj. në vend të përdorimit të veturës. mund të ecë! Ju mund ta kurseni energjinë! Në vend të qeseve të plastikës mund të përdorni qese të letrës ose të tekstilit dhe të kontribuoni në mbrojtjen e mjedisit! Mjedisi mund të mbrohet dhe të përmirësohet .

Mbrojtja e mjedisit Lëndët djegëse fosile Thëngjilli Nafta Gazi natyror Lëndët djegëse nukleare Burimet e ripërtërishme Të diellit Uji Era Burimet gjeotermike Biomasat Lirimi i gazrave serë Ndryshimet klimatike Ulja e nivelit të CO2 Ulja e nivelit të gazrave serë Ulja e nivelit të mbeturinave dhe riciklimi Mbrojtja e mjedisit Zvogëlimi i përdorimit të lëndëve djegëse fosile Zvogëlimi i lirimit të gazrave serë Rritja e burimeve të ripërtërishme të energjisë Kursimi i energjisë Efiçenca e energjisë .

     . të tilla si llambat e dritës. Mbështetja në përdorimin e burimeve të ripërtërishme. dhe të vlerave të trashëgimisë natyrore. reduktimi i ndotjes së ujit dhe tokës. bashkëprodhimin e këtyre burimeve dhe të llojeve të ndryshme të energjisë.Mbrojtja e mjedisit Parimet me të rëndësishme për mbrojtjës së mjedisit:  Shfrytëzimi racional i burimeve. reduktimi i emetimeve në ajër. Promovimi i kursimit të energjisë në mesin e publikut Shfrytëzimi i pajisjeve shtëpiake me efikasitet të lartë. Ruajtja e vlerave biologjike-ekologjike të mjedisit nëpërmjet ruajtjes së florës dhe faunës. dhe riciklimi i mbeturinave. Reduktimi dhe riciklimi i mbeturinave.

Ciklet në natyrë Radiacioni solar Levizshmeria dhe ndryshimet klimatike Permbajtja atmosferike Aerosalet Rete Ciklet e ujit Vullkanet Kontributi I njerezve dhe resurset Ekosistemi Cikli I karbonit Nrdyshimet ne siperfaqen e tokes .

Jeta në mjedise të ndotura dhe me rrezik? .

Ne kemi nevojë për ujë të pastër për të pirë dhe për të rritur ushqimin që hamë. Ne kemi nevojë për ajër të pastër për të marrë frymë. pemët nën të cilat ulemi për të pushuar. . Ne kemi nevojë që mjedisi ynë të jetë i pastër për aktivitetet tona gjatë kohës së lirë – notuar. vrapuar ose për të luajtur në park. uji në të cilin notojmë dhe me të cilin pastrojmë dhe ajri të cilin e thithim.Jeta në mjedise të pastra! Mjedisi është çdo gjë rreth nesh – toka ku qëndrojmë.

Mjedisi i ndotur dhe mjedisi i pastër! Nxehtesi e larte Kafshe te ngordhura vërshime më pakë peshqit .

Mbrojtja e mjedisit Eko-kodi i Klubeve:     Mendo sot për një të nesërme më të mirë! Ajër i pastër për jetë të gjatë! Një llambë më pak – më shumë energji! Të shpenzosh më pak letër do të thotë më shumë pyje dhe oksigjen! Mbillni një lule për një botë më të mirë!  .

dhe në mesin e familjeve tuaja mund të kontribuoni në zvogëlimin e emetimit të gazrave serë dhe në mbrojtjen e mjedisit. në shtëpi. në shkollë. .Klubet e Mjedisit dhe të Energjisë Duke shfrytëzuar dijen tuaj dhe duke vepruar.

Faleminderit për vëmendje! Pyetje dhe diskutime .