Me
đbo
r
o
v
i
ma,
g
des
es
unč
e
vz
r
ak
pr
o
bi
t
inemo
ž
e
,
kadl
adanv
e
t
ardune

E
RI
KKRI
K

me
đbo
r
o
v
i
ma,

j
e
ž
enam s
eko
ž
e
.

Većdec
eni
j
amas
uBALADEO ZLOČINIMA dubokoukor
e-

ne
uz
vr

eni
hl
j
uba
vi
,
i
z
daj
a,
ž
i
vot
ais
mr
t
i
.
ERI
K KRI
K,na
š
ojpubl
i
c
idobr
o poz
natpo gr
afič
kom

r
omanu S ONE STRANE I DRUGE PRIČE,u koj
em j
e
obr
adi
opetpr
i
č
aH.F.La
vkr
a a,ovajputs
eokr

e,u
s
vom pr
e
poz
nat
l
j
i
vom s
t
i
l
u,bal
adama koj
e pe
vaj
uo
naj
mr

ni
j
i
ml
j
uds
ki
m nag
oni
ma.

I
SBN 97886883891
05

9 788688 389105

^

s
t
r
ahovi
t
i
m dog
ađaj
i
ma.To s
us
i
r
ove pr
i
č
e pr
e
pune

BAL
ADAOZL
O
C
I
NI
MA

pr
i
pove
daj
uo,
i
s
t
i
ni
t
i
mi
l
ii
z
mi
š
l
j
eni
m,
z
l

i
ni
maidr
ugi
m

^

nj
enj
euamer
i
č
koji
z
vor
nojmuz
i
c
i
.Tr
adi
c
i
onal
nepes
me

„Međ borovima
međ borovima,
gde se sunčev zrak
probiti ne može,
kad ladan vetar dune
ježe nam se kože.“
Američka narodna pesma, oko 1870.
nepoznat autor

Naslov originala
In the Pines - 5 Murder Ballads
Autor
Erik Kriek
© 2016 Erik Kriek First published
by Scratch Books, Amsterdam
www.scratchbooks.nl
Za srpsko izdanje
© 2016 Besna kobila
Deze uitgave is mede tot stand gekomen
dank zij een subsidie van het Nederlands
Letterenfonds.
Ova knjiga je objavljena zahvaljujući
pomoći Holandskog fonda za književnost.

SADRŽAJ

Lepa Poli i brodski tesar 5
Dugački crni veo 33
Tonitaun 53
Kejleb Majer 77
Tamo gde rastu divlje ruže 109
Pogovor: Balade o zločinima, Jan Donkers 129

–5–

— među borovima —

Preuzeću kormilo.
Idi dole i obuci
suvu odeću!

aj, aj!

–6–

— Lepa Poli i brodski tesar —

Ko je to
tamo?

Stani!

–7–

— među borovima —

jo š jedan?

Otkad je počela oluja,
trojicu, kapetane.

Koliko smo ih
izgubili dosad?

A da upravimo
brod prema
jugu ?...

Ne stane li nevreme
uskoro, ostaćemo bez posade, gospodine Brigse.

Ne dolazi u obzir! Ne
želim da produžavam
put bez potrebe.

Pošalji par ljudi
da postave dodatne gurtne. Ostali neka ostanu
u potpalublju.

–8–

Aj, kapetane!

— Lepa Poli i brodski tesar —
Šta je
rekao?

Ne menjamo
kurs.

Da li si mu rekao
za devojku?

I ja sam je video!

Prekinite
s tim glupostima!

Ovaj brod je
uklet!

Harpere! Idi na palubu
i postavi još sigurnosnih gurtni.

Povedi i
njega da ti
pomogne.

Koga?
mene?

Tako je, tebe,
vile klejtone!
Krajnje je vreme da
i ti budeš od neke
koristi!

Možeš da nastaviš
sa sanjarenjem
nakon što obaviš
posao!

Aj,
AJ!

–9–

— među borovima —

Da li si sigurna da
te niko nije video?

Lepa
moja Poli!
Došla si!

– 10 –

da. Bila
sam jako
oprezna.

— Lepa Poli i brodski tesar —
crni Vili, Šta to
zaboga radiš?

Oh, bože, baš je
hladno! Ha HA ha!

Okupaću se,
smrdim na
konja.

Dođi vamo,
lepoto!

– 11 –

— među borovima —

Poli? čuj…

Venčamo?
Ne možemo da
se venčamo! Moj
otac to nikada ne
bi dozvolio. Pričali
smo već o tome.

Pre nego što
se venčamo,
želeo bih…

Imam za tebe
jedno iznenađenje.

…Znam… Izvini.
Ali… Bože,
koliko te
samo volim!

Znam, glupane!
Zašto jednostavno ne bismo
uživali u ljubavi?

Gde je?

Nije daleko.
Pođi sa
mnom.

iznenađenje?
Za mene?
Divno!

– 12 –

— Lepa Poli i brodski tesar —

do đavola!
Harpere!

Zašto si još uvek ovde?
Da li si postavio gurtne?

Nije uspeo da
uradi posao,
pa Sišao dole.

aj, gos'n
Brigse.
Samo...

Nek sam…
e, Ako je taj
besposličar
brodski tesar,
onda sam ja papa!

– 13 –

Gde je, kog
vraga, Klejton?

Kasnije ću se
pozabaviti njime.
daj da ti pomognem s tim
gurtnama!

Aj!
Hvala!

— među borovima —

Hajde
da nađemo
Klejtona.
Naučiću ga
pameti!

Trebalo bi
da izdrži!

Oluja je sve jača!
Drž' se!

Sačekajte!
pogledajte!

Šta je to?

– 14 –

Aj!

— Lepa Poli i brodski tesar —

To je ona!
de vojka!

Ne,
Harpere! Ne
približavaj
joj se. Pazi!

– 15 –

Dakle,
istina je!

— među borovima —

harpere !
Jesi li dobro?

Ko si ti?

– 16 –

— Lepa Poli i brodski tesar —

Ko, ja? Ja
sam ti uvek
verna, Vile
Klejtone!

Dakle, poričeš?
hoćeš da Kažeš da se
nisi viđala s drugim
muškarcima?

Pa, poželjna mlada
dama poput mene ima
puno prosaca! Pojedini
kandidati su izuzetno
zgodni i jako bogati,
za razliku od nekih!

– 17 –

Ne sprdaj
se sa
mnom!

— među borovima —

Šalim se, šta
ti je? samo si
ti onaj pravi!

Izvini, ponekad mi je
jako teško. devojka
poput tebe sa nekim
kao što sam ja.

Ne, ne mogu. Ne
mogu ovde. Neko
će nas videti.

poljubi me.
sada.

Nađimo se sutra
kod reke, rano
ujutro. Da li sećaš
našeg mesta?

Kako da ga
zaboravim? Biću
tamo u zoru!

– 18 –

Jedva čekam,
ljubavi moja!

— Lepa Poli i brodski tesar —
Šta se desilo?
Da li si raskinuo
s njom?

Oh, dragi moj sinčiću! Znam da patiš!
Zaista. Ali rekla sam ti više puta:
zaslužuješ bolju ženu. Ona je ništa
drugo do mala, razmažena kurva!

Nemoj tako
o njoj da
govoriš,
majko!

Žao mi je,
Vili. Ali čula
sam da su
je viđali
po gradu
u društvu
raznoraznih
muškaraca.

Gde si pošao?
Večera
samo što
nije gotova.

– 19 –

Moram
nešto da
obavim.
Nemoj da
me čekaš.

— među borovima —

– 20 –

— Lepa Poli i brodski tesar —

hej!
Dođi vamo!

Dođavola!

– 21 –

— među borovima —

ne glupiraj se, devojko!
Siđi dole. Razgovaraću
s kapetanom.

Dođi!
Uhvati me
za ruku!

Ne dozvoljava mi!
Zar ne vidite?

– 22 –

bež'te od mene,
gospodine Brigse!

Ja sam je
ubio!

— Lepa Poli i brodski tesar —

Vili?

Gde me to vodiš?
Jašemo već satima.

Samo što nismo
stigli, draga.

Evo nas.
Ovde ćemo
sjahati.

– 23 –

— među borovima —

Zatvori
oči, Poli.
Ah, Vili!
Šta li si to
smislio?

… Ali …
Ne
vidim …

Hajde,
vodiću te.

Vili? Je li
ovo nekakva
šala?

Možeš da
otvoriš oči.
Ha?
Šta…?

Izvini,
ljubavi
moja!

– 24 –

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd
ISBN 978-86-88389-10-5
COBISS.SR-ID 225432076

№7
S HOLANDSKOG PREVELA:

Bojana Budimir
ZA IZDAVAČA

Predrag Mladenović
UREDNIK

Goran Lakićević
GRAFIČKI UREDNIK

Miloš Trajković
LEKTURA

Duška Rajković
ŠTAMPA

Forma B, Beograd
TIRAŽ

500 primeraka
IZDAVAČ

IP Besna kobila
Branka Pešića 20 – Zemun
Tel./Fax 011 261 50 60
info@besnakobila.co.rs

Naša izdanja možete
naručiti i putem našeg sajta
www.besnakobila.co.rs