Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1934-224

Svoboda-1934-224

Ratings: (0)|Views: 293|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/14/2012

pdf

text

original

У К Р А ЇН С Ь К И Й
Д Н Е В Н И К
У
Р
Я
Д
О
В
И
ЙО РГА Н З
А
Л
О
М
О
Г
О
В
О
ІО Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ У
К
Р
А
Ї
Н
С
Ь
К
И
ЙІІА Р О Д Н И И
`С О Ю ЗВЗ Л У Ч Е ІІИ Х Д Е Р Ж А В А ХА А д Е Р И К И .
SVOBODA
U K R A I N I A N
D A I L Y
OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONALA S S O C I A T I O N , b e .
3
ТРИ ЦЕНТИ.
Р І К X-L1L Ч .2 2 4 .
Д ж е р з и С іт и , . Д ж ., в и з т о р о к ,2 5 в е р е с н я ,1934 .
VOL ,XLUL
No. 224.
Jertey City, IN.J . , Tue.KUy, September 25, T934.
THREE CENTS.
Т К А Л Ь Н Я Н А Ю Н ІНЗ А К ІН Ч У Є С Т Р А М
В аШ Н Н Г Т О Н . С трайк ткальнянихр о б іт н и -
к ів ,пндо б н я в б у в увесь край, уж е п о к ін ч е н и й . У
с у б о т у з п о л у д н яв и к о н а в ч и й к о м іт е т ю н ії „Ю н а й -
Г Ид Ѓекстил В оркерсо ф А мерика" постановиво д -
н огол осн о закінчити страйк, принявши безумовно
як спосіб полагодж ення страйку пропозиціюсп е-
ц ія .іь н о і г к а л ь н н н о ї р а д и , і м е н о в а н о ї п р е з и д е н т о м
Р узв ел том .
П ринявш и таку постанову, виконавчий комітет
н егай н ов и с л а в в ід п о в ід н е п о в ід о м л е н н я п р е з и д е н -
т 0ви Рузвелтови. Телеграма говорила,щ о страй-
ќ v-ю ч і ' р о б і т н и к ид іс т а л и ін с т р у к ц ії в е р т а т и с яд о
пращвп о н е д іл о к р а н о .
У
с п о їм
п у б л и ч н ім
р ап о р тіп р о зак ін ч ен н я
страй к ув и к о н а в ч и й к о м іт е т ю н ії п о д а є ,щ о р о б іт -
ники добилися страйком усього, чого вони могли
доби ти ся .Тепер, м овляв, приходить поран ап е -
р ев ед ен н яо р г а н із а ц ії. Р о б іт н и к и ,я к к а ж у т ь л ід е -
р и т к а л ь н я н о ї ю н ії,д о б и л и с я п я т ь о х р іч е й :1)з а -
к ін ч е н и йс и с т е м и „с т р е ч -а в т ", с е б т о п ід п р и є м ц е в и
не будев іл ь н о збільш увати числа варстатів, котрі
м ає обсіЎ ѓўвати робітник;2 ) поставлення меж ід л я
довжини часу праці;3) встановлення способу озна-
ч ен н яр о б іт н и ч о ї з а п л а т и ;4 ) п р и з н а н н я ю н ії;5)
реф орм иц і.ю і а д м ін іс т р а ц ії р о б іт н и ч и х п о с т а н о в
кодексу.
Н а р а д іо в ій
с т а ц і „Д о б .т ю -1-В і-Д і" в ід б у л о с я
щ осьуроді церемонії припинення страйку. Ґ о р -
м ан, головаю н ії, прочитав телеграм уп р о закінчен-
ня страйку, котрий почавсят р и тижні тому,а п о -
п.
мв и с к а за в н а д ію ,щ о с т р а й к а р і п е в н о з а я в л я т ь с я
підчас голосуванняз а закінчення страйку та щ о
п ід п р и є м ц і п р и й м у т ьц і у м о в и .
Р ів н о ч а с н ов ін
о с т е р іг й `.''.п ік у , щ о б и в о н ан е с п о д і в а л а с я , щ о всі
страйкарі повернуться дор о б о т и вп о н е д іл о к .
Ц е з а к ін ч е н н я с т р а й к у ю н ій н и м и п р о в ід н и к а м и
п о с т а в и л о ц іл ус п р а в у с т р а й к ун а в ід п о в ід а л ь н іс т ь
тк альн ян и хф а б р и к а н т ів . О д н а ч ев ід н и х д о с іщ е
не булон ія к о ї о ф іц ія л ь н о ї з а я в и ,х о ч в ід о м о ,щ о
ео н ив ід б у в а ю т ьб е з у п и н у р іж н і к о н ф е р е н ц ії.Ю -
н ій н іп р о в ід н и к и к а ж у т ь , щ о на в и п а д о к ,я к п ід п р и -
ємці відм овляться згодитисьн а пропозиції ткаль-
няноі р ади , к о т р і п р и н я л и р о б іт н и к и , ю н ія м о ж ез а -
рядити новийс т р а й к .
ЗП Р О Ц Е С У
З А
ВИКРАДЕННЯ ДИТИНИ
Л И Н Д Б Е Р Г А .
НЮ ЙОРК.Ж ін к а Б р у н а Р іх а р д а Г а в п т м а н а , І
котрав с п іл а переконати поліцію ,щ о вонан е знала
н іч о г оп р о жерела грош ейу посіданню її м уж а, т е -
п ер в и с т у п а єп у б л и ч н оз з а я в а м и ,щ ої ї м уж не по-
повнив закиненого йому злочину.
П о л іц ія дослідж ує ж иттяй маєтковий стан Із и -
дора Ф іш а, німецького
ім іґр а н т а ,в ід
к о тр о го
Г авп тм ан ,як в ін с а м и й к а ж е , д іс т а в г р о ш і, о д е р ж а н і
як викупз а дитину Л индберґа. Супроти цього,щ о
пси Ф іш г ю м е ру Н ім е ч ч и н і п ід ч а с в ід в ід и ну р ід -
шм краю , американська поліція добиваєтьсяв ід
н ім е ц ь к о ї п о л іц ії, щ о б и в о н а д о б у л а т іл о Ф іш аз
гробуй п р о сл іди л а, в ід ч о гов ін п о м ер .
П о л к о в н и к Л и н д б е р ґ , к о т р и й п е р е б у в а ву К а л і-
ф о р н ії, в и їх а вн а с х ід , щ о б и п о м а г а т и н ю д ж е р с ь к ій
п о л іц ії в і д г а д у в а т и з а г а д к у ц ь о г о з л о ч и н у .Ц я по-
л іц ія к а ж е , щ ов о н а вж е м аєд о си т ь д о к а з і в на те,
то Гавптманб у в головним виновником викраден-
ня дитини Линдберґів, але.покищ ов о н а дозволяє
н ю й о р с ь к ійп о л іц ії с т а в и т и Г а в п т м а н а п е р е д л а в у
присяжних тількия к підозрілого
завим уш ення.
П о л іц ія п ід о з р ів а є ,щ о Ґ а в п т м а нн е д о к о н а вз л о -
чину самий, але м ав кількох помічників.
АМ ЕРИКАНСЬКІ Н ІМ Ц ІО Р Г А Н ІЗ У Ю Т Ь С ЯБ Е З
Н А Ц ІС Т ІВ .
Н Ю
ЙОРК. —Т ут зорганізовано Н імецько-А -
мериканську Конфере'нцію ВеликогоН ю Й орќу,к о -
трам ає добитися кращ ої репрезентаціїа м ер и к а -
ськихН ім ц іву в с іх ур я д а х .О р г а н із а ц ія к а ж е ,щ о
нона представляє півтори тисячі німецьких
то в а-
р и с т нт а к о л о 200,000 о с іб . З а с т у п л е н ів н ій у с ін і-
и ец ь к іп а р т ії, к р ім „н а ц ів ".
В Ч А С Н І В ІС Т У Н И З И М И .
С А Н Ф Р А Н С ІС К О .П е р ш і с н іг о в и ц і н а в іс т и -
т " вж е к а н а д ій с ь к і п р о в ін ц іїА дбертай С аскачеван
та ам ериканські стейтиМ онтана, А йдаго, О реґоні
К а л іф о р н ія .
Верх П роспектуЛ асен Н еш енел П арку вкритий
снігомн а 12 цалів завгрубш ки.
П РИ ГО ДАХ Л О П Ц ЯЗРИБОЮ .
П О Й Н Т П Л Е З Е Н Т(Н ю Д ж е р з і ). 15-л іт н ій
Д ж и м Ф р ім е нз л о в и вн а в у д к у в е л и ч е з н у р и `б уп о -
Рпди„с о н и ф и ш ".У
С В О ЇМ
зден ер в ув ан н ю на вид
вели коїриби хлопчина пустив вудку.Н а його крик
ри б акин аін ш и х л о д к а х
зо р га н ізув а л и
погоню ,
Д іп іа л и л ін и в о г о великана, пробували вбити рибу
весл ам и ,ал еНепотрафили. НарештіДжим Ф рімен
ки н увн а р и б у 20-ф у н т о в и й я к ір с в о є ї л о д к и й до-
кон авї ї .Р я б а в а ж и л а 215 ф у н т ів .
М ІЛ ІО Н О В А „А Ф Е Р А "У В А Р -
Ш А В І.
У Варш аві викрили великий
о б м ан ,щ о ся гаєв гр уб і м і-
л іо н н ,
я к о го
до п усти л о ся
„п о л ь с ь к о -б е л ь ґ ій с ь к е
то в ар и -
ств о "п р ид о с т а р ч у в а н н і ім -
преґиованих залізничих поро-
г ів .А р е ш т у в а л и д и р е к ц іюз ѓ а
д ан о го
то в ар и ств а.
Ч асти н у
ш к ід м о ж н а б у д е
в ідзи ск ати ,
к о н ф іс к у т о ч и
м аєток
то в ар н -
ства, як теж приватне майно
ди р ек то р а
то в ар и ств а, гцо в
к о р о тк о м у
ч асі
„д о р о б и в с я `'
величезних дібрі багато каме-
н г іц ь .
О ГРА В И В
Н Е Б ІЖ Ч И К А
В Г Р О Б І.
В Зажечун а Ш леськуа р е -
ш тувала
п о л іц ія
я к о го сь
Д р а й ф ір а ,щ о д о к о н а в іг р о ф а
н а ц ії г р о б у
п о к ій н о г о
п о л ь
с ь к о г о с в я щ е н и к а ,к с . Н ід е ц ь
к о го .Д р а й ф ір
р о зб и в
дом о
винук с . Н ідецькогоі вирвав
йому золоту щокут а
з у б ів .У
с л ід с т в і
п р и зн ав ся
р ськ и й
зл о ч и н ец ь,1
н ам агав ся
сп р о ф агѓув атит е ж
гр о б и ,а л е й ом уб у
важ ко до них добутися:
Л І^Е Р Д А И И ІЧ
Л Ь О С
і-Я -И -
ЧЙ#Ю тО
САМ ОГУБСТВА.
В
Д р о г о б и ч і в ід іб р а в с о б і
ж и т т я 24-л іт н ій к е л ь н е р Я ѓг ќ е л ь
Зільбермагг. Причиною
сам о-
губства булоте, щ о на льос,
на який
н едав н о
том у
го л о вн а
ви гр ан а
30 0
л о т и х ,в ін п р и в ід н о в л е н н і
л ьр су,
я к
о ди н
з
ч о ти р о )
с п іл ь н и к ів ,н е в п л а т и в н а л е ж
н о с у м иі т о м у с п іл ь н и к иІ І С
х о т іл и
узгл я д н и ти
й о гоЯ г
с п ів в л а с н и к ад о щ а с л и в о їв и -
граггої. Зільберм ан так цим пс-
реггявся,щ о стрілив соб:а го -
Лову.У безнадійному станій о -
г о в ід в е з л ид о л іч н и ц і.
СМ ЕРТЬ
Т О Р Е А Д О Р А -
ПИСЬМ ЕМ НИКА.
ЗА П Л А Т И В ,Щ ОБ У Б И Л И
С И Н А .
У
К ольоні
в ід к р и л и
п л ян
п л я н д у ш о г у б с т в а ,щ о у с в о їй
ж орстокоѓѓ.і малом ає рівних.
ѓѓЎ лю дськість злочинує в тім,
що ггаміреним убивникомб у в
б а т ь к о ,а ж е р т в о ю —й о г ор ід -,
н и й
си н .К о л ь о н с ь к и й
го р о -
жанинК . заплатив двом лю д-
ц я мза те, щ об п ід ч а с к у п е л і
в т о п и л и ііо г о 15-л іт н ь о г оси -
Н елю дський
батько обез-
печив синан а велику сумуі в
ц е й с п о с іб х о т ів з д о б у т и .г г р е -
Н а м ір е н и й
зл о ч и н
в ід -
) один
ізу б и в н и к ів , щ о
д о м и в п о л іц ію
йза зд а л с -
Р О С ІЯ ПРОДАЛА СЩНЬО-КИТАЙ-
Г Р А Б ІЖ Н И Ц Ь К И Й
Н А П А Д
Н А
ІЮ Л Ь О Ь К Е
П Р И Х О Д -
с т в о .
Д овгий
ч ас
тер о р и зув ал и
юдейв околиці Ярославщи-
и
д в а оприш ки: М ачуґа
іі
В и к . О с т а н н ім и ч а с а м и п о л іц ії
о ся
вб и ти
оприш каБ и -
ІЛ Є М ачуґа дібрав собів ід -
поп ід џ у ш а й к уй ц и м и д н я м и
н а п а в ,н а п о л ь с ь к е п р и х о д с т в о
в К о .т ь о н ії` П о л ь с ь к ій , я р о с л а в -
с ь к о г о п о в іт у . П ід ч а с н а п а д ув
там ош ньою
п о л ьськ о гос в я -
щ е н и к а ,к с . Р о м б а , в ід б у в а л а с я
я к р а з в е ч е р я ,н а я к ійб у в б р а т
свящ ениказ друж иною
і д в а
землевласники: Ружецький
і
Чнш . Ватага
о к р у `ж и л а
ц іл е
п р и х о д с т в о ,а п о т ім к іл ь к ао -
п р и т к ів у в ій ш л ид о їд а л ь н іі ,
сте р о р н зу в.ІТ Ч Н И
пр и н ИШ Х
п с
вольверами, зажадали
ви дач і
грош ей
та
д о р о г о ц ін н о с т е й .
У в и с л ід і з а б р а л ив кс. Р о м бі
го стей
к іл ь к а с о т
зл о ти х ,
р с т е н ііі г о д и н н и к и . П о л іц ії,
о
р о зп о ч ал а
п о го н ю
за р а з
п іс л я г р а б е ж і, в д а л о с я с х о п и -
ти пнтьох членів ватагит а в і-
д іб р а т ив них н а г р а б л е н і р е ч і.
Ватажок М ачуґа сховався десь
л іс а хі й о г о ш у к а є п о л іц ія .
В Е с п а н ії ж а л о б а ,б о п о м е р
сл авн и й ,
п о п ул яр н и й
тср еа
аор Ігнацп С анче: М ехіяс.Д о
б о р о тьб и
зб и к ам и
в и ступ ав
ще молодим хлопцем. Згодом
д ій ш о в
д о
так о ї
в п р ав и
зручности, щ о за один виступ
на арені платили йолѓу100 т и -
ф р а п к ів .Д о 1924 р . М е х і-
ясб у в улю бленцем
Р е п а н ц ів .
О п іс л я п о к и н у в а р е н уі в е с ц і-
п о ч ав
працю вати
п ер о м .
М е х ія с н а п и с а в
к іл ь к а
ром а-
п єс.УМ е к с и к у М е х ія с
п із н а в
в ід о м у
танцю ристку
А р ж е н г ін у ,з я к о ю
п р и їх а вн а
гостинні виступид о П арижа.
Одної суботи
ім п р е с а р іоп о -
прохав його заступити тореа-
дора Ортегу, якого тяжкоп о -
р ан ен о
в
с а м о .х о д о в ій
к ата-
с т р о ф і.
М е х ія с
зго д и в ся ,
а
к р ім т о г ос а м в и б р а в с о б іб н -
а,з яки мм ав б о р о ти ся.О д-
аче довга перерва булап р и -
и н о ю т р а г іч н о ї с м е р т и . М е х і-
са. Розяренніі
б и к
ух о п и в
то р еадо р а
н ар о г и
іп р о б и в
іік . Р а н е н о г о
М е х ія с а
в ід в е з л и
д ош питалю , д е в ін
на затроєння крони.
Н Е З В И Ч А Р ІН Е
ЯВИЩ Е.
І
Ж еневи
П І
п о в ід о м л я ю т ь ,
д ал ек о
Ш а .м о н і т р ісу
го р ах
вел и к и й
з б ір н и к
в о ди
го зробився був в одномул е-
довику,і велика маса водит а
брили леду почали
п л и стиз
вел и к и м
р о зго н о м
удо л и н у
Грубі брили леду,ш о плили
р азо м
зводою , знищ или п о
д о р о з і в е л и к и й п р о с т ір л іс ат а
винницій ўправні поля. Впро-
д о в ж
к іл ь к а н а ц я т ь о х
х ви л и н
в о д а з а л л я л ав о д н ій
до л и н і
с е л оЛ є Т іс а рі в ід т я л а й о г о
з о в с ім
в ідс в іт а . С е л у п о с п і
з п о м іч ю
в ій с ь к о в іс а
периі таким чином вратовано
лю дей
перед смертю .
Ю ДВАЖ НИЙ
У Ч И Н О К .
В Д у б н ін а В о л и н ів Т к в і,
їд у ч и ч о в н о м , п е р е к и н у л и с ьі
п о п адал и
вв о д у тр ио с о б и
Ж иди бейла Ж орне,ї ї дочка
Рзхедь Едельбавмі зять Д рух.
Н е в м ію ч и п л и в а т и , в о н иб у -
лнб напевно втонули. Н а ра-
т у н о кї м к и н у в с ьу в о д у Ів а н
Н овачикі по надлю дськихй ў
снллях всі троє,вяратував.П ро
його відтяжний учинок тепер
гтяш уть часописи.
ѓїд ь о с т е р іг
ли н
б ать к о
в іс т ьз а с в ій
Л О М .
ж ертву.
О з в ір і
н е з а д о в г о в ід п о -
злочин передс у -
я к
ВИ Н А Г О Р О Д Ж У Ю Т Ь
З А
Ч Е С Н О Т У .
Н едавно
том у
п ер еїзди л о
герез село Лукавець, стрнй-
с ь к о г о п о в іт у , о с о б л и в е а в т о ,
яком у
п о п сув ал о ся
к о л есо .
час направи одномуз по-
дорожггіх Ж идів випав порт-
ф е л ьз г о т ів к о ю
12т и с я ч д о -
л я р ів .П о в ід 'їз д і а в т а іг а д їх а в
до р о го ю
сел ян и н
ізнайш ов
згаданий портфельз грішми.
Якц е м іж нашим чеснимн а-
р о до м
в о ди ться
в ід д а т и
кож ном у
й о го
в л а с н іс т ь
селянин дігнав конем
ав тоі
в ід д а в
вл асн и к о ви
згуб л ен і
грош і.За це одержав селянин,
якн а к пи н и ,т. зв . „зѓѓал ізн о го "
2 злоті! Згідноз закономн а-
леж итьсяд о 1,000 з л . 10 в і д -
сотківв ід знайденої суми.В
таком у
ви п адк у,
згад ан о м у
селянинови належиться5 в ід -
сотківв ід знайденої сум игр о -
і, о т ж евід 12 т и с я ч д о л я -
600 д о л я р ів а б оп о н а д
3 тисячі злотих..
П О С М Е Р Т Н АЗ Г А Д Х А ,
Товариство ЗапорозькаС іч ,
в ід .234 У . Н . С ою за вЕ л із а -
б е т , Н . Д ж ., п о д а єд о в ід о м а
в с ім с в о їѓй ч л е н а м м іс ц е в и м
п о з а м і с ц е в и м , щ о дня 23-г о
в ер есн я
пом ер
ч л ен
то в ар и -
ства М ихайло Огмр. Похорон
в ід б у д еть сяв сер еду, д н я 26-
го вересня,в годині9-т і й рано
дом у
ж алоби
п р и 139
FirstS t . , Elizabeth,N. J.
П р о си м о
в с іх
ч л е н іво б о
вязково взяти участьу похо-
р о н і.
За уряд товариства:
ЛЮ ДСЬКА
Л Е Г К О В ІР Н ІС Т Ь .
П роцес, який
н е б а р о .мв ід
б у д е т ь с яу В ід н і, б у д е ц ік а в и м
причинкомд о глупоти. О бви
нувачена називається
К атери-
на Ляглєр,а пош кодованац е
С е л ь х е р ,а р а д ш еї ї ч о л о в ік .
П е р е д к іл ь к о м а р о к а м и п із н а -
лися пош кодованаі і обвину-
на. Сельхер терпіла
то ді
яж ку
н ер во ву
н едугу
й
їл а п о р а д иу в с я к и х л ік а -
Ляґлер легко вмовилав
недуж у, щ о н а її хоробун е
ю м о ж е ж а д е н л ік а р , х іб а„л і-
к а р д у ш і". В о н а
п р и п адк о в о
а є т а к о г о „л ік а р я д у ш і",я -
ііії й м о ж е п о м о г т и . О п і с л я
п р о в а д и л а л е г к о в ір н у ж ін к у
до костела, здалека
п о к азал а
огось священикай сказала,
Іц е „о т е ц ь М а г н у с '', з н а н и й
дотворсць. Н ебаром
п о ч ал и
п р и х о ди тид о
пан і
С ельхер
листив ід чудотворця. О біцю -
вали вониї й здоровля, коли
ін ш е б у д е п р и с и л а т и
„ж е р т -
іи ".
Заб о б о н н а
ж ін к а
б р ал а
рош із каси чоловікай носн-
іа „ч у д о т в о р ц е в и ".Т ак б у л о
і.іь к ал іт . Т и м ч а с о м
го сп о -
дарська скрута загостриласьі
ел ьх ер
н еб у л а
вж ев с и л і
л а т и т и с т іл ь к и ,щ о д а в н іш е .
Листовно благала‚.о т ц я М аг-
зниж ити
вн со -
ж е р т в . А ле „ч у д о т в о р е ц ь "
н е в б л а г а н н і'ї. Ж а д а вг р о -
ш с і"іі п о г р о ж у в а в с м е р т ю . Ц і-
к ав о , щ о коли лиш е вона по-
с и л а .іа
г р о ш і,
п о ч ув ал ася
ращ е,а коли
н і, її'н е д у г а
З б іл ь ш и л а с я . Т о м у
о тум ан ен а
с в я т о в ір и л а , щ о її ж и т -
см ер тьу р ук ах
„о т ц я
М а ґ н у с а ". В к ін ц ів с е в и я в и л о -
Чоловік паггі Сельхерв ід
д о в ш о г о ч а с у п ід о з р ів а в ,щ о
ж ін к а к р а д е
вн ьо го
г р о ш і,
у в з я вїї н а с п и т ќ и . Ж ін к а
розповіла все,щ о знала. Тоді
ю л о в ік п о в ід о м и в п о л іц ію ,а
л ід с т в о в и я в и л о ,щ о а в т о р о м
л и с т ів
„о т ц я
М аґнуса" була
Ляґлєр. Вона
ви дур и л а
в іл
с в о є ї п р и я т е л ь к и к о л о 10,000
л ін ѓів .
зМ ОРСЬКОЇВ О Д И
— Бі
ЗИ Н А .
Ф ранцузька
п р еса
п о в ід о м -
ляє,гц о французькому вчено
в и н а х ід н и к о в і!,
д -р о в и
Саерови, вдалося перетворити
16 т и с я ч л іт р ів м о р с ь к о ї в о д и
на пальну бензину.Ц е пере-
т в о р е н н я в ід б у л о с я
вп р н яв-
н о с т і`
ви со к и х
в ій с ь к о в и х
п р е д с т а в н и к ів
і
в ід п о р у ч н и -
к ів в е л и к и х т е х н іч н и х ф ір му
лябораторії С аера,п р и пом очі
т а й н и х а п а р а т ів . С л ід з г а д а т и
теж ,гц о лабораторію
С аера
б е р е ж е о к р е м а в ій с ь к о в ач а -
с т и н а , в и в ін у в а н ав н а й д о с к о -
нальш у зброю . К ош ти добўЃо)
Ітаким чином бензини виноси-
К . П іл а т ,с е к р е т а р . Іт и м у т ь3 ц е н т ім нз а л іт р у .
БОЛЬШ ЕВИКИ
Г О Т О В ІВ И З Н А Т И
Н Е ЗА Л Е Ж -
Ж СТЬ
М АНЧУКА,jmOHCbiKOfБ У Ф Е Р гЮ !
ДЕРЖ АВИ.
Т О К ІО
п о п ія ). Г а з е т а „Н іш і-Н іш і" п о в і-
дом ляє,щ о Росія згодилася продати урядови М ан-
ч у к а С х ід н ь о -К и т а й с ь к у з а л із н и ц ю
за170, 000, 000
єн
(50,728,000 д о л я р ів ).
О ф іц ій н а
тел єґр агр іч и а
а г е н ц ія „Р е н ґ о " п о в ід о м л я є ,щ о с п р а в а п е р е т о в о -
р івіщ е н е с к ін ч е н а ,а л е з ін ш и х о ф іц ій н и х д ж е р е л
н іх т о ц ь о г о п о в ід о м л е н н я а з е т и „Н іш і-Н іш і" ні не
сп р о ст о в ує,н і н е п ід т в ер д ж ує.
М айжев сі тепер уважаю ть доконаним ф актом,
щ о з а л із н и ц я , д о в г а 1,000 м и л ь , на яку р о с ій с ь к и й
ц а р с ь к и й у р я д в и т р а т и в с о т к и м іл іо н ів р у б л івт а
яка була дуж е важним чинником,щ о звязувавр о -
сійське побережа Великого океануз Росією , тепер
легально опиниласяв руках М анчука,а ф актично
в японських. Величезний російський порт Влади-
восток та все П риморя тепер лиш илося звязанимз
Р о с іє ю о д н о -т о р о в о ю з а л із н и ц е ю , щ о йде н а в к о л о
кордону М анчука.
Разомз тим каж уть,щ о Росія скоро визнаєн е-
залежність М анчука,щ о дотепер
зр оби л и
лиш е
д е р ж а в аІл ь С а л ь в а д о рт а , о ч е в и д н о , Я п о н ія ,я к а
створила М анчуко. Думають,щ о полагодження
справи продажу залізниці значно поліпш итьп о -
л іт и ч н у с и т у а ц іюн а Д а л е к о м у С х о д і.
Щ ОБ
Н ЕД Р О Ч И Т И
Б У Р Ж У А З Н И ХТ А KARITA-
Л ІС Т И Ч Н И Х
ДЕРЖ АВ.
М ОСКВА
С С Р ). С е м и й с в іт о в и й к о н г р е с
К о м у н іс т и ч н о г о
р е т ь о г о ) І н т е р н а ц іо н а л у , я к и й
мав відбутисьу вереснів М оскві, відроченон а не-'
означенийч а с . Думаю ть,щ о конгрес буде склика-
н и йу п е р ш ій п о л о в и н і н а с т у п н о г о р о к у .
В ж е ш іс т ь р о к ів ф а к т и ч н оп е б у л о с в іт о в о г о
конгресу К омуністичного Інтернаціоналу. Всю пра-
цю провадить виконавчий
комітет Інтернаціоналу
під керуваннямі стислим доглядом російськоїк о -
м у н іс т и ч н о ї п а р т ії.
РО ЗЛ А М
УН ІМ Е Ц Ь К ІЙ П Р О Т Е С Т А Н Т С Ь К ІЙ
Ц Е Р К В І.
Б Е Р Л І Н і м е ч ч и н а ). —В той ч а с , як з н а к а -
зу урядув протестантській катедрі Берліна ім ено-
в а н о є п и с к о п а Л ю д в іг а М іл є р а п е р ш и м п р й м а с о м
у с іх п р о т е с т а н т с ь к и х ц е р к о ву Н ім е ч ч и н і,п о ц іл ій
Н ім е ч ч и н і п ід н я в с я п р о т е с т п р о т е с т а н т с ь к и х н а р о -
х ій п р о т и т а к о г о з н а с и л у в а н н я а в т о н о м н и х п р а в
протестанської церкви. М айж ев усіх євангелйць-
к и х ц е р к в а х Н ім е ч ч и н и п р о ч и т а н о п о с л а н ієд -р а
Карла К охаз закликом виклю чити єпископа М ілє-
р ат а й о г о п р и к л о н н и к івз лав є в а н г е л и ц ь к о ї ц е р -
к ви .
Епископ Л ю двїґ М ілєрє особистим приятелем
Г іт л є р а .В ін з а я в и в ,щ о б у д е б о р о т и с я в с ім ис п о -
с о б а м и п р о т и н е п о с л у ш н и 'х -й о м у п а с т о р івт а в ір -
н и х.
М іл є р з а я в л я є , щ о в ін п р а г н е с т в о р и т и є д и н у
х р и с т ія н с ь к у ц е р к в уд л я ц іл о ї Н ім е ч ч и н и , але и о-
к и щ о й о г о "д ія л ь н іс т ь п р и в о д и т ь л и Т и ед о б і л ь ш о г о
розламуй заворуш ень серед вірних протестант-
ських церков.
ПОСИЛАЮ ТЬ У Ч И Т Е Л ІВУ К А Т О Р Г У .
М О С К В А С С Р ). Г а з е т а „П р а в д а " д у ж е к о -'
р о т ќ о п о д а є в ід о м о с т ип р о з а с у ди а 10 р о к івк а -
торжної праці учителівз села Д иковки, одеської
о б л а с т ин а У к р а ї'н і, К а р н ѓ ут а М із н е н к а . З а с у д ж е н о
їх ,р а з о мз ін ш и м и , за те,щ о в о н и с т о я л ин а ч о л і
„г н із д а к у р к у л ів -н а ц іо н а л іс т ів "у ц ь о м у с е л і.
У ч и т е л ь к у С о р о к ін у т а к о ж "з а „н а п іо м а л іс т и ч -
ний ухил"засуджено н а 1 р ік важкої вязниці.
В Е Л И К ІЖ ЕРТВИ
ЯПОНСЬКОГО ЃУРАГАНУ.
Т О К І О п о н і я ). Т е П е р в и я с н ю є т ь с я , щ ог у -
р аган , я к и й н е д а в н о п р о н іс с я н а д Я п о н іє ю , Н а р о и в
б іл ь ш е ш к о д и ,н іж т о з д а в а л о с я з п 'о ч а т к у . Д о т е -
п е руж е н а р а х о в у ю т ь у б и т и х 2,064 о с о б и , т и х ,ш о
п р о п а л иб ез в іс т и , 258;а п о к а л іч е н и х1 3 , 3 3 5 . К р ім
т о г о б у р е в ій з н и щ и в 32,939 б у д и н к ів .
У р я дуж е п о ч а в п ід г о т о в л я т и в ід б у д о в у з р у й -
нованих районівт а зорганізував м едичнуй харчеву
допомогу населенню районів, навіщ ених тайфуном.
ЗН О В УТ Р О Ц Ь К И И .
М А Д Р И Д с п а н ія ). В ц іл ій Е с п а н ії о г о л о -
ш е н о ..с т а н н а д з в и ч а й н о ї о х о р о н из в п р о в а д ж е н н я м
воєнно-полевих судів. Ц ей декрет підписав прези-
д е н т р е п у б л и к и п іс л я т о г о ,я к у р я д з іб р а в в ід о -
м о с т и п р от е, щ о к о м у н іс т и 'и ін ш і р а д и к ^ь н і -е л є -
ментив спілціз реакційними елементами тс^Ю Т ь-
ся повстати нроти дем ократичного уряду републи-
К И .
'
В ц іл ій Е с п а н ії к р у ж л я ю т ь ч у т к и ,щ о т а м П е р е -
буває Троцькии, який керує комуністичною ш дто-
т о в к о ю п о в с т а н н я . В л а д а с т а р а є т ь с я з н а й т и fc-д д и-
Т р о ц ь к о г о , щ о б в и я с н и т и , ч и в ін д ій с н оє в Е с іт е н ії..
(і,.:
.
'
с в о б о д а , 'в і в т о р о к ,25-г о в е р е с н я , ій з -і.
Ч .224.`
1
( "IVOBOOA4 (IJBERTYj
FOUN DE D18 9 3
newspaperp u b l i s h e dd a i l ye x c e p tSu n d a y aandh o l i d a y
lit81-83GrandS t r e e t , J e r s e y С н у ,N. J.
Ownedby tb.U k r a i n i a nR a t i o n a lA s - o c U t l o n , lac
E ditedbyE d i t o r i a lC c . m - d t t . - a .
E nteredasS e c o n dC l a nM ailM a t t e r at theP o s tOf f ic e otJ e r s e yC i t y , N. J.
о чМ а ѓ с і30, 1911 under tke Act ofM a r c h 8, 1S79.
Acceptedf or maillotat specialr a t eofp o s t a g ep r o v i d e d for InS e c t i o n 110 3
ot the Act ofO c t o b e r 3.1 9 1 7 , authorized July 31. 1918.
З ак о ж д уа м ін у а д р е с ип л а т и т ь с я10ц е н т ів .
3К а н а дин а л е ж и т ьп о с и л а т игрош і лиш е на т.зв.Foreign MoneyOr d e r .
З аоголош енняр е д а к ц ія `н е в ід п о в ід а а .
Т ел .„С в о б о д и ":BE r g e n4 - 0 2 3 7 .— Т е л . У . H.С ою за: BE r g e n4 - 1 0 1 6 .
Е. О ггацькиЙ .
К О Р П О Р А Т И В ІЗ М .
А ќ д р еса :" S V OB OD A " , P. О . в О Х 346,JE R SE YC IT Y, N. J.
З А К У Л ІС А М ИЛ ІГ И
Останні збори Ради Ліґи Наційў `Ж е н е в і викли-
к а л и б іл ь ш е з а ц ік а в л е н н яв с в іт і,н іж м а л о к о т р і
збори передтим. Подекуди
дещо цього
за ц ік а в -
лення можна було передбачити, а по більш ій части
багато вийшло зовсім
н е с п о д ів а н о .
Сподіване зацікавлення прийш лоз таких справ,
як справа сарської округи та зі справи приступлен-
н я Р о с іїд оЛіґи Н а ц ій . Н е с п о д ів а н к а в и й ш л аз за-
яви П ольщ іп р о права національних менш ин.
Х оча
ців сі справин а перш ий погляд ока з собою не по-
в я з а н і, то всі в о н и с т а н о в л я т ь ^п р и ч и н к ид о о д н о г о
п и т а н н я ,п ід к у т о м к о т р о г о їх ' р о з г л я д а н о : п и т а н н я
в ій н и .
Щ о справа сарської округи мож е легко довести
д о в ій н и , в це вж е н іх т он е с у м н ів а є т ь с я .В Е в р о п і
балакаю ть загально,щ о Німеччина анектує Сарщ и-
ну тоді,я к плебісцит випаде протин е ї. Вона анек-
туе Сарщ инут а к , я к П ольщ а анектувала Вильну,я к
А н у н ц іо
а н е к ту в а в
Ф ію м е ,я к Л и т в а
ан е к ту в ал а
К л а й п е д у е м е л ь ).
Вона анектує Сарщ инущ е й
д о п л е б іс ц и т ун а в и п а д о к ,я к п о д ії п о к а ж у т ьїй , щ о
в ін в и п а д е п р о т инеї. З т а к о ї а н е к с ії л е г к о м о ж е
п р и й т ид о з а г а л ь н о ї в ій н и .
П р и с т у п л е н н я Р о с іїд о Л іг и к и д а є т ь с яв очі
передовсім через те,щ о Росія досі стояла осторонь
Л іг ит а р о б и л ав с е д л я їїк о м п р о м іт а ц ії. „М а н ч е с -
тер Гардієн" поясню єц ю суперечністьу поступо-
ван н ю
М оскви страхом
б о л ь ш е в и к ів
перед воєн-
ною заверухою
н аД а л е к ім С х о д і, с е б т о
с тр а х о м
в ій н из Я п о н іє ю .
С у п е р е ч н іс т ь
м іжд о т е п е р іш н ім
ф р а н к о ф іл ь -
ським становищем
П о л ь щ іі т е п е р іш н ім
ґе р м ан о -
фільським становищем
П о л ь щ і „Г а р д іє н " теж по-
я с н ю є р о з р а х у н к а м ин а н а б л и ж а ю ч у с я в ій н у . „Г а р -
д іє н ", к о т р и йу тих с п р а в а х у м іє д и в и т и с я б е з с т о -
ронноі котрийп р о факти звичайно добре поінфор-
м о в а н и й ,не м ає с у м н ів у ,щ о в Р о с ії п а н у є с т р а ш н а
н у ж д ай н е в д о в о л е н н я .ВЯ п о н ії, Н ім е ч ч и н ій П о л ь -
ііііс п е к у л ю ю т ьуж е н и н і, щ о під п е р ш и м
у д ар о м
в ій н и р о с ій с ь к а д и к т а т у р аа б о з о в с ім
за в а л и т ьс я
абощ о найменш е сильно ослабне.Ц е дасть нагоду
н а їз н и к а м
аб ов н у т р іш н ім
п о в стан ц ям .
„Г а р д іє н "
припускає,щ о Німеччинай Польща мають якесь
п о р о з у м ін н яв ц ій с п р а в і, та щ о м о ж еі Я п о н іян е
зовсімд о нього непричетна.
Якбит а к було,т о заява П ольщ іп р о національ-
ні меншини набралаб и спеціяльного значіння.Ц е
П о л ь щ а х о ч е д іс т а т ин а в и п а д о к в ій н и в іл ь н у р у к у
зр о б и ти
о стато ч н и й
р о зр ах у н о к
з
о ку п о в ан и м и
Польщею непольськими
н ар о д ам и .
Розглядаю чиз того боку діяльність Ліґин а її'
о с т а н н ій Р а д і, п р и х о д и т ь с яд о в и с н о в к у ,щ о Р а д а
д а л а т іл ь к и п о л е ,н а к о т р ім р іж н і д е р ж а в и
п р и го -
товляю тьсяд о нової воєнної авантури.Д ля зами-
р е н н я с в іт а Л іг ан е з р о б и л а н іч о г о .
Р е в о л ю ц ій н и й С и н д и к а л із мє
ан ти гу м ан ітар н и йі ан ти п ац и -
фістичний. Сорель, головний
апостол револю ційного синди-
к а л із м у , д и в и в с ян а в ій н уя к
н а д ж е р е л о г е р о їз м у .Івж е
Прудон,у свойому творіп р о
в ій н у
і мир,р о зр іж н яв дві
точки погляду,щ о з них м ож -
н а д и в и т и с ян а в ій н у : п о п е р
я кн а д ж е р е л о г е р о їз м у ;
подруге, як на засіб деяких
людейч и груп задовольняти
свої хиж і інтереси.Н а думку
Сореля, загальний страйк
ц е с в о є р ід н а в ій н а ,щ о „м а є
великі анальогіїз перш оюк а -
т е ґо р іє ю
в о єн :
п р о л є т а р ія т
о р г а н із у є т ь с яд л я в ій н и ,в ід
о к р е м л ю ю ч и с ьв ід ін ш и хч а
с т и н н а ц ії, д и в л я ч и с ьн а с е б е
н а в е л и к и й м о т о р іс т о р ії
п ід б и в а ю ч и
ко ж н е
с у с п іл ь н е
м ір к у в а н н я п о т р е б а м
б о р о ть-
б и .Т ут м и знаходимо дуже
ясне почування слави, щ о єд-
н а є т ьс я
з
й о го
іс т о р и ч н и м
з а в д а н н я м ,і г е р о їз м у , щ о ви
Езй о го
б о є в о гон а
став л е н н я.В ін п р ям у єд о р і-
ш учого бою ,в якому виявить
ц іл у м ір у с в о є ї м у ж и о с т и
в а р т о с т и ". о р е л ь , "Reflexions
surla violence", с т о р .2 4 9)
Р е в о л ю ц ій н и й
си н д и к ал ізм
ў з а ж а в ,щ о с п н д и к .т ине м а-
ють надалі бути
л и ша в а и
гардом пролєтаріяту, але м у
сить ТЗути
Ц ІЛ И М
п р о л є т а р ія
том. У весь пролєтаріят зорґа
в із о в а н и йу п р о ф е с ій н і с п іл к и ,
в ід м е ж о в а н ів ід к а п іт а л іс т и
н о г о с в іт у , п о в и н е н
тв о р и ти
с в ій о к р е м и й с в іт ,у
можна допускати
п р е д став н и
к ів ін ш и х к л я с . Д о п у с к а т ич у
жосторонні елементив сво
організацію, значить ослаблю
ватиї ї розводню вати. В при
су тн о сти
ч у ж о с т о р о и н іхе л є
м е н т ів н е м о ж л и в о в и х о в у в а т і
в п р о л є т а р ія т і с в ід о м іс т ьй о
г о к л я с о в о ї в ід м ін н о с т ий со
лідарггости,і саме томур е
в о л ю ц ій н и й с и н д и к а л із мп о в
с т а є
п р о ти
в с як и х
п о л іт и ч
н и х
п а р т ій ,щ о
о б єд н
р іж н о м а и іт н и й , н іч и мм іж со
боюн е звязаний лю дськийм а
теріял. Синдикати повинніб у
ти свого роду орденамип р о
л єтар іяту ,я к і п р и н е су тьй о м
поратунок,я к свого часур е
л іг ій н і о р д е н и
(ч и н и ) п р и н е -
сли поратунок церкві. Н а чо-
л і
р о б іт н и ч и х
п р о ф е с ій н и х
спілок повинні стояти
лиш е
самі робітники,я к і незалежа-
т и м у т ьв ід н ія к и х п а р т ій ,і в е -
стимуть свої орґанізаціїдо бо-
врз к а п іт а л іс т а м иб е з о г л я -
д ун а я к ін е б у д ь к о м п р о м іс и .
Р е в о л ю ц ій н и й
си н д и к ал ізм
с та в и тьс яз п р и зи р с т в о мд о
р е ф о р м із м у ,щ о ш у к а є п о в іл ь -
них реформ,і перш е, н іж п р о -
голосити страйк, домагається
п о р о з у м ін н я
ч ис у д ів . Т а к а
тактикал и ш ослаблює кляоо
в у с в ід о м іс т ь
п р о л є та р іяту
позбавляє його боєвого запа
яў .
В революційному синдика,
іі т а к и м ч и н о м п а н у є д о г м а
насильства, постійної бороть
б и ,б е з п о с е р е д н ь о ї а к ц ії,ч и
А .л е в с е жн е т р е б а й о г о
з м іш у в а т из р е в о л ю ц ій н и ма -
н а р х із м о м . А н а р х із м ін д и -
в ід у а л іс т и ч н и й , с и н д и к а л із м
колективістичний; анархізм
у т о п іч н и й , с и н д и к а л із м—п о -
зитивістичний; анархізмзм а-
д о щ а с т я ц іл о ї л ю д с ь к о -
сти ;
си н д и к ал ізм
т іл ь к и
п р о л єта р іяту .
В п о р ів н а ш г ю
зс о ц ія л -д е -
м о к р а т іє ю
си н д и к ал ізм
б ез
с у м н ів у
м аву с е т а к и
в е л и к у
моральну вищ ість, б о в ін п р о
т и с т а в л яє
с о ц ія л -д е м о к р а т и ч
й о м у м іл іт а р и з м о в ид у х с а м о -
п о с в я т иі г е р о їз м у ; ін т е р е с а м
ш лунку одуш евленняб о -
р о тьб о ю
іперемогою ; опор-
ту н ізм о в и ,щ о йде н е р о зл у ч н о
з л и ц е м ір и мт а к о м п р о м іс а м и ,
— образ величньої будуччини,
ш о вимагає жертві безком-
промісовосги; парлямеитарній
т а м іт ін г о в ій д е м а г о г ії—. і-
Ідеали виховання нового етич-
н о го ,в и с о к о г о
гр о м а д ян с тв а !
пролетарської суспільности.Г
с р м и й с п о с іб б о р о т ь б и р е в о
л п о ц ій н о г о
си н д и кал ізм у ,з а
гальний страйк, м ав уживати
ся не як за с ібд л я о с ягн е н н я
якихось матеріяльних здобут-
к ів о с о б и с т о г оч и г р у п о в о г о
ін те р е су ,але як за с ібд л я зн и -
щ ення
м іщ а н с ь к о ї
д е р ж а в и ,
має заступити
держ ава
як у
п р о л е та р с ьк а .
А л е п о р у ч ін т е р н а ц іо н а л ь н о
го революційного синдикаліз
му,щ о рплинув дуже сильно
на московський
больш евизм
р о зв и в а є т ьс ян а п о ч а т к а хXX.
с т о л іт т я к а т о л и ц ь к и й ін т е р н а -
ц іо н а л ь н и й
си н д и к ал ізм ,а в
п р о ти став л е н н юдо тих д в о х
ужев повоєнних часах розви-
в а є т ьс я
си н д и к ал ізм
н а п іо -
н ал ьн н й ,щ о в и л и в аєтьсян а
рештів фаш нстівський корѓю
р ати в ізм ,в к о тр о м у
к л яс о в а
с о л ід а р н іс т ь
пош ирю ється
і
в ід м ін ю є т ь с я
в
с о л ід а р н іс т :
н а ц іо н а л ь н у ,з
за п е р е ч е н н я`
клясової боротьбиі з вклю
ченням професійних орґаиіза
ц ійв о р б іт у д е р ж а в ия к
к о н с т и т у ц ій н и й
е л е м е н т. А ле
п р оц е ін ш и м р а з о м .
ін е ц ь )
Тому тоѓвариствон е встані
розвинути" своєЃ
в и д ав н и ч о ї
д іял ьн о с т итак, як н а л е ж и т ь.
В теках товарК ства вж е зібра-
д о с я н е з в и ч а й н о б а г а т о ц ін н о -
г о в о є н ц б -іс т о р и ч н о г о та во-
е н н о -н а у к о в о г о
м а т е р ія л у
з
часів Недавньої визвольноїб о -
р о т ь б и У к р а їн и та з д а в н о м и -
н у л и х ч а с ів '. М а т е р ія л иц і з а л е -
ж ую тьсяй стає небезпека,щ о
вони,н е побачивш и
с в іт ув
друку, можуть згинути зовсім.
М а т е р ія л т о й т о р к а є т ь с я ч а с ів
к о за ч ч и н и ,аі т а к о ж
ў к р а їн
ської придніпрянської та га-
л и ц ь к о ї а р м ії з -о с т а н н ь о їб о -
р о тьб и .
Н езвичайно важ ноц е й мате-
ріял друкувати, якнайскорш е,
колищ е жнють учасникио -
станньої нашої боротьбиз а
в о л ю
У к р а їн и .В О Н И
зм о ж у т ь
Д О П О ВН И ТИЦ Ім атеріяли, спра-
вити помилки авторівт а з б и -
р а ч ів ,а б о написати свої п р а
ц і-с п о г а д и
тад о к у м е н т а л ь н о
опрацюватит е , д е вони самі
були учасниками. Друкований
матеріял заохочуєд о написан-
ня нового матеріялу
й
о д н а
д у м к а
т ап р а ц я
п о р о д ж у є
д р у г у . П у б л ік у в а н н я м а т е р ія -
л ів з ,іс т о р ії у к р а їн с ь к о г ов ій -
ська є чи не о д н и мз н ай го л о в -
н іш и х з а в д а н ь ' н а ш о ї в о є н н о ї
У К Р А ЇН С Ь К Е В О Є Н Н О -ІС Т О Р И Ч Н Е Т О В А Р И С Т В О
П о р о з г р о м і у к р а їн с ь к о ї а р -(с т а н н ь о ї д о б ит а
мії старш инствон а чоліз ґене-
р ал о м
Ю наковом,
бувш им
п р о ф е с о р о м в о є н н о ї іс т о р іїв
р о с ій с ь к ій а к а д е м ії ґе н е р а л ь -
н о г о ш т а б у ,а п із н іш е н а ч а л ь -
ником штабу головного
к о -
м а н д у в а н н я у к р а їн с ь к и х а р м ій ,
за с н у в а л о
св о є
то в ар и ,ѓв о
з минули
п ід п о в и щ о ю
назвою. Тепер,
по смергги Ю накова,н а чолі
цього товариства стоїть гегге-
р ал
генерального штабу,M.
Б езр уч к о . В ц імт о в а р и с т в і о б -
єднані майж ев о і найкращ іук -
р а їн с ь к і в ій с ь к о в і с и л и , щ о о-
п и н и л и с ьн а е м іг р а ц іїв П о л ь -
щ і-Програма діяльности Укра-
їн с ь к о г о
В о є н н о -Іс т о р и ч н о г о
Товариства така:
1.В о н о з б и р а є , с т у д ію є ,о -
п р ац ьо в у є
тав и д а с
д р у к о м
м а т е р ія л и ,
щ о
торкаю ться
іс т о р ії у к р а їн с ь к о г о в ій с ь к аз
часів визвольних змаганьо -
2.Д б а єп р о в п о р я д к у в а н н я
та охорону памятників лица-
р ів у к р а їн с ь к о г о в ій с ь к а ,щ о
своє життя положилиз а волю
й д е р ж а в н іс т ь У к р а їн и .
В ід
самого початку
с в о го
іс н у в а н н я
то в а р и с тв о
р о зв и -
ває ш ироку діяльністьу згада
них напрямах. Дотепер това
риство видало
ч о ти р и
гар н і
в о є н н о -іс т о р и ч н і з б ір н и к и„З а
д е р ж а в н іс т ь ",у я к и х у м іщ е н о
б а г а т о ц ік а в о г ой ц ін н о г ом а
т е р ія л ун е л и ш ед л я ў к р а їн
с ь к о ї в о є н н о ї іс т о р ії, алей для
військової науки
в за а а л і.
жаль, матеріяльні засоби това-
р и с т в а д у ж е о б м е ж е н і,б о в о н о
дістаєї х лиш ез членськи:
в к л а д о кт а п о ж е р т в с в о їхч л е
н ів .Н ія к и й у р я д , н ія к а о р г а н і
за ц ія,а б о о к р е м а
о со б а
б іл ь ш и м к а п іт а л о м т о в а р и с т в у
не пособляє.
Володимир Левицький,У.С С
В „СОЮЗНИЦЬКИХ" ТАБОРАХ Д Л ЯП О Л О Н Е Н И Х
Т А ІН Т Е Р Н О В А Н И Х
13.І .Вц іл ій П о л ь щ і з а н о -
ситьсян а генеральні страйки
Т а к о ж
уЛьвові розпочалися
с тр а й к и
п о л ьськ и х
тр а м в а й -
н и к іві в із н и к ів . П р и л у ч и т и с я
м аю ть до них зал ізн и ч н и к и ,
п о ч т о в ц ій ін ш і. Д о м а г а ю т ь с я
в о н и п ід в и щ е н н ян а 100% п л а -
т н і,б о польська марка впала
дуже низько. Тутеш ні робіт-
ники відбуваю ть часті сходи-
и и .Н ао д н и х із н и хв и с т у п и
л и
к іл ь к а п р о м о в ц ів
п р о ти
розтратної політики уряду,я
к и й г о д у єт а в б и р а є „Ў к р а їн
п у ф ".Так,начеб вогги щ е ма-
ло загарбали наш ого майназ
У к р а їн и та при н а ш о м ур о з -
з б р о є н н ю ! К р ім т о г о м іс ц е в е
р о б іт н и ц т в о
б о їт ь с я ,щ о на
випадок страйків уряд вжиє
нас протиних. Ц е ясне,щ о
наш і хлопці нічогон е малиб
проти того, щоби трохав ід -
п л ати ти ся
за
здійсню ваний
П олякам и
кл и ч
п р о тин а с :
„П у с ь ц іц ь Р у с ін ан а Р у с ін а ".
Н а п о л іт и ч н о м у о в и д ід л я
н ас
х м а р и т ьс я.
П ереговори
м иру П ольщ із больш евика-
ми зближаю тьсяд о кінцевого
в и р іш е н н я . П о л я к и о б іц я ю т ь ,
щ о виеднають нашим братам
П р и д н іп р я н ц я м ..
а м н е с т ію !
Х іб ап ід б о л ь ш е в и ц ь ќ ў с т ін у
абон а заслання!Добра вдяка
(6)
„с о ю з н и к а "!
14.І . Вчора вечором улаш-
т о в а н о г а р н и й к о н ц е р т -к а б а р е ,
змагання борцівй удаліпам -
ф лєти. О після танцід о ранку.
Так стрічаємо свято
Н ового
Року. Грає військова польська
м у зи к а.В 12 г о д . в н о чіп р о -
м о в л я є п о л к . Ш а н д р у ќі ін ш і
п ід н о с и т ь
о к л и к и
н ач е с т ь
П етлю рий вож дів наш ихд и -
в із ійт а а р м ії.
15.І . С ь о г о д н я п р и їх а л ав
т а б о р р е ш т а д и в із ії,а с а м е
а р т и л е р ія , к ін н о т ай т е х н іч н і
частини всього біля1,000
л ю д е й .З н и м и б а г а т о ж ін о к
т а д іт е й , бо це п е р е а ж и ож о
наті старш ини!П о баракахн е-
ма вільного місця, тому части-
н а ж о н а т и х п ід ен а с е л а . В м і-
сгі зростаєз кождим
д н ем
безробіття. Польська
м ар к а-
гр ішт а к в тр ати л ан д в ар то сти ,
щ о багато тутеш ніхн е хочуть
їїб р а т и з а товари, особливо
п о с е л а х . Д о х о д я т ь в іс т и ,щ о
с х ід н ій Г а л и ч и н і п е р е в о д я т ь
Поляки масові арештуванняв
су п р о в о д і
п о б о їв
та
ін ш и х
знущ ань.
16.1.Яд іс т а в в іс т к и п р о в ід -
н о с и н ив Г а л и ч и н і. Б о й к о ту -
сього польськогов повному
х о д і. Н а їз н и к и б е з р а д н і. В с я к і
заходи зеднати собі населення
н а н іщ он е з д а л и с я . Н а їз н и кя к н а д іян а в е с н у , п о в с т а н н яІ н и к а м и
п о о д и н о ки х
ч асти н .
п о те р п а вп р о д о л юц е ї за га р
б а н о ї к р а їн и . Н а ш і з в я з к из
к р а є м с л ід я т ь р іж н і т и п ич у ж
і с в о ї. Д е я к і з них у п х а л и о
до польської команди
о б о зу
д о к а н ц е л я р іїя к п о м іч н ік ан -
ц с `л я р ій н і с и л и. й п о ч и н а ю т ь
св о ю
юдину роботу. Довудз-
тво обозу буцімтод л я вдер-
жагпгя внутрі дисципліниз а -
п р о в а д и л о „п а к у " —ц.є. сво-
є р ід н и й
ареш т. Визначається
в інтим ,щ о а р е ш т о в а н и йс и -
д и т ьв м а л е с е н ь к ій б р и д к ійк е -
д іс т а є м а л о їс т ит а п е р е -
б у в а є сам у х о л о д і. О т ж еп о -
ч а т к ид о с у х ітт а ін ш и х н е д у г .
Д и р е к т о р о мц е ї „п а к и " ім е н у -
вав майор К алінський такин а -
ш ого
с о т н и к а , в и р о д к а -т и п а
Горчииського. В ін тепер біль-
ше небезпечний, як всі поль-
ські сторожі разом
взявш и.
Передн и м тремтить иеодин
таборовик. Галичанв ін н е ч і-І
п а є ,б о б о їт ь с я їх н ь о ї з о р ґа г г і-
зованости. Спільна недолят а
о д н ак о в а
т а к т и к а
су п р о ти
всяких можливих
п о д ійз л у -
чила нас у суцільний гурток
сам о о б о р о н и .
В еде
-й о го
п о р у ч н и к
Н. Н.В ід б у в а є м о
с п іл ь н і с х о д и н ид л я о д н а к о в о ї
т а к т и к и о б о р о н и ,з я к о їбв о
нон е було сторони.
17.1.В е ч е р о м п р и їх а в до нас
к о м а н д а н т г е н .-п о р . О м е л я н о -
ви ч
П а в л е н к о (с т а р ш и й )н а
п е р е г л я д ^ц іл о ї г р у п и . Х о д и в
т а к о жп о б а р а к а хт а ц ік а в и в с я
ц іл и м ж и т т я м ч а с т и н .
18.І . М іжін ш и м и с п р а в а м и ,
н а У к р а їн і, н а ш о г о з а в д а н н яв
тому часі і т . п ,, говоривП ав-
л е н к о й про ф ін а н с у в а н н ят а -
б о р ів .Ц ет е п е р
н а й в а ж н іш е
питання, коли хочеться врату-
вати здоровля сотням
т и с яч
наш их вояків. Великий запас
г р и в е н ь ,б о б іл я4 0 0 м іл іо н ів ,
має Н імеччиназ запасу, який
в о н а з г ід н оз у г о д о юз У .Р .
видрукувала, однак німецький
уряд вагається, кому самеї х
видати. П ід розвагу входять:
П етлю ра, П етруш евич, т. зв.
Р а д ян с ьк а
У к р а їн ай
С к о р о -
падський. Командант
п ід д е р -
ж у в а внас на д у ш і, м о в л я в ,
н а в іт ь с е р е д , н а й б іл ь ш и е с п р и -
ятливих умовин мусимо разом
т р и м а т и с я , „х о ч б и п р и й ш л о с я
м ал ю в ан н ям
в и в іс о кта роб
ленням чобіт заробляти
со б і
н а п р о ж и т о к ". Н а ч а л ь н и кґ р у -
пи ,г е н .У д о в и ч е н к р , в ід п о в ів
н а с є д н а є о д 'н а с п іл ь н а
ід е я ц е б о р о т ьб аз а Ў кр аї
н у . Д а с т ьБ о г , з а 2—3 м іс я ц і
виясниться наш е положенняй
нат о й мент мусимо бутид о б -
ре зорганізовані.А
к о л иб и
прийш лося нам і за кордоном
д е я к и йч а с п р о в е с т и н іх т о
н асн е р о зє д н а е .
19.І .Й ордан.В наш ом ут е -
атрі вечором
б а л ь -к о н ц е р тз
приводу гостини
к о м е н д а н та .
Е л іт а с т а р ш и н в и т а є й о г ог ід -
н и м
старш инського
сту п н я
п р и н яттям .
І. К о м а н д а р м в ід б у в н и н і
д о в ш у н а р а д уз і в с ім и н а ч а л ь -
Б а л а к а вп р о п о л о ж е н н я ін т е р -
н о в а н о ѓ н а ш о ї а р м іїв п о л ь
ських таборах. Даліп р о м іж -
н ар о д н ю
с и т у а ц ію . В о н ан а
загалдля нас мало сприятли
ва. П ольщ а показалася засла
б ав р о л і „п ш е д м у ж а " Е в р о п и
та завела надію
а н т а и т с ьк и х
п о л іт и к івза її д о п о м о г о юр о з
бити больш евиків. Згадавт а
кожп р о пляни німецькихг е
н е р а л ів Г о ф м а н ай Л ю д е н д о р
ф а,я к і п р е д л о ж и л и
а н та н ті
плян міжнароднього
ко р п у са
з метою знищити большевизм.
Ядро цього корпуса творилиб
у к р а їн с ь к і
в ій с ь к а
с к о в с ь к і в ід д іл и . Щ о д о н а ш о ї
п о л іт и ч н о ї о р іє н т а ц ії,
за я в и в
к о м ан д ар м ,щ о
п р о е к т у є т ьс я
утворення нової директорії
як о ї
с к л а д
в х о д и л и
б и
П етруш евич,
С к о р о п а д с ьк и й ,
Ш вець
іін ш і. П е т р у ш е в и ч а
визнаю ть галицькі війська,Я кі
знаходятьсяв чеських табо
pax,а С к о р о п а д с ь к о г о а м е р и -
канські емігранти. Ц ікаве,щ о
П авленко розходитьсяу бага-
тьох поглядах політичної
туриз наш имґ е н . У довичен-
ком, який боронить
в с е ц іл о
вузької політики уряду У .Н .
Р . П авленко критикував також
о д н о м а н іт н и й н а п р я м о к п р е с и ,
я к „С и н У к р а їн и " Й ін ш і,щ о в
с в о їй з а г у м ін к о в о с т и
п о су в а-
ються аж до злобних твер-
д ж ен ь,я к п р и м ,те, щ о Г ал и -
ч а н и м а ю т ьу Ч е х ії в с ь о г оЗ О
б а г н е т ів , с е б т о с т р іл ь ц ів .
а л ь ш е б у д е ).
Н А Б ІЖ У Ч 1 Т Е М И .
е м іг р а ц ії.
М и знаємой кажемо,що У-
к р а їи а м у с и т ь б у т и л р и г о т о -
ваноюд о наступної збройної
боротьби. П риготовитиу к р а ,-
їн с ь к и й
н а р ід , в и п л е к а т иб
ньомуд у х воевничости, витво
р и т ити п в о я к а -У к р а їн ц я м ож -
н а л и ш ен а щ 'д с т а в і д о к л а д н и х
с т у д ій в о є н н о ї м и н у в ш и н иу
к р а їн с ь к о г о н а р о д у . Л и ш ет о
д і,к о л им и в с е б іч н о в и с г у д іє
м ов с і п о зи ти в н іт а н егати в н і
сто р о н и
наш ого
в ій с ьк о в о го
типу, можна
б у д е
н ау к о в о
працю ватин а д методами сгво-
р е н н я т о г о , ч о г о У к р а їн ап о -
т р е б у ев су ч асн о сти і вмай-
б у тн о сти .
Ч и т а ю ч и іс т о р ію у к р а їн с ь к и х
в о єн н и х
змагань, бачиш ,я к
червоною ниткою скрізьп р о -
х о д г іт ь
н ад зв и ч ай н а
в ід в а г а
у к р а їн с ь к о г о в о я к ай х о р о б -
р іс т ь т а к и ,' я к у м а л о з н а є іс т о -
р ія л ю д с т в а . У к р а їн с ь к и йн а -
р ідм ав ч и с л е н н і п о б ід и , я к и х
в и стар ч и л о бн а ств о р е н н ян е
о д н о ї,а д е с я т ь о х д е р ж а в . А ле
ти м ч а с о м
у к р а їн с ь к и й
н а р ід
програвав майжев с і В ІЙ Н ИЗ
ч а с ів к о з а ц т в аЙ п р о г р а вїї т е -
и ер . Значить, чогось
б р ак у є
нам, чогосьн е вистарчаєу к -
р а їн с ь к ій а р м ії, щ об р о з в и г г у -
ти ш ирш е свої побіди, щ о б їх
з а к р іп и т и . О те „ч о г о с ь "м ож -
на буде знайти лиш е тоді,к о -
ли вичерггуючий матеріялп р о
минуле,наших воєн будев и -
д р у к о в а н и й ,а ‚п о т ім д о с л ід ж е -
гги йі п р о с т у д ій о в а н и й ф а х ів -
цями. Колим и будемо знати
о т у х и б у , т о д і вж е м о ж н а ;б у -
де старатисяї ї усунути.
Н ім е ч ч и н а , н а п р и к л а д ,в и -
г р а л ав с в іт о в ій в ій н і м а й ж е
кожду окрему битву. Без сум -
н ів у , в о н а в и г р а л а б іл ь ш ео к -
ремих битв сама, н іж у с і її ч и -
сленні противники, взятір а -
зо м ,а ти м ч а с о м
Н ім е ч ч и н а
п р о г р а л а в ій н у . Т е п е р
Н ім ц і
ш у к а ю т ь о т о г о „щ о с ь '' с в о г о ,
переш кодилої м виграти
ц іл у в ій н у . О т а к к о ж д и й н а р ід
мусить відш укати свою
х и б у
й усунутиї ї , коли хоче вико
нати свої наміри.
У к р а їн с ь к е
В о є и г г о -Н а у к о в е
Т о в а р и с т в о с т о їт ьн а п р а в д и
вому шляху, стараючисьп у б
л ік у в а т и м а т е р ія л и
з
наш их
в о є ні т о м у о б о в я з к о м ў к р а їн
с ьк о го
гр о м а д ян с тв а
п р и й ти
йомуз матеріяльною допомо-
гою . Колим и зрозуміємо вагу
п р а ц ь `з г а д а н о г о
то в а р и с тв а ,
тодій помож емо йому, памя-
таю чи,щ о без арм іїн е збуду-
є м о у к р а їн с ь к о ї д е р ж а в и .
І
В .К .
Щ О КРАП,Т О ОБИЧАИ.
В Італії М усоліні збирається
п р и го то в л яти
д л яв ій с ь к о в о ї
сп р ав и
д іт е й
в і д 8-г о р о к ^
ж и ття.
В Е с п а н ії у р я д в и д а вр о з .
п о р яд о к ,щ о д ітямн е вільн о
п р и с т у п а т ид о н ія к о їп о л іт и ч -
н о ї п а р т ії п е р е д 16-т и м р о к о м
ж и т т я . Д і т им іж 1 6-т н мі 23-
тим роком мають на це мати
д о з в іл р о д и ч ів .
к о л и с ь
ІН И Н І.
Щ обице не дало кому при-
т о к ид о . н а р ік а н н я,щ о нині
молодь м ає забагато прав,бо
в давнину буцімтов с е бува.т)
кращ е,я к молодь таких прав
н е м а л а , п р и г а д у ю т ь іс т о р и к и ,
а н гл ій с ьк о го
ко р о л я
Джеймса Першого
ва н г л ін -
ськім парляменті було40 ч л е -
н іву в іц і від 16до 20 літ.
Істо р и к и
т е жобчисляю ть,
щ о п е р е с іч н и йв ід л ю д е й ,ко-
трі вели американську рево,
л ю ц ію , б у в д е с ь к о л о 27 Л ІТ .
С Т А Р І,Ч И М О Л О Д І?
В ід к р и в ш и ф а к т , ш о в ан-
ґлійськім парляментіз а коро-
ля Дж еймса П ерш ого було40
п о с л ів
н и ж ч е20 л іт ж и ття,
королівський „рекордер"Мар-
тин роздиравн а собі одежу
й плакав:Т о до тоговж е Ан-
ґл ія д ій ш л а ,щ о к о л и с ь б атьки
в и д а в а л и з а к о н ид л я д іт е й ,і
нині діти видаю ть законид л я
б а т ь к ів !
П р о ф . В олтерБ . П иткин ви-
д а в
н е д ав н о
кн и ж ку
тн е
CHANCEOF A LIFETIME." н ко-
трійв ін заќднќўє молодьп е -
р е м ін и т и с в іт .
м о л о д ь , Ч И С Т А Р ІС Т Ь ?
Тац е й самий професор,ш о
к л и к а в
м о л о д ь
п е р е м ін и т и
світ, написавт е ж книжку,в
котрій доказував,щ о люднќа
починає властиво жити аж v
40-в ім р о ц і ж и т т я .
О тж е стар ш і м аю ть свою по-
тіху,а м олоді свою в книж-
ках професора Питкина.
Ф А К Т И ,Ч И Х А РА К ТЕР.
З
н аго д и
початку нового
ш к іл ь н о г о
року, говориться
б а г а т оп р о ц іл ий завдан н я
в и х о в а н н я м о л о д і.
З в и ч ай н о
дискусія оберта-
ється коло питання: чого м ає
вчити школа: фактів, чи ха-
р а к те р у ?
В чителі, котрі ставлять собі
за ціль навчити дітей якнай-
більш е фактів, будуть звичай-
но 'держ атися правил строгоі
д и с ц и п л ін и ,б о д и с ц и п л ін і
прощ уєї м навчання.В ч и т е л і.
О сь
Т и чого пЛачеш, хлопчи
к у ?
'
,
Б о , прош у пана, нинір а-
но тато4
сказав мамі,щ о мама
гуска а мама сказала тато-
ви ,щ о т а т 'о о с е л !
— Тож чогот и плачеш?
Б о ... к о л им оя м а м а .г у -
ска,а тато осел,то я не знаю ,
щ оя !
.
к о т р і с т а в л я т ь с о б із а ц іл ь в и -
ховання характеру, будуть ди-
витися за тим, який харак-
т е р в и х о в у є т ь с яв д іт е йп о
впливом учительської дисци-
п л ін и .
м о л о д ьк о л и с ьІН И Н І.
Щ ой м о л о д ь н и н ін е така,
як була колись, бачать мало
нев с і лю ди.
Щ ом іж н и н іш н ь о ю р о с іії
с ь к о ю м о л о д юі м о л о д ю Р о с ії'
з п е р е д р е в о л ю ц ії,а б о м іж м
1-
л о д юв Н ім е ч ч и н і н и н іІ И О Л О -
д юв Н ім е ч ч и н і п е р е д в ій н о ю
є величезна віддаль,ц е й е л і-
пий побачить. О дначе ми ча-
стон е хочемо бачити,ш о t
ріжницям іж давньою молодю
і новою
н а в іт ьу н а й б іл ь ш е
п о с т ій н и х
к р а їн а х с в іт а ,я к ,
приміром,в Англії. Тимчасом
а н г л ій с ь к и й с о ц іо л ь о г С Е М.
ДЖ ОВД,Ін с т р у к т о р уЛ О Н Д О Н '
с ь к ім у н ів е р с и т е т і, п и ш е ,ш о
н и н іш н я м о л о д ь А н г л ії р іж -
нитьсяв ід молоді повоєнної
А н г л іїт а к , я к „к р е й д ав ід с и -
р а ".
П овоєнна молодь булаpoJ-
чарована, легкодуш най ця-
нічна. Н иніш ня м олодь відзна-
ч а є т ь с я п е р е д о в с ім
зростаю -
ч о ю с е р іо з п іс т ю .
М ІС Я Ч Н И ЙІ
З В ІТ ГОЛОЕШ ОГО
І
С Е К Р Е Т А Р Я
У
. Н
.
СОЮ ЗА
з а с е р п е н ь 1934 р о к у .
НОВІ ЧЛЕНИ:
„а р е с ь к н я
М ихайло.
Г. _
К А Т Е Р И Н А
ІН О Р А К ІВ С Ь К А
А н а с т а с ія .
Н Н Ч І
с Теодор, Ѓрине
,Ф ранко.
рабаха М ихайло,
ін ю к С т е ф а н , Ш е л е в аК а-
`б и и ь к а М а р ія , С о л е ц ь к н й
ін В о л о д и м и р ,
А ІИ Н КО лекса,
р ) О іа к А н н а , М а р и н е ц ь
і Кароли
;ц ь С т е ф а н , Г е в ч у к С о-
Ќ Л И Н А
О лена, П авлина
І.ІТ Е К Л Я ,Т руш
А нна,
Е Р И Н А ,
Ф едик
С теф ;
,,Р О М А Н М ихайло,Ѓа
Ў З О ЌМ ихайло,
Ц ІИ Н С Ь К И Б
Ів а н , Л о п у -
Ф .Ш .
ІА КЬ О о д н м и р ,Є д и н а ќ
Д И Ч К О
В О Л О Д И М И Р .
Я К И Н А
П О С И Ф
ЧУПА ВАСИЛЬМ .
Р ем езМ А Р ІЯ .
Г Н А Т ІВ
В О Л О Д И М И Р .
Д У Б Ч А К
В О Л О Д И М И Р .
Л І.Б Р О М І.ІЬ С Ь К А
С о ф ія .
Д ем і
І С И Д .ІЕ
М исинович
М И Х А Й Л О .
ВWI В аре т а кМ А Р ІЯ , Ґу д зій М а-
рш ,в іч к о в с ь к а
О льга,
В іч к о в с ь к а
М ашина, Клебая
М а р ія , В а р е щ а к
О сѓина. ТимочкоМ И Х А Й Л О , Т им очко
Ѓома, Брикайло
Ів а н , Г р и в н я ќ М и-
іа й.іо . К лебанІН .О І. Ч О Р Н О Б А ЙІв а н .
В ..
`О б С х а б М и х а й л о , Б о д н а рП е-
207 ЌОСТЮК ПОСИФ, Б о л ю хВ а-
Б 208К ої іь ч и к П е т р о , С т а д н и р
ір о
Р Іо с и ф а , Щ и м а н -
И Т А Ц ІЯ Н Н А ,С овякК А -
ЬМ икола.
ІВ .ІС И ."
. ІІЛ
іП аѓ
Н сдоступ
,Н а г ір н я к
К О
М И Х А Й .
кМ И Х А Й Л О , К утиийI-
Іа р ІЯ , Л е н ч у ќ
О лекса,
В ',ш.
CTL IN EЬ К И ЙІЛ ІЯ ,Д ацькоБ о-
кш ш ирК упчіК ТЕКЛЯ, Г алатинМ и-
В 219Д ІА Н А
В асиль.
В .2 4!.
`Н ,(ЧА нтош ка, Ш пор-
`.,;`ПЮ М
П А В Л О .
В 247
ів с ь к а А н н а , З а я ч к ів -
С ІК ; М .,
М А Р Катерина, Босаќ
О Л Е Н .).1І , 'V H HІ .Б іл и ќ М и х а й л о , І'у -
:И К ':В
:;,..U.,KП е т р о , Б іл и ќ С т е ф а н ,
с е н и ќ А н т ін , Г 'е р я кА Л Е Ќ '
ІЄ В И ЧМ ихайло,
ихалю к О льга.
А Ѓ ', Р АА нна. В асилю ќ С о-
Г р и г о р ій , К у л н ч
О м елян,
ЯШ Я,
Б о б о ви й ќ
М ихайло,
П етро, С тегиіиький А н-
Іу х а р с ь к а М а р ія .
Т И С И ЌА н н а , Ф л н с я к А н т ін .
ір м а М а р ія .
оитарик М арія, Ґонтарик
В 296 Л О Б У РН Е Г Р ОА .
В298 (а в а л ю ќ
ІВ А Н .
ВЛ К К А Р Т И Ч А К М ихайлом ол.
Ь
ІІ',С У К