ISI KANDUNGAN Perkara Muka Surat

HALAMAN TAJUK

2

1.0

PENGENALAN

3

2.0

KONSEP 2.1 2.2 Konsep Transformasi Konsep Kurikulum

4 4 5

3.0

ISU-ISU BERHUBUNG TRANSFORMASI KURIKULUM 6

4.0

MASALAH-MASALAH

DALAM

MELAKSANAKAN

TRANSFORMASI KURIKULUM 9 5.0 CABARAN DALAM MELAKSANAKAN TRANFORMASI KURIKULUM 13 6.0 RUMUSAN 18 BIBLIOGRAFI 19

1

TAJUK:

MERANCANG

TRANSFORMASI

KURIKULUM

SEKOLAH

SECARA

KRITIS DAN KREATIF: ISU, MASALAH DAN CABARAN

Dapatkan artikel lain yang berkaitan di: www.kulanzsalleh.com

2

3 . Kini setelah memasuki alaf baru di abad ke-21. pemusatan kuasa kepada pengagihan kuasa.1. Ini meliputi penganjakan daripada masyarakat perindustrian manusia kepada kepada masyarakat berinformasi. Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut. penggunaan teknologi penciptaan teknologi tinggi. ekonomi tempatan kepada ekonomi antarabangsa. masyarakat dunia telah melalui satu lagi fasa penganjakan paradigma kehidupan. Bahkan sejak awal kewujudan sistem pendidikan negara. kurikulum pendidikan juga turut mengalami berbagai-bagai transformasi atau perubahan.0 PENGENALAN Transformasi bukan hanya berlaku dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan transformasi dalam bidang kurikulum. konsep hierarki kepada konsep jaringan. 2002). Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan pelajar-pelajar yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempuna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. dan perancangan jangka pendek kepada perancangan jangka panjang (Mumtaz Begam dan rakan-rakan.

Mengikut Jaafar Muhamad (1999).0 KONSEP 2. produk atau perkhidmatan. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi. berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran ke satu ruang yang lain. Mumtaz Begam dan rakan-rakan (2002) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan 4 . Keadaan yang sedia wujud digelar status quo. "transformasi" bermaksud perubahan bentuk seperti sifat. teknologi dan manusia. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001) mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak. Dalam erti kata yang lain. Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru. Justeru transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. lebih baik atau lebih sempurna. rupa dan keadaan. ia merupakan satu peralihan daripada satu dimensi ke satu dimensi yang lain.2.1 Konsep Transformasi Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan.

2000. 1999).persekitaran sesuatu masyarakat. 1999).. 2002). Kurikulum juga ditakrifkan sebagai pelajaran yang formal dan pelajaran yang tidak formal (Hargreaves dalam Hansen et al. aktiviti dan susunan) dan (3) kurikulum yang tercapai atau yang diterima. gerak tuju dan sistem. (2) kurikulum yang dilaksanakan (berkaitan dengan cara bagaimana guru menterjemahkan kurikulum yang dihasratkan kepada amalan.. Perubahan ini mungkin berlaku dari beberapa aspek seperti perubahan falsafah. 1998 dan Mayer. pujian dan manusia (Hargreaves dalam Hansen et al.2 Konsep Kurikulum Istilah kurikulum masih menjadi kekeliruan di kalangan pengamal pendidikan dan sering diertikan sebagai isi kandungan atau sukatan pelajaran yang perlu diajar bukannya produk atau proses seperti yang disarankan oleh Caswell & Campbell (1935 dalam Glatthorn. Kelly.. Apa yang pelajar terima merupakan hasil sampingan (by-product) daripada perancangan dan amalan guru (Kelly. et el. Pelajaran yang formal termasuklah dan dihasratkan (matlamat dan (1) kurikulum yang yang dirancang yang ditetapkan oleh rancangan kementerian). 2002). arah haluan. Manakala pelajaran yang tidak formal merujuk kepada kurikulum terpendam yakni pendidikan secara tidak langsung yang berlaku apabila pelajar belajar mengenai kuasa. 1987). Justeru 5 . yakni apa yang pelajar sebenarnya capai melalui pengalaman pendidikan (Martin & Kelly. 2.

Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. pengurus pendidikan adakalanya terpaksa berhadapan dengan beberapa isu yang berhubungkait dengan proses transformasi tersebut. Antaranya sistem pendidikan Malaysia yang bersifat berpusat menyebabkan kebanyakan dasar dan perancangan digubal pada peringkat kementerian dan diturunkan ke sekolah. Ringkasnya. 3. Amalan pengajaran dan pembelajaran ini amat mempengaruhi isi kandungan dan kemahiran yang akan disampaikan kepada mahupun diterima oleh pelajar. konsep kurikulum sekolah adalah sangat luas dan merangkumi bukan setakat isi kandungan atau pun sukatan pelajaran tetapi juga segala proses pembelajaran yang berlaku sama ada secara formal atau tidak formal yang boleh memberi pelbagai pengalaman dan impak kepada minda.0 ISU-ISU BERHUBUNG TRANSFORMASI KURIKULUM Tranformasi dalam kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pentadbir pendidikan. Semua sekolah masih perlu 6 . Walau bagaimanapun. kebanyakan pentadbir atau guru tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa akur dengan dasar pendidikan yang ditetapkan.itu. emosi dan rohani pelajar di samping mempengaruhi masa depan pelajar. guru harus sedar dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipelajari oleh pelajar melalui kurikulum tersembunyi. Dalam konteks pendidikan di Malaysia. menurut Kelly.

mengikuti satu sistem. banyak masa guru diambil untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu program berbanding masa untuk melaksanakannya. Pengajaran Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah menjadi satu dasar yang wajib dilaksanakan di sekolah. Apa yang jelas. Guru tiada pilihan melainkan datang menghadiri kursus dalaman EteMS yang disertai guru selama tiga minggu atau terpaksa mengajar subjek lain. Guru mata pelajaran bahasa Malaysia dan subjek teras lain terpaksa bertungkus lumus memberi perhatian kepada pelajar yang terlibat dalam program berkenaan. Akhirnya guru yang mempunyai kemahiran bertahun-tahun mengajar mata pelajaran tersebut tidak dapat melaksanakan pengajaran tersebut kerana bermasalah dengan penguasaan bahasa Inggeris. Guru juga terpaksa membahagikan masa antara mengajar murid kelas perdana dan murid program KIA2M selain daripada terpaksa mengikuti kursuskursus dalaman yang berkaitan dengan program berkenaan. Situasi yang sama juga berlaku apabila program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) diperkenalkan. Bagaimanapun. prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan. keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri. 7 . Sebagai contohnya. akhirnya ia dimansuhkan dan digantikan dengan program Literacy and Numeracy Screening (LINUS). baharu saja guru yang terlibat dalam program berkenaan berusaha meningkatkan pengetahuan mereka berkenaan program tersebut. Maka sekali lagi guru-guru terlibat terpaksa pula bermula dari awal.

Guru-guru terpaksa meninggalkan sekolah dan akibatnya P & P terganggu. Kurikulum Bersepadu Sekolah. Begitu juga dengan pengurusan kokurikulum yang memerlukan pelajar menghabiskan masa 180 minit untuk kelas bukan aliran Sains dan 120 minit untuk kelas aliran Sains. Jika konsep dan objektifnya dapat dihayati. Isu kekangan ruang dan masa juga boleh menyukarkan usaha transformasi ke atas program kurikulum atau kokurikulum yang hendak dilaksanakan. kontekstual dan pembelajaran masteri. Kekurangan guru juga amat ketara di sekolah ekoran daripada kursus anjuran PPG atau JPN dan juga program kokurikulum peringkat gabungan dan negeri yang diadakan secara berterusan. Pelaksanaan P & P terancang di luar kelas sukar terutamanya bagi sekolah menumpang dan sekolah-sekolah dua sesi yang menghadapi kekangan ruang. Semangat sepasukan sukar disemai kerana wujud rasa tidak 8 . mengapakah objektif KBSR untuk membasmi buta huruf itu tidak tercapai selepas 10 tahun pelaksanaannya? Begitu juga dengan pedagogi bestari yang diperkenalkan mulai tahun 2000 yang mengutarakan pelbagai kaedah pengajaran berpusatkan murid seperti pembelajaran konstruktivisme. Persoalannya.Transformasi dalam kurikulum juga turut melibatkan sikap dan pemikiran guru. Kekangan ruang dan masa memerlukan kepimpinan yang kreatif untuk mewujudkan dan memantapkan budaya ownership. sejauh manakah guru mempunyai pemikiran dan sikap yang positif terhadap sebarang usaha inovasi yang dirancang dan sejauh manakah dasar-dasar yang digubal dapat dihayati dan dilaksanakan oleh pengamal pendidikan yakni guru dalam bilik darjah? Sebagai contoh.

2001). memperkukuh. Salah satu unsur yang penting adalah memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya. 4. Justeru satu sistem pendidikan diperkenalkan dalam sistem pendidikan di Malaysia. tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad ke 21 amat jelas sekali. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk memperbaiki. Namun sama ada disedari mahupun 9 . Manakala guru-guru yang sering keluar pula tidak berupaya untuk menjual beli mahupun membuat kelas tambahan kerana kekangan tempat dan masa dan merasakan diri mereka tidak dihargai oleh pemimpin sedangkan mereka telah memberi sumbangan kepada organisasi.puas hati di kalangan guru yang asyik mengganti kelas mereka yang sering berurusan rasmi di luar kawasan sekolah. iaitu sistem pendidikan berpusat. kelompok etnik dan amalan atau cara hidup. kelas sosial. Dalam konteks menyediakan pendidikan yang ideal. dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat hari ini (Pembangunan Pendidikan 2001-2010 (KPM.0 MASALAH-MASALAH DALAM MELAKSANAKAN TRANSFORMASI KURIKULUM Tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa.

Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi “bidan terjun”. Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan guru mengikut opsyen. kurikulum sekolah yang bersifat berpusat juga memperlihatkan kelemahan dari segi pelaksanaan di kebanyakan sekolah. Berdasarkan statistik Bahagian Perancangan Pembangunan Pendidikan (BPPDP) Kementerian Pelajaran Malaysia.8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM menghadapi masalah menempatkan mereka di sekolah luar bandar. khususnya di pedalaman dan pulau. penyebaran maklumat melalui kursus yang berkaitan dengan kandungan pengajaran. Kursus dalaman yang dianjurkan masih belum dapat menjamin penguasaan guru ke atas isi kandungan yang perlu disampaikan. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti Matematik. Misalnya. Begitu juga. pedagogi dan latihan kemahiran membuat jadual spesifikasi ujian (JSU) dan sebagainya sering tidak begitu berkesan. Kebanyakan sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan.tidak. Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar. kurikulum semakan baru yang dilaksanakan pada tahun 2003. Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek 10 . pada tahun 2000 sebanyak 61. Ini berlaku mungkin kerana pencairan maklumat. Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi masalah dalam melakukan yang tranformasi dikeluarkan pendidikan oleh yang berkesan.

sekolah. Sekiranya bahan pengajaran dan pembelajaran ini berkesan ini akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih baik. Menurut Rohana Man dalam laporannya iaitu Konferensi Antarabangsa Pertama Pendidikan Guru 6-8 Mei 2002 yang lalu.berkenaan maka kewibaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar mula dipertikaikan. Bahan ini biasanya disediakan oleh guru-guru untuk memberikan impak yang optimum dalam pengajaran mereka. Kekurangan kemahiran guru dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum juga ditambah dengan kurangnya sokongan pihak pengurus sekolah dari segi bimbingan dan latihan akan menyukarkan semangat ownership dipupuk di kalangan guru. Sejauh manakah guru-guru bukan opsyen dan guru-guru penasihat ini diberikan latihan bagi membimbing mereka mengurus kurikulum mahupun kokurikulum? Bahan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang dan kepada keberkesanan kurikulum mestilah cukup. guru yang cemerlang ialah mereka yang berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan 11 . pembelajaran yang menyeronokkan bagi pelajar serta meningkatkan kecemerlangan akademik. berasaskan teknologi seperti ICT dan juga bersifat mesra pengguna. Kekurangan guru dan masalah guru bukan opsyen juga boleh menimbulkan kesukaran memupuk budaya ownership kerana guru menganggap diri mereka dipaksa untuk mengajar subjek bukan opsyen. Bahan pengajaran pembelajaran boleh digunakan.

dapat meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar dan guru akan menjadi cekap dalam penyelesaian masalah. penglibatan pelajar dalam program kurikulum masih lagi tidak menyeluruh. Dengan wujudnya keadaan sedemikian. menggunakan pelbagai teknik yang berpusatkan pelajar dan penilaian dijalankan berterusan ke atas amalan pengajaran dan pembelajaran. Sokongan ibu bapa terhadap tranformasi kurikulum sekolah juga sangat penting. Tenaga pengajar mestilah mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang terancang. Amalan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi aspek penentu keberkesanan kurikulum. merancang pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk pelajar pelbagai kebolehan.tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Rohana Man (2002) turut melaporkan bahawa ciri-ciri guru yang cemerlang ialah mereka yang boleh mengesan masalah pembelajaran pelajar sepanjang masa. Bahkan ada ibu bapa 12 . sejauhmanakah ibu bapa memikul tanggungjawab dalam hal pembelajaran anak? Yang jelasnya. hasilnya proses pengajaran & pembelajaran menjadi berkesan. Sejauh manakah ibu bapa menyokong program kokurikulum sekolah? Sejauhmanakah mereka menawarkan kemahiran dan kepakaran mereka untuk menjayakan aktiviti kurikulum di sekolah? Begitu juga dengan anak-anak yang masih tidak dapat menguasai kemahiran literasi asas.

2003). Keputusan satu hala mahupun sesi latihan yang berbentuk ‘one-off’ tidak mungkin dapat mewujudkan ‘ownership’ ke atas program dan teknologi yang disampaikan. Misalnya bantahan terhadap dasar PPSMI oleh Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional (PIBGN) melalui perhimpunan raksasa 100. Perkongsian ‘equal’ (equal partnership) sebegini antara pentadbir dan organisasi di bawahnya akan menjadi satu suara yang lebih jelas dan lebih diterima serta dihormati bagi melaksanakan sebarang program kurikulum. 5.yang menganggap suatu transformasi yang dilakukan itu sebagai satu ‘seksaan’. pelajar dan ibu bapa ke atas proses transformasi kurikulum dan produk yang dihasilkan dengan menggunakan sumber secara optimum bagi memastikan peningkatan kualiti yang berterusan.000 orang di Istana Negara pada 7 Mac 2009 dan bantahan daripada Gabungan Penulis Nasional (GAPENA). 13 . menilai dan melaksanakan program-program kurikulum baru.0 CABARAN KURIKULUM DALAM MELAKSANAKAN TRANFORMASI Kejayaan pelaksanaan tranformasi kurikulum banyak bergantung kepada bagaimana pemimpin sekolah melibatkan seluruh organisasi yang terlibat dalam membuat keputusan. (Hubbard. merancang. Justeru adalah menjadi cabaran pemimpin sekolah ialah mewujudkan ownership di kalangan guru.

pengisian dan latihan guru. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan: Pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. komitmen. 1995). guru dan komuniti. selaras dengan perkembangan teknologi semasa. KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperkenalkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam pendidikan yang meliputi aspek prasarana. maka ownership akan terhasil (Bimes-Michalak dalam Lewis. kekangan sumber manusia dan prasarana.Guru. Jadi adalah menjadi cabaran kepada pihak pentadbir untuk mewujudkan ‘ownership’ yang dimaksudkan agar satu sistem kepercayaan dan tabiat yang menggalakkan pekerja-pekerja berfikir dan bertindak sebagai ‘owners’ atau pemilik dan melibatkan ciri-ciri rasa tanggungjawab bersama. keahlian bersama dan perkongsian bersama (Mackins. 1995). dan sikap serta komitmen pihak pengurusan. Pemimpin pendidikan juga berhadapan dengan cabaran yang berkaitan dengan jurang antara dasar dan realiti pelaksanaan. pandangan Begitu juga. Sebagai contoh. apabila suatu program yang dirancang itu bersesuaian dengan keperluan organisasi secara keseluruhannya. Perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperoleh. Latihan dalam perkhidmatan untuk 14 . pelajar dan ibu bapa hanya akan berjaya menghayati dan mendapat manfaat daripada suatu transformasi apabila mereka dihargai.

Sebagai contoh. Justeru adalah menjadi cabaran kepada pemimpin pendidikan untuk memastikan sekolah mendapat kemudahan yang dimaksudkan menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT.guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan. bahan dan peralatan pengajaran serta program sokongan akan diagih secara adil ke semua sekolah bagi mengurangkan jurang perbezaan antara sekolah beruntung (advantaged school) dan sekolah kurang beruntung (disadvantaged school). Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. dan Bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi. input pendidikan yang meliputi guru. Penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah. KPM). Namun. kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan. (Sumber: Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Oleh itu. Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010. setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. setelah lebih kurang tujuh tahun pelaksanaan program tersebut. masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau 15 . peruntukan kewangan. seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus.

aspek penerokaan ilmu akan diberi penekanan dengan lebih banyak tumpuan kepada pelajar dan bilik darjah. Bagaimanapun berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran Malaysia. Menurut menteri berkenaan. Selain itu. bukan lagi dominasi oleh guru. menggunakan kaedah mengajar yang sesuai. dalam sidang akhbar pada 2 Februari 2010 menyatakan. Apabila guru dapat memenuhi aspek-aspek yang dinyatakan di atas.pedalaman. kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. Walaupun istilah ini terlalu umum. tentunya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi berkesan. 16 . namun dapat dijangkakan bahawa yang dimaksudkan dengan cekap itu ialah kebolehan guru mengajar dengan berkesan kerana guru tersebut tahu kandungan pelajaran. dan lain-lain kualiti yang dapat dinilai oleh pelajar secara “cekap”. Amat jelas yang transformasi ini berbeza dengan situasi bilik darjah yang dinyatakan oleh Cohan dan Manion di atas. adalah menjadi cabaran kepada pentadbir pendidikan mewujudkan tranformasi seperti yang diharapkan oleh Menteri Pelajaran. 1993). dapat mengawal ketenteraman kelas. Kementerian Pelajaran akan melakukan perubahan dalam kurikulum sekolah bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak hanya berorientasikan peperiksaan. kajian yang dibuat ke atas pelajar sekolah menengah sukakan guru yang “cekap” (Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut Cohan dan Manion (1981). Justeru.

kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza. pencapaian atau kedudukan (ranking) setiap sekolah di negara ini ditentukan menggunakan standard atau piawaian yang sama. Sebagai contoh. 17 . kekurangan sumber pengajaran dan kekurangan kakitangan di sekolahsekolah luar bandar sudah pasti menyumbang kepada pengurangan markah SKPM tersebut. Oleh demikian adalah menjadi cabaran kepada pemimpin pendidikan jurang di sekolah perbezaan terbabit dalam berusaha untuk mampu mengurangkan tersebut seterusnya melaksanakan sesuatu transformasi secara optimum. pelaksanaan Tawaran Baru (New Deals) atau juga dikenali sebagai Bai’ah yang dilaksanakan oleh KPM sebagai salah satu Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA (National Key Result Areas) dalam usaha meningkatkan keberkesanan sektor awam. layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan. Persoalannya. mampukah sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman yang serba kekurangan bersaing dengan sekolah bandar atau sekolah elit yang mempunyai yang kemudahan berbeza? Apa infrastruktur yang pasti dan pencapaian bidang kurikulum kekurangan prasarana. Masalahnya. iaitu berdasarkan keputusan peperiksaan awam dan juga gred purata sekolah (GPS) berdasarkan markah penilaian SKPM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia).Selain itu. khususnya di peringkat sekolah bagi memastikan bidang pengurusan dan pencapaian kurikulum selaras dengan matlamat yang diharapkan oleh KPM. Pelaksanaannya sangat mengharapkan tranformasi dalam pengurusan pendidikan.

6.0 RUMUSAN Jelasnya. Pengetahuan mengenai asas teori dan model perubahan juga penting untuk dijadikan panduan. Menurut Leo Ann Mean (1994). Dalam bidang pendidikan. Ini penting supaya perubahan atau transformasi yang dilaksanakan itu boleh meningkatkan pencapaian organisasi dan pada masa yang sama ia boleh diterima oleh kakitangan tanpa menimbulkan sebarang halangan. pengurus yang imaginatif. inovatif dan kreatif diperlukan untuk mengetuai institusi pendidikan dalam zaman yang serba mencabar dan sentiasa mengalami perubahan. kreativiti membekalkan pandangan yang lain dan perspektif yang baru terhadap pengurusan rutin. Selain itu. kepimpinan guru besar atau pengetua sebagai pempimpin utama kurikulum amat diperlukan bagi memastikan kefahaman di kalangan staf dan sokongan organisasi dalaman wujud. 18 . Dalam keadaan transisi tersebut. pemimpin pendidikan juga perlu bersfat lebih kreatif dalam memperkenalkan sesuatu perubahan. kecekapan pemimpin mengusahakan penglibatan organisasi dalam proses transformasi kurikulum akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak hanya berorientasikan peperiksaan.

Aini Hayati Mohamed. Abdullah Sani Yahaya. M. (2005). Bil. Jurnal Pengurusan Pendidikan. 19 . (2003). Fullan.. (2001). Pengetua Sebagai Pemimpin Perubahan.1.01. Mengurus Sekolah. (1994). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Artikel Jurnal Institut Pengetua. Bentong: PTS Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. Professional. Jilid 1. The Meaning Of Educational Change. Pengurusan Perubahan. Bil. Jilid 04. New York: Teacher College Press. Abdul Shukor Abdullah. Penilaian Semula Pengurusan Sekolah. (2001). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki.BIBLIOGRAFI Abdul Razak Wahid. (1982). Tanjong Malim: Quatum Books.

A.V. 4th Edition. Kurikulum Universiti Sekolah Malaysia Ke-21: Sekolah Pendidikan Pembangunan Sosial. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia. (1999). London: Paul Chapman Publishing Ltd. Kelly. The Curriculum: Theory & Practice. Kepemimpinan dan Pengurusan Kurikulum di Sekolah.. Alam: Karisma Publications Sdn Bhd.Iliyas Haji Hashim. Kepentingan dan Keperluan Aktiviti Kokurikulum di Sekolah. Shah Pusat Perkembangan Kurikulum. Mohd Sofian Omar Fauzee. 2001. Aminuddin Yusoff & Borhan Yusof. (2002). Antara Cabaran Abad Sabah: dan Harapan Pemikiran Dalam Dalam dan Pengurusan Pendidikan. (2003). 20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful