You are on page 1of 4

Tadbir Urus Negara

Takrif dan Ciri-ciri Tadbir Urus Negara

Tadbir urus didefinisikan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh golongan yang
mempunyai kuasa daripada pelbagai peringkat pengurusan untuk mencapai
kecemerlangan, kecekapan, persamaan, penglibatan yang menyeluruh, ketulusan dan
akauntabiliti dalam pengurusan dan pentadbiran.

Tadbir urus baik bermaksud cara melaksanakan tanggungjawab secara telus,


berakauntabiliti dan berhemat dari segi pengambilan keputusan dan penyampaian hasil.

Tadbir urus negara meliputi tatacara, struktur dan proses berurusan dengan pelbagai
pihak yang berkepentingan.

Tatacara merujuk kepada semua peringkat pengurusan kerajaan menjalankan tugas dan
tanggungjawab secara telus, berakauntabiliti dan berhemat dari segi pengambilan keputusan
dan penyampaian hasil.

Mekanisme atau struktur jabatan kerajaan, termasuk budaya, dasar dan strategi serta
tatacara jabatan awam berurusan dengan pelbagai pihak yang berkepentingan.

Proses merujuk kepada bagaimana sesebuah agensi awam diarahkan, dikawal dan
dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan objektif seperti yang telah ditetapkan.

Objektif Tadbir Urus Negara


-

Menyemai dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan untuk


melaksanakan dasar yang telah dimandatkan.
Untuk mengekalkan akauntabiliti dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam.
Untuk menghasilkan tadbir urus baik, kerajaan perlu memberikan tumpuan terhadap dua
aspek berikut:

i)

Prestasi iaitu pengurusan pencapaian adalah kritikal untuk menyampaiakan


perkhidmatan secara cekap dan berkesan seperti yang diharapkan oleh pihak yang
berkepentingan di samping memastikan pengurangan pembaziran sumber dan dana.

ii)

Pematuhan terhadap undang-undang iaitu setiap agensi perlu mematuhi segala


peraturan, undang-undang, piawaian yang diguna pakai dan harapan masyarakat

Param/pastpm/penggal1/2013

Page 1

terhadap amalan kejujuran, akauntabiliti dan integriti serta ketelusan dalam perkongsian
maklumat.

Ciri-ciri Tadbir Urus Baik Negara


Tadbir urus baik berteraskan kepada beberapa prinsip utama seperti berikut:

Fokus kepada pelanggan, tadbir urus baik sentiasa memberikan keutamaan menyeluruh
kepada pelanggan. Usaha ke arah meningkatkan kepuasan hati pelanggan sentiasa
dilaksanakan secara berterusan.
Beretika, tadbir urus baik memberi penekanan terhadap nilai-nilai positif dalam pelaksanaan
dan penyampaian perkhidmatan. Pengurusan perlu sentiasa memastikan ahli-ahli dalam
agensi mempunyai etika yang tinggi serta mengamalkan nilai-nilai murni
Ketelusan, ketelusan dalam perkongsian maklumat kepada pihak yang berkepentingan juga
amat dititikberatkan dalam tadbir urus baik. Ketelusan boleh dilihat melalui proses kerja yang
jelas dan mudah difahami.
Akauntabiliti dan integriti, merupakan elemen terpenting dalam tadbir urus baik.
Efektif dan efisien, Pegawai sektor awam perlu sentiasa memastikan penyampaian
perkhidmatan dilaksanakan secara efektif (berkesan) dan efisien (cekap). Seseorang
pegawai perlu memastikan organisasinya mempunyai sistem yang dinamik, cepat dan tepat,
melalui penggunaan sumber yang minimal (efisien) dengan penghasilan kerja (output) yang
maksima (efektif).
Pengurusan Perubahan, tadbir urus yang cekap dan berkesan adalah cara pengurusan
mengurus dan menangani perubahan (change management). Perubahan dalam sesebuah
organisasi amat perlu agar organisasi lebih dinamik dan berdaya saing.
Nota:

Integriti, iaitu integriti berdasarkan kejujuran dan objektiviti, tahap


tatsusila yang tinggi, dan penuh tanggungjawab dalam pengawasan dana
dan sumber awam serta pengurusan hal ehwal agensi. Amalan integriti
bergantung pada tahap
keberkesanan pelaksanaan Perintah Am Perkhidmatan Awam dan juga
kepada etika peribadi dan profesional pegawai awam.

Param/pastpm/penggal1/2013

Page 2

Akauntabiliti, melibatkan kewajipan untuk memberikan jawapan dan


penjelasan tentang sesuatu tindakan dan prestasi kepada sesiapa yang
berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan. Akauntabiliti ialah
proses sesebuah agensi bertanggungjawab terhadap semua keputusan
yang dibuatnya dan tindakan yang diambilnya. Semua pihak perlu
mempunyai kefahaman yang jelas tentang tanggungjawab ini. Ketua
agensi hendaklah memastikan tanggungjawab ini diamanahkan kepada
semua pegawai dengan memperjelas peranan masing-masing supaya
dapat dilaksanakan dengan berkesan.
Pengamanahan dan Pengawasan, melibatkan pelaksanaan kuasa pegawai
awam yang diamanahkan oleh kerajaan. Pegawai kerajaan adalah
pemegang amanah dan pengawas terhadap penggunaan kuasa dan
sumber yang dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab ini merangkumi
keupayaan untuk memastikan kecekapan pengurusan kewangan secara
berterusan dan pengurusan sumber secara ekonomis dan berkesan
melalui dasar-dasar yang bersesuaian.
Ketelusan, ialah keperluan untuk memberikan keyakinan kepada orang
awam terhadap proses pengambilan keputusan dan tindakan pegawai
awam yang telah diamanahkan dengan kuasa dan tanggungjawab.
Hubungan yang erat dan perkongsian maklumat yang lengkap, tepat dan
jelas dengan pihaka yang berkepentingan akan memastikan tindakan
yang diambil itu adalah berkesan dan menepati waktu, di samping
membolehkan pegawai awam menangani sebarang penilaian awam.
KepentinganTadbir Urusbaik

Memperkasa Daya Saing Negara


Menjana Potensi Insan bagi Memperkasa Prestasi Perkhidmatan
Menerajui Transformasi Perkhidmatan
Mengekalkan Profesionalisme dan Tadbir Urus dalam perkhidmatan
Memenuhi Ekspetasi Pelanggan dan Pihak Berkepentingan (Stakeholders)
Cabaran-cabarandalamMelaksanakan Tadbir Urus Baik

Globalisasi
Penggunaan teknologi meluas.

Param/pastpm/penggal1/2013

Page 3

Param/pastpm/penggal1/2013

Page 4