Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zorg- en Ziekenhuiskrant, 9 januari 2013

Zorg- en Ziekenhuiskrant, 9 januari 2013

Ratings: (0)|Views: 364 |Likes:
Published by goudamediagroep

Zorg- en Ziekenhuiskrant, 9 januari 2013

Zorg- en Ziekenhuiskrant, 9 januari 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
CommunicerenRubriekspaginaJaaroverzicht
Begrijpen en begrepen worden. Belangrijk  voor patiënten die ‘anderscommuniceren.Daarom de Persoonlijke Kaart.Dit jaar komt de Zorg- en Ziekenhuiskrant met speciale rubriekspagina’s. Dit keer onder meer Wondzorg en Innovatie. Wat gebeurde er allemaal in 2012? De Zorg-en Ziekenhuiskrant zet opmerkelijke feitenop een rij.
»09» 08» 10
Jaargang 7nummer 19 januari 2013
Ervaar ho
e
l
ee
rzaam
ee
n l
e
uk
e
dag kan zijn
!
 
Tijdens de jaarwisseling vielen weer denodige slachto
 
ers. Rondvliegend of tevroeg ontploft siervuurwerk kostte ver-schillende mensen hun ogen. In Het Oog-ziekenhuis in Rotterdam alleen al werdenzeker 23 vuurwerkslachto
 
ers binnen-gebracht.
Landelijk zijn er ten minste zeventig oogslacht-offers. Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum vervulde tijdens nieuwjaarsnacht een belang-rijke rol bij de opvang van de slachtoffers vanhet ongeval in Raard. Maar altijd is er ook  weer mooi nieuws: de eerste baby die in het nieuwe jaar wordt geboren in een ziekenhuis.Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk maak-te er melding van.De helft van slachtoffers die in Het Oogzie-kenhuis belandden, is dusdanig gewond ge-raakt dat zij blijvend verminderd zicht heeft of uiteindelijk blind is. Opvallend is dat het  voornamelijk (jonge)mannen betreft en vrij- wel geen kinderen.De letsels zijn veroorzaakt door te vroeg ontploft siervuurwerk of vuurwerk dat door de sterke wind afboog. Vijftig procent wasomstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk. De definitieve cijfers van de vijfdelandelijke registratie worden door het Neder-lands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) inde loop van januari bekend gemaakt. Voor Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum was het de eerste keer dat de ADOA, die kort-geleden werd gestart, te maken had met eengrote calamiteit. Vijf gewonden van het onge- val in Raard waar een automobiliste inreed opeen groep bewoners, werden opgevangen opde Acute Diagnose en Opname Afdeling vanhet ziekenhuis. In De Sionsberg zijn, conformde afspraken die met de Ambulancedienstenzijn gemaakt, met name de minder zwaar ge- wonden opgevangen. Hierdoor konden ande-re ziekenhuizen zich richten op de zorg voor de zwaar gewonden.
 Ziekenhuizen hebben tijdens de jaarwisseling niet alleen te maken met (vuurwerk)slachtoffers. Altijd weer zorgt de eerste baby van het nieuwe jaar voor extra blijdschap.Daan Poelgeest is de eerste baby die in 2013 in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is geboren. Om 2.37 uur in de oudejaarsnacht kwam hij ter wereld.
Opvallend is dat deslachto
ff 
ers dit jaarvoornamelijk (jonge)mannen zijn en vrijwelgeen kinderen
Drukte rond jaarwisseling
Samenwerking bijrevalidatiezorg
Het Erasmus MC en Rijndam Revalidatie-centrum in Rotterdam werken sinds dit jaarnauwer samen.
Per 1 januari neemt Rijndam de zorgafdeling revalidatiegeneeskunde over en de onder-zoeksafdeling revalidatiegeneeskunde vanhet Erasmus MC krijgt de regie over het ge-zamenlijke wetenschappelijke onderzoek.Om de verbinding tussen onderzoek, onder- wijs en patiëntenzorg te verzekeren, richtenErasmus MC en Rijndam een gezamenlijk kenniscentrum in.
 
Andere naamnieuwe website
Het is u vast al opgevallen: de naam vandeze krant is uitgebreid. Voortaan draagtdeze krant de naam Zorg- en Zieken-huiskrant. Daarvoor hebben we gekozenomdat we de inhoud wat breder willenmaken.
 We kijken voortaan nog nadrukkelijker naar de ouderenzorg. De zorg voor ouderenbinnen de ziekenhuizen, binnen de zorg-instellingen, maar ook thuis. Zonder overi-gens de ontwikkelingen in de ziekenhuizenuit het oog te verliezen. Bij de vernieuwdeopzet hoort ook een nieuwe website: www.zorgenziekenhuiskrant.nl. Een web-site met een eigentijdse uitstraling. Rustig en toegankelijk, zoals u dat van de Zorg- enZiekenhuiskrant gewend bent. Natuurlijk is hier het laatste nieuws vanuit de zieken-huizen en de ouderenzorg te vinden. Met meer beeldmateriaal dan voorheen. Met blogs waar u terecht kunt voor interessantecolumns en opinies. Zorginstellingen dienieuws te melden hebben voor de krant, de website of onze digitale nieuwsbrief kunnendat sturen naar redactie@ziekenhuiskrant.nl.
 
2
Actueel
Nummer 19 januari 2013
Plastisch chirurg Max Overgoor van deIsala klinieken in Zwolle: “Het bewijs iser: het gevoel in de penis bij mannen metlage dwarslaesie is vrij gemakkelijk teherstellen. Voor veel patiënten gaat eennieuwe wereld open. De vervolgstap is datpatiënten met een lage dwarslaesie wetendat deze mogelijkheid bestaat en dat ikniet meer de enige ben die dit kan, maardat veel artsen wereldwijd deze ingreepbeheersen.”
Bij mannen met spina bifida (open rug) of een lage ruggenmergbeschadiging, zoals eendwarslaesie is sprake van zenuwuitval in het onderste deel van het lichaam. Gevoelsprik-kels uit het lichaam bereiken de hersenen niet meer. Deze mannen hebben wel gewoon ver-langen naar seks en kunnen vaak een erectiekrijgen en ejaculeren. Vrijen is technisch dus wel mogelijk, maar men voelt er niets van. Degevoelloosheid van de penis is erg frustrerend.Die gevoelloosheid komt door een onderbre-king van de peniszenuw, waarmee de prikkels van de penis bij de hersenen terechtkomen.Opvallend is dat patiënten met een lageruggenmergbeschadiging onder het niveau van de eerste lumbale wervel (L1) wel gevoelhebben in de regio van de lies. De oorzaak hiervan is dat de peniszenuw lager in het ruggenmerg aansluit dan de lieszenuw en zichdaardoor onder de beschadiging bevindt. Allesboven de beschadiging functioneert gewoon.Dr. Overgoor stelde dat het gevoel in de penisterugkeert als de niet werkende peniszenuw  verbonden wordt aan de lieszenuw. Een soort ‘neurologische bypass’ die de naam TOMAX-procedure (TO MAX-imize sensation, sexua-lity and quality of life) heeft gekregen. Vanbelang is dat deze ingreep geschikt is voor patiënten met een beschadiging op of onder het niveau van de eerste lumbale wervel. Alshet niveau hoger ligt doet ook de lieszenuw het niet meer en heeft de ingreep geen nut.Overgoor rondde onlangs een studie bijdertig patiënten af. In samenwerking met eenseksuoloog onderzocht hij of zijn operatiedaadwerkelijk leidt tot terugkeer van seksue-le gevoelens en ver betering van de kwaliteit  van leven. Het resultaat van het onderzoek laat zien dat tachtig procent van de patiëntengevoel terug krijgt. Max Overgoor is naar eigenzeggen nu nog de enige plastisch chirurg ter  wereld die deze operatie beheerst. “Onnodig, want het is een relatief kleine ingreep. Alleenniemand had nog bedacht het uit te voeren.”Overgoor’s ambitie is dat binnen vijf jaar dezeingreep wereldwijd standaard praktijk is. Hijstaat klaar om collega’s hiervoor op te leiden.Hij hoopt dat deze artsen hun ervaringendan ook publiceren, zodat de resultaten ver-geleken en verder bevestigd kunnen worden.Om deze reden vindt hij het van groot belang dat het vaktijdschrift ‘The Journal of Urology’in februari een artikel over deze TOMAX-procedure plaatst, waarin de ervaringen bijde eerste dertig patiënten worden beschreven.Inmiddels heeft Overgoor ook in Seattle (USA)samen met een uroloog en neurochirurg eenpatiënt behandeld met veelbelovend resultaat.Recent is door deze Amerikaanse artsen eentweede patiënt geopereerd.
Gevoelsprikkels uit hetlichaam bereiken dehersenen niet meer
SmaakbelevingPathologie
Minister Edith Schippers van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport bracht vorige maandeen werkbezoek aan het EndoscopischDiagnostisch Centrum (EDC) in Baarn. Deminister woonde een darmonderzoek bijen sprak uitgebreid met de maag-darm-leverartsen en verpleegkundigen. HetEDC is onderdeel van Meander MedischCentrum en speciaal ingericht voor darm-onderzoek om erfelijke vormen van darm-kanker in een vroeg stadium op te sporen.Vanaf dit jaar wordt in Nederland een be-volkingsonderzoek darmanker ingevoerd.
Darmkanker is een van de meest voorkomen-de soorten kanker. Hoe eerder darmkanker  wordt opgespoord, hoe groter de kans opgenezing. “Darmkanker begint met eengoedaardige poliep”, vertelt Menno Brink,maag-darm-leverarts in Meander MedischCentrum. “Als darmkanker wordt geconsta-teerd worden onderzoeken in Meander Medisch Centrum zoveel mogelijk gebundeldom tot een spoedige behandeling te komen.Patiënten worden in dit proces begeleid door een gespecialiseerd verpleegkundige.” Jaar-lijks wordt bij ongeveer 13000 mensen inNederland
 
darmkanker vastgesteld en over-lijden circa 5000 Nederlanders aan de gevol-gen van darmkanker. Bij ongeveer tien pro-cent van hen gaat het om een erfelijke vorm van darmkanker. Het EDC is in 2011 geopenden voorziet in de groeiende behoefte aan pre- ventief darmonderzoek bij risicogroepen. Het bevolkingsonderzoek darmkanker dat dit jaar  van start gaat, is bedoeld voor alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar.
Half opendagbehandeling
 Maag-darm-leverarts Reinoud Vermeijden (links)
 
leidt minister Schippers (rechts) rond in het EndoscopischDiagnostisch Centrum in Baarn.
Spelers PSV bezoeken Elkerliek
Van slabberset tot spaarpot, van tandenborstel tot broodtrommel: alle patiënten van de Kinderafdeling van het Elker-liek ziekenhuis (Helmond) vorige maand uit handen van drie PSV-toppers een cadeautje. De verdedigers Jørgensen,Bouma en Manolev brachten een bezoek van anderhalf uur aan het Elkerliek, overhandigden de cadeautjes en deeldenhandtekeningen uit. Ook Phoxy was erbij om met iedereen te knuffelen (foto Martijn van den Baar).
Minister Schippers bezoekt EDC
Jonnie en Thérèse Boer lanceerden onlangs, insamenwerking met artsen Ellen Kuiper-Kramer en Otto Visser, de website Beleefjesmaak.nl.De website is een platform met recepten entips over smaakbeleving voor (ex-)kanker-patiënten. Chemotherapie tast bij veel patiën-ten het smaakvermogen aan. Beleef je Smaak deed onderzoek naar smaakverandering bijkankerpatiënten en zet zich in om de kwali-teit van leven voor deze groep te ver beteren.Initiatiefnemer en chef-kok Jonnie Boer ont- wikkelde samen met de artsen een smaakpa-let van vijf smaken: zoet, zuur, zout, bitter enhartig. Het palet is op een geselecteerde groeppatiënten met smaakgels getest. Aan de hand van de uitkomsten ontwikkelde Jonnie Boer recepten voor (ex-)kankerpatiënten
‘Bypass’ hersteltgevoel in penis
Drie ziekenhuizen uit Groningen hebben eenintentieverklaring ondertekend samen eenpathologie laboratorium te realiseren. Het laboratorium komt binnen de muren van het Martini Ziekenhuis en gaat weefselonderzoe-ken voor de Ommelander Ziekenhuis Groep,het Refaja Ziekenhuis en het Martini Zieken-huis uitvoeren. Het nieuwe laboratorium gaat straks ook de pathologie diagnostiek voor het  Wilhelmina Ziekenhuis Assen verzorgen. De verwachting is dat het nieuwe laboratoriumbegin 2014 zijn deuren opent. Pathologiehoudt zich bezig met het bestuderen van weef-sels en cellen waarna een diagnose kan wor-den gesteld. Door het nieuwe laboratoriumkunnen de drie ziekenhuizen de groeiende vraag naar pathologie diagnostiek vormgeven .Momenteel wordt er de laatste hand gelegdaan een co4mpleet nieuw dagbehandelings-centrum voor het Streekziekenhuis KoninginBeatrix (SKB) in Winterswijk. De nieuwe dag-behandeling wordt volgens Bert Bartelink,zorggroepmanager in het SKB, gebouwd vol-gens de laatste normen en is geen verbouwdebestaande afdeling maar een totaal nieuw concept waarin naast goede zorglogistiek degastvrijheid voorop staat. De nieuwe dag-behandeling wordt een half open afdeling.Het open karakter van de afdeling geeft het  verplegend personeel goed zicht op de patiën-ten. “We hebben vanuit alle ruimtes, zelfs van-uit de medicijnkamer, zicht op de patiënten waardoor er altijd controle is”, zegt Antoinette Arink, teammanager bij de dagbehande-ling. De dagbehandeling beschikt straks over 25 plaatsen waarvan vijftien plaatsen in dehalf open zaal. De verwachting is dat denieuwe dag behandeling eind januari 2013 ingebruik kan worden genomen.
Stelling van de maand
Het is terecht dat de grootverpakking voorparacetamol uit de handel is.
Toelichting
Per 10 januari mogen doosjes paracetamol nog maar vijftig tabletten bevatten. De reden ishet aantal zelfmoordpogingen met een overdosis paracetamol. Terecht of is dit weer eenbetutteling van overheidswege?
Stem op www.zorgenziekenhuiskrant.nl
Schematische weergave van de TOMAX-procedure(bron Isala klinieken).
 
3
Actueel
Nummer 19 januari 2013
Vrouwen die veel te vroeg dreigen te be-vallen, hoeven niet langer dan 48 uur be-handeld te worden met weeënremmers.Dit concluderen onderzoekers van hetVerloskundig Consortium in JAMA (Journalof the American Medical Association). Hetonderzoek naar de e
 
ecten van de behan-deling van vroeggeboorte, gecoördineerddoor het UMC St Radboud in Nijmegen,vond plaats in alle Nederlandse ziekenhui-zen met een intensive care voor te vroeggeboren kinderen (NICU).
 Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak vanbabysterfte en ernstige ziekte. Vaak wordenkinderen te vroeg geboren omdat de weeën te vroeg beginnen. In dat geval wordt geprobeerdde baring uit te stellen met weeënremmers, incombinatie met medicijnen (corticosteroïden)die het kind beter bestand maken tegen vroeg-geboorte. Tot nu toe was niet bekend hoelang weeënremmers gegeven moeten worden.Het is belangrijk om dat te weten, omdat het onnodig geven van medicijnen aan zwangere vrouwen mogelijk schadelijk is voor moeder en kind. Het Verloskundig Consortium ver-geleek tussen 2008 en 2010 het effect van het kortdurend (48 uur) en langdurend gebruik (twee weken) van weeënremmers. Aan deze APOSTEL II studie, gecoördineerddoor het UMC St Radboud, namen ruim 400zwangere vrouwen deel. Alle vrouwen kregen48 uur weeënremming om in die periode demedicijnen voor de longrijping van het onge-boren kind (corticosteroïden) te laten inwer-ken en de zwangere vrouwen over te plaatsennaar een van de tien ziekenhuizen met eenneonatale Intensive Care Unit, een NICU. Vervolgens bepaalde loting welke vrouwenhierna gedurende twaalf dagen tabletten met  weeënremming (nifedipine) kregen of tablet-ten met een placebo (nepmiddel). Opvallendgenoeg was het aantal kinderen dat ernstig ziek werd of overleed in beide groepen vrijwelgelijk. Ook werd er geen verschil gevonden ingeboortegewicht, duur van beademing of op-nameduur van de kinderen. Evenmin nam dezwangerschapsduur toe bij de vrouwen met langdurig gebruik van weeënremming. Wélhebben weeënremmers enige invloed op het bloedverlies tijdens de bevalling: vrouwen met langdurige weeënremming verliezen iets meer bloed. Bij vrouwen met een verhoogd risicoop een vroegtijdige bevalling - bijvoorbeeldbij een tweelingzwangerschap - werd evenmineen verschil in zwangerschapsduur of kans opernstige complicaties bij de geboren kinderengevonden. Andere weeënremmers lijken opbasis van literatuuronderzoek ook niet effec-tiever bij langdurig gebruik. Op dit moment  worden in Nederland door het Verloskundig Consortium (www.studies-obsgyn.nl) meer-dere studies uitgevoerd naar de effecten vanbehandeling van vroeggeboorte.
Vaak worden kinderen te vroeg geboren omdat de weeën te vroeg beginnen. In dat geval wordt geprobeerd de baring uit te stellen met weeënremmers, in combinatie met medicijnen(corticosteroïden) die het kind beter bestand maken tegen vroeggeboorte.
Het onnodig geven vanmedicijnen aanzwangere vrouwen ismogelijk schadelijkvoor moeder en kind
EIB ondersteuntinnovatie AMCHelpdesk vooreuthanasie stopt
De financiering van de geriatrische revalidatiezorg isveranderd.
Het AMC (Amsterdam) heeft een langjarigelening van de Europese Investeringsbank(EIB) gekregen. Het betreft een lening vanhonderd miljoen euro, met een looptijd vanachttien jaar.
Het door de EIB gesteunde investerings-programma van het AMC behelst onder meer de bouw van een ultramodern operatie-complex met een speciale infrastructuur voor minimaal-invasieve ingrepen, de ontwikke-ling van de faciliteiten voor de behandeling en zorg voor chronisch zieke kinderen in het Emma Kinderziekenhuis AMC en de opleve-ring van een energievriendelijke warmte-krachtcentrale waarmee de kritieke processenin het AMC van stroom worden voorzien. “DeEIB onderkent de noodzaak om te investerenin patiëntenzorgfaciliteiten, zodat patiëntenkunnen profiteren van de nieuwste zorgont- wikkelingen in de toonaangevende zieken-huizen in Europa. We zijn er daarom mee in-genomen dat we het investeringsprogramma van het AMC kunnen ondersteunen”, aldusPim van Ballekom, vice-president van de EIB,die de overeenkomst eind december onder-tekende.
KNMG en V&VN beëindigden per 1 januari2013 de SCEN-helpdesk voor verpleegkun-digen en verzorgenden. Een telefonischehelpdesk blijkt niet de manier om verpleeg-kundigen en verzorgenden met vragen overeuthanasie of andere beslissingen rond hetlevenseinde te bereiken.
De gedachte van KNMG en V&VN achter het project SCEN v&v was dat verpleegkundigenen verzorgenden behoefte hadden aan eentelefonische helpdesk voor vragen over eutha-nasie. Uit onderzoek bleek dat de meeste ver-pleegkundigen en verzorgenden wel eens temaken hebben met de zorg voor terminalepatiënten en betrokken worden bij beslis-singen rond het levenseinde. Ook bleek onder hen een duidelijke intentie om SCEN v&v te gaan gebruiken. Maar in de praktijk is deSCEN-helpdesk vanaf de start in maart 2011tot oktober 2012 slechts 56 keer geraadpleegd.
De
nanciering van de geriatrische revali-datiezorg is per 1 januari 2013 veranderd.Sinds die datum wordt de geriatrischerevalidatiezorg via de Zorgverzekeringswetbetaald. Specialisten ouderengeneeskundemaken zich zorgen over verschillendepatiëntengroepen die tussen de wal en hetschip vallen door de nieuwe
nancieringvan de geriatrische revalidatiezorg per1 januari.
 Te denken valt aan thuiswonende patiëntendie via de Spoedeisende Hulp naar het ver-pleeghuis gaan, patiënten met de ziekte vanParkinson, maar ook patiënten met zeer ver-hoogde kwetsbaarheid die voorheen binnensamenwerkingsafspraken van ziekenhuis en verpleeghuis vielen.
 
 Verenso (vereniging vanspecialisten in ouderengeneeskunde) roept het ministerie van VWS op om ook voor dezepatiëntengroepen geriatrische revalidatiezorg (kwalitatief goed) mogelijk te maken. Ook  vraagt Verenso de ziekenhuizen en verpleeg-huizen om samen met de specialisten oude-rengeneeskunde met de zorgverzekeraars zo-danige afspraken te maken dat de kwaliteit  van de patiëntenzorg niet in het geding komt.“2013 is een overgangsjaar. De nieuwestructuur wordt verder ontwikkeld en het veldmoet materiaal voor die doorontwikkeling aandragen. De regels onder de Zorgverzeke-ringswet zijn niet wezenlijk anders dandie onder de AWBZ. Vanuit deze gedachtezullen alle patiënten die geriatrische revalida-tie nodig hebben ook geholpen moeten worden”, stelt Verenso. Verenso is zich ervanbewust dat de overheveling van AWBZ naar Zorgverzekeringswet een complexe zaak is endat alle betrokken partijen moeten wennenaan de nieuwe situatie. Over vele aspectenbestaat nog onduidelijkheid. “Dit mag echter niet ten koste gaan van de patiëntenzorg. Wij adviseren de specialisten ouderengenees-kunde om welbewust zodanig met de nieuweregels om te gaan dat patiënten die geriatri-sche revalidatiezorg nodig hebben, daar ook  voor geïndiceerd worden. Bij twijfel zal altijdeen oplossing gezocht moeten worden waar-bij het belang van de patiënt voorop staat.” Verenso stelt een meldpunt in. Onduidelijk-heden over de geriatrische revalidatiezorg diete maken hebben met de overheveling vandeze zorg van de AWBZ naar de Zorgverzeke-ringswet kunnen worden gemeld aan Verenso via info@verenso.nl.
‘Patiënten dreigen buiten de boot te vallen’‘Liever niet naareen verpleeghuis
Maximum aan weeënremmers
Twee op de drie Nederlanders moeten erniet aan denken later in een verpleeghuisterecht te komen. Met name vijftigplussersen mensen met een hoog inkomen blijvenliever thuis wonen. Dat blijkt uit een peilingvan Maurice de Hond voor het VARA Radio1-programma ‘DeGids.fm’.
 Wonen in een verpleeghuis heeft geen goedenaam. Beelden van vieze luiers, pyjamadagen,onaardig personeel en lange lege dagenmaken het imago van de huizen er niet beter op. Maurice de Hond peilde de mening  van Nederland op verzoek van ‘DeGids.fm’.Kwaliteit moet boven alles staan, ook als dat  wat meer kost. Dat vindt ruim driekwart vande ondervraagden. Al wil lang niet iedereenzelf meebetalen aan een verblijf in een ver-pleeghuis. Van de ondervraagden vindt 49procent het prima om bij te betalen. Jongeren(69 procent) en hoge inkomens (76 procent)hebben er het minst moeite mee de portemon-nee te trekken. Alle resultaten van de peiling zijn terug te lezen op degidsfm.vara.nl.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
goudamediagroep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->