You are on page 1of 85

SKAKAVAC 8

0
SKAKAVAC 8

SKAKAVAC 8 - BINAH

SADRŽAJ:

LIBER ZELOTES

MEMFIS I MIZRAIM - DREVNI I PRIMITIVNI OBRED

LIBER TRIALH

LIBER LIBERAL

POTPUNA ANIHILACIJA

SVETLOST MI JE BILA IME

JA SAM SAM: NE POSTOJI BOG GDE SAM JA

POIMANJE JEDNOG DETETA

LIBER LXXII vel UNIO

LIBER A'.'A.'. vel AHeBaH-AChaD

CEREMONIJA LJUBAVI POD VOLJOM

LIBER LXXXII vel PLANETARIVM BABALONIS

STAZE KOJE VODE DALJE OD BINAHA

Osmi broj. Privatno izdanje.


Svi tekstovi su  vlasništvo autora.
25.maj 2006.e.v.

1
SKAKAVAC 8

LIBER ZELOTES
A.'.A.'.Publikacija u klasi B i C
Publikacija Reda Telemita
IMPRIMATUR: Fr.161.'.

ZVEZDA ARGOSOVA

U jednom od mitova stare Grčke se kaže da je Zevs hteo da obljubi prelepu Io ali je Hera za to
saznala i pošla u potragu za njima. On se sakri u oblake koje je sam stvorio, a pošto to beše sumnjivo
Heri ona krenu baš tu da ga traži. U odsudnom momentu Zevs pretvori Io u tele i pokloni je Heri na
dar.Hera dade to tele Argosu na čuvanje jer je on bio savršen za to - imao je mnoštvo očiju i nijedna
stvar niti pokret nije mogla da mu promakne budući da je on mogao i da spava a da mu neka od očiju
budu otvorena i budna. Zevs pak ode do sina mu Hermesa, glasnika bogova, i reče mu da mora da nađe
način da ubije Argosa i da nema pametnijeg od njega za taj zadatak. Hermes sleti do zemlje odbacujući
sva odličja boga te se pretvori u dečaka iz polja koji nežno i veselo svira na fruli. Argos je bio ganut kad je
čuo muziku te pozva dečaka da mu svira. To je bilo savršeno za Hermesov plan. Seo je kraj Argosa i
svirao, ali nikako nije mogao da potpuno uspava čuvara, jer su neke njegove oči i dalje budno bdile.
Naposletku Hermes zapeva jednu pesmu kako je Pan zavoleo nimfu Sirinkskoja mu pobeže, a kad on beše
na dohvatu da je uhvati njene sestre je pretvoriše u stabljiku trske. Pan reče: "Ipak ćeš biti moja!" i načini
od nje svoju frulu. I baš ova priča uspava Argosa, sve njegove oči se sklopiše te ga Hermes u istom času
ubi.
Hera koja je bila naklonjena Argosu uze njegove oči i postavi ih u pera paunovog repa koja joj
beše najdraža ptica. ... Isti taj Argos je sačinio čuveni brod Argo kojim su plovili drevni junaci Argonauti u
potrazi za Zlatnim Runom.
Jedna od naših Svetih Knjiga o ovome kaže: "Nemoguće je ispričati o divotama toga što su oni
postigli. Malo po malo, kako vaš vid bude jačao, otkrićemo vam neopisivi sjaj Staze Posvećenika, i njen
bezimeni cilj. Baš kao što čoveka koji se penje uz strmu planinu izgube iz vida njegovi prijatelji u dolini,
takav je slučaj i sa Adeptom. Oni će reći: On se izgubio u oblacima. Međutim, on će uživati u sunčevoj
svetlosti iznad njih, i dospeti do večnih snegova. Ili, kao što naučnik može da nauči neki tajanstveni jezik
starih naroda, njegovi prijatelji će reći: "Gle! On se pretvara da čita tu knjigu. A ona je nerazumljiva - to
je ludost!" Pa ipak, on uživa u Odiseji, dok oni čitaju prazne i vulgarne stvari. Mi će mo vas dovesti do
Apsolutne Istine, Apsolutne Svetlosti, Apsolutnog Blaženstva."
"... Zbog toga, mi koji smo oslobođeni okova neznanja, pažljivo gledamo u srce tragača i vodimo
ga stazom koja najviše odgovara njegovoj prirodi ka konačnom cilju svega, ka najvišem ostvarenju, ka
Životu koji boravi u Svetlosti, da, Životu koji boravi u Svetlosti."

ARCADIA ACADEMIA

A.'.A.'. su 1907 godine osnovali Alister Krouli1 i Džordž Sesil Džons i zasnovali ga na gotovo
klasičnom rozenkrojcerskom stepenovanom sistemu po ugledu na Hermetički Red Zlatne Zore. A.'.A.'.
zahteva od Magičara da istinski postigne stanja svesnosti i moći koje su pripisane svakom od deset
sefirota ('hebrejskog') Drveta Života (za razliku od H.R.Z.Z. koji je naposletku više ličio na društveni klub
nego na Red koji ima duhovno znanje i Moć inicijacije).

A.'.A.'. nije sistem Loža, i neki čak navode da je ustvari potpuno tajan Red. Aspirant (zvanično)
poznaje samo jednu osobu u Redu, svog 'nadređenog'. Svaki Magičar je u najvećem delu ostavljen sam
da radi svoj Rad kako mu/joj se čini pogodno. Idealno, kontakt sa superiorom je kratak i redak i
karakteriše ga da je više sugestivan nego instruktivan. Napredak u sledeći stepen je jednostavno pečat na
postignuće.

1
Krouliju je ustvari u toku jedne vizije bio postavljen izvestan test koji je on zaslužio svojom višegodišnjom aspiracijom i duhovnim
radom, nakon čega mu je od strene Majstora A.'.A.'. bilo otvoreno "članstvo" u A.'.A.'. čime je i priznato njegovo Majstorstvo i
autoritet, takođe omogućavajući da on može da predsatvlja A.'.A.'. na nižim ravnima 'postojanja'.. Ovo je bilo istorijsko iniciranje
A.'.A.'. kao sveobuhvatnog Reda. O ovome se može saznati detaljnije iz njegovih magičkih dnevnika za tu 1907. godinu.
2
SKAKAVAC 8

Superior je najmanje jedan rang ispred aspiranta i teoretski je sposoban da prepozna inicijacijski
stepen svog studenta. Nakon što se izvestan broj postignuća dosegne i potvrdi i sam aspirant može
preuzeti sebi novog studenta da ga vodi. Dok je Krouli bio živ jasno je ko je bio na vrhu ove 'piramide' tj.
na početku lanca, ali čak ni tada nije bilo moguće potpuno održati potpunu graduiranu povezanost celog
niza magičara od vrha do 'dna' Drveta Života što bi u neku ruku bilo idealno. Nakon njegove smrti
situacija se izmenila i nekolicina njegovih bliskih učenika je nastavila da vodi svoje studente i svako je
nizao novi 'lanac' za sobom, a do današnjeg dana se nije pojavio niko toliko uzvišen nad drugima ba bi
bio priznat od svih kao neprikosnoveni 'vođa' i jedinstveni autoritet. Svaki od tih 'Majstora' je jednostavno
ali i praktično i uzvišeno postao nova grana na velikom drvetu, koje sve više i više raste.

Neke od ovih 'linija'A.'.A.'. (kako se uglavnom međusobno nazivaju) se oglašavaju preko svojih
tzv. "spoljašnjih" Redova, a neke zaiste teže da održe dobar deo svoje 'tajnosti'. Pošto je Krouli insistitrao
na privatosti i diskreciji i pogotovo na ne naplaćivanju članstva i prenošenja 'inicijacija' (tj. potvrđivanja
postignuća) jasno je da treba biti oprezan sa grupacijama koje se kose makar sa tim jednostavnim
principima. Ipak, istinski Rad obavlja sam Aspirant. Odgovori na pitanja najčešće dolaze kada je student
dovoljno mudar da formuliše valjano pitanje, ali nema razloga čekati na nekog Adepta da vam se pojavi i
olakša Veliki Rad. Uistinu to se ni ne može dogoditi, Adept samo može da potvrdi vaše postignuće, nema
grupnih ritualnih 'inicijacija', rukopoloženja, 'prenosa' znanja i svesti - u tom Radu ste sami sa sobom.

Sistem A.'.A.'. ustvari mapira režim studiranja i rada sa raznolikim praksama. Vi možete raditi i
izučavati bilo koji duhovni sistem a u okviru A.'.A.'. postoje jasno definisana merila vašeg postignuća.

Postoji izvestan broj spisa koji jasno definišu 'strukturu', rangiranje i sve potrebne elemente da bi
čak i neko bez 'fizičke' veze sa nekim 'članom' mogao sam da krene putem A.'.A.'. - moglo bi se reći da
neko iz A.'.A.'. pre ili kasnije "slučajno naiđe da vidi šta se tu događa". Možemo sada navesti osnove:

Student se podstiče da stekne opšte znanje o svim sistemima postignuća. Iskušenik započinje rad
sa praksama koje se čine pogodnima i o tome vodi detaljan dnevnički zapisnik. Neofit je ustvari pravi
'Novajlija' jer je prošao iskušenje o stvarnoj težnji ka Najvišem i koji je demonstirirao posvećenost i trud
koji su pretpostavljeni za osnovu svakog daljeg rada i postignuća. Neofit istražuje suptilne sfere svog bića
kao i astralne ravni univerzuma. Zelator se intenzivno bavi kontrolom svoga fizičkog tela i energetskih
tokova kroz praktikovanje nižih elemenata Joge. Praktikus demonstira kompetentnost svog intelektualnog
treninga i izučavanja teorije svog duhovnog sistema. Filozofus upotpunjava svoj moralni trening i iskazuje
svoju posvećenost Redu. Dominus Liminis napreduje u radu sa Jogom tj. sa primerenim vežbama kontrole
uma i svesti. Manji Adept (spoljašnji) izvodi svoje Veliko Delo i postiže Znanje i Razgovor sa Svetim
Anđelom Čuvarem. Unutrašnji Manji Adept praktikuje izvesnu "formulu Ruže i Krsta". Veći Adept stiče kroz
svoj Rad više Moći, ali i više odgovornosti. Oslobođeni Adept usavršava sebe u svim stvarima koje je do
tada poduzeo. O tri stepena koji su iznad ovoga (Majstor Hrama, Magus i Ipsisimus) trenutno nema
potrebe govoriti ali je jasno da oni predsatvljaju najviše duhovne autoritete koji proističu iz najviših
inicijacija i postignuća.

A.'.A.'. kroz svoj 'spoljašnji koledž' koji se naziva "Zlatna Zora" daje aspirantima određeni niz
Zaveta koji ovi preuzimaju na sebe i time deluju na specifičan način vodeći inicijata putem samo-spoznaje
i duhovnog samo-saznanja. Ovi zaveti su jedno od moćnih oružja Reda budući da oni (ne samo kao
magički Talismani) daju smernice koje ukazuju na ono što se želi i treba postići i ostvariti.

Jedno od 'imena' A.'.A.'. je Arkadijanska Akademija, a zašto, to može biti jasno samo onima koji
lično kroz svoj Rad dođu do Postignuća Duhovne Spoznaje.

ARGENTUM ASTRUM - A.'.A.'.

Čini po svojoj volji će biti sav zakon.

A.'.A.'. je podeljen u tri dela po Drvetu Života. Prvi je 'Zlatna Zora', koju ne treba mešati sa MekGregor
Metersovim 'Hermetičkim Redom Zlatne Zore'. Krouli nikada u potpunosti nije , za života, uspostavio ovaj

3
SKAKAVAC 8

spoljašnji Red da funkcioniše, pa se čini da je OTO za njega imao tu ulogu. Sledeće nad tim je 'Rose
Croix' Treći i najviši Red je 'Srebrna
Zvezda'. Samo u 'Srebrnoj Zvezi' se postaje istinski inicijat A.'.A.'.. I to pravom postignuća dveju Pravih
Inicijacija koje se odnose na postignuće Znanja i Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem i na postignuće
'prelaska Ambisa' na Drvetu Života.

Ustvari, svaki od spoljašnjih Redova i može služiti postignuću ovim Inicijacijama, na svoj inicijatski način,
svojim metodama i različitim ritualima buduđi da su svi ti Redovi pokretani od strane A.'.A.'. da bi tom
različitošću pokrili mnogostruke puteve Inicijacije koji svi vode do jednog velikog Trona i Krune.

Majstor Terion, je za života uspostavio celu Hijerarhiju Reda i uspostavio kontakt sa Tajnim Majstorima
Velikog Belog Bratstva, koji su kroz Svete Knjige Teleme, pogotovo kroz Liber AL dali suštinska učenja o
Misterijama Inicijacije.

Ovde će mo se osvrnuti na neke od poznatih članova našeg Bratstva, koji su svojim radom uticali na
razvoj Duhovnih i Inicijatskih tela koji su prenosili Zakon dat od A.'.A.'.. Dokumentovano je da je Majstor
Terion inicirao bar osamdesetoro Braće i sestara, a pretpostavlja se da broj seže i do par stotina. Neki su
svojim Radom postali poznati, neki rade u tišini, svako sledeći vlastitu Svetlost Istine.

Kako se danas manifestuje A.'.A.'. se naziva linijama nasleđa, te iako 'linija' određenog Majstora ne
garantuje i kvalitet ipak Svi Rade po sistemu datom po A.'.A.'.. Linije predstavljaju grane koje se šire
svetom, u različitim područjima, čije su grane ljudi povezani istim Zavetima o ostvarenju Velikog Dela.

Mnogo je onih koji su se iskušali u ovom sistemu, mnogo onih koji su istrajali vredno, mnogo je onih koji
su ostvarili i izvesne uspehe, a postoji izvestan broj onih koji su ostvarili i Majstorstvo potvrđujući svoje
mesto u A.'.A.'.

Po rečima Majstora Abuldiz-a A.'.A.'. je Sve, stoga svi mi, jedinstveni 'delovi' tela Božanstva, naše Nuit,
jesmo nepobitno svojom prirodom 'članovi' A.'.A.'., jer rečeno je i :Svaki muškarac i svaka žena je zvezda'
a naš Put je ostvarenje Velikog Dela koje je Inicijacija Spoznaje i Manifestacije Duha.

Pošto A.'.A.'. nije 'ovozemaljski' Red (u uobičajenom smislu reči) sve 'linije' i svi ljudi koji tvrde da su
A.'.A.'. i jesu to. A.'.A.'. je manifestacija Velikog Belog Bratstva a kolektivno telo pojedinaca se širilo tokom
vremena delujući kao srce inicijacije čovečanstva.

Postoji ceo panteon onih Adepata koji su pokazali sebe kao 'članove' ovog Svetog tela još od pamtiveka, a
izgleda da je ostavljeno svakoj generaciji da održi svoje vlastite veze sa tokom, uz sve veći broj ljudi koji
imaju Duhovnu aspiraciju u sebi. Ove velike Adepte nazivamo i 'Gnostičkim Svecima' a oni jesu Majstori
Velikog Bratstva.

Možda će neko prigovoriti ponešto na račun ovih jednom inkarniranih bića koja se smatraju da su među
Tajnim Vođama koji posvećuju i vode Red. Zasigurno postoje i kontakti sa unutarnjim planovima koji
konzistentno prezentuju novo znanje koje korespondira sa trenutnim stanjem razvoja čovečanstva.

Jasno možemo prepoznati za proroke i Adepte sledeće ljude: Kristijan Rozenkrojc, Elifas Levi, Džon Di,
Edvard Keli, Fransoa Rable, S.L. mekGregor Meters,H.P.Blavatska, Gurđief, Alen Benet, Alister Krouli,
Č.S.Džons, Lejla Vadel, Frida Haris, Džek Parsons, Merdčori Kameron, Frenk Benet,Kenet Grant, Dajon
Forčn, M.R.Mota, Euklides de Lacierda, Viliam Barden, Daniel Stoun, Heri Smit, V.T.Smit, Arnold Krum-
Heler, C.F.Rasel, Luis Kaling, F.Melinger, H.J.Mecger, Izrael Regardie, Filis Sekler, Džejn Vulf, V.V.Veb,
Karlos Kastaneda, Rej Ils, Dejvid Berson, G.M.Keli, Džejms Ešelman, Dejvid Kerubim, Gregori von Sivald,
P.J.Roveli, Džeri Kornelius, Merselo Santos, Gradi mekMarti, Viliem Briz, Bil Hejdrik, J.D.Ganter, Martin
Star, Džerald Jork, Džerald Saster, ...itd. Ovo su samo neki koji su dali od svoje svetlosti svetu, a koliko ih
je koji su inicirani od njih i koji idu 'mirno' svojim putem i koji se ne eksponiraju javno. Nije neophodno
ovde da navodimo dela i radove, veze i učinak svih ovih Adepata. Oni su manje ili više poznati tragačima
za Luči, a njihov učinak je više nego važan i očit.

Majstor Terion je sve materijale A.'.A.'. dao svetu. Informacije nikad i nisu trebale da budu skrivene, a to
je učinio iz jednostavnog razloga jer je verovao da čak i ako osoba nikad ne bude u prilici da (fizički)

4
SKAKAVAC 8

sretne nekoga iz Reda da može, radeći određene prakse, ostvariti veze sa Tokom koji ističe iz Reda.
Jedino što je traženo je: "Uspeh je tvoj dokaz."

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

ALCHEMIA ARCANORUM
Sedam stanja alhemijske operacije datih kroz Spoljašnji Red A.'.A.'.

Spoljašnji rangovi našeg Reda mogu se simbolično povezati sa Velikom formulom VITRIOL, te
iako smo na jednom drugom mestu šire analizirali njeno puno značenje, ovde upućujemo na stanja i faze
rada Aspiranta Spoljašnjeg Reda.

V.I.T.R.I.O.L.
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem
Posetivši Unutrašnjost Zemlje Otkrićeš Skriveni Kamen.

Prva faza je alhemijska 'Kalcinacija' za Stepen Iskušenika. Predstavlja sagorevanje prethodne strukture u
inicijalnoj i otvorenoj vatri. Izučavanje Liber LVX pokreće taj proces.
Druga faza je alhemijska 'Disolucija' za stepen Neofita. Egocentrična nervna energija se izvlači iz
podsvesti putem medijuma astralne vizije i psihičkih impresija.
Treća faza je alhemijska 'Separacija' za rang Zelatora. Raznolike komponente ličnosti se identifikuju i
osnažuju. Oni elementi koji ne služe aspirantu se odbacuju.
Četvrta faza je alhemijska 'Konjukcija' za stepen Praktikusa. Suštinski elementi ličnosti preraspoređuju u
strasni čin unutarnje ljubavi. Intuitivne i intelektualne sposobnosti se stapaju uz druge lične paradokse.
Peta faza je alhemijska 'fermentacija' u stepenu Filozofusa. Ovo se sastoji od dva procesa 'putrefakcije' i
'spiritizacije' na kojima aspirant istražuje pristrasnosti i odbojnosti ovog ranga. Truljenje je Tamna Noć
Duše koja dovodi aspiranta do ispraznosti i shvatanja iluzija života. Produhovljenje zatim sledi kada se niži
ego uskladi sa Tajnom Vatrom koja počinje da se iz dubina diže unutar Aspiranta.
Šesta faza je alhemijska 'Destilacija' Dominus Liminisa. Ostvaruje se čistota i savršena koncentracija na
'Svetu Vatru' do potpune Jasnosti (o Težnji ka Duhu sa ovom Vatrom koja se uzdiže).
sedma faza je alhemijska Koagulacija Adeptusa Minora. Spolja, aspirant doživljava neočekivano prisustvo
u neporočnom stanju Svesti. Unutar, genetski kod Aspiranta je pokrenut tako da stvara izvesni Elixir koji
se potpuno inkarnira unutar tela koje je učinjeno duhovnim i Duha koji je učinjen telesnim.

(Iako ovde nismo direktno spominjali alhemiske simbole Crvenog Lava, belog Orla, i druge, alhemijsko
saznanje Misterija Ruže i Krsta su u potpunosti ispoljeni ovim procesom Inicijacije.)

Ovaj Rang otvara nova saznanja o samoj Formuli VITRIOL te sam Rad Adepata i njihova Svesnost imaju
koren u istinskom Razumevanju. Formula VITRIOL je data najčistijim jezikom opisano, u Liber VII.

NEKA PITANJA I ODGOVORI - 1.


(Pitanja koja je jedan od zainteresovanih uputio jednom od Braće i njegovi odgovori )

Pitanje: Šta se podrazumeva pod terminom "savršeni rezultat"?


Odgovor: Poštovani Brate, Čini po svojoj volji i to neka bude sav zakon.
Ako radiš vežbu poprimanja obličja nekog božanstva, šta je tu "savršen rezultat"? Njegovo
poprimanje u potpunosti. Ako radiš neki "priziv", recimo "Sunca" - savršen rezultat je spoznaja- direktno
iskustvo i svesnost "Sunca". Ako radiš ovladavanje (ako"vežbaš"-tačnije) kontrole disanja, onda je
"savršen rezultat" stvarno ostvarenje te kontrole (ne neke druge) , isto je i sa kontrolom nad telom ili sa
koncentracijom. Ako meditiraš o $Nuit" onda je "savršen rezultat" potpuna svesnost o njoj. Ako težiš
ispunjenju "Velikog Dela" onda je "savršen rezultat" samo ispunjenje (vršenje) Velikog dela - ma šta to za
tebe bilo.
Ako ne želiš da radiš išta od ovoga onda je "savršen rezultat" ako i ne radiš išta od toga.
Čini po svojoj volji i to neka bude sav zakon.

P.:Da li se može imati uvid u dokumente koji potvrđuju kontinuitet A.'.A.'. počevši od A.Crowley-a?

5
SKAKAVAC 8

O.:Šta tebi ti dokumenti vrede? Da proveriš da li je kontinuitet održan? Da proveriš da te neko ne laže? Ili
da ugodiš svom egu što si stvarno u kontaktu sa "nekim" iz A.'.A.'.. "Papirologiju" vodi svako za sebe. Da,
postoje određene "kuće" (pisarnice) koje poseduju dosta dokumenata. Moguće je uputiti pitanje njima.
Ali, ako ne veruješ nekom na izgovorenu reč, koliko će ti pomoći pisana. Na početku, kao i na Putu, kao i
na Cilju potrebna je Ljubav i Poverenje.

P.: Da li postoji više linija A.'.A.'. i može li se znati koje su to linije?


O.:Postoji samo "jedan" A.'.A.'., ali, Da, postoji više "linija" kroz koje se taj sistem širi. Meni su poznate
neke "linije" nasleđa - preko Sr.Meral do J.Ešelmana, preko Saturnusa do Fr.EVER-a pa do FR.939-a,
preko Fr.Aossic Aiwass-a, Preko Fr.A.M.A.G.-a (I.Regardie) - kojoj preko Fr.Uranus-a i sam pripadam, itd.
Dokle god se "linije" šire po sistemu Drveta Života, na osnovu uputstava iz Jedne Zvezde na
vidiku i na osnovu datih "Zaveta", sledeći Liber AL vel Legis i ostale Svete Knjige Teleme , te "linije" su
validne.

P.:Da li postoji aktuelni IPSISSIMUS i može li se znati njegovo ime, odnosno barem njegov magički
Motto?
O.: Nije znano da li postoji "aktuelni" Ipsissimus, ali i šta bi tebi to puno značilo? Ime? Kada budeš
ispunjavao svoje "obaveze" i vršio svoju Volju onda će ti biti omogućeno da upoznaš koga treba. Tebi
treba da je važno tvoje Ime. Neke Linije imaju "Kancelara" i on obavlja "funkcije" vezane za "odnose sa
javnošću".

P.: Kakvi su kontakti između A.'.A.'. i spoljnih Telemitskih redova?


O.: A.'.A.'. se bavi individualnim radom, dok "spoljni" Redovi okupljaju grupe. A.'.A.'. "donosi" zakon,
spoljni Redovi ga sprovode. Spoljni Redovi uglavnom "pokrivaju" sfere do Tifareta (na Drvetu Života) . U
spoljnim Redovima postoji tajnost, u A.'.A.'. toga nema (eventualno diskrecija).
Braća i Sestre A.'.A.'. iniciraju Žspoljne" Redove (samo takvi mogu biti "ispravni"), stvaraju ih
kada se ukaže potreba, po Volji. Takvi Redovi su: O.T.O., H.O.O.R., C.o.H., F.O.I., itd. Onaj koji stupa u
ove Redove nema potrebe da razbija glavu kakvi su oni, njihove objave su dovoljno jasne, on/a treba da
zna šta mu odgovara i da izvršava prilično jasne i jednostavne instrukcije - koje ga vode do onoga što
mu/joj je "Volja".

P.: Da li postoje određeni tajni znaci po kojima se članovi A.'.A.'. međusobno raspoznaju, ako ne žele da
drugi to znaju?
O.: Ne postoje nikakvi "tajni" znaci. Postoje Znaci Rangova i oni su kao i celokupno učenje A.'.A.'. dati
otvoreno celom svetu: "Zakon je za sve".
"Tajnost je neprijatelj istine". Zašto bi krio svoju pripadnost u A.'.A.'.? Mi nismo tajna
Organizacija. Da li si čitao uputstva u Liber Colegii Sancti? Ako ne želiš da drugi znaju jednostavno budi
diskretan - ili ćuti.
Članovi A.'.A.'. se međusobno prepoznaju po prirodi Duha. Takođe uopšte nije neophodno znati
kog je Ranga tvoj sagovornik - "hijerarhija" je merilo ličnog postignuća, a ne " nečega" drugog.

P.: Da li su mogući grupni praktični radovi među članovima A.'.A.'. ili ne, i koje su oni vrste, kao i pod
kojim uslovima se izvode?
O.: A.'.A.'. propisuje individualni "trening" koji članovi, svako za sebe, izvršavaju svojim vlastitim moćima i
znanjem. Zašto ne bi bili mogući grupni radovi? Zar je važno kojoj se organizaciji pripada? Zar je jedan
"dres" bolji od drugog? Grupni praktični radovi se izvode po volji onih koji su se sakupili i rešili da rade
zajedno.

P.: Koje su privilegije i zaštita članova?


O.: Kakve ti privilegije želiš i od čega ti treba zaštita? Za ličnu glupost ili od lične gluposti?
Privilegija: "Čini po svojoj volji i to neka bude sav zakon".
Zaštita: "Reč greha je ograničenje".
Upozorenje: "Svaki muškarac i svaka žena je zvezda".
Elem, zar nije privilegija učiti i raditi pod okriljem onih koji su ostvarili "savršen rezultat" - Veliko
Delo? Ma koja to Organizacija bila. A.'.A.'. ne deluje na načine kako eventualno imaš predubeđenja. "Ti
nemaš prava osim da činiš po svojoj volji". Može ti se svašta dogoditi, A.'.A.'. ti nesebično priskače u
pomoć da bi Ti otkrio i izvršio svoju Volju. Ako ti se ovaj način ne svidi lako možeš potražiti nešto drugo-
"niko ti neće reći ne". ...

6
SKAKAVAC 8

P.: Kakav je tretman i rad ako je neko siguran da je postigao znanje i razgovor Svetog Anđela Čuvara?
O.: Jesi li ti siguran? Za onog ko je postigao "znanje i razgovor" nema potrebe za "ljudskim" vođstvom,
zašto bi prolazio kroz sve pripreme ako si ostvario cilj? Ako je taj neko siguran, onda bi on slušao svog
Anđela, a ne bi postavljao ovakva pitanja.
Red G.'.D.'. vodi do te spoznaje. Anđeo uvodi u R.'.C.'.; Nema potrebe prolaziti kroz Stepenove do
5=6 kada je to već ostvareno i stabilno.

P.: Šta se dešava ako je Iskušenik spreman da napreduje dalje, a njegov Superior nije? Da li mu se
određuje drugi Superior? Šta ako Superior odluči da se povuče na neko vreme, ko onda kontaktira s njim?
O.: "Superior" (ili Supervizor) nije tvoj Guru. "Ti" radi svoje, a "On" će svoje. Zašto tebe ovo brine kada
još nisi ni Iskušan? Samo Radom možeš i sebi i Supervizoru dokazati svoju "vrednost".

P.: Šta se tačno podrazumeva pod izvođenjem prakse u vemenu od godinu dana? Da li to znači - jedne
konkretne praktične tehnike, na primer neke meditacije ili rituala, ili grupe tehnika, na primer iz Tarota,
Kabale, joge ili sl.?
O.: Za Iskušenika je bitno da redovno vodi zapise u svoj Magički Dnevnik, da redovno radi praksu ili
prakse koju/koje sam izabere, bilo da je to meditacija ili ritual.

P.: Da li neki Neofit može da ima i uvede više od jednog novog člana?
O.: Da, Neofit može da uvede više od jednog člana. Nekada je postojao "Veliki Neofit", ali kao što se
vremena menjaju tako su i neka "pravila" dovoljno "fleksibilna". Zašto ne bi mogao uvesti više? Pitanje je
samo ko može da izdrži sva iskušenja?

P.: Da li postoje neke članarine ili neke druge dažbine i koje?


O.: "Tajne/Misterije su neprijatelji Istine!" Šta se može prodati ili kupiti? Spoznaja? Tehnika? Učenje?
Hijerarhija? Ne postoje ni članarina niti bilo kakve druge dažbine u vezi A.'.A.'. Mi služimo napretku
Čovečanstva, a ne privremenim sebičnim ciljevima. Uzimanje novca za nešto u vezi A.'.A.'. je zabranjeno,
u protivnom povlači trenutno isključenje. Članstvo se ne može platiti niti kupiti - samo dosegnuti - jer ne
postoji dovoljno blaga za to, a kako možeš platiti nečim što nije tvoje - za nešto što nije tvoje? Zar nisi
sve svoje i sebe samog posvetio Velikom Delu?

PISMO BRATU O NEKIM STVARIMA U KRALJEVSTVU


( ZA NEOFITA )

ČINI ŠTO TI VOLJA I TO NEKA TI BUDE SAV ZAKON

93! Na početku bih saamo hteo da te podsetim da je gotovo sve što ti je neophodno dato u
tekstu "JEDNA ZVEZDA NA VIDIKU " i " LIBER COLEGII SANCTI" i da na tome možeš lako i jednostavno
da baziraš svoj rad. Hteo bih ti, osim toga, ovde uputiti još nekoliko detaljnijih razmatranja o stavovima
braće o "nekim stvarima".

Jasno je da naš Red teži da razotkriva misterije i time, pomažući sebi, pomaže i služi svetu.
" Reč greha je ograničnje " - težimo ka otkrivanju a ne sakrivanju, ipak, po prirodi sveta, ti možeš
imati svoje iskustvo Istine, ali to ne možeš preneti drugom, stoga je dovoljno da tvoja služba drugome
bude u domenu saveta i konverzacije, nikako ubeđivanja, preobraćenja ili rasprava. No, po pitanju ovoga
svako ima svoj stav i o tome on sam brine.

Da pođem od " STUDENTA".


Nekad je pristup bio omogućen svakome, odmah u stepen iskušenika. Nakon što su se dogodili mnogi
problemi i nejasnoće, došlo se do ideje da bi zainteresovani prvo trebali biti studenti, bar tri meseca.
" Posao studenta je da stekne opšte intelektualno znanje o svim sistemima samorazvića, kao što je
objavljeno u preporučenim knjigama." Vidi spisak u knjizi "MAGIKA U TEORIJI I PRAKSI" . Ipak, ta
količina ne garantuje i kvalitet. Mislim da je bitno upoznati se sa tim raznim sistemima - iz bilo kojih knjiga
koje govore ( pišu ) o tim određenim sistemima.

S obzirom da naš Red širi zakon TELEME, smatram da je esencijalno izučavanje materijala
Majstora Teriona, ali i ostale braće koja su posvećena Velikom Delu. Očito je da je materija preobimna i

7
SKAKAVAC 8

nema mogućnosti da se znanje asimilira u potpunosti, ali se iz razgovora može prepoznati da li je student
" sazreo " da postane "ISKUŠENIK".

Ali hteo bih te upozoriti na neke detalje na koje ukazuju naše svete knjige:
"... da je neko spreman poznaje se po sledećem : ako je obdaren nekim darovima, ako je podesan zbog
porekla, ili bogatstva, ili inteligencije ili nekog drugog vidnog znaka. A majstorovi služitelji će po
njegovom uvidu suditi o tome.

" Slabi, plašljivi, nesavršeni, kukavički, bedni, plačljivi - oni su moji neprijatelji i ja dolazim da ih uništim."
" Mi nemamo ništa sa odbačenima i nesposobnima..."

Ali da ne bi bilo zabune, znaj da nisi ti taj koji bira, već svako za sebe krči put.
" Ti moraš da pomogneš, asistiraš, svakom iskrenom tragaču na putu. I obavezan si da ga/je vidiš od
jednog puta, čak iako on/a ispadne užasan/sna - kao što je često i slučaj - ti moraš dati sve od sebe u
davanju saveta i upućivajući ih u dobrom pravcu."
" Uvek govori slobodno i ohrabruj druge da čine isto."
" Neophodna tajnost je smešna, ali treba biti diskrecije. Koristi zdrav razum. Budi pažljiv šta govoriš
kome."
" Ne forsiraj svoj " trip" na druge, niti ne dopusti da to oni učine tebi."
" Uvek čini najbolje što možeš da bi pomogao studentima i iskušenicima. Prihvati da ponekad,kao deca,
oni mogu biti pravi daveži i da mnogi neće ostati na stazi. Otkrićeš takođe da će tek nekoliko iskušenika
biti u stanju da to učine; pazi se da ne budeš "vampirizovan" !"
" Drago mi je da čuje da imaš iskušenika/e. U pravu si kad tvrdiš da možeš sa njim/a da radiš kao sa
kolegama. Ali budi pripremljen na razočaranja. " Kurs" je suviše težak za neke."
" Nikad nisam odbacio nekog ko je pitao da se pridruži A.'.A.'., a čak su me i moji zaveti obavezivali da se
sretnem sa previše kretena i beskorisnih drkadžija, da ne spominjem psihičke vampire. Što se tiče tih
zaveta, neko je obavezan da pomaže, ali ne i da ih sretne ponovo, osim ako oni mogu da obezbede dokaz
o poduzimanju rada u toku jedne godine iskušeništva. Moram očito sresti svakoga ko to savlada. Nisam
obavezan zavetom da radim sa ikim : ali moram dati sve od sebe da odgovorim na pitanja."
" Iskušenik mora jednostavno raditi sve prakse koje preferira i voditi zapis o tome. Neofit Supervizor je
savršeno ovlašten da iskušeniku da test na kraju godine. Iskušenik je ovlašten da se prijavi sa
dokumentima, bilo kome ko služi kao Zelator, ako ga je Neofit izneverio. Po mome, svi iskušenici koji daju
dokaz o jednoj godini iskrenog rada, trebaju biti pušteni da prođu; ali sve one koji su se zezali i laprdali
treba odbaciti."

" Iz A.'.A.'. se ne može biti izbačen. Jedino možeš sam sebe " izbaciti". Ipak, tvoj Supervizor je potpuno
ovlašten da izjavi da više ne želi dalju vezu. Onaj ko je odbačen može se obratiti nekom drugom : to je
moguće, ali je moguće da više niko neće hteti tu osobu. Ako je ta osoba "ispravna", moguće je da će je
neko pogodan kontaktirati."

" Treba da bude jasno da "stepeni"/"rangovi" postoje radi lične orijentacije/merenja. U nekom drugom
sistemu, drugačiji stepenovi mogu biti korisni/pogodni. Kao neka ego-igra, oni su potpuno beskorisni.
Tretiraj svakog ko ti pristupi kao ravnog sebi, osim ako ti se na pokažu drugačije. Naj mudriji muškarci i
žene koje sam ikada sreo i koji su me tako puno naučili, su uvek čžinili ovako."

" Kada jednom ispuniš A.'.A.'. rad i Veliko Delo, moći ćeš da kontaktiraš nilo koga koga treba da znaš (ovo
se odnosi na ostale članove Reda bilo nižih ili viših rangova)."

Mislim da su ove reči mog Superiora sasvim dovoljne da ti daju odgovore na neka moguća
pitanja. Kao što vidiš nisam se previše trudio da ti solim pamet šta treba da radiš - to sam moraš činiti -
probao sam samo da ti olakšamshvatanje pitanja služenja onima "ispod" tebe. I sam si prošao kroz te
faze i znaš kako to može izgledati, ipak jasno je da je svako "original" za sebe.

Samo ti tvoj lični rad i studiranje može pomoći, treba da se uzdaš samo u sebe. Postoji mnogo
pogodnih "citata" koje bih mogao izvaditi, ali mislim da sada to i nije neophodno. Uputi se u Telemu i Luč
tvoga bića će te voditi nepogrešivo.

8
SKAKAVAC 8

DOPISNICE ZA ISKUŠENIKE A.'.A.'.

TEOREME
1. Svet napreduje pojavom " Hristova " ( Genija ) .
2. " Hristovi " ( Geniji ) su ljudi sa nad-svešću najvišeg stepena .
3. Nad-svest najvišeg stepena se može steći poznatim metodama .
Dakle , primenom suštine poznatih metoda mi uzrokujemo napredak sveta .

GLAVNI ELEMENTI METODE


1. Teologija je nebitna ; jer su i Buda i Sveti Ignacije bili " Hristovi " .
2. ( Sistem ) Moral( nosti ) je nebitan ; jer su i Sokrat i Muhamed bili " Hristovi " .
3. Nad-svest je prirodan fenomen ; preduslove za nju treba tražiti pre u delovanju nego u rečima onih
koji su je stekli .
Glavna delovanja su izdvojenost i koncentracija - kao što to poučava Joga i Ceremonijalna Magika .

GREŠKE MISTIKA
1. Pošto je Istina supra-racionalna , ona se ne može preneti jezikom razuma .
2. Zbog toga svi mistici su pisali besmislice , a ono što su pisali sa smislom je daleko od Istine .
3. Ipak , kao što mirno jezero vernije odražava sunce od bujice , tako će onaj čiji je um
najuravnoteženiji , ako postane mistik , biti najveći mistik .

METOD RAVNOTEŽE

I . STRASTI , itd.
1. Pošto je krajnja teološka istina nepoznata , svi moralni kodeksi su proizvoljni .
2. Zato studenta ne treba da zanima etika kao takva .
3. Shodno tome , on je slobodan " da izvršava svoju dužnost u onom životnom stanju , u kojem je Bogu
bilo drago da ga stavi .

II . RAZUM
1. Pošto je istina supra-racionalna , bilo koja racionalna izjava je lažna .
2. Neka se zato student suprotstavi svakoj izjavi , koja mu se predoči .
3. Pošto se na ovaj način racionalne ideje proteraju iz svesti , ostaje prostor za shvatanje duhovne
istine.
Treba primetiti da ovo ne uništava vrednost ( razumskog ) zaključivanja na njihovoj vlastitoj razini .

III . DUHOVNA ČULNOST


1. Pošto je čovek ograničeno stvorenje , on nije sposoban da shvati neograničeno .
Čak ni njegovo opštenje sa neograničenim bićem ( pravim ili lažnim ) na menja ovu činjenicu .
2. Neka se zato student suprotstavi svakoj viziji i neka odbije da uživa u njoj ; prvo,
jer sigurno postoji i druga moguća vizija potpuno suprotnog karaktera ; drugo
jer iako je on Bog , on je takođe i čovek na jednoj beznačajnoj planeti .
3. Pošto se ovako uravnotežio horizontalno i vertikalno , moguće je da će postići
najviši trans potvrđivanjem ili poricanjem svih ovih stvari zajedno .

IV. REZULTAT
1. Trans je definisan kao ushićenje ( ekstazis ) jednog određenog predela u mozgu ,
i nju uzrokuje meditacija na ideju koja korespondira tom predelu .
2. Neka zato student bude oprezan da u toj ideji nebude ni trunke nesavršenosti .
Ona bi trebala biti , a i biće , čista , uravnotežena ,mirna , celovita i na svaki
način sposobna da dominira razumom .
3. Na taj način će i odluke ovog kralja biti ispravne i mudre , kao što je on bio
ispravan i mudar pre nego je učinjen kraljem .
Život i rad mistika će odslikavati ( mada nejasno ) najveću vodeću silinu mistika, najviši trans koji je
postigao .

9
SKAKAVAC 8

JOGA I MAGIKA

I. Joga je umeće sjedinjavanja uma sa nekom idejom .


Ona ima četiri postupka ( metoda ) :
Đnana-Joga .........................................Sjedinjavanje Znanjem .
Rađa-Joga............................................Sjedinjavanje Voljom .
Bhakti-Joga..........................................Sjedinjavanje Ljubavlju .
Hata-Joga ............................................Sjedinjavanje Hrabrošću .
Dodaj još :
Mantra-Joga ........................................Sjedinjavanje kroz Govor .
Karma-Joga .........................................Sjedinjavanje kroz Delo .
Sve ovo je sjedinjeno pomoću najuzvišenije metode , Tišine .

II. Ceremonijalna Magika je umeće sjedinjavanja uma sa nekom idejom .


Ona ima četiri postupka ( metoda ) :
Sveta Kabala .......................................Sjedinjavanje Znanjem .
Posvećena Magika ...............................Sjedinjavanje Voljom .
Činovi obožavanja ...............................Sjedinjavanje Ljubavlju .
Iskušavanja .........................................Sjedinjavanje Hrabrošću .
Dodaj još :
Prizivanja ............................................Sjedinjavanje kroz Govor .
Činovi služenja ....................................Sjedinjavanje kroz Delo .
Sve ovo je sjedinjeno pomoću najuzvišenije metode , Tišine .

III. Ako bi to bila bilo koja ideja a ne Najviša i Savršena ideja , i ako bi student
izgubio kontrolu , posledica je ludilo , opsednutost , fanatizam ili paraliza i smrt
( kao i podavanje tračevima i neizlečivoj lenjosti ) , zavisno od prirode greške .

Neka zato Student shvati sve ove stvari , i neka ih kombinuje svojim umećem, sjedinjavajući ih
unajuzvišenijoj metodi , Tišini .

O ODORAMA
(PODSETNIK ISKUŠENIKU)

Treba napomenuti sledeće za Iskušenike - da ne zaborave: Objekat Iskušenja i Ogleda je jedan: i


to, da se odaberu Adepti. Ali metod je izgleda dvostruk: 1.- Da se utvrde pogodni i, 2.- Da se eliminišu ne
pogodni. Zar nije to vrlo jednostavno? I nema potrebe objašnjavanju - "razlozi" su jasni.
Pošto je naš rad (metode, prakse, rezultati i ogledi) individualan Iskušenici ne bi trebalo da rade
zajedno. Iskušenik treba da radi sa svojim Neofitom ili sam. Nepoštovanje ovog pravila može biti prepreka
napredovanju. Možeš reći: zašto ovo? Ali kažem ti, slično upozorenje upućeno je i u Liber KP vel AGAPE
gde je znano da se Neofitima javlja Vampir koji ga zavodi sa puta i uništava - neshvati ovo bukvalno - ne
treba postati rob bilo kome drugom, niti dozvoliti da ti neko soli pamet, stoga je jednostavnije da radiš
sam/a nego da se na početku puta zakačiš za nekog ili nešto i tako zastraniš: ili kako di to rekao Liber
Legis: Uspeh je tvoj dokaz. Ne ubeđuj, ne preobraćaj, ne pričaj previše. A ovo je i oblik shvatanja Sfinge.

A sad o odorama, ali tako (ukratko) da se iz opisa mogu nazreti i prirode Sfera i Rangova kojima
odgovaraju:
Odora Iskušenika je pogodna za izvođenje opštih priziva i pogotovo za Priziv Svetog Anđela
Čuvara; beli i zlatni nemis može biti nošen. Ovu odoru može nositi i asistent Maga u svim ritualima Belog.
Odora Neofita je pogodna za sve elementalne operacije. Crni i zlatni nemismože biti nošen.
Magov asistent može je nositi u svim ritualima Crnog.
Zelatorova odora je pogodna za sve rituale koji uključuju I O , i za paklene rituale Lune. U prvom
slučaju Ureus kruna i purpurni nemis, u drugom srebrni nemis može biti nošen.
Odora Praktikusa je pogodna za rituale koji se tiču I I , i za rituale Merkura. U prvom slučaju
Ureuskruna i zeleni nemis, a u drugom nemis od zagasite svile može biti nošen.
Odora Filozofusa je pogodna za rituale koji se tiču O O , i za rituale Venere. U prvom slučaju
Ureus kruna i azurni nemis, a u drugom zeleni nemis može biti nošen.
Odora Dominus Liminisa je pogodna za paklene rituale Sol-a, koji nikada ne smeju biti slavljeni.

10
SKAKAVAC 8

Odora Adeptusa Minora je pogodna za rituale Sol-a. Nosi se zlatni nemis.


Odora Adepta je pogodna za posebne radove Adepta, i za Čuvara na Prvoj Kapiji Grada Piramida.
Odora Adeptusa Majora je sačinjena za Glavnog Maga u svim ritualima i zazivima Nižih, za
izvođenje rituala Marsa, i za Čuvara na Drugoj Kapiji Grada Piramida.
Odora Adeptusa Eksemptusa jesačinjena za Glavnog Maga u svim ritualima i prizivima Viših, za
izvođenje rituala Jupitera, i za Čuvara na Trećoj Kapiji Grada Piramida.
Beba Ponora nema odoru.
Za izvođenje rituala Saturna, Magičar može nositi crnu odoru, usko šivenu, sa uskim rukavima,
obrubljenu belim i Pečat i Kvadrat Saturna na grudima i leđima. Kapa konusnog oblika sa Sigilima Saturna
treba biti nošena.
Odora Majstora Hrama je pogodna za velike meditacije, za vrhovne rituale Lune, za one rituale
Vavilona i Graal-a. Ali ovu odoru ne treba da nosi ni-jedan čovek, jer o tome je napisano:"Ecclesia abhoret
a sanguine."

Bilo koja od ovih odora može da nosi bilo koja osoba bilo kog Ranga pri prigodnim situacijama.

ALTA ASTRA

O simbolizmu Ruže i Krsta - simbolima na grudima Magova A.'.A.'.

Simbolizam Ruže i Krsta koje na grudima nosi Zelator može da se shvati na sledeći način. Četvorokraki,
jednakokraki, Krst zlatne boje predstavlja širenje LVXa koji se razvija na četiri strane. To predstavlja
vladavinu nad četiri elementalna oružja, koje Magičar stvara u Spoljašnjem Redu.Taj Krst je i čvrst temelj,
uporište i ravnoteža Rada. Petolatična crvena Ruža predstavlja pet čula. Dodir 'texture' Elixira, Miris
Kurkurbita, Ukus Elixira, Vizuelni opažaj Zmije i čujenje zvučnih vibracija Sekrecije. Usavršavanje ovih pet
čula i četiri elementa priprema Aspiranta, fizički, mentalno i emocionalno za Znanje i Razgovor sa Svetim
Anđelom Čuvarem, te je stoga bela tačka u središtu simbola simbol samog Duha, kome teži Dominus
Liminis.

Takođe ove čulne opažaje možemo povezati sa Čakrama i Tatvama na sledeći način:

Osećaj - Tatva - Čakra - A.'.A.'. stepen i zadatak

Dodir - Pritivi - Muladara - Neofit doživljava vampirski Nefeš.


Miris - Vaju - Anahata - Zelator ovladava pranajamom.
Ukus - Apas - Svadistana - Praktikus ovladava intuicijom kroz Divinaciju.
Vid - Teđas - Manipura - Filozofus osnažuje štap ostvarujući čistu viziju Istinske Volje.
Zvuk - Akaša - Višuda - Lampa Dominus Liminisa vibrira na frekvencijama izvan fizičkog opsega. Ovo je
LVX u NOXu.

Adepti A.'.A.'. na grudima nose svoj Lamen ili simbol Ruže i Krsta. Lamen je poseban izraz Istinske Volje i
izvršenja Velikog Dela svakog Adepta ponaosob. Ruža i Krst su usavršeni simboli koji prenose tu Volju na
univerzalan način. Stoga je Krst u Bojama elemenata, a Ruža ima dvadeset i dve latice koje se dodeljuju
stazama Drveta Života. Krst je simbol Volje a Ruža simbol Ljubavi. Takođe se u tome krije i Misterija
Duhovnog sjedinjenja Mikrokosmosa i Makrokosmosa datim simbolično kao Fallos i Kteis. U središtu ovog
simbola je crvena Tačka - Duhovna Suština u srži svake Zvezde.

Majstori A.'.A.'. uopšte i ne moraju nositi ikakva obeležja, ali su sledeći simboli prigodno dati. Prvi je sam
Pečat Velikog Belog Bratstva. Drugi je Jednakokraki srebrni Krst na kome cveta Ruža sa četrdeset i devet
latica. Srebrna je boja "Srebrne Zvezde". Krst, četvorokraki, jednakokraki samo odražava četvorostrukost
ispoljavanja Duha. Četrdeset devel latica su kombinacije sedam drevnih planeta sa sedam sfera, nivoa
Drveta Čivota i ukazuju na potpunu svesnost i probuđenost Svesti na svim planovima. Kraci srebrnog
Krsta takođe povezuju skrivene uticaje tri trans-saturnske planete sa četvrtom Duhovnom tačkom Krune,
na čijem spoju u središtu se otvara Kapija Razumevanja, koja rastvara LVX u NOX-u.

Može se još reći da simbol Zelatora daje Ružu i Krst u Kuli Gospodnjoj u kojoj je postavljen Stub u
središtu. Da simbol Adepata stoji na stazi Lava i Zmije koju dotiče staza kamile. I da simbol Majstora stoji

11
SKAKAVAC 8

na stazi Carice koju posvećuje Sveštenica Srebrne Zvezde. Trostrukost ovih simbola se dalje lako može
povezati sa svim trostrukim formulama kao što
su IAO, LVX i NOX i sl. U ovome se vidi da je ceo simbolizam usklađen sa formulom Horusovog Aeona, te
da potpuno ostvarenje jeste THELEMA čiji je broj 93.

O REDU TELEMITA

Što se tiče O.'.T.'. on je praktično inkorporiran u A.'.A.'. ali O.'.T.'. (koga nikako netreba mešati sa
O.T.O.) je Red koji je funkcionalan u Eonu Horusa, dok je A.'.A.'. 'Pan-Eonski' - Veliko Belo Bratstvo
predstavlja Belu Školu Magike i ono nije uslovljeno vremenom i prostorom.

O.'.T.'. ima Telemu kao 'Zakon' i svoju 'teoriju i praksu' kao 'metod' postignuća, dok A.'.A.'. nije
'ograničeno' samo na to. Dosta 'spoljašnjih' Redova pokušava da usvoji sistem O.'.T.'.-a ali su za sada svi
još uvek opterećeni gomilanjem rangova, titula, funkcija i hijerarhija - što je očito nepraktično i
nepotrebno. Mislim da će se istinsko shvatanje i nezavisan i neuslovljen rad O.'.T.'. tek razviti - O.'.T.'. će
bezuslovno biti podržan od strane A.'.A.'.

NEKA PITANJA I ODGOVORI 2

Pitanje: Šta mi možeš preporučiti od a) literatura i b) praksi za ovladavanje:


1) Percepcijom Astrala (kako razviti "astralne radare, sonare i teleskope").
2) Ovladavanje Astrala (svetlosnim telom) postupno.
3) Do kog nivoa se očekuje od Neofita da ovlada Astralom?
4) U kojim sve Kroulijevim delima, člancima i sl. je opisivano o ovladavanju astralnom razinom,
njegovim iskustvima i stanovnicima i korišćenje astrala za Duhovni razvoj?
5) Naučna literatura (i metode) istraživanja Astrala (navedi).
Odgovor: Ne mogu ti ništa posebno preporučiti, čitaj šta ti dođe pod ruku. Mislim da je u Liber O sasvim
jednostavno opisano kako "ući" u Astral. No, tzv. rituali "čišćenja" ili "teranja" su te trebali već dovoljno
osposobiti za poimanje astrala: Pentagrami i Arhanđeli i sl. "bitno" je da te M.R.P. (koliko-toliko) dovodi
do L.V.X.-a . Za projekciju su pogodni "prizivi" - prizoveš neku "silu"/"božanstvo"/"sferu" i onda se
projektuješ "u nju" . Kod ovoga je pogodno da simbol te siline ili sfere vizualiziraš na (astralnim)vratima ili
velu, koje onda astralno otvoriš ili razgrneš. U početku je dovoljno da imaš astralne vizije/slike tzv,
"jasnoviđenje", ne i punu projekciju, ali bi ti redovno "čišćenje" i često "prizivanje" pomogli da se izveštiš
u ovome.
Ne zamaraj se mogućim "rezultatima" ili "svrhom" RADI! Ne očekuj previše i budi iskren prema
sebi. Ne očekuj da ti je sažvaćem zalogaj.

P.: Za nivo Neofita (s kratkim osvrtom na Iskušenika i Studenta):


1) Do kog nivoa se trebaju pripremiti magička Oružja?
2) Koja je oružja (za ovaj stepen) apsolitno neophodno imati?
3) Koje Joga vežbe se trebaju naročito vežbati ( redom objasni: asana, jama, nijama,
pranajama...). Da li je neophodno sebe rezati za ovladavanje Liber Jugurum? Šta je to Zver
Pakla iz ove knjige i šta je to unutrašnji Tifaret?
4) Da li Neofit sme raditi Enohijanu i do kog nivoa?
O.: Student treba da izuči i da se upozna sa svekolikim učenjem na ovoj Planeti, filozofski, religijski i sl.
Da pokaže osnovno poznavanje iz toga. Trebao bi se ipak već "usmeriti" na štiva Kabalističkog i
Telemitskog karaktera. Iskušenik vodi dnevnik - redovno; radi prakse - redovno; studira i dalje - redovno;
upoznaje osobine svog Bića. Neofit radi ili izučava Piramidos, Četiri Moći Sfinge, Liber VII, itd.
1) Ovo zavisi od tvog truda i mogućnosti. Ali skupoceni nož ne mora da bude bolji od "običnog"
koji je iluminiran tvojom Moći. Tacna, hleb i so su poput Diska. Čaša vode je Pehar. Nije li tvoj
Falus - tvoj Štap?
2) Ako nemaš Nož - nemaš Um i misli. Ako nemaš Pehar - kako osećaš? Ako tvoj disk nije čvrst -
na čemu će tvoja Volja imati uporište? Kako ćeš Znati, Hteti, Smeti i Ćutati? Za Neofita je
neophodno da načini Disk - vidi Liber Armorum - tj. crtež/skicu za disk - što simboliše njegovo
shvatanje Univerzuma. A preporučio bih i pokušaj definisanja Lamena što bi predstavljalo
shvatanje vlastite Istinske Volje i Velikog Dela.

12
SKAKAVAC 8

3) Vežbe odaberi sam. Ne, nije neophodno da se režeš po ruci, možeš da se bockaš iglom ili
lupaš čvegere. Bitno je da dosledno radiš i da budeš iskren prema sebi i naravno da istraješ
herojski - sa sve tufnastom rukom ili oteklom glavom.
"Velika Zver Pakla" je Kerber - ima tri glave jer stalno ukazuje na "svaki taj i sve to" - "pravi" odnose - ja,
mene, tebe, ovo, ono i deluje kao pakao mnoštva -ipak to je ono kroz ćta se dolazi do Jod-a Pustinjaka.
Znanje i razgovor Svetog Anđela Čuvara je unutarnji Tifaret. Svaka vežba koju dosledno i ispravno radiš
te može dovesti do toga - ako si u ravnoteži, tj. ako ti je Kraljevstvo u redu i Temelj čvrst, a uz tebe
budu Sjaj i Pobeda nad Mnoštvom.
4) Ne vidim zašto Neofit ne bi smeo raditi Enohijanu (kao i bilo šta drugo) ako mu taj sistem više
odgovara od Hebrejskog. Ali ne zaboravi da su pravila "progresa" praktično ista. Moraš biti
potkovan i u teoriji i u praksi. Budi oprezan jer ako ti Sfinga i Piramida ne stoje kako valja te sile
mogu da te ukore što si neozbiljan. Iskreno predavanje , s ljubavlju i čistom voljom je savršem
"štit" od nedaća. Enohijana nije opasna ako ti nisi opasan sa njom. U njoj je izuzetna
jednostavnost i lepota , a izgleda da je ona i "neminovnost" u našem sistemu.

P.: Ostalo: 1) U Liber AL-u piše da postoje 3 Ranga. Da li se to odnosi i na A.'.A.'.?


2) Koji su znaci pravilno izgrađenog Magičkog Kruga (aure). Budući da je suština kruga u
njegovim međama (granicama) - da li su te međe slične recimo granicama države (carina, graničari,
obezbeđenje, artiljerija, detektori). Kako napraviti da krug (aura, cilindar) bude:
a) non-stop zatvorena i da ne "curi"?
b) da bude propusan za vreme prizivnih rituala (zar to nije malo kontradiktorno).
Da li se u krug (auru) treba prizivati "Božije Ime" da bi bilo efikasnije (mislim ne unutar kruga što je
normalno, već u samu među (auru) , a ne u iscrtan krug, već u onaj vizualizirani? Kako da budemo
sigurni da su imena prizvana na obod kruga (traku iscrtanu na podu) i da deluju? Mogu li se javiti
psihološke posledice produženog držanja (zaštitne) aure ? Napiši mi neke ideje o auri i izgradnji Aure.
Opiši mi važnost izgrađivanja Aure. Da li mi možeš reći nešto o dvostrukoj Auri Geburaha koju je koristio
Fr.Kraljevski Luk.
3) Na kojim sve dokumentima sme da se stavlja pečat A.'.A.'. i ko sme da ga daje.
U tehnici preuzimanja Božanskih Formi, koja je tehnika (ili ritual) najbolje da se ovo savršeno uvežba?
4) Kako napraviti Magičku Krunu i kako se posvećuje? Čemu služe razne krune iz Tarota, i da li su
sve vezane za Keter. Postoje li oružja iznad Ketera?
5) Šta se može desiti ako oltar nije od preporučenog drveta?
6) Na osnovu mog izveštaja, na šta bi mi naročito skrenuo pažnju?

O.: 1) Tri Ranga "mogu" biti G.'.D.'.; R.'.C.'. i A.'.A.'. - to su i Čovek Zemlje, Ljubavnik i Samotnik.
2) Zar nije Krug simbol beskonačnosti? I/ili Nule? Gde je tu obod ili međa? "Reč greha je
ograničenje". Aura će ti biti čista ako REDOVNO izvodiš rituale koji su propisani - ali ne samo zato
što ti vizualiziraš Sjaj ili opnu Aure, već "zato" što budiš istinski L.V.X. u sebi. "Svaki muškarac i
svaka žena je zvezda" O čoveče probudi se ! Ti si Zvezda! Sjaj slobodno i nema potrebe da ti aura
bude "non-stop zatvorena i da ne curi" - jer ti nesmetano sijaš Svetlostsvoje duše! Kakva
prljavština može da ti se "zalepi"? Kome ne želiš dati od tog Sjaja?
"Reč greha je ograničenje". M.R.P. budi L.V.X. u tebi , kroz tvoje telo i pokrete , disanje,
vizualizaciju i koncentraciju, Volju i Ljubav i posvećenost. Ti ne možeš nasilno da se odvojiš ili
"veštački" stvaraš opnu ili sjaj.RADI i aura će ti biti čistija više nego što to tvoj Um može da zamisli.
Da, slobodno koristi "Božije Ime" koje god ti odgovara. "Psihološke posledice" - da li se ovo tvoj Ego
boji L.V.X.-a?
3) Mislim da ne postoji "zvaničan stav" o tome koji dokumenti (nakon smrti Majstora Terion-a)
mogu imati pečat A.'.A.'. ; to ne treba da te brine. "Klase" su jasno odreĐene jedino je pitanje da li je
uopšte neophodno da nešto svoje "klasiraš" i zaŠto ne bi to činio ako je stvarno kvalitetno. Uobičajeno
je da ovo regulišu Kancelari tj. vođe određenih "Linija" A.'.A.'. - a oni su obično visokog Ranga (bar
Magister Templi).
Što se tiče Božanskih Formi, - vidiš sliku i onda sebe "zamišljaš3 - vizualiziraš u tom obličju, tu
pomažu i imena Božanstava i vibratorne formule. "Znaci Rangova" su dovoljno pogodni, oni bude u
tebi energije sfera, elemenata i Duha - L.V.X.-a. Liber Reš je krajnnje jednostavan i zato je efikasan,
samo ga treba raditi REDOVNO. Možda bih za "koliko puta?" mogao reći 1x, 2x, 3x, ...
5x,...11x,...56x,...111x,... koliko tebi treba?

13
SKAKAVAC 8

4) Krunu napravi po vlastitom znanju i sposobnostima. Posvećenje? Da li bi te zadovoljilo


tzv."VIII*OTO" ili "IX*OTO"? Posvećuje se tvojim vlastitim Svetlom! Radom! Ovo ćeš lako smisliti i
sam i bićeš zadovoljan.
Krune iz tarota su "krune" - prikazi dostojanstva i uzviŠenosti kako se "vidi" u toj sferi tj. na stazi.
Prevod imena KeTeR jeste Kruna. ... Ako ti Mač visi nad glavom možda postoji oružje nad krunom.
Razmisli! U Keteru su Izvori Moći Elemenata - oružja. Očito je da "ja" ne mogu da ti odgovorim na to
pitanje, jer "moj" UM niti Razum to ne-znaju - kao ni "ti" sam.
Ne.Oružja ne-postoje iznad Ketera.
Da.Postoje, ali ne onako kako ti to zamišljaš.
5) Ako Oltar nije napravljen od preporučljive vrste drveta može da pukne ako sedneš na njega! I
noćni stočić može za ovo da ti posluži ako si svestan značenja i smisla Oltara. Ako tvome umu
to nije "dovoljno" onda ćeš dosta platiti za to "preporučljivo drvo" - ali šta je onda sa ostalim
preporučljivim materijalima za opremanje celog Hrama? Probaj sa Astralnim Hramom i
Astralnim Oružjem u njemu.
6) Postavi sebi pitanje - daj moguće odgovore na osnovu analize i sinteze, istražuj i radi. Moto je
i dalje "Metod Nauke - Cilj religije".

JOŠ O A.'.A.'.

U sledećim knjigama je dato naj osnovnije o našem Redu: Izveštaj o A.'.A.'. ; Liber Librae;
Syllabus (kratki sadržaj) službenih uputa A.'.A.'.; Jedna zvezda na vidiku i Liber Collegii Sancti. Postoji
naravno čitava gomila materijala i knjiga koji su dati za studiranje, bilo da je to dao Majstor Terion ili neko
drugi od Braće i Sestara.
Pet navedenih knjiga su sasvim dovoljne da bi aspirant sam mogao kročiti svoj put. Ipak po
nagovoru jednog od moje Braće rešio sam da napišem još nešto o našem redu - ukratko.
Jedno je jasno: "hijerarhija" i sistem rada se zasnivaju na "šemi" hebrejskog Drveta Života, te je i
upoznavanje sa ovim esencijalno za stupanje u Red - čisto zbog afiniteta (sasvim je normalno da postoje
Braća i Sestre koji jesu u A.'.A.'. ali nisu prošli ovakav "trening"). Studije o Kabali zatim kulminiraju u
stepenu Praktikusa (3º=8) gde se mora dosegnuti izuzetno znanje o ovom sistemu da bi to bilo dovedeno
do "savršenstva" na stepenu Adeptusa Exemptus-a (7º=4) - da bi se zatim Znanje moglo transcendirati i
preći u istinsko Razumevanje (8º=3). Pored teorijskog znanja bitno je i praktično iskustvo.

Ciljevi A.'.A.'. se mogu svesti na sledeće:


1. Asistiranje u iniciranju pojedinaca.
2. Održavanje forme socijalnog uređenja (društva) u kojem je avantura inicijacije laka (za prisutpanje
inicijaciji).
3. Rad na sprovođenju formule novog Eona.

"Spoljašnji Red" - "Zlatna Zora" priprema aspiranta na sveobuhvatan način tako da on/a kao
Hram Duha bude tako pripremljen/a da bi se L.V.X. probudio u njemu/njoj - "priprema" zahteva bavljenje
svim delovima bića (fizičkim, astralnim, mentalnim, -i koliko-toliko duhovnim), upoznavanjem sa "sobom"
savladavanjem tj. kontrolom istih - prirodnih moći i osobina bića.
"Iskušenik" (0°=0) se upoznaje sa Liber LXV koji opisuje vezu i znanje i razgovor Adepta sa
svojim Anđelom Čuvarem - ovo je prva "prava" inicijacija - i ceo Rad spoljašnjeg Reda je usmeren ka
ovome.
"Neofit" (1°=10) se bavi sa Liber VII koji opisuje postignuće stepena Magister Templi - jer je
druga "prava" inicijacija - prelazak Ponora.
"Zelator" (2°=9) se bavi sa Liber AL vel Legis-om koji objavljuje Zakon Teleme.
U spoljašnjem Redu postoje dva "oficijelna" rituala Inicijacije, a to su: Liber Piramidos- za ulazak
u stepen Neofita i Ritual prolaska kroz Tuat - za stepen Zelatora koji ujedno predstavlja inicijaciju u
O.'.T.'. ("Ordo Thelema").
Ustvari šta god da se izučava i praktikuje bitna su dva "detalja" - znanje i razgovor Svetog
Anđela Čuvara i prelazak Ponora. Svaki aspirant takođe može imati i svoje metode, prakse i inicijacije koje
se "razlikuju" od ovde spomenutih - ali očito i neminovno vode odgovarajućim postignućima.

Sveti Sigil A.'.A.'. se sastoji od heptagrama u čijim je trougaonim krakovima upisano ime
"BABALON" - sa ovim je najbolje upoznati se kroz Liber 418; "sedam sedmica" - može istražiti dobar ili
vredan kabalista; a simbol u sredini je "Yoni" tj. "Kteis" jer pečat A.'.A.'. je slika Binah-a i stoga je u
14
SKAKAVAC 8

potpunosti ženski simbol. "Braća A.'.A.'. su žene, a aspiranti za A.'.A.'. su mućkarci". A.'.A.'. stoji za
Astrum Argentum ili Αστερ Αργοσ − Srebrna Zvezda.

RED ZLATNE ZORE U A.'.A.'.


STUDENT
Praktično su svima otvorena vrata za naš Sveti Red, ali je ozbiljan rad i studiranje neophodno u
svakom smislu. Student stiče osnovna znanja o "svim" sistemima postignuća i to preko izvora koji mu to
omogućuju (koji su mu pri ruci), ali je bitno da studija bude detaljna i jasna da bi student shvatio veze i
odnose tih sistema i da bi pojmio koji mu od tih sistema leži a koji ne.
U potpunosti je neophodno upoznavanje sa zakonom Teleme i delima Majstora Terion-a.Postoji i
dovoljno materijala i knjiga (koje su već navedene u našim spisima) i dovoljno "organizacija" koje
omogućuju valjano studiranje.
Moglo bi se reći da postoji dva načina ulaska u "stepen" Iskušenika - po pozivu ili po snazi
sopstvenog impulsa. Šta ovo znači? U toku studija aspirant- student može biti primećen od "starije" braće
kao pogodan za iskušenje i shodno tome pozvan da po volji prihvati zavet iskušenika. Druga "varijanta" je
kada aspirant sam postane svestan svojih sposobnosti i opredeljenja i sam daje zavet - ovo može biti bez
prisustva ili u prisustvu Neofita- ali se "nadležni" obaveštavajui tek naknadno "neko" preuzima ulogu
"superiora". Ovo važi praktično za svaki stepen - ali je jasno šta se treba uraditi i koja se postignuća
trebaju ostvariti. U stvari nije u potpunosti bitno da superior ikad bude fizički prisutan (mišljenja o ovome
dakako variraju), aspirant daje svoj zavet - za sebe - sebi- i bitno je da ga se on/a pridržava i ispuni, a ne
i da neko to "oficijelno" potvrdi.

ISKUŠENIK
Zadatak Iskušenika je praktično u potpunosti jasan i jednostavan (kako je dat u Liber Collegii
Sancti): u toku godine dana raditi redovno "prakse" i redovno voditi dnevnik tj. zapise o tome (ali i o
sebi), uz to je neophodno naučiti jedno poglavlje iz Liber LXV (- Da bude jasno!!! - To nije neophodno,
ništa nije neophodno, ili pod moranje - ali ne obratiti pažnju na ovu knjigu znači u najmanju ruku biti lenj,
a možda i glup? Ovo i jeste jedno od iskušenja; Ako se ovo ne savlada, šta se može savladati? O.K. -
bitno je studiranje i izučavanje ovog Liber-a , ali dok ga ne naučiš napamet nećeš spoznati uzvišenost
svakog njegovog delića - u najmanju ruku... )
"Dopisnice za Iskušenike" su vrlo fine, jer veoma kratko opisuju naš Magički i Mistički metod rada
i postignuća. Nakon godinu dana prolazi se kroz testiranje - u formi pismenog ili usmenog ispita ( o
odnosima između Neofita i njegovog/njenog Iskušenika i studenta sam pisao ranije, u malom tekstu, koji
je praktično dodatak ovome - Pismo Bratu o nekim stvarima u Kraljevstvu ).

NEOFIT
Inicijalno studira ili ritualno prolazi kroz Ritual Piramide (Liber Piramidos). Pošto je svaki
Rang/Stepen "povezan" sa određenom sefirom na Drvetu Čivota Neofit treba da stekne uvide i kontrolu
nad moćima vlastitog bića - ovo je upoznavanje i kontrola nad "Nefeš-om" i odnosi se na Malkut.
Znak ranga Neofita je "Znak Set-a u borbi" i odgovara takođe i elementu Zemlje. Magičar treba
da kroz preuzimanje ovog (i ostalih) Božanskih obličja otvori svest ka energijama ove sfere - elementa -
Božanstva. Liber O detaljno upućuje u tehnike rituala Pentagrama i Heksagrama kroz koje se aspirant na
poljima Mikrokosmosa i Makrokosmosa uvodi u L.V.X. , ovaj liber uči i "putovanju u duhovnoj viziji" što je
esencijalno za napredak (Učitelji sa Tibeta su dali uputstva i objašnjenja o tome koje vrste Joga i/ili
Magika, kojom "brzinom" - kroz koliko inkarnacija - dovode do istinskog - trajnog - Prosvetljenja - te
između svih, tehnike astralne projekcije i dizanja na Razine, te tehnike Seksualne Magike jedine mogu
aspiranta prosvetliti u toku jednog života - ovo nije bitno kod početnog usmeravanja, ali treba da bude
jasno da naš Red koristi ove metode u potpunosti).
Izučavanje četiri Moći Sfinge je od izuzetnog značaja zbog interzkcije sa moćima Piramide (ovo i
uvodi Magičara u bavljenje Misterijom Ruže i Krsta u Rangu Zelatora). Tri staze vode od Malkut-a naviše:
Tau,Šin i Kof. Staza Tau se "otvara" astralnom projekcijom, staza Šin disciplinom i kontinualnim radom i
izučavanjem, dok se Kof otvara metodama proricanja. No, ovo je jako šturo objašnjenje i potrebno je
udubiti se više u to.
S obzirom da naš Sveti Red insistira na individualnom treningu svoj rad pojedinac treba da vodi u
tom smeru, no, rad u grupi očito pomaže. Ne teži se uniformnosti i svako modeluje svoja oružja i svoju
odoru po vlastitoj ingenioznosti. Magički Pentakl/Disk, tj.šema tog diska predstavlja shvatanje Univerzuma
na stepenu Neofita- oružja su detaljno opisana i objačnjena u knjizi "Magika u teoriji i praksi" , a savetuje

15
SKAKAVAC 8

se i pravljenje Lamena da bi tako aspirant već na početku puta mogao sagledati svoju Istinsku Volju i
prirodu Velikog Dela, za sebe).
Božansko ime Malkuta je "Adonai Ha-Arec", Arhanđeo je "Sandalfon", a Reč Neofita je
.................. čija brojna vrednost je 93, a ta reč je od apsolutnog značaja za ceo Red i sav Univerzum.
Mogla bi se o svakom detalju napisati obimna studija, ali već Neofitu treba da bude jasno kako na
osnovu tek tih jednostavnih uputa u Liber Colegii Sancti da sam kroči svoj Put i da tek u stvarnoj potrebi
traži pomoć od Superiora. Ipak Superior će već dobro znati kako i kada da pritekne u "pomoć". Na kraju
njegovih osam meseci (ako se oseća spremnim) Neofit prolazi test i ako zadovolji prover odobrava mu se
prelazak u Rang Zelatora.
Ovde ću se za sada zaustaviti jer mislim da je ovo i sasvim dovoljno kao malo naklapanje i
utvrđivanje već poznatog. Takođe mislim da nema potrebe pisati dalje jer je već Zelator izuzetno
sposoban da vodi svoj vlastiti Rad i po datim uputstvima i po svom originalnom kretanju. Svakoga vodi
njegova/njena vlastita Luč. "Svaki muškarac i svaka žena je Zvezda."
(...Kao što naši spisi uče i savetuju, ako bude potrebno opet ću pisati onašem Redu - A.'.A.'. i
njegovim principima,onolikim razumevanjem koje sam posedujem - jer zagonetnost je neprijatelj Istine. I
dalje revnosno stojim na usluzi Neofitima, Iskušenicima i Studentima koji su podamnom, potpuno se
podređujući za njihovo dobro.

O TOME KAKO ZAVETE NAŠEG REDA PREPOZNATI


U RITUALU PENTAGRAMA I RITUALU KUVANJA ČAJA

Razmotri ako ti je volja sledeće:


RANG: SEFIROT: BROJ: ADUT: ADUT PO BR. VR. ADUT PO REDOSLEDU
Iskušenik Malkut (spolja) 10 X Pustinjak Sreća
Neofit Malkut (iznutra) 10 X Pustinjak Sreća
Zelator Jesod 9 IX Strast Pustinjak
Praktikus Hod 8 VIII Kočije Uravnoteženje
Filozofus Necah 7 VII Ljubavnici Kočije
Dominus Liminis Veo: Paroket --- --- ---
Adeptus Minor Tifaret 6 VI Hijerofant Ljubavnici

RANGOVI I ELEMENTI: ZNACI: ORUŽJA: IZ ZAVETA:


0=0 - Zemlja --- --- Da stekne naučno znanje o prirodi i moćima vlastitog bića
1=10 - Zemlja Set Pentakl Da stekne kontrolu prirode i moći vlastitog bića
2=9 - Vazduh Šu Nož Da stekne kontrolu nad temeljima vlastitog bića
3=8 - Voda Auramot Pehar Da stekne kontrolu nad kolebanjima vlastitog bića
4=7 - Vatra Tum-Eš-Neit Štap Da stekne kontrolu nad privlačnostima i odbojnostima
vlastitog bića
5=6 - Duh ( D.L.) Otvaranje Vela Lampa Da stekne kontrolu nad težnjama vlastitog bića - D.L.
Da postigne znanje i razgovor sa Svetim Anđelom Čuvarem

Ove tabele su date kao pregled i uvod u neke ideje i principe o "delovanju" Inicijacija po Drvetu
Života. Intencija mi je da dam povod za razmišljanje i studiranje o ovome.
Vidi recimo da je data veza (preko brojeva) Rangova i određenih Tarot Arkana: Malkut sa
Pustinjakom i Srećom ( Pustinjak je tu skrivenost i mističnost, daje ideje kako Merkur kroz sistematičnost
Device uređuje materijalni svet. Sreća je od Jupitera koji predstavlja mnogostrukost i beskrajne
manifestacije, ali i principe koji deluju u svemu); Jesod sa Strašću i Pustinjakom ( Strast je od Lava i
Zmije, buđenje seksualno-astralnih energija - to su temelji učenja o sjedinjenju polarnosti - kroz težnju ka
Suncu - Tačka u Krugu - "0=2"; Ruža i Krst, itd.); Hod sa Kočijama i Uravnoteženjem (Kočije su od Raka i
Meseca, ali po značenju u Telemitskoj "filozofiji" ukazuju na praktičžno poimanje, prihvatanje i spoznaju o
Univerzalnim formulama i sistemu; Hod je Voda kao i Kočije. Uravnoteženje nas potseća na zavet
Praktikusa, koji teži da stekne kontrolu nad kolebanjima vlastitog bića da bi izveo/la Veliko Delo)... ;
Necah sa Ljubavnicima i Kočijama ( Ljubavnici su od Blizanaca Merkura, ali ukazuju i na venčavanje
opozitnih osobina i delova bića; Sedam je broj Venere i Necaha, Kočžije su ovde vatrena energija
zadovoljenja ženske prirode koja teži vatrenošću da prevaziđe pristrasnosti i odbojnosti); Veo Paroket-a
nama vezu sa Tarot Adutima na ovaj način ( i za sada bih najpre preporučžio studiju Rituala za Inicijaciju

16
SKAKAVAC 8

u L.I.L.); Hijerofant je Inicijator (HOOR)- Sveti Anđeo Čuvar; Šest je Sunce, Tifaret. Ljubavnici su ovde
susret Magičara i Boga, Nižeg i Višeg Sopstva, Mikrokosmosa i Makrokosmosa, itd.
... O ovome se još može razglabati, ali nema potrebe brbljati previše.
Znaj, Budi sposoban, Usudi se - i Ćuti. Idi.

II

Uzmimo recimo u razmatranje kako se naši "zaveti" (tj. "Svečane Obaveze") mogu odnositi spram
Manjeg Rituala Pentagrama.
Iskušenik se zavetovao da stekne naučno znanje o prirodi i moćima vlastitog bića. I šta on/a čini -
on/a izučava ovaj Ritual do (gotovo) naj sitnijih detalja o značenju svih delova i celine, a Mudri rekoše da
je ovaj Ritual od velikog značaja i da su u njemu Znanje i Moć Bića.
Neofit izreče da mu/joj je volja da stekne kontrolu prirode i moći vlastitog bića.A to se postiže
Radom - ovog Rituala. Dakle, nakon što je stečeno znanje o prirodi i moćima teži se njihovoj kontroli - jer
sve treba da bude "pod Voljom" kao što je to i Ljubav. U svemu ovome tj. u Ritualu Pentagrama postoje
svojstveni delovi i osobine tih celina kao i ravnoteža u svemu. I buđenjem tih energija - radom,
izvođenjem tog Rituala uz pomoć vizualizacije, vibriranja Božanskih Imena i pokreta i gesti se biće
sinhronizuje sa njihovom suštinom i kontroliše ih svojim znanjem, usudom, htenjem, a i ćutnjom. Dalje se
može uvideti da ovaj Ritual i "opisuje" Temelje tj. osnovne čžinitelje - elemente Bića, te magičar tj. sada
Zelator do detalja iznutra upoznaje sebe i njegova svesnost mu donosi kontrolu nad tim temeljima. javlja
se da se elementi tj. delovi Rituala Pentagrama prepoznaju u sebi i u životu i da se on može primeniti u
životu kao metod delovanja u Univerzalnoj šifri - što je naj jednostavniji i naj čistiji metod.
Dalje ova kontrola nad Temeljima Bića (ovaj Temelj je i suptilno astralni, ali i seksualne prirode
jer u ravnoreži sjedinjuje nasuprotnosti) budi u aspirantu svesnost o tome da postoje određena kolebanja
u Biću - a ta kolebanja se prevazilaze uravnoteženjem i to ne samo intelektualnim- umnim sagledavanjem
i spoznajom već i delanjem- radom; u Ritualu Pentagrama ova kolebanja se javljaju u kretanju, ali se cela
"slika" na kraju sagledava kao uravnotežena - pravi se pun krug ( i u prvom "Kabalističkom Krstu" i
krajnjem i u središnjem buđenju silina Pentagrama, kao i u ravnoteži Arhanđela koji su ne samo sefirotski,
već i elementalni i time od Temelja- suštine Bića).
Zatim dolazi do mogućnosti sagledavanja da ova kolebanja potiču od određenih privlačnosti i
odbojnosti koja se javljaju u prirodi Bića, a savladavanjem ovih "stvari" ravnoteža drži magičara u
Središnjem Stubu: Oko njega "Plamte Pentagrami, a u Stubu Blista Heksagram!". Baš sve do sada je bilo
sleđenje težnji Bića da se učžini "ovo ili ono" u cilju ispunjenjaVelikog Dela, a to je za sada vršenje Rituala
Pentagrama: ovde se treba pomiriti sa tim težnjama i stvoriti takvu ravnotežu da se Veo rastvori i
"ugleda" taj Heksagram Svetog Anđela Čuvara.
Neki od naše Braće, recimo, opisuju ceo proces na sličan, ali i specifičan način: prvi Kabalistički
Krst je "Kreiranje Iluzije"; srednje kretnje u Ritualu su "Življenje Iluzije"; finalni Kabalistički Krst je
"Oslobađanje od Iluzije", te nakon izvedenog Rituala dospevamo u četvrtu "fazu", a to je Oslobođenost od
Iluzije". Zatim bi neki rekli da se Pentagramom na Istoku uspostavljaju veze sa silinama Vazduha, na Jugu
sa Vatrom, itd. zatim da nas formule- imena vode ka spoznaji na sledeći način: "JHVH"- Učenje o Sve-
opštimprincipima Univerzuma (kroz Tetragrammaton- u čijoj četvoroslovnoj formi su date i ostale formule
u Ritualu); "ADNI"- Težnja i Spoznaja Svetog Anđela Čuvara; "AHIH"- Prelazak Ponora (Zapad- Smrt-
Voda) i uzdizanje ka Naj-Višem (Ehejeh jeste i Ime-Formula Ketera) i "AGLA"- prenošenje učenja drugima
i slavljenje Istine. Arhanđeli imaju udela u stvaranju ravnoteže, a kabalistički Krstovi bude Luč u
Središnjem Stubu - takođe ga držeći u ravnoteži (prvi "budi", krajnji "utvrđuje").
Dakle, ako ovako uspevamo prepoznati principe naših Inicijacija i Zaveta kroz naj osnovniji Ritual
kojem podučavamo Inicijate, onda će mo lako moći prepoznati te principe i faze i u celokupnosti našeg
bivstvovanja i u srži naše prirode Bića. Učenjem i radom će mo (naravno, podrazumevaju se "naučne
metode") steći to suštinsko naučno znanje o prirodi i moćima vlastitog bića, te kroz to steći i kontrolu i
moći i temelja, a kroz kontrolu kolebanja, privlačnosti i odbojnosti, te samih osnovnih težnji - prepoznati
ono što nam Istinsko Biće stalno govori: "Čini po svojoj volji to neka bude sav zakon" i "ti nemaš prava
osim čžiniti po svojoj volji", kroz ovo sveukupno stečeno znanje, uz svu volju i usud (putem moći piramide
i sfinge, te moći ruže i krsta), te i svojstvenu tišinu (koja je i dostojanstvo i ponos te duhovnosti) doći će
se (kroz razgrtanje vela) u znanje i razgovor sa Svetim Anđelom Čuvarem, a to je spoznaja o našoj
Istinskoj Prirodi (Zvezde.) i Volji koju treba da izvršimo kao Veliko Delo.
I da bi opet bilo jasno, ako naučimo šta je to Rad ni "Veliki Rad" neće biti daleko: evo još jednog
primera "rada". Ako kažem: "Moja je volja da skuvam čaj!" - kako ceo proces mogu prepoznati u ovako
banalnoj radnji? Ovako: Prvo stičemo naučno znanje o prirodi čaja, o osobinama, ukusima, potrebnim

17
SKAKAVAC 8

sastojcima za kuvanje, aparaturi za pripremu - i sve ostalo što se smatra za shodno i potrebno. Zatim se
teži steći kontrola - tj. učimo kako da skuvamo čaj, vežbamo i veštimo se u tom radu; temelji to rada su
preuzimanje recimo, jednog klasičnog "rituala" tj. tehnike pripreme tj. kuvanja čaja . "Kolebanja" se
savlađuju znanjem o celom kuvanju, o tome koji su koraci i tačni elementi i kada treba šta učiniti u toku
radnje. Od toga da li će se lončić sa vodom skinuti sa vatre, pre vremena ili posle može imati uticaja na
ukus ili kvalitet čaja. Normalno, ukusi su različiti pa privlačnosti i odbojnosti imaju uticaja prema
afinitetima, ali recimo, ako je potrebno radi zdravlja se mora popiti- i valjano pripremiti- čak i vrlo gorak-
ali lekovit, čaj.
I tako na posletku cela naša težnja da se skuva čaj nas je dovela do toga da smo: stekli znanje,
sve to hteli i usudili se da to učinimo- naposletku nam ostaje da u tišini uživamo u divnom ukusu čaja.
...Iz ovoga još možemo naučiti i sledeće, da kao što smo odabrali određeni ukus čaja tako nas i
naša Istinska Volja navodi da odaberemo nama svojstven tj. odgovarajući i određeni "ukus" našeg života,
našeg Rada i Velikog Dela- tako neko sebe može u ovome prepoznati kao kuvara, neko kao radnika, nako
kao pisca i pesnika, neko kao astrologa, neko kao večitog studenta, neko kao arhitektu, neko kao maga, a
neko nešto potpuno drugo i svojstveno svetlosti svoje vlastite Zvezde- dok se nekoodista ne može
prepoznati u ovome ("robovi će da služe").
I još kroz ovo svako može uvideti da kao što postoji mnogo načina kuvanja čaja, tako postoji i
mnogo načžina vršenja Istinske Volje- ali! - svako bira svoj vlastiti vlastiti način tj."ritual" kuvanja čaja i
svoj vlastiti način i "ritual" sprovođenja Velikog Rada - Velikog Dela.
U ovom tekstu sam eto, dao neke ideje, od čisto tehničkih do naj običnijih, tj. od Tarota i
Safirota, preko Rituala Pentagrama do kuvanja čaja i te ideje ako imaš inspiracije za to možeš primeniti
na svojim ličnim primerima. Nikad ne treba zaboraviti da je cela poenta "spoljašnjeg" radada se dođe do
otkrivanja Istinske Volje i do znanja i razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem i to kroz "formulu" koja je
naj viša: "0=2" , a to je uravnoteženje i sjedinjenje nasuprotnosti parova polarnosti, te ne samo da
"težimo" Suncu, čiji je simbol Tačka u Krugu već i onome "iza" ili "unutar" tih "Misterija".
Prilikom svakog mišljenja, govora ili dela možeš se zapitati: "A kakve to ima veze sa mojom
Istinskom Voljom?" - i ako osetiš zadovoljstvo može biti da si na pravom putu, a ako osetiš mučninu u
stomaku- može biti da si loše skuvao onaj čaj.

NEKA PITANJA I ODGOVORI - 3

Pitanje: Šta je to disk Sunca?


Odgovor: Disk Sunca su u "kalifatskom" OTO-u dobija pri inicijaciji u jedan od stepenova (stoga nema
direktne praktične veze sa nama) . Moguće je da je na njemu simbol Sunca - Haksagram u koji je
upisamo sveti Ime Boga - "JAHBULON". Analizirajući te dve reči - disk i sunce - mogao si i sam da shvatiš
da se to recimo može definisati kao dovođenje silina Sunca u sferu zemlje ili Utelovljenje Tifareta u
Malkutu, te i samo buđenje svesnosti Ega-Sunca-Istinske Volje u Telu-Zemlji - vršiocu Istinske Volje.
Sunce je Sin - Vau Tetragrammaton-a (J.H.V.H.) a disk je Ćerka - He.

P.: Objasni mi ulogu Egipatskih Božanstava u Liber Piramidos-u (671).


O.: Vrlo je značajno da Piramidos sam izučiš (i eventualno, ako si u mogućnosti i izvedeš - makar i
meditativno - što može biti još efikasnije). Egipatska Božanstva su "arhetipske" - "Univerzalne" siline sa
kojima težiš da se sjediniš i time te ona "Iniciraju"; To budi svesnost u tebi - na svim "razinama". Kada
kažem "svesnost" mislim na svesnost o tvojoj Istinskoj Volji, prirodi - čžije je izvorište i Svetlost - ADONAI
- Sveti Anđeo Čuvar.

P.: (Ako hoćeš) Objasni mi razliku između Neofita stare Zlatne Zore i A.'.A.'., te (takođe) ulogu Hijerofanta
i Gospoda Zapada.
O.: Stepen Neofita u staroj Zlatnoj Zori je izuzetno značajan pošto uvodi aspiranta u sistem, no, osim
Inicijacije i izučavanja smisla i značenja te Inicijacije, dobijale su se samo lekcije koje je trebalo asimilirati
na intelektualnom nivou. U stepenu Neofita u G.'.D.'. u A.'.A.'. potrebno je pored određenog izučavanja i
praktično uraditi "neke stvari", a naj značajnija je savlađivanje "astralne projekcije" što je u staroj Z.Z.
rađeno tek u stepenu Adeptusa Minora. Ovo je naj jednostavnije i naj običnije objašnjenje. Ako izučavaš
rituale Zlatne Zore moraš se upoznati sa svakim elementom, oružjem i učesnikom rituala i izlišno je da
ovde ukratko objašnjavam ono što se nalazi u "Z" materijalima. Sam analiziraj "termine" Hijerofant i
Gospod Zapada.

P.: Razlika Asara i Asar-un-Naffer-a, uopšte i u samom ritualu.

18
SKAKAVAC 8

O.: "Asar" je "Oziris"; "Asar-Un-Neffer" je "Onaj koji je sam sebe usavršio" -ovim se može zaključiti da je
Asara - "Čovek". Takođe - ako ikad budeš izučavao egipatske misterije možeš otkriti da je Asar i sam
"Fallos".

P.: I Oziris je imao ( u staroj Z.Z.) dva aspekta - aktivni i pasivni, kao sada Horus. Je li to isto?
O.: Zašto prvo ne pokušaš da svom silinom svog uma studiraš "Egipatsku knjigu mrtvih" i prateće
tekstove, pa tek onda da pitaš šta ti nije jasno? Vidi da u znacima L.V.X.-a postoje dva znaka "Ozirisa" -
Ubijenog i Uzdignutog. Ovo je čak bilo iskorišćeno za mit o raspeću i uskrsnuću Hrista, ali se to u stvari
odnosi na aspekte "Phallos-a".
Kako misliš da Oziris može biti isti sa Horus-om? Kažeš "sada" zar to nisu van-vremenski - univerzalni
principi?

P.: Šta su Etiri i zašto ima (Duh) dve vrste Pentagrama (aktivni i pasivni), a ostali elementi samo jedan?
O.: "Etiri" - o ovome se moraš podučiti kroz Enohijanu. To su "Duhovne sfere" koje imaju svoj "uticaj" i
unutar kula stražara - vidi Liber 418.
Šta je Duh, a šta su elementi? Opet moraš dosta sam da izučavaš. Duh je "Jedan" iz njega izviru
"dva" - koji su Aktivno i Pasivno (Lingam i Joni) iz ta "dva" izviru "četiri" elementa. Od Aktivnog potiču
Vazduh i Vatra; od Pasivnog Zemlja i Voda ; Aktivni Pentagrami predstavljaju "odnos" Jod-a sa Vau, a
Pasivni He sa He - ovo je po Tetragrammaton-u. Dragi Brate, ovo spada u "osnovno"! Uči!
(Napomena: Koliko vidim pitaš me o Z.Z., o Enohijani, o egipatskom sistemu - čini mi se da ti
jako malo znaš o ičemu. Šta ti znaš uopšte? Šta izučavaš? Kom si se "sistemu" priklonio? Ako se raštrkaš
mnogo na sve strane u kom sistemu ćeš biti Majstor i Znalac? Seti se priče o ekseru sa jednim i sa mnogo
vrhova! Kako da i pomišljaš o postizanju Znanja i Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem - prvo moraš
nešto da znaš da bi imao sa "njim" nešto da razgovaraš!!!)

P.: Da li je disk (kao recimo Sunca) isto što i Pentakl. Ako postoji razlika, kako se posvećuju i koriste (za
šta, tj. koje sve operacije)?
O.: Pentakl je simbol, slika, sigil Univerzuma onako kako ga ti shvataš. Disk jeste pentakl. Posvećuke se
tako što prizoveš ono najviše i to materijalizuješ - napuniš disk. Zar nisi ti sam taj disk?

P.: Značenje preporučenih asana (Liber E i sl.), naročito Obešenog Čoveka (s osvrtom na upotrebu u
"John St.John")?
O.: Ako radiš više asana to je Hata Joga. "Bitno" je, za Radža Jogu da usvojiš jednu asanu i da u tom
položaju "radiš". "Obešeni Čovek" potiče od Atu XII i od simbola Zlatne Zore i stoga je u vezi sa
elementom vode - to je takođe "sposobnost" Luksa da prožme i natopi Sve. Ličžno znam jednog Brata koji
je 40 dana praktikovao tu asanu, te je imao raznolika iskustva baš sa "aspektima" tj. osobinama Vode.
Obešeni Čovek je od staze Mem koja premošćuje Paroket te je pogodna i za prizivanje Anđela Čuvara,
magičar je u tom slučaju plavi trougao koji se uzdiže, a Adonai je crveni trougao koji se spušta - a u
znaku ove asane magičar je trougao koji stremi Luči Krsta ili "obratno" - Luč izvire odgore i spušta se ka
nižim sferama, mogao bih reći i da ovo potvrđuje naše vlastito jedinstvo sa Svetlošću - mnoga značenja i
tumačenja možemo iznaći.

P.: Koje je značenje i smisao Kroulijevih Motto-a?


O.: Perdurabo znači "Istrajaću do kraja", O.S.V. znači "Ol Sonuf Vaoresađi", što prevedeno sa
enohijanskog znači "Ja vladam nad vama", itd. Ovo je objašnjeno na mnogo mesta, a jedino je malo
znano da je njegovo Ime za stepen Adeptusa Minora u Zlatnoj Zori bilo "The Heart Of Christ" - "Srce
Hristovo".

P.:Tehnike astralne projekcije, od tvog Superiora.


O.: Definitivno nije bitno ko izmisli "tehniku" ako ona funkcioniše.
+ Zamisli pred sobom astralna vrata (sa nekim sigilom -ili ne?) ustani i prođi kroz njih u tu sferu.
+ Vizualiziraj Veo, razgrni ga i prođi.
+ Zamisli da si kraj jezerceta, gledaj u površinu jezera ili zaroni.
+ Zamisli da se voziš kolima, jako brzo, ispred je zid sa simbolom; zalećeš se i probijaš zid - u viziju sfere.
+ Letiš na raketi i (recimo) prolećeš kroz veliki simbol neke od tatvi.
+ Možeš zamisliti da ulaziš u stenu, vodopad, oblak, veliki plamen i slično.
"Tehnika" koja je opisana u Liber O je identična sa svakom od ovih jer je cela poenta da ti otvoriš "to"
unutarnje gledanje i/ili se odvojiš od tela i prođeš astralno kroz bilo šta sa čim hoćeš da radiš.Mislim da su

19
SKAKAVAC 8

za početak najpogodniji jednostavni simboli kao što su Tatve ili malo komplikovanije Tarot karte, mada
možeš probati i sa simbolima Duhova i Planeta, i Zodijaka. Mislim da je naj važnije krenuti od osnovnih
stvari i onda izučavati šire.

P.: Šta je u stvari Lamen, čemu služi (uopšte i pojedinačno)?


O.: Lamen je simbol tvoje istinske Volje, prirode tvog Velikog Dela. To je simbol tvog shvatanja na razini
Tifareta. Čemu služi? Nosi se na grudima odore, kao dekoracija odevnog predmeta! To je veoma Svet
simbol i bitno je shvatanje Istinske Volje da bi magičar uopšte mogao i umeo da ga definiše. Nosi se
"zbog" posvećenosti svom Velikom delu i svom Anđelu Čuvaru - to je simbol onoga čemu posvećuješ sve
svoje i celokupnog sebe. To je ono što se vrši tokom 11 godina Adeptstva. Vidi u Liber IV. Lamen jednog
pilota može biti neki vazdušasti simbol posvećen letenju - avion recimo. Kuvar može imati simbole svog
kulinarskog zanimanja. Železničar recimo, točak voza sa krilima. Magičari, shodno tome, simbolično
definišu svoje "zanimanje" kojem su se posvetili.

NEKE IDEJE O NAŠOJ HIJERARHIJI I RITUALU RUBINOVE ZVEZDE

Pišem ti ovo "pismo" da bih podelio sa tobom neke ideje koje ti (eventualno) mogu biti zanimljive.
Razmotri, ako ti je volja, sledeće:
Želim ti ukazati na neke "veze" ili "odnose" koji se tiču sefirota i hijerarhije Reda G.'.D.'. , a koji su
u vezi sa (ovde to navodim kao primer, ali se može primeniti i šire) Ritualom Rubinove Zvezde i sa
rasporedom elemenata po Sfingi, te Lunarnom kretanju itd.

"Spolja":..............Apo Pantos Kakodaimonos.


Iskušenik:.............Prva Kretnja.
Neofit: ................- Zemlja ...........- "Therion" - Znak VIR...................Malkut.
Zelator: ..............- Vazduh ..........- "Nuit" - Znak PUELA...................Jesod.
Praktikus: ..........- Voda ..............- $Babalon" - Znak MULIER...........Hod.
Filozofus: ...........- Vatra .............- "Hadit" - Znak PUER....................Necah.
Dominus Liminis - Duh ...............- Znak Majke Pobednice................Paroket.
Adeptus Minor: .......LVX..............- Završna Kretnja..........................Tifaret.
... i dalje: Izvan toga: Apo Pantos Kakodaimonos!
(Postoji i tzv. "viša" veza tj. veza sa višim Sefirotima.)

Vidi kako lunarno kretanje i delovanje elementalnih silina datih po Sfingi prate sled Sefirota a time
i Rangova našeg Spoljašnjeg Reda, time potpuno usklađujući praktičara/aspiranta sa tokom kojim ga
"Majstori" vode. Bivaš usklađen i sa Sefirotima i sa elementima , ali i sa "smislom" Rangova (takođe i sa
Zavetima, o čemu sam ti pisao ranije) što te sve vodi spoznaji svog Velikog Dela tj. specifičnih odnosa
tebe i tvog Rada.
... Mogao bih reći, na osnovu ličnog iskustva, da je pogodno u delu "Pro mou..." stojati u znaku
Radosne Izide jer je taj znak na svojstven način obeležje kojim Mag "hrani" svoje Delo - Rad- "Dete";
Znaci N.O.X.-a bude određenu "svesnost" , ili da tako nazovem "otvorenost" za uticaje i spoznaju dela- za
razliku od recimo MRP-a koji u tebi budi L.V.X. tj. određenu "egzaltaciju" - ali ovo bi me odvelo u
komentarisanje L.V.X.-a i N.O.X.-a , a to na moram sada da objašnjavam; govorim tek o određenim
"utiscima" koji se javljaju radom tj. izvođenjem tih znakova tvojim fizičkim telom; isto tako bih mogao
opisati da rađenjem Rubinove Zvezde neko može preuzeti obličje goluba - a to je jedno od obličja kako
neko može pojmiti svoje suptilno telo ili svoje Delo i suštinu Bića.
Dakle: u spoljašnjosti "postoje" mnoštva "demona" ili "ljuski" koji nisu svesni ničeg drugog osim
svog ograničenja i delaju shodno tome. Prvi pokret je "teranje" pomisli i smisla ne-znanja, nesigurnosti i
onoga što ne odgovara Istinskoj Prirodi magičara, ta kretnja takođe navodi Sve te činioce da se usklade
sa Strujom 93.

"Prva Kretnja" koju sam pripisao stepenu Iskušenika budi energije istinskog Bića u praktičaru:
"SOI - O FALE - IŠUROS - EUHARISTOS - IAO!" ; dalje se on/a usklađuje sa elementima tj. uviđa kakva je
njegova/njena volja spram ( u odnosu ili -u vezi) Zemlje, Vazduha, Vode i Vatre da di shvatanjem tih
elementalnih osobina svoje prirode uvideo i "primio/la uticaje" Duha (napominjem da, po ličnom iskustvu,
rituali koji koriste "LVX" bude u praktičaru energije Volje i Ljubavi, dok rituali "NOX-a" bude svesnost za
poprimanje i spoznaju Volje i Ljubavi - ali sam ovim očito na dva načina opisao jednu istu stvar).

20
SKAKAVAC 8

Ono što sledi u završetku "Rituala" je neka "vrsta" proglasa suverenosti i Moći vlastite Prirode -
što se i "kruniše" drevnim trostrukim imenom Boga - "IAO" - što je i suštinski pečat svake Volje.
Nakon ovoga mi je zapalo za uho da bi se moglo postaviti i pitanje o tome da sam ovim pokazao
vezu sa znacima N.O.X.-a a da ipak znaci Rangova Reda G.'.D.'. imaju drugi "smisao". Rekao bih prvo da
je to ustvari u korespodenciji, ali i to zavisi od tačke gledišta i "strane" sa koje se posmatra cela "priča".
Dakle:

SEFIROTI: ELEMENTI: ZNACI N.O.X.-A: ZNACIRANGOVA:


Malkut Zemlja VIR ( muškarac) SET
Jesod Vazduh PUELA (devojka) ŠU
Hod Voda MULIER (žena) AURAMOT
Necah Vatra PUER (dečak) TUM-EŠ-NEIT
Paroket Duh Majka Pobednica (veo)
Tifaret Duh .......... Otvaranje Vela.

Ipak sada ne bih hteo da razglabam i prepričavam na neki načinono što je očito - "veze" tj.
korespodencije postoje i bilo bi naj jednostavnije i naj pogodnije da iz ličnog iskustva rada sa ovim
"znacima" dođeš do shvatanja. Potsetio bih te recimo na sličnost (ili opet "vezu") sa Tetragrammatonom
(J.H.V.H.) te zatim na odnose polarnosti tzv. "pozitivnih" i "negativnih"(ne mislim ovim na dobro i/ili zlo),
te na širenje ili sažimanje energija i svesti- tako da (navodim mali primer): "VIR" sažimasvoju energiju
zemlje, dok "SET" predstavlja širenje "manifestacije" zemlje u "beskraj" (ovo je takođe vrlo jednostavno
objašnjenje, a ti možeš to i "produbiti" i "uzvisiti").
Takođe te i podsećam da su svi ovi znaci određene vrste "mudri" koje se izvode kako fizičkim
telom tako i svešću magičara. Vidi kako ovi elementi i znaci odgovaraju po sistemu čakri, sve je povezano
- i jednostavno- samo sledi uravnoteženi tok na gore .

I na kraju, kada - ako ti je volja- budeš iz-analizirao (solve) sve ovo i kada putem toga dođeš i do
određene sinteze (coagula) o smislu svega ovoga- u svojoj svesti, umu ili telu, želim da te podsetim da je
cilj sveg ovog "spoljašnjeg" rada spoznaja Istinske Prirode- Istinske Volje i Ljubavi- sticanje znanja i
razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem - ispunjenje i vršenje Velikog Rada i dela za koje si se
inkarnirao/la.
O onome što je "unutar" će te podučiti tvoja istinska volja- ljubav- priroda- tvoj Anđeo Čuvar.

Pro mou Junges..........................................................: Zemlja.


Opiso mou Teletarhai..................................................: Voda.
Epi deksia Sunohes.....................................................: Vatra.
Epa ristera Daimonos..................................................: Vazduh.
Fleg ei gar peri mou o aster ton pente kai.....................: Duh - Pentagram.
En tei stelei o aster ton eks esteke................................: Duh - Heksagram.

"Ti nemaš prava osim da činiš po svojoj volji čini to i niko ti neće reći ne."
Primi pozdrave i Blagoslov - u Ime Nuit-e, Hadit-a i Ra-Hoor-Khuit-a!

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

O LOKNAMA NIŽE I VIŠE BRADE

Treba reći i neku reč o loknama na bradi Boga - ovo su naravno staze Drveta Života i želim te
potsetiti na neke detalje o stvarima koje se trebaju postići i gde možeš pronaći uputstva za rad.
Dakle Devet nižih lokni su devet staza ispod "Adeptus-a" :

XXI TAU Univerzum Formiranje svetlosnog tela Liber O


XX ŠIN Aeon Prolaz kroz Kraljevsku komoru Liber HHH
XIX REŠ Sunce Iluminacija sfere Liber HHH
XVIII QUOF Mesec Proricanje sudbine Liber Memoriae Viae
CMXIII
XVII CADI Car Stvaranje Plamene Zvezde Liber V

21
SKAKAVAC 8

XVI PE Kula Uništenje kuće Božije Liber XVI


XV OIN Đavo Sabat Adepata Liber CCCLXX
XIV SAMEK Umetnost Putovanje u Duhovnoj viziji Jakobove Lestvice, Liber O
XIII NUN Smrt Priprema leša za grobnicu Liber XXV

Zatim su tu trinaest lokni Više Brade, od kojih su sedam ispod M.T.-a, tri ispod M.-a i tri ispod I.-a:

XII MEM Obešeni Čovek San Šiloamov Liber CDLI


XI TET Strast Absorbcija emanacija Liber DCCCXI
X KAP Točak Sreće Zaziv Moćnih Enohijana
IX JOD Pustinjak Protekcija sfere Liber O
VIII LAMED Uravnoteženje Prolazak hola uravnoteženja Liber XXX
VII HET Kočije Ritual Svetog Graala Liber CLVI
VI ZAIN Ljubavnici Govor Pitonke Liber MCXXXIX
V VAU Hijerofant Dolazak Hijerofanta Liber VIII (8.Etir u Liber
418)
IV HE Zvezda Obožavanje pod zvezdanim LiberXI (Liber NU)
nebom
III DALET Carica Inkarnacija unutarnjeg svetla Liber DLV (Liber HAD)
II GIMEL Prvosveštenica Vrhovna ekstaza čistote Liber LXXIII
I BET Mag Univerzalna afirmacija poricanja Liber B (I.)
O ALEF Luda Transcendiranje svega ovoga. Da, transcendiranje svega
ovoga.

"Sedam Nižih: Sedam Viših: Sedam iznad Svega: I Sedam tumačenja svake Reči."

JOŠ JEDNO PISMO BRATU...

Nadam se da će mo zajedno uspeti da demistifikujemo iluzije i 'pogrešna' verovanja o A.'.A.'. -


"nedodirljivi skup polubožanskih i svakako delimično mitskih bića$ (kako si to zamišljao) - ovo zvuči
zabavno! Pretpostavljam kako je ova fama i pokrenuta - na osnovu pretpostavki i maštarija raznih likova
koji su bili zainteresovani za 'to' ali nisu znali kako da ostvare kontakt. Čini mi se da tebi to, sada, nije bilo
previše teško, a očito je da se stvari odvijaju ritmom koji je prirodan, a ne onako kako bi u nestrpljenju
želeli. Jasno je da A.'.A.'. ima svoj 'spoljašnji koledž' - G.'.D.'. i svoj 'unutarnji red' - R.'.C.'. koji imaju
svoje predstavnike i članove po celom svetu. Svako od Braće i Sestara iz A.'.A.'. ima individualni stav o
tome kada i kako će 'objaviti' drugima o svojoj 'pripadnosti' u A.'.A.'. ili će iz praktičnih. ličnih 'razloga'
ostati 'skriven'. Različite 'linije' nasleđa imaju svoje specifične stavove (što često zavisi od 'Kancelara te
'linije' - koji se bavi 'odnosima sa javnošću' tj. sa 'onima spolja').

A.'.A.'. je "nedodirljiv skup$ samo u domenu postavljanja ograničenja sebi i drugima - a mi se


trudimo da ovo prevaziđemo - dok ne dođemo do stadijuma da smo to i ostvarili - čime uništavamo famu
o nedodirljivosti. Normalno, za sada (u ovom delu Eona) moramo biti oprezni i diskretni jer Crna Loža
nema problema niti skrupula sa fizičkim uništavanjem 'oponenata'. "Polubožanski$!Oh, Brate!: Nema ni
jednog dela mene koji nije od Bogova - Božanski! nemoj mi verovati - proveri sam za sebe.
No dobro, često se ljudi 'zbune' kada čuju i shvate da A.'.A.'. deluje i u ovim krajevima planete. Mnogo mi
je draže kad se neko usudi da se 'iskuša' u 'tome'. Lično sam uveren u postojanje Mreže Luči između svih
nas, Zvezda 'Nebeske Zajednice', A.'.A.'., čak i sa onima koji trenutno nisu pod Zavetom, ali svesno (ili
nesvesno) deluju Telemitski u 'službi' A.'.A.'.

Jedna stvar mora biti jasna na početku kao i na kraju i naglasiću je (iako je veđ spominjana!) -
Hijerarhija i sami Rangovi su merilo ličnog postignuća, onog ostvarenog i zadatka koji postavljamo sebi -
izvršenje ;Velikog Dela'. Hijerarhija ne pred/postavlja nikoga kao boljeg ili lošijeg od nekog drugog, niti
mu dodeljuje vlast nad drugima (osim u domenu služenja napretku 'podređenih' u Redu) - "Svaki
muškarac i svaka žena je zvezda$ - mi smo Zvezde u Nebeskoj Zajednici i naše Veliko delo je
osvešćivanje i probuđenje u Zvezdanu Svesnost iz koje nesmetano možemo sijati našu svetlost - vršiti
Istinsku Volju. Mi smo braća i sestre, prijatelji, telemiti, zvezde, sve jedno...

22
SKAKAVAC 8

Stoga, nije važno koji je moj 'rang' ili nekog drugog, dovoljno je što sam Neofit, na šta se moraš osloniti
svojim poverenjem, 'ugrožavajući' svoju uljuljkanost u svakodnevnu sigurnost i kao Neofitu moja je
dužnost, obaveza i čast da ti služim u tvom Iskušeništvu.

Da se vratimo na pitanje 'priče' o A.'.A.'.. Pitanje je pred kim ćutati, a pred kim govoriti. Možda je
poenta u tome da se odgovori na otvoreno pitanje, a ne da se 'trči pred rudu' u nakakvom (???)
hvalisanju ili sebičluku (???) Kako ćeš ti otvoreno razglašavati svoju vezu sa A.'.A.'. je tvoja lična stvar, o
kojoj treba da promisliš. Postoji izvesno opšte, ali nepisano 'pravilo' da se ne priča o svom 'superioru', ali
ne postoji zabrana i to zavisi od izvesne diskrecije, između ostalog o meni i ne znaš mnogo pa je
praktično nemoguće da govoriš u moje ime ili da se izjašnjavaš za mene. Činjenica je samo da je 'neko'
ko je Neofit prihvatio tebe za Iskušenika (a ti kroz tvoj rad, znanje, htenje, usud i ćutnju/tišinu težiš
izvršiti Veliko delo, vršenjem svoje Voljepostati pogodan za uzdizanje na ličnoj lestvici razvoja /gnoze...).

Drugo - kada je već došlo do 'otvorenog razglašavanja' onda mi se čini da će i neko od tvojih
prijatelja hteti da se iskuša. A.'.A.'. ne odbija nikoga. Ja ne mogu da sudim o tome da li mi se neko sviđa
ili ne, da li je 'snažan' ili 'slab', pametan ili glup, bogat ili siromah. "Iskušeništvo' je jasno definisano,
počevši od samog zaveta, pa do zadatka koji se treba izvršiti (dakako postoji i test naposletku). U slučaju
da se zainteresovani pojavi (pošto još nisi Neofit) obrati se meni (kome drugom?) pa ću sam odlučiti šta
dalje (da budem jasan: ili ću mu/joj ja biti superior ili ću se dogovoriti sa nekim drugim za taj zadatak).
Onda - postavlja se pitanje šta ako zainteresovanih bude 10, 100, 1000, milion?!?! A.'.A.'. ne odbija
nikoga - svako ima pravo da bude iskušan i da se dokaže kao pogodan (ili ne) i vredan za inicijaciju.

LIBER TESTIS TESTITUDINIS VEL DALETH AYIN SUB FIGURA LXXIV

11. Neka on obaveže sebe zavetom magičkim, budući da je on talisman i pentakl njegove vlastite prirode
po volji. I njegova reč je ispoljavanje njegovo, stoga neka njegova reč svedoči njemu samom.
10. Sada zatim uvidevši da je on kraljevstvo Boga, zvezda u telu Nuit-e, u čijoj suštini gori Hadit, neka on
ne izgovori ni jednu reč u kojoj nije svedočanstvo o Kraljevstvu Boga, koja je za njega kao što je oklop za
kornjaču.
9. Takođe, njegov temelj je Bog, ravnoteža promene i postojanosti, u čemu stoga neka svaka reč koju
može izgovoriti bude različita u obličju, ali jedna u Duhu, noseći svedočanstvo o Bogu.
8. Sada pošto je slava Boga svetlost univerzuma, neka on u svakoj reči svedoči toj slavi. Pa ipak, pošto su
uši ljudi tupe, on će ogrnuti slavu svoje reči, skrivajući svoju misao u običan razgovor čak i po ugledu na
ovu knjigu.
7. Takođe, neka milost Boga koji je ljubav, odevajući ga kao sa odorom, obdari njegov govor sa nežnošću
i mekoćom u tomu, za svedočenje o ljubavi.
6. Štaviše, bivajući stalno svestan lepote univerzuma i njegove harmonije, budući usredsređen (kao što to
može biti) u viziju Lepote, neka on konstantno svedoči o užitku i ekstazi o tome u svakoj reči koju on
može izgovoriti.
5. O moja braćo! Neka on veliča snagu Boga i svedoči o tome u svakoj reči, jer slepilo je crnog bratstva
što ne primećuje njegov sud, koji je svemoćan i nepogrešiv. Budi stoga pažljiv i pripravan, odstranjujući
svaki prekršaj tvog zaveta na način ukazan u našoj knjizi čiji je broj tri.
4. Neka on bude svestan pojavnog simbola oca-majke na nebesima zvanim Pravednost i neka svedoči
svakom rečju o toj milosti i veličanstvenosti, ushićen u Duhu, slaveći Boga.
3. Neka njegova reč svedoči o shvatanju svih stvari, kao što se uči u gradu piramida pod noći Panovoj.
2. Neka njegova reč svedoči o mudrosti koja je obuhvatila sve unutar sebe ka onim manifestacijama
prethodno spomenutim, uzdignut u njegovoj vlastitoj volji stvaranja, koja je poput dela i celine toga.
1. Neka njegova reč svedoči o postojanju Boga unutar njega i izvan jer nema ničega u univerzumu što
nije Bog.
0. Konačno, pošto je njegova reč sama Bog, kao što sam objavio, neka se on u ovoj praksi ne obučava da
bude u tišini, nego neka umnoži svoj govor, kako sa prolaznicima tako i sa posvećenima, odgovarajući
takođe radoznalcima, a ne samo istinskom tragaču, tako da njegovo svedočenje može ići u svet, kao da
njegova zvezda sjaji iznenadno u nebesima, ushićujući njegove srodnike koji su seme Boga, Da, zaista,
Seme Boga.

23
SKAKAVAC 8

O SFINGINOJ ZAGONETKI

Pomoću stalnog vežbanja sposobnosti promatranja, razmišljanja i meditacije, student će se uspeti


do ZNANJA.
Jednostavno oponašanje prirodnih procesa, veštinom kombinovanom sa pronicljivošću, uvid
rođen od dugog iskustva će obezdediti za njega/nju MOĆ.
Pošto je to stečeno, on ili one će i dalje imati potrebu za strpljenjem, postojanošću i neuzdrmanoj
volji. Hrabro i odlučno, on ili ona će biti osposobljeni uz pomoć sigurnosti i poverenja rođenih iz snažne
vere u USUD.
Konačno, kada uspeh kruniše tako mnogo godina rada, kada su tvoje želje ostvarene, mudri
čovek ili žena, uprkos taštini sveta, će se približiti poniznima i siromašnima, svima onima koji rade, pate,
bore se i jecaju dole. Poput nekog neznanca i gluvog sledbenika večne prirode, apostol večnog milosrđa,
on ili ona će ostati odani svom zavetu tišine. U tišini, u dobroti, Adept mora zauvek BITI TIH.

JEDNA OD OBJAVA A.'.A.'.

Kakva god da su učenja pre bila data čovečanstvu, ona su uvek bila ograđena uslovima i
restrikcijama. Došlo je vreme da govorimo otvoreno, koliko god možemo u jeziku mnoštva.
Tako, Braća A.'.A.'. objavljuju sebe bez čuda ili misterija. Lako je svakom šarlatanu da izvodi
čuda, da uzbudi ili čak da obmane ne samo lude nego i sve osobe makoliko časne netrenirane u
posmatranju, niti obučeni posmatranjem uvek mogu otkriti prevaranta.
Ono što A.'.A.'. predlaže je da onima koji su sposobni za više napredovanje, spoznaju čovečnosti,
da to i omogući, a dokaz njihove sposobnosti leži u njihovom uspehu, a ne samo u nevažnom fenomenu.
Nema ničeg misterioznogu A.'.A.'., nemojmo brkati misteriozno sa nepoznatim. Nešto može biti
teško ili nemoguće da se razume u početku ali samo u smislu da je Homer neshvatljiv osobi koja ne zna
grčki.
Braća A.'.A.'. ne stvaraju Misterije, ne samo da vam daju tekst, već i komentar i ne samo
komentar već i rečnik, gramatiku i alfabet. Neophodno je biti učvršćen u znanju jezika pre nego li možete
uživati u remek delu.
Braća A.'.A.'. se suočavaju sa šarlatanstvom, bilo da je čudotvornost ili obskurnost, i sve osobe
koje traže reputaciju ili bogatstvo kroz to mogu očekivati nemilosrdno raskrinkavanje, bilo njihove taštine
ili njihovog nepoštenja.
Braća A.'.A.'. će predložiti jednostavne eksperimente i opisaće ih, rečima njihovih izabranih
poslanika, u naj jednostavnijem mogućem jeziku. Ako ne uspete da ostvarite dobar rezultat, krivite sebe
ili njihov metod, po volji vam, ako uspete, zahvalite se sebi ili njima, po volji vam.

I JOŠ JEDNO PISMO BRATU...

Ja nisam "Genije$ niti sam trenutno 'visokog stepena' razvoja, iako sam sa time imao dodira, ali
sam iz toga svesta i siguran u to da se poznatim metodama 'to' može doseći, ali i da iz toga izviru ideje
koje mogu uzrokovati napredak sveta. Mislim da relativno nije bitno kojoj se 'filozofiji' privoliš, mada
favorizujem Telemu nad ostalima, ato zato što ako se istraje kroz bilo koji metod, praksu ili način
postignuća, sve to - i filozofija i praksa - biva prevaziđeno Rezultatom. Taj rezultat je Duhovna Spoznaja.
Ono što sam sam doživeo kao Sunce i Svetlost u sebi nije imalo ni moral, ni religiju, ni filozofiju niti je od
mene tražilo išta, niti me je uslovljavalo. To je Svetlost, Sloboda, Ljubav i Mir. Sve ostalo izvire iz toga i
ima svoju prirodu po Volji. To nije natprirodni fenomen, lično poznajem i druge koji su to doživeli. Svi oni
nisu blebetala, već "Radnici$ - oni vrše Svoju Volju.

Da i sam ne bih blebetao previše o tome, pošto se ta Istina ne može adekvatno preneti
jezikom razuma, dao sam drugima samo male smernice (koje se nazivaju teorijom) koje su i uvidi i
'rezultati', a uz to idu i metode koje su mi izgledale pogodne - 'meditativne' i 'ceremonijalne', a koje su
oslobođene okova ideja starog doba. Ono što je bitno (?) je što mislim da te metode stvaraju čvršću
ravnotežu (a ne disbalans) pa se iz te ravnoteže može mirnije posmatrati i 'unutar' i 'napolje'.
Ovaj put ti šaljem 'Dopisnice za iskušenike A.'.A.'.' (za koje pretpostavljam da ih imaš - al' da te
podsetim). Obrati pažnju zatim i na 'metod ravnoteže', mani kukanje, mane, vrline - neka to budu tvoja
oružja, sluge, neka budu pod Voljom i po Volji, a ne da one upravljaju tobom.Mani etiku, zaposli se
Radom - redovnim radom. Šta tvoj razum može da zaključi o tebi, a da odmah ne može da pronađe i
nasuprotnost koja je jednako 'vredna' i time te zbuni dovodeći samog sebe do očajanja - tebi u inat.

24
SKAKAVAC 8

Ali ne zaboravimo da još uvek imamo ova 'životinjska' tela koja moramo, takođe, prihvatiti bez
sputanosti - inače će mo im robovati. Takođe treba negovati i vezu sa svojom 'Zvezdom' - održavanjem
ravnoteže i učvršćivanjem ravnoteže, ali i pročišćavanjem - saznanjem o našoj prirodi što je više i bolje
upoznamo to je bolje možemo uravnotežiti.
Upoznajući tako sebe biće ti jasno da nema ni jednog dela tebe koji nije od Bogova - a time si i ti
Bog. Normalno, ovo je specifično iskustvo, može se nazvati Transom - ali i 'nakon' toga vraćamo se u
'životinjsko' telo. Zbog toga i otvaramo 'vertikalne' kanale svesnosti koji nas održavaju (u ravnoteži i) u
svesnosti tog Naj Višeg Duha.

Zavet Iskušenika je 'Kraljevski' Zavet (kao i ostali!) i stoga se posveti svom Kraljevskom Radu.
Joga i Magika su takođe tvoja 'oružja' praktične metode (kao što i sam dobro znaš). Time se pravilno
gradi Sfinga.
Pitanje je: Gde te je tvoj Anđeo doveo? i još: Gde si? Ko si? Šta radiš? Šta te muči, a šta radosti?
Šta je tvoja Volja? Šta je tvoja Istinska Priroda? da nisi možda jako blizu tome? Brate, koristi svoje Znanje
(koje si do sada stekao), Volju (koja je već dovoljno razvijena - jer inače ne bi ni bila iskušavana), Ljubav,
Hrabrost, Govor i Delo - sve u tebi i oko tebe. "Veliko delo$ je RAD, kontinuum korišćenja i ispoljavanja
ovih 'Moći', radi sa njima uravnoteženo, stvarajući prvo sebe kao vrt i cvet u vrtu. Iskušenje je u tome da
se seme cveta 'primi' i počne puštati vlastitu klicu, da bi zatim rastao i izrastao u cvet koji će svojom
Lepotom krasiti svet i stvarati radost i zadovoljstvo iz te Lepote.

R.'.C.'. OFICIRI u A.'.A.'.

"Cancellarius$ je naj niže rangirani 'oficir' Reda R.'.C.'. (Ruže i Krsta), koga čini stariji član stepena
Adeptus Minor, koji je dodeljen sefiri Tifaret. On je veza G.'.D.'. (Zlatna Zora) sa Redom R.'.C.'. i
odgovoran je za predstavljanje velikog Belog Bratstva onima koji su izvan reda i koji održava sve
korespodencije, komunikacije i koji čuva dokumente.
"Imperator$ je srednjerangirani 'oficir' R.'.C.'. koga čini stariji član stepena Adeptus Minor
(Geburah). On je odgovoran za sprovođenje regulativa i discipline.
"Premonstrator$ je najviše rangirani 'oficir' reda R.'.C.'. koga čini stariji član ranga Adeptusa
Eksemptusa (Hesed). On je odgovoran za administraciju i duhovno upućivanje Reda.

... ali Brate, šta će ti sve ovo? Bavi se ti svojim Radom!

LOZINKE RANGOVA

Keter - 1 - ALEF.
Hokmah - 3 - AB.
Binah - 6 - GG (Oltarska prekrivka) i HA (Postojanje).
Hesed - 10 - BDD (Biti isključen) i DAH (Leteti).
Geburah - 15 - GZH.
Tifaret - 21 - VDAI (Sigurnost).
Necah - 28 - HChIH (Zver).
Hod - 36 - IChIDH (Jedinstvo).
Jesod - 45 - LVT (Veo)
Malkut - 55 - KLH (Nevesta i DVMH (Smirenost).

Brate moj, pored ovoga vidi ono što je već zapisano ranije u ovom Liberu, o Rubinovoj Zvezdi:
Malkut (Zemlja): TERION
Jesod (Vazduh): NUIT
Hod (Voda): BABALON
Necah (Vatra): HADIT
Zatim vidi Liber 418 (15 Etir):
Tifaret - KATAROS
Geburah - FORTIS
Hesed - TAN
Binah - SAMAJH
---
Hokmah - ABRAHADABRA / TELEMA

25
SKAKAVAC 8

Vidi takođe i Liber V:


Keter - LASHTAL
Daat - TELEMA
Tifaret - VIAOV
Jesod - AGAPE
Malkut - ABMN.

I naposletku Reči Rangova su date u 'Kaled Kanu'.

JOGE

Dragi Brate dajem ti korespodencije Rangova i Joga. Ovo nije oficijelno stanovište i podrazumeva
se da se svako od Braće A.'.A.'. neće posvetiti svakoj pojedinačno već će delati u skladu sa svojom
Istinskom Prirodom. Odabirom jedne od Joga on se ne vezuje striktno samo za stepen kome je ona
korespodentna niti se on uzvišuje niti unižava u odnosu na svoj izbor. Postignuća i rezultati govore za
sebe.

RANGOVI JOGE POSTIGNUĆA


Probationer Krija. -
Neofit Karma. -
Zelator Kundalini. Hata. Mantra. Nada. Sat.
Praktikus Jnana. Budhi. Chit. Jnana.
Filozofus Bhakti. Ananda. Bhakti.
Dominus Liminis Raja. Dhyana.
Adeptus Minor Adhyatma. Samadi Atmadaršana.
Adeprus Major Tantra. Siddhi.
Adeptus Exemptus Purna. Turja. Brahma-Chaitanya.
Beba Ponora Laja. Nirvana.
Magister Templi Aishvara. Samprajnata-samadi.
Savikalpa-samadi.
Sabija-samadi. Šivadaršana.
Magus Maha. Prajna-paramita.
Ipsisimus Asamprajnata-samadi.
Nirvikalpa-samadi.
Nirbija-samadi.

O VRLINI POGODNOSTI

"A.'.A.'. predstavlja zajednicu koja je razasuta širom sveta, njeni članovi su vođeni jednom
Istinom i ujedinjeni su jednim Duhom. Postati pogodan, treba da bude jedini napor za one koji tragaju za
Mudrošću. Oni koji su pogodni udružuju se u lanac, možda često tamo gde nisu ni očekivali i na mestu o
kome oni sami ne znaju ništa. Svako može tražiti pristup, ali samo oni koji su pogodni mogu ući.$
K.G. 8-3 A.'.A.'. je jednom napisao:
"A.C. je ja mislim, započeo to da kreira sa spoljašnjim stepenovima sličNim sa drugim spoljašnjim
redovima. On je možda iznašao da to jednostavnije funkcioniše. Šta bi učinili sa tim kada bi želeli da
dodelite stepenove ljudima poput Linkolna, Betovena, Šekspira i svim sličnim Majstorima koji su u A.'.A.'.?
A.C. je ako si čitao njegov komentar na 'Glas Tišine', dodelio Blavackoj 8-3. Nemoj ni za trenutak da
pomisliš da je Blavacka mislila o sebi na taj način.
Rast u A.'.A.'., pa to je samo rast (razvoj). Naravno, možemo uzeti drvo, recimo Hrast i reći mu:
Ti si 7-4 i sve slične stvari. On će, ako je mudar, verovatno reći, pa, meni je to u redu, ako ti tako kažeš.
Ali to ne čini nikakvu razliku bilo njemu ili ikom drugom dokle god on nastavi da raste.$
Sledeći komentar A.C.-a iz 'Glasa Tišine' tvrdi:
"Najveći i najsvetiji od Izvrsnih Adepata može, u jednom momentu postati brat leve staze. Iz tog
razloga Veliko Belo Bratstvo ne prihvata nikakvu suštinsku vezu sa nižim granama priključenih Redu. U
isto vreme, Braća A.'.A.'. ne odbijaju nikoga. Oni nemaju primedbu ni za koga ko tvrdi da je neko od njih.
Ako to čini neka bude siguran u to.$
Neka svi oni koji tvrde da su jedni od nas budu sigurni u to. Neka svi oni koji tvrde da poseduju
'legitimno nasleđe' (liniju) tragaju duboko i neka ne zakažu u objavi datoj u našoj uvodnoj lekciji koja

26
SKAKAVAC 8

kaže: "Slušaj, ja te molim, sa pažnjom: jer samo jednom Veliki Red kuca na nečija vrata$. A pitanje je: da
li si prošao?
A.'.A.'. eh?! Nikakvo prerušavanje se ne može koristiti, niti licemerje, niti pretvaranje mogu sakriti
karakteristične kvalitete koji čine razliku između članova i ovog društva. Sva iluzija nestaje i stvari se
pojavljuju u njihovom istinskom obliku. Nepripremljeni pojedinci izazivaju nered u zajednici, a nered nije
usklađen sa Svetilištemelja.
Stoga je nemoguće profanisati svetilište, pošto prijem nije formalan već STVARAN. Oni koji su
nepripremljeni će se setiti da je predmet iskušenja i ogleda jedan: da se odaberu Adepti. Ali metod je
izgleda dvostruk: 1 - da se učvrste pogodni, i 2 - da se odbace nepogodni.

ŠTA JE TO A.'.A.'.?

A.'.A.'. - Argentum Astrum - Srebrna Zvezda - to je Zvezda Istinskog Sopstva, koja je zvana Bog,
Gospod, Sveti Anđeo Čuvar, Zeitgeist, Augoeides i sl. U Knjizi Zakona je rečeno: 'Svaki muškarac i svaka
žena je zvezda',

A.'.A.'. je jedan Red, ali to ne podrazumeva grupu pojedinačnih egoa skupljenih radi neke svrhe,
mada to može biti slučaj u nekim izolovanim slučajevima. A.'.A.'. je Red Bića. Može se čak reći i 'stanje
svesti'. To je ono stanje u kojem je ego, ili lažno sopstvo, efektno uništeno, a originalna persona je
isključena, gde su jedno i mnoštvo ujedinjeni i time postali Ništa (Niko), gde je biće ustupilo mesto
Istinskom Sopstvu koje je A.'.A.'.. Zaista, svi oni ispod 'Ponora' nisu članovi A.'.A.'. već samo aspiranti.
Neko postaje 'član' A.'.A.'., jedno sa tim, tek kada je ponor uspešno pređen i kada je Rang Majstora
Hrama (Magister Templi 8-3) dosegnut. Svi oni Rangovi ispod Ponora, od Iskušenika 0-0 do Adeptusa
Eksemptusa 7-4 su samo aspiranti tog Reda. Pa ipak, suštinski, svako jeste, duboko, duboko unutra, kao
oduvek,'član' tog reda od samog početka i samo treba shvatiti tu činjenicu - pod čime se podrazumeva
više od intelektualnog shvatanja.

Postoji mnogo 'Misterija' o A.'.A.'., a to su samo misterije za one čije uši i oči nisu otvorene i koji
nisu dosegli Razumevanje.

Šta je to A.'.A.'.?

AUGOEIDES = Aygoeides = 701 - Genij.


Cilj Alhemičara, Kamen filozofa - Chalix = 701.
MAGARAC - Onarioy = 701, koji na leđima nosi DionIsus-a.
NEBESA - Oyranoy = 701.
KRST - TAU - Tay = 701.
SVE - Pantos = 701.
RED (dia stellomai = 701) NAJVIŠEG
NAREDBA (Keleysma = 701) NAJVIŠEG
ZAVET DAT - orkon omosai = 701.
KRILATI (ptanos = 701) SIMBOL - Hadit Knjige Zakona.
SMRT (o thanatos = 701) JE KRUNA SVEGA.

I šta još?

ANĐEO - Aggello = 872.


NEROĐENI, BEZGLAVI - Akephalos = 827.
8+2+7 ili 8+7+2 = 17 = ATU XVII - ZVEZDA.
FIKSNA ZVEZDA - Aplanes Aster = 485 - 4+8+5=17=XVII...
IEOY = 485, iz Rituala Nerođenog.
BAHANALSKI KRIK - EVOI - eyoi = 485.
ŽENA - gynaika=485 IZ OTKROVENJA, KOJA JE ZVANA:
ODVRATNOST - bdelygma = 485
BEZBOŽNA - athemiton=485
ISTINSKI ZAKON - ennomos = 485
ISTINSKI PUT - Atrekes Atrapos = 1383. (1386)
OSVESTI SE - eknepho = 1383

27
SKAKAVAC 8

VRHOVNI TROUGAO - Trignon = 1383


RAT IZMEĐU TITANA I OLIMPIJACA - TITANOMAHIJA = 1383.
GRESI VELIKE BLUDNICE - aytes ai amartiai = 1383
PRISUSTVO (katenopion = 1383) BOGA SAMOGA.
ONO ŠTO PRORIČE - mantipoleo = 1386.
UZIMANJE NOVOG IMENA - metonomazo = 1386
ŠIVA IGRAČ - orchester = 1386
ČUDNA ŽENA KOJA VIJE KLUPKO ŽIVOTA - Kataklothes = 1386.
ČUVARI ZAKONA - Nomophylakes = 1386.
NIMFE SVETIH PLANINA - Nymphai oreades = 1386.
OVČIJA KOŽA - melotes = 1386.
PSEĆA ZVEZDA - SIRIUS - SOTIS - Seiriokaytos = 1386.

Sve ovo i mnogo više je A.'.A.'.


A.'.A.'. je sve.

VELIKI ZAVET BEZDANA

I. Ja, __________________ deo tela božijeg, ovde i sada obavezujem sebe u korist celog
univerzuma, čak i kad smo sada fizički vezani za krst patnje:
II. Da ću voditi čist život, kao odani sluga Reda.
III. Daću razumeti sve stvari.
IV. Da ću voleti sve stvari.
V. Da ću izvesti sve stvari i podneti sve.
VI. Da ću nastaviti u Znanju i Razgovoru mog Svetog Anđela Čuvara.
VII. Da ću raditi bez pristrasnosti.
VIII. Da ću raditi u Istini.
IX. Da ću se uzdati samo u sebe.
X. Da ću tumačiti svaki događaj kao poseban odnos Boga sa mojom dušom.

I ako ne uspem u tome, neka moja Piramida bude profanisana i neka Oko bude zatvoreno nadamnom!

Šta sve ovo znači?

Može biti:

I. Kao Bodisatvin zavet, nešto za Tifaret, hrišćanskog simbolizma - ali gle!: To je KETER - Jedinstvo
sa Bogom.
II. Da robovi i proroci moraju da služe, samo-uslužni Bušva, za korist viših u Redu - ali gle!:
HOKMAH - Aktivno služenje ljudskom prosvetljenju.
III. Očito vezano za Rang Magistera - BINAH - Razumevanje.
IV. Hrišćanska verzija Tifareta, ili za Adepte generalno gledano - ali gle!: HESED - Ljubav roditelja,
izvrsnog vladara.
V. Opis onoga što svako ko nije mrtav radi svaki dan - ali gle!: GEBURAH - Akcija.
VI. Definitivno TIFARET, (u pogledu na činjenicu da Anđeo 'nestaje' kada se približavaš
transcedenciji) - Sveti Anđeo Čuvar.
VII. Opet kao Bodisatvin zavet, pogodno za nekoga ko je aspirant za Magistera, ali gle!: NECAH - bez
pristrasnosti i odbojnosti.
VIII. Biti iskren, verovati u ono što ti se kaže - ali gle!: HOD - Istina koja je u Mudrosti.
IX. Ovo je ono što ljude često i jako pogađa, cilj kome se vredi diviti, ali u sebi konfliktno - ali gle!:
JESOD - Temelj svog rada je u samopouzdanju.
X. Veoma primerno Izvrsnim Adeptima, jer oni razvijaju velike šeme i vide značaj u svakoj maloj
stvari - ali gle!: MALKUT - Manifestacija sveta.

Ovo je Magički Zavet, ovo ne može da ne uspe, takoreći, ako neko ne čini ove stvari, bilo da je
uzeo zavet ili ne, onda će Piramida u tom dobro-znanom gradu biti profanisana, a uticaj Naj Višeg neće
sjajiti sa Visina.
Zvono - Zvuk - koga čuje uho - DUH.

28
SKAKAVAC 8

Očito je da je objašnjenje ovog Zaveta (dato ukratko) dvostruko i da naglašene reči, imena
Sefirota, predstavljaju preciznu referencu o značenju svakog dela Zaveta. Takođe je jasno da svaki deo
ima veze sa pojedinačnim zavetima svakog od rangova. Svaki deo zaveta se 'budi' prolaskom kroz
određeni Rang A.'.A.'. da bi se naposletku ostvarilo i održalo stanje svesne Probuđenosti koje i čini zavet
kao celina - dosezanje Razumevanja A.'.A.'.

NEKA PITANJA I ODGOVORI - 4

P:U čemu je suštinska razlika u staroeonskim i novoeonskim ritualima?

O: Suštinska razlika između staroeonskih i novoeonskih rituala se ogleda na više nivoa. Prvo treba da nam
bude jasna razlika između prošlih i novog Eona. samim tim će se otvoriti vidik u kom smeru deluju sami
rituali i koja im je 'svrha'. Drugo, same Formule i Reči Eona su se smenile. Da budem jasan, stare formula
nisu postale nefunkcionalne ili zle već su prevaziđene onom formulom koja jasnije predstavlja eon i
prirodu čoveka i univerzuma. Tako neki ritual može biti formiran po formuli JHVH, ali zar nije bolje i
efikasnije raditi po formuli AMEN - koja je ovo-eonski tetragramaton? Nije li cela poenta ni u samoj
formuli već i u pristupu ritualima - da li oni služe Istinskoj Volji ili su usmereni zadovoljavanju neke druge
želje i težnje.
Odaberi dobro.
93! LASHTAL! TELEMA! AGAPE! VIAOV! ABMN! ABRAHADABRA!

P:Šta stvarno znači izraz "čisto telemitska božanstva$. Jesu li to stvarno nova božanstva ili novi tip istih
božanstava ili nešto treće?

O: Neko ko je izrekao frazu "čisto telemitska božanstva$ verovatno je imao na umu imena izvesnih
božanstava koja Telemiti naj češće koriste u svojim praksama, ali i teoriji. Sama po sebi 'božanstva'
nemaju nikakvu pripadnost ili vremensko-prostornu odrednicu - budući da njihova suština u principu
pripada Vrhovnoj Trijadi Drveta Života. Telema je reč Zakona Horusovog Eona. Pre izvesnog vremena
jedan Brat mi je dostavio listu sa 72 imena raznih božanstava koja se spominju u Svetim Knjigama
Teleme. To nikako nije malo. Da napravim sledeću digresiju. U 'starom' Egiptu boginja Izis je bila štovana
tako što je bilo neophodno ukazati počasti i obožavanje svim ostalim Božanstvima - ne samo njoj - već
celokupnoj prirodi i Univerzumu koji je ona sama. Nema novih Božanstava, njihova priroda je sveprisutna
kako svuda oko nas, tako i u nama samima. 'Nema ni jednog dela mene koji nije od Bogova' - 'Božanski!'.
Magika je tako naša Nauka i Umetnost kao i Veština da kroz telemu - Slobodnu Volju dosegnemo svesnost
- nas samih.
Ne postoji ništa slično 'novom tipu' božanstava, jednostavno, izvesni savršeni i uzvišeni principi mogu
dobiti različita imena - što je uglavnom zavisilo od podneblja i magičke škole koja je tu delovala
usmeravajući razvoj izvesne grupacije, naroda, zajednice ili civilizacije.
Imenima Nuit, Babalon, Izis, Afrodita, Venera itd, je uvek nazivana Jedna ista Boginja koja je 'apsolutni'
ženski princip, ispoljen sa različitim aspektima.
Bitno je samo to da postoji razlika u Telemitskim i ne-telemitskim shvatanjima 'božanstava'. Razvojem
svesti škole Magike su sada u stanju da pravilnije uspostave jasne korespodencije i da kreiraju rituale koji
će buditi u praktikantima svest o Istinskom Biću i Istinskoj Prirodi, a koji neće traćiti vreme na ulagivanje i
licemerje u robovanju nazovi-spasiteljima i njihovim predstavnicima u vidu crkvi na zemlji i njihovim
'vođama' koje su same izgubile kontakt i svesnost o Božanskom u njima samima.
nema drugog Božanstva do onog u Tebi!

P:a) Zbog čega je Liber Reš zaista bitan?


b) Nije li sunce jednako vredno kao svaka druga planeta?
c) Možeš li mi dati primer ispravnog postignuća u Liber Rešu, kroz primere, u zapisima svojih 'iskušenika'
(i studenata) ili svojim?

O: LIBER REŠ je jedan od naj jednostavnijih i naj praktičNijih metoda buđenja svesnosti o Istinskoj Prirodi
i Volji. Da budem jasan - svaki od rituala to treba da bude na svoj način, razlika je u 'folkloru', tj.
simbolizmu i postupcima, ali je cilj jedan.
a) Reš je Sunce, samim tim je jasno da se ovim ritualom obavlja izvesna praksa 'Bakti joge' koja uvodi
aspiranta u svesnost o 'Suncu' i njegovim izvesnim, različitim aspektima. Liber Reš (kao i ostali 'naši'
rituali) u sebi sadrži ključeve istinskog uravnoteženog metoda postignuća te svesnosti 'Sunca'.

29
SKAKAVAC 8

b) Sunce nije planeta, Sunce je ZVEZDA, ono je središte 'Solarnog sistema'. Sunce je Svestvoritelj i Bog
Makrokosmosa, kao što je Falus njegov 'predstavnik' u Mikrokosmosu. Sve planete su 'jednako
vredne' budući da je to celina sistema, ali one su 'samo' smrznute 'iskre' stvorene Voljom tog Sunca.
Svaka planeta ima svoju vlastitu prirodu i osobine, ali su one stvorene iz sunca i u Suncu je njihova
suština.
c) 'Ispravno postignuće' je jednostavno - svesnost, čista Gnoza, Direktno Iskustvo Istine Sunca.

P:Imam problema u doživljavanju Sunca (Reš) u Ponoć. Može li se to ispraviti ili trebam da uradim nešto
dodatno?

O: Nisi precizno definisao kakvi su to 'problemi' u doživljavanju Sunca (Reš) u Ponoć. Pretpostavljam da
se radi o nekoj nejasnoći i konfuziji koja te ometa da oslobodiš svest za 'doživljaj' prirode sunca. Nije ni
čudo, Ruah - Um (niži i viši) je sam po sebi nestalan, vetropirast i ako nije stavljen u službu Volje kao
njegovo oružje i alat (mašinerija) vršenja Volje onda može da smeta svojim neskladnim funkcionisanjem.
(Ustvari, neskladno funkcionisanje i ne postoji! To te tvoj Anđeo upoznaje sa tobom samim, da bi se
suočio sa sobom i koristio svoju prirodu, moći i sposobnosti za ispunjenje te Volje koju sam 'Anđeo'
predstavlja).
Postoje dva uobičajena "leka$ koja se uglavnom propisuju:
Prizivaj često!
Rasplamsaj se u molitvi!
Jedino te do postignuća može dovesti tvoj RAD.

P:Koje je tačno dejstvo u davanju znaka ranga, pre ovog tako značajnog rituala?

O: Znaci Rangova su izvezne Božanske 'Mudre' kroz koje se može ostvariti uravnoteženo usklađivanje i
probuđenje svesnosti o odgovarajućem Božanstvu, elementu i sl.
Samim tim ovi Znaci se rade prilikom određenog priziva. recimo u jutro se pozdravlja RA kada se uzdiže
na horizontu, okrenut ka Istoku, koji je pripisan elementu Vazduha, stoga je i odrovarajući znak Boga ŠU-
a koji (kao i grčki Atlas) podržava Nebesa. Usklađivanje se odvija na više nivoa.
Telom - fizički, vizualizacijom - astralno, rečima - mentalno, Voljom - duhovno. Čineći pun krug tokom
dana uspostavlja se ravnoteža u odnosu na središte pri čemu može doći do spontanog (ili voljnog)
otvaranja 'vela' i upliva LVX-a u središte tj. u samog Magičara.

P:Da li se u ovom ritualu može doživeti i ispoljiti Sveti Anđeo Čuvar? Može li se ovaj ritual adaptirati
svakom rangu, sa dodatnim zahtevima za svaki rang ili je univerzalan?

O: Sveti Anđeo Čuvar se može sresti bilo gde i bilo kad, kada se čovek uskladi sa svojom Istinskom
Prirodom i postane svestan njene Lepote (i značenja te Volje).
Za postignuće znanja i razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem nije propisan ni jedan poseban ritual - jer
svako ima svoj vlastiti način za to postignuće.
Svako može adaptirati Liber Reš po svojoj volji u skladu sa svojom prirodom i adekvatnim
korespodencijama u skladu i po ličnoj inspiraciji. Ni na šta ne treba postavljati ograničenja.

P:Šta je stvarno smisao četvorostrukog obožavanja sunca? Da li znaš i viši vid ovog obožavanja
(spomenutog u 'Magici bez suza')?

O: "Načinio sam tajna vrata na kući Raa, Tuma, Kefre i Ahathoore...$ očito je ovo jedno od značajnih
stavki na koje stihovi Knjige Zakona i upućuju. Sam Liber Reš je i kreiran da bi ispunio ovaj stih.
Stvarni smisao četvorostrukog obožavanja Sunca je tako - otvaranje ovih 'tajnih vrata' koja omogućavaju
magičaru da stupi na pod palate Sunca. A to Sunce je Heru Ra Ha, koji sjedinjuje Ra Hoor Khuita i Hoor
Paar Kraata.
No, da se vratimo i osnovnim stvarima: prvo treba izučiti šta Ra, Tum, Kefra i Ahathoor 'znače' i koje su
njihove osobine. Treba (ako ti je Volja!) razmišljati, kontemplirati i meditirati o tome - to je redovna
praksa - redovno pozdravljanje Sunca u njegova četiri položaja. Drugo - treba istrajati (ako ti je Volja da
to spoznaš) čak i kada se 'vidljivi' smisao izgubi i kada beznačajnost i 'tama' prekriju ovaj Rad.
Treće - ako se ne teži Suncu - kao središtu Drveta Života i kao mestu - prebivalištu Svetog Anđela Čuvara,
svaki rad tada može da zastrani u samo-zadovoljavanje koje ima ograničenje za cilj, a ne 'Lepotu Svetlosti
Sunca'.

30
SKAKAVAC 8

Moglo bi se reći da viši vid ovog obožavanja mogu predstavljati seksomagičke operacije (različiti
oblici) - jer simbol Sunca su sjedinjeni Tačka i Krug - koji su simboli za Falus i Kteis u sjedinjenju - koji su
Ruža i Krst. Na to nas, recimo, u ovome, naj očitije podučava ime Boga Kefre: K-Kteis + F-Falus + RA, oni
su sjedinjeni u Svetlosti Sunca - u LVX-u.
Mogao bih reći i da su 'tajna vrata' - Kapija Boga Sunca - kapija je BAB, Bog je AL, a Sunce je ON
- To je BABALON! 'Tajna vrata' su tako Kteis, dok je Sunce - Falus.
O ovo sam te već izložio detaljno kroz tekst 'Ceremonije ljubavi pod voljom' koji jasno objašnjava
Seksualnu Magiku telemita, pa ću sada ućutati.

ANUTTARA AMNAYA

O IMENU A.'.A.'.

Red 'Srebrne Zvezde' ima nekoliko različitih imena koja na svoj način objašnjavaju prirodu Reda.
Jedno od tih imena je 'Anuttara Amnaya', što znači 'Vrhovno postignuće', a to možemo tumačiti na sledeći
način. 'Anuttara' je Jedinstvo 'ravnopravnih' polova tj. muškarca i žene kroz Tantru. Oni su u ravnoteži
kao Yin i Yang. 'Amnaya' znači 'Veda' tj. 'primljeno', 'intuitivno', 'kanalisano' i neobesvećeno Znanje tj.
učenje Istine i Mudrosti, kao 'enohijansko IADNAMAD. Horusov Eon konačno uvodi u svet i međuljudske
odnose ovu ravnotežu polova insistirajući da i muškarci i žene ravnopravno i zajedno mogu ostvariti
Spoznaju Istinske Prirode, te da čak bez te ravnoteže polova kako spolja u svetu, tako i unutar u nama,
ne može doći do manifestovanja moći Duha. Svaki muškarac i svaka žena je zvezda, kaže Liber AL.
'Anuttara Amnaya' tako upućuje na formulu 2=0, a na drugi način na reč 'LA'. Može se reći da je ovo
jedno od mističnijih imena A.'.A.'. jer je mnogostruko višeslojno u smislu. U AnutarraYoga Tantri se
sjedinjuju Ljubavnici, 'Dva', 'dvoje' kao Lingam i Yoni, dok je Jedinstvo Ništa od Samotnika. Tako ime ima
značenje veze Unutarnjeg sa Vrhovnim Redom, što takođe i 'Srebrna Zvezda' od staze Gimel naznačuje.
Misterija Ruže i Krsta je primenjena u potpunosti. Neophodno je pojmiti to na svim nivoima, za sva tri
"Ranga" Velikog Reda Telemita, da bi se ostvario potpuni proces Inicijacije - Puna Svesnost o sebi i
Univerzumu - i o Božanstvenosti u svemu tome.
Takođe S.'.S.'. nije samo 'Silver Star' već i Sol-Sothis tj. Sunce-Sirius, kao što je i 'Star&Snake' i
'Spiritus Sanctus'. A.'.A.'. je takođe i 'Aster Argos' i 'Alta Astra' i 'Argentum Astrum' što sve upućuje na
vezu Sunca i sunčevog sistema sa 'Duhovnom' Zvezdom. Ta veza se budi, pročišćuje, posvećuje, jača i
ispunjava sa A.'.A.'. - 'Alchemia Arcanorum'.
'Anutara' sažimaju i ispunjavaju sve o R.'.C.'. dok je 'Amnaya' stanje A.'.A.'.. To su Ljubavnici i Samotnici -
Veliko Belo Bratstvo, koji se manifestuju kao Ljudi Zemlje dajući svetu sistem Inicijacije.
A.'.A.'. je i 'Anđeo i Ambis' što predstavlja dva osnovna zadatka i dve 'glavne' Inicijacije. Prva budi
svesnost o Solu, jedinstvenoj Istinskoj Prirodi Bića - Zvezdi u nama, a druga prevazilazi Sol i ostvaruje
'Khabs, Duhovnu Zvezdu.Spoznaja 'Anđela' tj. Znanje i Razgovor sa Svetim Anđelom Čuvarem' je vrhunac
postignuća Spoljašnjeg reda G.'.D.'. a začetak prosvetljenog Rada u R.'.C.'., dok je 'Ambis' i 'Anihilacija'
Ega i njegove odvojenosti od Božanskog Duha. Spolja postoji 'mnoštvo' čija je priroda dualnost. Postoji
Čovek i Bog. Unutar Adept je u bliskoj, 'ljubavnoj' vezi sa Anđelom, oni su 'dva' dok se 'preko Ambisa' to
dvojstvo uništava Sjedinjenjem gde kroz '1' oni postaju '0'. Ispunjenje ova dva zadatka je ostvarenje
'pune' Inicijacije, to jeste 'Vrhovno Postignuće'.

ALALALALALA=156 - BABALON

Šest 'A' je sjedinjeno sa pet 'L', što jeste spoj Makrokosmosa (0-Ništa) sa Mikrokosmosom (2-
Polovi) u čemu vidimo 2=0 i LA i AL, Ništa i Sve. U tome se polovi sjedinjuju u Ljubavi i ostvaruju
poništenje dualnosti - čime se otvara Razumevanje. U ovom nizu svako AL (Bog) se 'nadovezuje' sa LA
(Nije) kao tok Menifestacije i Poništenja, te na svoj način talasa Veliko More Binaha. Što je još jedno
tumačenje imena 'Anuttara Amnaya'.

'Prvosveštenica Srebrne Zvezde' spaja Keter i Tifaret na Drvetu Života. Njen sjaj je mesečev,
srebrn - jer je on 'odraz' Tajne Svetlosti zvezdane Krune za Solarnu Lepotu. Ona je 'kamila' koja hodi
bespućem 'Pustinje'. Večna i neuništiva veza Božanskog i Ljudskog koja 'garantuje' neporočnost Božanske
Mudrosti i Manifestacije LVXa u materiji.
'Argos' je svevideći, sveznajući, uvek budan, kao i Oko Hoor-a i Oko Šive. Argos je 'brod' kojim su plovili
Argonauti. Brod je 'sistem' Inicijacije A.'.A.'., to je 'telo' i 'Red' Inicijata koji su postigli Uspeh i
manifestovali ga na Zemlji.
31
SKAKAVAC 8

Dva slova A su u zbiru 2, što nam govori o manifestaciji u Mnoštvu, iza koga se 'krije' Nula. Takođe AA
možemo videti i kao 11, što je broj Magike i reči ABRAHADABRA. Dve reči u imenu su dvostrukost
ispoljavanja onog 'skrivenog' Vrhovnog.

Dali smo vam samo neka tumačenja Imena A.'.A.'. koja nisu sve što se moglo reći o tome pod
LVX-om. Uputite se slobodno u Misterije tog Imena. Ali kako god ga zvali znajmo da je to ime samo još
jedan simbol u kome su i analiza i sinteza Puta i Velikog Dela. O Onome u NOX-u ne možemo reći Ništa
jer to se ne-može-znati - to jeste 'Anuttara Amnaya' - Vrhovno Postignuće.

32
SKAKAVAC 8

MEMFIS I MIZRAIM - DREVNI I PRIMITIVNI OBRED


Frater Libero

I.

Većina Braće Masona nikada ne napreduje dalje od trećeg stepena Plave Jovanovske Lože. To i
nije problem budući da postoji opšte priznavanje da je stepen Majstora Masona najviši stepen u
Masoneriji.

Da, simboličnoj Masoneriji.

Praktično postoje tri grane viših stepenova koji su najzastupljeniji. To su tzv. Obred Jorka, Škotski
Obred (A.A.S.R.) i Drevni i Primitivni Obred Memfis-Mizraima. Uz njih tiho idu Škotski Ratifikovani Obred,
Švedski Obred, Francuski Ritual i Templarski-Škotski Ritual. Ostali Obredi, kojih je pravo mnoštvo su
donekle ili inkorporirani ili izuzetno slični navedenima, a uz to imaju veoma malo članova, te sami po sebi
ne čine regularne obedijencije i strukture.

Obred Jorka (postoje dve "grane" koje se razlikuju - engleska i američka) je hrišćanizovana linija
hramovničke Masonerije najzastupljenija u zemljama engleskog govornog područja. Škotski obred je skup
filozofskih i istorijskih stepenova - praktično je najbrojniji po članstvu - i najpristupačniji, pošto se je za
dobijanje 32 stepena (u Americi) neophodno odvojiti jedan vikend i 150 dolara (uz šta se dobijaju i
prsten 14° i knjiga o Obredu)! Gotovo da većina svetskih obedijencija i Velikih Loža radi po sistemu
Škotskog Obreda od 33 stepena. Obred Memfisa i Mizraima je po brojnosti manji, ali zato obiluje u
mnoštvu viših stepenova - čak 95 operativnih (i još par titularnih - upravnih). Ovaj Masonski Obred ili
Sistem je potpuno ezoteričan i hermetičan.

Svi obredi imaju neprikosnovenu osnovu u simbolična tri stepena Plave Lože (uz napomenu da se
kod kod Memfis-Mizraima plava loža ne razlikuje od Škotskog Obreda, a kod Mizraim-Memfisa se razlikuje
jer centar nije na Hiramovoj legendi već Ozirisovoj - tako da to i nije klasična plava loža), a sistemi viših
stepenova tzv. "crvene" Masonerije čine uzdizanje nad simboličnim znanjem Slobodnog Zidarstva. Kod
M&M postoji crvena, crna i bela "boja" u hijerarhiji stepenova.

II.

Drevni i Primitivni Obred Memfisa i Mizraima (skr. D.P.O.M.M. ili engl. A.P.R.M.M. ili samo M&M)
je sistem u kojem su sjedinjena dva toka zapadne inicijatske tradicije. Neki ga nazivaju dualističkim
Masonsko-Iluminističkim sistemom koji je inkorporirao različite forme obreda viših stepena.

Ime Obreda potiče od reči "Misraim" - Misir - Egipat i "Memfis" - grad koji je bio glavno kultno
središte u Egiptu, gde je kao vrhovno božanstvo bio obožavan Ptah - Veliki Neimar Svih Svetova.

Sam po sebi, koliko je komplikovan toliko je i u svom razvoju doveo do mešanja uticaja raznolikih
filozofija, "upijanja" znanja, te je najčešće nadgrađivan nad Škotskim Obredom - u nekim obedijencijama,
dok neke Velike Lože koje praktikuju "čist" Mizraim-Memfis Obred (Razlikuje se od Memfis-Mizraima)
imaju čak i prva tri stepena usaglašena sa Egipatskim simbolizmom. Tako je npr. prijem tj. rođenje
Masona u Slobodnozidarsko Bratstvo simbolizovano ritualom rođenja egipatskog Boga Horusa, drugi
stepen razrađuje simbolično znanje egipatske duhovne tradicije, dok Majstorski stepen opisuje smrt Boga
Ozirisa i njegovo uzdizanje iz groba. Nad tim, kao kod Škotskog obreda slede stepeni u kojima se traga za
ubicama Majstora Hirama Abifa i izvršavanje "osvete", u egipatskoj masoneriji opis sledi Borbu Horusa sa
mračnim Bogom Set-om i njegova osveta zbog Ozirisovog ubijanja - gde se Tajno ime Boga Ra spoznaje
u 14 stepenu, a potpuna Pobeda i Iluminacija u 18 stepenu. Dalji viši stepenovi slede putovanje duše kroz
"posmrtni" svet da bi, paralelno sa škotskim 33 stepenom, Duša ušla u "Obitavalište Bogova - Duant". 34
stepen M&M upućuje Inicijata - Iluminiranu Dušu o Duhovnim zakonima koji vladaju u vrhovnim sferama.
Nadalje se stiču ezoterična, hermetična i okultna znanja - raznih sistema i tradicija, ne samo egipatskog
porekla - što je dosta dalje napredovanje na stazi samospoznaje nego puko poznavanje i baratanje
simbolima.

III.
33
SKAKAVAC 8

Tvorac Obreda M&M je bio grof Aleksandar Kaljostro (1749-1796), rođen u Tunisu. Ne bi ga
trebalo mešati sa Đuzepeom Balzamom (1743-1795) palermitancem regrutovanim od strane Jezuita da se
predstavlja kao Kaljostro i da time baca ljagu na pravog grofa. Kaljostro je bio blizak prijatelj sa Velikim
Majstorom Reda Malteških Vitezova Manuelom Pintom de Fonsekom.

Aleksandra Kaljostra je inicirao u tajne Egipatske Masonerije "misteriozni" Majstor Altotas 1776.
godine (kada je osnovan i Red Iluminata). Još 1738 se mogu pronaći tragovi nastajanja Obreda
ispunjenog alhemijskim, okultnim i egipatskim referencama. U stvarnosti je postojala tajna veza između
Iluminata i Egipatske Masonerije koja je osnovana 1785 godine u istoj onoj godini kada je počela
represija usmerena prema Iluminatima. Kaljostro je inicirao i Napoleona Bonapartu u Egipatsku
Masoneriju i Masonske Rituale Memfisa i Mizraima, dok sama legenda Reda spominje da je tokom
Napoleonovih osvajanja Egipta došlo do susreta plemića-oficira koji su bili Masoni (preko U.V.L. Engleske)
sa izvesnim tajnim Redom koji je očuvao drevne egipatske Obrede (po svemu sudeći to su Druzi).
Francuski Masoni su tada spremno prihvatili Egipatski Obred budući da su hteli nezavisnost od tada
neprijateljski nastrojenih Engleza.

Priča seže još dalje u istoriju, dalje u legendu. Sam začetak egipatske masonerije se oslanja na
spajanje gnostičkih-hrišćanskih učenja ("Red Krsta") preko Sv.Marka sa učenjima egipatskih Serafičkih
sveštenika ("Red Ruže") koje je predstavljao Majstor Ormus. Na taj način su sjedinjena duhovna znanja
koja su tvorila srž prave Rozenkrojcerske tradicije.

Egipatska Masonerija se razvijala kroz Obred Memfisa i Obred Mizraima - koji su u prvo vreme bili
odvojeni sistemi.

Između 1801. i 1803. godine u Napulju (Italija) trojica braće Bedarid (Mišel, Marko i Josef) su
primila vrhovne moći od Reda Mizraima te su zatim razvili Obred Mizraima u Francuskoj. Proglasili su ga
službenim u Parizu 1814. Ritual se sastojao od 90 stepena, delom preuzetih iz Škotske masonerije, iz
Martinezizma Izabranih Koena i drugih masonskih struja (preuzeti su elementi iz Rituala Perfekcije od 25
stepena, tj. Kapitola Klermona, ne zaboravimo da je tek 1804 A.A.S.R. oformljen u Francuskoj, a 1805 u
Italiji). Četiri najviša stepena su nazvana Arkana Arkanorum (njihov alhemijski sadržaj je najveća Tajna
čuvana u svetilištima Obreda Mizraima) koje je Kaljostro primio od Viteza Luiđija Akvina, Brata Velikog
Majstora Napuljske Masonerije čime je preneo patent za te stepene Obredu Mizraima.

1815. u Montabanu (Francuska) matična loža Rituala Memfisa je osnovana sa Velikim Majstorom
Semjuelom Honisom kao poglavarom koga je 1816. nasledio Gabriel Matieu Markonis. 1838. Žan Etien
Marconis de Negre, Gabrielov sin, je preuzeo Ritual Memfisa. Ritual je za J.E.Markonisa de Negra bio
nastavak drevnih misterija praktikovanih u davnim vremenima u Indiji i Egiptu, a u sebi je sadržao
alhemijsku mitologiju, upotpunjenu Templarstvom. Ustav Rituala je govorio:"...Masonski Ritual Memfisa je
nastavak misterija davnina. Ritual je učio prve ljude da odaju poštovanje božanstvu..." Ritual Memfisa je
sezao do 92 i 95 stepena. 1841 Obred je uspavan, ali je ponovo probuđen 1848. Već 1850 praktikovan je
u Engleskoj gde su mnoge Lože izvodile rituale Memfisa na francuskom jeziku. Red se u Egiptu širio brzo
pod vođstvom Brata Salvatore Aventure Zole, koji je bio Veliki Hijerofant do početka vladavine kralja
Faruka. U Ameriku Markonis de Negr je Obred Memfisa doneo 1856.godine.

1881 italijanski general Đuzepe Garibaldi je ujedinio Rituale Memphisa i Mizraima čime je postao
veliki Sveštenik oba rituala (izgleda da je taj potez izveo samoinicijativno Frančesko Degli Odi, koji je uveo
Garibaldija i dodelio mu funkciju godinu dana pred njegovu smrt, sam Garibaldi je bio 33° u A.A.S.R.).
Nakon smrti Garibaldija 1882. Rituali su ušli u mračnije periode do 1890. kada su lože oba Obreda
ponovno uspavane. 1900 Italijan Ferdinando Frančesko je postao poglavar Memphis-Mizraima da bi ga
nasledio Englez Džon Jarker 1902. Jarker je u filozofskom smislu očuvanja znanja najviše doprineo
stabilizaciji Obreda prenoseći Inicijacije na uticajne i vredne Masone svog doba, u isto vreme publikujući
Masonske knjige. M&M Ritual je sezao do 97°.

1902. godine nemac Teodor Rojs je uspostavio Suvereno Svetilište Memfis-Mizraima u Nemačkoj i
1913. nakon smrti Jarkera je postao međunarodni poglavar Obreda. 1924 Rojs je otišao na Večni Istok i
nasleđivanje je ometeno osim u O.T.O. (Ordo Templi Orientis) neo-templarskom/pro-masonskom redu
kojeg je Rojs preuzeo kao vođa 1905 u Nemačkoj (što nije dugo potrajalo te je i taj Red izgubio

34
SKAKAVAC 8

kontinuitet M&M inicijacija). U stvarnosti O.T.O. je uključio Obred Memfis-Mizraima, ali u skraćenoj verziji
gde su samo najvažniji stepenovi korišteni - njihov smisao se tu izgubio. 1909.godine Teodor Rojs je
ovlastio slavnog martinistu Žerara Enkosa Papus-a da preuzme vođstvo nad M&M. Naslednici Papusa su
Šarl Detre, Žan Briko, Konstant Ševiljon, Šarl Anri Dupont i Robert Ambelen. 1939. Žan Brikod je otišao na
Večni Istok, naslijedio ga je Ševiljon. 1944 Ševiljona su ubili francuski kolaboracionisti nacional socijalista.
Njega je nasledio Dupont, koga je 1960 nasledio Robert Ambelen. Ambelena Žerar Klopel, a njega Šeikna
Sila. Nakon toga se Klopel vraća na mesto Velikog Hijerofanta Reda i oformljuje svoju novu Obedijenciju
postavljajući kao V.H.-a Žana le Bensolda. U samo vreme dok je Klopel bio V.H. jedna grupa se odvaja sa
Vielidentom na čelu, koga nasleđuje Klod Tripet, a zatim Alan Dumejn. Od glavne grane na čelu sa Silom,
odvaja se grupa M&M Sinarhije koju vodi Gi Renaudin.

14.11.1973 italijan Frančesko Bruneli je imenovan od strane Ambelena za naslednika Obreda u


Italiji (pre toga je bio u Misraim-Memfisu, pa je izveo šizmu i prešao kod Ambelena, sa kojim je napravljen
M&M u sklopu Velikog Orijenta Italije). 22.11.1973 Bruneli ("Nebo") Veliki Majstor Drevnog Martinističkog
i Tradicionalnog (a pre toga je bio u Martinističkom redu koji je bio uz Misraim-Memfis) Reda Drevnog i
Primitivnog Rituala Memphis-Mizraima je primljen sa svim počastima u Veliki Orijent Italije u Palacu
Đustiniani.

Tokom vremena Drevni i Primitivni Obred se širio na razne strane te je poprimao druge oblike
upijajući sisteme i duhovne tradicije Masona koji su primali Inicijacije. Zanimljive osobenosti nose Franko-
Haitski ogranci koji su u Obred M&M uključili rituale Vudu religije. U nekim ograncima Obred je praktično
izgubio svoj "ritualizam" toliko karakterističan za Masoneriju, te su neki prenosili stepenove kao lekcije
znanja, a neki su razrađivani ezoteričnim uticajima evoluirajući u prave magičke duhovne sisteme. Ove
ogranke predvode Majkl Bertio, Frenk Ripel, Gabriel Luis Rohas i drugi. Ne sme se zaobići ni činjenica da
je jedan od ogranaka vodio i Rudolf Štajner čiji se sistem Misraim-Deinst duboko poštuje. Posebna struja
M&M se prenosila i preko M.E.Alegrija i Brunelija te u današnje vreme postoji nezavisno Jadransko Veliko
Svetilište na čijem čelu je Veliki Hijerofant Sebastiano Karaćolo. Američki ogranak predvodi Suvereni Veliki
Majstor Ronald Kapelo, a francuski, Internacionalni Predsednik Suverenih Svetilišta Žorž Klod Viledan.

Duboka veza sa Egipatskim i Rozenkrojcerskim korenima nikada nije nestala.

IV.

Obred M&M je u potpunosti u skladu sa Osnovnim Načelima Slobodnog Zidarstva, kako su ona
definisana u Ustavu Velike Simboličke Lože. Obred M&M nije zamena, niti "konkurencija" Škotskom i Jork
Obredu i potpuno je nezavisna i suverena grana viših stepenova Masonerije.

Masonerija Drevnog i Primitivnog Obreda Memfisa i Mizraima je humanitarna, filozofska,


inicijatska i duhovna institucija koja u osnovi ima za verovanje u Vrhovnu Moć koja se naziva i priziva pod
imenom Veliki Neimar Svih Svetova ili Veliki Arhitekta Univerzuma. Ne postavlja se granica slobodi u
potrazi za Istinom i garantuje slobodu svima koji krenu tim Putem. Ona ima za cilj moralno i duhovno
usavršavanje čovečanstva te u tom cilju propagira filantropiju kroz korišćenje simboličnih i ezoteričnih
formi koje se mogu razotkriti inicijacijom. Obred M&M ima za cilj da primenom Kraljevske Umetnosti
načini suverene Majstore slobodne i nezavisne, koje ne ometaju predrasude i tiranija, strasti i neznanje. U
potpunosti se poštuje individualnost i mišljenje drugih. Obred je protiv sektašenja i prenosi Masonima
osećaj harmonije i zajedništva. Obred nalaže poštovanje zakona države u kojoj se živi, kao i odanost
porodici i zajednici - to su osnove nad kojima se uzdiže Duhovnost Obreda Memfisa i Mizraima. Aspiranti
su potpuno posvećeni ispoljavanju ličnih kvaliteta u profanom životu, tih kvaliteta koji izviru iz suštinske
prirode koja se čisti osnovnim slobodnozidarskim učenjem i radom, a nadgrađuje se unutarnjom
inicijacijom i iluminacijom kroz napredovanje Putem stepenova Memfisa i Mizraima.

Osnova Obreda su tri stepena Plave Lože kroz koje se ukotvljuje i stabilizuje svo stečeno duhovno
iskustvo viših stepenova. Plava Loža je neraskidiva i neodvojiva veza višeg i nižeg - Duhovnog i profanog.

Majstori Masoni koji su regularno primili prva tri simbolička stepena u okrilju Velike Lože (i čiji su
punopravni članovi) ne mogu da se interesuju za ulazak u više stepenove Obreda Memfisa i Mizraima -
ulaz u više stepenove se ostvaruje po pozivu, a sam odabir i prihvatanje se vrši nakon sagledavanja
interesovanja aspiranta za dalje usavršavanje, ne samo spram filozofije i istorije, već i za hermetička,

35
SKAKAVAC 8

ezoterička i okultna znanja. Viši stepenovi M&M su potpuno kabalistički, gnostički i alhemijski orijentisani.
Stepenovi M&M se ne dodeljuju kao počasni ili kao nagrade, te nije moguće napredovati bez stvarnog
praktičnog ritualnog i meditativnog rada. Diplome Obreda su Magijski Talismani Duhovne moći. Obred
M&M se prožima sa drugim ezoteričnim Redovima i Bratstvima.

Ezoterično čini Misao, Egzoterično čini strukturu. Egzoterično može biti naučeno, prenešeno ili
dato, Ezoteričnom se ne može podučiti, ne može se dati ili preneti, "ono dolazi odgore".

Svetlost dolazi od gore.

V.

Memfis-Mizraim je generalno podeljen u devet celina:

Plava-simbolička Loža 1°-3°


Koledž 4°-14°
Odeljak R.i K. 15°-18°
Senat 19°-29°
Areopagus 30°-33°
Konzistorijum 34°-75°
Vrhovni savet 76°-90°
Veliki tribunal 91°-95°
Poglavari 96° i 97°

U principu, drugačije se može podeliti na:

Simbolički stepenovi: - 1°-3°


Filozofski stepenovi: - 4°-33°
Ezoterički stepenovi: - 34°-90°
Hermetički - 34°-43°
Okultni - 44°-75°
Ezoterični - 76°-86°
Alhemijski - 87°-90°
Vrhovni stepenovi: - 91°-97°

Radionice viših stepenova u okviru obedijencija koje praktikuju Drevni i Primitivni Obred Memfisa i
Mizraima se nazivaju Suvernim Svetilištima, a na vrhu hijerarhije nalazi se Veliki Hijerofant 97°.

Bitne inicijacije koje se ritualno obavljaju u Suverenim Svetilištima su 18°, 28°, 30°, 33°, 43°,
66°, (eventualno 87°-90°), 91°, 95° (Stepen Velikog Konzervatora - do ovog stepena su radni-operativni
rituali), 96° i 97° (čine upravne stepenove). 97° je Veliki Hijerofant, 96° čine Nacionalni Poglavari i
članovi S.S. za ceo Svet, dok 95° ima više članova poput 32° u A.A.S.R.

Osnovni Simbol Drevnog i Primitivnog Obreda Memfisa i Mizraima je poznati splet Uglomera i
Šestara kojima je dodat lenjir sa 24 podeoka.

Obred nije priznat u okviru svih regularnih obedijencija u svetu (pogotovo ne u regularnim
engleskim obedijencijama). Postoji u SAD, Kanadi, Brazilu, Čileu, Španiji, Francuskoj, Švajcarskoj,
Urugvaju, Italiji, Grčkoj, Engleskoj, Nemačkoj, Rumuniji, itd.

U Francuskoj je priznat i inkorporiran u Veliki Orijent Francuske (kao prerađeni Ritual koji sada
ima 33 stepena i zove se Veliki Egipatski Red) i Veliku Ložu Sjedinjenih Obreda.

36
SKAKAVAC 8

LIBER TRIALH
Experiment Astralnog Istraživanja
Alhemijskih Principa

Fr.'.S.A.A.D.
Sol in Leo , Anno C

Čini šta ti hoćeš će biti sav Zakon .

Uvod :

Prikaz ovde dat je Experiment Priziva i Astralnog Istraživanja Alhemijskih Principa (Sumpor , So i
Živa) , onako kako ga je izveo Fr:.S.A.A.D. , godine Anno C , sa prolaskom Našeg Oca Sunca , kroz svoju
sopstvenu kuću Lava , Gospodara Theriona 666 na kome jaše Naša predivna Gospa Babalon 156 .

Opravdanje :

Teoretski se čini da su Alhemijski Principi vrlo slični , ako ne i istovetni , korespodentnim


Elementima . Praktično će se pokazati drugačije . Tako , Alhemijski Principi se ispoljavaju kao Kvaliteti
Dejstva (Kardinalni , Kerubički i Promenljivi ; tj Vitezovi , Prinčevi i Princeze , i Kraljice) , umesto kao
Stanja Materije (Vatra , Vazduh i Zemlja , i Voda ; tj kao Štapovi , Mačevi i Diskovi , i Pehari) . Dalje :
upravo kombinacijom ova 3 Kvaliteta Energije (Delovanja) i 4 Stanja Materije (Supstancije) , i nastaju 12
Zodijačkih Kategorija odnosno Znakova .

Napomene na dati Experiment :

1. Opšte Teranje MTRP :

Svakom dnevnom experimentu (MPRP , Astralna Projekcija i MTRP pojedinog Alhemijskog


Principa) , prethodio je i sledio mu je opšti MTRP , radi opšteg teranja , čišćenja , uravnoteženja i zaštite
Kruga . Pošto se to podrazumeva , ovde nije ni prikazano .

2. Magičko Oružje :

U svakom MTRP-u , kao Magičko Oružje , korišćen je Bodež sa njegovim opštim svojstvom
Teranja , dok je u MPRP-u korišćen Štap sa njegovim opštim svojstvom Priziva.

3. Ritual Priziva :

Za Priziv svakog pojedinog Alhemijskog Principa korišćen je MPRP odgovarajućeg korespodentnog


Elementa (Sumpor-Vatra , So-Voda , Živa-Vazduh) , u boji Aciluta (Kraljeva skala boja) odgovarajućeg
Elementa (sa izvesnim intuitivnim izmenama , kasnije objašnjenim i opravdanim , radi prilagođenja razlika
svojstava korespodentnog Elementa , Alhemijskom Principu) , sa Sigilom Alhemijskog Principa u toj istoj
boji . Jedna sumnja je postajala kod korespodencije Alhemijskog Principa Soli , sa , ne samo Vodom , već
i Zemljom . Radi smanjenja komplikacije samog Priziva korišćen je Priziv samo u Sferi Vode , što se
kasnije u samom experimentu i viziji , potvrdilo kao sasvim validan izbor .

4. Korišćene Boje :

U experimentu Sumpora , korišćena je upravo odgovarajuća boja Kraljeve skale za Vatru :


plameno-narandžasta , pa se tek kao odziv na uspešan priziv , pojavila i ljubičasta komponenta (vidi
experiment) . U experimentu Soli , umesto tamno-plave boje za Vodu , korišćena je "tamno plava gotovo
ljubičasta noćna boja" , prema izvesnom intuitivnom iznutra-usmerenom nahođenju . U experimentu Žive
, umesto svetlo-bledo-žute boje za Vazduh , korišćena je "plavo-zeleno-srebrnkasta boja" , takođe prema
intuitivnom nahođenju , radi (individualnog) usklađenja razmimoilaženja između Sfera Elementa Vazduha
i Principa Žive . Kasnije , u toku samog experimenta , ove izmene su se pokazale opravdanim (uspehom
37
SKAKAVAC 8

priziva) i neometajućim (adekvatnim odzivom vizije i prizvanih bića) . Osnovni razlog ovog dodatnog
"štelovanja" boja korišćenih u Ritualu Priziva je (bar u slučaju autora) očevidna dodatna Korespodencija
Žive sa Merkurom ... , Soli sa Saturnom ... , Sumpora sa Marsom ... , itd . Mnogo čega bi se tu još moglo
reći , no neka experiment i njegovi zapisi govore za sebe .

5. Zapis Vizije :

Vizija je zapisivana po instancama susretih bića . Svako susreto biće predstavlja ili može
predstavljati , izvesnu Fazu (Stepen ili Rang) dejstva određenog Alhemijskog Principa koju treba ,
1.proučiti , i zatim 2.njome ovladati . Radi bržeg i kvalitetnijeg pregleda Vizije , zapis je ostavljen u
(maltene) nedirnutom obliku , zajedno sa Kabalističkom Metodom (Gematrija i ostalo) korišćenom od
strane autora ovog istraživanja u vreme samog zapisa .

Experiment Astralnog Istraživanja Alhemijskih Principa - Fr.'.S.A.A.D. :

1. Sumpor
2. So
3. Živa

1.Sumpor

23.7.2004.e.v.

MPRP (Vatre) Sumpora , 13h57-15h06


[Štap Vatre , Ulje Cimeta]
Korišćen je Prizivni Pentagram Vatre , sa sigilom Sumpora , u boji plameno-oranž . Reč (Božansko Ime) je
ALHIM .
Mislim da mi je najteže bilo prizvati na Jugu (S) .
Zatim sam u Siddhasani uradio mentalno (ka S) MPRP Sumpora : Izgleda da su mi na S i N (to je ista osa)
Pentagrami imali tendenciju "grčenja" tj sužavanja . S mukom sam im održao veličinu , ali Ulivanje
Božanskog Imena ih je ojačalo . Ulivanjem je mentalni prostor , pored oranž-crvene dobijao i ljubičastu
boju !!!
Okrenut ka S prošao sam kroz crveno-narandžasta vrata sa sigilom Sumpora . Uspeo sam proći iz 2. puta
.

AP Sumpor , 14h17-15h05 .
1. Prvo sam dugo čekao i boje su se plameno talasale . S vibracijom ALHIM javljala se ljubičasta
komponenta koja je čini mi se umirivala vatru (!?) gospodarivši njom .
Pojavio se plameni Crno-Plameni konj , Moćan i Goreći , ali je sa vibracijom ALHIM nestao .
(da, prvo sam ga Heksagramom pretvorio u crnca u odeći Pustinjaka)
2. Zatim se pojavila zmija , Bela , Plamena Kobra ogromne glave , pa je i ona nestala zbog neuspešnog
Heksagrama ili Pentagrama ? [test]
Zatim se pojavila ponovo (da li ista ?) nešto veća i stabilnija u sebi .
Čuo sam imena : RADŽAS...APIS...APAS . [APAS=142] Zadnje je potvrđeno .
Vrsta bića Hiromon , što znači "Sveti Ratnik" .
U antropomorfnom obliku , bio je to svetao muškarac , oklopljen u platinasti oklop i kaiševe , sa nekakvim
oružjem , mislim kopljem . Crvenkasto , plave kose . Na oklopu na grudima je stajao Sigil Sumpora .
Rekao je da je ovo sfera Sumpora .
Tražio sam inicijaciju sfere i poveo me je ka Jugu . Dok me je vodio , zatutnjio je ogromni Crni Bik s naše
leve strane i promašio nas je .
"Savladaj Crnog Bika !" .
Bacio sam se na njega (na bika) i pomoću Biča i snage ruku oborio ga uvrćući vrat na zemlju .
Ratnik mi je dao da pijem krv njegovog (bikovog) srca i time me impregnirao nečim životnim .
Na dalji put me je poslao i pojavio se Beloglavi Orao , smeđi , koji me je u kandžama poneo u daljinu i
visinu , preko zelenih planina i goleti . Primetio sam kako me nosi ka vulkanskom grotlu i baš kada sam
pomislio da sigurno tamo me nosi , rekao je da "Ne , ne idemo u vulkan " . Nastavili smo ka jednoj
zelenoj goleti vrha visoravni i videh gomilu satira .

38
SKAKAVAC 8

3. Jedan satir je prišao . Imao je frulu , divokozje noge , a i sam je bio tamnoput (ne previše) i dlakav , sa
rogovima . Učinilo mi se da se zove Panika , ali sam ispravio se sa PANIKO! [Pan-iko=bilo ko]
[PANIKO=231] .
Njegova funkcija je ? "da mamim i da vodim" i "Ljudi slede zov iz daljine . Ljudi slede ritam u daljini ,
naglo smenjujući i brz" .
Tražio sam da me nauči da to mogu i ja . Dao mi je Panovu frulu i zasvirao sam izvanrednu , primamljivu
planinsku pesmu smenjujućih ritmova visine i nizine . Rekao je da smo na sferi Cara [IV=Tz=90=Aries] .
Tražio sam da vidim Cara ; "Svirao si iz moje frule , samo ti fali hrabrost . Vidi : Nisi ti taj koji priziva i
svira ." Učinilo mi se da hoće da kaže da pustim prizvano kroza se . [Vidi formulu 231 : (2- > 31) !] .
4. Odveo me je do Cara , vrlo slično Adutu IV , Car je sedeo u stavu Sumpora i pored njega Jagnje .
Ime : ATANATOS ! TANATOS ! [ATANATOS=201,TANATOS=200]
Zašto dva imena ? "Ubijam i Umirem !" [Hteo je da objasni 2-smerni princip življenja i svakodnevnog
umiranja iz Liber AL-a]
Tražio sam tajnu Sumpora . "Pobedi ! Prevaziđi !" [zapazi PP=Mars Mars] [Pob...=Mars Jarac Merkur... i
Pre...=Mars Sunce Vodolija... . Očigledno da mi je dao tačnu formulu procesa kroz slova , na srpskom
jeziku] Takođe mi je objasnio sigil Sumpora sa "Vatra nad Zemljom" .
Daj mi razliku Sumpora i Vatre ? "Vatra je Element , Supstanca , stanje materije" "Sumpor je
proces sagorevanja . Princeza Štapova , Vrsta tj osobina kretanja"
Razlika Sumpora od Radžas gune ? "Radžas je stanje , znači Strast ." "Sumpor je oblik . Osobina , vrsta
kretanja . "
Razlika Sumpora od Bič-a ? "Bič je instrument za Gonjenje roba , svog nižeg dela bića ka višoj sferi . To
je Gonjenje na Rad . Bič je Sumpor . On podstiče na akciju , a akcija je Sumpor . "
Koja je vrsta bića ? "Ja sam Heruvim" .
Kako Heruvim kada su Heruvimi : Bik Lav Vodolija Orao ? "Ovan je mešavina Lava i Bika , dakle
Vatre i Zemlje , tj Trougla i Krsta -> Sigil Sumpora [Ovo je tako , mističko tajno značenje da je
neverovatno istinito .] Takođe je i sigil Sumpora , sigil Vatrene Piramide [dakle opet Trougao i
Krst] Sigil Khabsa tj Pentagram (bez Voda-Vazduh linije) ."
Rekao je : "Čitaj Liber Legis (II ili III ?)" "Imenujem te (prvo me je inicirao plamenom) Vitezom
Plamena i Ognja ! Ustani BARTzELEUS-e " , bio sam na kolenu i on je 3 puta prebacio mač preko moje
glave [BARTzELEUS=BARTzELE(333)+US(66)=399]
5. Tražio sam da me povede do Gospodara Sfere . Poveo me je . Na konjima smo jahali dolinom u kotlinu
i grad . Belo-sivkasti grad (liči na Grčku ili sl) .
Kako se zove Grad ? BETALHEIM [tj BET-ALHIM=Kuća Boga Vatre , Kuća Elohima] Hram Boga je
ogroman i beo . Stubovi su 2 konja bela , na zadnjim nogama i plamena , a sam Hram je Bela Vajana
Vatra .
Sveštenici pozdravljaju mene "Viteza Plamena i Ognja , BARTzELEUS-a"
U dnu hrama (na Jugu ?) ogroman plamen tj Bog Vatre .
Ime mu je "Oganj Hada" ili VARTAL [VARTAL=207(AVR)+31(AL)=238] [Svetlost Boga...? AVRIAL ?] "Ja
sam ALHIM" .
Video sam samo ogroman Plamen i Mrak u Plamenu . Nije plamen već Vatra i Oganj .
Tražio sam da me inicira u najveću misteriju ove sfere .
Tražio je Hrabrost (svi su do sada stalno pominjali hrabrost i da mi fali hrabrost . Možda u fizičkom svetu
ali ovde ne .) da stupim u Plamen . Ušao sam i seo u Siddhasanu . Vatra me je preplavila . Osetio sam
dizanje Prane na koži fizičkog tela kao u trenucima "Svetog Besa" a zatim me je Vatra potpuno pročistila i
sagorela , dalje gorevši kroz mene . Odjednom je nastupio mir , osećaj suvoće i završenog izgorevanja .
"Ustani Prinče Sunca jer tvoje ime je uistinu 66" "Budi tih u Smrti , budi tih u Strasti" (mislio je u
Smrti i u Životu , stabilan , sa aluzijom na 66 ali nije iskazivalo tačnu misao)
"Živi ! Ovo je tajna Staze Geburah-Hokmah(!?) i to je Khabs(sigil)" [Upravo tako : sa Marsa na
ThERION-HAOS] .
Završio MPRP fizički .

MTRP Sumpora , 15h59-16h04


[Bodež]
Lako i uspešno . (možda ne potpuno ali ok)

2.So

24.7.2004.e.v.

39
SKAKAVAC 8

MPRP (Vode) Soli , 14h30-16h00


[Štap]
Koristio Prizivni Pentagram Vode , sa sigilom Soli , i Reč AL . Tamno plava gotovo ljubičasto noćna boja .
Nedovoljno dobro prizvano . Ponovio mentalno MPRP Soli , 14h40-14h53 , u Siddhasani okrenut ka W :
mnogo bolje , prisustvo određene energije (tipa energije) koji nije baš kao Voda ali liči .

AP So , 14h55-16h00 .
Prošao kroz velika Tamno-Plava vrata sa sigilom Soli i ustalio se tamo znakom Tišine . 10-ak minuta se
ništa nije dogodilo do šetanja boja i ljuljanja poludivljih talasa svesti u oblicima ameba i sl , video sam i
nekog patuljka (kao iz Snežane , sa crvenom kapicom) ali sve je to uskoro iščezlo .
1. Prvo sam ugledao (tj formulisao) odgovarajući ambijent : slana pustinja u tamnoj (plavo-ljubičastoj)
noći , mir , tišina .
Javlja se sa desne strane ASIN [ASIN=121] , sveštenik sfere Vode (upoznat iz ranijeg priziva Vode) .
Ovde sam osećao jaku mentalnu nemoć i mrtvilo [verovatno u skladu sa prizvanim] . Poveo me je na
svoju inicijativu do svog kralja . [izgleda da je uočio moju nemoć da sam prizovem , dozovem biće sfere
Soli pa se uobličio prijateljski u ovaj ambijent]
2. Grad u pustinji liči na tursku Palatu gotovo od Zlata i peska ali nije baš sjajno kako bih očekivao . (nije
blistavo hr.)
U prestolu sedi kralj , Sultan , veliki i debeli , jedva sedi u svojoj stolici , kao da mu se salo preliva van .
"Misterija Soli je Skladištenje , pobeda nad vremenom i strpljenje ."
Ime mu je SION , kralj robova . (prvo sam čuo ZION ali to nije imalo smisla (ili jeste) pa se malo
ispravio)[SION=190 , ZION=137] .
Kaže da je Kralj i da nije od "vrste bića" , kako sam ga pitao .
Skrenuo mi je pažnju da sigil Soli je sličan (grčkom slovu) Teta (krug i talas u njemu)(ali u zaustavljenom
kretanju i zaustavljenom rastapanju ili mešanju) . Takođe : krug je oblik i monada supstance a crtica je
deoba i odumiranje , smrt . [primetio sam i da je znak sigila Soli savršeno suprotan znaku sigila Riba
, ovo je dublja tajna]
Daje mi da pijem So u kristalnoj čaši (čaša oblika troula i postolje oblika kruga , poput razvučenog "!") ,
polu tečnu So , da stvorim čvrstinu u sebi . [kao euharistija koja implementira određeno svojstvo] .
Osećam fizički efekat .
Tražio sam da me vodi dalje . Poveo me je spiralnim stepeništem u podzemlje zemlje udesno , dugo dole
.
3. Veliki Crni Pauk , dlakav , kao tarantula .
Hexagram : pretvara se u vitku devojku (blede kože) , duge crne kose . Prozirne , čipkasto-paučinaste
haljine od Svile .
Automatski sam osetio ogroman intenzitet buđenja kundalinija , veoma snažno .
Ime joj je ALEA[ALEA=37=VAL] ili ALEUS[ALEUS=102].
Kaže da je Princeza Pehara , ali mi se u glavi stvorio lik ženskog Princa Pehara (tj Škorpije) , da je
ona "čarobnica prokletog" . Prokletstvo definiše kao prolongirano i istrajno truljenje , krajnju
deobu i umrtvljenje .
"Priđi" . Podigla je noge kao pauk , ponudila mi Kteis .
Klingue . Osetio sam ukus slankastog praha u tečnosti , primamljivog i opčinjavajućeg . Buđenje kundalini
. Nastavio , uvučen u nju glavom i bio potpuno "progutan" od njene vagine .
"Formula Smrti je NRN"[NRN=300=Šin] . Kasnije je ponovila NVN[NVN=106] .
Kada me je ispljunula iz usta , izbljuvala (?) dala mi je znak Auromot a zatim spustila Trougao do
Muladare .
/(ovde sam izašao iz Siddhasane zbog bolova i nastavio da budem u proizvoljnim pozama
do kraja AP-a što je zasigurno remetilo koncentraciju na astral , a više me budilo u fizičko)
4. Tražio sam i povela me je dalje . Isplela je dugačku paučinastu mrežu po kojoj sam se peo uz cevasti
prostor u daljinu .
Ogromni Crni Pauk , još veći i dlakaviji i čuo sam smeh , prijatan , muževan ... ah da , prvo je to bila
muva u centru mreže , a zatim se pojavio Pauk i zatim se čuo smeh .
Kako se antropomorfirao , nije se ni morao predstaviti ali sam ipak insistirao na proveri : Samael ,
Arhanđeo Smrti . SMAL [SMAL=131] , poput princa vitkog gospodina i bledog , obučenog u crno ali
prilično skrivenog od mog pogleda , sem prisustva Moći i stabilnosti .
Funkcija ? "Narušavam ravnotežu (i granicu) Vage" .

40
SKAKAVAC 8

Tražio sam da me inicira u svoje misterije ove sfere . "Znak ti nije dobar ." (pokazao mi je drugi) . Dam
Auromot , zatim spojim dlanove kao da sam (horizontalno) polomio Trougao na 2*1/2 . Prsti
upereni napred . Zatim ih razdvojim (šake) kao da držim prah slomljene Vode (Trougla) u rukama ,
zatim prospem prah na zemlju i nogom pređem u liniji preko njega . "U prahu možeš ispisati i ime onoga
ko želiš da umre i nogom ga obrisati i usmrtiti" . Rekoh da : Ne sada , čuvam privilegiju .
"Mudar si jer svaki prah je tvoj prah !"
Sigil Soli ? "Tajna je u sledećem : izolovana sredina se samo-obrušava (samo-umire , samo-proždire) i
u njenom nestajanju je stabilnost svega ostalog ."
S obzirom da sam radio kroz priziv Vode tj AL , pitao sam za ispravnost ? "Nije neophodno prizvati i
Zemlju ADNI i Vodu AL ali bi vizija bila zasigurno jača . Princezu Pehara (Zemlja Vazduha) si već sreo ."
Razlika Soli i Tamas ? "Tamas su uslovi odumiranja i uslovi smrti . So je Smrt Sama , proces
pasivnosti ."
Razlika Soli i Vode ? "Voda je Aktivni element u svom dejstvu na Zemlju , dok je So proces
stabilizacije životnog toka kroz pasivnu reakciju ."
Lanac ? "Simboliše Ograničenje uma na Zakone Uma . Sprečiti um da luta van svojih mogućnosti . A
preciznije , van jedne jedine mogućnosti . "
Odnos Lanca i Soli ? "Lanac simboliše niz faza smrti dok je život Jedan Lanac . Smrt ima mnogo karika .
U tome je i misterija Soli ."
Suoči me s vrhovnim Božanstvom sfere . Morao mi je Kosom odseći glavu .
5. Mrak , javlja se Velika Glava (Lice) poznatog lika HellRaiser Pinhead : glava sa bodljama svuda po sebi ,
bled lik . Crne "beonjače" .
"Ja sam Bezimeni" . Trebalo mu je vremena da mi reč formuliše u formulu :
"ANOUMENON"[ANOUMENON=342](ili ANUMENON[ANUMENON=272]) .
"Ja sam Anđeo Čuvar Praznine ."
Kako je govorio , kroz njegova usta sam mogao spaziti niz usta u ustima i zapazih : "Usta u
Ustima " [PP=Mars Mars] .
Reče on : "Ja sam obod praznine , i ja sam početak ispunjenosti . Ja sam proces oduzimanja forme ."
Definisao je svoj plan kao Saturn (Binah) a Stazu kao Hesed-Binah .[Ovo je jako važno : proučavajući
Radžas i Tamas tj Sumpor i So , došao sam na identifikaciju njih sa 2 izgubljene Staze 3-4 i 2-5 !]
6.Skočivši u njegova usta obreo sam se na kraju "procesa gutanja" u Praznini , u Materici Boginje Majke .
(kako sam pretpostavljao : Babalon ali...)
Reče : "Ja sam Boginja Manja , unutrašnjost svih unutrašnjosti ."
Ime ABALON[ABALON=154](čita se Avalon) .
Zašto nema B ? "Zato što nije Kuća kao skrovište tajno , već Izvor odakle dolazi sva moja milost " .
Daj mi tu milost . Pojavio se tok Crne energije i svesti iz Muladare .
"Ti si Moj Sin ALON , Princ Noći" . Osetio sam Ljubav u srcu . [ALON=151 , moguće da nisam čuo
dobro : ALONE=156 ]
Zahvalio se ... završio MPRP Soli , 16h00 .

MTRP Soli , 17h00-17h05


[Bodež]
Možda je moglo (ma da) i trebalo je bolje ali ok .

3.Živa

27.7.2004.e.v.

MPRP (Vazduha) Žive , 15h30-17h20


[Štap]
Koristio Prizivni Pentagram Vazduha , sa sigilom Žive , i Božansko Ime IHVH . Boja je bila plavo-zeleno-
srebrnkasta .
1 krug priziva i ne baš slavan ali uravnoteženo , i moram reći da osećam prisustvo one energije koju bih i
nazvao Živa .
Sada mentalno MPRP Žive , 15h42-15h51 , u Siddhasani ka E . Namučio sam se da probudim KK ali uspeo
na kraju . Uradio 2 kruga priziva , a Pentagrami su se gotovo sami crtali , ja sam samo potezao prvu
liniju.

AP Živa , 15h32-17h19

41
SKAKAVAC 8

15-20 min sam doživeo dosta neuspeha . Voda Merkurovska je talasala pred očima penjući se ka gore
skoro kao da isparava u talasima .
Pojavila se Velika vodena zmija srebrno plava . Pa nestala .
Zatim neka žaba ogromnog stomaka prešla u oblik starice ali , ona se raspala sa proverom Pentagramom.
Zatim
1.Pojavila se bela persijska maca doskakutala putanjom slova L [L=30=Vaga=Pravda,Uravnoteženje]
prešla u oblik devojke koja podseća na Princezu Pehara (!? Voda ?)
"Ovde je Ravnoteža u talasanju . "
Ime je Samela , SMALA[SMALA=132=2*66=MANAM !!!] što znači "trovačica" (!?) tj "Puterifikacija
Svetlošću" .
" Moraš se zatrovati Vrlinom , moraš se oploditi svetlom ." [upravo to mi je i falilo , istinska vrlina a
ne spoljna]
Učini to ! dok me je obasipala svetlošću i kao da me je i time čistila unutra , došla mi je na um reč
VITRIOL ; svetlost je bila u meni .
"Nauči da želiš da budeš čist i vroo(od vrlina) ."
Ona je elemental (Voda ?) , Princeza Pehara .
Kako to da si Voda kada sam radio priziv Vazduha IHVH ? "Koristio si boje Merkura , Hoda , Vode
[koristio sam u prizivu nešto kao boju DAATa : plavo-zeleno- srebrnu umesto žute za IHVH , ali to
sam namerno uzeo misleći da ovo bolje korespondira sa Živom] a Voda i Vazduh su prožeti međusobnim
mešanjem , ravnotežom . Nalaziš se na granici Žive" .
Vodi me dalje ! uhvatila me je i putovali smo leteći stazama svetla kroz tamu , mnogo puteva i staza
vijugavih .
2.Trebalo mi je opet vremena da uspostavim kontakt sa narednim čuvarom (kasnije ću objasniti zašto) .
Nekakav Dim ili Biljka izrasta iz Hladne Vode ili to Hladna Vatra gori .
Hexagram : čovek ali čudne supstance : kao da se pri kretanju slije u padu na zemlju , zalepi pa ustane i
tako u nekim presecima vremena i kretanja i prostora (ali ne narušen u sebi)
"Ja sam podizač"
Ime : OLIAM [OLIAM=151,bio je još neko u ovoj seriji priziva 151... ] (ili OLILAM [OLILAM=181] ).
Nisam ga mogao ugledati mirno i s besom sam rekao pokaži se ! i tada sam shvatio da sam nestrpljiv i u
skladu s tim nisam mogao da ga vidim jer je on miran .
"Nestrpljiv si" , reče .
/(Prekid : zahtev iz fizičkog svemira da otključam vrata ne bi li V. Otac ili Brat Y. [=80=P=Mars ,
danas je dan Utorak tj Mars , morao sam trpeti ovaj uticaj kada radim priziv Žive na dan Marsa . treba
pažljivije birati] uzeli policu iz sobe . odradili i tako .)
Kako da se umirim ? Pružio mi je bodež da zarežem srce i pustim krv . Umirilo me je .
"Mi smo sada na unutrašnjoj granici . Živa ima 3 aspekta i 4 : Sigil Žive : v , + , o , Mesec . Ovo je
Krst , zemlja . Utvrdi se u stabilnosti . Voda narušava stabilnost Materije . Živa je spoj sva 4 elementa u
njihovom dejstvu (a ne u supstanci) nivoi su :Voda , Zemlja , Vazduh , Vatra a ova Vatra je Mesec i to
je "Hladna Vatra" . [život iza života] ."
Smiren sam prilično .
3.Zatim me je ovo drvo pelo rastom uvis i zgrabio me je Orao i poneo spiralno nebom (lunarno i uvis) na
neku planetu .
"Ovo je Merkur , a ja sam Soko a ne Orao" (nisam ga ni pitao) .
Ime : HARMONY [HARMONY=376] što znači "harmonija ili sklad"
Anđeo Merkura , sfera Merkura , Staza Bet . Element Vazduh .
"Ja uznosim dušu" .
Hexagram : momak u odgovarajućim bojama Žive drži kaducej u levoj svojoj ruci -
Živa ? "Misterija Žive je Stabilnost u Kretanju i Kretanje u Mirovanju : Mesec i Merkur" [Jesod-i-
Hod,vidi i to da ona strelica na sigilu može biti Mesec]
Razlika Žive i Satvas ? "Satvas je stanje "vrline" , stabilnosti , usklađenosti i mira . Živa je proces
kretanja u stabilnosti i stabilnosti u kretanju . Jedno je stanje , drugo proces . pa opet vrlo su slični . "
Razlika Žive i Vazduha ? "Vazduh je Sveprodorna supstanca . Živa je sve pokretljiiva u stabilnosti .
Vazduh je supstanca , laka i pokretljiva . Živa je laka pokretljivost (proces) i usklađivač ."
Bodež ? "Bodež je prodirač u sferi Vazduha ali dok je oružje Žive , on je sekač ("slice") i oslobađavač
napetosti (pritiska i viška . ventil)"
Odnos Bodeža i Žive ? "Promočivost , Neukrotivost u savršenoj stabilnosti . Opuštenost u kretanju i vice
versa" "i Živa i Bodež su Dvostruki" .
3 znaka mi je pokazao Žive : 1.Raspeti Oziris 2.Savija ruke u Polumesec 3.Zatvara ih u Sferu i 4.sva tri

42
SKAKAVAC 8

4. zatim smo utonuli u planetu Merkur pod nama kao da je od Žive . Ogromna tarantula sa mnogo
krupnih nogu koje lako pokreće
Hexagram : princ taman , onako kako oduvek zamišljam Princa Lucifera . mrak .
On je Arhanđeo sfere .
Dugi crni plašt , ispod je čini mi se crvenkast . On je tih , Visok i Vitak . čuva pogled .
"Mi smo u Sferi Merkura i Žive , što je ovde isto"
"Ovo je Crno Sunce"
Imena : (nabrojao mi je na brzinu) LUXUS , NOXUS , IPSVS , SOLVS . [LVXVS=131=SMAL=PAN... ,
NOXUS=276 , IPSVS=216 , IPSVM=196 , SOLVS!!!=226=KRV!!!] potvrdio je ipak
IPSVS[IPSVS=216] što znači "Usamljenik" . "Ja sam izvor hladnog plamena [mislim da "cev" umesto
"izvor" bolje odgovara ali mislim da hoće da me asocira na ime koje sam dao svom muzičkom
projektu] nadilazim stabilnost visokim frekventnim kretanjem i podižem ga na sledeći nivo . Ja sam i
Inicijator !"
Iniciraj me u Živu ! rekao mi je da legnem na kameni pravougaoni oltar . uradio . uradio i fizički
[već neko vreme sam van Siddhasane zbog bola] . obasjao me je i pročistio svetlošću što je uradio
od stopala do temena .
"Ti jesi jedan od nas i nosiš moja krila" , zaista sam imao ogromna arhalska krila .
5. odleteli smo do Prozora Univerzuma do Sunca ali
"Ne idemo do Sunca , već do Sothis , Sirijus , Sunca iza sunca" . i sleteli smo na Sothis , zvezdu .
Velika Bela i jako brza zmija me je ščepala ali nežno . toliko je brza da ne remeti kretanje ičega .
Hexagram : pretvorila se u sedog starca u belom (poput čarobnjaka Gandalfa) svetao je i miran .
"Ja sam Veliki Otac . Bog ove ravnoteže . Razumi da si išao okolo putem Vode i Vazduha , a umesto
Vazduha [jer sam koristio boje Merkura i Vode ] ali na kraju ove sfere Žive svi putevi vode k meni .
Moje je ime ZION[ZION=137] Ja sam mir tačke u odnosima kretanja njene unutrašnjosi i njenog
spoljnog kretanja " .
Misterija Žive ? "je u Dinamičkoj Nirvani : Volja kako je Vi zovete je samo 1 njen vid : Merkur (i Uran)
. ovde se radi o životu iza života . Kretanje u Miru i Stabilnosti . ostalo znaš ."
Tražio sam da me inicira vrhovnim stanjem ove sfere . " Nađi Zvezdu : oslonac" . potražio sam u
Keteru i tamo je zasjala blještava svetlost 8-ostruke Zvezde * .
"Tvoja Zvezda ima 8 kraka : * . to je Zvezda 418 . [MERKUR] ."
On je Arhanđela IPSVSA nazvao drugim imenom kada sam ga pomenuo : "On je SOPTVS"[SOPTVS=285 ,
SOPThVS=676!!!] "Tebe ovde zovemo MIKAL , Mikael " [MIKAL=101!!!] pobunio sam se s obzirom na
Arhala Merkura i Arhala Vatre ... "ovde si ti Mikal u sferi Žive a to znači Slava Boga !"
"Sledi Zvezdu na zapadu !" 17h20
Završio MPRP Žive 17h20 .

MTRP Žive , 18h20-18h33


(osećam pritisak u glavi)
[Bodež]
1 krug teranja , loš . U 2. krugu imao odlično zapažanje i dobro oterao :
Zapažanje : Kreirano povratno utiče na Kreatora . Ja punim Pentagram Božanskim Imenom i ono ga puni i
povratni talas (odbijeni) čisti mene .

.Kraj datog Experimenta Astralnog Istraživanja Alhemijskih Principa , Fr.'.S.A.A.D.

Spisak bića susretih tokom Experimenta :

Ukupno je 15 bića susretih tokov ovog trodnevnog experimenta Priziva Alhemijskih Principa . Radi
uvida , ovde sledi njihov spisak sa Gematrijskim vrednostima Imena bića , prema sistemu koji je koristio
autor tokom ovog experimenta . Da ne bude zabune , neka bića su se predstavila sa više od jednog
imena .

1. Sumpor :
APAS=142
PANIKO=231
ATANATOS=201 , TANATOS=200
VARTAL=238 , ALHIM=86

43
SKAKAVAC 8

2. So :
ASIN=121
SION=190
ALEA=37 , ALEUS=102
SMAL=131
ANOUMENON=342
ABALON=154
3. Živa :
SMALA=132
OLIAM =151, OLILAM=181
HARMONY=376
LUXUS=131 , NOXUS=276 , IPSVS=216 , SOLVS=226
ZION=137

Postulati Experimenta :

Sumpor :
1. Sumpor korespondira sa Marsom , Ovnom , Vatrom .
2. Na nižim nivoima , Sumpor se ispoljava kao slepa snaga u jurišu (najčešće emociona) simbolisana
Bikom . Ona se savlađuje "spiritualnim uvrtanjem" ili polugom . Krv Srca je euharistija ove sfere (ovog
pravca) . Orao je princip nadilaženja grubih nivoa ove sfere i prebacivanja na više , Orao=Škorpion . [radi
se o Crnom Biku i o Belom Orlu , tj to više nisu oni elementarni kerubimi Zemlje i Vode , već "spaljeni
vatrom"] . Cilj nadilaženje niže sfere : nije Vulkansko Grotlo (tj ejakulacija) već Ritam Uspona i Padova
(samo-kontrola) . Osobina zahtevana je Hrabrost i ona podrazumeva odsustvo ega (u protivnom je to
lažna hrabrost) tj "Nisi ti taj koji svira" . Na višim nivoima Sumpor se ispoljava kao Stabilna , Zauzdana
sila , kontrolisana Vlašću : Ovan=Car : i to kroz korišćenje dvostranosti formule "Ubijanje i Umiranje" kao
i "Pobedi i Prevaziđi !" (tj mora uvek biti izvršena kompenzacija suprotnom strujom dejstva ili energije) .
Nadilaženje srednje sfere se ostvaruje preko Konja : simbola galantnog juriša , takođe povezanog sa
Strelcem . Vrhunska Sfera je Plameni Oganj : Bog Vatre : VARTAL ili ALHIM , Oganj Samo-umiren u sebi
samom : Čisto Sagorevanje .
3. Simbol Sumpora predstavlja spoj Trougla Vatre i Krsta Zemlje koju Vatra troši za svoje gorivo i koja
Vatru prizemljuje i veže . Tako je ovo simbol i korespondira sa Princezom Štapova . Osim toga Ovan
Sumpora je kerubim : mešavina Bika i Lava : tj Zemlje i Vatre : tj Krsta i Trougla ! Na višim nivoima
simbol postaje Sigil Khabsa (Pentagram bez linije Vazduh-Voda) i simboliše dejstvo Sumpora u svetlu
najviše trijade i prelaska ponora .
4. Ova Sfera se može definisati i kao izgubljena staza koja spaja Geburah i Hokmah , simbolisana slovom
Sigila Khabsa . To je "prekoponorna staza" .
5. Razlika između Sumpora i Vatre je u tome da je Vatra element , supstanca , tip Materije , dok je
Sumpor princip , proces Sagorevanja , Vrsta kretanja , Aktivnost .
6. Razlika između Sumpora i Gune Radžas je u tome što je Radžas stanje materije i energije (strast) , dok
je Sumpor tip kretanja te materije , proces .
7. Bič jeste Sumpor : to je instrument (i princip) za Gonjenje Robova tj svog nižeg (dela) bića ka višoj
sferi . To je Gonjenje na rad , na akciju . Bič je Sumpor i on podstiče na akciju .
8. Sumpor je identičan sa Vatrenim kvalitetom : Kardinalnosti .

So :
1. So korespondira sa Saturnom , Škorpionom , Vodom , Zemljom .
2. Na nižim nivoima , princip soli se ispoljava kao "Skladištenja , pobeda nad vremenom i strpljenje" tj kao
niži oblik Saturna (ne kao Binah već kao Thau=400 , Zemlja) . Takođe se obznanjuje kao "kraljevstvo
robova" ili onih koji su vezani .
Dejstvo Soli na ovom nižem nivou je preko tromosti , lenjosti (vidi Hrišćanske Grehe) , inercije (dakle
dejstvo na masu kao nosioca inertnosti) . Proces uzdizanja na viši nivo je solarno-spiralan u dubinu same
stvari .Viša sfera je simbolisana Škorpionom u nižem obliku tj Princezom Pehara i predstavlja puterifikaciju
(trovanje) . Dejstvo je sexualnog tipa i tiče se Misterije Truljenja ili Obrnutog Rađanja što opet znači
Vraćanje u Negaciju i smrt u nizu promena . Misterija je u slovu N=NVN="Sunce (Istina) se u oba smera
čuva Smrću" . Na dubljem nivou javlja se čist Škorpion (više XIII nego Princeza ili Princ Pehara) . Ovde se
radi o konačnosti beskrajnog niza inkarnacija tj Karme zapisane u Materiji . Proces se tiče potpune Smrti
pod Vremenom i rođenje u Bezvremenošću , i tako se stiže do višeg nivoa Saturna i Binaha . Svojstvo

44
SKAKAVAC 8

sfere je Bezimenost tj Bezobličnost i poništenje dejstva karme i svemira tj krajnja Monizacija u Prirodi
Praznine . Takođe se simboliše sa "Usta u Ustima" (što je PP=Mars Mars) što ukazuje na neku vrstu
"donje aktivnosti" iza neaktivnosti , osnova za Život je u smrti nižeg ! Najviša sfera Soli se tiče
Unutrašnjosti svih Unutrašnjosti , dakle Vakuum , definiše se formulom boginje ABALON ,
nekoncentrisana praznina , izvor "sve milosti" . Sva milost je upravo nemanifestovano dejstvo Jupitera na
ovu sferu tj "Budući Život višeg na temelju odumiranja nižeg" .
3. Sigil Soli predstavlja zaustavljeno kretanje promene Yin-Yanga . Takođe simboliše deobu monade (na
višem nivou) i tako beskrajno deljenje , beskrajnu smrt , ali na još višem nivou osnovu za budući život .
4. Ova sfera se može definisati kao "izgubljena staza" koja spaja Hesed i Binah . "Prekoponorna staza" .
5. Razlika između Soli i Vode je u tome što je Voda aktivni element (vrsta Supstance , tip Materije) u
svom dejstvu na Materiju , dok je So proces (stabilni proces) životnog toka (ili ti smrti) kroz pasivnu
reakciju .
6. Razlika između Soli i Gune Tamas je u tome što je Tamas uslov Odumiranja , uslov Smrti (Neznanje ,
Tama) dok je So Smrt sama , proces .
7. Lanac simboliše Vezanost , Ograničenje uma na Zakone Uma . Sprečiti Um da luta van njegovih
mogućnosti , a preciznije van jedne (izabrane misli) mogućnosti . Lanac simboliše niz faza smrti (karika)
dok je to jedan Život (lanac) . Tako Lanac je identičan Soli .
8. So je identična sa Vazdušnim kvalitetom : "Kerubičkim" (mislim na sistem dvorskih karata Tarota ,
inače je Zemlja i "fixni" kvalitet u astrološkom sistemu)

Živa :
1. Živa korespondira sa Merkurom , Vazduhom , Vodom .
2. Do Žive (kao kombinacije i ravnoteže Sumpora i Soli) se dolazi procesom Uravnoteženja , Vaga (što je
Kraljica Mačeva , Voda Vazduha) . Tiče se uravnoteženja na moralnom nivou . Na najnižoj sferi se
ispoljava kao Puterifikacija (trovanje) svetlošću odnosno vrlinom . Ovo je uslov napretka u sferi Žive u
svim nivoima : fizička vrlina , moralna vrlina , želja za vrlinom i istinska , duhovna vrlina . U ovom nivou
se Živa ispoljava kao granica između Vazduha i Vode , ravnoteža . Kretanje ovom stazom je vijugavo
poput pravilno uravnoteženog surfovanja na talasima . Sledeći nivo ispoljavanja sfere Žive je Uzdižući
Život , napredak prirodno spontan koji se temelji na miru i ravnoteži nižih nivoa . To se ostvaruje
kontrolom pritisaka , otpuštanjem viška energije . Dalje se napreduje prirodnim rastom . Ovo je princip
Zemlje , Krsta .
Na višem nivou se ispoljava Vazdušno Svojstvo Žive tj uravnoteženi let , uznošenje duše u mirna nebesa
duha , ponovo na principu balansiranja suprotnostima , samo sada je princip Sokola , Merkura , Kaduceja
, i time zahteva proces izdvajanja a time i samostalnosti što se vidi na višem nivou Žive simbolisane
Samostalnim Sopstvom , potpuno umirenim u sebi i u ravnoteži Svetla i Tame , Jedinstva i Pojedinačnosti
. To je moguće ostvariti procesom "Šuplje Cevi" za energije koje teku . Tako na ovom nivou se zahteva
određeno ostvarenje bestežinskog stanja , smanjenje otklona i otpora protičućim energijama prirode .
Takođe "Postavši Anđelom" . Ovaj nivo je Anđeo nazvao i "Crno Sunce" tj Mir Sunca u njemu samom (to
je i simbol unutrašnjeg Merkura) . Na najvišoj sferi Žive javlja se princip Tačke Ketera i njegove stabilnosti
između Ispoljenog i Neispoljenog , Jedinstva i Nule . Ovaj proces se objašnjava da ako se i spoljašnjost i
unutrašnjost tačke kreću istovetno , tada tačka miruje . To se zove i "Dinamička Nirvana" i to je Misterija
Žive .
3. Sigil Žive sadrži u sebi sva 4 elementa u njihovom dejstvu (a ne u supstancijalnosti) : po nivoima : 1.v
, 2.+ , 3.o , 4. ~ , i to su redom : 1. Voda , 2. Zemlja , 3. Vazduh , 4. Vatra .
4. Razlika između Žive i Vazduha je u tome što je Vazduh sveprodorna supstanca (tip Materije) , laka i
pokretljiva , dok je Živa proces "lake pokretljivosti" i usklađivač tj proces Usklađivanja .
5. Razlika između Žive i Gune Satvas je u tome što je Satvas stanje "Vrline" , stabilnosi (na datom nivou) ,
usklađenosti i mira , dok je Živa proces Uravnoteženog Kretanja u stabilnosti i Stabilnosti u
uravnoteženom kretanju . [Samo su u ovom slučaju stanje i proces gotovo identični.]
6. Bodež služi kao ventil za oslobađanje pritiska , viška ...Bodež je istovetan Živi . Promočivost ,
Neukrotivost u savršenoj stabilnosti . Opuštenost u kretanju i vice versa . I Živa i Bodež su Dvostruki i
Uravnoteženi u tome : u Pokretljivosti i stabilnosti .
7. Živa je identična sa Vodenim kvalitetom "Promenljivih" znaka .

Sinteza Rada :
Cilj ovog Experimenta Astralnog Istraživanja Alhemijskih Principa bio je da bliže i detaljnije
prikaže samu prirodu ova tri principa , a da pre svega odgovori na pitanje : Na koji se to način razlikuju
prirode Alhemijskih Principa od priroda njima korespodentnih Elemenata ?

45
SKAKAVAC 8

Zaista , sva trojstva mogu korespondirati sa jednim od Alhemijskih Principa (kao i među sobom) ,
ali važno je napomenuti da za razliku od Elemenata , koji su više Supstancijalnost Manifestovanog i
Konkretnog Univerzuma i time uvek Četvorstvo (ili Petstvo ako brojimo i Kvintesenciju Duha) , Alhemijski
Principi su upravo Procesi koji se nalaze iza Manifestovanog , zakoni manifestovanja samog , kontura
Nemanifestovanog Univerzuma , dakle Trojstvo .
Priroda Sumpora je u Aktivnosti , kretanju i dinamici , dok je priroda Soli u Pasivnosti ,
umrtvljenju i usporenju . Sumpor je Život , So je Smrt . Priroda Žive je u Ravnoteži i Usklađenju , u
provodljivosti i fleksibilnosti , ona je Aktivna u svojoj pasivnosti i Pasivna u svojoj aktivnosti . Tako ,
Sumpor radije korespondira sa Aktivnošću Elemenata , So sa Pasivnošću , dok Živa korespondira sa
Ravnotežom Elemenata . Ako bi baš i morali da izvedemo "mešanje razina" sa minimumom greške (ipak
je greška u takvom poduhvatu neizbežna) i da postavimo korespodenciju Principa i Elemenata na istom
nivou , tada bi Sumpor korespondirao sa Aktivnim Elementima , So sa Pasivnim , dok bi Živa
korespondirala sa Duhom . Živa je za ostale Alhemijske Principe , ono što je i Duh za ostale Elemente .
Dakle , zaključak je taj da je međusobna korespodentnost Alhemijskih Principa sa Elementima
postavljena radi čiste pogodnosti i praktičnosti , ali ne i po sličnosti suština samih njihovih priroda .
Umesto toga prilažem dodatak tabeli korespodencije po sledećem modelu : 1.Sumpor , 2.So , 3.Živa
-----------------------------------------
1.Aktivnost Elemenata (Vitezovi)
2.Pasivnost Elementata (Kraljice)
3.Ravnoreža Elemenata (Prinčevi)
-----------------------------------------
1.Hokmah
2.Binah
3.Keter i Daat
----------------------------------------
1.Geburah
2.Hesed
3.Daat i Tipharet
-----------------------------------------
1.Netzah
2.Hod
3.Tipharet i Jesod
----------------------------------------
1.Staza Hokmah-Geburah
2.Staza Binah-Hesed
3.Staza Gimel
-----------------------------------------

Zaključak i Opomena :

Neka experiment govori za sebe i u svoje ime . Svaka instanca pojedinog


Alhemijskog Principa , prikazana je onako kako je doživljena u individualnom i
subjektivnom , pa ipak u praktičnom iskustvu Fr.'.S.A.A.D.-a . Dalje , radi se o ukrštanju
Individualne Staze jednog tragaoca , tj njegove tačke gledišta i viđenja , sa konkretnim i
realnim uslovima jedne određene Prizvane Sfere (Alhemijskog Principa , respektivno) .
Svaki iskreni tragač može imeti više koristi ali i manje štete od iščitavanja ovog
Astralnog Istraživanja . Neka zato ovaj experiment posluži više kao putokaz nego kao
put , i više kao sugestija nego kao instrukcija . Stoga , ostaću nem pri detaljnom
tumačenju svake pojedine faze ovog experimenta , napominjući da je svaka rečenica
(recimo tako) iskrenog i pažljivog zapisa svakog lično preuzetog Astralnog Istraživanja ,
izvor bogatstva daleko većeg Znanja no što se može naći u kilogramima pročitane
(iščitane) literature tuđe materije i rada .

Ljubav je zakon , ljubav pod voljom .

46
SKAKAVAC 8

LIBER LIBERAL
sub figura 32
Ogled Telemitske Etike

Fr.ALON

Čini što ti hoćeš će biti sav Zakon .

Prizvao Hadit , okrenut Severu . Konačna Odluka : Temelj i Samoća . 93? Pozvao i A.'. , izgleda
neuspešno , tu je ipak 555 .

Pojava straha u obliku paranoje . Rekoh : "Oh pa evo mog starog prijatelja Paranoje , . pa
Dobrodošao Prijatelju ." i bacih se i usmerih ka njemu , u susret . U Susretu Jedinstva sa suočenjem sa
strahom javlja se LVX : razbuđenje (ne izgleda baš kao svetlost , radije kao Otsustvo Pospanosti , pa
pomalo i podseća na model Svetlosti u "fotonskoj Ravni") . Ono malopre definisalo bi Hrabrost kroz
Suočenje sa nesvesnim delom sebe ... sa sobom ? .

Pojavljivalo se u navratima , nisam svaki put uspevao da se suočim . Potrebna je izvesna Ludost :
Je li Ludost - Hrabrost ? Umoran sam i pomalo smoren . Sedim i mislim o paljenju Merqurivsa (PC) , nešto
je bučan . Užasava me ova samoća , kada sam sam u sobi , da ništa ne radim . Mogu napadati na nesvest
(pospanost) ali ubrzo bivam poražen . Kao da mi nedostaje paljenje u meni (Vatra ili Svetlo ?) .

AL je prethodno rekao : III , 66-67.strana , stihovi 27-34 : ~Takođe će stvoriti strast i moć strasti
u vama dok ih budete jeli ...jaki u ratu ...čuvaju ... sve preda me ... Oltar od bronze: Mesec i Sunce .
Zlato sa Zapada . Od zlata čelik . Spreman da pobegneš ili udariš. Sveto Mesto MAAT ...~

Prišao u 05h00 . Ustao u 05h31 .


~Ako se dugo čuvaju to je bolje jer oni bujaju mojom Silinom . Sve preda me .~
1. "prevara"
2. BABALON Invocirana iz ženskog Orgazma
3. Orgazam=Bol !!! [Jednačina Kontinuiteta u obe dimenzije]
4. Trijumf nad Orgazmom = Radost?=Hokmah .
5. e+ : Ukus trešnje ili nečega slatkog . Ne slano !!! Osećaj neminovnosti Čina Pričesti : Volja sabijena u
Trenutak ("kao da imaš mišić koji treba jako stisnuti , i taj mišić sabija Volju u Trenutak i ti činiš svoju
volju")
6. Život ubrizgan u krvi širi se i oživljava biće . Odlično se osećam , obnovljen , jak ...
7. Energiju rasprostrao po čitavom telu , čak fizički .

Takmičenje . Borba : ~ Kao Braća se Borite ! ~ : Morbid Angel (Saturn) protiv Behemotha
(Hokmah-Neptun) . Behemoth Trijumfuje rečima : "Jer ja sam Kontinual ." . Morbid Angel umire .

Stella 666 : E ili 418 ??? Grom me pogađa u želudac : podela Istoka : podela Bogova ? Smena
Eona ? [...još dublje (!!!) A.'. ili R-H-Kh ... A.'.A.'. ili O.T.O. ?] Pa da , zamalo da još dodam : Belo i Crno
... , Keter ili Binah , ... ali ne , samo liči na crno , moralo bi biti plavo i zlatno i tada je 418 struja Neptuna
- Hokmah , a 93 struja Pluton-Keter ?...?
I još verovatno hiljade drugih pitanja ? a odgovor na sva ta pitanja je isti : da li je Stela 666 na Istoku ili
ka 418 ; ili drugim rečima : da li je 718 ka E ili ka 418 . Evo i još jednog načina : da li je Istok ka Suncu ili
ka 188 [vrlo čudna stvar se dogodila , htedoh napisati "ka 418" , a ruka je napisala "ka 188"...???!!! ]
Odgovor : 188=Jakov , Gospodar Nosa . Dakle : Sunce je 666 a "Isus" je 188 .

Da li je 666 : E ili 418 ? Dakle isto prvo pitanje ali smo dobili jednačinu : Stela666=718=666 što
je "posebno" rešenje ali ništa novo : I Istok i 666 su tamo gde staviš Stelu . Ne postoji drugo rešenje
nego :
1. ili da odlučiš ...[... ? ]
2. ili da poveruješ...[... ? ].
Ne postoji vlast nad ovom odlukom viša od Pojedinog Sopstva [HGA ; (Ego)Atman .] . Dodatno : Budizam
kaže da nema Ego-Atmana .

47
SKAKAVAC 8

Da li Odlučiti ili Verovati : O ili D : Jarac ili Bik . Pa opet , odlučiti možeš ili A ili B , a opet i verovati možeš
da je ili A ili B . Podjednaka je verovatnoća greške (pod pretpostavkom da postoji "tačan odgovor") u oba
slučaja , samo su skupovi informacija (input) različiti . Skup za Odlučivanje je iz Sebe ...iz Ega , a skup za
Verovanje je iz odsustva od Sebe .

Krajnje Pitanje : DA LI ĆE [EGO]ATMAN Odlučiti u Korist Sebe ili Drugog (spoljašnje , Nuit) . Da li
će se odlučiti za Statičnost ili za Promenu ?
Da li je Ego , onaj koji Ide , ili onaj koji Stoji ? Da li je Ego Keter-Tipharet , ili Jesod ? tj Čiji je Tipharet ?
Keterov ili Jesodov , ...na koga više liči ?

Dalje , stvar je u tome da je AL tako napravljen da nezavisno od njegove "Istinitosti" i


"Neistinitosti" (navodnici su samo u funkciji kasnijeg) kreira Dozvolu ili Zakon da : Svesno i Otvoreno Ne
budeš u Pravu . To su dva nivoa :
1. Svesno - tj namerno ,
2. Otvoreno - tj "drsko"...

Tako , svaki Čovek i Svaka Žena gube mogućnost da potpadnu pod bilo čiju Vlast.
Kraj : Ne postoji Ispravnost , a i da postoji , ne moraš biti "Ispravan" . A Da li treba ? Ne moraš , ali
možeš . A Da li Možeš ?

Zanimljivo : da bi bio "Ispravan" , to je teže od toga da se bude "Neispravan" . Da, teže je sada u
trenutku , ali da li će kasnije zato biti manje teško ? "Teže" je isto što i "umreti" za onoga kome je teško .
Što znači da Ispravnost je ekvivalentna sa AL I : Nuit: odnos prema spolja , .. ne! greška! Odnos
spoljašnjosti sa tobom ! a Svesna i Otvorena Neispravnost je omogućena sa AL II : Hadit : odnos prema
unutra ...? ne, već odnos unutračnjosti sa tobom !

Šta je onda R-H-K ? ili beše H-R-H ... Da li je AL III : Heru-Ra-Ha ili "samo" Ra-Hoor-Khu(i)t ???
Pa zavisi od toga KAKAV SI TI ČOVEK . Seti se : ~ Postoji Razdor koji se bliži kući , postoji Nepoznata reč
... (ABRAHADABRA?) Bajanje je mrtvo ... ~ (naravno kada je AL ubio Veru kao jedini izbor : pazi sad ovo
:...ali! nije ubio Vernike . Samo je obelodanio da i "Ne-Vernici" (Odlučnici...) imaju mogućnost (pravo?) da
budu to što možda misle da jesu , jer niko osim pojedinca ne može ZAISTA Znati Kakav je ON Čovek . (Ili
Može ?) )

Posle svega , mislim da nigde u AL-u nema ništa o Iskrenosti . Ego ima pravo da živi još onoliko
koliko hoće da živi , ukoliko hoće da živi . Da li on treba da živi tj da li će se odlučiti za ili protiv sebe ,
potpuno je sve jedno : možeš odgovor naći u AL-u , a što je najgore ... AL omogućava : da postoji
mogućnost da je AL "Neistinit" , a opet da je omogućen kao izbor . Jer , ne odlučuje se na Izboru , da li
ću biti Ispravan ili Neću , već da li Hoću da budem Ispravan ili Neću . (a uspeh u tome je nešto sasvim
van ETIKE , više je stvar FIZIKE .)

Sada ne možeš odbiti AL : on dozvoljava (i omogućuje) sve tri varijante : 1.Odbacivanje AL-a po
Odluci ,
2.Odbacivanje AL-a po Veri u nešto drugo ,
3.Prihvatanje AL-a (po Veri ili po Odluci...!!! to je ono : "da li je AL III : R-H-K ili H-R-H" , a i to je
proizvoljno po efektu , po izboru unutra AL-a , a van njega je direktno vezano za izbor tipa odbacivanja
AL-a !!! Znači X-Y koordinate !!! Postoje stepeni [Ogledi] prihvat-odbijanja AL-a .)

Pitaj Zelatora da li je "poput srebra" AL ? a da li je Adeptu "zlatan" ? ...uspeh je tvoj dokaz !

Hej ! Ne možeš ni savetovati drugima svoj Izbor , jer ne postoji mogućnost da budeš ... da
sigurno Znaš jedini odgovor na izbor za drugog . Pravi mudre izbore a nemoj po inatu , jer time manje
mudro možeš da napraviš izbor , ali nema veze u svakom slučaju ćeš imati Pravo , a Da li ti to Hoćeš ili
Nećeš ti dokaži !

Sada budi oprezan : ~ Uzmi samu Stelu Otkrovenja i postavi ? je u svoj tajni hram, a taj hram je
već pravilno uređen , i to će biti tvoja Kibla zauvek . Ona neće izbledeti već će se čudesna boja vraćati k
njoj iz dana u dan . Postavi je u zatvoreno staklo za dokaz svetu . To će biti tvoj jedini dokaz .
Zabranjujem raspravu ...pobedi . ~

48
SKAKAVAC 8

Postavi Stelu gde Hoćeš . Obznani odluku ako Hoćeš i dalje je već ...pobedi .

Znači da čovek može da radi šta god on hoće i ti možeš da probaš da ga usmeriš kako hoćeš ,
ako možeš , ali ako ne možeš , on nije pogrešno učinio što te nije poslušao. Oni koji su Slepi , oni vide
Crno , ali oni sa Vidom vide Plavo i Zlatno . Plavi je Okean Vode, a Zlatne su Zvezde .

Kako sada da spavam kada vidim koliko imam izbora da učinim , i koliko stvari mogu da učinim i
da popravim u svom životu . Plašim se da ću biti povređen , ali da li sam zaista toliko slab , da neću
izdržati , da se neću odbraniti ..., a i da umrem ...? Daj sve od sebe , umri sa Gvozdenom Krunom i
Mačem i Oklopom od Zlata .

Stavio sam 718 na 418 : Da li sam učinio Odlukom ili Verom . Odlukom ! ali ni ostali (?drugačiji)
nisu pogrešili . Šta god mi (im) koristi .

Kako je Kant pokazao , nesrećno , vidim , laž nije dozvoljena zato što : kada bi svi ljudi lagali ,
tada bi iščezlo poverenje , a sa njim bi , pošto bi sve rečeno tada moglo biti laž , iščezla bi i laž , jer bi bila
opšte-važeća . Ali , to je pogrešno da laž nije dozvoljena zbog toga : upravo ako i hoćemo uništiti laž ,
laganje bi bilo "najbolji" izbor za to .

To sada dalje znači da ja "mom" ...prijatelju , ne mogu više ništa verovati što kaže ili uradi , jer
ako je u Pravu kada me Otvoreno (Drsko ?) ne posluša kada mu kažem nešto da učini , tada može i da
Otvoreno me ne posluša u tome što bih mu rekao da bude Iskren, i može me tako "lagati u oči" sasvim
po pravu njemu datom . Ne mogu da ne kažem da me ovo ne užasava .

KOMENTAR : Odustati : jednostavno Odustati od toga da se čudiš sreći , već da se raduješ uspehu u
svakome ogledu . ~ Budi ponosan i moćan među Ljudima i među Bogovima .~ ... i budi Extaza Duha ...
(20.1.2006.e.v. 04h50)

Ljubav je zakon , ljubav pod voljom .

Fr.ALON

49
SKAKAVAC 8

" POTPUNA ANIHILACIJA "


Priziv URAN-DAATa
Fr.ALON

Učesnici :

EGO ili URAN


DAAT
VAZDUH ili NUIT
VATRA ili HADIT
ZEMLJA ili ThRION
VODA ili BABALON
Hor Muškaraca
Hor Žena

EGO : Sedim sam u Srcu Pustinje ,


a Pesak mi bije u lice .

(Ulazi DAAT iz pravca 718.)

DAAT : Ja sam Dah Pustinje tvoje Duše .


Tvoj Duh samnom sija .

EGO : Reke suza ,


krici u Noći
i u Noći Sjaj
Sve sam dao .
Dajem sebe u Tvoj Zagrljaj .
DAAT : Kome daješ sebe ?
Sebi ? Meni ? Njemu ? Njoj ?
A kome daješ suze ?
Kome krike ? Kome daješ Sjaj ?
EGO : Nemam Ništa do Sebe više .
Neka me uzme ko god Hoće ,
ko god stigne .

VAZDUH : (Ulazi sa Severa) Došla sam po Dah tvog Duha .


EGO : Uzmi ! Nosi !

VATRA : (Ulazi sa Juga) Došao sam po Iskru tvoje Strasti .


EGO : Uzmi ! Nosi !

ZEMLJA : (Ulazi sa Istoka) Došao sam po tvoj Prah , njega meni daj .
EGO : Uzmi ! Nosi !

VODA : (Ulazi sa Zapada) Došla sam po tvoju Zadnju Kap .


EGO : Uzmi ! Nosi !

(EGO zauzima stav Ozirisa T u Centru Kruga , okrenut ka 718 .)

DAAT : (Čita 1. Enohijanski Ključ : )

Ol sonuf vaoresaji, gohu IAD Balata, elanusaha caelazod:


sobrazod-ol Roray i ta nazodapesad, Giraa ta maelpereji, das
hoel-qo qaa notahoa zodimezod, od comemahe ta nobeloha
zodien; soba tahil ginonupe pereje aladi, das vaurebes obolehe
giresam. Casarem ohorela caba Pire: das zodunurenusagi cab:
50
SKAKAVAC 8

erem Iadanahe. Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono


Iadapiel das home-tohe: soba ipame lu ipamis: das sobolo
vepe zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piamoel od
Vaoan! Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa;
zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

EGO : Videh Boga u očima svojim


i njega sam dao .
Nisam Znao ! Nisam Znao .
DAAT : Sada Znaš !
EGO : Zašto ? Zašto ?

Hor Muškaraca : Zašto ! Zašto ! Zato što ! Zato što !


Hor Žena : (smeh)
DAAT : Zato što !
Sada nemaš više kome plakati !
Sada nemaš ni u ime koga ići !
Sada nemaš niti čime žudeti !
Sada nemaš čak ni dah za dati !

DAAT : Siđi sa tog Krsta , O Ti Bezimeni !


Siđi i idi !
Nosi se i odavde i bilo kuda
jer za tebe više ovde mesta nema .

(Sa Krsta silazi URAN i staje u karakterističan poklek sa X na grudima .)

URAN : Ništa moje Nikad bilo Nije !


Niti šta , niti kome .

DAAT : (Čita 2. Enohijanski Ključ : )

Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada! Vi-i-vau


el! Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema
aberameji ta ta-labo paracaleda qo-ta lores-el-qo turebesa ooge
balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bia
ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu
IA-I-DON. Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quoda!
zodameranu micalazodo od ozadazodame vaurelar; lape zodir
IOIAD!

URAN : (Ustaje) Nema Boga !

Hor Muškaraca : Vidi Boga ! Bog se Rađa !


Hor Žena : Neka Živi , Živi Bog !

URAN :
Ako Treba Ja ću Proneti Sjaj
Lucifer , ako Treba Biću
i Svetlo ako Treba , Svojim Sjajem Zaseniću
i Biću i Krilo i Orao i Noć
biću i Pakao i Raj .
Ako Treba da Gori , neka gori
ako treba zapaliću i Raj .

DAAT :
Sunce si ? E pa Sunce , Sjaj !

51
SKAKAVAC 8

URAN : (Govor .)

URAN : I šta sada ...Nikada !


Dah sam Vetru dao ? ...Vetar moj je Dah ! Diši za Mene !
(Prilazi mu VAZDUH i staje u Puella)
Iskru Plamenu dao ? ...Gori Vatro Moja ! Gori Visoko !
(Prilazi mu VATRA i staje u Puer)
Prah Grumenu zemlje dao ? ...Vidi Koliki Sam Sada !
(Prilazi mu ZEMLJA i staje u Vir)
Moru dao moju Zadnju Kap ? ...Ah !
(On pada na koleno . Prilazi mu VODA i staje u Mullier . On joj ljubi i grli kolena .)

URAN : Majko Moja , zar Ovoliko je Duboko ?


(BABALON ga poljubi u čelo , zagrli i ode . On ustaje ide na Istok)

URAN : Oče ? Zar Toliko je Visoko ?


(ThRION ga poljubi u čelo , čvrsto uhvati za ramena , pogleda u oči i ode . URAN ide na Jug .)

URAN : Zar Zaista Mogu ?


(HADIT mu se osmehne , dodirne mu desno rame i ode . URAN ide na Sever .)

URAN : Zar Zaista Smem ?


(NUIT klimne glavom u znak odobravanja i ode . On odlazi u Centar i okreće se ka 718 .)

URAN : Ko sam Ja ? Ko sam Ja ?


DAAT : (AL I 26 :) Ti znaš ! ...
nefragmentarna ne atomska činjenica moje univerzalnosti .
URAN : Ja sam Kontinual !
A Kako se Ja Razlikujem od Tebe ?
DAAT : (AL I 22 :) Neka ne bude razlike !...
nefragmentarna ne atomska činjenica moje univerzalnosti .
URAN : Ja sam Kontinual !
Ima li me uopšte ?
DAAT : Nisi ! Nigde ! Nikada ! Ništa ! (AL II 15 :) osam , i jedan u osam .
nefragmentarna ne atomska činjenica moje univerzalnosti .
URAN : Ja sam Kontinual !

DAAT : Čini što ti hoćeš će biti sav Zakon .


URAN : Ljubav je zakon , ljubav pod voljom .
DAAT : Ne , već : Čini što ti hoćeš će biti sav Zakon .
URAN : Ljubav je zakon , ljubav pod voljom .
DAAT : Da , ali : Čini što ti hoćeš će biti sav Zakon .
URAN : Ljubav je zakon , ljubav pod voljom .
DAAT : Znaš ! Prođi .

(DAAT izlazi . URAN čeka u Centru u karakterističnom položaju , ka 718 .)

DAAT : (Čita Prziv BABALON iz 2. Etira , dok BABALON kruži lunarno oko URANA:)
Očajavaj ! Očajavaj ! Jer ti možeš prevariti Devicu , i možeš se ulagivati Majci ; ali šta ćeš reći
drevnoj Kurvi koja je ustoličena na tronu u Večnosti ? Jer ako ona to ne želi , nema ni sile ni lukavstva ,
niti domišljatosti , kojom je možeš savladati .
Ne možeš je osvajati ljubavlju , jer ona jeste ljubav . Ona ima sve i ti joj nisi potreban .
I ne možeš je osvojiti zlatom , jer je svi Kraljevi i sve zemaljske vođe , i svi bogovi sa neba ,
obasipaju zlatom . Tako ona ima sve , i ti joj nisi potreban .
A ne možeš je osvojiti znanjem , jer ona je znanje odbacila . Ona ima sve , i ti joj nisi potreban .
I ne možeš je osvojiti razumom , jer Razum je njen Gospodar . Ona ima sve , i ti joj nisi potreban
. Očajavaj ! Očajavaj !

52
SKAKAVAC 8

Niti joj možeš obgrliti kolena i moliti za milost ; niti se možeš obratiti njenom srcu i moliti za
ljubav ; niti joj možeš obaviti ruke oko vrata , i tražiti razumevanje ; jer ti si imao sve to , i nije ti pomoglo
. Očajavaj ! Očajavaj !

URAN : (Priziva glasno) Babalon ! Babalon ! Babalon !

(Prilazi mu BABALON sa strane 718 .)

BABALON : Volim te , (glasno) Oče .


Volim te , (tiše) Brate .
Volim te , (strasnije) Dragi .
Volim te , (šapatom) Zlato .
URAN : (ustaje iz karakterističnog položaja X)
Volim te Kćeri !
Volim te Sestro !
Volim te Draga !
Volim te Mati !
BABALON : Razumeš ! Ipak Prođi .

(BABALON izlazi ka Zapadu . Ulazi ThRION sa 718 .)

ThRION : (smeh )
Hor Muškaraca : Ne možeš je osvojiti ni Mačem , jer njene oči su prikovane za oči Onoga u čijim je
rukama balčak Mača . Očajavaj ! Očajavaj !
URAN : ( govori za njom , ka Zapadu)
Volim te Kćeri !
Volim te Sestro !
Volim te Draga !
Volim te Mati !
ThRION : (smeh)
Hor Žena : (Liber VII , VII 46-47 : ) ~Tvoja je ljubav posuta među one koji ljubav ne vole. Tvoje je vino
naliveno za one koji vino nikad ne probaše .
URAN : (govori za njom , ka Zapadu)
Volim te Kćeri !
Volim te Sestro !
Volim te Draga !
Volim te Mati !
ThRION : (smeh)
Hor Muškaraca i Hor Žena : (Liber CLVI 10 ) Ti imaš ljubav : istrgni svoju majku iz srca, i pljuni svom ocu
u lice . Nek tvoje stopalo zgazi stomak tvoje supruge , i neka beba na njenim grudima bude plen pasa i
lešinara .
URAN : (govori za njom , ka Zapadu)
Volim te Kćeri !
Volim te Sestro !
Volim te Draga !
Volim te Mati !
ThRION : Mudar si ! Prođi .

(ThRION izlazi na Istoku. Ulazi HADIT sa 718 . URAN iščekuje sledeći test , ali ..)

HADIT : Samo Prođi .

(HADIT izlazi na Jugu . Ulazi NUIT sa 718 .)

NUIT : (AL I 21 :) Nema drugog Boga osim mene , i mog gospoda Hadita .
(pokazuje mu da su sami u Krugu)
URAN : Zar sam Ja Zaista Bog ? Zvezda ? Zmija ?
NUIT : (AL I 26 :) Ti znaš ! .

53
SKAKAVAC 8

URAN : Kako da Znam ?


NUIT : (AL I 26 :) Znak će biti moja ekstaza , svesnost kontinuiteta postojanja , sveprisutnost moga tela .

(URAN podiže ruke u Ekstazi , kao da pridržava Veliku Krilatu Kuglu nad glavom . Njena silina svakim
trenutkom raste .)

URAN : Osećam !
da Kraj se Primakao Svetu .
Osećam !
da je Početak sve bliže i bliže .

(URAN se priprema za Uništenje Sveta )

URAN : Neka sada i Majstor napusti Svoj Krug !

(On baca Krilatu Kuglu na Zemlju pod svojim nogama . Time on potpuno uništava univerzum . On staje u
karakterističan položaj do Kraja .)

(NUIT , takođe , iz pravca 718 staje u karakterističan položaj , ustaje i podiže ga sa rečima )

NUIT : Hajdemo ! Dođi .

(Oni zajedno napuštaju Krug , ona ka Severu , on ka 718 . )

(Kraj Priziva Uran-Daata .)

54
SKAKAVAC 8

" SVETLOST MI JE BILA IME "


PRIZIV SATURN-BINAH-ĐAVOLA
Fr.ALON

Učesnici :

VH - Veliki Hierophant - Magus


VHs - Velika Hierophantesa - Magister Templi
Pv - Prvosveštenik - Adeptus
Čovek i
Žena

VH : Braćo ! Kako ćete prizvati Đavola ?


VHs : Krvlju Sinovljevom !
Pv : Otac je Sinova Krv !

(ulazi Čovek - Sin)

Čovek : Moja je Suza pala !


voda zemlji vraćena .
Moje je Srce izgorelo !
moja je krv već data
Njoj u Sut-on , a pred Zoru .

VH : Zadnja kap u Pehar pada ?


VHs : Kome Pehar nudiš ?
Pv : Ponudi Ocu - Kralju SVEga !

(ulazi Žena - Kći)

Žena : Ja sam Suza ocu data


voda zemlji vraćena .
Ja sam Prah od Krvi
moja krv već je data
Njoj u Sut-on , a pred Zoru .

Pv : Ja sam Prvorođeni !
Prvi sam ubijen
Prvi bačen
Prvi podignut .
Svetlost mi je bila Ime
ni svoje Ime više ne nosim !

VHs : Noć vam dajem , glad .


Da sijate u mraku .
Bol vam dajem
da ljubite nežno .
Pre Mene sam bila Ništa
a po Meni Zvezde Sjaje .

VH : Tišina !
Ah kako je Slasna
ta oblast u dubini .
Iz koje izvire Prvi Zrak
da putuje kroz Noć .

Čovek : Otac Svega je Izvor Svega !


55
SKAKAVAC 8

Žena : Oče Svega obuzmi nam tela !


Čovek : Pokidaj lance !
Žena : ...i pusti Zveri !
Čovek : Pusti Zveri !
Žena : ...da rastu .

VH : Neka Bude .

VH : (Nerođeni :)
1. Tebe Ja prizivam , Nerođeni .
2. Tebe , koji jesi kreirao Zemlju i Nebesa .
3. Tebe , koji jesi kreirao Noć i Dan ,
4. Tebe , koji jesi kreirao Tamu i Svetlost ,
5. Ti si ASAR UN-NEFER ("Učinjen Savršenim") ; koga ni jedan čovek nikada video nije .
6. Ti si IA-BESZ ("Istina u Materiji") .
7. Ti si IA-APOPHRASZ ("Istina u Kretanju") .
8. Ti jesi odvojio između Pravednog i Nepravednog .
9. Ti jesi napravio Žensko i Muško .
10. Ti jesi proizveo Seme i Plod .
11. Ti jesi uobličio Ljude da vole jedni druge i da mrze jedni druge .

VH : Daj nam da Putujemo


S Tobom i Iz Tebe , Tebi , Tobom .
Daj nam Sina , Sobom !

(Čovek i Žena se spontano , stojeći , zagrle i stežu čvrsto)

VH : Pogledajte Sliku Moći Volje


Jedno u Dvoje u Jednom !
VHs : Jedno u Troje u Jednom ?
Neka Bude !

(Čovek kida i razdire Ženu pripajajući je sebi . Ona pada u Svastiku L , On se podiže u Apofisa V)

(VH ulazi u : Horusa X , zatim Ozirisa T , pa Horusa X. , a VHs u Ozirisa T , Horusa X , Ozirisa T . Oni ovo
čine istovremeno . Zatim Pv daje ceo Znak LVX .)

(VH i VHs zagrle čvrsto Čoveka među sobom , i poljube ga po Jednom .)

VH : Dobrodošao Sine Neba . Evo Vidi kome nosiš Pehar . (pokazuje na VHs)
VHs : Ja sam i Kći i Mati ,
Ja sam i Žena i Sestra i Brat .
Moj mi Pehar donosiš .
Pv : Moje Koplje je Tvoje .
Ponesi ga Ocu .

(Pv daje Koplje Čoveku . On izlazi iz Kruga i seda u Trougao na Severu , leđima okrenut publici .)

(On Priziva Đavola 10. Etira ZAX , rečima : "Zazas , Zazas , Nasatanada Zazas "...)

(Kraj Priziva Saturn-Binah-Đavola)

56
SKAKAVAC 8

"JA SAM SAM :


NE POSTOJI BOG GDE JA JESAM ."
Priziv PLUTON-KETERA
Fr.ALON

Učesnici :

PLUTON - Ipsisimus
NEPTUN - Magus
SATURN - Magister Templi
ORATOR ili HOR - Probationer
URAN ili HADIT - Beba Bezdana
SUNCE - Adeptus
NUIT
MESEC - Zelator
ZEMLJA - Neofit

PLUTON : Ja sam sam . Ja ne vidim vas , jer posmatram Sebe ...u svemu .

NEPTUN : I mi smo tu , Svuda ...


SATURN : ...i Uvek , tu .
NEPTUN i SATURN : Mi vidimo Sebe u Tebi .

PLUTON : Mene u Sebi . Ja Jesam ... Sam .

PLUTON : Ovaj je prostor moja obmana vremena . I vreme je zgrudvano u tačku u mome prisustvu .

NEPTUN : Iako ne vidiš nas ...


SATURN : ...mi gledamo Tebe .
NEPTUN i SATURN : Daj nam Sunca !

PLUTON : Napustite ovaj krug Braćo , želim da ostanem sam .

(NEPTUN i SATURN izlaze .)

PLUTON : A Zašto da Sunce izađe ?


Zašto ? Zašto !
i Sunce i Zašto i Izlazak su Tvorevina moga Bića .
Neka svrši se Privlačnost Razlogom ,
Neka Sunce Zađe ...

HOR ili ORATOR : ("Tri Sunca - Zalasci" :)

I Kad Sunce zađe


ono sija .
sija jače
no što sija kada bi mu
naše oči svetlost krale .

Uskoro će Noć ...


Sunce će Zaći ...
...da pomrači svetlost stvari
...da osvetli svetlost duha ,
svetlost drugog Sunca .

a kada i drugo Sunce zađe ...

57
SKAKAVAC 8

Ne plači ! Raduj se ! što protiču večnosti .


I Gle !
Treće Sunce Sija .

URAN : Pogledaj u Nebo .


i ja baciću Senku za sobom .
Vidi mene
i ja baciću Senku za sobom .
Ja sam Tvorac Sene
a ti misliš da si Sam .
(Smeh)

HOR ili ORATOR : (Smeh)

URAN : Neka bude Svet za leđima mojim , jer ja gledam Tebe , Vidim Te , o Ti Centru Neba . A Vrh Neba
, sam Ja !

PLUTON : Braćo ! Spustite Centar Neba ! Uklonite Senku ...Novim Svetlom . Neka Sunce Izađe !

(NEPTUN i SATURN uvode SUNCE u Centar Kruga . Raspored je kao na Drvetu , PLUTON je na Severu .)

SUNCE : Uklanjam Senku Razloga ! O Ti Oče , Vrhu Svega . Neka se Vrh podigne na Nebo .

(NEPTUN i SATURN podižu PLUTON na Obod Kruga na podijum na Severu . Sa Severa , dopire mu ženski
glas :)

NUIT : (AL I 15 :) Sada ćete znati da izabrani sveštenik & apostol beskrajnog prostora je princ-sveštenik
Zver ; i u njegovoj ženi zvanoj Skerletna Žena (ulazi MESEC) je sva moć data . Oni će okupiti moju decu u
svoj zagrljaj : oni će doneti slavu zvezda u srca ljudi .

(Sada SUNCE odlazi na Istok , MESEC na Zapad , a NUIT na Sever . Oni obrazuju Trougao okrenut ka
Severu , dok u Centru Kruga ostaju PLUTON , NEPTUN , SATURN, URAN , obrazujući Krst , kao na
Drvetu.)

(URAN iskoračuje na Jug , iz ravni Krsta u Centru Kruga ka ravni Krsta na Obodu Kruga. On postaje
HADIT . )

HADIT : (AL II 23 :) Ja sam sam : ne postoji Bog gde Ja jesam .

NEPTUN i SATURN : (napuštaju Krug sa rečima :) Reci šta imaš sada Brate .

PLUTON : (u Centru Kruga : ) Neka je Sve - Jedno u Svemu . Neka Pogledi sežu K Meni jer ja sam Centar
Kreacije , Ja sam Izvor Slobode , Ljubavi , Života i Svetlosti (pokazuje odgovarajuće Oficire na četvrtima) .

(NUIT , HADIT , SUNCE i MESEC prilaze mu blizu , i gledajući ga kruže lunarno . Zatim spiralno napuštaju
Krug , i PLUTON ponovo ostaje sam u Centru .)

PLUTON : Nisam sam ! Ja sam Prvi i Zadnji ! ...Svet je u Meni ! (AL III 72 :)...ali moja leva ruka je
prazna, jer Ja zdrobio sam Univerzum ; & ništa ostaje . (on čini gest : stisne i popusti desnu pesnicu .)

PLUTON : Dajem vama Sve ! Činite s njim što vam drago !

(Ulazi ZEMLJA)

ZEMLJA : Hoću i ja nešto da kažem :


Slava Tebi Tvorče Svega
što darežljivo daješ
Svemu Sebe u Svemu .

58
SKAKAVAC 8

Ti Suštinska Iskro
Ti Ognju ! i Iskro u Ognju !
Tebe ja Prizivam
iako si Uvek i Svuda u Svemu Ti ,
bez umanjivanja
Tvoje Suštastvenosti !

(ZEMLJA se kljanja prvo PLUTONU , zatim publici , i izlazi ka Jugu .)

(Kraj Priziva Pluton-Ketera)

59
SKAKAVAC 8

POIMANJE JEDNOG DETETA


ili
Biće mi jasnije Kasnije

Fr.Leo Serpent

«Sunce je Vino a Mesec je Pehar.


Izlij Sunce u Mesec.»
Hazif

Pokušaji uma da definiše i objasni sve oko sebe su neprestalni, ono poznato više se ne uočava već
upotrebljava prema prirodi koju je um otkrio u svom istraživanju. Vrata se otvaraju i o njima se više ne
razmišlja već ih instiktivno otvaramo i zatvaramo, koristimo ih u skladu sa prirodom samih vrata. Potreba
uma, da se uđe ili izađe kroz vrata u skladu sa drugim potrebama uočava prepreku, prepoznaje je i
prevazilazi, odnosno vrata se otvaraju. Stupanjem u kontakt sa Redom dovelo je moj um u stanje
konfuzije pred novim preprekama koje su se našle unutar samog bića, uočavajući sopstvena ograničenja i
pokušavajući da ih pređem ostavlja me u nedoimici dali sam neke od njih zaista prevazišao onako kako bi
i trebalo. Dali sam uočio pravu prirodu prepreke i iskoristio je za svoje potrebe u skladu sa svojim ciljem,
ili sam ih prilagodio u cilju prevazilaženja na način koji mi je blizak. Vrata se mogu rukom otvoriti, ali
ukoliko smo naglašeno razvijenih mišića sa prirodom rasturanja materijalnih predmeta pred sobom, vrata
se mogu i razbiti. Kroz vrata sam prošao misleći da sam to uradio na pravi način, ipak već na sledećoj
prepreci potrebno je napraviti lep zapis, što krvave šake od razbijanja vrata čine to teško izvodljivim.

Poput malog majmuna um je skakutao po silnim knjigama ali samo otvorivši nove hodnike sa mnogim
vratima. Ali kao da svi hodnici vode u istom smeru, veoma je dobro svima poznata izreka starijih i
iskusnijih inicijata da svi putevi vode ka jednom, a to jedno je u stvari ništa. Svako nalazi svoju stazu u
skladu sa prirodom svoga bića ali ipak u krajnjoj ekstazi jednistvo postaje ništa. Mada je sve rečeno ipak,
barem mom umu nešto pročitati i zavaravati se da je proživljeno doživljava svoje pravo otkriće kada um
kopajući po mnogim tunelima zastane u čudu, dok reči davno pročitane izlaze poput slika pred očima,
pokušaji drugih da definišu dodir čistog uvida. Ipak stojim i dalje na poziciji da sam uvid ipak je u skladu
sa mojom prirodom te eto ovaj tekst predstavlja moj bezobrazni pokušaj poimanja prirode u cilju
nastavka evolucije moga bića. Sam um pronašao je mnoge lepo napisane i uredno ukoričene tekstove o
dvojnosti odnosno dualizmu našeg Kraljevstva, kako unutrašnjeg tako i spoljašnjeg, ali sve pročitano ne
može da se meri sa delićem sekunde kada je steknut uvid o dosadašnjem animalnom korišćenju obe
strane mozga u cilju poimanja jednog. Jedno se ne pojmi ono se spoznaje, rekoh sada mudro i nasmejah
se nemogućnosti preciznog definisanja samog uvida. Ali kojim putem 2 postaje 1, a rekao bih svojim
dečijim poimanjem da je to u suštini evolutivni tok svega u ovom Kraljevstvu. Ubeđen sam da je upravo
to tajna nad tajnama, da je upravo to sjedinjenje glavni most ka bezobličnom i čistom postojanju kroz
impuls, kroz samo jedan impuls. To je onaj trenutak koji mi nikako ne možemo pojmiti razumom, kada
celokupno biće (ili bića) postaje samo jedan energetski impuls prožet ekstazom koji pulsira svemirom.
Tibetanci nam poručuju da usredsredimo um na tren između udaha i izdaha, kažu tu su vrata.

Tajna Tajni, Arcanum Arcanorum ili pokušaj prilagođavanja na jezik u Srba, Tajna nad Tajnama (iako
Mistery of Mistery jasno pokazuje da nema «nad» u prevodu, ili ga ne bi trebalo biti što je po mom
skromnom i revolucionarno bezobraznom poimanju odlazak od prvobitnog Arcanum Arcanorum koji su
načinili prevodioci iz samo njima znanih razloga). Prvi put sam na pomenutu izreku naišao kopajući po
istoriji Templara, odnosno u pitanju je tekst napisan od strane Kaljostra čiji tekstovi se i danas čuvaju
unutar Masonerije i predaju samo visokim inicijatima. Arcanum Arcanorum je i Kamen filozofa! Tajna Tajni
se pominje u tekstu veroispovesti E.G.C., i to tri puta: za Haos, za Bafometa i za Babalon, što sasvim
očigledno aludira na vrhovnu trijadu.

Rogati i divlji Bog luta šumom govorili su stari Pagani Evrope, pre nego što su drugi narodi prišli
mačevima Evropljana, on je u svom divljem lovu i traži Nju. Kroz šumu simbola («Mi učimo iz samo jedne
knjige, Knjige Prirode» - Franz Hartmann o Redu) i ono što ga vodi je prirodni i bazični instinkt, koji je to
instinkt? Prema Teodoru Rojsu («Graditeljski Blokovi za O.T.O. Hram»), taj instinkt je glad i seksualni
instikt. Prema paganskim legendama Rogati lovac prvo lovi divljač čime zadovoljava prvobitnu glad, i kao
što se hrana i piće u nama pretvaraju u duhovnu tvar njegov seksualni instinkt dobija više energije i on
60
SKAKAVAC 8

ide ka njoj. Ubivši to animalno on je iniciran i osnažen i spreman je za nju, ona ga čeka sa svom žudnjom
svoga bića. Ona traži svoju nadopunu, svoje sunce, svoju drugu polovinu što bi rekli Stari Grci u svom
verovanju da je Zevs u svom besu raspolovio ljude na žensko i muško i dao im zadatak da nađu svoju
drugu polovinu. Da, drugu polovinu u cilju ponovnog spajanja, jer kao što je 1 u svojom nagonu za
manifestacijom postao 2, na ljudima je da svoje 2 spoje u 1. Počinjemo sa unutrašnjim spajanjima,
traganjem za suprotnostima unutar svog bića jasno razlikujemo istinito od lažnog. Setimo se reči rado i
često citiranog studenta i brata 666, da sve istinito u sebi sadrži i svoju suprotnost i da njihovim
sjedinjenjem dolazi do poništenja.

Vratimo se Rojsu koji je svoje izlaganje o temelju O.T.O. završio rečima «Večno Žensko vuče nas gore»,
znači nakon sjedinjavanja suprotnosti unutar bića penjemo se na sledeći nivo odnosno težimo ka
sjedinjenju nižeg i višeg sopstva. Tu se javljaju velike reči, poput ZNANJE I RAZGOVOR SVETOG ANĐELA
ČUVARA ili PROSVETLJENJE ISTINSKOGA BIĆA, hmmm a ima i jače kao na primer PROBUĐENI. Jake su
to energije čuje se iz kruga starih mudraca, ali takvo biće teži ka daljem sjedinjavanju suprotnosti te mu
je potrebno još jedno odgovarajuće biće.

Tu dolazimo do Venčanja Sveštenika i Sveštenice tu je nit koja vuče korene u starom Egiptu a čuva se u
unutrašnjim svetilištima mnogih redova, tu je Tajna Tajni Starih Templara. Ta linija se uočava u
svetilištima drevnog Egipta odnosno unutar Izidinog Kulta. Izida (Sveštenica), traži svog Gospoda Ozirisa
(Sveštenika) čiji rastrgani delovi leže po pustinji, rastrgani od strane Moćnog Seta. Ona «sakuplja» sve
delove ali ne pronalazi glavni predmet svoje žudnje, simbol samog Sunca i Pravog Gospoda ovog
Kraljevstva. Nakon uspešno rešenog zapleta priče ona prilazi Ozirisu (Svešteniku) u njegovoj Grobnici i
budi njegov Falus (Koplje). Sjedinjenjem ovo dvoje nastaje ON, Moćni i Strašni, Obožavani i Predivni
Horus. Izidin Kult se širio kroz mnoga osvajanja pa tako je bio jak kako u Rimu tako i u njegovim
provincijama poput današnjeg Izraela. E, tu dolazimo do jedne od tački spajanja Gnostičkog odnosno
prvobitnog hrišćanstva sa pomenutim kultom među Manihejcima čije učenje usvajaju i menjaju Katari.
Manihejci su svoje obrede izvodili u šumama, kulminacija obreda bilo je krajnje sjedinjenje Sveštenika i
Sveštenice, Rogatog Boga i Boginje. Razlike Evropske i Egipatske tradicije su čisto kulturološke jer
seksualni instikt je isti u svakog. Muškarac ide ka ženi u svakoj kulturi ne uzimajući u obzir devijantnosti
koje u današnje vreme zovemo slobodnim izborom pojedinca, čije vreme je 666 uredno najavio govoreći
o prirodi novog Eona i njegove manifestacije među decom ljudi. Dakle, kod starih Manihejaca svaki
muškarac bi postajao barem jednom, a ne retko i više puta sveštenik dok žene u hramu postaju
sveštenice. Vladala je ravnopravnost unutar šumskih Gajeva jer bio je to Sveti Čin, van hrama su bili
organizovani prema društvu koje ih je okruživalo. Velikom zbrkom koju su izazvali prvo Jovanovci pa
Isusovci kulminiralo je u liku i (ne)delu Petra osnivaču Hrišćanstva, te ne prirodne i impotentne kulture
apstinencije, bežanja od suštinskog čina prirode – sjedinjenja. Ipak Gnostici su se sećali Magdalene i
Izide, oni su zapisali ljubav Muškarca i Žene kao suštinu Svetog Čina. Nažalost seksualno frustrirani
manipulatori su izrodili već pomenutu religiju s ciljem da porobe slobodne ljude i unište svaku grupu koja
uviđa istinu. Jevanđelja su pisana i korigovana jer Evropljanima to ništa ne bi bilo novo, kod naših
predaka svaki Bog je imao i svoju Boginju, jedno bez drugog nije išlo.

Katari su napustili svoju zemlju prateći Magdalenu do Jugo Istoka Francuske, to smo svi naučili čitajući
kontraverzne romane s skrivenim porukama. Crkva je poslala Templare da uništi Jeres, ali tu se dogodilo
nešto zanimljivo. Iako je to bio prvi Holokaust u Evropi (pobijeno je oko 200.000 Katara), sigurnu smrt
Jeretika pronašli su i mnogi Templari koji su svesno prešli na stranu Katara. Celokupno naselje je pobijeno
jer Katolici nisu hteli da ostave Katare na milost i nemilost Templara. Tu je stigla čuvena poruka Vatikana,
«Poubijajte ih sve, Bog će razdvojiti Vernike od Nevernika». Ali koje otkriće menja sva načela i svesno nas
vodi u sigurnu smrt, to možemo samo predpostavljati te se nećemo time ni baviti. Ubrzo stiže osuda
Templara za jeres, tada u zaveri Vatikana i Francuskog Kralja a danas mi mudro zaključujemo preko
informativnih emisija da je to sve bilo zbog novca. Pa zar jednim Papskim ukazom nije mogla biti
zaplenjena imovina Templara? Zar je pokolj bilo prvo i jedino rešenje svakog finansijskog pitanja?

Ali spisi toga doba nagoveštavaju da je postojala ogromna flota Templara koja se nakon pokolja ne
pominje, ali gle pominje se u Škotskoj gde su očigledno Hramovnici ili deo njih našli svoje utočište. Nit se
produžila i opstala, vremena su bila teška (barem tako kažu knjige), te su osnivani Tajno Tajni Redovi sa
Super Tajnim Tajnama Tajnog Svetilišta...svetilišta jedinog i prvobitnog instinkta...seksualnog. Škotski
Obred, Masoni, Rozenkrojceri, Bratstvo Svetlosti...itd u potaji i kroz simbole predaju kroz inicijacije deo po
deo tog znanja. Nastaju novi i zamršeniji simboli, doktrina se skriva i zaokriva različitim segmentima koje

61
SKAKAVAC 8

vredni student mora da dobro prouči, izdvoji važnog od nevažnog i da nastavi dalje u svojoj potrazi za
svetlom iluminacije. Pojedinci u tom haosu osnivaju naš sveti i uzvišeni Red Ordo Templi Orientis sa
jasnom namerom da poput Izide vredno sakupe sve delove Božanskog znanja sa Falusom u svom tajnom
svetilištu. Reših da potražim tu nit u učenjima ovog reda i došao sam do meni zanimljivih zaključaka, koja
bi rado podelio sa svakim Bratom i svakom Sestrom, recite mi da grešim ili da mi nešto nedostaje ali
nemojte hraniti mog majmuna. Iz čiste ljubavi prema svima vama i gladi za znanjem i svetlom delim sa
vama ovu jabuku. Svestan sam da ono o čemu intenzivno razmišljam prevazilazi moja dosadašnja
skromna postignuća i da me se za sada ne tiču postignuća viših stepenova ali jedan broj mi je pred očima
neprestalno «9», i svestan sam da su za mene ovde i sada to zaista...

Jake Energije

Koja je to Tajna IXº koja je Teodora Rojsa, prema legendi prikovala za stolicu pred mladim studentom,
koji se drznuo i nehomice prodro poput lude u ovo svetilište. Tet – ‫ – ט‬Lav Zmija = 9, glava lava i zmije
uzdignuta je iz Zveri koju jaše naša Gospa Babalon dok u ruci drži sveti gral u kojima se sliva Krv Svetaca,
ili bi barem tako trebalo. Da se ne lažemo, toliko toga je već otkriveno tokom proteklih 100 godina te
svako ima uvid u spise koji su smatrani tajnom tajni. Ali pitah se šta se se nalazi u osnovnom upustvu u
kome je sve rečeno «Jedna Zvezda na vidiku»:

«...Sve duše večno postoje,


Svaka jedinstvena, večna
Savršena – pravi koprenu
Od uma i tela, da proslavi
Sa nekom, sebi dvojnom maskom,
Nežni sastanak nezasitan...»

I ovde se krije poziv na jedinstvo 2 koje postaje 1, ali dali je to samo prividna očiglednost, dali se ta vrata
otvaraju ili samo su bleda slika.

Uzeo sam «Liber Agape Azoth...» i pronašao pominjanje Menihejaca (kao kod Rojsa) i Tajne Templara
koju je preneo mag iz Egipta. Tad setih se bega Marije sa Isusom u Egipat pred Herodom (iako nejasno
koga je Herod to zaista tražio), tu se priča zaustavlja ali je gnostici nastavljaju. On je upućen u tajne
Izidinog Kulta i po povratku našao je svoju Magdalenu. U «Liber Agape Azot», je napomenuto da je Isus
veći nego što ljudi misle (ili je možda mislio na brata koji se zvao Srce Isusovo?) iako me čudi što nije
pomenuo Simona Maga koji je svoju Boginju video u Jeleni Kurvi. Brat 666 jasno započinje ovu studiju
posvećujući je Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Takođe u pomenutom delu on neku od Braće naziva sestrama
pre nego što su postali TO.
Ako se ne varam u procesu sjedinjenja On postaje Ona i obrnuto, oni se prepliću i spajaju dok ne
dostignu jedno.

Zatim sam uzeo «Liber 414 De Arte Magica» i pored svega što je vrlo jasno jedna od metoda, pronašao
sam poziv na «Liber 333», tačnije poglavlje XXXVI kao vrlo bitno za IXº . Ali u pitanju je Safirna zvezda
koju sam našao i u «Liber Agape». Nije mi bilo jasno, ali same reči 666 da tu postoji zagonetka navelo me
je da mislim mnogo šire.
XXXVI odnosno 36, što u svom ograničenom dečijem umu videh kao 3 + 6 = 9! A takođe je i 4 + 1 + 4 =
9, te otvorih 9 poglavlje Liber 333:

«Ne, odgovaraj, O tihi! Jer tamo nema «Zašto», niti «Zato»....»

Ali pored poziva na tišinu koji se pominje kao obaveza uz IXº pogledah i komentar ovog poglavlja, da je
«Brnjica» (koji je i naziv poglavlja), sprava za zatvaranje ženskih usta, i na samom početku je rečeno da
žena na Tarot karti zatvara Lavu usta Brnjicom. Ali Lav je On, koji očigledno postaje Ona, i brnjica je
poziv na tišinu (On postaje Ona i obrnuto, oni postaju jedno, oni postaju to, i eto nama hemafrodita iz
spoja ruže i krsta). Zanimljivo, pomislih i reših da pogledam odnosno proverim zbog čega postoje dve
devetke i otvorih 18 poglavlje «Kapi Rose»:

«Zaista, ljubav je smrt, a smrt bidući život», kao i «...to je Kvintesencija i Eliksir njegovog bića».

62
SKAKAVAC 8

U komentaru se poziva na mesec jer on kaplje rosu? Ali takođe je povezao poglavlje sa poglavljima 1 i 16.
1 poglavlje je «Sabat Jarca», možda vino sabata adepata iz «Liber Agape», i tu se jasno kaže

«Začeti znači umirati; umirati znači začeti. Baci seme u oranicu noći. Ubi sebe»

Primetan je falusni oblik broja poglavlja i naravno N.O.X., koji iznosi 210, dvojnost u jedinstvo a zatim u
ništa.

16 poglavlje je «Jelenak» i ono što sam povezao sa mojim gledištem bilo je:

«Rođenje osobenosti je ekstaza; takva je i njena ljubav». Nisam bio lenj i nastavih sa svojim dečijim
računanjem i 1 i 16 su dali 17. «Labud» koje se mora čitati sa Vagnerovim Parsifalom (pročitao) i rečeno
je

«...videvši da sam ja bio samo čista Luda, pustiše me da prođem. Tako i nikako drugačije ja dospeh do
Hrama Grala»

Dali je to tajna koja se brižljivo čuva. Dali je to mogućnost stupanja u krajnju ekstazu dva bića, gde se
međusobno poništavaju do krajnje ekstaze. Spajanje Belog Orla i Crvenog Lava u Kroulijevoj
interperentaciji prikazan je na karti Ljubavnici, kao jasan simbol (po meni) istinske Svete Mise. Ali zašto
nam onda treba sve ovo ostalo, šta više može mi šapnuti Mefistofel ili Anđeo, kad znam da postoji srednji
put koji krije se u svakoj religiji, doktrini, mitologiji čak i u kuvanju čaja. Odgovor se krije u naslovu
«Ljušćenje Luka», lagano skidanje svega što iluzorno mislimo da čini naše biće, lagana priprema za
uvođenje u tajno svetilište.

Nekoć u razgovoru sa jednim Belim Bratom mudrovali smo nad Astrološkim Kućama i Znakovima, ono što
je očigledno je da sve u sebi ima svoju suprotnost. Na pojedincu je da stekne uvid u aspekte pod kojima
je rođen, da pomiri suprotnosti i prevaziđe svoj horoskop. Onda dalje u plesu Pana! Mi spajamo i
poništavamo sve delove svoga bića, i dalje i dalje u spiralnom kretanju ka dalje. To vidljivo je među
mikroskopskim organizmima, to je u prirodi oko nas, to spajanje u ljubavi prikazano je u Drevnim
Paganskim Krugovima i festivalima doba, to neprekidno kretanje koje pulsira kako dole tako i gore...sada
već previše kosmički razmišljam...hop – cup idemo do Kraljevstva. Muško – Žensko suštinski jedno,
otpevao je hor jedne divne večeri, dvoje u svom sjedinjenju mogu to spustiti u Kraljevstvo i tada se rađa
Dete, radost svih...ali šta ako se čistom Voljom usmeri ka Kruni i iznad nje? Dali je Blažena Smrt – «Mors
Justi» zaista mogućnost prečice ka Ekstazi Krajnjeg Zanosa? Dali je svaka žena pogodna ili Ja u svom
lažnom i dečijem poimanju tražim jednu s kim ću zaplesati taj ples uz zvuke Panove frule? Jedan je Pehar
na oltaru mom, a rasipanje i neusmeravanje ka jednom obično ne dovodi nas do cilja. Jake su to energije,
kažu Mudri...ali kako je samo lepo biti dete i bezobzirno pitati starije čike dali je ispravno kriknuti u
orgazmu:

«Neka umrem smrću pravednika, i neka moj svršetak bude poput njegovog»

O.T.O.
«O» i «O» su pored stubova (O. = 1) i simboli krajnjeg postignuća koji je ništa, dva «O» jer su
suprotnosti poništene u ekstazi, dok je «I» uzdignut u svom spajanju sa « - », da bi jasno ispisali O.T.O. I
gle tad videh 191, videh 9 između dva stuba, ali to je i 11!

PRELAZAK IZ EKSTAZE U EKSTAZU

KRAJNJEG ZANOSA KOJI JE

«0»

«...videvši da sam ja bio samo čista Luda, pustiše me da prođem...»

«...Pitajte našu Braću Alhemičare, i Adepte Ružinog Krsta. Prvi odgovor: To je ništa drugo do Lav sa
svojom zgrušanom krvi, i glutenom Belog Orla; to je Okean u kojem su se kupali i Sunce i Mesec. Ostali:

63
SKAKAVAC 8

to je Rosa na Ruži koja je skrivala Krst. Pitajte Antike: oni odgovaraju da je najstariji među Bogovima
Saturn. Čuvaj se da se i ti ne prevariš!
Neka je blagosloven Onaj koji nam je otkrio Arkanum Arkanorum! To je rastočeni Kamen; to je Eliksir
Života, to je Univerzalni Lek, to je Tinktura, to je tečno Zlato...»

AUMGN

64
SKAKAVAC 8

LIBER LXXII VEL UNIO


Kaaba 93
Kako je dato od A.`.A.`. za O.`.T.`.

1. Budi u svojoj asani. Pripremi se za rad onako kao obično činiš, praksama pranajame, ili
uvažavajući Al, II, 22, ili na neki svoj način.

2. Pod Bezdanom, Malkhut je Žensko, a Tipharet je muško.


Na svome telu predstavi Malkhut i Tipharet kao blještave sfere svetlosti u pripadajućima bojama (ili, ako
nekome više odgovara, kao mladu ženu i mladog muškarca, ili kao odgovavrajuća slova Tetragramatona
koja sijaju, ili na neki drugi način, u skladu sa sopstvenom ingenioznošću). Oseti snažno njihovu prirodu i
svojstva, njihovo međusobno privlačenje, snažnu čeznju za spajanjem, čin njihovog spajanja, i njihovu
ekstazu koja je njihovo potpuno stapanje i jedinstvo. Na vrhuncu, potpuno spojeni, oni su apsorbovani u
L.V.X.

3. Iznad Bezdana, Binah je Boginja, a Hokmah je Bog.


Na svome telu predstavi Binah i Hokmah kao blještave sfere svetlosti u pripadajućim bojama, (ili ako
nekome više odgovara, kao bezvremenu Boginju i bezvremenog Boga, ili kao odgovarajuća slova
Tetragramatona koja sijaju, ili na neki drugi način , u skladu sa sopstvenom ingenioznošću). Oseti snažno
njihovu prirodu i svojstva, njihovo međusobno privlačenje, snažnu čežnju za spajanjem, čin njihovog
spajanja, i njihovu ekstazu koja je njihovo potpuno stapanje i jedinstvo. Na vrhuncu, potpuno spojeni, oni
su apsorbovani u N.O.X.

4. Na svojstveni način, Keter je Hadit, pa time muško, kao što je Nuit, žena, iznad Ketera.
Na odgovarajućem mestu u svojoj auri predstavi Hadit i Nuit odgovarajućim simbolima. Hadit je tačka, ili
krilata kugla, ili simbol koji će ti se ukazati, a Nuit je kružnica, ili Žena Zvezdanog Tela svijenog u svod, ili
neki simbol koji će se ukazati. Oseti njihovu prirodu i svojstva, njihovo međusobno privlačenje, snažnu
čežnju za spajanjem, čin njihovog spajanja, i njihovu ekstazu koja je njihovo potpuno spajanje i jedinstvo.
Na vrhuncu, potpuno spojeni, oni su bez svojstava, bez kvaliteta, bez ograničenja, tako da ih nema, kao
što nema tebe.

5. Vrati se u pojavni Svemir koristeći Plameni Mač. Na njegovoj oštrici može biti plamena Reč tvoje
Volje, koja je Ime Deteta začetog u ovom svetom Braku.

65
SKAKAVAC 8

LIBER A'.'A.'.
vel
AHeBaH - AChaD

***
- Knjiga ljubavi i sjedinjenja -

Frater Alion Aiwass

I.

Seksualna magika predstavlja način korišćenja seksualnosti u cilju izvođenja Magike. Ova
"tehnika" nije niti nešto novo niti originalno, niti intrigantno, mada je obično čuvana kao tajna od strane
ezoteričnih redova i sistema koji su koristili seks za ispunjenje duhovnih i magičkih ciljeva. Tradicije poput
veštičarstva, šamanizma, alhemije, budizma i hindu tantri, kao i egipatske, grčke i rimske su sadržale ova
znanja. Seksualna magika je prelep put koji seksu daje pravo mesto Svetosti.

Budući da je seksualnost dar od Boga i Boginje ona je bespogovorno božanska. Otvorenim i


poštovenjem ispunjenim odnosima iskustvo deluje na svim nivoima - animalnom, humanom i božanskom
- budeći plamen Duha.

Seksualnim uzdignućem izuzetna količina energije se može kanalisati putanjom od genitalija duž
kičme u vrh glave, čime energija čisti blokade i ispunjava čakre izazivajući emotivne i psihološke efekte.
Neretko se može susresti shvatanje i uverenje da je seksualna joga prečica ka prosvetljenju.

Kreativna sila pokreće snažnu magičku moć - donoseći veliko zadovoljstvo i zadovoljenje.
Ceremonijalna magika kao stadijum praktičnog rada je nadograđen i potenciran korišćenjem seksualnih
energija, a svako ko je dobro magički potkovan i pripremljen - uravnotežen, sposoban je izvoditi
seksualnu magiku.

Nijedna forma Magike, pa ni seksualna, se ne izvodi ako ona ne leži prirodi Maga tj. praktikanta i
aspiranta na duhovnom Putu, a praktikovanje seksualne magike ne podrazumeva niti odricanje od seksa
niti sputavanje normalnih seksualnih aspiracija - bilo u sebi ili u partneru.

Magikom se "manipuliše" određenim količinama energije sa željenim ishodom - izazivanje


promena po volji ili dosezanja spoznaje po volji. Kada se cilj odredi izvesna energija se pobuđuje i
usmerava ka ispunjenju kako bi se izvela manifestacija tj. ispunjenje - u fizičkoj i/ili duhovnoj realnosti.

U seksualnoj magici najčešće se koriste afirmacije, vizualizacije, mantre - kojima se uzdiže


energija kroz produženo seksualno uzbuđenje i kada se otpušta sila u momentu orgazma.

Cilj seksualne magike može biti dosezanje ili privlačenje bilo čega željenoga - ali se podrazumeva
da je spiritualni razvoj suštinski ono čemu se teži te ispunjenje drugih "želja" mora da podržava taj
uzvišeni i finalni cilj.

Sjedinjenje polarnosti muževnog i ženstvenog, aktivnog i pasivnog, ekspresivnog i receptivnog


nije puka romantična ljubav, niti sentiment. Ljubav jeste zakon - ljubav pod voljom. Ljubav je univerzalni
agens koji je cilj i koji je medijator u sjedinjenju polarnosti - bilo u ljubavnom paru ili u samoj jedinci.

Orgazam se smatra momentom otvaranja nebeskih kapija kada se barijere, između


ograničavajućeg fizičkog plana i bezgraničnog duhovnog, uklanjaju. Tokom blistavih momenata orgazma
čovek odašilje svoju magičku želju u univerzum sa ogromnom silom projekcije - nakon čega ispunjenje
predstavlja "rađanje magičkog deteta". Magičko dete je astralni efekat magičke akcije koje se rađa i
manifestuje. Takođe sami seksualni fluidi bivaju napunjeni moćnom energetskom silom - budući da su
vibracije intenzivirane generisanjem tokom seksualnog akta sjedinjenja.

66
SKAKAVAC 8

Ustvari svaka seksualna aktivnost se može smatrati seksualnom magikom - pitanje je samo kakvi
su ciljevi, želje i težnje - spram čega slede adekvatni rezultati. Normalno ova vrsta alhemije može biti
praktikovana samostalno ili sa magičkim partnerom suprotnog ili istog pola, dok kompleksnije operacije
mogu uključiti i više ljudi - što nije opravdanje niti izgovor za bahanalije i orgijanje.

Postoji realan utisak da seksualna magika kao i ceremonijalna deluje sinergistički - što znači da se
umnožavanjem učesnika u magičkoj operaciji umnožava i generisana magička sila. Sve to utiče na proces
ostvarivanja cilja i postignuća i ispunjenja "želje".

Dok se u "običnom" seksu može biti prepušten uživanju u fantastičnoj seksualnoj senzaciji
sjedinjenja, u seksualnoj magici koncentracija je na ritualu. To je na neki način razlika, te se u ritualu
angažuje svest u koncentrisanju na predmet rada - mada se nikako ne može poreći užitak i u tom radu.
Takva je priroda ovih operacija. Radost, a ne patnja!

Seksomagički ritual se u odnosu na uobičajen seks razlikuje utoliko što se teži odlaganju
dosezanja orgazma kako bi se energija što više akumulirala - nakon čega sledi dramatičniji ili dugotrajniji
orgazam - sa daljim odrazima na telo i svest ljubavnika. Magika primenjena u seksu takođe podstiče
specifične delove tela i bića učesnika i budi suptilne kanale i centre kojima kretanje energije biva
usmereno ka ispunjenju ekstaze, transa - orgazma.

II.

Seksualna magika je kao okultna disciplina dugo bila zavijena u misteriju i nerazumevanje. Misli i
priča o tome su bile prepravljene kontroverzom, izazovom, ushitom, odbojnošću, gađenjem, emotivnim
nestabilnim stanjima koji nisu dobra predispozicija za Magički rad.

Seksualna magika ruši barijere i granice, ona nema ništa sa bojažljivim, odbojnim i perverznim
stavovima o seksualnosti koji su nametnuti u ograničenjima socijalnog i društvenog okruženja. Seksualni
magovi su oduvek težili da prošire granice svoje izražajnosti kako bi dosegli slobodu seksualnosti i
duhovnosti.

Tantru i seksualnu magiku ne treba mešati iako "zapadnjački" Put dosta duguje tantričkim i
taoističkim idejama ipak okruženja, okolnosti i životna filozofija su bitni sačinioci ritualnih operacija, a
samim tim i metodi, principi i efekti seksualne magike se ne mogu uklapati u isti kalup. Tantra sama po
sebi više teži "obožavanju" i izvesnom "misticizmu" koji postoji u duhovnom zračenju muških i ženskih
sjedinjavajućih energija - to se teži prevazići. Seksualna magika ne zaobilazi ovozemaljski element i ona
sadrži, obuhvata i uzdiže svu silu u cilju ispunjenja božanske manifestacije, a ne prevazilaženjem i
napuštanjem ovozemaljskog. Radost, a ne patnja!

Seksomagička energija je neutralna sila koja se usmerava u bilo koji cilj. a granica između
Seksualne magike i Seksualnog misticizma nije jasna - te same po sebi kao dvojnost, tj. polarnost očito
teže da se sjedine u Ljubavi.

Seksualna Magika kombinuje materijalno i transcedentno - duh i telo nisu odbojni polovi već pre
komplementarna kombinacija koja opstojava i menja se spram i uz pomoć kosmičke i lične energije - i
Ljubavi.

Moć seksualnosti je privlačila i potresala čovečanstvo oduvek - sve spram tendencija čovečanstva
da je prihvati ili odbije - ona je delovala snažno ili povučeno, ekscesno ili pitomo, inspirativno ili tiranski -
kao neutralna sila ona je previrala svojim tokovima tajnim i javnim, očitim i skrivenim, hraneći svest i biće
čovečanstva univerzalnom kosmičkom energijom koja podržava i menja postojanost Univerzuma i Sveta.

Seks se pored svoje prokreativne funkcije koristio u duhovnim sistemima, ritualima plodnosti,
obožavanju bogova i mnogim drugim magijskim operacijama koje su imale za cilj ispunjenje
materijalizacije - želje - rađanje deteta-potomka i/ili rađanje "magičkog deteta".

Postoje magički sistemi koji nisu ispoljeni i koji svoja znanja, učenja i prakse, ritualne i
seksomagičke kriju, dok znamo za slučajeve kada je objavljeno postojanje redova koji su privlačili ljude,

67
SKAKAVAC 8

aspirante i duhovne tragače na stazi prosvetljenja u svoje okrilje. Ovi potonji su ipak uvek bili paravan
onim skrivenim i kako se očituje seksomagičke operacije su činile unutrašnje učenje i metod postignuća
za šta je bila neophodna dugotrajna i precizna priprema u spoljašnjem sistemu rada.

Poznato je da je Hermetički Red Zlatne Zore bio "samo" priprema za Red Ruže i Krsta, kao što u
Redu Orijentalnih Templara spoljna i unutrašnja trijada pro-masonskih i pro-templarskih rituala
predstavljaju pripremu za seksomagičke operacije koje slede kada se stupi u unutarnji Red. Mnoštvo
drugih masonskih, templarskih, okultnih, hermetičkih i ezoteričnih redova i društava je bilo manifestovano
kao polje dejstva i generisanja okultnog preporoda koji se pokrenuo krajem devetnaestog i tokom
dvadesetog veka. Oni su pripremali ljude da postanu okultni generatori duhovne sile koja se budila
primenom "formule" Ruže i Krsta - što nije bilo ništa drugo do simbol seksomagičkog sjedinjenja. Cela
filozofija jeste mnogo kompleksnija i ne mogu se prenebeći ozbiljni sačinioci znanja i priprema, kao i
duboki smisao i delovanje Rozenkrojcerskih emanacija i Gnoze.

Elementarne pripreme, čišćenja, posvećenja, sticanje znanja o sebi i Univerzumu moraju da


prethode primeni viših magičkih formula. Aspiranti moraju da shvate da je duhovna aspiracija beskrajno
uzvišenija od pukog ispunjenja želja koje se mogu ostvariti magijom.

Život uči ljude na jedan način ili na drugi - iskustva se stiču i uspesima i padovima. Srljati nezasito
u bilo čemu sigurno dovodi do ispunjenja i postignuća tog cilja. Ali kako? Ipak seksualna magika ne
potrebuje da postavlja barijere na principe sticanja saznanja. Seksualna energija u svakom slučaju
energizuje sadržaje svesti, bilo tokom rituala, bilo tokom uobičajenog ljubavnog akta.

Gotovo svi duhovni sistemi se mogu svesti na kombinaciju elemenata, planeta i zodijačkih
znakova - Drvo života je koliko kompleksan sistem toliko i savršeno precizan i dosledan - uvek se prvo
aspirant upoznaje sa Znanjem i značenjem, a zatim angažuje metode, tehnike i prakse u smeru buđenja i
upoznavanja energija, procesa i sfera. Seksomagički rad biva impliciran onda kada svest bude dovoljno
slobodna i posvećena i utvrđena u aspiraciji da može da ostane stabilna kako u ushitu postignuća tako i u
prizemljavanju. Seksualna magika je uzvišeni Put i kao takav i ona se može prevazići kada u duhovnom
Majstorstvu čovek postigne sjedinjenje sa "Bogoobličjem".

III.

Osnovni zahtev za bavljenjem bilo kog oblika magike pa i seksualne magike je sposobnost
usmerenog koncentrisanja i ne mešanja drugih misli u taj proces. Ova sposobnost se vežba
praktikovanjem joge ili nekom sličnom metodom.

Kada se izvodi bilo koji oblik seksualne magike potrebno je formulisati svrhu - "telos" i to jasno
pre rada, zatim se usmereno koncentrisati i održavati koncentraciju tokom seksualnog akta. Pri orgazmu
"telos" preliva um i ako je rad ispravno izvršen stanje koje se dosegne vlisko je ili upravo jeste "Dhyana".

Masturbatorna seksualna magika definiše identično - formiranje svrhe "telosa", nakon čega sledi
stimulacija - produžena - radi generisanja veće sile. Kada dođe do orgazma um biva ispunjen silom telosa,
a seme, koje je enregetski "napunjeno" se konzumira (jede) ili se koristi za punjenje talismana - koji
naravno na poseban način predstavlja svrhu, tj. "telos" - za žene proces je identičan, tako da se vaginalni
fluidi "kale" konzumiraju ili se sa njima puni talisman.

Heteroseksualna magika podrazumeva dvoje magičara, ljubavni par. Etičko je pitanje da li jedno
može izvoditi operacije seksualne magike a da to drugi ne zna - eventualno samo po pitanju ispunjenja
praktičnih "želja" dok za rad na samospoznaji sve može da se posmatra drugačije. Magički i seksomagički
vampirizam je duhovni promašaj i kreira klifotične sile koje remete svest i energetske potencijale učesnika
operacije. Poštovanje prema bliskim bićima i osetnim bićima proističe iz Ljubavi te se oni ne koriste kao
robovi u magičkim operacijama.

Muškarac i žena koji se upuštaju u seksomagičku operaciju zajednički definišu svrhu "telos" nakon
čega slede magičke ritualne radnje - teranja, otvaranja i prizivi (po volji) i sam seksomagički akt
sjedinjenja, pri čemu se orgazam odlaže do krajnjih granica fizičke izdržljivosti kako bi energija tekla
fizičkim i suptilnim telom praktikanata i naposletku konzumirala svest u potpunosti. Višestruki orgazmi su

68
SKAKAVAC 8

pogodni i poželjni kako bi se dublje zaronilo u energetsko polje operacije. Nakon orgazma ejakulat
pomešan sa kalama se konzumira u poljupcu Ljubavnika kao Sveti Sakrament.

Različite operacije su pogodne i istraživanje različitih Formula u zavisnosti da li je žena u fazi


menstruacije ili ne - od ovoga zavise i emanacije sekreta - "Kala" iz posvećenih energetskih centara žene.

Homoseksualna magika je u neku ruku identična heteroseksualnim operacijama, osim što su


emanacije i sjedinjenje sekreta drugačiji. U pitanju su opet energetski radovi koji ostvaruju svrhu -
ispunjenje "želje" tj. dosezanje isvesnog duhovnog saznanja i/ili stadijuma.

Za heteroseksualne osobe homoseksualna magika može predstavljati oblik uništavanja strahova i


inhibicija, kao što za homoseksualne osobe heteroseksualni akt može biti neuobičajen. Ipak ova tema nije
toliko banalna da bi se ukratko definisala.

Sve ove operacije su ozbiljan magički rad kojem se pristupa krajnje posvećeno.

IV.

U ova vremena kada se Magika smatra renesansom podzemnih tokova i kada se ideje i tehnike
predstavljaju vrlo jasno i otvoreno Seksualna magika gotovo da ostaje glamurozno pogrešno tumačena.

Ono što formuliše seksualnu magiku je negovanje seksualnosti putem koje se želi izvesti promena
po volji. Ovo je potpuno drugačije od samog posedovanja oružja kao što su disk, pehar, štap i mač.
Smisao ovih oružja već mora da je asimilovan u svesti Maga kada želi da primeni sesualnost u svojim
ritualima. To je pitanje protoka energija u telu Maga i generisanje sile u Magičkom Paru.

Celibat, kao i seksualna aktivnost deluje na kretanje energija u telu i svesti Maga. Osnova
seksualne magike je u shvatanju iskustva seksualnosti, shvatanju polarnosti u sebi i univerzumu, a zatim
u shvatanju pojavljiavanja-generisanja i usmeravanja energije ka određenom cilju. Seksualnost je najjači
metod transformacije, koji dovodi do otkrivanja i saznavanja.

Brak, kao magička veza ljubavnog para može i ne mora biti pogodna ili dobra predizpozicija, ali je
u svakom slučaju savršena ako ljubavni par deluje seksualno skladno - u ljubavi i manifestaciji
zajedničkog življenja.

Pan-seksualnost ne podrazumeva i seksualno oslobođenje - uvek treba biti oprezan spram želja
ega i mentalnih i umnih osobina. Voleti sve ne znači i kopulirati sa svime. Prepuštanje ljubavi trebalo bi da
dođe iz dubljeg shvatanja Istinske Prirode i potrebe da se spozna i izvrši Istinska Magička Volja. Iz
iskustva sa mnoštvom partnera (po izvesnom magičkom odabiru) može doći duhovna spoznaja, ali i
duhovno i fizičko oboljenje.

V.

Izvesni oblici Seksualne Magike mogu biti potpuno okrenuti ispunjenju želja i dosezanju
određenih praktičnih rezultata - sticanju para, uspehu, podmlađivanju, održavanju energije, fascinaciji.
Ovo je ostvarivo, ali je duhovno nesigurno da li to jeste smisao i potreba na nečijom spiritualnoj stazi.
Neki definišu da Univerzum ne morališe i da je sve što se poželi dostupno i može se dobiti odgovarajućom
magičkom operacijom. To jeste tako, ali je pitanje dosezanja Vrhovnog Postignuća otvoreno spram
kolanja energija i vezanosti za niže emanacije sila. To je i pitanje Karme.

Po shvatanju tantričke prakse žena je inicijator muškarcu i od Moći koja se manifestuje u njoj i
kroz nju zavisi smisao i uspešnost bilo koje magičke i seksomagičke operacije. Ako dođe do zatvaranja
energetskih kanala, zbog opterećenosti delovanja pojedinih elemenata uma, energije neće biti adekvatno
pobuđene i operacije ne bivaju uspešne. Nije žena kriva za ovo - negovanje ljubavi i sticanje duhovnog
znanja, kroz razumevanje Mudrosti i praktikovanje ritualne magike priprema i uravnotežuje svest
Ljubavnika. Seksualna metafizika je vezana i za "okultne" osobine ženskih sekreta, kao i "hermetičke"
osobine muškog semena, te metodima kako se oni bude i magički posvećuju.

69
SKAKAVAC 8

Dakle, od ličnog stanja učesnika u operaciji bitno zavisi delovanje određene Magike. Stadijum
posvećenosti i zrelosti jeste bitan. Energije koje se pokreću seksomagičkim ritualom pokreću generisanje
sile kako u nadijima, meridijanima i čakrama, tako i ispunjavaju celokupno telo i auru Ljubavnika. Ženski
sekret i muško seme kao misteriozni prenosioci potencjala Novog Života jesu najtajniji prenosioci Magičkih
energija koje donose Buđenje - tj. ispunjenje svrhe rituala.

VI.

Seksualna magika kao put oslobođenja je korenska ideja tantričke filozofije. To je Anutara
Amnaja - Najviši Put. Međutim, na zapadu to i nije u potpunosti tako. Potrebno je sagledati odnose
polova, stereotipone shvatanja o polovima, odnose polova, kulturne razlike, društvene, sociološke,
ekonomske odnose, pa i ličnu individualnu seksualnost. Istraživanje seksualnosti postaje put saznavanja i
shvatanja lične seksualnosti i seksualnosti drugih. Ovo shvatanje i saznavanje nas vodi dalje od kulturnih i
društvenih normi i limita koji su nametnuti patrijarhatom i konzumerizmom naše civilizacije.

Seksualnost je put oslobađanja Ljubavi od ograničenja religioznih i moralnih dogmi. Ljubav


zapadnjaka je postala zarobljena egoističnom posesivnošću i potrebom da se iskorišćava osoba i zajednica
kroz zavisnost i izobličenu perverziju brzog i nasilnog zadovoljenja strasti i požude. Muškarci i žene su
robovi navika i nameta civilizacije. Transformativna moć seksualne energije tako postaje destruktivna,
gurajući ego do raspada njegovih koncepcija, vezanosti za um i telo.

Ljubav jeste moguća uprkos kulturnom slepilu. Ova ljubav jeste duhovna. Ona je unutarnji
kvalitet - može se osetiti, ali se ne može izmanipulisati - osim ako ego i um ne navuku masku potrebe.

Ljubav kao pozitivna sila je veličana u slobodnom izražavanju, ali nije prihvaćena od strane crkvi
koja ju je smatrala izvorom greha. Ljubav je i jeres. Mnoštvo je inskonstruisanih lažnih koncepata koji su
nakalemljeni na samu ideju Ljubavi - to sputava slobodu ispoljavanja Ljubavi.

Ključ vrhovne ljubavi su duboko poverenje i intimnost, što je tantrička ideja partnera koji se vole
u seksomagičkom sjedinjenju. Ljubav, poverenje i poštovanje proističe iz slobode uma i duše da se
iskreno preda toj Ljubavi. Ljubav nije genitalna aktivnost, ona je stanje svesti i univerzalni agens
postojanja. Ljubav je radost univerzuma, a ne patnja.

Intimnost i duboko poverenje otvara sadržaje svesti među partnerima, a seksualno sjedinjenje je
generator povezivanja i sjedinjavanja u Jedno. To je proces ulaska i otvaranja za Geštalt, kako između
para, tako i u Magičkoj zajednici. Istraživanje elemenata ljudskog bića i univerzuma samo biva Osnaženo
Entuzijazmom koji otvara kanale svesti. Ljubav je prenosioc svesti na svim ravnima. Energija koju pokreće
ljubav ne može se meriti sa energijom volje ili mržnje, jer one se zasnivaju na snazi uverenja, a ne na
univerzalnoj oslobođenosti koja je podloga neuslovljenom pokretanju sile u skladu sa svešću ne
ograničenom željom za rezultatima.

Seksualna dinamika privlači i/ili odbija u procesu razvoja, sve skladne i neskladne elemente - što
bitno zavisi od od podloge na kojoj je postavljena - sebična strast ili slobodna ljubav. Postoje naravno
oblici poimanja ljubavi, egocentrična, površna ili ona koja je orijentisana ka suštini - to su samo
"poimanja". Samotni mag ili ljubavni par su instrumenti svojih istraživanja - oni radom ostvaruju svoju
Volju, svoje promisli i namisli, svoje želje, svoju spoznaju, svoje dosezanje Oslobađajuće Ljubavi.

Duhovno buđenje kroz seksualnost implicira dosezanja različitih nivoa, uzvišenih ili ne, ali u
svakom slučaju prepoznatljivih, koji mogu biti trajni stadijumi dubokog iskustva i emitovanja energija u
svet.

Seksualna ekstaza je stanje bljeska koja ne može da se objasni razumom, kao što ne može da se
shvati potencijal za stvaranje života u spermatozoidu i ovumu. Ova ekstaza je nuklearna eksplozija svesti
jedne "ćelije" svesti i emanira toplinu i zračenje tj. radijaciju sile u svet. U zavisnosti od predispozicija i
želja, "telosa" magičke operacije sila se manifestuje u okruženju - blagorodna ili destruktivna.

Stanje seksualne ekstaze je ono što prevazilazi elemente koji su angažovani u magičkoj operaciji.
Seksualna ekstaza je Akaša.

70
SKAKAVAC 8

Ako se volja usmeri ka promeni, onda magički procesi koji se koriste restruktuiraju biće u svim
oblastima, individualno i socijalno. Moć božanstva koje se emanira u ekstazi pokreće energije koje
stravarju promenu po volji. Ti potencijali se jasno mogu prepoznati u nama.

Oslobođenje podrazumeva oslobađanje kompletnog bića, na svim nivoima i svim domenima


akcije. To je promena koja je fundamentalna i totalna. Uvid koji se stiče oslobođenjem kroz Seksualnu
magiku nije uvid o sebi već o potpunom Duhovnom Jedinstvu koje postoji u Vaseljeni - a ono postoji u
Ljubavi. Manifestacija univerzuma i čovečanstva je ispoljavanje elemenata koji opstojavaju Voljom
Ljubavi.

Magika je put spoznaje i Put povratka u Bezgraničnu Ljubav Svetlosti.

VII.

Vrhovna tajna svetog seksa se manifestuje u ritualnim okolnostima u ispravno posvećenom i


pripremljenom Hramu - svetom prostoru. Stimulisanjem čakri koje je obavljeno pripremnim ritualima koji
su se vršili u spoljašnjim operacijama, je pripremanje puta i tehnika za tzv. Kundalini jogu. Elektro-
hemijska priroda centralnog nervnog sistema omogućuje da uzbuđivanje energije teče od korena putem
kičme ka vrhu glave. Seksomagički ritual stvara putem simultanog orgazma (muškarca i žene) Eliksir
Života i Kamen Mudraca kako su ih Alhemičari nazivali. Fizičke substance dobijene izmešanim seksualnim
sekretima su ispunjene energijom koja je fokus rituala.

Substanca se konzumira i absorbuje kroz unutarnje telesne membrane usta i ždrela, kao i kroz
kožu genitalija. Eliksir se absorbuje i kada do ejakulacije i mešanja sekreta ne dođe, mada to znači da do
fuzije energija sekreta nije došlo na konačnom nivou. Rad inicijata vodi ka dubljim spoznajama ove fuzije
Posvećenih i energizovanih substanci.

Uverenje je da seksomagičkim operacijama, kojima prethodi pravilna priprema Magova, dolazi do


dostizanja Prosvetljenja i održavanja vitalnosti životne sile u organizmu kroz Munju koja puni elektro-
hemijsku matricu kombinovanih nervnih sistema Magova.

Ovaj rad je u skladu sa alhemijskom transformacijom nasuprotnih energija (Jin i Jang) kao
poništenje personalnosti objašnjeno formulom IAO. U ovome I je Izis, O je Oziris, A je plamena energija
Pentagrama duha koji se ispoljava; sa druge strane I je i Fallos, a O je Kteis, dok je A Sila Apofisa koji
transfiguriše elementarnu prirodu u Duh. Tako I i O mogu biti i "muško" i "žensko" u zavisnosti kakav je
proces operacije. Plamena sila "A" je uništavajuća i probuđujuća - Duh koji vlada nad elementima. A je
Akaša dosegnuta kroz sjedinjenje polarnosti elemenata.

Seksualni fluidi su konzervatori duhovne energije, oni su pokretači sile u telu i održavaoci
vitalnosti, kako fizičkog tako i suptilnog tela. Generisanje seksualne sile stiče pozornost Plerome koja
daruje božansku milost - trans orgazma.

Postoje tvrdnje da seksomagičke operacije daruju takvu vitalnost kojom se ostvaruje fizička
besmrtnost. Ovo jedino može biti pojmljeno kao snažno i potpuno duhovno prosvetljenje koje
božanstvenost materijalizuje u telu. Ovo jedino može biti blagoslov Apsolutne Ljubavi.

Alhemijska operacija seksualnog sjedinjenja podrazumeva rasplamsavanje alhemijskog ognja u


Kukurbitu i Atanoru - Falusu i Kteisu Magova.

Prvi simbol alhemičara, u ovoj operaciji, je Jaje - ono polaže "Beli orao" tj Žena. Njen broj je 156,
čime predstavlja "Babalon" - Boginju. Nosioc Jajeta su vaginalni fluidi. Ono biva oplođeno putem Sperme
koja je usaglašena prirodi Jajeta. Muškarac mora biti u skladu sa ženom. Mora postojati izvesna Magička
veza među njima.

Drugi simbol je Zmija - Sperma, ona je princip besmrtnosti. Kroz nju dolazi do obnavljanja života -
kada se sjedini sa Jajetom. Jaje stvara Mozak, sperma nervni sistem. Njihova materijalizacija i isijavanje
ih oblači u telesnost.

71
SKAKAVAC 8

Veliko delo seksomagičkog sjedinjenja mora biti vršeno ka spoznaji ili kroz spoznaju Svetog
Anđela Čuvara - prema ili kroz svesnost Višeg Sopstva - Duha koji vlada nad elementima.

U toku operacije spermatozoid biva napunjen silom svrhe koja teži da se sjedini sa potencijalom
materijalizacije jajašceta. Kao što Falos ima težnju da se sjedini i prodre u Kteis radi generisanja sile, tako
i spermatozoid prirodno teži utapanju u kreativnu moć Ovuma. Fluidi prenose energetske potencijale čakri
kako bi Volja bila manifestovana kroz Ljubav.

Preduslovi za rad i sama operacija seksomagičkog sjedinjenja mora biti savršeno pripremljena i
obavljena sa potpunom posvećenošću. Svi pripremni oblici joge moraju biti ustaljeno funkcionalni, Jama i
Nijama kao preduslovi za Asane i Pranajamu, Pratjaharu i Daranu.

Za analne i homoseksualne operacije alhemičari su dali simbole Horusovog oka, koje je Anus i
Slepog oka koje plače za Falus.

Horusovo oko se pojavljuje na tarot karti "Kula", ono je identično Šivinom oku - koje uništava
univerzum. Uništenje je ustrajno sa idejom da je vrhovno savršenstvo ustvari Ništavilo - čiji je sjaj Ain-
Sof-Aur kabalista. U heteroseksualnom aktu Jesod je Vulva - Usta Izide; a pokrenuti tok energije se kreće
naviše ka Tifaretu, stazom Strele, na fizičkom planu - kučmom. Ipak, Jesod kao anus pokreće silu nadole
ka Malkutu, ka sferi elemenata.

Slepo oko koje plače je definisano kao Falus u konjunkciji sa anusom, a ne sa vaginom, jer seme
biva predstavljeno, na tarot karti "Kula" kao ljudi koji padaju sa tornja na zemlju; padaju sa Jesoda,
putanjom Tau, u Malkut. Materija anusa je alhemiski produkt "putrefakcije" - ona daje toplinu i energiju,
ali seme ne oplođuje Duh, već materiju.

Ekstaza seksualnog sjedinjenja stoga ima viši cilj Duhovnosti, bilo da se radi o samotnom,
heteroseksualnom ili homoseksualnom aktu, dok fizičke manifestacije zavise od primenjene Alhemijske
Formule. Pitanje je da li se energija pokreće primenjenom formulom "naviše" ka Božanskoj sferi, ili
"naniže" ka materijalnoj. To je filozofsko pitanje silaska Goluba ili uzdizanja Zmije. Devijacije i perverzije
očito vode stvaranju klifota.

VIII.

Postoji mišljenje da seksualna magika uključuje dvoje ljudi koji koriste seks da bi se generisala
izvesna "magička" energija ili sila radi ispunjenja neke svrhe. Stoga iz toga proizilazi da su tih dvoje ljudi
Magički partneri, jer kada se kombinuju životne sile dvoje ljudi iz toga proizilazi kreiranje treće sile -
stvara se nova sjedinjena energija.

Magičke energije pojedinca mogu se svrstati po tipovima u zavisnosti od elementalnog,


planetarnog i zodijačkog naboja psihe, aure i obeležja same duše. To su u svakom slučaju "alhemijske"
karakteristike. U sve odnose se unosi faktor sjedinjenja - Ljubav - kao agens koji deluje u cilju otvaranja
svesti ka spoznaji i doživljaju energija.

Mnoštvo kombinacija i njihovo povezivanje može se ostvariti na dva načina - kada su magički
partneri sposobni da emaniraju u sebi i kroz sebe pojedinačne specifične sile i energije i kada Magičar
pronalazi druge magičare koji emaniraju specifične i željene sile za izvođenje željene operacije. Privlačna
sila ljubavi je faktor koji može izvršiti odabir i privlačenje određenog magičkog partnera.

Magički partneri su u simboličnoj terminologiji nazivani "Zver" - muškarac i "Skerletna žena" -


čime je određena njihova sposobnost emaniranja energija - aktivnih i pasivnih - isijavajućih i
sadržavajućih - ekspresivnih i upijajućih. Magički partneri moraju biti svesni posedovanja ovih sposobnosti
i osobina kako bi ih primenili u seksomagičkim operacijama. Zver ima nagon da ispolji i ostvari osobine i
da manifestuje pojedine karakteristike svoje prirode (prizvanih elemenata) dok se kroz Moći skerletne
žene omogućuje to ispoljavanje. Spoznaja ovih principa međudejstva je od velike važnosti. Nekontrolisana
zver ispoljava nasilje i tiraniju, a ne probuđena skerletna žena ne podstiče kretanje energija.

72
SKAKAVAC 8

Generisanje magičke sile kroz seksualne operacije ubrzava procese spoznaje, ali je neophodno
sve segmente operacija uskladiti sa prirodnim ciklusima i sa prirodnim osobinama Magova - kako produkt
ne bi postala odbojnost i mržnja. Seksualna magika budi ličnost i ostvaruje njenu celovitost. Disbalans
remeti protoke energija i skreće čoveka i ženu u vezanost za pojedine elemente ili ograničenja spram
drugih.

Pravo vreme i usklađenost su odrednice koje energije magičkih partnera povezuju u pravoj meri.
Ovo dolazi i sa iskustvom. Sjedinjenje energija magičkih partnera dovodi do rasta osećaja ljubavi -
umesto osećaja ispraznosti i ispražnjenosti nakon "neposvećenog" ljubavnog akta. Povremeni, brzi i
promiskuitetni seks ne razvija energetsko telo i ima tendenciju da ga destabilizuje, iscrpi i poremeti.

Običan seks sa partnerom može malo da učini na magičkom nivou. U cilju pokretanja sile bitan je
izvestan stres i naboj do koga dolazi seksualnom tenzijom koja prethodi orgazmu i koji se odlaže kako bi
seksualna energija što više napunila astral. Što se više orgazam odlaže veći naboj se postiže. Ovo je
pitanje kontrole i koncentracije, koji su prethodno bili vežbani jogičkim praksama. Kada se orgazam
dosegne više ne dolazi do punjenja već do pokretanja toka koji puni naboj drugim tipom energije.
Orgazam talasa Akašu i ona "hrani" elementalni napon - dajući mu posvećenje. Bez orgazma energija ima
tendenciju da se zadrži samo na svom nivou ne prožimajući ostale nivoe kako bi se spoznala
sveobuhvatnost. Orgazam prenosi prizvanu energiju u ispoljavanje u svim "svetovima" te izaziva
emotivne, psihološke, intelektualne i suptilne duhovne doživljaje. Intenziviranje energije na određenom
nivou pak može dovesti do naboja koji izaziva disbalans, ako ne dođe do protoka sila od Krune do
Kraljevstva.

IX.

Mnogi ili gotovo većina seksualnih magova koristi i preferira izvođenje rituala u formi auto-
eroticizma pored uobičajenog akta sa partnerom. Postoji više mogućnosti i varijacija. Masturbacija, ma
koliko nekome ko je "konzervativnih" shvatanja to moglo zvučati sa lošim ukusom, nije grešna, niti će
nekoga ko je praktikuje učiniti slepim, gluvim i mutavim - osim ako je to cilj ili nusprodukt pokrenutih
magičkih sila! Masturbacija se otkriva u najranijim danima ispitivanja svoje seksualnosti i predstavlja
prihvatanje sebe i razvijanje respekta za svoje telo kao nosioca duše. Praktikovanje auto-eroticizma ne
uslovljava i ne potrebuje usklađivanje sa partnerom i donosi mir umu kada se ushićenje i tenzija
akumuliraju zbog prisutne pojavnosti određenih energija i okolnosti u životu. Prihvatanje i uživanje u
samo-stimulaciji je vođenje ljubavi sa svojim unutarnjim ljubavnikom. Čak se može i preporučiti da se
seksomagičke operacije prvo izvode samostalno, a tek nakon sticanja iskustva i uspostavljanja ravnoteže
koja je stečena kroz iskustvo se prelazi na rad sa magičkim partnerom. Masturbacijom se stiče iskustvo i
praksa kako održavati kontinuitet svesti i koncentracije, kako produžiti užitak i odložiti orgazam, kao i
saznanje posebnih "vrućih tačaka" koje pospešuju energizovanje i buđenje magnetizma prilikom
seksualne stimulacije.

Samo-stimulacijom se postiže snažno buđenje i uzdizanje magičke energije - u radu sa


energetskim kanalima i čakrama. Ne dolazi do mešanja i upliva energija partnera. Druga praksa se
zasniva na vizualizaciji Boga ili Boginje prilikom masturbacije. Božanstvo personifikuje važan ljudski deo
karaktera i talenta tj. kvaliteta, osvešćujući i budeći energije segmenta života u kojem se namerava
ostvariti napredak. U praksi se vizualizira seksualno sjedinjenje sa božanstvom što osnažuje i nadahnjuje
lične kvalitete. Druga pak opcija je preuzimanje božanskog obličja, a to je poznata magička praksa koja
biva samo potencirana korišćenjem seksualne energije. Vizualizacija i koncentracija, kao i priziv Božanstva
zavise od prethodno ostvarenih magičkih sposobnosti. Prilikom otpuštanja seksualne energije ona se
usmerava u izvestan objekat ili simbol koji su predstava Božanstva.

Rad sa božanstvima je intenzivan rad jer su ona neuslovljena negativnim seksualnim konceptima
- ona daruju energiju, a mag mora biti svestan predispozicija i mogućeg rezultata rada. Od želje maga
proističe rezultat. Pažljivo i u skladu sa ličnom prirodom treba izabrati božanstvo koje se priziva. Ove
prakse nisu za potpune početnike.

Preuzimanje božanskog obličja podrazumeva voljno predavanje ega. Da bi se božanski kvaliteti


manifestovali ego ne može da daje svoje uplive i karakteristike. Biće se potpuno predaje Višoj svrsi - Višoj
božanskoj prirodi. Sam trenutak ili kontinuum orgazma je "vreme" tokom kojega do transfera dolazi

73
SKAKAVAC 8

najintenzivnije. Gubljenje svesti nije poželjno - ne sme se postati rob - Budna svest je svest koja poima
Jedinstvo.

Podrazumeva se da masturbativna magika može uključiti partnere pri čemu jedan priziva silu ili
Božanstvo dok drugi izvodi praksu stimulacije.

Seksualna magika koju praktikuju partneri podrazumeva cirkulisanje energije među njima. Da bi
se najuravnoteženije pobudila energija poželjno je da oni budu relativno bliskog nivoa duhovnog razvoja -
što je vrlo teško meriti. Kada su partneri energetski neujednačenih može doći do izuzetnog otvaranja i
moćnog energizovanja, ali je moguće i ekscesno "urušavanje" sile, pa i vampirizma. Magički partneri
moraju znati čemu teže i koja je priroda rituala. Podrazumeva se da, kada se govori o magičkim
operacijama, partneri mogu biti istog ili suprotnog pola.

Razmatrajući asane seksualnog sjedinjenja svaka ima specifični pristup oslobađanju i


usmeravanju energija.

Misionarska poza (muškarac odgore) - čakre partnera su u nizu i naspram jedno drugome,
kontakt pogledom postoji (čime se ostvaruje intimnost i predanost). Ovaj položaj je dobar za muško
dosezanje orgazma - kada se želi izvesti promena u njegovom životu. Druga varijanta je slična, ali žena
tokom penetracije drži noge nepomično, tako da samo muškarac unosi fizičku energiju u akt - ona prima
energiju i usmerava je ka Univerzumu. Ovo je dobar položaj za ostvarivanje zajedničkog dobra ili za nešto
što žena želi da postigne.
"Položaj kamile" (žena odgore) - žena je aktivna te je ovo dobra magička poza za ostvarivanje
njenih želja. Žena biva više stimulisana, a muškarac može duže da održi kontrolu ejakulacije. Kada je žena
odgore, ali leđima ka partneru - ovakav ritual je pogodan za ostvarivanje posrednih konkretnih ostvarenja
želja žene.
Bočni položaj - oba partnera su podjednako receptivna i aktivna; čakre su bliže i ostvaruje se
intimniji kontakt dorirom i pogledom.
"Pseći položaj" (žena na kolenima ili ležeći na stomaku, a muškarac je penetrira od nazad) - ovaj
položaj je snažan i budi instinkte i nagone; veoma energizovan položaj koji je dobar za odašiljanje
energije ka određenom cilju.
Lotos položaj (muškarac u lotos asani ili prekrštenih nogu, a žena u njegovom krilu sa nogama
oko njegovih pasa i rukama preko ramena) - ovo je veoma meditativna poza koja ne omogućuje snažne
fizičke pokrete, ali ostvaruje graduirano i efikasno buđenje i usklađivanje energetskog protoka kroz čakre.
Ovo je gotovo najpogodnija asana za duhovni razvoj. Cilj rada ne treba da bude definisan izvan
ljubavnika već u samom njihovom sjedinjenju.
Analni seks u bilo kom položaju budi snažnu "životinjsku" silu, ali i energizuje posebne centre koji
nisu dostupni uobičajenim sjedinjenjem polnih organa.
Poza "69" pri kojoj partneri vrše felacio i kunilingus je moćna za cirkulisanje i kruženje energija,
kako energija protiče kroz usta i genitalije kao kapije protoka. Ovim ritualom se stvara kružni tok sile.
Ovakav ritual pak nije pogodan za ostvarivanje afirmacija, ali je dobar za rad sa sigilima i vizualizacijom.

U seksomagičkim ritualima koji imaju definitivno duhovnu svrhu pogodno je da jedan od partnera
priziva Više sile, Božanstvo i predaje se tome u potpunosti dok drugi održava kontrolu spoljašnjih
senzacija. S druge strane Naj-Viši Ritual podrazumeva da muškarac priziva Boga, a žena Boginju te da se
u ritualnom seksomagičkom aktu dolazi do sjedinjenja ovih apsolutnih polarnosti. Ovo je ritual
Transcedencije i Prosvetljenja i dovodi do promena u korenskim osobinama Magova. Buđenje u božansku
svest snosi "dole" silu sa neba - dolazi do manifestacije božanskih sila u materijalnom univerzumu.

Grupni rituali ne podrazumevaju škakljive perverzne scene već posvećenost izvesne grupe Ljudi -
Magova specifičnom cilju. Ovi rituali su veoma retki, jer nivo ozbiljnosti i posvećenosti u takvom skladu
neke grupe retko doseže ovaj stadijum ritualnog rada. Ako se grupnim seksomagičkim ritualima pristupi
bez visokog posvećenja grupna energija se raspršuje i raspada. I najmanja doza sebičnosti i egoizma
utiču da se grupna svest poremeti. Potrebna je duhovna predispozicija za ovakvu vrstu rituala.

Svaki učesnik ovakvog rituala mora biti vešt u buđenju, uzdizanju, kontroli i usmeravanju
energije. Metodi rada moraju precizno da se odrede a razbijanje barijera se ne sme vršiti nasilno već
saživljavanjem sa stadijumima svesti grupe. Ovi rituali potpuno koriste osnovne samostalne masturbativne

74
SKAKAVAC 8

aktivnosti i magičke operacije u paru. Neophodno je dobro utvrditi ritualni prostor i ostvariti udobnost i
atmosferu za sve. Klasične postavke rituala se potpuno poštuju, da bi za buđenje i generisanje sila, nakon
izvršenih velikih priziva, sledilo seksomagičko stimulisanje i sjedinjenje magova. Ovaj oblik magike je
izuzetno sinergistički tako da energija biva umnožena rezonancom duša koje učestvuju u ritualu. Orgazam
deluje da Akaša puni grupnu svest i uzdiže grupu u budnost - za vizije, posvećenje talismana i samu
transcedenciju ljudskih osobina.

X.

Postoje jasne korespodencije između raznolikih uobičajenih seksualnih položaja i metafizičkih


elemenata što može ostvariti postizanja balansa u seksualnom životu, usklađivanju energija sa
elementima, kao i za elementalno orijentisane seksualne magičare.

Vazduh je element inteligencije, učenja i imaginacije. Kada se tela nalaze u položaju pentagrama,
raširenih ruku i nogu i pri uobičajenoj penetraciji partneri aktiviraju element vazduha. Svaki ud tela je u
ekstenziji tako da se prožimanje energija sa vazduhom ostvaruje slobodno. Analni spoj intenzivira
kretanje energija elementa. Pri oralnom spoju, pasivni partner se koncentriše na element, a aktivni vrši
stimulaciju.

Vatra je element strasti, sile, pravila i volje. Ona budi animalnost u nama, pokrećući čoveka u
aktivni rad. Pri vatrenom spoju partneri su više skoncentrisani na sebe, ali u toj energičnosti daju
stimulans partneru.

Vatrena poza je kada žena prima muškarca od nazad. Magički ova poza deluje na umnožavanje
sile i uvećanje količine energije. Zategnutost mišića je velika, tako da je potrebna snažna koncentracija i
usmerenost volje za odlaganje orgazma. Analno sjedinjenje ima tendenciju da energizuje vatrene
karakteristike bića sa kojima se partneri i ljubavnici moraju suočiti u životu. Pri oralnom stimulisanju žene
(u ovom položaju) ona biva još pasivnija u primanju, budi se intenzivnija želja i strast za primanjem sile,
dok za muškarca vatra iziskuje istezanje i usmeravanje.

Voda je element davanja i otpuštanja, osećanja, ali i čišćenja. Aktivni partner je voda - Žena na
muškarcu. Ona kola i kotrlja silu, njiše i daje ritam. Muškarac mora da se podvrgne i kontroliše, te da
održava stanje, dok žena gradi uzdizanje sile. Analni spoj je identičan po smislu, osim što žena biva
ispunjenija u predavanju. Oralni ritual je dosledan te muškarac i dalje leži dok se žena izdiže nad njim radi
stimulacije.

Zemlja je u ovim ritualima element saradnje i saživljaja, usklađenja. Seksualni akt se obavlja
skupljenih ruku i nogu, bilo da je žena ili muškarac odgore. Tela su potpuno približena jedno drugom, a
ruke obgrljuju ljubavnika. Žena je pasivna, a muškarac aktivan - nema snažnih i žustrih pokreta telom.
Analni spoj se obavlja kada žena legne potrbuške, a muškarac je penetrira i privije se na nju od gore.
Oralni spoj se obavlja izuzetno polako i bez angažovanja ruku, već samo sjedinjuje genitalije sa ustima
ljubavnika.

Duh predstavlja kulminaciju seksualnog putovanja. Seksualni akt ne podrazumeva i ne iziskuje


fizičke pokrete. Spoj se obavlja u položaju lotosa, prilikom čega se ljubavnici grle i spajaju genitalijama i
poljupcem. Potrebno je potpuno sukladiti disanje, pa i rad srca jedno sa drugim. Potpuna sinhronizacija
muškarca i žene, aktivnog i pasivnog - Boga i Boginje. Ritual se obavlja genitalnim mišićima i svesnim
pokretanjem energija u telu i na astralu. Analni spoj je gotovo identičan. Oralni stimulans predstavlja pozu
"69" i čini položaj analogan Jin-Jang simbolu, tj. Znaku Raka u zodijaku, koji je pripisan tarot karti
"Kočije".

Ovi osnovni elementalni prikazi se u potpunosti primenjuju prilikom radova koji se odnose na
kombinovanje elemenata. Elementi su osnova na kojoj se zasnivaju svi ostali energetski radovi i oni su
generalno u korespodenciji sa svim Univerzalnim Životnim Silama i Moćima. Ono šta rade seksualni
magovi je generisanje, usmeravanje, apsorpcija i održavanje seksualne energije - Voljom i Ljubavlju.
Sjedinjenjem.

75
SKAKAVAC 8

Generisanje seksualne energije se vrši sjedinjenjem u određenoj Asani i vršenjem usklađene


Pranajame. Usmeravanje se vrši kretanjem koncentracije po čakrama i to od najniže ka najvišoj, tako da
se određeni ritam pranajame i pokreta tela održi. Apsorpcija energije se vrši kada tok energije dođe do
krunskog centra odakle se kretanje usmerava kružnim tokom kroz celu auru. Održavanje energije je
održavanje toka svetlosti kroz auru i kroz kanal koji spaja čakre - tako da čakre budu oslobođene i
ispunjene energijom. Ovakav rad dovodi do pokretanja nesvesnih, podsvesnih i drugih sadržaja u
Magovima i oni se sa time moraju suočiti i saživeti. Buđenje energija dovodi do stadijuma samo
sagledavanja i samorealizacije, a time u smislu uspeha do Prosvetljenja i Oslobođenja Duha.

XI.

Rezultati seksualne magike određuju da se, bilo putem orgazma ili putem procesa koji mu
prethodi ili sledi, određeni mehanizmi i punjenja energijom aktualizuju i ostvaruju željeni rezultat.

Metod kreiranja ili korišćenja postojećih poznatih sigila i simbola, u koje se koncentriše prilikom
seksualnog akta i koji se nakon rituala uništavaju ili zaboravljaju spada u najčešće, najkorišćenije i gotovo
najpraktičnije. Rezultati se ostvaruju i punjenjem talismana - koji se nose sa sobom (ne uništavaju se) da
bi isijavali silu. Umesto talismana moguće je "puniti" i fetiše ili idole, bogoobličja.

Sama magika se može koristiti za sticanje seksualnih dobiti, pri čemu metod nije seks već je
njegov rezultat u tome da se stekne jedan ili više partnera koji nisu određeni, dok se može težiti
zadobijanju naklonosti baš specifične osobe, ili da se partner navede na izvođenje određenog
seksomagičkog rituala.

Misticizam seksualnih rezultata čini da se određena stanja svesnosti dosežu tokom seksualnog
sjedinjenja prilikom kojeg su korišćeni i magički metodi.

Prvi i osnovni stadijum je dosezanje mističnog transa "bljeska" je kroz auto-erotizam. Dosezanje
bljeska ekstaze u sjedinjenju partnera se produžava ili ostvaruje tokom orgazma, tokom višestrukih
orgazama ili produženih konvulzija koje se pretaču u kontinuitet transcedentne svesti. Misticizam
seksualnosti navodi i na mogućnost da jedna osoba može drugu da uvede u transcedentno stanje.

Rezultati seksa mogu da se definišu i kroz prizive, ostvarivanje i buđenje inspiracije, ostvarivanje
utelovljenja energija i entiteta, kanalisanje poruka inteligencija i božanstava, evokaciju, pa i posednuća.

Seksualna alhemija kroz seksualne procese ostvaruje i fizičke promene bilo materijalnom telu ili
drugim suptilnim "astralnim" telima Magova. Bioelektrična alhemija putem orgazma energizuje suptilna
tela. Alhemija seksualnih fluida transfiguriše i potencira ljudske fluide koji donose promenu bilo putem
energizovanja semena, fluida, sekreta ili krvi.

Seksualna alhemija se ostvaruje na fizičkom planu, kao i na suptilnim astralnim, eteričkim,


emotivnim, psihološkim, mentalnim nivoima.

Svi seksomagički metodi, kao generalno metodi i prakse Magike, jesu duhovno opravdani kada
vode spoznaji Znanja i Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem, kao i prelasku Ambisa. Orgazam ekstaze
seksualnog sjedinjenja je kvantni momenat u kojem su ova dva postignuća sjedinjeni u Jedno.

Kroz dva se voljom i ljubavlju dolazi do Jednog.

Jedno jeste Ljubav.

76
SKAKAVAC 8

CEREMONIJA LJUBAVI POD VOLJOM


koja je seksomagičko jedinstvo Zveri i Skerletne žene
A.'.A.'. publikacija u klasi B i D.

Fr.Pelicanus.'.

"Stupite napred, o deco, pod zvezde i uzmite svoje učešće u ljubavi."

Čini svoju Volju će biti sav Zakon

0. O Ekvinociju Bogova

"Odbačeni su svi rituali, svi ogledi, sve reči i znaci. Ra-Hoor-Khuit je zauzeo svoje sedište na Istoku pri
Ekvinociju Bogova; i neka Asar bude sa Isom, koji su takođe jedno. Ali oni nisu od mene. Neka Asar bude
obožavaoc, Isa paćenik; Hoor u svom tajnom imenu i sjaju je Gospod koji inicira."

"Sada izgleda kao da je središte beskrajnog prostora ta Urna, i Hadit je vatra koja gori ponad knjige
Tarot. Jer u Tarot knjizi je sačuvana sva mudrost (jer Tarot je zvan Knjigom Tot-a) Aeona koji je prošao. I
u Knjizi Enoh-ovoj je prvo data mudrost Novog Aeona."

Mi, Telemiti izvodimo našu tradiciju iz Knjige Zakona, Liber AL-a, Svetih Knjiga Teleme i Sistema
Enohijanske Magike.

1. O učesnicima Svete Ceremonije

"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda."

"Jer on je uvek sunce, i ona mesec. Ali za njega je krilati tajni plamen, i za nju nadkriljena svetlost
zvezda."

Učesnici u ovoj Svetoj Ceremoniji Ljubavi Pod Voljom su:


Žena i Muškarac.

Ona je Sveštenica, on je Sveštenik.


Ona je Boginja, on je Bog.
Ona je Skerletna žena- Babalon, on je Zver- Terion.
Ona je Sveti Graal, Kteis- Yoni i alhemijski Orao, on je Koplje, Fallos- Lingam i alhemijski Lav.
Ona je Ruža, on je Krst.
Ona je Nuit inkarnirana, on je Hadit.

2. O Telemitskim obličjima i načinima upotrebe

Telemitska obličja su data u Svetim Knjigama Teleme.

Neka od njih su: Haos, Adonai, V.V.V.V.V., Apep, Pan, Bafomet, Soko, Koplje, Sveti Gral, Krilati disk,
Pentagram,...itd.
Magičke formule su: ABRAHADABRA, AMN HO, AUM, HA, OLALAM IMAL TUTULU, LASHTAL, VIAOV,
AGAPE, THELEMA, JAHBULON, ARARITA, VITRIOL, AMEN, KHABS, ...itd.
Božanstva: NUIT, HADIT, RA-HOOR-KHUIT,, HOOR-PAAR-KRAAT, AIWASS, HOOR, BABALON, THERION,
...itd.

Načini upotrebe Telemitskih obličja su dati iz raznih seksomagičkih uputa data od Majstora Teriona i
drugih Svetaca, Braće i Sestara Teleme.

Najčistija uputstva su data u: THE NATURA DEORUM, DE NUPTIIS SECRETIS DEORUM CUM HOMINIBUS,
AGAPE VEL LIBER C VEL AZOTH, DE HOMUNCULO EPISTOLA, DE ARTE MAGICA, BAGH-I-MUATTAR, "IX
Emblems and Modes of Use", te konačno u "Liber A'.'A.'. vel AHeBaH-AChaD".

77
SKAKAVAC 8

Izrečeno jednostavnim rečima:

Usamljenički način je priziv Anđela - Višeg Sopstva - Božanstva pomoću auto-erotske seksomagičke
operacije, i za muškarce i za žene.
Ovo je Niži metod.

Hetero-Seksomagički (ili Homo-Seksomagički) način je priziv Vrhovnog Jedinstva Čoveka-Boga i Žene-


Boginje.
Ovo je Viši metod.

3. O Ceremonijama Telemita

"Ali vi, o moj narode, ustanite i probudite se!


Neka se rituali izvode ispravno sa radošću i lepotom!
Postoje rituali elemenata i svetkovine doba.
Svetkovina za prvu noć Proroka i njegove Mlade!
Svetkovina za tri dana pisanja Knjige Zakona.
Svetkovina za Tahutija i Prorokovo dete - tajna, O Proroče!
Svetkovina za Vrhovni Ritual i svetkovina za Ekvinocij Bogova.
Svetkovina za vatru i svetkovina za vodu, svetkovina za život i veća svetkovina za smrt!
Svetkovina svakog dana u vašim srcima u radosti moga zanosa!
Svetkovina svake noći za Nu, i naslada vrhovnog užitka!
Hej! Svetkujte! Radujte se! nema straha stoga. Postoji rastapanje i večna eksataza u poljupcima Nu-e."

"Obožavajte stoga Khabs i vidite moje svetlo ponad vas!"

Ove napomenute Telemitske svetkovine su Prostorno-Vremenske Tačke Moći od Magičke i Mističke


važnosti.
Mi, Telemiti, slavimo naše Svetkovine i Ceremonije korišćenjem napomenutih Obličja i Načina.

4. O samoj Ceremoniji Ljubavi pod voljom.

"Čini svoju volju će biti sav Zakon."

Ceremonija je ovde data u svojoj jednostavnoj formi:

(Pripreme. Kupka. Obrok. ...)


I. Teranja i Otvaranje Hrama.
II. Priziv Enohijanskim ključevima
III. Prizivanja Svetim Rečima Teleme. Korišćenje Telemitskih obličja.
IV. Sekso-Magičko sjedinjenje Čoveka i Žene u Ljubavi Pod Voljom.
V. Posvećenje i Konzumacija Sakramenata.
VI. Zatvaranje Hrama i Teranje.

5. O zaključku

"Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Sunce, Snaga i Vid, Svetlost; ovo je za služitelje Zvezde i Zmije."

Postoje Rezultati Velikog Dela.

Ljubav je zakon, ljubav pod Voljom.

***
NAPOMENA: Ovaj dokument se prosleđuje Zelatorima A.'.A.'. i određenim Zelatorima O.'.T.'. za studiranje
uz napomenutu literaturu o misteriji Ruže i Krsta.

78
SKAKAVAC 8

LIBER LXXXII
vel
PLANETARIVM BABALONIS
Frater Pelicanus.’.!

B
!
Izmaglica koja leluja i treperi, neuhvatljivi odbljesak mesečine. Mirna voda ispod čije
površine struji tok.
Mračna dubina i hladnoća. Ni dašak vetra ne leluja maglu , ona lebdi mirno i raspršuje se
tvoreći utvare i senke.

Pokret rukom razmahuje i ustalasava izmaglicu; trunci odsjaja u vazduhu; trepet; šapat,
ali nejasan. Blagi lahor, nežni povremeni kovitlac. Talasići koji razbijaju mirnu površinu
(od čega se gubi osećaj dubine i unutrašnjeg toka) a ostaje površni utisak.

Lišće drveta treperi na mesežini, blago talasanje i žamor, šuštanje u noći, u osvit senke i
svetlost se mešaju.
Nežnost i umilnost, mekoća i dražesnost. Mirna toplina.

Nazire se puteljak. Zrake sunčeve svetlosti su stvarno tragovi svetla koji probijaju
vazduh.
Livade su ozelenele, šumarci i žbunje bujaju. Ptice i insekti su se probudili. Jasne
smernice čak i kada nije jasan cilj.

Sve se kovitla, ali nisko; voda ključa; iz duboke "podsvesti" izbijaju sadržaji, misli su
oparene vrelom parom; Pehar uma je zasićen bujicom i preliva se obilno.
Krv teče u potocima; Krv žene.

Plime i oseke velike poput planina, to više nije agresivna voda u dubini to je struja koja
snažno pokreće i kontroliše celinu.
Svest je obuhvatila i integrisala sve u sebi i deluje po svojoj volji. Suvereno daje čvrstinu
slikama; pumpa fluid i venama prirode, osnažuje i hrani zemlju.

Prostor, dubok i mračan, prazan. Samo je tama tu, ali daleke zvezdice se gotovo i ne
vide, ne naziru.
Kontinuitet tokova je u vremenu i prostoru, dosledan, strog, precizan, ali uvek nestalan i
promenljiv.
!
A
!
Um ponesen osećanjem tek pokušava da prepozna utisak. nejasno je šta je tačno po
sredi. Ganut je, usplahiren, ali se još ne izražava. Pokušava da se sabere; smišlja pod
utiskom.

Igra i kovitlac misli jednih sa drugima; kombinacije i analize; mirijade sklopova, iskričavih
nizova i trunja koje leprša i skakuće.
Koncepcija začeta, shvaćen početak, Reči mogu biti izrečene.

Lepota prirode koja je zabezeknula poimanje. Razum je zastao pred utiskom, gotovo
š ki ti št ži j li i j i j d l li O
79
SKAKAVAC 8

šokiran, zatim se prepušta uživanju analiziranja i prepoznavanja delova celine. On


obožava savršenstvo dela kojim se zaokuplja u tom trenutku svog nizanja misli.

Nadahnuće za spevove, pesme i litanije. Izuzetna harmonija i zvučnost izraza. Efektnost i


prodornost i poimanja i izražavanja.

Bes je poneo um, cepka ga i raspršuje. Um ne shvata energiju koja je unutar ili iza
svega, opisuje ga ali ne pojmi, grči se u pokušajima, trza se, eksplodira, sili da dosegne
još više, a onda sagori i nakon buke je muk.

Um shvata svoje osobine, koristi sebe da bi sebi udovoljio; Suveren je sa sobom u


mišljenju. Prepoznaje svoja ograničenja, ali koristi svoju moć u iskazivanju svoje volje.

Gotovo da znanje postaje mudrost, već toliko iskustva u starosti i ozbiljnosti nalazi pouke
i naravoučenija za sve i u svakoj situaciji.
Staložen je ali vidi da je crn prazan prostor oko njega i iako ne ume da ga pojmi i
objasni duboko ga štuje u svom miru.
!
B
!
Okitila se biserima pa se šepuri, oni su joj maska i #fasada$ za prve susrete; kao i svi
dragulji koji prvo padaju u oči, da bi se prava priroda primetila tek na drugi pogled.

Reči o lepoti, o pameti, o znanom i neznanom; trućanje gluposti u prazno; lepršavost i


dopadljivost u prolazu, nošena lahorom samo prohuji kroz masu i svi ostanu dotaknuti
blagim mirisom nežnosti

Lepa i uobražena, svesna toga i koristi to; zaneta sobom i održavanjem tog stanja.
Majžinski nastrojena i dobrohotna, lako zagrli i razgaljuje svojim prisustvom; čak i ako je
krupnija ili deblja dopadljiva je.

Pleni lepotom, zrači ženstvenošću. Dah zastaje i njen sjaj prodire nadaleko. Ona je
fatalna i ne može joj se odoleti.

Ratnica, bori se za sve ideale koji srode njoj i njenoj ženstvenosti. Nemilosrdno i
beskrupulozno. Dosledno, podmuklo i lukavo, ali neskriveno. Ona plamti u razjarenosti.
Razbludna je i raskalašna. Daje i rasipa.

Vladarka svog sveta i svega u njenom domenu; sve je razmotrila i za sve se izborila – na
svoj način – lepotom i rečitošću; sada njena aura ima snagu i plodotvornost.
Nepokolebljiva je. Krči svoj put, a kao da ne napušta svoj tron.

Starica, omatorila, sparušena, pogrbljena i sasušena, mirna (ponekad podozriva i


čangrizava – jer je neko ne shvata ozbiljno!). Slušaju je jer je starija. Poštuju je jer je
žena, jer je bila devojka i žena, majka.
Smirena je, kao postojana stena na vetrometini prostora. Kamen u izmaglici na rubu
vremena i prostora.

A
!
Izvori i potoci. Dečija igra i smeh. Nevinost. začetak ali sa jasnoćom. Svežina i prijatnost.
Jasna svetlost u zoru.

80
SKAKAVAC 8

Jasan šapat, meka usta lako zbore pribranom uhu. Sreća i u govoru i u slušanju. Analiza
je nakon dugog puta donela odluku o ishodu i rešenju. Stanje je zadovoljavajuće.

Ogrtač neopisive lepote oko sjaja koji probija i puni utisak do neshvatanja i daleko od
poimanja umom, sigurno u ljubavi sa Istinskim.
Mlada koja se naivno i nevino prepušta ljubavniku i uživa u zanosu.

Sjaj. Sve je u jasnom svetlu. Svi utisci, sve što se pojmi, sve što se misli i oseća.
Svetlost koja nema ni početak ni kraj. Istinska Priroda i Volja.
(Ali nakon beskrajnog konzumiranja ekstaze pojmi se #nešto$ iza i dalje od ovoga)...

Makoliko da je lep i prijatan užitak u lepoti prirode. Snaga je toliko napunila telo, um i
biće da se sve pokreće u Jednom smeru. Sva snaga je angažovana, a užitak ne jenjava.
To je strast i vatra.

Bogatstvo i imovine. Životni sokovi su tako obilni i hranljivi da zemlja buja.

Ima ozbiljnosti i stroge doslednosti čak i u poimanju lepote. Tama koja se nadvila nad
svetlom ne preti da je proguta već joj daje od svoje praznine da primi njene zrake. Čak i
lepota i sjaj sebe nekad zaogrnu odorom skrivenosti i tišine.
!
L
!
Lepljiva i tamna krv, sa blatom u tami izmešani. Žar izgorelih polja tinja u tami, gasi se
od vlage tame. Požuda previre u noći, kulja, ali ne bukti, pokreće snažno ljubavne
sokove.

Vrhovi plamena su uvek raspršeni jer se gube u vazduhu. Palacavi jezici ognja se hrane
vazduhom, ali su ometeni da suknu još više.

Lapota koja pokreće energiju.


Lepota koja usporava energiju.
Lepota koja obgrljuje energiju.
Lepota koja prima energiju.
Lepota koja slabi i usporava energiju.
Lepota koja odražava energiju.

Rad po volji. Vatra koja okružuje usijanu tečnost vazduha. Svetlost prži od svog
intenziteta. Razbuktalost energije koja preplavljuje i nipodaštava snagom čak i
harmoniju.

Robustan, bučan,rasipan, energičan, brz, nemilosrdan.... Ratnik.


Uništava hitro i ne osvrće se. Eksplodira, gori i obnavlja sebe svojom snagom. Osvajač i
pobednik.

Energija i ratobornost uzdignuti u pobedi. Gospodar novoosvojenog, proširenog carstva.


veličina upija vatrenost, održava je da ne bude agresivna, već da je koristi kao potporu
svoje suverenosti.

Ostareli kralj. Vreme je iscrpelo vatrenost. Prostor je spržen i opustošen. Vatra se


stišava. Iskustvo, duboki utisci su uozbiljili snagu, dali joj nov smisao, ne da osvaja već
da održava život.

81
SKAKAVAC 8

O
!
Površina je varljiva, kulja, izgleda mirno, a ništa se ne vidi ispod površine. lelujava je,
tečna topla i prijemčiva, čak i izgled odaje snagu, ali ne znamo kakvu.

Titra po velikom prostranstvu, samo raznosi tanak sloj sa omotača. Celo telo je
kompaktno, a aura tanušna, čak i da je nema ne bi bilo važno, čak i ovako malo
dovoljno i previše opisuje ono ispod. “#To$ je veliko i jako. Neumoljivo.

Utisak o veličini i moći ne potrebuje reči.

Sam smisao i priroda je da to mora i treba da bude moćno i veliko, značajno za sve, bez
razlike. To treba svima, taj utisak, taj doživljaj.

Ratnička ruka, užarenim oružjem kvari tu veličinu, naružuje je neprimerenošću svoje


drugačije, sirove energije. Ipak ta sirovost je kao odstupnica i branik pred naletima
promena i ipak ta sirovost vuče i gura tu veličinu u njeno kretanje.

Gromovi i munje. Čista energija, atomska i sirovo surova. Čistota joj je u srži, ona je
esencija svog postojanja i svega postojećeg. Kovitlaci elektriciteta koji pokreću vreme i
prostor, koji ih održavaju i menjaju.

Zbor staraca i velikana, vlast koja udružuje i snagu i mudrost, prijemčivost i ozbiljnost.
Prodornost i preciznost.
telo koje je staro kraljevstvo, već odiše starošću, truleži i raspadom, hladnoća i sumrak,
sivilo, su nad mirnim mutnim vodama.

N
!
Kontrast, vlaga i suvoća, starost i mladost. Ozbiljnost koju razmekšava fluid.
Pod crnom zemljom teku reke ponornice.

Površine misli otpadaju i raspršuju se sa tihe lobanje smrti.


Vetar raznosi laku prašinu koja ništa ne znači kostima.

Hladna pospanost, uspavanost, lepota starosti; toplina setnog pogleda u daljinu i


sećanja na prošlost – tok vremena.

Zvezda u tami noći.

Ples smrti, neshvatljiva energija koja održava postojanje.

Omotač postojanja.

Najtamnija tama noći.


!

82
SKAKAVAC 8

STAZE KOJE VODE DALJE OD BINAHA


Frater Alion

CARICA

Četiri su elementa Drevnih i četiri su njihove


projekcije u četiri sveta koje sami čine. Ova
četvorostrukost je opšte obeležje i materijalizacija
pojavnog Univerzuma. Četiri elementa ne mogu postojati
jedan bez drugoga već se njihove prirode i osobine
upotpunjuju dajući jedni drugima smisao i moć
ispoljavanja vlastite, pojedinačne, jedinstvene prirode
svakog od njih.

Iz Kosmičke Praznine su prvo stvorena četiri


elementa koji su esencija Zvezda i Sazvežđa, koje kao
zodijak imaju, tako, svoja elementalna svojstva, zatim se
formirao solarni sistem čije planete u sebi sadrže
elemente i naposletku i sama Zemlja je Kraljevstvo
njihovog mnoštva kombinacija. Ovaj kreativni tok je
trostruki po prirodi i kreće se od suptilnijih ka grubljim
sferama. Ono što "određuje" suptilnost i "čistotu" tih
svetova je njihova prožeta sa, petim, ne-elementom,
Duhom koji je i aktivan i pasivan u svom su-delovanju sa
četiri elementa. Ovaj tok je gotovo najpreciznije prikazan
"istočnjačkim" trigramima od kojih je u "Knjizi Promena"
64 kombinacije predato najspoljašnjijim štovateljima
Drevne Mudrosti. Te 64 kombinacije su nastale od 8
osnovnih elemenata koji su ništa drugo do četiri
elementa udvojeni aktivnošću i pasivnošću Duha u toj
materiji. Novi Eon je odškrinuo Vrata Mudrosti pa je ovo
učenje rašireno po celoj planeti, i ne samo to, ono što je bilo čuvano za Unutarnje Redove posvećenika
sada je poteklo u Svet. Sada su nam jasno znane trigramske permutacije četiri elementa za sva tri Ranga
Reda Telemita. Time se ispunjava jedan od naših osnovnih ciljeva - razotkrivanje Misterija i
obelodanjivanje Istina. Vreme ograničenja i skrivanja polako prolazi, Eon pobedničkog Deteta je uhvatio
koren i polako klija i pupi pokazujući i plodove, menjajući time Svet.

Čak se i formula Tetragramatona menja u ovom Eonu, te od JHVH se prešlo na AMEN koji je
prikladniji formuli Eona (predstavljajući Šin koje okrunjuje JHVH), budući da suštinskije odslikava formulu
istinske Prirode Bića, a usklađena je sa Enohijanskom Magikom koja je nosilac magičkog procesa ovog
doba. Ključevi ove Mudrosti su davno dati ljudima ali su oni počeli pravilno da se koriste tek kada je
ljudska svest dosegla odgovarajući stadijum i sposobnost da ih koristi -u cilju lične, nesebične spoznaje i
ostvarenja sveobuhvatne dobiti za celu Rasu. To je i "svrha" tih Ključeva -upotpunjenje Božanske Kreacije
na svim Razinama putem osvešćivanja i buđenja Anđeoskih, Duhovnih i Božanskih energija u svakom delu
Univerzuma. Vrata Božanske Mudrosti se otključavaju i otvaraju tim Ključevima tako da Razumevanje ljudi
raste i dolazi sve bliže shvatanju Krune -onoga što je sjedinjen Govor i Tišina, Aktivnost i Pasivnost -
onoga što je onkraj četiri elementa poput Bebe u Jajetu Duha.

Telo Žene-Carice, koja se prikazuje na ovoj karti je takođe trostruko, uzvišeno Duhovno i
Materijalno. Ona je Boginja koja se javlja u trideset Etira Enohijanske "Magike". Ona je Kapija spoznaje za
sve Ljude Zemlje, Ljubavnike i Samotnike, ona je Lik najvišeg koji se pojavljuje u obliku njenog tela. "On"
i "Ona" su očito sjedinjeni još jednom potvrđujuđi Univerzalnu formulu. To je Kosmičko Božanstvo
štovano izvan vremena i prostora u svom odraslom i svemoćnom ispoljavanju Moći i Mudrosti. On-a je
Majka Svega, Beskrajno, Ništa.

83
SKAKAVAC 8

MAGI

Dvadeset i dve su staze Mudrosti koje čine i


krase Drvo Života. Te staze obuhvataju sve sfere
postojanja na svim razinama. One, kao što je znano
kroz Kabalističko učenje, povezuju deset Sefirota koji
su plodovi Drveta Života. Sefiroti su stanja svesti i
energetskog postojanja, a staže su procesi koji se
odvijaju između njih. No, i u svakom od sefirota se
nalazi njegovo "lično" Drvo Života, projektujući se
dimenzionalno unutar i izvan u sam beskraj, ka
suštinskoj Tački i ka samom Obodu Univerzuma.

Kuća Mudrosti, u kojoj gospodari TOT, sadrži i


poseduje u sebi svo znanje o celokupnom Univerzumu.
To znanje tj. Mudrost je i samo energetski potencijal
koji je u stanju da se ispolji po Volji na odgovarajućim
Razinama. Sve Svete Knjige, svihreligioznih, duhovnih i
filozofskih sistema su sročene u ovoj Kući Mudrosti.
Sve te Svete Knjige su srožene po potrebama Eona u
kojima su se manifestovale i prenešene ljudima putem
Magova koji su bili sposobni da uđu u Kuću Mudrosti i
opšte sa Božanstvom koje daje Reč i Misao. Ti Magovi
su bili Majstori Velikog Belog Bratstva i jedina svrha
njihovog postojanja je bila da prenesu svoju Istinu u
Svet. Te Mudrosti su dramatično i aktivno pokretale
razvoj i istoriju civilizacije na maloj planeti Zemlji. Kao
što svako doba ima odgovarajuće učenje, Mudrost i
Reč doba, tako se i sa smenom Eona te Mudrosti prožišćuju i usklađuju, menjaju u skladu sa razvojem
ljudske rase. Smene Eona i njihovih Formula su neminovne u kretanju Kosmičke Luči, pa se tako i na
Zemlji sada manifestuje Eon Horusa, Krunisanog i Pobedničkog Deteta, čija reč Zakona je TELEMA, čija je
Reč Eona ABRAHADABRA.

To unosi promene u svim sferama funkcionisanja društva, same civilizacije, oslobađajuđi je stega
prošlog doba. Ozirisov Eon, ili još raniji Izidin Eon nisu "zli" ili "loši" oni u izvesnim oblicima još uvek
deluju, ali je očito da su suPtinski prevaziđeni novim učenjem. Telema sama po sebi ne insistira na
striktnom sledbeništvu samo nje kao "Formule" ili "filozofije" već upućuje na razvijanje slobodoumlja,
odbacivanje i prevazilaženje svih barijera i spoznavanje Istinske Prirode svakog od nas, postavljajući nas
na vlastitu putanju Zvezde. red Telemita za to ima i daje jednostavne i precizne upute, a ne obavezuje na
odanost nikom drugom do sebi samome -Mi imamo pravo da vršimo svoju Volju, čineći to niko nam neće
reći ne.

Jedan je Prorok koji je pokrenuo telemitsku "Struju 93", ali novi Eon poziva i upućuje sve tragaže
da se uzdignu i dosegnu Mudrost primajući vlastitu Svetu Knjigu i donesu time još Zvezdane Luči sa Neba
na Zemlju.

Tarot koji je slikovita Knjiga TOT-a, koji nosi Mudrost u sebi, dat je ljudima u prošlosti. Sam Tarot
ne treba odvajati od Kabale i Astrologije (a vreme će dokazati nesumnjive "veze" sa Fizikom, Hemijom,
Biologijom, Psihologijom i SVIM ostalim Naukama) jer su korespodencije očite i neprikosnovene. Tarot je
sebe dokazao kao nosioca Mudrosti i njegovo učenje nosi u sebi većinu Magičkih i Mističkih sistema u svoj
svojoj raznovrsnosti. No, kako teče vreme, tako će i sam Tarot biti prevaziđen, jer je i on podložan
trostrukom Univerzalnom principu nastanka, postojanja i uništenja i njega će smeniti Duhovno Učenje
koje se danas lagano uzdiže na obzorju Eona, a zapisano je u Knjizi Enohovoj, što je i prorečeno iz samog
Svetilišta Mudrosti čiju nam Istinu donose Magi.

84