You are on page 1of 16

PLUSY dlaBIZNESU

GazetaInformator.pl

Kędzierzyn-Koźle

Rynek pracy osłabiony.


Wciąż zmniejszony popyt
Racibórz na pracowników

Fot. Freepik.com
Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 30 września 2020 | Nr 12 (317)

REGION GOSPODARKA

Jak łączyć siły. Pokazują Czesi


Obecnie jest o 1/5 szeń o pracę, co w porówna-
Straty czeskich firm liczone w milionach koron spowodowały zwarcie szeregów. mniej ofert pracy niż
w analogicznym okresie
niu z sierpniem ubiegłego
roku, kiedy to opublikowano
w ubiegłym roku. niemal 4 tys. ofert pracy, sta-

Fot. Adrianna Sikorska


IRENEUSZ BUREK Rynek pracy w Polsce, nowi spadek o ponad 60%.
mimo iż od lockdownu upły- Zgoła inaczej sytuacja
Przedsiębiorcy nęły już 3 miesiące, nadal wygląda w Lublinie. W sierp-
mobilizują się w pełni się nie ustabilizo- niu 2020 roku pracodaw-
Wybuch pandemii koro- wał. W badaniu Grand Thor- cy opublikowali w tym mie-
nawirusa wiosną 2020 roku ton oraz firmy technologicz- ście 3,3 tys. ofert pracy, co
dla czeskich firm zatrudnia- nej Element wykazano, że oznacza spadek tylko o 1/10
jących Polaków oznaczał ka- w sierpniu na pięćdziesięciu w porównaniu do sierp-
tastrofę. Czeski rząd nakazał największych portalach re- nia ubiegłego roku (3,7 tys).
testowanie co 14 dni pracow- krutacyjnych opublikowano Również we Wrocławiu
ników przyjeżdżających do 238,2 tys nowych ofert pra- i Szczecinie sytuacja wyglą-
pracy z Polski. Mało tego, cy. To o ponad 20% mniejsza da lepiej, odnotowano tam
prócz wyników badań, pra- wartość niż w zeszłym roku. spadek o 18% w porównaniu
cownicy musieli przedstawiać W sierpniu ubiegłego roku z rokiem 2019.
dodatkowo płatny certyfikat. opublikowano bowiem 304,8
By nie stracić „pendlerów” tys. ofert pracy. Spadek ten Główni księgowi
(tak potocznie w Czechach na- jest jednak dużo mniejszy - główni poszukiwani
zywani są pracownicy z zagra- niż w okresie lockdownu. Największą szansę na
nicy), przedsiębiorstwa kosz- Warto jednak wspomnieć, że znalezienie pracy miały oso-
ty wykonywania badań wzięły w porównaniu z dwoma po- by starające się o stanowisko
na siebie. Oznaczało to straty przednimi miesiącami spa- głównego księgowego. Wła-
liczone w milionach koron. dek pogłębił się. W czerw- śnie na to stanowisko odno-
Przedsiębiorcy, izby gospo- cu wynosił on 16,3 proc. zaś towano bowiem największy
darcze, stowarzyszenia i sa- w lipcu 18,9 proc. Najbliższe wzrost zapotrzebowania
morządowcy, którzy w 2019 miesiące ukażą czy popyt na w sierpniu obecnego roku-
roku podpisali Memorandum rynku pracy zmniejszony o ponad 60% więcej ogło-
o polsko-czeskiej współpra- o 1/5 utrzyma się czy dojdzie szeń niż w ubiegłym roku.
cy, postanowili połączyć siły Memorandum o polsko-czeskiej współpracy zostało podpisane 10 października 2019 roku. do kolejnej zmiany. Większy popyt dotyczy
i wspólnie wystąpić przeciw- Celem wypracowanego protokołu jest próba wspólnego rozwiązywania problemów, jakie Mimo, że sierpień w po- także specjalistów e-com-
ko niekorzystnym dla przed- występują po obu stronach granicy Subregionu Zachodniego i Kraju Morawsko - Śląskiego. równaniu do lipca wykazy- merce (wzrost o ponad 1/3).
siębiorców regulacjom. wał niższą aktywność rekru- Na takich stanowiskach jak
- 21 lipca wysłaliśmy list ków transgranicznych, Wo- granice przy poziomie 200 za- szenie nacisku na lepszą tacyjną pracodawców, to nie HR czy pracownik ochrony
otwarty do ministra zdrowia, jewódzka Izba Gospodarcza chorowań na Covid dziennie, współpracę pracowników Sta- jest przesądzone, że przy- zanotowano natomiast spa-
wojewódzkiego sanepidu, dostała także jedno miejsce dziś miesięczne statystyki mó- cji Higieny z przedsiębiorcami czyną takiego stanu rzeczy dek zapotrzebowania o oko-
wojewody Kraju Morawsko w „Radzie Bezpieczeństwa wią o trzech tysiącach na do- przy wdrażaniu ograniczeń była pandemia. Jak twierdzi ło 30%.
- Śląskiego i prezydenta Izby Województwa”, a rząd zade- bę. Zdrowie jest najważniejsze w ramach kryzysu związane- Maciej Michalewski, prezes
Gospodarczej Republiki Cze- klarował częściową refundację ale bezpieczeństwo ekono- go z COVID 19 w Kraju Mo- w Element Recruitment Au- Zwiększone wymagania
skiej, w którym wyraźnie da- kosztów – relacjonował Rene miczne, zwłaszcza w regionie rawsko - Śląskim, zwrócenie tomation Software, również W czasie największe-
liśmy do zrozumienia, że nie Kolek z Wojewódzkiej Izby transgranicznym, regionie go- uwagi na nieadekwatną pro- w zeszłym roku w sierpniu go załamania rynku pracy
podobają nam się przepisy Gospodarczej Kraju Moraw- spodarczo, historycznie i kul- pagację medialną odnośnie odnotowano słabsze wyniki znaczna część polskich pra-
wprowadzane bez konsulta- sko - Śląskiego. turowo spójnym, powinno być sytuacji po ogłoszeniu ogra- niż w lipcu, może więc być to codawców usunęła z ofert
cji z przedsiębiorcami – mó- równie ważne. Musimy mieć niczeń Okręgowej Stacji Hi- drobne odchylenie w corocz- pracy dodatkowe benefi-
wił na spotkaniu Komitetu Zjednoczone siły Kraju własną politykę ochrony re- gieny w całym regionie oraz nym schemacie. Co więcej ty. Obecnie coraz częściej
Sterującego Memorandum Morawsko - Śląskiego gionu – kończyła konsul Woł- natychmiastowym wdrażaniu coraz częściej słychać o oży- jednak do nich wracają.
w dniu 18.09.2020 w Ostra- - Siła jest w jedności, łejko-Chwastowicz. ich bez jakiejkolwiek możli- wieniu gospodarki- otwiera- Z 27 do 40 proc. wzrosła
wie Ivo Bartecek, prezes Izby w pojedynkę nie zdziałacie ni- wości przygotowania, zwró- ne są nowe procesy rekruta- ilość oferowanych pakie-
Gospodarczej w Karwinie. 27 czego. Mówię o tym dlatego, Przykład idzie z Czech cenie uwagi na negatywne cyjne, a agencje rekrutacyjne tów sportowych, a z 30 do
lipca zaś, odbył się „okrągły że nasz konsulat nic nie wie- Pierwszego półrocza 2020 skutki przyjętych ograniczeń otrzymują na realizacje tych 42 proc. pakietów medycz-
stół” w sprawie zatrudniania dział o waszych problemach, Komitet Sterującego Memo- na sferę biznesową i na życie procesów więcej zamówień. nych. W sierpniu 2020 ro-
pracowników transgranicz- o działaniu Komitetu Steru- randum po stronie czeskiej mieszkańców. Z treścią listu ku ogłoszenie o pracę zawie-
nych przez firmy regionu mo- jącego Memorandum. Widać nie przespał. Czescy part- otwartego zgodzili się wszyscy Praca w dużych rało średnio 5,9 zachęt (m.
rawsko - śląskiego. W spotka- zabrakło koordynatora, który nerzy skierowali (w dniu sygnatariusze memoranda, miastach in. pakietów medycznych,
niu wzięło udział 15 głównych prowadziłby dialog – mówiła 21.07.2020) list otwarty do a do listu otwartego dołączy- Eksperci Grant Thorton abonamentów sportowych),
pracodawców z regionu oraz stanowczo Izabella Wołłej- Ministerstwa Zdrowia Re- ło kolejnych pięć podmiotów wykazali, że z załamaniem podobnie wyglądało to w lip-
przedstawiciele wszystkich izb ko-Chwastowicz, konsul RP publiki Czeskiej, Powiatowej reprezentujących dziesiątki rynku wśród 10 dużych pol- cu. Jednak w analogicznym
gospodarczych. w Ostrawie. Stacji Higieny Kraju Moraw- przedsiębiorstw, gmin i miast. skich aglomeracji najgorzej okresie poprzedniego roku
Reakcja środowiska przed- - Mimo istotnych zagro- sko - Śląskiego, wojewody Te podmioty, mimo iż nie na- radzi sobie Poznań. Miejsco- liczba ta wynosiła 6,6 zachęt
siębiorców przyniosła efekty. żeń jakie niesie koronawirus, Kraju Morawsko- Śląskiego leżały do porozumienia, soli- wi pracodawcy w sierpniu na jedną ofertę pracy.
- Ministerstwo zrezygnowało zapomniano o bezpieczeń- oraz do prezydenta Izby Go- darnie utożsamiły się z gospo- bieżącego roku opublikowali
z przeprowadzania testów na stwie ekonomicznym. Kil- spodarczej Republiki Cze- darczym apelem. wyłącznie około 1,5 tys ogło- D
COVID-19 wśród pracowni- ka miesięcy temu zamykano skiej. Jego celem było zwięk- cd. str. I Plusy dla Biznesu
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 30 września 2020, nr 12 (317) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SAMORZĄD

Kręta ścieżka ku opracowaniu wizerunku miasta


Od 2016 roku Urząd Miasta pracuje nad nowym logotypem Raciborza.
IRENEUSZ BUREK Tajemniczy aneks
do umowy
Niemodne logo do kosza Jak wynika z informacji, do
Po dwóch latach od wyga- których udało nam się dotrzeć,
śnięcia ważności posiadanego ostatni aneks zawierał nie tyl-
przez Gminę Racibórz certyfi- ko informację o przedłużeniu
katu ISO 14001 (14 września czasu trwania umowy. Zmie-
2018 r.) Urząd Miasta zde- niał on również w sposób za-
cydował, że trzeba uporząd- Logotyp z 2007 roku. sadniczy jej przedmiot. Tym
kować promowanie certy- sposobem, przedmiot umo-
fikatu jakości ISO, którego Logo za 7 tys. zł w koszu wy, określony w §1 pkt 1 ust. 2
od dwóch lat nie miała pra- Jak dowiadujemy się, nowe zmienia brzmienie z: „odświe-
wa używać przez nadal obo- logo jest opracowywane na bazie żenie i unowocześnienie logo
wiązujący logotyp. Uchwała herbu miasta przez raciborskie- Miasta Racibórz„ na: „przed-
z 2007 (XIV/177/2007) roku go grafika. Warto przypomnieć, stawienia propozycji projekto-
określała bowiem zgodę na że podobny projekt został opu- wych dotyczących odświeżenia
wykorzystanie logo na czas blikowany w 2018 roku (na trzy i unowocześnienia logo Miasta
określony, nie dłuższy jednak miesiące przed wygaśnięciem Racibórz”. Analogicznie po-
niż 1 rok. Mogła być jednak certyfikatu jakości ISO), kiedy to stąpiono z ustępem 3, mówią-
przedłużana o kolejny okres poddany pod konsultację został cym o zadaniu: „opracowanie
jednoroczny. projekt, za który miasto zapłaciło sloganu promocyjnego Miasta
Podczas opiniowania ponad 7 tys. zł. I w tym przypad- Racibórz”. Trudno zrozumieć
projektu uchwały uchylającej ku logo bardzo mocno nawiązy- wybitnie krętą ścieżkę realiza-
uchwałę z 2007 roku radny wało do herbu miasta. W nie- Projekty logotypów z 2018 roku. cji tej umowy, której czas wy-
Michał Kuliga zaciekawił się zrozumiały sposób ogłoszono konania pierwotnie przewi-
czy są prowadzone prace nad wówczas konsultacje projektu, Logo z 2007 roku, archaicz- mu identyfikacji wizualnej firmie podpisano kolejny aneks, w któ- dziano na 3 miesiące, za którą
nowym znakiem promocyj- które trwały zaledwie kilka dni. ne i nieprofesjonalne nie nada- – Studio Graficzne ARS Marcin rym termin wykonania umowy firma Studio Graficzne ARS
nym miasta. Nikt bowiem nie Ze strony Urzędu Miasta docho- wało się do poprawy. Trzeba Macioszek. Umowa miała zo- przedłużono o cały rok, do koń- Marcin Macioszek otrzymała
mówi o stanie prac ani o da- dziły wówczas wyraźne sygnały było stworzyć nowe, za co też stać zrealizowana w przeciągu 3 ca lipca 2017 roku. Niestety, nie wynagrodzenie ponad 7 tys. zł.
cie ich zakończenia. Lucyna mówiące o podjęciu dość szero- raciborscy urzędnicy zabrali się miesięcy za kwotę 7257 zł brutto. wiadomo z jakich powodów, rze- - Obecny projekt nie ma
Siwek, rzecznik Urzędu Mia- kich działań, mających na celu już w kwietniu 2016 roku. Wte- Pierwszy raz była ona aneksowa- czona umowa nie została zreali- nic wspólnego z tymi logoty-
sta przyznaje, że prace nad zmianę wizerunku Raciborza. dy właśnie, w drodze bezprzetar- na w lipcu tego samego roku, tuż zowana również w tym terminie. pami z 2018 roku – mówi nam
nowym logotypem są prawie Wszystko wskazywało na fakt, że gowej na podstawie art. 4 ust. 8 przed terminem jej zakończenia. Podpisano więc kolejny aneks, rzecznik urzędu, która przy-
zakończone i planowane jest włodarze miasta idą w kierunku Ustawy o zamówieniach publicz- Aneks przewidywał przedłuże- w którym określono termin za- znaje też, że z tamtych głoso-
jego wdrożenie do końca bie- całkowitego, jakby to powiedział nych, urząd w formie umowy zle- nie czasu trwania umowy o ko- kończenia umowy na listopad wań w 2018 nie wyniknęło nic
żącego roku. marketingowiec, rebrandingu. cenia powierzył stworzenie syste- lejne 4 miesiące. Po tym okresie roku 2018. konkretnego.

RACIBÓRZ – EKOLOGIA

Czy kolejna wycinka drzew w Raciborzu jest konieczna?


– Sprawą są zbulwersowani mieszkańcy Raciborza. To, co zrobiono na skwerze Moniuszki, woła o pomstę do nieba.
Jak można wycinać drzewa, które nikomu nie zagrażają i są zielone? pisze raciborzanin.

Fot. Czytelnik

Do redakcji napłynęła wia- go drzewa obok budynku UM Poniżej treść listu ki, woła o pomstę do nieba. Jak raz przy chodniku na Batorego prezydencie, jeśli Pan tego jesz-
domość od Czytelnika zbul- na Batorego. Przed chwilą do- Czytelnika do prezydenta można wycinać drzewa, które ni- na przeciwko UM, jest w 90% cze nie zauważył. Czy to nie jest
wersowanego wycinką drzew stałem informacje, że właśnie Dariusza Polowego: komu nie zagrażają i są zielone? zielone i w niczym nie zagraża, robione celowo, te wycinki, aby
w Raciborzu. – Są wycinane znaczą drzewa do wycinki Zwracam się z uprzejmą Dziś mamy znowu znaczne prze- drugie na tym samym skwerze Panu zaszkodzić? Albo ma Pan
drzewa, które zrzuciły czę- między USC i Szkoły Muzycz- prośbą o niewycinanie drzew na kroczenia PM 2.5. Każde wycięte od strony Podwala. Wygląda na przy okazji niekompetentnych
ściowo liście na zimę, są nadal nej. To już jest szaleństwo. skwerze naprzeciwko UM na ul. drzewo za Pana kadencji jest za- to, że ma Pan urzędników, którzy pracowników? Takie retoryczne
zielone i w niczym nie zagra- Ostatnio była rzeź drzew na Batorego i zaprzestanie wycinek pamiętane przez mieszkańców. robią Panu czarny pijar takimi pytania. Na pewno szkodzą one
żają. Wysłałem dziś mail do skwerze Moniuszki, także zie- w mieście. Sprawą są zbulwerso- Proszę nie wycinać tego drzewa, wycinkami. To Pan odpowie za miastu i mieszkańcom.
prezydenta Polowego o po- lonych – pisze mieszkaniec wani mieszkańcy Raciborza. To, a to drugie lekko podciąć, to, co nie w przyszłości, gdy będą Pa-
wstrzymanie wycinki zdrowe- Raciborza. co zrobiono na skwerze Moniusz- suche. Pierwsze drzewo jest za- na mieszkańcy rozliczali, Panie KP

Wydawca: Raciborskie Media Redakcje: W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek ul. W. Planetorza 9/2 od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 30 września 2020, nr 12 (317) Wspieramy Dobre Tematy 3
RACIBÓRZ – SYLWETKI KUŹNIA RACIBORSKA SPORT

RACIBORZANIE Kuźniański Półmaraton Leśny Rafamet


ODZNACZENI
Biegacze pokonali malowniczą trasę przez kuźniańskie lasy.
PRZEZ PREZYDENTA Najszybszy okazał się Mateusz Mrówka z Radlina.

Fot. Paweł Klima

Fot. Zuzanna Sczyrba


Radny Piotr Klima lerski Orderu Odrodzenia
oraz ksiądz Jerzy Het- Polski. Radny z Raciborza zo-
mańczyk odebrali odzna- stał uhonorowany za zasłu-
czenia państwowe przy- gi dla farmacji, działalność
znane za wybitne zasługi. w branżowych stowarzysze-
Raciborzanie odebra- niach i samorządzie aptekar-
li odznaczenia przyznane skim. Drugim raciborzaninem
przez prezydenta Andrzeja był ksiądz proboszcz z Ostro-
Dudę w Pałacu Prezydenc- ga Jerzy Hetmańczyk, który
kim w Warszawie z rąk mi- otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
nistra Andrzeja Dery. Piotr
Klima odebrał Krzyż Kawa- c

RACIBÓRZ – EDUKACJA

TOMASZ CZYSZPAK
NOWYM PROREKTOREM katarzyna przypadło Miejskim w Kuźni Raciborskiej, Pierwsze miejsce zajął Ma- czyli marszu nordic walking
PWSZ 27 września odbyła się V edy-
a do pokonania był dystans 21
097,5 m. Trasa półmarato-
teusz Mrówka z Radlina, któ-
ry trasę pokonał w 01:10:54.
na 10 km. Najlepsi okazali się
Bogdan Cyrus, Marian Małka
cja Kuźniańskiego Półmaratonu nu jest atestowana przez Pol- Drugi był Roberto Dimico- i Grzegorz Sawecki. Taki sam
Dr inż. Tomasz Czysz- Pełni funckję dyrektora In- Leśnego Rafamet. Tradycyjnie ski Związek Lekkiej Atletyki. li z Raciborza – 01:13:06, dystans pokonali też zawodni-
pak będzie pełnić funkcję stytutu Techniki, którym zarzą- miłośnicy biegania pokonali tra- Dla najlepszych zawodników a trzeci Filip Inglot z Tosz- cy, którzy wzięli udział w „Le-
prorektora uczelni w latach dza od 2015r. Jest członkiem sę pośród malowniczych lasów w kategorii OPEN przygoto- ka – 01:16:06. Wśród kobiet śnej Zadyszce”. Najszybsi by-
2020-2024. Wysokiego Senatu PWSZ w Ra- Nadleśnictwa Rudy Racibor- wano nagrody pieniężne oraz najszybsza była Judyta Rębisz li: Krzysztof Bartosik, Tomasz
Dr inż. Tomasz Czyszpak ciborzu oraz członkiem Kole- skie. Piąta odsłona wydarzenia puchary, a zwycięzcy kategorii z Raciborza – 01:13:06, dru- Banasiak i Ariel Wolny.
jest absolwentem Politechni- gium Elektorów wybranym na pierwotnie zaplanowana została wiekowych otrzymali nagrody gą lokatę wywalczyła Domi- Organizatorem wydarze-
ki Śląskiej w Gliwicach, gdzie kolejną kadencję 2020-2024. na kwiecień, jednak w związku rzeczowe. Tradycyjnie już spe- nika Pacak, także z Raciborza nia był Miejski Ośrodek Kultu-
ukończył studia magisterskie W ostatnich latach czterokrot- z epidemią koronawirusa termin cjalne nagrody czekały także – 01:35:39, a trzecią Patrycja ry, Sportu i Rekreacji w Kuźni
na Wydziale Mechanicznym – nie nagrodzony nagrodą Rekto- ten został anulowany. na Najszybszego Leśnika, Naj- Lechocka z Pszowa – 01:41:34. Raciborskiej. Jego współor-
Technologicznym na kierunku ra oraz bardzo wysoko oceniany Leśny charakter sprawia, szybszą Mieszkankę/Miesz- Podobnie jak w trakcie po- ganizatorami są: Urząd Mia-
Automatyka i Robotyka. Na- przez studentów. iż kuźniański bieg zdecydowa- kańca Gminy Kuźnia Racibor- przednich odsłon półmarato- sta Kuźnia Raciborska, Nad-
stępnie w 2008 r. uzyskał sto- Dr Czyszpak jest współauto- nie wyróżnia się na tle podob- ska oraz Najszybszego biegacza nu, także i tym razem uczest- leśnictwo Rudy Raciborskie
pień doktora nauk technicznych rem wniosku o utworzenie kie- nych wydarzeń sportowych. wśród pracowników firmy Ra- nicy mieli możliwość wzięcia oraz OSP Gminy Kuźnia Ra-
na tym samym Wydziale z dys- runku Zarządzanie i Inżynieria Start miał miejsce na Stadionie famet S.A. udziału w „Dyszce z Kija”, ciborska.
cypliny Budowa i Eksploatacja Produkcji w PWSZ w Racibo-
Maszyn. Jest autorem i współ- rzu, egzaminatorem i trenerem REGION – REKREACJA
autorem publikacji w tym zakre- ECDL (poziom ekspercki) oraz
sie. Od początku pracy zawodo-
wej związany ze szkolnictwem
wyższym. Zdobywał doświad-
pomysłodawcą wielu cennych
inicjatyw np.: “Przeglądu pro-
jektów inżynierskich”, na któ-
Tysiące rowerzystów na Żelaznym Szlaku
czenie w pracy na Politechnice ry zapraszani są pracodawcy
Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

Śląskiej oraz w Parku Naukowo- z branży technicznej oraz “Dnia Żelazny Szlak Rowero- mają udrożnić szlaki rowero-
-Technologicznym Technopark dziecka z techniką”. wy to 55-kilometrowa pę- we i poprawić bezpieczeństwo
Gliwice a obecnie związany wy- tla poprowadzona po po- rowerzystów.
łącznie z PWSZ w Raciborzu. c graniczu polsko-czeskim, – Chcemy połączyć wszyst-
a dokładnie przez tereny kie ścieżki rowerowe, tak, by
WODZISŁAW ŚLĄSKI – EDUKACJA 5 gmin: Godowa, Jastrzę- rowerzysta mógł bez proble-
bia-Zdroju i Zebrzydowic, mu i płynnie przejechać przez
NA BASZCIE PRACA WRE a także czeskiej Karwiny
i Piotrowic koło Karwiny.
całe miasto. Dodatkowo wpro-
wadzamy korekty w niektórych
Motywem przewodnim miejscach, by poprawić bezpie-
Ruszył remont zabyt- Partnerski projekt przy- szlaku jest kolej, bo to ona czeństwo – tłumaczy Jarosław
kowej Baszty wraz z infra- czyni się do włączenia wież do wywarła duży wpływ na Piechaczek. W pierwszej ko-
strukturą towarzyszącą. szlaku wież widokowych Eu- losy gospodarczego i in- lejności na wysokości ronda
Wniosek o dofinansowanie roregionu Silesia. Tym samym frastrukturalnego rozwój przy Carrefourze przeprowa-
został złożony przez czeski Eu- powstanie nowy produkt tu- tutejszych miast oraz ży- dzono korektę, dzięki której
roregion Silesia wraz z partnera- rystyczny: szlak składający się cie ich mieszkańców. przejazd rowerem jest bez-
mi projektu: miastem Wodzisła- z 34 obiektów, w tym wszyst- Żelazny Szlak Rowerowy Żelazny Szlak Rowerowy w Jastrzębiu-Zdroju. pieczniejszy. Przy ulicy Jagieł-
wiem Śląskim, miastem Budišov kie nowo wybudowane lub wykorzystuje stare i nieuży- ły trwa przebudowa chodnika
nad Budišovkou, gminą Jeseník przebudowane wieże, a także wane linie kolejowe, na któ- ciąga wielu zainteresowanych nasze początkowe założenia. i budowa ciągu pieszo-rowero-
nad Odrou oraz Stowarzyszeniem stare wieże i punkty widoko- rych utworzono bardzo dobrą mieszkańców. Od 5 września Spodziewaliśmy się około 30 wego, zaś na wysokości wlotu
Gmin Dorzecza Górnej Odry. we, szlaki rowerowe i piesze, drogę rowerową o nawierzchni funkcjonują na nim dwa punk- tysięcy użytkowników na rok. od ulicy Moszczenickiej wy-
Głównym celem projektu po do których można dojechać mineralno-żywicznej. Odcinek ty mierzące natężenie ruchu, W tym tempie uzyskamy tę konano wcinkę umożliwiają-
stronie Wodzisławia Śląskiego jest lub dojść. drogi rowerowej Godów–Ja- przy ulicy Chlebowej i Żwi- liczbę w ciągu miesiąca - cie- cą swobodny dojazd do ścieżki
rewitalizacja zabytkowej Baszty Kwota projektu dotycząca strzębie-Zdrój–Zebrzydowice rowej. Po tygodniu od otwar- szy się Jarosław Piechaczek, rowerowej. Poprawiono tak-
wraz z infrastrukturą towarzyszą- jedynie wodzisławskiej Baszty ma 15 km. Zdaniem wielu sym- cia każdy z nich zarejestro- jastrzębski oficer rowerowy. że wjazd z ulicy Cichej na dro-
cą tak, aby przystosować ją do od- to 143 784 euro. Dofinansowa- patyków dwóch kółek to jeden wał około dwadzieścia tysięcy gę dla rowerów. Podobne ro-
wiedzających. We wspomnianych nie z Europejskiego Funduszu z najlepszych odcinków dla ro- przejazdów, dokładnie 22 253 Będzie bezpieczniej boty budowlane już niedługo
czeskich miastach i gminie wybu- Rozwoju Regionalnego wyno- werzystów w całym wojewódz- na Chlebowej i 18 911 na Żwi- Jastrzębie-Zdrój nie po- rozpoczną się przy ulicy Bro-
dowane mają zostać z kolei dwie si aż 122 216,40 euro, a wkład twie śląskim. rowej. Zaledwie w weekend przestaje na budowie Żela- niewskiego. Wspomniane in-
nowe wieże widokowe. Zaplano- własny Wodzisławia Śląskiego 10 września oficjalnie przybyło ich około 7 tysięcy. znego Szlaku Rowerowego. westycje kosztowały w sumie
wana data realizacji to okres po- - 21 567,60 euro. otwarto nowy odcinek dro- - Mamy około 1500 użytkow- Jeszcze przed ukończeniem 200 tysięcy złotych.
między 1 października 2019 a 30 gi rowerowej w Jastrzębiu- ników codziennie. To jest po- inwestycji, na terenie miasta
września 2021 roku. c -Zdroju. Od początku przy- pularność, która przekracza rozpoczęły się roboty, które c
4 Publicystyka 30 września 2020, nr 12 (317) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ KRAINA GÓRNEJ ODRY

Arboretum Bramy Morawskiej


Bogactwo gatunkowe roślin, grzybów i zwierząt las Obora zawdzięcza swemu położeniu w pobliżu Bramy Morawskiej.
katarzyna przypadło następnie cystersi, a po 1810 r. około 35 ha, na którym znajdu- szłości i także przemieszcza się W 2012 r. powstał tu Za- biwakowe. Przy lesie znajduje
książę raciborski August Wik- je się zagospodarowany i ogro- i obecnie wiele przedstawicieli czarowany Ogród, czyli zielo- się również gród historyczny.
W pogodne niedziele przed tor Maria von Ratibor. W 1928 dzony ogród właściwy i gdzie świata ożywionego. Można tu ny ogród utworzony na planie Arboretum Bramy Moraw-
Arboretum Bramy Morawskiej r. las przeszedł we władanie umieszczono kolekcje roślin spotkać dęby o czterometrowym kwiatu zajmujący powierzch- skiej mieści się przy ul. Mar-
trudno jest znaleźć wolne miej- miasta Racibórz, a w 2000 r. i ośrodki dydaktyczne oraz obwodzie, liczne jary, stawy, źró- nię ponad 11 tys. m². Rośnie kowickiej 17. Mini-zoo czyn-
sce parkingowe. Odwiedza- stał się Arboretum Bramy Mo- drugi - część przyrodniczo-kra- dła i strumyki, a także specjalnie tu ponad 1000 drzew, ponad ne jest od wtorku do niedzieli:
ny często przez mieszkańców rawskiej. Logo arboretum jest jobrazową z fragmentami natu- urządzone kolekcje roślin. Spo- 5000 krzewów i kilkanaście w okresie letnim od 10:00 do
Raciborza i okolicznych miej- cieszynianka wiosenna odkry- ralnej przyrody. śród roślin chronionych wystę- tysięcy bylin. Od 2011 r. w ar- 18:00, a w okresie zimowym
scowości las Obora jest jed- ta tutaj 23 lutego 1830 r. Dominuje tutaj las miesza- pują tu m.in. wawrzynek wil- boretum można odwiedzić mi- od 8:00 do 16:00. Zaczarowa-
nym z najbardziej urokliwych Ogród botaniczny zajmu- ny, bogaty w ciekawe okazy flo- czełyko, storczyk męski i skrzyp ni-zoo. Na turystów czekają też ny Ogród otwarty jest codzien-
miejsc w tym mieście. je powierzchnię 164 ha, którą ry, fauny i grzybów za sprawą olbrzymi. Stawy – Żabi i Cieni- inne atrakcje - ścieżka zdro- nie od 7:00 do zmierzchu.
Pierwszymi właścicielami można podzielić na dwa ob- pobliskiej Bramy Morawskiej, sty – stanowią środowisko dla wia, ścieżki dydaktyczne, plac Wstęp do arboretum i jego
tych terenów byli Piastowie, szary: pierwszy o powierzchni przez którą migrowały w prze- roślin wodnych i przybrzeżnych. zabaw dla dzieci czy miejsca atrakcji jest bezpłatny.

Fot. Katarzyna Przypadło


REGION – KRAINA GÓRNEJ ODRY

Poznać walory regionu


Przedstawiciele branży turystycznej zwiedzili Krainę Górnej Odry, poznając najciekawsze miejsca powiatu raciborskiego.
Fot. Urząd Gminy Krzyżanowice

Dawid Wacławczyk o roli turystyki weekendowej


W turystyce, tak jak i na giełdzie, w czasie kryzysu zdarzają się też okazje. O ile tury-
styka wyjazdowa typu wczasy czy wyprawy została w ostatnim czasie mocno potur-
bowana, o tyle trzeba zdać sobie sprawę z tego, że teraz jest właśnie czas na turystykę
regionalną, krajową, rodzinną i weekendową. Każdy z nas zdaje sobie pewnie sprawę
z tego, że o ile w ostatnim czasie dał się przekonać rządowi do rezygnacji z wczasów za
granicą, a do wielu krajów dalej nie może dolecieć, o tyle nieco lepiej poznał okolicę, swój
powiat, swoje województwo czy generalnie swój region. Pieniędzy nie zostawiliśmy prze-
woźnikom lotniczym i autokarowym oraz pilotom i przewodnikom, ale zostawiliśmy je
w agroturystykach, wypożyczalniach rowerów i kajaków, miejscowych restauracjach,
albo też kupując bilety do różnych atrakcji typu ogrody botaniczne, zamki, pałace, miej-
sca zabaw i rozrywki rodzinnej. Pamiętam, że wiosną w sklepach brakowało… rowe-
Uczestnicy study tour na wieży widokowej przy ruinach zamku w Tworkowie. Z ponad rów i namiotów, a ceny używanych kamperów poszły w górę! O ile dobre hotele lekko
21-metrowej wieży widokowej rozpościera się piękna panorama na okolicę. Wieczorami obniżały ceny licząc na skuszenie gości okazją, o tyle domki, apartamenty i miejsca pod
natomiast obiekt zdobi iluminacja świetlna. namioty nie tylko nie potaniały, ale nawet drożały. W cenie zaczął być spokój, natura
i otoczenie przyjazne rodzinie.
Grupa ekspertów z branży skiej i Ostravy - Vitkowic. Co trowicach Wielkich oraz wieża Zarówno przedsiębiorcy, jak i przytomne samorządy - starają się wykorzystać ten
turystycznej odbyła Study To- obejrzeli w tym czasie? Była widokowa, a także Hradec nad trend. Ci, którzy są dobrze przygotowani albo mają szybki refleks - kierują swoją ofer-
ur po powiecie raciborskim. to m.in. Zbytkowa Stacja Ko- Moravici oraz Ostrava – Dolni tę na rynek, który wykazuje coraz większe zainteresowanie miejscami z tzw. „wyboru
To forma, która promuje da- lei Wąskotorowej w Rudach Vitkovice. Dla uczestników wy- B i C”. I wygrywają, a przynajmniej dobrze na tym wychodzą. Ziemia Raciborska jest
ny region i przedstawia jego oraz Pocysterski Zespół Klasz- darzenia zorganizowano także właśnie takim miejscem. Posiadając silną konkurencję w pięknych, ale zatłoczonych Be-
potencjał turystyczny. Touro- torno-Pałacowy w Rudach, spływ kajakowy z Chałupek. skidach, jest w stanie przekonywać do siebie malowniczymi trasami pieszymi i rowe-
peratorzy, autorzy przewod- Browar i Zamek Piastowski Koordynatorem wizyty studyj- rowymi, szlakiem jakubowym, pięknymi Odrą i Rudą, kolejką wąskotorową, licznymi
ników i stron poświęconych w Raciborzu, prywatne Mu- nej była Daria Kardaczyńska ruinami zameczków i pałaców, rezerwatami przyrody, historycznymi perełkami archi-
turystyce, właściciele biur po- zeum Kowalstwa w Bieńko- z Euroregionu Silesia, a ro- tektury zarówno miejskiej, jak i wiejskiej, dającymi oddech lasami oraz pięknymi wido-
dróży, a także blogerzy i prze- wicach, kościół pw. Św. Apo- lę przewodnika pełnił Dawid kami, które możemy podziwiać z coraz większej ilości wież i platform, które powstają
wodnicy wycieczek zwiedzali stołów Piotra i Pawła, grób ks. Wacławczyk, właściciel biura w Euroregionie Silesia w ramach projektu „Silesianka”. To jest właśnie czas na naszą
atrakcje turystyczne na terenie Augustina Weltzla oraz ruiny podróży Orinoko - Art & Tra- promocję i łapania wiatru w żagiel o nazwie „Kraina Górnej Odry”, którego Ziemia Raci-
powiatu raciborskiego i Czech. zamku w Tworkowie, Mean- vel, który niespełna tydzień te- borska jest sercem. Do tego dochodzi silny trend na „city break”, który w ostatnim czasie
dry Odry podziwiane z wieży mu odebrał dyplom branżowy oznacza krótkie wypady do miast. Tyle że ostatnio zamiast do Krakowa, Gdańska czy
Atrakcji nie brakuje widokowej oraz pałac w Cha- od Śląskiej Izby Turystyki za Wrocławia, ludzie chętniej urywają się do Bielska, Sandomierza lub Kłodzka. W naszym
W zaledwie trzy dni przed- łupkach, punkt widokowy na zasługi w dziedzinie turystyki interesie jest to, by na tej liście znalazł się też Racibórz i jego szeroka okolica. Warto by-
stawiciele branży turystycznej Bramę Morawską w Pogrze- i zaangażowanie w tworzeniu łoby, aby w cieniu problemów ze szpitalem, nie zapominać o złapaniu okazji i wykorzy-
zawitali do gmin: Kuźnia Ra- bieniu, a także Arboretum produktu turystycznego oraz stania czasu na szkolenie i rozwój. Teraz jest czas na zapraszanie do siebie dziennikarzy
ciborska, Racibórz, Korno- Bramy Morawskiej. W progra- podnoszenie jakości usług tu- szukających tematów „niecovidowych”oraz przedstawicieli mającej więcej czasu branży
wac, Lubomia, Krzyżanowice, mie znalazł się również kościół rystycznych. turystycznej, na tworzenie dobrych materiałów promocyjnych, scenariuszy wycieczek,
Pietrowice Wielkie, Krzano- pątniczy św. Krzyża, cudowne po prostu przygotowanie produktu turystycznego.
wice, a także do ziemi Opaw- źródełko i arboretum w Pie- c
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 12/2020 GazetaInformator.pl 30 września 2020 nr 12 (317)
REGION GOSPODARKA

Jak łączyć siły. Pokazują Czesi cd. ze str.1


18.9.2020 w Ostrawie od- bliki Czeskiej. Głównym tema- pracy sygnatariuszy memo- wiatach – czytamy w jednym się zjednoczyć. Jak to zrobi- pracy partnerskiej pomiędzy
było się pierwsze po odmro- tem listu było zwrócenie uwagi randa. Covid pokazał, że po z nielicznych apeli samorzą- li czescy partnerzy – mówił Ostrawą a Katowicami, któ-
żeniu spotkanie sygnatariuszy na możliwe negatywne skutki polskiej stronie jesteśmy dów, którzy wystąpili w imie- Krzysztof Dybiec, prezes Izby ra w praktyce jest „martwa”,
memoranda – reprezentantów planowanych jesiennych dzia- znacznie słabiej przygoto- niu przedsiębiorców. W Raci- Gospodarczej w Wodzisławiu. o czym świadczyć może choć-
samorządów, izb gospodar- łań, w tym: upadek kopalń, brak wani na współpracę w dobie borzu na przykład prezydent by ostatni wpis na stronie Ka-
czych, klastra, stowarzyszeń i ce- przygotowania do restruktura- kryzysu. W liście do Ministra nie zgodził się na zapropono- Współpraca czy towice.eu z 2012r., w którym
chów Kraju Morawsko - Śląskie- lizacji przemysłu w Kraju Mo- Zdrowia prezydent Wodzi- wane przez przedsiębiorców umowa o współpracy mowa o wizycie władz i Wy-
go i Subregionu Zachodniego. rawsko - Śląskim, niedobór wol- sławia Śląskiego Mieczysław wspólne spotkanie online W wielu wypowiedziach działu Promocji oraz Wydzia-
Głównym punktem rocznico- nych miejsc pracy, zwłaszcza dla Kieca zwracał uwagę na kon- samorządowców sąsiednich wybrzmiał też żal, że general- łu Sportu i Turystyki Urzędu
wego spotkania (memorandum młodzieży, pogorszenie sytuacji sekwencje dla przedsiębior- gmin w zakresie przeanalizo- nie nie potrafimy jednoczyć Miasta Katowice. Celem wi-

Fot. Adrianna Sikorska

Po stronie czeskiej jak dotąd do memorandum przystąpili: Izba Gospodarcza Karviná, Izba Gospodarcza Opava, Izba Gospodarcza Bruntál, Krajowa Izba Gospodarcza Kraju Morawsko -
Śląskiego, Havířovsko-karvinský metalurgiczny klaster, Miasto Karviná, Miasto Havířov, Gmina Horní Suchá, Miasto Opava, Miasto Bruntál, Miasto Krnov. W międzyczasie do Memoranda (do
dnia 18.09.2020) dzięki inicjatywie Komitetu Sterującego rozszerzyło się grono sygnatariuszy memoranda gospodarczego o następne podmioty, mianowicie o miasta Orlová, Frýdek-Místek, Sto-
warzyszenie dla rozwoju Kraju Morawsko - Śląskiego (Sdružení pro rozvoj MSK), Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przemysłowych Morawy i Śląska (Společenství průmyslových podniků Moravy
a Slezska), Czeskie Stowarzyszenie Tymczasowego Zarządzania (Česká asociace interim managementu), Czesko-Polska Izba Handlowa (Česko-polská obchodní komora).
Po stronie polskiej memorandum dotychczas podpisali: Izba Gospodarcza Wodzisław Śląski, Raciborska Izba Gospodarcza, Żorska Izba Gospodarcza, Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębi-
orców w Wodzisławiu Śląskim, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Forum Firm w Radlinie, Miasto Wodzisław Śląski, Miasto Racibórz, Miasto Rybnik, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Miasto Żory,
Gmina Godów, Gmina Gorzyce i Powiat Wodzisławski. W dniu 28.09.2020 dołączyło Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE. (zdj. ze spotkania partnerów memorandum w dniu
18.09.2020 w Ostrawie)

sygnowano 10.10.2019 r.) było gospodarczej w branżach: hote- ców wprowadzenia czerwo- wania możliwości pomocy dla się po dwóch stronach grani- zyty było między innymi pod-
przedyskutowanie i podpis ko- larstwa, turystyki, spa, oraz ne- nej strefy. – Podejmowane firm. – Jesteśmy jak ta otwar- cy dla realizacji wspólnych ce- sumowanie „Dni Polsko-Cze-
lejnego listu otwartego przez gatywny wpływ na budżet samo- przez Państwa decyzje niosą ta dłoń, każdy palec to od- lów czy choćby w walce o do- skich 2012” oraz zapoznanie
czeskich sygnatariuszy do pre- rządów. za sobą wiele niekorzystnych rębny samorząd, izba gospo- bro regionu przygranicznego się z najważniejszymi projek-
miera Republiki Czech, Mini- konsekwencji. Dodatkowe ob- darcza lub inna organizacja. w sytuacjach kryzysowych. tami inwestycyjnymi Ostra-
stra Handlu i Przemysłu Repu- Trzeba zacisnąć pięść ostrzenia dotyczą wytypowa- Każdy z nas walczył ze skut- Pavel Bartoš, prezes Stowa- wy, takimi jak: Dolny Rejon
bliki Czeskiej, wojewody Kraju Tak działają Czesi. W Sub- nych branż i przedsiębiorców, kami pandemii na swój spo- rzyszenia na Rzecz Rozwo- Huty Żelaza Witkowice, któ-
Morawsko - Śląskiego i prezy- regionie Zachodnim zabrakło którym ogranicza się działal- sób. Musimy jednak być jed- ju Kraju Morawsko-Śląskiego ry został zrealizowany wiele
denta Izby Gospodarczej Repu- jednolitego działania i współ- ność w poszczególnych po- ną silną pięścią! Powinniśmy wspomniał o umowie współ- lat temu.
II PLUSY dlaBIZNESU 30 września 2020, nr 12 (317) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

Z APYTA J O kasy fiskalne on-line ji „1234”


s bonus o wartości 1230 zł (brutto) w promoc
*)

Tylko u na

Wszechstronny system kasowy dla Twojej firmy


• ułatw sobie pracę dzięki pomysłowemu oprogramowaniu, działającemu na platformie
Android i współpracującemu z nowoczesnym sprzętem
• obsługuj system kasowy w sposób intuicyjny, prosty, bez konieczności skomplikowanej
instalacji i konfiguracji
ib.pl
• obserwuj w czasie rzeczywistym informacje o przychodach, zysku, produktach, zapasach
Wszystkie atuty w ręku! magazynowych oraz działaniach pracowników

20 03

47, 697 212 351 Elastyczne plany abonamentowe Dotykačka


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

System kasowy Dotykačka usprawnia pracę System kasowy Dotykačka doskonale sprawdza
i podnosi efektywność małych i średnich się we wszystkich typach placówek handlowych
restauracji, barów, kawiarni i cukierni oferujących zróżnicowany asortyment towarów
• zestawienia sprzedaży i historia rachunków • zdalne zarządzanie bazą towarową
• kontrola stanów magazynowych i raporty sprzedaży • szerokie możliwości raportowania sprzedaży
• mapa stołów; możliwość parkowania rachunków • brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów
• systemy rabatowe; happy hours i wystawionych dokumentów
• kontrola uprawnień użytkowników • współpraca z czytnikami i wagami; obsługa kodów PLU i EAN
• obsługa aplikacji Mobilny Kelner • obsługa kart rabatowych i bonusowych

Dotykačka jest efektywnym wsparciem dla firm Dotykačka to kompletny system kasowy oraz
usługowych - niezależnie od profilu i miejsca nowoczesny sprzęt współpracujący z wieloma
działalności urządzeniami i akcesoriami. Wybierz zestaw
odpowiadający Twoim potrzebom.
• mobilne rozwiązania kasowe
• intuicyjna i łatwa obsługa • zarządzanie rezerwacjami
• bogaty wybór kompatybilnych urządzeń i akcesoriów • możliwość parkowania rachunków
• brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów • automatyczna wycena usług czasowych (np. minutowa)
i wystawionych dokumentów • zarządzanie stanami magazynowymi
• stały dostęp do aktualizacji oprogramowania i sterowników • obsługa programów rabatowych i lojalnościowych
• współpraca z zewnętrznymi systemami (API)

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 30 września 2020, nr 12 (317) PLUSY dlaBIZNESU III
RACIBÓRZ INWESTYCJE

3,5 mln zł na nowy PSZOK


Do czerwca przyszłego roku na Płoni ma powstać nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Fot. UM Racibórz

Fot. UM Racibórz
katarzyna cichoń Które odpady dy budowlane w tym okna,
do PSZOK-u? drzwi, szyby i gruz betonowy.
PSZOK, bo tak na co dzień PSZOK to miejsce, do Jeśli nie mamy pewności, co
nazywamy Punkt Selektywnej którego mieszkańcy Racibo- zrobić z konkretnymi odpada-
Zbiórki Odpadów Komunal- rza mogą dostarczyć wyse- mi – dostarczmy je właśnie do
nych, mieści się obecnie na gregowane odpady, takie jak PSZOK-u. Tak może być z po-
terenie bazy Przedsiębiorstwa papier, tworzywa sztuczne, tencjalnie niebezpiecznymi
Komunalnego na Płoni. Wła- szkło, popioły, zużyty sprzęt odpadami, jak np. oleje, sma-
śnie na tym terenie powstanie elektroniczny i elektryczny, ry, farby, lakiery, detergenty
nowoczesny punkt, obejmują- opony, meble, a także odpa- czy chemikalia.
cy w pełni uzbrojony w sieci
techniczne plac z kontenera-
mi na odpady oraz kontene- Radny o szansach na tańsze śmieci
rem socjalno-biurowym.
Radny Jarosław Łęski zainteresował się trwającymi
Milion z Unii pracami nad zmianą przepisów dotyczących odbioru
Inwestycja zostanie zre- odpadów. Jego zdaniem nowe zasady dałyby szansę
alizowana z wykorzystaniem na zmniejszenie kosztu transportu odpadów, co prze-
środków zewnętrznych. Na łożyłoby się na wysokość opłaty śmieciowej.
ten cel, decyzją zarządu woje- - Zgodnie z informacjami Portalu Samorządowego
wództwa śląskiego, przezna- Prezydent Dariusz Polowy oraz inżynier budowy w firmie Borbud Marcin Kuźnik rozpoczęli trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących od-
czony zostanie milion złotych budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych symbolicznym wbiciem pierwszej bioru odpadów. Zmiana miałaby polegać na dopusz-
unijnego wsparcia. To 85 % łopaty 22 września. czeniu zbierania odpadów trzech frakcji w jednym
kosztów kwalifikowanych in- pojemniku. Sposób taki byłby zależy od technicznych
westycji. Środki pochodzić bę- także tych najmłodszych. Jej zacji deszczowej i sanitarnej, z końcem czerwca. Przewidy- możliwości późniejszego wyodrębnienia takich odpa-
dą z Regionalnego Programu celem będzie popularyzacja doprowadzenie sieci wodocią- wany termin rozstrzygnięcia dów i spełnienia odpowiednich poziomów odzysku
Operacyjnego Województwa segregacji odpadów, postaw gowej, utwardzenie placu pod to styczeń przyszłego roku. i recyklingu. Zwiększenie elastyczności w możliwo-
Śląskiego na lata 2014–2020. proekologicznych, odpowie- kontenery na odpady oraz Ogółem wydatki na bu- ści odbioru różnych frakcji odpadów może znaczą-
Wykonawcą inwestycji jest dzialności za jakość środowi- wyposażenie placu PSZOK dowę Punktu Selektywnej co zmniejszyć koszty transportu odpadów, co można
Przedsiębiorstwo Usługowe ska, a także sposobów zapo- w kontenery na odpady. Zbiórki Odpadów Komunal- przełożyć na koszt, jaki ponoszą mieszkańcy w postaci
„BORBUD” sp. z o.o. , które biegania powstania odpadów. W drugim etapie PSZOK nych w Raciborzu szacuje „opłaty śmieciowej”. Takie rozwiązanie może być rów-
złożyło najkorzystniejszą ofer- Zakres prac przewidzia- zostanie rozbudowany o budy- się na blisko 3 i pół milio- nież zastosowane w miejscach o ograniczonej możli-
tę w przeprowadzonym postę- nych w pierwszym etapie nek hydroforni z częścią ma- na złotych. Wydatki kwali- wości ustawiania dzwonów i pozyskiwania odpadów
powaniu przetargowym. obejmuje montaż kontenera gazynową i techniczną. Za- fikowalne do dofinansowa- z nich lub miejscach o utrudnionym dojeździe – uważa
socjalno-biurowego z pełnym danie, tak jak w pierwszym nia wynoszą 2.766.216,07 zł, radny. Zwrócił się więc do prezydenta, aby w przy-
Zakres prac wyposażeniem instalacyjnym etapie, obejmować będzie a dofinansowanie wydatków szłych przetargach na odbiór odpadów ten wziął pod
W pierwszym etapie bu- i socjalnym, montaż wagi sa- kampanię informacyjno-edu- kwalifikowalnych w przypad- uwagę kalkulację związaną z ewentualną możliwością
dowy nowego PSZOK-u prze- mochodowej, uzbrojenie te- kacyjną. Wniosek o dofinan- ku pozytywnego rozstrzy- zmiany sposobu odbioru odpadów z części terenu mia-
prowadzona zostanie kampa- renu w plac technologiczny sowanie do II etapu inwestycji gnięcia wniosku o dofinan- sta, jeśli te rozwiązania wejdą w życie i będą możliwe
nia informacyjno-edukacyjna z wewnętrznymi osiami ko- w wysokości blisko 1 milio- sowanie II etapu) wyniosą: do zastosowania w Raciborzu.
wśród mieszkańców miasta, munikacji, budowa kanali- na 300 tys. zł został złożony 2.264.936,90 zł.

ZABRZE – BIZNES

Nauka, biznes i nowe technologie


Kilkadziesiąt osób ze środowiska biznesu i nauki spotkało się w Zabrzu, aby współtworzyć i rozwijać startupy.
Fot. Urząd Miejski Zabrze
Spotkanie naukowców, nowe usługi dla biznesu uru-
inżynierów, medyków, przed- chomione w bieżącym roku:
siębiorców i studentów zainte- wirtualne biura R81.pl
resowanych tematyką rozwi- – Spotkania z serii Med-
jania startupów w obszarach tech Meetup od samego po-
medycyny i pokrewnych odby- czątku cieszyły się bardzo
ło się już po raz czwarty. Spo- dużym zainteresowaniem spe-
tkania odbywają się w opar- cjalistów. Przyjeżdżają osoby
ciu o ideę dzielenia się wiedzą prowadzące już firmy techno-
i wzajemnego poznawania po- logiczne w obszarach medy-
tencjału ludzi zainteresowa- cyny i pokrewnych, a także te
nych tworzeniem firm w opar- posiadające na razie pomysł
ciu o technologie w medycynie na startup. Pojawiają się
i obszarach powiązanych, by zarówno młodzi przed-
móc łatwiej współpracować siębiorcy, jak i doświadczeni.
przy projektach startupowych. Spotkaniami zainteresowali
W pierwszej części, mo- się także inwestorzy poszu-
derowanej, z prezentacjami kujący projektów do inwesty-
wystąpili założyciele startupu cji. Cieszy nas niezmiernie,
telemedycznego Healthly Szy- że pomysł na działania w ob-
mon Jasiński i Piotr Kaleta, szarze startupów medycznych
którzy mówili o najważniej- i okołomedycznych spotkał
szych krokach w rozwoju ich się z pozytywnym odbiorem
startupu. Drugą prezentację ze strony nauki, biznesu, me-
przygotował Piot J. Bąk, ko- dycyny. Kontaktują się ze mną
ordynator ds. wdrożeń Sieci osoby z całego kraju – mówi
Badawczej Łukasiewicz – In- Janusz Dramski, startup ofi-
stytut Techniki i Aparatury cer w Zabrzu.
Medycznej w Zabrzu, który Spotkania MedTech Me-
opowiadał o historii urządze- etups odbywają się w ramach
nia Ventil. Umożliwia ono programu Startup City Zabrze
wykorzystanie respiratora realizowanego z inicjatywy
do niezależnego wentylowa- Prezydent Zabrza Małgorzaty
nia obu płuc pacjenta lub do Mańki-Szulik, która zainau-
jednoczesnego wentylowania gurowała działanie programu
dwóch pacjentów. W dalszej podczas specjalnego panelu
części programu Zabrzańskie “MedTech – startupy i biznes
Centrum Rozwoju Przedsię- – w Zabrzańskiej Dolinie Me-
biorczości przedstawiło pre- dycznej” w ramach 9. Euro-
zentację dotyczącą 8. edycji pejskiego Kongresu MŚP.
Zabrzańskiego Biznesplanu, Spotkanie osób zainteresowanych tematyką rozwijania startupów jako młodych firm technologicznych skalowalnych
a Arena Zabrze przedstawiła międzynarodowo i globalnie w obszarach medycyny i pokrewnych odbyło się po raz czwarty. c
IV PLUSY dlaBIZNESU
na poziomie << GazetaInformator.pl
30 września 2020, nr 12 (317)

REGION | JAKOŚĆ ŻYCIA

Najbogatsi emi
Wzywamy rząd do ogłoszenia
stanu kryzysu klimatycznego!
Tysiące ludzi wyszło na ulicę, aby wyrazić swój sprzeciw wobec działań
prowadzących do powiększenia skali kryzysu klimatycznego.
– Katastrofa dzieje się tutaj i teraz, na naszych oczach – mówią młodzi ludzie.
KATARZYNA PRZYPADŁO matyczna i walczącą o prawo kość. Choć kryzys klima- Postulaty Młodzieżowego
do swojej przyszłości – mó- tyczny zagraża wszystkim, Strajku Klimatycznego
25 września na ulicach 30 wią członkowie ruchu. część społeczeństw będzie Młodzieżowy Strajk Klima-
miast w Polsce, jak i w wie- Myślą przewodnią straj- dotknięta silniej niż inne. tyczny sformułował sześć po-
lu państwach na całym świe- ku była sprawiedliwość kli- Te nisko rozwinięte są naj- stulatów:
cie, pojawiły się marsze w ra- matyczna. – Wzywamy pol- bardziej narażone na ekstre- 1. Żądamy prowadzenia
mach Młodzieżowego Strajku ski rząd – w tym szczególnie malne zjawiska pogodowe polityki klimatycznej w opar-
Klimatycznego – Fridays for premiera, Ministra Aktywów i ich śmiercionośne skutki. ciu o aktualne stanowisko na-
Future. O co walczą młodzi Państwowych, Ministra Roz- Jednak niesprawiedliwości uki wyrażone w najnowszych
ludzie? woju, Ministra Klimatu - aby społeczne związane z kry- raportach Międzynarodowe-
włączył w proces decyzyjny zysem klimatycznym są już go Zespołu ds. Zmian Klima-
Zaczęło się obywateli i obywatelki oraz widoczne również w Polsce. tu (IPCC) powołanego przez
od Grety Thunberg uznał za priorytet osiągnięcie – Rządzący w naszym kraju, ONZ. Oczekujemy, że sugero-
Młodzieżowy Strajk Kli- przez Polskę neutralności kli- w pełnej ignorancji konse- wane przez środowisko nauko-
matyczny to międzynarodo- matycznej do 2040 r. Jest to kwencji swoich działań, ska- we rozwiązania będą wdrażane
wy ruch uczniów i studen- bowiem jedyna ścieżka, któ- zują mieszkańców miejsco- niezwłocznie we współpracy
tów, którzy w czasie zajęć ra może zagwarantować nam wości takich jak Skierniewice międzynarodowej. Oxfam, konfederacja 20 niezależnych organizacji charytatywnyc
szkolnych protestują prze- wszystkim bezpieczeństwo na brak wody w kranach la- 2. Wzywamy rząd polski, by CO2 w różnych grupach dochodowych w latach 1990-2015. Okazuj
ciw bierności polityków wo- klimatyczne. Droga do tego, tem, rolników z okolic odkry- oficjalnie uznał katastrofę kli- bogatszy jeden procent, czyli około 63 mln z dochodem netto przekr
bec globalnego ocieplenia by niesprawiedliwość klima- wek węgla na suszę w upra- matyczną poprzez ogłoszenie czas wyemitowali wszyscy obywatele Unii Europejskiej.
i wywołanych przez człowie- tyczna stała się przeszłością, wach, a mieszkańców Borów stanu kryzysu klimatycznego. W tym samym czasie biedniejsza część ludzkości – 3,1 miliarda lu
ka zmian klimatu. Został za- a sprawiedliwość i bezpie- Tucholskich na niespotykane Kwestia kryzysu nie może być procent - zaledwie 7%.
inspirowany strajkami Grety czeństwo – przyszłością – dotychczas trąby powietrzne. przedmiotem ideologicznych – Nadmierna konsumpcja zamożnej mniejszości napędza kryzys k
Thunberg w Szwecji w 2018 podkreślali uczestnicy akcji. Tak jak w perspektywie całe- sporów - w obliczu katastrofy względem emisji dwutlenku węgla jest bezpośrednią konsekwencją
r. Działając, młodzież wyraża go świata, tak i w perspekty- musimy mówić wspólnym gło- gospodarczego – powiedział Tim Gore, autor raportu „Confronting
swój sprzeciw wobec bierno- Walka z niesprawie- wie Polski mała grupa decy- sem, ponad podziałami. Aby globalne temperatury nie wzrosły więcej niż o 1,5°C względem ep
ści polityków w obliczu ka- dliwością na świecie dentów swoimi szkodliwymi 3. Domagamy się zawarcia Jak wynika z szacunków, budżet ten zostanie wyczerpany do końca tej
tastrofy klimatycznej. – Nie i w Polsce dla klimatu działaniami od- kompleksowej i aktualnej wie- W 2020 r. – przy około 1°C globalnego ocieplenia – zmiany klimatu p
jesteśmy ekspertami ds. eko- Według grupy MSK kry- biera szansę na bezpieczeń- dzy o mechanizmach kryzy- ogromnych rojów szarańczy, które zniszczyły uprawy w całej Afryce, a
logii i zmian klimatu, lecz zys klimatyczny to najwięk- stwo i dobrostan całych spo- su klimatycznego w podstawie W Polsce sytuacja wygląda nieco lepiej niż na świecie, jednak emisje
młodzieżą świadomą zagroże- sze wyzwanie, przed którym łeczności ludzi – tłumaczą programowej na wszystkich stanowiły 26% całkowitych emisji. Środkowe 40% wyemitowało do at
nia, jakim jest katastrofa kli- kiedykolwiek stała ludz- członkowie ruchu. szczeblach edukacji, przy za- procent – za 8% całkowitej emisji.

R E K L A M A RACIBÓRZ – GOSPODARKA

Brak porozumienia w Rafako


Zarząd Rafako i związki zawodowe nie porozumiały się w sprawie
zwolnień grupowych.

Fot. Archiwum redakcji


21 września zakończyły się
konsultacje zarządu Rafako
z zakładowymi organizacjami
związkowymi w sprawie re-
strukturyzacji zatrudnienia.
Do zawarcia porozumienia nie
doszło, wobec czego Spółka
przyjęła regulamin zasad po-
stępowania w sprawach doty-
czących pracowników objętych
zamiarem grupowego zwolnie-
nia. Uwzględnia on, w miarę
możliwości spółki, propozycje
przedstawione w ramach kon-
sultacji przez zakładowe orga-
nizacje związkowe w RAFAKO
S.A. – czytamy w raporcie.
W regulaminie ustalono
w szczególności, że liczba osób
objętych zwolnieniem grupo-
wym wynosić będzie maksy-
malnie 400 osób, a zwolnie- ni urząd pracy o przyjętych obejmował szereg działań
nia zostaną przeprowadzone ustaleniach odnośnie warun- optymalizacyjnych w ramach
w okresie do 31 marca 2021 ków przeprowadzenia zwol- funkcjonowania całej organi-
roku. nienia grupowego w Spółce. zacji.
Zarząd Spółki podał, Proces reorganizacji, oprócz
że powiadomi odpowied- zwolnień grupowych, będzie C
GazetaInformator.pl >> 30 września 2020, nr 12 (317) PLUSY dlaBIZNESU V

Fot. Kuba Knapik/Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Katowice


itują najwięcej gazów cieplarnianych

ch skupionych na zwalczaniu globalnego ubóstwa, opublikował raport o nierównościach w emisjach Fot. piqsels.com
je się, że 10% najbogatszych ludzi na świecie wyemitowało do atmosfery 52% emisji. Z tego grona naj- pewnieniu kadrze nauczyciel- dialnym oraz posługiwania się parentności i przy szerokich
raczającym 109 tys. dolarów, wyemitował do atmosfery 15% wszystkich emisji. To więcej niż przez ten skiej obowiązkowych szkoleń językiem odzwierciedlającym konsultacjach społecznych.
w tym zakresie. Jednocześnie wagę problemu. 6. Oczekujemy podjęcia na-
udzi – wyemitowała do atmosfery połowę gazów cieplarnianych wyprodukowanych przez ten jeden edukację klimatyczną w pełnym 5. Żądamy przyjęcia przez tychmiastowych kroków pro-
zakresie swoich kompetencji parlament RP ustawy powo- wadzących do przeprowadzenia
klimatyczny, ale to ubogie społeczności i młodzi ludzie płacą za to cenę. Taka skrajna nierówność pod powinny zapewniać samorządy łującej ekspercką i niezależną sprawiedliwej transformacji go-
trwającego dziesiątki lat dążenia naszych rządów do rażąco nierównego i wysokoemisyjnego wzrostu lokalne. Radę Klimatyczną, której za- spodarki w celu redukcji emisji
g Carbon Inequality” oraz szef ds. polityki klimatycznej w Oxfam. 4. Żądamy, by media wzięły daniem będzie opracowanie gazów cieplarnianych.
poki przedprzemysłowej, ludzkość musi zmieścić się w budżecie węglowym wyliczonym przez naukowców. na siebie odpowiedzialność za strategii osiągnięcia neutral- Wymagamy by respektowa-
j dekady. Przyczynią się do tego głównie najbogatsi, natomiast kosztami już dziś obciążeni są najbiedniejsi. uświadamianie społeczeństwa ności klimatycznej Polski do no prawa i potrzeby wszystkich
przyczyniły się do powstania śmiertelnych cyklonów w Indiach i Bangladeszu. Wpłynęły na pojawienie się o bezpośrednich zagrożeniach roku 2040 oraz kontrola re- których dotkną skutki trans-
a także niespotykanych fal upałów i pożarów w Australii i USA oraz Arktyce. związanych z kryzysem klima- alizacji tej strategii. Ustawa formacji, szczególnie osób za-
również w naszym kraju rozłożone są nierównomiernie. W latach 1990-2015 emisje najbiedniejszych 50% tycznym. Wzywamy do prio- ta musi być stworzona przy trudnionych w sektorach ener-
tmosfery 45% dwutlenku węgla, natomiast najbogatsze 10% odpowiada za 29% emisji. Najbogatszy jeden rytetyzacji tematu katastrofy aprobacie środowiska nauko- getyki, rolnictwa, przemysłu
/KP/ klimatycznej w przekazie me- wego, maksymalnej trans- i transportu.

WODZISŁAW ŚLĄSKI – EDUKACJA WODZISŁAW ŚLĄSKI – ZDROWIE

Stypendium sposobem Laboratorium z wodzisławskiego


na braki kadrowe szpitala w krajowej sieci
Powiat Wodzisławski przygotowuje program stypendialny,
który ma zachęcić młodych ludzi do studiów, a następnie pracy
laboratoriów COVID
w szpitalach w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej w Powiatowym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. została
oficjalnie wpisana na krajową listę laboratoriów COVID prowadzoną
Fot. Freepik.com

Stypendium, które wła-


dze Powiatu Wodzisławskiego
chcą przyznawać studentom przez Ministerstwo Zdrowia.
pielęgniarstwa ma wynosić
Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

1000 zł. Chodzi o studentów Badania na obecność botwórczych, m.in. korona-


III roku studiów pierwszego koronawirusa SARS-CoV-2 wirusa SARS-CoV-2. Dzięki
stopnia oraz studentom II ro- wykonują w Polsce laborato- niemu każdy pacjent przy-
ku drugiego stopnia, kształ- ria wskazane przez Ministra jęty w trybie planowym bę-
cących się na kierunku pie- Zdrowia. Od 30 marca 2020 dzie mógł mieć zrobiony test
lęgniarstwo. Warunkiem ma r. Ministerstwo Zdrowia pu- na obecność SARS-CoV-2
być podjęcie późniejszej pracy blikuje na swojej stronie in- w czasie ok. godziny. Sprzęt
na stanowisku pielęgniarki lub ternetowej „Wykaz laborato- znacząco ogranicza też ry-
pielęgniarza w Powiatowym riów COVID”. Według stanu zyko zakażenia personelu,
Publicznym Zakładzie Opieki na 16 września na liście znaj- a w przypadku wykrycia za-
Zdrowotnej w Rydułtowach dują się 194 placówki, w tym chorowania pozwala na szyb-
i Wodzisławiu Śląskim. 24 w województwie śląskim. kie podjęcie działań zapobie-
Szpital powiatowy, podob- Dzięki staraniom dyrekcji gających rozprzestrzenianiu
nie jak wiele innych placówek PPZOZ w Rydułtowach i Wo- się choroby.
w kraju, boryka się z brakiem dzisławiu Śl., władz Powiatu W lipcu do Pracowni Co ważne, sprzęt po-
personelu pielęgniarskiego. Wodzisławskiego na czele ze Diagnostyki Mikrobiolo- zwala również na oznacza-
Władze Powiatu mają więc turalnych odejść o 43 etaty, wiatu projekt uchwały w spra- starostą Leszkiem Bizoniem gicznej w wodzisławskim nie innych patogenów cho-
nadzieję, że program stypen- mowa o emeryturach. Ponad- wie przyznawania stypendium oraz senator Ewy Gawędy od szpitalu trafił nowoczesny robotwórczych, jak wirusy,
dialny pozwoli uzupełnić bra- to średnia wieku pielęgnia- dla studentów kształcących się 16 września do tego wykazu sprzęt pozwalający na bakterie, a nawet grzyby.
ki kadrowe. rek zatrudnionych w szpitalu w szkole wyższej na kierunku dołączyła Pracownia Dia- molekularne wykrywa- Jest zatem bardzo przydatny
wynosi 49 lat. W ocenie dy- pielęgniarstwo. – Już od paź- gnostyki Mikrobiologicznej nie obecności u pacjentów dla diagnozowania nie tyl-
Pielęgniarek coraz mniej rekcji świadczy to o tym, że dziernika na okres 9 miesięcy w Powiatowym Publicznym patogenów chorobotwór- ko COVID-19, ale też innych
Analiza dotychczasowego w ostatnich latach nie było chcemy oferować studentom Zakładzie Opieki Zdrowot- czych, m.in. koronawirusa chorób, np. w okresie zwięk-
stanu zatrudnienia w PPZOZ zainteresowania podjęciem 1000 zł brutto miesięcznie. nej w Rydułtowach i Wo- SARS-CoV-2. szonej zachorowalności na
w Rydułtowach i Wodzisła- zatrudnienia w szpitalu przez Warunkiem będzie podpisa- dzisławiu Śl. Jak przekazuje grypę i infekcje grypopodob-
wiu Śląskim wykazała, że absolwentów studiów pielę- nie umowy zobowiązującej, po dyrekcja szpitala, w chwili W lipcu do Pracowni Dia- ne, a także – co niezmiernie
z roku na rok znacząco ma- gniarskich. zakończeniu nauki, do podję- obecnej PPZOZ jest w trak- gnostyki Mikrobiologicznej istotne – dla wykrywania
leje liczba pielęgniarek. Jak cia pracy w naszych szpitalach cie zawierania umowy z Na- w wodzisławskim szpitalu bakterii Clostridium Difficile
wyjaśnia dyrektor szpitala Jest projekt uchwały przez minimum 3 lata – wyja- rodowym Funduszem Zdro- trafił nowoczesny sprzęt po- – odpowiedzialnej za więk-
Krzysztof Kowalik, do roku Zarząd Powiatu, podczas śnił starosta Leszek Bizoń. wia w zakresie finansowania zwalający na molekularne szość zakażeń szpitalnych.
2022 stan zatrudnienia może jednego z ostatnich posiedzeń, wykonywania badań w kie- wykrywanie obecności u pa-
zmniejszyć się w wyniku na- przyjął i skierował do Rady Po- C runku SARS-CoV-2. cjentów patogenów choro- C
VI PLUSY dlaBIZNESU 30 września 2020, nr 12 (317) << GazetaInformator.pl
REGION INWESTYCJE

Samorządy walczą o drogę wodną


Rozpatrywane są trzy warianty przebiegu Kanału Dunaj-Odra-Łaba: zachodni, przebiegający przez gminę Krzyżanowice,
wschodni, biegnący przez Gorzyce oraz środkowy.

Fot. Urząd Gminy Krzyżanowice


katarzyna cichoń wyklucza możliwości bezpośred-
niego skomunikowania z Od-
Kanał Dunaj-Odra-Łaba, rzańską Drogą Wodną miasta
który połączy trzy duże europej- Racibórz i gminy Krzyżanowice,
skie rzeki to ogromne przedsię- bowiem istnieje możliwość nie-
wzięcie, o którym mówi się od umiejscowienia portu w rejonie
lat. Jego realizacja pochłonie mi- Roszkowa.
liardy złotych. Ma ono wzmocnić
wymianę towarów pomiędzy ze- Mieczysław Kieca:
społem portów Szczecin-Świno- wybór należy do MGMiŻ
ujście a Wrocławiem i Górnym Stanowisko w sprawie prze-
Śląskiem, jak również z Czecha- biegu kanału D-O-L zaprezen-
mi. Analizy popytowe wskazują tował 4 września przewodni-
na opłacalność projektu, zwłasz- czący Zarządu Związku Gmin
cza biorąc pod uwagę unijną po- i Powiatów Subregionu Za-
litykę Europejskiego Zielonego chodniego Mieczysław Kieca.
Ładu i promowanie niskoemi- Zwrócił on uwagę na najważ-
syjnych środków transportu, niejsze kwestie związane z prze-
a do takich należy właśnie żeglu- 17 września w Chałupkach spotkali się przedstawicieli polskiego i czeskiego rządu, którzy rozmawiali o współpracy przy realizacji biegiem polskiego odcinka ka-
ga śródlądowa. projektu budowy kanału łączącego Odrę z Dunajem. nału, m.in. jak najmniejszy
– Wszystkie warianty, za- wpływ na rzekę Odrę, ochronę
chodni przebiegający przez gmi- Meandrach Odry, przedstawio- położeniu przy autostradzie A1, nie polskiej istnieją już dwa mo- rekomenduje także zespół spe- obszarów cennych przyrodni-
nę Krzyżanowice, wschodni bie- no zachodni wariant kanału. lecz byłaby dopełnieniem i roz- sty na Odrze, dobrze rozwinięta cjalistów Zarządu Morskich Por- czo czy uwzględnienie intere-
gnący przez Gorzyce oraz tzw. winięciem całej infrastruktury sieć kolejowa oraz bliski dostęp tów Szczecin i Świnoujście, który sów gospodarczych gmin. Prze-
środkowy, są dobre, zapewniają Szansa logistycznej w naszym regionie. do autostrady A1. Rekomendo- przygotował opracowanie „Anali- wodniczący Mieczysław Kieca
one żeglowność, funkcję przeciw- dla Raciborszczyzny Z racji pominięcia Granicznych wany przebieg kanału, zdaniem za wariantów tras kanału Dunaj– nie zarekomendował konkret-
powodziową oraz odpowiednią Wójt gminy Krzyżanowice Meandrów Odry przy realizacji starosty, jest najbardziej opty- Odra-Łaba w polsko-czeskim ob- nego wariantu przebiegu ka-
retencję – uważa wiceminister Grzegorz Utracki optuje za za- projektu, kanał nie jest zagroże- malny dla zachowania obszaru szarze transgranicznym”. Za jego nału. - Odnosząc się do propo-
gospodarki morskiej i żeglugi chodnim wariantem przebie- niem dla obszarów Natury 2000, chronionego Granicznych Me- przyjęciem przemawiają m. in. zycji trzech z proponowanych
śródlądowej Anna Moskwa. Sa- gu kanału. Podkreśla, że gmi- a może być nawet kolejnym fun- andrów Odry. Starosta wskazał względy środowiskowe, a więc wariantów przebiegów kanału
morządy walczą jednak o to, aby na posiada duży węzeł kolejowy damentem pod rozwój turystyki również na aspekt ekonomiczny pominięcie Meandrów Odry na terenie przygranicznym, za-
kanał przebiegał przez ich teryto- w Chałupkach, łączący dwie linie w regionie – uważa włodarz gmi- inwestycji oraz możliwości roz- i najmniejsza, zdaniem zwolen- rząd związku wyraża opinie, że
rium. To ogromna szansa na mo- kolejowe o znaczeniu międzyna- ny, a jako przykład podaje Kanał woju gospodarczego i turystycz- ników tego wariantu, ingerencja wybór głównego z nich należy
dernizację dróg wodnych, ekolo- rodowym, połączenie autostra- Gliwicki, który służy również jako nego regionu. w obszar Natura 2000 oraz moż- do decyzji MGMiŻŚ. Decyzja ta
giczny transport czy włączenie dowe z węzłem „po sąsiedzku” trasa dla promów turystycznych. liwość okresowego uzupełniania powinna opierać się na rzetel-
regionu do europejskiego syste- oraz tereny, które mogłyby po- Starosta Grzegorz Swoboda, Gorzyce za wschodnim niedoborów wody, a także kwe- nej analizie, która uwzględnia
mu dróg wodnych. służyć do budowy portu przeła- który także brał udział w spotka- Wójt gminy Gorzyce Daniel stie gospodarcze. Przyjęcie tego stopień ingerencji w obszary
17 września delegacje Pol- dunkowego – to kluczowe argu- niu, również popiera przebieg Jakubczyk popiera wschodni wariantu ma bowiem w znako- chronione, gospodarcze wyko-
ski i Czech spotkały się, aby menty, o których mówił podczas kanału po zachodniej stronie wariant kanału, który przebiega mity sposób umożliwić skomu- rzystanie kanału, a także gospo-
rozmawiać o możliwych wa- konsultacji. Zdaniem G. Utrac- Granicznych Meandrów Odry. przez Kopytov i gminę Gorzyce. nikowanie około 200 ha terenów darowanie zasobami wodnymi
riantach przebiegu kanału. kiego ta opcja nie byłaby kon- Prezentując wspólne stanowi- Rada Powiatu Wodzisławskiego inwestycyjnych na terenie gminy – uważa M. Kieca i podkreśla,
Na szczycie wieży widokowej kurencją np. dla Centrum Logi- sko włodarzy gmin powiatu, sta- na ostatniej sesji zdecydowała Gorzyce, planowanych jako cen- że stanowisko nie jest obliga-
w Chałupkach, w pięknych stycznego w Gorzyczkach, które rosta wskazuje na argumenty za o poparciu tego stanowiska. War- trum logistyczne. Dodatkowo, toryjne dla członków Związku
okolicznościach przyrody na rozwój ma gwarantowany dzięki zachodnim wariantem: po stro- to dodać, że wschodni wariant jak wynika z analizy, wariant nie Subregionu Zachodniego.

RACIBÓRZ – RACHUNKOWOŚĆ

Zwolnienia ze składek dla firm na 600 mln zł


20 września ZUS rozpoczął proces tworzenia not umorzeniowych, w wyniku którego 740 tys. przedsiębiorców uzyskało zwolnienie
na blisko 600 milionów złotych.
Fot. Freepik

20 września zaczęły obo- tronicznych - informuje Beata


wiązywać przepisy pozwala- Kopczyńska, regionalny rzecz-
jące na zwolnienie ze składek nik prasowy ZUS województwa
dla firm, które złożyły wnio- śląskiego.
sek o zwolnienie ze skła- ZUS zwraca uwagę, że w wy-
dek i jednocześnie opłaciły niku nowelizacji, po ponownym
składki albo posiadały nad- rozpatrzeniu wniosków i umo-
płatę koncie. W niedzielę, 20 rzeniu należnych składek za
września, ZUS rozpoczął pro- kwiecień i maj, na kontach na-
ces tworzenia not umorzenio- wet 800 tys. firm powstaną
wych, w wyniku którego 740 nadpłaty o łącznej wartości ok.
tys. przedsiębiorców uzyska- 600 mln zł. Będzie można wnio-
ło zwolnienie na blisko 600 skować o zwrot nadpłaty.
milionów złotych. Przedsiębiorcy mogą zdecy-
Nowelizacja odpowiada dować, czy wypłacić pieniądze,
na postulaty przedsiębior- czy też pozostawić je na koncie.
ców i została rekomendowa- Wówczas środki te będą zaliczo-
na przez ZUS. Wcześniej nie ne na poczet przyszłych składek.
można było tego zrobić, bo W sumie zwolnienia z obo-
nie przewidywały tego prze- wiązku opłacania składek wy-
pisy, które zezwalały na zwol- niosły około 13 mld zł. Chodzi
nieniu wyłącznie składek nie- o składki za marzec, kwiecień
opłaconych za kwiecień i maj. i maj. Objęło to ponad 2 mln
Już w dniu wejściu w ży- firm, chroniąc tym samym
cie przepisów ZUS rozpoczął 6,5 mln miejsc pracy.
proces tworzenia not umo-
rzeniowych. Do tej pory
procesowi poddano około
740 tys. płatników składek. Biuro Rachunkowe
Oznacza to, że dodatkowo SWOBODA Sp. z o.o.
w wyniku realizacji ustawy
ZUS umorzył około 598 mi- ul. Fryderyka Chopina 13
lionów złotych. W najbliż- 47-400 Racibórz
szych dniach zostanie pod-
danych weryfikacji kolejne Nie trzeba składać podwójna. Po pierwsze otrzy- w tej sprawie składaniem dodat- rzenia oraz udzielonej pomo- Tel. 32 414 03 97
kilkadziesiąt tysięcy płatni- wniosku mają oni zwolnienie ze składek, kowych wniosków. ZUS zrobi to cy ZUS poinformuje płatników
ków składek. - Korzyść dla płatników jest a po drugie nie będą obarczeni z urzędu. A o wysokości umo- przez Platformę Usług Elek- Artykuł sponsorowany
GazetaInformator.pl >> 30 września 2020, nr 12 (317) PLUSY dlaBIZNESU VII
R E K L A M A

ABONAMENT

LAKIERNICTWO T. W. SERWIS GABINET


MONTAŻ
POJAZDOWE ELEKTROMECHANIKA BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
KRYSTIAN ZIMNY MECHANIKA
lakiernictwo, blacharstwo, WYMIANA OPON
i narządów ruchu
– stany bólowe ŻALUZJE
sprzedaż lakierów samochodowych
KLIMATYZACJE – choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
ROLETY
ul. Wodna 13, Racibórz
Tel. 32 415 48 63
Tomasz Witecki
Tel. 694 709 872 (3 piętro) MOSKITIERY
602 611 613 Racibórz, ul. Ocicka 163 Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
VIII Ekologia 30 września 2020, nr 12 (317) << GazetaInformator.pl
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Minister Klimatu: Zaangażowanie mieszkańców jest ważne


w walce ze smogiem
Podsumowano dotychczasowe działania i omówiono dalsze kroki w walce ze smogiem w woj. śląskim.

Fot. NFOŚiGW
KATARZYNA PRZYPADŁO kiem minister Michał Kurty- jakości powietrza program jest czenia jego emisji do atmos- trze” (3.0) skierowanego do emisji gazów cieplarnianych
ka, zaangażowanie mieszkań- stale ulepszany na potrzeby fery. Jak podkreślano, szansą gmin, gdzie problem jakości poprzez wymianę źródeł ciepła
18 września w Katowicach ców województwa śląskiego, właścicieli budynków miesz- dla szybszego rozwoju tej tech- powietrza jest najbardziej zna- i poprawę efektywności ener-
odbyło się spotkanie Ministra którzy chętnie sięgają po rzą- kalnych, organizacji pozarzą- nologii jest spadek jej obecnie czący. Uwzględnione w pilo- getycznej budynków mieszkal-
Klimatu Michała Kurtyki i wi- dowe wsparcie, odgrywa waż- dowych oraz Wojewódzkich wysokich kosztów, którego tażu usprawnienia programu nych jednorodzinnych. Pro-
ceministrów Ireneusza Zyski ną rolę w walce ze smogiem Funduszy Ochrony Środowi- możemy się spodziewać w mo- mają służyć rozszerzeniu kata- gram realizowany jest w latach
i Piotra Dziadzio z przedsta- w regionie. ska – podkreślił szef resortu mencie wyskalowania i ustan- logu beneficjentów mogących 2018-2029.
wicielami władz regionu i na- - „Czyste Powietrze” to klimatu. daryzowania procesu CCU/ ubiegać się o dofinansowanie Program „Stop Smog” fi-
ukowcami z Głównego Insty- program, który ma na celu Kierownictwo Minister- CCS wprowadzanego podczas o właścicieli lokali w budyn- nansuje wymianę bądź likwi-
tutu Górnictwa. Głównym poprawę efektywności ener- stwa Klimatu uczestniczyło np. wytwarzania wodoru. kach wielolokalowych. dację źródeł ciepła i termo-
tematem rozmów były progra- getycznej oraz zmniejszenie też w spotkaniu z prof. dr hab. Ministrowie wraz z pre- Celem realizowanego modernizację w budynkach
my „Czyste Powietrze” i „Stop emisji pyłów i innych zanie- inż. Stanisławem Pruskiem zesem NFOŚIGW Maciejem przez Narodowy Fundusz mieszkalnych jednorodzin-
Smog” oraz kwestie związane czyszczeń do atmosfery, które z Głównego Instytutu Górnic- Chorowskim i wiceprezesem Ochrony Środowiska i Gospo- nych osób dotkniętych ubó-
z technologią CCS. powstają na skutek ogrzewa- twa i jego zespołem, w trak- NFOŚIGW Pawłem Mirow- darki Wodnej wspólnie z woje- stwem energetycznym. Wnio-
Jak podkreślił podczas nia domów jednorodzinnych cie którego ministrowie roz- skim spotkali się z włodarza- wódzkimi funduszami ochro- skodawcą w programie jest
spotkania z marszałkiem wo- z wykorzystaniem przestarza- mawiali na temat technologii mi Pszczyny, którzy zaintere- ny środowiska i gospodarki gmina, która uzyskuje z bu-
jewództwa śląskiego Jakubem łych źródeł ciepła oraz niskiej CCS umożliwiającej oddziele- sowani są przeprowadzeniem wodnej programu „Czyste Po- dżetu państwa do 70% dofi-
Chełstowskim oraz wojewodą jakości paliwa. Ze względu na nie i wychwycenie dwutlenku w gminie pilotażu nowej wer- wietrze” jest poprawa jakości nansowania kosztów inwe-
śląskim Jarosławem Wieczor- konieczność pilnej poprawy węgla ze spalin w celu ograni- sji programu „Czyste Powie- powietrza oraz zmniejszenie stycji.

RACIBÓRZ – EDUKACJA WODZISŁAW ŚLĄSKI – EKOLOGIA

Noc Bibliotek: 47 nowych drzew zasadzono


„Klimat na czytanie” w Raciborzu w Wodzisławiu Śląskim
W akcję „Noc Bibliotek” tradycyjnie włączy się raciborska biblio- Akcję zainaugurowano przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
teka, która zgodnie z tegorocznym tematem będzie chciała pokazać w Wodzisławiu Śl. Nowe nasadzenia mają związek z przebudową
dobry klimat w bibliotece, ale też porozmawiać o klimacie ul. Mszańskiej i Turskiej w Wodzisławiu Śl., gdzie zaszła
– środowisku, o które trzeba bardziej zadbać. konieczność wycinki drzew.
Fot. pexels.com

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.


Spotkanie ze specjalist- 15 września przy szkołach
ką od zero waste Sylwią Maj- ponadpodstawowych na tere-
cher, warsztaty projektowania nie Wodzisławia Śląskiego od-
rabaty miododajnej z Elżbietą była się akcja sadzenia drzew.
Skrzymowską, warsztaty robie- Łącznie zasadzono 47 nowych
nia jesiennych wianków, otwar- drzew. Są to klon zwyczajny
cie wystawy „Drzewa”, całkowi- i głóg dwuszyjkowy. Nowe nasa-
te umorzenie kary, foto budka dzenia mają związek z realizacją
i kiermasz książek… Racibor- inwestycji drogowej – przebu-
ska biblioteka zaprasza 10 paź- dową ul. Mszańskiej i Turskiej
dziernika w godz. 19:00-22:00 z tegorocznym tematem będzie Morawskiej i „Zrób to sam – je- w Wodzisławiu Śl., gdzie zaszła
na pełną atrakcji Ogólnopolską chciała pokazać dobry klimat sienny wianek na drzwi”. konieczność wycinki drzew.
Noc Bibliotek, w tym roku w ko- w bibliotece, ale też porozma- Ponadto: otwarcie wysta- W związku z tym pojawiła się
lorze zielonym. wiać o klimacie – środowisku, wy „Drzewa” Piotra Sochy, ak- decyzja o dokonaniu nasadzeń nazjalnych w Wodzisławiu Śl., szybko urosną, ponieważ chce-
Noc Bibliotek to ogólno- o które trzeba bardziej zadbać. cja „Nie marnuję-kupuję za zło- zastępczych na terenie miasta. gdzie pierwsze drzewo posadzili my ten teren wykorzystywać
polska akcja w niekonwencjo- W programie m.in.: tówkę!” – kiermasz książek za Miejsca, w których zasadzo- wspólnie starosta Leszek Bizoń, jako pracownię plenerową dla
nalny sposób promująca czyta- „Wszystko o zero waste” – spo- złotówkę, amnestia – całkowi- no nowe drzewa, nie zostały wy- członkini zarządu Kornelia Ne- uczniów Liceum Sztuk Plastycz-
nie i biblioteki jako najbardziej tkanie z Sylwią Majcher, autor- te umorzenie kary pod warun- brane przypadkowo. Jak mówi wy, dyrektor PZD Tomasz Wój- nych – wyjaśnia dyrektor szkoły
dostępne instytucje kultury ką książek „Gotuję, nie mar- kiem zwrotu książek, fotobudka starosta Leszek Bizoń, postano- cik i dyrektor szkoły Wojciech Wojciech Komorek.
z ofertą dla osób w każdym nuję. Kuchnia zero waste” „Biblioteka w Raciborzu. Klimat wiono, że będą to tereny przy Komorek. W sumie zasadzono Akcja została przeprowadza-
wieku, miejsca wspólne, łą- i „Wykorzystuję, nie marnuję” na czytanie!”, animacje dla dzie- placówkach oświatowych, gdzie tam 10 drzew. Dzięki temu te- na w ramach kampanii Europej-
czące ludzi, lokalne centra ży- oraz warsztaty „Zaprojektuj wła- ci i spotkanie Klubu Gier Plan- tej zieleni powinno być znacznie ren przy „Tischnerze” zyska nie skiego Tygodnia Zrównoważo-
wej kultury i edukacji. W akcję sną rabatę miododajną” prowa- szowych. więcej niż jest. tylko piękne, zielone miejsce, ale nego Transportu.
tradycyjnie włączy się racibor- dzone przez Elżbietę Skrzymow- Akcję zainaugurowano również pracownię artystyczną.
ska biblioteka, która zgodnie ską, dyrektor Arboretum Bramy KP przy Zespole Szkół Ponadgim- – Mamy nadzieje, że te drzewa KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
GazetaInformator.pl >> 30 września 2020, nr 12 (317) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION BEZPIECZEŃSTWO

Prawie 3,5 mln zł na termomodernizację remiz i zakup sprzętu


WFOŚiGW w Katowicach uruchomił nabór wniosków na dofinansowanie w ramach programu „Przedsięwzięcia
z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych realizowanego przez
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.
KATARZYNA PRZYPADŁO

Fot. WFOŚiGW w Katowicach


r. lub do wyczerpania środków.
Łączna pula środków przezna-
Dwa nowe programy po- czonych na ten cel to 3 mln zł,
zwalające na dofinansowanie z czego 1 mln zł to dotacja, a 2
Ochotniczych Straży Pożar- mln zł pożyczka.
nych uruchomił Wojewódzki Więcej informacji o nabo-
Fundusz Ochrony Środowiska rze: https://bit.ly/2RL3M1x.
i Gospodarki Wodnej w Kato- – Zdecydowaliśmy się rów-
wicach. Środki w formie dotacji nież na dodatkową pulę środ-
oraz pożyczki to łącznie 3,4 mln ków w wysokości 400 tys. zł na
zł. Mają zostać przeznaczone na wsparcie finansowe na zakup
termomodernizację strażackich wyposażenia dla OSP – dodaje
remiz oraz zakup sprzętu gaśni- Tomasz Bednarek. Także w tym
czego. przypadku termin przyjmowa-
- Fundusz od lat finansu- nia wniosków upływa 30 paź-
je wymianę samochodów stra- dziernika lub po wyczerpaniu
żackich i sprzętu, ale zauwa- środków.
żyliśmy, że ich siedziby wołają Więcej informacji o nabo-
o pomoc. Postanowiliśmy więc rze: https://bit.ly/32P60DB.
wyjść im naprzeciw i urucho- Na realizację programu tzw.
miliśmy pierwszy w Polsce „małego strażaka” WFOŚiGW
program wsparcia dla Ochot- w Katowicach wyda w tym roku
niczych Straży Pożarnych z na- łącznie blisko 3 mln zł. Pieniądze
szego województwa. Spodzie- trafią do ponad 300 jednostek
wamy się, że skorzysta z tego OSP w województwie śląskim.
około 30 jednostek – mówi To- Na zakup sprzętu i samocho-
masz Bednarek, prezes WFO- dów dla OSP i PSP Wojewódzki
ŚiGW w Katowicach. wspólnie z Narodowym Fundu-
Fundusz uruchomił 21 szem Ochrony Środowiska i Go-
września nabór wniosków na gramu „Przedsięwzięcia z zakre- jące działalność ochotniczych go przez wojewódzkie fundusze darki wodnej”. Można je skła- spodarki Wodnej przeznaczyły
dofinansowanie w ramach pro- su ochrony powietrza wspiera- straży pożarnych realizowane- ochrony środowiska i gospo- dać do 30 października 2020 w sumie blisko 20 mln zł.

REGION – EKOLOGIA REGION – FOTOWOLTAIKA

Retencja na wsi z budżetem 50 mln zł Wszystko o energii słonecznej


Nabór dotyczący finansowania retencji na wsi wpisuje się w szersze W tym przewodniku po energetyce słonecznej wyjaśnimy wszystko,
działania resortu klimatu i NFOŚiGW, których celem jest m.in. co warto wiedzieć na temat energii słonecznej.
łagodzenie skutków suszy w Polsce.

Fot. Freepik.com
Kilka faktów na początek
W ciągu dwóch godzin na
Fot. Freepik.com

inwestycji, który jest skierowa- ziemię trafia więcej energii


ny do różnych beneficjentów słonecznej, niż cała popula-
i opiewa na łączną kwotę blisko cja ludzka jest w stanie zużyć
7,8 mld zł. w ciągu roku. Żeby zaspokoić
Inne dostępne obecnie pro- zapotrzebowanie energetycz-
gramy finansujące „wodne” in- ne dużego kraju przykładowo
westycje to ciesząca się dużym USA - wystarczy umieścić pa-
zainteresowaniem Polaków nele słoneczne na 0,5% jego
„Moja Woda”, czyli 100 mln zł powierzchni.
na przydomowe instalacje za- myśl. Trudno wyobrazić sobie wodna i ta pochodząca z bio-
Jednostki samorządu teryto- retencji korytowej lub przyko- trzymujące wody opadowe lub Znaczenie energii funkcjonowanie bez łatwego masy, ale źródłem energii
rialnego mogą sięgać po pomoc rytowej na obszarach wiejskich. roztopowe na prywatnych dział- słonecznej w obliczu i taniego dostępu do energii, stojącym na czele globalnej
na realizację zadań w zakresie Za takie – według Strategii Roz- kach. Można było także składać zmian klimatu bo współczesny tryb życia się transformacji energetycznej
retencji na obszarach wiejskich. woju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa wnioski o dofinansowanie m.in. Nie da się ukryć, że ludz- na niej opiera. jest energia słoneczna. W cią-
Zgodnie z zapowiedziami Mini- 2030 przyjętej 15 października realizacji inwestycji w zakresie kość stoi w obliczu kryzysu, Dotychczas energię pozy- gu ostatnich dziesięciu lat
sterstwa Klimatu i Narodowe- 2019 r. przez Radę Ministrów zielono-niebieskiej infrastruk- który sami wywołaliśmy. skiwaliśmy głównie poprzez słońce stało się jednym z naj-
go Funduszu Ochrony Środo- – uznaje się obszar kraju z wyłą- tury w miastach, na co również Nasz tryb życia jest uzależ- spalanie paliw kopalnych ta- ważniejszych źródeł energii,
wiska i Gospodarki Wodnej na czeniem miast liczących powyżej zarezerwowano 100 mln zł (ze niony od dostępu do ener- kich jak ropa naftowa, gaz bijąc o głowę pozostałe – od-
ten cel przeznaczono 50 mln zł 5 tys. mieszkańców. środków norweskich), a kolejne gii, jednak sposób, w jaki ją ziemny i węgiel, ale energię nawialne, jak i nieodnawial-
w formie dotacji do 70% kosz- Nabór dotyczący finansowa- 60 mln zł – w ramach unijne- wytwarzamy, jest szkodliwy możemy pozyskiwać z wielu ne. I póki co, prawdopodob-
tów kwalifikowanych. Nabór nia retencji na wsi wpisuje się go naboru POIiŚ 2014-2020 – dla planety i zagraża życiu. innych, mniej konwencjonal- nie tak pozostanie.
potrwa aż do 17 grudnia przy- w szersze działania resortu kli- zostało przeznaczone dla gmin Musimy więc jak najszybciej nych źródeł. W tym momen- Według Międzynarodo-
szłego roku lub do wyczerpania matu i NFOŚiGW, których ce- miejskich i miejsko-wiejskich zmienić ten stan rzeczy. cie wkraczają energia sło- wej Agencji Energii, do 2024
budżetu. lem jest m.in. łagodzenie skut- na zmniejszenie problemu su- Ogólnie rzecz biorąc, neczna i OZE, całe na biało. roku energia słoneczna bę-
Źródłem krajowych dotacji bę- ków suszy w Polsce. Program szy i zminimalizowanie ryzyka energia elektryczna odgry- dzie stanowić 60% udziału
dzie program NFOŚiGW „Ada- „Adaptacja do zmian klimatu podtopień podczas opadów na- wa niesamowicie istotną rolę Energia słoneczna źródeł odnawialnych w pro-
ptacja do zmian klimatu oraz oraz ograniczanie skutków za- walnych. w życiu współczesnego społe- numerem 1 dukcji energii odnawialnej
ograniczanie skutków zagrożeń grożeń środowiska” (finansowa- Szczegóły naboru na www.nfo- czeństwa. Potrzebujmy jej do W ostatnich latach poczy- na świecie. Więcej na Planer-
środowiska”, który po modyfika- nie retencji na wsi) jest jednym sigw.gov.pl. pracy, transportu, rozrywki niono ogromne inwestycje gia.pl.
cji przewiduje finansowanie sa- z 26 programów uwzględnio- i do wykonania każdej innej w OZE. Niemałą uwagę przy- Patryk Swoboda
morządowych zadań w zakresie nych w tzw. pakiecie zielonych KP czynności, jaka przyjdzie na ciągnęły energia wiatrowa, (Planergia.pl)

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 30 września 2020, nr 12 (317)
Z regionu
REGION ZDROWIE

Pandemia COVID-19
a zdrowie seniorów
– Każdy mówi o koronawirusie, ale konsekwencje braku
leczenia chorób przewlekłych będą dużo gorsze niż cała
pandemia – uważają eksperci.

Fot. Freepik.com
katarzyna przypadło

Krajowy Instytut Gospo-


darki Senioralnej przeprowadził
badanie pt. „Zdrowie polskich
seniorów podczas pandemii”.
Seniorzy przede wszystkim pod-
kreślali problem z dostępem do
opieki medycznej, szczególnie
do lekarzy specjalistów, brak
rzetelnych informacji na temat
koronawirusa, a także poczucie
osamotnienia.
Pandemia koronawirusa
drastycznie ograniczyła zakres cyfrowe i problemy zdrowotne. izolacją, która nie ma wyłącznie
standardowej opieki medycz- Mimo licznych ograniczeń oso- charakteru antyepidemiologicz-
nej. W szczególności ucierpieli by starsze starają się jednak za- nego, ale wynika z ogromne-
pacjenci wymagający opieki le- chować swój dotychczasowy styl go tempa rozwoju cywilizacji
karzy specjalistów, co podkreśla życia i rytm dnia. i trudności w dostosowaniu się
61,5% badanych. Taki stan rze- Dr hab. n. med. Filip Szy- do niego. Pamiętajmy, że senio-
czy może doprowadzić do trwa- mański, Prezes Polskiego Towa- rzy boją się epidemii, ale nadal
łego pogorszenia ogólnego stanu rzystwa Chorób Cywilizacyjnych chorują na choroby przewlekłe.
zdrowia seniorów. Seniorzy nie podkreśla, że należy jak najszyb- Dlatego osoby starsze chcą mieć
odczuli jednak utrudnionego do- ciej przywrócić tradycyjną służ- kontakt ze swoim doradcą zdro-
stępu do uzyskania recepty i wy- bę zdrowia. – Lekarz pierwszego wotnym, którym jest lekarz lub
kupienia leków, w wyniku czego kontaktu, który przyzwyczaił się pielęgniarka. Te więzi muszą być
nie byli zmuszeni do przerwania do pracy z teleporadą, powinien zachowane. Z mojego punktu
dotychczasowej terapii. Bieżąca jak najszybciej wrócić do bezpo- widzenia teleporada jest dla oso-
opieka medyczna jest możliwa średnich spotkań z pacjentem. by, która jest zdrowa lub stabil-
dzięki teleporadom, jednak re- Z punktu widzenia opieki senio- na. W przypadku seniorów musi
spondenci podkreślali wady tego ralnej najważniejsze są choro- nastąpić bezpośrednie spotkanie
rozwiązania i problemy w obser- by przewlekłe. To clue każdego pacjenta i lekarza – tłumaczy
wacji stanu zdrowia poza wywia- postępowania. Seniorzy muszą prof. Bolesław Samoliński.
dem telefonicznym. zrozumieć, że dobra kontro-
1/3 ankietowanych przerwa- la chorób przewlekłych może
ła dotychczasowe leczenie lekar- przełożyć się na sukces. Każdy
skie z powodu problemów w do- mówi o koronawirusie, ale kon-
stępie do służby zdrowia oraz ze sekwencje braku leczenia chorób
strachu przed zarażeniem koro- przewlekłych będą dużo gorsze
nawirusem. niż cała pandemia – uważa dr
Blisko połowa responden- Szymański.
tów czuje się samotna podczas – W ostatnim czasie lepiej
pandemii koronawirusa. Lock- jest przechodzić COVID-19, niż
down i konieczność izolacji zmagać się z niewydolnością
społecznej były sprawdzianem krążenia, bo dużo ciężej jest się
relacji społecznych, w których dostać do systemu opieki zdro-
prawie połowa ankietowanych wotnej – mówi prof. dr hab.
czuje, że nie maz kim porozma- med. Bolesław Samoliński,
wiać, a co za tym idzie, jest zdana Przewodniczący Rady Eksper-
sama na siebie w radzeniu sobie tów przy Rzeczniku Praw Pa-
z tą niełatwą nową rzeczywisto- cjenta. Prof. Samoliński uważa,
ścią. że system zdrowotny nie może
Jak podsumowuje badanie się odwracać od pacjenta w obli-
KIGS, pandemia nie odkryła czu epidemii, która powoli staje
nowych problemów wśród se- się źródłem innych problemów
niorów, a jedynie podkreśliła zdrowotnych. – W najgorszej
te, które do tej pory i tak istnia- sytuacji znajdują się jednak se-
ły, czyli samotność, wykluczenie niorzy – coraz bardziej dotknięci
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
30 września 2020, nr 12 (317)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

4 października 2020, godz. 15:30, 10 października 2020, godz.18:00, RCK RDK 17 października 2020, godz. 19:30, RCK RDK
Sala widowiskowa RCK RDK (ul. Chopina 21) (ul. Chopina 21) „Jo był ukradziony” - spektakl (ul. Chopina 21)
„Detektyw Nutka na tropie... melodii” koncert z cyklu w wykonaniu Teatru SAFO z Rydułtów Grupa MoCarta wśród gwiazd - nowy program
„Maluchy w krainie dźwięku”

W nowym sezonie „Maluchy w krainie dźwięku” zapraszają na


cykl koncertów pod hasłem „Detektyw Nutka na tropie...”. Każde
spotkanie inspirować będzie do poszukiwania i poznawania no-
wych pojęć, brzmień i muzycznego świata. Na tegoroczne kon-
certy zapraszamy nie tylko maluchy, ale również starsze dzieci „Jo był ukradziony. Tragedia Górnośląska. Ziemia Rybnic-
do 10 lat. ka” to książka, która porusza kwestię Tragedii Górnośląskiej,
„Detektyw Nutka na tropie... melodii” - w październiku za- obejmującej szereg działań o charakterze zbrodniczym wobec
praszamy dzieci do poszukiwania wspólnie z muzykami różnych cywilnych mieszkańców Górnego Śląska. Wydarzenia, które
melodii. Jaka może być melodia? Durowa? Mollowa? Hiszpań- opisuje miały swój początek pod koniec stycznia 1945 r. kie-
ska? Irlandzka? Czy melodia może płynąć, a może podskakiwać dy na terytorium ówczesnej Prowincji Górnośląskiej wkroczyły
i biegać? Poprzez wspólną zabawę będziemy odkrywać poważne wojska radzieckie i Ludowego Wojska Polskiego. Na podstawie
składniki muzyki. W naszym programie nie zabraknie również książki Teatr SAFO stworzył sztukę o tym samym tytule, któ- „Grupa MoCarta wśród gwiazd” to tytuł kolejnego programu zna-
nowych piosenek dla najmłodszych i nowych zabaw dla rodzi- rego pierwsza wersja plenerowa miała swoją premierę w 2017 nego i lubianego kwartetu smyczkowego. Tym razem Bolek, Pa-
ców. Edukacja i dobra zabawa to cel naszych muzycznych spo- roku. Teatr SAFO zmodyfikował spektakl sprzed dwóch lat, weł, Michał i Filip otoczeni będą największymi gwiazdami muzy-
tkań. „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują rozłożył go na części pierwsze, wyrzucił to co niepotrzebne. Do- ki. J. S. Bach opowie o początkach polifonii i o tym jak wynalazł
i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą słowność zastąpił symbolem skrupulatnie przekuwając relacje nordic walking.
jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorod- świadków na język teatru. Patron zespołu - Wolfgang Amadeusz wyjawi tajemnice skąd czer-
na, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu Spektakl „Jo był ukradziony” odbywa się w ramach programu pie pomysły dla Grupy MoCarta, a Antonio Vivaldi przyzna się
i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdol- TEATR POLSKA, realizowanego przez Instytut Teatralny im. dlaczego skomponował tylko Cztery Pory Roku. W koncercie znaj-
ności dziecka. Prowadzone są wg teorii amerykańskiego psycho- Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. dą się również: skrócona historia muzyki według Grupy MoCarta,
loga muzyki – prof. Edwina E. Gordona. Po spektaklu odbędzie się rozmowa z aktorami. wizyta w wiedeńskiej rozgłośni radiowej w 1785 roku, oraz żart,
Bilety w cenie 15 zł ulgowy (dzieci), 25 zł normalny (dorośli) do Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasach RCK oraz na który rozchmurzy Ludwiga van Beethovena. Ale tylko na chwilę...
nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl www.biletyna.pl Bilety w cenie 80 i 50 zł do nabycia w kasie RCK RDK oraz na
Honorowane raciborskie karty: „Senior 60+”, „Rodzina+” Honorowane raciborskie karty „Senior 60+” oraz „Rodzina+”. www.biletyna.pl
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – 3 PAŹDZIERNIKA RACIBÓRZ – 10 PAŹDZIERNIKA RACIBÓRZ – 18 PAŹDZIERNIKA

KONFERENCJA PT. NOC BIBLIOTEK: RODZINNY SPŁYW


„POROZMAWIAJMY „KLIMAT NA CZYTANIE” KAJAKOWY
O AUTYZMIE” NA W RACIBORZU
ZAMKU PIASTOWSKIM Noc Bibliotek to ogólno-
polska akcja, która w niekon-
Kuchnia zero waste” i „Wyko-
rzystuję, nie marnuję”, warsz-
wencjonalny sposób promuje taty „Zaprojektuj własną ra-
czytanie i biblioteki jako naj- batę miododajną” z dyrektor
bardziej dostępne instytucje Arboretum Bramy Moraw-
kultury z ofertą dla osób w każ- skiej Elżbietą Skrzymowską
dym wieku, miejsca wspólne, oraz warsztaty „Zrób to sam
łączące ludzi, lokalne centra ży- – jesienny wianek na drzwi”.
wej kultury i edukacji. W akcję Ponadto zaplanowano otwar-
tradycyjnie włączy się racibor- cie wystawy „Drzewa” Piotra
ska biblioteka, która zgodnie Sochy, kiermasz książek za
z tegorocznym tematem będzie złotówkę, animacje dla dzie-
chciała pokazać dobry klimat ci i wiele innych. Na warsz-
w bibliotece, ale też porozma- taty obowiązują wcześniejsze
wiać o klimacie – środowisku, zapisy telefoniczne: 32 415 37
o które trzeba bardziej zadbać. 24 w.23. Liczba miejsc ogra-
W programie spotkanie niczona. Szczegóły na portalu
z Sylwią Majcher, autorką raciborz.com.pl pod adresem
książek „Gotuję, nie marnuję. https://tiny.pl/7pjcl.

Ośrodek Sportu i Rekre- przyjmowane do 10 paździer-


acji w Raciborzu zaprasza na nika. Szczegóły na portalu ra-
Rodzinny Spływ Kajakowy. ciborz.com.pl pod adresem
Trasa będzie łatwa, spokojna https://tiny.pl/7pjc2
i przyjemna. Start spływu od-
będzie się z Raciborza Płoni
przy ul. Ślepej, zaś meta znaj- Zobacz zapowiedzi
dzie się w Grzegorzowicach.
W spokojnym tempie poko-
Stowarzyszenie Na Rzecz dą m.in. edukacja włączająca nanie dystansu zajmie nie-
Osób Niepełnosprawnych oraz bezpieczny start w doro- spełna 2 godziny. Wpisowe
i Ich Otoczenia „Spektrum” słość w kontekście aktualnych – 30 zł/kajak. Dla uczestni-
zaprasza na konferencję pt. rozwiązań systemowych oraz ków do dyspozycji 12 kajaków
„Porozmawiajmy o autyzmie”, rzeczywistej sytuacji rodzin 2-osobowych. Obowiązują za-
która odbędzie się 3 paździer- osób w spektrum autyzmu. pisy telefonicznie pod nr tel.
nika o godz. 10:00 na Zam- Więcej informacji na portalu 32 415 37 17 lub osobiście
ku Piastowskim w Raciborzu. raciborz.com.pl pod adresem w budynku H2Ostróg przy
Tematami przewodnimi bę- https://tiny.pl/7pjcm. ul. Zamkowej 4. Zgłoszenia
Reklama 30 września 2020, nr 12 (317) << GazetaInformator.pl
REGION STOMATOLOGIA RACIBÓRZ FITNESS

Piękny uśmiech w mgnieniu oka Wrześniowa promocja


Dzięki nowym technologiom możesz zyskać piękny uśmiech w Perfect Secret
w zaledwie kilka godzin. Wykup karnet na 4 miesiące za 1120 zł, a otrzymasz Trening
w celu wykonania wirtualne- EMS za jedyne 70 zł!
go, trójwymiarowego obrazu
zgryzu pacjenta. Wirtualne Perfect Secret to miejsce sowana jest do każdego indy-
modele służą lekarzowi denty- dla tych, którzy nie mają zbyt widualnie. W garderobie, któ-
ście lub technikowi do zapro- wiele wolnego czasu, ale chcą rej absolutnie nie należy mylić
jektowania uzupełnienia pro- zadbać o swoją formę. Wy- z przebieralnią, klienci mają do
tetycznego. Następnie projekt starczy bowiem 20-minuto- dyspozycji kanapę, fotel, świeże
wysyłany jest do frezarki, któ- wa sesja treningowa EMS, ręczniki, a pod prysznicem cze-
ra w ciągu kilku minut wycina która daje niesamowite efek- kają na nich luksusowe kosme-
zaprojektowane uzupełnienie ty. Na czym polega? Klient tyki do kąpieli. - Chcemy, żeby
protetyczne np. tak zwanej wypełnia ankietę zdrowot- osoby, które nas odwiedzają
Korony. ną, która pozwoli określić, miały świadomość, że są dla nas
- Dzięki zastosowaniu naj- czy nie ma żadnych przeciw- najważniejsze – mówi Violetta
nowszych technologii i wyko- wskazań do treningu. Na- Tanzyna.
nywaniu uzupełnień prote- stępnie zakłada się na ciało We wrześniu możecie sko-
tycznych w technologii CAD/ specjalną bieliznę, pas i ka- W zdrowym ciele rzystać z Treningu EMS w nie-
CAM możemy znacznie skró- mizelkę wyposażoną w elek- zdrowy duch powtarzalnej cenie. Aby tak się
„Cyfrowa stomatologia” cić czas potrzebny do wyko- trody, które podczas ćwiczeń Perfect Secret pod wielo- stało, należy wykupić karnet na
wykorzystywana jest coraz nania uzupełnienia protetycz- stymulują mięśnie. To po- ma względami jest miejscem 4 miesiące za 1120 zł, a wtedy
częściej przez lekarzy denty- nego. Wyeliminowanie faz zwala na znaczne zwiększe- wyjątkowym. Nowoczesny styl Trening EMS otrzymujecie za
stów w celu zaprojektowania pośrednich, takich jak odlanie nie efektywności treningu, wnętrz, profesjonalne podejście jedyne 70 zł. Promocja ograni-
pięknego uśmiechu. Dzięki modeli gipsowych przez tech- gdyż tym sposobem podczas do klienta oraz miła atmosfera czona do 14 października.
najnowszym technologiom nika w laboratorium pozwa- DenticaCenter jednej sesji pobudzamy do sprawiają, że chce się tam wra-
i ciągłemu rozwojowi fre- la wyeliminować wykonanie ul. Jana Kochanowskiego 3 pracy 90% naszych mięśni. cać. - Chcemy, aby nasi klienci
zarek 3D wykonanie koron uzupełnień tymczasowych. 47-400 Racibórz czuli się pewnie. Nasze treningi
i mostów w ciągu kilku godzin Dodatkowo wieloetapowe wy- Bezpieczeństwo przede sprawiają, że wszystkie zmar-
Tel. 32 770 02 24
staje się faktem. Technologia konanie prac protetycznych wszystkim twienia zostają za drzwiami,
CAD/CAM (komputerowo obciążone było ryzykiem prze- ul. Dworek 12B Perfect Secret bezwzględ- a ćwiczeniom towarzyszy pozy-
wspomagane projektowanie/ kłamania na różnych etapach (z tyłu CH Plaza) nie stosuje się do wszystkich tywna energia. To daje korzy-
komputerowo wspomagane pracy. Korony i mosty wyko- 44-200 Rybnik zasad bezpieczeństwa zwią- ści nie tylko dla ciała, ale także
wykonanie), bo o niej mowa, nane za pomocą cyfrowej sto- Tel. 32 44 02 224 zanych z COVID-19. Trening umysłu – mówi Violetta Tanzy- Perfect Secret
daje możliwość zaprojekto- matologii charakteryzują się EMS to na dzień dzisiej- na, właścicielka Perfect Secret
wania i niemal natychmiasto- wysoką precyzją wykonania ul. 26 marca 94A szy jedyna forma treningu, i kwalifikowany instruktor EMS. ul. Matejki 2d
wego wykonania uzupełnień i dokładnością dopasowania. 44-300 Wodzisław Śląski w której możliwość zaraże- 47-400 Racibórz
protetycznych. W technologii Obecnie wszystkie placówki Tel. 32 440 84 94 nia się COVID-19 jest mini- Poczuj się wyjątkowo
tej lekarz dentysta za pomo- DenticaCenter są wyposażone malna. Zajęcia odbywają się Studio dba o prywatność Tel. 666 321 766
cą skanera wewnątrzustnego w cyfrowe skanery stomatolo- denticacenter.pl indywidualne w formie 1 do swoich klientów. W gabinecie www.perfect-secret.pl
skanuje oszlifowane zęby, zę- giczne – wyjaśnia dr n. med. 1 , a wszystko jest na bieżąco ćwiczy się bowiem pojedynczo,
by przeciwstawne oraz zgryz Marta Katarzyńska-Konwa. Artykuł sponsorowany dezynfekowane. a intensywność treningu dosto- Artykuł sponsorowany

R E K L A M A RACIBÓRZ – KAMIENIARSTWO

KogutStones gwarancją pięknego


domu i ogrodu
Firma KogutStones zajmuje się sprzedażą wszelkiego
rodzaju materiałów z zakresu kamieniarstwa i ogrodnictwa
na terenie Raciborza.
podłoża ogrodnicze do roślin
ozdobnych, doniczkowych,
balkonowych, ogrodowych,
ale także warzyw i trawni-
ków, ozdobnych roślin kwa-
solubnych czy iglaków. Ko-
gutStones oferuje również
korę sosnową, zrębki w ko-
lorze czerwonym, żółtym, ja-
snobrązowym i ciemnobrązo-
wym, torf oraz agrowłókninę.
- Wszystkie produkty są do-
stępne na miejscu, ale naszym
klientom oferujemy również
możliwość dowozu towaru do
domu, ogrodu czy na działkę
Jeśli chcesz stworzyć pięk- świata skutkuje co roku nowy- – mówi właściciel firmy Da-
ny ogród, szukasz rzetelnego mi propozycjami dla ogrodu wid Kogut. Dowóz na terenie
dostawcy kamienia lub ma- i domu klienta – mówi Dawid Raciborza już od 30 zł!
rzysz o granitowej kuchni, Kogut, właściciel firmy.
KogutStones to firma idealna W ofercie KogutStones
dla Ciebie. - Naszą misją jest znajdziemy kamieniarstwo
sprzedaż oraz dostawa naj- ogrodowe (grysy, otocza-
wyższej jakości materiałów ki, monolity, kostkę bruko-
kamieniarskich i ogrodniczych wą granitową i betonową,
przy możliwie najniższych ce- obrzeża betonowe), ale także Centrum
nach. Rozwijamy naszą ofertę, kamieniarstwo nagrobkowe Kamieniarsko-Ogrodniczne
uzupełniając ją o ciekawe pro- (nagrobki, tablice nagrobko- KogutStones
dukty i kompleksowe usłu- we, parapety granitowe, ku-
gi, ponieważ chcemy, by nasi chenne elementy granitowe, ul. Ocicka 101A
klienci byli zawsze zadowole- brukowanie wokół nagrobka 47-400 Racibórz
ni z efektów. Współpracujemy czy środki do pielęgnacji ka-
z najlepszymi dostawcami na mienia). Tel. 696 597 687
rynku, a nasze doświadczenie Z pomocą KogutStones www.kogutstones.pl
w pozyskiwaniu interesują- zadbacie także o swój ogród,
cych nowości z różnych stron w ofercie znajdziecie bowiem Artykuł sponsorowany

You might also like