You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl

Racibórz Rybnik

Żory

Wodzisław Śląski
Jastrzębie Zdrój

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XVI | 25 sierpnia 2021 | Nr 8 (331)

REGION JAKOŚĆ ŻYCIA

Najlepsza przestrzeń w regionie


Szansę na Nagrodę Publiczności mają obiekty z gminy Krzyżanowice, Wracają śniadania
Wodzisławia Śląskiego, Żor czy Jastrzębia-Zdroju.
biznesowe
w Subregionie

Fot. Ireneusz Burek


KATARZYNA CICHOŃ

Trwa plebiscyt publiczno-


ści w konkursie Najlepsza Prze-
strzeń Publiczna Województwa Zachodnim!
Śląskiego 2021. Jak co roku
mieszkańcy wybierają swoich Poznaj przyszłych Współpraca z Czechami
faworytów. Głosowanie polega kontrahentów W efekcie wymiany infor-
na przyznaniu punktów trzem W 2019 roku i z począt- macji, dbałości o networking
ulubionym realizacjom zgło- kiem 2020 zorganizowano i możliwości przedstawienia
szonym do konkursu. Realiza- kilka spotkań, a na każdym się każdego uczestnika, współ-
cja, która otrzyma ich najwięcej z nich było co najmniej 100 pracą zaczęła się interesować
zdobędzie Nagrodę Publiczno- firm. Wiele przedsiębiorców również Izba Gospodarcza
ści. Celem konkursu jest pro- poznało na nich swoich kon- w Karvinie. Skutkiem tego by-
mocja projektów urbanistycz- trahentów i współpracowni- ło powstanie polsko-czeskie-
nych i architektonicznych, które ków. - COVID-19 zatrzymał go memorandum, do którego
kształtują przestrzeń publiczną rozwój naszej inicjatywy. należą obecnie 33 podmioty
i poprawiają jakość życia miesz- Teraz czas na nową odsło- (stowarzyszenia, urzędy i insty-
kańców regionu. nę - mówi prezes Izby Go- tucje).
spodarczej w Wodzisławiu Kolejnym krokiem była or-
Najciekawsze miejsca Śląskim Krzysztof Dybiec. ganizacja międzynarodowych
w regionie Uczestnictwo w śniadaniach śniadań biznesowych w Subre-
Do tegorocznej edycji kon- biznesowych przynosi wiele gionie Zachodnim, a także or-
kursu złożono 34 zgłoszenia, korzyści i umożliwia integra- ganizacja specjalnej wersji mię-
z których 32 realizacje zosta- 10 lipca 2020 roku mieszkańcom udostępniono wieżę zamkową z platformą widokową przy cję gospodarczą. Przekonali dzynarodowego śniadania dla
ły zakwalifikowane do dalszej ruinach zamku w Tworkowie. Projekt ten zrealizowano dzięki wsparciu środków unijnych. się o tym lokalni przedsię- firm produkcyjnych. Pozytyw-
oceny. Większość z nich ma biorcy, którzy biorą w udział nym efektem tego wydarzenia
Fot. slaskie.pl

charakter usługowo-eduka- w wydarzeniu od momentu było pozyskanie przez firmę


cyjny i rekreacyjno-sportowy. powstania inicjatywy. z Ostrawy trzech kooperantów
Mają one sprzyjać integracji z naszego terenu.
społecznej, aktywności rodzin- Rys historyczny
nej, popularyzacji działań edu- Pierwsze śniadanie biz- Korzyści z udziału
kacyjnych i rekreacji. Projek- nesowe w Subregionie Za- Przedsiębiorcy, mimo bra-
ty te mają zróżnicowaną skalę, chodnim odbyło się 7 lu- ku czasu, chcą uczestniczyć
wśród nich znajdziemy zarów- tego 2019 roku w Hotelu w wydarzeniach, które wiążą
no obiekty kameralne np. po- Amadeus w Wodzisławiu się z określonymi zyskami. Śnia-
dwórka sfinansowane w ra- Śląskim. Gospodarzem spo- dania biznesowe są gwarantem
mach budżetu obywatelskiego, tkania był prezydent Miasta korzyści. Każdy uczestnik ma 30
jak i inwestycje komunalne Wodzisławia Śląskiego Mie- sekund na krótką prezentację,
np. szkoły, przedszkola, centra czysław Kieca, który słusz- po której następuje przerwa
aktywności, szlaki rowerowe. nie zauważył, że potencjał i wymiana wizytówek. Nowa
Wśród zgłoszonych realizacji regionu leży w dobrej i kon- odsłona wydarzenia każdemu
są zarówno obiekty historycz- kretnej współpracy samo- zarejestrowanemu uczestniko-
ne, które zostały zaadaptowane rządów i biznesu. Dialog wi umożliwi dostęp do danych
do nowych funkcji, jak i zupeł- między lokalnymi samorzą- interesujących go gości.
nie nowe inwestycje. dowcami a środowiskiem Najbliższe śniadanie biz-
biznesowym przynosi bo- nesowe odbędzie się już
Przedstawiciele wiem realne korzyści dla 3 września w Wodzisławiu Ślą-
Subregionu Zachodniego miasta. skim. Zarejestruj się na stronie
Wśród realizacji, które zo- Śniadania zaczęły zyski- plusydlabiznesu.pl.
stały zakwalifikowane do dal- Oaza Aktywności w Wodzisławiu Śląskim. Efekty projektu służą celom społecznym, da- wać popularność i kolejne
szej oceny, znalazły się obiekty jąc zaplecze do organizowania różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu, zajęć miasta Subregionu Zachod-
z naszego regionu. Szansę na czy porad dla różnych grup mieszkańców i podopiecznych jednostek przy ul. Wałowe 30. niego podjęły się ich organi-
REJESTRACJA:
zwycięstwo ma m.in. rewitali- zacji. Do tej pory odbyły się
zacja Ruin Zamku w Tworko- na potrzeby realizacji projektu zny Szlak Rowerowy w Jastrzę- Architektów Polskich Oddział w Wodzisławiu Śląskim, Ra-
wie (gmina Krzyżanowice) wraz pn.: „Oaza aktywności”, a także biu-Zdroju. Katowice oraz Towarzystwem ciborzu, Rybniku i Żorach.
z przyzamkowym parkiem, roz- nowa siedziba Miejskiej Biblio- Konkurs organizowany jest Urbanistów Polskich Oddział Wybuch pandemii uniemoż-
budowa budynku oraz przysto- teki Publicznej w Żorach w hi- od 2000 roku przez Samorząd Śląski. Swój głos można oddać liwił organizację wydarzenia
sowanie terenu przy ul. Wało- storycznym budynku dawnego Województwa Śląskiego we do końca sierpnia na stronie w Jastrzębiu Zdroju.
wej 30 w Wodzisławiu Śląskim młyna elektrycznego czy Żela- współpracy ze Stowarzyszeniem www.npp.slaskie.pl.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 25 sierpnia 2021, nr 8 (331) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ STRATEGIA ROZWOJU

Coś ci się nie podoba? Napisz!


Lista życzeń, czyli ambitna strategia rozwoju Raciborza czeka na opinie i uwagi.
IRENEUSZ BUREK łecznej, zewnętrzego basenu ruchu samochodwego w cen- Jeśli jeszcze coś chcesz do-
H2O, nowe ogrody jordanow- trum, budowę parkingu wielo- dać, koniecznie wyślij propo-
„Od deski do deski” skie, wschodnią obwodnicę poziomowego, itd... czegoż tu zycje do urzędu miasta! Nie
Blisko sto stron zawie- Raciborza (obok drogi Raci- nie ma! Zatopieni w lekturze przegap, wygląda na to, że
ra opracowanie firmy Innoco, bórz - Pszczyna), promowanie przestajemy myśleć o wyjeździe włodarze tworzą historyczną
które wraz z Urzędem Miasta zdrowego stylu zycia, rozwój za granicę, zaczynamy marzyć, „listę życzeń”.
Racibórz, które zawiera dia- infrastruktury mieszkaniowej jak pięknie się tu mieszka...
gnozę wraz z wnioskami zaso- dla seniorów, bazy hospicyj-
bów społecznych, kulturowych, nej, systemu rehabilitacji osób
ekologcznych, gospodarczych niepełnosprawnych, kolejną
i technologicznych. Opracowa- tężnia, nowe hale pod wyna-
nie czyta się „od deski do de- jem, Odrzańską Drogę Wod-
Dynamika zmian liczby ludności w Raciborzu, w grupach ski”. Sporą dawkę dramatur- ną, wspieranie rozwoju szkół
wiekowych, w latach 2000-2020 (2000=100). gii otrzymamy czytając mało branzowych, rozwijanie oferty
optymistycznie opinie o mie- programów kształcenie usta-
ście „w oczach mieszkanców” wicznego, kształcenie obcokra-
oraz analizę SWOT. Dużo wię- jowców, utworzenie Centrum
cej otymizmu może dać lek- Rozwoju Biznesu i Organiza-
tura rozdziału nt. wizji miasta cji Pozarządowych, powoła-
o nowoczesnym tytule RACI- nie Lokalnej Organizcacji Tu-
BÓRZ.IDEA2030. A kiedy już rystycznej, zagospodarowanie
zaczytani w wizję, przejdziemy Żwirowni, stworzenie strefy
do „Postanowień Strategicz- co-workingu na dworcu PKP,
nych”, gdzie znajdziemy tu ta- utworzenie Zakładu Zieleni
kie przedsiezięcia jak: budowa Miejskiej, utworzenie dwóch
osiedli, nowych przedszkoli, nowych parków, zagospoda-
Parku Kulturowego Stare Mia- rowanie Placu Długosza i bu-
sto, Raciborskiego Centrum dynku starego szpitala, rozwój
Aktywnej Integracji Spo- tras rowerowych, zmniejszenie

Rozkład opinii ankietowanych w zakresie ogólnej oceny


Raciborza.

Tylko do 15 września otwarte konsultacje społeczne projektu


„Strategii rozwoju miasta Racibórz do roku 2030”.
- Projekt dokumentu strategicznego wypracowywano w dialogu z mieszkańcami i innymi grupami zaangażowanymi w roz-
wój miasta, podczas spotkań i sesji warsztatowych. Wykorzystano również wyniki badań opinii mieszkańców oraz wnioski
z analizy danych statystycznych. Zagadnienia wdrożeniowe dotyczące monitorowania postępów strategii, dokonywania oce-
ny ryzyka oraz wskazania źródeł finansowania sformułowano wewnętrznie w zespole Urzędu Miasta - jak podaje magistrat.
Przyjęcie dokumentu przez Radę Miasta planowane jest na IV kwartał 2021 roku. Tymczasem do 15 września 2021 r. każdy
może wnieść uwagi do projektu Strategii (wyłącznie na dostepnym formularzu elektronicznym)
na adres e-mail: rozwoj@um.raciborz.pl.
Projekt strategii oraz formularz zgłaszania uwag dostepny pod adresem:
https://www.raciborz.pl/strategia_raciborz/Konsultacje_i_spotkania Zestawienie SWOT dla Raciborza

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 25 sierpnia 2021, nr 8 (331) Wiadomości 3
RACIBÓRZ – ROZRYWKA RACIBÓRZ SPORT

NOWOŚCI NA ZAMKU Dumni z Justyny


PIASTOWSKIM
Racibórz przywitał mistrzynię olimpijską z Tokio, Justynę Święty-Ersetic.

Fot. Zamek Piastowski

Fot. Katarzyna Przypadło


katarzyna przypadło władz powiatu raciborskiego:
Ewa Lewandowska, Tomasz
Tłumy raciborzan przy- Cofała, Tomasz Kusy i Ar-
witały na stadionie miejskim tur Wierzbicki oraz Ośrodka
Justynę Święty-Ersetic, po- Sportu i Rekreacji w Raci-
dwójną medalistkę igrzysk borzu – dyrektor Paweł Król
olimpijskich w Tokio. Naj- i Oliwer Huptaś, dyrektor
pierw odbyło się krótkie spo- ZSOMS Ludmiła Nowacka,
tkanie przy OSP Sudół, skąd prezes MKS-SMS Victoria Ra-
wraz z mistrzynią wyruszy- cibórz Sławomir Szwed i tre-
ła kolumna samochodów ner Kazimierz Stępień. Każdy
i strażackie wozy na sygna- z przybyłych mógł osobiście
łach. Przy Zamkowej racibo- pogratulować biegaczce, zdo-
rzankę powitała rodzina, przy- być autograf czy zrobić sobie
jaciele, mieszkańcy regionu zdjęcie z mistrzynią olimpij-
i fani, a także Raciborska Or- ską.
kiestra Dęta Plania. Podczas Justyna Święty-Ersetic
wydarzenia Justynie Święty- podczas igrzysk zdobyła złoty
-Ersetic dziękowali m.in. wi- medal w sztafecie mieszanej
ceprezydent Raciborza Dawid 4×400 m i brązowy w kobie-
Wacławczyk, przedstawiciele cej sztafecie 4×400 m.

ŻORY – JAKOŚĆ ŻYCIA

Pomysły mieszkańców zmieniają miasto


Już niedługo będą widoczne efekty realizacji projektów Żorskiego Budżetu
Obywatelskiego.

Fot. Urząd Miasta Żory


Andreas Rim podarował zamkowi m.in. dwie pamiątkowe
fotografie, podstawki z browaru, w którym produkowane
jest piwo dla potrzeb księcia raciborskiego Wiktora V czy
broszurkę ze zdjęciem przedstawiającym zamek.

Nowe pamiątki związa- – To nie pierwsze ekspo-


ne z rodziną von Ratibor naty, jakie podarowałem dla
trafiły na Zamek Piastow- raciborskiego zamku. Często
ski w Raciborzu. nabywam zdjęcia lub obrazy
Od lutego 2014 r. na Zam- na lokalnych Flohmarktach
ku Piastowskim w Raciborzu lub bazarach staroci. Ponad-
funkcjonuje stała wystawa to mam też dobre kontak-
„Książęta von Ratibor”. Rodzi- ty z Günterem Tiggesbäum- Budowa kortu do gry w padel na terenie przy hali MOSiR Wizualizacji projektu „Przystanek Zachód – koncepcja za-
na von Ratibor była właścicie- kerem – bibliotekarzem Żory. gospodarowania ogólnomiejskiej strefy rekreacyjno-wypo-
lami zamku do 1945 r. Do dziś obecnego księcia Wiktora V czynkowej mieszkańca przy stawie ERG”.
tytułują się oni książętami ra- Marcina Metternich-Sán-
ciborskimi, choć nie mają już dor 5. Herzog von Ratibor, W ubiegłym roku w Żor- brzoza brodawkowata, brzoza kortu do gry w padel w celu re- koncepcja zagospodarowania
w powiecie raciborskim żad- 5. Fürst von Corvey, Prinz skim Budżecie Obywatelskim karłowata, ambrowiec amery- aktywacji terenu byłego boiska ogólnomiejskiej strefy rekre-
nych dóbr ziemskich. Raci- zu Hohenlohe-Schillings- mieszkańcy wybrali trzy spo- kański, grusza drobnoowoco- do siatkówki przy hali sporto- acyjno-wypoczynkowej miesz-
borzanin Andreas Rim, który fürst-Breunner-Enkervoith, śród czternastu dopuszczo- wa, klon zwyczajny „Crimson wej MOSiR Żory. Projekt zo- kańca przy stawie ERG”. Został
mieszka od wielu lat w Niem- który mi zawsze swoje nowe nych do głosowania projektów. Sentry”, lipa drobnolistna, wi- stał zgłoszony przez Sławomi- on zgłoszony przez Henryka
czech, podarował dawnej sie- publikacje przesyła, a ja z ko- Po tworzeniu idei i mobilizacji śnia piłkowana, głóg jednoszyj- ra Tagowskiego. Kort do gry Oszka. W ramach tej inwesty-
dzibie Piastów nowe pamiątki lei przekazuję na Zamek Pia- na etapie głosowanie nadszedł kowy „Compacta”, wiśnia ja- w padel przypomina ten do cji na terenie przy ul. Ogniowej
związane z tą rodziną. stowski w Raciborzu – mówi czas na realizację projektów. pońska „Kiku-shidarezakura”, tenisa, jest bowiem podzielo- planowana jest m.in. budowa
Są to m.in. dwie pamiątko- Andreas Rim. kasztanowiec zwyczajny, kasz- ny w połowie siatką, a jego wy- altany ogrodowej, placu zabaw,
we fotografie przedstawiające Zainteresowanych zwie- Tysiąc nowych drzew tanowiec czerwony, miłorząb miary to 20 x 10 m. Wyróżnia siłowni pod chmurką i kręgu
uroczystość 25. rocznicy ślubu dzaniem tej wystawy oraz po- Najwięcej głosów zdobył dwuklapowy, surmia bigno- go to, że jest otoczony ścianami ogniskowego. Prace obejmą
barona Hugo von Reischacha zostałych ekspozycji zamek projekt „Zazielenić Żory” zgło- niowa, jarząb szwedzki i robi- ze szkła, opartymi na stalowej także budowę ścieżek spacero-
i Małgorzaty Marii Prinzessin zaprasza od wtorku do nie- szony przez Sylwię Konik. Dzię- nia akacjowa. Łączny koszt re- konstrukcji o wysokości 4 m. wych i zagospodarowanie te-
von Ratibor-Corvey oraz Wik- dzieli w godz. od 10:00 do ki niemu, jeszcze w tym roku, alizacji tego projektu wyniesie Płyta kortu, który niebawem renów zielonych oraz montaż
tor II z synami, podstawki pod 18:00. Wstęp po wykupieniu w Żorach zasadzonych zostanie 787 510,00 zł. pojawi się przy hali MOSiR, bę- elementów małej architektu-
piwo „Corveyer Bier” z Browa- biletu w Punkcie Informacji aż tysiąc drzew. Prace nasadze- dzie oświetlana lampami LED, ry. Teren zostanie też oświetlo-
ru Allersheimer, w którym to Turystycznej – parter (bu- niowe rozpoczną się w IV kwar- W Żorach zagramy a jego powierzchnia pokryta ny. Efektem ma być przyjazna
produkowane jest piwo według dynek bramny). Zwiedzanie tale i potrwają do końca listo- w padel zostanie sztuczną trawą utwar- spacerowiczom i rowerzystom
starych tradycji dla potrzeb co pełną godzinę z przewod- pada. Nowe drzewa pojawią się Kolejny projekt to świet- dzoną piaskiem kwarcowym. przestrzeń, która będzie za-
księcia raciborskiego Wiktora nikiem. Zainteresowane gru- we wszystkich żorskich dzielni- na propozycja dla wszystkich Koszt realizacji projektu to 315 chęcała do odwiedzin miesz-
V oraz dla licznych turystów py proszone są o wcześniej- cach, będą nasadzane na tere- fanów sportów rakietowych. 067,57 zł. kańców całego miasta i okolic.
i mieszkańców miasta Höxter, szy kontakt telefoniczny +48 nach zieleni przydrożnej, skwe- Już niedługo, w Żorach, będą Koszt inwestycji to 523 838,65
i okolicy oraz podstawka pod 32 700 60 52 lub e-mailowy: rach oraz zieleńcach. oni mogli spróbować swoich sił Przystanek Zachód zł. Przewidywany termin za-
wino, kufel do picia piwa, promocja@zamekpiastowski. Wśród nowych drzew znaj- w pochodzącej z Meksyku dys- Trzecim projektem zreali- kończenia prac to 26 listopada
a także broszurka ze zdjęciem pl. dą się takie gatunki jak grab po- cyplinie. Padel, bo o nim mo- zowanym w ramach Żorskiego 2021 r.
na okładce przedstawiającym spolity „Fastigiata”, wiąz „Cam- wa, to mieszanka tenisa i squ- Budżetu Obywatelskiego 2021
obecny raciborski zamek. kp perdownii”, buk pospolity, asha. Obecnie trwa budowa będzie „Przystanek Zachód – c
4 Wiadomości 25 sierpnia 2021, nr 8 (331) << GazetaInformator.pl
REGION ROZRYWKA

Dzieje się w regionie!


Tegoroczne Dni Raciborza zaskoczyły czterema dniami pełnymi atrakcji.
dominika krebs rywkowe dni: Śląski Czwartek, prezydent Raciborza Dawid
Roztańczony Piątek, Gorącą Wacławczyk oraz aktorzy te- DNI KIETRZA- 4-5 WRZEŚNIA 2021
W tym roku dni miasta Sobotę i Rodzinną Niedzielę. atru Tetraedr: Marcin Frana-
odbyły się w odświeżonej wer- W ten sposób zostały zaspo- szek i Łukasz Czogalik. Na- W pierwszy weekend września odbywają się Dni Kietrza na Stadionie Miejskim przy ulicy
sji, na miarę aktualnych pan- kojone potrzeby wszystkich: stępnie na rynku odbyło się Sportowej 1. Rozpoczną się sobotnim turniejem sołectw WYMIATACZE. O godzinie 20:45
demicznych czasów. Przez dzieci, młodzieży, dorosłych, spotkanie z Justyną Święty- odbędzie się koncert zespołu Piękni i Młodzi, zaś o 22 uczestnicy będą mogli wziąć udział w
wzgląd na obostrzenia, które seniorów, a także całych ro- -Ersetic, która otrzymała po- zabawie tanecznej Music Box. Z okazji 700 lecia miasta wystąpi również Kayah. Występ tej
wykluczają organizację im- dzin. dziękowania i czek od władz gwiazdy będziemy mogli zobaczyć w niedzielę o godzinie 20. Dni miasta zakończą się zaba-
prez masowych tegoroczny Warsztat imprez był sze- Raciborza. Istniała również wą taneczną poprowadzoną przez DJ Black.
program Dni Raciborza nie roki. Dni Raciborza rozpoczę- możliwość zdobycia autografu.
opierał się na jednym dużym ły się 19 sierpnia występem ak- Na scenie jako pierwszy
koncercie gwiazdy, ale na sze- torów i muzyków w spektaklu wystąpił zespół Fanfara Avan-
regu oryginalnych i zróżnico- „RōŻŏWISKŏ, czyli ślōnskie tura, który dał koncert muzy- OPAWA BEZRUČA- WRZESIEŃ
wanych imprez w kilku loka- kwiotki”, na placu Księżnej ki bałkańskiej. W programie
lizacjach. Ofki Piastówny. znalazł się też pokaz tańca li- Jak co roku we wrześniu Opawa oferuje wyjątkowy festiwal kulturalny, jeden z najstar-
Taka organizacja dni mia- Spektakl zabrał miesz- niowego Silesian Line Dance szych w Republice Czeskiej. Festiwal łączy w sobie film, teatr, muzykę, sztukę plastyczną,
sta była odpowiedzią na po- kańców do okolicznych fa- i koncert country Alicji Boncol literaturę, wykłady i happeningi. Do miasta zjeżdżają się cenieni artyści krajowi, zagranicz-
trzeby mieszkańców i oży- miloków, przedstawiając dy- z zespołem Koalicja. ni, ale również miejscowe talenty. Stałym elementem programu są prezentacje powstające
wieniem różnych jego części. namiczną historię młodych Piątkowe obchody Dni Ra- z inicjatywy opawskich organizacji i osobistości kultury i szkół artystycznych. 64. edycja
Klimat święta Raciborza moż- ludzi poprzez taniec, słowo- ciborza zakończyły się na pla- jednego z najstarszych festiwali kulturalnych w Czechach odbywać się będzie od 1 wrze-
na było poczuć w wielu jego po śląsku oraz ruch. W trak- ży miejskiej przy brzmieniu śnia do 4 października. Jej tematem jest „Siła kobiet”. Uroczyste otwarcie festiwalu nastąpi
miejscach. Zarówno centrum cie gry aktorskiej oraz tańca muzyki elektro dance i chillo- w czwartek 2 września o godz. 17:00 w kościele św. Wacława, gdzie na przybyłych będzie
(Rynek, Plac Dominikań- pojawiły się elementy interak- ut. Wystąpił m.in. duet Linia czekać spotkanie z Kurtem Gabauerem, kobiecymi zespołami Živa Poppy Theatre i grupą
ski, Plac Ofki Piastówny), jak cji z widownią, w której ak- Nocna, który tworzą Monika Vesna oraz ważnymi w historii damami. Odbędzie się również wieczorny (20:30) koncert
i Park Roth, basen Obora oraz torzy porwali z krzeseł dzieci Mimi Wydrzyńska i Mikołaj plenerowy Ewy Farnej na Dolní náměstí z okazji 30-lecia współpracy Opawy i Raciborza.
plaża miejska stały się miej- i dorosłych. Widowisko zosta- Trybulec.
scem świętowania. ło wyreżyserowane i wyprodu- Gorąca sobota przeniosła
Nowa formuła pozwoliła kowane przez Wojciecha Cho- raciborzan w klimaty Jamajki, Po gorącej sobocie nastą- piosenek dziecięcych zespołu Wyrostka. W trakcie koncertu
również na zaproszenie wyko- wańca. wakacyjnego luzu, a to wszyst- pił czas na rodzinną niedzielę. Siostry Wajs & Stonoga. wyemitowano film poświęcony
nawców z kręgów alternatyw- Roztańczony piątek roz- ko za sprawą artystów muzyki Wydarzenia były skierowane Na zakończenie Dni Raci- pamięci strażaków poległych
nych, pełnych oryginalności, począł się od muzycznego reggae i jej pokrewnych oraz zwłaszcza do rodzin i dzieci, borza wystąpiła Magda Stecz- w Wielkim Pożarze w 1992 ro-
pasji oraz pozytywnej energii. spaceru po raciborskich po- niepowtarzalnego klimatu na a wśród nich: bieg dla dzieci, kowska wraz z Raciborską ku- młodszego kapitana An-
Miasto swoim mieszkań- dwórkach, których tajemnice miejskiej plaży: były palmy, pokaz sztuki cyrkowej Circus Orkiestrą Dętą Plania oraz ze drzeja Kaczyny oraz druha An-
com zaoferowało aż cztery roz- zdradzili przewodnicy: wice- kokosy, trawiaste parasolki. trochu jinak z Ostravy, koncert specjalnym udziałem Marcina drzeja Malinowskiego.

Fot. Katarzyna Przypadło

Fot. Iwona Kwapisz


Zespół Fanfara Avantura dał koncert muzyki bałkańskiej. Spotkanie z Justyną Święty-Ersetic. Kuba Blokesz w koncercie z poezją ks. J. Twardowskiego
zadbał o liryczną odsłonę wydarzenia.
Fot. Maciej Brocki

Fot. Katarzyna Przypadło

Duet Linia Nocna porwał do tańca raciborzan. Magda Steczkowska w towarzystwie Orkiestry Dętej Plania W ramach Dni Raciborza odbył się bieg dla dzieci „Run
uświetniła tegoroczne Dni Raciborza. Kids”.
Fot. Iwona Kwapisz

Dni Raciborza rozpoczęły się spektaklem „RōŻŏWISKŏ, Roztańczony piątek podkręciła Alicja Boncol z zespołem Ko- W trakcie koncertu Magdy Steczkowskiej gościnnie
czyli ślōnskie kwiotki”. alicja, która porwała przybyłych w klimaty muzyki country. wystąpił Marcin Wyrostek.
PLUSY dlaBIZNESU
Magazyn Gospodarczy 8/2021 PLUSYdlaBIZNESU.pl 25 sierpnia 2021 nr 8 (331)
REGION INTERGACJA BIZNESU

Fot. Ireneusz Burek


Transgraniczne centrum biznesowe na tapecie
Izby gospodarcze pracują nad rozwiązaniem ułatwiającym prowadzenie biznesu po drugiej stronie granicy.
IRENEUSZ BUREK granicy płaci się mniej obciążeń W ogólnych wnioskach ba- darczych w zakresie szukania nistracyjna jest często postrze- przedstawiono w dniu 28 lip-
i kosztów pracy, niższe są podat- dania pojawiły się takie przeszko- rozwiązań mających pomóc lo- gana jako poważny i realny pro- ca w Wodzisławiu Śląskim (spo-
Misją izb gospodarczych ki oraz prawo jest bardziej libe- dy w prowadzeniu działalności kalnym firmom, w tym również blem w rozwijaniu firmy. tkanie odbyło się w centrum
jest głównie działanie na rzecz ralne. Polskie firmy nieraz szuka- za granicą, jak nieznajomość za- w układzie transgranicznym. Partnerzy projektu; Izba biznesowym Jordaszka), które
swoich członków, w istocie sku- ją potwierdzenia tych informacji granicznych standardów praw- Nadrzędnym wnioskiem jaki Gospodarcza w Wodzisławiu prowadzili Krzysztof Dybiec, Ivo
pionych na wspieraniu przed- u źródeł, co nie zawsze jest pro- nych, słaba orientacja w zagra- przewija się w rozmowach jest oraz Izba Gospodarcza w Karwi- Bartecek, Petr Machej, Wiesław
siębiorców lokalnych w różnych ste. W ramach porozumienia nicznym otoczeniu biznesowym, brak centralnego punktu infor- nie, poprzez narzędzia online, Firla oraz Milan Kasl. Kolejne
obszarach. Dość często przed- gospodarczego (Memorandum znikoma świadomość o możli- macji, które posiadałoby kom- badali wymagania związane spotkanie z czeskimi przedsię-
siębiorcy otrzymują wsparcie Gospodarczego z 2019 roku), wościach współpracy zagranicz- petentną wiedzę w wspomnia- z wejściem na rynek zagranicz- biorcami odbędzie się 30 sierp-
w zakresie szkoleń i interpreta- w szczególności w obrębie prio- nej, brak kontaktów oraz bariera nym zakresie. Grupa docelowa, ny, identyfikowali zagrożenia nia w czeskim Horni Suche. Wie-
cji zmieniających się przepisów rytetu integracji, dwie izby go- językowa. obecnie często nie wie do kogo i problemy związane z działal- le wskazuje na to, że koncepcja
prawa. Po polskiej stronie bar- spodarcze (w Wodzisławiu Ślą- Wyniki z badania transgra- zwrócić się o pomoc w uzyska- nością zagraniczną. projektowa może być zalążkiem
dzo często pojawia się pytanie skim i Karwinie) postanowiły nicznego oraz ogromne trud- niu odpowiedzi na pytania z za- Szczegółowe omówienie do utworzenia polsko-czeskie-
na jakich zasadach można pro- zbadać jakie są potrzeby w tym ności związane z depopula- kresu możliwości prowadzenia wyników badań oraz celu pro- go centrum biznesowego dla
wadzić swój biznes w Czechach. zakresie oraz co może utrudniać cją, załamania gospodarczego firmy po drugiej stronie granicy. jektu o nazwie ”Centrum Dorad- przedsiębiorców Subregionu Za-
Media oraz nieformalne źródła rozwój biznesu po drugiej stro- i wskutek pandemii, są tema- Co więcej, mimo teoretycznie cze i Informacyjne – wspieranie chodniego oraz Kraju Morawsko
informują, że po drugiej stronie nie granicy. tem dyskusji w kręgach gospo- otwartych granic, granica admi- działalności transgranicznej” -Śląskiego.

Fot. Ireneusz Burek

Z badań wynika, iż około 90% firm widzi sens rozważania rozszerzenia działalności za granicą, około 60% rozważało już taką możliwość w przeszłości, zaś aż 84% polskich firm upatruje szans na zdobycie nowych
rynków zbytu (po stronie czeskich firm około 54%). Badania wykazały też różne podejście do zagadnienia tworzenia firm po drugiej stronie granicy. I tak np. 24% czeskich firm nie jest zainteresowana wejściem na
rynek polski, zaś tylko 6% polskich firm nie interesuje się rynkiem w Czechach. Różnice są też widoczne w rozbiciu na bardziej szczegółowe pytania, nie mniej jednak obydwie strony zaznaczają, że najistotniejsze
i najważniejsze informacje, do których trzeba mieć dostęp to: informacje o ustawach, rozporządzeniach, informacje o podatkach, dostęp do biur księgowych i doradczych oraz szeroko rozumiane kontakty.

R E K L A M A
II PLUSY dlaBIZNESU 25 sierpnia 2021, nr 8 (331)

R E K L A M A

ZA P Y TA J O ka sy fi sk a ln e o n -l in e
234”
nus o wartości 1230 zł (brutto) w promocji „1
*)

Tylko u nas bo

KASY FISKALNE ONLINE Z TERMINALEM PŁATNICZYM

Kasy ELZAB ONLINE i płatności bezgotówkowe

Kasy ELZAB ONLINE ( K10, Mini oraz Jota) współpracują nie tylko
z terminalami płatniczymi, ale także z PIN Padami PayTel. To
bardzo wygodne rozwiązanie w korzystniej cenie.

PIN Pad podłączamy do kas ONLINE z wykorzystaniem kabla


USB, co pozwala zredukować ilość kabli. PIN Pad na stałe znajduje
się blisko klienta, co umożliwia jeszcze szybszą płatność kartą,
zbliżeniowo lub za pomocą kodu PIN.

PIN Pad za 0 zł przez pierwszy rok użytkowania (korzystając


z programu Polska Bezgotówkowa). Kasy ELZAB ONLINE
posiadają różne moduły komunikacyjne, a tym samym
udostępniają pełną elastyczność łączności kas z serwerami
rozliczeniowymi VISA/Mastercard.

POSNET POSPAY ONLINE

Pospay Online to urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalności kasy, drukarki


fiskalnej i terminala płatniczego.

Fiskalny Terminal Płatniczy Pospay Online to znakomity wybór dla małych


sklepów, punktów handlowych na bazarkach, mobilnych punktów
gastronomicznych, salonów kosmetycznych, gabinetów lekarskich czy
kancelarii prawnych, ale także dla trenerów personalnych, serwisantów czy
dostawców. Wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i mobilność.

Największa oferta kas fiskalnych dla:


fryzjerów, kosmetyczek, salonów fitness,
firm budowlanych, lekarzy, prawników

Więcej na softib.pl
rynek pracy 25 sierpnia 2021, nr 8 (331) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION RYNEK PRACY

Fot. pixabay.com
Wschodnie zasoby kadrowe istotne
w polskich firmach
Pracowitość i lojalność – to cechy, które cenią sobie przedsiębiorcy w pracownikach zza wschodniej granicy.
DOMINIKA KREBS Neutralność nastawienia obywatele: Białorusi – 34 tys., badanych Polaków twierdzi iż przetwórstwa przemysłowego- cudzoziemców liczby godzin
wskazuje że dla wielu firm, nie Niemiec – 20 tys., Rosji – 13 tys., Ukraińcy nie są dla nich zagro- 20 proc, usług administrowa- określonych w oświadczeniu
Jak wynika z „Barometru jest istotne czy pracują dla nich Wietnamu – 11 tys., Indii – 10,5 żeniem na rynku pracy. Wyjąt- nia i działalności wspierającej o powierzeniu wykonywania
Polskiego Rynku Pracy” firmy Polak czy Ukrainiec, jeżeli praca tys., Gruzji – 9 tys., Włoch – 8,5 kiem są jednak ludzie młodzi (w tym agencje zatrudnienia pracy lub zezwoleniu na prace
Personnel Service 28 proc. firm wykonywana jest dobrze. tys., Chin – 6,5 tys. oraz Wielkiej oraz osoby mające podstawo- i agencje ochrony mienia)-19 (w szczególności tych, którym
w Polsce zatrudnia pracowni- Wśród przedsiębiorców py- Brytanii – 6,5 tys. we wykształcenie. W tych gru- proc. oraz transportu i gospo- powierzono prace na podsta-
ków z Ukrainy. Najwięcej jest tanych o to, co najbardziej cenią W pierwszej połowie 2021 pach obawa przed konkuren- darki magazynowej - 12 proc. wie umów cywilnoprawnych).
ich w dużych firmach, które za- u pracowników ze Wschodu, 42 roku o prawie 42 tys. osób cją ze strony pracowników ze Kontrole z 2020 roku wyka- PIP ujawnił także przypadki wy-
trudniają ponad 250 osób. 45 proc. badanych odpowiedziało, wzrosła liczba obcokrajowców Wschodu jest większa. O swo- zały że zarówno skala jak i przy- konywania przez obcokrajow-
proc. z nich zatrudnia osoby ze że pracowitość; 32 proc. wska- posiadających dokumenty po- ją pozycję obawia się 16 proc. czyny nieprawidłowości, są ców pracy niezgodnie z warun-
Wschodu. zało na szybką adaptację, zaś bytowe. Największy wzrost za- badanych, co czwarta osoba podobne do tych które stwier- kami, które zostały wskazane
Jedna trzecia polskich 30 proc. lojalność. Co czwarty notowano wśród obywateli w wieku 18-24 lata, a także co dzano w latach ubiegłych. Jak w oświadczeniu lub zezwole-
pracodawców ma pozytyw- pracodawca docenił łatwość Ukrainy- o 31,5 tys. osób oraz trzecia osoba mająca wykształ- informuje PIP, w 2020 roku nie- niu na pracę, np. zawieranie
ny stosunek do pracowników i sprawność nauki języka pol- Białorusi- o 4,4 tys. osób. cenie podstawowe. Prawie po- legalnie pracowało 2817 cu- z cudzoziemcem umowy cywil-
z Ukrainy. U pracowników ze skiego. Co piąty cenił sobie Statystyki pokazują, iż cu- łowa przebadanych polaków dzoziemców z 38 państw, co noprawnej w miejsce wymaga-
Wschodu najbardziej ceniona skromność oraz wiedzę, zaś dzoziemcy najchętniej za- uważa, iż do naszego kraju po- stanowi prawie 15 proc. obję- nej umowy o pracę, wypłacanie
jest szybka adaptacja, praco- 15 proc. podkreśliło istotność mieszkują w miejscach z duży- winno przyjeżdżać mniej obco- tych kontrolą obcokrajowców wynagrodzenia za pracę w niż-
witość i doświadczenie. W ra- tworzenia pozytywnej atmos- mi ośrodkami miejskimi, które krajowców. z państw trzecich. Nielegal- szej wysokości lub całkowite
porcie z badania napisano, iż fery. Tylko 3 proc. responden- oferują możliwość pracy lub na- Mimo to, polski rynek pra- nie zatrudnieni byli zwłaszcza niewypłacanie pensji.
połowa pracodawców traktuje tów wskazało, iż nie ma takich uki. Najbardziej popularnymi są cy konsekwentnie przyciąga obywatele Ukrainy- aż 2388 Nadal pojawiała się nie-
pracowników z Ukrainy tak sa- aspektów, za które cenią sobie województwa takie jak: mazo- zainteresowanie Ukraińców ze osób, czyli 15,1 proc. obywate- prawidłowość polegająca na
mo jak Polaków. W porównaniu pracowników z Ukrainy, wieckie- 132 tys. osób, , mało- względu na stabilną sytuację li tego kraju objętych kontrolą. świadczeniu pracy przez cu-
do poprzedniej edycji badania Jak podkreśla Krzysztof In- polskie – 60 tys., wielkopolskie gospodarczą oraz jedną z naj- Nielegalne powierzenie pracy dzoziemca na rzecz innego
pozytywny stosunek do ukra- glot, nie widać wyhamowania – 46,5 tys., dolnośląskie – 40,5 niższych stóp bezrobocia spo- stwierdzono w trakcie 907 kon- podmiotu niż ten, który składał
ińskich pracowników zadekla- chęci zatrudniania kadry ze tys. oraz śląskie – 31 tys. śród krajów UE wg danych Eu- troli, co stanowiło 21 proc., czyli oświadczenie o powierzeniu
rowało o 3 pp. więcej praco- Wschodu nawet w czasie pan- Najwięcej cudzoziemców, rostatu. o 0,6 p. proc. więcej niż w 2019 wykonywania pracy wpisane
dawców. demii. Tylko w pierwszej poło- prawie 70 proc., jest wśród Jak twierdzi wiceminister roku i 2,6 p. proc więcej niż przez powiatowy urząd pracy
Co czwarta firma w Polsce wie 2021 roku wydano niemal osób młodych, poniżej 40 ro- rozwoju, pracy i technologii w roku 2018. do ewidencji oświadczeń.
ma w planach rekrutacje pra- milion oświadczeń dotyczą- ku życia Iwona Michałek pracownicy Nielegalne zatrudnienie Inne nieprawidłowości wy-
cowników z Ukrainy w ciągu cych zatrudnienia pracowni- Najwięcej posiada zezwo- spoza naszego kraju są po- wykazano też u obywateli Bia- kryte w trakcie kontroli przez
najbliższego roku. Przed wy- ków ze Wschodu, czyli aż 63 lenia na pobyt czasowy, wyda- trzebni by uzupełnić luki ka- łorusi (210 cudzoziemców), inspektorów pracy dotyczyły
stąpieniem pandemii takie pla- proc. więcej niż w pandemicz- ne na maksymalnie 3 lata. Tego drowe. Gruzji (74), Mołdawii (41), Rosji dopuszczania cudzoziemców
ny deklarowała tylko co dziesią- nym 2020 roku i o 18 proc. wię- typu dokument ma obecnie 63 (11) i Uzbekistanu (11). do pracy bez wymaganych
ta firma. cej niż w analogicznym okresie proc. cudzoziemców. 1/5 ob- Nielegalni w pracy Inspektorzy pracy, podob- badań lekarskich (w 203 kon-
2019 roku. cokrajowców jest uprawniona Państwowa Inspekcja Pra- nie jak w poprzednich latach, trolach, nieprawidłowości wo-
Zadowoleni ze wschodniej do pobytu stałego i rezyden- cy przeprowadziła kontrolę najczęściej stwierdzali brak bec 399 cudzoziemców), bez
załogi Coraz więcej Białorusinów ta długoterminowego. Około zatrudnienia i wykonywania wymaganego zezwolenia na szkoleń w dziedzinie BHP (166
Powodem dla którego Pół miliona cudzoziem- 14 proc. to obywatele państw pracy przez cudzoziemców. pracę- w 65 proc. ujawnionych kontroli, 390 cudzoziemców),
wzrosło zainteresowanie za- ców posiada dokumenty, któ- członkowskich Unii Europej- Przeprowadzono 4312 kon- przypadków, w 2019 roku by- W 155 kontrolach wobec 1156
trudnianiem Ukraińców jest re uprawniają do długotermi- skiej, którzy zarejestrowali swój troli w których sprawdzono le- ło to 69 proc. przypadków, zaś cudzoziemców wykryto rów-
luka kadrowa oraz wcześniej- nowego pobytu w Polsce. 55 pobyt. galność pracy ponad 19, 3 tys. w 2018 roku.- 68 proc. przypad- nież nieprawidłowości w wy-
sze pozytywne doświadczenia proc. tej grupy stanowią Ukra- Aby cudzoziemiec mógł obcokrajowców z 93 państw, ków. płatach wynagrodzeń za pracę
w zatrudnianiu imigrantów ze ińcy, coraz liczniej przyjeżdżają osiedlić się w Polsce i zalega- w tym 75 państw trzecich tj. Najwięcej nielegalnie pra- i innych świadczeń ze stosunku
Wschodu. Najwięcej firm de- również Białorusini. lizować swój pobyt, musi zło- spoza obszaru Unii Europej- cujących obcokrajowców pra- pracy.
klaruje neutralne nastawienie Jak wynika z danych Urzę- żyć w urzędzie wojewódzkim skiej i Europejskiego Obszaru cuje w województwach- dol- W 2020 roku dochodzi-
do Ukraińców- 49 proc. Nega- du ds. Cudzoziemców, z 500 tys. wniosek o zezwolenie na po- Gospodarczego oraz Szwajca- nośląskim (25 proc.), lubuskim ło również do nieprawidłowo
tywne uczucia zgłasza tylko 8 cudzoziemców posiadających byt. Osoby spełniające warunki rii. Najwięcej cudzoziemców, (22 proc.), śląskim (21 proc.) zawartych umów o pracę (98
proc. przedsiębiorców. zezwolenia na pobyt oraz doku- wydania zezwolenia otrzymują których legalność zatrudnie- oraz łódzkim i podlaskim po 17 kontroli, 131 cudzoziemców),
Krzysztof Inglot, prezes za- menty wydawane obywatelom dokumenty potwierdzające ich nia była sprawdzana pracowa- proc.). źle obliczonego czasu pracy
rządu Personnel Service, zwró- państw UE, największą grupę prawo pobytu w kraju. ło w województwie mazowiec- Kontrole PIP wykazały rów- (97 kontroli, 427 cudzoziem-
cił uwagę, że przez większość stanowią obywatele: Ukrainy. kim- 2,4 tys., dolnośląskim- 2,1 nież szereg innych nieprawi- ców), a także błednie dokona-
pracodawców pracownicy Zgodnie z najnowszymi dany- Strach przed utratą pracy tys. oraz śląskim- 2 tys. Najwięk- dłowości. Wśród nich występo- nej oceny ryzyka zawodowego
z Ukrainy są traktowani na rów- mi jest ich 277 tys. osób. Na ko- Z „Barometru Polskiego szą grupę stanowili pracow- wało zwłaszcza przekraczanie (60 kontroli, 96 cudzoziem-
ni z pracownikami z Polski. lejnych pozycjach znajdują się Rynku Pracy” wynika, iż 78 proc. nicy budownictwa- 26 proc, lub niewypracowanie przez ców).
R E K L A M A
IV PLUSY dlaBIZNESU 25 sierpnia 2021, nr 8 (331) rynek pracy
REGION RYNEK PRACY

Fot. freepik.com
Pożądane cechy i kompetencje
Bezrobocie w Polsce spada, problemy pracodawców rosną.
DOMINIKA KREBS mo licznych poprawek wpro- dziński, powiat częstochowski, wskazuje 35 proc. firm biorą- a umożliwiają funkcjonowa- i wpływ społeczny. Niedobór
wadzanych do ustawy, okazał Piekary Śląskie, powiat kłobucki cych udział w badaniu Manpo- nie na dzisiejszym niepewnym tych kompetencji odczuwa 20
Szacowana przez Minister- się nieadekwatny do nowych i powiat wodzisławski – dla nich werGroup. rynku pracy. Wiedza jest w pra- proc. zagranicznych pracodaw-
stwo Rozwoju, Pracy i Techno- wyzwań rynku pracy. Powiato- stopa bezrobocia wynosiła od Więcej niż ćwierć organiza- cy kluczowa, natomiast tylko ców. Polskie przedsiębiorstwa
logii stopa bezrobocia rejestro- we urzędy w okresie pandemii 7% do 8% cji dostrzega na rynku niedobór w połączeniu z kompetencja- natomiast nie sygnalizują ich
wanego wyniosła w lipcu tego były skuteczną instytucją w roz- Ostatnie miesiące na rynku pracowników z kompetencjami mi miękkimi umożliwia osią- w pierwszej piątce umiejętno-
roku 5,8 proc., więc w porów- dzielaniu środków publicznych pracy były korzystne zwłasz- związanymi z logicznym myśle- ganie optymalnych rezultatów ści trudnych do pozyskania.
naniu z poprzednim miesią- do pracodawców. cza dla osób młodych (do 30 niem i umiejętnością rozwiązy- przez pracowników. Trudności
cem spadła o 0,1 punktu proc. Poziom bezrobocia utrzy- roku życia). Czerwiec był bo- wania problemów. w pozyskaniu kadry o pożąda- Kwalifikacje przyszłości
Liczba osób bez pracy, zareje- mywał się na poziomie nieco wiem miesiącem spadków licz- Nieumiejętność przejmo- nych umiejętnościach wynika- Jak wskazuje raport World
strowanych w powiatowych wyższym niż w 2019 roku, kiedy by osób bezrobotnych w gru- wania inicjatywy jest proble- ją również z braku skutecznej Economic Forum „The Future
urzędach pracy wynosi 975 w lipcu wynosił 5,4 proc. Ana- pach do 25 roku życia oraz do mem, na który uwagę zwraca strategii zarządzania talentami. of Jobs Report 2020” nawet 50
859. W porównaniu do końca lizując dane można założyć, że 30 roku życia. Koniec sezonu 28 proc. pracodawców. Trud- Punktem wyjścia jest zdefinio- proc. pracowników będzie mu-
czerwca br. liczba ta zmniejszy- rynek pracy dość dobrze pora- letniego w branży hotelarskiej ne do pozyskania w procesie wanie modeli kompetencyj- siało się przekwalifikować do
ła się o 17,5 tys. osób, czyli o 1,8 dził sobie z dotychczasowymi, i gastronomicznej z widmem rekrutacji okazują się również nych, które zapewnią organiza- 2025 roku.
proc. Specjaliści ds. rynku pra- negatywnymi skutkami pande- ewentualnych kolejnych ogra- umiejętności krytycznego my- cji konkurencyjność w branży Na liście kompetencji przy-
cy wskazują, iż przyczyną takie- mii. Miało na to wpływ niewąt- niczeń pandemicznych ukaże, ślenia i zdolności analityczne, i pozwolą na realizację celów szłości poza umiejętnościami
go stanu rzeczy może być du- pliwie wsparcie ze środków pu- czy uda się utrzymać ten pozy- na taki stan rzeczy wskazuje 26 biznesowych. Istotne jest przyj- technologicznymi znalazły się
że zapotrzebowanie na pracę blicznych, którego celem było tywny trend. proc. badanych pracodawców. rzenie się zasobom firmy w po- także umiejętności takie jak
w branżach sezonowych. utrzymanie wysokiego pozio- Zarówno zmniejszająca się 24 proc. przedsiębiorców od- staci umiejętności i talentów kreatywność, innowacja, przy-
Wśród bezrobotnych więk- mu zatrudnienia. liczba osób bezrobotnych, jak czuwa braki w pracownikach pracowników, a także określe- wództwo i wpływ społeczny. Po
szość stanowią kobiety (529 i przyrost ofert pracy spowo- wyróżniających się odporno- nie luk kompetencyjnych. Za- raz pierwszy znalazły się na niej
609 osób). W województwie Na Śląsku brakuje rąk do pracy dował zmianę wskaźnika liczby ścią oraz elastycznością dzia- rządzanie talentami polega na również kompetencje związa-
śląskim stopa bezrobocia Jak publikuje UE w Katowi- bezrobotnych na 1 ofertę pra- łania. rozwijaniu tak samo umiejęt- ne z inteligencją emocjonalną
ukształtowała się na poziomie cach dane o gospodarce wo- cy. W czerwcu br. wyniósł on 7 Umiejętności z obszaru roz- ności technicznych jak i kompe- tj. odpornością, elastycznością
4,7 proc., co stanowi spadek jewództwa śląskiego z lipca osób na ofertę, co jest podob- wiązywania problemów rów- tencji miękkich. Celem efektyw- i tolerancją na stres.
o 0,1 p. proc. w porównaniu bieżącego roku potwierdzają nym poziomem stwierdzanym nież w 2018 roku były uznane nego rozwijania kompetencji
z ubiegłym miesiącem. wcześniejsze przewidywania, iż w czasie przed pandemią. za deficytowe. Są one jedno- kadry istotne jest budowanie Śląskie Porozumienie
pierwsze pół roku było czasem cześnie jedną z najtrudniej- kultury organizacyjnej, która Gospodarcze dla pracowników
Niskie bezrobocie powrotu do rytmu comiesięcz- Pożądane cechy na wagę złota szych kompetencji miękkich wzmacnia chęć poszerzania Stowarzyszenie Śląskie
- problem pracodawcy nych zmian sprzed pandemii, Z analizy przeprowadzonej do pozyskania. Ich niedobór wiedzy. Pracownicy powinni Porozumienie Gospodarcze
Dla pracodawców niskie zwłaszcza w kontekście rynku przez ManpowerGroup wyni- na rynku pracy w 2018 roku być wspierani poprzez inwe- ŚLĄSK.ONLINE wspiera roz-
bezrobocie oznacza znaczące pracy. ka, iż w Polsce w ostatnich la- zauważało 31 proc. przedsię- stowanie w ich rozwój. Wśród wój gospodarczy Subregionu
problemy w pozyskaniu pra- Od marca maleje stopa bez- tach znacząco wzrósł niedobór biorców. Trzy lata temu 30 proc aktywności rozwojowych po- Zachodniego. Pośród jego ce-
cowników, zarówno na stano- robocia, jej poziom w lipcu br. talentów. Nawet 81 proc. pra- .przedsiębiorstw podkreśla- winny być nie tylko warsztaty lów wyróżniona jest realizacja
wiska specjalistyczne, jak i do wyniósł 4,7 proc., czyli o 1,1 p. codawców odczuwa trudności ło również, iż wyzwaniem jest i szkolenia, ale również indywi- działań w obszarze rynku pra-
prac technicznych i prostych. proc. mniej niż w całym kraju. w rekrutacji kandydatów o od- znalezienie pracowników, któ- dualne sesje rozwojowe, które cy, edukacji i depopulacji. Wo-
Część firm wobec tego decy- Biorąc pod uwagę nieznaczne powiednich umiejętnościach rzy potrafią współpracować. łączą w sobie trening, coaching bec tego priorytetem jest po-
duje się na zatrudnianie cudzo- zmiany w napływie i odpływie i kompetencjach - zarówno Deficytowe były również takie oraz mentoring. dejmowanie inicjatyw na rzecz
ziemców, szczególnie z państw do grupy bezrobotnych moż- twardych, jak i miękkich. kompetencje jak: komunikacja wzmacniania zasobów lokalne-
spoza Unii Europejskiej. na wnioskować, że sytuacja na Pandemia zmieniła zapo- (29 proc.), organizacja (29 proc.) Braki kompetencji go rynku pracy m. in. poprzez
Jak twierdzi Monika Fe- rynku pracy jest dosyć stabilna. trzebowanie na umiejętności, oraz zarządzanie (14 proc.). Są Światowa lista brakują- działania na rzecz doradztwa
dorczuk, ekspert Konfederacji Na rynku brakuje nawet rąk do powodując wzrost znaczenia to odmienne umiejętności niż cych kompetencji nie różni się zawodowego oraz poprawy
Lewiatan ds. rynku pracy, ak- pracy. kompetencji miękkich. Okazuje te, które wskazywane są w te- znacznie od polskiej. Praco- współpracy instytucji rynku
tywizacja osób o statusie oso- Mimo tego, iż w wojewódz- się jednak, iż znalezienie odpo- gorocznej edycji badania. dawcy mają problem ze zna- pracy z pracodawcami. Dla
by bezrobotnej nie zawsze jest twie śląskim stopa bezrobocia wiednich kandydatów, którzy Na znaczeniu zyskują obec- lezieniem odpowiedzialnych, osób szukających nowej ścież-
prosta. Pośrednictwo pracy nie jest duża, to istotne jest jej dysponują pożądanymi umie- nie tzw. kompetencje trans- zdyscyplinowanych i rzetel- ki kariery i rozwoju powstała
jest wystarczające tylko czasa- zróżnicowanie przestrzenne. Na jętnościami jest wyzwaniem ferowalne czyli takie, które są nych pracowników. Za granicą specjalna platforma z lokalny-
mi. W wielu przypadkach nie- koniec czerwca wartość stopy dla firm tak na rynku lokalnym, potrzebne w każdej branży niedobór takich cech zauważa mi ofertami pracy.
zbędne jest nie tylko podno- bezrobocia w Katowicach wy- jak i globalnym. i pozwalają na dostosowywa- 28 proc. firm. Brakuje również
szenie lub zmiana kwalifikacji, niosła 1,9%, a w Bielsku-Białe- W Polsce prawie co trzeci nie się do nowych zadań oraz kandydatów wyróżniających #pracujlokalnie
ale nawet wykształcenie po- j,powiecie lędzińskim i Tychach pracodawca wskazuje na trud- sprawnego działania w środo- się odpornością i elastyczno-
staw, które umożliwią efektyw- nie przekroczyła 3%. Dla Byto- ność w pozyskaniu pracowni- wisku biznesowym. Umiejęt- ścią (25 proc.) oraz inicjatywą
ne uczestnictwo w rynku pra- mia wyniosła 9,6%. Obszarami ka z zestawem cech takich jak ności miękkie są wskazywa- (25 proc.) Tym co odróżnia glo-
cy. Do tej pory model polityki o najwyższym bezrobociu w re- rzetelność, odpowiedzialność ne przez pracodawców jako balną listę od listy polskiej są
ograniczania bezrobocia, mi- gionie były również powiat bę- i dyscyplina. Na taki problem najtrudniejsze do pozyskania, takie cechy jak przywództwo
R E K L A M A
jakość życia 25 sierpnia 2021, nr 8 (331) PLUSY dlaBIZNESU V
WODZISŁAW ŚLĄSKI KRAINA GÓRNEJ ODRY WODZISŁAW ŚLĄSKI KRAINA GÓRNEJ ODRY

Śląska Księżówka, czyli pałac Wodzisław Śląski pamięta


w Kokoszycach o ofiarach Marszu Śmierci
Ze względu na swój walor historyczny, architektoniczny i przyrod- Na Piaskowej Górze znajduje się mogiła i pomnik 44 więźniów
niczy zespół ten wpisany jest do rejestru zabytków województwa - ofiar marszu śmierci z KL Auschwitz do Wodzisławia Śląskiego.
śląskiego. Marsz ten był największym, jaki odbywał się na ziemiach polskich.
KATARZYNA PRZYPADŁO KATARZYNA PRZYPADŁO

Fot. Oliwia Mitko

Fot. Szymon Konieczny


W pobliżu przecinającej Ko- Na Piaskowej Górze w Wo-
koszyce głównej drogi biegnącej dzisławiu Śląskim znajduje się
z Wodzisławia Śląskiego do Pszo- mogiła i pomnik 44 więźniów
wa znajduje się zespół dwor- – ofiar marszu śmierci z KL Au-
sko–parkowy, w skład którego schwitz do Wodzisławia Śląskie-
wchodzi pałac, położony opodal go. Marsz ten był największym,
niego tzw. kościółek i otaczają- jaki odbywał się na ziemiach
cy obydwa obiekty rozległy park polskich. Długość trasy wyno-
krajobrazowy. Całość stanowi siła 63 km.
własność Kurii Metropolitalnej 17 stycznia 1945 r. w obozie
w Katowicach i pozostaje we […] śliczny zameczek na pańskim majątku okazało się, że pierwot- zarządzono ewakuację około
władaniu mieszczącego się w pa- folwarku i otoczył go przyjem- ny zamysł przestał być aktualny, 56 tys. więźniów, z których oko-
łacu Domu Rekolekcyjnego im. nym parkiem”. gdyż w międzyczasie gmach ślą- ło 30 tys. poprowadzono trasą:
ks. bp. Stanisława Adamskiego. Następnoe Gustav von Ruf- skiego seminarium zaczęto bu- Oświęcim – Pszczyna – Wodzi-
Ze względu na swój walor histo- fer w 1892 r. zakupił dobra ry- dować w Krakowie. Ostatecznie sław Śląski. W tym czasie zima
ryczny, architektoniczny i przy- cerskie w Kokoszycach, a wraz postanowiono przeznaczyć go była bardzo śnieżna i mroźna.
rodniczy zespół ten wpisany jest z nimi ów „śliczny zameczek”. Już na dom wypoczynkowy dla księ- Z tego powodu oraz niezwykłej
do rejestru zabytków wojewódz- w następnym roku znacznie go ży oraz diecezjalny dom reko- brutalności Niemców na samej
twa śląskiego. powiększył, dobudowując od lekcyjny. Uroczystego poświęce- trasie marszu naliczono około
Początkowo uważano, że strony zachodniej dwa skrzydła, nia takiego domu – nazwanego 600 ciał, nie licząc wielkiej licz- tam obozów koncentracyjnych upamiętniające tułaczkę więź-
barokowy pałac wzniesiony zo- czyli obecny korpus główny pa- „Księżówką Śląską” – dokonał 17 by osób zamordowanych przez m.in. Mauthausen-Gusen. W wy- niów. Na stałe w ich harmono-
stał w 1783 r. Świadczyć ma data łacu oraz jego zachodnią część. lipca 1928 r. biskup katowicki, Ar- hitlerowców poza samą trasą niku mrozu, marszu, transportu gram wpisał się Marsz Pamięci,
umieszczona na fasadzie, a po- W latach 1919-1920 prowadzono kadiusz Lisiecki. przemarszu oraz w miejscach oraz egzekucji i brutalności hi- podczas którego grupa piechu-
nieważ właścicielem Kokoszyc wewnątrz pałacu w Kokoszycach Poza domem wypoczynko- masowych egzekucji. Więźnio- tlerowców zginęło około 15 tys. rów pokonuje trasę zbliżoną do
w tym roku był Gustaw Balatzar prace budowlane, które miały wym pałac w Kokoszycach stał wie umierali również pod ko- więźniów. tej, w jaką w 1945 r. wyruszyli
von Czebulka, wymienia się go chyba na celu powiększenie je- się przede wszystkim Domem niec właściwego marszu już Na pomniku przy ul. Ofiar więźniowie. Jego inicjatorem
jako budowniczego pierwotne- go powierzchni mieszkaniowej. Rekolekcyjnym. Inauguracja w wagonach. Na stację kolejo- Oświęcimskich widnieje tabli- jest Jan Stolarz. W 2020 r. tra-
go pałacu. Okazało się jednak, Wówczas to m.in. powstał pomysł działalności rekolekcyjnej odbyła wą Loslau - niemiecka nazwa ca z napisem w języku polskim: sę tę pokonano po raz dziesią-
że błędnie odczytywano podaną stworzenia kaplicy zamkowej. się już w następnym miesiącu po Wodzisławia Śląskiego - więź- „Tu spoczywa 44 więźniów po- ty. W tym roku, ze względu na
w rzymskiej wersji na jego fasa- Po przyłączeniu w 1922 r. czę- utworzeniu „Śląskiej Księżówki”. niowie dotarli pomiędzy 19 a 23 litycznych bestialsko zamordo- obostrzenia wynikające z pan-
dzie daty, która w rzeczywistości ści Górnego Śląska do Polski za- Odtąd też organizowano w pała- stycznia 1945 r. Następnie łado- wanych przez zbirów hitlerow- demii, obchody mają skrom-
oznacza rok 1893. Pałacu nie po- interesowanie pałacem wyraziła cu rekolekcje zamknięte dla osób wano ich do otwartych wago- skich w czasie ewakuacji obozu niejszą formę, a delegacje zło-
stawił von Czebulka, lecz Wilhelm Administracja Apostolska dla Ślą- w różnym wieku, stanu i powoła- nów węglowych i w warunkach oświęcimskiego w drodze do żyły kwiaty na cmentarzu przy
Franz von Zawadzki, który właści- ska Polskiego będąca zalążkiem nia, w których brali udział wierni mrozu na zewnątrz oraz ścisku Wodzisławia 17 stycznia 1945 r. ul. Ofiar Oświęcimskich, tabli-
cielem Kokoszyc został w 1822 r. diecezji katowickiej, która chcia- z terenu całej diecezji katowickiej. wewnątrz skierowano transport Cześć ich pamięci.” cy pamiątkowej na ul. Michal-
i, jak odnotował XIX-wieczny kro- ła założyć w nim seminarium Tę funkcję pałac kokoszycki pełni w głąb Rzeszy w kierunku Mo- Co roku w dowód pamięci skiego i w miejscu pamięci na
nikarz Franz Henke, „wybudował duchowne. Wkrótce po nabyciu po dzień dzisiejszy. raw i Austrii do znajdujących się organizowane są wydarzenia dworcu kolejowym.

RACIBÓRZ – KRAINA GÓRNEJ ODRY

Obiekty z Raciborza wpisane do rejestru zabytków


Szczególną ochroną zostały objęte: kościół pw. NSPJ i wieża ciśnień przy ul. 1 Maja.
W rejestrze zabytków woje- na wysokości 23 m. – Wieża sta-
Fot. UM Racibórz

wództwa śląskiego znajduje się nowi dzieło minionej epoki jako


35 obiektów z Raciborza. Są wśród część zespołu zakładu wodocią-
nich m.in. Zamek Piastowski, ko- gowego w Raciborzu, która jest
ściół farny, kościół św. Jakuba, bu- niezwykle ważna dla regionu
dynku Muzeum w Raciborzu, ko- ze względu na swoją wartość
ściół pw. Jana Chrzciciela, kościół architektoniczną, a także hi-
pw. św. Jadwigi Śląskiej, kamienice storyczną. Świadczy bowiem
przy ul. Ogrodowej 15, Batorego 4 o rozwoju przemysłu na tere-
czy Wojska Polskiego 2. nie Raciborza oraz wskazuje na
Teraz pod ścisłą ochroną tę miejscowość jako pierwszą
wojewódzkiego konserwato- posiadającą na Górnym Śląsku
ra zabytków znajdują się także wodociągi; dokumentuje roz-
kościół pw. Najświętszego Ser- wój myśli technicznej na prze-
ca Pana Jezusa i wodociągowa strzeni XIX i XX w. – uzasadnił
wieża ciśnień przy ul. 1 Maja. Kościół pw. NSPJ, nazywamy w jednorodności detalu i użytych kreacji, zerwano ze starymi kano- Wodociągowa wieża ci- Śląski Wojewódzki Konserwa-
Jak wskazano w decyzji, „do re- „okrąglakiem”, został wybudowa- materiałów. Kościół jest integralny nami sztuki na rzecz poszukiwa- śnień znajdująca się przy ul. tor Zabytków. Obecnie wieża
jestru zabytków wpisuje się za- ny w latach 1934-35 w formie ro- w swojej formie – otwory okien- nia nowych form. Innym moderni- 1 Maja została wpisana do re- jest wyłączona z użytku. Pozo-
bytki o charakterze unikatowym tundy według projektu architekta ne i drzwiowe są zamknięte peł- stycznym kościołem w Raciborzu jestru zabytków w lipcu tego staje w dyspozycji Wodociągów
w skali regionu lub o znaczeniu Otto Lindera ze Stuttgardu. Stano- nym łukiem, zastosowano także jest kościół pw. Św. Józefa, również roku. Oddano ją do użytku 23 Raciborskich. W latach 60. XX
ponadregionalnym, a także wi przykład wyjątkowej w swojej okrągłe okna – okulusy. Moder- wpisany do rejestru zabytków. Ra- września 1874 r. i jest jednym w. otrzymała nowe, żelbetowe
obiekty o walorze typologicz- formie architektury modernistycz- nizm był nurtem przełomowym ciborski okrąglak ma swoją bliźnia- z najstarszych tego typu obiek- stropy, pokrycie dachu wymie-
nym, muszą jednak posiadać nej. Ekspresja tej świątyni wyra- w dziejach architektury. Wynale- czą wersję - wybudowany w latach tów na Śląsku. Jest wysoka na niono w latach 90. XX wieku.
wyjątkową wartość historyczną, ża się w monumentalnej kopule zienie konstrukcji żelbetowej dało 1936-1937 kościół pw. Podwyższe- 25 m, a zbiornik na wodę o po-
naukową lub artystyczną”. zestawionej z prostą wieżą oraz twórcom dużo szersze możliwości nia Krzyża Św. w Bytomiu. jemności 500 m3 jest osadzony KP
R E K L A M A
VI PLUSY dlaBIZNESU 25 sierpnia 2021, nr 8 (331) jakość życia
REGION EKOLOGIA

Fot. pixabay.com
Na terenach pogórniczych powstanie system
magazynów zielonej energii
Trzy tysiące hektarów obszarów pokopalnianych, w tym 13 tys. działek i prawie 11 tys. różnych budowli,
można wykorzystać w budowie mikrosystemu dwóch szybów, w których ma być gromadzona energia.
KATARZYNA PRZYPADŁO wej koncepcji Śląskiego Syste- nowią szyby. – Tych terenów Spółka Restrukturyzacji korzyści zarówno ekonomicz- znaczył dr Janusz Michałek. Je-
mu Magazynowania Energii. będzie przybywało wraz z wy- Kopalń wyznaczyła pierwsze nych, jak i społecznych w po- go zdaniem utworzenie na nich
W Ministerstwie Aktywów – Wkład każdego z sygnatariu- gaszaniem kolejnych kopalń. cztery możliwe lokalizacje, staci zielonego zagospodaro- systemu magazynowania ener-
Państwowych podpisano po- szy porozumienia jest kluczo- To są miejsca, w których mo- gdzie najłatwiej byłoby zreali- wania regionu śląskiego. gii przyciągnie na Śląsk jeszcze
rozumienie, które przewiduje wy, aby pomysł Śląskiego Sys- żemy użytecznie wykorzystać zować utworzenie magazynów – Jest to ogromna szansa na więcej inwestorów. – Dzisiaj no-
stworzenie na śląskich tere- temu Magazynowania Energii istniejącą już infrastrukturę. Te energii. Są to: szyb 1 w starej zmniejszenie wysokich kosztów woczesny inwestor szuka zielo-
nach pogórniczych systemu mógł się udać, a jest on nie- obiekty możemy zupełnie ina- kopalni „Śląsk” w Rudzie Ślą- likwidacji szybów. Gdybyśmy nej energii i to u nas na Śląsku
magazynów zielonej energii. zwykle korzystny i rozwojowy czej zagospodarować – zloka- skiej o głębokości 1080 m chcieli likwidować wszystkie te się dzieje. Każdy, kto jest produ-
– Głównym beneficjentem te- dla wszystkich tych jednostek. lizować tam różnego rodzaju otoczony dużą ilością obiek- szyby wraz z infrastrukturą, mi- centem tej energii, dzisiaj ma
go porozumienia na koniec Ministerstwo Aktywów Pań- magazyny energii oraz urzą- tów przyszybowych, szyb 1a nisterstwo musiałoby wyasy- problem, co zrobić z jej nad-
dnia jest polska energetyka, są stwowych na każdym etapie dzenia do jej wytwarzania, np. w Zabrzu w kopalni Makoszo- gnować z budżetu bardzo du- miarem. Więc to jest rozwiąza-
producenci energii z odnawial- będzie wspierało ten projekt – fotowoltaikę, elektrownie wia- wy mający 900 m głęboko- że środki, rzędu kilkudziesięciu, nie kompleksowe pozwalające
nych źródeł – powiedział Artur podkreślił wiceminister Soboń. trowe. Rury szybowe możemy ści z działająca infrastrukturą, a nawet kilkuset milionów zło- zdywersyfikować koszty – mó-
Soboń, sekretarz stanu w MAP Partnerzy porozumienia wykorzystać do grawitacyjne- szyb w kopalni Centrum w By- tych, a tymczasem okazuje się, wił prezes KSSE.
i jeden z sygnatariuszy umowy. zwracali uwagę, że szybko roz- go wytwarzania energii – wy- tomiu oraz zabytkowy szyb Gi- że można je wykorzystać w taki Według Dariusza Prostań-
Pod porozumieniem pod- budowująca się fotowoltaika mieniał dr hab. inż. Dariusz gant w Zabrzu. Wszystkie te sposób, żeby nie tylko nie wy- skiego przy uzyskaniu dosta-
pisali się również: dr hab. inż. i rozwój innych OZE niesie za Prostański. – Zagospodarowu- obiekty spełniają wymagane dawać tych środków, ale jesz- tecznego finansowania projektu
Dariusz Prostański – dyrektor sobą konieczność dywersyfi- jąc te obszary, dajemy miejsca kryteria w miarę szybkiego cze zarabiać – zgodził się Janusz za 4-5 lat powstanie mikrosys-
Instytutu Techniki Górniczej kacji źródeł magazynowania pracy nie tylko służbom utrzy- zrealizowania tam instalacji Gałkowski. tem dwóch obiektów szybo-
KOMAG, Janusz Gałkowski – energii, decentralizacji zarzą- mującym ten potencjał, który pilotażowych grawitacyjnego – My, jako strefa ekono- wych, w których będzie maga-
prezes zarządu Spółki Restruk- dzania i regionalizacji bezpie- wybudujemy, ale również ar- wytwarzania energii, będąc miczna, wielokrotnie mówili- zynowana energia.
turyzacji Kopalń oraz dr Janusz czeństwa energetycznego. Do chitektom, elektrykom, ener- jednocześnie częścią syste- śmy, że wykorzystanie terenów Aktywnie wsparł ideę budo-
Michałek – prezes Katowickiej wykorzystania jest trzy tysiące getykom. Możemy przekwali- mu magazynowania energii. pogórniczych to dla nas szansa, wy Śląskiego Systemu Magazy-
Specjalnej Strefy Ekonomicz- hektarów obszarów pokopal- fikować załogi górnicze, gdyż Przekształcenie takie nie ozna- a nie problem. To są tereny w sa- nowania Energii i poparł podpi-
nej. Został też powołany Komi- nianych, w tym 13 tys. działek nadal będzie trzeba utrzy- czałoby zaprzestania realiza- mych centrach, dobrze uzbrojo- sane w MAP porozumienie także
tet Sterujący, który ma czuwać oraz blisko 11 tys. różnego ro- mywać obiekty podziemne – cji dotychczasowych funkcji, ne, z fantastyczną infrastrukturą Krajowy Sekretariat Górnictwa
nad opracowaniem szczegóło- dzaju budowli, z czego 30 sta- wskazywał. a dodatkowo przysporzyłoby energetyczna i drogową – za- i Energetyki NSZZ Solidarność.

REGION – GOSPODARKA

Adam Gawęda o transformacji energetycznej:


To szansa na rozwój technologiczny gospodarki
Zdaniem posła umowa społeczna daje czas i szerokie pole do działania, by obszar energetyczno-surowcowy zapewnił bezpieczeństwo
dla wszystkich i dał czas na to, aby przeprowadzić transformację w sposób rozsądny i racjonalny.
Poseł Adam Gawęda był go- - Śląsk zostanie szczególnie ci biorący udział w debacie, daje bardzo trudny proces transforma-
Fot. TVT

ściem Telewizji Regionalnej TVT. dotknięty procesem transforma- czas i szerokie pole do działania, cji - powiedział poseł Adam Gawę-
W programie „Gość Dnia” mówił cji, a w związku z tym debata wo- by obszar energetyczno-surow- da. Podkreślił, że zawarta umowa
o tym, że transformacja ener- kół tego tematu była niezmiernie cowy zapewnił bezpieczeństwo społeczna obejmuje wszystkie
getyczna jest szansą na rozwój ważna. Widzimy zielone światło dla wszystkich i dał czas na to, obszary, dotyczy spraw pracow-
technologiczny gospodarki. ze strony unijnych dyplomatów aby przeprowadzić transformację niczych i gwarancji pracy, ale daje
Przypomniał o konferencji z cy- i urzędników, którzy wiedzą, że w sposób rozsądny i racjonalny. też bezpieczeństwo funkcjonowa-
klu „Śląski Ład”, która odbyła się cały proces transformacji i zbudo- - Umowa społeczna tak napraw- nia całego sektora. Zdaniem posła
w Śląskim Urzędzie Wojewódz- wania nowego obszaru energe- dę jest pierwszym tego typu do- Prawa i Sprawiedliwości okres 30
kim. Wówczas podczas debaty tycznego dla całej Europy będzie kumentem, który pozwala na to, lat pozwoli bezpiecznie przepro-
poruszono najistotniejsze kwe- możliwy z udziałem wszystkich że w najbliższych trzech deka- wadzić proces w duchu transfor-
stie związane z transformacją su- państw - ocenił Adam Gawęda. dach będziemy w stanie w spo- macji, a nie rewolucji.
rowcowo-energetyczną, a poseł Jego zdaniem umowa spo- sób racjonalny i w duchu odpo- źródło: Telewizja regionalna TVT
w studio TVT przybliżył główne łeczna zawarta między rządem ną społeczną przy udziale wie- przedstawiciele samorządu woje- wiedzialności za bezpieczeństwo
wnioski, jakie wypracowano. Mateusza Morawieckiego a stro- lu interesariuszy, którą tworzą wódzkiego i biznesu oraz eksper- energetyczne przeprowadzić ten KP
R E K L A M A
jakość życia 25 sierpnia 2021, nr 8 (331) PLUSY dlaBIZNESU VII
REGION KOLEJ

Fot. Grzegorz W. Tężycki/Wikipedia


Szybciej i bezpieczniej na linii kolejowej
Rydułtowy – Sumina
Wysokowydajna maszyna PUN wymieniła tor, zmieniana jest sieć trakcyjna, bezpieczniej będzie także na przejazdach kolejowo-drogowych.
KATARZYNA PRZYPADŁO morskie Przedsiębiorstwo Me- niczny (PUN), który wymienił linii poprawiają się też warunki wo-drogowych. Dwa przejazdy jazd przy ul. Dworcowej w Su-
chaniczno-Torowe Sp. z o.o. na 6,5 km toru. Wysokowydajna przejazdu składów elektrycz- – przy ul. Sportowej w Suminie minie nowe rogatki, a przy ul.
PKP Polskie Linie Kolejowe zlecenie PKP PLK w ramach za- maszyna do potokowej wymia- nych. Stara sieć trakcyjna zo- oraz przy ul. Pogwizdowskiej Kolejowej w Łukowie nową sy-
S.A. prowadzą prace na linii Ry- dania: „Rewitalizacja linii kolejo- ny nawierzchni torowej o dłu- stała zdemontowana. Zabudo- w gminie Gaszowice – zyskają gnalizację.
dułtowy – Sumina, którą jeżdżą wej nr 140 Katowice Ligota – Nę- gości ponad pół kilometra, to wano fundamenty palowe pod dodatkowe zabezpieczenia – sy- Dzięki przeprowadzonym
pociągi m.in. z Raciborza do Ryb- dza tor nr 1 w km 51,135 – 57,764 „zestaw urządzeń”, m.in. suwnic nowe słupy trakcyjne. Po usta- gnalizację świetlną i dźwiękową. pracom pociągi pasażerskie
nika i Katowic. Roboty wpiszą się wraz z robotami towarzyszącymi”. do transportu starych i nowych wieniu konstrukcji zostanie wy- Migające czerwone światło bę- przyspieszą z 80 do 120 km/h,
w uzyskane już w 2019 r. efekty Wartość prac to prawie 26 mln zł podkładów oraz dźwignic, które wieszone ok. 7 km nowej sieci dzie dodatkową informacją dla a składy towarowe będą mo-
prac na liniach od Chybia przez netto ze środków budżetowych. zabierają stare szyny i układają trakcyjnej. kierowców, że muszą się zatrzy- gły jeździć z prędkością do 120
Żory, Rybnik, Suminę do Nędzy. Na wspomnianej trasie pra- nowe. Prace z udziałem maszy- Będzie również bezpieczniej mać. Pozostałe przejazdy będą km/h. Zakończenie planowane
Prace realizowane są przez Po- cował specjalny pociąg tech- ny wykonywane są szybciej. Na na czterech przejazdach kolejo- mieć nowe urządzenia – prze- jest w IV kwartale 2021 r.

RACIBÓRZ – REKREACJA REGION – ŚRODOWISKO

Rowerem z Raciborza do Czech. Ekologia na Europejskim


Przyznano dofinansowanie Kongresie MŚP
Teren Euroregionu Silesia wzbogaci się o nową infrastrukturę Proekologiczna polityka rozwoju była głównym tematem debat
rowerową. konferencji Think Eco!

Miasto Racibórz sukcesyw- 29 lipca 2021 roku w ra-


Fot. freepik.com

Fot. fb Europejski Kongres MŚP


nie rozwija sieć tras rowero- mach Europejskiego Kongresu
wych na swoim terenie, gdzie MŚP odbyła się konferencja III
priorytetowym zadaniem sta- ThinkEco! Forum pod hasłem:
ło się stworzenie bezkolizyjne- „Metan, wodór oraz dwutlenek
go korytarza dla rowerzystów węgla. Problem, zagrożenie czy
prowadzącego od granicy przyszłość dla świata?” Organi-
państwa czeskiego przez Ra- zatorem była Regionalna Izba
cibórz, Zbiornik Racibórz Dol- Gospodarcza w Katowicach.
ny, Rezerwat Przyrody Łęż- Wydarzenie miało miejsce w Fa-
czok w kierunku Nędzy, Rud bryce Porcelany w Katowicach.
Raciborskich oraz Gliwic. Teraz W spotkaniu (w formule hy-
w ramach Programu INTERREG brydowej) wzięli udział przed-
V-A Republika Czeska – Polska w obrębie transgranicznym. umożliwi aktywne spędzanie stawiciele rządu, Parlamentu
potrzymało dofinansowanie W projekcie planuje się zapro- czasu oraz napędzi gospodar- Europejskiego, władz regionu,
na realizację projektu „Rowero- jektowanie ciągu rowerowo- kę po obu stronach granicy np. samorządowcy, eksperci ds.
we pogranicze Racibórz – Hat’. -pieszego, wymianę nawierzch- poprzez wzrost liczby turystów ekologii, a także reprezentanci Jak podkreśla Tomasz Zja- szeroką skalę jest interdyscy-
Opracowanie dokumentacji ni ścieralnej na asfaltową korzystających z lokalnych świata nauki i przedsiębiorcy. wiony, Prezes Regionalnej Izby plinarne i kompleksowe podej-
technicznej ścieżki rowerowej czerwoną, wymianę/remont obiektów gastronomicznych W czasie debaty omówione zo- Gospodarczej w Katowicach, ście.
w mieście Racibórz”. Wartość nabrzeża, obniżenie zjazdów czy hoteli. Transgraniczna ścież- stały tematy związane z alter- organizator EKMŚP degradacja Aspekty ekologiczne są
projektu to 16 tys. euro. Dofi- i wjazdów na odcinki, ozna- ka będzie także umożliwiała natywnymi źródłami energii , środowiska naturalnego oraz obecne w Europejskim oraz
nansowanie z EFRR wynosi 13,6 kowanie znakami poziomymi przemieszczanie się mieszkań- „Zielonym Ładem” oraz zało- postępujące zmiany klimatycz- Krajowym Planie Odbudowy.
tys. euro, dofinansowanie z bu- i pionowymi oraz opracowanie ców obszarów przygranicznych żeniami Funduszu Odbudowy ne to jedno z najważniejszych Mocny nacisk na problematykę
dżetu Państwa RP – 800 euro. projektu organizacji ruchu. w sposób ekonomiczny oraz i budowaniem zielonej gospo- wyzwań współczesnego świa- ekologiczną jest także położo-
Celem projektu jest uatrak- Opracowanie dokumenta- będzie miała wpływ na ich inte- darki. ta. Synergia środowiska przed- ny w strategiach rozwojowych
cyjnienie terenu obszaru Euro- cji technicznej ścieżki rowero- grację. Ścieżka również umożli- Transformacja gospodarcza siębiorców z przedstawicielami wielu kluczowych przedsię-
regionu Silesia poprzez rozbu- wej wyznaczy nową, bezpiecz- wi mieszkańcom bezpieczne w oparciu o „Zielony Ład” jest instytucji publicznych, którzy biorstw. Ważne jest aby rodzi-
dowę infrastruktury rowerowej, ną możliwość przemieszczenia przemieszczanie się w poszcze- wyzwaniem przed którym stoi odpowiadają za tematy ekolo- me firmy były gotowe na nad-
która sprzyjać będzie aktyw- się rowerem po terenie przy- gólnych miejscowościach. Re- Polska. Istotne jest przedsta- gii w Polsce, może zbudować chodzące zmiany.
nej turystyce transgranicznej granicznym i połączy już istnie- alizacja projektu stanowić bę- wienie najkorzystniejszych roz- kierunek działania na kolejne Dyskusja dotyczyła różno-
oraz rozwojowi ekologiczne- jącą sieć rowerową. Stworzenie dzie okazję do skorzystania wiązań, przemyślenie procesów lata rodnych tematów związanych
go transportu. Przedsięwzięcie trasy atrakcyjnej turystycznie, z doświadczenia partnera pro- wytwórczych oraz sposobu ich Zdaniem Adama Abramo- z szeroko pojętą polityką eko-
pozwoli na poprawę bezpie- która pozwoli na przyciągnię- jektu – miejscowości Hat’. modernizacji w kierunku wyko- wicza, rzecznika MŚP, bazą do logiczną.
czeństwa w ruchu drogowym cie i zatrzymanie turystów rzystania wydajniejszych i eko- wprowadzania nowoczesnych,
na przedmiotowym odcinku w naszym regionie na dłużej, KP logicznych technologii. ekologicznych rozwiązań na DK
R E K L A M A
VIII PLUSY dlaBIZNESU 25 sierpnia 2021, nr 8 (331) jakość życia
REGION ZDROWIE

Antyszczepionkowcy zagrażają gospodarce


Grupy antyszczepionkowe, wykorzystując ludzkie obawy i chaos informacyjny, rozpowszechniają wiele fałszywych i spiskowych
narracji, głównie przy użyciu internetu.
KATARZYNA PRZYPADŁO powstała zbyt szybko. Agencja

Fot. Strażnicy Wolności


zapytała też takie osoby, co mo-
Niemiecki Instytut Roberta głoby je zachęcić do skorzystania
Kocha oszacował, jak szczepie- ze szczepionki. 43% z nich odpo-
nia wpłynęły na zakażenia, ho- wiedziało, że nie ma takiej rzeczy.
spitalizacje i zgony z powodu Poza tym najczęściej wskazywa-
COVID-19. Okazuje się, że w cza- no na gwarancję odszkodowa-
sie trzeciej fali koronawirusa uda- nia w przypadku wystąpienia
ło się w Niemczech uniknąć 706 ciężkich działań niepożądanych
tys. infekcji. Ponadto szczepienia (37%) czy możliwość otrzymania
uchroniły przed hospitalizacją dokładnych informacji na temat
ponad 76 tys. osób, z czego 20 częstości występowania działań
tys. trafiłoby na oddziały inten- niepożądanych (30%).
sywnej terapii. Uratowały także To, co nowe i nieznane, bu-
życie ponad 38 tys. osób. W Pol- dzi obawy. Sytuacja daje więc
sce do szpitali trafiają obecnie pole do manipulacji środowisk
głównie osoby młode i niezasz- antyszczepionkowych, które wy-
czepione. – Niektórzy młodzi korzystują wiele niezrozumiałych
ludzie uważają, że zawsze bę- aspektów prac nad szczepion-
dą zdrowi i nie decydują się na kami i wybiórcze zdarzenia do
szczepienie przeciw COVID-19. ukazywania szczepionek jako za-
Tymczasem to osoby młode grożenie. Internet to potężne na-
i niezaszczepione trafiają teraz rzędzie, jednak można z niego ko-
do szpitali i w tej grupie są zgony rzystać mądrze. Każdą informację
– przekazał na początku sierpnia można zweryfikować, a pomaga-
wiceminister zdrowia Waldemar ją w tym takie serwisy jak dema-
Kraska. 7 sierpnia w Katowicach odbył się Wielki Śląski Marsz Wolności. Jego uczestnicy sprzeciwili się polityce rządu dotyczącej COVID-19, szczepienia gog.org.pl, sprawdzam.afp.com
nazywając eksperymentem medycznym. Domagali się zaprzestania ”łamania praw człowieka i obywatela”, segregacji narodu oraz przed- czy fakehunter.pap.pl, które zaj-
Mniej zaszczepionych to stawienia dowodów medycznych i naukowych dotyczących szczepień przeciwko COVID-19, które ”stanowią podstawę tak drastycznych, mują się tzw. fact-checkingiem,
większe prawdopodobieństwo wyniszczających decyzji”. czyli sprawdzaniem faktów.
obostrzeń
Do 19 sierpnia w Polsce wy- pie, bo spowodowałoby znaczne anafilaktyczna, czyli uczulenie R E K L A M A

konano 35 621 237 szczepień, zwolnienie w powrocie do stanu na któryś ze składników szcze-
a w pełni zaszczepione są 18 309 sprzed wybuchu pandemii. pionki, nikt tego nie jest w stanie
754 osoby. Jednak równocześnie przewidzieć. To rzeczywiście mo-
z akcją szczepień trwają działa- Szczepionki powodują że stanowić zagrożenie dla zdro-
nia antyszczepionkowców. Na autyzm? wia i życia. Wówczas konieczne
początku sierpnia otoczyli oni Grupy antyszczepionkowe, jest podanie pacjentowi adrena-
szczepionkobus w Gdyni i skan- wykorzystując ludzkie obawy liny. Ale takie reakcje zdarzają się
dowali hasła „Jesteście zabójca- i chaos informacyjny, rozpo- bardzo rzadko. Powiedziałabym
mi” i „Jesteście dziećmi doktora wszechniają wiele fałszywych – ekstremalnie rzadko – tłuma-
Mengele”. Kilka dni później zosta- i spiskowych narracji, głównie czy dr hab. n. med. Aneta Nitsch-
ły podpalone mobilny punkcie przy użyciu internetu. Szcze- -Osuch, epidemiolog i pediatra
szczepień i budynek powiatowej pionki stanowią jednak obiekt z Zakładu Medycyny Rodzinnej
stacji sanitarno-epidemiologicz- dezinformacji już od wielu lat. Warszawskiego Uniwersytetu
nej w Zamościu. Ponadto groźby Od dawna wśród części osób pa- Medycznego.
zaczęli dostawać lekarze, w tym nuje przekonanie, że szczepion- Jak podkreśla, przeciwnicy
wobec często występujący pu- ki mogą zwiększać prawdopodo- szczepień przyczyniają się do
blicznie prof. Krzysztof Simon, bieństwo wystąpienia autyzmu zwiększenia zapadalności na
który otrzymywał „serdeczne ży- u dzieci. Tak wynikało z opubli- choroby zakaźne, którym można
czenia śmierci za propagowanie kowanego w 1998 r. w piśle na- zapobiegać, a więc do pogorsze-
szczepień ochronnych przeciw ukowym „The Lancet” artykułu, nia sytuacji epidemiologicznej. –
COVID-19”. jednak po latach jego autorowi, To jest po prostu nieetyczne, aby
– Przekroczyliśmy pewną Andrewowi Wakefieldowi, udo- narażać innych. Nie możemy być
fundamentalną granicę, gdzie wodniono, że sfałszował wyniki egoistyczni i jako społeczeństwo
działalność tych środowisk nie badań. Pozbawiono go prawa nastawieni na oglądanie wyłącz-
jest już tylko zagrożeniem dla mi- do wykonywania zawodu leka- nie czubka własnego nosa. Mu-
nistra zdrowia, ale jest zagroże- rza, a sam artykuł w 2010 r. usu- simy myśleć też o innych. Szcze-
niem dla polskiej państwowości – nięto z pisma. W rzeczywistości pienia są korzystne dla nas, bo
stwierdził minister zdrowia Adam więc nigdy nie wykazano związ- nie zachorujemy. Ale dzięki nim
Niedzielski. Jak podkreślił, można ku przyczynowo-skutkowego roztaczamy parasol ochronny
podziewać się, że do szpitali na je- pomiędzy szczepieniami a zabu- również nad najsłabszymi, któ-
sień będą trafiać osoby, które nie rzeniami ze spektrum autyzmu. rzy nie mogą być zaszczepieni,
są zaszczepione, bo na to wskazu- bo są na przykład w trakcie le-
ją obecne wyniki badań, ale mini- „To nieetyczne, aby narażać czenia onkologicznego – mówi
ster dopatruje się też problemów, innych” dr Aneta Nitsch-Osuch.
jaki wywołają osoby niezaszcze- Jak podkreślają lekarze,
pione dla życia społeczno-go- szczepionki są jednymi z najle- Jak przekonać Polaków
spodarczego. – Jeżeli ten odsetek piej przebadanych pod wzglę- do szczepień?
osób nie będzie na poziomie wy- dem bezpieczeństwa prepa- Tylko 38% spośród niezasz-
starczającym, to musimy liczyć się ratów. Niepożądane odczyny czepionych Polaków deklaruje
z konsekwencjami takimi, z jakimi występują rzadko i są łagodne chęć skorzystania ze szczepion-
mieliśmy do tej pory do czynie- – zdarza się ból w miejscu iniek- ki – tak wynika z badań agencji
nia. Czyli z obostrzeniami, bloko- cji, obrzęk, zaczerwienienie czy Inquiry. Głównymi powodami
waniem pewnych branż – powie- gorączka. - Oczywiście możliwe niechęci są brak pewności, czy
dział. Według niego miałoby to jest wystąpienie ciężkich, niepo- szczepionka jest bezpieczna,
również tragiczny skutek dla Pol- żądanych odczynów poszcze- obawa przed skutkami ubocz-
ski jako siły gospodarczej w Euro- piennych, to na przykład reakcja nymi oraz opinia, że szczepionka
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 25 sierpnia 2021, nr 8 (331) Wiadomości 5

R E K L A M A

Szkolenie dla biur rachunkowych 2 września tel. 533 377 855

Obowiązki wynikające Szkolenie poprowadzi

z ustawy o AML Radca Prawny


Martyna Michta

ORGANIZATOR:

OSOBA, KTÓRA UKOŃCZY SZKOLENIE OTRZYMA CERTYFIKAT

RACIBÓRZ – JAKOŚĆ ŻYCIA

Seniorzy, nie jesteście sami!


Telefon senioralny to szansa na rozmowę i podzielenie się
troskami w przyjaznej atmosferze.

Rada Seniorów Miasta Ra- i chcą po prostu porozma- ra z różnych powodów może
cibórz postanowiła umożliwić wiać, chcą się czegoś dowie- czuć się osamotniona i po-
wzajemną pomoc seniorom dzieć, na przykład jak za- trzebuje wsparcia w różnych
przez telefon. Członkowie rady łatwić jakąś sprawę, co się sferach życia. Właśnie dlate-
udostępnili prywatne numery dzieje w mieście w sferze go Halina, Barbara, Janusz,
telefonów wszystkim senio- wydarzeń kulturalnych, jak Marian, Tadeusz, Lech oraz
rom, którzy potrzebują po- się zaszczepić, albo zapro- Bronek udostępnili swoje
rozmawiać, chcą podzielić się ponować zmiany w kierunku numery telefonu i służą po-
swoimi troskami czy po prostu poprawy życia seniorów lub mocą starszym mieszkań-
„wygadać się”. Dzwoniący mo- pragną aktywnie uczestni- com.
gą liczyć na wysłuchanie, zro- czyć w organizacjach senio- Na podane numery moż-
zumienie i rozmowę w przyja- ralnych - wyjaśnia Rada Se- na dzwonić w godzinach
znej atmosferze. niorów Miasta Racibórz. 10:00 - 14:00 od poniedział-
- Myślimy o seniorach, Akcja skierowana jest do ku do piątku. Rozmowa na
którzy czują się samotni tej części społeczeństwa, któ- koszt odbiorcy.
<< GazetaInformator.pl
6 ogłoszenia 25 sierpnia 2021, nr 8 (331)
Z regionu
R E K L A M A

WARSZTAT SAMOCHODOWY

INTERKOMPLEX
606 190 418 | 666 117610

Warsztat mechaniki pojazdowej


Blacharstwo i lakiernictwo
Opony oraz części nowe i używane
Samochody i przyczepy do wynajęcia
Holowanie pojazdów

ul. Brzeska 8, Racibórz

Pranie dywanów, tapicerki


meblowej, samochodowej,
polerowanie maszynowe,
pastowanie, czyszczenie
ścian i elewacji.

Tel. 32 763 40 43, 504 412 875


Racibórz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

EURO LABORA
RACIBÓRZ (14601)
PRACA ZA GRANICĄ
JUŻ 10 LAT NA RYNKU
ZADZWOŃ:
32/417 20 56

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
25 sierpnia 2021, nr 8 (331)
Z regionu
R E K L A M A

STAŻ - PRACA PRACA


Nazwa stanowiska pracy: doradca ds. rynku pracy Zatrudnimy na stanowisku: Specjalista do spraw reklamy i marketingu

Organizator: Stowarzyszenie Śląskie Porozumienie Gospodarcze


ŚLĄSK.ONLINE
Opis stanowiska:
Miejsce realizacji stażu: Racibórz ▶ tworzenie i moderowanie materiałów w social media - Instagram, Facebook,
YouTube
▶ kontakt z pracownikami i współpraca przy tworzeniu treści
Wymagania: ▶ oferowanie produktów reklamowych, głównie reklamy internetowej
▶ ukończona szkoła średnia, ▶ obsługa klientów, aktualizacja danych, ewidencja i monitorowanie realizacji
▶ umiejętność samodzielnego myślenia, zleceń
▶ kreatywność,
▶ komunikatywność, Wymagania:
▶ duże zaangażowanie w rozwój osobisty, ▶ posiadanie charyzmy i dobrego poczucia humoru
▶ rzetelność i uczciwość ▶ zdolności copywriterskie, błyskotliwość i umiejętność szybkiego
▶ umiejętność podstawowej obsługi programów graficznych reagowania
▶ znajomość trendów social media
▶ umiejętność podstawowej obróbki zdjęć, wideo, audio
Mile widziane:
▶ umiejętność podstawowej obsługi programów graficznych
▶ zainteresowanie tematami społecznymi, aktywność społeczna
▶ prawo jazdy
Mile widziane:
▶ doświadczenie w mediach
Obszar rozwoju na stanowisku: ▶ prawo jazdy
▶ Pogłębienie wiedzy w zakresie edukacji i rynku pracy
▶ Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi instrumentów wsparcia rynku
pracy oraz modelem działania agencji doradztwa personalnego
▶ Umiejętność analizy potrzeb i zasobów ryku pracy Praca lokalnie w siedzibie firmy w Raciborzu
▶ Badania ankietowe, rozmowy i konsultacje osobiste
▶ Praca administracyjna, obsługa systemów
Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@r-media.pl

Prosimy o załączenie klauzuli:


Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@slask.online Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Prosimy o załączenie klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

RACIBÓRZ – ROZRYWKA

Indywidualne zajęcia taneczne dla par 2 października godz. 17.00, RCK RDK ul. Chopina 21
Zapraszamy na indywidualne zajęcia taneczne dla par, które po- KONCERT WIEDEŃSKI- Największe przeboje Johanna
prowadzi instruktor tańca Małgorzata Dziedzic. Zajęcia ruszają Straussa, najpiękniejsze arie i duety w mistrzowskim
w czerwcu i będą odbywać się we wtorki. Koszt zajęć 120zł./para. wykonaniu - TOMCZYK ART
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 32 412 32 40. Pierwsze tego typu wydarzenie, które w tak dużym stopniu przy-
czyniło się do rozpowszechnienia na szeroką skalę muzyki Johanna
Straussa w Polsce. Sukces koncertu sprawił, że jest to obecnie niedo-
ścigniony wzór dla coraz to nowych zespołów inspirujących się tym
wydarzeniem, o czym świadczą pojawiające się regularnie projekty
o podobnej tematyce. Niekwestionowany, najbardziej rozpoznawal-
ny Kameralny Zespół Straussowski wykonujący wyłącznie muzykę
Króla Walca - Johanna Straussa nieprzerwanie od niemal dekady!
Podczas gali wystąpią dla Państwa obdarzeni wspaniałymi głosami,
fantastyczni soliści operowi oraz gwiazdy polskiego i międzynarodo-
wego baletu. Towarzyszyć im będą wybitni kameraliści występujący
na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i na
świecie. Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkur-
sów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści
międzynarodowej estrady, artyści występujący w największych pol-
skich i światowych salach koncertowych. Wzruszają i bawią publikę
od wielu lat, za każdym razem przyjmowani owacjami na stojąco!
Tradycją stały się już coroczne Koncerty Wiedeńskie w wykonaniu
tej niezwykłej grupy wspaniałych artystów. To połączenie klasycznej
wiedeńskiej formy i kunsztu z młodością, wdziękiem, werwą i nie-
spotykaną muzykalnością artystów wykonujących to jedyne w swoim
19 listopada godz. 17.15 i 20.15, RCK RDK ul. Chopina 21 rodzaju widowisko. Zabrzmią największe, ponadczasowe i wiecznie
PRZYGODA Z OGRODNIKIEM – spektakl komediowy bliskie sercom melomanów przeboje króla walca - Johanna Straus-
„Przygoda z ogrodnikiem” to spektakl o małżeństwie Dzikich. sa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek
Oboje marzyli o karierze aktorskiej, jednak nie poszło im ona „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła wdówka”, „Księż-
najlepiej. Znacznie więcej sukcesów niż na scenie osiągają w biz- niczka czardasza” oraz „Kraina uśmiechu”. Publiczność usłyszy m.in.:
nesie – radząc innym, jak żyć! I chociaż jako specjaliści od sa- Walc „Nad pięknym modrym Dunajem”, Arię Barinkaya „Wielka sła-
morozwoju świetnie się sprawdzają, to prywatnie dogadują się wa to żart”, Duet wszech czasów „Usta milczą dusza śpiewa”, polkę
coraz gorzej… „Tritsch- Tratsch” oraz słynny „Marsz Radeckiego”. Koncert progra-
Spektakl „Przygoda z ogrodnikiem”, zaplanowany na 29.05.2021 mowo nawiązywać będzie do tradycyjnych gali i noworocznych kon-
w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu, zostaje przenie- certów, odbywających się w Wiedniu. Mamy za sobą tysiące zagra-
siony na 19.11.2021.Miejsce wydarzenia pozostaje bez zmian, nych koncertów, a nasze niepowtarzalne wydarzenia obejrzały już
zmieniają się natomiast godziny: 17.15 i 20.15 zamiast 16.00 setki tysięcy widzów. Tego nie można przegapić! Nota informująca
i 19.30. Państwa bilety zachowują ważność. W razie jakichkol- o koncercie i jego opis są pomysłem i własnością firmy Tomczyk Art,
wiek pytań prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym os. reprezentująca - Jędrzej Tomczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.
kupili Państwo bilety. Bilety w cenie 95 zł do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
RACIBÓRZ – ROZRYWKA
8 Reklama 25 sierpnia 2021, nr 8 (331) << GazetaInformator.pl

R E K L A M A

GRANICĄ
PRACA ZA GRANICĄ

ul. Stefana Czarnieckiego 32,


47-420 Kuźnia Raciborska
certyfikat numer 25739

istan.job@gmail.com
ilonastanek@wp.pl

691 823 260 | 725 387 878

You might also like