Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ziekenhuiskrant-081029

Ziekenhuiskrant-081029

Ratings:
(0)
|Views: 973|Likes:
Published by goudamediagroep

More info:

Published by: goudamediagroep on Feb 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2012

pdf

text

original

 
VERSCHIJNT GRATIS TWEEWEKELIJKS OP WOENSDAG IN ALLE ZIEKENHUIZEN IN NEDERLAND EN OP INTERNET
Jaargang 2nummer 1829 oktober2008
Nieuwe aanpak vanondervoeding werkt
Extra service:
op internet worden deadvertenties doorgelinktnaar de eigen website
03212325
Bouwkosten onzekerProef met alcoholpolisBehandeling prostaatkankerCouveusesuites CWZ
Tijdens een nationaal congres dat afgelopenmaandag werd gehouden in Den Haag vond deofficiële start plaats van Topinstituut GezondOuder worden (Ti-GO). Gezonde ouderen kun-nen langer zelfstandig deel uitmaken van demaatschappij. Ti-GO liet tijdens dit congreszien dat alleen een integrale aanpak van devergrijzing Nederland een garantie biedt opgezondheidswinst. Nederlandse onderzoeks-instellingen en bedrijven zien kansen om ophet gebied van de gezondheid van oudereneen leidende positie te veroveren in de wereld,en de Nederlandse samenleving daarvan alseerste te laten profiteren.
 Nu de babyboomgeneratie zich begint terugte trekken van de arbeidsmarkt, zal het aan-tal niet-actieve ouderen de komende decenniafors toenemen, van 2,4 miljoen nu tot bijnavier miljoen in 2030. Voor deze groep wilTi-GO zich inzetten, zowel op medisch-tech-nisch als op sociaal-economisch gebied. Door technische innovaties in de thuissituatie toe te passen, kan de zelfstandigheid van de ouderelanger behouden blijven. Daarnaast ontwik -kelen Ti-GO-partners telemedicine-toepas-singen ommonitoring op afstand mogelijk temaken bij chronisch zieke ouderen. Ti-GOricht zich tevens op sociaal-economische op-lossingen, zoals onderzoek naar factoren die bepalen of ouderen na hun 65ste nog enige tijdwillen en kunnen doorwerken.
Start van TopinstituutGezond Ouder worden
 Baby’s met een genafwijking en een rokende moeder lopen 2,7 maal meer kans op een ‘hazenlip’.
Roken vergroot kans op ‘hazenlip’
De aanpak van ondervoeding bij patiëntenloont, zo blijkt uit een onderzoek dat is ver-richt bij twee ziekenhuizen in de Haagse regio,het HagaZiekenhuis in Den Haag en ‘t LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. ’t Lange LandZiekenhuis concludeert dat het tot zo’n 500euro kosten per patiënt kan besparen als ge-volg van minder complicaties en een gemid-delde kortere opnameduur van patiënten vanongeveer anderhalve dag.
De beide ziekenhuizen gaan hun voedings- beleid de
nitief aanpassen om zo ondervoe-ding van speci
eke risicogroepen patiëntentegen te gaan. Dat is het besluit dat volgt opde positieve bevindingen en uitkomsten vaneen proef die het afgelopen jaar is uitgevoerdop initiatief van zorgverzekeraar OHRA enwaarvan de cijfers vorige week bekend wer-den gemaakt. Het doel van het project was deeffecten van een structurele aanpak van onder-voeding op patiënten en het ziekenhuis zelf temeten en in kaart te brengen. Zieke menseneten vaak lange tijd te weinig, waardoor zijondervoed raken. In slechts een kwart van degevallen wordt dit tijdig gesignaleerd. Doelvan de proef was deze ondervoeding te voor-komen door screening en gerichte behande-ling van risicopatiënten. De effecten van dezeaanpak zijn een jaar lang structureel in kaartgebracht. Door de screening op ondervoeding bij speci
eke patiëntgroepen werd de diëtisteerder bij de behandeling betrokken. Door ge-richte dieetadviezen kon de voedingstoestandverbeterd worden en complicaties ten gevolgevan ondervoeding teruggedrongen worden. De proef in ‘t Lange Land Ziekenhuis richtte zichop patiënten die een grote buikoperatie moes-ten ondergaan. In het HagaZiekenhuis richttede proef zich op het poliklinisch screenen van patiënten met leukemie (bloedkanker), long-kanker en COPD.
Mmax.nl
KantoorinrichtingverhuurLaboratoriumstoelenProjektmeubilair
 N i e u w !  E R G O V o e d i n gss t o e l
Tel. 0294 28 5215 • Info@Mmax.nl
Professioneel wegenwww.medifix.nl - tel. 013-5111111
 Zieke mensen eten vaak lange tijd te weinig, waardoor zij ondervoed raken.




Baby’s met een afwijking in het MSX1-genwaarvan de moeder rookt hebben bijna driekeer zoveel kans met een ‘hazenlip’ geborente worden. De genvariant komt bij onge-veer dertig procent van de bevolking voor.Klinisch genetici van het UMC Utrecht enepidemiologen van het Erasmus MC beschrij-ven deze resultaten in het tijdschrift HumanGenetics. Uit het onderzoek blijkt dat degenvariant alleen het risico op een lip-, kaak-of gehemeltespleet niet verhoogt. Maar incombinatie met een moeder die rookt tijdensde zwangerschap, vergroot de genvariant dekans op een lipspleet wel (2,7 maal zoveelmeer kans). Als beide ouders roken wordt dekans zelfs 4,9 maal zo groot.
 VU medisch centrum heeft zaterdag 25 okto-ber haar masterstudenten geneeskunde in dewitte jas geholpen, een indrukwekkende cere-monie afkomstig uit de VS. VUmc is de eerstein Nederland die zo een duidelijke markeringmaakt tussen het meer theoretische en prakti-sche deel van de opleiding geneeskunde. Stu-denten spreken een zelf geschreven belofte,vergelijkbaar met de eed van Hippocrates, uit.Met deze jaartekst geven ze aan hoe ze straksin de praktijk patiënten willen behandelen enhun vak gaan uitoefenen.
VU medisch centrum markeert met de witte jas ceremonie de overgang van de meer theo-retische naar de praktische fase van de studie.Zo markeren studenten de start van de patiën-tencontacten. Tijdens deze witte jas ceremo-nie spreken zij ook een jaartekst uit. Hiermeegeven ze op plechtige wijze aan hoe ze als artswillen functioneren, welke verantwoordelijk-heden, idealen en verplichtingen zij verbindenaan hun beroep en hoe zij deze wensen uit tedragen. Zij doen dit ten overstaan van familie,vrienden, artsen en vertegenwoordigers vanmedisch onderwijs.
Bewustwording
Doel van de ceremonie is dat er meer inzichtin en bewustwording van het arts-zijn zowel bij de student als bij de opleider komt. Drie jaar geleden startte VUmc met een totaal ver-nieuwd onderwijsprogramma. Hierin is er nietalleen aandacht voor medische expertise maar ook voor communicatie, zelfre
ectie en der-gelijke zaken. VUmc reageert hiermee op devraag van patiënten naar een arts, die niet al-leen deskundig is maar ook competent in deandere rollen die de medicus moet vervullenin een moderne en dynamische samenleving.
Eerste ‘witte jasceremonie’ inNederland
De facilitaire zorgondersteuner 
www.isshospitalservices.nlTel: 030 - 24 24 800
 
2
Actueel
Colofon
Nummer 1829 oktober 2008
Extra genen op chromosoom 20 veranderendarmpoliepen in kwaadaardige tumoren. Datblijkt uit onderzoek van Gerrit Meijer, hoog-leraar pathologie aan VU medisch centrumin Amsterdam. Deze kennis is belangrijk voorde vroege opsporing van darmkanker. Ookkan nu worden gezocht naar geneesmidde-len die de verandering van darmpoliepen inkwaadaardige tumoren kunnen tegengaan.De bevindingen van de onderzoeksgroep zijnonlangs gepubliceerd in GUT online.
Via microarray experimenten onderzocht hetteam eerst precies welke gebieden van chro-mosoom 20 extra aanwezig zijn in darmkan-ker en kwaadaardige poliepen. Vervolgenskeken de onderzoekers welke van de honder-den genen die in deze gebieden liggen ook daadwerkelijk meer mRNA produceerden enof dit leidde tot een toename van de hoeveel-heid eiwit, de actieve component in de cel. Uitde analyses bleek dat zeven genen actiever werden naarmate er meer kopieën van chro-mosoom 20 aanwezig waren. Van twee daar-van was al eerder bekend dat ze een rol spelen bij darmkanker, maar dat deze twee genen,samen met de vijf andere, belangrijk zijn bijde kwaadaardige ontaarding van darmpolie- pen, en het mechanisme erachter, is nu pasvastgesteld. Op basis van de activiteit vandeze genen kon bijna negentig procent van degoed- en kwaadaardige tumoren op molecu-lair niveau van elkaar worden onderscheiden.Poliepen van de dikke darm komen veel voor  bij mensen boven de zestig jaar. Een klein deelvan deze darmpoliepen, circa vijf procent, kanuitgroeien tot een kwaadaardige tumor. Hetwas al bekend welke genen belangrijk zijn bijhet ontstaan van goedaardige darmpoliepen, bijvoorbeeld het APC gen, maar niet welkegenen betrokken zijn bij de verandering vangoedaardige naar kwaadaardige tumoren, ofte-wel kanker. Bij poliepen die kanker worden,zijn veranderingen vastgesteld, zoals extrakopieën van delen van chromosoom 20. Op basis hiervan was te verwachten dat het mRNAdat in dat gebied wordt geproduceerd teveeleiwit aanmaakt van een of enkele genen. Dezeeiwitten spelen een rol bij de kwaadaardigeontaarding van een darmpoliep. Er liggen ech-ter meer dan 800 genen op chromosoom 20.
 Vroege opsporing
Deze nieuwe kennis wordt momenteel ge- bruikt om nieuwe methoden te ontwikkelenvoor de vroege opsporing van darmkanker.Wanneer darmkanker in een vroeg stadiumwordt opgespoord is heel vaak genezing moge-lijk. Daarom zal een bevolkingsonderzoek desterfte aan darmkanker sterk verminderen.Gerrit Meijer is hoogleraar pathologie en doetonderzoek naar nieuwe methoden voor vroegeopsporing van darmkanker. Voor meer infor-matie zie www.gameijer.nl
Het Zwitserse farmaciebedrijf Novartis heeftzijn winst in het derde kwartaal van dit jaarzien stijgen met 32 procent. Deze forsehogere winst is met name te danken aan degoede verkopen van medicijnen tegen kankeren hoge bloeddruk.
De omzet van Novartis steeg met twaalf pro-cent. Toch probeert het bedrijf nog te snijdenin de kosten door 550 banen te schrappen inde Verenigde Staten. Grote farmabedrijven pro
teren van de kredietcrisis. Hun winsten blijven stabiel en ook het constante dividend- beleid maakt de aandelen van deze bedrijvenaantrekkelijke vluchthavens. Ook het aandeel Novartis heeft nauwelijks onder de krediet-crisis te lijden gehad.
Kredietcrisis goedvoor farmaceuten
 Poliepen van de dikke darm komen veel voor bij mensen boven de zestig jaar.
Koninklijke Philips Electronics N.V. heeft vorigeweek een nieuw Memorandum of Understan-ding bekendgemaakt voor een vijf jaar durendeonderzoekssamenwerking met King’s CollegeLondon. In het kader van de miljoenen euro’somvattende overeenkomst zullen Philips ende Division of Imaging Sciences van King’sCollege London nieuwe onderzoeksprojectenbetreffende medische beeldvormingtechnie-ken ontwikkelen die speciaal gericht zijn opcardiologie en cardiale elektrofysiologie.
Een van de belangrijkste gebieden waar hetonderzoek zich op zal richten, is het combi-neren van verschillende beeldvormingstech-nieken, zoals röntgen, MRI, echo en CT, zo-dat artsen eenvoudiger hun weg door het hartvan de patiënt kunnen vinden bij minimaal- invasieve ingrepen. Philips en King’s CollegeLondon hebben, met name via de Division of Imaging Sciences van King’s College London,reeds een jarenlange relatie opgebouwd op hetgebied van beeldanalyse, speciaal op het ter-rein van MRI, diagnostiek en interventionelegeleiding. De nieuwe overeenkomst beoogt devoortzetting van langdurige samenwerking opdeze terreinen en is er ook op gericht nieuweonderzoeksprojecten op te zetten betreffendemedische beeldvorming voor cardiovasculaireaandoeningen, hartritmestoornissen en hart-aandoeningen bij kinderen.
 Vooruitgang
Reza Razavi, hoogleraar cardiovasculairekinderziekten aan King’s College London enhoofd van de Division of Imaging Sciences:“We hebben een lange historie van samen-werking met Philips, en deze nieuwe over-eenkomst stelt ons in staat ons onderzoek naar cardiovasculaire aandoeningen nog eengroot aantal jaren voort te zetten. Door mid-del van ons onderzoek hopen we vooruitgangte boeken bij de diagnose en behandeling vanhartaandoeningen, en zo de behandeling vankinderen en volwassenen met hartziekten teverbeteren.”
Philips en King’s Col-lege London strijdentegen hartziekten
Minister Klink van Volksgezondheid laat inkaart brengen welke gevolgen de kredietcrisisheeft voor de gezondheidzorg. Nog voor debegrotingsbesprekingen op 7 november wil hijdat de ‘quickscan’ af is. Die toezegging deedhij op vorige week bij een Algemeen Overlegmet de Tweede Kamer over kapitaallasten.
Klink laat onderzoeken of zorgverzekeraarsslechte beleggingen hebben gedaan en of ziekenhuizen geld naar IJsland hadden over-gemaakt. Ook wil hij weten of zorgorgani-saties extra geld kwijt zijn om geld te lenen,omdat banken hogere rentes hanteren. Mochtdit zo zijn, dan overweegt hij met extra geldover de brug te komen. Eerder kwam uiteen onderzoek van accountantsbureau Ernst& Young naar voren dat veel Nederlandsezorginstellingen, zoals ziekenhuizen, instel-lingen voor geestelijke gezondheidszorg enverzorgingstehuizen, onder meer door de kre-dietcrisis in geldnood dreigen te komen. Dekredietcrisis is niet de enige oorzaak, maar versterkt de
nanciële problemen die veelzorginstellingen toch al hebben. Ruim eenkwart van alle instellingen zat in 2007 al in derode cijfers. Het beeld dat daaruit naar vorenkomt is volgens Ernst & Young verontrustend.Volgens de NVZ vereniging van ziekenhui-zen en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)is er echter geen reden tot paniek en verkerennog geen ziekenhuizen of andere instellingenin acute
nanciële nood. “Bovendien zittener veiligheidskleppen, zoals een onderlingwaarborgfonds, in het systeem”, aldus eenwoordvoerster van de NVZ vorige week in het Nederlands Dagblad.
Klink laat de gevolgen van de kredietcrisis voorde gezondheidszorg in kaart brengen
 
Uitgever: Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322456F (0182) 322466Redactie: Gouda Media Groep B.V.De ZiekenhuiskrantEindredactie: Marja den Otter Opmaak: Gouda Media Groep B.V.Afdeling vormgevingFotogra
e: Gouda Media Groep B.V.Druk: Wegener NieuwsDruk GelderlandVerspreiding: DistriQ AmsterdamRedactie-adres: Crabethstraat 38 D2801 AN GoudaT (0182) 322456E redactie@ziekenhuiskrant.nlAdvertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451E info@ziekenhuiskrant.nlMw. Anneke de Pater Alhoewel deze krant met de grootst mogelijkezorg is samengesteld, kan geen van betrokken partijen aansprakelijk worden gesteld voor even-tueel voorkomende fouten.
Lezersservice 
 Algemene servicevragen:
maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur;telefoon (0182) 322 456 of mail naar:info@ziekenhuiskrant.nl
 Abonnementen
adres: Crabethstraat 38-D2801 AN GoudaTel: (0182) 322 456info@ziekenhuiskrant.nlPrijzen: per half jaar 42,40 europer jaar 74,20 euro
Redactie/tips:
Tips voor de redactie, een redactionele tekst of een persbericht kunt u mailen naar redactie@ziekenhuiskrant.nlDe redactie houdt zich het recht voor om artike-len niet te plaatsen of in te korten.
 Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteldin het personeelrestaurant van alle ziekenhuizenin Nederland. Daarnaast wordt de krant toege-stuurd aan alle afdelingshoofden. Ook wordt hijaan leveranciers en betrokkenen verzonden.De oplage bedraagt 25.000 exemplaren.
Webkrant:
De webkrant is op de avond vóór het verschijnenvan de papieren krant beschikbaar opwww.ziekenhuiskrant.nl In de webkrant wordenenkele pagina’s dagelijks ververst.
Komende verschijningsdata 2008:
Tweewekelijks. Klik op:www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning
Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322456
Eiwitten voorspellenontstaan darmkanker
VERSCHIJNT GRATIS TWEEWEKELIJKSOPWOENSDAG INALLE ZIEKENHUIZEN INNEDERLANDENOPINTERNET
Adverteren?
Uw advertentie in eenoplage van 25.000exemplaren?
Bel voor meer informatie metAnneke de Pater, 0182 - 322
 
3
Actueel
Nummer 1829 oktober 2008
Minister Klink van VWS biedt ziekenhuizengeen lange termijn perspectief over bouw-kosten. Wel biedt hij hierover meer zekerheidvoor de korte termijn. Ziekenhuizen vinden hetpositief dat de minister een gefaseerde over-gang in de nacalculatie hanteert. Maar hij biedtgeen duidelijk eindperspectief bij de deregu-lering van de bouwkosten. Hierdoor lopen deinvesteringsplannen van ziekenhuizen vast enworden innovaties en prestatieslagen bemoei-lijkt. Het belemmert de toegang tot financie-ring op het meest ongelukkige moment, vindtde NVZ vereniging van ziekenhuizen.
De NVZ concludeert dit op basis van een brief die Klink vorige week aan de kamer heeft ge-stuurd. De minister reageert hierin op het ad-vies van de commissie Havermans. Deze heefteen voorstel gedaan voor de compensatie dieziekenhuizen ontvangen vanwege de over-gang van het oude bouwregime naar de eigenverantwoordelijkheid voor het vastgoed. Dit proces duurt nu al vijf jaar. Ziekenhuizen heb- ben bij de minister al vaker bezwaar aange-tekend tegen de voortdurende onduidelijkheidhierover. Uiteindelijk levert de eigen verant-woordelijkheid voor bouw volgens de NVZeen grotere doelmatigheid op. De overdrachtvan het vastgoed en de bijbehorende risico’smoet alleen wel zorgvuldig gebeuren. Hoe-wel ziekenhuizen blij zijn dat er nu eindelijk een advies ligt over kapitaallasten dat duide-lijkheid biedt voor de korte termijn, hebbenzij voor de lange termijn nog veel bezwarentegen de reactie van Klink.
Ingangsdatum onacceptabel
Klink stelt in zijn brief voor nadeelcompen-satie geen extra geld uit te trekken voor (tijde-lijke) meerkosten. “Het moet macrobudgettair neutraal worden uitgevoerd.” Voor de NVZ isdit geen uitgemaakte zaak: daar waar door desysteemwijziging nadeel ontstaat zullen spe-
cifieke oplossingen moeten komen. Daarnaast
is de ingangsdatum van de overgangsregelingonacceptabel, stelt de NVZ. Ziekenhuizen zijn
vanaf 2008 financiële risico’s gaan lopen. De
minister wil de regeling echter per 2009 inlaten gaan. De waarde van de overgangsrege-ling wordt hiermee beperkt.
Probleemgevallen
De hardheidsclausule voor probleemgevallenen de nadeelcompensatie worden in de brief van Klink onvoldoende uitgewerkt. Zieken-huizen weten daardoor niet precies waar zijaan toe zijn. De minister stelt slechts dat de
nadeelcompensatie vanwege financiële terug-
gang pas is vast te stellen als de nacalculatievolledig is afgeschaft. De NVZ stelt vast dater al ziekenhuizen zijn die al schade onder-vinden van het uitblijven van de compensatie-regel of die daardoor een bouwstop moestenafkondigen. De ziekenhuizen willen daaromdat de minister een voorschotregeling treft of een voorlopige voorziening instelt. De margi-nale toetsing die de minster vooraf op bouw-kosten wil laten doen brengt de ziekenhuizenweer terug bij af, vindt de NVZ. Dit werd na-melijk in het oude bouwregime ook toegepast.Daarnaast, stelt de NVZ, komt de minister zijnuitspraken rond solvabiliteitscriteria niet na.Ziekenhuizen moeten eerst hun eigen vermo-gen gebruiken om de ontstane verliezen en deverliezen die gaan ontstaan te dragen voordatzij aanspraak kunnen maken op compensatievoor de gepleegde bouw.
HENK LUBBERS
VERHUIZINGEN - MEUBELOPSLAG - MOBIELE VERHUISLIFT KLOKWEG 273034 KK ROTTERDAM TEL. 010 - 466 76 42414 71 50
A l  8 0  jaa r  e e n  e r k e nd  b ed r i j f
 Ziekenhuizen krijgen geen lange termijn perspectief over de bouwkosten.Wereldreumadag (12 oktober) vormde voor Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een aardige aanleiding om allereumapatiënten die de maandag erna op de polikliniek reumatologie kwamen, te verrassen met een cadeautje inde vorm van een appelsnijder, een pak appeltaartmix en een appeltaartrecept. Op de foto v.l.n.r. de polikliniek-assistenten Mieke van de Heidenen en Muriel van Stormbroek en reumaverpleegkundige Ina Tromp. Op de voor- grond mevrouw Gielen uit Ermelo (foto Linda Heller).
Reumapatiënten in het zonnetje
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeftop 10 oktober een kritisch rapport gepubli-ceerd over de inspanningen die ziekenhui-zen leveren om infecties te voorkomen. Deinspectie constateert onder meer dat “het ge-drag rond infectiepreventie onprofessioneelis. Het ontbreekt op de OK aan discipline opbijvoorbeeld het gebied van handen wassenen kledingvoorschriften.” Ook verpleegkun-digen spelen een belangrijke rol in infec-tiepreventie daarom is het Landelijk Exper-tisecentrum Verpleging & Verzorging gestartmet het project Verpleegkundige InterventiesInfectiePreventie (VIP).
 
Jaarlijks krijgen ongeveer 100.000 patiënten
tijdens hun opname in het ziekenhuis eeninfectie. Deze ziekenhuisinfecties leiden somstot ernstige complicaties, een hogere sterfte,een langere opnameduur en een toename vande kosten. Preventie van deze infecties ver-dient dus de hoogste prioriteit. Daarin kunnenverpleegkundigen een belangrijke rol spelen,stelt het LEVV, aangezien verpleegkundigenvaak langdurig en intensief contact hebben
met de patiënt. Ziekenhuisinfecties ontstaan
mede als gevolg van het feit dat medewer-kers niet handelen volgens de richtlijnenvan de Werkgroep Infectiepreventie (WIP),een samenwerkingsverband van drie weten-schappelijke verenigingen op het gebied van
infectiepreventie en ziekenhuishygiëne. De
Inspectie beschouwt deze richtlijnen als pro-fessionele standaarden en wil dat deze op elkeoperatieafdeling strikt worden nageleefd. Hetonderzoek werd uitgevoerd door het onder-zoeksbureau Duo Market Research in op-dracht van verpleegkundig vakblad Nursingen NewCompliance.
Inspectie constateert nonchalance bijinfectiepreventie op de OK in ziekenhuizen
 Het ontbreekt op de OK aan discipline op bijvoorbeeld het gebied van handen wassen.
Bouwkosten blijvenonzekere factor
De nieuwe Intensive Care van ziekenhuisMedisch Spectrum Twente in Enschede ismaandag 13 oktober in Duitsland op transportgezet en kwam in de nacht van 15 op 16 okto-ber in Enschede aan.
De Raad van Bestuur van Medisch SpectrumTwente heeft in het voorjaar 2008 beslotentot de plaatsing van een semipermanenteIntensive Care op het ziekenhuisterrein. Op
dit moment worden patiënten die intensieve
zorg behoeven, nog behandeld en verpleegdop de algemene Intensive Care. Deze voldoetniet meer aan de eisen die vandaag de dag aaneen algemeen Intensive Care worden gesteld.De Raad van Bestuur heeft gekozen voor hetconcept van een semipermanente voorziening,omdat de voorgenomen nieuwbouwplannen(beoogde realisatie in 2013) voorzien in eengeheel nieuwe Intensive Care. Maandag 13oktober vertrekt het transport richting Ensche-de. De grootte van de Intensive Care maaktevervoer met een dieplader noodzakelijk. Op15 oktober kwam het transport in Enschedeaan. Het manoeuvreren op het ziekenhuister-rein en de aansluitende plaatsing was een om-vangrijke en complexe operatie die met chi-rurgische precisie werd verricht.
Mammoettransport brengt nieuwe IntensiveCare naar Enschede

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
spiritualreadings liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->