You are on page 1of 5

Ikaapat na

Baitang

Mga Paksang Hindi


Natalakay
O Kambal Katinig
O Diptonggo
O Mga Bantas
O Aklat: Uri at Sangguniang Aklat
O Bahagi ng Pahayagan

Layunin
(Ayon sa Deped Kto12
Curriculum)
O Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, ang mag-

aaral ay nakapagsasabi ng pangunahing diwa


ng kuwento o saknong ng tulang napakinggan;
nakapaglalarawan ng mga tao, bagay, pook;
nakababasa nang may wastong paglilipon ng
mga salita at maayos na nakasusulat gamit ang
iba't ibang kumbensyon ng pagsulat upang
maipahayag ang mga dati at bagong kaalaman,
damdamin batay sa narinig o nabasang teksto
na angkop sa kanyang edad at sa kulturang
kinabibilangan.

Layunin para sa Akademikong


Taon
O Pakikinig: Napapalawak ang mga kasanayan sa pag-unawa,

pagpapakahulugan, pagsusuri at pagbibigay-halaga sa mga


paksa at diskursong napakinggan
O Pagbasa: Naipamamalas ang kakayang maiangkop ang
kahusayan sa pagbasa sa layunin at antas ng kahirapan sa
binasang teksto
O Panonood: Naipamamalas ang kakayang manuri ng may
pagpapahalaga sa napanood na pagtatanghal/palabas
O Pagsasalita: naipamamalas ang mga kaalaman at kasanayan
sa paggamit ng Filipino sa pakikipagtalastasang pasalita
ayon sa sitwasyon, pangangailangan at pagkakataon.
O Pagsulat: naipamamalas ang kakayahang pumili ng angkop
na gramatika at retorika upang maipahayag nang pasulat
ang sariling kaisipan, opinyon, at damdamin.

Paglalapat ng Kurikulum ng
DepEd