SAKLAW AT PAGKAKASUNUD-SUNOD NG MGA ARALIN SA BAWAT LINGGO (10 LINGGO) NG BAWAT MARKAHAN

UNANG TAON (Tema: Ang Tao Bilang Nilalang) Unang Markahan I.1.1.1.1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Ang Kalikasan ng Tao

Mga Paniniwala sa Paglikha sa tao Ang Material at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao Ang Kaibahan ng Tao sa Ibang Nilalang Ang Intellect at Will Ang Konsiyensya: Kahulugan, Kalikasan at Uri Paggamit ng Konsiyensiya sa Makatwirang Pagkilos Ang Tao Bilang Nilikhang may Dignidad. Ang Layunin ng Tao sa Buhay a. Pagpapaunlad ng Sarili b. Pag-iingat ng Kapaligiran c. Paglilingkod sa Kapwa at Diyos 1.9 Mga Kilos at Gawi ng Taong may Dangal 1.10 Mga Gawaing Nagtataguyod ng Kaganapan ng Pagkatao Ikalawang Markahan II. Pagkilala sa Sariling Pagkatao II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9 II.10 Katangian ng Kabataan Pagkilala ng Mga Kakayahan at Hilig Ang Self-image, Reputasyon, Actual Self, at Real o True Self Pagbuo ng Sariling Self-image Pagkilala ng Actual Self Pagkilala ng mga Kahinaan Bilang kabataan Pamantayan sa Pagpapaunlad ng Sarili Wastong Pamamahala ng Emosyon Pagpapaunlad ng Itinakdang Kasarian Pananaw sa Real o True Self

Ideals.4 III.5 1.8 III. Ang Mga Pagpapahalaga at Mga Birtud III.6 Pagbuo ng Hakbangin sa Pagkamit ng Mithiin IV. Ang Makabuluhang Pakikipagkapwa 1.Ikatlong Markahan III. Saloobin (Attitude) Ang mga Pangunahing Birtud Ang Proseso ng Pagpapahalaga Ang Sistema ng Pagpapahalaga Ang Impluwensiya ng Pagpapahalaga sa Pagpapaunlad ng Sarili Ikaapat na Markahan IV.5 III.8 Ang Kahalagahan ng Sipag at Tiyaga sa Pagpapaunlad sa Sarili IV.2 IV.1 IV. Paniniwala (Belief).3 1.7 III.1 III.2 1.4 1.7 Kapwa: Kahulugan at Lawak Mga Antas ng Pakikipagkapwa Ang Kahalagahan ng Pakikipagkapwa Ang Mga Paraan ng Pagpapaunlad ng Pakikipagkapwa Ang Mga Uri ng Komunikasyon sa Pakikipagkapwa Ang Kahalagahan ng Mabisang Komunikasyon Mga Bunga ng Di-Wastong Pamamahala ng Emosyon .2 III.6 1.1 1.9 Ang Disiplina at Sariling Pag-unlad IKALAWANG TAON: (Tema: Ang Tao Bilang Panlipunang Nilalang) Unang Markahan I. Ang Pagpapasya at Ang Pagtatakda ng Mithiin IV.9 Paano Nalilinang ang Pagpapahalaga Mga Katibayan ng Pagkakaroon ng Pagpapahalaga Ang Kalikasan ng Pagpapahalaga Ang Pagkakaiba ng Pagpapahalaga sa Birtud Ang Pagpapahalaga.7 Pananampalataya sa Diyos: Mahalagang salik sa Pagkamit ng Mithiin IV.4 Matalinong Pagpapasya: Likas sa Tao Mga Pamantayan sa Paggawa ng Matalinong Pasya Ang Kahalagahan ng Positibong Pananaw sa Pagpapasya Ang kahalagahan ng Kaalaman sa Real o True Self sa Pagkamit ng Mithiin IV.3 IV.6 III.5 Pagtatakda ng Makatotohanang Mithiing Pansarili IV.3 III.

9 Ang Kalikasan at Layunin ng Pamilya Ang Impluwensiya ng Pamilya sa Paglinang ng Pakikipagkapwa Ang Gampanin ng Kasapi ng Pamilya Paggalang sa Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya Mapanagutang Pagpili at Paggamit ng Media at Information Technology: Tungkulin ng Pamilya Kahalagahan ng Dayalogo sa Pamilya Mga Paraan sa Pagpapatibay sa Katatagan ng Pamilya Sama-samang Pagsisikap Tungo sa Katatagan ng Pamilya Pananampalataya sa Diyos: Sandigan ng Pamilyang Pilipino Matatag na Pamilya: Sandigan ng Matatag na Lipunan Ikatlong Markahan III.4 2.1 Kahulugan ng mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa 3.2 2. Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa 2.9 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Pakikipagkapwa 3.3 Pang-unawa sa Kapwa 3.4 Pagpapatawad sa Nagkasala 3.6 2.6 Pagmamalasakit sa Kapwa 3.8 Paglilingkod sa Kapwa 3.3 2.7 Pagpapakita ng Awa (Compassion) sa Kapwa 3.8 2.2 Ang Pagsasama ng Di-Kasal 4.8 Wastong Pamamahala ng Emosyon 1.1 Mga Isyu at Suliranin Tungkol sa Pamilyang Pilipino 4.1 2.5 Paggalang sa Pagkatao ng Kapwa 3.5 2.2 Katapatan: Mahalagang Salik sa Pakikipagkapwa 3.1.7 2.9 Batayan ng Pakikipag-ugnayan sa Katapat na Kasarian Ikalawang Markahan II. Mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa 3.3 Mga Dahilan ng Paghihiwalay ng Ama at Ina . Mga Isyu at Suliraning Kaugnay ng Pakikipagkapwa 4.10 Pagpapatatag ng Pakikipagkapwa Ikaapat na Markahan IV.

6 Diskriminasyon sa Pakikipagkapwa 4. atbp.4 1.9 Mapanagutang Paggamit ng Pinagkukunang-yaman .Kahalagahan 2. Barkadahan d.8 Ang Wastong Paggamit ng Likas na Yaman 2.6 Paggawa: Kahulugan at Moral na Batayan Layunin ng paggawa Dignidad sa Paggawa Prinsipyo ng “Solidarity” at “Subsidiarity” Paggawa bilang paglilingkod sa kapwa at sa Diyos Likas-kayang pag-unlad . Peer Pressure b.7 Mga Pamamaraan Tungo sa Likas-kayang Pag-unlad 2.9 Mga hakbangin sa Paglutas sa mga Isyu Tungkol sa Pakikipagkapwa IKATLONG TAON: (Tema: Ang Tao sa Kanyang Gawain sa Mundo) Unang Markahan I. 4.8 1.4 2.Katuturan .3 1. Para sa Tao 1. Fraternity c.7 1.7 Ang Epekto ng Pangigipit (Harassment) sa Kapwa 4. Ang Tao Bilang Manggagawa 2.2 1.4 Mga Limitasyon sa Pakikisama sa Kapwa a. Ang Lipunan.5 2.5 Mga Bunga ng Walang Batayang Usap-usapan 4.1 2.1 1.8 Paggalang sa Awtoridad 4.3 2.4.5 1.2 2.6 1.9 Lipunan: Katuturan at Kahalagahan Kahalagahan ng Mga Karapatan ng Mamamayan May Pananagutang Kaakibat ang mga Karapatan Gawaing Nagtataguyod sa Karapatang Pantao Ang Moral at Legal na Kilos Ang Batas: Batayan ng Kaayusan ng Lipunan Kahalagahan Pagsunod sa mga Alituntunin at Batas Lipunan : Para sa kabutihang Panlahat Mga Hakbangin para sa Pagpapaunlad ng Lipunan Ikalawang Markahan II. Gang.

3 Pagmasigasig: Salik sa pag-unlad 3.2 Imbentaryo ng sariling interes at potensiyal 4.2 Positibong Pananaw sa Paggawa 3.6 I.7 I.7 Wastong Paggamit ng Oras 3. Ang Moral at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao I.4 Mga Paraan ng Pagpapaunlad ng Talino at Kakayahan 4.1 Mga Salik sa Pagpili ng Hanapbuhay o Kurso sa Kolehiyo 4.3 I.6 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Paggawa na Dapat Bigyan ng Panibagong Direksiyon 3.10 Mapanagutang Paggawa: Handog sa Diyos Ikaapat na Markahan III.5 Kahalagahan ng Kahusayan (Excellence) sa Paggawa 4.3 Mga kasanayang kinakailangan sa Iba’t-ibang kurso sa kolehiyo o Hanapbuhay 4. Ang Paggawa at Pagpapasya 4.4 I.4 Bunga ng Katapatan sa Paggawa 3.8 Pagkamalikhain sa Gawain 3.7 Mga Gawaing Magbibigay daan sa Pagkakamit ng Mabuting Hinaharap IKAAPAT NA TAON: (Tema: Ang Moral na Pagkatao) Unang Markahan I.1 I. Mga Birtud at Pagpapahalagang Kaugnay ng Paggawa 3.9 Katatagan sa Paggawa 3.Ikatlong Markahan III.2 I.6 Mga Taong Nagtagumpay Bunga ng Mabuting Paggawa 4.5 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Paggawa na Dapat Panatilihin 3.8 Ang Kapangyarihan ng Diyos Buhay: Kaloob ng Diyos Tao: Moral at Ispiritwal na Nilalang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Intellect at Will Ang Natural Law at Divine Moral Law: Batayan ng Pagpapakatao Iba’t Ibang Paraan ng Pagsamba at Paglilingkod sa Diyos Pagsasabalikat ng Alituntunin at Aral ng Iba’t Ibang Relihiyon Ang Pananampalataya Bilang Susi ng Kahulugan ng Buhay .1 Mga Birtud at Pagpapahalagang may Kaugnayan sa Paggawa 3.5 I.

2 II.I. Mga Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat sa Antas ng Moralidad III.1 Mga Isyung Kinakaharap sa Kasalukuyang Panahon IV.9 Pagsunod sa Batas at Kaayusan (Obedience to Law and Order) III. Genetic Engineering d. Kailan Mali Ang Panloob na Salik ng Kilos: Konsiyensiya Kapanatagan ng Loob sa Gitna ng Pagsubok Pananagutan sa Kilos at Pasya Mga Pamantayang Moral sa Pakikipagkapwa Ikatlong Markahan III.7 II.1 Ang Mga Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat sa Antas ng Moralidad III.6 Pagtitimpi (Temperance) III.6 II.8 Simpleng Pamumuhay (Simple Living) III.4 Katatagan ng Kalooban (Fortitude) III.8 Ang Anim na Pangunahing Pagpapahalaga Pamantayan ng Moral na Kilos Prinsipyo ng Pakikibahagi sa Paggawa ng Masama Kilos: Kailan Tama. Mga Isyung Moral sa Kasalukuyang Panahon IV.10 Ang Tao Bilang Katiwala ng Kapwa at Kapaligiran Ikalawang Markahan II.10 Pandaigdigang Pagkakaisa (Global Solidarity) Ikaapat na Markahan IV.5 II. Euthanasia c.3 Mga Isyung May Kaugnayan sa Sekswalidad .3 II.1 II.2 Ang Pinagmulan ng Birtud: Mga Mabubuting gawi III. Ang Moral na Kilos II. Aborsyon b.3 Katotohanan III. Terorismo IV.9 Pagsasabuhay ng Pananampalataya I.4 II.2 Mga Isyung May Kinalaman sa Kasagraduhan ng Buhay a.7 Kaayusang Pansarili III.5 Matalinong Paghusga (Prudence) III.

7 a. Child Labor b. Live-in c. Slavery .6 IV. Ecological Balance b.5 IV. Child Abuse Mga Isyung May Kinalaman sa Paggamit ng Kapangyarihan a.4 IV. Prostitusyon e. Homosexual union d. Intellectual Piracy Mga Isyu Ukol sa Karapatan at Dignidad ng Tao a. Pre-marital Sex b. Nepotism Mga Isyung May Kinalaman sa Kapaligiran a.IV. Graft at Corruption b. Illegal Logging Isyu sa Pagmamay-aring Intelektuwal a.

1 2.6 Naiuugnay ang paggamit ng konsensiya sa makatwirang pagkilos 1.3 Naipakikita ang pagkakaiba ng tao sa ibang nilalang 1.10 Naitatalaga ang sarili sa mga gawaing nagtataguyod sa kaganapan ng kanyang pagkatao Ikalawang Markahan II.2 Nakikilala na ang tao ay pinag-isang nilalang na may materyal at ispiritwal na dimensiyon 1.4 Nakikilala ang pagkakaiba ng intellect sa will 1.5 Naipapahayag ang kalikasan at uri ng konsensiya 1. inaasahang malilinang sa bawat magaaral ang mga sumusunod na mga panlahat at tiyak na kasanayang pampagkatuto: Unang Markahan I.8 Naipahahayag nang maliwanag ang layunin ng tao sa kanyang buhay 1. buhay 1.7 Napatutunayan na ang tao ay nilikhang may dignidad 1.MGA PANLAHAT AT TIYAK NA KASANAYANG PAMPAGKATUTO UNANG TAON (Tema: Ang Tao Bilang Nilalang) Sa pagtatapos ng bawat markahan. reputasyon. 1.1 Naipaliliwanag ang mga paniniwala sa paglikha ng tao 1. actual self at real o true self Nakapagmumuni-muni tungkol sa kanyang self-image Nailalahad nang may paninidigan ang kanyang actual self ANG KALIKASAN NG TAO Naiuugnay ang kaalaman sa kalikasan ng tao sa kanyang mithiin sa .5 PAGKILALA SA SARILING PAGKATAO Natutuklasan ang sariling pagkatao Nasusuri ang katangian ng isang kabataan Nakililala ang kanyang mga kakayahan at hilig 2.4 2.2 2.3 Nakikilala ang pagkakaiba ng self-image.9 Naipamamalas sa kilos at gawa ang pagkakaroon ng dangal 1. 2. 2.

4.6 ANG PAGPAPASYA AT ANG PAGTATAKDA NG MITHIIN Nakagagawa ng makatotohanang pasya tungkol sa sariling mithiin sa buhay Napatutunayan na ang matalinong pagpapasya ay likas sa tao Natutukoy ang pamantayan sa paggawa ng matalinong pasya Nahihinuha na ang positibong pananaw ay nakatutulong sa pagpapasya Nakikilala ang kahalagahan ng kaalaman sa real o true self sa paggamit ng mithiin Nakapagtatakda ng makatotohanang mithiing pansarili sa pamamagitan ng pagggamit ng matalinong pagpapasya Nakabubuo ng mga tiyak na hakbangin tungo sa pagkamit ng mga itinakdang mithiin .7 2.10 Nakabubuo ng pananaw sa kanyang real o true self Ikatlong Markahan III.3 4.6 2.6 3.2 4.5 3. saloobin (attitude) Naibibigay ang pagkakaiba ng mga pangunahing birtud Nailalarawan ang proseso ng pagpapahalaga (valuing process) Naipaliliwanag ang sistema ng pagpapahalaga (value system) Napatutunayan ang impluwensiya ng pagpapahalaga sa pagpapaunlad ng sarili Ikaapat na Markahan IV. 3.9 Nakikilala ang kanyang mga kahinaan bilang isang kabataan Nakababalangkas ng pamantayan sa pagpapaunlad ng sarili Nakatutugon sa mga hamon at suliraning pansarili sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon Napahahalagahan ang sekswalidad sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng itinakdang kasarian 2.3 3.8 3.1 4.2 3.4 3.1 3.5 4.8 2.4 4. 3. ideals.9 ANG MGA PAGPAPAHALAGA AT MGA BIRTUD Naipaliliwanag ang kaugnayan ng mga pagpapahalaga at mga birtud sa pagpapaunlad sa sarili Naipahahayag kung paano nalilinang ang pagpapahalaga Nakapagbibigay ng katibayan ng pagkakaroon ng pagpapahalaga Nailalarawan ang kalikasan ng pagpapahalaga Nahihinuha ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa birtud Nakikilala ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa paniniwala (belief). 4.7 3.2.

Naiuugnay ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang kabataan sa kakayahan sa pakikipagkapwa tao I. ANG MAKABUKUHANG PAKIKIPAGKAPWA 1. ANG PAMILYA BILANG UGAT NG PAKIKIPAGKAPWA 2.1 Nakikilala ang kahulugan at lawak ng kapwa I.6 Nasusuri ang kahalagahan ng mabisang komunikasyon sa pakikipagkapwa I.2 Naipapaliwanag ang kahulugan ng iba’t ibang antas ng pakikipagkapwa I.9 Natutukou ang mga moral na batayan ng pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarain Ikalawang Markahan II.8 Nailalahad ang mga bunga ng di-wastong pamamahala ng emosyon I.1 II.4. Nakikibahagi sa pagpapaunlad ng katatagan ng pamilya II.8 4.4 Nailalahad ang mga pamamaraan sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa I.3 Naipapaliwanag ang kalikasan at layunin ng pamilya Nakikilala ang impluwensiya ng pamilya sa paghubog ng pagkatao Natutukoy ang gampanin ng bawat kasapi sa pagpapaunlad ng .5 Natutukoy ang iba’t ibang uri ng komunikasyon kaugnay sa Pakikipagkapwa I.7 Napahahalagahan ang mapanagutang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon I.7 4.2 II.9 Nahihinuha na ang pananampalataya sa Diyos ay mahalagang salik sa pagkamit ng mithiin Napahahalagahan ang sipag at tiyaga sa pagpapaunlad sa sarili Nakapagpapakita ng disiplina na makatutulong sa sariling pagunlad IKALAWANG TAON (Tema: Ang tao bilang panlipunang nilalang) Unang Markahan I.3 Nasusuri ang kahalagahan ng pakikipagkapwa I.

10 Nakikilala na ang katatagan ng pamilya ang sandigan ng isang matatag na lipunan Ikatlong Markahan III.4 Nakikita ang kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa nagkasala 3. MGA BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA SA PAKIKIPAGKAPWA 3. Nakikilala ang pagpapahalagang paiiralin sa pakikipagkapwa sa angkop na pagkakataon III.10 Napatutunayang napakatatag ang pakikipagkapwa sa pagsasabuhay ng birtud at pagpapahalaga Ikaapat na Markahan IV. utang na loob) 3.2 Napatutunayan na ang katapatan ay mahalagang salik sa pakikipag-ugnayan sa kapwa III.5 Napahahalagahan ang kapwa sa pamamagitan ng paggalang sa kanyang pagkatao 3.7 Nakababalangkas ng mga konkretong paraan na makapagpapatibay sa katatagan ng sariling pamilya II.3 Naipamamalas ang pang-unawa sa kapwa at sa iba’t iabng pagkakataon 3.1 Nakapagbibigay-kahulugan sa mga birtud at pagpapahalagang kaugnay sa pakikipagkapwa III.9 Napatutunayan na ang pananampalataya sa Diyos ay matibay na sandigan ng Pamilyang Pilipino II. MGA ISYU AT SULIRANING KAUGNAY NG PAKIKIPAGKAPWA .6 Nahihinuha na sa makatwirang pagmamalasakit makikita ang tunay na diwa ng pakikipagkapwa 3.4 Naigagalang ang mga karapatan ng bawat kasapi ng pamilya II.6 Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng dayalogo sa pagpapanatili ng kaaya-aya at mapayapang pagsasamahan sa pamilya II.katatagan ng pamilya II.5 Nakikilala ang tungkulin ng pamilya sa mapanagutang pagpili at paggamit ng media at information technology II.8 Nabibigyang-halaga ang sama-samang pagsisikap tungo sa pagunlad ng pamilya II.8 Napatutunayan na ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos 3.7 Naipapakita ang awa (compassion) sa mga nangangailangan 3.9 Nakikilala ang mga pagpapahalagang pil sa pakikipagkapwa na kailangang bigyan ng panibagong direksyon (Hal.

3 Nakikilala na ang bawat karapatan ay may kaakibat na pananagutan 1.2 Naipaliliwanag ang maaaring ibunga ng pagsasama nang di-kasal 4.6 Napatutunayan na ang diskreminasyon ay kawalan ng pakikipagkapwa 4.4 Natutukoy ang mga limitasyon sa pakikisama sa kapwa 4.7 Nasusuri ang epekto ng panggigipit sa kapwa (Harassment) 4.3 Nasusuri ang mga dahilan ng paghihiwalay ng ama at ina 4.2 Nakikilala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga karapatan bilang mamamayan 1. Natatanggap ang katotohanang ang lipunan ay nilikha para sa tao 1. ANG LIPUNAN: PARA SA TAO 1.9 Nakababalangkas ng makatwirang hakbangin sa paglutas ng mga isyung tungkol sa pakikipagkapwa 4.5 Naipahahayag ang kaibahan ng moral at legal na kilos 1.1 Nahihinuha na sa pamamagitan ng lipunan ang tao ay nagkakaroon ng kaganapan 1.1 Nasusuri ang mga isyu at suliraning kinahaharap ng Pamilyang Pilipino 4. Nakapagpapasya ng mga angkop na hakbangin sa paglutas ng mga isyu at suliraning kaugnay ng pakikipagkapwa IV.8 Naipapakita ang paggalang sa awtoridad sa pamamagitan ng wastong pagkilos at pananalita sa tamang pagkakataon 4.8 Naipapaliwanag na ang tunay na layunin ng lipunan ay para sa kabutihang panlahat 1.9 Nagbubunsod ng mga hakbangin para sa pagpapaunlad ng lipunang kinabibilangan .7 Napatutunayan na nag pagsunod sa mga alituntunin ng lipunan ay pagpapakita ng disiplina at pagmamalasakit 1.4.6 Nasusuri ang batas bilang batayan ng kaayusan sa lipunan 1.4 Nakababahagi sa mga gawaing nagtataguyod ng karapatang pantao 1.10 Napauunlad ang kakayahang lutasin ang mga suliraning kaugnay sa pakikipagkapwa IKATLONG TAON (Tema: Ang Tao sa Kanyang Gawain sa Mundo) Unang Markahan I.5 Nailalahad ang masamang bunga ng walang batayang usapUsapan 4.

3 Napatutunayan na ang pagkamasigasig na may kalakip na adhikain ay salik sa pag-unlad 3.3 2.1 Natutukoy ang mga birtud at pagpapahalagang may kaugnayan sa paggawa 3.7 2. ANG TAO BILANG MANGGAGAWA 2.9 Nasusuri ang kahulugan at moral na batayan ng paggawa Naipapahayag ang layunin ng paggawa Napatutunayan na mayroong dignidad sa paggawa Napahahalagahan ang prinsipyo ng solidarity at subsidiarity bilang pagkilala sa dignidad ng tao Napatutunayan na ang paggawa ay paglilingkod sa kapwa at sa Diyos Naipaliliwanag ang katuturan ng likas-kayang pag-uunlad (sustainable development) Nasusuri ang mga pamamaraan tungo sa likas-kayang pag-unlad Napahahalagahan ang mapanagutang paggawa sa pamamagitan ng wastong paggamit ng likas na yaman Nagagamit nang mapanagutan sa kanyang gawain ang mga pinagkukunang-yaman Ikatlong Markahan III.5 Nasusuri ang mga pagpapahalagang Pilipinong dapat panatilihin sa kabila ng modernisasyon 3.6 2.4 2.1 2.4 Napangangatwiranan na ang katapatan sa paggawa ay magbibigay-daan sa isang mapayapang pamumuhay 3.5 2.6 Nakikilala ang mga pagpapahalagang Pilipino na kailangang bigyan ng panibagong direksyon bilang salik sa pagkakaisa at kaunlaran ng bansa 3.8 2.2 2.7 Napahahalagahan ang wastong paggamit ng oras . MGA BIRTUD AT PAGPAPAHALAGANG KAUGNAY NG PAGGAWA 3. Napatutunayan na ang kaganapan ng tao ay makakamit sa pamamagitan ng makabuluhang paggawa 2.Ikalawang Markahan II. Napauunlad ang mga birtud at mga pagpapahalagang may kaugnayan sa paggawa 3.2 Napahahalagahan ang positibong pananaw sa paggawa tungo sa katuparan ng magandang kinabukasan 3.

2 1.10 Natatanggap na ang mapanagutang paggawa ay isang handog sa Diyos Ikaapat na Markahan IV.4 Nakababalangkas ng mga paraan ng pagpapaunlad ng talino at kakayahan tungo sa kagalingan sa paggawa 4.5 Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao Nakikilala na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang Nasusuri ang mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa Tao (intellect at will) Napatutunayan na ang ‘Natural Law” at “Divine Moral Law” ay . Naipamamalas ang tamang pagpapasya kaugnay sa paggawa 4.9 Naipakikita ang katatagan sa kabila ng mga balakid sa paggawa 3.8 Napauunlad ang pagiging malikhain sa iba’t ibang gawain 3.3 1. Napahahalagahan ang buhay na kaloob ng Diyos 1.5 Napahahalagahan ang kahusayan (excellence) sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting kalidad ng gawa 4. ANG MORAL AT ISPIRITWAL NA DIMENSIYON NG TAO 1.6 Naipamamalas ang paghanga sa mga taong naging matagumpay bunga ng mabuting paggawa 4.7 Napahalagahan ang mga gawaing magbibigay-daan sa pagkakamit ng mabuting hinaharap IKAAPAT NA TAON (Tema: Ang Moral na Pagkatao) Unang Markahan I.2 Natutukoy ang sariling interes at natatanging potensyal kaugnay sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiya 4.4 1.3.1 1.3 Nakikilala ang mga kasanayan na kinakailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo at sa hanapbuhay 4.1 Naisasaalang-alang ang mahahalagang salik sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiyo 4. ANG PAGGAWA AT PAGPAPASYA 4.

1 Natutukoy ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad II . MGA PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD NA MAKAPAG-AANGAT SA ANTAS NG MORALIDAD 3.5 Nasusuri ang kawastuhan ng intensiyon.6 Nakikilala ang kahalagahan ng kapanatagan ng loob (inner peace) sa gitna ng suliranin. pagsubok at alalahanin II. at pasya ayon sa panloob na salik nito (conscience) II.7 1.2 Nakikilala ang pamantayan ng moral na kilos II.1 Naipaliliwanag ang kahulugan ng anim na pangunahing pagpapahalaga (core moral values) II. Nalilinang ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad 3.4 Nakapagpapamalas ng mapanuring pag-iisip sa mga ikinikilos ng mga tao sa kanyang paligid batay sa pamantayang moral II. kilos. Naipamamalas na ang kilos at pasya ng tao ay mapauunlad ng kanyang kaalaman ng moral na pundasyon nito II.8 Naitatalaga ang sarili sa pagsunod sa mga pamantayang moral na nakapagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa Ikatlong Markahan III.1.3 Naisasaalang-alang ang prinsipyo ng pakikibahagi sa paggawa ng masama (cooperation in evil) sa moral na pagkilos at pagpapasya II.9 pamantayang gabay sa maayos na pamumuhay Nasusuri ang mga paraan ng iba’t ibang relihiyon tungo sa pagpapabuti ng ugnayan ng tao sa Diyos Naisasabalikat ang pananagutan sa relihiyong kinabibilangan Napatutunayan na ang pananampalataya ay susi sa pag-unawa ng tao sa tunay na kahulugan ng buhay Natatanggap na nasa pagsasabuhay ang tunay na diwa ng ispiritwalidad 1.8 1.7 Nakapagpapakita ng mataas na pamantayang moral sa pagiging mapanagutan sa kilos at pasya (accountability to one’s actions) II. ANG MORAL NA KILOS 2.10 Naipakikita ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa mga gawaing nakatutulong sa kapwa at kapaligiran Ikalawang Markahan II.6 1.

3. atbp. Pre-marital sex.5 Nakababahagi ng konkretong solusyon sa mga isyu ukol sa kapaligiran 4.10 Napahahalagahan ang pandaigdigang pagkakaisa (Global Solidarity) sa pamamagitan ng paggalang sa dignidad at karapatan ng kapwa Ikaapat na Markahan IV.4 Napatutunayan na ang katatagan ng kalooban (Fortitude) ay nasusubok sa pagharap sa hamon ng buhay 3. genetic engineering.7 Naipakikita ang kahalagahan ng kaayusang pansarili (personal ecology) sa pagkakaroon ng organisadong kapaligiran 3. MGA ISYUNG MORAL SA MAKABAGONG PANAHON 4.7 Naigagalang ang karapatan at dignidad ng tao sa mga isyung tulad ng Child labor. Nakagagawa ng matalino at tamang pagpapasya sa mga isyung moral sa kasalukuyang panahon 4. Prostitusyon) 4.3 Napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagiging tapat sa salita at gawa 3. Consumerism) 4. Homosexual union.8 Napatutunayan na ang tunay na kaligayahan ay nababatay sa simpleng pamumuhay 3. 4. Slavery .6 Naisasaayos ang mga material na biyayang handog sa tao (Hedonism. 4.6 Nahihinuha ang kahalagahan ng pagtitimpi o pagpipigil sa lahat ng pagkakataon (Temperance) 3.8 Nakabubunsod ng mga proyektong magbibigay-solusyon sa mga isyu sa pagmamay-aring intelektuwal III .2 Naisasa-alang-alang ang kasagraduhan ng buhay laban sa mga isyu katulad ng aborsiyon. atbp.5 Nakikilala na ang matalinong paghusga (Prudence) ay mahalagang salik ng pagkakasundo 3.4 Nakapagmumungkahi ng solusyon sa mga isyung may kinalaman sa paggamit ng kapangyarihan (graft and Corruption) 4.9 Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng pagsunod sa batas at kaayusan (Obedience to law and order) 3. Live-in.1 Nasusuri ang mga isyung moral sa kasalukuyang panahon 4.2 Nakapagtataguyod sa kalinisan ng puri (Chastity) bilang paggalang sa dangal ng tao 3.3 Naigagalang ang seswalidad (human sexuality) bilang banal na instrumento ng Diyos sa pakikiisa ng tao sa paglalang (Procreation.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful