You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl

Fot. Rafako
Racibórz Rybnik

Żory

Wodzisław Śląski
Jastrzębie Zdrój

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XVI | 29 października 2021 | Nr 10 (333)

REGION INWESTYCJE

Polski Ład. Miliony


dla Subregionu Zachodniego
Największym wygranym okazało się Jastrzębie-Zdrój. Pracę w Rafako
straci 190 osób

Fot. Zamek Piastowski w Raciborzu


Proces zwolnień grupo- ny na początku października
wych będzie prowadzony przez spółkę Polimex-Mosto-
w jednym etapie do końca stal wraz ze spółką zależną
tego roku. Wszyscy zainte- Tauronu – Nowe Jaworzno
resowani pracownicy będą Grupa Tauron i PFR Towarzy-
mogli skorzystać z progra- stwo Funduszy Inwestycyj-
mu tzw. zwolnienia moni- nych. – Nasze zaangażowa-
torowanego. nie pozwoli potencjalnym
Rafako zawarło poro- uczestnikom konsorcjum
zumienie z organizacja- na oszacowanie ryzyk zwią-
mi związków zawodowych zanych z zaangażowaniem
w sprawie zwolnienia gru- w Rafako poprzez uzyskanie
powego. Jak poinformowa- kompletnych informacji do-
ła raciborska spółka, ustalo- tyczących statusu prac na-
no kryteria redukcji etatów. prawczych przy jednostce.
Zwolnienia zostaną przepro- Priorytetem jest zakończe-
25 października wiceminister Michał Woś wspólnie ze Starostą Raciborskim spotkał się z wójtami i burmistrzami gmin wadzone z poszanowaniem nie naprawy bloku zgodnie
powiatu raciborskiego, aby poinformować o przyznanych środkach. zasad obiektywizmu, trans- z ustalonym w sierpniu har-
parentności i interesów eko- monogramem. Zdajemy so-
KATARZYNA CICHOŃ przebudowę DW 935 od ul. dza (8,93 mln zł), Kornowac władze dołożą do przebudowy nomicznych Rafako. Liczba bie bowiem sprawę z tego,
Jana do mostu na kanale (8,455 mln zł) i Kuźnia Raci- Witczaka na odcinku od base- osób, którym zostanie wy- jak istotną rolę odgrywa i bę-
Rządowy Fundusz Pol- Ulga w Raciborzu na długo- borska (8,365 mln zł). Rudnik nu do ulicy Wodzisławskiej. powiedziana umowa, po- dzie odgrywała ta jednostka
ski Ład: Program Inwestycji ści około 1600 metrów wraz dostał 4,744 mln zł, a Krzano- została taka, jaką wskazano w perspektywie stabilności
Strategicznych ma na celu z niezbędną infrastruktu- wice 3,393 mln zł. Rybnik bez środków pod koniec września – 190. polskiego systemu energe-
zwiększenie skali inwestycji rą drogową (m.in.: chodni- Pieniądze z Polskiego Ła- Proces zwolnień grupo- tycznego – przekonywał Ar-
publicznych przez bezzwrot- ki, ścieżki pieszo-rowerowe, Ponad 33 mln zł dla Żor du trafią do gmin w powiecie wych będzie prowadzony tur Michałowski, p.o. prezesa
ne dofinansowanie inwestycji zatoki autobusowe, oświe- Środki pozyskane przez rybnickim, jednak sam Rybnik w jednym etapie do końca te- zarządu Tauronu.
realizowanych przez jednost- tlenie). Usprawni to komu- Żory pójdą w całości na re- nie otrzymał środków na bu- go roku. Wszyscy zaintereso- Pieniędzy dla Rafako jed-
ki samorządu terytorialnego. nikację pomiędzy budowaną monty i przebudowy dróg. 28 dowę II etapu drogi Racibórz- wani pracownicy będą mogli nak ciągle nie ma, a najbliż-
W czasie pierwszego, pilo- obecnie obwodnicą Raciborza 481 000 zł zdobyto na projekt -Pszczyna. To jedyny wniosek, skorzystać z programu tzw. szym możliwym terminem
tażowego naboru każda jed- a strefą gospodarczą na ul. B. pn. „Przebudowa i budowa jaki został złożony przez władze zwolnienia monitorowanego. uruchomienia bloku może
nostka samorządu terytorial- Lasoty i Mikołowską. dróg lokalnych - zapewnie- Rybnika. Jak informuje tamtej- Ciągle nie wiadomo, co być maj 2022 r. – Powrót do
nego oraz związki jednostek Powiat Raciborski dostał nie zrównoważonego rozwoju szy magistrat, brakuje ponad z remontem bloku energe- mediacji stworzył warunki do
samorządu terytorialnego fundusze na adaptację bu- Gminy Miejskiej Żory”. Dru- 4 km odcinka. Całkowity koszt tycznego 910MW w Elektrow- zintensyfikowania prac, ale
mogły zgłosić maksymalnie dynku słodowni i moderniza- gi z dofinansowanych projek- to 200 mln zł, Miasto wnio- ni Jaworzno III. Blok ten został wcześniej, przez pewien czas,
trzy wnioski o dofinansowa- cję domu książęcego na cen- tów to „Poprawa jakości dróg skowało o 100 mln zł. - Nie by- oddany do eksploatacji 13 li- pełna realizacja harmonogra-
nie, w tym: jeden wniosek trum turystyczno-historyczne lokalnych na terenie Gminy ło limitów kwotowych. Jeden stopada 2020 r. i pracował do mu nie była możliwa. Kwestia
bez kwotowego ogranicze- z ekspozycją multimedialną Miejskiej Żory”. Miasto otrzy- wniosek można było złożyć bez czasu awarii 11 czerwca. Na ponownej synchronizacji
nia, jeden wniosek, którego na Zamku Piastowskim. 17,82 mało na niego środki w wyso- ograniczeń finansowych! Prio- początku września pojawiły bloku z siecią zależy przede
wartość dofinansowania nie mln zł przełoży się na nowo- kości 4 750 000 zł. rytetem w tym programie miały się informacje o kłopotach wszystkim od uwarunkowań
może przekroczyć 30 mln zł czesne wystawy muzealne oraz być drogi. Przypomnę, że ma- z pracami remontowymi, a ra- technicznych, pewnych prac
oraz jeden wniosek, którego sale warsztatowe z zapleczem Prawie 39 mln zł my projekt, mamy wykupione ciborska spółka przekazała, nie da się przyspieszyć, dla-
wartość dofinansowania nie gastronomicznym, zaprojek- dla Jastrzębia-Zdroju tereny pod budowę drugiego że oczekuje pomocy ze stro- tego brak konsensusu pomię-
może przekroczyć 5 mln zł. towane z myślą o dodatkowej Władze Jastrzębia-Zdroju etapu, jesteśmy gotowi. Pozo- ny Taurona. Przedstawiciele dzy stronami nie pozostał bez
Obszary inwestycyjne zostały atrakcji turystycznej powiatu zdobyły pieniądze na wszyst- staje pytanie, na czym polegała Taurona odpowiedzieli, że fir- wpływu na harmonogram
ujęte w czterech priorytetach. i o uzupełnieniu oferty Zamku kie wnioskowane inwestycje. ocena merytoryczna tych wnio- ma nie ma zamiaru angażo- prac w Jaworznie. To, kiedy
Wysokość dofinansowania Piastowskiego. Środki w wysokości prawie 39 sków i co na to posłowie z na- wać się kapitałowo w Rafako. możliwe będzie teraz urucho-
zależała od obszaru prioryte- Spośród gmin powiatu ra- mln zł to największe dofinan- szego regionu, którzy zapew- Obecny kontraktowy termin mienie bloku, zależy od wielu
towego inwestycji. ciborskiego najwięcej zdoby- sowanie dla jednego samorzą- niali o wsparciu ze strony rządu synchronizacji z siecią to 25 czynników, ale wielokrotnie
ły Krzyżanowice, które 13,5 du w całym regionie. 24,3 mln dla tej inwestycji? - napisał na lutego 2022 r. mówiłem, że termin lutowy
94 mln zł dla Powiatu mln zł przeznaczą na moder- zł Miasto przeznaczy na dal- Facebooku prezydent Rybnika Nadzieję na rozwiązanie jest dziś już nierealny – prze-
Raciborskiego nizację basenu w Tworkowie. szą przebudowę Łaźni Mosz- Piotr Kuczera. sprawy dał list intencyjny kazał Radosław Domagalski-
Miasto Racibórz pozyska- Na kolejnych miejscach pod czenica, 9,7 mln zł zostanie w sprawie działań związa- -Łabędzki, prezes Rafako.
ło 18 mln złotych na przebu- względem kwoty dofinanso- dołożone do budowy ronda na O pieniądzach dla Wodzisła- nych z potencjalnym zaku-
dowę ul. Rybnickiej. Kwo- wania plasują się Pietrowi- skrzyżowaniu Podhalańska- wia Śląskiego przeczytasz na pem akcji Rafako podpisa- KP
ta zostanie przeznaczona na ce Wielkie (11,3 mln zł), Nę- -Zielona-Młyńska, a 5 mln zł str. 11.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 29 października 2021, nr 10 (333) << GazetaInformator.pl
REGION ZDROWIE

Śląscy starostowie o potrzebach konsolidacji szpitali


Posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Śląskiego zostało zdominowane przez temat służby zdrowia.
KATARZYNA CICHOŃ, jewództwa. Chcąc zracjo- maga aktualizacji. Przewod- Zdrowie psychiczne cje zostały przekazane Radzie znaleźć nowych. Jak wynika
DOMINIKA KREBS nalizować funkcjonowanie niczący Konwentu Powiatów Starosta Wodzisławski ds. Potrzeb Zdrowotnych przy ze strony szpitala oddział we-
szpitali, widzimy koniecz- Województwa Śląskiego Sta- Leszek Bizoń wskazał, że kwe- Wojewodzie Śląskim. wnętrzny zatrudnia obecnie
W Starostwie Powiato- ność porozumienia w zakre- rosta Bielski Andrzej Płonka stią problematyczną okazują ośmiu lekarzy.
wym w Pszczynie odbyło się sie wdrożenia konsolidacji podkreślił, że jednym z naj- się również plany dotyczące Zwalniają się lekarze Szpital w Raciborzu obec-
robocze spotkanie Konwentu między szpitalami w kwestii większych problemów służ- centrów zdrowia psychicz- szpitala w Raciborzu nie działa w systemie hybrydo-
Powiatów Województwa Ślą- oddziałów. Ale taka konsoli- by zdrowia jest brak lekarzy nego. Miałyby one powstać Niepokojąca sytuacja jest wym. 93 łóżka zarezerwowane
skiego. W wydarzeniu udział dacja będzie możliwa, kiedy i pielęgniarek. i funkcjonować na poziomie także w raciborskim szpitalu. są dla pacjentów z COVID-19.
wzięli m.in. Starosta Raci- nastąpi racjonalna wycena powiatów. Śląscy starosto- Pięciu lekarzy, którzy pracowa- Lekarze muszą dzielić pracę
borski Grzegorz Swoboda usług świadczonych w szpi- Cyfryzacja samorządów wie zwracali jednak uwagę na li na Internie złożyło wypowie- między covidową, a czystą in-
oraz Starosta Wodzisławski talach. Dzisiaj jedne są wy- Podczas posiedzenia podstawowy problem, jakim dzenie z pracy. Jak skomento- terną.

Fot. Starostwo Powiatowe w Pszczynie


W posiedzeniu udział wzięli Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda oraz Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń.

Leszek Bizoń. Jednym z naj- cenione dobrze i warto je konwentu poruszono tak- jest brak specjalistycznych wał dyrektor lecznicy Ryszard W Raciborzu rośnie licz-
ważniejszych zadań Konwen- realizować, a inne, bardzo że temat rządowego progra- kadr. Już dzisiaj dostęp do le- Rudnik – powodem takiej de- ba pacjentów covidowych
tu Powiatów Województwa potrzebne np. opieka palia- mu cyfryzacji samorządów. karzy psychiatrów, zwłaszcza cyzji nie są warunki płacowe, w szpitalu rejonowym. Jak
Śląskiego jest opracowanie tywna, czy opieka w ramach Ze środków Unii Europej- psychiatrów dziecięcych, jest a obciążenie pracą. Nie zakłada mówi dyrektor- nie wiado-
projektu wojewódzkiego pla- zakładów opiekuńczo-lecz- skiej Polska otrzymała 2,1 bardzo trudny. Mało realne on jednak, że wszystkich pięciu mo jak rozwinie się sytuacja.
nu transformacji w zakresie niczych, są wycenione słabo. mld euro na cyfryzację jed- są zatem plany utworzenia medyków odejdzie ze szpitala. Wojewoda śląski będzie uru-
zdrowia oraz jego monitoro- Trudno więc robić konsoli- nostek samorządu teryto- w każdym powiecie centrum Lekarze mają trzymiesięcz- chamiał łóżka covidowe w in-
wanie i aktualizacja. Doku- dację i przesuwać do jedne- rialnego oraz jednostek im zdrowia psychicznego, ponie- ne okresy wypowiedzenia, więc nych szpitalach. Jeżeli będzie
ment ma w grudniu zostać go szpitala takie świadczenia, podległych. Te środki będzie waż nie będzie komu w nich dyrekcja ma czas na znalezie- mocne obciążenie, konieczne
zatwierdzony w Minister- bo ten szpital się nie utrzyma można przeznaczyć na zakup udzielać pomocy. Opracowa- nie rozwiązania. Może przeko- będzie zamknięcie czystej in-
stwie Zdrowia dla każdego – powiedziała Barbara Ban- sprzętu IT i oprogramowania ne przez starostów propozy- nać lekarzy do pozostania lub terny.
z województw. doła. oraz zapewnienie cyberbez-
Podczas posiedzenia Sta- pieczeństwa samorządowych
rosta Pszczyńska Barbara Problemy w służbie systemów informatycznych. Polacy bardziej ufają prywatnej służbie zdrowia
Bandoła przyznała, że jest zdrowia O granty w wysokości od 100
wiele tematów dotyczących Obecni na spotkaniu sta- tys. zł do 2 mln zł mogą ubie- Niedobór lekarzy, długie terminy oczekiwania to tylko niektóre z przyczyn, które powo-
systemu ochrony zdrowia, rostowie sugerowali, by do gać się jednak tylko gminy. dują zwrócenie się polskich pacjentów w kierunku prywatnej służby zdrowia. Firma ARC
które niepokoją. – Chcemy planu transformacji wpro- Zdaniem starostów rząd ko- Rynek i Opinia przy współpracy z firmą ubezpieczeniową ERGO Hestia przeprowadziło
szeroko konsultować zagad- wadzić zapisy dotyczące lejny raz zapomniał o powia- badanie nt. opieki zdrowotnej i ubezpieczeń. Prawie połowa badanych (46 proc.) korzysta
nienia dotyczące systemu profilaktyki nowotworów: tach. Jest to dla nich niezro- tak z prywatnej, jak i publicznej służby zdrowia, 39 proc. wyłącznie z państwowych pla-
ochrony zdrowia naszych czerniaka, płuc, jelita gru- zumiałe, bowiem usługi dla cówek medycznych, zaś 11 proc. wyłącznie z prywatnych. Placówki prywatne są darzone
mieszkańców. Wiele spraw bego. Zasugerowano, aby mieszkańców świadczone większym zaufaniem niż publiczne. Pozytywnie ocenia je 62 proc. badanych. Tylko 24 proc.
nas w tym temacie martwi. w ramach planu transforma- przez powiaty – w geodezji, Polaków dobrze ocenia jakość usług publicznej służby zdrowia. Okazuje się, że w przypad-
Na przykład szpitalom sie- cji zapisać środki dla szpita- architekturze czy komuni- ku ciężkiej choroby leczenie za granicą rozważałoby 44 proc. badanych. Natomiast 30
ciowym podwyższono wy- li na stypendia dla lekarzy, kacji – są zinformatyzowane proc. trudno wypowiedzieć się w tej sprawie. Ponad ćwierć (26 proc.) respondentów nie
ceny za świadczenia, a tym którzy robią w nich specja- i wymagają ciągłych aktuali- byłaby zainteresowana taką możliwością. Jak wskazują Polacy wysokojakościową opie-
poza sieciom, jak placówce lizację. Podkreślono też, że zacji. Konwent przekaże w tej kę zdrowotną można znaleźć w Niemczech, USA i Norwegi. Wśród przeszkód w wyjeździe
w Pszczynie – nie, mimo że COVID-19 zmienił znacząco sprawie stanowisko. Wspól- na leczenie za granicą wymieniane są koszty, bariera językowa czy problemy z organiza-
wykonują taką samą pracę. mapę potrzeb zdrowotnych ne stanowisko dotyczyć bę- cją wyjazdu. Najczęstszym problemem są wskazywane jednak koszty leczenia- u 67 proc.
Są też uwagi, które nie za- województwa śląskiego i ta, dzie także podwyżek cen ga- badanych. Co więcej 19 proc. badanych nie wie, kto mógłby pomóc przy takim wyjeździe.
mykają się na poziomie wo- tworzona w 2019 roku, wy- zu i prądu.

WODZISŁAW ŚLĄSKI – SPRAWY KONTROWERSYJNE

Każdy inny, wszyscy równi


Ulicami Wodzisławia Śląskiego przeszedł pierwszy w regionie Marsz Równości.
Fot. Katarzyna Przypadło

Wydarzenie przebiegło m.in. wiceprezydent Wo- ka znana jako Babcia Ka- udział 10 osób. – Wycho- naszej zgody na jakąkolwiek sizm – informowali organi-
pod hasłem „Każdy inny, dzisławia Ślaskiego Izabela sia. Odbyła się także kontr- dzimy na ulicę, żeby sprze- nierówność. Nie ma naszej zatorzy.
wszyscy równi”. Z rynku wy- Kalinowska, poseł Lewicy manifestacja, w której – jak ciwić się wszelkim przeja- zgody na homofobię, kse-
ruszyło ok. 100 osób, w tym Maciej Kopiec i aktywist- przekazała policja – wzięło wom dyskryminacji. Nie ma nofobię, antysemityzm, ra- KP

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 29 października 2021, nr 10 (333) Wiadomości 3
REGION – KOMUNIKACJA RACIBÓRZ ROZRYWKA

Z WODZISŁAWIA ŚLĄ- Raciborski Festiwal Podróżniczy Wiatraki


SKIEGO DO CHORWACJI Gościem specjalnym tegorocznej edycji był himalaista Leszek Cichy.
POCIĄGIEM
katarzyna przypadło – Jednym z ważniejszych o „Łuku Karpat zimą”, Piotr można obejść w kilka minut –

Fot. Katarzyna Przypadło


powodów, dla których ciągle Opacian przedstawił prelek- mieszkają tu zaledwie 24 oso-
W dniach 22-24 paździer- „walczymy z Wiatrakami”, jest cję „Orkney – archipelag nie- by. Następnie Piotr Trybalski
nika w Raciborskim Centrum radość z obserwowania tego, zwykły”, a Arkadiusz Winia- opowiadał o Islandii, Łukasz
Kultury miał miejsce XVII iż z biegiem czasu coraz wię- torski – „Na poboczu Ameryk. Kocewiak o wyprawie na Ma-
Raciborski Festiwal Podróż- cej naszych widzów przełamu- Pieszo z Panamy do Kanady”. naslu, a Kamila Kielar zapre-
niczy Wiatraki. – Każdy z nas je strach, bierze do ręki apa- Bartosz Malinowski zaprezen- zentowała „W poszukiwaniu
nosi w sobie skrawek duszy rat i skutecznie opierając się tował „Wielki Szlak Himalajski niedźwiedzi – duchów”.
podróżnika, odkrywcy dale- wszechobecnemu konsumpcjo- 2015 – 2019 Bhutan, Pakistan, Gościem specjalnym tej
kich lądów, zdobywcy dzie- nizmowi, rusza w świat, przed- Kaszmir, Indie, Nepal. Na za- edycji był legendarny hima-
wiczych szczytów, rozległych kładając „być” nad „mieć”. To kończenie wystąpiła grupa Di- laista Leszek Cichy. Uczestni-
mórz i dzikich dżungli. Kole- pozwala nam wierzyć, że nasz ri Levsky wykonująca muzykę czył on w pionierskich polskich
je losu są jednak takie, że tyl- festiwal ma sens, inspiruje do bałkańską. wyprawach w Himalaje i Ka-
ko nieliczni z nas wiążą swoje podróży, popycha do realiza- Niedzielny program XVII rakorum, m.in. na Shisparé,
życie z podróżami, górami czy cji marzeń i budzi ciekawość Raciborskiego Festiwalu Po- Gaszerbrumy, Makalu, K2,
morzami na stałe. Pozostali życia – podkreślają organiza- dróżniczego Wiatraki rozpo- Yalung Kang oraz zimowych
oddają się swym pasjom po- torzy Raciborskiego Festiwalu czął się od spływu kajakowego na Mount Everest, K2 i Lhot-
Z Krakowa pociąg bę- m.in. Katowice, Rybnik, Wo- dróżniczym od czasu do cza- Podróżniczego Wiatraki. Odrą z Raciborza do Grzego- se. To pierwszy Polak z Koroną
dzie odjeżdżał o godz. dzisław Śląski, Ostrawę, Wie- su, w miarę wolnego czasu; Jak co roku wydarzenie rzowic. W RCK jako pierwszy Ziemi. W trakcie opowieści
15:30 i przez m.in. Kato- deń, Graz i Zagrzeb dotrze do a jeszcze inni oglądają świat rozpoczęło się od piątkowych prelekcję przedstawił Krzysztof o pierwszym zimowym zdoby-
wice, Rybnik, Wodzisław Ogulina, gdzie zostanie roz- dzięki slajdom, filmom i zdję- spotkań uczniów raciborskich Kobus, który przybliżył atrak- ciu najwyższego szczytu świa-
Śląski, Wiedeń i Zagrzeb łączony. Jedna jego część po- ciom tych pierwszych. Wśród szkół z podróżnikami. Konty- cje turystyczne Chorwacji. Jak ta przedstawił fragment książ-
dotrze do Ogulina, gdzie jedzie do Splitu – przyjazd gości festiwalu znajdują się nuowano także tradycję blo- podkreślał podczas spotkania ki „Gdyby to nie był Everest…”
zostanie rozłączony. Jed- o godz. 12:21, druga do Rijeki zawsze ludzie z oryginalni, ku filmów górskich będącego pod nazwą „Chorwacja – cze- autorstwa Piotra Trybalskiego.
na jego część pojedzie do – przyjazd o godz. 8:36. Po- ciekawi, często bardzo znani: wyborem najciekawszych zda- go nie wiedział Marco Polo?”, Jednak góry w życiu Leszka Ci-
Splitu, druga do Rijeki. wrót ze Splitu zaplanowano na wybitni wspinacze, himalaiści, niem organizatorów dzieł, któ- kraj ten słynie nie tylko z pięk- chego to nie tylko Himalaje –
RegioJet zgłosił do cze- godz. 15:30, z Rijeki na godz. odkrywcy, żeglarze, utalento- re gościły i były nagradzane na nych plaż i zabytków. To także rozmowa przeniosła przyby-
skiego urzędu decyzyjnego 18:35. Pociąg ma docierać do wani dziennikarze, reporterzy Przeglądzie Filmów Górskich raj dla płetwonurków, kraina łych zarówno w Karakorum,
w kwestiach dostępu do infra- Krakowa o godz. 12:12 następ- i fotografowie. Ludzie, któ- w Lądku Zdroju. Akcja ta odby- przepięknych widoków, jaskiń, jak i na Antarktydę. Można
struktury kolejowej – Úřad pro nego dnia. Pociągami tymi pa- rych opowieści, slajdy i filmy ła się w ramach projektu „Lą- lawendy, to liczne wyspy na było też zobaczyć fragmenty
přístup k dopravní infrastruk- sażerowie nie będą mogli jeź- mówią nie tylko o dalekich dek Film Tour”. których można znaleźć skarb filmu z Mount Vilsona, film
tuře – projekt rozkładu jazdy, dzić w relacjach krajowych, np. krainach, ale i o sile ducha, Główna część festiwalu to piracki; to tutaj kręcono filmy z wyprawy na najwyższą górę
który ma obowiązywać w sezo- z Krakowa do Rybnika. woli walki, chęci odkrywania oczywiście sobota i niedziela. „Złoto Apaczów” i „Gra o tron”. Grenlandii oraz film z wypra-
nie letnim w 2022 r. Pociągami W dokumencie złożonym i zdobywania. Słowem: o życiu Szymon Warsz mówił o „Naj- Można odwiedzić także prze- wy w Góry Ruwenzori. Nie za-
czeskiego przewoźnika będzie w Urzędzie Transportu Kolejo- i wielkości człowieka – mówią młodszym polskim Mattern- urocze miasteczko Hum, naj- brakło również pytań od pu-
można dojechać z Krakowa wego przewoźnik nie wyklucza, organizatorzy. horn”, Weronika Łukaszewska mniejsze miasto świata, które bliczności.
do Rijeki i Splitu, a pojadą one że jeśli jego oferta spotkałaby

Fot. Iwona Kwapisz


m.in. przez Rybnik i Wodzi- się ze sporym zainteresowa-
sław Śląski. niem, zwiększy częstotliwość
RegioJet chce jeździć z Pol- kursowania do wszystkich dni
ski do Chorwacji we wtorki, w tygodniu.
piątki i niedziele, a z Chorwa- W składzie ma być od 7 do
cji do Polski w środy, soboty 15 wagonów z miejscami do
i poniedziałki od 15 czerwca. siedzenia i leżenia.
Z Krakowa pociąg będzie od-
jeżdżał o godz. 15:30 i przez kp

RACIBÓRZ – SPORT
Pomysłodawcą Raciborskiego Festiwalu Podróżniczego Wiatra- Magdalena Grzymkowska mówiła o tym, czy warto pojechać na

FINAŁ SEZONU BIKE ki jest Dawid Wacławczyk, aktualnie wiceprezydent Raciborza. wolontariat do Afryki i jak się do tego przygotować.

ATELIER MTB MARATON

Fot. Katarzyna Przypadło


W RACIBORZU
Fot. Iwona Kwapisz

Ostatnim punktem sobotniego programu był koncert grupy Diri Można było porozmawiać m.in. z Bartoszem Malinowskim, któ-
Levsky, która inspiruje się folkiem bałkańskim. ry przeszedł Wielki Szlak Himalajski liczący 1700 km. Fot. Iwona Kwapisz

Można było wystarto- czują się mocni i ściganie to dla


wać na jednym z kilku dy- nich codzienność, a nawet spo-
stansów, dopasowując sób na życie. Drugą, łatwiejszą,
swoje możliwości do tras, o długości 36 km, przygotowa-
które przygotowano. no dla uczestników traktujących
10 października fani kolar- start jako formę przyjemnego
stwa po raz drugi mieli okazję spędzania czasu. Można było
spotkać się w Raciborzu pod- się także ścigać na 24-kilome-
czas Bike Atelier MTB Maraton. trowym dystansie MINI. Na tej
To jedna z najpopularniejszych samej trasie można było również Jak podkreślał Krzysztof Kobus, Chorwacja słynie nie tylko Goście mówią nie tylko o dalekich krainach, ale i o sile ducha,
tego typu serii w Polsce. Start wystartować całą rodziną. z pięknych plaż i zabytków. woli walki, chęci odkrywania i zdobywania.
i meta były zlokalizowane na pl. W Bike Atelier MTB Ma-
Długosza w Raciborzu. ratonie mogli wziąć udział nie
Jak mówił Dariusz Leśniew- tylko doświadczeni zawodnicy.
ski, organizator wydarzenia, Nie zabrakło również rywaliza-
chodzi o dobrą, sportową rywali- cji najmłodszych, którzy dopiero
zację zarówno wśród amatorów, poznają smak ściągania, a cza-
jak i tych, którzy ściganie trak- sem zwyczajnie uczą się jazdy.
tują w pełni poważnie. Dlatego Na terenie miasteczka impre-
można było wystartować na jed- zy organizowane zorganizowa-
nym z kilku dystansów, dopaso- no zawody dla dzieci KIDO na
wując swoje możliwości do tego, trasach dostosowanych do ich
co przygotowano. Pierwszym umiejętności.
były 56-kilometrowe zmagania Leszek Cichy w rozmowie z Piotrem Trybalskim opowiadał Leszek Cichy uczestniczył w pionierskich polskich wyprawach
na trasie PRO, dla tych którzy kp o Himalajach, Karakorum i Antarktydzie. w Himalaje i Karakorum. To pierwszy Polak z Koroną Ziemi.
4 Publicystyka 29 października 2021, nr 10 (333) << GazetaInformator.pl
ŻORY SYLWETKI

Arkadiusz Winiatorski
– piechur z tej ziemi
11,7 tys. kilometrów od Panamy do Kanady przeszedł
pieszo w 21 miesięcy.

ireneusz burek re mijał po drodze. Stąd uro- Po powrocie - Prawdziwymi gwiazda- ście ktoś nade mną czuwał? Czy go, że w jego trakcie otwierasz
dził się pomysł aby iść pieszo. Po powrocie do Polski nie mi szlaku były zaś one – Orle naprawdę wierzę? Nie wiem. szufladki pamięci, które zdą-
- Przyjaciele pytają nas, Aby bagażu nie dźwigać na ple- odpoczywali zbyt wiele. Rozpo- Gniazda – 11 zamków i warow- Lecz kiedy spojrzałem w te cie- żyły zarosnąć kurzem. Obra-
jak to jest wrócić z tak długiej cach, kupił mocny wózek dzie- czął się intensywny rok spotkań, ni, wyrwanych z wiedźmiń- płe oczy patrzące na mnie z do- casz w palcach myśli i emocje,
podróży. Ale szczerze mówiąc cięcy o dużych kołach i wyru- festiwali i… kolejnych pieszych skiego uniwersum. Zaklęte brze znanego każdemu Polako- które znowu ciągną cię w świat.
- my nie czujemy, jakbyśmy szył z Panamy na północ. Arek wędrówek. w ich murach wieki hipnoty- wi wizerunku, czułem na sobie Mimowolnie mruczysz pod no-
cokolwiek skończyli. Nie czuje- był gościem drugiego dnia Ra- W lipcu 2020 roku przeszli zują i przenoszą w odległą rze- wzrok wszystkich spotkanych sem: „A gdyby tak znowu...”.
my, że ta podróż dobiegła koń- ciborskiego Festiwalu Podróż- Szlak Zamków Piastowskich. - czywistość oraz wywołują długo po drodze osób. Tych, którzy Zamiast w linijki tekstu na
ca. Chyba właśnie tego się pod- niczego WIATRAKI, podczas Przeszliśmy 152 kilometry przez nieusuwalny wytrzeszcz oczu okazali mi bezmiar bezintere- kartce zaczynasz wpatrywać się
czas tej wędrówki nauczyliśmy. którego opowiadał o przygo- miasta i wsie, pola i łąki, górki wraz z opadem szczęki. Szkoda, sownego wsparcia otwierając w linie na mapach. Zaczynasz
Ta piesza wyprawa nauczyła dach i trudach podróży przez i doliny (przy czym tych pierw- że nie zawsze na widok samych na oścież drzwi swoich domów planować. I już przepadłeś. Bo
nas patrzeć i widzieć. Dostrze- Kostarykę, Nikaraguę, Salwa- szych było jakby więcej. W su- materialnych pozostałości rzą- i serc . jeszcze nie postawiłeś kropki
gać piękno w małych szczegó- dor i Gwatemalę. Ku jego za- mie zrobiliśmy ponad 4000 m dów Kazimierza Wielkiego, ale kończącej ostatnią, a już zaczy-
łach. A każdy dzień widzieć jak skoczeniu samotna wędrówka przewyższenia). To było 6 dni jak najbardziej współczesnych Niebezpieczne pisanie nasz nową podróż. A ta prze-
nową przygodę. Być wiecznie w sposób istotny zmieniła się wypełnionych ochami i achami nam wesołych miasteczek i sto- Na początku bieżącego ro- cież zaczyna się nie od zarzuce-
zadziwionym światem i cieszyć w Meksyku. To bowiem po- nie tylko na widok 15 zamków isk z różnokolorowym szpejem, ku rozpoczęli spisywać swoją nia plecaka na plecy, ale dużo
się nim jak dzieci. (...) Wiecie, znał Olę Synowiec, w której się i pałaców na naszej drodze, ale które wyrosły u ich bram. Du- wielką przygodę. Po kilku mie- wcześniej. Od pierwszej o niej
bo to chyba trochę jest tak, że zakochał ze wzajemnością. Za- polskimi bezdrożami, którymi chy przodków patrzą pewnie siącach tryumfalnie obwieścili: myśli.
podróż to stan umysłu. Takie, pytał czy będzie z nim chodzić, zachwyceni jesteśmy bez resz- z flanek i nie dowierzają, jaki - Skończyliśmy książkę! A przy- Spisywanie przygód z po-
a nie inne nastawienie do świa- a gdy odparła, że tak – poszli ty! – napisali w mediach spo- jarmark kiczu i tandety prowa- najmniej pierwszy i najdłuższy bocza Ameryk to niebezpiecz-
ta. I wcale nie trzeba wyjeżdżać dalej razem. łecznościowych. dzi oblężenie ich twierdz... etap nad nią prac. Teraz wespół ne zajęcie. Tak samo jak potem
za morza i oceany. Żeby być W kolejne jedenaście mie- Kilka tygodni później prze- Pisząc te słowa Arek pod- w zespół z redaktorami i korek- ich czytanie. Bo te wspomnie-
w podróży, czasem nie trzeba sięcy przeszli przez Meksyk, szli Szlakiem Orlich Gniazd. kreśla dlaczego tak ważna to torami szlifujemy, skrawamy nia mogą was zmotywować, aby
jechać nigdzie. Stany Zjednoczone i dotarli do 166 km od wawelskiego smoka była dla niego droga. - Podró- i modelujemy. Tak, aby efekt wyjść za własny próg. Tam, jak
Zanim rozpoczęła się pie- Kanady. 22 sierpnia 2019 roku do Jasnej Góry, przeszli w nie- żując przez Ameryki obiecałem końcowy zamknięty w okładki mawiał Gandalf, traficie na go-
sza wędrówka z Panamy do doszli do Vancouver, a tym sa- spełna siedem dni. - Szliśmy sobie, że jeśli ta wyprawa skoń- zachwycił was do cna. Chociaż ściniec i jeśli nie powstrzymacie
Kanady, Arek zwiedzał Amery- mym skończyli pieszą podróż przez babie lato i spokojne cie- czy się dobrze, to po powrocie jak widać fragmentami już te- swoich nóg, ani się spostrzeże-
kę Południową. Głównie poru- z Panamy do Kanady. Arka- pło ostatnich dni wakacji. Przez do Polski przyjdę na Jasną Gó- raz robi wrażenie na redakto- cie, kiedy was poniosą. – napi-
szał się autostopem. Jak mówi, diusz przeszedł 11  704 kilo- sosnowe lasy pachnące kojącą rę. Dlatego spotkanie z Obra- rze. sał Arek kilkanaście dni temu
obserwacja krajów, które się metry, Ola 7088. Po pół roku wilgocią i cieniem oraz wśród zem było prostą, szczerą roz- Tych kilka miesięcy nad na facebooku.
mija z perspektywy samocho- spędzonym później w Meksyku stad snopków siana pasących mową z kimś, kto czułem, że klawiaturą to była prawdziwa
du to fantastyczne przeżycie w marcu 2020 roku wrócili do się na ogolonych polach. Głębia strzegł mnie, kiedy tego najbar- przygoda! I paradoksalnie bar- (tekst inspirowany wykładem
i możliwość rozmowy z ludźmi. Polski. Arek po prawie czterech jaskiń pamiętała pierwszych lu- dziej potrzebowałem. Kto był ze dzo niebezpieczne zajęcie... Nie na Raciborskim Festiwalu Po-
Jednak zamarzył aby jeszcze latach od wyjazdu z domu, Ola dzi, a kamienne ostańce rzuca- mną, kiedy pozornie, oprócz lę- dlatego, że pisanie grozi zwich- dróżniczym WIATRAKI oraz
bardziej zbliżyć się do miesz- po niecałych dziewięciu od wy- ły cienie rodem z imaginarium ku i niepewności, nie było wo- nięciem małego palca, skoliozą wpisami w mediach społecz-
kańców wsi i miasteczek, któ- prowadzki do Meksyku. doktora Caligari… kół mnie nikogo. Czy rzeczywi- i dodatkową dioptrią. Ale dlate- nościowych)

Fot. Ireneusz Burek


RACIBÓRZ – SYLWETKI

Zmarł Stanisław Borowik - raciborski radny


Odszedł pomysłodawca i współorganizator raciborskiego memoriału.
Fot. zdjęcie archiwalne

20 października, w wieku letnią Służbę oraz Złotym Me- wiatowy radny - Racibórz stał
64 lat, w szpitalu zmarł raci- dalem „Za Zasługi dla Pożar- się dzisiaj uboższy. I choć mó-
borski radny Stanisław Boro- nictwa”. wi się, że nie ma ludzi niezastą-
wik. Był wieloletnim działaczem pionych to w przypadku Stasz-
Stanisław Borowik był NSZZ Solidarność. Był również ka ta maksyma nie sprawdzi
radnym trzech kadencji: IV kibicem raciborskiej koszyków- się w żadnej swej części. Bli-
(2002-2006), VI (2010-2014) ki, organizatorem strażackiego skie było mu nauczanie Świę-
i obecnej VIII (2018-2023). Memoriału im. mł. kpt. A. Ka- tego Jana Pawła II. Intereso-
W obecnej kadencji dostał się czyny i dh. A. Malinowskiego wał się filatelistyką, fotografią
z KWW „Razem dla Raciborza – strażaków, którzy tragicznie i kolarstwem. Dużo palił. Bar-
i Mirosław Lenk”. Podejmu- zginęli w 1992 r. podczas wiel- dzo towarzyski i miał taką rzad-
jąc ważne decyzje i wykonując kiego pożaru w Kuźni Racibor- ko spotykaną cechę, nie obra-
swoje obowiązki, kierował się skiej. Po przejściu na emerytu- żał się.
dobrem wspólnoty samorzą- rę współpracował z siostrami Odszedł dobry człowiek,
dowej. w Domu św. Notburgi jako kie- wrażliwy na bliźnich. I taki
Był funkcjonariuszem Ko- rowca. Organizował również je- pozostanie w mojej pamięci -
mendy Powiatowej Państwo- dyne w województwie śląskim wspominał Frączek.
wej Straży Pożarnej w Raci- zawody strażackie Firefighter Msza żałobna odbyła się
borzu. Służbę w Komendzie Combat Challenge. 25 października 2021 ro-
Powiatowej Państwowej Straży Śp. Stanisław Borowik na jednej z sesji Rady Miasta Racibórz. Radnego pożegnało środo- ku w kościele Wniebowzięcia
Pożarnej w Raciborzu pełnił od wisko raciborskich samorzą- NMP w Raciborzu. Stanisław
16.08.1983 r. do 20.08.2008 Przez 25 lat służby uczest- w roku 1986, pożarze lasu Został odznaczony Brązo- dowców. W mediach społecz- Borowik został pochowany na
r. na stanowiskach: kierowca- niczył w wielu niebezpiecznych w Kuźni Raciborskiej w 1992 wym Krzyżem Zasługi, Brą- nościowych pojawiło się wiele cmentarzu „Jeruzalem” w Ra-
mechanik, operator sprzętu akcjach ratowniczo-gaśniczych roku, powodzi na terenie mia- zową Odznaką „Zasłużony dla wspomnień na jego temat. Jak ciborzu przy ulicy Ocickiej.
specjalnego, starszy operator m.in. w likwidacji zanieczysz- sta Raciborza i gmin powiatu Ochrony Przeciwpożarowej”, napisał na swoim Facebooku
sprzętu specjalnego. czenia rzeki Odry mazutem raciborskiego w roku 1997. Srebrnym Medalem za Długo- Ryszard Frączek, pisarz, po- dk
PLUSY dlaBIZNESU
Magazyn Gospodarczy 10/2021 PLUSYdlaBIZNESU.pl 29 października 2021 nr 10 (333)
RACIBÓRZ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„Załatwili nas po partyzancku” *)


Dokąd zmierza Racibórz. Warto przeczytać Program Wspierania Przedsiębiorczości.
ireneusz burek cie, że jestem z Raciborza ale Skąd ta wątpliwość? W środowi- z realizacji programu zawiera kach prowadzenia działalności. 4. Rozwinięte produkty turysty-
powiem, że ciężko się czuć ra- sku gospodarczym nie cichnie dane Powiatowego Urzędu Pra- Ponad 80 procent odpowiedzi ki krótkookresowej
- Racibórz jest przede ciborzaninem, bo to w zasadzie dyskusja o niemocy urzędu ja- cy, powiatowych szkół ponad- oceniło je źle, większość też nie 5. Atrakcyjne warunki dla no-
wszystkim miastem, które prze- nic nie znaczy, bo Racibórz jest ką Miasto wykazało wobec nie- podstawowych, zaś zgrabnie korzystała z działań wsparcia wych form wykonywania pracy
stało się rozwijać. We wcze- miastem zapomnianym. U nas mal dwóch lat kryzysu wywoła- przemilcza działania własne wy- przewidzianych w Programie zarobkowej
śniejszych latach było to miasto już nie ma fabryk, Pollenę prze- nego pandemią. Wprowadzone konane przez samorząd gminny Wspierania Przedsiębiorczości. Całości niestety nie będzie-
znane, było dużym miastem jął Henkel, Rafako ledwo się działania miasta były nie tylko w tym zakresie. Z lektury rapor- Respondenci natomiast wska- my przybliżać, bo w ten sposób
w okolicy, uprzemysłowionym, trzyma. Nie wiem czy jest wiele znikome ale też w okresie tym tu można śmiało wywniosko- zali, że w pierwszej kolejności zniechęcilibyśmy Czytelników
bogatym miastem. Wypadamy osób, które się szczycą tym, że urząd nie podejmował prób wać, że pięć lat pracy urzędu miasto powinno się skupić m.in. to lektury Programu i tego co
blado w porównaniu na przy- są raciborzanami. Mieszkam tu konsultacji w zakresie potrzeb i w zasadnie ani jednego dzia- na jakości życia, wsparcia przed- najważniejsze: wypowiedzenia
kład do Rybnika, gdzie jest du- ale mógłbym mieszkać równie lokalnych firm, nie mówiąc już łania zwieńczonego sukcesem siębiorców, dostępu do wykwa- uwag w ramach konsultacji.
żo więcej… dobrze w Gdańsku… o próbie wypracowania jakich- w tych dwóch celach szczegó- lifikowanej kadry czy współ-
- Słyszy się, że jest coraz go- Czy zacytowane wypo- kolwiek mechanizmów wspie- łowych. Natomiast sukcesem pracy z szkołami branżowymi. Po partyzancku
rzej z pracą w Raciborzu, mnó- wiedzi z roku 2014, (zawarte rających przedsiębiorców. Po- było (co zawarto w Programie Reasumując, to wszystko poja- Jedną uwagą na koniec war-
stwo ludzi ba zachód pojecha- w pracy naukowej „strategie wtarzane jak mantra słowa, iż na przyszły okres), że przez pięć wiało się na wielu spotkaniach to się podzielić. W samym progra-
ło, do Niemiec Anglii czy Austrii. migracyjne młodych Polaków” urząd nie ma instrumentów lat 11 podmiotów skorzystało roboczych czy obradach Kon- mie w zasadzie można doczytać
A kto tylko gdzieś skosztował raciborzanina, Grzegorza Dut- pozwalających wspierać biz- z ulgi podatkowej i wykonano sultacyjnej Rady Gospodarczej, jakie zadania są zaplanowane.
jakichś studiów, tam zostaje. ki) były lekturą obowiązkową nes odbijały się echem przez 208 kontaktów z potencjalnymi niestety bez rezultatu w postaci Nie znajdziemy w nim jednak
Tak że mam wrażenie, że wszy- dla tych osób, które pracują ostatnie lata, lecz prócz echa inwestorami! działań. zapisu o jakiejkolwiek współpra-
scy uciekają z Raciborza. Tutaj nad strategią rozwoju miasta? niewiele się zadziało. We wspo- To nie żart. Aby uwierzyć W rozdziale Rynek Pracy cy z organizacjami zrzeszającymi
zostaną sami starzy ludzie i to Nie wiemy. Wiemy natomiast mnianym okresie Konsultacyj- w to jak Miasto ocenia swo- czytamy, że powiat raciborski przedsiębiorców (np. Raciborska
wszystko… to, że większość tych wypowie- na Rada Gospodarcza powoła- je działania za ostatnie pięć lat charakteryzuje się najniższą sto- Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł
- Powiem szczerze, teraz dzi sprzed siedmiu lat, niemal na przez Prezydenta (w ślad za w zakresie rozwoju lokalnego pą bezrobocia. Szkoda, że nie w Raciborzu, Śląskie Porozumie-
to jest dziura, zabita dechami, na co dzień słyszymy wśród na- zapisami Programu Wspierania biznesu i wpierania przedsię- powiązano tego zdania z pro- nie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE),
gdzie tylko małe dzieci i sami szych mieszkańców. Co z tym Przedsiębiorczości Miasta Ra- biorczości, warto ten dokument blemem braku rąk do pracy, których statutowe cele właśnie
emeryci. Przepraszam, że tak zrobi Urząd Miasta? Jak to co? cibórz do roku 2020) podej- przeczytać. Dla mniej wytrwa- depopulacją, ucieczką młodych dotyczą takich działań jak wspie-
mówię, ale naprawdę, w ogóle Tworzy kolejną strategię roz- mowała wielokrotnie tematy łych podpowiemy, że oprócz ludzi z Raciborza. Jakby tym wy- ranie przedsiębiorczości czy rynek
to miasto się nie rozwija, nie ma woju! wynikające wprost z zapisów żonglowania danymi (np. ze nikiem należało się cieszyć. Od pracy i edukacja. O ile w „Progra-
miejsc pracy. Odnosząc się do Programu, np. Zagospodarowa- statystyk PUP itp.) które posłu- strony 20. mamy ciekawe zesta- mie minionym” wpisane były te
moich znajomych, że większość Program wspierania przedsię- nie Placu Długosza, system edu- żyły jako diagnoza dla Racibo- wienie możliwości kształcenia organizacje jako oczywiste ogni-
powyjeżdżała i jak się przejdzie biorczości w Raciborzu kacji i doradztwa zawodowego rza, znajdziemy tu na kilku stro- w szkołach ponadpodstawo- wa łączące samorząd z lokalnym
w niedzielę po mieście, to się ro- Na niemal sześćdziesięciu w szkołach podstawowych, re- nach wstęp Dariusz Polowego wych - zaczynamy mieć wąt- biznesem, tak w nowym Progra-
bi wioska. Takie mam odczucie... stronach Wydział Rozwoju Urzę- witalizacja terenów po żwirow- o tym gdzie leży Racibórz oraz pliwość czy faktycznie czytamy mie Wspierania Przedsiębiorczo-
- Racibórz ma bardzo ład- du Miasta Raciborza umieścił do ni, metody wyliczenia opłat za że „warto się zastanowić jak od- Program Wsparcia jaki wytycza ści Miasta Racibórz prezydent
ne widoki, chodzi mi o stronę konsultacji (uwaga tylko do 17 wywóz odpadów i wiele innych. powiednio wykorzystać walory sobie Miasto do działań na ko- takich organizacji nie bierze pod
przyrodniczą, ładną szatę ro- listopada!) dokument „Program Wszystkie tematy pozostały bez lokalnej gospodarki miasta oraz lejne kilka lat czy może czytamy uwagę. Jako ciekawostkę, warto
ślinną, lasy itp. Ale perspektywy wspierania przedsiębiorczo- jakiejkolwiek odpowiedzi urzę- jak nawzajem się wpierać…” opracowanie powiatu… też wspomnieć, że w poprzed-
dla młodzieży są żadne. Bardzo ści Miasta Racibórz”, który jest du, zaś sam prezydent Miasta „Rysują się rożne płaszczyzny Niestety nie znajdziemy nich trzech kadencjach Konsul-
miasto upada, młodzi ucieka- równoległym dokumentem do na obradach najczęściej nie współpracy: między Urzędem w tej części dokumentu zapi- tacyjnej Rady Gospodarczej przy
ją… Strategii Rozwoju Raciborza na był obecny. Kuriozum podsu- Miasta a przedsiębiorstwami, sów, które by wskazywały na Prezydencie Miasta Racibórz za-
- Nie wypracuje się jakiegoś najbliższą dekadę. Obszernie mowania zrealizowania po- między szkołami a przedsię- to co Urząd Miasta (lub Wydział siadali przedstawiciele organiza-
modelu, wizji, w którym ma to autorzy rozpisują się o „Progra- przedniego Programu był zapis biorstwami, między instytucja- Rozwoju) zaplanował na kolej- cji stanowiących lokalny samo-
iść. Fakt, że powstaje taki doku- mie minionym” (na lata 2015- o aktywnej współpracy z PWSZ, mi otoczenia biznesu a przed- ne lata w zakresie wzmacniania rząd gospodarczy, zaś obecnie
ment jak strategia rozwoju mia- 2020), chwaląc się jak bardzo czemu sam rektor podczas ob- siębiorstwami, jak i pomiędzy przedsiębiorczości. Strona 34. przy tworzeniu wspomnianej
sta. Ale moim zdaniem są to udało się przez ostatnie pięć lat rad rady zaprzeczył. Podobnie przedsiębiorstwami.” Brawo. zawiera analizę mocnych i sła- rady, organizacje te nie zostały
takie dokumenty, które wyzna- wzmocnić lokalny biznes, edu- można powiedzieć o współpra- Dawno nie czytaliśmy tak od- bych stron, szans zagrożeń. Dla przez prezydenta Dariusza Polo-
czają jakieś kierunki rozwoju, kację itp.. Trudno nie odnieść cy z Raciborską Izbą Gospodar- krywczych wniosków. tego fragmentu warto pochylić wego zaproszone. - Załatwili nas
mówią o tym co my i tak powin- się do treści zawartych w opra- czą oraz innymi organizacjami W Programie, który mamy się nad lekturą. po partyzancku – jak skwitował
niśmy zrobić, czyli tak de facto, cowaniu, w którym czytamy: zrzeszającymi przedsiębiorców. obecnie konsultować napisano I wreszcie najważniejsze, tą sytuację jeden z przedsiębior-
to nie jest strategia rozwoju. Celem głównym Programu by- Po kilku rozmowach z prezy- też, że dokument wpisuje się czyli: - na czym skupiać będzie ców zrzeszony w jednej ze wspo-
Wyobrażam sobie, że strategia ło zwiększenie potencjału go- dentem, które niczego nie dały, w założenia dokumentów Polski się miasto w najbliższych sied- mnianych organizacji, członek
rozwoju to – z jednej strony – spodarczego Miasta Racibórz współpraca miasta z tymi orga- Ład i Krajowa Strategia Rozwo- miu latach. Otóż na realizacji Rady Gospodarczej poprzednich
powinien być bardzo duży do- i wzrost nowych miejsc pracy nizacjami została zmarginalizo- ju, co jest założeniem obowiąz- celu strategicznego: Dynamika kadencji.
kument wyjaśniający szczegóły poprzez kreowanie warunków wana (Przedstawiciele RIG na kowym dla strategii lokalnych. i zróżnicowanie życia gospodar-
rozwoju – a z drugiej strony – to dla rozwoju. W szczególności spotkaniu z prezydentem Po- I tak z łatwością czyta się czego w Raciborzu, w szczegól- *) partyzantka  – jedna z najstar-
powinny być proste zdania, np.: trudno pogodzić się ze stwier- lowym kilka tygodni temu za- Program. Mamy za sobą stron ności na celach operacyjnych: szych form  walki zbrojnej, po-
idziemy w kierunku miasta stu- dzeniem, że Miasto zrealizo- dali te same pytania jakie padły 10, na kolejnych stronach ładnie 1. Dobre warunki dla prowa- legająca na  działaniach nie-
denckiego. Cały pozostały do- wało takie cele szczegółowe przed trzema laty, sic!). Co zaś opisana diagnoza czyli wszyst- dzenia działalności regularnych  prowadzonych
kument powinien nam mówić jak: Rozwój przedsiębiorczości dotyczy jednego z czterech ce- ko co dało się ubrać w liczby. 2. Oferta edukacyjna dostoso- przez partyzantów. To szybkie ataki
jak to zrobić. i wspieranie lokalnego rynku lów szczegółowych jakim była Ciekawe zestawienie mamy na wana do rynku pracy nękające, przeprowadzane z ukry-
- Czy czuję się raciborzani- pracy czy edukacja dostosowa- edukacja dostosowana do lo- stronie 16., gdzie pokazano oce- 3. Zdywersyfikowana struktura cia, z przygotowaniem zasadzek,
nem? Nie wiem. Mam poczu- na do lokalnego rynku pracy. kalnego rynku pracy, to raport nę przedsiębiorstw o warun- gospodarcza czasami w kooperacji…

Prowadzisz firmę? Jesteś zainteresowany lepszymi warunkami


dla prowadzenia działalności oraz rozwojem gospodarczym Raciborza?
Koniecznie wyraź opinię na temat Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata do 2027

R E K L A M A
II PLUSY dlaBIZNESU 29 października 2021, nr 10 (333)

R E K L A M A

ZA P Y TA J O ka sy fi sk a ln e o n -l in e
234”
nus o wartości 1230 zł (brutto) w promocji „1
*)

Tylko u nas bo

KASY FISKALNE ONLINE Z TERMINALEM PŁATNICZYM

Kasy ELZAB ONLINE i płatności bezgotówkowe

Kasy ELZAB ONLINE ( K10, Mini oraz Jota) współpracują nie tylko
z terminalami płatniczymi, ale także z PIN Padami PayTel. To
bardzo wygodne rozwiązanie w korzystniej cenie.

PIN Pad podłączamy do kas ONLINE z wykorzystaniem kabla


USB, co pozwala zredukować ilość kabli. PIN Pad na stałe znajduje
się blisko klienta, co umożliwia jeszcze szybszą płatność kartą,
zbliżeniowo lub za pomocą kodu PIN.

PIN Pad za 0 zł przez pierwszy rok użytkowania (korzystając


z programu Polska Bezgotówkowa). Kasy ELZAB ONLINE
posiadają różne moduły komunikacyjne, a tym samym
udostępniają pełną elastyczność łączności kas z serwerami
rozliczeniowymi VISA/Mastercard.

POSNET POSPAY ONLINE

Pospay Online to urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalności kasy, drukarki


fiskalnej i terminala płatniczego.

Fiskalny Terminal Płatniczy Pospay Online to znakomity wybór dla małych


sklepów, punktów handlowych na bazarkach, mobilnych punktów
gastronomicznych, salonów kosmetycznych, gabinetów lekarskich czy
kancelarii prawnych, ale także dla trenerów personalnych, serwisantów czy
dostawców. Wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i mobilność.

Największa oferta kas fiskalnych dla:


fryzjerów, kosmetyczek, salonów fitness,
firm budowlanych, lekarzy, prawników

Więcej na softib.pl
rynek pracy 29 października 2021, nr 10 (333) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION TRANSFORMACJA GÓRNICTWA

Fot. Portal samorządowy


Transformacja energetyczna - zmiany w prawie
Anna Hetman - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Gmin
Zmiany prawne umożliwią szybkie powstanie nowych zakładów pracy. Górniczych w Polsce

DOMINIKA KREBS Anna Hetman wzięła udział ne przepisy w kwestii planistyki, Transformacja energetyczna technologiczny gospodarki. - getycznego oraz dobrej jakości
w Europejskim Kongresie Gospo- niestety wiele inwestycji będzie na Śląsku Śląsk zostanie szczególnie do- powietrze.
Do Polski z Funduszu Spra- darczym w Katowicach w dniach zagrożonych, co jest największą Na Śląsku rozegra się prze- tknięty procesem transformacji, Głównym założeniem spra-
wiedliwej Transformacji ma trafić 20-22 września 2021 roku. Pie- obawą – podkreśla przewodni- łom związany z transformacją a w związku z tym debata wo- wiedliwej transformacji jest
ponad 4,4 mld euro. Większość niądze z Funduszu Sprawiedli- cząca Stowarzyszenia Gmin Gór- energetyczną. Premier Mora- kół tego tematu była niezmier- udzielenie wsparcia społecz-
do sześciu regionów górniczych. wej Transformacji dostępne bę- niczych. wiecki ocenił, iż Górny Śląsk nie ważna. - Widzimy zielone nościom w największym stop-
Jego celem jest pomoc w ogra- dą w latach 2021-2027. Pierwsza Wobec powyższego SGGP znajduje się w sercu transforma- światło ze strony unijnych dy- niu dotkniętym przemianami
niczeniu negatywnych skutków transza powinna być wykorzy- zabiega o szybszą pracę nad cji energetycznej Polski. Zazna- plomatów i urzędników, którzy w sektorze energetycznym,
społecznych, gospodarczych stana do 2023 roku. zmianą przepisów. Nowe przepi- czył, że każdy megawat, gigawat wiedzą, że cały proces transfor- czyli głównie ludności w rejo-
oraz środowiskowych transfor- Zdaniem Anny Hetman – je- sy są również niezbędne by moż- mocy wycofywanej zostanie za- macji i zbudowania nowego ob- nach węglowych. Przekształce-
macji energetycznej. Gminy gór- żeli chodzi o pieniądze do 2023 na było szybciej budować nowe stąpiony przez inne źródło ener- szaru energetycznego dla całej nia muszą być przeprowadzone
nicze mimo oczekiwania na te roku to jest to ostatni dzwonek, zakłady pracy. gii. Zdaniem Morawieckiego Europy będzie możliwy z udzia- w taki sposób, by osoby dotych-
fundusze, mają również wiele by móc po nie sięgnąć, mając Idea sprawiedliwej transfor- na Górnym Śląsku rozegra się łem wszystkich państw - ocenił czas pracujące np. w górnictwie,
obaw z tym związanych. przygotowane konkretne kon- macji zakłada, że mieszkańcy przełom związany z transfor- poseł. mogły znaleźć zatrudnienie
Jak mówi Anna Hetman, pre- cepcje i projekty. Planowanie pracujący do tej pory w kopal- macją energetyczną i przemy- w nowopowstałych gałęziach
zydent Jastrzębia-Zdroju oraz nowych inwestycji w miastach niach, znajdą pracę w nowych słową Polski. Zdaniem premie- Polski plan na transformację przemysłu
przewodnicząca Stowarzyszenia pociąga za sobą konieczność „zielonych” branżach. Jastrzębie- ra transformacja energetyczna Rada Ministrów podjęła Komponent grantowy
Gmin Górniczych nie ma jeszcze przeprowadzenia czasochłon- -Zdrój ma nową strategię rozwo- może być wielką szansą. Plan uchwałę w sprawie przyjęcia z Funduszu Sprawiedliwej
konkretnych informacji co do te- nych procedur, jak zmiana miej- ju miasta do 2030 r. Porusza ona restrukturyzacji kopalń zakłada, „Polityki energetycznej Polski Transformacji jest tylko jednym
go, jak te pieniądze będą dzielo- scowego planu zagospodarowa- budowanie alternatywnej dla że ostatnie wydobycie węgla ka- do 2040 r.” Dokument zawiera ze sposobów uzyskania finan-
ne. Jakie środki pójdą na inwesty- nia przestrzennego, uchwalenie górnictwa branży logistycznej. miennego nastąpi w roku 2049. opis stanu i uwarunkowań sek- sowania transformacji energe-
cje strategiczne centralne, a kto studium. Miasto wiąże swą przyszłość też Poseł Adam Gawęda w Te- tora energetycznego. Wskaza- tycznej. Drugim jest mechanizm
i jak będzie dzielił pieniądze na -To są procedury bardzo dłu- z przemysłem wysokich techno- lewizji Regionalnej TVT mówił no w nim trzy filary: sprawiedli- pożyczkowy InvestEU, przezna-
mniejsze, samorządowe projek- gie, wymagające czasem kilku logii oraz przemysłem czasu wol- o tym, że transformacja ener- wą transformacje, stworzenie czony głównie dla sektora pry-
ty. lat pracy. Jeśli nie będą zmienio- nego. getyczna jest szansą na rozwój zeroemisyjnego systemu ener- watnego.

REGION – RYNEK PRACY

Zmiana kwalifikacji sposobem na lepszą pracę


Ponad połowa Polaków jest gotowa na przebranżowienie by polepszyć sytuację zawodową.
Mimo niskiego bezrobocia i po- pracujący stanowią mniej niż po- ankietowanych nie jest zaintere- Poland, w małych miastach zmia- proc. badanych wprost mówi, iż szukiwania pracy dla osób niepra-
wrotu rynku pracownika znalezie- łowę (42 proc.) tej grupy. Powo- sowanych przebranżowieniem się na zawodu będzie miała bardziej nie zamierza wyjechać za granicę cujących w czasie studiów wyniósł
nie nowej pracy może przysporzyć dem poszukiwania nowej pracy W przypadku osób aktywnie permanentny charakter, niż w du- w celach zarobkowych. Jednakże ponad 10 miesięcy.
trudności. Jak wynika z badania dla 30 proc. respondentów jest szukających pracy prawie 80 proc. żych w których często będzie tyl- osoby, które biorą taką opcję pod Jak wskazuje„Barometr zawo-
przeprowadzonego przez GI Group chęć otrzymywania większych za- brałoby pod uwagę przebranżo- ko tymczasowa. Część bizne- uwagę, jako kraje będące ewentu- dów” jedynym zawodem nadwyż-
więcej niż połowa ankietowanych robków. Złe warunki w pracy to wienie się, by znaleźć lepszą pra- sów ucierpiała po lockdownie. alną destynacją wskazują najczę- kowym w 2021 roku (czyli takim
(56 proc.) na szukanie nowej pracy powód dla prawie 10 proc., zła at- cę. Tylko 11 proc. nie wyraziło ta- W tej sytuacji niektórzy pracowni- ściej Niemcy i Holandię, ale rów- w którym będzie więcej kandyda-
musiała przeznaczyć trzy miesiące mosfera dla 6,5 proc., zaś atrakcyj- kiej chęci. Osoby, które obecnie cy z mniejszych miast nie mają in- nież Norwegię oraz Szwecję. tów niż miejsc pracy) jest ekono-
i więcej. Powodami takiego stanu ne benefity dla 5 proc. nie szukają pracy są mniej chętne nego wyboru niż poszukiwać pra- mista. Duża popularność kształce-
rzeczy, na które wskazują osoby Badanie wskazuje, że męż- na przebranżowienie się. Połowa cy w innej branży lub lokalizacji. Kierunki bez przyszłości? nia w zawodach ekonomicznych
niepracujące, są braki w ofertach czyźni szukają nowego zajęcia dłu- z nich odpowiedziała twierdząco Prawie 61 proc. badanych Mimo faktu, iż na rynku pracy na poziomie szkolnictwa technicz-
odpowiadających ich kwalifikacjom żej niż kobiety. 44 proc. mężczyzn na pytanie o przebranżowienie. szukających pracy wyjechałoby jest obecnie pocovidowe ożywie- nego i wyższego powoduje stały
(31,6 proc.), będących blisko miejsca i 40 proc. kobiet stwierdziło, że szu- 37 proc. w ogóle nie rozważa ta- do innej miejscowości w Polsce, nie, to nie na wszystkie zawody dopływ kadry, który jest większy
zamieszkania (28.4 proc.) w dalszej kanie pracy zajmuje im miesiąc. kiej możliwości. gdyby firma opłaciła koszty prze- jest duży popyt. Jak wskazują da- niż zapotrzebowanie lokalnych
kolejności ich niezgodność z oczeki- Aż 61 proc. mężczyzn rozgląda się Pandemia wyznaczyła trend prowadzki. Mniej niż jedna trze- ne przedstawiane przez Ekono- rynków pracy.
wanym wynagrodzeniem. natomiast za nowym zajęciem trzy na przebranżowienie się. Przed cia obecnie nie bierze pod uwagę miczne Losy Absolwentów, które Wśród kierunków studiów
Osoby pracujące nie znajdują miesiące i dłużej. Prawdopodob- koronawirusem takie decyzje spo- takiej możliwości. W grupie, która pozwalają typować kierunki stu- ogółem po których absolwenci
natomiast ofert odpowiadających nie wynika to z oczekiwania na jak wodowane były niezadowoleniem byłaby gotowa na zmianę miejsca diów po których absolwenci naj- nie znaleźli od razu pracy wymie-
ich wymaganiom finansowy (34,5 najlepszą ofertę. pracownika z danej branży czy za- zamieszkania aż 60 proc. to męż- dłużej poszukują zatrudnienia, na nić można także filologię angiel-
proc.), w drugiej kolejności kwali- wodu. Argumentem przeciw prze- czyźni. Nawet 41 proc. z tej gru- niechlubnym pierwszym miejscu ską, architekturę, biotechnologię,
fikacjom (25,9 proc.) Mniej istotne Gotowość do zmian branżowieniu często był czas nie- py rozważa emigracje do innego znaleźli się studenci fizjoterapii ochronę środowiska, dziennikar-
jest dla nich natomiast miejsce za- Nawet 67 proc. Polaków roz- zbędny do zdobycia określonego kraju. na Uniwersytecie Medycznym im. stwo i komunikację społeczną czy
mieszkania. ważałoby zmianę pracę, jeżeli poziomu stanowiska i wynagro- Wśród wszystkich ankieto- Piastów Śląskich we Wrocławiu. kongwinistykę.
Aż 62 proc. ankietowanych wiązałoby się to z poprawa ich sy- dzenia. Jak zaznacza Magdalena wanych, 28 proc. rozważa wyjazd Dla 49 osób, które ukończyły stu-
szuka obecnie nowej pracy, nie- tuacji zawodowej. Tylko 21 proc. Białek, business manager w Hays do innego kraju. Natomiast 55 dia w 2019 roku, średni czas po- DK
R E K L A M A
IV PLUSY dlaBIZNESU 29 października 2021, nr 10 (333) jakość życia
REGION RYNEK PRACY

Fot. Adrianna Sikorska ŚLĄSK.ONLINE


Po co komu Odra?
Krajowy Program Żeglugi 2030 – konsultacje na granicy.
IRENEUSZ BUREK nuacją procesu konsultacji pro- do spraw współpracy z samo- Od 2015 do 2017 roku pełniła programy wspierające rozwój Rozwoju Odrzańskiej Drogi
jektu programu rozwoju ODW rządami terytorialnym w zakre- funkcję wiceburmistrza Miasta śródlądowych dróg wodnych. Wodnej. Położyła też nacisk na
Konsultacje Krajowego zainicjowanego przez MGMiŻŚ sie rozwoju śródlądowych dróg Kuźnia Raciborska). Obecnie wy- Z jednej strony mamy aktual- potrzebę aktywności środowisk
Programu Żeglugi 2030 podczas konferencji samorzą- wodnych. Została nim Gabrie- konuje zadania w zakresie kon- nie fundusze wynikające z Stra- gospodarczych w obecnie trwa-
Od stycznia 2018 roku Mi- dowej w dniu 7 listopada 2017 la Tomik (w latach 2010 - 2013 sultacji z samorządami progra- tegii na Rzecz Odpowiedzial- jącym etapie konsultacji, szcze-
nisterstwo Gospodarki Morskiej r we Wrocławiu. W celu zwięk- pełniła funkcję członka zarządu, mów rozwoju dróg wodnych. nego Rozwoju do roku 2020 gólnie w zakresie możliwości
i Żeglugi Śródlądowej prowa- szenia potencjału ministerstwa, a następnie wicestarosty Powia- (z perspektywą do roku 2030), przyszłego wykorzystania Od-
dzi lokalne konsultacje z samo- w zakresie rozwoju partnerstwa tu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Dwa programy, z drugiej zaś strony Krajowy ry w obszarach transportu,
rządami terytorialnymi położo- na rzecz rozwoju śródlądowych W latach 2013 - 2014 była pełno- dwie perspektywy program Żeglugowy do roku komunikacji, turystki i szero-
nymi w korytarzu Odrzańskiej dróg wodnych, zostało utworzo- mocnikiem Prezydenta Miasta Gabriela Tomik zwraca 2030. W ramach tego ostatnie- ko rozumianego rozwoju go-
Drogi Wodnej. Są one konty- ne stanowisko pełnomocnika Kędzierzyn-Koźle ds. rzeki Odry. uwagę na dwa równoległe go realizowany jest Program spodarczego regionu. Fundu-

6.10.2021 w Boguminie (Czechy) zorganizowane zostało śniadanie biznesowe, w ramach którego odbyły się konsultacje gospodarcze w obszarze Odrzańskiej Drogi Wodnej (projekt realizowany przez Departament
Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej). Główne referaty wygłosili: Gabriela Tomik - pełnomocnik rządu do spraw współpracy z samorządami terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych oraz
Josef Tobola - doradca czeskich instytucji rządowych i pozarządowych w transporcie, szczególnie dotyczącym śródlądowych dróg wodnych. Na spotkaniu obecni byli m.in. Leszek Bizoń – starosta wodzisławski,
Daniel Jakubczyk - wójt gminy Gorzyce, Wolfgang Kroczek - zastępca wójta Krzyżanowic, Maciej Ziółkowski Prezes Zarządu Odrzańskiej Izby Gospodarczej, Anna Grodzińska – przedstawiciel Aglomeracji Opolskiej,
Andrzej Zabiegliński wiceprezes KSSE, Joanna Maksym - Benczew - wykładowca PWSZ, Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych oraz przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem gospodarczym
w obszarze transgranicznym. Spotkanie odbyło się pod patronatem Konsul Generalnej RP w Ostrawie - Izabelli Wołłejko-Chwastowicz. Spotkanie prowadzili Ireneusz Burek oraz Krzysztof Dybiec, członkowie zarządu
Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE, które było organizatorem wydarzenia.
Na spotkaniu w Boguminie nie byli obecni przedstawiciele Miasta Racibórz. Zapytany (15.10.2021) czy Miasto Racibórz uczestniczy w rozmowach dotyczących Odrzańskiej Drogi Wodnej i planów budowy centrum
logistycznego oraz jaki widzi związek projektów z rozwojem Raciborza, prezydent Dariusz Polowy odpowiada: - z tego co kojarzę to jest inwestycja na terenie gminy Gorzyce, miasto Racibórz nie interesuje się tym
bo to jest powyżej Zbiornika Racibórz, nie na samej rzece Odrze, nie widzę związku tego projektu z rozwojem Raciborza. Zaś budowa centrum przeładunkowego na granicy polsko-czeskiej to prywatna inicjatywa,
nie wiem dlaczego mamy się na takich spotkaniach pojawiać. Mamy własny pomysł na to by wykorzystać Zbiornik Racibórz rekreacyjnie oraz mamy tereny, które (jeśli byłaby taka wola) można by przeznaczyć
pod duży port.

R E K L A M A
jakość życia 29 października 2021, nr 10 (333) PLUSY dlaBIZNESU V

sze Europejskie w latach 2021 dnie (Czechy, Austria), to szansa ry i wreszcie rozwoju lokalnych
– 2027 przeznaczone będą na na rozwój gospodarki w Subre- przedsiębiorstw.
Infrastrukturę, Klimat, Środowi- gionie Zachodnim, zwłaszcza
sko. To w jaki sposób wykorzy- dla turystyki, transportu oraz Szanse nad Odrą
sta je Subregion Zachodni bę- rozwoju firm MŚP, i wreszcie to Bardzo obiecująco wy-
dzie zależne od zaangażowania szansa na zmianę przeznaczenia brzmiała podczas spotkania biz-
samorządów lokalnych oraz wy- Zbiornika Racibórz, który w do- nesowego koncepcja rozwoju
tyczenia wspólnych kierunków celowej koncepcji miałby być gospodarczego na pograniczu
strategicznych gmin należących zbiornikiem mokrym, co prze- powiatu wodzisławskiego oraz
do Związku Gmin i Powiatów kłada się na ogromne możliwo- Bogumina w oparciu o powsta-
Subregionu Zachodniego Woje- ści rozwoju Raciborza i Wodzi- jącą drogę wodną na granicy
wództwa Śląskiego. sławia Śląskiego. Polski i Czech. Josef Tobola, do-
Podczas prezentacji w Bo- To wszystko wynika z za- radca czeskich instytucji rządo-
guminie zwrócono uwagę na pisów strategicznych rządu na wych i pozarządowych w trans-
znaczenie najważniejszych wę- okres do 2030 roku. Właśnie dla- porcie, szczególnie dotyczącym
złów komunikacyjnych w całym tego nie możemy biernie być śródlądowych dróg wodnych,
biegu Odry oraz przedstawio- świadkami tego co obecnie wpi- zreferował założenia projektu
no koncepcję drogi wodnej na suje się w planach strategii, po- „TILC- transport multimodalny – 
odcinku od Kędzierzyna-Koźla winniśmy szeroko konsultować Międzynarodowe Centrum Logi-
do Chałupek (mapy i diagramy z lokalnymi samorządami oraz styczne–  wyzwanie XXI wieku”.
pod artykułem). Właśnie ten od- biznesem wszelkie możliwości Projekt zakłada budowę cen- Umiejscowienie strefy przemysłowej Dolni Lutyne Ostrava – Bohumin oraz Centrum Logistyczego Gorzyczki
cinek interesuje nas najbardziej. wykorzystania tego projektu. trum logistycznego w oparciu (rysunek poglądowy).
Z kilku powodów; to pierwszy Zarówno pod kątem rozwoju o położenie na drodze wodnej
odcinek drogi wodnej w Polsce, gospodarczego i turystycznego Dunaj - Odra – Łaba o potencja-
który otwiera drogę na połu- regionu, rozwoju infrastruktu- le kluczowego węzła w Europie.

TILC Transgraniczne Centrum Logistyczne Gorzyczki – możliwe wykorzystanie potencjału w Europie.

Konferencja odbyła się„Pod Zielonym Dębem” - Bogumin

Fot. Ireneusz Burek

10 marca 2021 roku Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury RP rekomendował wari-
ant koncepcji biegu odcina Kędzierzyn Koźle – Chałupki do jako koncepcji transgranicznego odcinka połącze- Hotel i restauracja Pod Zielonym Dębem znajduje się w historycznym sercu Starego Bogumina, na granicy
nia Dunaj-Odra-Łaba. - Rekomendacja wariantu uwzględnia dane dotyczące uwarunkowań przestrzennych, Czech i Polski. Trzygwiazdkowy hotel nawiązuje do tradycji byłego zajazdu, którego historia sięga aż do XVII
hydrologicznych, środowiskowych, społecznych i gospodarczych wynikające z analiz własnych lub zleconych wieku. Legenda głosi, iż nocował w nim polski król Jan III Sobieski. Zgodnie z hasłem „Łączymy Śląsk - Spojuje-
przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz informacje pozyskane podczas licznych me Slezsko”, kompleks znajduje się na granicy czeskiej i polskiej części Śląska.
spotkań i konsultacji z interesariuszami polskiego odcinka połączenia DOL – podaje w oficjalnym stanowisku Jego częścią jest recepcja wraz z punktem informacji turystycznej oraz wystawami, ukazującymi przygra-
Marek Gróbarczyk (zob. mapa koncepcji drogi wodnej). niczne meandry rzeki Odry, historyczne dzwony oraz cel pielgrzymek – Stary Bogumin. W Restauracji „Pod
Koncepcja drogi wodnej od strony Kędzierzyna-Koźla łączy obecny Kanał Gliwicki na wysokości Kanału Kęd- Zielonym Dębem” można spróbować dań kuchni czeskiej, polskiej i śląskiej. Specjalnością tego miejsca jest
zierzyńskiego (dając ogromny potencjał Grupie Azoty, zaś na wysokości Raciborza wykorzystuje Kanał Ulga warzone piwo Oderberg, w którego logo znajduje się stary most graniczny na Odrze, łączący Stary Bogumin
oraz Zbiornik Racibórz, następnie omijając meandry Odry w gminie Krzyżanowice w Chałupkach przekrac- (gdzie znajduje się secesyjna kamienica Pod Zielonym Dębem) oraz Chałupki.
za granicę. Właścicielem budynku Pod Zielonym Dębem jest miasto Bogumin, natomiast obiektem zarządza Adrian
Warto podkreślić, że realizacja Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej poza korzyściami lokalny- Wowra. - Pragniemy, aby nasz hotel był łącznikiem pomiędzy polską i czeską stroną Śląska. Dzisiejszy cze-
mi, ma bezpośrednio przysporzyć korzyści dla portu Szczecin, w którym można będzie odprawiać towary ski Stary Bogumin i polskie Chałupki były kiedyś jednym miastem, zwanym Oderberg. Teraz „światy” po obu
w drogę morska. Obecnie trwa rozbudowa portu; po pogłębieniu toru wodnego ze Szczecina do Świnoujścia stronach rzeki ponownie się łączą i jestem przekonany, że współpraca na tym obszarze ma wielki potencjał
możliwości przeładunkowe portu w Szczecinie wzrosną dwukrotnie – zapowiadał rok temu Minister Gospo- - mówi zarządca obiektu.
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.
R E K L A M A
VI PLUSY dlaBIZNESU 29 października 2021, nr 10 (333) jakość życia
RACIBÓRZ INWESTYCJE

Milion na Zielone płuca Ostroga


Wyłoniono zwycięzców VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Raciborzu.
KATARZYNA CICHOŃ jego terenie znajdzie się też wa- mini koncertów i warsztatów dla dżet Obywatelski z 1,5 mln zł do

Fot. UM Racibórz
rzywnik czy domki dla owadów. mieszkańców. Projekt otrzymał 2 mln zł. - Jak wiemy ceny galo-
W ramach VI edycji budżetu Szacunkowa wartość projektu to 171 głosów, a jego wartość to pują, a projekty mieszkańców są
obywatelskiego w Raciborzu zre- 255 tys. zł. niecałe 65 tysięcy zł. ciekawe i ważne, niestety przy
alizowane zostaną cztery projek- obecnej kwocie realizować bę-
ty, które zdobyły najwięcej gło- Tor zabaw przy grodzie Wysoka frekwencja dziemy coraz mniej zadań - ar-
sów, a jednocześnie mieszczą się 569 głosów otrzymał tor za- W tym roku dopisała fre- gumentował M. Kuliga.
w puli 1,5 mln zł. Najwięcej gło- baw dla dzieci na terenie Grodu kwencja. Łącznie oddano ponad Radny nie krył wdzięczności
sów (3565) w tegorocznej edycji Średniowiecznego w Arboretum 12 tysięcy głosów, podczas gdy i radości z osiągniętego sukcesu.
budżetu obywatelskiego zdobył Bramy Morawskiej. W ramach w poprzedniej edycji było ich - Dziękuję wszystkim mieszkań-
projekt zgłoszony przez radne- projektu powstanie unikalny na nieco ponad 5 tysięcy. com, którzy przyczynili się do te-
go Michała Kuligę - Zielone płu- skalę regionu średniowieczny tor Niektóre projekty zdobyły go sukcesu: wolontariuszom od
ca Ostroga, czyli budowa parku gier i zabaw. Na terenie Arbore- ogromną liczbę głosów, jednak dzieci po seniorów, moim przy-
miejskiego z tężnią solankową. tum Bramy Morawskiej zostanie nie doczekają się realizacji w ra- Wyniki ogłoszono 15 października w sali błękitnej Urzędu Miasta jaciołom, a przede wszystkim
Projekt otrzymał wartość 1 milio- wzniesiony szereg stanowisk, ta- mach tegorocznej edycji. „Aktyw- w Raciborzu. Radny Michał Kuliga, współautor zwycięskiego projek- mojej rodzinie, która z bliska
na złotych. kich jak stanowiska do gry w hne- ni i Bezpieczni”, projekt zgłoszo- tu, nie krył emocji. - Nie wstydzę się swoich łez. Wręcz przeciwnie, cieszę obserwowała, jak ten projekt
fatafl, tor przeszkód „ścieżka ma- ny przez strażaków-ochotników się, że razem z Wami mogę tworzyć historię naszego miasta. To się staje się moją obsesją. Każdemu
Leśne Ludki łego wojownika”, huśtawki na oraz piłkarzy, otrzymał aż 3 080 dzieje na naszych oczach, a za ten projekt w przyszłości podziękują z osobna serdecznie dziękuję za
Drugim projektem, który zo- linach, karuzela czy bujane ko- głosów. W uzasadnieniu realiza- nam nasze dzieci - napisał później w mediach społecznościowych. wsparcie, pomoc, zaangażowa-
stanie zrealizowany w ramach nie. Wartość projektu to 180 ty- cji projektu napisano, że bieżące nie. Po prostu za Waszą ciężką
tegorocznej edycji, jest ekolo- sięcy złotych. i regularne inwestowanie w bazę i piłkarzy, którego wartość osza- W przyszłości więcej środków? pracę na rzecz tego projektu
giczny ogród zabaw „Leśne Lud- sportową oraz jednostki strażac- cowano na 800 tys. zł. Radny Michał Kuliga, współ- - napisał na Facebooku radny
ki” przy Przedszkolu nr 23. 917 Atrakcje w bibliotece kie w dzielnicach jest niezbędne Również projekt zgłoszony autor zwycięskiego projektu, Michał Kuliga. Projekt „Zielone
głosów zdecydowało o tym, że Ostatnim zwycięzcą został dla ich funkcjonowania, a OSP przez Arboretum Bramy Moraw- zaapelował podczas ostatniej płuca Ostroga” powstanie przy
obecna przestrzeń zamieni się projekt pod nazwą „Czytam, słu- i LKS-y są motorem napędowym skiej, który w głosowaniu zdobył sesji Rady Miasta, aby do budże- współpracy z PWSZ w Racibo-
w ekologiczne miejsce. Urządze- cham, gram – biblioteka 2022”. aktywności mieszkańców dziel- IV miejsce, nie zostanie zrealizowa- tu na nowy rok wpisać część za- rzu oraz Budowlanką. Radny za-
nia wykonane zostaną z drewna Projekt zakłada zakup dostępu nic. Niestety, zwycięstwo projek- ny. Wartość podniesienia walorów dań z projektów, które zdobyły powiedział otwartość na wszel-
w naturalnym kolorze, a ogród do ebooków na platformie Le- tu „Zielone płuca Ostroga” (1 mln turystycznych mini-zoo w Arbore- dużą liczbę głosów. Postulował kie pomysły, a do współpracy
zostanie wzbogacony o nowe gimi, która oferuje ponad 60000 zł i 3565 głosów), uniemożliwiło tum Bramy Morawskiej oszacowa- również o zwiększenie ogólnej zaprosił różne środowiska spo-
nasadzenia drzew i krzewów. Na tytułów, ale także organizację realizację projektu strażaków no bowiem na 1 365 000 zł. kwoty przeznaczanej na Bu- łeczno-polityczne.

REGION – CZYSTE POWIETRZE REGION – SMOG

Bez litości dla kopciuchów Czyste Powietrze: Rybnik


Będą kontrole i kary dla tych, którzy mogli, a nic nie zrobili,
by zmienić swoją kotłownię.
w trzydziestce
W połowie października, najaktywniejszych gmin
Fot. UMWS

w Sali Sejmu Śląskiego, odby-


ła się konferencja dotycząca
realizacji zapisów tzw. uchwa- Od początku trwania programu Czyste Powietrze złożonych zostało
ły antysmogowej w naszym 3538 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zlokalizowanych
regionie. Wicemarszałek wo-
jewództwa Dariusz Starzycki na terenie miasta Rybnika.
stwierdził na niej, że działania
na rzecz poprawy jakości po- Narodowy Fundusz Ochro- w którym uchwała antysmogo-

Fot. freepik.com
wietrza są jednym z kluczo- ny Środowiska i Gospodarki wa wprowadzająca zakaz użyt-
wych wyzwań dla zarządu wo- Wodnej wraz z Polskim Alar- kowania „kopciuchów” zacznie
jewództwa. Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, przewodniczący Związku Gmin mem Smogowym opubliko- obowiązywać już za niecałe 100
Jolanta Prażuch, dyrektor i Powiatów. wały nowy ranking pokazujący dni – podkreśla lider Polskiego
Departamentu Ochrony Śro- aktywność gmin w programie Alarmu Smogowego Andrzej
dowiska Urzędu Marszałkow- budynków, gdzie wymieniono powiedzialności jest kluczowa. Czyste Powietrze. Dzięki niemu Guła. – Ranking pokazuje, że
skiego Województwa Śląskie- źródła ciepła lub przeprowa- – Gminy powinny posiadać każdy może zobaczyć, ile wnio- wymiana kotłów idzie szyb-
go przypomniała, że oceny dzono termodernizację. - Waż- potwierdzenia przeprowadza- sków na wymianę kopciuchów ciej w tych miejscowościach,
jakości powietrza dokonuje się ne jednak są kontrole. Trzeba nych kontroli – wskazali z ko- i docieplenie domów złożono gdzie gminy aktywnie zachę-
strefach, a takich stref jest pięć. sprawdzać, co jest spalane. Na- lei przedstawiciele Głównego w jego gminie. cają mieszkańców do skorzy-
Dodała, że wszędzie wykazy- kładane kary i mandaty także Inspektoratu Ochrony Środo- Na poziomie wojewódzkim stania z programu. Przykładem
wane jest przekroczenie norm, powinny być ujęte w sprawoz- wiska. najlepiej wypadło śląskie. Spo- jest przywołany już Rybnik. Od
a głównym powodem jest sek- daniu – powiedziała na konfe- śród prawie 2,5 tysiąca polskich początku funkcjonowania pro-
tor komunalno-bytowy. - Dlate- rencji Jolanta Prażuch. Usunąć najgorsze kopciuchy miast najwięcej wniosków zło- gramu złożono tam aż ponad 3 odpowiedzialny m.in. za kwe-
go konieczne było stworzenie Do końca 2021 roku, zgod- żył Rybnik. W drugim kwartale tys. wniosków. Najwięcej w ca- stie związane z poprawą jako-
prawa miejscowego, ograni- Kara i odpowiedzialność nie z uchwałą, mają zostać tego roku było ich 712, a od po- łym programie – dodaje przed- ści powietrza w mieście.
czającego stosowanie wskaza- Rafał Kołodziej, kierownik usunięte najgorsze kopciuchy, czątku funkcjonowania progra- stawiciel PAS. Wśród miast z regionu 3.
nych paliw, a także urządzeń, Referatu Ochrony Powietrza użytkowane powyżej 10 lat, mu rybniczanie złożyli ponad 3 – Od początku trwania pro- miejsce w przeliczeniu na 1000
w jakich są one spalane. Wła- w rybnickim magistracie, któ- nieposiadające tabliczki zna- tys. wniosków. W przeliczeniu gramu Czyste Powietrze do budynków zajęły Lyski, 4. Ga-
śnie temu służy uchwała anty- ry jest jednocześnie przewod- mionowej. - W 2022 roku będą na 1000 budynków jednoro- pierwszych dni września bie- szowie. Wysoko są także Pszów,
smogowa – wyjaśniła Jolanta niczącym zespołu zajmującego kontrole i kary bez taryfy ulgo- dzinnych Rybnik znalazł się na żącego roku złożonych zostało Lubomia, Jejkowice i Mszana.
Prażuch. się wdrażaniem uchwały anty- wej dla tych, którzy mieli moż- 23. miejscu. 3538 wniosków o dofinanso- 10. jest Godów, 11 Świerkla-
Program zakłada, że do smogowej powiedział, że opra- liwości, ale nie zrobili nic, żeby – Widać, że świadomość wanie przedsięwzięć zlokalizo- ny. Z powiatu raciborskiego
2026 roku zostanie osiągnięty cowanie nie ma wymiaru na- zmienić swoją kotłownię – mó- problemu smogu, o jakiej mó- wanych na terenie miasta Ryb- najwyżej jest Nędza – 33. Ra-
cel związany z wymianą insta- kazowego, niemniej ważnym wił podczas konferencji Piotr wi się w Rybniku od lat, prze- nika, z czego w 3370 wniosków cibórz jest 112. z 85 wnioska-
lacji. Jak wyjaśnia J. Prażuch, punktem jest kontrola. Jego Kuczera, prezydent Rybnika kłada się na aktywność miesz- dotyczyło zakupu i montażu mi. Wodzisław Śląski 59. – 139
skuteczność realizacji uchwa- zdaniem inwestycje i eduka- oraz przewodniczący Związku kańców w wymianie kotłów. źródła ciepła zgodnego z wy- wniosków, Jastrzębie-Zdrój 94.
ły zależy od sprawozdawczo- cja mają ogromne znaczenie, Gmin i Powiatów. Również poza granicami mia- maganiami programu – precy- – 127, Żory 100. – 112.
ści, trzeba więc mieć informa- jednak w realizacji tak ważne- sta. To szczególnie istotne, po- zuje Jacek Chołuj, główny spe-
cję o liczbach i powierzchniach go programu kwestia kar i od- C nieważ Śląsk jest regionem, cjalista w Wydziale Inwestycji KP
R E K L A M A
jakość życia 29 października 2021, nr 10 (333) PLUSY dlaBIZNESU VII
WODZISŁAW ŚLĄSKI JAKOŚĆ ŻYCIA

Fot. FB/Mieczysław Kieca


Wielkie zmiany na Balatonie
Miasto pozyskało 12,8 mln zł z Polskiego Ładu na modernizację Balatonu.
KATARZYNA CICHOŃ czy łowienia ryb. W sezonie czyn- parkingu dla rowerów, placu za- – O modernizacji i przebu- Włodarz przyznał, że sukces Płuc, miejsca postojowe, zatoki,
ne jest tu kąpielisko, organizowa- baw, pomostu rekreacyjnego, dowie tego pięknego miejsca, ma wielu ojców. – Współpraca prawdziwe miejsca parkingowe,
Ośrodek Rekreacyjny Bala- ne są również imprezy dla całych deptaka, strefy workout, krę- wodzisławskiego „Balatonu”, mó- buduje. Poprosiłem o wspar- czyli to, czego obiekt nie miał od
ton to miejsce, w którym można rodzin. gu ogniskowego z tarasem wi- wimy i marzymy od lat. Kilka mie- cie dwóch parlamentarzystów lat. Ale przede wszystkim to zu-
zażyć kąpieli, odpocząć, ale także Teraz, dzięki pozyskaniu pie- dokowym i małej architektury. sięcy temu informowałem Was naszego okręgu: Teresę Glenc pełnie nowa, nowoczesna infra-
poczuć dawkę adrenaliny. Obiekt niędzy z rządowego funduszu, W planach jest także przebudo- o tym, że składamy wniosek do i Grzegorza Matusiaka. Zabie- struktura wokół zbiornika. Poja-
cieszy się ogromną popularno- Balaton przejdzie modernizację. wa nawierzchni i towarzyszącej Rządowego Funduszu Polski Ład gali oni o to, aby projekt otrzy- wią się szatnie, natryski, miejsce
ścią nie tylko wśród mieszkańców Środki z Polskiego Ładu to 100% infrastruktury technicznej. Waż- o środki na rewitalizację „Balato- mał wsparcie. Dofinansowanie do grillowania, miejsca do odpo-
Wodzisławia Śląskiego, ale i pobli- kwoty, o którą wnioskował Wo- nym elementem inwestycji bę- nu”. Wiele osób trzymało kciuki, otrzymaliśmy. Dofinansowanie, czynku, wszystko w ekologicznej
skich miast. To nie tylko zbiornik dzisław Śląski. 13 mln zł zostanie dzie również zagospodarowanie za co dziękuję. Wiele osób mó- dzięki któremu będziemy mo- stylistyce pasującej do klimatu
wodny, to również kilometry tras wykorzystanych na budowę po- plaży z późniejszą możliwością wiło z kolei, że to obietnice. Dziś gli zrealizować projekt marzeń tego miejsca. Przed nami rok, jak
rowerowych, ścieżek do nordic mieszczeń do obsługi ośrodka, jej wydzielenia. Wybudowana mamy dobrą informację – mówi dla naszego „Balatonu” – powie- nie trochę dłużej, pracy, ale ma-
walking, możliwość wypożycze- pomieszczeń magazynowych, zostanie także droga wewnętrz- prezydent miasta Wodzisławia dział M. Kieca. – To nie tylko no- my już środki i rozpoczynamy –
nia kajaków, rowerków wodnych boisk do siatkówki plażowej, na z miejscami postojowymi. Śląskiego Mieczysław Kieca. wa droga od Szpitala Chorób zapowiada prezydent.

RACIBÓRZ – EKOLOGIA RYBNIK – EKOLOGIA

Nad Odrą w Raciborzu pojawi W rybnickich parkach


się kilkadziesiąt nowych drzew nie zbierają liści
Łąka między blokami na ul. Bosackiej a ścieżką rowerową zmieni Liście są schronieniem dla małych zwierząt, otulają wrażliwe rośliny,
się w teren parkowy dzięki współpracy miasta i firmy Tokai Cobex. użyźniają glebę. Takie działanie ma walor nie tylko ekologiczny,
Dzięki połączeniu sił Mia- ale i ekonomiczny.
Fot. UM Racibórz

sta Racibórz i firmy Tokai Co-


bex teren nad Odrą znajdujący „Tutaj nie zbieramy liści” – finansowe. Niezbieranie liści to

Fot. UM Rybnik
się pomiędzy ścieżką rowero- tabliczki o takiej treści pojawiły oszczędność czasu dla pracow-
wą a blokami na ul. Bosackiej się w kilku rybnickich parkach, ników ZZM, którzy w ten spo-
zostanie zagospodarowany na m.in. w Parku Czempiela, Kozie sób mogą swoją energię skiero-
zielony użytek ekologiczny. 22 Góry czy przy ulicy Góreckiego. wać na inne ważne dla miasta
października przedstawiciele Ustawili je pracownicy Zarządu sprawy, a więc pracować efek-
spółki: Beata Rembierz – dy- Zieleni Miejskiej. tywniej.
rektor personalny oraz Maciej – Zbieranie liści z parków to Tablice informujące o nie-
Pakuła – kontroler finansowy marnotrawstwo. Pozbawiamy zbieraniu liści to kolejna pro-
Grupy TCX wraz z wiceprezy- wtedy środowisko naturalne ekologiczna inicjatywa ryb-
dentem Raciborza Dawidem bardzo ważnego elementu eko- nickiego ZZM. Wcześniej
Wacławczykiem i naczelnikiem systemu. Liście trzeba wygra- w przestrzeni miejskiej pojawi-
wydziału komunalnego UM bić z traktów pieszych, ale inne ły się tablice informujące o łą-
Racibórz Piotrem Glapą doko- miejsca w parkach, np. trawniki, kach kwietnych – te pojawiają
nali symbolicznego wkopania mogą jak najbardziej stanowić się w mieście jako odpowiedź
pierwszego spośród kilkudzie- naturalną bazę do składowania na fakt, że ekosystem został
sięciu drzew, które w przyszło- tego, co spada z drzew – tłu- dość znacznie zaburzony ze
ści zamienią istniejącą tu łąkę rzymy, że nasza inicjatywa za- nam wszystkim oraz plano- maczy Joanna Kotynia-Gnot, względu na zamiłowanie do
w teren parkowy. Komplekso- owocuje dalszą współpracą wane zaangażowanie w ak- dyrektor Zarządu Zieleni Miej- koszonych trawników. Dlatego naturalnym nawozem, zatrzy-
we zagospodarowanie terenu z raciborskim UM i kolejnymi cje edukacji ekologicznej pro- skiej w Rybniku. – Nie zbierając właśnie w Rybniku starają się muje więcej wilgoci w glebie,
zostanie ukończone w przy- kampaniami proekologiczny- wadzone w naszych szkołach liści w parkach, w których liście równoważyć sianiem, a samo co jest szczególnie ważne pod-
szłym roku. Pojawią się tutaj mi spełniającymi oczekiwania to działania, które świadczą mogą leżeć aż do wiosny, daje- koszenie – ograniczać. czas suszy. Tablice: „Tu kosimy,
drzewa różnych gatunków ta- mieszkańców – powiedziała o wysokiej świadomości spółki my szansę na przezimowanie W parku leśnym Wiśnio- nie zbieramy” pojawiły się w na-
kich jak olsza czarna, brzoza Beata Rembierz. w kwestiach zrównoważonego małym zwierzętom, np. jeżom. wiec, u zbieg ulic Bolesława stępujących lokalizacjach: park
omszona, dąb błotny, czerem- – Bardzo cieszy mnie wy- rozwoju i dbałości o swoje oto- Chronimy też wrażliwe rośliny Chrobrego i Powstańców Ślą- leśny Wiśniowiec (na górze), ul.
cha pospolita, wierzba biała, je- sokie zaangażowanie spółki czenie społeczne, a także wpi- przed niskimi temperaturami. skich, przy Rajskiej i Rejewskie- Janiego/Gliwicka, ul. Sztolnio-
sion wyniosły i grab pospolity. Tokai Cobex w kwestie raci- sują się w oczekiwania miesz- Pozostawienie liści na ziemi go, na zieleńcu przy Morcinka wa/Rajska (za domami szere-
Działania wpisują się pro- borskiej ekologii. Instalacje kańców, jakie poznaliśmy przy poprawia także jakość gleby. i P. Skargi oraz przy ul. Żołnie- gowymi), użytek ekologiczny
ekologiczną inicjatywę Tokai wykonywane na najwyższym pracach nad strategią rozwoju Jeśli liście zostawimy do natu- rzy Września pojawiły się tabli- Okrzeszyniec, Tężnia, ul. Miko-
Cobex pt. „Going Greener”. poziomie bezpieczeństwa eko- miasta. Chciałbym za to bardzo ralnego przegnicia, możemy się ce „Tu kosimy rzadziej”. W nie- łowska (w okolicy parku lino-
W ramach przedsięwzięcia po- logicznego, wsparcie miesz- podziękować – podkreślił Da- spodziewać, że ziemia będzie których miejscach trawa jest wego), Park im. H. Czempiela,
dejmowane są działania mają- kańców w wymianie starych wid Wacławczyk. odżywiona na wiosnę – dodaje. koszona, ale pozostawiana na ul. Barbary (na górze).
ce na celu ochronę środowiska źródeł ciepła, wspólne sadze- Są też inne ważne aspekty miejscu. Rozdrobniona trawa
i poprawę jego stanu. – Wie- nie drzew, które będą służyły KP – do głosu dochodzą kwestie szybko się rozkłada, stając się KP
R E K L A M A
VIII PLUSY dlaBIZNESU 29 października 2021, nr 10 (333) jakość życia
REGION KOLEJ

Rewitalizacja linii Racibórz – Racławice Śląskie:


Podpisano umowę w II etapie Kolej Plus
Opracowanie będzie stanowiło inwentaryzację istniejących zasobów i określi zakres inwestycyjny, zaprezentuje też koszty
i możliwości, jakie niesie za sobą realizacja inwestycji.
KATARZYNA PRZYPADŁO wyłoniona 17 września firma BBF innych połączeniach. Od począt- to wzmocnić powiązania z woje-

Fot. UM Woj. Opolskiego


Sp. z o.o. z Poznania. 1 mln zł na ten ku jednak nasi partnerzy deklaru- wództwem opolskim i zapewnić
8 października została pod- cel pochodzi z Rządowego Fundu- ją, że nie widzą w swoich budże- lepszy dojazd do instytucji miejsc
pisana umowa z wykonawcą stu- szu Inwestycji Lokalnych, pozosta- tach możliwości pokrycia wkładu pracy, szkół. Warto dodać, że przy
dium planistyczno-prognostycz- łą kwotę wyłożyli solidarnie part- własnego dla projektu w wyso- linii Racibórz – Głubczyce powstał
nego rewitalizacji linii kolejowych nerzy projektu. kości 15%. Kolej Plus pokrywa duży zakład przemysłowy zatrud-
nr 177 i 294 Racibórz – Racławice Jak wyjaśnił Maciej Adam- natomiast 85% kosztów. Robimy niający ponad 7 tys. pracowników
Śląskie przez Pietrowice Wielkie, czak, prezes firmy BBT, jednym wszelkie kroki, aby spełnić wymogi – wyjaśnił.
Baborów i Głubczyce. Projekt ten z ważniejszych zadań jest zin- proceduralne. Ten remont umożli- – Możliwości samorządów
został złożony w programie Kolej wentaryzowanie całej infrastruk- wi połączenie Głubczyc z Katowi- na ten moment są znikome – nie
Plus wspólnie przez wojewódz- tury. – Musimy określić, co może cami przez Racibórz i z Opolem, jesteśmy w stanie wyłożyć pie-
two opolskie, powiaty: raciborski, być przedmiotem, a co musi ulec ale tak naprawdę kolejową mapą niędzy. My musimy skupić się na
głubczycki i prudnicki oraz gminy: zmianie. Głównym kosztem po- kraju i Europy – podkreślił. stworzeniu dojazdów do linii kole-
Racibórz, Pietrowice Wielkie, Babo- za torami i podtorzami są obiek- W przywróceniu połączenia jowych i to już jest dla nas dużym
rów, Głubczyce, Głogówek i Kietrz. ty inżynieryjne, a właśnie ich stan szansę dostrzega Dominik Ko- wyzwaniem, jeśli ta linia by rze-
Opracowanie będzie stanowiło w dużej mierze zadecyduje o na- nieczny, wiceprezydent Raciborza. czywiście powstała. Mieszkańcy
inwentaryzację istniejących zaso- kładach. W założeniu mają one słu- simy dojść do nakładów inwesty- Szymon Ogłaza, członek za- – Mija ponad 20 lat od zawiesze- bardzo sentymentalnie podcho-
bów, określi zakres inwestycyjny, żyć wiele lat. To najtrudniejsze cyjnych. To m.in. badania związa- rządu województwa, powiedział, nia, a następnie likwidacji połą- dzą do tego połączenia. Prze lata
zaprezentuje koszty i możliwości, i czasochłonne zadanie wykonują ne z ilością wożonych pasażerów. że wniosek złożony do programu czeń Racibórz – Głubczyce. Ufamy, funkcjonowała, tętniła życiem, sta-
jakie niesie za sobą realizacja in- projektanci z uprawnieniami. Oni Musimy zbilansować koszt i efekt Kolej Plus zwieńcza wieloletnie że ten dokument będzie kolejnym nowiła dojazd do zakładów pracy,
westycji. Studium zostanie opraco- kwalifikują te elementy infrastruk- – czy jest opłacalny. 100 naszych starania samorządowców z po- krokiem odwrócenia skutków szkół i tak zapadła w pamięć. Nato-
wane do 15 listopada, natomiast 1 tury. Następnie staramy się zapro- pracowników dołoży wszelkich wiatu głubczyckiego, raciborskie- tamtej decyzji. Mam nadzieję, że miast potrzeby i struktura wynika-
grudnia mija termin złożenia do- ponować w trybie konsultacji za- starań, aby kompleksowo stwo- go i przedsiębiorców. – Jako sa- przyczyni się do wznowienia ru- jąca z lokalnego rynku są już inne.
kumentów do Ministerstwa Infra- kres inwestycyjny, przebieg trasy, rzyć takie opracowanie, równocze- morząd województwa będziemy chu nie tylko towarowego, bo Nam bardzo zależy na transporcie
struktury. ewentualnie ją korygować, loka- śnie pracując nad inwentaryzacją refundować ponad połowę kosz- częściowo istnieje, ale pasażer- towarowym, który odciążyłby dro-
Wykonawcą dokumentu lizować przystanki. Jeżeli mamy w terenie, jak i analizą ekonomicz- tów związanych z obsługą danej skiego. To dla nas szansa. Racibórz gi – tłumaczył Tomasz Krupa, bur-
o wartości 1,159 890 mln zł jest wytyczoną trasę, to następnie mu- ną – powiedział. relacji, podobnie jak czynimy to na stanie się stacją węzłową. Pozwoli mistrz Baborowa.

REGION – KOLEJ R E K L A M A

O wariantach budowy linii kole-


jowej przez Jastrzębie-Zdrój
12 pociągów dziennie kursowałoby na trasie Katowice – Żory
– Jastrzębie-Zdrój, sześć dodatkowo obsługiwałoby odcinek
łączący Żory i Rybnik.
20 października w gma-
Fot. Katarzyna Przypadło

chu Sejmu Śląskiego omówiono


kwestię wariantów budowy li-
nii kolejowej łączącej Jastrzębie-
-Zdrój z Katowicami. W spotkaniu
uczestniczyli wicemarszałkowie
województwa: Dariusz Starzyc-
ki i Wojciech Kałuża oraz samo-
rządowcy reprezentujący gminy,
wzdłuż których będzie przebie-
gała nowa trasa. W lipcu spółka
Centralny Port Komunikacyjny by na trasie Katowice – Żory – Ja- A sprawny transport i logistyka jest
zawarła kontrakt na studium wy- strzębie-Zdrój, sześć dodatkowo zawsze kluczem do dalszego roz-
konalności dla budowy polskiego obsługiwałoby odcinek łączący woju lokalnej i regionalnej gospo-
odcinka nowej linii kolejowej mię- Żory i Rybnik. Trwające rozmowy darki – podkreślił Wojciech Kałuża.
dzy Katowicami i Ostrawą. Dzięki dotyczą m.in. rozmieszczenia sta- Data złożenia dokumentacji
niej pociągi dojadą m.in. do 90-ty- cji kolejowych. Np. w wariancie dotyczącej budowy linii kolejowej
sięcznego Jastrzębia-Zdroju, któ- pierwszym pociąg zatrzymywałby Katowice – Jastrzębie-Zdrój to 24
re jest dziś największym miastem się na stacjach: Jastrzębie (Rondo listopada. Do tego czasu odbędą
w Polsce bez dostępu do kolei. Po Centralne), Jastrzębie (Rybnicka), się kolejne spotkania związane
polskiej stronie powstanie w su- Zofiówka, Skrzeczkowice, Żory z rozpoczęciem realizacji projektu,
mie ok. 75 km nowej linii. (osiedla Pawlikowskiego i Sikor- który całościowo ma zamknąć się
W pierwszym wariancie koszt skiego, Aleja Zjednoczonej Euro- w 2030 r. Analizie zostanie także
budowy połączenia wyniósłby 541 py), Orzesze, Szczejkowice, Bełk, poddana kwestia osiadania tere-
mln zł, a podróż na trasie Katowi- Pawłowice. nu związanego ze szkodami gór-
ce – Jastrzębie-Zdrój trwałaby 69 – Połączenie kolejowe na tra- niczymi na odcinkach, gdzie zo-
minut. W drugim było to odpo- sie Katowice – Jastrzębie jest waż- stanie wytyczona trasa połączenia
wiednio 319 mln zł i 74 minuty. ne dla mieszkańców całego regio- kolejowego. Gminy partycypujące
Linia łączyłaby Jastrzębie-Zdrój nu. Przypomnijmy, że przez ponad w kosztach muszą zabezpieczyć
z Katowicami i Żorami, powstało- 20 lat pociągi nie przyjeżdżały do środki w swoich Wieloletnich Pro-
by także połączenie Żory – Orze- Jastrzębia-Zdroju, co jest sporą nie- gnozach Finansowych.
sze. Połączenie obsługiwałoby 18 dogodnością, zwłaszcza dla osób
pociągów: 12 z nich kursowało- pracujących poza swoim miastem. KP
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 29 października 2021, nr 10 (333) Wiadomości 5
REGION GOSPODARKA

Wzrost cen energii - reakcje państw


Nadchodzący rok przyniesie kolejne podwyżki prądu i gazu.
Ostatnie miesiące wiąza- a również zajezdnie oraz przed- Jeśli hurtowe ceny energii zapłacą średnio o 4,48 zł mie- za prąd w tym roku więcej o 600 płat do kosztów systemowych,
ły się z wieloma podwyżkami. siębiorstwa wodociągowo-ka- elektrycznej utrzymają się na sięcznie więcej, a w ciągu roku euro niż w 2018 roku. W związku we Włoszech to ok. jedna pią-
Wzrastają ceny zarówno pod- nalizacyjne. Gminy starają się obecnie obserwowanych puła- o 53,76 zł więcej. z tym gabinet w Madrycie ogło- ta domowych rachunków. Fa-
stawowych nośników energii, zwiększać efektywność energe- pach, to rachunki indywidual- Rząd polski zamierza do- sił czasową obniżkę podatków na la wysokich cen nie pominęła
surowców, jak i żywności. Z glo- tyczną, mimo to oszczędności nych klientów wzrosną nawet płacić do rachunków za prąd energię elektryczną. Akcyza na również tego kraju. Rząd mó-
balnego punktu widzenia podaż są niewielkie przy drożejącym o 20 proc. osobom najuboższym. Jak po- prąd spadnie z 5,1 do 0,5 proc. wi, że w październiku ceny prą-
paliw kopalnych nie nadąża za prądzie. Wzrost cen gazu najdotkli- informował minister Michał Grecy postawili natomiast du pójdą w górę o 40 proc. Dla
impulsem popytowym po pan- Katowice szykują się na ok. wiej odczują natomiast oso- Kurtyka, przyznanie wsparcia na subsydia- rząd będzie dopła- przeciętnego włoskiego gospo-
demii. Coraz większa jest także 54 proc. wzrost średniej ce- by ogrzewające swoje domy będzie zależało m. in. od do- cał gospodarstwom domowym darstwa domowego podwyżka
inflacja. ny jednostkowej- ofertę złoży- przy pomocy piecyka gazowe- chodów, liczby domowników, do rachunków. Ocenił on bo- to 1300 euro rocznie więcej.
ło aż pięciu dostawców. Mia- go. Urząd Regulacji Energetyki a także stanu budynku. wiem sytuację jako „międzyna- Rząd Francji w związku
Samorządy i wzrastające sto w tym roku za prąd zapłaci wskazuje w wyliczeniach, że ra- rodowy kryzys energetyczny”. z podwyżkami cen energii za-
ceny prądu w sumie ok. 28,6 mln zł. chunek wzrośnie o 13,76 zł mie- Jak w Europie? Dodatkowo największa fir- powiedział dodatkowe 100 eu-
Samorządy rozważają już sięcznie , czyli rocznie 165,12 zł W Hiszpanii ceny prądu dla ma w Grecji- PCC ma rozszerzyć ro dla odbiorców wrażliwych
dziś oferty przetargowe energii Dopłaty do rachunku (oznacza to wzrost o 4,8 proc). odbiorców są powiązane z cena- politykę rabatową, w takim spo- w gospodarstwach domowych,
w przyszłym roku. Najtańsze Zarówno w Polsce, jak Osoby, które korzystają z gazu mi importu LNG, które wzrosły sób, by wraz ze wsparciem rządu którzy do tej pory korzystali
propozycje są o połowę droż- i w całej Europie wzrastają ce- do gotowania zapłacą więcej o jedną trzecią. Według prowi- zrównoważyły podwyżki gospo- z pomocy socjalnej w postaci
sze niż w poprzednim roku. ny węgla w portach ARA, gazu średnio o 72 gr na miesiąc, czyli zorycznych rachunków rządu darstwom domowym. dodatków energetycznych.
Najwięcej prądu zużywają pla- ziemnego i uprawnień do emi- 8,64 zł w skali roku; natomiast Hiszpanii bez żadnej interwen- Włoski rząd zastanawia się
cówki jak szkoła i przedszkola, sji CO2. osoby które ogrzewają wodę cji przeciętny odbiorca zapłaci nad wsparciem w postaci do- dk
R E K L A M A

REGION – PODATKI

Czynny żal możliwy


do złożenia elektronicznie
MF informuje, że czynny żal można złożyć
przy pomocy ePUAP.
Co powinien zawierać?  udokumentowaną wiadomość
Przepisy nie zawierają do- o popełnieniu przestępstwa
kładnie tego co powinien za- lub wykroczenia skarbowego,
wierać czynny żal. Z dobrych a także gdy urząd skarbowy wie
praktyk wynika, że w czynnym o popełnionym przestępstwie
żalu najlepiej zawrzeć takie in- lub wykroczeniu.
formacje jak: adresat- naczelnik Jak wskazuje resort finan-
właściwego urzędu skarbowe- sów, najprościej z instytucji
go, charakter popełnionego czy- czynnego żalu można skorzy-
nu, istotne okoliczności, osoby stać składając go na skrzyn-
Resort finansów wskazuje, współpracujące mające związek kę ePUAP właściwego urzędu
iż podatnik który chciałby zło- z popełnionym czynem.  skarbowego, poprzez wzór pi-
żyć czynny żal może to zrobić Najważniejszą informację, sma ogólnego. 
w formie elektronicznej przy którą trzeba zawrzeć jest infor- Pismo podpisuje się za po-
pomocy platformy e-Urząd macja na temat tego, czy po- mocą profilu zaufanego lub za
Skarbowy. Okazanie skruchy pełniony czyn został naprawio- pomocą podpisu kwalifikowa-
jest sposobem na uniknięcie ny, a jeżeli nie to w jaki sposób nego.
kary z urzędu skarbowego. Do i kiedy podatnik zobowiązuje
tej pory czynny żal można by- się do uiszczenia zaległości wraz
ło złożyć tylko w formie papie- z odsetkami. Warto również za-
rowej. znaczyć czy w związku z danym
czynem, miało miejsce dokona-
Dla kogo czynny żal?  nie obowiązków (np. złożenie
Zgodnie z art. 16 Kodek- deklaracji podatkowych).
su karnego skarbowego  „nie Jeśli zdarzenie miało cha-
podlega karze za przestępstwo rakter incydentalny, to podat- BIURO RACHUNKOWE
skarbowe lub wykroczenie nik powinien przypomnieć SWOBODA Sp. z o. o.
skarbowe sprawca, który po o tym organowi skarbowemu.
popełnieniu czynu zabronione-   ul. F. Chopina 13,
go zawiadomił o tym organ po- Nieskuteczność 47-400 Racibórz
wołany do ścigania, ujawniając czynnego żalu 
istotne okoliczności tego czynu, Zawiadomienie jest nie- tel. 32 414 03 97
w szczególności osoby współ- skuteczne, jeżeli zostało złożo-
działające w jego popełnieniu”. ne gdy organ ścigania miał już Artykuł sponsorowany
<< GazetaInformator.pl
6 ogłoszenia 29 października 2021, nr 10 (333)
Z regionu
R E K L A M A
REGION KORONAWIRUS
WARSZTAT SAMOCHODOWY

INTERKOMPLEX Trzecia dawka szczepionki przeciw


606 190 418 | 666 117610
COVID-19 dla wszystkich dorosłych
Dawkę przypominającą przyjęło ponad 800 tys. osób.
Warsztat mechaniki pojazdowej

Fot. freepik.com
Od 2 listopada wszystkie turalny z upływem czasu ma-
Blacharstwo i lakiernictwo pełnoletnie, w pełni zaszcze-
pione osoby mogą umówić
leje. To dlatego zdecydowa-
liśmy, by od 2 listopada była
Opony oraz części nowe i używane się na trzecią, przypomina- taka możliwość dla wszystkich
jącą dawkę szczepienia prze- chętnych – powiedział wice-
Samochody i przyczepy do wynajęcia ciw COVID-19. Preparat moż- minister zdrowia Waldemar
Holowanie pojazdów na otrzymać po 6 miesiącach Kraska. Preparaty, jakie bę-
od pełnego zaszczepienia. Na dą używane do podania dawki
szczepienie można zapisać się przypominającej, to szczepion-
przez e-rejestrację dostępną na ki firmy Pfizer i Moderna.
ul. Brzeska 8, Racibórz stronie głównej pacjent.gov.pl Od połowy września na
lub aplikację mojeIKP, zadzwo- szczepienie przypominające
nić na bezpłatną infolinię Na- mogły umawiać się osoby po- re jeszcze nie zdecydowały się
rodowego Programu Szczepień wyżej 50 roku życia i personel na przyjęcie dawki podstawo-
– 989, skontaktować się z wy- medyczny mający kontakt z pa- wej. Trend wzrostowy ciągle się
branym punktem szczepień lub cjentem. Do dziś trzecią dawką utrzymuje, stąd nasz apel o to,
wysyłając SMS na numer 664 zaszczepiło się ponad 800 tys. by pójść do punktu szczepień,
908 556 lub 880 333 333 o tre- osób. – Widzimy, że osób zgła- by się zaszczepić, jest jak naj-
ści „SzczepimySie”. szających się na dawkę przypo- bardziej aktualny – powiedział
– Uważam, że jest to bar- minającą jest bardzo dużo – to wiceminister.
dzo ważna dawka, ponieważ bardzo nas cieszy. Ale ciągle
nasza odporność w sposób na- trzeba myśleć o osobach, któ- KP

Pranie dywanów, tapicerki


meblowej, samochodowej,
polerowanie maszynowe,
pastowanie, czyszczenie
ścian i elewacji.

Tel. 32 763 40 43, 504 412 875


Racibórz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

EURO LABORA
RACIBÓRZ (14601)
PRACA ZA GRANICĄ
JUŻ 10 LAT NA RYNKU
ZADZWOŃ:
32/417 20 56

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
29 pażdziernika 2021, nr 10 (333)
Z regionu
REGION KULTURA

Fot. Viola Kuniej


Śląsk bez maski
OBIEKTYWNIE ŚLĄSKIE - wyłoniono najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku.
KATARZYNA CICHOŃ oraz Jacek Joostberens. Au- Kukuczka, Jacek Durski, Woj- Nagrodę publiczności
torom najlepszych fotorepor- ciech Grabowski i Sebastian otrzymał Robert Gońda za
Za nami dwunasta edycja taży, filmów i fotokastów wrę- Rosiak. pracę „Tychy z lotu ptaka”.
Festiwalu Obiektywnie ślą- czono nagrody. Galę umilił W kategorii filmów 1. Koordynatorem festiwalu
skie, która w tym roku odby- recital jazzowy w wykonaniu miejsce zajął Wojciech Ku- Obiektywnie śląskie jest od 12
ła się pod hasłem „Śląsk bez Adama Jarzmika (piano) i Ku- kuczka („Czarna dziura”), 2. lat Anna Kokolus, wicedyrek-
maski”. Obiektywnie śląskie by Łępy (saksofon). miejsce zdobył Maciej Gryzeł- tor Raciborskiego Centrum

Fot. Daniel Franek


to konkurs na najlepsze foto- ko (za cały cykl filmów Zakład Kultury. - Dziękuję wszystkim,
reportaże i filmy o Śląsku, któ- Laureaci XII edycji Tańca: Omar, Dawid, Marce- którzy dołożyli swój mniejszy
ry prezentuje niezwykle ory- Na tegoroczną edycję kon- lina). Wyróżnienia zdobyli Sa- lub większy kamyczek do te-
ginalne i interesujące obrazy kursu wpłynęły 134 prace, w muel De Filippo, Andrzej Bry- go ogródka, by wszystko mo-
naszego regionu. Gala finało- tym 110 fotoreportaży, 14 fil- niak, (współautor: Szymon gło się udać. Piękne emocje i
wa tegorocznej edycji została mów i 10 fotokastów. Król) i Paweł Koniarski. uśmiechy na twarzach laure-
zorganizowana 22 paździer- W kategorii fotoreportaż 1. W kategorii fotokastu 1. atów to najlepsza nagroda za
nika w budynku Narodowej miejsce zajęła Viola Kuniej za miejsce zajął Szymon Król, intensywny czas przygotowań
Orkiestry Symfonicznej Pol- pracę „Kiedy surrealizm sta- współautor: Andrzej Bryniak do tego wydarzenia. To już 12.
skiego Radia w Katowicach. je się realizmem”, 2. miejsce („Samotność”), 2. miejsce rok organizacji Obiektywnie
Podczas finału poznaliśmy zdobył Daniel Franek za pra- zdobyli ex aequo Arkadiusz śląskie i oby sił i energii mi
laureatów konkursu, których cę „Mikołaje”. Na 3. miejscu Bała („Bez maski”) oraz Woj- starczało na kolejne – sko-
wyłoniło jury w składzie: Ta- uplasowała się Karina Soro- ciech Kukuczka („Czas nie- mentowała w mediach spo-
deusz Rolke, Tomasz Sikora, czyńska i jej praca „Przyjaźń”. uchwycony”). Wyróżniono łecznościowych Anna Koko-
Adam Sikora, Antoni Cygan Wyróżnienie zdobyli Wojciech Piotra Ogłaszewskiego. lus.

Fot. Jacek Durski

Fot. Karina Soroczyńska


Fot. Robert Gońda

Fot. Wojciech Grabowski

Fot. Wojtek Kukuczka


R E K L A M A

RACIBÓRZ – ROZRYWKA

galowych (m.in. Filharmonia Narodowa, NOSPR). Występował


na dziesiątkach festiwali muzycznych, współpracował z wieloma
wybitnymi dyrygentami.
Działająca już od ponad 70 lat RACIBORSKA ORKIESTRA DĘ-
TA „Plania” na stałe wpisała się w krajobraz muzyczny Racibo-
rza. Liczne koncerty w kraju i zagranicą między innymi na fe-
stiwalach we Włoszech, Francji, Czechach, Niemczech czy na
Węgrzech spowodowały że Orkiestra stała się muzyczną wizy-
tówką Raciborza. Również w kraju Orkiestra odnosi liczne sukce-
sy, żeby choćby wspomnieć o Grand Prix na Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych w Tworkowie. Orkiestra występowała
i współpracuje również z czołowymi wokalistami scen polskich :
Justyną Steczkowską, Krzysztofem Krawczykiem, Zbigniewem
Wodeckim, zespołem The Chance, Tomaszem Białkiem, Nairą
Ayvazyan oraz Katarzyną i Krzysztofem Szymurą czy Justyną
Galda. Szeroki repertuar, oraz wysoki poziom artystyczny człon-
ków Orkiestry sprawia że Orkiestra ciągle zaskakuje ciekawymi
projektami muzycznymi o czym będziecie się Państwo mogli
przekonać już w niedzielę 7 listopada podczas koncertu z Marci-
nem Wyrostkiem.
Bilety w cenie 50 zł 40 zł do nabycia w kasie RCK RDK oraz na
biletyna.pl
Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+
7 listopada godz. 18:00, RCK RDK ul. Chopina 21
MARCIN WYROSTEK TRIO & RACIBORSKA 14 listopada godz. 16:00, RCK RDK ul. Chopina 21
ORKIESTRA PLANIA Kabaret PARANIENORMALNI
Zapraszamy serdecznie na koncert Marcina Wyrostka ze swoim „Bez znieczulenia’ to najnowszy program kabaretu Paranie-
muzykami oraz z Raciborską Orkiestrą Plania, który odbędzie się normalni, który właśnie rozpoczyna jubileusz swojego 15-lecia. 19 listopada godz. 17.15 i 20.15, RCK RDK ul. Chopina 21
7 listopada (niedziela), o godz. 18:00 w sali widowiskowej RCK W najnowszym spektaklu nie będzie jednak powrotów do dobrze PRZYGODA Z OGRODNIKIEM – spektakl komediowy
RDK, ul. Chopina 21. Koncert uświetni 30-lecie partnerstwa Ra- już znanych skeczów. Widzów zaskoczą zupełnie nowe historie „Przygoda z ogrodnikiem” to spektakl o małżeństwie Dzikich. Obo-
cibórz-Opava, stąd też nie zabraknie w nim czeskich akcentów i postaci. je marzyli o karierze aktorskiej, jednak nie poszło im ona najlepiej.
muzycznych. „Bez znieczulenia” to prawie dwie godziny wyśmienitej zabawy Znacznie więcej sukcesów niż na scenie osiągają w biznesie – radząc
MARCIN WYROSTEK- (ur. 16.09.1981 r. w Jeleniej Górze). Ab- i paranienormalnej energii, z której kabaret słynie od lat. Zoba- innym, jak żyć! I chociaż jako specjaliści od samorozwoju świetnie się
solwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jeleniej czycie nie tylko mieszankę pandemicznych historii, ale również sprawdzają, to prywatnie dogadują się coraz gorzej…
Górze, Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie akordeonu spotkacie się z tematami, które bliskie są każdemu. Jak nie zwa- Spektakl „Przygoda z ogrodnikiem”, zaplanowany na 29.05.2021
prof. Joachima Pichury, obecnie wykładowca macierzystej uczel- riować we współczesnym świecie ? Jak znaleźć miłość w interne- w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu, zostaje przeniesiony
ni w Instytucie Jazzu. Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia cie i zagrać w reklamie z największymi gwiazdami kina ? I naj- na 19.11.2021.Miejsce wydarzenia pozostaje bez zmian, zmieniają się
Akordeonistów. Założyciel i lider projektów: Tango Corazon, ważniejsze. Czy teściowa to też rodzina ? „Bez znieczulenia” to natomiast godziny: 17.15 i 20.15 zamiast 16.00 i 19.30. Państwa bilety
Coloriage, Music and Dance Show. Producent i wydawca wła- szczepionka na wirus gorszego nastroju. zachowują ważność. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
snych albumów, producent tras koncertowych oraz koncertów Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl z punktem sprzedaży, w którym kupili Państwo bilety.
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
RACIBÓRZ – ROZRYWKA
8 Reklama 29 października 2021, nr 10 (333) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ EDUKACJA

Państwowa Szkoła Muzyczna w Raciborzu ma 60 lat


Z okazji jubileuszu zorganizowano koncert, podczas którego wystąpili absolwenci i pedagodzy PSM.
katarzyna przypadło wek o tym charakterze, stąd też Na rok szkolny 1955/56 przy- Szczególny rozwój przeży- zebrany w latach 60. XX wieku W czerwcu 2017 r. roz-
działalność powoływanych szkół jęto 60 osób na fortepian i 20 wała szkoła muzyczna w latach kościół ewangelicki zniszczony poczęły się prace związane
13 października w sali kon- ograniczała się do krótkich okre- osób na skrzypce. Największy 60. Stało się jasne, że warunki w działaniach wojennych. Uro- z termomodernizacją. Tym-
certowej Państwowej Szkole sów. W styczniu 1955 r. Emil problem stanowił brak instru- lokalowe, w jakich funkcjono- czyste otwarcie nowego gmachu czasową siedzibą PSM został
Muzycznej I st. im. Stanisława Pogoda – wielki propagator mentów, które pochodziły bądź wała, zaczynały być niewystar- odbyło się w lipcu 1978 r., a 1 budynek pogimnazjalny przy
Moniuszki w Raciborzu odbył utworzenia w Raciborzu szko- z darowizn bądź zostały wypoży- czające. Dlatego też pełniący od września 1978 r. uczniowie roz- ul. Opawskiej. We wrześniu
się koncert z okazji 60-lecia ły muzycznej – uzyskał zgodę czone. Niektóre przynosili sami 1965 r. funkcję dyrektora Hen- poczęli naukę w nowym gma- 2019 r. szkoła powróciła na
placówki. Wystąpili absolwen- władz miasta na założenie Spo- nauczyciele. ryk Klaja – wybitny wykonawca chu szkoły. W 1980 r. staraniem swoje miejsce i funkcjonuje
ci i pedagodzy PSM. łecznego Ogniska Muzycznego W związku z rosnącym za- muzyki organowej – rozpoczął dyrektora Henryka Klaji szkoła w nowocześnie odnowionym
Początek działalności szko- przy Prezydium Miejskiej Rady interesowaniem nauką muzyki starania o wybudowanie nowe- otrzymała organy koncertowe, i doposażonym budynku.
ły muzycznej w Raciborzu się- Narodowej. Nauka rozpoczęła podjęto decyzję o utworzeniu go gmachu dla szkoły. które umieszczono w sali kon- W ciągu tych trzech lat zain-
ga lat 50. XX w., kiedy to pod- się 7 lutego 1955 r. w pomiesz- Państwowej Szkoły Muzycznej 13 lipca 1973 r. dokonano certowej liczącej 341 miejsc sie- westowano w szkołę kilkana-
jęto pierwsze próby założenia czeniach ówczesnego Techni- I stopnia, co stało się 1 września wmurowania aktu erekcyjnego dzących. ście milionów złotych. Była
prywatnej szkoły muzycznej. kum Finansowego. W sierpniu 1961 r. PSM liczyła wówczas w fundamenty szkoły położo- 23 listopada 2001 r. szkoła to pierwsza tak kompleksowa
Ówczesna władza nie sprzyjała 1955 r. ognisko otrzymało kilka 106 uczniów. Pozostałych 176 nej przy ul. Ogrodowej. Wcze- otrzymała imię Stanisława Mo- inwestycja od powstania bu-
tworzeniu jakichkolwiek placó- pomieszczeń przy ul. Drzymały. uczniów uczęszczało do SOM. śniej na miejscu szkoły stał ro- niuszki. dynku.

Fot. Katarzyna Przypadło


RYBNIK - ROZRYWKA R E K L A M A

Koncert Wiedeński w Teatrze


Ziemi Rybnickiej już 14 listopada!
Podczas koncertu wystąpią fantastyczni soliści operowi
oraz gwiazdy polskiego i międzynarodowego baletu.

Gwiazdorska obsada, ba- kolenia i nie zna granic! Nie- świecie. Na scenie pojawią się
let, orkiestra, przepiękne głosy, kwestionowany, najbardziej laureaci międzynarodowych
które zachwycają publiczność rozpoznawalny Kameralny konkursów muzycznych, wir-
w każdym wieku! Znakomite Zespół Straussowski wykonu- tuozi skrzypiec, fortepianu,
widowisko dla całej rodziny. jący wyłącznie muzykę Kró- wspaniali soliści międzyna-
Koncert Wiedeński to także la Walca – Johanna Straussa rodowej estrady, artyści wy-
zapierające dech w piersiach, nieprzerwanie od niemal de- stępujący w największych
bajkowe kostiumy, które prze- kady! Podczas koncertu wy- polskich i światowych salach
niosą również najmłodszych stąpią obdarzeni wspaniałymi koncertowych.
widzów do magicznego, wie- głosami, fantastyczni soliści Bilety 100-110 zł do kupie-
deńskiego świata Króla Walca operowi oraz gwiazdy polskie- nia w Kasie Teatru Ziemi Ryb-
– Johanna Straussa. Nie za- go i międzynarodowego baletu. nickiej, tel. 32 42 22 320, gru-
braknie muzycznych żartów, Towarzyszyć im będą wybitni py powyżej 10 osób – tel. 515
niespodzianek i skeczów. Or- kameraliści występujący na co 985 232
ganizatorzy udowodnią tym dzień z najlepszymi orkiestra- Bilety online: http://kbq.
samym, że muzyka łączy po- mi i dyrygentami w Polsce i na pl/64097