Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
u Sudu Bih Odr@Ano Ro^i[Te o Zahtjevu

u Sudu Bih Odr@Ano Ro^i[Te o Zahtjevu

Ratings:
(0)
|Views: 367|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Feb 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
 AKTUELNO
Tu`ila{tvo tra`i  jo{ vremenaza dokazeprotiv vehabi ja
QSWP!J[EBOKF
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV
-
om)
40 DIN
0.5
 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 4130
PETAK
5.FEBRUARA 2010.
DOGA\AJI
Mandi} oslobo|en odgovornosti za ratne zlo~ine
APELACIONO VIJE]E SUDA BiH ODBACILO @ALBU TU@ILA[TVA
str.
5!
i
6
U SUDU BiHODR@ANORO^I[TE OZAHTJEVUZA PRITVORSEDMORICI UHAP[ENIHU GORNJOJMAO^I
str.
8
[piri}: Napadi naDejton stvarajunestabilnost u BiH
Zvani~nici iz BiH iskoristili molitveni doru~ak u Va{ingtonu za brojne susrete
DUGORO^NASTABILNOST BiHGARANTOVANAJEDINOKOMPROMISOMI DIJALOGOMPOLITI^KIHPREDSTAVNIKAO SVIMOTVORENIMPITANJIMA,KAZAO[PIRI] UVA[INGTONU
str.
3
i
4
HRONIKA POLITIKA 
Ne}e popustiti pritiscima biv{ih boraca
Ve}ina~lanovaParlamenta FBiH ne `elipotpisati izjave da ne}e glasati za bora~kezakone
str.
9!
i
:
Uperio pi{tolju radnicu ioteo 8.000maraka
OPLJA^KANAPOSLOVNICA BOBAR BANKE U BANJALUCI
Ukinulineza visnost dr`a vnihre vizora
SAVJET MINISTARA I PARLAMENT BiHKANCELARIJU ZA REVIZIJU PREIMENOVALI U UPRAVNUORGANIZACIJU
str.
27!
i
28
str.
4
 
2
qfubl 
5. 2. 2010.
Doga|aji
Kri vi~napri ja va protiv ministra
SA RA JEVO - Sindikat firme "Feroelektro" Sara jevo podni je}e krivi~nu pri javu protiv ministra trgovine FBiH Desnice Radivo je- vi}a zbog poku{a ja uplitanja u rad suda, rekao je ju~e Senad Sma ji}, potpredsjednik ovog sindikata. Dodao je da je Radivo jevi} uputio dopis premi jeru FBiH u ko jem tra`i da Vlada zatra`i od- godu ro~i{ta o raskidu kupopro- dajnog ugovora sa "Stani} investom", kupcem "Feroelektra". "Ministar poku{ava uticati na rad suda", istakao je Sma ji}. Radivo jevi} je ju~e rekao da je predlo`eno samo da se odgodi glavno ro~i{te, jer je "Stani} in- vest" povukao hipoteku sa "Fero- elektrove" upravne zgrade, ko ja je bila jedan od razloga raskida ugo- vora, te da to ni je uticaj na sud. M.R.
Plate iste,manjitopli obrok
TUZLA - Vlada Tuzlanskog kantona (TK) namjerava sma- njiti topli obrok bud`etskim ko- risnicima na {est KM za ovu godinu, dok }e plate ostati ne- promi jenjene. Sindikati tra`e da topli obrok, ko ji je zbog aran`mana s MMF- om u 2009. godini smanjen na sedam KM, bude isti u ovoj go- dini, a kona~an stav Vladi TK  }e dostaviti u ponedjeljak. Vlada TK je ju~er usvo jila pri-  jedlog bud`eta za ovu godinu, prema ko jem je planiran prihod od 365 miliona KM, {to je zaosam miliona manje nego pro{le godine, te rashode planira ju smanjiti za 2,5 odsto u odnosu na pro{logodi{nje. J.[.
Radnicima dozvoljeno da uzmu stvari
BA NJLUKA - Uprava "Me- dicinske elektronike" Banjaluka obavi jestila je ju~e radnike Di ja- gnosti~kog centra, ko jima je ~e- tiri dana blokirala ulazak na posao, da od danas mogu da u|u na svo ja radna mjesta kako bi uzeli svo je li~ne stvari. "Radnici }e u prostori je Di ja- gnosti~kog centra ulaziti jedan po jedan, a svakog od njih }e doradnog mjesta pratiti tri radnika privatnog obezbje|enja, ko je je anga`ovala Uprava 'Medicinske elektronike'", izjavila je Tatjana Kurbali ja, predsjednik Sindikal- ne organizaci je Di jagnosti~kog centra.Uprava "Medicinske elektro- nike" odbila je ju~e zahtjev Mi- nistarstva zdravlja RS da omogu}i da 40 radnika Di ja- gnosti~kog centra nastave obav- ljati svoj posao u starim prostori jama, dok ne bude pro- na|eno alternativno rje{enje ka- ko paci jenti ne bi ispa{tali. Z.D.
Pro{lo vri jeme "za vrtanja ruku"
BEOGRAD - Vuk Jeremi}, ministar spoljnih poslova Srbi je, govore}i o stavu Beograda o na javljenom referendumu u RS, kazao je da je pro- {lo vrijeme "zavrtanja ruku bilo kome u RS".
"Mi principi jelno podr`avamo Dejtonski sporazum i ne}emo se me{ati u unutra{nja pitanja BiH. Podr`a}emo sve {to je u skladu sa Ustavom BiH, ali ne bilo kakav korak ka razbi janju teritori jalne celovitosti. To je na{a obaveza i me|unarodna pozici ja", kazao je Jeremi}. [to se ti~e Rezoluci je o Srebrenici, Jeremi} je rekao da }e o tome {ta }e pi- sati u njoj odlu~iti poslani~ke grupe, ali da }e ona svakako biti usvo jena jer  je veoma va`na za odnose na zapadnom Balkanu. "^injenica je da se u Srebrenici dogodio stravi~an zlo~in i da neko treba da bude osu|en jer je ljaga na obrazu naroda", kazao je on. Jeremi} je dodao da je u svo joj presudi MSP za zlo~in po~injen u Srebre- nici iskoristio formulaci ju genocid i da ima i onih ko ji su time zbunjeni jer su sve `ene i djeca tog stra{nog masakra bili po{te|eni. "Nisam stru~an po tom pitanju, samo znam da stravi~an zlo~in mora biti singularno osu|en sa {to jasni jom porukom parlamenta Srbi je. Na{a je mo- ralna du`nost da se prema tome odredimo", poru~io je Jeremi}. (Agenci je)
SARA JEVO - Demokratska dru{tva ne funkcioni{u na auto- matskom pilotu, rekao je ju~e u Sara jevu Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, i dodao da se ovakva dru{tva mora ju za{tititi i odbraniti kroz odlu~nu i aktivnu podr{ku gra|ana.
Incko je rekao da se tranzici ja u demokratsko dru{tvo "ne zaustavlja na pisanju Ustava i dono{enju zako- na, nego da ona zahti jeva promjenu u na~inu na ko ji gra|ani shvata ju pravo na sticanje i vr{enje vlasti". On je dodao da se politi~arima u BiH ne smi je dozvoliti da izbore u~ine manje demokratskim. Incko je izrazio zadovoljstvo {to su inici jative politi~kih stranaka za promjenu Izbornog zakona BiH odbi jene i oci jenio da su ove inici ja- tive udaljavale BiH od evropskih standarda i da su predstavljale po- ku{aj politi~kih stranaka da izborni sistem prilagode sebi. Prema njegovim ri je~ima, zadatak stranaka treba da bude rje{avanje ekonomske krize i vra}anja BiH na put evropskih integraci ja, {to se, uvjeren je, mo`e ostvariti pri je oktobarskih izbora. "Politi~ari jo{ nisu shvatili da ne- ma ju pravo da vlast ~uva ju samo za sebe", istakao je Incko. Oci jeniv{i da je problem u izabra- nim predstavnicima, Incko je poru- ~io gra|anima BiH da na oktobarskim izborima mogu da pro- mi jene situaci ju, a ne samo visoki predstavnik."Gra|ani BiH zaslu`u ju politi~are ko ji bi ri je{ili ekonomske probleme, promovisali nezavisne, funkcional- ne i efikasne instituci je, ko ji bi se borili protiv korupci je i organizova- nog kriminala", zaklju~io je Incko. On je ju~e ponovio svo je zalaga- nje za otvorene izbor ne liste, isti~u- }i da je to demokratski mehanizam i ocijenio da bi "zatvorene liste vrati- le BiH u mrak". (Agenci je)
Demokratska dru{tva {titi podr{ka gra|ana
VA[INGTON - Stiven Me jer, profesor va{ingtonskog Univerzite- ta za nacionalnu odbranu, izjavio  je da bi bilo mogu}e odr`ati novu konferenci ju o BiH ukoliko bi cilj bio razmatranje podjele BiH ili ne- kog drugog rje{enja s ko jim bi se saglasili lideri i gra|ani u zemlji.
Me jer je istakao da je Dejton dva mogu}, ali malo vjerovatan ukoliko bi bio posve}en poku{a ju da se pono- vo uspostave neuspjele instituci je i strukture BiH.''Ne}e biti mogu}e vra}anje propa- loj formuli da SAD i druge evropske velike sile izdiktira ju ishod. U ovo vri jeme ljudi ko ji `ive u BiH treba da utvrde prirodu njihove politi~ke za je- dnice'', rekao je Me jer. On je podsjetio da po jedinci ve} du- go godina tra`e odr`avanje Dejtona dva i da je skoro odmah nakon potpi- sivanja Dejtonskog sporazuma 1995. godine bilo poziva da bude odr`ana druga konferenci ja, {to se od tada stalno ponavlja. ''Ima onih ko ji i danas smatra ju da treba biti odr`ana nova konferenci ja'', naglasio je Me jer. Me jer je istakao da ameri~ki zvani- ~nici na Balkanu treba da budu tamo da predstavlja ju SAD, ne da poku{a- va ju da diktira ju kakav oblik i priroda politi~ke za jednice treba da budu u regionu.On je naglasio da je istina da u Us- tavu BiH ni je ni{ta odre|eno o refe- rendumu, ali da on ipak obezbje|u je osnovne demokratske procedure, uklju~u ju}i ''slobodu izra`avanja'' i uklju~enje odredaba Evropske kon- venci je.''Osim toga, u Ustavu je navedeno da 'sve funkci je Vlade i ovla{tenja ko ja nisu izri~ito odre|ena u Ustavu instituci jama BiH treba da budu u en- titetima'. Mo`e se voditi rasprava da  je, po{to pravo i mo} referenduma ni-  je izri~ito dato nacionalnoj vladi, to pravo 'izra`avanja' rezervisano za en- titete'', naglasio je Me jer. Me|utim, {to je jo{ va`ni je, dodao  je on, pravo na referendum je funda- mentalno, tradicionalno pravo u de- mokratskom dru{tvu. (Srna)
Me jer: Mogu} Dejton 2
Ra de [EGRT 
VA[INGTON - Nikola [piri}, predsjedava ju- }i Savjeta ministara BiH, rekao je ju~e Stjuartu D`onsu, pomo}niku zamjenika dr`avnog sekreta- ra SAD, da je od BiH mogu}e napraviti funkci- onalnu dr`avu na osnovu Dejtonskog sporazuma, ali da stalno napadanje dejtonskih temelja stvara nestabilnost.
[piri} je prisustvovao 58. nacionalnom molitve- nom doru~ku ko ji organizu ju ameri~ki kongres i na ko jem se zvani~nicima iz 189 zemalja obratio i pred- sjednik SAD Barak Obama. [piri} je na sastanku sa D`onsom u Stejt departmentu rekao da je dugoro~na stabilnost BiH garantovana jedino kompromisom i unutra{njim di jalogom legitimnih politi~kih predsta- vnika o svim otvorenim pitanjima.
Osim sa D`onsom,
predsjedava ju}i Sa- vjeta ministara BiH sastao se i s Ngozi Okonjo-Ive- ala, direktoricom Svjetske banke, i informisao je o aktuelnoj ekonomskoj situaci ji u BiH. Direktorici Svjetske banke [piri} je prenio da su vlasti u BiH u~inile sve da se postigne ve}a efekti- vnost pro jekata i da je stopa plasmana sredstava zna- ~ajno pobolj{ana.
Zvani~nici iz BiH
[piri}:stvara ju
Politi~arima u BiH se ne smi jedozvoliti da izbore u~ine manjedemokratskim, kazao Incko
D. REMIKO VI]
BANJALUKA - Privredna saradnja s Itali jom  je veoma dobra i ova zemlja podr`ava evropski put BiH i {to br`e ukidanje viznog re`ima za njene gra - |ane, kazao je ju~e Milorad Dodik, predsjednik Vla- de RS.
On je nakon sastanka s italjanskom delegaci jom, ko ju je predvodio zamjenik ministra spoljnih poslova ove zemlje Alfredo Mantika, istakao da stav Vlade Itali-  je ko ji je usmjeren ka podr{ci RS i BiH treba iskoristiti. "Razgovarali smo i o referendumu i re~eno je da RS `eli da sistemski uredi tu oblast kako bi ona odgovarala naj- boljoj evropskoj praksi", kazao je Dodik.
On je pred itali janskom
delegaci jom ponovio stav o prisustvu OHR-a u BiH, te naglasio da se on treba transformisati u Kancelari ju speci jalnog evropskog izaslanika jer je na ovaj na~in, kako je kazao, "BiH zarobljena zbog posto janja OHR-a". "To ni je referendum o odva janju RS, kako to neki `ele predstaviti, ve} odlu~ivanje o pitanjima ko ja su iz ustavne nadle`nosti RS", poru~io je Dodik. Mantika je kazao da je ova posjeta dokaz pri jatelj- stva izme|u Itali je i RS i BiH.
"Itali ja je tre}i
privredni partner BiH, po- slije Njema~ke i Hrvatske, zahvalju ju}i trgova~kom raz- mjenom sa RS. Za Itali ju je zapadni Balkan ve} dio Evrope", kazao je Mantika. Komentari{u}i pitanje referenduma u RS, zamjenik inostranih poslova Itali je je kazao da jo{ nema potpunu sliku, ali da ima po~etne informaci je o ovoj temi, te ista- kao da vjeru je u odgovornost premi jera RS i same RS kada je u pitanju pri~a o referendumu.
Podr{ka Itali je na putu ka EU
BiH je kao dje vojka od 15godina, kazao Mantika
Qsfe!tkf!eb!wb!kv!~j!Tb!wkf!ub!nj!ojt!ub!sb!CjI Oj!lp!mb!\qj!sj~!jt!ub!lbp!kf!up!lpn!np!mj!uwf!oph!ep!sv!. •lb!v!Wb!|jo!hup!ov!v!sb{!hp!wp!sv!t!qsf!nj!kf!spn \qb!oj!kf!Ip!{f!pn!Mv!jtpn![b!qb!uf!spn!eb!CjI nop!hp!p•f!lv!kf!pe!|qbo!tlph!qsfe!tkf!eb!wb!okb Fwspq!tlpn!voj!kpn/!V!tb!pq!|uf!okv!Tb!wkf!ub!nj!ojt!ub!sb!CjI!ob!wp!ej!tf eb!kf!qsfe!tkf!eb!wb!kv!~j!\qj!sj~!pe!qsf!nj!kf!sb![b!qb!. uf!sb!{b!usb!ajp!qp!es|lv!\qb!oj!kf!{b!jo!uf!hsb!dj!kf!CjI v!FV!j!qp!{wbp!hb!v!{wb!oj!•ov!qp!tkf!uv!CjI/
BiH mnogoo~eku je od [pani je
Dugoro~na stabilnost BiHgaranto vana  jedinokompromisom i di jalogom politi~kih predsta vnika o svimotvorenimpitanjima, kazao [piri}u Va{ingtonu
DragoljubDavidovi}MustafaMujezinovi}IgorRadoji~i}
 
3
Doga|aji
5. 2. 2010.
qfubl 
On je naglasiova`nost programa sa SB 2008-2011. ko ji uklju~u je sredstva programa po- dr{ke bud`etu i podr{ke malim i srednjim preduze- }ima."Ovo su pitanja ko ja su usko vezana i za sten- dbaj aran`man s Me|unarodnim monetarnim fon- dom. ^inimo sve da ispunimo uslove kako ne bismo ugrozili, ne samo drugu tran{u MMF-a, ne- go i pro jekte Svjetske banke", istakao je [piri}.
[piri} je upozorio da
su dr`avni ni-vo i RS ispunili sve uslove iz pisma namjere, izra- ziv{i optimizam da }e to uraditi i FBiH i stvoriti uslove za povla~enje sredstava iz druge tran{e MMF-a doda ju}i da bi u suprotnom trebalo ra- zmi{ljati o alternativi da oni ko ji su ispunili uslove ne treba da budu ka`njeni. Mustafa Mu jezinovi}, premi jer FBiH, razgo- varao je u Va{ingtonu sa direktorom Svjetske ban- ke za BiH i regionalnim koordinatorom za  jugoisto~nu Evropu D`ejn Armita` o mekroeko- nomnskoj stabilnosti i procesu reformi bitnim za podsticaj ekonomskog razvo ja FBiH, posebno ukazav{i na opasnost preraspodjele sredstava na- mi jenjenih BiH u slu~a ju neuspjeha reformi. Osim [piri}a i Mu jezinovi}a, na molitvenom doru~ku su iz BiH bili prisutni i Igor Radoji~i}, predsjednik Narodne skup{tine RS, Dragoljub Da- vidovi}, gradona~elnik Banjaluke, Sven Alkalaj, ministar spoljnih poslova BiH, i Fahrudin Radon- ~i}, predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH.
Tradici ja okupljanja na
molitve- nom doru~ku ustanovljena je za mandata predsje- dnika SAD Dvajta Ajzenhauera, ko ji je sa grupom kongresmena do{ao na ide ju da organizu je za je- dni~ki skup ~i ja bi okosnica bila molitva za Ame- riku.Doma}in ovog skupa je ameri~ki Kongres, i to u ime Kongresa dva ~lana ameri~kog zakonoda- vnog tijela - jedan iz Republikanske i jedan iz De- mokratske stranke, ali smatra se da je glavni organizator neformalna konzervativna hri{}anska organizaci ja "Famili ja" ili "Felou{ip faundej{on".
iskoristili molitveni doru~ak u Va{ingtonu za brojne susrete
Napadi na Dejton nestabilnost u BiH
IzmjeneUsta vane trebaodga|ati
SA RA JEVO - Izmjene Usta- va BiH ne treba odga|ati za pe- riod posli je izbora jer bi se time gubilo dragoc jeno vri jeme i odlo`ili drugi procesi ko ji su bi- tni za BiH, oci jenili su ju~e u Sara jevu Haris Silajd`i}, ~lan Predsjedni{tva BiH, i Majkl Tejtam, ambasador Velike Bri- tani je u BiH.Silajd`i} i Tejtam su istakli da  je BiH napravila znatne poma- ke u ispunjavanju uslova za svrstavanje na bi jelu {engensku listu, saop{teno je iz Silajd`i}e- vog kabineta. (Agenci je)
Silajd`i}ni je tra`ioponi{ta vanje paso{a
SA RA JEVO - Kabinet ~lana Predsjedni{tva BiH Harisa Silaj- d`i}a nikada ni je tra`io poni{tava- nje novog diplomatskog biometrijskog paso{a, niti bilo ka- kve posebne redne bro jeve, saop- {teno je ju~e iz ovog kabineta. "Haris Silajd`i} predao je zahtjev za novi paso{. Izdat mu  je paso{ sa rednim bro jem D0000754, a broj paso{a sma- tra potpuno irelevantnim", na- vode iz Silajd`i}evog kabineta. U saop{tenju se isti~e je pomo- }nik ministra inostranih poslova Zoran Perkovi} bez konsultaci ja sa Silajd`i}evim kabinetom ili rukovodstvom Ministarstva inostranih poslova BiH uputio pri jedlog IDDEEA da se uspos- tavi poseban sistem numerisanja za "VIP lica". (Srna)
Tehni~kiuslo vi zaliberalizaci ju  viza
BA NJA LUKA - Polici ja RS ispunila je ve}inu uslova za po- tpunu realizaci ju "mape puta", zaklju~ili su ju~e nakon sastan- ka u Banjaluci Stanislav ^a|o, ministar unutra{njih poslova RS, i Toma{ Sunjok, ambasador ^e{ke u BiH."Preostalih uslova jo{ nema mnogo i oni su relativno tehni- ~kog karaktera. Mislim da nema drugih razloga da uti~u na kona- ~nu odluku da do toga do|e na ljeto", rekao je ^a|o. Sunjok je rekao da ~e{ka polici ja `eli inten- zivirati saradnju s policijskim snagama u BiH.D.[.
Tu`ila{tvo protivodga|anja su|enja
HAG - Tu`ila{tvo Ha{kog tri- bunala protivi se zahtjevu neka- da{njeg predsjednika RS Radovana Karad`i}a da mu bu- de odgo|eno su|enje, objavlje- no je ju~e u ovom sudu.Tu`ila{tvo navodi da je pretho- dni put su|enje odgo|eno kako bi se postavljenom braniocu u pripravnosti dalo vremena da se on pripremi za postupak i ukazu-  je da bi odga|anje dovelo do problema u vezi s organizova- njem dolaska svjedoka. (Srna)
 Vijesti
M. ^UBRO
SARA JEVO - Vi je}e ministara i bh. parlament pretvorili su Ured za revizi ju instituci ja BiH u upra- vnu organizaci ju, ~ime je ukinuta nezavisnost ove instituci je.
Tvrdi ovo Milenko [ego, glavni revizor Ureda za revizi ju bh. instituci ja.
Ministarstvo pravde
BiH predlo`ilo je, a Vi je}e ministara i parlament BiH usvo jili su izmjene Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ko-  jim su Ured za revizi ju svrstali me|u upravne organiza- ci je. Izmjene zakona na snazi su od po~etka ove godine. "Ured za revizi ju svrstan je me|u upravne organi- zaci je, {to zna~i da smo direktno podre|eni Vi je}u mi- nistara BiH, ko je imenu je direktora i kom podnosimo izvje{taj o radu. To je u potpunoj suprotnosti sa Zako- nom o revizi ji, ko ji ka`e da je Ured za revizi ju nezavi- sna instituci ja odgovorna parlamentu BiH, ko ji imenu je glavnog i zamjenike glavnog revizora, te razmatra izvje- {ta je o revizi ji. Usvo jene izmjene zakona zna~e politi- ~ko ga{enje revizi je", kazao je [ego. Glavni dr`avni revizor po ja{njava da su revizori nezavisne instituci je ko je su nadle`ne, pri je svega, za kontrolu rada izvr{ne vlasti. Izmjenama zakona upravo se izvr{noj vlasti, odnosno Vi je}u ministara BiH, da ju ingerenci je za nadzor nad revizorima, ~ime se ukida ne- zavisnost revizi je. [ego po ja{njava da je ovo drugi atak na revizi ju jer je Zakonom o pla}ama ukinuta njihova
Savjet ministara i parlament BiH Kancelari ju za revizi ju preimenovali u upravnu organizaci ju
Ukinuli neza visnost dr`a vnih re vizora
finansijska nezavisnost. "Ukinuli su nam finansijsku, a sad ukida ju i organi- zacijsku nezavi snost. Ukoliko se ne promi jeni ova za- konska odredba, onda mi ne}emo mo}i raditi svoj posao. Zbog toga }emo prvo od doma}ih vlasti tra`iti brisanje ove odredbe a, ako se oglu{e o na{e zahtjeve, o svemu }emo obavi jestiti Evropsku komisi ju i me|una- rodno revizorsko udru`enje", istakao je [ego, ko ji je ju- ~er Ministarstvu pravde i parlamentu BiH uputio pismo ko jim tra`e izmjene spornih zakonskih odredaba. Ministar pravde BiH Bari{a ^olak ju~er ni je mogao kazati da li }e njegovo ministarstvo inicirati brisanje sporne zakonske oredbe ko jom se revizori svrstava ju u red instituci ja poput Agenci je za intelektualno vlasni{- tvo ili Ureda za veterinarstvo.
"U komunikaci ji smo
s Uredom za revi- zi ju, a na{ sektor za upravu analizira ovaj problem. Ukoliko utvrdimo da je gre{ka, ispravit }emo je, ali u ovom trenutku ne mogu ni{ta vi{e kazati. Bilo bi to pre-  judiciranje, a to ne `elim raditi", kazao je ^olak. Sistem revizi je u BiH uspostavljen je po uzoru na {vedski model. Ured za revizi ju [vedske devet godina je sa doma}im instituci jama radio na uspostavi ovog sistema. "Revizori mora ju biti nezavisna instituci ja oslobo- |ena svakog utjeca ja na svoj rad. To je osnovni princip ko ji mora biti ispo{tovan. Ured za revizi ju u svakoj ze- mlji mora biti nezavisna instituci ja ko ja ne spada niti u izvr{nu, zakonodavnu niti sudsku vlast", kazali su u Uredu za revizi ju dr`avnog sektora [vedske.
Usvo jene izmjene zakona zna~e politi~ko ga{enje re vizi je
Radoji~i} razgo varao s  Vo jino vi}em i Binovom
Mu jezino vi} ukazaona opasnostpreraspodjele sredsta vanami jenjenih BiH u slu~a juneuspjeha reformi
Milenko[ego
Jhps!Sb!ep!kj!•j~-!qsfe!tkf!eojl!Ob!sp!. eof!tlvq!|uj!of!ST-!j!tf!ob!ups!Eapsea!Wp!kj!op!. wj~!up!lpn!tv!tsf!ub!v!Wb!|jo!hup!ov!ob!hmb!tj!mj tv!qp!usf!cv!eb!mkfh!sb!{wj!kb!okb!ej!kb!mp!hb!vov!. ubs!CjI!j!v!sf!hj!pov!{b!qb!eoph!Cbm!lb!ob/ Tf!ob!ups!Wp!kj!op!wj~!ebp!kf!tob!aov!qp!es|lv fwspq!tlpn!qv!uv!CjI!j!esv!hji!{f!nb!mkb!sf!hj!. pob!lbp!qv!uv!lp!kj!~f!ep!qsj!oj!kf!uj!skf!|b!wb!okv cspk!oji!qj!ub!okb!v!{f!nmkj!j!plsv!af!okv/ V!sb{!hp!wp!sv!Sb!epkj!•j!~b!t!lpo!hsf!tnf!. opn!Nf!mj!tpn!Cjo!ob!sp!•j!ub!qba!okb!qp!twf!. ~f!ob!kf!ob!qsfu!lv!Tsqtlf!j!CjI!v jtqv!okb!wb!okv!qfu!qmvt!ewb!vtmp!wb!j!dj!mkf!wb {b!usbo!tgps!nb!dj!kv!PIS.b/ Nf!mj!tb!Cjo!qp!tf!cop!tf!jo!uf!sf!tp!wb!mb!{b {b!ws|f!ubl!bs!cj!usb!af!j!tv!qfs!wj!{j!kf!v!Cs•lp ejt!usj!luv-!{b!bluv!fm!of!peop!tf!j{nf!}v!Lbo!. df!mb!sj!kf!wj!tp!lph!qsfe!tub!woj!lb!j!ST/! [b!kf!eoj!•lj!kf!pdj!kf!okf!op!eb!kf!np!hv!~f qpt!uj!~j!qp!{j!uj!wof!qp!nb!lf!v!wf!{j!t!of!lp!mj!lp qj!ub!okb!v!CjI/
Mi{eli BarakObama

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ljubica Manoleva liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->