You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl

Fot. Katarzyna Przypadło


Racibórz Rybnik

Żory

Wodzisław Śląski
Jastrzębie Zdrój

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XVI | 23 listopada 2021 | Nr 11 (334)

REGION RYNEK PRACY, EDUKACJA Rafako w lepszej


Nieraz genialne jest to, co oczywiste sytuacji. Współpraca
Aby wzmacniać rynek pracy, trzeba zacząć od nauki. z Pinggao Group
i szansa na nowego

Fot. Ireneusz Burek


IRENEUSZ BUREK

Kierunki zmian w polityce


regionalnej, właściciela
strategia Śląskie.2030
Na konkurencyjność regio- – To porozumienie znacząco nich latach często stanowiły
nu w sposób szczególny wpły- poprawia nasze możliwości dla Rafako barierę w przystę-
wają regionalne uwarunkowa- ofertowania, nasz chiński powaniu do projektów. My
nia rozwoju kapitału ludzkiego partner zobowiązuje się bo- wnosimy, między innymi,
i społecznego, wśród których wiem do zapewnienia gwa- wieloletnie doświadczenie,
jednym z najbardziej podstawo- rancji finansowych, które znajomość rynku energe-
wych jest problem depopulacji, w ostatnich latach często tycznego w Polsce i Europie
z którym zmaga się Subregion stanowiły dla Rafako ba- oraz referencje wymagane
Zachodni Województwa Śląskie- rierę w przystępowaniu do do realizacji projektów – po-
go. Kapitał ludzki i społeczny są projektów – powiedział Ma- wiedział Maciej Stańczuk, wi-
szczególnie ważne z punktu wi- ciej Stańczuk. ceprezes zarządu Rafako S.A.
dzenia obecnego i przyszłego Rafako S.A. i Pinggao Strony zakładają, że
rynku pracy. Zaś kształtowanie Group Co., Ltd. zawarły po- pierwsze wspólne projekty
relacji nauka-biznes jest klu- rozumienie o współpracy zrealizują w ciągu roku od za-
czowe dla rozwoju innowacyj- w zakresie wspólnej realiza- warcia porozumienia.
ności i gospodarki jako takiej. cji projektów. Na jego mo- To nie koniec dobrych
Jakość tej relacji jest oczywi- szkolnictwa branżowego oraz wymagania, które potwierdzą te są na wiedzy o rynku pracy cy przedsiębiorstwa zobo- informacji dotyczących bę-
ście uwarunkowana systemowo dodatkowych umiejętności za- osiągnięcie efektów kształcenia oraz z wykorzystaniem narzę- wiązały się do wspólnego dącej w trudnej sytuacji raci-
(system oświaty, ustawy, rozpo- wodowych w zakresie wybra- w danym zawodzie. Od 2017 dzi do diagnozy predyspozycji, uczestniczenia w przetargach borskiej spółki. Po podpisa-
rządzenia), jednak sygnały od nych zawodów szkolnictwa roku trwały prace wraz z praco- zainteresowań zawodowych na projekty, które są dla obu niu litu intencyjnego między
wielu lat płynące z środowisk branżowego (16.05.2019). dawcami nad nowymi podsta- i uzdolnień uczniów. stron interesujące, ale trud- Polimexem Mostostal a Fun-
gospodarczych, wskazują, że Opracowane programy do- wami programowymi, uwzględ- Poradników o tematyce ne do samodzielnej realizacji. duszem z Grupy PFR zainte-
współpraca pomiędzy światem radztwa zawodowego są funda- niającymi zapotrzebowanie na związanej z doradztwem za- W tym celu zamierzają po- resowanych kupnem akcji
nauki, gospodarki a samorzą- mentalnym punktem wyjścia rynku pracy, wynikiem czego wodowym jest bardzo dużo. wołać dedykowane zespoły i ugodzie z Tauronem doty-
dem wciąż nie zachodzi w spo- do tworzenia szkolnych oraz wprowadzono m.in. nowe zawo- Warto jednak zdać sobie spra- i udostępniać sobie wzajem- czącej synchronizacji bloku
sób zadowalający. pozaszkolnych działań na rzecz dy - donosi MEN. wę, że każdy z nauczycieli, je- nie posiadane zasoby, by ra- energetycznego w Jaworznie
Jednym z problemów wy- rozwoju zawodowego ucznia, śli potrafi zafascynować ucznia zem realizować pozyskane teraz Rafako poinformowa-
stępujących zarówno w skali jego kompetencji oraz przed- Łatwo nie jest przedmiotem, którego uczy, jest projekty. Firmy planują tak- ło o wstępnych warunkach
kraju, jak i regionów jest niedo- siębiorczości. Rozporządze- Zanim uczeń znajdzie się w szko- doradcą zawodowym. Sir Ken że wspólne przygotowywa- umowy inwestycyjnej, która
pasowanie systemów edukacji nie o doradztwie zawodowym, le ponadpodstawowej, gdzie bę- Robinson - pisarz, mówca, do- nie dokumentacji i wymianę miałaby dotyczyć zakupu,
i kształcenia do potrzeb rynku rozróżnia programy odrębnie dzie głównie realizował swoją radca, uznany na całym świecie know-how. poza zorganizowanym sys-
pracy. Obecnie szkoły nie prze- dla przedszkoli i szkół podsta- ścieżkę zawodową, musi podjąć lider w dziedzinie kreatywności, – Cieszymy się z pozy- temem obrotu, 7,67 mln ak-
kazują kompetencji oczekiwa- wowych, klas VII i VIII szkół właściwą decyzję wyboru szko- innowacyjności i zasobów ludz- skania w Polsce tak doświad- cji Rafako od PBG i 34,8 mln
nych przez przedsiębiorców. podstawowych, dla szkół bran- ły, co nie zawsze jest łatwym za- kich o nauczycielach mawiał: czonego partnera, z którym akcji od Multaros Trading
Konieczne jest wypracowanie żowych I stopnia, dla szkół ogól- daniem. Rzadko bowiem zdarza „Życie dobrego ogrodnika będziemy mogli wspólnie re- Company Limited. Warun-
modelu współpracy szkolnictwa nokształcących, dla szkół tech- się tak, że młody człowiek wie, czy rolnika zależy od roślin, któ- alizować projekty, które wy- kiem jest, by akcje posiada-
z gospodarką w oparciu o wie- ników, dla szkół branżowych kim chce zostać w przyszłości, re rosną pod jego opieką. Ina- magają współpracy dwóch ne przez Polimex i Grupę PFR
lopłaszczyznowe formy zdoby- II stopnia, szkół policealnych oraz jak osiągnąć życiowe cele. czej zbankrutuje. Każdy ogrod- silnych firm. Deklarujemy nie przekroczyły 33% łącznej
wania praktyk zawodowych i szkól dla dorosłych. Szkoła Aby przesunąć w czasie pod- nik czy rolnik wie, że nie można pełną gotowość na szeroką liczby akcji Rafako. Inwesto-
w przedsiębiorstwach. Niezbęd- zobowiązana jest tworzyć We- jęcie decyzji wybiera nieraz li- zmusić roślin by rosły. Nie moż- współpracę, a zarazem wspar- rzy mają zapewnić Rafako
ny jest również aktywny udział wnątrzszkolny System Doradz- ceum ogólnokształcące z roz- na. Nie można wziąć korzeni, cie w obszarze technicznym, finansowanie w formie po-
przedsiębiorców w przygotowy- twa Zawodowego. szerzeniami tych przedmiotów, przykleić płatków i wetknąć sprzętowym oraz finanso- życzki lub obligacji do kwoty
waniu programów nauczania… Drugie z rozporządzeń okre- które lubi albo których nauka w to liści. Roślina rośnie sama. wym – powiedział Li Xiao, 31 mln zł. Środki będą mogły
- Tyle streszczenia z lektury Po- śla podstawy programowe dla przychodzi mu z łatwością. Bo My mamy zapewnić odpowied- General Manager of Pinggao zostać przeznaczone wyłącz-
lityki Regionalnej 2030 oraz 215 zawodów ujętych w klasy- chociaż obecne przepisy nakazu- nie warunki do wzrostu. Dobrzy Group na rynek polski. nie na potrzeby rozwojowe
Strategii Śląskie.2030. fikacji zawodów szkolnictwa ją wprowadzić treści programo- rolnicy wiedzą, czego potrzeba Porozumienie w szcze- spółki i nie będą mogły zo-
branżowego, przyporządko- we z zakresu doradztwa zawodo- roślinom, a źli nie. Podobnie na- gólności ma dotyczyć branży stać przeznaczone na spłatę
Czas na zmiany… wanych do 32 branż, jak rów- wego w szkołach podstawowych uczyciele. Przez złe nauczanie energetycznej, ale strony nie lub zabezpieczenie istnieją-
rozporządzeń nież dodatkowe umiejętności (właściwie przez wszystkie etapy cały potencjał uczniów marnie- wykluczają też współpracy cego zadłużenia.
Najważniejszym ruchem zawodowe w zakresie wybra- nauki), kilka dobrych lat upłynie je w oczach. Dobry nauczyciel przy innych projektach. – To 22 listopada Rafako po-
rządu w zakresie zmian syste- nych zawodów. Nowa podsta- aby w istotny sposób doradcy potrafi sprawić, by w pełni za- porozumienie znacząco po- da wyniki za III kwartał. Bę-
mowych było wprowadzenie wa programowa różni się od do- wspierali decyzję ucznia (oraz ro- kwitnął. I to jest wielki dar na- prawia nasze możliwości ofer- dzie wtedy wiadomo, jaka
w życie dwóch rozporządzeń tychczasowej przede wszystkim dzica) w zakresie przemyślanego uczyciela: zdać sobie sprawę, towania, nasz chiński partner jest faktyczna sytuacja finan-
MEN; w sprawie doradztwa za- strukturą i zakresem treści. No- i właściwego wyboru szkoły. że rozwój jest możliwy w każ- zobowiązuje się bowiem do sowa spółki.
wodowego (12.02.2019) oraz wy dokument uwzględnia kry- Wsparciem dla decy- dym momencie życia.” zapewnienia gwarancji fi-
w sprawie podstaw programo- teria weryfikacji efektów kształ- zji są oczywiście takie dzia- o konferencji więcej nansowych, które w ostat- KP
wych kształcenia w zawodach cenia, czyli opisane są w nim łania doradców, które opar- czytaj na str. 4
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 23 listopada 2021, nr 11 (334) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ KRAINA GÓRNEJ ODRY

Racibórz świątecznym centrum Subregionu Zachodniego


Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy okazją do promocji powiatuKrainy GórnejOdry.
KATARZYNA CICHOŃ, Organizatorzy zapowiada- m.in. koncerty takich gwiazd śnieżna i lodowa rzeźba, a tak- gorz Swoboda podkreśla, że także szansa na dodatkowy za-
ją, że wydarzenie ściągnie na jak Golec uOrkiestra, Enej, że różne warsztaty. Szczegóły nie jest to w całości wydatek robek dla lokalnej gastronomii,
W ramach Śląskiego Jar- Zamek Piastowski gości z całe- Zakopower, Stanisław Soyka poznamy w grudniu. powiatu. Koszt pokryje wiele hotelarstwa czy handlu. Lokal-
marku Bożonarodzeniowe- go województwa i kraju, a mo- i Trebunie Tutki, a także wy- Organizatorami wydarze- podmiotów, które złożą się na ne firmy i instytucje, przy okazji
go, oprócz koncertów gwiazd że nawet z zagranicy. Jarmark stępy zespołów lokalnych i re- nia są Urząd Marszałkowski organizację wydarzenia 650 organizacji jarmarku, będą mo-
i lokalnych zespołów, odbę- ma być imprezą o charakterze gionalnych. Dziedziniec Zamku Województwa Śląskiego w Ka- tysięcy złotych trafi od władz gły zakupić talony świąteczne
dą się warsztaty, atrakcje dla wojewódzkim, dzięki której Piastowskiego zostanie wypeł- towicach, Regionalny Ośrodek województwa śląskiego. Im- dla swoich pracowników. Ma to
dzieci czy kiermasz. Impre- oczy Śląską zwrócą się ku Zam- niony drewnianymi domkami, Kultury w Bielsku-Białej, Po- preza będzie miała charakter być gwarancją tego, że miesz-
za zostanie zorganizowana kowi Piastowskiego. Organi- które będą stanowić jednocze- wiat Raciborski i Zamek Pia- ponadregionalny, co zdaniem kańcy przyjdą zrealizować je na
w dniach 11-18 grudnia na zatorzy zaplanowali różnego śnie stoiska handlowe. Będzie stowski w Raciborzu. Impreza starosty jest świetną okazją do zamek, a tam, jak podkreślają
Zamku Piastowskim w Raci- rodzaju wydarzenia towarzy- też wiele atrakcji dla dzieci: ma kosztować około miliona promocji powiatu i budowania organizatorzy, znajdą produkty
borzu. szące, wśród nich znajdą się karuzele, samochodziki, kula złotych, jednak starosta Grze- marki Krainy Górnej Odry. To wysokiej jakości.

REGION – AKCJE CHARYTATYWNE

Szlachetna Paczka wystartowała


Rodziny w potrzebie czekają na swoich darczyńców.

Fot. Szlachetna Paczka Racibórz


13 listopada nastąpiło dłu- również jej matka, co utrudnia
go wyczekiwane otwarcie ba- jej znalezienie pracy, bowiem
zy rodzin Szlachetnej Paczki. została bez wsparcia w opie-
Od tego momentu, przez naj- ce nad córką. Z kolei pani Mi-
bliższe cztery tygodnie, każdy rosława wychowuje z mężem
może wybrać z bazy rodzinę, czwórkę dzieci. Pan Mateusz
której chce pomóc. Darczyńcą poważnie zachorował i od kil-
może zostać każdy, wystarczy ku miesięcy pozostaje na za-
wejść na stronę www.szlachet- siłku chorobowym. Z końcem
napaczka.pl i wspólnie z bliski- roku kończy mu się umowa,
mi, kolegami z pracy czy szkoły obawia się więc utraty pracy.
przygotować paczkę dla wybra- Kolejną potrzebującą rodziną
nej rodziny../ są pani Katarzyna i mąż Fi-
Przypomnijmy, Szlachet- lip, którzy wychowują piątkę
na Paczka to ogólnopolska dzieci (trójka z nich choruje
akcja świątecznej pomocy re- na astmę). Głowa rodziny ma
alizowana od 2001 roku przez problem z nadciśnieniem, ale
Stowarzyszenie WIOSNA. Jej rezygnuje z kupna lekarstw,
głównym założeniem jest idea aby wystarczyło pieniędzy na
przekazywania bezpośredniej opał. Pan Filip pracuje, a pa-
pomocy – by była ona sku- ni Katarzyna wychowuje dzie-
teczna, konkretna i sensowna. ci. W bazie Szlachetnej Paczki
Akcja polega na materialnej znalazła się także pani Kry-
i mentalnej pomocy rodzi- styna oraz pan Marek, którzy
nom i osobom znajdującym pracowali dorywczo za grani-
się w trudnej sytuacji życiowej. cą. Ich córka Kamila uczęszcza
Wolontariusze docierają z po- do szkoły średniej. Z powodu
mocą do rodzin najbardziej po- ciężkiej choroby oraz zbliża-
trzebujących, takich, które nie jącej się operacji pan Marek
mają postawy roszczeniowej, musi odpoczywać i nie może
a w których bieda jest ukryta. podjąć pracy, konieczna bę-
To szczególnie rodziny wielo- dzie też długa rekonwalescen-
dzietne, niepełne, z chorymi cja. Mężczyzna nie dostaje
lub niepełnosprawnymi dzieć- zasiłków, ponieważ pracował
mi lub członkami rodziny, ale dorywczo. Pani Krystyna pod-
także osoby starsze i samotne, jęła pracę na etacie w Polsce,
rodziny, których dotknęło nie- ale koszty leczenia ich przera-
szczęście oraz takich, których stają. Zaciągnęli już kredyt na
bieda jest niezawiniona. leczenie i na bieżące opłaty, bo
Co należało zrobić, aby brakuje im środków.
zgłosić rodzinę? Wypełnić do- Szczegółowe historie ro-
kument zgłoszeniowy, zebrać dzin w potrzebie oraz infor-
podpis rodziny na dokumen- macje o tym, w jaki sposób
cie zgłoszeniowym i przekazać można im pomóc znajdują
dokument do liderów Szlachet- W 2019 roku Szlachetną Paczkę w Raciborzu wsparło łącznie 464 darczyńców, a wartość wszystkich paczek wyniosła się na stronie www.szlachet-
nej Paczki. Rodzinę do akcji co w przybliżeniu około 41750 zł. napaczka.pl. Przypominamy
roku może zgłosić każda osoba Zeszłoroczna edycja programu zaangażowała w mądrą pomoc ponad 420 tys. Polaków. Wsparcie materialne o warto- również o możliwości finan-
prywatna lub instytucja, jed- ści 51 mln zł otrzymało ponad 14 tysięcy rodzin – takie cuda dzieją się w grudniowy weekend każdego roku. sowego wsparcia Szlachetnej
nak rodzina nie może zgłosić Paczki w formie jednorazo-
siebie sama. że wszystkie rodziny znalazły Potrzebujący wychowuje czwórkę dzieci. Ich oczekiwania są podobne we bądź comiesięczne wpłaty
już swoich darczyńców, jed- Rodziny zgłaszane do Główną przyczyną proble- i bardzo podstawowe. Nie ma określonej kwoty.
By było nas więcej nak może to być sygnał do te- Szlachetnej Paczki to ludzie, mów rodziny jest choroba tu mowy o zbędnych przed-
We wrześniu liderzy Szla- go, aby bardziej zainteresować którzy stali się ofiarami cho- najstarszego syna Kamila. miotach czy zachciankach.
chetnej Paczki w Rybniku in- się ludźmi wokół nas, potrze- roby bądź tragicznego zrzą- Zdiagnozowano u niego ze- Z reguły to opał, środki czy-
formowali o tym, że liczba bujących bowiem nie brakuje. dzenia losu. W Jastrzębiu- spół nadpobudliwości psy- stości, obuwie czy żywność.
zgłaszanych osób jest wciąż Wśród lokalizacji, w których -Zdroju pomocy potrzebuje choruchowej, upośledzenie Pani Anna jest samodzielnym
stosunkowo mała. Dla przy- na 22 listopada są rodziny cze- pani Joanna z rodziną. Ko- umysłowe w stopniu lekkim rodzicem. Spotkało ją zastra-
kładu Rybnik liczy ok. 138 ty- kające na pomoc znalazły się bieta oraz dwie córki dotknię- oraz autyzm wczesnodzie- szanie oraz stalking ze strony
sięcy mieszkańców, a do Szla- Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław te są chorobami. Ich główne cięcy. Główne potrzeby to mieszkającego za granicą byłe-
chetnej Paczki zgłaszanych jest Śląski, Czerwionka-Leszczy- potrzeby to laptop, żywność opał, kurtki zimowe dla dzieci go partnera, grożącego nawet
ok. 100 rodzin na edycję. W ba- ny czy Rybnik. Nowe rodziny i odzież. i żywność. uprowadzeniem córki. W ma-
zie potrzebujących rodzin, na będą pojawiać się na stronie W Czerwionce-Leszczy- Z terenu Wodzisławiu Ślą- ju tego roku, w wyniku pan-
dzień 22.11, nie ma osób z po- Szlachetnej Paczki do począt- nach mieszka pani Domini- skiego, na 22 listopada, pomo- demii, kobieta straciła pracę.
wiatu raciborskiego. Możliwe, ku grudnia 2021 r. ka, która wraz z partnerem cy potrzebują cztery rodziny. Kilka miesięcy temu umarła

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 23 listopada 2021, nr 11 (334) Wiadomości 3
REGION – KOMUNIKACJA REGION JAKOŚĆ ŻYCIA

DROGA Z WODZISŁAWIA Kietrz wśród „Gmin dobrych do życia”


ŚL. DO JASTRZĘBIA-
Zestawienie obejmujące wszystkie polskie gminy oparto na 48 wskaźnikach skła-
-ZDROJU OTWARTA dających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia.
PO REMONCIE

Fot. Piotr Wołoszyn


KATARZYNA PRZYPADŁO

Fot. Patryk Pyrlik/UMWS


Ogłoszono wyniki rankin-
gu „Gmina dobra do życia”
opracowanego przez prof. dr.
hab. Przemysława Śleszyń-
skiego z Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospoda-
rowania Polskiej Akademii
Nauk. Zestawienie obejmu-
jące wszystkie 2477 polskich
gmin oparto na 48 wskaźni-
kach składających się na su-
maryczny Wskaźnik Jakości
Życia. Wyniki zostały ogło-
szone w pięciu kategoriach:
miasta na prawach powia-
tu, strefy podmiejskie miast
na prawach powiatu, gminy
z siedzibą powiatu ziemskie-
go, gminy miejskie i miejsko-
-wiejskie z miastem powyżej
5 tys. mieszkańców oraz gmi- łego wachlarza czynników. scu znalazł się Kietrz. - To dla Wśród miejscowości z re-
ny wiejskie i miejsko-wiej- Uwzględnia on m.in. atrak- nas miłe zaskoczenie, ale jed- gionu w kategorii miast na pra-
Przewidywana trwałość ralgicznym punkcie, zostało skie z miastem poniżej 5 tys. cyjność migracyjno-osadni- nocześnie powód do dumy. wach powiatu na 36. miejscu
dróg przebudowywanych wybudowane rondo. To skrzy- mieszkańców. czą, warunki mieszkaniowe, Możemy być bardzo szczęśli- znalazło się Jastrzębie-Zdrój,
i budowanych przez ZDW żowanie było niebezpieczne, Jak podają organizatorzy infrastrukturę wodociągową, wi, że jesteśmy wśród bardzo na 37. Żory, a na 55. Rybnik.
w Katowicach wynosi 50 dziś ten problem zniknął. Przy - Serwis Samorządowy Pol- dostępność opieki zdrowotnej wąskiego grona gmin, w któ- Jeśli chodzi o strefy podmiej-
lat. Koszt robót budowla- budowie drogi wykorzystali- skiej Agencji Prasowej - na czy jakość edukacji. Jednocze- rej możemy powiedzieć, że skie miast na prawach po-
nych wyniósł 82,9 mln zł, śmy najnowsze technologie. Są rynku jest wiele zestawień śnie po raz pierwszy w tak sze- żyje się dobrze. To jest nasze wiatu, 190. jest Mszana, resz-
a współfinansowanie z UE to nawierzchnie o obniżonym podsumowujących kondycję rokim zakresie wykorzystano szczęście, to jest nasza moty- ta miejscowości znajduje się
wynosiło 47 mln zł. poziomie hałasu, pełny pakiet samorządów w wybranych, szereg różnorodnych danych wacja do dalszej pracy i do te- w trzeciej czy czwartej setce
Do użytku oficjalnie odda- bitumiczny na asfalcie wyso- często wąskich, dziedzinach, środowiskowych. go, żeby być może z szóstego rankingu. Wodzisław Śląski
no przebudowaną Drogę Wo- komodyfikowanym, gdzie spo- dotyczących finansów, ochro- W kategorii „gminy miej- miejsca przeskoczyć na piąte, zajmuje 323. lokatę. W kate-
jewódzką nr 933 na odcinku dziewana trwałość tej drogi to ny środowiska czy oświa- skie i miejsko-wiejskie z mia- może czwarte. Będziemy się gorii „gminy z siedzibą powiatu
od DK 78 w Wodzisławiu Ślą- jest 50 lat. Jesteśmy jedynym ty. Natomiast ten ranking stem powyżej 5 tys. miesz- starać – powiedział Marce- ziemskiego” 36. jest Racibórz.
skim do ronda przed granicą zarządem dróg w kraju, które ma pokazywać jakość życia kańców oraz gminy wiejskie” li Głogiewicz, wiceburmistrz W ostatniej kategorii 46. miej-
z Jastrzębiem-Zdrojem. Uro- stosuje tego typu rozwiązania w gminach przez pryzmat ca- na wysokim, szóstym miej- Kietrza, w Radiu Opole. sce zajęła Kuźnia Raciborska.
czystość odbyła się w Mszanie, – podkreśla Zbigniew Tabor,
przez którą przebiega. W otwar- dyrektor Zarządu Dróg Woje- ŻORY – GOSPODARKA
ciu uczestniczyli: marszałek wo- wódzkich w Katowicach.
jewództwa Jakub Chełstowski,
wicemarszałek Wojciech Kału-
ża, radni Sejmiku wojewódz-
– Droga na terenie Mszany
ma nowe funkcje. Poprzednio
to była wyłącznie jezdnia. Nie
„Przy kawie o biznesie” w Żorach
twa, parlamentarzyści oraz było chodników i ciągów pie-
przedstawiciele samorządów szo-rowerowych. A to znaczą- W programie wykłady Funduszu Górnośląskiego na temat możliwych form
lokalnych. co wpływa na poprawę bezpie-
Zakres inwestycji obejmo- czeństwa – zaznacza Mirosław wsparcia finansowego.
wał: przebudowę drogi o dłu- Szymanek, wójt gminy Mszana.
gości 7,2 km do parametrów Obecnie realizowane są ko- 5 listopada w Domu Przy- ło się w czeskim Bohuminie. my jeszcze dwa programy: kiedy został zarejestrowa-
klasy G, ujednolicenie szero- lejne zadania współfinansowa- jęć Arkadia w Żorach odby- Wśród zaproszonych gości by- usługi rozwojowe czyli do- ny. Oferujemy doradztwo
kości jezdni (7 m) i poboczy, ne z UE. To budowa wschodniej ła się kolejna edycja śnia- ła Renata Jawor z Funduszu tacje na szkolenia oraz fun- jak rozwijać się za granicą,
całkowitą wymianę istniejącej obwodnicy Raciborza, przebu- dania biznesowego „Przy Górnośląskiego S. A. Poru- dusz pożyczkowy. Każdy w kwestiach prawnych czy
konstrukcji nawierzchni z do- dowa drogi 791 Kolonia Pocze- kawie o biznesie”. Podobnie szono temat wsparcia finan- z Państwa może skorzystać ochrony własności intelek-
puszczeniem nacisku osi 11,5 sna – Zawiercie, przebudowa jak w poprzednich edycjach, sowego dla firm ze Śląska. nawet z 80 % refundacji na tualnej. Pomagamy również
tony, przebudowę odcinków odcinka drogi nr 933 Pawło- głównym celem spotkania by- -W ramach Funduszu Górno- to by podnieść kwalifikacje poszukiwać gospodarczych
chodników, ciągów pieszo-ro- wice – Pszczyna i przebudowa ła wzajemna integracja lokal- śląskiego, który działa od po- swoich pracowników bądź partnerów zagranicznych –
werowych na całym przebiegu DW 929 od granicy Rybnika do nych przedsiębiorców, poszu- nad 25 lat, naszym zadaniem swoje własne.- zaznaczy- przedstawiłaAleksandraSzarek.
inwestycji, budowę zjazdów, za- węzła autostradowego w ciągu kiwanie wsparcia finansowego jest trzymanie „ręki na pulsie” ła przedstawicielka FGSA Śniadanie, którego organiza-
tok autobusowych, skrzyżowań, A 1 w Świerklanach. Kolejne i partnerów zagranicznych. o tym co się dzieje na rynku Zaprezentowała rów- torem było Śląskie Porozu-
budowę czterech skrzyżowań cztery inwestycje z listy rankin- Śniadanie rozpoczęło się po- prawa dla przedsiębiorców. nież sposób działania ba- mienie Gospodarcze zwyczajo-
z sygnalizacją świetlną, budo- gowej RPO – o łącznej długości witaniem gości i ich rejestra- Wprowadzamy programy zy usług rozwojowych. wo zakończyło się możliwością
wę i przebudowę dwóch obiek- 35 km i szacunkowym koszcie cją. Spotkanie zostało otwarte z różnych środków czy rządo- O bezpłatnych narzędziach prezentacji oraz krótkim ne-
tów mostowych, dwóch przepu- 470,8 mln zł – są realizowane przez prezesa Śląskiego Poro- wych, budżetowych czy unij- do pozyskiwania partnerów tworkingiem. Każdy gość miał
stów, przebudowę kanalizacji z budżetu samorządu Woje- zumienia Gospodarczego Ire- nych, które są siłą napędo- zagranicznych mówiła Alek- 30 sekund żeby zaprezento-
deszczowej i sieci gazowej, wy- wództwa Śląskiego. Przebudo- neusza Burka, który w kilku wą naszej gospodarki. Mamy sandra Szarek z Funduszu wać swoją działalność oraz te-
konanie ekranów akustycznych, wywana jest DW 941 w Wiśle zdaniach poruszył temat bie- specjalistów, infrastruktu- Górnośląskiego S. A. , pre- go czego poszukuje. Uczest-
oświetlenia ulicznego i budowę i DW 935 między Raciborzem żących działań w Subregionie rę i możliwości by takie pro- zentująca projekt zespołu nicy następnie mieli okazje
na całej długości kanału techno- a Rzuchowem. Trwa przebudo- Zachodnim oraz Kraju Mo- gramy dla Państwa realizo- Enterprise Europe Network. poznać się wzajemnie i nawią-
logicznego. wa DW 948 od skrzyżowania rawsko-Śląskim. Wspomniał wać – mówiła Renata Jawor -Możemy przekazać Pań- zać korzystne partnerstwa.
Umowę na realizację pro- z DK 52 do skrzyżowania z DW o poprzedniej edycji śniada- - Poza programem Enter- stwu czy jest to partner wia-
jektu podpisano jeszcze w 2015 946. Obecnie przygotowywane nia biznesowego, które odby- prise Europe Network, ma- rygodny, czy mniej znany, DK
r., zaś w marcu 2018 r. uzyska- są kolejne inwestycje ujęte na li-
Fot. ŚLĄSK.ONLINE

no decyzję wojewody na jego ście rankingowej RPO na łączną


realizację. Do realizacji zadania sumę ok. 1,7 mld zł.
została wybrana oferta firmy Wszystkie przebudowy-
Strabag Infrastruktura Połu- wane i budowane drogi wo-
dnie Sp. z o.o. Koszt robót bu- jewódzkie w woj. śląskim są
dowlanych wyniósł 82,9 mln zł, dostosowane do maksymalne-
a współfinansowanie z UE wy- go nacisku osi 11,5 tony. ZDW
nosiło 47 mln zł. w Katowicach stosuje przy tym
– Jest to odcinek łączący najnowsze rozwiązania tech-
DK 78 w Wodzisławiu z wę- niczne, biorąc pod uwagę tzw.
złem autostrady A1. W ciągu „koszt życia drogi”. To sprawia,
doby przejeżdża tędy blisko 20 że przewidywana trwałość dróg
tys. pojazdów. Są to natężenia przebudowywanych i budowa-
ruchu, które mogłyby tę trasę nych przez ZDW w Katowicach
zakwalifikować do rangi dróg wynosi 50 lat.
krajowych. Na skrzyżowaniu Każdy uczestnik miał możliwość zaprezentowania swojej Wśród zaproszonych gości była Renata Jawor z Funduszu
dróg 930 i 933, czyli w new- KP firmy. Górnośląskiego SA
4 Publicystyka 23 listopada 2021, nr 11 (334) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SYLWETKI

Marian Szlapański z wyższym stopniem oficerskim


Weteran jest jednym z ostatnich żołnierzy Armii Krajowej żyjących na Raciborszczyźnie.

Fot. Andrzej Złoczowski


katarzyna cichoń ta walki o niepodległość w Pol- Trochę historii
skim Państwie Podziemnym, Marian Szlapański uro-
15 listopada w Racibo- to także wyraz wdzięczności za dził się 5 marca 1926 ro-
rzu zorganizowano spotkanie propagowanie wśród młodzie- ku w miejscowości Żółkiew
z bohaterem Armii Krajowej, ży wartości i postaw patrio- w województwie lwowskim.
któremu został wręczony akt tycznych oraz przekazywanie W wieku 17 lat wstąpił do
nominacji na wyższy stopień prawdy historycznej. Weteran Armii Krajowej, przyjmu-
oficerski. Uroczystość została jest jednym z ostatnich żołnie- jąc pseudonim „Orzeł”. Po
zorganizowana w mieszkaniu rzy Armii Krajowej żyjących na wojnie przebywał w Gdań-
prezesa raciborskiego oddzia- Raciborszczyźnie. Mieszkań- sku, w 1951 roku przyjechał
łu Światowego Związku Żoł- com znany jest jako patriota, do Głubczyc, gdzie podjął
nierzy Armii Krajowej majora prelegent spotkań z młodzie- pracę w przedsiębiorstwie
Mariana Szlapańskiego. Boha- żą oraz uczestnik uroczystości budowlanym. W Racibo-
ter, na wniosek ministra Mi- o charakterze państwowym rzu założył, pierwszy w wo-
chała Wosia i dyrektora szkoły i patriotycznym. jewództwie opolskim, od-
branżowej Andrzeja Tomczyka, dział PKO i otrzymał awans
decyzją Ministra Obrony Naro- Doceniony przez na stanowisko kierownika.
dowej został awansowany na społeczeństwo Pełnił funkcję dyrektora
wyższy stopień oficerski. Naj- Za zasługi dla ojczyzny we- Wśród gości, którzy towarzyszyli weteranowi podczas wręczania awansu byli wicemi- PKO w Raciborzu, a w na-
pierw przedstawiciel Depar- teran otrzymał wiele orderów, nister sprawiedliwości Michał Woś, szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Naro- stępnych latach był zastępcą
tamentu Kadr Ministerstwa medali, krzyży, odznaczeń dowej Mariusza Błaszczaka Łukasz Kudlicki, przedstawiciel Departamentu Kadr Mini- Banku Narodowego w Raci-
Obrony Narodowej płk Jacek państwowych i lokalnych. sterstwa Obrony Narodowej płk Jacek Mucha, Komendant Śląskiego Oddziału Straży borzu. Od 1991 roku przeby-
Mucha odczytał akt nomina- Wśród nich odznakę „Akcji Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek, Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. wa na emeryturze. Był jed-
cji, a następnie Łukasz Kudlic- Burza”, Krzyż Armii Krajowej, Łukasz Krebs, Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu ppłk Maciej Konior, Komendant nym z inicjatorów założenia
ki, szef Gabinetu Politycznego Krzyż Wolności i Niepodległo- Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu bryg. Jarosław Ceglarek, Kapelan Śląskiego Związku Żołnie-
Ministra Obrony Narodowej ści Polski, Krzyż Partyzancki, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu ks. ppor SG Artur Suska oraz dyrektor rzy Armii Krajowej oddzia-
Mariusza Błaszczaka, przeka- Medal Pro Memoria, Wete- szkoły branżowej przy Zakładzie Poprawczym w Raciborzu, żołnierz Wojsk Obrony Tery- łu w Raciborzu, którego jest
zał go weteranowi. ran Walk o Wolność i Niepod- torialnej Andrzej Tomczyk. prezesem. Od lat przywraca
Awans dla 95-letniego ma- ległość Ojczyzny, Srebrnym w szkołach pamięć o historii,
jora Mariana Szlapańskiego Krzyż Zasługi. Raciborska Raciborskiej, a Rada Miasta W tym roku został odznaczo- jego skromność, wrażliwość w szczególności Armii Kra-
jest wyrazem szacunku dla jego Izba Gospodarcza przyzna- wyróżniła medalem „Zasłu- ny medalem ks. prałata Stefa- i wierność zasadom Bóg-Ho- jowej i trudnych czasach po-
zasług i podziękowaniem za la- ła mu statuetkę Filar Ziemi żonego dla Miasta Racibórz”. na Pieczki. Kapituła doceniła nor-Ojczyna. wojennych.

REGION – RYNEK PRACY, EDUKACJA

Nieraz genialne jest to, co oczywiste cd ze str.1


Podczas konferencji za otwarcia konferencji (Zamek Ra- stawili placówki edukacyjne dzia- lifikacjach pracowników. Ange- czyła obecnych powszechnym udało się wypracować od 2015
Zamku w Raciborzu głos cibórz, 17.11.2022) w Raciborzu łające w obrębie powiatów. lika Krzywodajć oraz Grażyna otoczeniem wszystkich klas umo- roku. Z wypowiedzi wynikało,
zabrali zedstawiciele po- mówili kolejno współgospodarze Ciekawy wykład przedsta- Ostrowska z Powiatowego Urzę- wa patronacką. Autorskie umo- że wspomniane badanie odby-
wiatów raciborskiego, wo- konferencji; Grzegorz Swoboda – wiła Katarzyna Paprotny z Cen- du Pracy z Wodzisławia dzieliły wy z przedsiębiorcami pozwala- wa się głównie poprzez oso-
dzisławskiego i kędzierzyń- starosta raciborski, Leszek Bizoń trum Kształcenia Zawodowego się doświadczeniami doradcy za- ją dopasować rodzaj zajęć i treści biste kontakty, natomiast być
sko - kozielskiego. - starosta wodzisławski i Paweł w Kędzierzynie-Koźlu. Prezentu- wodowego. Na przykładach wska- kształcenia praktycznego, zarów- może wkrótce uda się wdrożyć
Masełko – starosta kędzierzyńsko jąc Centrum podkreśliła, że ma zywano, że czasem trzeba odkryć no w szkolnych pracowniach, na systemowe rozwiązanie, które
Dobre praktyki – wymiana – kozielski. Obecni na konferencji ono charakter specjalistyczne- jakie możliwości ma osoba po- terenie zakładów pracy współ- będzie dostępne w całym kraju
doświadczeń na konferencji Marek Kurpis – wicestarosta ra- go ośrodka szkoleniowego, gdzie szukująca pracy na wzór odkry- pracujących firm oraz w instytu- dzięki Instytutowi Badań Edu-
Dyrektor Zamku Piastow- ciborski, Józef Gisman - wicesta- w Centrum stworzona została no- wania zawartości przesyłki, którą cjach otoczenia biznesu. kacyjnych. Na zakończenie Ar-
skiego - Katarzyna Niklewicz, rosta kędzierzyńsko – kozielski, woczesna baza kształcenia prak- właśnie dostarczył kurier – argu- Interesujące informacje kadiusz Gruchot, szef lokalnego
witając gości, w kilku zdaniach Kornelia Newy – członek zarządu tycznego dla uczniów szkół za- mentowała obrazowo Angelika o monitorowaniu losów ab- wydawnictwa przedstawił kilka
zaprezentowała zasoby obiektu. Powiatu Wodzisławskiego, Kata- wodowych i dorosłych aby mogli Krzywodajć. solwentów szkół powiatu ra- projektów promocji firm i szkół,
Następnie o roli edukacji zawo- rzyna Zollner-Solowska - Naczel- zdobywać wysokie kwalifikacje Maria Lach – dyrektor Ze- ciborskiego pokazał racibor- jakie prowadzi we współpracy ze
dowej oraz niezbędnej promocji nik Wydziału Oświaty Powiatu zawodowe wynikające z szybkich społu Szkół Ekonomicznych ski wicestarosta Marek Kurpis. Starostwem Powiatowym w Ra-
kształcenia branżowego podczas Wodzisławskiego kolejno przed- przemian technologicznych i kwa- w Wodzisławiu Śląskim zasko- Przestawiając zestawienia, które ciborzu.

Fot. Ireneusz Burek

Krystyna Niklewicz Marek Kurpis Grzegorz Swoboda Leszek Bizoń Paweł Masełko Józef Gisman

,, Gdy smutek boli, a słowa zbyt małe, by rozpacz wypowiedzieć


zostaje tylko milczenie pełnych gorących łez i bliskość osieroconych serc…”

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili


z nami smutek, żal, okazali wiele serca, wzięli liczny udział
w pożegnalnej mszy świętej i doprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku ukochanego Męża, Ojca, Teścia i Dziadka
Kornelia Newy Katarzyna Zollner-Solowska Grażyna Ostrowska

Śp. Stanisława Borowika

w imieniu całej rodziny dziękujemy za okazanie wsparcia,


życzliwości i współczucia w trudnych dla naszej Rodziny
chwilach

Pogrążeni w żałobie Żona, Dzieci, Synowa i Wnuki


Katarzyna Paprotny Maria Lach Angelika Krzywodajć
PLUSY dlaBIZNESU
Magazyn Gospodarczy 11/2021 PLUSYdlaBIZNESU.pl 23 listopada 2021 nr 11 (334)
REGION INTERGACJA BIZNESU

Fot. Ireneusz Burek


„Ze współpracy z czeskimi W kwietniu 2019 roku Horni Sucha (Czechy) stało się miejscem

sąsiadami można zrezygnować historycznego porozumienia organizacji gospodarczych polskich i cze-


skich o wspólnych działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego Subre-
gionu Zachodniego i Kraju Morawsko – Śląskiego. Kilka miesięcy później,

bez większych szkód dla samorządu”


10.10.2019 doszło do sygnowania przez 12 samorządów i 10 organizacji
biznesowych Memorandum o wzajemnej współpracy w następujących
obszarach: środowisko, jakość życia; rynek pracy, edukacja, depopulacja
oraz współpraca gospodarczo-biznesowa, w tym szeroko rozumiana in-
tegracja środowisk gospodarczych z samorządami. Obecnie grono roz-
Współpraca transgraniczna, aby się rozwijała, musi być częścią strategii. szerzyło się do 35 sygnatariuszy, którzy deklarują współpracę na rzecz
rozwoju gospodarczego po dwóch stronach granicy.

IRENEUSZ BUREK Rzeczywistość lokalna Kolejnym utrudnieniem jest walki z zanieczyszczeniem powie- za cel budowanie pozytywnego i na świecie – mówił w 2016 roku
„skoro już jesteśmy na granicy” to, że urzędnicy odpowiadający trza, współpracy gospodarczej wizerunku obu miast - napisano marszałek Jakub Chełstowski.
Współpraca samorządów Pol- Z wielu badań wynika, że dla za projekty międzynarodowe rzad- i wzajemnej promocji wydarzeń. wówczas w dokumencie. Konsul Trzeba przyznać, że cechą
ski i Czech to obszar najbardziej działaczy samorządowych podsta- ko znajdują się w centrum decyzyj- „- Ta deklaracja ponownie po- Generalny RP w Ostrawie Janusz wspólną wielu umów o partner-
intensywnej współpracy transgra- wową przesłankę do współpracy nym urzędu, nie posiadają też sa- twierdza naszą wolę udziału w roz- Bilski zaznaczył, że obok 20-le- stwie jest ich duży poziom ogól-
nicznej polskich jednostek samo- transgranicznej jest przekonanie, modzielności działania. Natomiast woju naszego regionu, gdzie żyją cia umowy partnerskiej Katowic ności i deklaratywny charakter.
rządu terytorialnego. Współpraca że skoro ich gmina „zrządzeniem warunkiem rozwoju projektów i pracują nasi mieszkańcy. Jestem i Ostrawy w tym roku przypada W praktyce wiele zależy od tego,
wspierana przez fundusze europej- losu” znalazła się blisko granicy, po- jest wyjście poza urząd, włącza- głęboko przekonany, że nasze mia- 15-lecie współpracy województwa czy strony faktycznie widzą ko-
skie jest postrzegana „jako najbar- winni budować lub intensyfikować nie do współpracy lokalnych sto- sta są do tej współpracy predesty- śląskiego z krajem morawsko-ślą- rzyść ze współpracy i czy stworzą
dziej skuteczna, wręcz wzorcowa, relacje transgraniczne. Sara Svens- warzyszeń, grup aktywistów, szkół nowane. (…) Najważniejsze, że skim. Podkreślił, że niezależnie od warunki, aby ta się rozwijała. Trud-
w związku z tym niewymagająca son, która badała euroregiony z po- oraz placówek podległych samo- mamy do siebie blisko i że mamy ram, które umowy te tworzą dla no dociekać i wyliczać, jakie były
interwencji z poziomu centralne- granicza Szwecji i Norwegii, Austrii rządom. Kluczowe jest również wspólną wolę przekształceń, mo- współpracy urzędników, dają one efekty wspomnianej współpracy
go”. Mimo to wydaje się, że cierpi i Niemiec oraz Węgier i Słowacji zatrudnianie przez  urząd osoby dernizacji naszych miast - akcen- „parasol ochronny nad tymi kon- transgranicznej w ostatnich pię-
ona na słabości sporej części pol- stwierdziła, że lokalne samorządy o  odpowiednich kompetencjach tował Mariánek. Krupa wymieniał taktami, które stanowią tkankę ciu latach, jednak mimo wszystko
skich samorządów. Dałoby się je przystępują do euroregionów ra- komunikacyjnych, z doświadcze- wspólne przedsięwzięcia, m.in. or- współpracy polsko-czeskiej, czyli mogą zastanawiać zapisy, które
streścić słowem „przypadkowość”. czej z pobudek normatywno-tożsa- niem w  komunikacji międzykul- ganizowane od 2001 r. corocznie relacjami międzyludzkimi”. czytamy na stronie katowice.eu
Bardzo często podejmowana jest mościowych niż po to, by rozwiązy- turowej i  przynajmniej gotowej na przemian w obu miastach dni Jak podawał wówczas „zwrot” w dziale poświęconym współ-
bowiem w odpowiedzi na nadarza- wać konkretne problemy z zakresu do  podnoszenia kompetencji ję- polsko-czeskie, działania sporto- (miesięcznik Polskiego Związku pracy Katowic i Ostrawy. Ostat-
jącą się okazję (na przykład konkurs lokalnej polityki publicznej czy go- zykowych, co w obecnych czasach wo-kulturalne w ramach Spotkań Kulturalno-Oświatowego w Repu- nie wpisy pochodzą z 2019 roku
grantowy) czy inicjatywę pasjona- spodarczej. (deficytu na kompetentnych pra- Miast Grupy Wyszehradzkiej (do- blice Czeskiej): - Współpraca bę- i mówią o takich wydarzeniach
tów, ale nie wpisuje się w żaden Współpraca transgraniczna cowników) jest dość trudne. datkowo Koszyce i Miszkolc) czy dzie dotyczyła przede wszystkim jak: Rekreacyjny Przejazd Rowe-
szerszy zamysł z zakresu polityki opisywana powyżej wywodzi się Jak podaje przywołany ra- podpisane dwa lata temu memo- gospodarki, w tym obszaru inno- rowy Ostrawa-Katowice-Ostra-
publicznej, nie rozwiązuje lokal- ze specyfiki polsko-czeskiego po- port, w niewielkiej ilości gmin, randum obu miast ws. współdzia- wacji, rozwoju biznesu, restruktu- wa, Projekt uczniów (…) w zakre-
nych problemów, tym bardziej nie granicza. Partnerzy odwołują się które współpracę transgraniczną łania na rzecz ochrony powietrza ryzacji przemysłu ciężkiego, nowej sie konkursu Międzynarodowego
jest częścią żadnej strategii. Projek- do bliskości kulturowej i wspól- traktują strategicznie, realizuje się (wpisuje się w nie np. przygotowy- energetyki oraz ochrony środowi- „Co wiesz o Unii Europejskiej”…
ty znajdują się najczęściej na mar- nej historii, podobnego poziomu projekty, które wpisują się w  lo- wany program Katowic zakładają- ska, w szczególności w kontekście Jedynym zaś zapisem z roku 2020
ginesie codziennej pracy samorzą- rozwoju społecznego i gospodar- kalne polityki publiczne, uczest- cy przeznaczenie w 10 lat 100 mln poprawy jakości powietrza i rekul- jest informacja o koncercie no-
dów, a w związku z tym również czego po obu stronach granicy, niczą w  nich różni partnerzy, zł na walkę z niską emisją). W pod- tywacji terenów pogórniczych. worocznym Narodowej Orkiestry
w niewielkim stopniu oddziałują istnienia licznych ośrodków miej- a gmina prowadzi też pozaprojek- pisanej deklaracji przedstawiciele Dodatkowo wspólne projekty Symfonicznej Polskiego Radia,
na życie mieszkańców – czytamy skich w pobliżu granicy, które ze tową współpracę transgraniczną. Katowic i Ostrawy „wyrażają chęć będą realizowane również m.in. w którym brali udział przedstawi-
w raporcie opracowanym przez względu na swoje zasoby mogą Wspólne cele bywają dość ogól- działania na rzecz mieszkańców w takich dziedzinach jak transport, cieli z Czech… Czyżby zabrakło
Agatę Nijander – Dudzińską oraz stać się centrami współpracy. Naj- ne, najczęściej skupione są jednak obu miast i postanawiają tym sa- edukacja, turystyka, sport, zatrud- w realizacji strategii możliwości
Artura Wołka (sfinansowany przez istotniejszymi barierami współpra- wokół rozrywki, turystyki, eduka- mym nadal sprzyjać wymianie do- nienie czy sprawy społeczne. – Je- działań gospodarczych?
Narodowy Instytut Wolności – Cen- cy są: uzależnienie współpracy od cji i sportu. W praktyce niemal nie świadczeń w tematach będących stem przekonany, że podpisane W przyjętym w 2020 roku
trum Rozwoju Społeczeństwa ze finansowania zewnętrznego, brak występują projekty wzmacniają- obiektem wspólnego zaintereso- dziś porozumienie otworzy nowe dokumencie Śląskie.2030 w czę-
środków Programu Rozwoju Orga- stabilnego systemu współpracy ce współpracę pomiędzy firma- wania oraz intensyfikacji i rozsze- możliwości, stworzy ramy pozwa- ści diagnozy strategicznej wy-
nizacji Obywatelskich na lata 2018 oraz traktowanie przez samorzą- mi, integrację samorządu z środo- rzeniu kontaktów między insty- lające na intensyfikację rozwoju mienia się korzystne położenie
– 2030). dy współpracy jako działalności wiskiem gospodarczym czy sam tucjami i organizacjami” – donosił regionów i stawienie czoła aktu- sprzyjające sieciowaniu z ośrod-
Statystyki natomiast mó- dodatkowej, z której można zrezy- rozwój gospodarczy. w 2016 roku portal Onet. alnym potrzebom i wyzwaniom. kami metropolitalnymi takimi jak
wią, że  współpraca transgranicz- gnować bez większych szkód dla Szczególne obszary konty- Szczególnie mam na myśli kwestie Wrocław, Kraków i Ostrawa, zaś
na finansowana jest w około 2/3 zadań własnych i funkcjonowania Czas biegnie, umowy nuowanej współpracy to m.in.: związane z transformacją regio- w celach strategicznych znalazł
ze  środków europejskich, przede samorządu. Tym bardziej widać to są cierpliwe „udział we wspólnych projektach nów, zwiększeniem wymiany go- się zapis o rozwijaniu współpracy
wszystkim z kolejnych wersji pro- na przykładach miast partnerskich, Pięć lat temu prezydent Kato- realizowanych przez Katowice spodarczej i kulturowej. Wyrażam międzynarodowej i transgranicz-
gramów współfinansowanych które oddalone są nieraz o setki wic Marcin Krupa oraz pierwszy i Ostrawę w przypadku dostęp- nadzieję, że nasze regiony będą nej, w tym w pasie Polski połu-
przez Europejski Fundusz Rozwoju kilometrów. Taka współpraca ma zastępca burmistrza Ostrawy Mi- ności własnych lub pozyskanych się wspierać w procesie rozwoju, dniowej oraz z miastami Ostrawą
Regionalnego. Celem globalnym charakter najczęściej symboliczny chal Mariánek podpisali deklara- środków finansowych, ochrona a współpraca dwustronna będzie i Żyliną.
Programu Współpracy Transgra- i okazjonalny, zaś na bieżące funk- cję kontynuacji dotychczasowej środowiska, współpraca gospo- prężna i trwała, co przyczyni się Zatem, podobnie jak odświe-
nicznej Polska-Czechy jest wspiera- cjonowanie samorządów lub ko- współpracy (wówczas w 20. rocz- darcza czy wzajemna promocja również do wzmocnienia wizerun- żona została umowa współpracy,
nie rozwoju społeczno-gospodar- rzyści z wymiany doświadczeń ma nicę zawarcia umowy partner- wydarzeń kulturalnych i sporto- ku Województwa Śląskiego i Kra- droga do działania została rów-
czego obszaru pogranicza. wpływ znikomy. skiej), w szczególności w zakresie wych”. - Deklaracja stawia sobie ju Morawsko-Śląskiego w Europie nież ponownie wytyczona.
R E K L A M A
II PLUSY dlaBIZNESU 23 listopada 2021, nr 11 (334)

R E K L A M A

Terminale płatnicze obowiązkowe


Polska Bezgotówkowa to program, który miał w Polsce zachęcić do in-
stalacji terminali płatniczych. Efekt jest zadawalający jednak rząd planu-
je wprowadzić kolejne „zachęty”.

Ministerstwo finansów zamierza zobowiązać przedsiębiorców do


przyjmowania zapłaty w formie płatności elektronicznych np. kar-
tą płatniczą lub przelewem. Rekompensatą za przymusową instalację
terminala płatniczego rząd proponuje nową ulgę w podatku docho-
dowym.

Plany są zawarte w pakiecie zmian przepisów, znanym jako Polski Ład.


Za brak integracji terminala płatniczego być może już w przyszłym roku
zapłacimy 5 tys. zł kary.

Z jednej strony wiemy, że płatności bezgotówkowe to wygoda i przy-


bywa miejsc, gdzie można płacić kartą, telefonem lub BLIK-iem, to jed-
nak z drugiej strony nadal w wielu punktach handlowo-usługowych
(zwłaszcza małych sklepów) możemy płacić tylko gotówką. Przedsię-
biorcy tłumaczą się kosztem zakupu terminala płatniczego oraz pro-
wizją od sprzedaży dokonanej za jego pośrednictwem. W odpowiedzi
resort finansów w projekcie ustawy podatkowej Polski Ład zawarł
propozycję ulgi na terminal w podatku dochodowym. Wydatki na
nabycie i obsługę terminala płatniczego będą zaliczane w 100% do
kosztów uzyskania przychodów, oraz będą odliczane od dochodu w ra-
mach ulgi podatkowej.

Warto wiedzieć też o innych korzyściach związanych z integracją


terminali z kasami fiskalnymi.
jakość życia 23 listopada 2021, nr 11 (334) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION JAKOŚĆ ŻYCIA

Bezpieczny i tani prąd


Istotne jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej.
Inwestycja w domową foto- standardy i przepisy, które są którzy gwarantują profesjonalną wystarczą. Warte jest posiada-
woltaikę zwykle spowodowa- pełne wytycznych dotyczących instalację oraz zabezpieczenie nie planu B. Organizacja akcji
na jest chęcią pozyskania taniej poprawnego projektu, sprzętu modułów przed różnymi czyn- gaśniczej w przypadku poża-
energii. Jednakże nie wolno przy oraz montażu instalacji. nikami, które mogą wywołać ru budynku dachu, na którym
tym zapominać o bezpieczeń- W tym celu należy zdecydo- pożar. są zamontowane panele foto-
stwie instalacji, a w konsekwen- wać się na właściwą pomoc eks- Zgodnie z prawem każda in- woltaiczne wymaga podjęcia
cji domowników. Instalacja fo- percką. stalacja elektryczna powinna być działań innych niż w przypadku
towoltaiczna, która jest dobrze 19 września 2020 roku wpro- sprawdzana co 5 lat. Zdaniem „standardowego” pożaru. Wła-
zaprojektowana i poddawana wadzono najnowsze przepisy Polskiego Towarzystwa Fotowol- ściciele domów z panelami mo-
okresowym przeglądom, a także przeciwpożarowe dla instalacji taicznego należy ją sprawdzać gą ułatwić strażakom zadanie.
zrobiona z wysokojakościowych fotowoltaicznych w formie zmian pierwszy raz między 11-13 mie- W Europie Zachodniej
komponentów nie stanowi za- w prawie budowlanym. Zgodnie siącem po uruchomieniu, a kolej- i w USA stosuje się naklejki in-
grożenia pożarowego większego z nimi każda instalacja powyżej ne przeglądy należy wykonywać formujące, iż dany budynek jest lem uzyskania maksymalnej efek-
niż jakiekolwiek urządzenie elek- 6,5 kWp wymaga sprawdzenia co 3 lata, nie rzadziej natomiast wyposażony w alternatywne tywności. Zajmuje się również
tryczne. przez rzeczoznawcę ds. zabez- niż 5 lat. Przegląd powinien być źródło zasilania. W Polsce takie- montażem i serwisem technicz-
Przyczyną pożaru fotowol- pieczeń przeciwpożarowych, wykonany fachowo. Jak mówi go nakazu nie ma, natomiast nym instalacji, kompletną obsłu-
taiki najczęściej jest złe wyko- a do tego musi być zgłoszona do wiceprezes Polskiego Towarzy- ze względów bezpieczeństwa gą dokumentacji oraz wniosków
nanie instalacji, ale także błędy organów Państwowej Straży Po- stwa Fotowoltaicznego – facho- warto jest to zrobić. Warto jest o dofinansowanie i ubezpiecze-
związane z niewłaściwym zabez- żarnej. wiec musi przejrzeć instalacje, bo również wyposażyć budynek nie. Realizacja jest w rękach jed-
pieczeniem instalacji prądu sta- Zmiany wprowadzone bardzo wiele rzeczy widać gołym w proszkową gaśnice. W przy- nego człowieka, z którym klient
łego np. źle dobranymi przewo- w 2021 r. dotyczą także zastąpie- okiem- czy na konstrukcji nie po- padku spięcia czy pożaru, choć jest w stałym kontakcie i który
dami, wtyczkami złej jakości lub nia projektu budowlanego tzw. jawia się rdza, czy moduły nie są sytuacje takie nie zdarzają się jest w stanie odpowiedzieć na Aslandi
brakiem zabezpieczeń takich projektem tych urządzeń, w któ- trwale zabrudzone, przydałaby często, taka gaśnica może oka- każde pytanie. Doradca odwie-
jak bezpieczniki czy wyłączniki. rym muszą znajdować się okre- się też kamera termowizyjna, by zać się niezbędna. dza dom i ocenia warunki tech- ul. Jastrzębska 76a,
Do zwarcia może dojść również ślone informacje dla rzeczoznaw- sprawdzić czy nie powstają „hot niczne oraz zapoznaje się z prefe- 44-300 Wodzisław Śląski
w panelach fotowoltaicznych, cy oceniającego bezpieczeństwo spoty”, trzeba również obejrzeć Wybierz właściwego eksperta rencjami i oczekiwaniami, dzięki
gdy mają one słabą jakość lub ppoż. instalacji fotowoltaicznej. skrzynki przyłączeniowe i połą- Aslandi jest firmą, której sie- czemu możliwy jest dobór naj- tel. +48 727 929 398
gdy dobrano niewłaściwe zabez- Jak podkreślają eksperci czeniowe, sprawdzić czy nie ma dziba znajduje się w Wodzisławiu lepszego rozwiązania technicz-
pieczenia całego systemu. z branży solarnej kluczowy dla tzw. niestyków itp. Śląskim. Oferuje pełne i rzetelne nego. Aslandi jest przede wszyst- e-mail biuro@aslandi.pl
Ryzyko pożaru można zmi- bezpieczeństwa jest odpowiedni Stosowanie norm i profi- doradztwo w zakresie wyboru kim zgranym zespołem, który
nimalizować stosując normy, wybór producentów i monterów, laktyka zagrożeń niekiedy nie rozwiązań fotowoltaicznych, ce- w swoją pracę wkłada całe serce. Artykuł sponsorowany

R E K L A M A

ZAPYTAJ O OFERTĘ:
IMPREZY@HOTEL-ZAMEK.PL | +48 601 782 388
UL. BOGUMIŃSKA 30 47-460 CHAŁUPKI

WWW.ZAMEKCHALUPKI.PL

R E K L A M A
IV PLUSY dlaBIZNESU 23 listopada 2021, nr 11 (334) rynek pracy
REGION RYNEK PRACY na poziomie
Konsekwencje W dniach 4-5 listopada w Hotelu Wilga w Ustroniu spotkali się przedstawiciele samorządów górn
w ramach Konferencji Gmin Górniczych pn. „Transformacja regionów górniczy
dla Śląska odejścia Przez dwa dni omawiano zagadnienia rynku pracy w perspektywie zmian zatrudnienia oraz innyc

od węgla
Transformacja - czyli jak przekuć kryzys
w rozwój gospodarczy.

IRENEUSZ BUREK nie, nie pozwoliły wypracować


dotychczas ugruntowanych al-
Sprawiedliwa transformacja ternatyw dla gospodarki i rynku
ma na celu umożliwienie takim pracy. Mimo tego, iż szacuje się, że
regionom jak Śląsk łagodzenie w wyniku transformacji, kilkadzie-
społecznych i gospodarczych siąt tysięcy osób będzie musiało
skutków transformacji w kierun- zmienić pracę (zmienić branże
ku gospodarki neutralnej dla kli- i zawód), to na większą skalę nikt
matu. nie przygotowuje na to pracowni-
ków i firm.
Wyzwanie Perspektywa transforma-
Tylko na terenie Śląska znaj- cji uświadomiła nieuchronność
duje się 6400 ha terenów poprze- zbliżających się zmian, jakie mu-
mysłowych (w tym pogórniczych) szą nastąpić w całym regionie
co do których trzeba podjąć dzia- śląskim. Nikt już nie zastanawia
łania związane z rekultywacją, re- się czy proces powinien nastąpić
generacją, zmniejszeniem ilości i czy wszystkie gminy mają w nim
zanieczyszczeń gleby oraz zago- brać udział. Dziś pytanie brzmi
spodarowaniem terenów oraz jak przeprowadzić ten proces i jak
obiektów poprzemysłowych, czę- wykorzystać pojawiąjące się moż-
sto znacznie zdewastowanych, liwości w celu rozwoju Śląska przy
zdegradowanych co utrudnia jak najmniejszych negatywnych
ich adaptację. Na Śląsku jeszcze skutkach. W konferencji brali udział (w pierwszym dniu poświęconym transformacji rynku pracy) Stefania Koczar-Sikorę - Zastępca Dyrektora Departamentu
w 2000 roku działały 42 kopalnie W założeniach proces Spra- go, Bernadeta Sojkę-Jany – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, Ireneusz Burek – Prezesa Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚL
- przychody z górnictwa stanowi- wiedliwej Transformacji powinien W drugim dniu (poświęconym transformacji w ujęciu finansowania oraz przekształceń urbanistycznych) brali udział prof. Jerzy Buzek –  Członek
ły wówczas 10% PKB kraju, w la- przede wszystkim uwzględniać pejskiego, Poseł Krzysztof Gadowski – Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji, prof. Stanisław Prusek – Dyrektor Głów
tach 2016 – 2019 zlikwidowano aspekt ludzki. - Mało wykorzy- Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dr Jan Bondaruk – Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa ds. Inżynierii Środowiska, Piotr Toś i Artur Dyczko z Głów
12 kopalń, a udział w PKB zmalał stywaną szansą jest dzisiaj part- SGGP Anna Hetman, zaś całość prowadziła Adrianna Kordiak-Woryna - Dyrektor Biura SGGP.
do 3,3%. Jednocześnie w ciągu nerstwo publiczno-prawne. Jeśli
tych 20 lat emisja zanieczyszczeń uwzględnić by te formy w pro-
pyłowych spadła z 38,7 do 1,3 tys. jektowaniu zmian transformacyj- również infrastrukturę drogową niu inwestycji uwzględnić również Według prognozy ujętej w „Kra- zentację prowadził Ireneusz
ton rocznie, co stanowi obecnie nych, można by osiągnąć dużo dostosowaną do nowych funkcji. dwa pozostałe filary Mechanizmu jowym Planie Działania na rzecz Burek- prezes Śląskiego Porozu-
zaledwie 3,4% ilości pyłów emito- większy efekt zakładanych zmian Fundamentem jednak realizacji te- Sprawiedliwej Transformacji; sys- Zatrudnienia na rok 2021” szacuje mienia Gospodarczego ŚLĄSK.
wanych w roku 2000 (dane Głów- – mówił podczas konferencji go typu przedsięwzięć jest wspól- temu w ramach programu Inve- się, że do roku 2030 na rynku pra- ONLINE). Zaprezentowany został
nego Instytutu Górnictwa). w Ustroniu Jerzy Buzek. ne działanie sektora publiczne- stEU oraz instrumentu pożycz- cy będzie brakować około 4 mln model dualnego kształcenia jaki
Przeprowadzenie procesu Partnerstwo publiczno-pry- go i prywatnego zmierzające do kowego Europejskiego Banku pracowników, co oznaczałoby został podstawą do rozwoju Plat-
transformacji wiąże się z dwoma watne, (ang. public-private part- osiągania celów strategicznych. Inwestycyjnego. problem z obsadzeniem co pią- formy Edukacyjnej jako narzę-
nurtami działań: dywersyfikacją nership) jako forma współpracy Zadaniem partnera publicznego Stefania Koczar-Sikora (De- tego stanowiska pracy (zarówno dzia łączącego szkoły, uczniów,
i modernizacją gospodarek lokal- między podmiotami publiczny- jest świadczenie usług publicz- partament Rozwoju Regionalne- w odniesieniu do pracowników pracowników i pracodawców.
nych oraz łagodzeniem negatyw- mi a sektorem prywatnym, któ- nych, zaś partner prywatny ma go Urzędu Marszałkowskiego) wysoko wykwalifikowanych jak Platforma jest narzędziem, dzięki
nego wpływu transformacji na rych celem jest poprawa realizacji prowadzić działalność gospodar- zwróciła również uwagę na istot- i pracowników z podstawowymi któremu pracodawcy mogą po-
zatrudnienie. Warto zauważyć, że inwestycji w projekty infrastruk- czą w nowej przestrzeni i osiągać ne elementy dla gmin górniczych, kwalifikacjami). Niepokojący jest szukiwać pracownika, pracowni-
górnictwo na Śląsku funkcjono- turalne lub inne rodzaje operacji zyski. Przykładem może być kon- m.in. wskazując możliwe źródła fakt niskiego przyrostu ludności, cy mogą znaleźć pracę lub inne
wało dwa stulecia jako przemysł realizujących  usługi publiczne, cepcja budowy huba logistycz- pozyskiwania środków na zmiany co może załamać rynek pracy, je- formy aktywności zawodowej,
dominujący. Zatem w tym okresie poprzez dzielenie ryzyka, wspól- nego na granicy polsko – czeskiej związane z transformacją. W od- śli już dziś nie  rozpoczniemy prze- zaś uczniowie i studenci właściwą
rozwijał się rynek pracy zwłaszcza ne korzystanie ze specjalistycznej (Gorzyczki-Karvina), która powsta- niesieniu do Terytorialnego Planu ciwdziałać temu zjawisku. Dyrek- dla siebie ścieżkę rozwoju w opar-
w sektorze wydobywczym a jed- wiedzy sektora prywatnego lub ła z inicjatywy biznesu w wyniku Sprawiedliwej Transformacji Woje- tor PUP w Pszczynie wskazała, że ciu o współpracę z firmami, któ-
nocześnie górnictwo było mo- dodatkowe źródła kapitału. Part- rządowego projektu Odrzańskiej wództwa  Śląskiego zostały przed- na rynku aktywnych zawodowo są re oferują wszelkie formy rozwo-
torem napędowym rozwoju ślą- nerstwo mogłoby obejmować Drogi Wodnej. W zaproponowa- stawione główne cele operacyjne również osoby z niepełnospraw- ju praktycznych umiejętności
skich miast. Obecnie trwający już takie dziedziny jak np. budownic- nej lokalizacji lokować mógłby się oraz instrumenty finansowania. nościami, które mogą zostać war- i kompetencji. Jest bezpośrednią
blisko 30 lat proces zamykania ko- two na terenach poprzemysło- prywatny biznes. Cennymi danymi w zakresie tościowymi pracownikami. odpowiedzią na pytanie jak roz-
palń z jednej strony łagodzi pro- wych (np. mieszkań loftowych), Podczas otwarcia drugiego rynku pracy podzieliła się Berna- W bezpośrednim nawiązaniu wiązywać lub wzmacniać rozwią-
blemu wykształcenia „górnicze- tworzenie obiektów sportowo- dnia Konferencji Gmin Górniczych deta Sojka-Jany, Dyrektor PUP do wypowiedzi dyrektora PUP zo- zania problemu kształcenia kadr
go” w regionie (na rzecz różnych -rekreacyjnych (w tym dla spor- prof. Jerzy Buzek podkreślił, że du- w Pszczynie, ukazując aktual- stał przedstawiony projekt wdra- w ujęciu wieloletnim. Budowany
branż w górnictwie i jego otocze- tów ekstremalnych, motorowych) żą szansą dla regionów górniczych ny stan potrzeb pracodawców, żany w Subregionie Zachodnim system jest całkowicie skalowal-
nia), zaś z drugiej strony brak sys- lub centr biznesowych czy prze- może być Fundusz na rzecz Spra- oczekiwań pracowników i tren- w zakresie dualnego systemu ny i może być wdrażany w całym
temowego sterowania procesem strzeni targowych (jak na przy- wiedliwej Transformacji, ale za- dów, które w przyszłości mogą kształcenia kadr na rzecz wzmoc- regionie objętym transformacją
zmian oraz silne tradycje w regio- kład w niedalekiej Ostrawie) ale znaczył też, że należy w planowa- utrudnić znalezienie pracownika. nienia zasobów kadrowych (pre- górnictwa.

R E K L A M A
rynek pracy 23 listopada 2021, nr 11 (334) PLUSY dlaBIZNESU V

niu 2020 roku), która analizuje szych myślicieli i teoretyków za- Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
niczych, środowisk naukowych oraz biznesowych przedsięwzięcia prowadzone rządzania XX wieku) twierdzi, że – ogromne wyzwanie
w kraju przez różne instytucje za 20 lat typowe duże przedsię-
ych – szansa czy konieczność”. i organizacje. Przewodniczący biorstwo będzie bardziej przy-
ych aspektach transformacji polskiego górnictwa. Podkomisji, poseł Krzysztof Ga- pominało szpitale czy orkiestry
dowski, uczestnikom konferen- symfoniczne niż znane obecnie
cji przedstawił zakres prac ko- zakłady produkcyjne. Scena-

Fot. Ireneusz Burek


misji oraz główne plany. riuszom tym towarzyszy pro-
gnoza, że w latach 2025 – 2030
Automatyzacja gospodarki w krajach OECD zasoby pracy
– ogromne zmiany na rynku będą zmniejszać się o 12 mln
pracy rocznie. Natomiast w raporcie
Kiedy na Śląsku mówi się „Utracone miejsca pracy, miej-
o rynku pracy, pojawiają się dwa sca pracy zdobyte: zmiany siły
główne nurty; z jednej strony roboczej w czasach automaty-
brak wykwalifikowanej kadry, zacji, McKinsey” Globalny In-
będący wynikiem depopulacji stytut, 2017” szacuje się, że do
oraz nieprzystosowanym syste- 2030 w skali globu pracę może Pewnymi rozwiązaniami, już sprawdzonymi, podzielił się z uczestni-
mem edukacji, z drugiej strony stracić 400 mln ludzi, zaś przed kami Andrzej Zabiegliński. KSSE bardzo aktywnie uczestniczy w wie-
zasobami kadrowymi pracują- koniecznością przekwalifikowa- lu procesach odzyskiwania terenów poprzemysłowych, nadawaniu
cymi w górnictwie, które moż- nia się stanie kolejnych 75 mln im nowych funkcji i zagospodarowaniu terenów w perspektywie
na wykorzystać w branżach pracowników. Inne szacunki przyszłego ich wykorzystania. Kluczowym elementem każdej pod-
rozwijających się lub w miej- mówią o tym, że połowa obec- jętej działalności jest wyznaczenie modelu postępowania. W całym
scach gdzie brakuje pracowni- nych zawodów (głownie z uwa- procesie przekształcania terenów pogórniczych szalenie ważne jest
ków. Natomiast na jeszcze je- gi na automatyzację) zniknie do szukanie szerokich koalicji, planowania nie tylko tu i teraz, ale w per-
den aspekt zwrócił uwagę dr roku 2050. Oczywiście równole-
spektywie przyszłości. - Nie na każdej hałdzie musi być stok sanecz-
Ryszard Marszowski, który pod- gle rozwijać się będą całkowi-
kowy i nie z każdego szybu należy robić muzeum – mówił Andrzej
czas konferencji przedstawił cie nowe zawody przyszłości,
prognozy zmian na rynku pra- choćby takie jak: pasterz robo- Zabiegliński. W procesie planowania ważne jest uwzględnianie
cy w wyniku postępującej au- tów, trener robotów, menadżer nowych technologii, źródeł energii odnawialnej itp.
tomatyzacji gospodarki. - Jak śmierci cyfrowej, górnik kopa-
wskazują naukowcy zajmujący lin astralnych czy aktor rzeczy-
się badaniami nad rozwojem wistości wirtualnej – czytamy Niektórym się udało
sztucznej inteligencji w Uniwer-
sytetach Oxfordu i Yale, w ciągu
w opracowaniu prezentowanym
przez Ryszarda Marszowskiego. – spektakularne wyróżnienie Łodzi
45 lat maszyny prześcigną ludzi Puentując, pada wyraźnie jasne
u Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskie- we wszystkich aspektach inteli- światło na problematyką stojąca

Fot. Ireneusz Burek


LĄSK.ONLINE oraz dr Ryszard Marszowski z Głównego Instytutu Górnictwa. gencji, zaś w przeciągu 120 lat przez zmieniającym się regio-
k Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu  Euro- zautomatyzowana zostanie cała nem górniczym, gdyż wpraw-
wnego Instytutu Górnictwa, Andrzej Zabiegliński – Wiceprezes Katowickiej praca, którą obecnie wykonuje dzie - nieuchronnym jest proces
wnego Instytutu Górnictwa. Konferencję otwarła Przewodnicząca Zarządu człowiek. Jednak czy automaty- zaniku świata epoki przemy-
zacja rozwiąże wszystkie proble- słowej oraz przechodzenie do
my egzystencjonalne a człowiek epoki w której praca, postęp,
poświęci się tylko rozrywce, czy dobrobyt będą wynikały z go-
Inwentaryzacja zasobów Główny Instytut Górnictwa też doprowadzi ona do glo- spodarki w pełni zautomatyzo-
Kierunki w jakich można prowadzi również wiele projek- balnej katastrofy, czas pokaże. wanej, to jednak w przyszłości
prowadzić proces rewitalizacji tów mających na celu zbadanie Charles Handy (irlandzki teo- będziemy z powodzeniem bu-
terenów poprzemysłowych są terenów poprzemysłowych ta- retyk zarządzania) twierdzi, że dowali wzrost gospodarczy za-
ograniczone i trudne. Bardzo czę- kich jak: ocena emisji z termicz- w niedalekiej przeszłości 70% równo państwa jak i lokalnych
sto tereny te są naznaczone skut- nie czynnych hałd, wykorzy- miejsc pracy będzie wiązało się społeczności wzmacniając ludz-
kami wcześniejszego użytkowa- stanie wód kopalnianych jako z wiedzą i będzie podlegało au- kie poczucie pełni życia – opty-
nia. Główny Instytut Górnictwa, źródła ciepła do ogrzewania bu- tomatyzacji zaś zaledwie 30% mistycznie zakończyłwykład na-
którego jednym z wielu zadań dynków, mapowanie infrastruk- etatów będzie nosiło znamio- ukowiec GIGu.
jest badanie terenów poprzemy- tury w celu dostarczenia wiedzy na pracy fizycznej. Natomiast
słowych pod wieloma aspektami na temat potencjału i możliwo- Peter Ferdinand Drucker (uwa- /w opracowaniu wykorzystano
przedstawił Systemem Zarządza- ści wykorzystania infrastruktury żany za jednego z najwybitniej- materiały konferencji SGGP/
nia Terenami Pogórniczymi na elektrowni węglowych, odtwo-
terenie Województwa Śląskie- rzenie zdegradowanych i prze-
go. Celem projektu omówione- kształconych ekosystemów
go przez dr Jana Bondaruka  jest na terenach pogórniczych czy
dostarczenie w atrakcyjnej for- współpraca w ramach progra- Będąc w Łodzi nie można odmówić sobie wizyty w Manufaktur-
mie bogatego zasobu informacji mu LIFE, którego celem jest ze, niezwykłym centrum handlowym. Ogromna przestrzeń hand-
o terenach pogórniczych na tere- opracowanie skoordynowane- lowo-usługowo-rozrywkowa, mieści na terenie dawnego kompleksu
nie Śląska, wspierając proces ich go systemu adaptacji do zmian fabrycznego Izraela Poznańskiego, na terenie dawnych zakładów rze-
ponownego zagospodarowania. klimatycznych. mieślniczych - tkalni, przędzalni, farbiarni, drukarni tkanin, oddziału
Baza danych obejmuje zestaw Działania prowadzone naprawy, i budowy maszyn i ślusarni.
kilkudziesięciu rodzajów danych w kierunku transformacji regio- Inicjatorem powstania łódzkiej Manufaktury był Cyprian Kosiński,
charakteryzujących tereny po- nów węglowych w Polsce mo- mieszkający w Szwajcarii biznesmen o łódzkim pochodzeniu, który
górnicze pod kątem możliwości nitoruje Sejmowa Podkomisja wykorzystując biznesowe kontakty z zamożnymi inwestorami spro-
ich ponownego wykorzystania Stała ds. Sprawiedliwej Trans- wadził do Łodzi kapitał około 270 mln euro.
na cele gospodarcze i społeczne. formacji (powołana w grud- Izrael Kalmanowicz Poznański w 1877 roku kupił dom stojący na rogu
ul. Ogrodowej i Stodolnianej. To właśnie ten dom stał się zaczątkiem
wielkiego pałacu, prywatnej rezydencji właściciela Manufaktury, jedną
z najbardziej reprezentacyjnych i najcenniejszych zabytków Łodzi. Od
45 lat w pałacu mieści się Muzeum Łodzi.
National Geographic co roku ogłasza listę miejsc które warto odwie-
dzić w zbliżającym się roku. W tegorocznej edycji w kategorii ”zrówno-
ważony rozwój” zostało wyróżnione miasto Łódź (jest to drugie w his-
torii plebiscytu wyróżnienie dla kierunku z Polski, po tym jak w 2019
r. wskazano Puszczę Białowieską). Jak bardzo prestiżowy to ranking
niech świadczy fakt, że listę tworzą międzynarodowe zespoły redakcyj-
ne National Geographic Traveler, które angażują miliony czytelników
za pośrednictwem swoich magazynów i stron internetowych w kilku-
nastu edycjach na całym świecie.

R E K L A M A
VI PLUSY dlaBIZNESU 23 listopada 2021, nr 11 (334) rynek pracy
REGION RYNEK PRACY

Fot. freepik.com
Rynek pracownika, problem pracodawcy
Wzrasta liczba ofert pracy, maleją oczekiwania pracodawcy.
DOMINIKA KREBS Najwięcej wakatów poja- w porównaniu do analogicz- wej oferty pracy w najbliższym w czasach pandemii. Jednakże od prywatnego i poszczegól-
wiło się w doradztwie, bran- nego okresu 2020 roku ozna- czasie. Oznacza to, że mimo iż udział osób, które biorą go pod ne dni tygodnia. Wtedy warto
W październiku wzrosła ży bankowej, zasobach ludz- cza to spadek o 0,1. Może być aktywne poszukiwania prowa- uwagę jest niższy niż na po- wziąć pod uwagę czy nie ma
liczba internetowych ofert pra- kich oraz marketingu. Mniej to spowodowane nasileniem dzi mniej kandydatów to 9 na czątku pandemii. do czynienia z pracoholizmem.
cy we wszystkich wojewódz- w porównaniu do poprzednie- pandemii. Pracodawcy ostroż- 10 byłoby skłonnych zmienić Mniejsza grupa bada- Osoby z wyższym pozio-
twach. Najwięcej przybyło go miesiąca pojawiło się z dzia- nie oferują pracownikom bene- pracę gdyby otrzymało atrak- nych przy wyborze oferty pra- mem edukacji częściej de-
w lubuskim, lubelskim i wiel- łów kontroli jakości, z sektora fity, gdyż nie są pewni rozwoju cyjniejsze warunki. cy zwraca uwagę na czynniki klarują pracę przez pięć dni
kopolskim, natomiast najmniej publicznego oraz nieruchomo- sytuacji i nie chcą inwestować Mimo pierwszych obaw związane z pandemią tj. moż- w tygodniu. Takiej odpowie-
w zachodniopomorskim i ma- ści. W porównaniu do począt- w zbyt duży pakiet zachęt. analityków, okres po koronawi- liwość wyboru odpowiedniej dzi udzieliło bowiem 14 proc.
zowieckim. Autorzy Barome- ku roku odnotowano wzrost Najczęściej oferowaną zachę- rusie okazał się bardziej sprzy- formy pracy (zdalnej lub hybry- badanych z wykształceniem
tru Ofert Pracy przygotowywa- liczby ofert pracy w większości tą były szkolenia. Mniej pra- jający zmianom zawodowym dowej) lub elastyczne godziny podstawowym, 40 proc. bada-
nego przez Katedrę Ekonomii kategorii. Najwięcej ofert pra- codawców oferuje przyszłym niż wzrostowi bezrobocia. Po- pracy. nych z zasadniczym, 47 proc. ze
i Finansów WSIiZ w Rzeszowie cy przybyło dla pracowników pracownikom pakiet medycz- nad dekadę w jednej firmie Przyszli pracownicy nie lu- średnim i 64 proc. z wyższym.
oraz Biuro Inwestycji i Cykli Eko- call center, administracji biuro- ny, pakiet sportowy i darmowe spędziła około ¼ badanych (24 bią trwających miesiącami re-
nomicznych zauważają, że ofert wej oraz bankowości. Redukcje owoce. W październikowych proc.). krutacji. Czas od wysłania CV do Aktywni po 60
pracy w sieci było więcej w wo- ofert pracy odnotowano jedy- ofertach wzrósł natomiast nie- Motywacją szukania nowej otrzymania ostatecznej decyzji Biorąc pod uwagę niedo-
jewództwach z niższą stopą nie dla zawodów związanych co odsetek zachęty w postaci pracy są głównie wyższe zarob- od pracodawcy powinien trwać bór rąk do pracy w firmach, za-
bezrobocia. z reklamą oraz sprzedażą. pracy zdalnej w porównaniu do ki, aż 73 proc. badanych wska- maksymalnie tydzień, takiej od- trudnianie seniorów jest dobrą
Jak wynika z badania Grant września z 11 proc. do 13 proc. zało, że chce uzyskać wyższą powiedzi udzieliło 23 proc. ba- alternatywą. Jak wynika z GUS
Coraz więcej ofert pracy Thorton i firmy Element w paź- obecnie. Odsetek elastyczne- pensje. Kolejnymi kwestiami są danych. Dla ponad połowy re- Badania Aktywności Ekono-
Najwięcej ofert pojawiło dzierniku bieżącego roku pra- go czasu pracy wyniósł nato- brak możliwości awansu i roz- spondentów nie powinien on micznej Ludności w II kwartale
się w zawodach technicznych codawcy opublikowali 324 miast tyle co we wrześniu czyli woju (26 proc), poczucie by- trwać dłużej niż dwa tygodnie. br. wśród osób w wieku popro-
oraz w pracy fizycznej. Wzrost tysięcy nowych ofert pracy. 40 proc. cia niedocenionym (25 proc.), Ponad 80 proc. Polaków uważa dukcyjnym aktywnych zawo-
etatów odnotowano rów- W porównaniu z poprzednim Spadek zachęt wiązał się a również zła atmosfera w fir- natomiast, że maksymalnym dowo było ok. 725 tys. osób,
nież dla przedstawicieli zawo- rokiem wynik ten jest wyższy również ze spadkiem wymagań mie. czasem, który można poświę- z tego 721 tys. osób pracowało.
dów społecznych. Mniej ofert o 34.8 proc. Wynik ten jest rów- pracodawców. W październiku Analogicznie powodem cić na rekrutacje jest miesiąc. -Liczba osób po 60 roku
w odniesieniu do poprzednie- nież wyższy o 17 tys ofert niż pracodawcy stawiali średnio dla którego pracownicy nie Biorąc pod uwagę braki kadry życia aktywnych zawodowo
go miesiąca zauważono jedy- w lipcu. 5,3 wymagań na ofertę pracy. szukają nowej pracy są zarob- w firmach, szybkie zatrudnienie sukcesywnie się zwiększa. Na-
nie w zawodach usługowych. Jak komentuje Monika Wynik ten jest o 0,1 niższy niż ki, wskazało na nie 42 proc. wydaje się być również w inte- lezy się cieszyć, że coraz wię-
Największe spadki odnotowa- Smulewicz, partner w Grant w październiku 2020 roku oraz respondentów. 30 proc. bada- resie pracodawcy. cej osób w Polsce zdaje sobie
no w hotelarstwie oraz branży Thorton – większość pracodaw- o 0,6 niższy niż w październiku nych wskazało dobrą atmosfe- sprawę z wielkiego potencjału
rozrywkowo-medialnej. Przy- ców w Polsce w dobrej formie 2019 roku. Wykształcenia wy- rę w firmie oraz odpowiednią Konieczne nadgodziny starszego pokolenia.– podkre-
czyną takiego stanu rzeczy jest przetrwało czas lockdownów. magało 50 proc. pracodawców lokalizację. Jak wynika z badania wy- śliła Marlena Maląg, szefowa
brak konkretnych informacji na Szybko się rozwijają i tworzą co stanowi dokładnie taki sam Zarobki są najczęstszym konanego dla platformy ePsy- Ministerstwa Rodziny i Polityki
temat przeciwdziałania czwar- więcej miejsc pracy. Z punktu wynik jak w ubiegłym miesiącu. powodem zarówno do zmia- cholodzy.pl 21 proc. badanych Społecznej.
tej fali koronawirusa oraz ko- widzenia makroekonomiczne- Dyspozycyjności natomiast 40 ny, jak i pozostania w obecnym pracuje dłużej niż 7-8 godzin, Pytana o to, czy rząd bę-
niec sezonu wakacyjnego. go duża liczba ofert pracy jest proc. co oznacza wzrost o 4 pkt. miejscu pracy. nawet 10 godzin dziennie. Mi- dzie zachęcał seniorów do kon-
W październiku zaobser- objawem dużej dynamiki roz- proc. w porównaniu do wrze- Już badanie Pracuj.pl ze nimum 9 godzin pracuje 26 tynuowania pracy po emerytu-
wowano wzrost we wszystkich woju gospodarki, natomiast dla śnia. Obniżony został odsetek stycznia pokazało, że 9 na 10 proc. mężczyzn i 16 proc. ko- rze, minister zastrzegła, iż jest
kategoriach zawodów dla ab- pracodawców jest do duży pro- pracodawców wymagających polskich pracowników jest biet wśród osób aktywnych to kwestia indywidualna.
solwentów nauk ścisłych lub blem ze względu na niedobór od kandydatów doświadcze- otwarta na nowe oferty pracy. zawodowo. Tylko 8 proc. ba- Jak powiedziała – każdy
inżynieryjnych. Najwięcej ofert rąk do pracy i presję kosztową- nia z 81 proc. we wrześniu na Najnowsze wyniki podtrzymują danych deklaruje więcej niż 10 senior sam najlepiej wie, czy
przybyło dla branży e-commer- podkreśla Smulewicz. 72 proc. w październiku. Spadł te tendencje. Podobnie wska- godzin dziennie. 63 proc. ba- zdrowie pozwala mu na kon-
ce, teleinformatycznej oraz pro- Sytuacja na rynku pracy również odsetek pracodawców zują międzynarodowe statysty- danych wskazało że na pracę tynuowanie pracy, czy chce to
gramistów. Najmniej natomiast wśród 10 badanych aglomera- wymagających znajomości ję- ki i badania, że sytuacja wzrostu poświęcają 7-8 godzin dzien- robić. Zaznaczyła również, że
z branży budowlanej oraz dzia- cji najgorsza jest w Poznaniu. zyka obcego z 34 proc. na 28 zapotrzebowania na pracowni- nie. Średnio 5 dni w tygodniu w wielu przypadkach wiek nie
łów produkcyjnych. Trzecie miejsce od końca zaj- proc. ków dotyczy całej Europy. pracuje ponad połowa bada- jest przeszkodą w realizowa-
Zawody oparte na pracy mują Katowice, gdzie pojawiło Badanie Pracuj.pl pokazuje nych (54 proc.). Tylko 4 proc. niu potrzeby pracy czy samo-
zdalnej, związane z technolo- się 3,3 tys. nowych ofert pracy. Oczekiwania pracownika również, że przy wyborze ofert respondentów pracuje przez 7 rozwoju.
giami cyfrowymi i zawody „bu- Dane z października po- Co trzeci pracownik aktyw- pracy Polacy zwracają uwagę dni w tygodniu, zaś 5 proc. nie Zdaniem minister ko-
dowlane” dobrze poradziły sobie kazują, iż pracodawcy oferu- nie szuka nowego pracodawcy, głównie na wynagrodzenie- ma stałej liczby dni w tygodniu nieczne jest jednak ulepsze-
z epidemią. W pierwszej poło- ją mniej benefitów. Na jedno taki sam odsetek zmienił pracę 81 proc. badanych. Na drugim i zależą one od miesiąca, sytu- nie wsparcia osób starszych
wie roku ofert pracy na bieżąco ogłoszenie przypadło średnio w ostatnich dwóch latach. Mo- miejscu znalazł się również ła- acji lub grafiku. na rynku pracy poprzez do-
przybywało coraz więcej, jednak- 6,2 różnego rodzaju zachęt. tywacją są zarobki, ale również twy dojazd do pracy – 43. proc. Jak podkreśla współau- starczenie im umiejętności
że druga połowa roku dla takich W porównaniu z wrześniem stabilność stanowiska i renoma Na podium znalazła się również tor badania, psycholog Michał poszukiwanych obecnie przez
zawodów jak zawody społeczne oznacza to spadek o 0,3, a tak- firmy. stabilność i bezpieczeństwo fir- Murgrabia – jeżeli dana oso- pracodawców, a także wpro-
oraz usługowe rozpoczęła się od że najniższy wynik od ostat- Aż 85 proc. Polaków jest my (40 proc.) Czynnik ten stał ba ciągle pracuje to przesta- wadzenie elastycznych form
mniejszego napływu ofert pracy. nich sześciu miesięcy. Również otwartych na otrzymanie no- się niezwykle istotny zwłaszcza je rozróżniać czas zawodowy zatrudnienia dla tej grupy.
R E K L A M A
rynek pracy 23 listopada 2021, nr 11 (334) PLUSY dlaBIZNESU VII
REGION RYNEK PRACY

Fot. freepik.com
Dlaczego pracownicy odchodzą?
Dobra atmosfera w pracy jest istotniejsza niż podwyżka.
DOMINIKA KREBS fakcji, co wpływa na zaangażo- skich (31 proc.), następnie obec- weryfikuje informacje o firmie wzrostu o 9,6 proc. rok do roku nek pracy ponownie przeisto-
wanie w pracę. Przełożony ma nym pracownikom danej firmy dopiero po złożeniu aplikacji. w poprzednim kwartale. czył się w „rynek pracownika”
Kultura organizacyjna jest największy wpływ na poczucie (19 proc.). Na podium znajdują Lepszym rozwiązaniem by- Jak mówi Kamil Łuczkowski, i zrobił to bardzo szybko. Fir-
obecna w każdej firmie. W jej bezpieczeństwa psychicznego się również opinie innych osób łoby sprawdzenie przyszłe- ekonomista banku Pekao- trze- my chcą zwiększać zatrudnie-
skład wchodzą wszelkie działania pracowników, które jest istotne w Internecie. go miejsca pracy przed zło- ba przyznać że tempo wzrostu nie ze względu na utrzymujący
i interakcje, które charakteryzują dla możliwości spokojnego wy- W badaniu zawarto także żeniem CV. Oszczędziłoby to płac w okresie postpandemicz- się wysoki popyt przy jedno-
określoną firmę. Kultura organi- rażania własnych pomysłów, za- pytanie, o to kiedy szukamy in- zarówno czas, jak i rozczaro- nej odbudowy zaskakuje na czesnych problemach ze zna-
zacyjna jest również w tych fir- dawania pytań i przyznawania formacji na temat potencjalne- wania zarówno osobom po- plus, choć dynamikę zawyża lezieniem wykwalifikowanej
mach, które mają wysoki wskaź- się do błędów. go pracodawcy. Okazuje się, że szukującym pracy, jak i rekru- jeszcze efekt niskiej bazy staty- kadry. Jak podkreśla ekonomi-
nik rotacji pracowników, jednak nie zawsze robimy to przed wy- terom. Zwłaszcza biorąc pod stycznej z pandemicznego roku sta Pekao, nie bez znaczenia
bardzo zaniedbana. Ważne opinie słaniem CV- 64 proc. badanych uwagę fakt, że coraz więcej 2020. Niemniej jednak, poziom jest presja płacowa, związana
Firma rekrutacyjna LMC Pol- Kandydaci na dane stanowi- przyznało, że szuka informacji pracodawców ma problem ze płac znajduje się już powyżej z wysokim poziomem inflacji,
ska przeprowadziła badania na sko szukają informacji na temat zanim skontaktuje się z firmą, zaś znalezieniem pracownika. trendu, który rysował się przed co powoduje spadek siły na-
temat kultury organizacyjnej atmosfery w firmie, szansy roz- 36 proc. po tym, gdy wysłali CV. pandemią- podkreśla. bywczej wynagrodzeń. Ty,m
w firmach. Zdaniem Rafała Glo- woju, chęci do pracy innych pra- Znaczny odsetek Polaków Wraca rynek pracownika Zdaniem Łuczkowskie- samym wzrasta ryzyko wystą-
gier-Osińskiego, country mana- cowników i ich opinii. 43 proc. przywiązuje dużą wagę do me- Jak podaje Główny Urząd go, znaczną rolę odgrywa tu- pienia zjawiska spirali płaco-
gera LMC Polska, kultura orga- badanych w tym celu przeglą- diów społecznościowych, mimo Statystyczny przeciętne wyna- taj ożywienie gospodarcze po wo-cenowej. Biorąc pod uwagę
nizacyjna jest często powodem da opinie na portalach, 46 proc. że łatwo w niech o nieprawdzi- grodzenie w III kwartale bieżą- lockdownach przy stopniowo prognozowaną w najbliższych
zmiany pracy. Zachowanie bez- sprawdza social media, zaś 47 wą informację- zauważa Glogier- cego roku wzrosło o 9,4 proc. wyczerpującym się rezerwu- miesiącach inflacje, oscylującą
pośredniego przełożonego oraz proc. pyta bliskich osób o opi- -Osiński. Przyszli pracownicy w porównaniu z poprzednim arze dostępnych pracowni- w okolicach powyżej 7 proc.
jego zarządzanie i podejście do nie na temat firmy. Najczęściej chcą wiedzieć w jakich warun- rokiem i wyniosło 5 637,30 ków. Problemy ze znalezieniem rok do roku dynamika realnych
rozwoju osobistego czy do pra- takie działania podejmują osoby kach będą pracować, jak czują się złotych. Ekonomista banku pracowników mają zwłaszcza wynagrodzeń obniży się 2 proc.
cy zdalnej są niezwykle istotne. w wieku 25-34 lata, z wykształce- pozostali pracownicy, jakie są be- Pekao wskazał, że dynamika pracodawcy z takich branż jak rok do roku.
Atmosfera w pracy może być niem wyższym. nefity i czy jest dobra atmosfera. wynagrodzeń w gospodarce sektor przemysłowy, budow- Pekao prognozuje, że w ca-
istotniejsza niż jednorazowa Biorąc pod uwagę zaufanie Zdaniem Rafała Glogiera- narodowej w trzecim kwarta- nictwo czy sektor HoReCA, któ- łym 2021 roku wynagrodzenia
podwyżka, gdyż zostaje na dłu- do danej opinii, najbardziej wie- -Osińskiego zbyt duży odse- le utrzymała się na poziomie ry najmocniej ucierpiał przez w gospodarce narodowej wzro-
żej i wzmacnia poczucie satys- rzymy opiniom przyjaciół i bli- tek osób poszukujących pracy 9,4 proc. rok do roku wobec pandemię koronawirusa. Ry- sną średnio o ok 8,5 proc.

REGION – RYNEK PRACY

Polski rynek pracy najszybciej staje na nogi


Spośród państw UE Polska najskuteczniej odbudowuje rynek pracy po COVID-19.
Jak poinformował Polski In- sięgnąć nawet 125 milionów się o 2,4 proc. Poza Polską jedy- Środkowo Wschodniej” . Bada- scu (30.5 proc.) i nieznacznie typ umowy oraz wymiar czasu
stytut Ekonomiczny w odnie- utraconych miejsc pracy w prze- nie dwa kraje UE (Chorwacja nie to ukazało, że atrakcyjnym wyprzedziła Czechy (30.2 proc). pracy, a także brak równowagi
sieniu do najnowszego raportu liczeniu na pełne etaty. Oznaczać i Słowenia) mają również odno- krajem do pracy dla specjali- Specjaliści IT z Polski, jako pomiędzy pracą i życiem pry-
Międzynarodowej Organizacji to będzie, że liczba przepraco- tować pozytywny bilans przepra- stów z IT z regionu są Czechy. najbardziej atrakcyjne państwa watnym,
Pracy (MOP) Polska jest na pierw- wanych godzin globalnie spadła cowanych godzin w porównaniu Jak wynika z raportu prawie 96 poza Polską i Czechami wskazy- W przypadku obywateli
szym miejscu w Unii Europejskiej o 4,3 proc., podczas gdy w kra- do okresu sprzed pandemii CO- proc. mając do wyboru pracę wali Słowację (6,7 proc), Węgry Polski i Ukrainy głównym po-
i na drugim miejscu na świecie jach G-20 spadek ten pod koniec VID-19. w innych krajach, w pierwszej (5,2 proc.) i Ukrainę (2,4 proc). wodem jest sytuacja gospo-
pod względem skali odbudowy 2021 roku ma wynieść 3,4 proc., Analitycy MOP podkreślają, kolejności wybrałoby swoją oj- Z badania wynika również, darcza w kraju (kolejno 28
rynku pracy w czasie COVID-19. zaś w krajach Unii Europejskiej że w krajach o wysokim lub śred- czyznę. Dla porównania swo- że Polacy i Ukraińcy deklarują i 38,4 proc.) W Czechach ten
W wyniku pandemii CO- 2,7 proc. nio-wysokim dochodzie, a także ją ojczyznę wskazało 57 proc. największą chęć zmiany pracy problem okazał się marginal-
VID-19 w 2020 roku liczba prze- Zdaniem analityków Mię- tych o wyższej dostępności do Słowaków, 45 proc. Polaków, w regionie. 41 proc. polskich ny (mniej niż 10 proc.) Również
pracowanych godzin pracy spa- dzynarodowej Organizacji Pra- szczepień doszło do odbudowy 43 proc. Węgrów. Republikę i 40 proc. ukraińskich specjali- sytuacja polityczna jest jednym
dła na całym świecie o 8,9 proc. cy jedynie 9 na 189 krajów na zatrudnienia, zaś w pozostałych Czeską na drugim miejscu, po- stów IT aktywnie poszukuje lub z powodów, które motywują
rokrocznie. W Polsce ten spadek świecie zwiększy liczbę godzin sytuacja nie uległa tak znacznej za swoimi rodzimymi krajami, tylko sprawdza oferty. Mniej do zmiany miejsca pracy. Naj-
wyniósł 2,1 proc. i był najniższy pracy pod koniec 2021 roku poprawie lub nadal odnotowano które znalazły się na pierwszym chętni do zmian są pracowni- częściej wymieniali ją Węgrzy
w całej Unii Europejskiej oraz w porównaniu do okresu sprzed spadki przepracowanych godzin. miejscu wskazało 34 proc. Sło- cy z sektora IT na Węgrzech- aż (30,3 proc.), a następnie przez
trzeci najniższy w skali świata. wystąpienia pandemii. Najlep- Jednym z elementów podda- waków, 19 proc. Polaków i 11,7 73 proc. odpowiedziało że nie Ukraińców (24,9 proc.) i Pola-
Jak wyjaśniono utracone godzi- szy wynik pod tym względem nych analizie w raporcie był rów- proc. Węgrów. planuje lub raczej nie planuje ków (25,4 proc.). Aż 25,1 proc.
ny pracy obrazują skalę zmniej- ma osiągnąć Norwegia, która nież wpływ wdrożenia pakietów Jak wskazuje informacja zmieniać pracy. Podobnie ofer- Węgrów do zmian zachęca tak-
szonego zatrudnienia w wyniku zwiększy liczbę godzin pracy fiskalnych na zwalczanie kryzysu prasowa inaczej jest w przypad- tami pracy nie są zainteresowa- że zła atmosfera w pracy. Jest to
zmniejszenia czasu pracy przy o 4,5 proc. w porównaniu do IV na rynkach pracy. ku Ukrainy. Specjaliści IT z tego ni specjaliści IT z Czech i Słowa- większy odsetek niż w innych
zachowaniu zatrudnienia, ale kwartału 2019 roku. kraju, jako wymarzony kraj do cji (kolejno 72 i 71 proc.) badanych krajach tj. w Polsce,
także w wyniku całkowitej utra- Według najnowszej pro- Gdzie najlepiej do pracy pracy w regionie na pierwszym Dla Czechów i Słowaków Czechach, Słowacji czy Ukra-
ty pracy. Jak podaje informacja- gnozy MOP, na koniec tego ro- W czwartek portal No Fluff miejscu wskazali Polskę (39,2 powodami zmiany pracy oka- inie.
bilans dwóch lat kryzysu pan- ku w Polsce liczba przepracowa- Jobs opublikował wyniki ba- proc.). Ojczyzna w ich przypad- zały się głównie niezadowala-
demicznego w skali świata ma nych godzin pracy ma zwiększyć dania „Specjaliści IT w Europie ku znalazła się na drugim miej- jące warunki zatrudnienia tj. DK
R E K L A M A
VIII PLUSY dlaBIZNESU 23 listopada 2021, nr 11 (334) jakość życia
WODZISŁAW ŚLĄSKI KOMUNIKACJA

Autobusy w regionie pustoszeją


Towarzystwo Entuzjastów Kolei walczy o poprawę transportu w powiecie wodzisławskim.
KATARZYNA CICHOŃ tach trudno nie odnieść wrażenia, nii 207 w Radlinie na ul. Mariacką nia tych zmian przez decydentów

Fot. MZK
że decydenci z MZK celowo i zło- zamiast Korfantego i z centrum z jastrzębskiego MZK żąda wystą-
Radlin, Rydułtowy, Pszów i śliwie czynią komunikację auto- Marklowic prosto do Wodzisła- pienia miast z tego związku i orga-
Marklowice idą na pierwszy ogień busową dla naszych miast jak naj- wia zamiast przez pola. Szczegó- nizacji komunikacji we własnym
w kwestii naprawy komunikacji mniej użyteczną, przyczyniając się ły zmian opisano w dokumencie zakresie lub powierzenia tego za-
autobusowej. Taki cel obrało Towa- do dezintegracji naszego powiatu „Optymalizacja linii komunikacji dania powiatowi wodzisławskie-
rzystwo Entuzjastów Kolei, które - uważa zarząd Towarzystwa Entu- miejskiej MZK na terenie powiatu mu w oparciu o szeroki dialog ze
opublikowało petycję w tej spra- zjastów Kolei. wodzisławskiego, z którym moż- społeczeństwem. Pełna treść pety-
wie. Zdaniem TEK dotacje wpłaca- na zapoznać się na portalu raci- cji w sprawie naprawy komunikacji
ne przez miasta do jastrzębskiego Źródło problemu borz.com.pl. autobusowej MZK Radlina, Ryduł-
Międzygminnego Związku Komu- Jak czytamy w petycji, „auto- Zarząd TEK poinformował, że tów i Pszowa dostępna jest na por-
nikacyjnego na komunikację miej- busy łączące najważniejsze miej- w przypadku dalszego blokowa- talu raciborz.com.pl.
ską nie przekładają się na poprawę sca kursują żenująco rzadko wcale
jej jakości. Przeciwnie, ich zdaniem nie przez to, że miasta płacą zbyt
z każdym rozkładem jazdy maleje mało, tylko dlatego, że MZK zabie- Ekologia w tle
liczba kursów, likwidowane są całe ra część kursów z głównych przy-
linie, a trasy są niepotrzebnie wy- stanków, aby jeździć nimi naoko- Głównym winowajcą smogu w Polsce są kopciuchy, jednak nie moż-
dłużane lub bez powodu omijają ło po peryferiach, wśród pól, i tam na zapomnieć o szkodliwym wpływie spalin samochodowych. Są one
ważne miejsca. - Włodarze walczą daremnie przepalać zapłacone ki- bowiem głównym źródłem dwutlenku azotu, który odpowiada m.in.
ze smogiem, ale o sprawny i często lometry”. Zdaniem TEK malejące - Włodarze walczą ze smogiem, ale o sprawny i często kursujący za podrażnienia spojówek, śluzówki nosa i gardła, a także zwiększa ry-
kursujący transport zbiorowy, któ- wpływy z biletów w coraz mniej- transport zbiorowy, który ograniczyłby ilość samochodów na nas- zyka infekcji układu oddechowego. Na przełomie lutego i marca 2021
ry ograniczyłby ilość samochodów szym stopniu pokrywają koszty zych ulicach, zadbać nie potrafią lub nie chcą - piszą autorzy petycji. roku aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego zbadali jakość powie-
na naszych ulicach zadbać nie po- kursów autobusów, więc stale ro- trza w pięciu polskich miastach. Mierniki umieszczano wówczas w po-
trafią lub nie chcą - czytamy w pe- sną kwoty płacone przez miasta z biurowca MZK w Jastrzębiu robić tychmiastowe doprowadzenie do bliżu ulic, w miejscach, gdzie przebywa najwięcej pieszych: na przys-
tycji. - Autobusy pustoszeją, gdyż za coraz bardziej, jak napisano w to, co im się podoba - komentuje konkretnych zmian. Wśród nich tankach autobusowych i tramwajowych oraz najbardziej ruchliwych
z tych marnych resztek transportu petycji, żenującą komunikację. - TEK. wymieniają przywrócenie przy- skrzyżowaniach. Czego się dowiedzieliśmy? Stężenie dwutlenku azotu
nie korzysta już nikt, kto nie mu- Nie do końca wiadomo, czy nasi stanków przy dworcu kolejowym okazało się przekraczać unijną i polską normę, wynoszącą 40 µg/m³,
si. Wielokrotnie zgłaszane uwagi urzędnicy zbyt mało się tym inte- Szanse na poprawę w Wodzisławiu dla linii 201 i 202, w niemal połowie (48%) przypadków. Warto więc wybierać komuni-
tych, którym jeszcze na tym zale- resują czy nie potrafią wskazać, jak Autorzy petycji apelują do przywrócenie trasy linii 203 w Ra- kację publiczną zamiast samochodu. Aby jednak mieć taką możliwość,
ży, są przez MZK uparcie ignoro- ta komunikacja powinna wyglą- włodarzy miast o naprawę ko- dlinie na ul. Korfantego zamiast musi być ona dobrze zorganizowana i łatwo dostępna.
wane. Po ostatnich eksperymen- dać i dlatego pozwalają planistom munikacji miejskiej poprzez na- Mariackiej, przywrócenie trasy li-

RYBNIK – EKOLOGIA R E K L A M A

Rybnik kupił kolejne


samochody elektryczne
Na chwilę obecną w Rybniku zarejestrowanych jest w sumie
105 pojazdów o napędzie elektrycznym,
z czego 71 to samochody osobowe.
Miasto Rybnik kupiło kolejne
Fot. Lucyna Tyl

samochody elektryczne. W sumie


urząd miasta i jednostki miejskie
dysponują już czterema takimi
pojazdami.
Samochód elektryczny wyko-
rzystywany jest w Zarządzie Ziele-
ni Miejskiej – to mały pojazd użyt-
kowy. Ostatnio jednostka kupiła
drugiego„elektryka”. Auto o napę-
dzie elektrycznym pojawiło się też – Zakupy te to przede wszyst- użytkowanych przez miasto po-
w Zarządzie Transportu Zbioro- kim odpowiedź na Ustawę o elek- jazdów. Z kolei od 2028 r. miasto
wego i w Urzędzie Miasta Rybnika tromobilności i paliwach alter- będzie musiało zapewnić co naj-
– to osobowe pojazdy posiadają- natywnych, która wymusza na mniej 30% udział zeroemisyjnych
ce baterie o pojemności 64 kWh gminach takich jak Rybnik użyt- autobusów.
mogące przejechać ponad 450 kowanie odpowiedniej liczby Zakupy samochodów elek-
km na jednym ładowaniu. Auta pojazdów. Po dokonaniu analizy trycznych to również odpowiedź
wyposażone są również w system przepisów i ich interpretacji przez Rybnika na ogólnoświatowy
trzystopniowej rekuperacji, który inne miasta, a także wyników ra- trend – pozwolą na lepsze po-
w sposób efektywny służy do ha- portu Najwyższej Izby Kontroli, znanie takich aut i możliwości ich
mowania i odzyskiwania energii, zdecydowaliśmy się na zakupy te- użytkowania. Miejscy urzędnicy
co przy ciągłych zatrzymaniach go typu pojazdów. Dodatkowo to odbyli już nimi dłuższe jazdy w ra-
w mieście pozwala zaoszczędzić również ważny aspekt ekologicz- mach delegacji np. do Rzeszowa
dużo energii. ny – auta w miejscu eksploatacji czy Łodzi.
W rybnickim magistracie nie emitują szkodliwych gazów Jak podkreśla magistrat,
„elektryk”wykorzystywany będzie – mówi prezydent Rybnika Piotr w Rybniku nie ma problemu
w bieżącej pracy Wydziału Eko- Kuczera. Zgodnie z ustawą z 11 z ładowaniem aut elektrycznych
logii. Urzędowy elektryczny Opel stycznia 2018 r. od 2025 r. jed- – sieć ładowarek jest dość gęsta,
Corsa kosztował 139 tys. zł brutto, nostki samorządu terytorialnego, a miejskie pojazdy posiadają na
ale dzięki pozostawieniu w rozli- których liczba mieszkańców prze- wyposażeniu odpowiednie łado-
czeniu używanej dotychczas Ško- kracza 50 tys., muszą zapewnić co warki i rodzaje kabli.
dy Octavii koszt udało się obniżyć najmniej 30% udział pojazdów
o 14,5 tys. zł. elektrycznych w ogólnej liczbie KP
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 23 listopada 2021, nr 11 (334) Wiadomości 5
REGION ZDROWIE

Europa epicentrum COVID-19


Z rosnącą falą zakażeń walczył Izrael - udało się znacznie zmniejszyć liczbę przypadków
dzięki szczepieniom przypominającym.
– Europa pozostaje epicen- no ponad 255 mln zakażeń W Niemczech planowane masowego szczepienia dawką dza obecnie duży niepokój, jest pionych jest mniej niż jeden na
trum pandemii – zaalarmował i ponad 5 mln zgonów. jest wprowadzenie tzw. zasady przypominającą. Izraelscy eksper- B.1.640 po raz pierwszy wykryty dziesięciu pracowników służ-
Tedros Adhanom Ghebrey- Coraz więcej państw decy- 3G dla transportu publicznego ci podkreślają, że Europa boryka we Francji. Naukowców niepo- by zdrowia, a jeśli chodzi o całą
esus, dyrektor generalny Świa- duje się na wprowadzenie ob- lokalnego i dalekobieżnego po- się z tym samym, co było proble- koją niewystępujące do tej pory populację tego kontynentu, za-
towej Organizacji Zdrowia. ostrzeń. W Austrii dotyczą one legającej na tym, że tylko osoby mem Izraela latem - mieszkań- mutacje białka kolca koronawiru- szczepionych zostało mniej niż
W ciągu siedmiu dni na kon- szczególnie tych, którzy nie są zaszczepione, te, które mają za- cy, którzy otrzymali drugą dawkę sa. To właśnie za pomocą białka 5% mieszkańców. Rozwiązaniem
tynencie odnotowano 2 mln w pełni zaszczepieni. Mogą oni świadczenia o przebytym zakaże- szczepionki kilka miesięcy temu, kolca cząsteczki wirusa mogą łą- miał być COVAX, program stwo-
przypadków koronawirusa, wychodzić z domu wyłącznie niu COVID-19 lub są przetesto- zaczynają wykazywać spadek od- czyć się z komórkami w ludzkim rzony przy wsparciu WHO, który
najwięcej od początku kryzy- z ważnych powodów, jak wizyta wane będą mogły podróżować. porności. Na podawanie dawki organizmie. Zakażenia tą muta- ma na celu zapewnienie wystar-
su związanego z SARS-CoV-2. u lekarza, skorzystanie z punktu W Bawarii obowiązuje już zasada przypominającej lub rozszerzenie cją odnotowywano też w Wiel- czającej liczby szczepionek prze-
Na Starym Kontynencie za- szczepień czy apteki, a także wyj- 2G – wstęp do wielu miejsc ma- grupy uprawionej do szczepień kiej Brytanii, we Włoszech czy ciw COVID-19 dla państw mniej
rejestrowano także niemal 27 ście do sklepu spożywczego, dro- ją wyłącznie osoby zaszczepione decydują się kolejne kraje. W Pol- w Szwajcarii. Wariant oryginal- rozwiniętych. Najbogatsze kra-
tys. zgonów osósb chorych na gerii, sklepu zoologicznego czy lub te, które chorowały na koro- sce trzecią dawkę przyjęło do tej nie pochodzić ma z Afryki, a więc je zrzeszone w organizacji zobo-
COVID-19 – stanowi to ponad zapłata za paliwo na stacji benzy- nawirusa. pory ok. 1,5 mln osób. kontynentu, gdzie program szcze- wiązały się do dostarczenia 2 mld
połowę wszystkich światowych nowej. Na targowiskach i jarmar- Trzy miesiące temu z rosnącą Tymczasem wariant Del- pień przeciw COVID-19 nie prze- dawek szczepionek do końca
zgonów związanych z tą choro- kach adwentowych odwiedza- falą zakażeń walczył Izrael, jednak ta dalej mutuje. Jak mówią eks- biega tak płynnie jak w Europie. 2021 r., jednak do tej pory wysła-
bą w tym okresie. W sumie od jący muszą mieć zaświadczenie udało się tam poważnie zmniej- perci, jest to w naturze wirusów, W Afryce często brakuje pre- no ich tylko 371 mln.
początku epidemii na całym o zaszczepieniu lub przebyciu szyć liczbę przypadków CO- a sprzyjają temu osoby niezasz- paratów, by podać nawet pierw-
świecie oficjalnie potwierdzo- COVID-19 i nosić maski FFP2. VID-19. Jak się okazuje, to efekt czepione. Mutacją, która wzbu- szy zastrzyk. W pełni zaszcze- KP
R E K L A M A

CENTRUM CHIŃSKIE
ul. Opawska 73, Racibórz
<< GazetaInformator.pl
6 ogłoszenia 23 listopada 2021, nr 11 (334)
Z regionu
REGION PRAWO PRACY

Niezbędny wgląd w dokument szczepienia


By ulepszyć organizacje pracy firm, konieczne jest wprowadzenie przepisów dot. szczepień.
Wraz z końcem paździer- informacja o zaszczepieniu pra- ekspert Konfederacji Lewiatan. sób, by było wiadomo co może,
nika sześć organizacji, w tym cowników jest niezbędna dla Część firm wprowadza zachęty a czego nie może pracodawca.
Krajowa Izba Gospodarcza, poprawy ich bezpieczeństwa, do szczepień takie jak dodat- Istotna jest również kwestia
Pracodawcy RP i Konfedera- a także dla lepszej organizacji kowy czas wolny lub świadcze- odpowiedzialności pracodawcy
cja Lewiatan zaapelowało do pracy. Ma również istotne zna- nia pieniężne za zaszczepienie wobec osób trzecich np. wobec
premiera o przepisy, które po- czenie dla oceny ryzyka prowa- się, a także zwolnienie z obo- klientów czy ma zaszczepio-
zwoliłyby pracodawcy na do- dzenia biznesu, zwłaszcza dla wiązku noszenia maseczek na nych pracowników- podkreśla
stęp do dokumentacji dotyczą- możliwości całkowitego zreali- terenie zakładu. Skorzystanie ekspertka FPP.
cej zaszczepienia pracownika. zowania zamówień. Dodał, że z tych benefitów jest możliwe
Projekt w tej sprawie przy- obecnie nawet sami zaszczepie- po przedstawieniu certyfikatu
gotowało Ministerstwo Zdro- ni pracownicy zwracają uwa- zaszczepienia.
wia. gę, iż preferowaliby kontakt Jak zauważyła Grażyna
Jak podkreślił Robert Li- i współpracę z osobami zaszcze- Spytek-Bandurska, ekspertka
sicki z Konfederacji Lewiatan, pionymi. Lisicki wskazał rów- Federacji Przedsiębiorców Pol-
nież, iż obecnie wrażliwe dane skich, stawia to wiele pytań czy
R E K L A M A dotyczące zdrowia pracownika pracodawca ma prawo na prze-
mogą być przetwarzane wyłącz- chowywanie kopii certyfikatu, BIURO RACHUNKOWE
nie z jego inicjatywy. -Jednak bądź odnotowania informacji SWOBODA Sp. z o. o.
pojawiają się opinie, że mamy o zaszczepieniu w aktach oso-
do czynienia z tak szczególnymi bowych pracownika. Z punktu ul. F. Chopina 13,
okolicznościami, że pracodaw- widzenia spraw pracowniczych 47-400 Racibórz
ca, który jest odpowiedzialny istnieje wiele wątpliwości, wo-
za bezpieczeństwo w pracy, po- bec tego przepisy wymagają do- tel. 32 414 03 97
winien weryfikować i wspierać kładnej analizy. Konieczne jest
proces szczepień – podkreślił ich sprecyzowanie w taki spo- Artykuł sponsorowany

Pranie dywanów, tapicerki


meblowej, samochodowej,
polerowanie maszynowe,
pastowanie, czyszczenie
ścian i elewacji.

Tel. 32 763 40 43, 504 412 875


Racibórz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

EURO LABORA
RACIBÓRZ (14601)
PRACA ZA GRANICĄ
JUŻ 10 LAT NA RYNKU
ZADZWOŃ:
32/417 20 56

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
23 listopada 2021, nr 11 (334)
Z regionu
RACIBÓRZ ROZRYWKA

Stand-Up w Raciborzu
25 listopada Grzegorz Dolniak zaprezentuje raciborzanom nowy program.
Najnowszy program oraz Termin przydatności.
Grzegorza Dolniaka odpowie Jego stand-up to mieszan-
na pytanie, jak żyć spokojnie ka scenicznej charyzmy po-
i być wypoczętym człowie- partej wieloletnim doświad-
kiem. Grzegorz akurat nie czeniem, niespożyta energia
ma pojęcia jak to zrobić, dla- przekładająca się na charak-
tego właśnie się wypowie. terystyczną ekspresję i ca-
Z charakterystyczną scenicz- ła masa humoru obserwa-
ną ekspresją i obserwacjami cyjnego wbijającego szpilę
punktującymi absurdy dnia w absurdy otaczającego nas
codziennego zdemaskuje świata.
przeszkody stojące na dro- Grzegorz Dolniak jest
dze do prawdziwego spokoju również pomysłodawcą i or-
ducha. Zabierze Was w po- ganizatorem Festiwalu Ko-
dróż po meandrach nieła- medii SZPAK – jednego
twej sztuki relaksu, w której z największych tego typu wy-
jak zawsze zobaczycie swoje darzeń w Polsce i największe-
odbicie. go święta komedii w regio-
nie Pomorza Zachodniego.
Grzegorz Dolniak Od 2013 roku jest również
Grzegorz Dolniak to ko- stałym współpracownikiem
mik, konferansjer, prezen- TVP2 i TVP Rozrywka, gdzie
ter telewizyjny, producent przez kilka lat prowadził
wydarzeń artystycznych. Od programy autorskie, realizo-
kilkunastu lat związany ze wał materiały reporterskie,
sceną i estradą. Swoje pierw- brał udział w dużych wyda-
sze kroki stawiał w kabare- rzeniach estradowych. Re-
cie Szarpanina, zdobywając alizował również materiały
najwyższe laury na wszyst- dziennikarskie i brał udział
kich znaczących festiwalach w eventach telewizji PULS,
w kraju. Od 2013 roku po- Polsat, TVN.
święcił się karierze solowej
– najpierw jako dziennikarz Grzegorz Dolniak zapre-
i prezenter telewizyjny, a od zentuje swój najnowszy
2016 roku z powodzeniem program 25 listopada
zajmując się stand-upem. w Domu Kultury Strze-
Na swoim koncie posiada cha o godz. 20:00.
trzy programy komediowe: Bilety do zakupienia na
Klamka zapadła, Flashback stronie biletyna.pl.
R E K L A M A

RACIBÓRZ – ROZRYWKA

27 listopada godz. 18:00, RCK RDK ul. Chopina 21 31 grudnia godz. 22:00, RCK RDK ul. Chopina 21 wego Śpiewające fortepiany. W roli gospodarzy - znakomity du-
ZADUSZKI JAZZOWE Jazz z Wami Gala Sylwestrowa MUZYKA MAGICZNEJ NOCY et fortepianowy – Czesław Majewski i Janusz Tylman, na scenie
Koncert poświęcony wybitnym osobowościom polskiego jaz- Noc Sylwestrowa coraz bliżej. To jedno z najhuczniej obchodzo- wystąpią ujmujący głosem i sceniczną charyzmą soliści - Joanna
zu, podczas którego usłyszymy kompozycje wybitnych polskich nych wydarzeń na świecie. To niezwykły czas, z którym wiąże się Stefańska-Matraszek – sopran, Ireneusz Miczka – baryton. Towa-
twórców: Andrzeja Trzaskowskiego, Tomasza Stańki, Janusza wiele mitów i przesądów, mówi się przecież, że „jaki Sylwester, taki rzyszyć im będzie Malina Kowalewski Band, który tworzą wirtu-
Muniaka, Jarosława Śmietany i Krzysztofa Komedy. Przed pu- cały nowy rok”. Tradycyjnie już, 31 grudnia, Raciborskie Centrum ozi perkusji, skrzypiec, saksofonu, klarnetu. Całości dopełnią pięk-
blicznością wystąpi stworzony specjalnie z na tę okazję zespół Kultury otwiera swe podwoje i zaprasza do spędzenia tego niezwy- ne kreacje oraz ujmujący taniec w wykonaniu zespołu tanecznego
w składzie: Kuba Płużek – fortepian, Arek Skolik – perkusja, kłego wieczoru w towarzystwie najlepszym z możliwych – w towa- w choreografii Sabiny Langner.
Piotr Południak- kontrabas, Bartek Prucnal – saksofon, Bartek rzystwie muzyki. Tego wieczoru nie zabraknie także muzycznych niespodzianek i do-
Noszka – saksofon, Zbyszek Szwajdych – trąbka, Gabriel Nie- Sylwester w dawnej, polskiej tradycji był dniem czarów i magii. Cóż brego humoru, bowiem koncert niestandardowo poprowadzą sami
dziela – gitara. może mieć wymiar bardziej magiczny niż melodie, w których tkwi pianiści Czesław Majewski i Janusz Tylman.
Myślą przewodnią przedsięwzięcia pod nazwą Jazz z Wami jest siła prawdziwie zaklęta? A więc – MAGIA. Magia muzyki, tańca, Zapraszamy w porywającą muzyczną podróż pełną wirtuozerii,
popularyzacja i promocja przede wszystkim polskich artystów wykonawców, odświętnej atmosfery, szampańskich toastów, hu- pięknych melodii i rozrywki na najwyższym poziomie, wszak jaki
tworzących improwizowaną muzykę jazzową, a w szczególności moru, blasku świateł i blasku gwiazd. A wszystko to w eleganckiej Sylwester, taki cały rok!
tych młodych, stojących na początku swojej drogi artystycznej. gali: MUZYKA MAGICZNEJ NOCY. Każdemu z naszych Gości za- Wykonawcy:
Oficjalna inauguracja festiwalu pod patronatem Trójki również pewniamy pokaźną porcję sylwestrowego koktajlu: klasyki, opery, Czesław MAJEWSKI & Janusz TYLMAN - duet fortepianowy
miała miejsce w Studiu im. Agnieszki Osieckiej. W grudniu 2016 operetki, tańca, melodii Wiednia i najpiękniejszych pieśni na świe- MALINA KOWALEWSKI BAND
roku w koncercie udział wzięli: Marek Napiórkowski, Mateusz cie. Wybrzmią ponadczasowe dźwięki m.in. „Bolero” Ravela, „Czar- Joanna Stefańska-Matraszek - sopran
Smoczyński, Grzech Piotrowski, Paweł Kaczmarczyk, Michał Ba- dasz” V. Montiego, „Cancan” J. Offenbacha, „Marsz turecki” W. A. Dariusz Pietrzykowski – tenor
rański i Łukasz Żyta. Mozarta, wirtuozerskie kompozycje F. Chopina. Nie zabraknie tak- Ireneusz Miczka - baryton
że muzycznych toastów i kojarzącej się niezmiennie z Sylwestrem, zespół taneczny pod kierownictwem Sabiny Langner
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasach RCK oraz na stronie Nowym Rokiem i karnawałem – muzyki Johanna Straussa. Bilety w cenie 140 zł (do 30 XI) 160 zł (1 XII - 30 XII) 180 zł
biletyna.pl. Magiczną moc sylwestrowej nocy poczują Państwo dzięki rewela- (31 XII) do nabycia w kasie RCK oraz na biletyna.pl.
Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’ cyjnym Artystom, gwiazdom telewizyjnego programu rozrywko- Honorowane raciborskie karty : ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
RACIBÓRZ – ROZRYWKA
8 Reklama 23 listopada 2021, nr 11 (334) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ ROZRYWKA

Marcin Wyrostek Trio i orkiestra Plania wystąpili na 30-lecie


partnerstwa Raciborza i Opawy
Koncert uświetnił 30-lecie partnerstwa Raciborza z Opawą, nie zabrakło więc w nim czeskich akcentów muzycznych.
katarzyna przypadło Jan Kuliga, po stronie czeskiej Euroregionu Silesia w 1998 Górze, Akademii Muzycznej 2013, 2015, Warszawa Singera na Węgrzech spowodowały,
Jiří Staněk. Oba miasta mają r. zainicjowane przez Opawę w Katowicach w klasie akorde- 2012, 2013, Timitar, Gala TV że orkiestra stała się muzycz-
7 listopada w Racibor- podobną liczbę mieszkańców, i Racibórz. Dziś instytucja ta onu prof. Joachima Pichury, – French Touch, Gala Teraz ną wizytówką Raciborza. Wy-
skim Centrum Kultury odbył odległość między nimi wynosi zrzesza ponad siedemdziesiąt obecnie wykładowca macierzy- Polska, Womex), dawał kon- stępowała i współpracuje rów-
się koncert Marcina Wyrostka 30 km, a ich historia ma głę- gmin i miast, zarówno z po- stej uczelni w Instytucie Jazzu. certy na całym świecie, a tak- nież z czołowymi wokalistami
wraz z Raciborską Orkiestrą bokie wspólne korzenie. Przez wiatów opawskiego, ostraw- Członek Amerykańskiego Sto- że współpracował z wybitnymi scen polskich: Magdą Stecz-
Plania. Wydarzenie uświetniło 30 lat współpraca rozwijała się skiego, bruntalskiego i nowo- warzyszenia Akordeonistów. dyrygentami i pełnił funkcję kowską, Krzysztofem Krawczy-
30-lecie partnerstwa Racibórz na kilku płaszczyznach – edu- jiczyńskiego, jak i z powiatów Założyciel i lider projektów: kierownika muzycznego wielu kiem, Zbigniewem Wodeckim,
– Opawa, stąd też nie zabrakło kacji, sportu, kultury, turysty- polskich położonych w woje- Tango Corazon, Coloriage, wydarzeń telewizyjnych. zespołem The Chance, Toma-
w nim czeskich akcentów mu- ki, promocji dziedzictwa cze- wództwach opolskim i śląskim. Music and Dance Show. Pro- Działająca od ponad 70 lat szem Białkiem, Nairą Ayva-
zycznych. skiego i polskiego, wymiany Umożliwia to realizację cieka- ducent i wydawca własnych Raciborska Orkiestra Dęta Pla- zyan oraz Katarzyną i Krzysz-
W 1991 r. 25 maja w Ra- doświadczeń w zakresie samo- wych projektów po obu stro- albumów, producent tras kon- nia na stałe wpisała się w kra- tofem Szymurą czy Justyną
ciborzu i 1 czerwca w Opa- rządności, zarządzania, ochro- nach granicy przy wsparciu fi- certowych oraz koncertów ga- jobraz muzyczny Raciborza. Galda. Szeroki repertuar oraz
wie ówcześni włodarze tych ny przed klęskami żywioło- nansowym Unii Europejskiej. lowych. Występował na dzie- Liczne koncerty w kraju i za- wysoki poziom artystyczny
miast podpisali porozumie- wymi i ochrony środowiska. Marcin Wyrostek to absol- siątkach festiwali muzycznych granicą między innymi na fe- członków sprawia, że orkiestra
nie o współpracy miejscowo- Wśród ważnych działań znala- went Państwowej Szkoły Mu- (m.in. Opole 2008, 2014, 2017, stiwalach we Włoszech, Fran- ciągle zaskakuje ciekawymi
ści. Po stronie polskiej był to zło się także m.in. utworzenie zycznej I i II stopnia w Jeleniej Sopot, Era Schaeffera 2012, cji, Czechach, Niemczech czy projektami muzycznymi.

Fot. Katarzyna Przypadło


REGION - CZYSTE POWIETRZE R E K L A M A

Godów i Województwo Śląskie


liderami Czystego Powietrza
W pierwszej setce rankingu uwzględniającego wnioski
złożone w programie znalazły się 52 gminy z woj. śląskiego.
Czyste Powietrze to pro- nach, gdzie problem smogu rankingu nie ma ani jednej
gram dopłat do wymiany sta- jest największy. Dzięki takim gminy z tego regionu. Ko-
rych pieców oraz docieplenia działaniom zwiększymy kom- lejne uchwały antysmogowe
domów jednorodzinnych re- fort życia mieszkańców Polski zakazujące użytkowania po-
alizowany w 2477 gminach – podkreśla minister klimatu zaklasowych kotłów i pieców
w Polsce. Wśród nich w trze- i środowiska Anna Moskwa. wejdą w życie 1 stycznia 2023
cim kwartale tego roku naj- Tak jak w poprzednim r. w województwach: mazo-
aktywniejsza – w przelicze- kwartale, i tym razem lide- wieckim, małopolskim i łódz-
niu na 1000 budynków – była rem jest województwo ślą- kim. Tam gminy i ich miesz-
gmina Godów, której miesz- skie. – W pierwszej setce kańcy również nie mają się
kańcy złożyli 262 wnioski do rankingu znalazły się aż 52 czym pochwalić. Z Małopol-
programu na łączną liczbę gminy z tego województwa. ski w pierwszej setce jest zale-
budynków jednorodzinnych Widać wyraźnie, że tam, dwie sześć gmin, z Mazowsza
wynoszącą 3721. Drugą pozy- gdzie samorząd lokalny ak- – jedna. Żadna z gmin z woj.
cję zajęła gmina Czerwionka- tywnie zachęca do wymiany łódzkiego nie trafiła do pierw-
-Leszczyny, trzecią Jejkowice. starych urządzeń grzewczych szej setki.
Aż siedemnaście pierwszych i informuje o uchwale anty- Na gminy z najlepszy-
miejsc zestawienia zajmują smogowej, tam zaintereso- mi wynikami pod względem
gminy z woj. śląskiego. Tra- wanie mieszkańców Czystym liczby składanych wniosków
dycyjnie już największą liczbę Powietrzem jest wyraźnie o dofinansowanie w ramach
wniosków złożono w Rybni- większe – komentuje Andrzej programu Czyste Powietrze
ku – 726. Najmniejsze zaan- Guła, lider Polskiego Alarmu czekają dodatkowe, finanso-
gażowanie widać wśród gmin Smogowego. we bonusy. Aktywność po-
z woj. podkarpackiego, opol- Na terenie województwa szczególnych gmin będzie
skiego, łódzkiego i lubuskie- śląskiego za sześć tygodni rozpatrywana w ujęciu rocz-
go. wejdzie w życie zakaz użytko- nym. Pula środków na ten cel
– Tylko wspólne dzia- wania kotłów na paliwa stałe sięgnie 16 mln zł.
łania administracji rządo- starszych niż 10 lat. Podobne Aktualną jakość powie-
wej i samorządowej na rzecz przepisy wejdą w życie rów- trza w regionie, w tym stę-
poprawy jakości powietrza nież w woj. podkarpackim, żenie pyłów PM1.0, PM2.5
przyniosą oczekiwane rezul- ale tam tempo wymiany sta- i PM10, można sprawdzić na
taty. Tym bardziej cieszy nas rych urządzeń grzewczych stronie powietrze.raciborz.
duża aktywność gmin w ra- w ramach programu Czyste com.pl.
mach programu Czyste Po- Powietrze jest znacznie wol-
wietrze – szczególnie w regio- niejsze. W pierwszej setce kp

You might also like