แผนการจัดประสบการณ์

หน่ วย

กลางวันกลางคืน

สัปดาห์ท่ี 23
2552

ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน

โรงเรียน บ้านท่ามะขาม
ชัน
้ อนุบาลปี ท่ี 2
ชื่อผ้้สอน นางสาว ศิริพร ท่าสละ
ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2552

หน่ วย

กลางวันกลางคืน

แผนการสอนที่ 1
กิจกรรม สร้างสรรค์และเล่นตามมุม

ชัน
้ อนุบาล 2

วัน / เดือน /
ปี
เวลา
16
พ.ย.2552
10.0010.30 น.

จุดประสงค์
1. เพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้ อเล็ก
2. เพื่อฝึ ก
ประสาทสัมผัส
ระหว่างมือกับตา
3. เพื่อส่งเสริม
ความคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียน
รู้
1. การวาดภาพ
อิสระด้วยสีน้า
และสีเทียน
2. การเล่นกับ
สีน้า
3. การปั ้ นดิน
น้ ้ ามัน
4. สีแสนสนุก
5. การเล่นตาม
มุมประสบการณ์
- มุมบทบาท
สมมุติ
- มุมดนตรี
- มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมหนั งสือ
- มุมไม้บล็อก

ประสบการณ์
สำาคัญ
ดูานร่างกาย
- การเคลื่อนไหว
อย่้กบ
ั ที่และการ
เคลื่อน
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
- การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัส
- การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
- การปั ้ นและ
ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ
- การปฏิบัติตน
ตามสุขอนามัย
ดูานอารมณ์
จิตใจ
- การชื่นชมและ
สร้างสรรค์ส่ิงที
สวยงาม

กิจกรรม
1. คร้จัดโต๊ะกิจกรรม 6 โต๊ะ
ดังนี้
1.1 การวาดภาพด้วยสีเทียน
2 โต๊ะ

1.2 การวาดภาพด้วยสีน้า 2
โต๊ะ
1.3 ปั ้ นดินน้ ้ ามัน 1 โต๊ะ
1.4 กลางวันสดชื่นค้่าคืน
หรรษา
2. คร้สาธิตและแนะน้ ากิจกรรม
ดังนี้
2.1 น้ ากระดาษ A4 มาวาง
บนกระดานวาดร้ป
2.2 น้ าร้ปภาพโลกที่ตัดไว้แล้ว
มาทากาว ติดลงบนกระดาษ A4
2.3 ใช้สีเทียนระบายสีแสดงให้
เห็นถึง กลางวันกลางคืน
2.4 วาดร้ปเพิ่มเติมตกแต่งให้
สวยงาม
3. คร้และเด็กร่วมกันสร้างข้อ
ตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
3.1 เด็กๆต้องท้ากิจกรรมอย่าง
น้ อย 2 กิจกรรม
3.2 ถ้าโต๊ะกิจกรรมไหนเต็มแล้ว
ให้เด็กๆไปท้ากิจกรรมโต๊ะอื่น
ก่อน

สื่อ

ประเมิน
ผล

1.
กระดาษ
A4
2. สี
เทียน
3. สีน้า

สังเกต
1. การ
วาดภาพ
สีเทียน
และสีน้า
2. การ
ปั ้ นดิน
น้ ้ ามัน
3.
กิจกรรม
กลางวัน
สดชื่น
ค้่าคืน
หรรษา
4. การ
เก็บ
อุปกรณ์
และของ
เล่น
5. การ
บอก
อธิบาย
ผลงาน

4. ดิน
น้ ้ ามัน
5. ของ
เล่นตาม
มุมต่างๆ

บันทึก
หลังสอน

หน่ วย

กลางวันกลางคืน

แผนการสอนที่ 2
กิจกรรม สร้างสรรค์และเล่นตามมุม

ชัน
้ อนุบาล 2

วัน / เดือน /
ปี
เวลา
17
พ.ย.2552
10.0010.30 น.

จุดประสงค์
1. เพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้ อเล็ก
2. เพื่อฝึ ก
ประสาทสัมผัส
ระหว่างมือกับตา
3. เพื่อส่งเสริม
ความคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียน
รู้
1. การวาดภาพ
อิสระด้วยสีน้า
และสีเทียน
2. การเล่นกับ
สีน้า
3. การปั ้ นดิน
น้ ้ ามัน
4. สีแสนสนุก
5. การเล่นตาม
มุมประสบการณ์
- มุมบทบาท
สมมุติ
- มุมดนตรี
- มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมหนั งสือ
- มุมไม้บล็อก

ประสบการณ์
สำาคัญ
ดูานร่างกาย
- การเคลื่อนไหว
อย่้กบ
ั ที่และการ
เคลื่อน
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
- การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัส
- การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
- การปั ้ นและ
ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ
- การปฏิบัติตน
ตามสุขอนามัย
ดูานอารมณ์
จิตใจ
- การชื่นชมและ
สร้างสรรค์ส่ิงที
สวยงาม

กิจกรรม
1. คร้จัดโต๊ะกิจกรรม 6 โต๊ะ
ดังนี้
1.1 การวาดภาพด้วยสีเทียน
2 โต๊ะ

1.2 การวาดภาพด้วยสีน้า 2
โต๊ะ
1.3 ปั ้ นดินน้ ้ ามัน 1 โต๊ะ
1.4 โมบายแสนสวย
2. คร้สาธิตและแนะน้ ากิจกรรม
โมบายแสนสวย ดังนี้
2.1 น้ ากระดาษ A4 ที่มีเส้น
ปะเป็ นร้ป
พระอาทิตย์ , ดวงจันทร์ ,
ดวงดาว ,เมฆ
มาวางบนกระดานวาดร้ป
2.2 น้ าสีเทียนมาวาดร้ปตาม
เส้นรอยปะ
ระบายสีให้สวยงาม
2.3 ใช้กรรไกรตัดให้เป็ นร้ป
ร่าง
2.4 เจาะร้แล้วใช้เชือกไหม
พรมร้อยจะได้โมบายแสนสวย
3. คร้และเด็กร่วมกันสร้างข้อ
ตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
3.1 เด็กๆต้องท้ากิจกรรมอย่าง
น้ อย 2 กิจกรรม

สื่อ
1.
กระดาษ
A4
2. สี
เทียน
3. สีน้า
4. ดิน
น้ ้ ามัน
5. ของ
เล่นตาม
มุมต่างๆ

ประเมิน
ผล
สังเกต
1. การ
วาดภาพ
สีเทียน
และสีน้า
2. การ
ปั ้ นดิน
น้ ้ ามัน
3.
กิจกรรม
โมบาย
แสนสวย
4. การ
เก็บ
อุปกรณ์
และของ
เล่น
5. การ
บอก
อธิบาย
ผลงาน

บันทึก
หลังสอน

หน่ วย
วัน / เดือน /
ปี
เวลา

จุดประสงค์

กลางวันกลางคืน

แผนการสอนที่ 3
กิจกรรม สร้างสรรค์และเล่นตามมุม

สาระการเรียนรู้

สาระที่ควรเรียน
รู้
18 พ.ย.2552 1. เพื่อ
1. การวาดภาพ
10.00-10.30
อิสระด้วยสีน้า
พัฒนา
น.
และสีเทียน
กล้ามเนื้ อเล็ก
2. การเล่นกับ
2. เพื่อฝึ ก
สีน้า
3. การปั ้ นดิน
ประสาท
น้ ้ ามัน
สัมผัส
4. สีแสนสนุก
ระหว่างมือ
5. การเล่นตาม
กับตา
มุมประสบการณ์
3. เพื่อส่ง
- มุมบทบาท
เสริมความคิด สมมุติ
สร้างสรรค์
- มุมดนตรี
และ
- มุม
จินตนาการ
วิทยาศาสตร์
- มุมหนั งสือ
- มุมไม้บล็อก

ประสบการณ์
สำาคัญ
ดูานร่างกาย
- การเคลื่อนไหว
อย่ก
้ ับที่และการ
เคลื่อน
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
- การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัส
- การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
- การปั ้ นและ
ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ
- การปฏิบัตต
ิ น
ตามสุขอนามัย
ดูานอารมณ์
จิตใจ
- การชื่นชมและ

กิจกรรม
1. คร้จัดโต๊ะกิจกรรม 6 โต๊ะ
ดังนี้
1.1 การวาดภาพด้วยสีเทียน
2 โต๊ะ

1.2 การวาดภาพด้วยสีน้า 2
โต๊ะ
1.3 ปั ้ นดินน้ ้ ามัน 1 โต๊ะ
1.4 ค้า่ คืนสร้างสรรค์
2. คร้สาธิตและแนะน้ ากิจกรรม
ค้า่ คืนสร้างสรรค์ ดังนี้
2.1 น้ ากระดาษโปสเตอร์สีด้า
ขนาดเท่า A 4 มาวางบนโต๊ะ
ขาหยัง่
2.2 น้ าสีเทียนวาดร้ปลงบน
กระดาษโปสเตอร์สีด้า
2.3 ตกแต่งภาพให้สวยงาม
3. คร้และเด็กร่วมกันสร้างข้อ
ตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
3.1 เด็กๆต้องท้ากิจกรรมอย่าง
น้ อย 2 กิจกรรม
3.2 ถ้าโต๊ะกิจกรรมไหนเต็มแล้ว

ชัน
้ อนุบาล 2
สื่อ
1.
กระดาษ
โปสเตอร์
สีด้าขนาด
เท่า A 4
2. สี
เทียน
3. สีน้า
4. ดิน
น้ ้ ามัน
5. ของ
เล่นตาม
มุมต่างๆ

ประเมิน
ผล
สังเกต
1. การวาด
ภาพสี
เทียนและ
สีน้า
2. การปั ้ น
ดินน้ ้ ามัน
3. กิจกรร
ค้่าคืนสร้าง
สรรค์
4. การเก็บ
อุปกรณ์
และของ
เล่น
5. การ
บอก
อธิบายผล
งาน

บันทึกหลัง
สอน

สร้างสรรค์ส่ิงที่
สวยงาม

วัน / เดือน /
ปี
เวลา
18
พ.ย.2552
10.00-10.30
น.

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียน
รู้

ประสบการณ์
สำาคัญ

- การเล่นอิสระ
- การเล่นราย
บุคคลและการ
เล่นเป็ นกลุ่ม
ด้าน
สังคม
- การเล่นและ
ทำางานร่วมกับผู้
อื่น
- การวางแผน
ตัดสินใจเลือก
และ
ลงมือปฏิบัติ
- การมีโอกาส
ไดูรบ
ั ความรู้สึก
ความสนใจและ
ความตูองการ
ของตนเองและผู้
อื่น

ให้เด็กๆไปท้ากิจกรรมโต๊ะอื่น
ก่อน

กิจกรรม

3.3 เด็กๆตูองแบ่งปั นอุปกรณ์
ใหูเพื่อนคนอื่นๆไดูทำากิจกรรม
4. เด็กเลือกทำากิจกรรมอย่าง
อิสระ
5. คร้ดุแลเด็กและกระตูุนใหูทำา
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ตรวจ
ผลงาน บันทึกชื่อ
ชื่อผลงาน วันที่
6. เมื่อเด็กทำากิจกรรมตามขูอ
ตกลงใหูเด็กเขูามุมตามความ
สนใจ
7. เมื่อใกลูหมดเวลาคร้เตือนใหู
เด็กเก็บ
อุปกรณ์
8. คร้และเด็กร่วมกันสรุป
กิจกรรมและสิ่งที่เด็กไดูเรียนรู้

สื่อ

ประเมิน
ผล
6.การเล่น
และ
ทำางาน
ร่วมกับผู้
อื่น

บันทึกหลัง
สอน

ด้านสติปัญญา
- การรับรู้และ
แสดงความรู้สึก
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
- การแสดง
ความรู้สึกดูวยคำา
พ้ด

หน่ วย

กลางวันกลางคืน

แผนการสอนที่ 4
กิจกรรม สร้างสรรค์และเล่นตามมุม

ชัน
้ อนุบาล 2

วัน / เดือน /
ปี
เวลา
19
พ.ย.2552
10.0010.30 น.

จุดประสงค์
1. เพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้ อเล็ก
2. เพื่อฝึ ก
ประสาทสัมผัส
ระหว่างมือกับตา
3. เพื่อส่งเสริม
ความคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียน
รู้
1. การวาดภาพ
อิสระด้วยสีน้า
และสีเทียน
2. การเล่นกับ
สีน้า
3. การปั ้ นดิน
น้ ้ ามัน
4. สีแสนสนุก
5. การเล่นตาม
มุมประสบการณ์
- มุมบทบาท
สมมุติ
- มุมดนตรี
- มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมหนั งสือ
- มุมไม้บล็อก

ประสบการณ์
สำาคัญ
ดูานร่างกาย
- การเคลื่อนไหว
อย่้กบ
ั ที่และการ
เคลื่อน
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
- การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัส
- การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
- การปั ้ นและ
ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ
- การปฏิบัติตน
ตามสุขอนามัย
ดูานอารมณ์
จิตใจ
- การชื่นชมและ
สร้างสรรค์ส่ิงที
สวยงาม

กิจกรรม
1. คร้จัดโต๊ะกิจกรรม 6 โต๊ะ
ดังนี้
1.1 การวาดภาพด้วยสีเทียน
2 โต๊ะ

1.2 การวาดภาพด้วยสีน้า 2
โต๊ะ
1.3 ปั ้ นดินน้ ้ ามัน 1 โต๊ะ
1.4 สวยวันสวยคืน
2. คร้สาธิตและแนะน้ ากิจกรรม
สวยวันสวยคืน ดังนี้
2.1 น้ ากระดาษ A4 มาวาง
บนกระดานวาดร้ป
2.2 แนะน้ าผัก, ผลไม้ ที่แกะ
สลักเป็ นร้ปร่างพระอาทิตย์ , ดวง
จันทร์ , ดวงดาว, เมฆ
2.3 ใช้พ่้กันทาสีน้า ผัก, ผลไม้ ,
ที่แกะ สลักเป็ นร้ปร่าง
พระอาทิตย์ , ดวงจันทร์ ,
ดวงดาว, เมฆ
2.4 พิมพ์ภาพลงบนกระดาษ A
4
2.5 ตกแต่งภาพด้วยสีน้าให้
สวยงาม
3. คร้และเด็กร่วมกันสร้างข้อ
ตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้

สื่อ

ประเมิน
ผล

1.
กระดาษ
A4
2. สี
เทียน
3. สีน้า

สังเกต
1. การ
วาดภาพ
สีเทียน
และสีน้า
2. การ
ปั ้ นดิน
น้ ้ ามัน
3.
กิจกรรม
สวยวัน
สวยคืน
4. การ
เก็บ
อุปกรณ์
และของ
เล่น
5. การ
บอก
อธิบาย
ผลงาน
6.การ
เล่นและ
ท้างาน
ร่วมกับผ้้
อื่น

4. ดิน
น้ ้ ามัน
5. ของ
เล่นตาม
มุมต่างๆ

บันทึก
หลังสอน

หน่ วย

กลางวันกลางคืน

แผนการสอนที่ 5
กิจกรรม สร้างสรรค์และเล่นตามมุม

ชัน
้ อนุบาล 2

วัน / เดือน /
ปี
เวลา
20
พ.ย.2552
10.0010.30 น.

จุดประสงค์
1. เพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้ อเล็ก
2. เพื่อฝึ ก
ประสาทสัมผัส
ระหว่างมือกับตา
3. เพื่อส่งเสริม
ความคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียน
รู้
1. การวาดภาพ
อิสระด้วยสีน้า
และสีเทียน
2. การเล่นกับ
สีน้า
3. การปั ้ นดิน
น้ ้ ามัน
4. สีแสนสนุก
5. การเล่นตาม
มุมประสบการณ์
- มุมบทบาท
สมมุติ
- มุมดนตรี
- มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมหนั งสือ
- มุมไม้บล็อก

ประสบการณ์
สำาคัญ
ดูานร่างกาย
- การเคลื่อนไหว
อย่้กบ
ั ที่และการ
เคลื่อน
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
- การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัส
- การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
- การปั ้ นและ
ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ
- การปฏิบัติตน
ตามสุขอนามัย
ดูานอารมณ์
จิตใจ
- การชื่นชมและ
สร้างสรรค์ส่ิงที
สวยงาม

กิจกรรม
1. คร้จัดโต๊ะกิจกรรม 6 โต๊ะ
ดังนี้
1.1 การวาดภาพด้วยสีเทียน
2 โต๊ะ

1.2 การวาดภาพด้วยสีน้า 2
โต๊ะ
1.3 ปั ้ นดินน้ ้ ามัน 1 โต๊ะ
1.4 สัตว์ออกหากิน
2. คร้สาธิตและแนะน้ ากิจกรรม
สัตว์ออกหากิน ดังนี้
2.1 น้ ากระดาษ A4 มาวาง
บนกระดานวาดร้ป
2.2 น้ าร้ปภาพสัตว์ท่ีหากิน
เวลากลาง วัน และกลางคืน มา
แนะน้ าให้เด็กๆด้
2.3 ใช้กรรไกรตัดภาพออกแล้ว
ทากาว
ติดลงบนกระดาษ A4
2.4 ใช้สีเทียนระบายสี วาดร้ป
เพิ่มเติมตกแต่งให้สวยงาม
3. คร้และเด็กร่วมกันสร้างข้อ
ตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
3.1 เด็กๆต้องท้ากิจกรรมอย่าง
น้ อย 2 กิจกรรม

สื่อ

ประเมิน
ผล

1.
กระดาษ
A4
2. สี
เทียน
3. สีน้า

สังเกต
1. การ
วาดภาพ
สีเทียน
และสีน้า
2. การ
ปั ้ นดิน
น้ ้ ามัน
3.
กิจกรรม
สัตว์ออก
หากิน
4. การ
เก็บ
อุปกรณ์
และของ
เล่น
5. การ
บอก
อธิบาย
ผลงาน

4. ดิน
น้ ้ ามัน
5. ของ
เล่นตาม
มุมต่างๆ

บันทึก
หลังสอน