You are on page 1of 6

Tehnički izveštaj

Zadatkom je predviđeno da se na osnovu programskih uslova i prostornih


mogućnosti izradi idejno rešenje sledećih saobraćajnih površina:

1. Saobraćajnice:

 Nova 2 – gradska saobraćajnica, širina 40m


 Nova 1 – gradska saobraćajnica, širina 27m
 Nova 4 – sabirna ulica, širina 12m
 S2 – pristupna ulica sa upravnim parkiranjem, širina 20m
2. Raskrsnica

 Tip: trokraka
 Ulica Nova 2 i Nova 1

3. Parking za putnička vozila na pristupnoj ulici S2.

Geometrijski poprečni profili:

Geometrija poprečnih profila je definisana na osnovu ranga saobraćajnice kao i


prostornih mogućnosti (širina regulacije), funkcije i opterećenja. Usvojeni su sledeći
elementi geometrije poprečnih profila saobraćajnica:

1. Nova 2

 Trake za kontinualnu vožnju 4x3.25m i 2x3.50m


 Srednji razdelni pojas 1x5.00m
 Trake zelenih površina 2x4.00m
 Pešačke staze 2x3.50m
U cilju odvodnjavanja pešačkih staza predviđen je poprečni nagib od 2%, poprečni
nagib ivičnog razdelnog pojasa je 4%, dok je srednji razdelni pojas u horizontali.
Poprečni nagib kolovoza je krovast i iznosi 2.5%.
2. Nova 1

 Trake za kontinualnu vožnju 4x3.50m


 Pešačke staze 2x2.25m
 Trake zelenih površina 2x2.00m
U cilju odvodnjavanja pešačkih staza predviđen je poprečni nagib od 2%, poprečni
nagib ivičnog razdelnog pojasa je 4%. Poprečni nagib kolovoza je jednostran i
iznosi 2.5%.

3. Nova 4

 Trake za kontinualnu vožnju 2x3.25m


 Pešačke staze 2x2.75m
U cilju odvodnjavanja pešačkih staza predviđen je poprečni nagib od 2%. Poprečni
nagib kolovoza je jednostran i iznosi 2.5%.

6. S2

 Trake za kontinualnu vožnju 2x3.25m


 Parking sa visokim zelenilom 2x5.00m
 Pešačke staze 2x1.75m
U cilju odvodnjavanja pešačkih staza i parkinga predviđen je poprečni nagib od
2%. Poprečni nagib kolovoza je jednostran i iznosi 2.5%.

Situacioni plan
Podloga za rad je topografska podloga R=1:1000. Teren na kome se prostiru nove
saobraćajnice je blago zatalasan. Kako se saobraćajnice prostiru kroz
urbanizovanu sredinu, postoje određeni koridori koji se moraju ispoštovati.

Pri projektovanju osovina saobraćajnica, kao projektni elmenti su korišćeni: pravac,


kružna krivina i simetična prelazna krivina. Elementi situacionog plana usvojeni su
na osnovu ranga saobraćajnice i prostornih mogućnosti (stacionaže i kordinate
elementarnih tačaka kao i kordinate presečnih tačaka osovine saobraćajnica su
sračunate primenom programskog paketa GCM).

Podužni profil saobraćajnica


Pri postavljanju niveleta saobraćajnica vođeno je računa o obliku terena (tako da
zemljani radovi budu minimalni), usklađivanju sa poprečnim profilom saobraćajnice
višeg ranga na mestu ukrštaja, kao i o dozvoljenim nagibima u zoni površinskih
raskrsnica i minimalnom radijusu vertikalne krivine. Za proračun podužnog profila
korišćen je programski paket GCM, a rezultati su prikazani u priloženim podužnim
profilima. Podužni profili saobraćajnica rađeni su u razmeri R=1:100/1000.
Raskrsnica

Zadatkom je predviđeno detaljno rešavanje trokrake raskrsnice ulica Nova 2 i Nova


1. Ulica Nova 2 je višeg ranga u odnosu na ulicu Nova 1. Usvojena je koordinirana
svetlosna signalizacija i kanalisanje levih i desnih skretanja u zoni raskrsnice.

 Situacioni plan raskrsnice

Projektovana je trokraka raskrsnica između gradske saobraćajnice Nova 2 i


gradske saobraćajnice Nova 1. Unutrašnje linije ivičnih traka za desno
skretanje, iz Nove 2 u Novu 1, odnosno iz Nove 1 u Novu 2, je oblikovana
simetričnom prelaznom krivinom oblika klotoide sa parametrima
R=A=22.00m, odnosno sa parametrima R=A=22.00m i, uz poštovanje
minimalne širine trake od 4.5m. Za leva skretanja, dolazi do suženja
razdelnog ostrva ulice Nova 2 prilikom skretanja iz ulice Nova 2 u ulicu Nova
1 kao i suženje razdelnog pojasa ulice Nova 1 prilokom skretanja iz ulice
Nova 1 u ulucu Nova 2 . Za leva skretanja korištene su krive tragova pa su
ostrva oblikovana trocentricnim krivama. Suženje razdelnog pojasa iznosi 3
metra a dužina suženja je 24 m (6x4=24m),. Srednja razdelna ostrva, kao i
trougaona ostrva su povučena za jedan metar u odnosu na trake za direktne
saobraćajne tokove. Situacioni plan je dat u razmeri R=1:250.

 Nivelacioni plan raskrsnice

U zoni raskrsnice ulica Nova 2 je u pravcu, a ulica Nova 1 je u prelaznoj


krivini (A=200). Ulica Nova 2 ima van zone raskrsnice krovast poprečni nagib
od 2.5%, a u zoni raskrsnice isto krovast poprečni nagib, s’ tim što je
poprečni nagib desne strane 1.0%, a leve 2.5%. Ulica Nova 1 ima krovasti
poprečni nagib 2.5%, a u zoni raskrsnice jednostrani od 2.5% u levu stranu.
Usvojeno je da je Ulica Nova 2 glavni pravac, a Ulica Nova 1 sporedni
pravac, tako da poprečni nagib Nove 1, prati podužni nagib Nove 2 u zoni
raskrsnice. Nagib rampe vitoperenja Ulice Nova 6 iznosi 0.5%, pa je dobijena
duzina rampe vitoperenja od 30m. Usvojeno je da je slivno područje jednog
slivnika od 250 do 300m2.

 Plan horizontalne signalizacije

Osnovu za postavljanje signalizacije činili su važeći domaći standardni,


usklađeni sa međunarodnim. Dimenzije podužnih oznaka usvojene su u
skladu sa rangom saobraćajnice. Puna razdelna linija kojom se zabranjuje
prestrojavanje vozila u zoni postrojavanja na prilazu površinskoj raskrsnici je
dužine 10m i širine 0.15m.
Od poprečnih oznaka korišćena je linija za zaustavljanje širine 0.5m i 0.4m i
pešački prelaz širine 4.0m. Od pratećih oznaka primenjene su strelice za
označavanje obaveznog smera i namene trake.

Parking

Projektovan je zadati parking ispred objekta za kolektivno stanovanje unutar


regulacione širine ul.S2:

 Situacioni plan

Parking je projektovan za putnička vozila i to za dugotrajno parkiranje sa


kosim parkiranjem od asfalt betona. Predviđena su mesta za zasad drveća i
uličnu rasvetu.

 Nivelacioni plan

Nivelacioni plan je uradjen za ulicu i parking sa ekvidistancom e=5 cm. Usvojeno


je, da je slivno područje jednog slivnika 250 do 300m2.
Detalji oivičenja

Kod oivičenja kolskih i pešačkih površina primenjeni su sledeći elementi

 Ivičnjaci 18/24/80 u vertikalnom položaju za razgraničenje kolovoza i


traka zelenih površina

 Ivičnjaci 18/24/80 u vertikalnom položaju za razgraničenje pešačkih staza


i traka zelenih površina

 Ivičnjaci 18/24/80 u vertikalnom položaju za razgraničenje pešačkih staza


i parking površina

 Ivičnjaci 24/18/80 u horizontalnom pložaju za razgraničenje parking


površina i kolovoza

Na mestima gde je bilo potrebno primenjeni su ivičnjaci dužine 40cm. Završeci


razdelnih ostrva popunjeni su sitnom kockom.