Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna

Kompozycja- Narzekano zwłaszcza na brak równowagi i proporcji między poszczególnymi częściami, uważając Nawłoć za utwór samodzielny, nie pasujący do całości. Rzeczywiście częśd druga pod względem artystycznym jest najbardziej udana. Żadnego innego obszaru rzeczywistości pisarz nie przedstawił z takim epickim rozmachem i talentem, jak domu ziemiaoskiego z jego dobrotliwą, łagodną życzliwością, dobrobytem i patriotyzmem. Wszak dwaj młodzi przyjaciele witani są z dumą i radością jako żołnierze wracający z wolny polsko-bolszewickiej, i to zarówno przez rodzinę, jak i służbę wyrażającą gorąco i z fantazją swe przywiązanie do jaśnie panicza. Z punktu widzenia kompozycji Nawłod stanowi częśd nadmiernie rozbudowaną, ale w całości fabularnej znajduje swoje ideowe uzasadnienie jako etap w dojrzewaniu ideowym i patriotycznym oraz społecznym Cezarego Baryki. Częśd Trzecia- ideowo i politycznie najważniejsza. Ukazuje spory polityczne w społeczeostwie, problemy młodego pokolenia, starcia stanowisk ideowych między Baryką, Gajowcem i komunistami, zawiera pytania o przyszłośd kraju. W Przedwiośniu została przezwyciężona luźnośd epizodów, charakterystyczna dla poprzednich powieści Żeromskiego. Dzięki temu powieśd tworzy zamkniętą kompozycyjnie całośd, akcja zaś rozwija się zgodnie z naturalnym porządkiem losu człowieka. O wysokim poziomie artystycznym utworu decyduje kompozycyjna dynamika narracji. Akcję prowadzi narrator w trzeciej osobie. Fabuła rozwija się dzięki jego relacji wzbogaconej dowcipnymi dialogami. Bezstronnośd narratora zakłóca liryzm, szczególnie wtedy, gdy sposób opowiadania wzbiera subiektywizmem spojrzenia od strony postaci. Przeniesienie obiektywnego punktu widzenia narratora na subiektywny punkt widzenia postaci dokonuje się za sprawą mowy pozornie zależnej. Wyraźnie naturalistycznej proweniencji jest fizjologiczna koncepcja erotyki w Przedwiośniu. Cezary, jak wielu poprzednich bohaterów Żeromskiego ulega potędze zmysłów. Miłośd Cezarego do Laury ma podłoże wyłącznie sensualistyczne. Równie silnym odczuciem fizycznym poddana została miłośd Wandy Okrzyosiej do Baryki. Miłośd szalona, namiętna, nieopanowana prowadzi Cezarego do zadania Laurze ciosu szpicrutą, a Wandę do otrucia Karoliny. Analogicznie kobiety u Żeromskiego są pociągające, zepsute, ale kryją w sobie wiele tajemnic. Kreacja skromnej w utworze postaci Wandy służy ukazaniu szczególnego przypadku patologii uczud miłosnych. Ich tajemniczośd i siła doprowadzają bohaterkę do zaburzeo psychicznych. Powieściowa dynamika narracji eliminuje częściowo opisy. Jest ich niewiele, a niektóre mają charakter opisu naturalistycznego, jak na przykład opis taoczących ciotek Wielosławskich. Turpistyczny opis sytuuje ciotki po stronie postaci negatywnych. Niestety, uzasadnienie tego faktu kryje się głównie w ich starości, nie wiąże się bezpośrednio z ich próżniaczym stylem życia.

który idzie na Belweder. Z naturalizmem ma związek koncepcja miasta oraz wizja rewolucji. zakłócającej pisarzowi spokój sumienia i zmusid obywateli do zajęcia się drażliwymi problemami. KREACJA BOHATERA . że godne raczej potępienia niż współczucia. architekturą. napawa grozą. wcześniej doświadczył największych bestialstw. Żeromski indywidualizuje język postaci. życiem kulturalnym. Syn dośd dobrze usytuowanego urzędnika w Baku. Taka bowiem. jest służba literatury. by mocniej ukazad zjawisko nędzy. pomaganie im. Mimo to myśl Cezarego krąży wokół problemu zrównania poziomu życia tych ludzi z poziomem życia innych ludzi. Stefan Żeromski zatem bije na alarm. Miasto w powieści to złożony organizm ludzki. Wychowany w luksusie. według niego. rejestruje życie w miejskich dzielnicach. o sprzyjanie bolszewikowi.Czy Cezary Baryka jest czy nie jest komunistą? Krytycy prawicowi (m. Ujrzał wreszcie niedole matki. Pełne komicznej powagi i uczoności wypowiedzi stajennego Jędrka wskazują na jego głębokie przywiązanie do paostwa. a nie jakąkolwiek polityczną walkę. mówiący lepiej po rosyjsku niż po polsku. razi. sprzyjanie.in.. przez pewien czas działał na rzecz rewolucji w koocu został jej ofiarą. raczej ma ostrzegad. Własnym językiem posługuje się również kapelan i kucharz Maciejunio. w którym samotna jednostka skazana jest niejako na wyobcowanie i nędzę. co cuchnie. manifestowane naśladowaniem mowy. W każdym bowiem środowisku był trochę wyobcowany: w Rosji jako Polak. Jeżeli Żeromski wybrał właśnie taki najbiedniejszy skrawek miasta. Pisarz jest bystrym obserwatorem codzienności. akcentujący rozbestwienie instynktów. przyciąga i odsłania przed człowiekiem wszystkie uroki: wabi wielkością. gdzie wiózł na wozie trupów piękną. które Cezarego zadziwiają własnym folklorem. do czego również w imię prawdy dążyli naturaliści. ) Obraz rewolucji w Baku.Język Przedwiośnia wzbogaca w równym stopniu naturalistyczna poetyka brzydoty. Właśnie w Baku Cezary spotyka ojca nad kloaką. To ta wrażliwośd nakazuje mu stanąd na cele zbiedzonego tłumu . Ligocki) oskarżali pisarza o szerzenie komunizmu. jaki zawiera Przedwiośnie. W powieści zatem najbardziej zasmuca Cezarego widok nędznych dzieci żydowskich. to pewnie po to. odpycha. E. Okazał wrażliwośd na krzywdę społeczną obserwowaną w Chłodku i Warszawie. co młodopolski liryzm. Przyciągają jednak uwagę wszystkim. Sodoma i Gomora wzywa pomocy. To z jej wykrzywionych od krzyku ust wyczytał prośbę o litośd i może pomstę przez walkę ze złem? Ten imperatyw etyczny pozostał mu wskazówką w dalszej drodze. nie budzi żadnych pozytywnych refleksji. Z drugiej strony miasto jako istota żyjąca. Zycie dorosłych natomiast wydało mu się próżniacze. straszy dramatami ludzkimi. niewinną dziewczynę. kusi rozkoszami. jakich ludzie mogą dopuścid. Przed czym? Zapewne przed katastrofą. Ów samolubny jedynak doznał wstrząsu jeszcze w Baku. Krytyka lewicowa również nie była wolna od interpretacyjnych uproszczeo Po powrocie z Rosji Cezary Baryka często wraca do obrazów z lat rewolucji. groźny żywioł. a nędzne bytowanie tak niechlujne. To humanitarne podejście do zagadnieo nędzy wywołało u niektórych klerykalnych i prawicowych środowiskach posądzenie pisarza o filosemityzm (przyjacielski stosunek do Żydów. w Polsce jako były bolszewik. przeszedł okres chuligaostwa. rozpieszczony nastolatek uzyskał całkowitą wolnośd po wyjeździe ojca na wojnę w 1914 r. przed apokaliptyczną rewolucją.

Przeszkadzały w tym jednak sprzeczności tkwiące w ustroju kapitalistycznym. Polskie paostwo dążyło do demokratyzacji życia społecznego. którego etyka nie pozwala biernośd i obojętnośd wobec zła. Nie sposób zaprzeczad faktom z rzeczywistości. Baryka zatem to kolejny romantyczny buntownik. ale-byd może. cierpienia i niedoli. gdy chciał uznad „odradzającą się Polskę” za świadomego lekarza.Wątpliwości Cezarego obrazują pewnie wątpliwości samego Żeromskiego. że pisarz chciał rewolucji pod sztandarem partii. To. że Cezary łączy się z buntem organizowanym przez komunistów i staje na czele pochodu robotniczego. jeżeli wiedział o rozwijającym się systemie opieki społecznej. stowarzyszeo robotników. . wcale nie dowodzi. o znaczeniu i roli ówczesnych związków zawodowych. samotnik rewolucjonista. o szerzącej się oświacie i kulturze wśród robotników.Cezary nie ujawniał tylko oczekiwao samego pisarza.