You are on page 1of 2

APPENDIX B1

Phil-IRI Form 1A

Talaan ng Pangkatang Pagtatasa ng Klase (TPPK)

Baitang :______________________ Seksyon :________________ Guro :_______________________

Paaralan: ______________________________

Antas ng Pangkatang Pagtatasa : ________________________ Petsa: __________________

Nakuha
Bilang ng Tamang Sagot Kabuuang Markang Markang
ang
(ayon sa Uri ng Tanong) Marka < 14 ≥ 14 *
Pagtatasa
Paghihinuha
Pangalan oX Literal Kritikal
(Inferential)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36
37.
Kabuuang Bilang ng Mag-
aaral
APPENDIX B1
Phil-IRI Form 1A

Talaan ng Pangkatang Pagtatasa ng Klase (TPPK)

Baitang :______________________ Seksyon :________________ Guro :_______________________

Paaralan: ______________________________

Antas ng Pangkatang Pagtatasa : ________________________ Petsa: __________________

Kabuuang Bilang ng Mag-


aaral