Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Záróvizsga 1, 2, 16, 17, 18 tételek-1 - 2009

Záróvizsga 1, 2, 16, 17, 18 tételek-1 - 2009

Ratings: (0)|Views: 655 |Likes:
Published by bokorhenriett

More info:

Published by: bokorhenriett on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
1. A
Z
 
INFORMÁCIÓS
 
TÁRSADALOM
 
JELLEMZŐI
. A
VÁLLALKOZÁSOK 
 
INFORMÁCIÓS
 
IGÉNYE
Az információs társadalomban a gazdagság döntő forrásává a tudás válik. Ahhoz, hogy a maiinformációs és kommunikációs technológiák által gerjesztett globális munkaerőpiacon a helyimunkaesikerrel versenyezzen, az államnak a maga nemzeti keretei tt magasszínvonalra kell emelnie a képst és a kutatás-fejlesztést. /A versenyképes globálismunkaerőnek legalább kétnyelvűnek kell lennie; az idegen (elsősorban angol) nyelvenelsajátított ismereteknek azonban óhatatlanul egy átfogó és állandóan megújuló, a világ felényitott nemzeti-anyanyelvi kultúrára kell alapozódnia./Az
"információs társadalom" 
kifejezés az 1960-as évek második fele óta ismert; valamivelhamarabb, az ötvenes-hatvanas évek fordulóján keletkeztek a "tudásrsadalom","tudásgazdaság", "tudásmunkás" stb. összetételek. "Információ" és "tudás" nem ugyanazt jelenti: a tudás az
összefüggéseiben fölfogott 
információ. Az "információs társadalom" azelterjedtebb, a "tudástársadalom" vagy "
tudás-alapú
társadalom" a szerencsésebb formula:előbbi mintegy a vigban keringő informáck áltanos re, utóbbi arra akézzelfoghagazdagságra utal, amelyet
a tus teremt 
- és arra a zzelfoghatószegénységre, amelyet a tudás-alapú társadalom viszonyai között a tudás hiánya okoz.
 A tudás különböző válfajai :
készségek-ügyességek hordozta
 gyakorlati tudás
fennhangon memorizált vagy írásban
rögzített történeti és hivatalnoki tudás
nyomtatott szövegek, ábrák és képletek által lehetővé vált
elméleti-tudományos tudás
A tudás átfogó, mélyebb, gazdagabb, mint az információ. A tudás az adott helyzetbenértelmezett információ.Hogyan lesz az információból tudás?
1.
ÖSSZEHASONLÍTÁS: adott helyzetről, adott információ hogyan vethető össze más,már ismert szituációval.2.VETKEZ.VIZSGÁLAT: az informácl vonatkoztatható ntések éstevékenységek.3.KAPCSOLÓDÁSOK: Hogyan viszonyul a tudás egy eleme a többihez, mit gondolnak mások az adott információról.4.PÁRBESZÉDMostanára lett azonban a tudás a gazdagság és hatalom
 fő forrásává
. Valamely országgazdaságának teljesítőképessége vagy akár védelmi ereje ma már nem elsősorban afölhasználható földterület nagyságán, a nyersanyagok bőségén vagy a népesség számánmúlik, hanem döntő mértékben a lakosság iskolázottságán, műveltségén, képzettségén,tudásán. A tudás-alapú társadalom egyszersmind tanulás-alapú társadalom. A tudás rohamos,állandó bővülésének viszonyai közepette az egyén készségei-ismeretei folyamatosanelavulnak.1
 
Aki az információs rsadalom munkaerőpiacán helyt akar állni, annak egész életén áttanulnia kell - vagyis munkája mellett is tanulnia kell. többnyire
távtanulást 
jelent, melynek közege, egyre inkább, a számítógépes világháló, az
internet 
- az információs társadalomgazdaságának, politikájának, tudományának és kultúrájának fokozatosan mindent átfogó ésmindent átható kommunikációs közege.Az Internetet az értékes információk és ismeretek roppant, s minden nap hatalmasabbrhának tekinthetjük. Az Interneten gyakorlatilag minden komolyabb sajtermék segltalán szinte minden friss informáchozzáférhe, mizben egye nagyobbterjedelemben válik elérhetővé a globális kulturális örökség is: a világ jónéhány nagy kutató-könyvtára és nyilvános könyvtára megkezdte vagy tervezi anyagainak digitalizálását.Hátránya abban rejlik, hogy az információk nem egy helyen, állandósult formában találhatóak meg. Előbb a katalógusok kerültek/kerülnek sorra, azután maga az állomány. Amintdigitalizált formában rendelkezésre állnak, ezek az anyagok egyetlen óriási - fizikailag nemlétező -
virtuális
 
könyvtárat 
képeznek.
Globalizáció és információs társadalom
A globalizáció az információs társadalom létrejöttével teljesedik ki. A globális gazdaság és aglobális számítógép-hálózat meghatározó nyelve a helyi sajátosságaitól megfosztott angol. Azinformációs társadalom viszonyai között a versenyképes munkaerő legalább kétnyelvű: beszélni s írni-olvasni tudja a globális angolt, miközben - szóban és írásban, vagy esetleg csak szóban - használja anyanyelvét. Magyarország lakosságának idegennyelv-tudása - máseupai killamok vagy akár metorsg lakosságának idegennyelv-tudásávalösszehasontva - igen gyönge. Az informács rsadalom s a mindenütt jelenlévőmultikulturalitás viszonyai között a nemzeti kultúra csakis
nyitott 
kultúra lehet - a külsőhatásokra fogékony, azokat folyamatosan földolgozni és integrálni képes kultúra, melyönazonosságát nem változatlanságában őrzi, hanem tudatos megújulásban és szintézisbenmunkálja ki. A kor megkövetelte, nyitott magyar nemzeti kultúra fenntartásának-továbbépítésének elemei, összefoglalva: az anyanyelvi kultúra magas szinápolása; azidegen nyelvek, mindenekelőtt az angol nyelv széleskörű, hatékony oktatása; a könyvkultúratámogatása; az Internet-kultúra támogatása; s mindezt előfeltételezve, a felsőfokú képzés és akutatás-fejlesztés színvonalának radikális javítása.
Az információs társadalom építőkövei:
Szélessávú távközlés
Műholdas távközlés
Mobil hírközlés
Önkormányzat elérhetősége, együttműködés
Távmunka végzés lehetősége
Távtanulás
IKT információs és kommunikációs technológia (közigazgatás, egészgügy,közlekedés)TUDÁSTÁRSADALOM:Forradalmasították a nyilvántartásokat, így forradalmasították az informáctudásalakítását.2
 
Hozzáférhető tájékozottság
Kulturális sokszínűség előmozdítása
Kifejezés szabadságaSethet a gazdasági szakadék csökkentésében. Az informáchoz vahozzáférésmegharozza a tanulásnak a kulturális önkifejezésnek és a rsadalmi részvételnek amódozatait. Az elődeink által rögzített tudás, számunkra információ, mely a társadalomhajtóereje.Az UNESCO a tudástársadalom kifejezést részesíti előnyben.Kialakulásának 4 alapelve:1.Esélyegyenlőség az oktatásban2.Kifejes szabadga3.Általános információs hozzáférés (különös tekintettel a közérdekű inf.)4.Kulturális sokszínűség elősegítéseInformációs társadalomGormannRanghanatan
A könyvtár az emberiséget szolgálja.
A könyvtár használatra van.
Tiszteld a tudás átadásának mindenmódját.
Az olvasó találja meg a könyvét.
A technika intelligens felhasználása.
Minden könyvnek meg kell találni azolvasóját.
Óvd a tudást
Tiszteld az olvasó idejét.
Nemzetközi könyvtári szervezetek:
IFLA : Világszerte hatáskörrel r, reprezentálja a könyvtár és inforció szolgáltatásérdekeit a kormányok felé. Független, nemzetközi szervezet, célja, hogy biztosítsa akötelékébe tartokönyvtárak és információs rendszerek minél magasabb színvonaszolgáltatását. Magyar könyvtárosok egyesülete is tagja.EUCLID: Független, nem profitorientált, európai hatáskörű. A kooperációt segíti a szakember képzés és kutatás területei között.ASLIB: Angol területen alakult 1924-ben. Információ menedzselése a tevékenységiterülete.ALA: (USA) Célja, hogy segítse az egyén számára szükséges információhoz való hozzáférést.Könyvtári és információs szolgáltatások javítása, szakmai minőség javítása. Területei:finanszírozás, szellemi szabadság, közönség kapcsolat, humánerőforrás stb.ASIS&T : Információs tudománnyal és technológiával foglalkozó társulat. Segíti az elméletifelkészülést, fejlődő technikai, technológiai felkészítést.3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mónika Kabály liked this
Tamara Fehér liked this
Molnár Gyula liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->