You are on page 1of 66

SKAKAVAC 2.

4

0

SKAKAVAC 2.4

SKAKAVAC 2.4 - ANAHATA

S ADRŽ AJ :

O SREĆI LIBER ROTA vel WICCA O SEKSU LIBER 34 VERZIJE IZVOĐENJA SAMEK RITUALA O MORALU IZGUBLJEN U PRIJEVODU ON SUSRET DUŠA U SVEMIRU (PREPOZNAVANJE) STRUKTURA M.E.A.P.R.M.M. PROJEKCIJA ČETIRI ŠKOTSKA STEPENA KRATKA ALHEMIJSKA TUMAČENJA M.E.A.P.R.M.M. ALHEMIJSKE OPERACIJE I SISTEM ČAKRI ŠEST OPERACIJA ALHEMIJE EGIPATSKOG MASONA O RITUALIMA

S er ijal - 2. Br o j 4. P r iv atn o elek tro n sk o izd an je. S v i tek stov i su © v lasn ištv o au to r a. 18. N o v emb ar 2008. e.v .

1

SKAKAVAC 2.4

O SREĆI
FR. I.M.A.D. LVX Istinska sreća je sklad između osećanja, misli, reči i dela. Ovaj sklad je nemoguće uspostaviti bez ispunjenja nekih uslova. Ti uslovi su: spoznaja svog bića i vlastitih moći, ovladavanje sobom i istinska želja za Lepotom. Kada čovek spozna sebe i svoja ograničenja, treba da nastoji da ovlada sobom. Kada čovek spozna sebe i ovlada sobom on nužno mora sa sobom nešto uraditi. Da bi ga sada ovo dovelo sreći on mora mudro izabrati svoj cilj. Njegov cilj mora biti ništa manje do Lepota. Mnogi nadahnuti pisci su pisali o Lepoti. Neki je nazivaju Velikom Boginjom, neki Svetim Anđelom Čuvarem, neki samim Bogom. Ova lepota je onaj princip lepote otelotvoren u svojoj punoj manifestaciji. Ovde imamo naizgled estetsku raspravu. No, termin lepote ovde je tumačen isključivo u pogledu unutrašnje lepote. Šta nas čini unutrašnje lepim? Lepim nas ne čine naše osobine, već nešto zbog čega smo svima dragi čak i kada se sa svima posvađamo. To nešto je slika našeg savršenog bića. Ona naša suština koja nas čini jedinstvenim je Lepota sama po sebi. Kada nam umre neko drag, bilo neka osoba ili čak kućni ljubimac, praznina koja ostaje posle njega se ne može popuniti ni sa kim drugim! Naša jedinstvenost, naše zvezdano poreklo nas čini lepim i princip lepote je upravo sadržan u toj jedinstvenosti svakog od nas. Svako od nas ima poseban šarm, poseban dar, poseban ton i boju. Svako od nas nosi delić Lepote sa sobom i daje joj poseban sjaj. ’Svaki čovek i svaka žena su zvezde.’ Ovo naše zvezdano poreklo se krije u nama i odaje našu božansku, savršenu sliku. Svi mi povremeno, ako ne i stalno, osećamo ovo. Svi smo mi sebe zamišljali kao neke super heroje, likove iz bajki ili crtanih filmova. To smo radili nažalost samo u detinjstvu. Danas bi se retko ko usudio na to. Ovaj super heroj je slika nas samih u našem najboljem izdanju. Ova slika je naš alter ego. Naravno danas više niko nema vremena da bude super junak. Naš super junak se tranformisao u porodičnog, požrtvovanog, odanog čoveka koji je dobar građanin. Ili možda u nekog Petra Pana koji glumi ’večno mladog’ čoveka koji nikako da preuzme odgovornost za svoju sopstvenu senku. Kako god bilo, sve su ovo kompromisi koje smo morali da pravimo kako bi koliko toliko pokušali da zadovoljimo sve ono što se traži od nas. Rastrzani smo između sebe i drugih i večito kalkulišemo našu računicu sreće, gledajući da ako ništa drugo onda bar ostanemo na pozitivnoj nuli. Ni traga ni glasa od super heroja. U svom nezadovoljstvu naš alter ego biva žrtvovan. Alter ego je funkcija koja daje potvrdu individualne egzistencije. Ljudi koji su se pojavljivali tokom istorije kao veliki junaci, vladari, mudraci, čarobnjaci su sve ljudi gonjeni vizijom svog alter ega. Kada se danas govori o nečijem egoizmu, ne govori se o egu, već alter egu. Funkcija ega je jako prosta, on nam omogućava kontakt sa svetom oko nas. Kada zbog izvesnih projekcija ili fiksacija se kod nas javi egoizam, u smislu preteranog osećanja sebe, govori se zapravo o poremećaju alter ega. Poremećaji alter ega se ogledaju u fiksaciji ili projekciji naše sopstvene idealne slike na neki neadekvatni spoljašnji objekt, uzmite za primer kako se mladići danas ugledaju na ponašanje i ličnost nekog kriminalca, bogataša itd. Alter ego, ako mu se ne pruži dovoljno pažnje i ako se svesno ne kanališe, uzima prinudni oblik egzistencije. Dakle s’obzirom da svi mi imamo neke idole ili ideje u meri u kojoj uspevamo da kanališemo ovu našu želju za božanskim, mi krojimo ono što Adler naziva slikom vodiljom u našem životu. Ta slika vodilja je simboličko otelovljenje našeg alter ega. Možda vam stvari budu jasnije ako umesto termina alter ego upotrebimo termin Više Sopstvo. Ono što je problem jeste to što naše Više Sopstvo ne može da se ’urazumi’ i ne prihvata kompromise. Ono što je slučaj sa mladim ljudima koji kada se zaljube doživljavaju veliki emotivni podstrek je posledica projekcije ove funkcije. Cilj ove funkcije je egostičan: kroz fizičko otelotvorenje idealizovanog savršenstva partnera, stapanje sa njim predstavlja dokaz sopstvene savršene-božanske prirode. Očigledan je pokušaj stapanja dve individue u jednu. Rezultat je uglavnom razočarenje koje počine od onog trenutka kada snaga imaginativna projekcije počinje da slabi, i kada se pokazuju znaci ’obične ljudskosti’. Ovakvi potresi za individuu su neminovni, bar u njenoj mladosti. Kasnije čovek počinje da prihvata razočarenje i smanjuje svoje entuzijazam, odustajući od mogućnosti savršene ljubavi, a Više Sopstvo karakteriše kao nedostižan cilj. Naravno ovo je samo jedan od mogućih scenarija. Kasnije dolazi doba zrelosti i introvercije ove funkcije kroz rad na tome da se sama individua učini božanskom kroz moć, slavu, novac ili duhovnost. Nema više spoljašnje potrage, ona se sada okreće iznutra. Ali i ovo se neminovno završava neuspehom. Novac, moć ili slava ne mogu zadovoljiti tu ’božansku potrebu’, a da to ne pređe u robovanje tim spoljašnjim stvarima. Jasno je da je ovde

2

SKAKAVAC 2.4 božanski atribut opet dat nečenu spoljašnjem – novcu ili moći, tako da je ovo zapravo lažna introverzija, ali je nužan korak ka pravoj. Prava introverzija ove funkcije je konačna potraga za onim nedostajućim delom - u sebi. Sagledavanje nas kao jedinke, kao bića, kao celine, neobazirući se na kvalitete, već isključivo na jedinstvenost, donosi uspešno ostvarenje i ispunjenje funkcije. Svi uslovi su sada ispunjeni jer smo sada pronašli ono što nam treba u nama samima i konačno smo ključ naše sreće stavili u naše ruke. Jednom pronađeno Više Sopstvo pruža osećaj trajnog blagostanja, mira i ravnoteže nezavisno od spoljašnjih okolnosti. Predstavlja nestanak anksioznosti i neuroze. Predstavlja najpovoljnije psihičko okruženje za rad, razvoj i učenje. Predstavlja trajni prelazak svesti iz astralnog u mentalno telo. Sve je kao što je i bilo, ali se naš stav i samopouzdanje i vera više ne mogu potresti bilo kakvim spoljašnjim uticajima, jer smo konačno prestali da projektujemo i idealizujemo stvari. Sada smo jedna integrisana i srećna jedinka. Lepota je dakle druga reč za Unutrašnjeg Boga u nama samima koga moramo spoznati. Čovek je Bog koliko je i čovek. Sreća je sklad, ali sklad kao voljni čin.

3

SKAKAVAC 2.4

LIBER ROTA VEL WICCA
Veštac Priapus I Veštičarski Tarot Iako bi se moglo reći da je po prirodi stvari Vešticama možda približnija Geomancija ili Rune, kao sistem za divinaciju , jasno je da je taj tradicionalni i prirodan sistem verovanja u moderna vremena poprimio i drugih uticaja koji su čak i doprineli približavanju Veštičarstva većem broju ljudi. Tarot , tj. Tarot Arkane koje će ovde biti opisane , su se prvi put za javnost prikazale na poleđini omota Gwydion-ove knjige “ Vika - Drevna religija veštica “ tako da trenutno nema velike potrebe za objašnjavanjem celokupnog shvatanja i misli kako tradicionalnog tako i modernog Veštičarstva , kada je ta knjiga ispunila u većem i opštem delu tu funkciju. Tarot se bez problema uklopio u ovaj drevni sistem baš zbog svoje mogućnosti transformacije , ali i po svojoj potpunoj prirodnosti u shvatanju i izražavanju Istine o Univerzumu . Takođe je jasno da se po elementalnim , planetarnim i zodijačkim atribucijama lako i jasno može povezati sa kako geomancijom , tako i sa sistemom runa , a uz to daje i specifično učenje svojim naučnim metodom . Iako je jasno da samo naučno znanje nije dovoljno za divinaciju ,Tarot i drugi sistemi omogućavaju da se kroz njih dođe do buđenja unutarnjeg Viđenja i Prosvetljenja , te da kroz njih Veštice dođu i do Spoznaje unutarnjeg Sopstva i svesnosti o Prirodi i arhetipskim principima Boginje i Boga i silina koje od njih tvore Univerzum. Tarot vešca Priapusa je nastao po uzoru na Tarot koji koristi Šefildski Koven i u sebi sadrži neke izmene i dodatke ( moglo bi se reći i mala poboljšanja - kako u izgledu tako i u simbologiji ) koje su po njegovom shvatanju bile pogodne i davale su potpunije ( iako ne i savršeno ) viđenje Veštičarskog sistema jezikom tarota . Jasne su veze sa četiri elementa , sa sedam planeta i dvanaest znakova zodijaka , koji su svi prikazani u smislu kako te određene principe vide i poznaju Veštice. Ovaj Liber će vas u drugom i trećem delu takođe upoznati i sa shvatanjem Mesečevog kretanja u ciklusu godine i sa kretanjem Sunca koje se slavi kroz osam Veštičarskih Festivala - Sabata.

Nulta karta ili Prva naziva se LUDA , kao i u većini poznatih Tarota ( većina naziva nije izmenjena , a neka su prilagođena ) . Nula predstavlja celokupno znanje i shvatanje na jedan neuslovljen način . Kakva je Luda ? Ako se gleda iz stanja materije postoje dva stava , jedan kaže da je ceo Univerzum Duhovan i Slobodan od ograničenja, i da je sve od materije do beskraja Duhovno , a drugi to nepriznaje i shvata ovaj stav kao ludost i nehaje za duhovno ili ne-duhovno .

4

SKAKAVAC 2.4 Posmatrajući kartu vidimo Čoveka koji hoda , to je običan čovek , bez posebnoh obeležja , osim što mu je na grudima simbol sunca da ukaže na njegovu samostalnost , on drži štap i knjigu koji su njegovo znanje i snaga , odeća mu je zelena - koja je boja prirode . On hoda plodnom livadom , koja je Univerzum , kraj nogu su mu pas i krokodil , aspekti polarnosti , kao što su u vrhu karte veliko Sunce i golub takođe aktivno i pasivno u samoj Ludi - Čoveku . Leptir predstavlja tok Misli , ali i tok vremena i prostora što je samo lepršanje u umu Lude .

Prva karta je ČAROBNICA , k oja upućuje na to da su žene tokom prošlih vremena postale mnogo bolji kanali za svet Duha nego što su to muškarci . Čarobnica je vična i vešta u svim aspektima života - to opisuje pravilno i bogato uređen oltar na kome su obeležja elemenata . Sam oltar je trougaon sa tri nožice , da opiše Trostruki princip koji vlada u Univerzumu . To su Majka,Otac i Dete , a ne kako se nekad shvatalo Otac , Sin i Sveti Duh kao muško trojstvo ili kao Devojka , Majka i starica kao žensko trojstvo . Sve to je objedinjeno u čaroliji ove Veštice i ona zna da šta god da uradi to će joj se trostruko vratiti , dobro ili loše - zato ona objavljuje i potvrđuje Formulu “ Kako je gore , tako je i dole ...” proglašavajući jedinstvo Neba i Zemlje , Boga i Boginje . Oko nje su sjajne energije i velovi svetlosti kojisu od svake razine , a ona , Čarobnica je veza i provodnik Duha .

Druga karta je PRVOSVEŠTENICA , kao što je prva karta bila “neutralna “, druga “aktivna “ tako je ova “pasivna “.Zašto? Čarobnica aktivno komunicira sa raznim energijama i bićima i aktivno ispoljava svoju Reč i rad , dok je nasuprot nje Prvosveštenica ona koja “samo” slavi Univerzum u njegovoj veličanstvenosti , slavi Prirodu , slavi elemente Svega . Ona je Žena - Boginja Meseca , stoga i stoji u specifičnom stavu Boginje koja je plodna i zadovoljna i to objavljuje svima i svemu . Prvosveštenica je ona koja vodi Veštičarski Koven ( Kolo ) , ona je predvodnica i u sebi sadrži moći Čarobnice . Ona prima sve uticaje i energije .

5

SKAKAVAC 2.4 Na karti vidimo i Pentagram , simbol savršenstva elemenata , Krug , simbol beskraja , dve sveće koje svojim sjajem osvetljavaju krug . Iz celog prikaza izbijaju energije koje tvore sfere i razine koje Prvosveštenica obožava i slavi .

Treća karta je VELIKA MAJKA ( obično zvana Carica ) . Ona je predstava velike Boginje Šila-Na-Gig koja je zaštitnica plodnosti , na šta njen položaj i podseća . Njena vulva , kosmička Kteis predstavlja prolaz za božansku svesnost viših sfera . Njene bije su srebrna od Meseca i zelena Venere . Ona je prostrta po plodnoj livadi gde sačekuje svog voljenog - Gospodara Univerzuma da joj se pridruži u zanosu ekstaze . Ljudima ona predstavlja velika vrata u Duhu kroz koja se od znanja i razumevanja stiže do mudrosti - a to se postiže kroz Ljubav i primanje i predavanje Svemu . Ponad nje je beli trougao koji snosi dole siline Vode Boginje , oko nje lete vrepci i golubovi - bića vazduha i slobode . Dva meseca su njene Mene - uzdižući i opadajući , Ona je Pun Mesec i ljudi je slave u noćima punog Meseca kada ih ona prima k sebi , u svoj zagrljaj i svoje skute , radi beskrajne naslade i zadovoljstva savršenstva.

Četvrta karta je ZELENI ČOVEK . Ovo je lik velikog u svoj njegovoj prirodnoj i prodornoj snazi . On je biće prirode i otuda je zelen , lišće su vlati bezbrojnih sfera koje čine univerzum i one su u naponu energija čineći ga veselim i zadovoljnim . On kao da iskače iz velikih šestougaonih dveri u prvi plan obožavaoca , gde pod njim vidimo ženski lik u ushićenju . Svuda unaokolo izbijaju plamenovi jer na ovom stadijumu poimanja Univerzuma muške plodotvorne energije dolaze do dominantnog uticaja . Karta Zelenog Čoveka je pripisana zodijačkom znaku Ovna .

6

SKAKAVAC 2.4

Peta karta je PRVOSVEŠTENIK . Ova karta nas upućuje na simbolično jedinstvo pozitivnih i negativnih ( ne kao dobro i zlo već kao polarnost !) elemenata u mikrokosmosu - čoveku - što je prikazano sa uspravnim i obrnutim Pentagramima , tako da su te osobine u Jedinstvu sa Makrokosmičkim poimanjima Svemira - koji je dat kao Heksagram . Na ovoj karti vidimo Hijerofanta - Prvosveštenika Veštičarskog Kovena koji ima svoja znamenja Vođe Kola . To su Rogati šlem - rogovi su simbol muške kreativne energije , njegov štap takođe . Kroz ovu kartu učimo kako kroz dualnost i dvojstvo da stupimo u Jedinstvo . Vidimo Dva Pentagrama koji postaju Jedan Heksagram , vidimo Dva studa Hrama koji su prolaz u obitavalište Duha , vidimo dve kugle energije koje se sjedinjuju u Jedno Sunce koje čini Prvosveštenikov Falus , te vidimo Dvoje - Muškarca i Ženu koji obožavaju taj Falus Duha Sunca . Kroz to svekoliko spajanje polov a , od najmaterijalnije do najsuptilnije sfere stupa se u “onostrano” Jedinstvo . Ova karta je tradicionalno pripisana znaku Bika - Taurus .

Šesta karta LJUBAVNICI predstavlja blizance u intimnom spoju . U okviru psihe ljudi to su Anima i Animus , ili tačnije Muškarac sa svojom animom i Žena sa svojim Animusom . Oko njih vidimo simbol Blizanaca koji predtavlja njihovu dvojnost . Kao i svaka karta i ova nas upućuje na osobine Ega , Sopstva i Persone , te Arhetipove koji se javljaju u Svemu . Moglo bi se reći da gornji deo karte predstavlja Svest i Svesnost o sebi i Svemu dok je donji deo karte lično i kolektivno Nesvesno . Naravno prilike u prvom planu čine dominantne osobine u ličnosti ili superiornu funkciju , dok je pozadina predstava inferiorne funkcije u psihi . Takođe sam Ego ima svoju senku koja nastaje iz njegove osobenosti kada je obasja Svetlost iz čistog Izvora neuslovljenosti i neograničenosti . U svemu ovome možemo primetiti blizanačke osobine , koje su eto na ovoj karti ( kao i na nekim drugim ) prikazane kao Koplje muškarca i Pehar žene , te da svaka polarnost teži da se sjedini sa svojom

7

SKAKAVAC 2.4 nasuprotnošću time ispunjavajući svoju svrhu i istinsku prirodu , to sjedinjenje je na ovoj karti naznačeno i simbolom “S” koji se “prevodi” kao Veštičarski Poljubac .

Sedma karta je KOČIJA . Kao i na mnogim tradicionalnim prikazima ove “staze” prikazana je Ratnica koja upravlja Ratnim Kočijama gonjena energijama Vode . Ova karta iako pripisana znaku Raka ima izuzetna obeležja Meseca , ali osim toga i ovde se pojavljuju muške vatrene energije u sprezi sa ženskim , vodenim energijama . Za razliku od tradicionalnih prikaza Ratnica na ovoj karti je gola jer ona nemora da se skriva , njene snage i slabosti su razotkrivene i ona nema ograničenja i stega oklopa , ona hrli u svom pohodu nošena energijama Mesečevog sjaja . Ova karta nam ukazuje na istinsku slobodu i prirodu Žena , a Žena jeste Boginja!

Osma karta je PRAVDA . Pravda je u Veštičarskom verovanju jasno određena u rečima Veštičijeg Rede-a : “ Ako nikog nepovređuje , čini što ti je Volja!” što govori o jednostavnoj težnji da se svima omogući da budu Slobodni , u Mislima , Rečima i Delima , dozvoljavajući bez ikakvih ograničenja da svako ispoljava svoju Istinsku Prirodu na sebi prikladan način , pritom samo upozoravajući da se ne zaborave prava i slobode drugih , da se sve radi Svesno - što znači ispunjenje sveopšteg Kosmičkog Plana . Iako je u prošlim vremenima ( a još uvek i danas) ovaj Rede kršen ( ne od strane Veštica ) ova karta prikazuje zadovoljnu Ženu , jer se samo u takvoj “ravnopravnosti” polova ona može i hoće sjediniti sa Muškarcem , da bi kroz taj spoj dosegli Jedinstvo Ekstaze Beskraja - što jeste i prirodno i pravedno - i neminovno.

8

SKAKAVAC 2.4

Deveta karta je nazvana STAREŠINA . Starešinom se obično naziva ona/j ko je dosegao unutarnju Iluminaciju u Duhu , te je tim unutarnjim Tokom predodređen da bude i Vođa i Učitelj . Starešina je takođe i ona/j ko ima Duhovno Pravo Iniciranja drugih u Misterije Boginje i Boga , te ona/j ko stvara Veštičarske Kovene i prima u njih one koji se osećaju i veruju da se Veštice u svojoj suštinskoj Prirodi . Jasno je da su svaki muškarac i svaka žena -Zvezda , ali svaka zvezda ima svoj specifičan sjaj pa zašto bi onda bilo čudno , neprimereno ( ili ko zna k ako bogohulno !) da se neko oseća kao Veštica ( Gwydion je sasvim jasno objasnio ko su Veštice , a šta je pogrešno i budalasto u mišljenju o njima - Hvala hrišćanskoj crkvi ) . Starešina nosi simbole Duhovnog Sjaja i Snage , hodi plodnim i žitorodnim prostranstvom i svojom Svetlošću , Slobodom , Ljubavlju i Životom obogaćuje i inspiriše druge na njihovoj stazi .

Deseta karta je TOČAK . Kretanje je Univerzalan zakon i Vešticama su jasni njegovi principi . Promena održava postojanost . Razne se energije kreću Svemirom -koji je Boginja , oko Tačke - koja je Bog . Te energije čine raznolike sfere postojanja koje se smenjuju jedna za drugom te se tako poimaju kao obrtanje Točka - Sreće ili Sudbine . Veštice obožavaju Prirodu i njene Cikluse , kretanje godišnjih doba , kretanje Sunca i Meseca predstavnika Boga i Boginje . Po tom univerzalnom principu Sve Nastaje , Sve Postoji i Sve Nestaje , to su nastanak , postojanje i uništenje Svega što postoji i svaki oblik , biće ili materija prolazi kroz to , stoga u tome nepostoji ni trunka Patnje , već se kontinuitetom svesnosti kroz svako od tih stanja to kretanje točka poima kao Sreća .

9

SKAKAVAC 2.4

Jedanaesta karta je SNAGA . Ona predstavlja trijumf Žene nad starim shvatanjima koja su je ograničavala u njenom ispoljavanju istinske Volje . Snaga je u duhovnim , čistim osobinama ljudske psihe koja samo tako može savladati velike i male prepreke , svoje “niže” osobine , spoljašnje uticaje i smetnje . Ova Arkana neopisuje borbu žene i Lava već njihovu Igru , nema nasilja u tome samo izobilje Ljubavi i Energije . Žena novog doba je slobodna , nije prekrivena velovima tuge i patnje i pokore , ona se bori i za sebe i za ceo Univerzum .

Dvanaesta karta se naziva ŽRTVOVANJE i iako je na njoj prikazano simbolično bičevanje ona nas uči i opominje na to da se trebamo držati ispunjavanja samo svoje vlastite prirode i Volje , nema potrebe srljati za nepotrebnim - onim što nije za nas , nepotrebno je trošiti snagu i vreme na ono što nam Boginja i Bog nisu dali našim rođenjem da ispunimo . Sve se mora žrtvovati na oltaru Božanske Ljubavi , krug mora biti čist , a Hram mora biti pravilno i stabilno izgrađen da bi se Božanstvo “uselilo” u njega . Sve što se žrtvuje je sve ono što nam netreba za naš zadatak na Duhovnom putu. Spoznaja Istine ovakvog verovanja - ovakve sigurnosti , otvara vrata kroz koja Ljudi i Žene mogu komunicirati sa svojim Anđelima Čuvarima , njihovim vodičima u dublje Misterije Duha Boga i Boginje .

10

SKAKAVAC 2.4

Trinaesta karta SMRT prikazuje prelazak duše kroz portal Duha . Veštice smrt ne shvataju kao nešto fatalno ili bolno ili užasno , to je prirodan proces , stadijum kroz koji prolazi Sve . U smrt se odlazi nakon ispunjenja svog zadatka na Zemlji ili nakon uvida da taj zadatak treba više inkarnacija ( što je obično i slučaj ) . To se smatra normalnim i na karti je prikazano kako duša ulazi u Svetlost Joni Velike Majke - odakle je i potekla . Veštice slave Smrt veseljem , a ne plačom pa je prikazan veštičarski Koven od trinaest veštica koje igraju oko ognja , prizivajući i slaveći Boga i Boginju . Trinaest je broj Smrti , ali i Jedinstva i samo nečisti umovi mogu toga da se plaše jer su nnavikom poprimili pogrešna uverenja koja sputavaju njihovu slobodu .

UMERENOST je četrnaesta karta ovog špila . Na ovoj karti vidimo ženu čarobnicu koja je slika i prilika same Boginje kako preliva vode života iz jednog u drugi sud , brižljivo i sa “umerenošću” mereći situacije u životu , ono što je potrebno i nepotrebno za ispunjenje istinske Volje i Ljubavi , kroz Misli , Reči i Dela dovodeći ih time u takvu ravnotežu da duša može nesmetano da se uzdigne u više sfere Duha . Vatra i Voda se mešaju i sjedinjuju kraj njenih nogu dajući joj potporu u njenom radu . Tu su i Lav i Orao , koji su “viši” simboli Vatre i Vode , oni su čuvari Mudrosti i Razumevanja . Pošto je ova karta i staza pripisana vatrenom Strelcu iz celog prikaza izbija jako zračenje , dok je sve podržano plavetnilom svojstvenog vladara Jupitera .

11

SKAKAVAC 2.4

Petnaesta karta se naziva BAFOMET , a ne uobičajeno Đavo da bi se napravila blaga distinkcija zbog pogrešnih shvatanja iz starih vremena . Bafomet nije bio samo Bog Templara , već i Rogati Bog Veštica , Bog muške siline i moći koja je sjedinjena sa ženskom prijemčivošću i plodnošću . Ovaj lik ne samo da je snažan i stabilan , zbog pripisivanja znaku Jarca , već je pod uticajima doba godine - Zime oplemenjen i uticajima Meseca i Boginje pored uticaja Saturna . Likovi koji su vezani za tron simbolišu nerazdvojivost teških i prijatnih uticaja ( kao što i Ruža ima trnje ) koji se stalno smenjuju , i da ljudi kroz veru i duhovnost opstaju u doba “zime” dok nedođe novo leto , a time i blagonakloni uticaji . Đavo- Bafomet ( “Otac Mitra” ) je prikazan kao spoj muškog i ženskog božanskog tela uz odgovarajuća obeležja dostojanstvenika .

KULA je šesnaesta karta . Šesnaest je broj Hrama - Kule zbog četiri međusobne kombinacije četiri elementa drevnih : Vatre , Vode , Vazduha i Zemlje . Ipak kula se prikazuje u trenutku rušenja da nas upozori i podseti da ovi elementi nemogu opstojati bez svesnosti Duha . Duh je opet prikazan kao pasivan i kao aktivan - jedan “ruši” odgore , a drugi odole . Zraci iz božanskog Oka prelamaju Kulu koja je nije svesna , ognjrna vatra Marsa probija vrata . Biće- Duša koja nije svesna sebe kao celine u jedinstvu sa Duhom stalno trpi ovakve nalete . Jasno je da ova karta prikazuje jedno “spoljašnje “ viđenje - jer ona/j ko je u Duhu uopšte ne doživljava Rušenje već oplemenjivanje putem novih Tokova i uticaja . Prilikom ovog vatrenog krštenja ili ovog prolaska kroz ognjena usta nečistoće u boću se sagorevaju , one otpadaju i bivaju transformisane - to su oni koji su prikazani da padaju sa kule , dok Jedna , neoprljena , kao da igra u slavu božanske vatre .

12

SKAKAVAC 2.4

Sedamnaesta karta je ZVEZDA . Ovo je Ljubav , Nada i Sigurnost koji izviru iz uticaja Vodolije . U drevna vremena su se mnoga deca rađala u ovom znaku ( začinjana su na Prvi Maj ) jer se smatrao najpovoljnijim periodom zbog svoje povezanosti sa energijama Neba i Zvezda . Tako je ova karta blaga i fluidna , zračeća . Prikazuje Boginju u mnogim obličjima , kao vodu , kao ženu , kao ćup , kao zemlju , prirodu i drveće , nebo , zvezde , kao sjaj i slavu , uticaje prijemčivosti , blagonaklonosti , ljubavi ali i izuzetne pronicljivosti i inteligencije . Ona izliva uticaje Boginje sa viših na niže sfere i prima odraze Svega k sebi .

MESEC , osamnaesta karta je prikaz poznatog veštičarskog obožavanja energija lunarne sfere . Veštice najčešće obožavaju Boginju kroz obličje Trostrukog Meseca , koji je u rastu , pun i u opadanju ( naravno slavi se i mlad mesec ali kao drugačiji uticaj od ova tri ) , to su Devica , Majka i Starica . Tri faze i tri univerzalna principa data kroz žensku simboliku i likove . Na karti su tri žene u krugu , one nose oružja prikladna obožavanjima Noći . Tu su psi čuvari i noćne bube . Sve je u strujanjima i talasanjima pod uticajima Meseca Boginje .

13

SKAKAVAC 2.4

Devetnaesta karta je SUNCE . Kao što je mesec smatran Boginjom , tako se i sunce smatraBogom te ova karta prikazuje obožavanje sunca u posebnom kružnom otvorenom Hramu ( koji je nalik na poznati Stounhendž ) . Krug je Beskraj ba ukaže na domen vladavine , a obožavanje se vrši iz sredine tog Hrama . Na horizontu vidimo sjaj i izlive energija sunca koje se takođe poistovećuju sa energijama plodotvornog Falusa .

Dvadeseta karta je PONOVNO ROĐENJE . Nakon što se duša inkarnirala , prošla svoj život i zatim kroz kapije smrti krenula posmrtnim svetom ona se sada susreće sa Boginjom koja je prima k sebi kao Anđeo . Pošto je svako biće stvoreno od Boga i Boginje , ono nosi sa sobom njihove energije i pošto se sve odvija bez mogućnosti ograničenja time svaka duša biva primljena u božansko obitavalište . Ova karta odiše spokojem i rasterećenjem jer ukazuje da Sve vodi ka Jednom Cilju i da se do toga dolazi pre ili kasnije , ovde dolazi do prepoznavanja svoje najsuštinskije prirode koja je u Jedinstvu sa Božanstvom i iz tog sa rađaju neslućene i beskrajne mogućnosti ostvarenja kreacije kroz svaki delić bića .

14

SKAKAVAC 2.4

SVET dvadeset i prva karta veštičarskog špila prikazuje “potpunu inicijaciju “ tj. savršenstvo svih sfera i razina u svom punom sjaju , u svojoj punoj slobodi i neograničenosti , puna je života , ljubavi i i Svetlosti . Ceo Univerzum - Svet , bili mi toga svesni ili ne , uvek obitava u svojoj rav noteži , svom izobilju i ispunjenošću . Ceo Univerzum Jeste Božanstvo Beskraja . II Tarot i Obožavanja kretanja Meseca Drugi deo ovog Libera će govoriti o veštičarskom slavljenju kretanja Meseca kroz njegove faze i kroz celu godinu . Kao što je već napomenuto i prikazano kroz veštičarski Tarot postoje obožavanja Boginje trostrukog Meseca što čini poznati ciklus od dvadeset osam dana , a time čini i mesečevu godinu od trinaest meseci . Doba mladog meseca je pripisano ženskom aspektu “ device “, rođenju i inicijaciji , nevinosti i svim oblicima “ početaka “ , kao što su to kardinalni znaci u zodijaku i sl . Boja ovog aspekta i perioda je bela ili srebrna , a boginja Artemida ili Nimu . Magija ovog doba je pokretačka i inspirativna . Njen element je Vazduh , a strana sveta je Istok . Pun mesec je doba majke i zrele žene , period rasta , ispunjenosti , seksualnosti, odgajanja i ljubavi i analogan je fiksnim znacima u astrologiji . Njene boje su crvena ili zelena , a boginje Dijana ili Mari . Magija ovog perioda je ona koja održava energije u jakom sklopu i čvrstim vezama . Snažni uticaji ovog perioda povezani su sa elementom Vatre i Duha koji dopiru sa Juga . Doba opadajućeg meseca dodeljen je aspektu “starice “ , “bake” , koja je žena koja je prošla menopauzu , predstavlja staro doba , smanjivanje uticaja i energija , predstavlja duboke tajne , mudrost , proročanstva i vidovitost , smrt i nestanak , sve završetke , te asocira na promenljive znake na nebu . Boja joj je tamna ili crna , boginja Hekata ili Ana . Njen elemenat je Voda koja dominira Zapadom . Moglo bi se reći da postoji i četvrti aspekt - doba mračnog meseca , ali je to doba unutarnjeg previranja i promena koje se odvijaju sa “druge strane” te se taj aspekt meseca i neslavi i nekoristi u magijske svrhe , osim kao doba pripreme za sledeći ciklus . Ovaj period je pogodan za divinaciju ili zaranjanje u duboke aspekte psihe putem vidovnjačkih tehnika i astralnih putovanja . Elemenat pripisan ovom periodu je Zemlja i u vezi je sa Uticajima sa Severa . Jedan ciklus ovakvog mesečevog kretanja čini trinaestinu Mesečeve Godine koja po keltskom kalendaru počinje 24. decembra , tj u doba Zimskog Solsticija .

15

SKAKAVAC 2.4 DATUM DEC.24 - JAN 20. Jan.21. - Feb.17. Feb.18. - Mart 17. Mart 18. - Apr.14. Apr.15. - Maj 12. Maj 13. - Jun 9. Jun 10 . - Jul 7. Jul 8. - Avg. 4. Avg.5. - Sept.1. Sept.2. - Sept.29. Sept.30. - Okt. 27. Okt.28. - Nov.24. Nov.25. - Dec.23. SLOVO B L N F S H D T C M G NG R OGAM BETH LUIS NION FEAR SAILLE UATH DUIR TNNE COLL MUIN GORT NGETAL RUIS TAROT KARTA ČAROBNICA PRAVDA SMRT KULA UMERENOST ZVEZDA VELIKA MAJKA SNAGA KOČIJE ŽRTVOVANJE PRVOSVEŠTENICA PONOVNO ROĐENJE SUNCE

U datom toku godine prvi mesec koga obeležava karta Čarobnice obiluje sjajnim naletom životnih energija koje se pokreću iz ovog najtamnijeg časa u doba zimskog solsticija . Nakon početnog impulsa dolazi do uravnotežavanja energija koje predstavlja karta Pravda . Smrt donosi promene nakon doba stagnacije i pokreće unutarnje tokove nakon čega Kula obeležava snažne siline koje kulminiraju u kraju Zime i pri početku proleća . Umerenost donosi stabilizaciju i ravnomerno usmeravanje prirodnih moći dajući snažan impuls u danima Beltejna . Proleće se rastvara i prima uticaje Zvezde koje zatim prima i zrači Velika Majka . Odatle se ponovo pokreću siline leta , opisane ovde kartom Snaga . Te energije , poput Kočija na svojstven način kreću od siline ka ustaljivanju i kompenzaciji . Sledi doba Žrtvovanja , tj. ubiranja plodova leta i ulazak u Jesen . Prvosveštenica preliva svoje mesečeve uticaje po svetu nakon čega sledi oporavak i odmor opisan kartom Ponovno Rođenje . Kraj godine je obeležen uticajima Sunca tj. upotpunjenja svih težnji i aspiracija proteklog perioda i ispoljavanjem sveg sjaja koji oplemenjuje i priprema ljude i svu prirodu za promenu u ovom dobu smiraja što omogućava previranja potaknuta samim upotpunjenjem . Netreba zaboraviti da je ovo Lunarni kalendar i da se sve ove energije , opisane Tarot kartama , ispoljavaju u skladu i po strujama , tj. plimama i osekama Mesečevih silina koje na svoj način prenose uticaje u prirodi , životinjama i biljkama i samim ljudima . To takođe znači i da se božanski uticaji ovih karata ispoljavaju kroz domen mesečeve sfere koja nebeske uticaje preliva i obražava k a samoj planeti Zemlji , te je jasno da se i u toku svakog meseca ovog “ kalendara “ primećuju uticaji Trostruke Boginje veštica - Devojke , Majke i Starice - koji prenose sjaj Meseca i odgovarajuća strujanja . Setkovine Meseca su Esbat-i i ima ih trinaest , za svaki pun mesec u godini , mada se često slave ili koriste u magijske svrhe i ostale mene meseca . III Tarot i svetkovine Sunca Veštice u toku godine osim Esbat-a , slave osam značajnih svetkovina Sunca koji se , kao što mesec predstavlja Boginju , smatra za Boga . Ovi festivali su slavlja života i prirodnih osobina i ne koriste se u magijske svrhe , već samo za obožavanje božanskih principa . U starogrčkim predanjima se verovalo da sama “ godišnja doba “ predstavljaju ulazak u Olimp , tj. da se tek kroz svetkovine godišnjih doba , veštičarske Sabate , može stupiti u božansku svest . Po keltskoj tradiciji kroz ove svetkovine se može doći do “ onostranog “ Srebrnog Zamka Sier Arianrod u jezeru boginje . Poznato je da su praktično svi narodi sv ih doba slavili ove svetkovine Sunca . Ovi festivali tvore Solarnu godinu . SAMHAIN - 31.Oktobar . Između godina je između zakona samog vremena . Između dimenzija , veo koji razdvaja svet mrtvih od sveta živih je najtanji ; slavlje je za umrle . Stari bog i starica sadrže svu moć i smatra se da je ovo trenutak smrti starog kralja i rođenje novog - krunisanje , kretanje točka godine stvaranje sveta ; Haos se pretvara u red i novi ciklus započinje . Samhain je pripisan terot karti Smrt , a time i uticajima znaka Škorpije i planeta Plutona i Marsa . Predstavlja alhemijsko truljenje i raspad , tj. niz hemijskih promena kroz koje se razvija konačni oblik života iz prvobitnog latentnog semena u jajetu Duha . Uticaji energija mogu

16

SKAKAVAC 2.4 biti opisani kao trostruki : pritisak u životnoj sredini postaje nepodnošljiv i sve se svojevoljno podvrgava promeni ; način kretanja je nagoveštaj ritmičkog lelujanja onih dveju faza koje su život i smrt ; uzdizanje nad čvrstom materijom . YULE - 22.Decembar . Sunce je u svojoj najnižoj tački , zemlja je hladna . Rađa se sveti sin - Sunce . Mladi bog se bori sa starijim i pobeđuje ga , a tužna majka dolazi ka srcima ljudi i svih bića u potrazi za utehom . Suptilno telo traži punjenje i oporavak.Stvaralačka energija je u najmaterijalnijem obliku , “ Jarac se požudno ustremljuje na zemaljske vrhunce . Doba slavljenja Pana Pangenetora - Svestvoritelja . Važeća formula je : Potpuno poštovanje svega što živi i postoji . Ovaj praznok je pripisan karti i znaku Jarca - “ Bafomet “ , kome Saturn daje izgled samoživosti i večnosti . Jarac je grub , surov , taman , a njegov nagon za stvaranjem neosvrće se za razumom , običajima ili predostrožnošću . Jarac je božanski bezobziran i nehajan za posledice , praznik se stoga i slavi na pustim mestima koja su aluzija na najviše i najudaljenije . Bafomet - Otac Mitra je bog u kome su sjedinjeni muški i ženski principi a njegovi rogovi simbolizuju spiralno kretanje sveprožimajuće energije . IMBOLK - 2.Februar . Ovo je festival malih vatri , posvećen negde i boginji Brigid . To je poseban praznik boginje jer se simbolično , arhetipsko , seme budi u tamnoj zemlji . Ove male vatre su i same zvezde na nebu koje se bude iz mraka beskrajnog prostora u ovoj središnjoj tački zimske sunčeve putanje . U toku slavlja se primaju i izgovaraju snovi i želje , poziva se boginja plodnosti da uđe u kuću i u njoj boravi , te da se staro završi a novo otpočne . Ovo je i praznik rastuće svetlosti i pripisan je tarot karti Zvezda i uticajima Vodolije , Urana i Saturna . Iako izgleda da sve pa i majka boginja spava promene se odvijaju sa unutarnjih planova , pokreću se obnavljanje i svaki oblik energije dobija spiralan smer . Saturn donosi mrak , tegobe i ograničenost , ali uticaji Urana su pokretački , transcendentalni pa sama Zvezda - Vodolija rasipa svoju svetlost u tami . EOSTRA - 21. Mart . Ravnoteža dana i noći i početak proleća obeležavaju pročišćujući vetar , oplemenjeni vazduh , dobrodošlica i povratak snage , mladog boga i device ; umno biće stvara planove za promene i usmerenja . Energije polarnosti su potpuno ujednačene , ravnopravne te se stoga slave kao dualnost koja se sjedinjuje u Velikom Ritualu . Karta koja dominira svojim uticajima je Prvosveštenik pod vlašću vatrenog Marsa i pokretačkih uticaja samog Sunca . Ovo je kombinacija energije u aktivnom i materijalnom vidu koji donose ideje o vlasti i dominaciji . Sam elemenat vatre ili alhemijski Sumpor predstavlja mušku vatrenu , okretnu , stvaralačku energiju Univerzuma , a sam Prvosveštenik je začetnik i pokretač vascelog postojanja i njegova moć je očinska , nagla , neočekivana , žestoka silina , privremena i impulsivna aktivnost koja uspostavlja njegovu vladavinu . BELTAINE - 1.Maj . Ono što obeležava ovaj period je uzdizanje , promena , iskrenje , sloboda , užitak zaljubljivanja i visoka energija . Obržavaju se venčanja i uspostavljaju brakovi , veze , pozdravi i kontakti koji su poput odbljeska jedinstva dvoje koji igraju obgrljeni kosmosom . Kreativnost i moći reprodukcije bujaju , životne sile se pokreću u svom trijumfu nad tamom zime i buđenjem proleća u danu kada počinje svetla polovina godine . Snažni uticaji Bika su u vezi sa kartom Hijerofanta koji odražava boginju Veneru , koja je ovde potpuno probuđena kao priroda koju obasjava Sunce - Bog . Pokreću se razne delatnosti i radovi , čija je suština čak i magijska . Venera donosi raspoloženje i lepotu , razdraganost i čilost , zemlja je u najsnažnijem i najuravnoteženijem vidu . Prvosveštenik , Bik , je stabilan i istrajan , dosledan u ispoljav alju svoje plodonosne snage . LITA - 21.Jun . Ovo je proslava najdužeg dana u godini i Sunca na vrhuncu moći . Ovde je vatra ujedinjene snage na početku letnje slobode , svetkuje se , izlazi napolje i igra . Aktivna svest je u punoj snazi , ona čini , stvara , radi i slavi . Sunce ulazi u znak Raka za letnju ravnodnevicu te je ovom festivalu pripisana karta Kočije . Rak daje snažnu energiju koja traje i uspinje se pod pogonom zaleta koji je godina u svom kretanju zauzela , Sunčevi uticaji su najjači a održava ih elemenat vode koji potiče od samog Raka . Tu su , pored stremljenja ka visinama , i uticaji nadzemaljskih sila koje se spuštaju kroz vodenu koprenu ( koja je krv ) na čovekovo biće čime ga nadahnjuju . Sva četiri elementa ( zemlja , voda , vatra i vazduh ) su u punoj snazi i u punom ispoljavanju , zemlja je njihova stabilnost , voda njihova fluidnost , vazduh donosi inspiraciju a vatra dominaciju i prožimanje , sve je u stvari multiplicirano kombinacijama samih elemenata koje u pokret nagoni tok i kretanje godine i moći samog Sunca . Sistem napredovanja je savršeno uravnotežen i Bog u svojoj punoj snazi hrli i obgrljuje svoju Boginju u ekstazi sjedinjenja .

17

SKAKAVAC 2.4 LAMAS - 2.Avgust . Ovo je svetkovina žrtvovanja prve žrtve , kada Zeleni Čovek umire da bi nahranio Sve . Leto i potencija Sunca se smanjuje i opada i predaje se opuštanju , slavi se plodnost leta i podsećanje na tamu , sprema se žetva . Doba je smrti i preporađanja Boga u njegovom svetlom aspektu , stari bog umire , ubija ga mlađi sa posmrtnim slavljem za umrloga . Iskušava se snaga i istrajnost . Ovo je najvrelije doba leta pod znakom Lava kojim vlada samo Sunce , te se time ovoj svetkovini pripisuje tarot karta Strast . Strast neobuhvata samo snagu već i radost zbog ispoljene i primenjena snage , krepkosti i ushićenja koje se samo pruža . Ovo je svetkovina muškog prepuštanja ženskoj moći u kojoj je božanska opijenost i ekstaza . Žena je više pijana nego mahnita poput lavice uspaljene pohotom.Energija primitivnog , sirovog , stvaralačkog reda u potpunosti je oslobođena kritike razuma . Ova svetkovina ispucava potpune salve sjaja Sunca pre stvarnog smirivanja . MODRON - 21.Septembar . Ovo je svetkovina sveopšteg uravnoteženja , označava trenutak izjednačenja dužine dana i noći kao i zaokret toka godine od leta ka zimi . Slavi se silazak boginje u podzemni svet . Na početku jeseni se čistimo i pripremamo za tamu , okrećemo se ka unutrašnjosti , postajemo više senzitivni , emocionalno i psihički , baš zbog smirivanja jakih energija bića i prirode , nakon čega se uspostavlja smiraj i spokoj što nas upućuje ka ličnoj introspekciji . Muške i ženske energije opet stoje u potpunom skladu . Tarot karta koja obeležava ovaj festival je Pravda i ona je pod uticajima zodijačkog znaka Vage i planete Venere , egipatske Maat . Ona je zadovoljena žena , ona koja je asimilirala u sebe Boga te zbog toga zrači svojom čistotom , u njoj nema predrasuda , pogled joj je čist jer gleda unutarnjim okom istine , njen zakon je Ljubav i ona u svemu budi uravnoteženje . Sve energije se usmeravaju i primenjuju u potpunosti do potpunog zadovoljenja svake pojedinačne sudbine celine Svega . Sve je u skladu i lepoti , sve je istina zato što se međusobno potire , iskupljuje i poništava samu sudbinu u ravnoteži sjedinjenja božanskih polarnosti koje apsorbuju jedna drugu i time poništavaju . Od ovog momenta godina se smiruje i prazni , troši se u potpunosti zamah koji je pokrenut i sve što se kretalo i imalo svoj vrhunac , što je prikazano misterijskim slavljenjem Sunca , sada kad je ispunilo svoju svrhu i istinsku volju ulazi u mir i spokoj Smrti same Godine . “ Slavljenje veštičijih praznika nije beskonačno vrtenje u krug , pri čemu cilj stalno izmiče . To je pre spiralni put ka centru kruga pri čemu se krugovi , sa sv ak im obrtom točka godine , sve više sužavaju “. Ovim Gwydionovim rečima bih mogao samo dodati da se pri svakoj svetkovini zaista i dodiruje sama osovina tog točka godine iz čega izvire beskonačna božanska energija koja ga pokreće . IV Tarot i božanstvenost muške i ženske polarnosti i seksualnosti Četvrti deo ovog Libera nas opet vraća na sam tarot i na to kako se kroz njega prikazuju i projektuju muška i ženska polarnost i seksualnost . Sada je već potpuno jasno da se kroz Veštičarske rituale i svetkovine Meseca i Sunca u potpunosti slavi celokupna priroda , bez izuzetka bilo kojeg dela , te da se to čini kroz obličja Boga i Boginje koji kao polarnost i tvore beskrajno univerzalno mnoštvo . Svaka tarot karta direktno i precizno prikazuje aspekt muške i/ili ženske božanstvenosti koji su fizički nosioci božanskih polariteta . Ti aspekti se kreću od potpuno materijalnih , do suptilnijih , seksualnih , psihičkih , emotivnih te arhetipskih, te se kroz njih ogleda i samo ekstatično sjedinjenje i oblici orgazma sjedinjenja i tih božanskih oblika svesti . Tarot karta SVET je potpuno pasivna i poprimljiva ženstvenost . I materijalna i suptilna , beskrajna osobina prirode koja upija svaki oblik muškosti univerzuma . Ona je i potpuno obična i jednostavna žena . PONOVNO ROĐENJE otvara beskrajne mogućnosti i uvide o polarnostima , o njihovim osobinama , sličnostima i razlikama . Ono je obličje svesnosti o sebi i drugome , kao o jednome i kao o odvojenom . SUNCE prikazuje muškost i žensku posvećenost i zanimanje za muškarca , kao što nasuprot tome stoji karta MESEC koja je žena , koju na svojstven način upoznaje muškarac . Karta ZVEZDA opisuje obostranu emotivnost i inteligenciju koju oba pola teže da ispolje ali i da poprime jedno od drugoga , te označava i davanje i primanje . KULA opisuje bitne razlike između muškarca i žene i to da se oni kao same polarnosti bitno odvajaju te da u svoj slozi i harmoniji uvek postoji i destruktivni element koji osigurava da nemože doći do stagnacije u celom procesu sjedinjenja . Ova karta takođe nagoveštava vatru ljubavi koja se budi između muškarca i žene u njihovom

18

SKAKAVAC 2.4 odnosu . Karta BAFOMET , koja opisuje mušku seksualnost , stoji direktno nasuprot SMRT-i koja je žena , te obe karte koliko opisuju procese sjedinjenja , u njima samima , prikazuju muški Falus tj. Lingam i žensku Kteis tj. Yoni . Praktično na Pola puta između njih se nalazi karta UMERENOST koja opisuje mešanje oba principa u univerzalnom kotlu Duha , te time i njihovo esencijalno slaganje i neodvojivost . Sve ove energije muške i ženske božanske polarnosti streme ka međusobnom sjedinjenju , koje se praktično i događa nakon prvobitne svesnosti o polovima i njihove uzajamne privlačnosti . Karte ŽRTVOVANJE i TOČAK stoje jedna naspram druge jer u ljubavi jedan pol postaje pasivan , “žrtvuje” se , podaje se i prima uticaje , dok drugi pol postaje dominantan , daje se i ispunjava . Iz ovog sjedinjenja izviru zadovoljenja osnovnih osobina polova , žene da prima - PRAVDA i muškarca da daje - STAREŠINA , ona postaje zadovoljna ispoljavanjem svoje prirode te se pokreće njena unutarnja sreća i lepota , dok je on zadovoljen inicijalnim prodiranjem što je njegova priroda . Ove karte već opisuju samo seksualno sjedinjenje polova ( na svim nivoima , na fizičkom , seksualnom , psihičkom i emotivnom , simbolično i stvarno ) što se može shvatiti i posmatrati kao duhovni proces u pojedincu ali i kao stvarni odnos polova i proces koji se odvija između njih . U ovom seksualnom aktu sada polovi praktično zamenjuju uloge , te žena postaje aktivna , a muškarac pasivan , što je i prikazano kartom SNAGA koja je žena koja savlađuje zver , ona aktivno prima , dok on pasivno daje . Svi ovi principi i procesi se prožimaju i izmenljivi su , kao obrtanje točka godine ili kao svetle i tamne faze meseca . Svaka od sledećih karata praktično označava ulazak u neki od oblika ekstaze , vrhunca i orgazma sjedinjenja , te i svesnosti ili o gubljenju svesti u tom trenutku ili kontinuitetu trajanja sjedinjenja . Kao što je i sam Gwydion naveo svi procesi i/ili sistemi duhovnog razvoja se mogu usporediti sa ženskom i muškom seksualnošću . Muška seksualnost je pravolinijska , u njoj je sve usredsređeno ka građenju energije , klimaksu i razrešenju , dok je ženska seksualnost kružna , predstavlja bezbroj malih ekstaza , čiji se intenzitet neprestano povećava dok se neprelije u potpuni orgazam . Tarot karte KOČIJA , LJUBAVNICI , ZELENI ČOVEK i PRVOSVEŠTENIK uvode biće u ekstazu sjedinjenja , uvode ljubavni par u orgazam . Svaka na svoj način opisuje odnose muškarca i žene , te stanja u kojima se oni nalaze . KOČIJE hrle da svu energiju saspu i raspuste , da se nakon velike aktivnosti prepuste praznini duha . LJUBAVNICI zajedno grade svoju ekstazu , spiralnim obrtanjem polova što ih spaja na nebu . Obe ove karte opisuju svest koja ulazi u prazninu , sve muške siline se rastvaraju u arhetipskoj ženi koja je esencija univerzalnog razumevanja polova , njihove odvojenosti i njihovog jedinstva . ZELENI ČOVEK je dominacija muškosti koju podržava i slavi žena , oboje u orgazmu ulaze u stanje punine svesti , bljesak svetlosti . PRVOSVEŠTENIK je lagano i stabilno građenje ljubavi i ekstaze koja sa snagom uranja u božansku Mudrost . Moglo bi se reći da neke od ovih karata opisuju svesnost ili nesvesnost ulaska u sam orgazam i to za oba pola . Poslednje četiri karte označavaju aspekte potpune svesnosti u ekstatičnom , nedualnom i transcendentalnom orgazmu koji ostvaruju muškarac i žena koji su istinski nosioci prirode božanstvenosti , te samih arhetipova Boga i Boginje . VELIKA MAJKA je potpuno predavanje svim uticajima , dok je PRVOSVEŠTENICA isijavanje ekstaze na ceo svet i prirodu . ČAROBNICA je idenje po tankoj liniji ( “oštrici brijača” ) koja je orgazam polova u kontinuitetu , naspraj čega je LUDA - potpuna apsorpcija i rastakanje muškarca i žene u božanskom sjedinjenju . Iza ove ekstaze nepostoji ljudska svesnost, odatle seže velika onostrana misterija sjedinjenja Tačke i Kruga koji su simboli ne samo muškog spermatozoida i ženske jajne ćelije , već i stvarne prirode sjedinjenih polova Boga i Boginje koji su i mnoštvo i Jedno i Ništa . Ovime su objašnjene tarot karte kao seksualni i duhovni proces koji povezuje najmaterijalnije elemente univerzuma sa najsuptilnijim , te pokazuje njihovu neodvojivost i neophodnost i kao činioca univerzuma i kao prelazak iz jednog stanja u drugo na različitim nivoima i svesti i postojanja . Sve ovo neumitno utiče i čini prirodu koju veštice slave kroz rituale i svetkovine Meseca i Sunca koristeći sve osobine i mogućnosti da bi došli do sv esnosti Jedinstva polarnosti iz čega izviru blagodeti i blagostanje u svet . V Tarot i proces inkarnacije Proces inkarnacije nije direktno vezan za ovaj veštičarski sistem već je jedinstven i univerzalni proces koji je opisan tarotom . Ipak veštičarski tarot na jednostavan način svojim slikama opisuje ovaj kontinuitet od samog “rođenja “ do konačne disolucije bića , apsorpcije u Veliku Boginju koja je Univerzum . LUDA je novorođena beba , nevina i neuslovljena , čista i bez ograničenja , potpuno slobodna . Rastom beba uči o osnovnim elementima , o sebi i o svetu oko sebe, što je prikazano kartom ČAROBNICA baš zato što dete o svemu najviše uči kroz majku . Sledeće četiri karte , PRVOSVEŠTENICA , VELIKA MAJKA , ZELENI ČOVEK i PRVOSVEŠTENIK su “ predstavnici “ elemenata Vazduha , Vode - koje dete prima od majke i Vatre i Zemlje ,

19

SKAKAVAC 2.4 koje su od oca , te ga ove osobine uče daljim pojedinostima . Karta LJUBAVNICI označava prvo zaljubljivanje , ali i predavanje i zanimanje za razne stvari pojedinačno , kao i istraživanja koja se preduzimaju radi spoznaje o svojim afinitetima . KOČIJE su istinsko usmeravanje u nekom određenom pravcu , po onome kako je shvaćena Istinska Priroda i Volja bića . To su ambicije koje teže ispunjenju . PRAVDA označava zadovoljstvo u vršenju svoje volje , biće se potpuno predaje vršenju Volje . Ako ličnost do tog momenta nije dosegla pravu zrelost , ona je suočena sa mnogim preispitivanjima , čak i krizama koje je muče , te ako ne uspe da “sredi “ svoj život osoba pada pod loše uticaje samo-osuđivanja ili se povlači u sebe i biva puki instrument životnih strujanja ; STAREŠINA u “boljem” slučaju označava onoga ko je dosegao integritet i ne zavisnost u svom životu , te sam/a vodi i upravlja svojom sudbinom . TOČAK su one faze koje se neminovno smenjuju u životu , dobre , loše , usponi i padovi , stagnacije i progres i ti uticaji mogu biti povoljno iskorišteni u životu , dok sa druge strane mogu potpuno da skrhaju nepripremljene . SNAGA je vitalnost onih koji crpe energiju vršenjem Velikog Rada , savladavanje svih životnih situacija , nepredavanje i istrajnost - u suprotnom , to su patnje potlačenosti okolnostima . Od ovoga nas u starost vodi karta ŽRTVOVANJE koja je ili ispaštanje ili uživanje u plodovima svoga Rada . U određenom trenutku dolazi do SMRTI , to su sve drastične promene u životu , ali i fizička smrt u starosti . Duša se predaje unutarnjem svetu ; očito je da sve karte mogu označavati period života , neki od procesa i sam ključ kako se prema svemu postaviti da bi se istrajalo u doslednom vršenju Istinske Volje i Ljubavi . UMETNOST je sagledavanje svih osobina , pozitivnih i negativnih , aktivnih i pasivnih , iz čega sledi odabiranje smera kretanja na svom Putu . BAFOMET predstavlja iskušenja i prepreke , on krši slabe a obdaruje snagom istrajne i uporne . KULA označava potpuno uništenje stavova i koncepcija koji su kao klišei vodili biće . Nakon ove “katastrofe “ duša dospeva u čistu svest , koju opisuje ZVEZDA , ona je ogoljena od osobina uslovljenosti , opet je nevina i čista kao beba , ali sada je zrela i iskusna , prosvećena i produhovljena . Iz ovoga slede dve nasuprotne karte koje opisuju prolazak kroz najtamnije sate duše - karta MESEC , koje njišu biće na talasima plime i oseke energija ; iz čega se rađa SUNCE - duša u punom sjaju , ona koja je ispunjena Duhom , koja zrači svoje zadovoljstvo i čistotu , svoju ispunjenost Istinskom Voljom i Ljubavlju u svoj snazi samosvesnosti . Iz ovog stanja se uranja u spoznaju o povezanosti sa beskrajem koje je sama Boginja . PONOVNO ROĐENJE je rođenje u tom Duhu koji je Jedinstvo sa Boginjom . Biće je svesno posvećeno i predaje se novim tokovima , svesno se kao delić Svemira uklapa u beskrajni poredak . I na posletku ne samo da biće stiče vlastito ispunjenje već kroz to stiče obeležja potpune Inicijacije , kao što tarot karta SVET prikazuje , samo biće - bilo da se inkarniralo kao žena ili kao muškarac , se potpuno stapa sa Božanstvom , u potpunosti preuzimajući obličje Božanstva , ostajući svesno i sebe kao jedinke , tačke , Zvezde i svesno beskrajnog Kruga , beskrajnog prostora Univerzuma koji je Boginja u radovanju , plodnosti i ispunjenosti Bogom , što je sve Sloboda , Svetlost , Život i Ljubav . Veštac Priapus je ovime ispunio svoju Volju i nameru da opiše kroz svoj Veštičarski Tarot , ne samo Svetkovine Meseca i Sunca , već i proces koji kroz seksualnost i sjedinjenje polova i polarnosti u samom biću , ženi i muškarcu , dovodi i ostvaruje svesnost i spoznaju o Jedinstvu koje postoji između Boga i Boginje i o onome što poput Svetlosti iz njihove Ljubavi i Ekstaze natapa svaki deo i celinu njihovog bića koje je sam , beskrajni Univerzum . Budite blagosloveni !

20

SKAKAVAC 2.4

O SEKSU
FR. I.M.A.D. LVX Seks danas više nije toliki tabu koliki je do skora bio. Danas sve veći broj mladih ljudi vrlo često upražnjava i priča o istom, bez preteranog opterećenja moralnim, religioznim ili drugim pitanjima. Takođe, vlada jedno generalno mišljenje o slobodi izbora i novom načinu života gde će na mesto tradicionalnih ’partnerpartnerka’ odnosa doći jedno šire i slobodnije shvatanje seksa koje izgleda ima pretenziju da se proširi dosta van svoga domena i obuhvati i više nego privatno područje. Danas je seks takoreći jedna opšta stvar, društvena pojava, koja je dobila na normalnosti i razvija se sve dalje u tom pravcu. Međutim, šta je to seks? Vrlo prosto, seks je jedan od mnogih vidova komunikacije koji mi kao ljudska bića izgleda da posedujemo. Seks je kao prvo nagon, fiziološka potreba, neki kažu životinjska, ali i to je opet krajnje ljudski. Kao takav seks nije ništa posebno izdvojen od drugih fizioloških potreba koje donose olakšanje. Ono što razlikuje seks od drugih potreba je to što je to jedan od najkreativnijih i produktivnijih nagona ikada! On je povezan sa rađanjem, sa stvaranjem, sa nečim što su ljudi od davnina pripisivali Bogu, kao atribut. Ono što održava opstanak ljudske vrste kao takve je upravo reprodukcija, stoga je seks i nešto mnogo više od nagona. U raznim religijama se i pored ovoga prema seksu, telu i materiji uopšte odnose kao prema zlu. Ovo je vrlo čudno ako uzmemo da je seks radost stvaranja, ali ako pobliže pogledamo vezu seksa sa Bogom, možemo doći do prividnog razloga. Seks je otkriven od strane čoveka naravno poprilično rano. Čovekov odnos prema Bogu kao nečemu jačem i većem od njega je izazivalo prirodno strahopoštovanje prema njemu. Čovek se bojao da se ne ogreši o Boga, i izgleda da je i danas zbunjen što mu je uopšte omogućena jedna takva šansa da bude poput njega (da stvara!). Bez obzira na razne religije koje su uistinu slavile seks i prihvatale ga kao nešto prirodno i dobro, neke su i dalje ostale inhibirane i u tom pogledu isfrustrirane na svog Tvorca. Poznati psiholog Alfred Adler je dobro primetio kada je rekao da smo mi (zapadnjaci) seksualno iskompleksirani zahvaljujući hrišćanstvu. Hrišćanstvo je kao najbrojnija religija uvek na udaru kao reprezentativni primer, ovde to nije namerno koliko je svrsishodno. Neko je jednom rekao da će nečiji Bog biti onakav kakav je on sam: ako ste vi zli, vaš bog će biti zao i obrnuto. Malo da ublažimo ne baš zao, ali paralela je blizu. Ako neka religija gaji stav strahopoštovanja (paganski koreni) prema svom Božastvu, njeni podanici će blago rečeno biti puni straha. No, i ovo je uredu, ali ipak nije baš zdrava osnova za svetovni, a kamoli duhovni razvoj. Evo kako. Činjenica je da mladi ljudi pod uticajem raznih informacija koje im pre nisu bile dostupne danas dosta uopšteno gledaju na seks. Oni imaju definitivno više znanja od svojih roditelja. Oni se ponašu drugačije nego li njihovi roditelji, no to je samo spoljašnjost. Kako stoji stvar sa razumevanjem seksa? Da li mladi imaju neko određeno stanovište koje poštuju, da li su svesno izabrali stav koji su izabrali? Nažalost, tu je nedostatak. Mahom mladi slepo odbijaju da prihvate stare tradicionalne stavove povodom seksa, oni osećaju da imaju nešto što ih tu guši, i opredelju se za otpor. Oni su dakle odlučili da budu slododni ’od’ nečega, ali nisu postali i slobodni ’za’ nešto novo, jer kako kaže From, sloboda od nečega uvek mora biti i sloboda za nešto. Mnogi nađu alternativu, ali mnogi i ne. Mnogi ostaju slepo privrženi tim verovanjima kao skupu, ali ne i pojedinim zahtevima kao takvim (ne laži, ne čini preljubu itd.), i ne osećaju se manje manje vredni kao takvi. Sve bi to bilo uredu kada problem u njima ne bi ipak ostao. Iza te prividne maske slobode i života po svojoj volji, krije se jedan problem na koji se niko izgleda nije pripremio. Prvi je griža savesti (2000. godina treninga nije malo). Zatim tu je i osećanje socijalne nepripadnosti i razlikovanja od većine, kao i mimoilaženja sa roditeljima itd. sve ovo otežava, naročito jednoj mladoj osobi da ikada stvarno reši ovaj problem, da ga reši i da ga ostavi iza sebe, nastavljajući svoj život dalje normalno. Događaju se devijacije, izopačenja, zakržljalost osećanja, problemi u kontaktu itd . . . Danas su ljudi postali opterećeni seksom, a toliko su aseksualni, jer ponavljaju te iste šeme ponašanja kao i pre, iako su im stavov i drugačiji, i kao prirodna posledica toga osećaju se nezadovoljni. Zašto? Mogući odgovor leži u tome da se zapostavio osnovni dodir sa seksom i da je ta važnost seksa tj. njegovo isticanje kao zabranjenog voća, dalo samom tom činu neko drugačije značenje, isticalo ga je potiskivanjem iako je ono potpuno prirodan i svakodnevan čin. To je toliko prirodna i prosta stvar, no ljudi su sa pravom represije pod kojom su bili njemu prikačili neko mistično, tragično i vitalno značenje. Čak i kada su se oslobodili stega, eto navodimo kao primer hrišćanstva, i kada su počeli otvoreno da konzumiraju to voće raja, opet nešto fali! Izgleda da opet nismo našli ono šta smo tražili. Čak su i tim oslobađanjem izgubili na pouzdanju,

21

SKAKAVAC 2.4 samopoštovanju i totalno se otuđili od suštine tog čina. Mladi bespoštedno lutaju po svetu vodeći ljubav i upražnjavajući je kao kakvi tantristi sa istoka, no razlika je što oni to rade vrlo nespretno i nesvesno, i što su i dalje krhi u svojoj slobodi kao i dok su bili pod ’ropstvom’. Seks je vrlo lepa tema za pričati, ali ne i za raspravljati i razmišljati, to je prosto čin ne vezan ni za k ak av stalež, izdvojenu grupu proverenih ljudi, ni za telesnu lepotu, ni bogatstvo. To je čin koji zaslužuje pažnje koliko i svaki drugi, ni više, ni manje. Ovo što nam se događa je feedback represivnog sistema pod kojim smo bili i idalje delimično jesmo i bićemo. U seksu treba maksimalno uživati i približiti se njegovoj nad-čulnoj suštini, koja je u mnogim literaturama tantre i umetnosti vođenja ljubavi, opisana kao jedinstvo subjekta i objekta, širenje i razbijanje pravih unutrašnjih blokada i kompleksa i izlečenje kroz svesno obavljanje tog čina. Pošto se ovde radi o stanju lečenja, ne više i sprečavanja, jedini put da se prebrodi kriza je kroz krizu, tako da ovdašnja mladež – pioniri ovog preokreta – moraju da podnesu određene žrtve ne bi li se do oslobođenja istinske volje jednom i došlo.

22

SKAKAVAC 2.4

LIBER 34 PRAKTIČNA ANALIZA I KOMENTARI NA VIII ETIR I SAMEK RITUAL
FRATER PELICANUS.'. A.'.A.'. publikacija u klasi D

Započeću ovaj spis citatom... "...Stepen Adeptus Minor je glavna tema u instrukcijama A.'.A.'. . Karakteriše ga postignuće Znanja i Razgovora Svetog Anđela Čuvara. (Vidi Equinox “The Temple of Solomon the King”; “The Vision and the Voice”, 8. Aetir; takođe Liber Samekh, itd., itd.) To je suštinsko delo svakog čoveka; ništa drugo nije jednako tome, bilo za napredak u ličnom progresu ili u pridobivanju moći za pomoć bližnjima. Ako ovo nije dostignuto, čovek nije ništa drugo do najnesretnija i slepa životinja. On je svestan svoje bezgranične bede i nezgrapnosti, i nesposoban je da to izmeni. Postigavši Svetog Anđela Čuvara, on nije ništa manje nego potomak bogova. Gospodar Svetla. Svestan je svoje vlastite posvećene staze, i s punom verom u sebe spreman je da je prođe. Adeptus Minor potrebuje malo od pomoći ili vođenja, čak i od svojih nadređenih u našem Redu. ... Da bi dostigao stepen Adeptus Majora, on mora izvršiti dva zadatka; uravnoteženje samog sebe, posebno u njegovim strastima tako da ne pridaje prednost bilo kojem načinu ponašanja pred drugim, i svake akcije pomoću komplemenata, tako da ma šta on činio, to ga ne vodi u iskušenje da odluta sa puta svoje Istinite Volje. Kao drugo, on mora ćutati, dok pribija svoje telo na drvo svoje kreativne volje po uzoru te Volje, pustivši glavu i ruke da oblikuju simbol Svetla, kao da podaje zakletvu da će svaka njegova misao, reč i delo izražavati Svetlo koje dolazi od Boga sa kojim je on izjednačio svoj život, svoju ljubav i svoju slobodu simbolizirano pomoću njegovog srca, njegovog falusa i njegovih nogu. Nemoguće je podati precizna pravila, pomoću kojih bi se moglo dostići znanje i razgovor Svog Svetog Anđela Čuvara; jer to je posebna tajna svakog od nas; tajna, koja se ne može izreći ili proreći od bilo kog drugog čoveka, pa na ma kom stepenu bio. To je Svetinja nad Svetinjama, pomoću kojeg je svako svoj vlastiti Veliki Sveštenik, i niko ne poznaje Ime Boga svog brata, ili njegov vlastiti Ritual kojim Ga priziva. Zbog toga Majstori A.'.A.'. nisu pokušali ustanoviti bilo kakav propisan ritual za ovaj središnji Rad njihovog

23

SKAKAVAC 2.4 Reda, osim uopštenih instrukcija u Liber 418 (8.Aetir) i detaljnog kanona i rubrike Mise, koja je sa uspehom izvršena od FRATER PERDURABA kod Njegovog postignuća. Ovo je On sam opisao u Liber Samekh-u. Međutim, oni su podali objašnjenje, kao ona u “The Temple of Solomon the King” i “John St. John”. Oni su išli jedinim pravilnim pravcem; trenirati kandidata do tog postignuća u teoriji i praksi celokupne Magike i Misticizma, tako da bi svaki čovek mogao postati ekspert u rukovanju sa svim poznatim oružjima, i kada bi pokušao Veliki Eksperiment, bio bi slobodan da izabere i koristi ona oružja, koja mu njegovo vlastito iskustvo i instinkt nalažu kao pravilna." Gotovo da su glavna objašnjenja data ovim kratkim tekstom. Tako je objašnjen i smisao ovog Libra, dodeljenog broju 34. Prvo, šta nam on kaže. Broj 34 je kalkulacija brojeva (1 - (4 x 4)) / 4 prikladna Jupiteru. To je i broj "Boga Oca" - "AB AL"; ucene, naplate, osvete, prljanja, od reči GAL; otkrivanja, po reči GLA, obične osobe, neobrazovane, od reči HDIVT, kao i Anđela jedinice pehara - ChHVYH. Ipak, meni je zanimljivo da Lamed i Dalet predstavljaju Uravnoteženje koje vodi otvaranju Kapije - Oba slova DL su bliska Veneri, Velikoj Boginji. Dakle, mogu da zaključim da ovaj Liber 34 ima nameru da nešto otkrije, nešto odredi, nešto sprovede, ali i "uprlja" budući da dajući vam jednu vrstu tumačenja vi bivate uskraćeni za neko drugo tumačenje. Stoga Vi trebate naći svoja tumačenja i shvatanja. To je dakle "razlog" koji je prouzrokovao da se ne daje niti jedan centralni ritual za suštinsko posvećenje i centralnu inicijaciju - Znanje i Razgovor sa Svetim Anđelom Čuvarem - Puta kojim aspiranti stupaju ako slede staze Drveta Života. Preporuke se svode na shvatanje i postupanje po viziji Osmog Etira i konceptu drevnog rituala koji je nazvan "Samek" - tj. "Preliminarno prizivanje po Goeciji". Podrazumeva se da niko ne može i neće odrediti drugome kako da shvati i primeni ove prakse i rituale u svom radu. To je posebna tajna svakoga od nas, ali ipak mi možemo u spoljašnjem izučavanju dati naznake aspirantima na koje načine mogu pristupiti ovim ritualima, te ukazati im da lične prizive i rituale mogu odrediti prema ukazanim smernicama koje smo dobili od mudrijih od nas. Određena uputstva Abramelinove operacije jesu rezimirana u viziji VIII etira, stoga je razmatranje toga pogodno. Ipak postoje neki posebni "saveti" koji se prenose samo odabranima - što nikako nije ograničenje da svako po svojoj Volji i uz pomoć svih moći Sfinge izvrši ovu Magičku Operaciju. "Prizivaj često" i "Rasplamsaj se u molitvi" jesu dve posebne preporuke, pa je normalno da svoj ritual, bilo da je ro SaMeK ili nešto "slično" izvodi magičar vrlo često tokom dana - ne samo jednom, već u svakoj mogućoj prilici! Pošto je ovaj liber ustvari vrlo kratak komentar mnoga pitanja neće biti naširoko objašnjavana - iskusni magičari će biti sposobni da iznađu svoj Put i Rad ka LVX-u. Da ne bi smo zaboravili potsetimo se da je SaMek staza na Drvetu Života koja spaja Lepotu Tifareta sa Temeljom Jesoda, te da je enohijansko MAL strela iz Etira. Nije li to naš Put !? I. VIII. ETIR Iskra svetlosti - pojava prepoznavanja Istinske Prirode. Vetar - Um i misli koji izazivaju nestabilnost; priroda RUAH-a. Jačanje svetlosti - uspostavljanje jake koncentracije i čiste veze sa Istinskom Prirodom. Piramida - Piramys - Phallos... vidi Liber Piramidos. Uravnotežena forma elemenata koji streme Jednom - Duhu. Piramida - SAČ - L.V.X. /Zatim sledi govor i konverzacija sa SAČ-om./ Odnosi LVX - NOX, Piramida Majstora uči prirodu Adepta i budi je u Razumevanje. Liber AL sadrži Tajne Istine Magičko i Mističko postignuće i njihova ravnoteža.

24

SKAKAVAC 2.4 Metod postignuća toliko jednostavan i demistifikovan se daje kroz ovo što sledi. Bela odaja - prizivi Duha, pročišćeni um i telo; Enohijanski Ključevi kojima se "bavi" Dominus Liminis - onaj koji je usmerio sve svoje težnje ka iskri Luči. Pod - Crn i beo - ravnoteža nižih težnji. Rub - plav i zlatan - čak i spoljašnje životne težnje trebaju biti usklađene da ne ometaju Rad. (Utočište je u NU.) U gradu - samo "teranja" i čišćenja; U selu - mogu i "prizivi", ali samo Najvišeg - Mistične Zvezde u potrazi za oraklom i Glasom Boga. Rad u gradu i selu se odnosi na praktične aspekte življenja u različitom stepenu "gužve"; Jama i Nijama; Gužva se odnosi i na um; stoga ako magičar nije uznapredovao u Jogi - kontroli uma i sl. onda je najbolje tj. najpogodnije da se čisti Magičkim ritualima "Teranja". Tuat - čisto Telemitska forma rituala - prouči i prođi kroz to! Lampa - Dominus Liminis je pravi, to je simbol njegove Iskre, takođe - koncentracija na Ađna čakru. Oltar - četvorougaoni - spoljašnji Rangovi G.'.D.'. koji tu koncentraciju na Ađnu drže u ravnoteži. Sledi purifikacija samih elemenata - što je moguće učiniti Enohijanskim Prizivima Tabele Duha ("Neophodno" je da "odaja bude Bela") Probationerska odora je bela - kao i Duh (po Enohijanskom sistemu). Simboli dalje ukazuju na duboku posvećenost "Božanstvima" Liber AL-a. Za to mi se čini sasvim odgovarajuće prakse date u Liberima NUT, HUT i KUT (iz "Alion Practicum-a"). Štap - Srednji stub. Svete Table - spoljašnje primljeno učenje o Duhu; treba pronaći svoj simbol i tablu; svoj Lamen (vidi Khabs Lamen! - kao "primer"), mada se ovo postavlja na čelo tj. vizualizaciju treba vršiti u nivou Ađne. Kvadrat u Krugu - Elementi u Duhu. Traka plave svile - Nuit. Traka, lovor, ruža, bršljan, rutvica - 5 elemenata koji izgaraaju u Kadoš ognju - Meditacije o 5 elemenata se upijaju u Ađnu. 7 meditacija - molitvi dnevno po 1 sat - hexagram - Sol, središte Ruaha. 11 - broj Magike - ABRAHADABRA - Istrajaati do kraja punom snagom i posvećenošću Suncu u Središtu - na svim mogućim nivoima. "Prigodan priziv" je verzija Samek -a koju posvećenik izvodi, a može biti i pesma-priziv Adonai-a. Razumevanje, Mudrost, Kruna - zlatna slova - buđenje Krsta u Auri. Znaci LVX-a. Na gornjem delu oltara - bilo koje druge prakse treba napustiti (bar za vreme ovog Rada - tj. za vreme 1. sata svake meditacije) i koncentrisati se samo na priziv. Vatreni trougao na belom vrhu oltara - Prizivaj često i rasplamsaj se u molitvi. Na kraju posvećenost Metoda kao metoda-priziva treba da nestane u vrhuncu - to se "spaljuje", što označava nevezanost tj. nepristrasnost i neodbojnost spram bilo čega u metodi postignuća i samom Radu. Koncentracija na Lampu - Ađnu. Znak "uspeha" su Svetlost i Miris; (poljubac). Iz čega sledi komunikacija sa HGA. 3 dana povlačenja - komunikacije. 3 - razumevanje Istinske Prirode. (koren 5=6 je u 8=3). 10 dana saživljavanja i integrisanja iskustva - sagledavanje u svim sferama Drveta Života. itd... "Anđeo" će dati detaljna uputstva. Ono što sledi u viziji 8. Etira je čista komunikacija o probuđenosti LVX-a u NOX-u; sledi čisto mistično iskustvo i transcendentalni opis postignuća koje se zasniva na samoj metodi. Svaki deo metode će postignućem probuditi deo bića, stvarajući čist energetski kanal za upliv Božanske Volje - Istinske Prirode - i za njeno vršenje. 22 puta + Zmija + 10 izliva + Mač - buđenje Drveta Života u Auri. "Guranje napred i zaustavljanje daha" - ovo je pranajama i koncentracija koji pročišćuju i osnažuju energetsko dejstvo prethodne "vežbe". Ipak da bi Rad tekao ispravno "potrebno" je posvetiti se težnji ka Naj Višem - ka Keteru. Otuda se spominje 78 kao "Mezla", a u vezi sa Ađna čakrom vidi deo stiha: "Diatharna Thoron!" (Samek).

25

SKAKAVAC 2.4 RHK je vidljivi objekat obožavanja što znači da kroz njegovu ognjenu "formu" i energiju može doći do komunikacije. Sama komunikacija sa SAČ može dovesti i do komunikacije sa Aiwas-om (ili nekim drugim Majstorom - u zavisnosti od istinske potrebe Reda A.'.A.'. tj. Istinske Prirode Adepta koji sada ne samo da uzdiže sebe već omogućava i drugima (kroz svoj "primer") da oni dođu do LVX-a.). Ne treba težiti povezivanju vrhovne trijade sa mentalnom trijadom već težiti prvoj - sam uspeh Priziva će prosvetliti Ruah kroz delovanje Svetlosti Lepote. No, mislim da nema potrebe ići dalje u detalje i tumačenje. Uputstva su jednostavna i mislim da svoj metod mogu da svedem (pojednostavljeno) na nekoliko praksi koje sam do sada radio, a koje bi trebale biti vršene redovno i posvećeno; kako god da se živi "spolja" (osim ako to nije uravnoteženo i time kritično) te metode mogu lako da dovedu do emanacije LVX-a. (još jedan od znakova je tzv, "San Šiloamov")... Ovaj "uput" svodim na sledeće: Preliminarna metoda - dubokosežno izučavanje Teleme i posvećenost, kao i praktičan rad na metodama propisanim od A.'.A.'. za spoljašnji Red G.'.D.'. . Osnovna metoda: Meditacija + asana + pranajama; neki od rituala "teranja" (MRP, MRH, Rubinova zvezda, Zlatna zvezda... i sl.). Koncentracija na Ađnu. Meditacija i vizualizacija Drveta Života u auri tela, buđenje energetskih centara ( i Liber Khabs može da posluži kao još jednostavnija varijanta); vežba Srednjeg Stuba (11 sam koristio SS klasično i enohijansku varijantu uz dodatak LID-a); prizivi RHK-a i Aiwas-a. Enohijanski ključevi - prvih 6 (Tabla Duha); koncentracija na lični sigil. Lični priziv . SaMeK ritual. ... Komunikacija. Tišina. (Napomena: može se primetiti da je "stari" tradicionalni deo sa prizivanjem 4 princa zla izostavljen. To je stoga jer samo postignuće LVX-a kroz Put Telemita podrazumeva odbacivanje okova njihovih ograničavajućih dogmi. Ono što je "znano" neprosvetljenom umu deluje kao "zlo" i neprijateljsko, upoznavanjem Istinske Prirode i njenog Duhovnog izvora svi elementi stoje u harmoniji i služe jednoj svrsi - Istinskoj Volji. Nije potrebno njihovo zaklinjanje i obavezivanje, to se spontano izvršava kroz LVX. Stari, prošli Eon je prevaziđen, "nova" Luč Telemita jasnije obasjava i vodi svet... jedino što i sam svet mora proći kroz ceo proces...) II. SAMEK A - Ka Keteru. Aa. - Ka Tifaretu. B. - Vazduh - Istok - Solarno Falička ptica - Anahata. C. - Vatra - Jug - Solarno Falički lav - Manipura. D. - Voda - Zapad - Solarno Falički lav-zmija - Svadistana. E - Zemlja - Sever - Hipopotam (Slon / Krava) - Muladara. F. - Duh - Centar - Višudi. Ff. - Duh - Kosmičko jaje (sa Solarnim Falusom u središtu). G. - Duh - Ađna - Središnji stub (kretanje nagore). (Počinje od Muladare sa IEOU;... Manipura - ABRAXAS;SABRIAM;...Anahata - ADONAI;...Višudi - ANGELOS TON THEON;... Ađna - AEPE;... prelazak iz Ađne u tišinu Sahasrare je sa DIATHARNA THORON!...) Gg. - Keter. H. - Svi Elementi - Sfere "Drveta Života" J. - Konačna vibracija "stabilizacija"; ustoličenje LVX-a u Tifaretu.

26

SKAKAVAC 2.4 Kao što može da se nazre iz prethodnog moguće su dve osnovne "varijante" rada sa Samekom. Prvi način je više Magički; podrazumeva se Astralni rad uz vizualizaciju formi pentagrama na odgovarajućoj strani; pri svakom vibriranju Imena Volja se poput Moćnog Falusa upućuje sve dublje i dalje u Prostor tela Nuite, da bi sa zadnjom rečju dotakao Beskraj (i tako na svakoj strani sveta). Zatim se povlači(š) u znak Tišine, a u prostoru (strane sveta) obitava Solarno-Faličko biće određenog elementa (ptica, lav, zmija, slon). Naposletku stojiš u Kosmičkom Jajetu Duha i izvodiš deo G. - vibracijom svakog Imena se uzdižeš sve više i u formi falusa prodireš sve više u telo Nuite; bivaš poput semena koje hrli kroz tunel i sa finalnom vibracijom se to Seme-Iskra-Tačka sjedinjuje sa Beskrajnim LVX-om... sledi "povlačenje" u Tišinu. Druga "varijanta" je da se vibracije Varvarskih Imena "osećaju" u naznačenim čak rama, što budi dejstvo StubaSušumne i put svesti ka Sahasrara čakri. Moguća je kombinacija ova dva "metoda". Svaki Magičar treba da iznađe svoj lični priziv i način prizivanja Svetog Anđela Čuvara. III. VARVARSKA IMENA Paphro Osoronofris je Bafo-Met tj. Otac Mitra - BAFOMET. "Osoronofris" - Asar Un Neffer Iabas - Iapos - Ispred i iza tj. Ono što je bilo i ono što će biti. Materija i Kretanje. Thiao - Lav -Zmija je nosilac IAO-a tj. obličje i lik. RheiBet - Kuća daha; Rhei=REA; Rhei- dah,vetar,vazduh;... Atheleberseth - Ateh Al Ber Seth; ili u prevodu: "Ti si Bog Sin Setov!" (Set=Bafomet). Blatha - (-Belatha); esencija vazduha; "Ti Jesi"; Baal Ateh = Ti si Baal; Ba=Ab; Abeu - AB je Otac; EU=11. Thitasoe - Tet - Zoe - Zmija je Zoe; Zoe je Sofija - Mudrost; Zoe je Život. Zmija potiče od nje i nosi Gnozu. IB - nije Ibis (Ibis je "Hab") - Seme Mudrosti; I=Devica; B=Merkur; - Vazdušasto merkurovski. Thiao - Teth+IAO; Arogogorobrao - A RO=AUR; GOG;ORO=AUR; BR+IAO; Ar=201 - vazduh,Sol; GO=73 - Gimel; Hokmah- Logos (Luč iz Ketera ka Tifaretu kao Kamila);ABRA - Otac Sunca. Sotou - Soter - Spasitelj. Sotou=SeTh=Bafomet; Modorio - MDRO - MD=44; RO=270; Majka Sunca. Phalarthao - Falus kao nosilac kreativne Moći Boga - Sunca. OOO - Talasanje Ničega (AIN); Tri Vela koja se razgrću da progutaju Oganj Falusa. Toplina Utrobe Velike Majke (Tri komore). Ape - (Aepe=91=AMN) A=suština, P=Kula, vatra, Mars. Nerođeni - Akefalon - "Bezglavi". (Napomena: Kada doživiš "Akefalona" onda znašda nerođeni nije dobar prevod!)

27

SKAKAVAC 2.4 Roubriao - ((Primeti da sva četir prva Imena poseduju "sličnost": Ar-ThIAO;(1); ArogogoroABRAO;(2); RouBRIAO;(3); MaBaRAIO(4); - u sv akom se javlja IAO prožeto sa Elementom... (1)-vazduh,...itd; )) Rou-Br-IAO Svetlost je dete(Sin) IAO-a. Ona teče i prožima sve; ispunjava sve. Mariodam - Maria=156; Dam je DM=44=Krv Bludnice; Ženski lunarni aspekt; krv mesečeve faze. Balbnabaoth - "Barbelo Sabaoth"; Barbelo je BABALON; Baoth - Duh, tj. Slobodan Duh - Kapija obzorja na kojem se rađa sunce. Ne! U nju sunce - k ao Falus - ulazi da utoli svoju prirodu sjedinjenjem. To daje Svece; Balbnabaoth znači - "Sveci Babalone" ili "Biseri Bludnice". Assalonai - As Al On Ai; 61+31+120+11;As je Veliko More Razumevanja; Tama, praznina Kteis, Binah; NištaAIN. Ona sa Bogom Sunca tvori tj. daje Seme i suštinu Svega. ASS=121=11x11; AL=31; ON=120; AI=11; Aphniao - "Aphn" - Pneuma(tici); IAO; Duh je poput pehara IAO-a.; Ateh IAO - Ti si IAO. I - Devica. Tajno seme; Samotnik - Pustinjak. Thoteth - Ti si zmija. (Ona) Teče i ide (kreće se kontinualno) kao zmija. Abrasar - AB-RA-SAR; Sveti Otac Sunce tj. Otac + Sunce + Majka. Aeoou - Tok, tečenje; ...ravna voda... (zmaj); Ishire - (Moćna si ti!) Seme Duha koji Ide. Seme vatre u kretanju. I - Tačka; SH - Energija; IRE - Ekspaanzija. Konx Om Pax - Khabs Am Pekht - Svetlost U Širenju! MA - Majka Duha (Okean Svesti); Barraio - BR-R-IAO; Sin Sunce IAO/a. To je KeFRa ponoćnog sunca; Jer je "ponoćno sunce uvek sin"... Ioel - IO AL - Ja sam Bog; (LAOI! - Pozdrav Ničemu); Kotha - Kretanje snažne zemlje; Promena je postojanost; Promena je snaga; Postojanost je Duh; Athorebalo - (Ator-Boginja Zemlje; Kuća Hoorova); A-Duh; Tora-Točak; Baal-Bog Zemlje i Sunca; O-Snaga Zemlje. : Ateh Aur ...; Abraoth - AB RA ATH - Ti jesi otac Sunce; Spasitelj. Sveci na polju žanju letinu; Užitak ostvarenog; Kompenzacija i asimilacija; konkretizacija; Ispunjenje svih težnji i zadovoljenje Volje; Sva silina konačžno doseže do krajnje tačke beskraja i LVX se gubi u NOX-u; Svetlost u Tami; A seme opet biva u tami zemlje; Aoth - Majka; Abaoth - Otac; (Prethodna četiri dela su se ticala Elemenata i "strana sveta", dok se sledeći bave Duhom u središtu i na obodu "Kruga".) ((Ovaj odeljak uspostavlja Stub u Praznini ili Falus u Jajetu Duha; Strelu koja čeka da bude odapeta; Volju u snazi čžiste prirode.)) Basum - Kuća Strele AUMGN; Stub koji je potpora kuće, a njegova priroda je i snažna (U) i popustljiva (M) što je Ravnoteža; Isak - Sin, sunce - Tačka identiteta kojoj je Volja usmerena - Dete. SAČ (HGA); Čisto i nevino; Posvećenje Duhu; Istinska priroda;

28

SKAKAVAC 2.4 Sabaoth - SA-BA -OT; Otaac+Majka+Sin; tj. Nuit+Hadit+RaHoorKhuit; Ovo je priroda koncentrisana u Detetu i samoj kući Strele tj. stubu koji drži Kuću. SA=61=AIN=Nuit;...itd... IAO - Naj jednostavnija i najčistija vibracija i prikaz ovih energija koje su opisane u ovom "delu" priziva. Tu su Otac i Majka; Kuća i Stub; Dete i spoljna Božanska priroda; a ovde je i IAO Trostrukiprincip - Sveto Trojstvo Suština svega; Sva analiza i "opširnost" vibracija se ovde sintetiše u Jedno. ... (Završni deo je sam Središnji Stub; Sušumna; Seme koje leti kroz Falus - da bi se predalo Telu Velike Boginje u Njenom Hramu; To je Kundalini koja se uzdiže uz kičmu probuđena.) ... Napomena: "Gospod Bogova"=AL; "Gospod Univerzuma"=LA; "Onaj koga se vetrovi boje"=ŠT. Sve u svemu Sunce, ali dato kroz trojni princip; on je i Logos - (LGS=LAŠTAL) - stvorio je Glas; dao je "zapovest" tj. Reč; (Reč je u skladu sa Novim Aeonom, stoga 93.); "Vibracija" iliti "silina" ovih Imena se penje od Muladare-Malkuta - na "gore". Ieou, Pur, Ioou, Pur - Polarnosti pokrenute ka sjedinjenju; njihovo kretanje je pokrenuto dahom i snagom, one se obrću jedna oko druge; Muško i Žensko - Majka i Otac - Falus i Kteis; Iaot, Iaeo, Ioou - Trojstvo vibracija Božanskog para u igri sjedinjenja (svojstven nastavak ili produkt prethodnog tumačenja); Ovo je "razrada" IAO-a na spoljne "titraje"; (Otac+Majka+dete=Trojstvo); Abrasar - (Abrasax) - Otac-Sunce-Majka; Ovo se ispoljava više kao muški aspekt iako u sebi ima "ženu" za razliku od sledećeg imena koje je žensko - ali koja u sebi ima "muškarca"; Sabriam - SA=61; BR=Sin; AM=41; ovo je plodna Majka (AIMA) (oplođena sa I.) koja će roditi dete. Takođe Majka je "samo"manifestacija AIN-a, Ničega; kao što od Semena (I.) nastane Dete (BR.); OO,UU - Usklici extaze Oca i Majke, oni su udvojeni jer još uvek oni postoje kao dvojnost i još nisu rastopljeni u AIN-u. (Djavo i Hijerofant Tarota udvojeni, Oko i Klin); Oni su egzaltirani u Ljubavi i Sjedinjenost ih uvodi ka prepoznavanju Istinske Prirode - koja je predstavljena sledećim "Varvarskim"Imenom; A d-On-Ai - (A.D.N.I.) - to je Sveto Trojstvo koje se javlja kao Anđeo Sunca Istinske Prirode (Volje); Još jedna varijanta: Otac+Dete-Sunce+Majka; Falus+Proktos+Kteis); slova A.D.N.I. predstavljaju elementalne manifestacije LVX-a na ovom nivou u vidu Munje, Stuba, Zmije i Falusa; AD=I, ON=A, AI=O => Adonai=IAO; Ede, Edu - Isprepletanost u poljupcu; uzdasi; Angelos Ton Theon - Anđeo Bogova (ovde je već dosegnuta Višudi čakra); Anđeo je lepršanje Svetlosti u praznom prostoru. Lepršanje je glas koji se čuje u tom prostoru; (zapazi da je da je i ovde "ime" sastavljeno iz tri dela, što je Trojstvo; takođe ne zaboravi da je IAO krik Pelikana); An La La - nestajanje ega, uništenje osobenosti i odvojenosti; N-50 kapija Razumevanja (LA); Ovde je Duh koji otvara kapije Razumevanja a to Razumevanje je praznina Ničega; samo Prostor; Ovo potpuno "negira" sve prethodne stihove da bi se napravila ravnoteža. Zatim sledi pojavljivanje čistog semena iz Ničega; LAI - La- Ništa; (LA - AIN); I - Seme (Yod.); Gaia - Manifestacija Volje u Svemu; Bujanje Zemlje - ekstaze Univerzuma; Ape - Kuća Božija - Duh (H - Zvezda); Diatharna Thoron - "Gle! Izliv semena Besmrtnosti!" Ovo je ulazak u Keter/Sahasrara čakru ... odakle dolaze sledeći stihovi sjedinjenja...

29

SKAKAVAC 2.4

Kao i uvodni "Zavet" i ovo "Postignuće" se odnosi na Deset Sefirota Drveta Života - samo što je "sada" njihovo "značenje" prožeto LVX-om, sa Svetlom Razumevanja i Mudrosti koja potiče iz Krune. IAO : SA-BA-OT. Trojstvo, Najviši "Bog" se opet ispoljava u Mnoštvo. Ustoličenje na prestolu Sunca; Lepota Tifareta. IV. SKICE

Formiranje "kabalističkog" krsta se ostvaruje ovim vibracijama. Asar Un Nefer je svetlost na čelu, "Istina u materiji" - Ia Bes je u Hesedu, "Istina u kretanju" je u Geburahu, Khem, kao "Crna zemlja" tj. kao materijalizacija Božanskog Phallos-a je u Malkutu. Ank Af Na Konsu je čovekov Tifaret, ali se "zamenjuje" imenom Svetog Anđela Čuvara za Anahata čakru (pogodno je Magičko ime koristiti umesto ovoga).

Inicijalni Priziv spušta silu od Ketera ka Malkutu, ukotvljuje aspiraciju i povezuje je sa svim sferama. Ovo su pak sve polarnosti koje su na različitim nivoima manifestovane "iz" Nerođenog. Ove polarnosti su tak ođe i izvesni "epiteti" Boga (po tzv. "Starom Zavetu").

30

SKAKAVAC 2.4 Potrebno je i konteplativno i intelektualno shvatanje i predznanje o ovim karakteristikama Božije Kreativnosti što se odnosi i na sveki deo Rituala.

Ptah, Amon i Ra su imena Boga koji je smatran najvišim u pojedinim duhovnim centrima "Egipta". Stoga se Khem - Egipat priziva u svom korenskom smislu dominacije svih vrhovnih Bogova koji su Tri - koji je Jedan. Ptah je "Veliki Neimar", Amon je pokretač, a Ra je Sunce - svakom odgovara sefira i čakra. To jeste Jedan Bog ispoljen ka Svetlost za čoveka.

Svaki deo Rituala ima smisao povezivanja sa smislom i dejstvom sfera - Sefirota i Čakri. Niti jedna reč je nasumično korišćena - svaka ima svoj "kabalistički" smisao - i Vibraciju kojom svest Magičara povezuje sa sferama Drveta Života. Bog je Jedan - on se manifestuje i kao "Gospod Bogova" i kao "Gospod Univerzuma" i kao "Onaj koga se vetrovi boje" itd. Mora se shvatiti koje su to razine njegove materijalizacije. Nije li jasno da se vetrovi Ruah-a nalaze pod njegovom kontrolom i upravom? On je suvereni "Kralj" nad svime, on upravlja kao "Vladar", on je čovekov "Pomagač" čak i u nižim sferama. On je sveprisutan.

31

SKAKAVAC 2.4

Ritual koristi uravnoteženje elemenata u svom prirodnom rasporedu kako ga daju tradicionalni Okultisti i Hermetisti. Neophodno je shvatiti da to Uravnoteženje ostvaruje potporu uspostavljanju Stuba-Strele u središtu Kruga. Sve ovo je vrlo blisko shvatanju "Pozdrava Sunca" u kojem je Ra na Istoku, Ahathoor na Jugu, Tum na Zapadu, a Kefra na Severu.

Za ritual su "predloženi" specifični Znaci "Rangova" tj. magičke "Mudre" zapadnih Okultista. To je povezano sa stranama sveta i elementima koji tvore Univerzum. Bitan detalj je da vibriranjem "Varvarsk ih" imena, i odgovarajućim vizualizacijama (uz protok tih energija kroz Magičara koji stoji u odgovarajućem stavu elementa) stvara se "spoljašnja" ravnoteža, dok se "unutrašnja" ravnoteža ostvaruje izvođenjem tzv. znakova NOX-a, koji se izvode tokom izgovaranja dela priziva:"Čuj me i prikaži se i učini sve duhove podložne meni, tako da..."; Čineći pun krug Magičar se na taj način uspinje formulom Tetragramatona, unutrašnjom spiralnom putanjom - He-Vau-He-Jod.

32

SKAKAVAC 2.4

Krajnji deo rituala se nakon znaka LVXa izvodi u stavu Ptaha - Najvišeg božanstva - koji je Božanski Phallos. Završni deo "Ja sam on..." izvodi se u znaku "Uzdignutog Ozirisa" tzv. znaku "Plamene zvezde"; a finalno obraćanje "Čuj me i prikaži se, sledi me..." se obavlja u znaku Majke pobednice.

Varvarska imena su pravilno raspoređena za "buđenje" tj. "povezivanje" svesti Magičara sa elementima Drevnih. Uz vizualizaciju pentagrama i magičnih obličja duhovnih bića (ptice, lava, zmaja i krave) u središtu se vizualizira tj. manifestuje obličje Jajeta ili Piramide ili Kupe - zavisno od prirode i unutarnjih afinitieta Adepta.

Ova varvarska imena takođe deluju i na "otvaranje Čakri i to na taj način da prvi priziv deluje na Ađna čakru; zatim se putem elemenata sila spušta kroz čakre od Anahate do Muladare; "središnji" deo deluje na Višudi čakru, a završni niz vibracija na Ađna čakru. Finalni deo "Ja sam On..." se ispoljava u Sahasrari.

33

SKAKAVAC 2.4

Vibracije finalnog niza varvarskih imena ostvaruju jedinstveno uspinjanje Sile kroz čoveka, od najniže sfere do Božanskog. Ovo se u uputstvima za izvođenje rituala opisuje kao uspinjanje svetlosti kroz Kupu, kao protok semena kroz kosmički Fallos, kao prostiranje kreacionog Štapa u beskrajni vis. U ovom nizu postoje ključne korespodencije kako sa čakrama tako i sa vezama čakri. Veze čakri čine Pur-Pur, Ioou-Iaeo, OO-FF, Ede-Edu dok, kako je naznačeno IAEOU, kao pet vokala pokreću Muladaru, IAOT deluju na Svadistanu, Abrasax je "niža" ravan Manipure, dok je "Sabriam" viša; Adonai je naravno u Anahati, a "Angelost Ton Theon" u Višudi. Lai je vibracija u Cerebelumu, zatiljačnom Bindu mestu,... Diatharna Thoron je sjedinjenje finalnih polarnosti i stupanje u Jedno.

Završni deo u kojem se potvrđuje Jedinstvo sa Bogom i poistovećivanje sa njegovim osobinama spušta njegovu manifestaciju od Krune do Kraljevstva. Naspram prvog dela u kojem se očituju polarnosti, ovde se Adept povezuje sa "pozitivnim" osobinama Božanstva.

34

SKAKAVAC 2.4

Bilo kakva "diskriminacija" među polovima kao manifestacijama Božanskih polarnosti u magičkom univ erzumu je apsurdna. Moguće je da postoje različiti spoljašnji afiniteti i osobenosti među polovima, ali se u smislu sfera, čakri, manifestacije Božanske Kreacije polarnosti javljaju svuda i samo je Jedinstvo sa Božanskim "osobenost" koja nema para.

Postoji misteriozno povezivanje Duhovnog Kruga sa Materijalnim Kvadratom. To je nesumnjivo. Radom na sebi, korišćenjem ovog Rituala se od statičnosti Kvadrata pokreće u dinamičnost Kruga.

35

SKAKAVAC 2.4

Struktura Rituala deluje na svim nivoima, povezan je sa kičnom, nervima, unutrašnjim organima, žlezdama, celokupnim telom - svim elementima koji čine Čoveka.

36

SKAKAVAC 2.4

Sila SaMeK rituala se kreće spiralno, nije statična već dinamična. Razvija se, kreće, ispoljava, kreira i manifestuje sve elemente. Sila se kreće ok o Stuba-Strele koji stoji uspravno zahvaljujući potpunoj ravnoteži i harmoniji svih elemenata, a uzdiže se jer je ostvaren nesmetan protok energija na svim povezanim nivoima. To je Kaducej Drevnih, to su Čakre, to je kretanje energije kroz Centralni Nervni Sistem. Svest je Energija, Svest je Svetlost. Svest je Materija, Svest je Sve, Svest je u Nerođenom u kojem živi sebe kao Univerzum.

Ritual se obavlja na više nivoa, otuda i njegova različita dejstva i manifestacije - uspeh u radu. Fizički pokreti se obavljaju u Kraljevstvu, shvatanje je od Ruaha, Vibracije i vizualizacije oslobađaju od veza sa grubim, mnudanim, usklađuju sa Stvarnim Univerzalnim i u krajnjoj instanci otvaraju koridore za Svest da se sjedini sa Istinskom Prirodom. Principi i načini rada deluju na suptilnije nivoe, a oni daju svoj utisak i odraz na ostalima. Sve je povezano.

37

SKAKAVAC 2.4 Duhovna budnost, kao produkt ovog Rituala, je manifestacija čistih Božanskih Sila uz potpunu Svesnost o Jedinstvu - na svim nivoima - prožeto sa Celinom - bez Ograničenja.

Drvo Života je učenje jedne magičke škole. Čakre podučava druga škola. Ne. Svo znanje izvire iz Jednoga. Sve postoji i opstoji u Jednome. Ritual predstavlja manifestaciju Jednoga na nivou "Stuba" - kojim se Svetlost Sunca prenosi na odraz Meseca koji deluje na Kraljevstvo Ljudi.

Učenje o "kabalističkom" Drvetu Života je osnova Rituala. Ritual opisuje Drvo Života na svoj specifičan način. To je Znanje. To je Iskustvo. To je manifestacija Jednoga. A Mag kaže: "Ja sam On !"

38

SKAKAVAC 2.4

Različiti su nivoi razvoja, postignuća i rada za svakog od Ljudi zemlje, svako ide svojim Putem, ali je struktura Drveta Života Univerzalna Božanska Manifestacija. Magičar je Čovek Zemlje. Adept je Ljubavnik. Majstor je Samotnik.

39

SKAKAVAC 2.4

VERZIJE IZVOĐENJA SAMEK RITUALA
Frater 74.’. Čini svoju volju će biti sav zakon. Želim da vam dam nekoliko praktičnih naznaka o mogućim načinima izvođenja SaMeK rituala. Takođe napominjem da je komentar na taj Liber podat na takav način da objašnjava metod izvođenja koji je praktikovao Majstor Terion, ali je znano, iz njegovih dnevnika, da su varijacije moguće, praktične i sasvim delotvorne. “Razlozi” izvođenja ovog rituala mislim da su više nego jasni. Prvi savet jeste: Naučite ritual napamet, ako želite da mu se istinski posvetite. Čitanje jeste “zgodno”, ali posvećenost celog bića u tom metodu nije dovedena do potpunosti. Samo čitanje može da ima efekat (ili ‘rezultat’) i predstavlja jedan način izvođenja rituala. Čitanje naglas može biti efektno ako se tzv. “Varvarska” imena vibriraju. Memorisanje celog rituala i njegov kontinuum u umu može biti naredni metod kada se magičar skoncentriše samo na reči rituala. Sledeći stepen izvođenja je dodavanje vizualizacije toku reči i imena. Za teorijsko izučavanje preporučujem Komentar Majstora Teriona, Liber 34 Frater Pelicanus-a, kao i nekolicinu tekstova drugih autora (Regardie, Hejdrik, Straton-Kent i dr.; te tekstove često i prilažem pre ovog koji i pišem kao rezime za praktičnu upotrebu Inicijata Reda Telemita). Način izvođenja sa fizičkim kretnjama je sledeći: Uvodni priziv Stojeći u znaku Ptaha recituj priziv. Spuštaj Munju Svetlosti od Ketera ka Malkutu sledeći niz sefirota i stihova. Vidi prigodne šeme iz Liber 34. Koncentriši se na Svetlost u Anahata Čakri. Dajući Znak 2=9 vibriraj Varvarska imena. Dajući znak Puella izgovori deo:”Čuj me…” i vizualiziraj Pticu/Goluba Svetlosti. Nakon ovoga možeš izvesti znak ulazećeg uz vibriranje imena EXARP. Završi znakom Tišine. Manipura. 4=7; Puer. Lav-Zmija. BITOM. Svadistana. 3=8; Mullier; Zmaj; HCOMA. Muladara. 1=10; Vir; Krava/Slon. NANTA. Otvaranje Vela. Koncentriši se na Višudi čakru. Stoj u znaku Krsta dok vibriraš imena. Dok recituješ deo:”To je on…” vizualiziraj sebe kao Falus Svetlosti u Jajetu Duha…. Kao Stub u Praznini… Nakon ovod dela daj Znak zatvaranja vela. Ulazeći:EHNB i znak tišine. Daj znake LVX-a. U znaku Ptaha, vibrirajući Varvarska Imena uzdiži svetlost od Muladare ka Keteru, na način k ako je to dato u šemi Libera 34. Ta svetlost je Seme Duha koje se uzdiže kroz Falus Svetlosti Uvis. Nakon zadnjeg Imena skoncentriši se na Keter/Sahasraru, daj još jednom znake LVX-a. Stojeći u Znaku Plamene Zvezde/Uzdignutog Ozirisa, koncentriši se na Krunu i izgovaraj Reči. Ti si ON, Veliki Anđeo HUA! (ovo Ime možeš sada i vibrirati 12 puta). Završni deo:”Prikaži se i sledi me…” recituj u stavu Mejke Pobednice. Imena IAO-SABAOT na kraju utvrđuju Dete Svetlosti u Tifaretu. Posvećenje i buđenje Božanstvenosti Magičara.

Vazduh

Vatra Voda Zemlja Aktivni Duh

Uspostavlja se Ravnoteža elemenata. Gradi se Piramida Svetlosti, u Harmoniji sa Moćima Sfinge. Mogu se koristiti i simboli Tatvi, ili iscrtavati odgovarajući Pentagrami.

Nakon uspostavljene Ravnoteže, dolazi do uspostavljanja Stuba Duha, Falusa Svetlosti.

Pasivni Duh

Suštinsko Seme Duha, napijeno energijama celog Bića, pročišćeno i Posvećeno se uzdiže (kao Kundalini). Nakon dosezanja Naj-Višeg Seme je “bačeno” u telo Boginje NUIT. Kruna Svetlosti. Istinsko Jedinstvo. Začeće u Svetlosti. Magičko Dete u naručju Majke (koja jeste magičar koji izvodi ovaj ritual). Nakon sveobuhvatne aktivne težnje Magičara ka NajVišem, on/a je sada postao “pasivna” Majka, a dete je njegovo Veliko Delo.

Završno Postignuće

40

SKAKAVAC 2.4 Ovo izvođenje je u potpunosti moguće izvesti i astralno, što je pogodno onim magičarima koji su postali vični tome. Najefektnija varijanta astralnog izvođenja se sastoji u tome da se na svaku stranu sveta (za svaki Element) projektujete napred ka odgovarajućoj strani sveta u obličju Falusa ili plamenog Štapa, koji se dvostruko uvećava svakim Imenom dosežući naposletku Beskraj. Nadalje su moguće varijacije koje u potpunosti zavise od inspiracije i ingenioznosti magičara. Naposletku želim napomenuti da se postignuće Znanja i Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem umnogome bazira na dva saveta: RA SPLAMSA J SE U MOLITVI i PRIZIVAJ ČESTO! Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

41

SKAKAVAC 2.4

O MORALU
FR. I.M.A.D. LVX Etimološko poreklo reči etika, ethos ili običaj, govori o tome gde se nalaze koreni onoga što danas podrazumevamo pod ovim kompleksnim pojmom. On se danas koristi u prilog praktičnog zaključivanja o pojmovima dobrog, lošeg, racionalnog izbora itd. Ovakva definicija etike nije sama po sebi bez korena. On se nalazi u utilitarizmu. Utilitarizam postavlja stvari tako da je moguće odrediti meru zadovoljstva, tj. jedinicu ’sreće’, budući da je po utilitarizmu (Bentamovom) sreća krajnje dobro i cilj. Primat u njegovom sistemu je dakle princip zadovoljstva, koji je danas opšta ideološka osnova našeg doba. Današnje potrošačko društvo je direktan proizvod stavljanja znaka jednakosti između pojmova dobra, uspeha, sreće, zadovoljstva i dobrobiti. Ovakva definicija je kao posledica reakcije na dotada apsolutno uređen svet (srednjevekovna hijerarhija društva). Budući da je to čisto reakciona teorija koje je, istini za volju, do danas poprimila izvesne modifikacije, u biti je ostala samo reakcija na bivše sisteme, i nije imala puno šanse da pruži dugotrajano rešenje, odnosno oslonac za razmatranje fenomenološko kompleksnog pojma etike i morala. Sama pozicija dakle nije konzistentna, a sama definicija je proizvoljna. Naravno da je humanost i smanjenje surovosti i primitivnosti starih sistema bila glavna tačka na koju su zapravo utilitaristi stremili. Sam Bentam je bio vrlo skroman po pitanju primene svoje teorije. No, kako se tada činilo ovo je bio sasvim dobar odgovor i to na duže vreme. Da se vratimo temi. Etika je kao ’aristotelovski pojam’ stremio akademskoj konotaciji i izložio mnoga zanimljiva pitanja koja su i dan danas aktuelna. Etika je dakle više ime za moralnost kao sistem sfera koja se bave posebnim pitanjima, dok se kod pojma moral podrazumeva jedinstvo tih pojmova. Na primer, kod Kanta, moral je podeljen na obaveze, dužnosti, kategorički imperativ. . . Ovde će etika, kao i moralnost biti izložene kao sinonimi. Sam pojam etike treba biti shvaćen i doslovno proučen kroz svetlo novog i šireg razumevanja njenih sadržinskih pojmova, dobrog, pravednog itd. Ako bi smo uzeli zdravo za gotovo ono što se podrazumeva pod deset svetih zapovesti kao što je: ’Ne ubij!’, ili: ’Ne laži!’ itd., ubrzo bi smo došli u moralno vrlo nezgodnu situaciju gde bi nas igra slučaja stavila pred komplikovan problem: ako bi smo nekim činom uradili nešto dobro, neminovno bi implikovali i njegovu suprotnost. Primera za ovakvu situaciju ima mnogo, a ja sam već navodio slične. Zamislite sad da se zahvaljujući nauci koja nas je poučila i dokazala da život postoji i u ’neživim’ stvarima kao što je voda ili drvo, mi zapitamo oko toga da li je ispravno saseći drvo ili popiti čašu vode, a da ne ugrozimo život drveta ili mikroba u vodi. Ovakvu očiglednu kontradikciju je svako izbegao, odnosno shvatio kao preterivanje, ali je ipak u drugim problemima ostao dosledan svom bukvalnom shvatanju gore navedenih zapovesti. Ovo je dovelo do toga da se komplikovaniji problemi kao što su iznenadno pitanje života ili smrti kod jedne mlade osobe u komi istaknu u svom punom svetlu, ništa manje paradoksalnom nego prethodni primeri sa drvetom i vodom, samo sada sa mnogo većim emotivnim ulogom. Ova greška u koracima ima izvor u nerazumevanju razloga ovakvih zabrana koje su zapravo praktične prirode, a ne religiozne, upravo zato što je sam pojam etike nastao kao proizvod praktičnih običajnih pravila. Potcenjujući naše pretke od kojih smo ovaj pojam nasledili i nesvesno podrazumevajući njihovu iracionalnost i verovanje u nadprirodne sile, izrodio se jedan pojam koji obiluje problematičnošću i koji se ne može rešiti drugim putem do kompromisom, a to je opet negacija etičkog shvatanja. Iako ljudi koji nisu ozbiljno zainteresovani za ovakve teme nisu u ni u kakvoj dilemi oko istih, dublji pogled odaje očigledne probleme. Ova praktičnost i kako će se pokazati, mudrost naših predaka, se pozivala na nešto čemu ovde treba posvetiti posebnu pažnju. Mudrost naših predaka se ogleda u mnoštvu kulturno-religijske ostavštine koja je, između ostalog, bremenita mitskim predanjima o raznim aspektima ovog našeg, jednog kroz vreme, sveta. Ova šarolikost je između ostalog na jeziku mitova saopštavala tajne izvore mnogih aktuelnih ideja. Ono što želim istaći i učiniti podlogom ovog šireg razumevanja je pojam, takođe, ponikao iz mitološkog sveta. Radi se o pojmu za koji na žalost nemam trenutno bolji izraz, a to je savest. Moral zasnovan na savesti je jedini istiniti naslednik ethosa. Savest je za razliku od moralnih standarda univerzalna. Sve zapovesti vezane za određene običaje su zasnovane na težnji da savest ne bude uznemirena, tj. duševnog mira, koji su ključni za čovekov razvoj. Kako je to savest univerzalna? Mnogi bi se danas usprotivili toj tvrdnji. Savest kao kvalitet duše, odnosno kvalitet koji je u vlasti prevashodno podsvesti i to onog instinktivnog dela bića, potencirana je raznim ’živim’ legendama, sujeverjem i bajkama i bila sastavni deo života naših predaka. Savest to jeste i danas, i ona jeste univerzalna baš zbog svoje kardinalnosti i instinktivnog porekla. Ona može biti, snagom ubeđenja i volje potisnuta ili može preuzeti razne oblike (kroz razne vrste morala), ali suštinski odražava deo čovekovog bića koje odgovara onome

42

SKAKAVAC 2.4 što bi danas nazvali alter-ego. Ona (savest) može biti, i u početku to i jeste (nužnošću stadijumskog evolutivnog razvoja ovih funkcija kod čoveka), potisnita super-egom, odnosno roditeljskom slikom i vaspitnim stanardima koje smo nasledili preko njih. Mnogo ljudi ne izađu van okvira svog roditeljskog morala i retko kada dođe do faze gde alter ego postaje osvešćen. Budući da svoje instiktivne funkcije ne možemo kontrolisati niti imati nekakvu vlast nad njima možemo ih osvestiti i upravo time steći ’uvid’ u njihovu funkciju i ulogu u nama samima. Savest je pasivna i zato se otima kontroli, jer je kontrola poriv koji nema pristup u oblasti podsvesnog. Ono što zovemo kontrolom, na nivou podsvesti ekvivalentno je ’uvidu u stvari’, tj. razumevanju. Inteligencija, koja nam omogućava da baratamo raznim kombinacijama i otkrivamo nove zakonitosti i razne varijetete putem logičkog ispitivanja, vodi do istinske spoznaje jedino ako je osnovna informacija, hipoteza od koje polazimo primljena k’ razumevanju, ne k’znanju. Ostalo je sv e apstrakcija. Budući da su naši preci ovo uočili, pokušavali su na svoj jedinstven način da izađu na kraj sa ovim problem. Rešenja su razna i razlikuju se od kulture do kulture. U ranim stadijuma čovekovog razvoja kanibalizam je, na primer, bio neminovan. Svaki izostanak morala je bio uzrokovan izostankom njegove paradigme u čovekovom mikrokosmosu. Shodno razvitku ove funkcije razvija se i čovekova humanost i altruizam. Svest o svom alter egu, kako ga naziva Frojd, nije ništa drugo do svest o svom višem sopstvu, o svom božanskom poreklu, o sebi kao bogu. Rečeno u gnostičkom stilu: ’Sve što živi je sveto!’ I sveto je upravo zbog ovog svog dela koji je poput semena u plodnom tlu naše podsvesti i koje očekuje svoj momenat kada bi proklijalo i dalo plemenit rod. Sve vrline karaktera, duha i duše dolaze upravo iz savesti, jer u njoj leži istinska moć razumevanja. Čovek može postati savestan, tj. razuman kako bi danas rekli iako se ne radi ni o kakvom kvalitetu razuma, samo ako je svojim emotivnim bićem usvojio određeni stav koji ne narušava njegov istinski mir i u skladu je sa njegovom savešću. Razvitkom savesti i transferom moralnih vrednosti iz super ega u alter ego događa se osvešćivanje i internalizovanje roditeljskih vrednosti metodom razumevanja, u sopstvenu psihičku strukturu. Razumevanje se razlikuje od znanja po tome što razumevanje podrazumeva osim nužnog poznavanja činjenica i logičkih implikacija (što je funkcija intelekta) i neku vrstu pasivnog, ličnog slaganja i sa tim o čemu se radi. Ovo slaganje ništa drugo do emotivna provera i pečat. Razumevanje uključuje i sposobnost prihvatanja i uklapanja nečega u pasivno/instiktinvi deo čovekovog bića. Ovaj deo najbolje odaje sebe preko institucije prvog utiska koja vlada većim delom ljudskog intuitivnog ponašanja. Ovde se donekle radi i o arhetipskim slikama, ali ne i nužno jer se one kao i savest razvijaju i grade i dan danas na osnovu istorijskog materijala naše i opšte prošlosti. One su uvek aktuelni i prepliću se, dok su koreni mahom isti. Budući da se ovde radi o funkciji kod čoveka koja je uslovljena evolucijom koliko i čovekovom radoznalošću i težnjom da razume sebe, neke konačne odgovore treba sačekati. Ova funkcija će tek otkriti sebe kada se malo po malo dostigne bilo kakvo praktično uporište kao dosledan temelj daljem proučavanju. Za sada je možda najbolje reći da je savest pomoćnik volji, jer joj služi kao kompas na putu ’iskušenja’. Savest je tako reći čuvar čovekovog mira i sreće. Tokom odrastanja svakog čoveka, on uči kako da postane savestan zbog drugih i time počinje proces socijalizacije, a kasnije kada bude bio istinski sposoban da razume suštinu i ulogu savesti, ona počinje da se uspostavlja ponovo kao unutrašnji princip. Zbog ove činjenice mnogi ljudi ’gube’ savest, (kao što gube razum) da bi je ponovo našli. Želja za ponovnim sticajem je posledica ličnog nezadovoljstva i želje da se ovaj put to uradi što svesnije i u kontaktu sa sopstevnim osećanjima. Sve ovo može, a i ne mora da bude slučaj. Uzmite samo za primer nekog serijskog ubicu koji nema nikakav prigovor savesti na ono što radi. On je kao mašina. Ovakva mogućnost ponašanja je osuđena u startu, jer je ovaj ’hladnokrvni’ Džek Trbosek izabrao ograničen put. On je sam sebe osudio na propast i samo ako uspe istrajati u tome i ako ostane dosledan sebi do kraja, bez žaljenja ili straha od svoje sudbina, biće podjednako je moralan kao i ’dobar’ čovek. Za ’pravo zlo’ ne treba imati ništa drugo do respekt. Ali razmislite dobro, da li ste ikada videli pravo Zlo? Verovatno je da niste. Kao i pravo dobro, pravo zlo je retkost. Oni su čišta izmišljotina i jedna prilično uskoumna ideja ljudske prirode. Čak i u svom najboljem slučaju, ni savršeno dobro nije dobro. Uvek će moći da se postavi pitanje, za koga je to dobro, da li je to dobro interes većine ili manjine, ili šta je uopšte dobro? Ovde je prilično jasno da imamo posla sa subjektivnim uverenjima koja se prepliću i bore za prevlast. Ono što je hrišćanstvo utvrdilo kao moral, važi za veliki deo ljudi na ovoj planeti, ali ne i za sve. Da li su ti koji se ne slažu sa tim moralom (neki Afrikanci npr.) nemoralni ljudi ili su možda loši hrišćani, ili jednostavno subjektivni! Nema ničeg goreg nego kada neko subjektivno mišljenje koje se poklapa sa mišljenjem većine uobraziljom stekne status objektivnog mišljenja. Nijedan naučni pristup moralu nije moguć. Od univerzalnosti u smislu normativnosti se takođe mora odustati. Univerzalnost neke moralne teorije ne sme biti zasnovana na

43

SKAKAVAC 2.4 principu statistički većinskog mišljenja. Moralna teorija u jednom univerzalnom obliku je moguća samo ako bi svi ljudi (računajući i decu) bili u isto vreme na istom kognitivnom nivou. Ovo je nemoguće. Moralnost tog tipa je moguća između malog broja ljudi koji deli iste poglede na moral i svet kao celinu. Ali ovo ne rezerviše moral za elitno obučenu jedinicu ljudi, već pre objašnjava prirodu onoga što čovek podrazumeva pod tim nazivom i njen ograničeni domen. U religiji, moralni autoritet je nestao kada je nestao i Bog. Nauka ne može pružiti dokaz Boga, pa stoga ni podršku ovom religioznom moralu. Moralnost nije vrlina, nije ni ispravnost postupka, a ni korisnost posledice. Moralnost je subjektivna evaluacija neke situacije sobzirom na ono što jedna osoba vidi kao svoj položaj i položaj onoga spolja sa čim se meri. U zavisnosti od slike (verovanja) koju subjekt ima o sebi, u zavisnosti od toga da li je ona zasnovana na introvertnom zapažanju ili na osnovu spoljašnjih poređenja i naučenih vrednosti, čovek će biti bliži ili dalji moralu savesti. Zbog ovakve definicije očito je potrebno usmeravanje čovekove moralne edukacije od strane nekog autoriteta. Ovo usmeravanje se najviše ogleda u lekcijama o prolaznosti. Sve se menja, sve prolazi u skladu sa zakonom prirode. Svaki čovek ovo uči kroz svoje putovanje. Glavni autoritet za ovakva pitanja je, triput pogađajte, život. Praktičan svakodnevan život je pun paradoksa, problema za rešiti, izazova i td. Čitava evolucija je zasnovana na principu rada i savlađivanja prepreka, iznalaženja boljih, novih mogućnosti i rešenja za čovečanstvo. Čitava evolucija je usklađivanje i adaptacija čoveka. Budući da svaki pojedinac ima urođene sve četiri funkcije (po ugledu na mikrokosmos, naravno), ali samo jednu ili dve od njih razvijene, adaptacija individue prirodi sastoji se u razvijanju ovih zapostavljenih funkcija. Tako da je život svakog čoveka neminovno sjedinjenje suprotnosti; odraz borbe pasivnog i aktivnog, sukob suprotnosti koji donosi evoluciju. Svaki čovek motivisan bolom ovog sukoba stremi duševnom miru. Duševni mir se ogleda u sreći. Sreća je krajnji cilj. Sreća je ekvilibrijum. Savest je manifestacija duše. U našem dobu je upravo duša onaj nedostajući element, i upravo zato je moral tako izopačen uvrnut i ’produhovljen’. Ovo ’produhovljen’ se odnosi na ono što pokušava objasniti dušu, a to je duh. Duh je ono što sluti prirodu sama duše. Duh pokušava da je objasni, da joj da značenje, dok je duša jedno neodvojivo Ja, suštinska priroda bića. Ono što stoji kao element korigujućeg autoriteta ovde nije Bog. Čovek mora biti samo-motivisan da se ponaša u skladu sa njegovom voljom. Ono što ga motiviše je njegova sopstvena sloboda. Sloboda nije zamisliva bez ograničenja. Ova ograničenja su moralna ograničenja. Moralna ograničenja obezbeđuju čovekovu slobodu tako što mu daju čistu savest koja mu, opet omogućava optimalno rasterećenje pri delovanju. ’Ako volja stane i zapita zašto, tada volja stoji i ne čini ništa.’ – istinska volja staje samo kada se savest umeša u rasuđivanje. Dakle, moralni kodeksi nisu tu da nas zarobe svojim zabranama, već da nas oslobode. Sloboda ograničenja je jedina prava sloboda. Manje je bitno kakva su naša moralna uverenja i stavovi, bitno je da ih poštujemo bez izuzetaka. Svako od nas treba da odredi šta je to što mu savest nalaže kao moralno, a jednom kada je kodeks određen tada je od najveće važnosti ne prekršiti ga. Usput treba znati da niko ne može postaviti sebi tuđe moralne standarde, jer će time naneti veliku štetu sebi stavljajući se u potencijalno neprijatnu situaciju zarad tuđeg i usvojenog kodek sa. Upravo zato ovo uspostavljanje kodeksa je na svakom od nas pojedinačno. Ne treba se ni zavaravati da možemo lako spoznati svoje duševne potrebe. Samospoznaja je proces nemilosrdne introspekcije. Kada svako bude imao u vidu bar delić svoje suštine, moći će da započne ovaj oslobađajući proces.

44

SKAKAVAC 2.4

IZGUBLJEN U PRIJEVODU
Lu tako želim vjerovati u tebe i nas ali ti još uvijek ne znaš kako živjeti u snu koji je za bića poput nas jedina istinska stvarnost zato nas prevrćeš po mračnim zakutcima svoga uma i vraćaš se sa svojih putovanja iscrpljen i zbunjen više ne znaš ništa ne vjeruješ ni u ono što vidiš, ni u ono što osjećaš zaboravljaš da smo se sreli, zaboravljaš gdje smo se sreli prije odigravanja prve scene susreta prije prvog dodira tijela

u muljevitim rijekama plivaš, dijete i zaplićeš se sve zamršenije u vodeno bilje koje te vuče sve dublje dolje dolje u podvodni had

sav si polomljen iznutra (sastavljam te iznova mjesečevim nitima) ne znaš više kojem svijetu pripadaš dok se boriš sa svojom Sjenkom (ovaj put ne daj joj da pobjedi!) dok urlaš na vlastiti bolan odraz koji te prati u stopu, koji ti ne dopušta da odstupiš

ja trenutno ne prebivam tamo gdje si ti druge bitke bijem o kako bih ti htjela pokloniti viziju tebe onu koja te nepravedno mimoilazila u svim tvojim najusamljenijim časovima kada te okrutna ruka Neprepoznavanja gurnula u ponor dualnosti

strašno je i izluđuje me jer oboje znamo sve što treba znati jer smo iz istog Izvora pili ti se ipak nakon svega sjećaš da su te upravo moje riječi ovile sjenom onog sna koji te hrani i skriva od ostatka bezumnog svijeta u kojem se gušiš u kojem gubiš treperavu nit svog korijena (ovdje od tebe ostaje samo još odraz) on te svejedno pohlepno grabi i raznosi na pozornici pakla koja će ti uloga biti dodijeljena?

45

SKAKAVAC 2.4

ON
Lu I. on je kao staroslavenska gora: šumovit, stjenovit, brdovit, sjenovit, slojevit…mračan i božanstven. stamen, žilavo izdržljiv. njegovo tijelo je planina po kojoj se noćima verem, po kojoj volim da lutam, da se u njoj gubim…

on je dostojanstven kao neki drevni car. on je balkanski bard: pun je starih narodnih napjeva i priča. on je vječno mladi junak iz pitoresknih slavenskih legendi. svjedok izgubljenog vremena. (auto)ironični vizionar, romantik, vitez-lutalica, Zeleni Čovjek iz bajki.

njegove oči su usijane varnice, dva zamračena vidovita ogledala, crno zaobljeni oblaci, neprovidni oniks. one su opojne, one sijevaju, uvlače te u svoju orbitu dok te ne rastvore iznutra. (iz kojeg svijeta dolazi i kamo se vraća?) njegove oči su sjajne crne rupe: njihova jezgra magnetski privlači dok se kroz njih nepovratno urušavaš u beskrajni san… one su portali u nove dimenzije svijesti. dok me fiksira pogledom moje se tijelo raslojava u valove ekstaze, hvata me spiralna vrtoglavica, psihodelična groznica.

njegov glas je teško crno vino. on potmulo bruji svojim bas-strunama kroz moje stakleno tijelo.

on je tako stvaran. u njegovom prisutstvu laži i iluzije drhte od straha, bježe od njega podvitog repa, rasprskavaju se u najsitnije čestice mađioničarske prašine.

II.

ti si dar bogova. sreli smo se na nekom drugom svijetu, tamo gdje su naše duše živjele prije nego su se odlučile privremeno preseliti u Međuzemlje, u ovaj Međusvijet. ovaj svijet je negativ tog drugog svijeta, samo negativ. (ali kakav samo čudan, kaleidoskopski negativ!)

ti dolaziš po mene sa druge planete— konačno sam spremna za naš susret… svemirski ljubavniče, kozmonaute. (kao i ja) titraš na nekoj sasvim različitoj frekvenciji—čujem te, osjećam te. uštimana sam na Univerzalnu Frekvenciju: primam tvoje suptilne signale izoštrenim radarom svoje kičme.

ti me osvajaš iznutra. neodoljivo sam privučena, kao moljac u plamen. hoćemo li ovoga puta skočiti zajedno u vulkanski bezdan?

46

SKAKAVAC 2.4 (ti znaš da je igra ljubavi igra ruskog ruleta…) hoću li i ovoga puta oprljiti svoja krila na sudbonosnom plamenu? hoću li se utopiti u tvojoj nedokučivoj rijeci?

razotkrij me. dešifriraj me. u svoj magijski jezik prevedi me. svojom ratnički odlučnom ljubavlju slomi moj otpor, oslobodi me. posv eti me. sruši sve nametljive obrambene tvrđave koje stoje između nas. ova ljubav neće podnositi zavaravanje.

rastem prema tebi kao most od zvijezda. postajem raznobojna kao duga. izgaram u noćnom nebu kao (opijeni) komet. dok se u meni potmulo valja razorni potres… osjećaš li moje drhtanje, svemirski ljubavniče? osjećaš li moju tihu predaju, kozmonaute?

47

SKAKAVAC 2.4

SUSRET DUŠA U SVEMIRU (PREPOZNAVANJE)
Lu rekao je: ljubi me kao da kaže spasi me od samog sebe poljupcem izvuci me iz vlastite kože u ovom trenu želim da budem netko drugi želim biti ono što postajem kada sanjam

rekao je: tvoji su pokreti kao pokreti žena koje slikam (tamnomodre žene) kada ih sanjam nikad im ne vidim lice rekao je: podsećaš me na senke iz mojih misli rekao je: senke su savršenije i čišće one su ono što jesu prevela sam: prepoznao sam te sudionici smo i gledatelji iste kozmičke drame drevni smo i vječno mladi ti si svjetlost moje sjene

svaki put kada bi primio moju ruku nije ju mogao pustiti (upravo tada znao je, znao je) kada smo se prvi puta dotakli subatomske zvjezdane čestice koje su stvorile naša tijela su se razveselile više se nisu htjele razdvajati cijelu smo noć bili uronjeni u tu tajnu

tajna je rekla: tako ste dugo bili odvojeni možda su prošli već i eoni čijeg sv ijeta snove nastanjuješ sada, čudna dušo? hoćeš li me odvesti tamo gdje možemo biti potpuno slobodni? (tamo gdje ne postoji više dvojina) k ako ćemo se odsad razlikovati? k ako ćemo se odsad zvati? k ako ćemo znati kojim putem trebamo krenuti? i šta sve to zapravo znači?

nekad se bojim da ne izgubim razum razmišljajući o toj noći o susretu duša u svemiru

48

SKAKAVAC 2.4

STRUKTURA M.E.A.P.R.M.M.
Frater Libero U inicijalnom pismu koje opisuje istoriju Drevnog i Primitivnog Obreda spominje se nastanak M.E.A.P.R.M.M. pod v ođstvom Franka G.Ripela. Poznati Mason Frančesko Bruneli je 1981 kontaktirao Ripela i dao mu da restruktuira Drevni i Primitivni Obred Memfis-Mizraim, nakon čega je situacija, kao iznađeno rešenje, bila sledeća: 99º - Internacionalni Poglavar Egipatskog Orijentalnog Reda Drevnog i Primitivnog Obreda Memfis-Mizraim 98º - Tajni Majstor (obuhvata VIIº - XIIIº Reda Mistične Ruže - O.R.M.) 97º - Zamenik Internacionalnog Poglavara 96º - Nacionalni Poglavar 1º -95º - Operativna Masonerija (obuhvata Iº do VIº O.R.M.) U obnovljenom M.E.A.P.R.M.M. o kojem mi podučavamo stepeni od 1º do 95º su predstavljeni sa šest alhemijskih operacija. I. II. III. IV. V. VI. 1°-3º 4º-33º 34º-42º 43º-63º 64º-74º 75º-95º Braon stanje Opera ka crnom Faza ka zelenom Opera ka belom Režim ka žutom Rad ka crvenom Kandidat Neofit Učenik Brat Majstor Tajni Majstor

98º M.E.A.P.R.M.M. - VIIº - XIIIº O.R.M.

1º-3º D.P.R.M.M. - Simboličko znanje o aspektima i smislu Drveta Života daje se kroz učenje o graditeljstvu kao najmaterijalnijem obliku aktivnosti. Majstori Masoni su tek kandidati za stvarno duhovno napredovanje. 4º-33º D.P.R.M.M. - Filozofska razrada i primena na individuu i društvo celovitog Drveta Života. Novajlije u Istinskom Redu moraju da se usklade sa ličnim i opštim prirodnim principima, te se dubljim uranjanjem u znanje i povezivanje sa Masonskim tokom dospeva i do suptilnog povezivanja sa zajedničkom svešću egregorom. Polarnosti vode ka spoznaji smisla Krsta koj je sjedinjenje. Otvaranje Oka dolazi uz pomoć Bogova, a ne ljudi. 34º-43º D.P.R.M.M. - 10 - sefirota Drveta Života; Bave se misterijama svetilišta u kojima su sadržana i sakupljana Znanja i Mudrosti iz davnina. Svetilišta koja su iznedrila religije i učenja. Obitavanje u zajednici Bogova - Mason ovde postaje stvarni Učenik Viših Duhovnih Misterija. Buđenje duhovnih centara unutar čoveka - potencijali evolucije. 44º-66º D.P.R.M.M. - 22 staze Drveta Života; veze sa izvorištima Gnoze u regionima Zodijaka i planete Zemlje. Širenje svesti u svim pravcima prostiranja Univerzuma. Vrhunac je konsekracija i povezivanje sa Gnostičkom Crkvom. 67º-74º D.P.R.M.M. - Osmostruka veza sa zracima Sirijusa. Uzdizanje duše. 75º-95º D.P.R.M.M. - Polarnosti sefirota Drveta Života. Skoncentrisanost na najviše misterije korenskih religija. 95º - Bavi se istinskim učenjem Misira i Memfisa. Rastapanje i sagorevanje poslednjih ostataka nečistoća i vezanosti za bilo šta što nije Istina i Svetlost. Slobodan Let unutar Jajeta Duha. Čuvari Univerzalne Religije. 96º - Nacionalni poglavar kao žižna tačka isijavanja lokalne Moći Misterija.

49

SKAKAVAC 2.4 97º - Internacionalni poglavar - veza sa Tajnim Majstorima. 98º - Tajni Poglavar i usmerivač - medijator Gnoze M.M. 99º - Stvarni i Skriveni Poglavar svih Redova. Sagitarius. S.'.S.'.S.'.

TABELARNI PREGLED SISTEMA ŠEST ALHEMIJSKIH OPERACIJA M.E.A.P.R.M.M.

stepeni M.E.A.P.R .M.M.

operacija

elementi operacije

alhemija

filozofski

kamen (stena)

sfinga

1

1°-3°

braon

2

4°-33°

crno NIGREDO

3

34°-42°

zeleno VIRIDITAS

4

43°-63°

belo ALBEDO

5 6

64°-74° 75°-95°

žuto CITRINAS crveno RUBEDO

solar - lunar galatit - olivin + hidrohlorid jakin - boaz muško - žensko sunce - mesec oko u trouglu je egregor dualnost u trećem treće se dobija od dva treće je dete cikličnost toplina + vlaga + svetlo (fotosinteza) kristalizovanje ponavljanje do pojave crvenog kristala

gruba (neobrađena)

profani

3 supstance (2 materije + solvent) volja konjunkcija separacija

glatka

novajlija (neofit)

NeharHamti-Ha (sakupljanje energija) XSABATH (prizivanje Ra-a)

ugaona

pomoćni k

znanje

unija

(kap) ŽIVA

Hoor-Ma- Pa (traženje znanja)

kubična

brat

usud

koagulacija

(kristal) SO

Pa-Mat-Ha (primanje svetla) (egregor) Operativni masoni

ovalna sferična

učitelj tajni učitelj

tišina duh

kuvanje tri ponavljanja

(prah) SUMPOR (crvena zemlja) FILOZOFSKI KAMEN

96°

Nacionalni poglavar

ritual

boja

nivo

50

SKAKAVAC 2.4

PROJEKCIJA ČETIRI ŠKOTSKA STEPENA
Frater Libero Stepeni M.E.A.P.R.M.M. se sa "velike skale" celokupnog niza stepena "projektuju" na poseban niz od sedam koji praktično počinju "Aspirantom" i "Novajlijom" - koji pokrivaju stepene od prvog do trideset i trećeg ovo su simbolički i filozofski stepeni i predstavljaju tek podlogu stvarnom duhovnom i alhemijskom radu. Očito je posebna misterija u tome da stepeni iznad 33 sadrže Istinske Misterije koje su raspoređene prema učenjima koji nadilaze Škotski Obred - tako da se tek sa ulaskom u stanje treće alhemijske operacije postaje "Učenik" - ovaj "veliki niz" stepena se zatim na čudesan način projektuje ka suštinskim i konkretnim stepenima Učenika, Brata i Majstora, a koje Duhovno nadilazi Tajni Majstor. Svi ovi stepeni predstavljaju "operativnu masoneriju" - tj. Masoneriju koja se aktivno bavi svim aspektima Znanja koje je sadržano unutar Masonske organizacije. Alhemijsko učenje M.E.A.P.R.M.M. čini neortodoksnu i neuobičajenu Sintezu celokupnog sistema koji se sveobuhvatno bavi Analizom Slobodno Zidarskog "Umeća". Predstavljeni materijal je dat iz knjige "Fiat Lvx" i pogodan je za izučavanje i povezivanje simbolike i filozofije Škotskog Obreda sa Alhemijskim operacijama M.E.A.P.R.M.M. SIMBOLIČKI 1° - UČENIK M.E.A.P.R.M.M. 34º-42º - Faza ka zelenom Faza ka Zelenom (Viriditas) je predstavljena Ugaonim Kamenom, Zelenom Stenom, Učenikom. Neofit koji je ušao u Zajednicu sada počinje šegrtovanje. Misterija Nasuprostnosti i Svete Generacije mu se otkriva. On/a uči da se u Prirodi nasuprotnosti privlače, u svrsi generacije. Kaže se da muško potiče od ženskog kao što Galatit (Solarna Gruba Stena) potiče od Olivina (Lunarne Grube Stene). Začinjanje se prikazuje kao što su sva ljudska bića deca pre nego li postanu očevi i majke. Zatim Svetlost Razumevanja se spušta na Učenika: šegrtovanje mu omogućava da Zna da je Unija u suštini generacije i da je Dualnost izražena u Trećem. Prolaskom kroz Inicijaciju čovek postaje Učenik u Slobodnom zidarstvu. Tokom primanja u Slobodno zidarsko Bratstvo njemu se saopštava sve što je potrebno kao suštinski simbolički smisao učenja Bratstva. On se suočava sa iskustvima koja je imao u toku profanog života, ali se sada upućuje u duhovni smisao tih iskustava i daje mu se inicirano viđenje tog profanog stanja života - kao idenja zatvorenih očiju - jer nesigurnost, neznanje i neizvesnost jesu obeležja života - života bez Svetlosti kao vodilje. Primanjem u Slobodnozidarsko Bratstvo čoveku se otvaraju oči i on kroz simbole može da shvati dublji smisao života i Puta koji život predstavlja. Učenik je, simbolično, grubi neobrađeni kamen, čvrst, pun snage, ali vidno od njega nema koristi u gradnji uzvišenog simboličnog Hrama Duhovnosti. Osnovni je zadatak Učenika da tragajući za Svetlom Spozna Samoga Sebe. Zaista, Mason uvek, celoga života jeste Učenik. Znajući da sve vidi kao odraz Jednoga Svetla, kao sve odraženo poput Lune na zvezdanom nebu, znajući da ta Svetlost dolazi od Sunca kao velikog Oca u Danu, on uvek teži spoznati Sve, živeti Sve, biti Jedno sa Ložom čiji delovi, elementi, sfere i energije jesu manifestacije Jednog Apsolutnog Boga, Velikog Arhitekte Svemira, čije je Svevideće Oko uvek prisutno i budno u Loži. SIMBOLIČKI 2° - POMOĆNIK M.E.A.P.R.M.M. 43º-63º - Opera ka belom Opera ka Belom, Albedo, je predstavljena Kubnim Kamenom, Belom Stenom, Bratom. Da bi Učenik postao Brat mora imitirati, u laboratoriji, delo Prirode. Kaže mu se da vegetativni život ciklično obnavlja sebe i da se razvija samo kroz kombinovanje više

51

SKAKAVAC 2.4 činioca, poput toplote, vode i svetlosti. Objašnjava mu se da gvožđe i magnezijum, koji se nalaze u biljkama privlače svetlost. Objašnjava mu se da svetlost, kada se absorbuje u sadržani hlorofil u biljkama, određuje trostruku vitalnost zvanu Fotosintesis Hlorofilian. Na osnovu ovoga znanja njemu se otkriva kako da u merkurijalnu Kap privuče svetlost Sunca. U praksi, gvožđe i magnezijum, prisutni u zeleno-bojenoj Kapi, privlače svetlost kao tok čestica pozitivnih jona (katjona) i negativnih jona (anjona) koji, sadejstvom, stvaraju Iperion, androgini jon (Katanjon). Sada učenik koji hoće da postane Brat zna šta mu je činiti. Zna da mora da se Usudi. Kao što je za Učenika trougao i sam broj tri bio od značaja, susrećući ga svuda kroz svoje učenje, za Pomoćnika ima značaj i nosi dalju pouku, broj Pet. Njegovo povećanje nadnice se u ritualu odigrava kroz pet putovanja. Na prvom putovanju otkrivaju mu se čekić i dleto. Na drugom putovanju lenjir i šestar. Na trećem lenjir i poluga, na četvrtom libela, a na petom mistrija. Ova putovanja su praćena otkrićima koja bacaju novu svetlost na smisao ovih simbola. Prvo putovanje je obeleženo otkrićem pouke o pet čula, drugo je obeleženo arhitektonskim stilovima stubova graditeljstva, treće je otvoreno za slobodne veštine, a na četvrtom otkrivaju mu se filozofi, dok je na petom obeležje Rad. SLAVA RADU! Ono što je bitno na ovim putovanjima, za Pomoćnika, je smisao tri alhemijska metala, koji su srebro, bronza i gvožđe i na njima on dobija znanje o preprekama na putu. Pomoćnik tako biva na više razina duboko povezan sa Plamenom Zvezdom i mističnim slovom G.

SIMBOLIČKI 3° - MA JSTOR MASON M.E.A.P.R.M.M. 64º-74º - Režim ka žutom Režim ka Žutom (Citrinitas) se šredstavlja Ovalnim Kamenom, Žutom Stenom, Učiteljem. Brat, da bi postao Učitelj, mora poznavati Tajnu dva Kuvanja. Njemu se objašnjava k ako da nastavi ka dobijanju žutog Praha i otkriva mu se procedura koja mu omogućava menjanje u providnom kristalu. Objašnjava mu se da se putem zagrevanja, čisti kristal pojavljuje na površini merkurijalne Kapi, u obliku tankog sloja. Objašnjava mu se da, sa izuzetnom pažnjom, nastavi sa kuvanjem, te da se kristal tanji i konsoliduje pojavnost žute boje. Sada, Brat, koji želi postati Učitelj, poznaje Tajnu dva Kuvanja i on zna da mora Ćutati. Bilo da su to fizičke, animalne i astralne osobine čoveka kojima upravlja Ego, ili da su to duhovne regije u kojima jasna svest živi u jasnom poimanju Jedinstva svih polarnosti u sveopštoj trostrukosti - u svemu tome je simbol Oka simbol Slobodne Volje, jasnog odabira vlastite sudbine - "Karme" - života sa jasnoćom koju Ego ili Duh prihvataju i koja ih karakteriše. Tri rane Majstora Hirama Abifa su zato pečat na oslobađanje od svih telesnih, emotivnih i intelektualnih vezanosi, a čine i pečat koji utvrđuje potpunu posvećenost središnjoj Istini o Besmrtnosti Duše koja je u Jedinstvu sa Velikim Duhom čija je Svetlost Univerzuma. Kao Učenik čovek prima nauk o svim stvarima koje ga čine, zatim on kroz posvećenost svojom ličnom snagom usavršava i pročišćava sve da bi bio unapređen na sledeći stepen. Stepen, sam po sebi, je korak u razvoju čoveka, a takođe je i ravan na kojoj on obitava. U prvom stepenu je čovek usmeravan ka pročišćenju svoga srca, dok u drugom on napreduje, razvija i usavršava svoj um i intelekt. Treći stepen je vrhunac simbolizma, te stoga on predstavlja pročišćenje i uzdignuće Duše. Ovim stepenom se formira trougao, savršen simbolični trougao u čijem središtu je Jasnoviđenje Istine Univerzalnog Bratstva koje je povezano istim učenjem, istim simbolima, istim osećanjem Bratskog Lanca, istim legendama i filozofijom koja kroz veru u Boga razotkriva Besmrtnost duše i sigurno uverenje u iskustvo Istine i Svetlosti koji

52

SKAKAVAC 2.4 osviću u Uskrsnuću u Večni Život, Život u svesti Jedinstva sa Univerzumom i njegovim suštinskim Tvorcem, Održavateljem i Uništiteljem, koji je esencija postojanosti i promene, Velikim Neimarom Univerzuma. FILOZOFSKI - 4° - TAJNI MAJSTOR M.E.A.P.R.M.M. 75º-95º - Rad ka crvenom Opera ka Crvenom (Rubedo) je predstavljena Sferičnom Stenom, Crvenim Kamenom, Tajnim Učiteljem. Učitelj, da bi postao Tajni Učitelj, mora da zna kako se dobija Filozofski Kamen u zemaljskoj formi i kristalnoj formi. Objašnjava mu se, da u prvom slučaju, mora izvesti Tri Ponavljanja samo jedne tehnike, sa ciljem da dobije crvenu Zemlju. Uz to, kaže mu se, da u drugom slučaju, mora nastaviti Kuvanje žutog kristalizovanog tela, dok se tečna substanca koagulira i samo suvo telo ne preostane, crveni Kristal. Sada Učitelj, koji hoće da postane Tajni Učitelj, zna šta mora učiniti za realizaciju Kamena Filozofa. On postaje Tajni Učitelj, mora razotkriti Učitelju da taktilni kontakt sa Čistim Kamenom prenosi na Auru zaštitni energetski sloj različitih boja (sa sedam osnovnih boja) u zavisnosti od individue. Stepen Tajnog Majstora prenosi učenje o važnosti tajnosti, povinovanja i poverenja. Tajnost, tj. tišina je vrlo važna za Učenike jer oni tek ulaze u Misterije i bitno je da održe svoju tišinu da bi mogli čistog uma i srca poprimiti Znaje. Povinovanje je bitno za Pomoćnike jer oni su ušli dublje u sistem saznanja, oni su stekli i utvrdili osnovu, i prepoznaju važnost i istinitost Inicijacije. Povinovanje predstavlja usklađenost sa Univerzalnim i prirodnim zakonima i sklad sa Istinom, jer ako nema usklađenosti nastaje disharmonija. Poverenje je odlika Majstora Masona, oni su primili punu Inicijaciju, a njihovo poverenje je Bratska Ljubav iz koje proističe prepoznavanje da u svakome od Braće opstoji velika Istina, da je u svakom iskra Svetlosti. Poverenje je sklad, prepuštenost Velikom Radu. Masonsko učenje se ne može shvatiti olako, ozbiljnost sistema i rada je jasna već i samom učeniku. Materija je obimna a sam ritual je tačan, precizan i dosledan, jasno definisan i svako delo prenosi specifičnu vibraciju kako Znanja za Um tako i iskustva za Dušu Masona. Svaki simbol, svaka alegorija su jedinstveni za sebe a opet povezani u karakterističnu celinu, i samo učenje i shvatanje tih istina prevazilazi bilo koji fizički monument. Zdanje samo po sebi ne znači ništa, ali ako je definisano kao Loža onda ono ima veoma veliki uticaj na svest čoveka. Loža je Univerzum, Loža je svet, Loža je čovek, sama k uća je ništa drugo do građevina od raznih materijala. Kada se toj građevini pripišu simboli koji znače Duši onda ona bude egzaltirana u Duhovne regije. Takođe, dužnosti se ne mogu preduzimati samo kad se očekuje nagrada, to je sebičnost. Oni koji imaju znanje i sposobnost za Rad ne mogu to ispoljavati za svoju korist, korist je u suptilnom duhovnom zadovoljenju i shvatanju da je čovek u skladu sa sveopštom kretnjom sveta, a takva vrsta koristi nema cenu. Dužnost je služenje koje proističe iz Bratske Ljubav i i u tome ne postoji korist. Ako ima i trunke sebičnosti u delanju u služenju onda u njoj nema ljubavi. Lično zadovoljstvo je nagrada obavljenog Rada, učinjenog dela, lično zadovoljstvo ne može nadomestiti materijalni dobitak. To je naša dužnost da radimo za dobrobit, to je služenje Majstora. Obaveza je Majstora da se brine za svoje okruženje, jer on je primio i sagledao veliko znanje, pojmi veliku istinu i iz toga teče volja koja donosi dobrobit okruženju. Svaki Majstor u svojoj istini obitava i ne može da bude skoncentrisan samo na sebe, društveni problemi su deo nas, odražavaju se na nas i kakvi bi bili kada, obdareni znanjem i moći delanja, ne bi smo učinili dejstvo ka unapređenju, popravljanju međuljudskih i društvenih odnosa. Naše veliko znaje i isk ustvo jednostavno mogu pomoći u rešavanju problema sveta. Zašto? Jer Masoni nisu opterećeni barijerama nacije, religije i klase, oni su posvećeni sveopštem unapređenju i to mogu da potaknu kroz svoje usavršene stavove i shvatanja. Svaki učenik pristupa radu posvećeno i u želji da stiče znanje. Pomoćnici jesu stekli znanje i ono iz njih teče primenjeno na njihove pojedinačne dužnosti, dok Majstori deluju kroz svoju duboku promisao i jasnije sagledavanje svake situacije.

53

SKAKAVAC 2.4 Postoje i dalje poente ovog stepena jer on predstavlja početak sveopšteg usavršavanja Majstora Masona. Nakon što svaki Brat primi tri simboličke Inicijacije u Plavoj Loži, čime je primio nauk i znanje o konkretnim elementima i dinamici celog sistema, jasno je da znanje nije dovoljno samo po sebi. Iskustva su stečena, ali postoji suptilna potka koja prožima sve to. Ma koliko tri inicijacije Učenika, Pomoćnika i Majstora jesu svete nakon toga ne možemo se prepustiti stagnaciji. Stečeno znanje ne može da miruje, čovek mora da shvati svu suptilnost svakog simbola, da svaki deo učenja doživi, proživi i ispolji kroz sebe. Stoga započinje Usavršavanje koje je u Škotskom Redu obuhvaćeno sa stepenima od četvrtog do četrnaestog. Bitna veza sa Kabalom postoji. Kako su tri simbolička stepena povezana sa tri trijade Drveta Života, tako sada Usavršavanje polako kreće da budi deo po deo majstora Masona od samog korena ka suptilnijim saznajima na višim stepenovima. Stepen Tajnog Majstora je u vezi sa sferom Jesoda, koji je temelj celog sistema, a suptilnost simbolike celokupne Masonerije i izvire iz maštovitosti genijalnosti Velikog Neimara koji je preko Jesoda utvrdio svaku energiju i deo svesti naše duše i celog sveta. Samim tim što je stepen Tajnog Majstora prvi iznad tri simbolička stepena on sam po sebi predstavlja transcedenciju. Iz te transcedencije ne može da proističe ništa drugo do jasno sagledavanje celog znanja, tišina uvida, zadovoljstvo rada i posvećenost služenju svima. Tajni Majstor se potpuno povinuje usklađen celom sistemu Drveta Života, a simbolično predstavlja Ono što je iznad svega. To je Tajna jer ona se ne može iskazati rečima. Pošto se slobodnomasonsko znanje prenosi na određenoj ravni, koja je ravan uma i duše, samim tim saznanjem iskustva su i analogna kabalističkoj sferi Ruaha, sferi Uma, sferi duše koja sadrži i deluje po svojim mnogim osobinama. Ta ravan je zato ukazatelj neophodnosti usavršavanja koje dolazi da nadogradi samo znanje i poznavanje simbola. Upotpunjenje Velikog Hrama koji Masoni grade nije samo materijalna i intelektualna građevina to je suptilno usavršavanje duše na svim ravnima. Pokretanje usavršavanja i želje za usavršavanjem utiče na više ravni i one shodno volji prilaze Masonu u pomoć. Posvećenost sveopštem dobru je jedan od ključeva napretka. Saosećaj sa društvom je bitna povezanost svesti. Jer nismo li svi poput pčela u košnici, svako sa svojim zadatkom i radom potpomažemo jedinstvu, slobodi i bratstvu. Radom Tajnog Majstora se utvrđuje usavršavanje, postavlja se čvrst Temelj celom zdanju Istine. A znanje o suptilnim istinama se razrađuje do detalja. Kao što cela Legenda simboličke Lože o masonskom učenju, radu i znanju, kao i legenda o Hiramu predstavlja celinu tako usavršavanje, poput staza i plodova Drveta Života predstavlja detaljno buđenje sila u Masonu. Sila koje uzdižu Dušu ka Zvezdama. Nije stoga dovoljno, vredno raditi, učiti i biti svestan da je Majstor umro, iako je bratstvo, zahvaljujući vrlinama preživelo, već simbolično moramo shvatiti sve okolnosti i duboke pouke legende o Hiramu koja se odnosi na ono što sledi nakon njegove smrti, na sve uzročno posledične veze potrage za ubicama i njihovo nalaženje i specifične okolnosti za svakog od njih. Sve to je poseban nauk, svaki detalj je potrebno shvatiti jer to nije samo legenda o Hiramu, to je simbolička alegorija o Drvetu Života preko koga možemo sagledati veze Legende sa Čovekom i Čovečanstvom, sa Masonom i sa Ložom. Kako primiti nauk o tome šta je sledilo nakon Hiramove smrti? Prvo umom, zatim dušom. Prvo moramo steći znanje o svakoj činjenici zatim to doživeti, osetiti. Prvi momenat nakon Hiramove smrti nije obeležen tugom, već obavezom da se čuva Najviše Svetilište, Sanctum Sactorum, jer nije Majstor sam po sebi naj važniji već Veliki Hram Svih Ljudi. Stoga Solomon odabira sedmoricu vrednih i umešnih Majstora Zidara da čuvaju svetu "opremu" - a to nije ništa drugo do simbol delova čovekove duše. Sedam čuvara su zaduženi za sedam sfera koje odgovaraju čovekovoj sferi kabalistički nazvanog Ruaha. Sedam je osnovnih vrlina, sedam životnih faza, sedam je broj Planeta koje čine Sveti Heksagram. Sve to sagledava Tajni Majstor u svom uzdizanju ponad Simboličke Lože. Loža se postavlja u crno, suze su tu, one su osećanje i saosećaj sa sveopštim tokom, ali i simbolika esencije onoga što je uopšte iznad Drveta Života. No ta razina poimanja je transcedentna i nepojmljiva Umu čoveka. Reklo bi se da je to domen hermetizma i visokih duhovnih spoznaja. No, tu je i simbol zmije Ouroborosa, koji koliko karakteriše ispunjenje Hiramovog životnog zadatka, upotpunjenje njegovog Rada toliko predstavlja i ceo Univerzum. Unutar toga su tri trougla, jasno predstavljajući tri trijade Drveta Života u svojoj isprepletanosti i sadejstvu, viđeno na bazičnom nivou. Svet simbol koji u sebi nosi veoma puno pouke. Simbol

54

SKAKAVAC 2.4 koji bukvalno obuhvata sve i prenosi nauk i potvrdu da Kabalističko znanje ima bitnu dinamiku u našem masonskom učenju. To je i devetokraka zvezda, što je na svom nivou broj Temelja tj. Jesoda kome je stepen tajnog Majstora pripisan. U središtu tog moćnog simbola znanja je hebrejsko slovo Jod, ono je koren svih slova, i koren svih stvorenih božanskih emanacija, ono je konkretan analog suzama u Loži. A sam Jod je okružen zrakama svetlosti koje su uobličene poput Pentagrama koji je simbol Čoveka. Tajnost i tišina Tajnog Majstora je stoga neprikosnovena, on ima sa sobom Svetu Istinu, ali samo posvećenošću svetu može da prenese svoju vrlinu, istina se ne može izreći rečima, a simboli koliko uzvišeni i jasni mogu samo posvetiti dušu koja je s tim ispunjena suptilnim duhovnim zadovoljstvom. Znak Tajnog majstora je dosledan, to je znak Tišine. U starom Egiptu taj znak je pripisan detetu u lotosu, bebi zvanoj Harpokrat, to je dete tišine, a ono samo je bilo simbol najviše duhovne spoznaje i Svetosti. Na materijalnijoj razini rukovanje karakteriše sedmostruki stisak u zglobu, to je čvrsta veza u radu, veza sa Bratom Masonom, posvećenje radu u času tuge, u času tišine. Takođe je i pozdrav obeležen sa sedam udaraca. 6+1, a to je opet moguće povezati sa Sedam svetih Planeta, sa Heksagramom i naukom da sa šest planeta vlada Sunce koje je u središtu. Sunce je središte duše, a planete su njene osobine i ravni na kojima ono ispoljava svoje osobine. Na kecelji je slovo Z, kao i svevideće oko. Opet je i to kabalistički savršeno povezano sa Masonerijom. Svevideće oko Velikog Neimara bdi nad radom Masona, nad radom u Loži, nad samim usavršavanjem, nad dušom svakog Brata, ono je nad sedmicom koja obeležava osobine čoveka, a slovo Z je ključna veza čoveka i Boga. Kabalistički slovo Zain je Mač, i duhovni glas koji vodi inicijata u usavršavanju, povezuje Lepotu duše sa uzvišenim Razumevanjem. Lozinka ovog stepena, Zisa, znači "Izvrstan", a odista Tajni Majstor jeste takav, kao što recimo na tibetu titula "Lama" znači Izvrstan. Zisa je ime čiji je koren slovo Z, a iz priče o Zisi dalje se može steći nauk o ovoj sferi i ravni. Nadalje, tu su tri tajne reči ovog stepena. Jod, Adonai i Ivah. Sve tri predstavljaju kabalistička imena Boga, pojmljenog na različitim ravnima i sa specifičnim značenjima, pošto u kabali ništa nije slučajno već je sve precizno uređeno u veliki red tako i samo Jod jeste korensko ime, mogli bi reći da je bitno za Majstora Masona na jednoj ravni, ali i da se odnosi na ono što pripada Vrhovnoj Trijadi Drveta Života. Ime Adonaj je posebno ime koje obeležava Boga u odnosu sa čovekom, to je ime puno milosti, i vrlo često su hermetisti objašnjavali da je ovo Ime ustvari predstava Svetog Anđela Čuvara, tj. ljubavi kojom Bog nagrađuje svakoga ponaosob. Ime IVH, je bitna kabalistička formula, bitna jer učenik treba da shvati da se sve odvija po njemu i da je sve sačinjeno od njega. Ta tri slova su slova Tetragramatona, i predstavljaju Boga kao Oca, Majku i Sina, a to jeste sveto Trojstvo. Pošto se ova tri imena pojavljuju u stepenu koji se prvi uzdiže nad simboličkom Ložom mora se shvatiti velika važnost. Ovo trojstvo imena se na drugim ravnima pojme kao drugi oblici Trojstva, a manifestuju se u simboličkoj Loži kao drugi pojavni trostruki simboli, Tri mala i tri velika svetla, tri glavna oficira i sl. Dužnost je stoga na Tajnom Majstoru da se razvija u skladu sa ovim Božanskim Imenima, sagledavajući ih u sebi i delujući u skladu sa njima za sveopštu dobrobit. Ipak uvek ostajući u svojoj Tišini. Tajni Majstor stupa u Ložu obučen u crno, to je njegova Tišina. Slavi se Veliki Neimar koji je sve stvorio po svojoj pravednosti. Jao neka je onima koji su iskvareni ljubomorom i sebičnošću. Jao onima koji izvrću dobro i zlo dajući im naizgled suprotni smisao. Užas je ako se lažno tama naziva svetlošću a svetlost tamom. Obmana je pad. Veliki Neimar je sve uredio uz pomoć svojih drugih kreacija, uslužnih Serafima koji su u svojoj uzvišenosti nepojmljivi razumom, niti im vidimo lice, ne vidimo kakvi su, niti im vidimo noge, ne poznajemo im puteve, niti možemo pojmiti umom njihov let po velikom naumu. Samo posvećenost tišini koja je u Majstoru znači.

55

SKAKAVAC 2.4

Stoga svi slave Velikog Neimara jer čak i znajući malo od njegove Kreacije vidimo njenu Uzvišenost, stoga ne možemo da se pomirimo sa stagniranjem, već se voljno podvrgavamo razvoju i usavršavanju, posvećeni smo Velikom Radu. Glas koji dopire s visina (korespodentan ezoteričnoj misteriji slova "Z") prvo ispoljava dim, jer Um čovečiji nepripremljen ne pojmi uzvišeni kreativni oganj, zato teži usavršavanju i sticanju Duhovnog Razumevanja (kome vodi misterija tj. staza slova "Zain"). Imaj milosti za nas, o Gospode, jer tvoja dobrota je večna. Pročisti Majstora Masona sada Tajnog Majstora , jer on vidi i shvata uzvišenost viđenoga, posveti njegov Rad, neka grehovi neznanja nestanu, neka Tišina posveti njegov Govor. Gospode posveti dušu Majstora, i neka se nezanemare sve blagodeti koje su proistekle iz Majstorstva. Jer Majstor dela u skladu sa promišlju Masonskog Nauka i Znanja koje je dobijeno od Velikog Neimara. Nema u njemu greha jer tri simboličke inicijacije su ga probudile u viši svet, svet posvećen ljudima, Braći, svetu, to iskupljuje od uništenja a kruniše dobrotu i blagodeti koje su date svetu. Majstor stoji čvrsto na zemlji a oči su mu uprte u visine, velika je milost nad njim i on je ushićen blagoslovom Misterije. U Bogu je sva Moć, od njegove Svetlosti je sve sačinjeno, njegova je energija koja čini svaki element Univerzuma, kako onda da nismo od Njega? Neka se slavi ushit Njegove kreacije, ushit Rada u velikom planu i Radu upotpunjenja njegove velike Kreacije koja je Čovek. A vidite, Ime Boga je neopisivo, jer ono nije ništa drugo do ceo Univerzum. Kako možemo izreći to Ime. Velika je Njegova Misterija i Svetost. Stoga neka početni korak usavršavanja bude učinjen u Tišini. A Mason će napredovati u tome u Mudrosti, Snazi, Ponosu i Suverenosti, obasjan Lepotom Istine.

56

SKAKAVAC 2.4

KRATKA ALHEMIJSKA TUMAČENJA
Frater Libero

stepeni M.E.A.P.R.M .M.

operacija

1

1°-3°

braon

profani

2

4°-33°

crno NIGREDO

novajlija (neofit)

volja

3 supstance (2 materije + solvent) konjunkcija separacija

Nigredo, ili crnilo, po alhemičarima predstavlja truljenje i raspad. Oni su verovali da prvi korak na putu pravljenja Filozofskog kamena predstavlja čišćenje i kuvanje svih alhemijskih sastojaka u jedinstvenu crnu masu. Karl Jung je Nigredo definisao kao trenutak najvećeg očaja - kao preduslov za početak ličnog razvoja. Po njemu Nigredo je čovekova "senka".
3 34°-42° zeleno VIRIDITAS pomoćnik znanje unija

U Islamu prorokova boja je zelena, u opisima Poslednjeg suda, u Otkrovenju, božiji tron je zelen. Viriditas je zelenilo, stvaralačke moći boga koja se manifestuje kroz kreaciju i predstavlja vitalnost, ispoljavanje osećajnosti i saživljaja, tumačenje kosmosa kroz osećaj, osećaj poverenja u život. Zeleni zmaj ili zeleni lav, kod alhemičara, predstavljaju korozivni rastvarač, te dok zmaj predstavlja pozitivno pokretanje sile, zeleni lav predstavlja obolenje koje nagoni na promenu.
4 43°-63° belo ALBEDO brat usud koagulacija

(kap) ŽIVA ORAO VODA AQUA

Albedo, belilo, je pročišćavajuće stanje, koje se događa "abulicijom" pranjem "vodom života" (aqua vitae). Nakon mračnog i haotičnog Nigreda i pokretanja sile života u zelenoj fazi, belo predstavlja rasvetljavanje. Jung je poistovetio Albedo sa obličjima duše nasuprotnih polova, koji su Anima u muškarcu i Animus u ženi. Ovo je faza u kojoj bivaju realizovani uvidi o projekciji senke, a uniženi ego i nepotrebne konceptualizacije bivaju uklonjene iz psihe.
5 64°-74° žuto CITRINAS učitelj tišina kuvanje

(kristal) SO BIK ZEMLJA TERRA

Citrinas, nekada zvan i Xanthosis, je alhemijsko "žutilo" i predstavlja transmutaciju srebra u zlato, ili "žućenje lunarne svesnosti". U alhemijskoj filozofiji "žutilo" predstavlja zoru, tj. pojavljivanje solarne svetlosti, koja je prethodno bila potisnuta i skrivena u biću, a reflektivna-odražavajuća sv etlost duše nije dalje neophodna. Jung poredi "žutilo" sa Mudrim starcom/Staricom kao arhetipom dubokog saznanja i samoshvatanja.
6 75°-95° crveno RUBEDO tajni učitelj duh tri ponavljanja

(prah) SUMPOR LAV VATRA IGNIS

Rubedo je "crvenilo" i po alhemičarima predstavlja finalnu fazu "opusa" dostizanje prosvetljene svesnosti i potpuno sjedinjenje Duha sa materijom.

(crvena zemlja) FILOZOFSKI KAMEN ČOVEK VAZDUH FLATUS

Po Jungu Rubedo je arhetip sopstva i predstavlja "celost" - tačku u kojoj AZOT osoba otkriva svoju istinsku prirodu. Kamen filozofa - Lapis philosophorum je, prema alhemičarima, tvar, substanca, koja je sposobna da bezvredne metale pretvara u zlato, a veruje se da predstavlja i Eliksir života koji podmlađuje ljude i daruje im besmrtnost.

filozofski

alhemija

sfinga

boja

nivo

57

SKAKAVAC 2.4
96°

Alhemičari su uvek tragali za otkrivanjem izvesnog "kamena", a on beše sačinjen od misterioznog elementa zvanog "Karmot". Taj kamen je Kamen filozofa, čiji smisao pretvaranja nekog grubog elementa u zlato ima korena u poimanju da četiri osnovna elementa drevnih zemlja, voda, vatra i vazduh, mogu prolaziti kroz četiri osnovna kvaliteta - toplinu, hladnoću, suvoću i vlažnost, pri čemu vatra biva vruća i suva, zemlja hladna i suva, voda, hladna i v lažna, a vazduh vruć i vlažan. Prema tome prateći ove prirodne pojave shvatili su da svaki metal može imati u sebi kombinaciju ova četiri principa, gde dva bivaju dominantna, a dva potčinjena. Bilo je samo potrebno svakom elementu izvršiti transmutaciju preraspodelom osnovnih kvaliteta, a promena se može izvesti uz pomoć izvesne substance koja je bila poznata Al-iksir i veruje se da ona postoji kao suv i crveni prah koji je i sačinjen od legendarnog Kamena filozofa. Otuda i koncept da "da bi ste napravili zlato - morate imati zlato". Teorija alhemičara Jabira je zasnovana na konceptu znanja po kojem zlato i srebro mogu biti skriveni u alojama i rosi, iz kojih se mogu izdvojiti određenim hemijskim tretmanima. Za Jabira se veruje da je izmislio "akqa regia-u" mešavinu murijatičke (hlorovodoničke) i nitričke kiseline koja je u stanju da razlaže zlato - a koja se takođe koristila i za pročišćenje i dobijanje zlata. Zbog ideje da zlato biva generisano u specifičnoj tečnosti koja se dobija alhemijskim procesima ta posebna tečnost je i nazivana Eliksirom Života, te se verovalo da ona daruje besmrtnost, vitalnost, a veruje se da Elixir može i da stvara život.

58

SKAKAVAC 2.4

ALHEMIJSKE OPERACIJE I SISTEM ČAKRI
Frater Libero br. 1 2 3 4 5 6 7 stepen 1°-3° 4°-33° 34°-42° 43°-63° 64°-74° 75°-95° 96° OPERA braon crno NIGREDO zeleno VIRIDITAS belo ALBEDO žuto CITRINAS crveno RUBEDO Mason profani novajlija (neofit) pomoćnik brat učitelj tajni učitelj Sfinga Čakra MULADARA SVADISTANA MANIPURA A NAHATA VIŠUDI AĐNA SAHASRARA

volja znanje usud tišina duh

59

SKAKAVAC 2.4

ŠEST OPERACIJA ALHEMIJE DUHOVNOG ČOVEKA - EGIPATSKOG MASONA
- Impresija o sistemu M.E.A.P.R.M.M. □"Misir" Frater Libero 0. Svaki element, svaki agens i svaka karakteristika alhemijskih operacija M.E.A.P.R.M.M. predstavlja stvaran činioc Čoveka, Duše i Univerzuma. Masonski stepeni razloženi od prvog do devedeset i petog mogu samo da daju opširnu analizu i predstavljaju polje izučavanja i sadejstva svih karakteristika sistema Duhovne spoznaje M.E.A.P.R.M.M.. I. Simboličma Masonerija koja odražava "Braon stanje" M.E.A.P.R.M.M. predstavlja i pretpostavlja shvatanje da gruba materija - k ao "običan" čovek, može i treba određenim metodima i sticanjem posebnog znanja, tj. dejstvom "solventa" da postane Duhovna tvar, tj. da od grube stene nastane "Filozofski kamen". Profano stanje koje je tek pretočeno prijemom u Masonsko brtatstvo iziskuje da čovek zdušno prione na asimiliranje simboličkog znanja koje predstavlja Duhovno učenje Egipatske Masonerije, te je stoga bazično upoznavanje sa Šest alhemijskih operacija podloga za sav dalji rad. Telo je Hram Duha, Čovek je ćelija koja sadrži Svetlost, a prvo i osnovno shvatanje je da iza svakog učenja i simbola leži potka i potpora polarnosti, te je stoga pod masonske Lože uvek crno-beli preplet kvadrata. Polarnost je odražena sadejstvom sila Sunca i Meseca koji krase svaku Masonsku Ložu, kao najbitniji simboli koji podržavaju središnje Svevideće Oko u središtu Masonske orijentacije ka Istoku. Prema učenju M.E.A.P.R.M.M. "Kandidat" mora da "pribavi" dve karakteristične materije, koje ga čine i solvent, koji ih rastvara. Kandidat treba da shvati polarnosti unutar sebe, te takođe, ako je upućen (a trebao bi biti) u Svetu Kabalu da razazna Lunarne-Jesodičke i Solarne Tifaretske osobine i energije u sebi. Hlorovodonična kiselina kao univerzalni rastvarač je snažan agens samoanalize i rastakanja grube materije na njene sastavne segmente. II. Novajlija unutar M.E.A.P.R.M.M. biva suočen sa svojom "mračnom" stranom, te je stoga sam predstavljen filozofskim i simboličnim "Crnim kamenom". Nigredo faza je mrak u kojoj obitava Duša dok je ophrvana neznanjem Hijerarhije i ustrojstva Univerzuma i nepoznavanjem Puta ka Svetlu. Dva stuba "Opere ka crnom" su polarnosti objašnjene čuvenim stubovima Jakin i Boaz, koji su takođe nosioci polarnih osobenosti aktivnosti i pasivnosti, kao i odnosa muškarac-žena koji su Sunce i Mesec. U središtu je Oko u Trouglu koje simboliše Besmrtnu Dušu inicijata koja je neraskidivo povezana sa svim Dušama u jedinstvenu grupaciju i kolektivitet svesti. Simbol "X" je znak Svetog Andreje, zaštitnika "tradicionalnog" shvatanja "Crvene Masonerije", ali taj znak predstavlja i skrivene Faličke moći, tj. aktivnu silu koja jedino može izvući Dušu iz Mraka. Pokretanje Sile je esencijalno za napredak na duhovnom putu. Aktivnost i Rad sa Simbolima i Filozofijom Masonerije izaziva buđenje i rođenje u Novi Život, tako da "Dete Svetlosti" izranja osvešćeno iz tame materije. Svi simboli braon faze moraju da odraze svoju duboku filozofsku suštinu, te kroz sintezu shvatanja pokrenu Faličku Silu Oslobođenja i Buđenja.

60

SKAKAVAC 2.4 Operacija Konjunkcije koju opisuje druga alhemijska operacija M.E.A.P.R.M.M. predstavlja razvoj delovanja "rastvarača" na dve grube polarizovane materije iz kojih se dobija "separacijom" tečni deo - Solarna i Lunarna "kap". III. Učenik Misterija M.E.A.P.R.M.M. sagledava dalje okultne karakteristike koje se nadkriljuju nad 33 stepena "Škotske Masonerije". Faza ka "Zelenom" čini razlučivanje jasnih osobenosti koje čine čoveka, gde on nije grub kamen već poseduje svoje "stranice" koje su jasno okrenute stranama sveta, nebu i zemlji, a dublja znanja, saglasna sa Svetom Kabalom mu razotkrivaju kontinuitet "generacija" kao povezanost sa duhovnim Tokom i Tradicijom Mudrih. Učenik Razume i doživljava duboku povezanost svoje Duše sa Dušama Svetlosti. Alhemijska operacija ove Faze predstavlja neophodnost povezivanja tj. sjedinjenja Solarne i Lunarne kapi, tj. ostvarivanja sveti koja povezuje Jesod i Tifaret Čoveka - Drveta Života. Merkurijalna kap koja se dobija je odražena čuvenim glifom Kaduceja koji predstavlja Stub oko kojeg se viju dve Zmije, solarna i lunarna, Ida i Pingala, gde je Stub ustvari Srednji Stub Drveta Života, a u vrhu Štapa Merkurovog je Hadit, Isijavanje Energije "Tirijuma" - Duhovne Sile koja se jedino dobija sjedinjenjem polarnosti. IV. Ugaoni Kamen obradom postaje savršena Kocka, simbolično predstavljen Rad na sebi čovek pretače u svoju Usavršenost. Čovek postaje više od Hermetičkog Filozofa (koji je shvatio sadržaje Kaduceja i "nižih" stepena). Razvoj na Duhovnom Putu u ovoj "Operi" alhemijske operacije gotovo u potpunosti se zasniva na "fotosintezi" tj. upijanju Sile Sunca. Kabalistima i Praktikujućim Magovima, Adeptima Okultizma ovo je više nego jasno. Sve što je do sada naučeno, shvaćeno, usavršeno, stavlja se pod upravu ličnog Sunca, kako bi kroz praksu tj. ispoljavanje Individualne Volje i Prirode iz svih ostvarenih produkata polarnosti bio izdvojen "Iperion" tj. androgini i neutralni element Duha, kao nosioca Svetlosti Čoveka. Kristal, kao emanator alhemijske Soli predstavlja zaokruživanje čovekovog Ruaha i upotpunjavanje svih osobenosti u ravnoteži i stabilnosti elemenata koji čine niže slojeve od elemenata mentalne sfere, te na taj način, Kristal-So odražava svojom čistotom unutarnju Svetlost Sunca, a stvarna manifestacija ovih osobenosti, k ako u materijalnom tako i u spiritualnom svetu prikazuje čoveka kao "Hram Svetlosti". V. Čovek koji je kao Brat-Adept dosegao usavršenost svojih elementalnih osobina, koje su predstavljale finalni i potpun oblik Hrama, sada u novoj fazi svog razvoja, mora da shvati da On nije "samo" Kocka - koja je savršeno harmonizovana sa elementima, materijom i nebom, već On postaje svestan sebe kao samog Duha, stoga simbol ove alhemijske operacije M.E.A.P.R.M.M. biva predočen "Ovalnim kamenom" - Oval je simbol duha, ali je Kamen simbol materije, čime se konstantno naglašava obaveza utemeljenja svake duhovne spoznaje u materijalnom svetu - čime se obezbeđuje lična ravnoteža. Alhemijska operacija "kuvanja" jednostavno naglašava potrebu za daljim radom, a "poklopac" kojim je pokriven "alembik" se uklanja, tj. prepreka za isparavanje se uklanja, sfera Daata na Drvetu Života se razlaže, te Materijalno promenom agregatnog i hemijskog stanja, kroz dejstvo "vatre" biva pretočeno u "Žuti prah" - koji je Filozofski Sumpor.

61

SKAKAVAC 2.4 Glif Sumpora jasno objašnjava da Krst elemenata jeste nadvišen Svetim Trojstvom. Čovek nije elementalno biće, u njemu su sve sile Oca, Majke i Deteta, Duhovnih osobina i sila polarnosti, kao i Ujedinjujući Duhovni Superlativ. VI. Rad ka Crvenom, koji je potreban da se izvede kada Inicijat konačno postane "Tajni Majstor" je trostruki. U svojoj Duhovnoj Moći on mora da obavi Radove koji se odnose na sefirote vrhovne trijade Drveta Života kako bi emanirao sve Duhovne sile koje čine njega i Univerzum. Budući da je Univerzum u stalnoj aktivnosti, tako je i Rad Crven - ak tivan. Žuti prah Sumpora, ostvarenog i doživljenog Duha se usavršava do krajnje granice mogućeg "postojanja" - ka realizaciji stvarnog značenja "Kamena Filozofa" - ka dobijanju Crvene Zemlje kao finalnog "produkta" svih Alhemijskih operacija M.E.A.P.R.M.M.. Tajni Majstor je "centralni nukleus Hrama Svetlosti", on jeste Svetlost, njegova Aura su Dugine Boje svesti o svim elementima Univerzuma i On emanira Svetlost, kroz "prizmu Kamena Filozofa" - koji je on sam.

62

SKAKAVAC 2.4

O RITUALIMA
FR. I.M.A.D. LVX Kada govorimo o ritualima imamo na umu ono što se generalno naziva ceremonijalnom magijom. Ona je, međutim, samo deo jednog sveobuhvatnijeg sistema magije. Ceremonijalna magija sama po sebi se očigledno razlikuje od drugih ’vrsta’ magija po svojoj ceremonijalnosti, tj. svečanosti. Ali ovo nije nužno tako. U smislu u kom možemo prihvatiti ideju da je svaki čin (kao što je šminkanje kod žena, pranje zuba, i sl.) potencijalno ritual, oni nadilaze svoju pripadnost ovoj isključivoj oblasti. Šta više, želim ukazati na to kako svaki čin može postati to i šta ga to razlikuje od ostalih da bi ga svrstali pod jedan ovako ’mističan’ pojam rituala. Rituali su nastali iz običaja. Oni su bili ceremonijalni čin obraćanja nekom božanstvu. Oni su u doba naših predaka imali pretežno otvoren karakter, odnosno, bila su to većinom grupna događanja i vodio ih je glavni vrač u selu otvoreno i uz saučešće drugih stanovnika. Običaji su upravo pojava vezana za socijalni fenomen. Običaji obiluju rekvizitima i pomagalima što u dekorativne, što u ritualne svrhe. Ovi običaji su se i danas zadržali u kulturi raznih naroda. Kada danas u 21. veku neki čovek upotrebi reč ritual on se uglavnom upotrebljava u kontekstu običaja, a kada se danas kaže za nekog da izvodi rituale to, međutim, odmah poprima negativnu konotaciju i upućujući na nekoga ko izvodi nekakve primitivne, surove obrede i često se poistovećuje sa žrtvovanjem, spaljivanjem i slično. Pojam rituala međutim obuhvata dosta šire značenje. On označava i nekog ko se privatno bavi meditacijom, podjednako kao i nekog ko je zaista aktivan u grupnim ceremonijalnim ritualima, kao što su crkveni itd. Ritual danas, zahvaljujući prvenstveno psihološkoj ideji samorazvoja i samospoznaje koji su oslonac zapadnog i istočnog misticizma, podrazumeva i razne druge oblike delanja koje karakteriše jedna važna odlika, a to je samodovoljnost. Danas u doba tehnološkog napretka, napredovao je i još jedan aspekt čovečanstva, a to je otuđenost koja je proizvela samostalnost. Otuđenost čoveka od svojih prirodnih korena, kao i veće poverenje, prvenstveno u nauku, dopustilo je čovečanstvu da još jednom okrene leđa starom sistemu institucionalizovanih religija i da samostalno započne potragu ka ispunjenju iskonske potrebe za božanskim. Ova samostalnost se brzo pretvorila u smelost velikih razmera. Ova smelost i voljnost da se probaju druga rešenja pripremila su teren za tako traženu ideju samostalnosti. U eksperimentisanju koje se može uočiti u raznim istorijskim periodima, kao vreme pobune, buntovništva, droge i seksa, pojedinci su uspeli da nađu svoj put. Ovaj put su mnogi bili spremni da slede, i mnogi su to i učinili. Ovi ljudi su živi dokaz uspeha revolucije i pobune protiv crkve kao institucije. Od tada mnogi mladi ljudi su postali sledbenici mnogih kultova, sekti, organizacija itd. U ovoj ideji još nedovoljno izdiferenciranoj od njenih vernih pratioca (dogmatizma, fanatizma . . . ) video se tračak onoga što je danas viđeno kao prirodno pravo, a to je sloboda. Ov a sloboda uverenja, ponekad sročena kao sloboda veroispovesti, je nešto čije plodove tek danas možda kušamo. Nikada ranije čovek nije zatražio da bude prepušten sam sebi. Danas je to nužnost. Ova vrsta slobode je ukazala na mnoge druge mogućnosti ispunjenja čovekove potrebe za nečim višim, a one su se sastojale u alternativnim istočnjačkim sistemima joge, taoizma i filozofije uopšte, koja izgleda nije patila od istih simptoma kao zapadni sistemi. Putem određenih doktrina koje su tada u ogromnom broju donošene sa istoka nekolicina je uspela i utrla put drugim ljudima spremnim da preduzmu ovo putovanje. Ovakve doktrine su isključivo propovedale ono što jednoj slobodnoj ličnosti i sledi, a to je odgovornost. Ovakav pristup ’iskupljenju’ ili bolje reći ’ostv arenju’, se pokazao daleko praktičnijim. Ljudi su postali samodovoljni na ovom puti. Za mnoge ovo je sada stvar ličnog izbora i ukusa, kao i znanja. „Sve je dozvoljeno, ništa nije nemoguće“. Dakle, da sumiramo celu tezu. Oslobođenje od tradicionalno uređenih religijskih zajednica rezultovalo je otkrivanjem mogućnosti ličnog rada i posvećeništva na putu ka istom cilju. Mnogi su se zadovoljili mišlju slobode izbora, ali je bilo onih koji uopšte nisu smatrali religioze sisteme zapada funkcionalnim, okrenuli su se istoku ili nekim ranijim civilizacijskim verovanjima kao što su npr. veštičarenje, šamanizam, druidizam i na taj način oživeli kult samospoznaje i samorazvoja. Od tada pa na dalje rituali su dobili na značenju u pogledu individualnog rada na sebi, van drugih konotacija. Zahvaljujući psihologiji koja je uspela da objasni razne sisteme funkcionisanja čoveka kao bića navike (bihejviorizam), javile su se i prve konotacije rituala u svakodnevnom životu van svake duhovne aktivnosti. Rituali su postali deo izražavanja, komunikacije i žig specifičnosti određenih ljudi. Od kada su rituali shvaćeni kao deo komunikacije čoveka sa samim sobom, najednom mnogo toga počelo je ličiti upravo na to. Za bilo kog

63

SKAKAVAC 2.4 čoveka danas koji izabere da ide putem duhovne samorealizacije put je slobodan, prohodan i povrh svega raskošan. Toliko o poreklu i značenju rituala. Sada bi bilo dobro razmotriti njihovu funkcionalnu ulogu i njihovu najvažniju odliku. Svaki ritual bi trebao biti sredstvo pomoću koga možemo proširiti našu svest. Naša svest je sužena ne samo kada smo u afektu ili sličnim stanjima već i kada jednostrano gledamo na stvari. U suštini sve stvari koje se dešavaju van nas, bilo da smo njihovi svedoci ili učesnici su stvari koje same po sebi nemaju ništa sa nama. One su tu i odraz su mehaničkih zakona univerzuma na koje čovek ne može uticati svojom voljom, već nečim drugim. On ih može spoznati i unapred preduprediti svoje ’suženje svesti’ razumevanjem. Rituali bilo kog tipa treba prvenstveno da promene i pobude sadržaj vašeg eteričnog tela, zatim vaše emotivno stanje i na kraju određeno stanje vašeg uma. Rituali su tu da prošire težište naše svesti, da ga iz jednog fiksiranog položaja prenesu i prošire na celokupno čovekovo biće i na sve planove čovekovog postojanja. To proširenje se mora odigravati postepeno k ako ne bi ostavilo posledice na psihu čoveka i tome prvenstveno služe rituali čišćenja ili teranja. Oni su tu da očiste psiho-fizičku sferu čoveka i održe mentalni mir i usresređenost. Složeniji rituali bi bili, recimo, prizivi ili neka kontemplacija ili meditacija, oni su tu da uvedu subjekta u svet ideja i mašte, da nameste atmosferu i učine naš um spremnim za ovo iskustvo. Oni su tu da ’prevare’ naš um i čula (koji su po prirodi varljivi) i iskoriste to za dalji razvoj stvari. Onda kada osetimo živu emociju u nama i kada nastupi ekstatično stanje, manifestovano u svom fizičkom obliku kao drhtanje ili osećaj toplote ili hladnoće, tada i samo tada ako istrajemo i nepokolebljivo težimo cilju prelazimo u naredno stanje koje će se činiti poput blaženstva nasuprot pređašnjem stanju napetosti i mučnine. Na ovom nivou mi smo se oslobodili zemlje i naša veza sa fizičkim telom je prekinuta i mi smo sada u carstvu aktivnih elemenata. Trebalo bi da napomenem da osam udova joge vodi subjekta upravo kroz ova stanja postepeno i umereno. Isto ovakvo postignuće se može dobiti i ritualnom praksom bilo ceremonijalne ili bilo koje druge vrste magije, ako se poštuju pravila opšteg uzdizanja svesti. Da nastavimo. Od ove tačke gde smo prešli na mentalni plan mi smo fizički prestali da vršimo ritual i preneli njegovo dalje izvršavanje na sledeći nivo. Odavde je sve na učenikovoj volji i sposobnosti apstraktnog razmišljanja. Ako je došao na ovaj plan po rešenje nekih od problema dualnosti, kao što su primordijalni polariteti, onda je ovo dovoljno za njega, jer je preplavljenost uvidom u Jednost univerzuma prisutna više nego ikad. Učeniku, čoveku koji ovo pokušava je sada jasno rešenje tih suprotstavljenih strana. Ovo je poznato kao stanje Djane. Ovde se gotovo svi moderni magovi zaustavljaju, rešavajući svoje probleme i vraćajući se nazad, nepomišljajući da postoji još nešto, a to nešto je upravo Samadi. Samadi je krajnji cilj svakog rituala ili meditacije. Samadi je prosvetljenje i ono nikada nije slučajno. Stoga će magovi zapada i dalje morati da rade na ovom nižem nivou sve dok ne budu rasčistili svoju karmu i mogli da krenu dalje. Šta donosi Samadi ili za sada da se vratimo na iskustvo Djane, pošto su to dvoje u površnoj manifestaciji slični iako se suštinski razlikuju. Kako bi izbegao toliko zastareli jezik misticizma i pokušao da se izrazim na razumljiviji način, upotrebiću jedno čudno objašnjenje i smatram da je ono suština onoga što se naziva Veliko Delo. Sve počinje sa širenjem svesti. Čemu to? Širenje domena svesti kod čoveka bi trebalo da ima za rezultat jednu istinu čiju spoznaju skoro svi ljudi izbegavaju, a to je da smo svi mi manji od makovog zrna, i da naši životi ne vrede tako puno pod lupom makrokosmosa. Mi živimo u zabludi kako delamo, menjamo, proživljavamo, počinjemo i završavamo. Istina je da živimo u prstenu, u večnom ponavljanju. Nema te stvari u nama samima, nema tog kvaliteta za koji možemo reći da je trajan ili nepromenljiv. Sve je uništivo i sve biva uništeno. Samo zahvaljujući tome mi uopšte i opstajemo kao rasa. U uništenju je, zapravo, nada našeg opstanka. Spomenuli smo tri principa univerzuma, od kojih je jedan upravo to uništenje. Apofis, Zmija, Set nazovite ga kako hoćete, ali ovo je arhetip koji nas je zarobio i koga se plašimo. Mnogi ljudi iz tog razloga čak i kada su ubeđeni da su sve izveli kako treba i dalje ne vide rezultat: ’Ritual nije uspešan! Zašto?’ Upravo zato što su se svi ljudi morali suočiti sa ovim principom u svom običnom životu, a ako ga tada nisu razmeli zašto bi sada? Javlja se pasivan otpor i nužno su svi poduhvati jalovi. Ova činjenica objašnjava dosta toga, između ostalog i nerazdvojivost magije od stvarnog života. Jedino kada je čovek istinski motivisan da sazna istinu, kada je prihvatio ono što mu se događa i kada posle toga pokaže još veću volju za istinom tada on čini ovaj prvi veliki korak . Kada čovek uspe da prihvati i razume ove principe, što uglavnom nije uvek čin volje, već nužde i patnje, tada on uspeva u onome što je namerio. Zamka se istine se krije upravo tamo gde je ne vidimo. Mi mislimo da znamo šta hoćemo, da znamo sve implikacije tog čina i

64

SKAKAVAC 2.4 krećemo zagledani u tu sjajnu zvezdu i iznenada upadnemo u bunar kao Tales iz Mileta. Posle ovog prvog koraka ono što smo dobili je od neprocenjive vrednosti, ali opet postoji opasnost od toga da mi ne uvidimo vrednost naše nagrade. Naša nagrada je uvid u stvarnost. Kada jednom odbacimo „ljušture smrtnosti“ kako bi se neki izrazili, mi otvaramo oči za ono istinski „nepromenljivo“. Postoje ljudi koji uspevaju da, kroz život i bez ičije pomoći, shvate ovakve stvari i ti ljudi su prirodno inicirani i dato im je da budu to što jesu. Ugledajući se na njih videćemo Neofita bez arogancije, na putu ka Svetlosti. Kako sada iskoristiti taj uvid u stvarnost? Šta smo mi zapravo uvideli? Uvideli smo dvojnost, dualnost i razumeli njihove puteve, njihovu svrhu koja teži Jednom. Naš stav prema životu i svetu oko nas se definitivno izmenio. Mi sada posmatramo svet “osvetljenim delom naše podsvesti”. Dogodilo se proširenje. Upravo zato što ova spoznaja ima poseban kvalitet - razumevanje kao viši mentalni kvalitet - naš um je pod direktnim blaženstvom ovog uvida. Naše celo biće sada razume, jer je znanje transcendentiralo u razumevanje. Upravo tada doživljava se pravo prosvetljenje. Jedino ako je predmet rituala ili meditacije iskrena želja da se doživi razumevanje sebe i sveta oko sebe i jedino ako se to razumevanje usmeri na najviši cilj, može se očekivati trajan rezultat. Trajnost rezultata zavisi od jasnoće i definisanosti onoga što se traži, a poznata je izreka da ’zatvorena ptica najlepše peva o slobodi’, što govori da čovek mora biti u stanju da shvati svoj položaj, svoju nemoć i da definiše svoju suprotnost kao uzvišeni cilj kojem će težiti. Oba ova faktora su presudna. Očajanje, bol, uzaludnost, trans tuge jesu jedini motivi koji vode do postignuća. Svaka nevolja ili nesreća u životu je šansa, šansa da steknete istinski uvid i prevaziđete predrasudu preteranog optimizma koji je rezultat utilitaristički nastrojenog društva, odnosno principa univerzalne hedonije koji vlada svetom. Ovo razumevanje dakle može biti tako blizu vas i imate šansu da ga postignete bez ikakve ’magije’, jer svaki svesni čin koji obavljate je zapravo ritual.

65