You are on page 1of 8

MJESENI PLAN RADA

Predmet: Bosanski jezik i knjievnost


Razred: I (prvi)

od 28.

do 31.5. sedmica od 21.

do 25.4. sedmica od 14.

do 18.3. sedmica Od 7.

do 11.2. sedmica od 1.

do 4.1. sedmica

Sedmica
i datum

R. br.

36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.
48.

mjesec: decembar

kolska godina: 2015/2016.

Tip sata

Oekivani ishodi uenja

Gramatika esma, Luko Paljetak; vjebe


sluanja, razvijanje jezikog osjeaja
Kratkotrajna kola, Gvido Tartalja;
razgovor o pjesmi

vjebanje

pravilan govor,
poboljanje artikulacije
i ukupnog kvaliteta
govora, razumijevanje
proitanog i mogunost
reprodukcije,

Ja sam voditelj; bogaenje rjenika, razvoj


jezikog stvaralatva
Iskrivljena pria, ani Rodari; razvijanje
stvaralake mate i miljenja
Ljubimac, Salem Bajramovi; razvijanje
spontanosti govora

vjebanje

Macino oe, Bisera Alikadi; izraavanje


osjeanja
Televizija i ja; usmjerena organizirana
imitacija
Ptiica; razvijanje spontanosti govora

obrada

itanje slikovnice
Priam ti priu; humoristiko prianje na
osnovu niza slika
Vesela pria; prianje na osnovu niza slika

obrada
vjebanje

Zima ide, ide zima, ali Mima demper


ima; vjebe sluanja, razvijanje jezikog
osjeaja
Zimska pjesma, Jovan Jovanovi Zmaj;
razvijanje spontanosti govora

obrada

Nastavna jedinica

obrada

vjebanje
obrada

vjebanje
vjebanje

vjebanje

obrada

postavljanje pitanja,
odgovori na pitanja i
komentari,
razumijevanje
nonsensnih iskaza i
nonsensnih situacija,
razumijevanje smisla
teksta, memorisanje i
reprodukovanje
neverbalna
komunikacija,
oponaanje, izraavanje
osjeanja, memorisanje
i reproduukovanje
teksta

lik u prii, uvoenje u


uenika u etike
vrijednosti i etiku
analizu likova, prianje
na osnovu niza slika

pravilna artikulacija,
razumijevanje sadraja
teksta, memorisanje i
reprodukovanje stihova,
razvijanje spontanosti
govora

Napomena:

Potpis nastavnika,
..............................................

Direktor,
..............................................

MJESENI PLAN RADA


Predmet: Matematika
Razred: I (prvi)

od 21.

do 25.4. sedmica od 14.

do 18.3. sedmica Od 7.

do 11.2. sedmica od 1.

do 4.1. sedmica

Sedmica
i datum

R. br.

mjesec: decembar

Nastavna jedinica

kolska godina: 2015/2016.

Tip sata

Oekivani ishodi
uenja

38.
39.

Pripadati i ne pripadati skupu


Pridruivanje

obrada
obrada
obrada

osposobiti uenike za
posmatranje skupova
u neposrednoj
okolini

40.
41.
42.

Brojnost- vie, manje, jednako


Brojnost- vie, manje, jednako
Skup, brojnost skupa

obrada
utvrivanje
obrada

posmatranje skupova
u neposrednoj
okolini, primijeniti
znanje u zadacima

43.
44.
45.

Jednakobrojni skupovi
Broj jedan (1)
Broj dva (2)

ponavljanje
obrada
obrada

posmatranje skupova
u neposrednoj
okolini, primijeniti
znanje u zadacima,
nauiti brojati ,
usvojiti pojam i znak
za broj, nauiti pisati
znak za broj

46.
47.
48.

Broj tri (3)


Brojevi od 1- 3
Jednako i nije jednako (= i )

obrada
utvrivanje
obrada

nauiti brojati ,
usvojiti pojam i znak
za broj, nauiti pisati
znak za broj
uporeivati brojeve

do 31.5. sedmica

Znakovi za vee, manje, jednako (>, <, =)


Broj etiri (4)
Broj pet (5)

obrada
obrada
obrada

od 28.

49.
50.
51.

uporeivati brojeve,
upoznati i primijeniti
rijei manje,
vee, jednako i
oznake <, > i =
shvatiti pojam broja
posmatranjem
konkretnog objekta i
prepoznati znak za
broj

Napomena:

Potpis nastavnika,
..............................................

Direktor,
..............................................

MJESENI PLAN RADA


Predmet: Moja okolina
Razred: I (prvi)

Od 7.

do 11.2. sedmica od 1.

do 4.1. sedmica

Sedmica
i datum

R. br.

mjesec: decembar

Nastavna jedinica

kolska godina: 2015/2016.

Tip sata

Oekivani ishodi
uenja

26.
27.

ivot i rad u porodici


Druenje lanova porodice(odmor i razonoda)

obrada
obrada

imenuju lanove ue
i ire familije, te
razlikuju krvne
odnose u porodici/
obitelji, potuju
lanove porodice,
identifikuju i njeguju
odnose u porodici

28.

Porodini praznici (proslava roendana u


porodici)
Moj dom(porodina kua ili stan)

obrada

imenuju zanimanja
lanova ue
porodice, da naue
da samostalno ili uz
pomo nekoga iz
porodice ispunjavaju
svoje obaveze

29.

obrada

do 18.3. sedmica
do 25.4. sedmica od 14.

Prostorije i namjetaj u kui i stanu


Higijena u kui ili stanu

obrada
obrada

da imenuju prostorije
i namjetaj u kui ili
stanu, da naue
odravati higijenu
kue ili stana

32.
33.

Kuanski aparati
Pravilno i nepravilno rukovanje kuanskim
aparatima

obrada

da naue rukovati
jednostavnim
kuanskim
aparatima, da
uoavaju opasnosti
od neispravnih
kuanskih aparata

34.
35.

Moja porodica
Godinje doba ZIMA (ZIMA JE...)

utvrivanje
obrada

obrada

da uenici imenuju
godinje doba,
njegovo trajanje i
karakteristike, te da
prate i biljee
promjene u prirodi
po godinjim dobima

od 28.

do 31.5. sedmica od 21.

30.
31.

Napomena:

Potpis nastavnika,
..............................................

Direktor,
...........................................

...

MJESENI PLAN RADA


Predmet: Muzika kultura
Razred: I (prvi)
Sedmica
i datum

R. br.

mjesec: decembar

Nastavna jedinica

kolska godina: 2015/2016.

Tip sata

Oekivani ishodi
uenja

do 4.1. sedmica
do 11.2. sedmica od 1.
do 18.3. sedmica Od 7.
do 25.4. sedmica od 14.

Smiljanje melodija na zadani tekst


Pjevanje i sviranje: Majka uz kolijevku

vjebanje
obrada

kreativnost u muzici,
emocionalna
osjetljivost djeteta za
kvalitet muzike,
pravilna
interpretacija pjesme
u odgovarajuem
tempu i dinamici

26.
27.

Muzika igra: Igramo se tiine


Brojalica: Jedan, dva, tri

obrada
obrada

kroz pokret djeija


kreativnost u muzici,
muziko pamenje i
osjeaj za ritam i
trajanje

28.

Sluanje muzike: Djeca su ukras svijeta; Minja


Subota
Pjevanje i sviranje: Dom

obrada

emocionalna
osjetljivost djeteta za
kvalitet muzike,
interpretacija pjesme
u odgovarajuem
tempu i dinamici

30.
31.

Muzika igra: Djeca i zeii


Pjevanje i sviranje: Padaj, padaj, snjeiu;
Dragutin Basrak

obrada
obrada

kroz pokret djeija


kreativnost u muzici,
interpretacija pjesme
u odgovarajuem
tempu i dinamici

32.

Nauili smo u prvom polugoditu

ponavljanje

pravilno disanje,
jasan izgovor rijei,
intonativno tano
pjevanje, razvoj
muzikalnost

29.

obrada

od 28.

do 31.5. sedmica od 21.

24.
25.

Napomena:

Potpis nastavnika,
..............................................

Direktor,
..............................................

MJESENI PLAN RADA


Predmet: Likovna kultura
Razred: I (prvi)

od 21.

do 25.4. sedmica od 14.

do 18.3. sedmica Od 7.

do 11.2. sedmica od 1.

do 4.1. sedmica

Sedmica
i datum

R. br.

mjesec: decembar

Nastavna jedinica

kolska godina: 2015/2016.

Tip sata

Oekivani ishodi
uenja

26.
27.

Izbor i araniranje uenikih radova - izloba


Rad po sjeanju: Povr (ploha)- slikanje; MOTIV:
Djeija nedjelja (kola)

ponavljanje
obrada

da analizom
upoznaju sopstveni
crte, da upoznaju
sadraj i likovni
jezik, te osnovne
likovne nazive

28.

Rad po sjeanju: Povr (ploha)- slikanje; MOTIV:


Moj sretan dan (kola)
Posmatranje kao poticaj: Masa i prostoroblikovanje; MOTIV: Pueva kuica (papir,
ljepilo)

obrada

da upoznaju likovni
pribor, podloge i
materijale, te da se
njima slue, da
upoznaju sadraj i
likovni jezik, te
osnovne likovne
nazive

Posmatranje kao podsticaj: Taka i linija- crtanje;


MOTIV: Namjetaj (olovke u boji ili flomasteri)
Posmatranje kao podsticaj: Povrina- slikanje;
MOTIV: Moja soba (votane boje)

obrada

Posmatranje kao podsticaj: Masa i prostoroblikovanje; MOTIV: Kuanski aparati (kutije,


kola papir)
Vjeba verbalnog procjenjivanja radova - analiza

obrada

29.

30.
31.

32.
33.

obrada

obrada

vjebanje

da upoznaju likovni
pribor, podloge i
materijale, te da se
njima slue, da
upoznaju sadraj i
likovni jezik, te
osnovne likovne
nazive

da analizom
upoznaju sopstveni
crte, da upoznaju
sadraj i likovni
jezik, te osnovne
likovne nazive

do 31.5. sedmica

Izbor i araniranje uenikih radova- izloba


Posmatranje kao poticaj: Boja- grafika; MOTIV:
Pahuljice (borova granica, plavi papir, bijela
boja)

ponavljanje
obrada

da uenici analizom
upoznaju sopstveni
crte, da upoznaju
sadraj i likovni
jezik, te osnovne
likovne nazive

od 28.

34.
35.

Napomena:

Potpis nastavnika,
..............................................

Direktor,
..............................................

MJESENI PLAN RADA


Predmet: Tjelesni i zdravstveni odgoj
Razred: I (prvi)

od 14.
18.

do

3. sedmica Od 7.

do 11.2. sedmica od 1.

do 4.1. sedmica

Sedmica
i datum

R. br.

mjesec: decembar

Nastavna jedinica

kolska godina: 2015/2016.

Tip sata

Oekivani ishodi
uenja

25.

Bacanje i hvatanje: Bacanje desnom, lijevom


rukom i suruno

edukacija
sportske
tehnike

sticanje i
usavravanje
motorikih
sposobnosti u skladu
s uzrasnim i
individualnim
karakteristikama

26.

Zdravlje: Znaaj i vanost

opi tip sata

27.

Skakanje: Makazice i galop - naprijed i strance

edukacija
sportske
tehnike

sticanje i
usavravanje
motorikih
sposobnosti u skladu
s uzrasnim i
individualnim
karakteristikama

28.

Puzanje i provlaenje, izmeu nogu para, kroz


upor kleei

29.

Hodanje uz razliite poloaje ruku, koljena i


stopala

edukacija
sportske
tehnike
edukacija
sportske
tehnike

sticanje i
usavravanje
motorikih
sposobnosti u skladu
s uzrasnim i
individualnim
karakteristikama

do 25.4. sedmica
do 31.5. sedmica od 21.

Djeiji poskoci; Sunoni poskoci sa okretom 90


Kombinacija tranja, hodanja, skakanja i
preskakanja

edukacija
sportske
tehnike
sportski
trening

sticanje i
usavravanje
motorikih
sposobnosti u skladu
s uzrasnim i
individualnim
karakteristikama

31.

32.

Higijena - lina i kolektivna

opi tip sata

33.

Ples i pantomima: Usklaivanje pokreta


pojedinih dijelova tijela

edukacija
sportske
tehnike

sticanje i
usavravanje
motorikih
sposobnosti u skladu
s uzrasnim i
individualnim
karakteristikama

od 28.

30.

Napomena:

Potpis nastavnika,

..............................................

Direktor,

..............................................