You are on page 1of 16

PLUSY dlaBIZNESU

GazetaInformator.pl

Kędzierzyn-Koźle

XII Europejski Kongres


Gospodarczy w Katowicach
Racibórz

Fot. ecpoland.eu
Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 2 września 2020 | Nr 10 (315)

REGION KRAINA GÓRNEJ ODRY

Dni otwarte w Krainie Górnej Odry.


Atrakcje na raciborskim zamku
Spotkanie z Drengami znad Górnej Odry oraz zabawy edukacyjne w ramach
promocji Zamku Piastowskiego. Wydarzenie jest jed- ści, ale także przedsiębior-
ną z najważniejszych cy, specjaliści w dziedzinie
KATARZYNA PRZYPADŁO

Fot. Katarzyna Przypadło


debat o europejskiej nowoczesnych technologii
i polskiej gospodarce. i ich gospodarczego wyko-
W lipcu i sierpniu miał miej- W tym roku Kongres rzystania.
sce cykl dni otwartych na terenie odbywał się w hybrydo- Program wydarzenia
Subregionu Zachodniego, czyli wej, otwartej, interak- zachował wszystkie naj-
Krainy Górnej Odry. Akcja miała tywnej formule, dopusz- ważniejsze punkty. Sesja
na celu bezpłatne udostępnienie czającej udział zdalny. otwarcia została poświęco-
najciekawszych atrakcji w regio- Tegoroczne grono Kon- na przyszłości Europy i od-
nie. Wśród pomysłów na spę- gresu, jak co roku, było pre- była się z udziałem europej-
dzenie wolnego czasu były rów- stiżowe i opiniotwórcze. skich i polskich polityków
nież te w powiecie raciborskim. Należy bowiem pamiętać, odpowiedzialnych za finan-
31 sierpnia dzień otwar- że o znaczeniu Kongresu se i rozwój. Program Kon-
ty miał miejsce na Zamku Pia- i jakości jego przekazu de- gresu zdominowało szuka-
stowskim w Raciborzu. W pro- cydują właśnie uczestnicy. nie odpowiedzi na kluczowe
gramie znalazły się: zwiedzanie Wśród gości tegorocznej pytania dotyczące kryzysu,
dziedzińca, krypty, kaplicy oraz edycji EEC można znaleźć procesów transformacji (cy-
domu książęcego wraz z prze- przedstawicieli resortów frowej, energetycznej), re-
wodnikiem, warsztaty cera- gospodarczych polskie- lacji między środowiskiem
miczne dla dzieci przedszkol- go rządu, agend, funduszu i klimatem a konkurencyj-
nych, warsztaty plastyczne dla i innych instytucji gospo- nością gospodarki, rozwoju
dzieci szkolnych oraz warsztaty darczych oraz europejskich infrastruktury, transportu
ceramiczne dla dzieci, młodzie- polityków odgrywających i mobilności i komunikacji.
ży i dorosłych. Zaprezentowała decydujące role w unijnej Nie zabrakło debat poświę-
się też grupa rekonstrukcyjna debacie o strategicznych kie- conych ściśle gospodarce,
Drengowie znad Górnej Odry, runkach wychodzenia z kry- branżom przemysłu, mar-
która rozbiła swoje obozowisko zysu i finansowaniu tych ketingowi czy e-commerce,
na zamkowym dziedzińcu. działań. Przede wszystkim ale także tematyce samorzą-
Wcześniej, 24 sierpnia, od- byli to jednak ludzie gospo- dowej i społecznej (służba
był się dzień otwarty w Krainie darki: inwestorzy, prezesi zdrowia, finanse, gospodar-
Górnej Odry z Zabytkową Stacją największych firm, finansi- ka odpadami, smog).
Kolei Wąskotorowej w Rudach.

Fot. ecpoland.eu
Na przybyłych czekały bezpłat-
ne kursy koleją wąskotorową,
oprowadzanie po stacji, warsz- z przewodnikiem. 31 lipca moż- mieślnicy”. Odbyły się też rę- ką i zasiały łąkę kwietną w do-
taty m.in. z kowalstwa czy ko- na było bawić się w Rodzinnym kodzielnicze zajęcia dla dzieci niczkach oraz spacer „W po-
lejarskiego fachu, a ponadto Parku Rozrywki Trzy Wzgórza wprowadzające w świat daw- szukiwaniu zaginionej wioski”
w znajdującym się na terenie w Wodzisławiu Śląskim. Chętni nych zwyczajów i tradycji bli- – spacer bezdrożami Czernicy
stacji „Stacyjkowie” dzieci mogły korzystali ze sprzętu takiego jak skich w różnych zakątkach z przewodnikiem.
skorzystać bezpłatnie z parku li- rowery BMX, gokarty, łyżworol- świata i Polski oraz warsztaty W Muzeum Miejskim
nowego, wziąć udział w żywych ki, deskorolki, hulajnogi czy ze- krawieckie, podczas których w Żorach 20 sierpnia odbyło
lekcjach historii oraz zobaczyć stawy do badmintona, z parku uczestnicy wyszyli makatkę na się zwiedzanie muzealnych wy-
spektakl Teatru Lalek Marka linowego pod okiem instrukto- styl, które zdobiły dawne ślą- staw z przewodnikiem, spacer
Żyły. 27 sierpnia natomiast miał ra czy seansu w Chacie Solnej. skie kuchnie. Uczestnicy wzięli po mieście pn. „Śladami żor-
miejsce spływ kajakowy mean- Organizatorzy przygotowali też też udział w wizycie w obserwa- skich zabytków”, warsztaty:
drami Odry z Chałupek do Za- zajęcia z instruktorem na torze torium astronomicznym Astro- plastyczne poprzedzone pre-
bełkowa. rowerowym BMX Racing i na Lab czy „pracowni zbożowej”, lekcją pt. „Sekrety afrykańskiej
Cała akcja promocji atrak- skateparku, warsztaty gry na czyli warsztacie polegającym na maski” i tradycyjnej ornamen- Podczas sesji inauguracyjnej głos zabrał Jerzy Buzek
cji turystycznych Krainy Gór- bębnach afrykańskich djembe przybliżeniu dzieciom rodzajów tyki aborygenów pt. „Australia - poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący
nej Odry rozpoczęła się 28 lip- i dundun od podstaw, animacje zbóż i ich przeznaczenia, pod- w kropki” oraz artystyczne „By- Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes
ca w Rydułtowskim Centrum dla dzieci, a także kino samocho- czas którego mogły wykonać fyj jak malowany” prowadzone Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczą-
Kultury. W programie znalazły dowe. zbożową mozaikę, poznać tajni- przez malarkę Annę Flagę. Za- cy Rady EEC. - Europa zawsze miała jakiś wielki pro-
się warsztaty teatralne, wpro- W ramach dnia otwarte- ki mielenia zboża w żarnach czy planowano też atrakcje w Par- jekt, który realizowała. Teraz jest to Europejski Zielony
wadzenie w kuluary teatru, ani- go z Ośrodkiem Kultury Za- wypieku podpłomyków. Mia- ku Zdrojowym w Jastrzębiu- Ład. Ma ochronić naszą planetę przed nami samymi
macje dla dzieci i seans filmu fa- meczek w Czernicy 14 sierp- ły też miejsce zajęcia „Śląska -Zdroju i Zabytkowej Kopalni – powiedział Jerzy Buzek.
milijnego „Czworo dzieci i coś”, nia rozegrano plenerową grę zegródka” – dzieci zapoznały Ignacy w Rybniku, które odbę-
a także spacer po Rydułtowach planszową pn. „Dawni Rze- się z tradycyjną śląską zegród- dą się w innym terminie.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 2 września 2020, nr 10 (315) << GazetaInformator.pl
REGION SŁUŻBA ZDROWIA

Raciborska hybryda
Powiat czeka na decyzję wojewody, aby uruchomić szpital w formie hybrydowej.
Zdaniem Marka Labusa przywrócenie nie będzie takie proste.

Fot. Katarzyna Przypadło


KATARZYNA CICHOŃ wiedział prezydentowi radny.
W efekcie takich ustaleń po śro-
29 lipca starostwo informo- dowej sesji Rady Miasta niewiel-
wało o trwających rozmowach ka grupa radnych, głównie z opo-
w sprawie możliwości otwarcia zycji, zrobiła symboliczne zdjęcie
szpitalnych oddziałów i przy- z banerami w Urzędzie Miasta,
wrócenia statutowej działalno- a następnie udano się na rynek,
ści szpitala. – Gdyby nie udało gdzie wspólnie zdjęto banery. Na
się uzyskać zgody na ich urucho- zdjęciu z Kolumną Maryjną w tle
mienie, to w czasie spotkania znaleźli się radni Paweł Rycka,
przedstawiono wojewodzie kon- Eugeniusz Wyglenda, Piotr Kli-
cepcję otwarcia oddziałów: orto- ma, Justyna Henek-Wypior,
pedii, chirurgii, okulistyki oraz Krystyna Klimaszewska, Henryk
oddziału ginekologiczno-położ- Mainusz, Mirosław Lenk oraz
niczego - informowano miesiąc prezydent Dariusz Polowy.
temu. Teraz dyrekcja szpitala
i władze powiatowe czekają na Czekamy na decyzję
decyzję, która zmieni kontro- wojewody
wersyjne polecenie wojewody 28 sierpnia starostwo prze-
z 15 marca. Ciągle trwają też roz- kazało, że negocjacje w sprawie fi-
mowy z NFZ na temat finanso- nansowania działalności Szpitala
wania. Rejonowego im. dr Józefa Rostka
- Akcja naszego społecznego komitetu, jedna z wielu, ma na celu przywrócenie szpitala rejonowego dla mieszkańców Raciborza w Raciborzu w hybrydowej for-
To nie będzie takie proste i powiatu raciborskiego - powiedział przewodniczący komitetu, radny Piotr Klima. mie zbliżają się do końca. Władze
Zdaniem Marka Labusa nie powiatu wraz z dyrekcją szpitala
można w szybki sposób i zgod- takie finansowanie, aby nie po- Jego zdaniem „zapowie- i umożliwienie placówce funk- Kolumny Maryjnej, która, jak chcą jak najszybciej przygotować
nie z przepisami przywrócić niósł szkody. Dobrze, że przy- dzi niektórych członków zarzą- cjonowania na zasadach sprzed powiedział, została ufundowana część szpitalnych oddziałów do
szpitala do działalności sprzed najmniej teraz ten problem za- du powiatu, że można szpital 16 marca. Czy zarząd powiatu jako votum wdzięczności za znik- przywrócenia ich funkcjonalności
16 marca. – Wydaje się, że przy- uważono w dyrekcji i wreszcie po otrzymaniu decyzji odwrócić bierze na serio to, co sam uchwa- nięcie zarazy, jaka dotknęła przed bez strefy zarezerwowanej dla pa-
najmniej w części dotarło to do dąży się do ustalenia warunków w tydzień, trudno nawet komen- la? – pyta retorycznie Labus. wiekami mieszkańców miasta cjentów covidowych. W pierwszej
dyrekcji szpitala, która teraz na piśmie, co zupełnie zlekcewa- tować, bo dyskusja na tak popu- i regionu. Radny został jednak kolejności mają to być oddziały:
wmanewrowywana w szybkie żono w marcu 2020. Niestety listycznym i nieprofesjonalnym Komitet Klimy wezwany do usunięcia afiszów ortopedyczny, chirurgiczny, oku-
przekształcenie struktury szpita- obecne przepisy nie przewidują poziomie jest po prostu niepo- i banerowa akcja z uwagi na przepisy o ochronie listyczny oraz ginekologiczno-
la w tzw. hybrydę, cokolwiek to zasad specjalnego finansowania ważna”. Labus jest zdziwiony W międzyczasie swoje dzia- zabytków. Po wymianie kore- -położniczy. Zdaniem starostwa
oznacza, nie jest już tak ochocza przez NFZ szpitala działającego entuzjazmem powiatu co do łania kontynuuje Społeczny Ko- spondencji z prezydentem Da- szpital jest przygotowywany na
w przekształcaniu szpitala „na jednocześnie jako „covidowy” pomysłu funkcjonowania szpi- mitet Walki o Zdrowie i Życie riuszem Polowym włodarz wska- te zmiany. Udostępniono osob-
kolanie” i bez namysłu. Szkoda, i „niecovidowy”, więc pewnie tala jako hybrydy. – Przecież na Mieszkańców Ziemi Racibor- zał lokalizacje, w których komitet ne wejścia, zdezynfekowano po-
że takiego poglądu i postawy nie jest trudność w wynegocjowaniu początku lipca zarząd powiatu skiej, prowadzony przez radnego może, bez konfliktu z prawem, mieszczenia, wyremontowano
prezentowano przed 16 mar- dobrych warunków, mając jesz- podjął uchwałę z której wynika, Piotra Klimę. Grupa członków zawiesić banery. – W obecnej część pomieszczeń, trwa analiza
ca. W związku z tym, że nie ma cze na uwadze, że prowadzenie że stworzenie hybrydy w szpita- 20 sierpnia powiesiła na rynku sytuacji nacisku administracyj- odpowiedniego zabezpieczenie
ustalonych przepisami proce- szpitala w formie hybrydy jest lu jest niemożliwe i w związku wokół Kolumny Maryjnej bane- nego jesteśmy gotowi zdjąć ba- oddziałów w personel medyczny.
dur, jak odwrócić nawet w czę- kosztowniejsze i niestety gorzej z tym wzywał wojewodę do spo- ry z hasłem „Oddajcie nam szpi- nery i przenieść je w inne godne – Czekamy na zmieniającą decy-
ści tzw. szpital jednoimienny, finansowane przez NFZ – uważa wodowania ewakuacji ze szpita- tal”. Radny Klima lokalizację ar- miejsca. Mam nadzieję, że uczy- zję wojewody – słyszymy w sta-
to jest kłopot, by zapewnić mu M. Labus. la wszystkich covid pacjentów gumentował historią i tradycją nimy to wszyscy razem – odpo- rostwie.

WODZISŁAW ŚLĄSKI – SŁUŻBA ZDROWIA RACIBÓRZ – LIST DO REDAKCJI

Co z dalszym finansowaniem Bruk, o który nikt nie dba


wymazobusów? Porozrzucany bruk na ulicach miasta szpeci i zagraża
bezpieczeństwu.
Koszt utrzymania wymazobusa na terenie powiatu
wodzisławskiego przekroczył już 63 tys. zł. Jeden z czytelników zwrócił
uwagę na problem kostki bruko-
wej na ulicach Raciborza. Miesz-
Mimo że walka z epidemią sze finansowanie wymazobu- utrzymanie systemu umożli- kaniec wskazuje lokalizacje,
należy do administracji rządo- sa ze środków budżetu miasta. wiającego systematyczne po- w których bruk leży porozrzu-
wej, w kwietniu wszyscy wło- Już w pierwszej połowie sierp- bieranie wymazów zlecanych cany lub wystaje, stwarzając za-
darze miast i gmin z powiatu nia nastąpił spory wzrost za- przez PPSSE – powiedział pre- grożenie. – Zaraz przy pomniku
wodzisławskiego zdecydowali lecanych przez Powiatową zydent Kieca. biskupa Gawliny na raciborskim
o pokryciu kosztów wymazobu- Stację Sanitarno-Epidemiolo- Z tego względu włodarz rynku leży porozrzucana, wyrwa-
sa na terenie swoich miejscowo- giczną do pobrania wymazów. zwrócił się do wojewody ślą- na kostka brukowa. Kostka leży
ści. W efekcie podpisano z firmą - Zgodnie z przewidywaniami, skiego Jarosława Wieczorka również przy samym drzewie zwróciliśmy się do raciborskiego wyskakiwała spod kół jadących
zewnętrzną umowę na realizację a także coraz trudniejszą sytu- i zaapelował o pełne skoor- w pobliżu. Idąc w dół ul. Odrzań- magistratu, pytając, kto jest od- tirów, tak jak ma to miejsce przy
usługi w zakresie pobierania wy- acją finansową, miasto nie bę- dynowanie z poziomu woje- ską na trawniku, leży już duża powiedzialny za uporządkowanie „nerce”. Wiceprezydent Michał
mazów od osób z podejrzeniem dzie miało możliwości w dal- wództwa systemu pobierania kostka wyrwana ze swojego miej- porozrzucanej kostki. O uzyska- Fita uspokaja i wyjaśnia, że na
koronawirusa. Od kwietnia do szym ciągu w całości opłacać wymazów od osób z podejrze- sca. Podobna sytuacja występuje nej odpowiedzi poinformujemy obwiedni ronda planowana jest
15 sierpnia wykonano 495 wy- usługi pobierania materiału niem koronawirusa, a także na targowisku, gdzie pojedyn- na portalu raciborz.com.pl. do zabudowy duża kostka gra-
mazów w całości sfinansowa- biologicznego od osób z po- udzielenie rzeczowej i finanso- cze kostki wyskakują i wystają nitowa, która, zdaniem wicepre-
nych z budżetu miasta, a łączny dejrzeniem zarażenia korona- wej pomocy dla działań zwią- z drogi, można o nie zaczepić no- Kostka na nowym rondzie zydenta, nie ma nadmiernej ten-
koszt przekroczył 63 tysiące zł. wirusem. Jednocześnie trze- zanych z organizacją systemu gą, szczególnie wieczorem, gdy Temat bruku zwrócił ostat- dencji do wypadania jak kostka
Warto dodać, że znacząca ilość ba zaznaczyć, że w związku pobierania wymazów i funk- jest ciemno. Wchodząc w ulicę nio uwagę także raciborskich na rondzie im. Solidarności. Na
masowo wykonywanych testów z trudnym do przewidzenia cjonowania wymazobusów. Chopina podobnie powyrywana radnych. Marcin Fica interpelo- Zamkowej wylano asfalt z uwagi
została sfinansowana przez za- rozwojem sytuacji oraz plano- Zdaniem Mieczysława Kiecy jest kostka brukowa, są dziury wał w tej sprawie do prezyden- na bezpieczeństwo i możliwość
kłady pracy, spółki czy kopal- wanym nadejściem kolejnej należy uregulować te sprawy w chodniku. Sytuacja z kostką ta, pytając, dlaczego kostka z ul. wykonania oznakowania pozio-
nie zatrudniające mieszkańców fali zachorowań, przed którą przed nadejściem zapowiada- jest w wielu miejscach miasta. Zamkowej, zamiast wrócić na mego - odpowiedział na interpe-
Wodzisławia Śląskiego. na każdym kroku przestrze- nej jesiennej fali epidemii. Nikt z tym nic nie robi i nikogo swoje miejsce, zostanie wyko- lację wiceprezydent.
Prezydent Mieczysław Kie- gają nas niezależni, rządo- to nie interesuje – napisał w liście rzystana na obrębie ronda. Rad-
ca zaczyna obawiać się o dal- wi eksperci, niezbędnym jest C do redakcji czytelnik. 25 sierpnia ny obawia się, że kostka będzie C

Wydawca: Raciborskie Media Redakcje: W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek ul. W. Planetorza 9/2 od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 2 września 2020, nr 10 (315) Wspieramy Dobre Tematy 3
BABICE – KULTURA KUŹNIA RACIBORSKA HISTORIA

TEATRALNE 28 lat po wielkim pożarze w Kuźni Raciborskiej


SPOTKANIE W BABICACH
26 sierpnia 1992 roku przed godz. 14:00 napłynęły meldunki o pojawiającym się

Fot. Tomasz Dwornicki


dymie wzdłuż torów kolejowych linii między Kuźnią Raciborską a Raciborzem.
katarzyna przypadło mującego pociągu. Od dłuż- tów, 1220 członków Obrony w Raciborzu organizowany
szego czasu panowała susza, Cywilnej oraz 1150 pracow- jest memoriał. Uroczystości
W tym roku mija 28 lat od dodatkowo utrzymywała się ników leśnych. W akcji bra- związane z rocznicą wybuchu
największego po wojnie poża- temperatura powyżej 30 stop- ło udział 1100 samochodów największego pożaru w powo-
ru lasów w środkowej Euro- ni Celsjusza i wiał silny wiatr. pożarniczych, 4 helikoptery, jennej historii Polski odby-
pie. 26 sierpnia 1992 roku ok. Przybyli na miejsce strażacy po 27 samolotów, 48 ciągników wają się też w lesie koło Kuź-
godz. 13:50 z dwóch wież ob- kilku godzinach akcji zoriento- ciężkich i specjalistycznych, ni Raciborskiej przy krzyżu
serwacyjnych napłynęły jedno- wali się, że nie mają do czy- 25 ciągników rolniczych i 36 upamiętniającym mł. kpt. An-
cześnie meldunki o pojawiają- nienia ze zwykłym pożarem, cystern kolejowych na wodę. drzeja Kaczynę i dh. Andrzeja
cym się dymie wzdłuż torów których gasili już wiele. Ogień 50 osób było wówczas ho- Malinowskiego. W tegorocz-
kolejowych linii między Kuź- rozprzestrzeniał się z ogromną spitalizowanych, a ok. 2000 nych obchodach udział wzię-
Teatr HaCha na Objazdowym Festiwalu Teatr na Ugorze nią Raciborską a Raciborzem. prędkością. Do Kuźni Racibor- odniosło drobne urazy. Zgi- li m.in. Starosta Raciborski
w Babicach Po czterech godzinach płonęło skiej zaczęły zjeżdżać kolejne nęło dwóch strażaków: młod- Grzegorz Swoboda, wicepre-
600 ha terenu, a po kolejnych wozy bojowe niemal z całego szy kapitan Andrzej Kaczyna zydent Raciborza Michał Fita,
Uczestnicy Objazdowego chali koncertu Pawła Pawlika, czterech – 2200 ha. W sumie kraju. Strażakom z pomocą i druh Andrzej Malinowski. przedstawiciele władz Kuźni
Festiwalu Teatr na Ugorze barda, który zagrał na akorde- pożar pochłonął blisko 10 tys. przychodzili leśnicy, wojsko, Mimo ogromu pożaru dzię- Raciborskiej oraz komendan-
wzięli udział w spektaklach onie. ha lasów w rejonie Kuźni Ra- policja oraz ludność cywilna. ki zaangażowaniu służb ra- ci i przedstawiciele Ochotni-
teatralnych, warsztatach, Przez cały czas trwania im- ciborskiej, Kędzierzyna-Koźla, Akcja gaśnicza trwała towniczych nie spłonął żaden czych i Państwowych Straży
animacjach i koncercie. prezy do wspólnej zabawy za- Rud Raciborskich i Rudzińca. w sumie przez 26 dni. Gasze- dom ani nawet zabudowanie Pożarnych, a także leśnicy.
Objazdowy Festiwal Teatr praszało Stowarzyszenie „Przy- Jak później ustalono, niem zajmowało się ponad 10 gospodarcze. Delegacje złożyły pod obeli-
na Ugorze bawił mieszkańców stanek Teatr” z Bytomia. Wstęp prawdopodobną przyczyną tys. osób: 4700 strażaków, Od 1993 roku co roku ku skiem oraz grobami strażaków
Babic 22 sierpnia na boisku. na wydarzenie był bezpłatny, pożaru była iskra spod kół ha- 3200 żołnierzy, 650 policjan- pamięci poległych strażaków wieńce i wiązanki kwiatów.
W tym roku, w tak nietypowym a projekt został dofinansowa-

Fot. Starostwo Powiatowe w Raciborzu


miejscu, wystąpili Teatr Akade- ny przez Narodowe Centrum
mia Wyobraźni z Lądka Zdroju Kultury w ramach programu
ze spektaklem „O Ignasiu, któ- „Kultura – Interwencje 2020”.
ry nie lubił szkoły”, Teatr Nem- Organizatorem wydarzenia by-
no z Rzeszowa z bajką „Trzy ła Fundacja Harmonicznego
świnki”, Teatr HaCha ze Śląska Chaosu, przy udziale Gminne-
z „Bajczarzem” oraz Walny Te- go Centrum Kultury w Nędzy.
atr z Podlasia z „Dziadkiem”.
Na koniec mieszkańcy wysłu- c

RACIBÓRZ – ROZRYWKA

PŁYWADŁO 2020
W RACIBORZU
Fot. Katarzyna Przypadło

Symboliczne mogiły mł. kpt. Andrzeja Kaczyny Hołd zmarłym strażakom złożyli przedstawiciele
i dh Andrzeja Malinowskiego. władz i instytucji.

Fot. KW PSP Opole/Katowice, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

Akcja gaśnicza trwała 26 dni. Był to największy pożar w Polsce oraz Europie
Środkowej po II wojnie światowej.

Kilkanaście załóg i ka- wej zbiornika Racibórz Dol-


jakarzy wypłynęło w trasę ny w trasę wypłynęło prawie
do Kędzierzyna-Koźla. 20 załóg i kajakarzy. Na czele
29 sierpnia z Płoni wypły- tradycyjnie płynął organizator
nęli uczestnicy 21. edycji Pły- akcji – Bronisław Piróg. Metą
wadła. Impreza co roku odby- będzie Kędzierzyn-Koźle. Ha-
wa się podczas Dni Raciborza, sło tegorocznej edycji brzmi:
jednak w tym roku na prze- „Walka z koronawirusem, czyli
szkodzie stanęło wezbranie dbaj o siebie”.
Odry. W południe niedaleko Duża szybkość wiatru i gwałtowna zmienność jego Całość drzewostanów objętych pożarem uległa
budowli przelewowo-spusto- kp kierunków utrudniały gaszenie. zniszczeniu lub bardzo silnemu uszkodzeniu.
4 Publicystyka 2 września 2020, nr 10 (315) << GazetaInformator.pl
WODZISŁAW ŚLĄSKI SYLWETKI

Toast za Roksandrę - wodzisławski klub Toastmasters


na ogólnopolskim podium
Wodzisław Śląski może pochwalić się klubem Toastmasters. Misją klubu jest rozwój umiejętności komunikacji
i co istotne odnosi on ogólnopolskie sukcesy. Członkini wodzisławskiego klubu Toastmasters zdobyła trzecie
miejsce w ogólnopolskich Mistrzostwach Ewaluacji Scenicznych.

Fot. freepik.com
dominika krebs Na pomoc takim osobom fesjonalizmem. Aby wygłasza- wskazówek dla ocenianego
przychodzi Klub Toastma- ne przez nas opinie i oceny nie mówcy. Profesjonalizm, na-
Glossofobia - nazwa nie- sters. Pierwszy został zało- wywołały w odbiorcach nie- turalność i umiejętność wska-
wiele mówiąca, jeszcze nie żony już w 1924 roku, więc smaku i poczucia niesprawie- zania zarówno elementów do
tak popularna jak agora- czy ćwiczone od dekad metody dliwości, a co więcej przyczy- poprawy ale także tych, które
arachnofobia, a okazuje się, pozwalają na profesjonalny niły się do chęci samorozwoju stanowią dobre cechy przemo-
że cierpi na nią nawet 75% rozwój umiejętności komu- warto ćwiczyć umiejętność wy ujęły sędziów. Sama Rok-
społeczeństwa. Kryje się za nikacji, przywództwa i wy- udzielania informacji zwrot- sandra, na co dzień mieszkan-
nią lęk przed wystąpieniem stąpień publicznych. Już na nej. Również tą zdolność moż- ka Rybnika, która rozpoczęła
publicznym. Gdy wyobraża- pierwszym spotkaniu każdy na szlifować w wodzisławskim przygodę z Toastmasters trzy
my sobie sytuacje w której ma możliwość zabrania głosu. klubie Toastmasters. lata temu ciągle się doskonali
musimy wygłosić jakąś prze- Od 2018 roku również po są- Doskonałym przykładem i nabywa nowe kompetencje
mowę a przed nami znajduje siedzku możemy praktykować tego jak można wypracować oraz doświadczenia. Jednym
się kilkadziesiąt, setki a mo- nasze zdolności komunikacyj- tą umiejętność jest Roksan- z nich może się teraz z ca-
że nawet tysiące twarzy to- ne- wtedy też powstał Klub dra Kłobuch. Ma ona nie- łą pewnością pochwalić gdyż
warzyszą nam różne uczucia. Toastmasters w Wodzisławiu wątpliwy zaszczyt pochwalić jej występ na długo pozosta-
Suchość w ustach, drżenie ko- Śląskim się swoim rzemiosłem i nie nie na ustach Toastmasterów
lan, przyspieszone bicie serca Klub Toastmasters wycho- będą to tylko puste słowa. Bo- w całej Polsce
czy ucisk w żołądku- czy ma- dzi też naprzeciw potrzebom wiem Roksandra, będąca Wi- Warsztat oratorski moż-
my do czynienia z strachem przedsiębiorców. Bowiem to ceprezesem do Spraw Człon- na budować latami, ale misją
czy jednak z ekscytacją? Wie- oni wskazują na brak umiejęt- kostwa w Klubie Toastmasters klubów jest przede wszyst-
le ludzi porzuca swoje ma- ności komunikacji młodzieży IG Wodzisław Śląski, w nie- kim nauka w przyjaznej at-
rzenia przez towarzyszący im na rozmowie kwalifikacyjnej, tym samym wzmacniając przy- Dla jednych lęk, dzielę 23.08.2020 zajęła trze- mosferze. Jako gość nie po-
stres w wygłaszaniu mowy, głównie komunikują się przez szłych pracowników i zwięk- dla innych umiejętność cie miejsce w Mistrzostwach nosi się żadnych zobowiązań,
komunikacji czy przewodze- smsy, maile i komunikatory. szać ich konkurencyjność, co Wielu osobom towarzyszy Polski w Ewaluacjach Sce- więc jeżeli wydaje nam się że
niu innymi osobami. Gdyby Nie sposób budować relacje automatycznie wpływa też na lęk przed oceną, co powstrzy- nicznych, odbywających się to właśnie nasze słowa mogą
dobrze się zastanowić może opierając się tylko na wirtu- konkurencyjność lokalnych muje ich przed wypowiedzia- podczas Królewskiego Efek- zmienić świat warto udać się
się okazać że przez lęk przed alnych formach rozmowy. przedsiębiorstw. Mimo swoje- mi publicznymi. Jednakże tu Toastmasters w Krakowie. na spotkanie. Spotkania od-
wystąpieniami publicznymi W tym celu trzeba zastosować go relatywnie młodego wieku równie trudne okazuje się Wygłosiła ona nietuzinkową bywają się co dwa tygodnie
przepadło wiele znaczących aparat mowy i co ważne ko- wodzisławski klub Toastma- samo ocenianie. Zwłaszcza ewaluację, która nie tylko da- w piątek o godzinie 18:15 przy
słów, które nigdy nie zostały munikacje niewerbalną. Klub sters zdołał zdobyć już renomę kiedy chcemy to zrobić me- ła Roksandrze miejsce na po- ulicy Powstańców 8 w Turzy
wypowiedziane. pomaga rozwijać tą zdolność, na ogólnopolską skalę. rytorycznie i z należytym pro- dium, ale była pełna cennych Śląskiej.

RACIBÓRZ – HISTORIA

Wspomnienie po raciborskim Polmosie


Po zakładach Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego w Raciborzu przy ul. Nowomiejskiej nie pozostało
już prawie nic.
Fot. fotopolska.eu

Fot. Katarzyna Przypadło

Przemysł spirytusowy robów spirytusowych Polmos. melasy. W 1987 r. ze wzglę- W 1996 r. Polmos Raci- W maju 2011 r. w obliczu rzu mogły być nadal konty-
w Raciborzu ma bogate, się- W latach 70. XX w. zakład dów ekologicznych wstrzy- bórz został sprywatyzowany, likwidacji Przedsiębiorstwa nuowane, pomimo iż ślad po
gające XIX w., tradycje. Po w Raciborzu został całkowi- mano produkcję w gorzel- a produkcja alkoholu i spi- Przemysłu Spirytusowego dawnym przedsiębiorstwie zo-
II wojnie światowej na ba- cie przebudowany. Powstała ni, jednocześnie podejmując rytusu była kontynuowana. w Raciborzu powstała nowa stał całkowicie zatarty.
zie gorzelni Schlesingerów przemysłowa gorzelnia me- działania inwestycyjne w celu Ponowna sprzedaż zakładów firma, założona przez długo-
utworzono zakłady spirytu- lasowa, dzięki której w zakła- przebudowy zakładów na roz- spirytusowych została doko- letniego dyrektora zakładów Na podstawie
sowe, które następnie zostały dzie rozpoczęto przetwarzanie lewnie wódek. Produkcję wó- nana w 2011 r. Nowy właści- spirytusowych w Raciborzu. wodkiraciborskie.pl
włączone do ogólnopolskiego pochodzących z okolicznych dek w Raciborzu rozpoczęto ciel zdecydował o likwidacji Dzięki temu tradycje przemy-
zrzeszenia producentów wy- cukrowni znacznych ilości w 1991 r. zakładów. słu spirytusowego w Racibo- kp
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 10/2020 GazetaInformator.pl 2 września 2020 nr 10 (315)
REGION PRACA

Praca w czasach zarazy.


Pracownicy i pracodawcy - dwie strony medalu
Pojawienie się Covid-19 wiąże się nie tylko ze strachem przed zarażeniem, ale również z innymi trudnościami.
Wiele z nich dotyczy zwłaszcza pracowników i pracodawców. Lista wyzwań jest długa.
dominika krebs żyły w pracy to automatycznie Rytuały i zwyczaje w fir- pracy przez pracownika może zwoliło to na zidentyfikowa- re były krótkoterminowe (kar-
wydaje się nam że wykonuje mie są dobrą praktyką pogłę- skutkować rozwiązaniem sto- nie wyzwań z jakimi borykają ty sportowe, bony zakupowe,
Epidemia Covid-19 prze- cięższą pracę niż osoba której biającą relacje między pra- sunku pracy. się pracownicy i pracodawcy wejściówki do kin i teatrów)
wróciła nasze życie zawodowe nie widzimy. cownikami. Jedną z praktyk Pracodawcy w tym za- w nowej rzeczywistości i do- przez wprowadzony lock-
i prywatne do góry nogami. która powstała w czasie pan- kresie mogą wprowadzić hy- tyczą one czterech głównych down stały się bezwartościo-
Nie tylko strach przed zara- Nie taka praca zdalna demii było założenie grupy na brydowy modelu pracy tzn. zagadnień. Jak już wcześniej we. W związku z wzrostem
żeniem i dostosowanie się do straszna jak ją malują WhatsUpp pt. „Przedszkole” świadczyć zalecić pracę czę- wspomniano istotnym może bezrobocia benefity nie będą
nowych wymogów higienicz- Jak wskazują pracownicy gdzie każdy mógł zadać pyta- ściowo w biurze, częściowo okazać się wprowadzenie mo- jednak priorytetami pracow-
nych ale również wiele innych zdalne wykonywanie swoich nie bez obawy o jego ocenę. z domu, co w niektórych sy- delu hybrydowego pracy- za- ników. Jak wskazuje raport
trudności zaburzyło nasze obowiązków również ma swo- tuacjach może zapobiec kon- równo z biura jak i z domu. „Praca w dobie koronawiru-
funkcjonowanie. je zalety. Wśród nich należy Powrót do biura fliktom. Pandemia może przyczynić sa” istotniejsze będą stabil-
wymienić nieobowiązkowość Wg Badania prawie 9 na się do rozwoju biur bardziej ność i bezpieczeństwo zatrud-
Utrudniony awans dress-code. Luźny, niefor- 10 respondentów wskazało Bezpieczeństwo w kierunku aktywnej pracy nienia, ewentualnie również
Nawiązywanie relacji spo- malny ubiór jest istotny dla że pracodawcy powinni da- przede wszystkim w grupie i budowania więzi propozycje wyższego wyna-
łecznych jest najistotniejszym znacznej części specjalistów wać większą możliwość pracy Możliwym jest zaistnienie między współpracownikami, grodzenia.
aspektem naszego życia. Trud- i menadżerów. Nieopisaną zdalnej. Obecnie praca wra- sytuacji gdy pracownicy będą a w mniejszym stopniu w kie-
no więc dziwić się, że jednym korzyścią jest też oszczędność ca powoli na zwyczajowe to- bronić się przed powrotem do runku pracy samodzielnej. Pracujący rodzice
z najczęściej wskazywanych czasu. W końcu skoro praca ry co wiąże się z powrotem do normalnej pracy. Wtedy rolą Zamknięcie placówek
problemów wg Badania Antal odbywa się w domu nie trze- pracy w biurach. Pracodawca pracodawcy jest głównie za- Integracja przede edukacyjnych i wykonywa-
oraz Cushman & Wakefield ba do niej dojeżdżać. Czas ma prawo polecić pracowni- pewnienie bezpieczeństwa za- wszystkim nie przez pracowników pra-
wynikających z pracy zdalnej można oszczędzić również na kowi zarówno pracę z domu łodze. Przed pracodawcami poja- cy zdalnie było źródłem wielu
był brak możliwości spotkań połączeniu obowiązków służ- jak i z biura i pracownik mu- Jak polecają specjaliści wiło się wyzwanie odpowied- dodatkowych wyzwań zwłasz-
z współpracownikami. Do- bowych z obowiązkami domo- si się podporządkować. Jak z zakresu prawa pracy, warto niej integracji zespołu, przy- cza dla pracujących rodziców.
datkową trudnością jest roz- wymi. W czasie kiedy pracuje- wskazuje definicja stosunku wtedy wprowadzić wewnątrz- brała ona bowiem inne formy Jak wskazuje raport pracuj.pl
dzielenie życia prywatnego my może się przecież gotować pracy, praca odbywa się pod zakładowe procedury bezpie- niż przed pandemią. W ba- prawie 8 na 10 pracowników
z życiem zawodowym. Nie- obiad czy robić pranie. kierownictwem pracodawcy czeństwa, których celem jest daniu portalu pracuj.pl „Za- wskazuje, że wykonanie pracy
wiele osób mieszka w domach Jak uważa Katarzyna Lip- w miejscu i czasie przez niego zapewnienie bezpieczeństwa wodowy styl życia” wskazano zdalnej jest dla niech bardziej
w których mogą wyznaczyć ka-Nawrocka, associate di- zleconym, co za tym idzie pra- pracownikom. W procedurach na istotne formy zacieśniania obciążające niż dla osób bez-
sobie osobne pomieszczenie rector, consulting & research codawca ma prawo, poprzez tych powinno znaleźć się rów- więzi wśród współpracowni- dzietnych. Warto podkreślić
na gabinet do pracy. W związ- manager w Cushman & Wa- polecenie służbowe, do naka- nież postępowanie na wypa- ków m. in. wybierając spo- tu też sytuację matek, które
ku z czym, jak wskazuje Pa- kefield biura będą przechodzić zania pracownikowi powrotu dek wystąpienia wirusa, a nie tkania i wyjazdy integracyjne w Polsce, nadal w większym
tryk Wójcik psycholog, brak przemianę z standardowych do biura. tylko działania prewencyjne. oraz różnego rodzaju warsz- stopniu od mężczyzn muszą
swoistego „rytuału przejścia”. o jednej lokalizacji do modelu Pracownicy nie mają moż- Oprócz tego typu przygo- taty. Jako iż w dobie korona- radzić sobie z konfliktem ról
W tym samym miejscu bo- hybrydowego łączącego pracę liwości odmowy wykonania towań ważne jest również ni- wirusa były one niemożliwe zawodowych i prywatnych.
wiem wykonujemy swoją pra- zdalną z biurem. polecenia służbowego chyba welowanie barier psycholo- częściej stawiano na rozwiąza- Niestety według raportu „Pra-
cę, jak i oglądamy telewizor że jest ono sprzeczne z pra- gicznych pracowników. Sieć nia online, typu firmowe sieci ca w dobie koronawirusa” pra-
czy odpoczywamy w inny spo- Godzina ciszy wem, dobrymi zwyczajami Makro zdecydowała się na społecznościowe czy grupy za- wie połowa kobiet z dziećmi
sób. Wiele osób będących na Również korzystając z spo- i zasadami współżycia spo- współpracę z zewnętrzną fir- interesowań. Jednakże te for- wskazała na brak zrozumienia
pracy zdalnej wskazywało, że sobów online można wspierać łecznego. Aby pracownik mógł mą w zakresie wsparcia psy- my integracji były wskazywa- ze strony pracodawcy.
mimo iż przebywało w domu relacje panujące wśród pra- odmówić przyjścia do pracy chologicznego i umożliwiła ne jako mniej preferowane niż Pandemia koronawirusa
na pracę poświęcało więcej cowników. musi wykazać na przykład, że pracownikom skorzystanie te wymagające bezpośrednie- jest źródłem wielu trudności
czasu niż faktycznie w miejscu Jak podaje Malwina Pu- pracodawca nie zapewnił mu z porady psychoterapeuty. go kontaktu i nie powinny ich zarówno dla osób zatrudnio-
pracy. Pracownikom zdalnym chalska-Kamińska psycholog bezpiecznych i higienicznych zastąpić. Niestety konieczność nych jak i właścicieli firm. Jak
trudniej przychodzi awans. i trener biznesu SWPS w nie- warunków pracy. Jeżeli jed- Dodatkowe wyzwania cięcia kosztów może spowodo- w każdej skomplikowanej sy-
Mimo wykonywania przez których firmach panuje tzw. nak pracodawca zapewni bez- w czasach zarazy wać ograniczoną ilość tego ty- tuacji kluczem do rozwiązania
nich często większej i bardziej godzina ciszy, kiedy to każdy pieczne i higieniczne warun- Na przełomie kwietnia pu wydarzeń integracyjnych. jest zrozumienie i stały dialog
efektywnej pracy to pracow- pracownik wybiera godzinę ki pracy w zakresie Covid-19 i maja 2020 zespół pracuj.pl między pracodawcami, a pra-
nicy pracujący na miejscu ła- w której skupia się na pracy tzn. zaopatrzył pracowników zapytał swoich użytkowników Mniejsze benefity cownikami. Tylko takie podej-
twiej mogą otrzymać wyższe i inni pracownicy nie kontak- w środki ochronne i powziął o problemy z jakimi boryka- Pandemia koronawiru- ście umożliwi dostosowanie
stanowisko. Wiąże się to z psy- tują się z nim, co więcej zastę- działania prewencyjne roz- ją się w czasie koronawiru- sa przyczyniła się również do się do nowych warunków, któ-
chologicznym efektem, jak wi- pują go w kontaktach z klien- przestrzeniania się wirusa sa. Tak powstał raport „Praca zmniejszenia udzielanym pra- re być może staną się wkrótce
dzimy że ktoś wypruwa sobie tami. wtedy odmowa powrotu do w dobie koronawirusa”. Po- cownikom benefitów, a te któ- „nową normalnością”.
II PLUSY dlaBIZNESU 2 września 2020, nr 10 (315) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

ib.pl

Wszystkie atuty w ręku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 2 września 2020, nr 10 (315) PLUSY dlaBIZNESU III
WODZISŁAW ŚLĄSKI EDUKACJA

Cudze chwalicie, swego nie znacie


KOFER łączy pasjonatów z powiatu wodzisławskiego, którzy, specjalizując się w różnych dziedzinach, wyróżniają się
wysokimi kompetencjami i wieloletnim doświadczeniem.
KATARZYNA CICHOŃ lacje sprawiają, że jesteśmy
szczęśliwi. Pozytywnie na-
Czy wiesz o tym, że kręceni nie tylko doskonale
w Wodzisławiu Śląskim prowadzą warsztaty, nie tyl-
mieszka i pracuje na co ko wspaniale organizują wy-
dzień kilkudziesięciu pasjo- cieczki, ale także znakomicie
natów? Wiesz, że uprawiają organizują imprezy. Pogoda
oni aktywności i zawody na ducha to jedna z cech w ich
unikalnym poziomie? Robią kodeksie wartości.
to od wielu lat. Ich bizne- KOFER działa pod pa-
sowa wiedza doceniana jest tronem Izby Gospodarczej
w kraju i za granicą. Czas, w Wodzisławiu Śląskim oraz
żeby opowiedzieć ich histo- Inkubatora Przedsiębior-
rię. O wyjątkowych ludziach czości w Wodzisławiu Ślą-
i o tym, co ich pozytywnie skim, które wspierają dzia-
nakręca. łania KOFRA i promują go
wśród przedsiębiorców, sa-
Poznaj pozytywnie morządów oraz organiza-
nakręconych cji działających w powiecie
Pozytywnie nakręceni to wodzisławskim. Siedzibą
wybitni pasjonaci o różnych Kodeks Wartości: wsze interesujące i kreatywne) i dzielić się swoją wiedzą. jakość stoi na unikalnym po- KOFRA jest powiat wodzi-
specjalizacjach. Posiada- - Tolerancja (KOFER jest - Współpraca (dzięki Każdy, kto czuje, że ma po- ziomie. Można skorzystać sławski. Wszystkie warszta-
ją wieloletnie doświadcze- organizacją apolityczną. To współpracy organizowane tencjał i wciąż chce się roz- z kilkunastu różnych warsz- ty i szkolenia odbywają się
nie i wysokie kompetencje, oznacza, że nie podlega wpły- są wspólne wycieczki eduka- wijać może skorzystać. KO- tatów i szkoleń. - Wybór za- w prywatnych pracowniach
dodatkowo wykonują swoje wom żadnej siły politycznej. cyjne dla dzieci i dorosłych, FER ma nadzieję, że swoją leży od tego, w jakim kierun- i siedzibach ekspertów lub na
zawody na unikalnym po- KOFER ma otwarte drzwi dla a szkolenia z noclegami i in- aktywnością i ciekawą ofertą ku zamierzasz się rozwijać. prośbę klientów w ich salach.
ziomie jakościowym. Są ce- każdego. Bez względu na to, nymi atrakcjami) przyciągnie wielu zaintere- Dlatego zachęcamy Cię do Koordynatorem KOFRA jest
nionymi specjalistami na jaki ma kolor skóry, jakiego - Pogoda ducha (dobra za- sowanych z całego kraju i za- zapoznania się z naszą ofer- Krzysztof Dybiec, Prezes Izby
rynku lokalnym, krajowym, jest wyznania i jakim poglą- bawa to podstawa pozytywnie granicy, a dzięki temu uda się tą specjalistycznych szkoleń Gospodarczej w Wodzisła-
a niektórzy również na ryn- dom hołduje. W KOFRZE nie nakręconych) rozsławić Wodzisław Śląski. – zachęca Krzysztof Dybiec, wiu Śląskim, który od wielu
ku międzynarodowym. Jak rozmawia się o polityce, sek- - Odpowiedzialność (KO- Pozytywnie nakręceni zapra- koordynator KOFRA. lat wspiera różne aktywności
sami twierdzą, to, co robią sie i religii - jest wiele innych, FER przejmuje pełną odpo- szają na warsztaty, szkolenia, Wśród propozycji KOFRA społeczne i biznesowe.
na co dzień często nie ma interesujących tematów) wiedzialność za działania. wycieczki edukacyjne, kursy znajdziemy także wycieczki
swojego odnośnika w PKD - Uczciwość i wiarygod- Ludzie KOFRA uczą się na i webinary. Już niedługo będą edukacyjne. Oferta kierowa-
(Polska Klasyfikacja Działal- ność (to jedna z ważniejszych błędach, bo każdy je popeł- również dostępne także pro- na jest do dzieci, młodzieży
ności). wartości w biznesie i pracy nia) dukty KOFRA i urodziny dla oraz dorosłych. - Wycieczki
Pozytywnie nakręconych z ludźmi) - Szacunek (dążenie do dzieci online. edukacyjne mają być przy-
łączy wysoki poziom usług - Jakość (jakość oparta na poważania, poszanowania jemnością. Dlatego my pod-
oraz lokalny patriotyzm. intuicji, wiedzy i wieloletnim i prestiżu. Zarówno wśród Warsztaty, webinary, stawiamy autobus pod wska-
Wszyscy są mieszkańca- doświadczeniu) osób działających w ramach imprezy zane miejsce, kierujemy na
mi powiatu wodzisławskie- - Profesjonalizm (warsz- KOFER, jak i w stosunku do KOFER oferuje specja- poszczególne atrakcje i odwo-
go i wszyscy chcą dzielić się taty, kursy, szkolenia, rów- nich) listyczne szkolenia dla osób zimy. Wyjście zorganizowane,
swoją wiedzą z zainteresowa- nież online, prowadzone są - Etyka (hołdowanie pragnących poszerzać swoje to u nas czysta przyjemność –
nymi osobami pod szyldem na najwyższym poziomie) ogólnie przyjętym normom umiejętności, ale także tych, mówi Krzysztof Dybiec.
marki KOFER – skarbnica - Kreatywność (obojętnie moralnym i prawnym)Po- którzy chcą poznawać no- Imprezy to podstawa bu-
pozytywnie nakręconych. czy trafisz na mentora, kre- zytywnie nakręceni człon- we pasje i zawody. Ponieważ dowania dobrych relacji. Jak
W tym celu stworzyli kodeks atora marki, menadżera re- kowie KOFRA nie narzeka- szkolenia i warsztaty prowa- wykazały badania przepro-
wartości, który określa sta- stauracji, gastronoma czy na ją na brak pracy, a mimo to dzone są przez niekwestio- wadzone na Uniwersytecie
tus każdego członka KOFRA. pasjonata - zajęcia będą za- chcą wspierać się nawzajem nowanych specjalistów, ich w Harvardzie, to właśnie re-

REGION – EDUKACJA

Poznaj moc zawodowca. Rusza kampania województwa śląskiego


Celem akcji jest popularyzacja i uatrakcyjnienie wizerunku szkolnictwa zawodowego oraz zachęcenie młodych ludzi
do wybrania tej ścieżki kariery zawodowej.
Fot. RIG

Województwo śląskie star- uczycieli, którzy mogą liczyć


tuje z kampanią „Poznaj moc na wsparcie w ramach zwięk-
zawodowca”. W konferen- szania swoich kompetencji
cji prasowej zapowiadającej i udział w szkoleniach. Pro-
start akcji uczestniczyli: Mar- mujemy zawody, które są uni-
szałek Województwa Śląskie- kalne i poszukiwane na ryn-
go Jakub Chełstowski, czło- ku pracy, to szansa na dalszy
nek Zarządu Województwa rozwój gospodarczy regionu
Śląskiego Izabela Domogała, – mówiła Izabela Domogała,
a także Bogusława Bartoszek członek Zarządu Wojewódz-
z Regionalnej Izby Gospodar- twa Śląskiego.
czej w Katowicach i prof. Jan Ambasadorem kampanii
Klimek, prezes Zarządu Izby został znany polski YouTuber,
Rzemieślniczej oraz Małej artysta i zawodowiec w swoim
i Średniej Przedsiębiorczości. fachu – Cyber Marian, czy-
Gościem wydarzenia był rów- li Dominik Makowski, które-
nież ambasador kampanii, Cy- go kanał posiada ponad 1,2
ber Marian. mln subskrypcji, a każdy jego
– Wsłuchujemy się w po- film osiąga setki tysięcy wy-
trzeby środowisk branżowych świetleń. Ambasador kampa-
i pracodawców i chcemy w ten nii będzie zachęcał młodzież
sposób przekonać młodych do podjęcia nauki w szkołach
ludzi, by świadomie wybra- technicznych i branżowych,
li ścieżkę zawodową. Szkol- ale również komunikował
nictwo zawodowe to dobry sposób – tłumaczył marszałek oraz techników, oraz zachęce- polegających na zwiększeniu przez województwo śląskie się z rodzicami, pedagogami
wybór, który daje satysfak- Jakub Chełstowski. nie młodych ludzi do wybrania jakości kształcenia zawodo- z udziałem środków pocho- i pracodawcami, by pomogli
cję i perspektywy na ciekawą Celem kampanii jest po- tej ścieżki kariery zawodowej. wego na terenie województwa dzących z Unii Europejskiej młodzieży w wyborze odpo-
pracę. Ta kampania ma docie- pularyzacja i uatrakcyjnienie Kampania stanowi kontynu- śląskiego. – „Śląskie. Zawodowcy”. – wiedniej ścieżki zawodowej.
rać do uczniów i ich rodziców wizerunku szkolnictwa zawo- ację i uzupełnienie prowa- Kampania jest związana Kierujemy ją do uczniów, ich
w nowoczesny, multimedialny dowego, tj. szkół branżowych dzonych do tej pory działań z programem realizowanym rodziców, ale także do na- KP
IV PLUSY dlaBIZNESU
na poziomie << GazetaInformator.pl
2 września 2020, nr 10 (315)

REGION | SPRAWY KONTROWERSYJNE

Usunąć co szpeci, uratować co zdobi


O cienkiej granicy między pragmatyzmem, a dbałością o estetykę miasta.
KATARZYNA CICHOŃ stalowane po wejściu w życie Racibórz w martwym podczas posiedzenia Konsul-
IRENEUSZ BUREK uchwały nie będą spełniały punkcie tacyjnej Rady Gospodarczej,
wymagań i nie zostaną do- Minęło osiem miesięcy od na którą zaproszono przedsię-
Żory poprawią stosowane w odpowiednim podjęcia uchwały nt. prac nad biorców z Raciborza (13 lute-
estetykę miasta terminie, Urząd Miasta Żory utworzeniem „Parku Kultu- go 2020). W dyskusji pojawiło
Żory są kolejnym mia- może wszcząć postępowanie, rowego Stare Miasto w Raci- się wówczas wiele sceptycz-
stem, które chce uregulować które wymierzy karę finanso- borzu” (19 grudnia 2019 r.). nych głosów. Ograniczenie po-
zasady sytuowania w prze- wą właścicielowi reklamy. Racibórz byłby piątym na Ślą- wierzchni wyklejanych witryn
strzeni publicznej obiek- sku, a 36 w całej Polsce mia- do 20% to dla wielu zbyt du-
tów małej architektury czy Główne założenia stem, które wprowadziły park ża ingerencja, stanowcze głosy
urządzeń reklamowych - ich Projekt uchwały zakłada kulturowy. Park kulturowy to dezaprobaty zostały wypowie-
rozmiaru, jakości i materia- m.in.: zakaz szyldów i reklam forma ochrony terenów krajo- dziane przez restauratorów,
łu, z jakiego są wykonane. w formie banerów, zakaz re- brazowych z zabytkami lokal- których po wprowadzeniu re-
Wystartowały konsultacje klam na ogrodzeniach, bal- nej tradycji, która wprowadza gulacji czekałyby przebudowy
uchwały krajobrazowej, któ- konach, balustradach, zakaz z jednej strony obostrzenia ogródków letnich lub całorocz-
re potrwają do 29 września. reklam na budynkach wpisa- dotyczące np. umieszczania nych.
Estetyka przestrzeni pu- nych do rejestru zabytków, reklam bądź szpecących form Dziwnie słabo wybrzmiał
blicznej dotyczy wszystkich zakaz reklam na budynkach małej architektury, z drugiej jednak drugi cel wprowadzania
mieszkańców, natomiast w obszarze starówki, zakaz strony ma ochraniać i uwi- tego typu stref w historycznych
z uchwałą krajobrazową po- reklam w formie siatek re- daczniać dorobek architekto- centrach miast: pokazanie do-
winni zapoznać się przede klamowych, zakaz reklamy niczny, urbanistyczny i histo- robku historycznego miasta.
wszystkim właściciele reklam na lawetach. Ponadto maksy- ryczny miasta. Jeden z przedsiębiorców do
i szyldów. Uchwała reguluje malna powierzchnia reklamy Pierwszemu zagadnieniu tego stopnia oponował, by nie
bowiem m.in. dopuszczalne na budynkach to 18 m2 i wy- poświęcono wiele uwagi. Ma- wprowadzać ograniczeń w re-
typy reklam oraz szyldów, ich łącznie na budynkach o wio- ria Olejarnik, Miejska Konser- klamach dla przedsiębiorców,
liczbę czy rozmiar. Co zmieni dącej funkcji handlowo – wator Zabytków, zaprezento- że użył określenia: - przecież
się po wejściu w życie uchwa- usługowej, gastronomicznej, wała projekt uchwały, w której Racibórz nie ma żadnych za-
ły krajobrazowej? Wszystkie produkcyjnej lub magazyno- wprowadza się ograniczenia bytków ani pamiątek histo-
nowe reklamy i szyldy, któ- wej. Maksymalna powierzch- w zakresie umieszczania re- rycznych... - To jak w świe-
re pojawią się w Żorach, bę- nia reklamy w formie tablicy klam, wywieszania szyldów cie roślin; która roślina jest
dą musiały spełniać wyma- wolnostojącej (np. przy dro- czy zaklejanie szyb. – Witryny większa, ta rośnie, ta mniejsza
gania określone w uchwale. dze) to 32 m2 i tylko przy sklepowe są trochę bolączką jest przykrywana i obumiera.
Reklamy i szyldy, które ist- największych drogach (np. naszego centrum. Zaklejanie I można się tak ścigać w nie- Niejako w tle projektowania uchwały krajobrazowej pn. „Parku Kult
niały przed wejściem w życie Autostrada A1, DW 935, DW całej powierzchni szyb zaburza skończoność i tworzyć te re- którego celem jest ochrona zabytków architektonicznych i historyczny
uchwały, będą musiały zostać 932, DW 924, DK 81), w po- odbiór architektury, rytm bu- klamy coraz większe i coraz odmienne postrzeganie wartości.
dostosowane do wymagań zostałych miejscach maksy- dynku, jego spójność, nie jest bardziej krzykliwe – stwier- Urząd Miasta w Raciborzu kilka dni temu przedstawił projekt, wedłu
określonych w dokumencie malna powierzchnia reklamy to dobrze postrzegane także dził podczas konsultacji wi- budynku, w którym mieści się Urząd Miasta przy ul. Batorego powstan
w ciągu 12-60 miesięcy. Je- w formie tablicy wolnostoją- przez samych mieszkańców - ceprezydent Michał Fita. Ja- windy umieszczony ma zostać przy murze budynku tak, żeby nie zasłan
śli szyld lub reklama zain- cej to 9 m2. argumentowała konserwator ko przykład uporządkowania du – zapewnia wprawdzie magistrat, co jednak nie złagodziło krytyczn

RACIBÓRZ – MOTORYZACJA R E K L A M A

Jak zmyć owady


i nie uszkodzić lakieru?
Latem wystarczy krótka przejażdżka, żeby przód naszego pojazdu po-
kryły setki owadów. Nie należy tego lekceważyć i należy je niezwłocz-
nie zmyć, gdyż owady mogą trwale uszkodzić powłokę lakierniczą. Jak
skutecznie i - przede wszystkim - bezpiecznie pozbyć się ich z lakieru,
tworzyw sztucznych i szyb?
przeznaczone do pozbywania stałościami owadów i trwale
się śladów po owadach. Jeśli uszkodzone wymagają jednak
będziemy stosować preparaty, zastosowania lekkościernego
pamiętajmy o tym, że należy preparatu lub mechanicznej
je aplikować na powierzchnię korekty powłoki.
wilgotną, która nie jest nagrza- W usuwaniu owadów po-
na. Po naniesieniu specyfiku maga nie tylko regularne my-
zazwyczaj trzeba odczekać kil- cie, ale również zabezpieczenie
kanaście minut, a następnie lakieru warstwą wosku. Czysz-
go zmyć. Przy wycieraniu lub czenie nie pochłania wtedy ty-
Ślady po owadach na samo- usuwaniu resztek powinniśmy le czasu i wysiłku. Jeszcze bar-
chodzie nie są jedynie kwestią korzystać ze ściereczki z mi- dziej od owadów szkodliwe dla
wyglądu i gorszej widoczności. krofibry lub specjalnej gąbki lakieru są ptasie odchody. War-
Pozostawione na dłuższy czas, do pozbywania się owadów. to wozić w bagażniku zapas wo-
wystawione na działanie czyn- Nie używajmy zwykłej gąbki dy z szamponem oraz szmatkę,
ników atmosferycznych resztki czy zmywaka kuchennego, gdyż by błyskawicznie usunąć je
zaczynają niszczyć powłokę la- możemy porysować lakier. z karoserii.
kierniczą. Niebezpieczne mo- Pamiętajmy o tym, żeby
gą być również odchody pta- środków chemicznych nie po-
ków czy żywica drzew. Nawet zostawiać zbyt długo na karose-
liść pozostawiony na dłużej na rii, ponieważ mogą one powo-
słońcu i deszczu potrafi odci- dować odbarwienia. Niektóre
snąć się na lakierze. Najlepiej preparaty pomagają w czysz-
więc regularnie myć karoserię czeniu nadwozia nie tylko z in-
auta. sektów, ale też ptasich odcho- AUTO CENTRUM
Jak się pozbyć owadów dów bądź resztek asfaltu. OPOLONY
z karoserii? Przede wszystkim Jak radzą amatorzy pielę- ul. Rybnicka 129A,
samochód trzeba umyć. Myj- gnacji samochodów, najłatwiej
47-400 Racibórz
nia automatyczna może się pozbyć się owadów z przed-
w tym przypadku okazać nie- niego pasa, przykrywając go Tel. 32 415 31 43
skuteczna. Lepsza będzie myj- na noc ręcznikiem nasączo-
nia ręczna, chociaż i tu może nym roztworem wody z szam- www.opolony.pl
być problem. Na rynku są spe- ponem. Miejsca narażone na
cjalne preparaty chemiczne długotrwały kontakt z pozo- Artykuł sponsorowany
GazetaInformator.pl >> 2 września 2020, nr 10 (315) PLUSY dlaBIZNESU V

Fot. Katarzyna Przypadło


Zonk
- Zaprezentowany projekt windy na fasadzie UM to akt

Fot. UM Racibórz
wandalizmu, tępa głupota i bęcwalstwo, jakiego nie opisał
nawet Jarosław Haszek w przygodach Wojaka Szwejka.
Nie można obok tego przejść obojętnie. Mnie po prostu szlag
trafił. W czasach młodości byłem bardzo związany z środo-
wiskiem twórców działających w Raciborzu, przede wszyst-
kim przez swoje zainteresowania ich dziełami i pasją kolek-
cjonerską. Do dziś posiadam wiele ich obrazów, grafik oraz
rysunków, w tym prac małżeństwa Zawisłów, i również
dlatego czuje się w obowiązku zaprotestować przeciwko tej
planowanej zbrodni na pracy Mariana. - pisze do redakcji
aktywista miejski, Marek Labus.
- Jak można było dopuścić do tego, że rozważa się usytu-
owanie tej windy w taki sposób, że przesłoni, a w zasadzie
zdewastuje, unikatową w skali kraju pracę Mariana Zawi-
sły, która od lat jest chlubą miasta a raciborzanom niezmien-
nie kojarzy się z budynkiem Urzędu Miasta.
Ludziom mającym nawet minimalne poczucie estetyki oraz
wiedzę o sztuce nie trzeba przypominać kim był Marian Za-
wisła i jak ważna jest jego praca zdobiąca Ratusz. Widocznie
jednak ta wiedza jest obca obecnemu włodarzowi Miasta, Obecny na Radzie Gospodarczej w lutym prezydent Michał Fita potwierdził, że problem zmian
dlatego informuję, że nieżyjący od 3 lat Marian Zawisła to przestrzennych w centrum jest złożony i wymaga dalszych konsultacji. Zaproponował aby
wybitny artysta, wykształcony w krakowskiej ASP na Wy- odbyć je przede wszystkim z zainteresowanymi oraz w branży gastronomicznej.
dziale Grafiki i Malarstwa w Katowicach u prof. Aleksandra
Raka, doc. Rafała Pomorskiego Adama Hoffmana i prof. Ta- przestrzeni i wspólnej reguły roku, oprócz wybrzmiałej kry- ku mebli i urządzeń. Ogró-
deusza Grabowskiego... - czytamy argumentację M.Labusa. przywołał Stary Sącz. – Robi tyki projektu, miasto nie zro- dek i jego ogrodzenie musi
Rozwój miast wymaga dialogu. Miasta będą się dobrze to naprawdę niesamowite wra- biło kolejnego kroku. Projekt być wykonane z estetycznych
rozwijać, jeśli będą reagować na potrzeby mieszkańców, je- żenie, kiedy człowiek chodzi uchwały utknął. oraz naturalnych elementów,
śli włączy się w dialog społeczeństwo obywatelskie. Justyna z jednej ulicy na drugą i widzi, umożliwiających, w razie ko-
Glusman, koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i ziele- że jedno nawiązuje do drugie- W Rybniku da się nieczności, jego szybki demon-
ni w Urzędzie Miejskim w Warszawie, wspomniała podczas go, że to jest jakiś cykl. Samo W Rybniku od listopa- taż, zaś wyposażenie ogród-
debaty nad rozwojem miast (KMSP, Katowice 10/2020) to w sobie powoduje, że chce da 2019 roku obowiązują no- ków, w szczególności meble,
o własnym doświadczeniu kiedy to protestujący przeciw wy- się tam po prostu przyjeżdżać we zasady funkcjonowania z tworzyw naturalnych, np.
cince drzew małego parku jednej z dzielnic Warszawy, przy- i usiąść przy lodach czy kawie ogródków sezonowych na pły- wikliny, rattanu, drewna oraz
padkiem odkryli małą kawiarenkę opodal gdzie zaczęli się czy zrobić po prostu zakupy – cie rynku i na deptaku. Nowe metalu. Nowe zasady dość
spotykać. Po kilku miesiącach kawiarnia stała się miejscem mówił Michał Fita. wytyczne dla restauratorów mocno ograniczają też wyko-
spotkań wszystkich, którzy się poznawali i przychodzili, aby Konsultacje formalnie za- prowadzących letnie ogródki rzystywanie ogródków jako
turowego Stare Miasto w Raciborzu”, coś zrobić na rzecz swojej dzielnicy i poprawy jakości życia. kończono 15 marca. Lutowe gastronomiczne zapewnić ma- nośnika wszelkiego rodzaju
ych miasta pojawił się przykład na... Tak powstało stowarzyszenie Ochocianie-Sądziedzi, które posiedzenie Rady Konsulta- ją ład i estetykę przestrzeni pu- reklam. Wyposażenie ogród-
dziś jest jednym z ważniejszych warszawskich organizacji cyjnej było bodaj jedyną for- blicznej. ków oraz elementy reklamowe
ug którego ne zewnątrz historycznego walczących o poprawę jakości życia. mą konsultacji, nie licząc Zarządzenie reguluje m.in. powinny być dopasowane do
nie zewnętrzna winda (na zdj.). - Szyb Ot, taki zonk. Zatem jak będzie, Panowie? Siadamy do kon- uwag które wpływały w po- takie kwestie jak kolorystykę reprezentacyjnego charakteru
niać ozdobnej mozaiki na ścianie urzę- sultacji? staci ankiet, których nigdzie i wielkość parasoli czy wyso- rynku i deptaka, a także spójne
nych uwag do tego projektu. /I/ nie publikowano. Minęło pół kość ustawionych w ogród- z historyczną tkanką miasta.

RACIBÓRZ – RYNEK PRACY

Redukcja zatrudnienia w Rafako


Według wstępnych szacunków zwolnienia grupowe mogą dotknąć 400 pracowników.
Fot. Freepik

27 sierpnia zarząd RAFA- o szczególnych zasadach roz- cyzja, ale bez niej spółka nie po-
KO S.A. podjął uchwałę o przy- wiązywania z pracownikami radzi sobie w obecnej sytuacji
stąpieniu do restrukturyzacji stosunków pracy z przyczyn rynkowej. Wyjaśnił, że chcąc
zatrudnienia. „Celem podej- niedotyczących pracowników przetrwać spółka musi znacząco
mowanych działań jest dosto- („Ustawa”) co nastąpi poprzez ograniczyć koszty i redukcja za-
sowanie poziomu i kosztów notyfikację i rozpoczęcie kon- trudnienia jest jednym z wielu
zatrudnienia Emitenta do sy- sultacji z zakładowymi orga- działań, jakie są podejmowane.
tuacji rynkowej w ramach pro- nizacjami związkowymi celem Zwrócił uwagę, że liczba 400
wadzonej działalności. Zarząd wypracowania porozumienia pracowników jest liczbą maksy-
Emitenta wstępnie szacuje, że o którym mowa w art. 3 Usta- malną, a zarząd będzie starał się
zwolnienia grupowe obejmą wy” – czytamy w raporcie. o to, aby zachować jak najwięcej
maksymalnie 400 pracowni- Poinformowano, że „szcze- miejsc pracy.
ków, przy czym ostateczna licz- góły restrukturyzacji zostaną Przypomnijmy, 28 maja,
ba objętych redukcją zatrudnie- wypracowane w rozmowach podczas Walnego Zgromadze-
nia pracowników oraz związane z zakładowymi organizacjami nia Akcjonariuszy, głosowano
z nią koszty i oszczędności będą związkowymi oraz przy udzia- w sprawie dalszego istnienia
znane po zakończeniu procesu le kluczowych pracowników, Rafako S.A. Strata raciborskiej
konsultacji ze związkami zawo- a emitent zamierza uprościć spółki za 2019 rok kilkakrotnie
dowymi” – podaje Rafako. strukturę zatrudnienia w nie- przekroczyła wartość giełdową
„Zarząd Emitenta podjął których obszarach działalno- Rafako. Postanowiono jednak,
decyzję o uruchomieniu for- ści”. że działalność spółki będzie
malnej procedury zwolnień Mariusz Zawisza, Prezes kontynuowana.
grupowych w rozumieniu usta- Zarządu RAFAKO S.A., pod-
wy z dnia 13 marca 2003 roku kreślił, że to bardzo trudna de- C
VI PLUSY dlaBIZNESU 2 września 2020, nr 10 (315) << GazetaInformator.pl
WODZISŁAW ŚLĄSKI KOMUNIKACJA

Przystanek kolejowy w centrum Wodzisławia Śląskiego?


Jeśli uda się pozyskać środki, w ciągu najbliższych kilku lat, na wysokości Galerii Karuzela, powstanie przystanek kolejowy.

Fot. FB/Mieczysław Kieca


katarzyna cichoń korespondencji między pre-

Fot. UM Wodzisław Śląski


zydentem Wodzisławia i PKP
Celem budowy nowego PLK. Wynikało z niej, że mia-
przystanku jest przede wszyst- sto byłoby skłonne sfinanso-
kim lepsza komunikacja wać inwestycję do pewnego
w mieście – podkreśla wodzi- poziomu. Mieczysław Kieca
sławski magistrat. Pasażero- pozostał w kontakcie z PLK.
wie kolei będą mogli korzy- Na jednym z posiedzeń komi-
stać z połączeń, zwłaszcza tych sji wspólnej rządu i samorzą-
o zasięgu lokalnym, w blisko- du dowiedział się o konsulto-
ści Starego Miasta, urzędów waniu przez PLK Krajowego
i wielu szkół. Takie rozwią- Programu Kolejowego do
zanie może znacząco zwięk- 2023 r. Wysłał do spółki pi-
szyć przemieszczanie się osób smo z wnioskiem o przystą-
przez centrum miasta. Będzie pienie do projektowania
też dogodnym rozwiązaniem przystanku oraz 1,2-kilome-
dla uczniów czy klientów wie- trowego odcinka torów. Pod-
lu instytucji. Wraz z przystan- trzymał przy tym deklarację
kiem powstałaby cała infra- współfinansowania projekto- Inicjatywa budowy przystanku kolejowego w centrum
struktura towarzysząca, jak wania. miasta jest drugim w ostatnim czasie dużym przedsięwzię-
miejsca postojowe, miejsca Dziś temat potencjalnej ciem w zakresie transportu zbiorowego. W 2019 roku zrewi-
dla osób niepełnosprawnych, budowy wydaje się całkiem talizowany został bowiem dworzec kolejowy. Obiekt zaadap-
chodnik czy oświetlenie. realny. Miasto wraz PKP PLK towano pod Centrum Przesiadkowe Wodzisław Śląski oraz
– Jeśli uda się pozyskać oraz starostwem ma szanse pod Centrum Aktywności Społecznej. W budynku oprócz
środki na ten cel, w ciągu Prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca zło- pozyskania konkretnych środ- usług w zakresie obsługi pasażerów znajdują się lokale ga-
najbliższych kilku lat będzie żył uzgodniony z PKP PLK wniosek na realizację inwestycji ków na ten cel, co umożliwi- stronomiczne oraz zaplecze warsztatowe. Wartość całkowita
można zrealizować budowę w centrum miasta. – Budowa przystanku kolejowego Wodzi- łoby rozpoczęcie prac. We- rozbudowy dworca i przebudowy centrum przesiadkowego
nowego przystanku kolejowe- sław Śląski Centrum jest naszym marzeniem, mam nadzieję, dług wstępnych szacunków przekroczyła 14 mln zł. Na projekt przebudowy i rozbudowy
go w centrum miasta. Mówi- że uda się go zrealizować – przyznaje Mieczysław Kieca. koszt projektu budowlanego dworca kolejowego oraz budowę Centrum Przesiadkowego
my o budowie dwóch peronów mógłby wynieść ok. 2 mln, miasto pozyskało środki unijne i z budżetu państwa w wy-
o długości 150 m, dodatkowe- budowa przystanku kolejowe- wił się kilka lat temu. Więcej a budowa torów i peronów sokości ponad 12 mln zł. Budynek stał się wizytówką mia-
go toru i nowego toru odstaw- go Wodzisław Śląski Centrum rozmawiano o nim przy oka- ok. 23 mln zł. Partnerem tego sta, elewacja z nieotynkowanej cegły nawiązuje do dawnego
czego na wysokości Galerii jest jego marzeniem. zji uruchomienia połączeń projektu jest Starosta Powiatu charakteru dworca, a ściany pokryte żywą zielenią ocieplają
Karuzela – wyjaśnia Mieczy- Temat przystanku na wy- Wodzisław Śląski – Rybnik. Wodzisławskiego, który wyra- wygląd miejskiej przestrzeni.
sław Kieca, który przyznaje, że sokości Galerii Karuzela poja- Doszło wtedy do wymiany ził wolę współpracy.

RACIBÓRZ – BUDŻET OBYWATELSKI REGION – INWESTYCJE

Projekty Budżetu W Jastrzębiu-Zdroju ruszyła


Obywatelskiego odmrożone budowa wiaduktu
Choć miasto Racibórz z powodu pandemii ciągle notuje niższe docho- Nowy wiadukt i rondo turbinowe zapewnią płynny ruch.
dy, możliwe stało się odmrożenie realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Fot. Barbara Englender/UM Jastrzębie-Zdrój


Obok powstanie rondo
o średnicy wyspy 28 metrów –
Fot. Archiwum redakcji

Na początku pandemii ko- jedno z większych w Jastrzębiu-


ronawirusa z powodu zmniej- -Zdroju. Połączy ono aleję Pił-
szonych wpływów do budżetu sudskiego z ulicami Graniczną
miasta w Raciborzu wstrzyma- i Północną. Będzie miało ono
no wiele zadań, w tym realizację charakter ronda turbinowego. –
zadań w ramach Budżetu Oby- W Jastrzębiu-Zdroju nie mamy
watelskiego. Teraz jest możliwe jeszcze ronda turbinowego, to
ich odmrożenie. O takiej szansie będzie pierwsze takie rozwiąza-
poinformował podczas sierpnio- nie w naszym mieście. Czym jest
wej sesji Rady Miasta Racibórz rondo turbinowe? Jeśli wjedzie
prezydent Dariusz Polowy. – Największą liczbę poprawnie oddanych głosów w projektach się na „zwykłe rondo” można po
Na początku pandemii wpływy ogólnomiejskich zdobył „Razem zmieńmy Park im. Miasta nim krążyć w kółko. Natomiast
do budżetu miasta drastycznie Roth”. Zakłada on poprawę funkcjonalności miejskiego par- w przypadku ronda turbinowego
zmalały. Dlatego musieliśmy się ku. – Mieszkańcy od dawna skarżą się na stan ścieżek, jakość – Nieprzypadkowo te dwie inwestycje zaplanowano w jed- po wjeździe z jednego kierunku
przygotować na oszczędności i zapach wody w stawie, brak elementów małej architektury, nym czasie. Łatwiej będzie jednocześnie budować i wiadukt nie będzie możliwości objechania
i wstrzymaliśmy wiele zadań. który sprzyja osobom korzystającym z parku – czytamy w i rondo, niż zamykać przejazd z powodu budowy wiaduktu, ronda na okrągło. Po przejecha-
Dziś sytuacja się normuje i choć opisie projektu. a następnie ograniczać ruch drogowy z powodu budowy niu dwóch zjazdów odpowiedni
nadal notujemy niższe dochody, ronda – tłumaczy magistrat. pas „wyrzuci” samochód i trzeba
to stało się możliwe odmroże- utrzymania i uatrakcyjnienia bo- oraz siedzisk na boisku LKS 07 będzie z ronda zjechać. Ronda
nie realizacji Budżetu Obywatel- iska LKS Brzezie Markowice W Jastrzębiu-Zdroju na dzie wykonywała równocześnie. turbinowe zapewniają płynniej-
skiego – poinformował włodarz. - Utwardzenie dojścia do placu Łąkowa/Wandy/1 Maja: skrzyżowaniu alei Piłsudskiego – Pozwoli nam to skrócić czas, szy ruch, co jest ważne przy jego
– Dziękuję wszystkim za zaan- rekreacyjnego za remizą OSP - Odbudowa miejsca zabaw dla z ulicami Graniczną i Północną w którym mieszkańcy muszą li- dużym natężeniu. Tego typu ron-
gażowanie w projekty budżetu Racibórz–Brzezie dzieci i integracji mieszkańców powstanie nowy wiadukt, a także czyć się z utrudnieniami w ru- da są często stosowane – najbliżej
obywatelskiego, jakie zgłoszono - Biblioteka w Brzeziu – kultu- Nowe Zagrody: rondo turbinowe. Prace właśnie chu. To rozwiązanie pozwala też można je znaleźć w Żorach – tłu-
i wybrano w tym roku oraz w la- ralne centrum dzielnicy - Bezpieczna Starowiejska się rozpoczynają. wykonawcy na lepszą organi- maczyła Maria Pilarska.
tach poprzednich. Zawsze będę Ocice: - Uatrakcyjnienie oferty bibliote- – Rozpoczynamy właśnie zację pracy – tłumaczyła Anna Na wszystkich drogach na-
wspierał inicjatywy, które budują - Aktywna dzielnica Ocice – za- ki przy Żorskiej dwie bardzo duże inwestycje, Hetman. jazdowych będzie wykonana no-
pozytywną atmosferę w Racibo- kup sprzętu do organizacji im- Polna/Pomnikowa/Opaw- strategiczne dla Jastrzębia- Obecny wiadukt zostanie ro- wa nawierzchnia. Łącznie pokry-
rzu – przekazał Dariusz Polowy. prez plenerowych ska: -Zdroju – zarówno z punktu wi- zebrany do fundamentów. No- te nią zostanie 600 metrów dróg.
W ramach V edycji Budżetu - Zadaszenie trybuny na boisku - Świat Disneya w Raciborzu, dzenia jego skomunikowania, wy natomiast będzie składał się Na wszystkich wlotach pojawią
Obywatelskiego w wyniku głoso- sportowym Ocice czyli plac zabaw na Polnej jak i organizacji życia w mieście. z dwóch niezależnych części. Na się przejścia dla pieszych i prze-
wania do realizacji zakwalifiko- Sudół/Studzienna: Płonia/Obora: Pierwsza z nich to budowa no- każdej z nich powstaną dwa pa- jazdy rowerowe.
wano następujące projekty: - Adaptacja poddasza na po- - Doposażenie placu zabaw. wego wiaduktu. To nie jest ani sy jezdni, po których ruch będzie Cały proces budowy, obejmu-
PROJEKTY mieszczenie klasowe Radosny dzień w ZSP nr 3 remont, ani modernizacja. Ten odbywał się w jednym kierunku. jący obie inwestycje, ma zakończyć
OGÓLNOMIEJSKIE: - Odnowienie szatni gospodarzy - Od malucha do seniora wiadukt zostanie zbudowany od Podczas budowy zostanie zacho- się po 680 dniach. Całkowity koszt
- Razem zmieńmy Park im. Mia- LKS-u Centrum: nowa. Druga inwestycja to budo- wana skrajnia kolejowa, dająca to ponad 18 milionów 300 tys. zło-
sta Roth Stara Wieś/Proszowiec/ - ABC podwórkowe wa ronda na skrzyżowaniu alei gwarancję, że w przypadku przy- tych. Tylko połowa tej kwoty ob-
- Defibrylatory AED – każdy Miedonia: Ostróg: Piłsudskiego, ulicy Granicznej wrócenia na tej trasie kolei po- ciąży budżet miasta, druga część
może uratować życie - Centrum integracyjne miesz- - Osiedlowy plac zabaw i Północnej – powiedziała pre- ciągi będą mogły przejeżdżać zostanie pokryta przez Fundusz
kańców Starej Wsi - Spotkajmy się w bibliotece na zydent Anna Hetman podczas pod nowymi wiaduktami. Kon- Dróg Samorządowych. Prace bę-
PROJEKTY LOKALNE: - Doposażenie świetlicy Ostrogu konferencji prasowej. Wyko- strukcja będzie przystosowana dą objęte 10-letnią gwarancją.
Brzezie: Markowice: nawcą jest firma Eurovia, która do ruchu pojazdów każdego ty-
- Zielonym do góry – sprzęt do - Montaż barierek ochronnych kp prace nad oboma obiektami bę- pu – również ciężarowych. c
GazetaInformator.pl >> 2 września 2020, nr 10 (315) PLUSY dlaBIZNESU VII
R E K L A M A

ABONAMENT

Masz problem
z zasięgiem?
Czas na przerzutkę na Plusa!

LAKIERNICTWO T. W. SERWIS GABINET


MONTAŻ
POJAZDOWE ELEKTROMECHANIKA BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
KRYSTIAN ZIMNY MECHANIKA
lakiernictwo, blacharstwo, WYMIANA OPON
i narządów ruchu
– stany bólowe ŻALUZJE
sprzedaż lakierów samochodowych
KLIMATYZACJE – choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
ROLETY
ul. Wodna 13, Racibórz
Tel. 32 415 48 63
Tomasz Witecki
Tel. 694 709 872 (3 piętro) MOSKITIERY
602 611 613 Racibórz, ul. Ocicka 163 Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874
KOLEJNE

50
KARTY

%
TANIEJ

12 GB
NA KAŻDEJ
KARCIE

ROZMOWY,
SMS-Y, MMS-Y
BEZ
LIMITU
PLUS.PL
Dotyczy wybranych wariantów ofert.
Rabaty dostępne przy zachowaniu
warunków Regulaminów Promocji
i programu smartDOM. Szczegóły
w Regulaminach „PLUS. III” i
„smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet,
Telefon” na plus.pl Maksymalna liczba
umów z rabatem 50% wynosi 3 umowy.

Przyjdź i sprawdź!
Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 352020-08-12
PLUS_07495_ABO_81,5x265_Wodzisław Śląski.indd 1
zł 14:28:53 ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
VIII Ekologia 2 września 2020, nr 10 (315) << GazetaInformator.pl
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Polak zużywa rocznie 490 foliówek, Duńczyk 4


Czy rzeczywiście musimy wytwarzać tak gigantyczne ilości śmieci i czy każdy pozornie już wykorzystany produkt,
a nawet opakowanie, musi trafić do kosza?

Fot. Freepik
KATARZYNA PRZYPADŁO Jak w 2018 r. wskazywa- stanie pozostałości i resztek.
li eksperci WWF, statystyczny „Zero waste” z kolei ozna-
Według danych Głównego Polak rocznie wykorzystywał cza konsekwentne stosowanie
Urzędu Statystycznego prze- nawet 490 torebek foliowych. kilku prostych metod umoż-
ciętny Polak w 2019 r. wytwo- Mieszkańcy krajów nordyc- liwiających wyeliminowanie
rzył 332 kg odpadów komu- kich, Duńczycy czy Finowie, produkcji śmieci przez gospo-
nalnych. Ilość produkowanych jedynie cztery. Tymczasem darstwa domowa, a dodatko-
śmieci corocznie wzrasta. popularne foliówki stanowią wo zmniejszających wydatki na
W 2018 r. na jednego miesz- olbrzymie zagrożenie dla śro- zbędne produkty. Opiera się na
kańca przypadało 325 kg od- dowiska. Choć są używane zasadzie 6R, czyli zbiorze kilku
padów, a w 2015 r. było to nie- średnio tylko przez 25 minut, mniejszych zasad: Refuse (od-
mal o 50 kg mniej niż obecnie to rozkładają się znacznie dłu- mawiaj) - oznacza dbałość o to,
– 283 kg. żej – nawet 400 lat. aby dodatkowe śmieci nie tra-
– To liczby, które mogą – Trend dotyczący korzy- fiały do naszego domu; Reduce
martwić. W 2019 r., w uję- stania z „reklamówek” zmienia (redukuj) - to zminimalizowa-
ciu rocznym, zmalała bowiem się, ale nadal jest problemem. nie kupna niepotrzebnych pro-
ilość odpadów komunalnych To, w jakim stopniu są one duktów; Reuse (ponowne uży-
przeznaczonych do recyklingu, obecne w naszym życiu, jest cie) - oznacza przekazywanie
a jednocześnie wzrosła o pra- ściśle powiązane z przyzwy- lub sprzedaż niepotrzebnych
wie 10% masa zebranych od- czajeniami. Kupując warzywa rzeczy osobom potrzebującym
padów, które miały trafić na czy owoce, nie ma potrzeby, oraz wielokrotne użycie rzeczy,
składowiska. Warto przy tym by każdy ich rodzaj pakować których nie trzeba wyrzucać;
zauważyć, że w latach 2010- do oddzielnej siatki. Idąc na Repair (naprawa) - to napra-
2019 liczba czynnych składo- zakupy, możemy zabrać ze so- portfeli – zauważa Felice Życie w stylu „less waste” „Less waste” to styl życia wa przede wszystkim usterek
wisk odpadów zmniejszyła się bą wiklinowy kosz czy baweł- Scoccimarro. i „zero waste” zakładający ograniczanie ilo- drobnego sprzętu elektronicz-
o ponad 56%. W tym czasie też nianą torbę. W sezonie letnim Krokiem do zmniejszenia W ostatnim czasie coraz ści produkowanych odpadów nego, a także ubrań i produk-
ogólna powierzchnia tego typu istotnym problemem jest też liczby toreb plastikowych było więcej osób poszukuje możliwo- do niezbędnego minimum po- tów, których nie trzeba jeszcze
obiektów skurczyła się z 2479,4 wysoki popyt na jednorazo- wprowadzenie opłaty recyklin- ści maksymalnego przedłużenia przez ograniczenie nadmierne- wymieniać na nowe; Recycle
do 1670 ha – mówi Felice Scoc- we, plastikowe sztućce i tale- gowej. Jak pokazują przykłady życia raz wyprodukowanych go konsumpcjonizmu, który za- (recykling) - ponowne wyko-
cimarro, ekspert ds. gospoda- rze. Wybór, np. podczas grillo- z zagranicy, to dobry kierunek. rzeczy. Meble, ubrania, butelki, graża środowisku naturalnemu, rzystanie np. szklanych bute-
rowania odpadami. wania, wielorazowej zastawy Tylko w ciągu roku w Irlandii słoiki czy puszki mogą dowolnie przemyślane decyzje zakupowe, lek w procesie recyklingu; Rot
z pewnością będzie nie tylko udało się zredukować zużycie przeistaczać się w nowe twory. odpowiednie użytkowanie po- (kompostowanie) - wykorzy-
Plastikowe torby zagroże- bardziej ekologiczny, ale tak- foliówek o 90%, a w Wielkiej Na popularności zyskują filozo- siadanej żywności i przedmio- stanie odpadów biologicznych
niem dla środowiska że korzystniejszy dla naszych Brytanii o 85%. fie „less waste” i „zero waste”. tów czy maksymalne wykorzy- w celu nawożenia roślin.

REGION – FOTOWOLTAIKA WODZISŁAW ŚLĄSKI – EKOLOGIA

Jak wybrać wykonawcę? Inwestycja w ekologiczne ciepło


Konsekwencje złego wyboru w szpitalach
Wyjaśnimy, dlaczego wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w szpitalach w Rydułtowach
jest tak istotny, czyli jakie mogą być konsekwencje złego wyboru. i w Wodzisławiu Śląskim zostaną przeprowadzone prace termomo-
dernizacyjne ograniczające straty ciepła oraz podnoszące sprawność
Błędnie zaprojektowana 4. Konieczność częstych gólności okablowania. Złe po-
lub źle wykonana instalacja i kosztownych napraw insta- prowadzenie okablowania, instalacji centralnego ogrzewania.
to bardzo częsta przyczyna lacji, często bez sprawnej ob- niewłaściwe przekroje prze-
niskiej sprawności systemu sługi serwisowej, wodów. Od modernizacji obiek- podnoszących sprawność in- ska także nową kotłownię
oraz niezadowolenia inwe- 5. Potencjalne zagrożenie - Montaż uniemożliwiają- tów Oddziału Pediatrycznego stalacji centralnego ogrzewa- zapasową (stara zostanie zli-
stora. Konsekwencje wyni- dla bezpieczeństwa (np. prze- cy chłodzenie instalacji (brak i laboratorium analityczne- nia. W ich ramach zarówno kwidowana) wraz z węzłem
kające ze współpracy z nie- tarcia kabli mogące powodo- przewiewu). go Szpitala w Rydułtowach w Rydułtowach, jak i w Wo- cieplnym wysokich parame-
rzetelnym wykonawcą mogą wać zwarcia i – w rezultacie - Zakup modułów fotowol- rozpoczęła się kolejna inwe- dzisławiu Śląskim docieplone trów. Efektem działań będzie
objąć kilka obszarów – kwe- – pożary). taicznych niewiadomego stycja Powiatu Wodzisław- zostaną stropodachy i ściany spadek zużycia energii ciepl-
stie techniczne, finansowe, pochodzenia, czasami oka- skiego w ekologiczne ciepło zewnętrzne. Wymieniona zo- nej i obniżenie kosztów eks-
a nawet kwestie związane Najczęstsze błędy zującymi się panelami uży- współfinansowana ze środ- stanie też stolarka okienna ploatacji budynków.
z bezpieczeństwem. Co więc - Nieatestowane systemy wanymi, przywiezionymi ków unijnych. Powiatowy i drzwiowa. Na sieci central- W sumie w ramach pro-
może czekać osoby, które źle wsporcze, uchwyty, systemy z demontowanych instalacji Publiczny Zakład Opieki nego ogrzewania zamonto- jektu poddanych termomo-
wybrały? mocowania. i sprzedawanymi jako nowe. Zdrowotnej w Rydułtowach wane zostaną z kolei układy dernizacji zostanie aż 17 tys.
1. Niższy uzysk energetycz- - Montaż paneli pod niewła- - Zły dobór inwertera do in- i Wodzisławiu Śl. pozyskał pomiarowe i automatyka po- m² powierzchni obiektów
ny z instalacji, a więc niższe ściwym kątem. stalacji (niedopasowanie mo- na ten cel ponad 6 mln zł godowa regulująca tempera- szpitalnych. W rezultacie
korzyści finansowe, dłuż- - Błędne planowanie i układ cy inwertera do mocy instala- z Regionalnego Programu turę na sieci. emisja gazów cieplarnianych
szy okres zwrotu i obniżona instalacji. cji). Operacyjnego Wojewódz- Dodatkowo w oby- obniżona zostanie o 942,5
opłacalność inwestycji, - Montaż paneli w miejscach - Brak lub niewłaściwe wy- twa Śląskiego na lata 2014- dwu szpitalach prowadzo- tony równoważnika CO2.
2. Straty finansowe ze zacienionych. Brak wzięcia konanie instalacji uziemiają- 2020. Szacowana całkowita na będzie modernizacja ze- O 600 kg rocznie ograniczo-
względu na dużą dyspropor- pod uwagę, kominów, masz- cej. wartość inwestycji w PPZOZ wnętrznej sieci centralnego na zostanie z kolei emisja py-
cję pomiędzy szacunkami na tów i innych elementów znaj- - Brak rozłącznika prądowe- to ok. 9,5 mln zł. ogrzewania i ciepłej wody łu PM10. Roczne oszczędno-
etapie planowania inwestycji dujących się w pobliżu insta- go niezbędnego w sytuacjach Dzięki pozyskane- użytkowej poprzez wymianę ści na użytej przez szpitale
a efektem rzeczywistym, lacji. awaryjnych (pożar, wypa- mu dofinansowaniu w obu rurociągów i ich izolacji oraz energii cieplnej sięgną pozio-
3. Obniżona trwałość insta- - Błędna konfiguracja kom- dek). szpitalach zaplanowano modernizację pomieszczeń mu prawie 10 tys. GJ (giga-
lacji – zamiast 20 lat bezawa- ponentów systemu. przeprowadzenie prac ter- węzłów cieplnych wraz z wy- dżuli), czyli 2,7 mln kWh/a.
ryjnej pracy problemy mogą - Niedbałe połączenie kom- Patryk Swoboda momodernizacyjnych ogra- mianą wymienników ciepła.
zacząć się już po kilku latach, ponentów systemu, a w szcze- (Planergia.pl) niczających straty ciepła oraz Szpital w Rydułtowach zy- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
GazetaInformator.pl >> 2 września 2020, nr 10 (315) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

NFOŚiGW wspiera rekultywację terenów zdegradowanych


W ramach rekultywacji powierzchni ziemi kwalifikowane mogą być m.in. koszty: usunięcia odpadów, remediacji,
działań naprawczych w przypadku zaistnienia szkody w środowisku, ponownego kształtowania funkcji
lub przygotowania do pełnienia nowych funkcji.
KATARZYNA PRZYPADŁO

Fot. freepik.com
Nabór potrwa do 30 W ramach rekultywacji „Ochrona powierzchni ziemi”
czerwca 2021 r. Na dofinanso- powierzchni ziemi, która mo- realizowanego w latach 2015-
Narodowy Fundusz Ochro- wanie – w formie preferencyj- że być dofinansowana przez 2030, którego cały dostępny
ny Środowiska i Gospodarki nych pożyczek nawet do 100% NFOŚiGW, kwalifikowane mo- budżet to 110 mln zł. Celem
Wodnej ogłosił nabór wniosków kosztów kwalifikowanych gą być m.in. koszty: usunięcia programu jest ograniczenie
o dofinansowanie na rekulty- – mają szanse jednostki sa- odpadów, remediacji, działań negatywnego oddziaływania
wację i przywrócenie wartości morządu terytorialnego i ich naprawczych w przypadku za- na środowisko oraz przywró-
użytkowych lub przyrodniczych związki, podmioty publiczne istnienia szkody w środowi- cenie do ponownego użyt-
obszarom zdegradowanym działające w imieniu Skar- sku, ponownego kształtowa- kowania terenów zdegrado-
przez działalność człowieka oraz bu Państwa, osoby fizyczne nia funkcji lub przygotowania wanych przez rekultywację,
na zamykanie i rekultywację prowadzące działalność go- do pełnienia nowych funkcji. w tym remediację wraz z usu-
składowisk odpadów lub obiek- spodarczą, przedsiębiorstwa Rekultywacja terenów zde- waniem odpadów.
tów unieszkodliwiania odpadów państwowe oraz spółki prawa gradowanych to część pierw- Szczegóły naboru na nfo-
wydobywczych. handlowego. sza programu NFOŚiGW sigw.gov.pl.

RACIBÓRZ – EKOLOGIA RYBNIK – EKOLOGIA KRZANOWICE – EKOLOGIA

W Raciborzu powstanie Zielone przystanki Punkt przyjęć


nowy PSZOK w Rybniku „Czyste powietrze”
Milion złotych z Unii Europejskiej na Punkt Zazielenił się przystanek na Placu Wolności.
Selektywnej Zbiórki Odpadów Pasażerów wita zieleń pnąca się
w Krzanowicach
Komunalnych w Raciborzu. po przystankowych wiatach. Codziennie w godzinach urzędu działa punkt,
obsługujący program wymiany starych
Fot. mapadotacji.gov.pl

Posadzone rośliny są wią, a inicjatywa spodoba się


w dużej części zimozielone, mieszkańcom. W planach ma- pieców i kotłów na paliwo stałe oraz
co oznacza, że będą cieszyły my kolejne zielone punkty na termomodernizacji budynków jednorodzin-
oczy mieszkańców i gości nie rybnickich trasach - mówi dy-
tylko w okresie wiosenno-let- rektor ZTZ w Rybniku Łukasz nych, by efektywnie zarządzać energią.
nim, ale i zimą. U podnóża Kosobucki.
przystanków Zarząd Zieleni Inicjatorem powstania Od 11 sierpnia w Urzę- najważniejszych zmian należy
Miejskiej posadził sadzonki pierwszego - niewykluczo- dzie Miejskim w Krzanowi- znaczne uproszczenie wniosku
traw ozdobnych - kostrzewa, ne, że nie jedynego - zielone- cach działa punkt w ramach oraz skrócenie czasu jego roz-
a zielone ściany stworzy: wi- go przystanku w Rybniku był programu „Czyste powietrze”. patrywania – do 30 dni. Re-
W Raciborzu powstanie no- padów komunalnych obejmu- nobluszcz pięciolistny i milin Zarząd Transportu Zbioro- Punkt będzie czynny codzien- zygnuje się również z koniecz-
wy Punkt Selektywnej Zbiórki jący w pełni uzbrojony w sieci amerykański, który jest rośli- wego. Całość powstała dzię- nie w godzinach pracy urzędu, ności podawania we wniosku
Odpadów Komunalnych. Mia- techniczne plac z kontenerami ną dość ekspansywną, dlatego ki połączonej pracy jednostek na parterze w pokoju nr 6. Ob- informacji technicznych, któ-
sto pozyskało na tę inwestycję na odpady oraz kontenerem so- w przyszłości zastąpią go róż- miejskich - Zarządu Zieleni sługa punktu: Paulina Bokwa, rych uzupełnianie sprawiało
milion złotych dofinansowania. cjalno-biurowym. ne gatunki powojników. Miejskiej i Rybnickich Służb tel. 32410 82 02 wew. 130. wnioskodawcom problemy na
Zakończenie budowy przewi- Projekt polega na budowie - Przetestujemy, jak Komunalnych. Czyste Powietrze to kom- etapie jego wypełniania. Zmie-
dziane jest w połowie przyszłe- I etapu nowego punktu wraz sprawdzą się te rośliny. Mam pleksowy program, którego niona została także dotychcza-
go roku. z przeprowadzeniem kampa- nadzieję, że się zadomo- KP celem jest zmniejszenie lub sowa zasada dotycząca koniecz-
Punkt Selektywnej Zbiórki nii informacyjno-edukacyj- uniknięcie emisji pyłów i in- ności rozpoczęcia inwestycji po
Fot. Urząd Miasta Rybnika

Odpadów Komunalnych, tzw. nej wśród mieszkańców mia- nych zanieczyszczeń wprowa- złożeniu wniosku. W nowym
PSZOK, jest miejscem, do któ- sta, w tym dzieci i młodzieży dzanych do atmosfery przez naborze możliwe jest złoże-
rego mieszkańcy Raciborza mo- szkolnej, dotyczącej zwiększe- domy jednorodzinne. Pro- nie wniosku o dofinansowa-
gą dostarczyć wysegregowane nia świadomości społecznej gram skupia się na wymianie nie w okresie do 6 miesięcy od
odpady komunalne. – Jeśli nie w zakresie zapobiegania po- starych pieców i kotłów na pa- chwili rozpoczęcia inwestycji
masz pewności, co zrobić z po- wstawania odpadów, popula- liwo stałe oraz termomoderni- (dotyczy to inwestycji rozpoczę-
wstałym odpadem, a jest on pro- ryzacji właściwej ich segregacji zacji budynków jednorodzin- tych po 15 maja 2020 r.).
blematyczny i intuicyjnie czujesz, oraz promocji postaw proeko- nych, by efektywnie zarządzać Projekt realizowany jest we
że nie powinien trafić do odpa- logicznych i odpowiedzialności energią. Działania te nie tylko współpracy Ministerstwa Śro-
dów zmieszanych ze względu na za jakość środowiska. Zakres pomogą chronić środowisko, dowiska i partnerów. Wniosko-
potencjalnie niebezpieczne za- prac przewidzianych w I eta- ale dodatkowo zwiększą do- dawca składa wniosek o dofi-
wartości takie jak oleje, smary, pie inwestycji to: montaż kon- mowy budżet dzięki oszczęd- nansowanie do Wojewódzkiego
farby, lakiery, detergenty, chemi- tenera socjalno-biurowego nościom finansowym. Funduszu Ochrony Środowiska
kalia czy inne substancje niebez- z pełnym wyposażeniem insta- 15 maja ruszyła nowa i Gospodarki Wodnej w Kato-
pieczne – należy je dostarczyć lacyjnym i socjalnym, montaż wersja rządowego programu. wicach obejmującego swoim
właśnie do PSZOKA. Zebrane wagi samochodowej, uzbroje- Gmina Krzanowice przystą- działaniem teren województwa
w punkcie odpady są zagospo- nie terenu w plac technologicz- piła do niego w ramach poro- śląskiego (w biurze Programu
darowywane we właściwy spo- ny z wewnętrznymi osiami ko- zumienia z WFOŚiGW. Pro- Czyste Powietrze w Katowi-
sób i nie stanowią zagrożenia dla munikacji, budowa kanalizacji gram ten już istnieje na rynku cach i biurach terenowych pro-
środowiska – tłumacz magistrat. deszczowej i sanitarnej, dopro- od 2018 r., jednak w tym roku gramu) lub za pośrednictwem
Obecnie PSZOK mieści się wadzenie sieci wodociągowej, zaszły w nim istotne dla wnio- Urzędu Miejskiego w Krzano-
na terenie bazy Przedsiębiorstwa utwardzenie placu pod konte- skodawców zmiany mające wicach. Wnioski o dofinanso-
Komunalnego przy ul. Adamczy- nery na odpady oraz wyposaże- na celu zwiększenie dostęp- wanie można składać też przez
ka 10 w Raciborzu–Płoni. Teraz, nie placu PSZOK w kontenery ności dofinansowania oraz aplikację internetową, tj. Portal
dzięki środkom unijnym, na tym na odpady. dostosowanie do zgłaszanych Beneficjenta lub serwis gov.pl.
terenie powstanie nowoczesny oczekiwań oraz przyspieszenia
punkt selektywnej zbiórki od- KP tempa realizacji programu. Do KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 2 września 2020, nr 10 (315)
Z regionu
ŚWIAT ZDROWIE

Koronawirus na świecie.
Żniwo COVID-19 przekroczyło 25 mln osób
Pandemia najbardziej dotknęła USA, Brazylię i Indie.
katarzyna przypadło twierdzonych przypadkach. Jak ną Polską wirusolog dr Tomasz do Simon 31 sierpnia, duża licz-
twierdzą eksperci, rzeczywista Dzieciątkowski. Jak tłumaczy, ba potwierdzanych zakażeń jest
Koronawirusem SARS- liczba infekcji jest znacznie wyż- większość prób powrotu do nor- efektem nie tylko nasilającej się
-CoV-2 zakaziło się w sumie sza – może ona wynosić nawet malności, poluzowania restryk- epidemii, ale również masowych
już ponad 25 milionów osób na ok. 10 mln. Szczególnie trudna cji, planów powrotu uczniów testów, przeprowadzanych we
świecie. Na COVID-19 zmarło sytuacja panuje wśród rdzennej do szkół sprawia, że pojawia wszystkich regionach kraju. –
ok. 845 tysięcy osób. Liderem ludności Amazonii. Mieszkań- się wzrost zakażeń. – Chodzi tu Wykrywamy coraz więcej ognisk
jest USA z prawie 6 milionami cy puszczy mają o wiele niższą m.in. o Francję, Polskę, Wło- zakażenia. To dobrze, że udaje
przypadków i ponad 183 tys. odporność na wirusy, a dodat- chy czy Niemcy. Wyjątkiem są nam się odkryć dużą liczbę in-
zgonów (stan na 31.08). kowo dostęp do usług medycz- odizolowane społeczności, cho- fekcji, gdyż w ten sposób mamy
W Stanach Zjednoczo- nych i opieki lekarskiej jest tam ciażby Nowa Zelandia, która ma rzeczywisty obraz sytuacji epide-
nych potwierdzono naukowo znacznie utrudniony, a często bardzo rygorystyczne przepisy, micznej - oznajmił F. Simon.
pierwszy przypadek ponowne-

Fot. AFP
go zakażenia koronawirusem.
U 25-letniego pacjenta po raz
pierwszy zdiagnozowano infek-
cję w kwietniu. Po jakimś cza-
sie jego stan poprawił się i dwa
testy dały negatywny wynik na
obecność SARS-CoV-2. Pod ko-
niec maja u mężczyzny powró-
ciły symptomy. Został hospi-
talizowany i wymagał stałego
wspomagania tlenem. Ponow-
nie przetestowano go pod kątem
koronawirusa i testy wskazały
na zakażenie. Na całym świecie
odnotowano wcześniej trzy przy-
padki takich osób – w Hongkon- Mural w Acapulco w Meksyku. Meksyk jest czwarty na świecie
gu, Holandii i Belgii. W przeci- pod względem liczby zgonów powiązanych z koronawirusem.
wieństwie do nich mieszkaniec
USA przeszedł chorobę ciężej niemożliwy. Pandemia w Brazy- jeżeli chodzi o wjazd do kraju –
niż za pierwszym razem. lii prawdopodobnie jednak słab- mówi wirusolog.
Koordynatora Białego Domu nie – badania przeprowadzone Koronawirus nie odpuszcza
w sprawie koronawirusa, dr De- przez londyński Imperial Colle- także we Francji. Premier Jean
borah Birx, wezwała Ameryka- ge wykazały, że pod koniec sierp- Castex ogłosił powrót pandemii
nów, by przestrzegali obostrzeń, nia po raz pierwszy od kwietnia na terenie kraju. Ostatnie wskaź-
a nie czekali na „wybawienie” ze tzw. wskaźnik transmisji wirusa niki zakażeń pokazują, że ich
strony szczepionki. – Ludzie nie spadł w Brazylii poniżej 1 – każ- liczba jest zbliżona do sytuacji
powinni czekać, aż szczepionka da zainfekowana osoba zaraża z przełomu marca i kwietnia. Za-
zrobi za nich. Jeśli dzisiaj będzie- mniej niż jedną osobę. ostrzono przepisy dotyczące no-
my zachowywać się właściwie, to Włochy były pierwszym szenia maseczek. Władze planu-
epidemia zakończy się ze znacz- państwem w Europie, które zo- ją wykonywać milion testów na
nie mniejszą liczbą przypadków, stało dotknięte przez pandemię. koronawirusa dziennie. Premier
niż zakładają to statystyki. Trze- 29 sierpnia odnotowano tam uspokajał też, że zrobi wszystko,
ba zdawać sobie sprawę, że po- 1462 nowe zakażenia korona- aby nie doprowadzić do zamro-
przez noszenie masek i dystans wirusem, co jest najwyższą licz- żenia gospodarki i ogólnokrajo-
społeczny zyskujemy wolność. bą od maja. W ostatnich dniach wej kwarantanny.
Wiem, że nie zawsze możemy notuje się tam wzrost przypad- Z kolei dziennik „El Pais”
być doskonali i tak się zachowy- ków. Według najnowszych pro- ocenia, że w Hiszpanii trwa już
wać. Ale musicie się upewnić, że gnoz w Polsce już we wrześniu druga fala epidemii koronawiru-
chronicie siebie i innych wokół, liczba dobowych zakażeń także sa. 28 sierpnia liczba zakażonych
nosząc maseczkę nawet wtedy, będzie wahała się w okolicach koronawirusem osób zwiększy-
gdy jesteście wśród bliskich czy tysiąca. – Sytuację Polski można ła się tam o prawie 10 tys. Pra-
znajomych – zaapelowała dr De- porównać do włoskiej, ale trud- wie 38% infekcji ma związek
borah Birx. no tu o jednoznaczne prognozy. z rozrywką nocną, spotkania-
Do krajów najbardziej do- Liczba zakażeń w kraju przez mi rodzinnymi i towarzyskimi.
tkniętych pandemią należy tak- ostatnie dni była niższa, ale po- Duża liczba infekcji występuje
że Brazylia, gdzie odnotowano wodem było mniej wykonanych także wśród pracowników se-
w sumie 120 262 zgonów na CO- testów. Teraz ponownie wzrosła zonowych. Jak ogłosił główny
VID-19 przy ponad 3,8 mln po- - mówi w rozmowie z Wirtual- epidemiolog Hiszpanii Fernan-
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
2 września 2020, nr 10 (315)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

4 września, godz. 19:00, Wrzesień Spektakl „Nerwica natręctw”


Ogród RCK DK Strzecha (ul. Londzina 38) Kultura: on/off
Slajdowisko „Wietnam w kadrze”
autorstwa Ireneusza Burka

Kolejny miesiąc z projektem Kultura: on/off za nami.


W sierpniu ukazywały się filmy z serii Teatr Tańca, w któ-
rych Manuela Krzykała oraz Magdalena Mosek opowiadały
o kształtowaniu ruchu, o świadomości ciała i przestrzeni.
A jak warsztaty - to muszą być ćwiczenia! Razem z instruk-
torkami możecie zrobić rozgrzewkę oraz nauczyć się ele-
mentów choreografii finałowego spektaklu czyli „Etiudy co-
vidowej” wyreżyserowanej przez Manuelę Krzykałę.
We wrześniu kolejne niespodzianki w ramach projektu!
Oglądajcie nas na Youtube (pod nazwą rckredaktor) oraz zaplanowany na 19.09.2020 godz. 16.00 i 18.30, zosta-
Podróż po Wietnamie powinna trwać wiele tygodni. Aby do- na Facebooku na profilu Raciborskiego Centrum Kultury. je ponownie przeniesiony - na 13.03.2021 o godz. 16.00
tknąć historii połączenia południowej i północnej części kraju, i 18.30. Niestety, ze względu na zbyt duże wypełnienie sali
wielowiekowej walki o niepodległość i imponującej ery komuni- UWAGA!!! i konieczność zachowania reżimu sanitarnego wydarzenie nie
zmu, trzeba ubrać wygodne buty, wyjść na ulice i słuchać ludzi... „Żywot Mariana” może się odbyć w pierwotnym terminie. Państwa bilety za-
Slajdowisko „Wietnam w kadrze” poruszające tematykę życia - najnowsze dzieło Kabaretu Neo-Nówka, chowują ważność. Miejsce wydarzenia pozostaje bez zmian.
w Wietnamie przedstawi Ireneusz Burek w ramach „Cooltural- przeniesione z 13 marca, następnie z 25 września, zostaje W celu otrzymania zwrotu pieniędzy za bilety prosimy o kon-
nego początku weekendu z Raciborskim Centrum Kultury”. ostatecznie odwołane z przyczyn niezależnych od RCK. takt z punktami sprzedaży, w których kupili Państwo bilety.
Wstęp wolny Bilety można zwrócić tą samą drogą, jaką zostały zakupione. Za utrudnienia przepraszamy.
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – 4-6 WRZEŚNIA RACIBÓRZ – 5 WRZEŚNIA

REGATY ODRA SUP CUP W RACIBORZU II RACIBORSKI FESTIWAL


Wydarzenie objęli patro- GIER PLANSZOWYCH
natem prezydent miasta Raci-
bórz, Polski Związek Kajakowy
oraz prezes Polskiego Związku
Kajakowego.
Organizator, Raciborskie
Towarzystwo Wioślarskie, za-
prasza do udziału osoby, któ-
re nigdy nie miały styczności
z deską SUP, jak również oso-
by już doświadczone, a także
osoby niepełnosprawne. Or-
ganizator zapewnia sprzęt
(ilość ograniczona). W progra-
mie także bezpłatne warsztaty
pod okiem kadrowiczów Pol-
ski oraz instruktorów. Regaty
odbędą się na dwóch odcin-
kach 200 m (sprint) i 11 km Miejska i Powiatowa Bi- ust i nosa przez uczestników
(LONG). blioteka Publiczna zaprasza wydarzenia, chyba że zostanie
na II Raciborski Festiwal Gier zachowana odległość nie mniej
RACIBÓRZ – 6 WRZEŚNIA Planszowych. Będzie to świet- niż 2m od innych osób. – Ze
na okazja do wspólnej zabawy względów organizacyjnych
V BIEG BEZ BARIER NA STADIONIE MIEJSKIM graczy w każdym wieku, w tym
roku w wersji plenerowej. Fe-
prosimy również o wcześniej-
sze zapisy osobiście w bibliote-
W RACIBORZU stiwal rozpocznie się o godz.
11:00 i potrwa do godz. 18:00.
ce przy ul. Kasprowicza 12 lub
telefonicznie pod nr tel. 32 415
Do dyspozycji uczestników bę- 37 24 w.27 – mówi Magdalena
Stowarzyszenie na Rzecz dą gry planszowe ze zbiorów Pordzik-Paskuda z Działu Pro-
Integracji „Podaj Rękę”, Staro- biblioteki, wśród których zna- mocji MiPBP w Raciborzu.
stwo Powiatowe w Raciborzu leźć można zarówno tytuły kul-
oraz Ośrodek Sportu i Rekre- towe, jak i nowości, gry lekkie Zobacz zapowiedzi
acji w Raciborzu zapraszają do i zabawne oraz cięższe, wyma-
udziału w biegu i marszu nordic gające pozycje. Przygotowane
walking pn. V Bieg Bez Barier, będą także prezentacje wybra-
który odbędzie 6 września na nych gier, na pragnących ry-
Stadionie Miejskim w Racibo- walizacji czekać będzie rodzin-
rzu przy ul. Zamkowej. Impreza ny turniej Dobble z nagrodami,
skierowana jest do osób niepeł- a dzieci ucieszą się na pewno
nosprawnych oraz ich opieku- z chińczyka giganta i dużych
nów. Zapisy poprzez adres ma- warcabów.
ilowy: biegbezbarier@o2.pl. Organizatorzy przypomi-
Start biegu w godz. 10:00-15:00. nają o konieczności zakrywania
Reklama 2 września 2020, nr 10 (315) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

You might also like