You are on page 1of 2

Pmb. Nr.123/13 GJYKATES THEMELORE NE PRIZREN KREDITORI: H.H, nga Prizreni, rr,,Hasan Prishtina nr.12 Kunder Debitorit: K.

K, nga Prizreni,rr.,,Ilir konusheci nr. 89

Sipas aktgjykimit C. nr.123/13, date 13.02.2013, te Gjykates Themelore ne Prizren, eshte miratuar aktvendimi Pmb. Nr.134/13 date 19.01. 2013, per permbarimi i Gjykates Themelore ne Prizren, me te cilin eshte caktuar permbarimi me kerkese te kreditorit kunder debitorit me shitjen e sendeve te luajtshme te debitorit. Prove: Aktvendimi Pmb. Nr.134/13 date 19.01. 2013 Kunder Aktvendimit per permbarim te siper shenuar, debitori ne afatin e caktuar paraqet kete:

PRAPESIM Kunder aktvendimit Pmb Pmb. Nr.134/13 date 19.01. 2013 Debitori eshte ndermarrja L.L , nga Prizreni , e cila e ka xhirollogarine nr. 123455 dhe kreditori krahas propozimit per permbarim kunder debitorit nuk e ka paraqitur vertetimin qe debitori nuk ka para ne llogari, ne mbeshtetje te nenit 12.te LPP, kunder debitorit nuk ka mundur qe te caktohet permbarimi me shitjen e sendeve te luajtshme te tij, sepse parat ne llogari ne banke jane mjete me perparesi nga te cilat mund te kerkohet permbarimi. I propozoj Gjykates Themelore ne Prizren , qe te miratoj kete : AKTVENDIM Aprovohet prapesimi debitorit K>K nga Prizeni , dhe aktvendimi Pmb. Nr.134/13 date 19.01. 2013, per permbarim I Gjykates Themelore ne Prizren, ndalohen ne tersi dhe anuolohen veprimet e kryera. Obligohet kreditori H.H, nga Prizreni qe debitorit ne emer te shpenzimeve te procedures permbarimore ti paguaj Shumen e parave pre 120 euro, ne afatin prej 15 dite.

Debitori ________________