You are on page 1of 16

PLUSY dlaBIZNESU

GazetaInformator.pl

Kędzierzyn-Koźle

Wyraź poparcie dla Parku


Kulturowego Stare Miasto
Racibórz
w Raciborzu

Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 5 lutego 2020 | Nr 3 (308)

REGION GOSPODARKA

Gospodarcze Otwarcie Roku


- mocne uderzenie w Katowicach
Merytoryczna dawka wiedzy o prognozach w gospodarce dla śląskich przedsiębiorców.
IRENEUSZ BUREK

Fot. Ireneusz Burek


Regionalne Gospodar-
cze Otwarcie Roku zosta-
ło połączone ze Spotkaniem
Firm Członkowskich RIG
w Katowicach oraz 6. Spotka-
niem Konsulów Generalnych
i Honorowych prowadzących
działalność na południu Pol-
ski. W wydarzeniu (w dniu
28.01.2020) wzięło udział
prawie 100 osób – przedsta-
wicieli władz regionu i sa-
morządu, dyplomatów, eks-
pertów oraz członków Izby.
W siedzibie Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach
zgromadzonych gości przy- KATARZYNA CICHOŃ ogródków piwnych. Celem
witał Tomasz Zjawiony, pre- takich działań jest ochrona
zes RIG-u. Zwracał uwagę, Jeśli zależy ci na historycznego charakteru
że rok 2020 to ważny test nie poprawie jakości ży- miasta i dbałość o zabytki.
tylko dla Polski. - To czas, cia i wdrożeniu trendu Racibórz ma tym samym
kiedy Unia Europejska zo- Slow-City, koniecznie szansę być piątym na Ślą-
stanie poddana sprawdzia- zabierz głos w konsul- sku, a 36. w całej Polsce
nowi, bo już za chwilę Bre- tacjach społecznych. miastem, które wprowadzi
xit. W naszym kraju trwają Czym jest idea Slow-Ci- park kulturowy.
duże zmiany w prawodaw- ty? Zgodnie z tym trendem
stwie. By sobie poradzić, mu- miasta dążą do powolnego Mieszkańcy mają głos
simy współpracować i działać rytmu i spokoju. Rezygnu- Ostateczna decyzja do-
wspólnie: organizacje bizne- ją z hałasu, pośpiechu i ma- tycząca tego, czy projekt
sowe wespół z instytucjami sowego przekazu na rzecz Parku Kulturowego zosta-
samorządowymi i rządowymi. ochrony środowiska, kul- nie zrealizowany, zostanie
tywowania tradycji i dbało- podjęta przez Radę Mia-
Deklaracja wojewody Podczas spotkania wręczono certyfikaty dla nowych firm członkowskich RIG:Ado-Med sp. z o.o., ści o zabytki oraz pierwotny sta na podstawie głosowa-
W spotkaniu uczestni- SKYGATE SELLEKT S.C., Donum Animo Magdalena Przybylak, Miejskie Przedsiębiorstwo Go- charakter miast. nia. Najpierw jednak trzeba
czyli przedstawiciele służby spodarki Lokalowej w Świętochłowicach, Kozbud Group sp. z o.o., Kancelaria Radcy Prawnego przeprowadzić konsultacje
dyplomatycznej. Ambasador Agata Kościuk, Usługi Transportowe Krzysztof Zarzecki, Centrum Ogrodnicze „SEBA”, Pietro- Park Kulturowy społeczne.
Serbii Nikola Zurovac zachę- niec Grażyna, Agencja Reklamowa „REMAR” Mariusz Botor, QWELD sp. z o.o. Na zdj. Tomasz Założenia Slow-City Projekt uchwały oraz
cał zgromadzonych przed- Zjawiony - prezes RIG oraz Adam Abramowicz - rzecznik MŚP, podczas wręczania certyfikatów dobrze wpisują się w pro- formularz wniosku z po-
siębiorców do nawiązywania i odznak członkowskich. jekt uchwały, jaka powstała parciem można znaleźć na
kontaktów gospodarczych ostatnio w raciborskim ma- stronie Urzędu Miasta Ra-
z firmami na Bałkanach. – gistracie. Park Kulturowy cibórz oraz raciborz.com.
Chcemy, by współpraca eko- dla przedsiębiorców w świe- stów w Europie. Chcę zaakcen- obszarach tematycznych. O ak- Stare Miasto w Raciborzu, pl. Wypełniony wniosek
nomiczna z Polską była coraz tle aktualnych działań rządu tować, że współpraca Urzędu tualnych obszarach działania bo o tym projekcie mowa, należy złożyć w Urzędzie
lepsza. Sprzyja temu rosnąca oraz planach na bieżący rok. Wojewódzkiego z Izbą i fir- i planach na najbliższe mie- miałby zostać wyznaczony Miasta, Raciborskim Cen-
wymiana handlowa między - Naszym zadaniem jest mini- mami będzie ulegać dalszemu siące mówił Adam Abramo- na terenie śródmieścia na trum Kultury lub w siedzi-
naszymi krajami (1 mld 300 malizowanie barier dla przed- zacieśnianiu – deklarował Ja- wicz, Rzecznik Małych i Śred- obszarze biegu dawnych bie redakcji przy ul. Klasz-
mln E w 2019 r.). To, że Ser- siębiorców i temu były poświę- rosław Wieczorek, Wojewoda nich Przedsiębiorców. Rzecznik murów miasta i dawnego tornej 12.
bia jest poza Unią Europej- cone ostatnie lata. Powstała Śląski. przedstawił program ośmiu po- przedmieścia Bronki. Na Konsultacje odbę-
ską, stwarza dodatkowe moż- mała konstytucja dla biznesu, stulatów – zmian systemowych tym obszarze, jeśli projekt dą się 13 lutego w sali ko-
liwości rozwoju obustronnej tzw. mały ZUS, wiele procedur Rzecznik MŚP - ministrem korzystnych dla przedsiębior- Parku Kulturowego zostałby lumnowej Urzędu Miasta
współpracy. zostało uproszczonych. Chce- przedsiębiorców ców, które zamierza przedsta- przyjęty, zostałyby wprowa- w Raciborzu. Spotkanie de-
Wśród zaproszonych gości my wyznaczać strategiczne re- Formuła Regionalnego Go- wić rządowi. Mówił o wadze dzone zakazy i ograniczenia dykowane głównie miesz-
nie mogło zabraknąć przedsta- jony gospodarcze, by jak naj- spodarczego Otwarcia Roku instytucji zrzeszających firmy, dotyczące np. umieszczania kańcóm centrum miasta,
wicieli władz wojewódzkich. więcej inwestycji powstawało składała się z wystąpień zapro- takich jak Regionalna Gospo- tablic lub ogłoszeń i bane- przedsiębiorcom z centrum
Jarosław Wieczorek, Wojewo- na terenie Polski. Nasza go- szonych ekspertów, którzy za- darcza w Katowicach. rów reklamowych, form ma- miasta i pozostałym przed-
da Śląski, w swoim wystąpie- spodarka może pochwalić się prezentowali swoje prognozy czytaj dalej str. III łej architektury czy wyglądu siębiorcom z Raciborza.
niu mówił o perspektywach jednym z najwyższych wzro- na nadchodzący rok w kilku PLUSY dla BIZNESU
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 5 lutego 2020, nr 3 (308) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ EKOLOGIA

Mieszkańcy Raciborza walczą o park


Mieszkańcy, z lokalnym ekologiem na czele, walczą o to, aby Miasto odkupiło działkę przy ul. Ogrodowej i utworzyło park.

Fot. Katarzyna Cichoń


KATARZYNA CICHOŃ Mieszkańcy nie chcą zabudo-
wy ostatnich wolnych terenów
Bogusław Siwak, miejsco- w mieście. Nie chcą pogorsze-
wy ekolog, wystąpił podczas nia i tak już trudnych warun-
posiedzenia komisji gospo- ków życia w Raciborzu, po-
darki miejskiej 23 stycznia. przez odebranie im zielonych
Wśród tematów dotyczących terenów rekreacyjnych, z któ-
walki ze smogiem czy wycin- rych korzystają od lat. Odsy-
ki drzew podjął kwestię tere- łanie ich teraz na wieś czy do
nów zielonych, naświetlając lasu czy do parków w odle-
temat działki położonej przy głości 1 kilometra od miejsca
ul. Ogrodowej. Mowa o 0,7 ha zamieszkania (bo takie głosy
gruntu, które kiedyś, będąc się pojawiają), czy jeszcze da-
własnością miasta, stanowiło lej nie jest żadnym rozwiąza-
ziemię przedszkola. Na prze- niem na co dzień. Tereny zie-
łomie lat 2007/2008 działkę lone, rekreacyjne i spacerowe
sprzedano prywatnej firmie, muszą być w bezpośredniej
co było równoznaczne z prze- bliskości osiedli mieszkanio-
znaczeniem nieruchomości wych. I tak się robi w wiodą-
pod zabudowę mieszkanio- cych miastach na całym świe-
wą. Obecnie jednak działka cie – czytamy dalej w liście.
pozostaje niezagospodarowa- Zdaniem raciborzan, którzy
na i figuruje jako „grunt na podpisali list postawienie osie-
sprzedaż”. dla na Ogrodowej to nie tylko
Bogusław Siwak apelo- zniszczenie terenu rekreacyj-
wał, aby raciborski magistrat, kupna działki, jednak włodarz bić, a szatnie w LKS Brzezie łecznościowych jeszcze przed rania dziejów Raciborza. Do- nego, ale także zwiększenie ru-
korzystając z okazji, odku- przekazał, że Miasto nie planu- mogą poczekać tylko 12 mie- sesją Rady Miasta. Ta jednak piero w XIX wieku powstały chu samochodowego, co „jesz-
pił działkę i zachował w tym je takiego ruchu. sięcy. Chodzi o przesunięcie przyjęła budżet, nie uwzględ- tam dwie kamienice Ogrodo- cze bardziej pogorszy warunki
miejscu park. Ekolog stworzył (...). Ogród ten kosztuje 1.8 niając jego uwag. wa 30 i 32 - wskazują w liście. życiowe”.
nawet petycję w tej sprawie, Park zamiast szatni mln zł, czyli byłyby pieniądze Autorzy podkreślają, że rośnie W zakończeniu autorzy
a podpis pod nią złożyło po- B. Siwak poruszył też kwe- na zakup. Apeluję do wszyst- Minister pomoże? tam około 40 drzew i wiele zwracają się do ministra Wo-
nad 400 osób. Siwak przypo- stię inwestycji planowanej kich radnych. Niech ktoś Mieszkańcy z Siwakiem na krzewów, jest też duża liczba sia, prosząc go o pomoc, bo
mina, że teren od lat był zie- w Brzeziu, gdzie powstać ma z Was zgłosi tę poprawkę dziś czele napisali list otwarty do ptaków, jeże i spora bioróżno- w przeciwnym razie, jak sami
loną oazą miasta, a zabudowa szatnia dla LKS Brzezie. Koszt na sesji budżetowej. LKS mo- ministra Michała Wosia, pro- rodność biologiczna. - To mały piszą, „stracimy na zawsze raj
pojawiła się znacznie później. budowy obiektu o powierzch- że 12 mcy poczekać, a ogród sząc go o pomoc w znalezieniu raj w tej części miasta – pod- w centrum miasta”. List pod-
Jego zdaniem należy wrócić ni 518 m2 ma wynieść 2,2 mln na ul. Ogrodowej może być wg środków na odkupienie terenu. kreślają. pisał Bogusław Siwak oraz
do stanu sprzed lat. Ekolog zł. Siwak podkreślił, że koszt naszej wiedzy w każdej chwili -Raciborzanie nie zgadzają się Zdaniem autorów środowi- mieszkańcy Raciborza. Pełna
poinformował, że korespon- zakupu terenu przy Ogrodo- sprzedany deweloperowi i te- na zabudowę czy jakikolwiek sko w Raciborzu jest w bardzo treść listu dostępna na portalu
dował z prezydentem Dariu- wej byłby mniejszy. ren zostanie zniszczony na za- parking w tym miejscu. To hi- złym stanie, a warunki życiowe raciborz.com.pl pod adresem:
szem Polowym w sprawie - Jest szansa, aby to zro- wsze - pisał w mediach spo- storycznie zielony teren od za- mieszkańców pogarszają się. - www.tiny.pl/tsvw5

RACIBÓRZ – POLITYKA

Dariusz Polowy wstępuje w szeregi partii Gowina


Podczas wizyty w Raciborzu wicepremier Jarosław Gowin oraz minister rozwoju Jadwiga Emilewicz
zawiązali partyjne więzy z raciborskim prezydentem.

Fot. Ireneusz Burek

Wicepremier Jarosław kolejnego etapu korzystnych w końcu wskazać i zaznaczyć środowisk. Ugrupowanie wraz oderwane od rzeczywistości – Dariusz Polowy startował
Gowin (jednocześnie mini- zmian dla naszego miasta”. Racibórz na mapie Polski – z Prawem i Sprawiedliwością mówił prezydent Polowy. w wyborach prezydenckich
ster nauki i szkolnictwa wyż- Podczas konferencji praso- powiedział. i Solidarną Polską współtworzy w 2018 roku z ramienia wła-
szego) oraz minister rozwoju wej Dariusz Polowy oficjalnie rząd. Wicepremierem z ramie- Ciepłe przyjęcie snego komitetu wyborczego
Jadwiga Emilewicz odwie- przystąpił do Porozumienia Prezydent Polowy nia partii jest jej prezes Jaro- Goście w superlatywach oce- KWW Dariusz Polowy – Ra-
dzili Racibórz na zaproszenie Jarosława Gowina. w Porozumieniu Gowina sław Gowin. nili nowego członka Porozumie- cibórz może być wielki przy
Dariusza Polowego. – W jed- – Współpraca z tak zna- Porozumienie Jarosława – Warto podkreślić, że Po- nia. – Bardzo się cieszymy, że poparciu m.in. PiS. Teraz
nym momencie odwiedza nas komitymi profesjonalistami Gowina to polska centroprawi- rozumienie (PJG) jest partią do Porozumienia i obozu Zjed- oficjalnie związał się z Poro-
premier i minister. Nie ma dobrze się układa i zacieśnia, cowa partia polityczna o profi- republikańską, kierującą się noczonej Prawicy dołącza oso- zumieniem Jarosława Gowi-
co ukrywać, że takie wizyty to napawa dużą nadzieją na lu konserwatywno-liberalnym wartościami chrześcijański- ba tak wybitnie wyróżniająca się na, które tworzy Zjednoczo-
w miastach wielkości Raci- przyszłość dla naszego miasta i republikańskim oraz akcen- mi i demokratycznymi. Pro- na tle polskiej samorządności ną Prawicę wraz z Solidarną
borza nie zdarzają się często – powiedział D. Polowy. Da- tach chrześcijańsko-demo- gram porozumienia ma tytuł – powiedział wicepremier Jaro- Polską (minister Michał Woś)
– powiedział prezydent Polo- lej mówił, że głównym celem kratycznych, która powstała „Energia miasta” i odpowia- sław Gowin. Z kolei minister Ja- oraz PiS (wiceprezydent Raci-
wy podczas konferencji pra- jego prezydentury jest stabil- 4 listopada 2017 roku z prze- da potrzebom Raciborza i je- dwiga Emilewicz stwierdziła, że borza Dominik Konieczny).
sowej. Stwierdził też, że to ny rozwój Raciborza i wyjście kształcenia Polski Razem po go mieszkańców. Nasze plany Porozumienie zyskuje kolejnego
„znaczące wydarzenie to znak z etapu stagnacji. – Należy przyłączeniu się do niej nowych są bardzo ambitne, ale nie są członka i dobrego menedżera. C

Wydawca: Raciborskie Media Redakcje: W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek ul. W. Planetorza 9/2 od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 5 lutego 2020, nr 3 (308) Wspieramy Dobre Tematy 3
WODZISŁAW ŚLĄSKI – SENIORZY RACIBÓRZ REKREACJA

W WODZISŁAWIU Chcą postawić marinę na żwirowniach


POWSTAJE KLUB
Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie chce ożywić raciborskie żwirownie
„SENIOR +” i zbudować marinę na Ostrogu.

Fot. UM Wodzisławia Śląskiego

Fot. RTW
katarzyna cichoń wych i podestu pływającego.
– Wierzymy, że wszyscy raci-
RTW korzysta aktualnie borzanie, kajakarze, wioślarze
z użyczonych przez miasto z Polski i aktywni ludzie zmo-
dawnych szaletów w parku bilizują się i zrobimy coś spo-
Roth, gdzie prowadzona jest łecznie, o czym mówić będzie
akademia kajakowa. – Raci- cała Polska – przyznaje RTW.
borskie Towarzystwo Wioślar- Koszt przedsięwzięcia to 120
skie zostało pozytywnie ode- tys. zł. Zbiórka dostępna na
brane w Raciborzu. Mamy za stronie: www.tiny.pl/tsn12
sobą drugi sezon. Lecz brakuje
nam stałego miejsca, gdzie bę- Ożywić żwirownie
dziemy mogli przechowywać O tym, jak zagospodaro-
sprzęt oraz szatnie dla dzieci wać żwirownie na Ostrogu
– wyjaśniają przedstawiciele. Przykładowa zabudowa, jaką zaprezentowało RTW na stro- rozmawiano podczas posie-
Dlatego zorganizowano zbiór- nie zbiórki. - Mamy za sobą drugi sezon, lecz brakuje nam dzenia Konsultacyjnej Rady
Klub „Senior +” to ko- tywnych zawodowo. To miej- kę, której celem jest uzyskanie stałego miejsca, gdzie będziemy mogli przechowywać sprzęt Gospodarczej w październiku
lejny krok w poszerzaniu sce dla seniorów, dla których funduszy na budowę mariny oraz szatnie dla dzieci – wyjaśniają przedstawiciele RTW. ubiegłego roku. W czasie dys-
oferty dla starszych wo- integracja z rówieśnikami jest na raciborskich żwirowniach. kusji Anna Kobierska-Mróz

Fot. UM Racibórz
dzisławian. bardzo istotną kwestią. W ra- – Chcemy, aby w końcu zauważyła, że teren w więk-
Dawna siedziba Wodzi- mach zadania zostało stwo- na raciborskich żwirowniach szości stanowią wody, dlatego
sławskiej Placówki Wsparcia rzonych 40 miejsc. Dodatko- było życie. Aby rekreacja, tu- też trudno o inwestora, który
Dziennego Dziupla zlokali- wo z obiektu będzie korzystać rystyka wodna była na wyso- uzyskiwałby dochody w ska-
zowana przy ul. Św. Jana 17 Wodzisławska Rada Seniorów kim poziomie, aby klub miał li całego roku. Członkowie
została przeobrażona w Klub oraz inne senioralne grupy. swoją ostoję. Aby nie tylko Rady zasugerowali, aby te-
„Senior +”. To właśnie tu już Klub ten to kolejny krok Park Roth żył. Planujemy po- ren żwirowni uporządkować
niebawem wodzisławscy se- w poszerzaniu oferty dla star- stawić min. 2 kontenery mor- i przeznaczyć do uprawiania
niorzy będą mogli spędzać szych wodzisławian. To kolejny skie, w pełni wyremontowa- sportów wodnych. Zastępca
wolny czas. projekt, który ma na celu prze- ne, oszklone, z sanitariatem. Prezydenta Michał Fita prze-
Klub Seniora został zre- ciwdziałanie izolacji i margina- Przeznaczone będą dla każde- kazał informację o prowadzo-
alizowany w ramach Progra- lizacji osób starszych oraz ich go, kto do nas zawita – czyta- nych rozmowach z lokalną
mu Wieloletniego „Senior +” aktywizację, w tym stworze- my w opisie projektu. grupą płetwonurków, któ-
na lata 2015-2020. W ramach nie alternatywnych form spę- RTW planuje zakup 3 rzy mogliby posprzątać dno
tego zadania powstało po- dzania wolnego czasu i pomoc drabinek gimnastycznych, zbiorników.
mieszczenie kuchenne wypo- w utrzymaniu kondycji psy- min. 2 trenażerów wioślar- Przypomnijmy, że teren
sażone w sprzęty, urządzenia chofizycznej. skich, min. 2 trenażerów ka- zbiorników pożwirowych na
i naczynia do przygotowywania Miejsce to zostanie popro- jakarskich, 8 materacy gim- Ostrogu to jeden z frontów
i spożywania posiłków, szatnia, wadzone przez organizację nastycznych, zestawów do robót przy budowie wschod-
łazienki, pokój gier, pokój spo- pozarządową. Zwycięzcę wy- ćwiczeń siłowych (tzw. atlas), O pomysłach na zagospodarowanie terenu na żwirowniach niej obwodnicy miasta. Po za-
tkań oraz pomieszczenie ogól- łoni otwarty konkurs ofert na montaż i transport kontene- rozmawiano podczas Konsultacyjnej Rady Gospodarczej kończeniu budowy Regional-
nodostępne. Całkowity koszt realizację zadania publiczne- rów oraz prace ziemne i pro- w październiku 2019 roku. Wspominano wówczas, że wzo- nej Drogi Racibórz-Pszczyna
realizacji zadania opiewa na go z zakresu pomocy społecz- jektowe (wykonane społecz- rem dla raciborzan powinien być Park Gródek w Jaworz- konieczne będzie zagospo-
kwotę 143 086, 51 zł, w tym 114 nej pn. „Zwiększenie aktyw- nie). Dla aktywnych ludzi, nie. Nazywane przez wielu „jaworznicką Chorwacją” tereny darowanie tych terenów. Po-
469,20 zł to kwota dotacji z bu- nego uczestnictwa seniorów którzy morsują w okresie zi- starego kamieniołomu zachwycają teraz turkusową wodą, mysł Raciborskiego Towarzy-
dżetu państwa, a 28 617,31 zł to w życiu społecznym poprzez mowym, zaplanowano wyko- piękną roślinnością czy wysepkami. W tym miejscu miesz- stwa Wioślarskiego wydaje
wkład miasta w tę inwestycję. działalność Klubu Senior +”, nanie podestu i zadaszonego kańcy chętnie spacerują, podziwiają przyrodę, jeżdżą na ro- się idealnie wpisywać w ideę
Klub „Senior +” przezna- który zostanie ogłoszony już pomieszczenia z wieszakami, werach czy organizują pikniki. Wydaje się, że i w Raciborzu zagospodarowania i ożywie-
czony jest dla grupy osób po- w lutym. ponadto stojaków rowero- potrzeba takiego miejsca. Na zdjęciu żwirownie na Ostrogu. nia żwirowni.
wyżej 60. roku życia z terenów
Wodzisławia Śląskiego, nieak- kp RACIBÓRZ – TURYSTYKA

KIETRZ – KULTURA
Trzecia wyprawa górska z raciborskim PTTK
W KIETRZU ODSŁONIĘTO
– Celem naszej wyprawy będzie zdobycie aż czterech szczytów.
PORTRET OLGI Wszystkie są łatwo dostępne w warunkach zimowych – mówią organizatorzy.
TOKARCZUK
Fot. PTTK Oddział w Raciborzu

by osób innej niż 50 opłata km. Przewyższenie ok. 150 m.


Fot. Piotr Wołoszyn

GALERIA ulegnie zmianie. Cena zawie- Następnie przyjazd do


ra przejazd autokarem, infor- Ośrodka Wypoczynkowe-
mację krajoznawczo–tury- go Warszawianka w Rzeczce,
styczną, obiadokolację, nocleg obiadokolacja, zakwaterowa-
w Ośrodku Warszawianka nie, czas wolny, nocleg.
w Rzeczce i śniadanie.
1 marca
29 lutego Godz. 7:30 śniadanie i wy-
Zbiórka uczestników na kwaterowanie z ośrodka, 8:30
dworcu PKS w Raciborzu wyjazd. Przejazd autokarem
o godz. 5:30. do miejscowości Rędziny.
1. Ślęża: przełęcz Tąpa- 3. Skalnik: przełęcz Rę-
dła (szlak żółty) – Ślęża. Czas dzińska – przejście na Skalnik
wolny ok. 60 min na wspólne żółtym i niebieskim szlakiem.
zdjęcie i odpoczynek w Domu Powrót tą samą trasą. Długość
Obraz w Zespole Szkół społu Szkół Anna Ludwikow- Turystycznym PTTK na Ślęży. trasy: 4,6 km, przewyższenie
ma wyrażać uznanie władz ska-Wierzchowiec, natomiast Powrót tą samą trasą. Długość ok. 270 m.
samorządowych dla lau- obraz uroczyście odsłoniła trasy: 6,3 km, suma podejść Przejazd autokarem do
reatki Nagrody Nobla i ab- burmistrz Dorota Przysiężna- Polskie Towarzystwo Tu- (Masyw Ślęży) 718 m n.p.m., ok. 350 m. Następnie przejazd miejscowości Boguszów-Gor-
solwentki kietrzańskiego -Bator. Nie zabrakło młodzie- rystyczno–Krajoznawcze Od- Waligóra (Góry Kamienne) autokarem pod Schronisko ce.
liceum. ży, radnych z terenu miasta dział w Raciborzu zaprasza 936 m n.p.m., Skalnik (Ruda- PTTK Andrzejówka. 4. Chełmiec: szlak zielony:
29 stycznia w Zespole i gminy Kietrz oraz przedsta- na trzecią wyprawę górską wy Janowickie) 945 m n.p.m. 2. Waligóra: wejście i zej- Ofiar Górniczego Trudu (Dro-
Szkół w Kietrzu miała miejsce wicieli klubu Senior+. Ob- po szczytach zaliczanych do i Chełmiec (Góry Wałbrzyskie) ście odbędzie się w zależności ga Krzyżowa na Chełmiec)
mała uroczystość odsłonięcia raz namalowała Zofia Janusz, Korony Gór Polski. – Celem 869 m n.p.m. Termin wypra- od warunków pogodowych jed- – Chełmiec. Powrót tą samą
portretu Olgi Tokarczuk. Ob- która w grudniu ubiegłego ro- naszej wyprawy będzie zdo- wy: 29.02–01.03. nym z dwóch szlaków – żółtym trasą. Długość trasy: 6,8 km,
raz ma wyrażać uznanie władz ku w Miejskim Domu Kultury bycie aż czterech szczytów. Cena dla członków PTTK lub niebieskim i żółtym. Czas przewyższenie ok. 280 m.
samorządowych dla laureatki w Kietrzu miała wystawę swo- Wszystkie te szczyty są łatwo Racibórz, młodzieży do 18. wolny w schronisku ok. 30– Powrót do Raciborza w go-
Nagrody Nobla i absolwentki ich prac malarskich. dostępne w warunkach zimo- roku życia i studentów to 135 60 min. Powrót tą samą trasą. dzinach wieczornych.
kietrzańskiego liceum. Uroczy- wych – mówią organizato- zł, osoby niezrzeszone pła- Długość trasy: wariant I – oko-
stość rozpoczęła dyrektor Ze- pw rzy. Do zdobycia będą: Ślęża cą 155 zł. W przypadku licz- ło 1 km, wariant II – około 2,8 kp
4 Publicystyka 5 lutego 2020, nr 3 (308) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ EDUKACJA

Minister nauki i szkolnictwa wyższego w raciborskiej PWSZ


Jadwiga Emilewicz: uczelnie zawodowe odegrają w przyszłości kluczową rolę w przygotowywaniu kadr dla gospodarki.

Fot. PWSZ Racibórz


katarzyna cichoń groda przyznawana jest za
znaczące osiągnięcia w za-
27 stycznia w murach kresie działalności nauko-
Państwowej Wyższej Szkoły wej, dydaktycznej, wdroże-
Zawodowej w Raciborzu go- niowej i organizacyjnej lub
ścił wicepremier, minister całokształt dorobku. Wyróż-
Nauki i Szkolnictwa Wyższe- nienie zostało nadane z ini-
go Jarosław Gowin, któremu cjatywy własnej ministra Ja-
towarzyszyła minister rozwo- rosława Gowina.
ju Jadwiga Emilewicz.
Goście spotkali się z wła- Fundusze z Minister-
dzami uczelni: rektor Ewą stwa Sprawiedliwości
Stachurą, prorektorem Jac- W 2018 roku PWSZ
kiem Pierzchałą, kanclerzem w Raciborzu otrzymało z Mi-
Jackiem Pierzgą i Przewod- Wicepremier Jarosław Gowin i minister Jadwiga Emilewicz spotkali się z władzami, pracownikami i studentami uczelni. nisterstwa Sprawiedliwości
niczącym Rady Uczelni Ro- dotację w wysokości 1,1 mln
manem Majnuszem. Obecni czeniach wprowadzania w przyszłości, i już odgrywa- zł. Pozyskane pieniądze prze-
byli także prezydent Racibo- Ustawy 2.0 oraz wyzwa- ją, kluczową rolę w przygoto- znaczono na przeciwdziała-
rza Dariusz Polowy i wice- niach stojących przed uczel- wywaniu kadr dla innowacyj- nie powodom przestępczości
prezydent Michał Fita. Pod- niami zawodowymi wobec nej gospodarki. Zachęciła też poprzez sport, a dokładniej
czas spotkania dyskutowano realiów dynamicznie zmie- młodych ludzi do kreatyw- modernizację zaplecza-spor-
na temat form współpracy niającego się rynku pracy. nych form uczenia się i po- towo rekreacyjnego uczelni
uczelni z otoczeniem społecz- Wicepremier Jarosław Go- dejmowania aktywności za- i prowadzenie zajęć przeciw-
no–gospodarczym miasta win obiecał kolejny wzrost wodowej. działających przestępczości.
i regionu wspierających no- wynagrodzeń w szkolnictwie Podpisanie umowy nastą-
woczesne kształcenie prak- wyższym w roku 2020 oraz Rektor nagrodzona piło 12 grudnia 2018 roku
tyczne na poziomie wyższym. finansowe wsparcie prak- W grudniu 2019 roku z udziałem Michała Wosia
Podczas spotkania tyk zawodowych studen- Umowę dotyczącą dotacji na modernizację zaplecza spor- rektor Ewa Stachura została (wówczas wiceministra spra-
z pracownikami i studentami tów. Z kolei minister Jadwi- towo-rekreacyjnego uczelni podpisano w 2018 roku. Na nagrodzona przez Ministra wiedliwości z ramienia PiS).
uczelni rozmawiano również ga Emilewicz podkreśliła, że zdjęciu (wtedy) wiceminister sprawiedliwości Michał Woś Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
o dotychczasowych doświad- uczelnie zawodowe odegrają oraz rektor Ewa Stachura. go Jarosława Gowina. Na-

RACIBÓRZ – SPORT

XIII Gala Raciborskiego Sportu


Po raz trzynasty nagrodzono najlepszych sportowców i trenerów oraz wyróżniających się działaczy sportowych
z powiatu raciborskiego.

Fot. Katarzyna Przypadło


GALERIA

Raciborskie środowisko ski Grzegorz Swoboda. Galę wie Polski Seniorów Racibor- ner koordynator lekkoatlety- borskiego Championa otrzy- powędrowały do Mateusza
sportowe świętowało po raz uświetniły występy młodych skie Championy otrzymali: ki w MKS-SMS Victoria Ra- mały Centrum Kształcenia Demianiuka, Kacpra Szyry,
trzynasty – 31 stycznia odby- artystów. Zaprezentowali się: Patryk Ołenczyn (zapasy), cibórz. Sportowe Wydarzenie Zawodowego i Ustawicznego Mateusza Małysa i Katarzy-
ła się Gala Sportu. Podczas b-boy Alan Miczajka, tan- Patryk Grzegorzewicz (lek- Roku to Lekkoatletyczne Mi- nr 2 „Mechanik” w Raciborzu ny Świerczewskiej. Statuet-
uroczystości wręczono Raci- cerki SKZR Źródło i zespo- koatletyka), Piotr Stolarczyk strzostwa Polski U-20 w Ra- i Zespół Szkół Ogólnokształ- kę w kategorii Sport Masters
borskie Championy i specjal- łu tanecznego Skaza, a także (zapasy), Patryk Ogonowski ciborzu, które odbyły się na cących Mistrzostwa Sporto- otrzymał Tomasz Jabłonka,
ne wyróżnienia. Za wybitne zespół wokalny Miraż. Pod- (ju-jitsu), Wojciech Nowak stadionie OSiR, natomiast wego w Raciborzu, natomiast natomiast Raciborskiego Su-
osiągnięcia sportowe w 2019 czas gali podziękowano tak- (brazylijskie ju-jitsu), Julian w kategorii Sportowy Sukces w Sporcie Dzieci i Młodzieży per Championa przyznano
roku swoje nagrody sportow- że pochodzącej z Raciborza Stencel (ju-jitsu), Sebastian Drużynowy nagrodzono Klub – Sport Klubowy – MKZ Unia Hubertowi Kostce, Aleksan-
com, trenerom oraz osobom skoczkini wzwyż Justynie Jezierzański (zapasy), Moni- Szachowy Silesia Racibórz, Racibórz, LKS Dąb Brzeźnica drowi Zajączkowskiemu, Ry-
działającym na rzecz środo- Kasprzyckiej-Pyrze, która za- ka Brzostek (siatkówka pla- który zajął czwarte miejsce i MKS-SMS Victoria Racibórz. szardowi Wolnemu i Leszko-
wiska przyznali również pre- kończyła karierę. żowa) i Rafał Bugdol (pływa- w Szachowej Ekstralidze. Championy w kategorii wi Olszewskiemu.
zydent Raciborza Dariusz W kategorii Medaliści nie). Trenerem Roku został W Sporcie Dzieci i Mło- Olimpiady Specjalne i Sport
Polowy i starosta racibor- Mistrzostw Europy, Mistrzo- wybrany Piotr Morka – tre- dzieży – Sport Szkolny Raci- Osób Niepełnosprawnych kp
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 3/2020 GazetaInformator.pl 5 lutego 2020 nr 3 (308)
REGION GOSPODARKA

Turystyka weekendowa szansą gospodarczą według Jadwigi Emilewicz


Strategia rozwoju gospodarczego kraju na spotkaniu z minister rozwoju w Raciborzu.
ireneusz burek

Fot. Ireneusz Burek


cze, które mogą przyjąć gościa
to hotele, restauracje, kawiarnie,
Na spotkaniu w gmachu kina. Zaś turystami są przyjezd-
UM w Raciborzu z minister roz- ni, którzy wybrali się na kongres,
woju Jadwigą Emilewicz zasia- festiwal czy inne wydarzenie lo-
dło raptem kilku przedsiębior- kalne. Powrót z festiwalu (nawet
ców (nie licząc szefów spółek z małego miasta) z wrażenia-
miejskich). Trudno znaleźć od- mi dobrze spędzonego czasu to
powiedź na pytanie co było po- szansa, że do tego miejsca zechcą
wodem tak niskiej frekwencji. wrócić w roli turystów, spędzić
Czy zawiódł klucz, według któ- czas w inny sposób, często z ro-
rego zapraszano biznes, czy mo- dziną. Do tego potrzebna jest od-
że przedsiębiorcy zaproszeni nie powiednie, nowe myślenie o tu-
docenili rangi wydarzenia. rystyce i promocji.
Emilewicz w telegraficznym Media podają chętnie cy-
skrócie pochwaliła się działania- towany przykład Emilewicz: -
mi rządu w minionym roku, ja- wraz z pojawianiem się nowych
kie poczyniono na rzecz małych połączeń lotniczych z kolejnych
przedsiębiorców oraz zrefero- kierunków, natychmiast poja-
wała najważniejsze punkty pro- wia się wzrost ruchu turystycz-
gramu w roku 2020. nego. Doskonałym przykładem
Nie zabrakło akcentu na jest Izrael. Dzięki uruchomie-
fakt, iż 70% aktywnych zawo- niu w ciągu ostatnich czterech
dowo Polaków zatrudnia MŚP lat dwudziestu połączeń samo-
(Mikro, Mały i Średni Przedsię- lotowych tygodniowo do sześciu
biorca), który wytwarza aż 97% miast w Polsce, zmienił się kom-
PKB Polski. Deklaracja pomo- pletnie wizerunek turysty z Izra-
cy dla sektora MŚP to szero- ela. To już nie jest tylko turysty-
ko rozumiane konsekwentne ka. Coraz więcej turystów, w tym
wdrażanie „konstytucji bizne- młodych ludzi, przyjeżdża do nas
su”, w tym małego ZUS, ulg in- na zakupy, koncerty, czy dla do-
westycyjnych, przyspieszonej Jadwiga Emilewicz – od listopada 2019 roku minister rozwoju, któremu podlega polityka w zakresie turystyki. Wcześniej brej kuchni.
amortyzacji na zakup maszyn (2018 – 2019) była ministrem przedsiębiorczości i technologii i podsekretarzem stanu (2015 – 2018) w Ministerstwie Rozwoju.
i urządzeń o wartości do 10-30 Obowiązkowa
tys. zł, oraz działania zmierzają- stwa Krajowego). – Przed nami – mówił Odyseusz Olbiński. Bę- prawną w mniejszej grupie. Im ważony jeden ciekawy wskaźnik, współpraca resortów
ce do obniżenia kosztów dosta- spodziewane spowolnienie go- dąc na granicy z Czechami, nie większy system tym zmiana jest o którym wspomniano: turysty- Bezsprzecznie musza
wy energii elektrycznej wpro- spodarcze, jednak dla Polskiej tylko jedziemy za granicę na pi- trudniejsza do wprowadzenia, ka to 6 procent polskiego PKB współgrać działania promocji
wadzane dzięki rozwiązaniom gospodarki lekkie spowolnie- wo, ale też uciekamy tam z na- Do tego dochodzi zakorzenio- i 700 tysięcy ludzi zatrudnio- regionu jako zasobów do spę-
prosumenckim (przyp.red. nie jest szansą do wykorzysta- szymi działalnościami. Otocze- ny styl pracy urzędników skar- nych w tym sektorze w kraju. dzania dobrego czasu, zaso-
obecnie wsparcie głównie do- nia jeśli dobrze wykorzystamy nie prawne i podatkowe wypada bowych – jest bardzo trudne - Powrót turystyki do resor- bów branży turystycznej oraz
tyczy gospodarstw indywidu- wskaźniki inflacyjne. BGK nie lepiej u południowych sąsiadów. aby wprowadzać tu zmiany tak tu odpowiedzialnego za gospo- infrastruktura i środki przeka-
alnych, nie przedsiębiorców). jest tylko dla wybranych, jest Korzystne i proste rozwiązania szybko jak byśmy chcieli. Sama darkę to bardzo logiczne roz- zu. Tadeusz Kościński został
Minister zwróciła uwagę na no- wsparciem inwestycyjnym dla systemowe, podatkowe, „zu- litera prawa nie zmienia rze- wiązanie. Dla mnie jednak to ministrem finansów, który jest
wą ustawę o Specjalnych Stre- każdego w tym MSP. Chcemy sowskie”, wskazują, że aparat czywistości , to kwestia kultury nie tylko oczywisty powrót do absolutnie zwrócony ”frontem
fach Ekonomicznych, w której aby każdą wydaną złotówkę urzędniczy dokonał w Czechach współpracy, mentalności. A tej macierzy, ale przede wszystkim do przedsiębiorców”. Nasze
wprowadzono rozszerzenie te- na inwestycje (maszyny i urzą- skuteczniej „pseudo dekomuni- nie zmienia się przez same za- bardzo istotny dodatkowy in- ministerstwa muszą działać
rytorialne dla inwestorów całej dzenia) przedsiębiorca mógł zacji”. Filozofia systemu urzęd- pisy prawa. Od 2019 roku ma- strument w kreowaniu marki spójnie. Trzeba takie działa-
Polski (wcześniej obszary stref odliczyć w podwójnej wysoko- niczego zmieniła się na „nowe my już kilkanaście wyroków polskiej gospodarki. Turystyka nie skierować w pierwszej ko-

Fot. Ireneusz Burek

inwestycyjnych stanowiły zale- ści. Pracujemy też nad ułatwie- Czechy”, w Polsce tego nie było, Sądu Administracyjnego, który może tu odegrać ogromną rolę. lejności na rynek wewnętrzny
dwie 0,08 powierzchni kraju). niem możliwości zatrudnienia u nas miękko przeszedł system odwołując się do zasad ogólnych Chcemy połączyć siły w budowie –turystyka weekendowa stop-
Firmy MŚP będą miały do- obcokrajowców oraz nad uela- transformację, niestety unika- konstytucji gospodarczej, wzru- i promocji polskiej gospodarki niowo zanika w wielkich mia-
datkowe punkty dla obsługi stycznieniem niektórych form jąc dekomunizacji. Czy zwra- szał decyzje organów admini- na świecie – mówiła kilka dni te- stach, które są przeciążone. Po-
ulg inwestycyjnych, które mo- zatrudnienia – przekonywała cacie w rządzie uwagę na to, że stracyjnych. Czasem nawet na mu Jadwiga Emilewicz dla rp.pl. kazanie nowych, atrakcyjnych
gą być odliczane przez 10 – 20 minister. w krajach jak Irlandia i Czechy rzecz bardzo małego przedsię- Minister zwraca uwagę na miejsc w Polsce, takich jak
lat. Warto dodać, że w większo- drastyczne obniżenie podat- biorcy, np. odwołując się zasady konieczność dywersyfikowania Kraina Wielkich Jezior, szla-
ści powiatów Subregionu Za- Pytania z sali ków spowodowało 8-9% wzrost stabilności stanowienia prawa. turystyki. Dziś ta branża mu- ków tematycznych, krajobra-
chodniego minimalna wartość Nie zabrakło kilku pytań PKB? Obniżenie obciążeń po- NSA będzie powoli wchodzić si być widziana inaczej niż po- zowych, historycznych czy ku-
inwestycji wynosi 1- 4 mln zł z sali, które dotyczyły wsparcia datkowych jest nieprawdopo- w trudny, jałowy grunt jakim tocznie rozumiany biznes na tu- linarnych – to jest przyszłość.
i chociaż już widać zwiększe- dla nieraz odosobnionych du- dobnym impulsem do działania są urzędy skarbowe. Zrobiliśmy rystach. Promocja gospodarki, Francuzi mają szlaki serowe,
nie zainteresowaniem tą formą żych firm naszego regionu czy dla MŚP – tego dawcy, który bardzo dużo, dajcie nam szansę pozyskiwanie inwestora ale też Czesi winne, Włosi mają szla-
wsparcia, to wyraźnie trzeba problem braku dofinansowania buduje budżet państwa. aby dokończyć zmiany – zaape- i mieszkańca sąsiedniego regio- ki zabytkowe… Trzeba jednak
uzupełnić wypowiedź Jadwigi dla instalacji solarnych. W odpowiedzi Jadwiga lowała minister rozwoju. nu musi opierać się na promocji pamiętać, że szlak winny to nie
Emilewicz, że nie jest to instru- Jednym z ciekawszych za- Emilewicz wskazała na różni- tych zasobów, które mają ścią- tylko winnice, ale i spa, kawiar-
ment dla najmniejszych firm. gadnień było pytanie o model ce kultury urzędniczej w Polsce Turystka – błysk w oczach gnąć „turystę”. Jednak dziś mó- nie, hotele, w których spędza
Ostatnim elementem wspar- podatkowy państwa. - Nasz i Czechach. - jest to też kwestia minister Emilewicz wimy o turystyce biznesowej, się czas w weekendy.
cia inwestorów są nowe instru- mały przedsiębiorca jest dawcą ekonomii skali – łatwiej zmienić W gąszczu tematów spotka- turystyce zakupowej, turystyce Czas pokazać co będzie
menty BGK (Bank Gospodar- niemal całego budżetu państwa nawet kulturę organizacyjną czy nia w Raciborzu umknął niezau- rekreacyjnej. Zasoby gospodar- miała Kraina Górnej Odry.
II PLUSY dlaBIZNESU 5 lutego 2020, nr 3 (308) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

Z APYTA J O kasy fiskalne on-line 234”


nus o wartości 1230 zł (brutto) w promocji „1
*)

Tylko u nas bo

w
NIP obowiązkowy na paragonie od stycznia 2020 roku WIĘCEJ

Wraz z nowym rokiem wchodzi w życie obowiązek zamieszczania NIP-u na paragonach. W sytuacji sprzedaży zarejestrowanej
na
ib.plkasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikacyjnym tylko wtedy, gdy ten
numer będzie umieszczony na paragonie dokumentującym sprzedaż. Ta zmiana dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami.
Wszystkie atuty w ręku!

20 03
Nieprzestrzeganie nowych przepisów grozi sankcjami w postaci dodatkowych zobowiązań podatkowych w wysokości odpowiadającej 100%
47, 697 212 351 kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. W przypadku osób fizycznych kara nie będzie przybierała takiej samej formy. Te osoby za taki czyn
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
poniosą odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe. Na dodatkowe zobowiązania będą skazani także ci podatnicy, którzy ujmą
w ewidencji wystawioną dla nich fakturę dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem, który nie zawierał numeru identyfikującego tego
podatnika na potrzeby podatku. Wysokość takiej sankcji wynosić ma 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Ireneusz Burek – właściciel SOFT-IB


ib.pl

Pion fiskalny P R O M O C JA :
te rm in a le
terminale płatnicze p ła tn ic z e
za 0 ,
kasy i drukarki fiskalne 00 *) zł
materiały eksploatacyjne *)
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to inicjatywa uczestników

czytniki kodów kreskowych


rynku usług płatniczych w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzję mogą zdecydować o długości
trwania umowy i szczegółowych warunkach związanych z ich branżą. Po więcej informacji zaprasza-
my do naszych oddziałów.

wagi sklepowe, szuflady kasowe


KUPUJĄC

Obsługa serwisowa firm KASĘ FISKALNĄ


PAKIET REKLAMY
oprogramowanie dla firm, wdrożenia GRATIS!
bezpieczeństwo danych, backup’y
Do 60% wa
*)
rto ś c i
serwis komputerów, drukarek

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 5 lutego 2020, nr 3 (308) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION GOSPODARKA

Gospodarcze Otwarcie Roku - mocne uderzenie w Katowicach


cd. ze str. 1

Fot. Ireneusz Burek


Polska z rekordem w ka- wiceprezesów Sądu Arbitra-
tegorii niejasności przepi- żowego, organu powołanego
sów podatkowych i sankcji w 1991 roku do rozstrzygania
Prof. dr hab. Adam Ma- sporów o charakterze kra-
riański, Partner Zarządzający jowym i międzynarodowym
w kancelarii Mariański Gro- w ramach postępowania ar-
up i Przewodniczący Krajowej bitrażowego bądź mediacji,
Rady Doradców Podatkowych otrzymali: Jacek Zrałek i prof.
omówił rolę nowych uwarun- Michał Kania.
kowań prawnych, koniecznych W programie wydarzenia
do wypełnienia w rozpoczyna- nie mogło zabraknąć powita-
jącym się roku oraz związanych nia nowych firm członkow-
z nimi wyzwaniach. Według skich. Przedstawiciele 10 firm
Przewodniczącego KIDP, sytu- otrzymali pamiątkowe certy-
acja sektora MŚP w Polsce się fikaty i odznaki z rąk preze-
komplikuje. sa Izby Tomasza Zjawionego,
- Rok 2019 przyniósł nam wiceprezesa Michała Dąbrow-
najgorsze rozwiązania w dziedzi- skiego i Rzecznika MŚP Adama
nie prawa podatkowego. W do- Abramowicza, potwierdzające
datku Polska wiedzie prym w Eu- członkostwo w Klubie RIG.
ropie w wysokości nakładania Delegatury RIG rosną w si-
kar na przedsiębiorców za brak Urszula Kryńska, ekspertka przyjęła 1 mln 200 tys. migran- twa Śląskiego zaznaczała, że siębiorczości omówił aktualne łę, nominację na prezesa dele-
raportowania schematów po- z Departamentu Analiz Eko- tów, tyle samo co o wiele więk- wsparcie dla sektora MŚP jest możliwości wsparcia przedsię- gatury w Świętochłowicach
datkowych. Ze względu na no- nomicznych banku PKO BP sze Niemcy. Ze względu na brak kluczowe dla Departamentu biorców z wykorzystaniem otrzymała Ewa Forystek-Za-
we otwarcie, czyli nowe kierow- w swojej prezentacji przedsta- rezerw na rynku pracy, warto Gospodarki i Urząd może po- środków posiadanych przez bojszcz. Niedawno powoła-
nictwo Ministerstwa Finansów, wiła prognozy makroekono- utrzymać ten potencjał – ak- chwalić się wieloma sukcesami ŚCP. Zachęcał do aplikowania no nowe oddziały Izby w Dą-
liczę na zmianę podejścia do miczne na rok 2020, które są centowała Urszula Kryńska. w tej materii. – Jesteśmy lide- w konkursach. – Warto przyje- browie Górniczej i Sosnowcu,
prawa podatkowego poprzez raczej optymistyczne dla glo- rem w pozyskiwaniu inwestycji chać do nas i skonsultować swój w planach jest utworzenie pla-
konsultacje społeczne dotyczą- balnej gospodarki. Dla polskiej Wsparcie dla MŚP w kraju, jako pierwsi powoła- pomysł na wniosek – czy wpi- cówki w Zawierciu.
ce wprowadzanych przepisów. nieco mniej… - Możemy mówić - kluczowe dla Urzędu liśmy Regionalną Strategię In- suje się w wymagania danego - Zainteresowanie chęcią
Warto stworzyć np. Forum Po- o spowolnieniu w rodzimej go- Marszałkowskiego nowacji, prężnie działa Śląskie konkursu i ma szansę na dofi- stowarzyszania się nie gaśnie.
datkowe, w ramach którego spodarce, konsumpcja - mimo Aleksandra Monsioł-Szat- Centrum Obsługi Inwestora nasowanie. Z czego bardzo się cieszę, bo
można by zgłaszać zastrzeżenia programów socjalnych – nie kowska, Dyrektor Departamen- i Eksportera, co jest o tyle ła- wspólne działania mają więk-
w przypadku nieproporcjonal- będzie rosła. Na rynku pracy tu Gospodarki i Współpracy twiejsze, że nasz region to dru- Nominacje szy wymiar i są ważnym ele-
ności lub niejasności we wpro- migracja zarobkowo nabierze Międzynarodowej, przedsta- gi rynek zbytu w Polsce, z dużą Po tak imponującej daw- mentem aktywizacji życia go-
wadzanych zmianach prawa po- bardziej trwałego charakte- wiła plany gospodarcze Zarzą- liczbą firm z sektora MŚP i, co ce aktualnej wiedzy nastąpi- spodarczego – reasumował
datkowego – postulował prof. dr ru, ale nie można tu liczyć na du Województwa Śląskiego na najważniejsze, z przyjaznym ła część oficjalna, związana Tomasz Zjawiony, prezes Re-
hab. Adam Mariański. większy dopływ pracowników 2020 rok. klimatem dla biznesu. z bieżącymi działaniami Re- gionalnej Izby Gospodarczej
Oficjalnym Partnerem np. z Ukrainy. Warto zwrócić Przedstawicielka Urzędu Krzysztof Spyra. p.o. Dyrek- gionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
spotkania był bank PKO BP. uwagę, że w 2017 roku Polska Marszałkowskiego Wojewódz- tora Śląskiego Centrum Przed- w Katowicach. Nominacje (źródło: inf. pras. RIG)

Fot. Ireneusz Burek

W spotkaniu merytoryczne głosy zabrali: Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (zdj. 1 od lewej), Aleksandra Monsioł-Szatkowska, Dyrektor Departamentu Go-
spodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzedu Marszałkowskiego w Katowicach (zdj. 2 od lewej), Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (zdj. 3 od lewej),
Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski (zdj. 5 od lewej), Ambasador Serbii, Nikola Zurovac (zdj. 6 od lewej), Prof. dr hab. Adam Mariański, Partner Zarządzający w kancelarii Mariański
Group i Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych (zdj. 7 od lewej), Urszula Kryńska, ekspertka z Departamentu Analiz Ekonomicznych banku PKO BP oraz Krzysztof Spyra.
p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
IV PLUSY dlaBIZNESU 5 lutego 2020, nr 3 (308) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ ŚRODOWISKO

Ochrona środowiska na tapecie w RIG


Jak akumulować wodę deszczową i ciepło słońca.
ireneusz burek wielkogabarytowe kolektory Czwarta odsłona akcji spo- - Wykorzystanie wody deszczo-
słoneczne, które są podsta- łecznej w walce z zjawiskiem wej do podlewania ogrodu
W ramach programu cze- wowym źródłem ciepłej wo- niskiej emisji kierowana jest - Wykorzystanie wody deszczo-
sko-polskiej współpracy przy- dy użytkowej, jeżeli energia obecnie również do przedsię- wej do spłukiwania
granicznej Kraju Moraw- ze słońca nie jest wystarcza- biorców (w celu wzmocnienia - Wykorzystanie oczyszczonej
sko-Śląskiego i Subregionu jąca, włącza się w zależności efektu), a poprzez nich do pra- wody z umywalki, wanny i zle-
Zachodniego odbyło się kolej- od temperatury oraz innych cowników i ich rodzin. wu do spłukiwania (szara woda)
ne spotkanie Zespołu ds. Ener- czynników (np. taryfy) pom- - Tworzenie łąk zamiast „beto-
gii, Środowiska i jakości Życia. pa cieplna lub podłączenie do Łapmy wodę deszczową nowych” trawników
24 stycznia w siedzibie Raci- PEC-u. Taka kombinacja jest Ciekawym tematem zwią- - Tworzenie „zielone dachy”
borskiej Izby Gospodarczej na gwarancją oszczędność kosz- zanym z poprawa jakością ży- Przy bardziej rozbudowanych
spotkaniu stronę czeską repre- tów za podgrzew wody ciepłej cia, zwłaszcza w kontekście instalacjach możliwa jest dota-
zentowali: Tereza Kaslová, Vla- na poziomie 40%. ocieplenia klimatu oraz coraz cja aż 105 000 CZK – tj. około
dimír Fuch, Petr Machej, zaś Obecny na spotkaniu Ro- częściej występujących susz, 17 500,- PLN. Programem do-
polską: Tadeusz Ekiert, Rafał man Majnusz, reprezentują- była prezentacja Petra Machej, tacji objęte są domy w całej Re-
Jasiński, Patryk Swoboda i Ire- cy firmę Ensol, jako dostaw- który zaprezentował możliwo- publice Czeskiej.
neusz Burek. cy wspomnianych rozwiązań ści gospodarki wodą deszczową Przykłady podobnych pro-
dla SM Nowoczesna, przybli- i ściekową, które wdrażane są gramów w dużych miastach
Ciepło ze słońca żył kilka istotnych aspektów za naszą południową granicą. w Polsce:
Rafał Jasiński zaprezento- technicznych. Projekt jest objęty programa- Wrocław - Program 50 proc. poniesionych kosz-
wał doświadczenia spółdziel- mi dotacyjnymi i jest dedyko- Warszawa – „Program „beczka+”. tów na realizację inwestycji,
ni mieszkaniowej Nowocze- Walka o czyste powietrze wany dla trzech różnych grup małej retencji wód Nawet 5 000 zł dopłaty z miej- ale nie więcej niż 5 tys. zł.
sna w Raciborzu z korzystania Patryk Swoboda (pełno- odbiorców: domy jednorodzin- deszczowych” skiej kasy dla „łapaczy desz-
kombinowanego źródła ogrze- mocnik ds. Energii, Środowi- ne, domy wielorodzinne oraz Wysokość dofinansowania na czu” Gdynia zachęca do tworze-
wania wody ciepłej użytkowej ska i Jakości Życia Śląskiego gminy. realizację inwestycji, dla osób nia ogrodów deszczowych.
w budynkach wielorodzin- Porozumienia Gospodarczego) fizycznych nie więcej niż 4 tys. Kraków – „Program małej Dofinansowanie inwestycji
nych. Na dachach domów przekazał informacje o akcji Możliwości dla domów zł., dla podmiotów prawnych retencji wód deszczowych” może sięgnąć 60% wartości
spółdzielni zainstalowane są edukacyjnej „Nie truj sąsiada”. jednorodzinnych: do 10 tys. zł Wysokość dofinansowania to poniesionych kosztów.

Fot. Katarzyna Cichoń


REGION – SPRAWY SPOŁECZNE

O mocy fake newsa


Fałszywa wiadomość o kontrolach kotłowni narobiła zamieszania w Gorzycach.
katarzyna cichoń
Fot. FB/Gmina Gorzyce FB

ternautów. Inny komentarz


brzmiał: „Czy nie lepiej napi- Wciąż palimy śmieci
W mediach społeczno- sać projekt i dostać porządne
ściowych, na profilu o nazwie dofinansowanie na wymianę Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska z Krako-
„Gmina Gorzyce FB”, pojawi- pieców? Niestety w tej gmi- wa skontrolował ponad siedemdziesiąt palenisk w zakładach
ła się informacja o tym, że do nie trzeba tylko płacić i najle- w Małopolsce. Aby udoskonalić formułę przeprowadzanych
końca lutego wszystkie domy piej karać.” kontroli inspektorzy rozpoczęli pobieranie próbek pyłu z pie-
w gminie Gorzyce mają zo- ców, które następnie badano w laboratorium. Wyniki oka-
stać skontrolowane pod ką- Fake news zały się fatalne. Próbki pobrane z 78 zakładowych pieców
tem prawidłowości spalanych „Niezły fake” – napisał je- wskazały na 52 przypadki ewidentnego spalania odpadów,
paliw. „Ma powstać również den z komentujących, sugeru- w 20 przypadkach spalanie odpadów w mniejszej ilości.
mapa kopciuchów, strażnicy jąc, że informacja jest fałszy- Brak spalania stwierdzono zaledwie w 6 przypadkach.
będą nie tylko kontrolować wą. Jak się później okazało,
piece pod względem prawi- miał rację. Na oficjalnym pro-
dłowości spalanych paliw filu Gminy Gorzyce pojawił czywiście był fake newsem. wana w mediach dla osią-
(w przypadku stwierdzenia się komunikat informujący „Poprzedni POST był FAKE gnięcia konkretnego celu.
nieprawidłowości kary mają o tym, że post dotyczący kon- postem czyli postem nie praw- Może nim być chęć zarobku,
wynosić do 5 tysięcy złotych,) troli palenisk jest fałszywy. dziwym, -(poniekąd wołaniem osiągnięcie dobrych wyników
ale również będą robić zdjęcia „Szanowni Mieszkańcy o pomoc w Walce z SMO- oglądalności, forma żartu czy
i inwentaryzować piece. Dzię- dementujemy fałszywą in- GIEM) choć pokazał z jak po- nagłośnienie konkretnego
ki czemu ma powstać mapa formację, która pojawiła się ważnym problemem mamy problemu. To ostatnie z pew-
„kopciuchów”. Jak informu- na profilu społecznościowym do czynienia, my mieszkańcy nością się udało. Sytuacja po-
je nas pewne źródło Strażnicy o nazwie Gmina Gorzyce FB Gminy Gorzyce mamy dość kazała też, jak wiele skrajnych
zostali pouczeni aby trakto- o tym, że na terenie gminy Go- SMOGU i jak wielu z Was na- emocji budzi temat smogu.
wać mieszkańców bez taryfy rzyce ruszają kontrole kotłow- pisało, kontrole i kary są w na- Część komentarzy prezento-
ulgowej (bez pouczeń) ma- ni, a strażnicy zostali pouczeni szej opinii pilnie potrzebne, wała stanowisko oburzone
sowo mają wlepiać manda- o tym, by traktować mieszkań- edukacja i świadomość jest kontrolami i karami, inni zaś
ty. Biorąc pod uwagę skalę ców bez taryfy ulgowej. To fa- ważna ale problem jest tak du- popierali takie działania, pi-
problemu – smogu w Gminie ke news. Nie planujemy takich ży, że one już w wielu wypad- sząc, że jakość powietrza jest
ruch ten uważam za słuszny” działań, zaś profil, choć jego kach nie wystarczą i potrzebna dramatyczna.
- brzmiała treść newsa. Post nazwa to sugeruje, nie jest jest po prostu kontrola a na- Morał z tej historii doty-
wywołał lawinę komentarzy, prowadzony przez Gminę Go- wet i kary o co apelujemy do czy dwóch spraw. Po pierwsze
a większość mieszkańców ne- rzyce” - przekazali urzędnicy Urzędników” – czytamy we pamiętajmy o istnieniu fake
gatywnie oceniła ten pomysł. na funkcjonującym od długie- wpisie. W dalszej części au- newsów, a informacji znale-
„Typowe dla Gminy Go- go czasu profilu. W odpowie- tor posta nadmienił, że celem zionych w sieci nie przyjmuj-
rzyce- nie pouczać tylko ka- dzi pojawiły się jednak głosy Post dotyczący kontroli kotłowni pojawił się w czwartek 23 profilu nie jest obraza Urzędu my z automatu jako prawdzi-
rać! Wszystkich i za wszyst- mieszkańców, którzy przeciw stycznia. Zebrał ponad 60 komentarzy i 100 udostępnień. Gminy Gorzyce, ale „naświe- wych. Druga sprawa dotyczy
ko. A co tam, a do tego cyk takim rozwiązaniom nie mie- tlanie problemów zwykłych ekologii. Warto pamiętać, że
podwyżka za wywóz odpa- liby nic przeciwko. „A szkoda reszta zrozumiała, że żarty się Po jednym dniu osoba pro- mieszkańców Gminy”. kontrole kotłowni mają na ce-
dów i tak coraz lepiej. Fajna że to tylko fake news. Czas na skończyły. Jakość powietrza wadząca profil, na którym po- Fake news to fałszywa lu dobro wspólne, jakim jest
ta Gmina- taka nie za przy- upominanie się skończył, wle- w Gorzycach to dramat!!!” – jawił się kontrowersyjny wpis, wiadomość, często o charak- czyste powietrze i zdrowie
jazna” – napisał jeden z in- piliby parę mandatów, to by pisali internauci. poinformowała, że post rze- terze sensacyjnym, publiko- wszystkich mieszkańców.
GazetaInformator.pl >> 5 lutego 2020, nr 3 (308) PLUSY dlaBIZNESU V
REGION INTEGRACJA BIZNESU

Firmy produkcyjne - kooperacja


Jednym z działań w Subregionie Zachodnim jest branżowa integracja.

Fot. Adrianna Sikorska


ireneusz burek Spotkania branżowe w Sub- w warunkach wysokiej i bar- edukacji, zwłaszcza stażu. Jest funkcji. Jest to złożony proces oraz zakupu granulatu z two-
regionie Zachodnim są po- dzo wysokiej próżni. cenionym menedżerem, który od zlecenia po realizację seryj- rzyw sztucznych.
Międzynarodowe śnia- kłosiem śniadań networkin- Firma na rynku jest od po- otrzymał wiele nagród, w tym nej produkcji części z tworzywa Spotkanie organizowane
danie biznesowe w ramach gowych, jakie organizowały nad 20 lat, zatrudnia obecnie Srebrną Odznakę Honorową sztucznego – mówił do zebra- przez Śląskie Porozumienie Go-
współpracy gospodarczej Sub- w ubiegłym roku organizacje 240 specjalistów fizyki, chemii, Sejmiku Województwa Śląskie- nych Pavel Soudec. spodarcze było okazją do krót-
regionu Zachodniego i Kraju skupiające przedsiębiorców elektroniki i innych. PREVAC go, „Człowieka Roku 2014” Ing. Ciekawym zakresem pro- kiej prezentacji oraz networkin-
Morawsko–Śląskiego dedy- (izby i cechy Subregionu Za- obsługuje klientów z ponad Pavel Soudec przedstawił firmę dukcyjnym firmy są produkty gu. Na spotkaniu Ivo Bartecek,
kowane do firm produkcyj- chodniego). – Dziś sam ne- 60 krajów, zaś specjalistyczna APP Europe, która zajmuje się modułowe z tworzyw sztucz- prezes OHK Karvina, zaakcen-
nych i usługowych, odbyło się tworking jest nieodzowną i unikalna technologia gwaran- produkcją elementów z two- nych dla różnych branż. Firma tował, że spotkania branżowe
30 stycznia 2020 r. w Gościń- częścią każdego spotkania, tują firmie ścisłą współpracę rzyw sztucznych dla biznesu, oferuje własny produkt: modu- i networkingowe organizowane
cu Wodzisławskim. zaś tematyczne lub branżowe z uniwersytetami i ośrodkami a także dla sektora przemysło- łowe podłogi plastikowe, które przez izby gospodarcze Wodzi-
Celem spotkania była wy- spotkania przybliżają nas do naukowymi w Polsce i na świe- wego. - Nasza oferta dla klien- są nowoczesnymi wykładzina- sławia i Raciborza są na tak wy-
miana doświadczeń i szuka- realnych rozwiązań i cieszą się cie. Firma projektuje i produ- ta to różnego rodzaju produkty mi podłogowymi, o szerokim sokim poziomie, że czeskie izby
nie możliwości kooperacji w naszym regionie coraz więk- kuje aparaturę próżniową wraz plastikowe; od niestandardo- zakresie zastosowań we wszyst- muszą się uczyć od nich orga-
w branży produkcyjnej. Bli- szym zainteresowaniem – mó- z wyposażeniem do laborato- wego projektu, funkcjonalno- kich obszarach biznesu i sektora nizacji podobnych wydarzeń
sko 60 firm zechciało podzie- wił Krzysztof Dybiec, wicepre- riów oraz do przemysłu. ści i usprawnień projektowych prywatnego. Prelegent zachęcał w Czechach.
lić się informacją o swoich fir- zes Śląskiego Porozumienia O właścicielu firmy można aż do gotowej części. Obecnie nie tylko do zapoznania się pro-
mach i potrzebach. Tego typu Gospodarczego Śląsk.Online. powiedzieć krótko: Dr. Andre- w naszej firmie wytwarzamy duktami ale przede wszystkim Partnerzy wydarzenia:
spotkania branżowe to nadal Dwie firmy prezentowa- as Glenz jest człowiekiem, który ponad dwadzieścia równych do współpracy w zakresie dys- Bank BNP Paribas,
innowacyjne podejście, do ły szerzej swoją działalność. może doskonale łączyć świat na- produktów. Budujemy modele trybucji w Polsce. APP Euro- Śląskie Porozumienie Gospodarcze
którego nie wszystkich wła- Pierwsza prelekcja dotyczy- uki i biznesu. Jest wizjonerem, 3D przyszłego produktu z two- pe jest zainteresowana rozsze- ŚLĄSK.ONLINE
ścicieli stać mentalnie. Nagle ła prezentacji firmy PRE- aktywistą, działaczem, bardzo rzyw sztucznych w wersji cyfro- rzeniem działalności na Polskę
przy jednym stole zasiadają VAC, światowej sławy pro- zaangażowanym w sprawy spo- wej z uwzględnieniem symulacji w trzech obszarach: produkcji Partnerzy medialni:
konkurenci, a podczas pre- ducenta sprzętu naukowego łeczne i środowiskowe. Jego ser- obróbki mechanicznej części, tworzyw sztucznych formo- Gazeta Informator, raciborz.com.
zentacji głośno wymawiane są i badawczego przeznaczone- ce jest bliskie losowi młodych połączeń części ruchomych, ko- wanych wtryskowo, sprzedaży pl, śląskibiznes.pl, rybnik.com.pl,
potrzeby lub braki kadrowe. go do badań i eksperymentów ludzi, a tym samym reformie lorystyki i całego szeregu innych w Polsce modularnej podłogi tuWodzislaw.pl, tuŻory.pl, tuJastrzebie.pl

R E K L A M A RACIBÓRZ – MOTORYZACJA

Jak zadbać o akumulator zimą?


Niskie zimowe temperatury wywierają znaczący wpływ na stan
naszego samochodu. Jednym z najbardziej wrażliwych elementów
samochodu na zimowe warunki jest akumulator. Jak zadbać o to,
aby był sprawny w ciągu całej zimy?
Na początku musimy spraw- WIĘCEJ
dzić, czy wszystkie elementy łą-
czące akumulator z resztą urzą-
dzeń są w dobrym stanie. Należy
sprawdzić, czy na stykach nie
ma śladów korozji, a klemy na
akumulatorze nie mogą być luź-
ne, ponieważ nie zapewnią nam
wydajnego przepływu prądu.
Połączenia te sprawdzamy pod- niedostatecznie i uzupełnić wo- li moc, odłączamy, najpierw
czas każdego przeglądu samo- dą destylowaną. W przeciwnym moc, a potem masę.
chodu czy to zimą czy wiosną. razie ogniwo będzie bezużytecz- O akumulator warto za-
Jeśli klemy lub bieguny akumu- ne lub jego skuteczność działa- dbać, szczególnie w zimie, kiedy
latora są skorodowane, powinny nia będzie znacznie ograniczo- jest on najbardziej narażony na
zostać oczyszczone ze rdzy np. na. Akumulator niewymagający uszkodzenie z powodu tempe-
drucianą szczotką. To na pew- naszej uwagi tzw. bezobsługowy ratury i kiedy włączamy szcze-
no zwiększy wydajność baterii, będzie szczelnie zamknięty, bez gólnie dużo odbiorników prądu
a tym samym ułatwi rozruch sa- możliwości zajrzenia do środka. (światła, wycieraczki, radio czy
mochodu po dłuższym postoju To właśnie tego typu akumula- ogrzewanie tylnej szyby).
w niskiej temperaturze. tory dostępne są dzisiaj na ryn-
Jeśli akumulator jest brud- ku, wypierają one powoli stare,
ny lub wilgotny, może on tracić klasyczne (obsługowe) baterie.
energię, którą powinien maga- Jeżeli twój akumulator na-
zynować. Warto wtedy go wy- prawdę padł, w profesjonalnym
czyścić i osuszyć. W zimie bar- warsztacie można podłączyć go
dzo ważne jest, aby bateria była pod urządzenie, które spraw- AUTO CENTRUM
sprawna i tym samym nie rozła- dzi działanie pod obciążeniem. OPOLONY
dowywała się zbyt szybko, cze- Zdarza się, że wystarczy usunąć
mu sprzyjają niskie tempera- usterkę instalacji, dolać wody do TOMASZ OPOLONY
tury. Uciekający prąd może być baterii lub ją doładować i korzy- I WSPÓLNICY SP.J
też przyczyną utrudnień w łado- stać z niej jeszcze rok lub dwa. ul. Rybnicka 129A,
waniu. Czasem akumulator trze- 47-400 Racibórz
Jeśli nie posiadamy akumu- ba podładować. Podłączając
latora bezobsługowego należy baterię do prostownika pa- Tel. 32 415 31 43
sprawdzać poziom, a także stan miętajmy, aby zawsze jako biuro@opolony.pl
płynu w baterii. Należy otwo- pierwszy podłączyć biegun
opolony.pl
rzyć każdą celę i sprawdzić, czy uziemiający, czyli „minus”,
nie jest sucha lub wypełniona następnie biegun „plus”, czy- Artykuł sponsorowany
VI PLUSY dlaBIZNESU 5 lutego 2020, nr 3 (308) << GazetaInformator.pl
REGION EKOLOGIA RACIBÓRZ ZDROWIE ZOBACZ WIĘCEJ

Włącz swoją firmę w działania Masz dość bólu?


antysmogowe! Z pomocą przychodzi Holistic
Organizatorzy akcji „Nie truj sąsiada” postanowili zachęcić Kiedy ból nie ustępuje mimo leków i fizjoterapii, na pomoc
przedsiębiorców do wsparcia działań antysmogowych.
przychodzi Stefan Pawlik i terapia manualna holistyczna.
barkowa i inne bóle promieniu- wia i ducha oraz całościowe po-
jące, bóle stawu ramiennego, dejście do problemu pozwoli
łokciowego – łokieć tenisisty, nam na efektywne leczenie do-
nadgarstków – objawy cieśni legliwości bólowych - zachęca
nadgarstkowej), kończyn dol- Stefan Pawlik.
nych (rwa kulszowa, rwa udowa, Holistic to także świetna
jak i inne bóle promieniujące, propozycja dla tych, którzy chcą
bóle stawu biodrowego, kola- pozbyć się stresów dnia codzien-
nowego, bóle pięt i stóp), klatki nego czy odprężyć ciało i umysł.
piersiowej oraz jamy brzusznej Dla tych osób przygotowano
(bóle opasujące, bóle brzucha, ofertę masażu leczniczego i re-
bóle mostka, bóle okolicy ne- laksacyjnego, który zmniejszy
rek, jajników, pachwin, jąder), napięcie mięśniowe, przywra-
Właściciel firmy Holistic Ste- głowy (w tym migreny), twarzy, cając wewnętrzny ład i spokój.
fan Pawlik zajmuje się terapią żuchwy, szczęki czy dolegliwości
manualną w modelu holistycz- o cechach objawów wegetatyw-
nym. To nowoczesna metoda le- nych, takich jak mdłości, zawro-
czenia dysfunkcji narządu ruchu, ty głowy czy odruchy wymiotne.
„Nie truj sąsiada” to jedna z przekazem informacyjno- wództwa Śląskiego oraz portal które najczęściej przekładają się
z najpopularniejszych w kraju -edukacyjnym do jak najszer- Planergia.pl mają nadzieję, że na uporczywy, codzienny ból. W dobrych rękach
akcji antysmogowych, która szej grupy odbiorców. Każda w ten sposób informacje na Zgodnie z ideą tej metody cia- Stefan Pawlik, mgr fizjote-
do tej pory była prowadzona z firm, które dołączą do akcji, temat metod efektywnej wal- ło i psychika stanowią jedność, rapii, uzyskał tytuł Terapeuty
przede wszystkim przez samo- będzie regularnie otrzymy- ki ze smogiem (termomoder- a kluczem do równowagi jest Manualnego Modelu Holistycz-
rządy. Ostatni spot promujący wała od organizatorów ma- nizacja, optymalizacja syste- harmonijne współdziałanie tych nego kończąc kurs prowadzony
tę inicjatywę, w którym wy- teriały (artykuły, poradniki, mów grzewczych, odnawialne elementów. Według modelu ho- przez autorów tego modelu - dr
stąpili Anna Dymna, Dariusz infografiki, materiały video, źródła energii) oraz podejmo- listycznego leczenie powinno Andrzeja Rakowskiego oraz dr
Gnatowski oraz Kabaret Mło- itp.) zachęcające do ich publi- wania racjonalnych decyzji więc dotyczyć całego ciała, a nie Janinę Słobodzian-Rakowską. HOLISTIC
dych Panów, obejrzano już po- kowania i udostępniania na inwestycyjnych (także wspar- tylko chorej części. Od 2009 roku jest też człon- Stefan Pawlik
nad 1 milion razy! własnych stronach i kanałach tych odpowiednimi źródłami kiem Polskiego Towarzystwa ul. Parkowa 1,
Jako że główny komu- społecznościowych. preferencyjnego finansowa- Dla kogo? Terapeutów Manualnych Mo- 47-451 Tworków
nikat akcji brzmi „Każdego Aby włączyć swoją firmę nia) dotrą do szerokiej grupy Terapia manualna holi- delu Holistycznego. - Jeśli masz
trzeba przekonać”, organi- do akcji, wystarczy wypełnić odbiorców. Pamiętajmy, każ- styczna jest świetnym rozwią- dość codziennego bólu, a lecze- Tel. 888 520 358
zatorzy akcji postanowili za- formularz rejestracyjny. dego trzeba przekonać! zaniem w leczeniu dolegliwości nie farmakologiczne i fizjotera-
chęcić przedsiębiorców do Organizatorzy akcji: Zwią- Więcej informacji na bólowych kręgosłupa (szyjnego, peutyczne nie przynosi żadnych www.holistic-pawlik.pl
wsparcia działań antysmo- zek Gmin i Powiatów Subre- temat akcji na stronie piersiowego, lędźwiowego i krzy- efektów, zapraszam do siebie.
gowych i dzięki temu trafić gionu Zachodniego Woje- www.nietrujsasiada.pl. żowego), kończyn górnych (rwa Dokładna analiza stanu zdro- Artykuł sponsorowany

R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 5 lutego 2020, nr 3 (308) PLUSY dlaBIZNESU VII
R E K L A M A RACIBÓRZ MODA

Dobrze dobrana bielizna


to podstawa
W sklepie Agnieszki Gołki indywidualnie dobierzesz
bieliznę, która zapewni komfort i zdrowie.
Sklep z bielizną Pani ją najlepszy krój. Sklep przy bieliznę wyszczuplającą i bie-
Agnieszki to gwarancja do- Ogrodowej 30 oferuje sze- liznę okolicznościową. Jest
brej jakości i indywidualnego roki wybór bielizny najlep- także szeroki wybór rajstop
podejścia do klienta. Dobra- szych polskich producentów oraz skarpet.
na bielizna nie tylko podkre- takich jak Samanta, Alles, Dużym atutem sklepu jest
śla nasze atuty i dodaje pew- Vena, Niplex, Gaia, Gorsenia również oryginalność. – Ma-
ności siebie, ale wpływa także czy Ava. W ofercie znajduje my zupełnie inny towar niż
na stan zdrowia. Odpowiedni się bielizna w rozmiarze od sklepy sieciowe czy markety.
rozmiar miseczki czy obwód miseczki A do L oraz obwo- Nie można porównać naszej
zagwarantują prawidłowe dach od 65 do 110 cm. Asor- bielizny z tą ze sklepów, któ-
podtrzymanie biustu, co zba- tyment jest ciągle poszerzany, re handlują wszystkim – za-
wiennie wpłynie na stan krę- przez co każda kobieta znaj- chęca właścicielka.
gosłupa. Specjalistki, które dzie w sklepie coś dla siebie. Sklep jest świetnym miej-
zawsze służą pomocą, określą Oprócz biustonoszy w sklepie scem także dla mężczyzn,
właściwy rozmiar i dopasu- można kupić piżamy, halki, którzy znajdą w nim bieliznę
dzienną i nocną. Dla wszyst-
ZOBACZ WIĘCEJ kich tych, którzy dbają o swo-
je kobiety i chcą im podaro-
wać prezent, przygotowano
bony podarunkowe na do-
wolną kwotę. Taki upominek
z pewnością przypadnie do
gustu każdej kobiecie.

Bielizna

ul. Ogrodowa 30
47-400 Racibórz

Tel. 32 415 58 44

Artykuł sponsorowany
VIII PLUSY dlaBIZNESU 5 lutego 2020, nr 3 (308) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

LAKIERNICTWO T. W. SERWIS
MONTAŻ
MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
GABINET
POJAZDOWE ELEKTROMECHANIKA BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
KRYSTIAN ZIMNY MECHANIKA
Do wynajęcia mieszkanie
na ul. Ogrodowej 32/5.
lakiernictwo, blacharstwo, WYMIANA OPON
i narządów ruchu
– stany bólowe ŻALUZJE
Powierzchnia 116 m2,
sprzedaż lakierów samochodowych
KLIMATYZACJE – choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
ROLETY
dwukondygnacyjne. ul. Wodna 13, Racibórz
Pierwsza kondygnacja: Tel. 32 415 48 63
Tomasz Witecki
Tel. 694 709 872 (3 piętro) MOSKITIERY
3 piętro, kuchnia z jadalnią,
łazienka z WC, 602 611 613 Racibórz, ul. Ocicka 163 Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874
salon z kominkiem, sypialnia.
Druga kondygnacja:
dwie sypialnie, łazienka z WC.
Centralne ogrzewanie
z sieci miejskiej CO.
Ciepła woda:
dwa przepływowe gazowe podgrze-
wacze (góra, dół).

Tel. 600 958 542

CHEMIA APP Euro Labora Sp. J.


GOSPODARCZA (nr cert.: 14601) poszukuje do
FM GROUP pracy w biurze w Raciborzu,
osób z dobrą znajomością języka
Większość produktów holenderskiego lub angielskiego
dostępnych od ręki jako koordynatora
oraz na zamówienie. ds. zatrudnienia.
Kontakt: info@euro-labora.com
Możliwość faktur VAT.

Tel. 512 333 812 Tel. 604 791 942

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >> 5 lutego 2020, nr 3 (308) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION GOSPODARKA

Śląskie dla zielonej gospodarki


– Europa stoi dziś w przededniu nowej rewolucji przemysłowej, w której istotne miejsce zajmuje polityka klimatyczna.
Naszym zobowiązaniem jest wspieranie takich regionów jak Śląsk, bo one budowały siłę naszej gospodarki – mówiła
Elisa Ferreira, komisarz UE ds. polityki spójności i reform podczas konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”.
KATARZYNA PRZYPADŁO

Fot. Tomasz Żak/UMWS


O przygotowaniach Pol-
ski do transformacji w kierun-
27 i 28 stycznia w Katowi- ku zielonej gospodarki mówiła
cach odbyła się dwudniowa kon- minister funduszy i polityki re-
ferencja „W kierunku zielonej gionalnej Małgorzata Jarosiń-
gospodarki”. Celem wydarzenia ska-Jedynak. – To ogromne wy-
była dyskusja o przyszłości Eu- zwanie. Warto przypomnieć, że
ropy i regionów pogórniczych na pięćdziesiąt miast z najbar-
w kontekście zmian związanych dziej zanieczyszczonym powie-
z zieloną gospodarką. W konfe- trzem w Europie aż 36 to miasta
rencji uczestniczyła Elisa Fer- w Polsce. Podejmujemy szereg
reira, komisarz UE ds. polityki działań, korzystając ze środków
spójności i reform, a także przed- unijnych i dofinansowania rzą-
stawiciele strony rządowej, sa- dowego. Tylko w ramach pro-
morządowcy, eksperci i przed- gramu Infrastruktura i Środo-
stawiciele europejskich regionów wisko przeznaczyliśmy 12 mld
górniczych. zł na transformację energetycz-
Komisarz Elisa Ferreira pod- ną. Chcemy to kontynuować, to
kreślała, że z planowanej kwoty są inwestycje w odnawialne źró-
7,5 mld euro w ramach Fundu- dła energii, energię elektryczną,
szu Sprawiedliwej Transformacji cieplną, modernizację energe-
do Polski ma trafić 2 mld euro. – tyczną budynków mieszkal-
Jesteśmy zjednoczeni wobec wy- nych i przedsiębiorstw. Musi-
zwań i powinniśmy zmieniać świat my współpracować na każdym
dla naszych dzieci i wnuków. Mu- cja wiąże się z kosztami, ale wyma- Marszałek województwa ślą- gion potrzebuje czasu, by wpro- naszą przyszłością są innowacje szczeblu w celu wyrównywania
simy minimalizować koszty spo- ga też zabezpieczenia dla ludzi, któ- skiego Jakub Chełstowski zwró- wadzić proponowane zmiany i inteligentne specjalizacje, dzię- różnic rozwojowych, by dojść do
łeczne i gospodarcze transforma- rzy pracują w przemyśle. Naszym cił uwagę na to, że województwo w życie. – Województwo śląskie ki współpracy ze stroną rządową neutralności klimatycznej. Trze-
cji. Europa stoi dziś w przededniu zobowiązaniem jest wspieranie śląskie zmienia się i stawia na jest największym regionem go- możemy realizować wiele ambit- ba dostosować model wsparcia
nowej rewolucji przemysłowej, takich regionów jak Śląsk, bo one innowacje w gospodarce, jed- spodarczym w Polsce, w któ- nych projektów, a środki unijne do potrzeb konkretnego regionu
w której istotne miejsce zajmuje budowały siłę naszej gospodarki – nak skuteczna transformacja nie rym transformacja trwa od lat. pozwalają wcielać te zmiany – podkreślała Małgorzata Jaro-
polityka klimatyczna. Transforma- tłumaczyła Elisa Ferreira. może nikogo wykluczać, a re- Chcemy rozwijać się szybciej, w życie – mówił. sińska-Jedynak.

RACIBÓRZ – SMOG RACIBÓRZ – INWESTYCJE

Punkt przyjmowania wniosków Ponad 3 miliony złotych na


programu Czyste Powietrze już działa modernizację kamienic w Raciborzu
W punkcie informacyjnym w raciborskim urzędzie można pobrać Dzięki pozyskanemu wsparciu pięć budynków – przy ul. Czekolado-
druki, złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i wszelkie wej 8-9, Fabrycznej 4, Skłodowskiej-Curie 15-17 i Mysłowickiej 1c-2c
informacje dotyczące programu. – przejdzie gruntowny remont wraz z modernizacją źródeł ciepła.
Fot. Urząd Miasta Racibórz

Od początku stycznia w Urzę- Miasto Racibórz pozyskało 3 ocieplenie ścian wewnętrznych je kolejne budynki, zmniejszając
dzie Miasta Racibórz funkcjonuje mln 326 tys zł dofinansowania na i zewnętrznych, wymianę stolar- emisję CO2, zwiększając ich efek-
punkt przyjmowania wniosków kompleksową termomodernizację ki okiennej i drzwiowej, moder- tywność energetyczną, a także po-
w ramach programu Czyste Po- kolejnych kamienic. Dzięki pozy- nizacje źródeł ciepła i instalacji prawiając warunki mieszkaniowe
wietrze. Każdego dnia w Wydziale skanemu wsparciu pięć budyn- centralnego ogrzewania. Przepro- raciborzan. W latach 2018-2019
Ochrony Środowiska i Rolnictwa ków wielomieszkaniowych: przy wadzone prace zwiększą efek- dzięki pozyskanemu dofinansowa-
pojawiają się osoby zainteresowa- ul. Czekoladowej 8-9, Fabrycznej tywność energetyczną budyn- niu w łącznej wysokości 5 mln 400
ne tym programem pomocowym. 4, Skłodowskiej-Curie 15-17, i My- ków, co bezpośrednio przełoży się tys zł z RPO kompleksowej termo-
W pierwszych dniach działania słowickiej 1c-2c przejdzie grun- na zmniejszenie zużycia energii modernizacji poddanych zostało
punktu pracownika urzędu miasta towny remont wraz z moderniza- w obiektach, a tym samym ogra- 14 kamienic. Pięć kolejnych otrzy-
obsługującego wnioski wspierał cją źródeł ciepła – w sumie jest to niczy emisję CO2. Projekt ten to mało dofinansowanie z Programu
specjalista z Wojewódzkiego Fun- powierzchnia 3500 m2. nie tylko element przeciwdzia- Infrastruktura i Środowisko. Co
duszu Ochrony Środowiska i Go- borskim magistracie pracuje prze- sek, uzyskać pomoc w jego wy- Projekt przeszedł pozytyw- łania niskiej emisji, ale i polityki więcej, w kwietniu tego roku mia-
spodarki Wodnej w Katowicach. szkolony urzędnik do obsługi pełnieniu i wszelkie informacje nie ocenę i znalazł się na wysokiej, mieszkaniowej miasta, poprzez sto Racibórz złoży w ramach no-
Celem programu prioryteto- mieszkańców – wnioskodawców dotyczące programu. Tutaj także trzeciej pozycji listy projektów za- podnoszenie standardu mieszkań wego naboru POIŚ wniosek o do-
wego Czyste Powietrze jest popra- – w procesie składania wniosków wnioski przejdą etap weryfikacji twierdzonych w ramach konkur- komunalnych. finansowanie termomodernizacji
wa efektywności energetycznej i uzyskiwania dofinansowania formalnej. Rozpatrywanie wnio- su Programu Operacyjnego Infra- Termomodernizacje to jeden kolejnych kilku budynków. Po-
i zmniejszenie emisji pyłów i in- w ramach programu Czyste Po- sków i udzielanie dofinansowania struktura i Środowisko działanie z najbardziej efektywnych sposo- nadto w budżecie miasta na 2020
nych zanieczyszczeń do atmosfe- wietrze. Umożliwienie składa- wnioskodawcom to już kompe- 1.7. Kompleksowa likwidacja ni- bów na walkę z niską emisją. Mia- rok zabezpieczone zostały środ-
ry z istniejących jednorodzinnych nia wniosków bezpośrednio do tencja Wojewódzkiego Funduszu skiej emisji na terenie wojewódz- sto Racibórz znacznie wyprzedziło ki na przygotowanie dokumen-
budynków mieszkalnych lub gmin to dla beneficjentów duże Ochrony Środowiska i Gospodar- twa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie działania krajowe na tym polu, po- tacji technicznej dla dwudziestu
uniknięcie emisji zanieczyszczeń udogodnienie. Dotąd musieli oni ki Wodnej w Katowicach. efektywności energetycznej w bu- nieważ już w 2016 roku pozyskało innych kamienic wymagających
powietrza pochodzących z nowo jeździć do Katowic, Bielska-Białej Więcej informacji o pro- dynkach mieszkalnych na terenie środki na termomodernizację 20 termomodernizacji pozostających
budowanych jednorodzinnych lub Częstochowy. gramie na stronie WFOŚiGW województwa śląskiego. domów. Co roku przy wykorzy- w zasobie mieszkaniowym miasta.
budynków mieszkalnych. Porozumienie zawarte jest na w Katowicach oraz w Wydziale Zakres prac jest różny dla po- staniu źródeł zewnętrznych, czy Wykonanie dokumentacji pozwoli
Dzięki zawartemu w listo- czas trwania programu, a więc do Ochrony Środowiska i Rolnictwa szczególnych budynków. Projekt to w ramach Regionalnego Pro- na ubieganie się o środki zewnętrz-
padzie porozumieniu pomiędzy 2029 roku. W punkcie informa- Urzędu Miasta. zakłada m.in.: modernizację in- gramu Operacyjnego, czy Progra- ne na przeprowadzenie prac.
Miastem Racibórz a WFOŚiGW cyjnym w raciborskim urzędzie stalacji wodnych i elektrycznych, mu Operacyjnego Infrastruktura
w Katowicach od stycznia w raci- można pobrać druki, złożyć wnio- KP termomodernizację stropów, i Środowisko termomodernizu- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 5 lutego 2020, nr 3 (308)
Z regionu
RACIBÓRZ SŁUŻBA ZDROWIA

Kiedy wzywać pogotowie?


Według statystyk nawet 60% wizyt nie powinno być realizowanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.
KATARZYNA CICHOŃ

Fot. ZRM Racibórz


głowy czy bólów krzyża, któ- O podziale Zespołu
re nie ustępują po podaniu Ratownictwa Medycznego
Raciborskie Pogotowie leków. W powiecie racibor- W Polsce aktualnie funk-
Ratunkowe przypomniało, skim punkt NiŚOM znajduje cjonuje 1581 Zespołów Ratow-
kiedy wzywać Zespół Ratow- się w Szpitalu Powiatowym nictwa Medycznego (ZRM).
nictwa Medycznego, a kiedy w Raciborzu na ul. Gamow- Podział ZRM wynika z załogi
korzystać z innych form po- skiej 3 (I piętro, przy porad- danego zespołu. Zespoły ra-
mocy. Okazuje się bowiem, niach specjalistycznych). townictwa medycznego dzie-
że znaczna część wizyt nie po- Możliwe jest również wezwa- lą się na zespoły podstawowe
winna być realizowana przez nie lekarza do domu pacjenta, (zespół P), w skład którego
ZRM. który sam nie może dotrzeć wchodzą co najmniej dwie
W przypadku zachoro- do przychodni ze względu na osoby uprawnione do wyko-
wania, w zależności od stanu stan zdrowia. Numer telefonu nywania medycznych czyn-
chorego i pory dnia, można do Nocnej i Świątecznej Opie- ności ratunkowych, w tym
skorzystać z dwóch form po- ki Medycznej w Raciborzu: 32 ratownik medyczny lub pie-
mocy. Pierwszym miejscem, 755 37 57. lęgniarka systemu. Zespo-
w którym należy jej szukać, ły specjalistyczne (zespół S)
jest nadal poradnia rodzinna, Kiedy dzwonić to zespoły, w skład których
do której lepiej pasuje dziś po karetkę? wchodzą co najmniej trzy oso-
nazwa poradni podstawowej Na numer alarmowy 112 by uprawnione do wykony-
opieki zdrowotnej (POZ). Je- lub 999 należy dzwonić wy- wanie medycznych czynności
śli nie czujemy się na siłach, łącznie w sytuacjach nagłego ratunkowych, w tym obligato-
by iść do przychodni, może- zagrożenia zdrowia i życia, ryjnie lekarz systemu, ratow-
my poprosić o wizytę domo- takich jak: utrata przytomno- nik medyczny lub pielęgniar-
wą. Lekarz w każdej poradni ści, nagłe zatrzymanie krąże- ka systemu. Zespoły lotnicze
POZ ma obowiązek udzielać nia, wypadek komunikacyjny, to co najmniej trzy osoby,
świadczeń od godziny 8:00 w którym są ranni, upadek w tym jeden pilot zawodowy,
do 18:00. z dużej wysokości, bardzo lekarz systemu oraz ratow-
Po godz. 18:00 do godz. rozległe rany z silnym krwa- nik medyczny lub pielęgniar-
8:00 rano następnego dnia, wieniem, drgawki, zaburze- ka systemu. Żaden z zespołów
a także w dni wolne od pracy, nia świadomości, nagły, ostry nie wystawia recept, skiero-
obowiązki poradni POZ przej- ból w klatce piersiowej, za- wań ani zwolnień lekarskich.
mują punkty nocnej i świą- burzenia rytmu serca, nasi- (szczególnie duszność) po tować dokument potwier-
ważne urazy kończyny dolnej W Raciborzu funkcjonują
tecznej opieki medycznej, to lona duszność, uporczywe zażyciu leków czy ukąsze- dzający tożsamość pacjenta,
uniemożliwiające poruszanie cztery zespoły: zespół podsta-
tak zwane NiŚOM. Należy się wymioty, zwłaszcza z krwią, niu przez owady lub jadowi- się, gwałtownie postępujące
dostępną dokumentacje me- wowy i specjalistyczny w Ra-
do nich udać osobiście w przy- ostry, nagły, silny ból brzu- te zwierzęta, zatrucia lekami, zaburzenia psychiczne. dyczną, listę przejmowanych ciborzu, zespół podstawowy
padku lżejszych zachorowań cha, krwotok z dolnego odcin- środkami chemicznymi, roz- leków, ewentualnie same le- w Kuźni Raciborskiej i zespół
niestwarzających nagłego ka przewodu pokarmowego ległe oparzenia, udar ciepl- Co przygotować? ki, zamknąć zwierzęta domo- specjalistyczny w Krzyżano-
zagrożenia zdrowia i życia, lub z dróg rodnych, gwałtow- ny, wyziębienie, porażenie W momencie oczekiwa- we, w przypadku trudno do- wicach.
na przykład podczas bólów nie postępujący poród, ostre, prądem, podtopienie lub uto- nia na Zespół Ratownictwa stępnych miejsc oczekiwać na źródło: Pogotowie
brzucha, wymiotów, bólów nagłe reakcje uczuleniowe nięcie, próba samobójcza, po- Medycznego warto przygo- ZRM w widocznym miejscu. Ratunkowe w Raciborzu
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
5 lutego 2020, nr 3 (308)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

9 lutego godz. 16.00, RCK RDK ul. Chopina 21 14 lutego godz. 18.00, RCK DK STRZECHA 21 lutego godz. 18.00, RCK DK ul. Londzina 38
SEN KSIĘŻNICZKI – premiera spektaklu Teatru ul. Londzina 38 COHEN, DYLAN, GINSBERG.
MIODZIO i MAŁE MIODZIO TROCHĘ PIOSENEK O MIŁOŚCI It’s America, a to Racibórz właśnie
Jan Kondrak i Jerzy Dębina we
wspólnym koncertcie COHEN,
DYLAN, GINSBERG. It’s Ame-
rica, a to Racibórz właśnie. „Na
przełomie 80/90 lat graliśmy
poezję Stachury. W Raciborzu
jednego dnia dla tysiąca osób. Po
trzydziestu latach znów razem na
scenie. Tym razem polscy bardo-
wie amerykańskim w hołdzie…”
Jan Kondrak to głos - wielki głos.
Co do skali i siły pewnie najwięk-
szy spośród polskich głosów bar-
dowskich. Jest cenionym autorem i kompozytorem. Pisze dla
siebie i innych, na przykład dla Marka Dyjaka. Kojarzony z wy-
jątkową piwnicą artystyczną jaką jest Lubelska Federacja Bar-
dów, której jest współzałożycielem. Ma na koncie jedenaście płyt
Wszyscy mają sny, duzi, mali, młodzi, starzy, strażacy, krawcowe z LFB i osiem solowych dokonań. Z klasą sięga po klasykę pio-
i księżniczki. Ale o czym śnią księżniczki? Może o księciu z bajki, senki autorstwa Leonarda Cohena, Boba Dylana, Edwarda Sta-
może o wspaniałych balach, kolorowych sukniach i wspaniałej chury, Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Stinga czy
biżuterii? A może o cudownych podróżach? A co jeśli okazuje się, Jacka Kaczmarskiego. Zdobywca nagród na Studenckim Festiwa-
ze książę nie jest z bajki, inne księżniczki są konkurencją a cieka- lu Piosenki w Krakowie, Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu
we miejsca do zobaczenia są pełne śmieci, albo co gorsza, są nie i świnoujskiej FAMY.
pięknym snem lecz koszmarem? Jak poradzi sobie z tym nasza Jerzy Dębina- przyjaciele mówią do niego po prostu Dębina.
księżniczka? Słusznej postawy, waga ciężka, oblicze dobrotliwego Rasputina.
Scenariusz i reżyseria: Monika Kubica-Skaba, Szymon Skaba Nie gra, nie śpiewa, nie robi szpagatu, ani nie wyciąga królika z cy-
Inspiracją do spektaklu był scenariusz M. Schejbal „Sen koło- lindra. Mówi (właściwie mówi a ni recytuje) poezję Alena Gins-
wrotka” Przygotowanie wokalne: Karolina Filec Występują : Gru- Raciborscy laureaci ogólnopolskich festiwali wokalnych i te- berga, trochę po angielsku, trochę po polsku. Sobie wiadomym
pa teatralna MIODZIO: Balbina Stawska, Emilia Kałuża, Emilia atralnych wystąpią z okazji Święta Zakochanych. W repertu- sposobem potrafi poruszyć grających z nim muzyków do blueso-
Czajkowska, Anna Robak, Oliwia Korzeniak, Natalia Młynarska, arze utwory m.in. B. Leśmiana i A. Osieckiej. wej pulsacji, a zrazu zaskoczoną publiczność zmusić do pełnego
Alicja Kaczmarczyk, Alicja Siwiek, Oliwia Bałys, Liliana Meyer, Wystąpią: Wokal: Agnieszka Rajda, Zuzanna Wieczosek, Ju- napięcia słuchania. Poezję Ginsberga w wykonaniu Dębiny wyko-
Kuba Dudek, Kacper Pomiotło, Kamila Drzymała oraz grupa te- lia Mielczarek, Anna Jegerska-Michalska, Joanna Skowyra, rzystywali organizatorzy imprez bluesowych w Poznaniu, Katowi-
atralna MAŁE MIODZIO: Wiktoria Brent, Hanna Wereszczyńska, Grzegorz Zimałka cach i Olsztynie. Artysta ma w swoim dorobku współpracę m.in.
Michalina Michalska, Hanna Bunio, Nikola Malinowska, Barba- Recytacja: Jerzy Dębina z Irkiem Dudkiem, Janem „Kyksem” Skrzekiem czy Ryszardem
ra Olejarnik, Zofia Rychlik, Kamila Sukiennik, Emilia Sukiennik Akompaniament: Tomasz Behra Riedlem.
Bilety w cenie 5 zł. Honorowane raciborskie karty: „Senior60+” Bilety w cenie 5 stronie: Honorowane raciborskie karty Se- Bilety w cenie 10 zł. Honorowane raciborskie karty Senior 60+
oraz „Rodzina+” nior 60+ oraz Rodzina+ oraz Rodzina+
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – 7 LUTEGO RACIBÓRZ – 8-9 LUTEGO

TOMASZ SEKIELSKI XIV KARNAWAŁOWA


W RACIBORSKIEJ REWIA TAŃCA MDK
BIBLIOTECE W ARENIE RAFAKO

Tomasz Sekielski - dzienni- że i największymi polskimi por-


karz radiowy i telewizyjny, au- talami internetowymi. Jest też
tor filmów dokumentalnych, re- twórcą filmów dokumentalnych
portaży telewizyjnych i książek, „Władcy marionetek”, „8.38” XIV Karnawałowa Rewia kaz tańca finalistów mistrzostw
a także sprawozdawca parlamen- i – przede wszystkim – poświę- Tańca organizowana jest przez świata – Kewina Stempki i Mai
tarny czy dziennikarz śledczy. conego wykorzystywaniu sek- Młodzieżowy Dom Kultury. Pawlak.
Współtworzył i prowadził wiele sualnemu nieletnich w Kościele Pierwszego dnia wystąpi mło- Na niedzielę zaplanowano
popularnych programów telewi- „Tylko nie mów nikomu”, który dzież. W programie pokazy tań- Dziecięcą Rewię Tańca. Wystą-
zyjnych w TVN, TVN24, TVP1, na YouTube miał ponad 23 mi- ca towarzyskiego w wykonaniu pią zaawansowane i początku-
m.in. „Fakty”, „Prześwietlenie”, liony odsłon. początkujących i zaawansowa- jące pary tańca towarzyskiego,
„Teraz my!”, „Czarno na białym” Spotkanie z Tomaszem Se- nych tancerzy MDK oraz par tancerze KTT Rewia, zespoły
i „Po prostu”. Na swoim koncie kielskim odbędzie się 7 lutego sportowych tańca towarzyskie- Błysk i Allora Dance, a także za-
ma współpracę z radiem Tok o godz. 18:00 w bibliotece przy go z KTT Rewia, występ zespo- wodowa para taneczna: Maciej
FM, Radiem dla Ciebie, a tak- ul. Kasprowicza 12. łu tanecznego Rewia, a także po- Nagórski i Magdalena Froń.
R E K L A M A
Zobacz zapowiedzi
Reklama 5 lutego 2020, nr 3 (308) << GazetaInformator.pl

R E K L A M A

You might also like